«Røeggensaken» Metoderapport til SKUP : Journalist: Geir Ormseth

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Røeggensaken» Metoderapport til SKUP 2006-2013: Journalist: Geir Ormseth"

Transkript

1 Metoderapport til SKUP : «Røeggensaken» Journalist: Geir Ormseth Kontaktinfo: Asgerds vei Nesoddtangen , Redaksjonen: E24 Dine Penger Postboks 1185 Sentrum 0107 Oslo Tlf:

2 1. Kommentar til det innsendte prosjektet Undertegnende, Geir Ormseth (omtalt som «jeg» i denne rapporten), sendte inn metoderapport i 2009 som et kandidatur til SKUP Begrunnelsen for at saken sendes inn nå, er følgende: I utlysningen til SKUP står følgende: «Det eneste krav som stilles er at arbeidet er publisert i kalenderåret 2013, eller det har skjedd en utvikling dette året som dokumenterer verdien av tidligere publiserte arbeider.» Og i statuttene står det følgende: «Dersom et prosjekt/en sak strekker seg over flere år, skal arbeidet vurderes i sin helhet». Hele arbeidet mitt med de garanterte spareproduktene, og Røeggensaken spesielt, har handlet om å komme til bunns i ulike påstander om kompliserte spareprodukter. I mars 2013 vant Ivar Petter Røeggen i Høyesterett over DNB i prinsippsaken, finansiert av Forbrukerrådet, om strukturerte produkter. Den enstemmige dommen i Høyesteretts storkammer med 10 dommere bidro til å dokumentere verdien av den jobben jeg har lagt ned i Røeggen-saken siden Alle funn jeg har gjort, er finansfaglig kompliserte for folk flest, og derfor har nok de fleste opplevd dem som omstridt, om enn i ulike grad. En samlet finansnæring har faktisk ikke kommet med en eneste innrømmelse under de årene jeg har arbeidet med saken, tvert om har de forsøkt å male et pent bilde av disse produktene, inntil dommen i Høyesterett. Mine finansfaglige spadetak har ikke muliggjort at jeg kunne vifte med et papir hvor det står sort på hvitt at banken har sminket et dårlig spareprodukt. Først etter dommen i Høyesterett er dette troverdig dokumentert. Som vedlagte artikler viser, har jeg benyttet mange ulike grep for å folkeliggjøre de kompliserte forholdene jeg har rettet kritikk mot, men uten Høyesteretts «godkjenningsstempel» var det neppe nok til at man kan si at allmennheten har opplevd dem som troverdig nok. Inntil 2013 var det ikke bevist at produktene var «gråstein» pakket inn i «gullpapir». De fleste av mine artikler i Dine Penger var med i rettsgrunnlaget uten at noen feil ble funnet av DNBs fageksperter, også det må ansees som en dokumentering av verdien av mitt tidligere arbeid. Dommen i høyesterett økte medieoppmerksomheten omkring saken betydelig i 2013 (se graf), hvilket synliggjorde verdien av tidligere publiserte arbeider, arbeider som har strukket seg over flere år, selv om hovedavsløringen skjedde i perioden De kritikkverdige forholdene ble synliggjort for langt flere. I 2008 var det mer stille. Se graf. Juryen for 2008-kandidaturet måtte i større grad stole på de noe bombastisk vinklede artiklene i Dine Penger og hadde ingen Høyesterettsdom å lene seg på i en såpass fagtung sak som denne. Oppslag: Antall treff hos Retriever på søket: «Ivar Petter Røeggen» OR Røeggensaken OR Røeggen-saken. Pr år. 2

