HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST!"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST!

2 1) INNLEDNING MANIFEST MOT MOBBING at barn og unge har rett til