3 2. Egenskapene til de garanterte spareproduktene Navnet på disse produktene omtaler jeg i dette skrivet som «garanterte spareprodukter». De har også andre navn, som «strukturerte spareprodukter», aksjeindeksobligasjoner (AIO) og Banksparing med aksjeavkastning (BMA). Prinsipielt er alle disse konstruert på samme måte. Ulikhetene består i at de er rettet mot ulike aksjemarkeder, samt at løpetiden er ulike og innvirker på avkastningen. Jeg skal forsøke her å lage en objektiv fremstilling av de generelle egenskapene til de strukturerte produktene, et slikt produkt som Ivar Petter Røeggen, investerte kroner i. Kunne ikke måles på kvalitet. Før introduksjonen av garanterte spareprodukter var aksjefond det mest nærliggende å selge til kunder som ønsket høy avkastning. Men aksjefond er svært gjennomsiktige produkter og det er derfor enkelt for forbrukerne å sammenligne de ulike tilbydernes aksjefond. Produktene har eksistert over tid og det lar seg derfor gjøre å måle aksjefondets historiske prestasjon. Historisk avkastning fratrukket kostnader måles mot en referanseindeks, i tillegg måles aksjefond utfra hvor stor avkastning det oppnår i forhold til den risikoen de tar. Dette muliggjør en kvalitativ sammenligning av aksjefondene basert på kostnader, avkastning og risiko. Objektive rangeringene av aksjefondene finner man i avisene og på internett. Gjennomsiktighet gir hard konkurranse som er til ulempe for tilbyderne, både når det gjelder omsetning og pris (gebyr). Og mange av storbankenes aksjefond har og hadde middelmådige ratinger. Aksjefondene var derfor krevende å selge for bankene. Et garantert spareprodukt har derimot ingen historiske prestasjoner det kan måles på. Tilbyderne velger en historisk indeks som de konstruerer produktet mot. Man kan da velge en indeks hvor det konstruerte produkter kommer godt ut. Siden de strukturerte produktene ikke har en reell historikk muliggjør det at man kan male blinken etter at man har skutt (i beste fall gjør mangel på historiske prestasjoner det umulig for forbrukere å sammenligne kvaliteten). Eksempel: Dersom Japanindeksen har gått som en kule siste fem år, kunne banken lage et produkt rettet mot den, så kan de vise en graf som viser at deres nye produkt «normalt» ville ha gitt svært høy avkastning, bedre enn sammenlignbare børser selv om produktet aldri har eksistert. Kunne selge sparing til kunder uten finansformue. Banken hadde et sterkt økonomisk motiv for å selge strukturerte produkter fremfor aksjefond. En kunde som ikke hadde formue, var det lite å tjene på for banken. De kunne selge ham/hun månedlig sparing i aksjefond, typisk kroner i måneden med 1,7 % i kjøpsgebyr (gjennomsnitt for aksjefond). Mesteparten av strukturerte produkter besto av et fastrenteinnskudd (eventuelt fastrenteobligasjon, men praktisk og matematisk identisk med fastrenteinnskudd). Det gjordet det mulig å låne med sikkerhet i fastrenteinnskuddet. På den måten kunne kunden uten formue plutselig kjøpe spareprodukter for 1 million kroner lånefinansiert. Fortjenesten ved å selge en kunde spareprodukter for 1 million er betydelig større enn å tilby månedlig sparing i aksjefond. I dette eksemplet ville bankens gebyrinntekter være godt over 100-ganger så høy ved å selge en lånefinansiert strukturert produkt fremfor månedlig sparing i aksjefond. Kunne lage «hjemmelagde» aksjeindekser som ikke var fullverdige aksjeindekser. Et aksjefond kjøper aksjer som gir utbytte og kursutvikling. Stiger børsen, vil et gjennomsnittlig aksjefond stige i takt med børsen i samme marked, med fradrag for kostnadene. Børsens indeks er en «ekte» aksjeindeks da den viser det de fleste oppfatter som aksjemarkedets avkastning. Du får altså hele 3

4 børsen avkastning inkludert utbytte. Ingen strukturerte produkter var rettet mot «ekte» aksjeindekser. Dette var konstruerte indekser som kun var avledet av «ekte» indekser. Man kan si at det var en utvannet aksjeindeks. Indeksene var utvannet på flere tre måter: Utbytte, som utgjør en betydelig del av en aksjes avkastning, var holdt utenfor. Sluttkursen siste året ble snittet i to, man fikk halvparten. Valutasikring reduserer forventet avkastning. Produktene var ofte rettet mot land med lavere rentenivå enn i Norge. I valutamarkedet er det perfekt prising ved at det i fremtidskontraktene for valuta i et lavrenteland er det priset inn en styrking av valutakursen tilsvarende renteforskjellen. Ved valutasikring i et produkt med underliggende indeks rettet mot lavrenteland, slipper banken å betale for den forventede valutastyrkingen når den kjøper opsjonen. Forventet avkastning faller tilsvarende. Muliggjorde å selge illusjonen «aksjeavkastning uten risiko». Forbrukerne vet ikke forskjell på en «ekte» aksjeindeks som gir hele børsen avkastning og en indeks som kun er avledet av kursutviklingen og som gir en andel av børsens avkastning. Begge deler het jo «indeks». Om banken ønsket det, kunne den enkelt kommunisert til kundene at produktet kun gir en andel av aksjemarkedets avkastning. Men det var åpenbart mer salgbart å selge 100 % av en utvannet indeks, enn 50 % av en «ekte» indeks. I alle fall så lenge kundene ikke forstår forskjellen og betydningen av forskjellen er underkommunisert. «Du får 100 % avkastning av indeksen», er åpenbart mer salgbart enn «Du får 50 % av børsens avkastning». Kunden fikk altså ikke aksjemarkedet avkastning uten risiko, men i underkant av halvparten. Til tross for bankene sa i reklamen «aksjeindeksen avkastning uten risiko». Kunne skjule kostnader. l aksjefond er alle kostnader godt synlige. I de strukturerte produktene opplyste ikke bankene om tilretteleggermarginen til kundene (inntil daværende Kredittilsynet påla bankene å informere kundene om disse kostnadene). Lavt kunnskapsnivå hos forbrukerne. Man kunne tenke seg at forbrukerne forsto ulempene nevnt ovenfor. Formelt sett ble alle disse egenskapene omtalt i produktinformasjonen. Men betydningen av ulempene var neppe forståelig for forbrukerne. Det er så godt som ingen småsparere som forstår hvilken konsekvens opplysningen «indeksen er uten utbytte» har for avkastningen. Eller betydningen av «sluttkursen beregnes som et aritmetisk snitt siste 12 måneder». Eller betydningen av den såkalte valutasikringen, som faktisk ble fremstilt som en fordel. Jeg har kjennskap til kunnskapsnivået til småsparere som jeg har opparbeidet meg gjennom foredrag jeg har holdt for småsparere. Jeg drar også nytte av mine kollegers kunnskap om småsparer på bakgrunn av dere utstrakte foredragsvirksomhet ovenfor småsparere. Kundene trodde aksjeindeks var ensbetydende med børsens utbyttejustert indeks, de hadde ikke forutsetninger for å forstå at det var en sært utvannet indeks produktene var rettet mot. 3. Slik kom arbeidet i gang I 1997 startet norsk banknæring å selge det som kalles «garanterte spareprodukter». Bankene har siden introduksjonen i 1997 solgt slike produkter til norske forbruker for omlag 70 milliarder. 75 % av dette har vært lånefinansiert. Særlig aktive var bankene etter Dine Penger har fulgt produktene siden introduksjonen, men i likhet med andre medier (hovedsakelig Dagens 4

5 Næringsliv og Aftenposten) som publiserte kritiske artikler om de strukturerte spareproduktene, var det ett stort hinder i veien: Ingen fra finansnæringen, absolutt ingen, innrømmet åpent noen svakheter ved produktene. Tvert i mot, sto de fast på at dette var høykvalitetsprodukter som var svært gunstige for kundene. Dine Penger fikk oversendt rapport fra Handelsbanken som «beviste» at produktene både ga høyere avkastning enn aksjefond og hadde lavere avkastning. I mediene sto leserne igjen med påstand mot påstand. Innholdet i produktene er svært komplisert. Derfor var det også en kunnskapsmessig ubalanse mellom finansnæringen, som tross alt hadde konstruert produktene, og pressen. Billedlig kan det sammenlignes å diskutere hvor mange effektive hestekrefter en VW Passat har med den som faktisk har konstruert motoren. Det var like stor kunnskapsmessig asymmetri i Bankklagenemnda, mellom forbrukerrepresentantene og bank-representantene. Dine Penger hadde jobbet med tema over flere år før 2006, men vi hadde ikke innsett hvor svakt avkastningspotensialet var i disse produktene. Vi manglet mer innsikt. Vi hadde jevnlig besøk av bankenes eksperter som presenterte «bevis» for hvor gode disse produktene var, blant annet hadde Handelsbanken og Nordea mye dokumentasjon å vise frem. De hadde regnestykkene og statistikken. Vi hadde mest prinsipielle resonnement. Vi behøvde nå å gå dypere inn i dette. I begynnelsen av 2006 fikk jeg ideen om å komme til bunns i produktene, å komme forbi motargumentene til bankens produktkonstruktører. Dine Penger er en liten redaksjon med begrensede muligheter til å sette inn flere journalister i saken. Jeg ble derfor arbeidende alene med dette, men etter hvert med god hjelp av førsteamanuensis/professor Steen Koekebakker, Universitetet i Agder (UiA), som i starten av prosjektet het Høgskolen i Agder. 4. De sentrale problemstillingene Ideen begynte i januar 2006 ved at jeg rutinemessig studerte Verdipapirfondenes Forenings fondsstatistikk for personkunder, som er tilgjengelig på deres nettsider. Jeg stusset over at tallene deres viste svært høy negativ netto tegning for DNBs aksjefond. Tallene viste at kundene solgte seg stort ut av deres aksjefond og nysalget var svært lavt. Dette var tross alt Norges største bank. Samtidig presenterte DNB driftsresultater som i pressen ble omtalt som «rekordresultater». Hvordan kunne DNB oppnå så gode resultater når produktene deres solgte så dårlig? På den tiden fantes det ingen tilgjengelig statistikk over omfanget av salget av de strukturerte produktene. Bankene møtte kritikk i mediene med at dette solgte de i lite omfang. Jeg utarbeidet noen hypoteser/spørsmål jeg skulle jobbe mot. Siden disse griper inn i hverandre i flere av artiklene, har jeg valgt ikke å inndele de neste kapitlene i disse hypotesene og spørsmålet. HYPOTESE 1: Kunder som var ute etter tradisjonelle spareprodukter, som aksjefond og obligasjonsfond, ble av banken kanalisert over på garanterte spareprodukter på bekostning av aksjefond i stort omfang. Årsaken til at disse produktene var mer salgbare enn de tradisjonelle produktene og ga bankene større inntekter, se kapittel 2. HYPOTESE 2: Bankklagenemnda fungerte ikke etter intensjonen. Den skulle være et klageorgan for forbrukerne blant annet ved kjøp av spareprodukter, men forbrukerrepresentantene innehadde ikke 5

6 finanskunnskap, i motsetningen til banknæringens representanter. Nemnda gjorde derfor ingen vurdering av selve spareproduktene, vurderte kun kundens egnethet. HYPOTESE 2: Tilsynsmyndighetene, Forbrukerrådet og Forbrukerombudet, fungerte ikke fordi produktene var såpass kompliserte og krever dyptgående finanskunnskaper, de styrte i stedet ressursene sine inn på problemområdene de «forsto». Kredittilsynet hadde sammen med de to nevnte tilsynene ansvaret for tilsynet med bankene og øvrige finansrådgivere, men rollefordelingen var uklar. Kredittilsynet var i utgangspunktet ikke en del av min hypotese. SPØRSMÅL 1: Hvordan var avkastningspotensialet og risikoen til produktene, er det mulig rett og slett å måle kvaliteten til disse produktene? 5. Arbeidet med saken Jeg begynte med en stikkprøve i en lunsjpause i januar 2006 for å skaffe meg en pekepinn på om bankene nå dreide salget over på disse lettsolgte høykostnadsproduktene. Jeg besøkte en DNB-filial i nærheten av redaksjonen. Jeg presenterte meg ikke som journalist eller siviløkonom (min faglige bakgrunn), men som privatpersonen Geir Ormseth (mitt eget navn). Jeg opptrådde med såkalt forsiktig identitet. Jeg skulle ta en stikkprøve på hypotesen om det var mulig å be om vanlige aksjefond. Oppdraget jeg satte meg var å forsøke å kjøpe aksjefond. Ville rådgiveren presse meg over på garanterte spareprodukt? Jeg la frem mitt spareønske, at jeg var villig til å påta meg aksjemarkedets risiko og sparingen var langsiktig. Likevel ble garanterte spareprodukter anbefalt med meget sterke argumenter. Bankrådgiveren påstod at disse produktene både hadde lavere risiko enn aksjefond og at de ga høyere avkastning. Det er det som kalles gratis lunsj i finanskretser og som i følge finansteori ikke skal eksistere. Og best av alt, produktene var innrettet slik at man i etterkant av investeringen skulle se hvilke av tre forskjellige aksjeindekser som hadde gitt best avkastning, så fikk kunden avkastningen til den indeksen som hadde gitt høyest avkastning, fortalte rådgiveren! (Dette er såkalte «Best av»-produkter). Da jeg begynte å etterspørre aksjefond, fortsatte argumentasjonen for at jeg heller burde velge garanterte spareprodukter. Jeg stilte spørsmål om helt grunnleggende produktegenskaper som om utbytte var inkludert i avkastningen. Hva er utbytte for noe, var svaret fra rådgiveren! Da ga jeg meg og gikk tilbake til redaksjonen. Første hypotesetest ga klaff. Her kunne det røre seg noe. 6. Artiklene Mars Artikkel i Dine Penger nr side 12-25: Walraffing og egne beregninger Redaksjonen bestemte seg for å følge opp tråden. Vi ønsket å teste om min «kundeopplevelse» hos DNB var et engangstilfelle, eller om dette var gjennomgående for bransjen. For å gjøre dette måtte vi foreta en større gjennomgang av banker. 6

7 Vi var flere journalister som testet 10 rådgivere i 10 banker i Stor-Oslo, i min regi. Vi presenterte en story som skulle matche til et råd om å kjøpe aksjefond. Vi sa vi ønsket å ta aksjemarkedets risiko, hadde langsiktig sparehorisont og ønsket å plassere kr. Resultatet bekreftet vår hypotese: 6 av 10 rådgivere trakk frem garanterte spareprodukter. Og flere overdrev avkastningspotensialet. Ingen rådgivere vurderte forventet avkastning lavere enn aksjefond, hvilket er et uomtvistelig faktum i dag (i ettertid har bankene innrømmet av avkastningen er lavere i et strukturert produkt enn i et aksjefond i flere rettsaker, men de har påstått at kunden burde forstått det ut fra produktinformasjonen). Bankene solgte en pose-og-sekk-illusjon: Hele aksjemarkedets avkastning uten risiko. Bruk av forsiktig identitet. Vi anså at saken var såpass viktig her dreide det seg om milliarder av kroner for småsparerne at vi valgte å benytte forsiktig anonymitet i undersøkelsen. Derfor presenterte vi oss med våre virkelige privatnavn, men uten å oppgi at vi var fra pressen. Norsk Presseforbund etiske normer, Vær-varsom-plakaten, omtaler kun falsk identitet. En slik fremgangsmåte «skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.» Dine Penger har ikke brukt falsk identitet, men mener denne saken ville ha forsvart også det. Hvis vi hadde oppgitt full identitet i denne saken, ville bankens rådgivere hatt mulighet til å pynte på rådene som de pleier å gi til folk flest. Vi kunne heller ikke foreta en spørreundersøkelse blant kundene. Kundene innehar ikke Dine Pengers fagkunnskap, og etter å ha blitt overbevist av banken, kunne de ha opplevd rådene som gode. Egne utregninger om forventet avkastning. I artikkelen gjorde jeg utregninger på matematisk forventet avkastning (side 18). I beregningene benyttet jeg historiske serier for utbytte for å beregne effekten på avkastningen av at produktene ikke inkluderte dette, tallene ble hentet ut fra EcoWin. Jeg valgte aksjeindekser i utenlandsk valuta, omregnet til norske kroner, slik at avkastningen skulle bli så sammenlignbar som mulig med norskregistrerte e aksjefond som tross alt også må konverteres til norske kroner siden de eies på norske hender. Effekten av valutasikring, beregnet jeg ved å måle differansen i den forventede fremtidige markedsrenten (FRA-rentene) pr år i Norge og landene, vektet, som produktene var investert i. På den måten kunne jeg avlese den valutamessige «utvanningen» av aksjeindeksen (dvs opsjonen) som produktet var investert i. Den tredje ulempen, såkalt snitting av sluttkurs, eller «kursen siste året er et beregnet aritmetisk snitt», som det sto i prospektet, var enklere å regne ut ved å anslå halvparten av ett års normal avkastning i indeksen, men fratrukket faktorene nevnt over. Forventet avkastning var basert på titalls år historisk avlastning, hentet fra EcoWin, omregnet til norske kroner. Mine beregninger, viste at kundene kunne forvente om lag halvparten av aksjemarkedets avkastning. Dette har i ettertid samsvart godt med de finansfaglige beregningene fra NHH og UiA, samt daværende Kredittilsynet (i dag Finanstilsynet). Mine matematiske beregninger forsøkte å tallfeste ulempene i produktet. Jeg sammenlignet ulempene med hvordan bankene presenterte produktet. Dette underbygget at produktene ble solgt med en pose-og-sekk-illusjon: aksjemarkedets avkastning uten risiko. I artikkelen viste jeg hvordan ulempene ble underkommunisert, faktisk ble noen av ulempene fremstilt som fordeler, blant annet valutasikringen. Ulempene ble rett og slett skjult i vanskelig finansfaglig språk spredt utover flere steder i produktinformasjonen. Dette viste jeg i artikkelen. For ytterligere å simulere kostnadene i disse produktene, beregnet jeg hva kunden ville fått i avkastning dersom han på egen hånd sydde sammen et spareprodukt selv som i struktur og risiko var ganske sammenlignbart med et garantert spareprodukt. 7

8 Genuint nytt i saken Matematisk beregning av forventet avkastning i de garanterte produktene i forhold til et «ekte» aksjemarked. Førsteamanuensis Snorre Lindseth ved NTNU hadde gjort simulering av ett produkt, men det var et spesielt dårlig produkt grunnet sin korte løpetid, svært få produkter hadde så kort løpetid. Hans beregninger hadde heller ikke nådd pressen. Mine beregninger tok for seg et produkt med en løpetid som gjenspeilet et gjennomsnittsprodukt og dermed var representativt for den store massen av produkter kundene hadde kjøpt. Viste at ulempene i produktene ble sminket bort i produktinformasjonen. Pedagogisk fremstilling (side24-25) som viste at de risikoreduserende egenskapene i de strukturerte produktene ikke var noe som var unikt for disse produktene (bankens argument), men noe man kunne gjøre selv og da komme betydelig bedre ut grunnet at kunden slapp de svært høye kostnadene. Konsekvenser. Reportasjen skapte små «krusninger» i mediene. Redaktør Tom Staavi var ble invitert i radiodebatt mot DNB på «Her og Nå». Men saken døde raskt hen. Jeg kontaktet finansminister Kristin Halvorsen for intervju. Hun ble da oppmerksom på problemstillingen, hun tok dette på alvor, antagelig fordi påstandene kom fra et uavhengig fagmiljø. Hun svarte at hun skulle kontakte Kredittilsynet for å be dem se om var nødvendig å pålegge selgeren strengere informasjonskrav. Hun gjorde dette. Etterspill av artikkelen. I etterkant av reportasjen arrangerte jeg og sjefredaktør Tom Staavi et møte med Nordea, blant annen hadde de med den personen som konstruerte Nordeas garanterte spareprodukter. Vi ønsket å gå i dybden i deres argumenter. De var opprørt og reagerte på at Dine Penger skar alle over én kam og hevdet at Nordeas garanterte spareprodukter var bedre enn alle andres. Nordea hevdet sågar at forventet avkastning i deres produkter var høyere enn aksjefond. Det ble heftig argumentering. Tom Staavi og jeg argumenterte prinsipielt, dvs at selve konstruksjonen er et unødvendig kostnadssluk for kunden og kun konstruert for å blåse opp gebyrgrunnlaget. Dermed forsvinner avkastningspotensialet i overdimensjonerte og skjulte kostnader. Nordeas produktkonstruktør kjørte på med finansfaglige argumenter som vi slet noe med å følge. Da diskusjonen beveger seg inn i selve opsjoner, ble dette svært komplisert. Nordea la frem sine «bevis» på en troverdig måte, men uten at vi helt fikk tak på dem. Tviler begynte å melde seg. Hadde jeg regnet feil på et eller annet punkt? Vi ble enige om nytt møte senere. På neste møte hentet vi inn Steen Koekebakker (se neste kapittel) fra UiA da vi hadde en løpende dialog med ham om et faglig samarbeid. Han hadde doktorgrad på akkurat den type opsjoner (opsjoner med asiatisk hale) som inngikk i alle de garanterte produktene. Det møte ble helt avgjørende for oss, vi lærte mer om de strukturerte produktene enn noe annen hendelse. Nordeas produktkonstruktør havnet veldig på defensiven med svetteperler i pannen (ikke billedlig ment, det var faktisk slik), Koekebakker evnet å avkle retorikken hans, og vi satt igjen med kunnskap som styrket oss i troen på at vår faglige vurdering av produktet var korrekt. 8

9 Genuint nytt i saken Dine Penger var trolig eneste redaksjon som formaliserte et samarbeid med et universitetsmiljø for bedre å kunne forstå de strukturerte spareproduktenes reelle egenskaper. Jeg tror jeg kan gå så langt å si at uten å innlede et oppdragsfinansiert samarbeid med et akademisk fagmiljø, hadde det aldri blitt noen Røeggen-sak. Jeg mener dette var det primære journalistiske grepet for å oppnå et gjennombrudd i saken, skaffe seg den nødvendige fagkompetanse, som jeg tror ingen økonomiredaksjoner hadde i Norge, i alle fall har jeg ikke lest noen artikler i andre medier hvor de har «åpnet panseret» og studerte «motoren» i de garanterte spareproduktene. Jeg tviler på at noen andre redaksjoner i Norge som benyttet så mange timer i fagdiskusjoner med bankene om produktegenskapene, da særlig Nordea, DNB, men også Handelsbanken for å se produktene gjennom bankenes øyne og da særlig gjøre kritiske finansfaglige vurderinger av deres argumenter. April Artikkel i Dine Penger side Steen Koekebakker ved UiA kommer på banen. Avsløringene fra Dine Penger nr fulgte jeg opp i de påfølgende numrene. I nummer 4 gikk jeg produktene nærmere etter i sømmene. Ny hovedkilde: Våren 2006 byttet vår primære finansakademiske samarbeidspartner Harald Haukås jobb. Han gikk over til Skagenfondene, og jeg brøt umiddelbart med Haukås som kilde i disse sakene siden han ikke lenger var å betrakte som uavhengig. Dine Penger var tvunget til å finne en ny hovedkilde til temaet. NTNU var eneste miljø som hadde publisert beregninger på disse produktene. NTNU v/snorre Lindseth henviste meg videre til Steen Koekebakker. Han skulle visstnok være den mest kompetente på dette feltet. Han var den gang førsteamanuensis (senere professor) ved Universitetet i Agder (den gang Høyskolen i Agder). Han hadde doktorgrad på den type opsjoner (med asiatisk hale) som inngikk i alle garanterte spareprodukter. Vi fikk også tilsendt CV-en fra ham som vi oppfattet som imponerende. Koekebakker hadde aldri tidligere vært kilde i slike saker, men viste seg meget kompetent og ikke minst frittalende. Jeg pratet også med, antagelig Norges mest anerkjente finansprofessor, Thore Johnsen ved Handelshøyskolen i Bergen (NHH), som fortalte at han kjente godt til Koekebakker og ved flere anledninger hadde forsøkt å headhunte ham til NHH. Genuint nytt i saken For første gang gjør noen et forsøk på å beregne effektivt gebyr, hvilket jeg gjør i artikkelen. I etterkant viser det seg, da mer informasjon er tilgjengelig om produktene gjennom Kredittilsynets nye retningslinjer, at det effektive gebyret jeg beregnet kun gjelder de mindre ille produktene, mange hadde betydelig høyere gebyr, viste mine senere beregninger (7-2007) Jeg viste hvilke argumenter Bankklagenemda ofte tok hensyn til, men om dette er genuint nytt, vet jeg ikke. Uansett, det var foreløpig lite til hjelp for dem som hadde kjøpte strukturerte spareprodukter. 9

10 August Artikkel i Dine Penger nr side 70-75: Ivar Petter Røeggen i Bankklagenemnda Jeg gjennomgikk samtlige klagesaker i Bankklagenemnda hvor kunder hadde klaget inn et spareprodukt. Alle sakene lå åpne på Bankklagenemndas nettside. Resultatet viste at ingen kunder hadde fått medhold når det gjaldt selve produktets innretning, kun medhold for kundens egnethet, f.eks at kunden var gammel og skrøpelig, ikke tålte risiko, etc. Dette tydet på at forbrukerne faktisk sto uten en fungerende klagenemnd i banksaker hvor produktet ikke holdt mål. Her var det tross alt snakk om milliardbeløp. Ideen om å bistå i klagesak ble sådd. I sakene hittil hadde det vært en stor kompetanseskjevhet. Bankene hadde finansinformasjonen og kompetansen, forbrukersiden og kundene satt uten finanskompetanse. Hva om vi frembrakte dokumentasjonen av produktet som ikke var beregnet fra bankene, men fra en uavhengig kilde? Først da var partene jevnbyrdige og produktet kunne få en reell klagebehandling i nemnda, men aller mest sannsynlig vil dette journalistiske grepet påvise at Bankklagenemnda ikke tok stilling til selve produktet. Det kunne i så fall sammenlignes med at forbrukerne ikke kan klage inn bilens manglende kvaliteter til Forbrukerrådet, kun om selve biltypen ikke passet for dem. Det ville i så fall bety at forbrukervernet var svært svekket, uten at noen var klar over det, hverken mediene, Kredittilsynet, politikere eller kundene. I samråd med sjefredaktør Tom Staavi tok vi mål av oss å teste disse produktene prinsipielt i nemnda. Steen Koekebakker ved UiA tok på seg det betalte oppdraget med å gjøre beregninger av forventet avkastning og risiko for to produkter, som skulle vedlegges klage i Bankklagenemnda. Vi mente det var eneste måten vi kunne avdekke nemndas mulige kritikkverdige forhold på. Dine Penger kunne ikke sende inn en klage, det brøt med servituttene til nemnda, klagen måtte være fra en privatperson. Dine Penger var nødt å benytte en ekte kunde som prøveklut med den vedlagte dokumentasjonen fra UiA. Jeg finner Røeggen. Utvelgelsen av person og produkt som skulle testes i nemnda var en møysommelig jobb. Jeg lette blant e-postene og notatene jeg hadde fra misfornøyde bankkunder etter de foregående artiklene. Jeg måtte finne en som både var riktig person, som hadde riktig produkter og som var villig til å ta belastningen med å kjøre en prinsippsak i nemnda. Valg av produkt. Målet var å finne et produkt som var representativt for de som ble solgt. I samråd med Koekebakker valgte jeg ut to produkter som skulle være bedre enn gjennomsnittet, dvs at det hadde lang løpetid. Vår logikk var at «dersom dette produktet ikke holdt mål i nemnda, holdt ingen mål». Jeg valgte DNB siden de var en av de største aktørene for disse produktene. Valg av bankkunder. Det var helt avgjørende at kunden hadde en «renset» sak. Dvs at ikke kunden vant saken fordi han for eksempel var syk eller hadde en revneferdig økonomi på beslutningstidspunktet slik at den vedlagte dokumentasjonen ble underordnet. Kunden måtte også ha lånefinansiert produktet. Siden produktet hadde høye kostnader antok Dine Pengers fagmiljø at produktet hadde en forventet avkastning som var for lav til å forsvare en lånerente. Matematisk er produktets egenskaper ved lånefinansiering identiske som for en kunde som bruker egenkapital ved kjøp av produktet, men som har boliglån ved siden av. Matematikken blir akkurat den samme om produktet måles mot ny eller gammel gjeld. Men jeg var overbevist at nemnda ikke forsto den sammenhengen. Derfor var det viktig at produktet var lånefinansiert med sikkerhet i produktet. 10

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning pof-2007-4.book Page 103 Monday, November 26, 2007 1:22 PM Den 1. november 2007 trer konsesjonsbestemmelsene i ny lov om verdipapirhandel i kraft. Fra da av blir investeringsrådgivning konsesjonsbelagt

Detaljer

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet Undersøkelse av finansiell rådgivning 1 Innledning Undersøkelsen av finansielle rådgivningstjenester avdekker et klart forbedringspotensial. I over

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Nittedal kommunes milliontap på aksjemarkedet og finansrådgiverens honorarer

Nittedal kommunes milliontap på aksjemarkedet og finansrådgiverens honorarer Nittedal kommunes milliontap på aksjemarkedet og finansrådgiverens honorarer Journalist: Vegard Førland Venli, Varingen Publisering: Tapte ti millioner i svenske eiendommer (26. November), Millionkjøp

Detaljer

Salget av SND Invest

Salget av SND Invest Kristin Gyldenskog: Salget av SND Invest Publisert i Dagens Næringsliv i perioden 12. mars til 17.juni 2004 Dagens Næringsliv, Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO Sentralbord: 22 00 10 00, telefaks: 22 00

Detaljer

METODERAPPORT SKUP 2013

METODERAPPORT SKUP 2013 METODERAPPORT SKUP 2013 LØRDAG 21. SEPTEMBER 2013 KÅRET TIL ÅRETS AVISMAGASIN De forteller at pappa forgrep seg på dem. Så blir de tvunget til å bo hos ham. Fordi en sakkyndig mener det er best. BARNA

Detaljer

Søkelysserien Helsetransport på helsa løs

Søkelysserien Helsetransport på helsa løs Søkelysserien Helsetransport på helsa løs Publisert i Avisa Nordland. Selve søkelysserien er hovedsakelig publisert i mars 2010 med oppfølgingssaker sporadisk hele resten av 2010. I tillegg har det vært

Detaljer

Metoderapport: basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2005 til 18. januar 2006. Innsendere:

Metoderapport: basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2005 til 18. januar 2006. Innsendere: Metoderapport: FORBRYTELSE UTEN STRAFF basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2005 til 18. januar 2006. Innsendere: Knut Gjernes, Sognsveien 20, 0851 OSLO, Telefon: 932

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

ØKONOMISK FORUM. Kvaløy og Tveterås: EN MER INTEGRERT OPPDRETTSNÆRING

ØKONOMISK FORUM. Kvaløy og Tveterås: EN MER INTEGRERT OPPDRETTSNÆRING NR. 5 2006 60. årgang ØKONOMISK FORUM Kvaløy og Tveterås: EN MER INTEGRERT OPPDRETTSNÆRING Lorentzen og Aarseth: STRAFFETOLL PÅ NORSK LAKS TIL EU Thon: SETT MED FORBRUKERNES ØYNE Grønvik: NYE LOVER I VERDIPAPIRMARKEDENE:

Detaljer

Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 2008 28. jan. Permisjoner 1825 Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 43): 1. Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen 2. Innstilling fra

Detaljer

Klage på artikkelserie i Dagens Næringsliv

Klage på artikkelserie i Dagens Næringsliv Det er uheldig at det blir brukt et arkivbilde av en smilende person når man presenterer en sak som inneholder beskyldninger av alvorlig karakter, for eksempel påstander om økonomisk svindel. GUNNAR BODAHL-JOHANSEN,

Detaljer

Etikk i forsikringsnæringen

Etikk i forsikringsnæringen Etikk i NFT forsikringsnæringen 4/2004 Etikk i forsikringsnæringen av Ørnulf Daler Ørnulf Daler ornulf.daler@bi.no I forbindelse med at jeg nylig gjennomførte en Executive MBA, spesielt utarbeidet for

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Hvor uavhengige er vi egentlig?

Hvor uavhengige er vi egentlig? Hvor uavhengige er vi egentlig? Rapport om redaksjonell uavhengighet i Fagpressen Basert på spørreundersøkelse blant journalister, redaktører og utgivere September 2014 Analyse av Nils Øy 1 Forord Til

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret. Harald Benestad Anderssen Handelshøyskolen BI

Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret. Harald Benestad Anderssen Handelshøyskolen BI Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret Harald Benestad Anderssen

Detaljer

Kupongsertifikat Norsk Hydro

Kupongsertifikat Norsk Hydro Kupongsertifikat Norsk Hydro Et fornuftig sammensatt spareprodukt i den nye generasjonen sett fra investors perspektiv? av Elisabeth Skeie Veileder Førsteamanuensis Valeri Zakamouline Masteroppgaven er

Detaljer

TAWKE-GATE. En metoderapport om DNO-sakene Publisert i Dagens Næringsliv høsten 2009

TAWKE-GATE. En metoderapport om DNO-sakene Publisert i Dagens Næringsliv høsten 2009 TAWKE-GATE En metoderapport om DNO-sakene Publisert i Dagens Næringsliv høsten 2009 På flukt fra sannheten: Toppdiplomat Peter Galbraith og hund i fullt firsprang etter å ha blitt konfrontert med hemmelige

Detaljer

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2010 Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje av Jan Fredrik

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

Konsulentsaken i Statsbygg Johann D. Sundberg og Kjetil Stormark. Fra 28. januar 2000 og gjennom hele året. De ulike enkeltartikler:

Konsulentsaken i Statsbygg Johann D. Sundberg og Kjetil Stormark. Fra 28. januar 2000 og gjennom hele året. De ulike enkeltartikler: Prosjekt: Medarbeidere: Publikasjon: Publisert: Tema: Konsulentsaken i Statsbygg Johann D. Sundberg og Kjetil Stormark Verdens Gang Fra 28. januar 2000 og gjennom hele året. Økonomi De ulike enkeltartikler:

Detaljer

SKUP 2008 43. ACTA og pensjonistene Medarbeider: Lars Magne Sunnanå og Carl Alfred Dahl. Publisert: Fra juni 2008

SKUP 2008 43. ACTA og pensjonistene Medarbeider: Lars Magne Sunnanå og Carl Alfred Dahl. Publisert: Fra juni 2008 1 SKUP 2008 43 Prosjekt: ACTA og pensjonistene Medarbeider: Lars Magne Sunnanå og Carl Alfred Dahl Publikasjon: Aftenposten Publisert: Fra juni 2008 Medium: Avis Tema: Samfunn Solveig Aksjem og Vigdis

Detaljer

nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Overføring av ferie side 7 Kjøperens krav ved mangler side 8 Side 1 av 25 Leder av generalsekretær

Detaljer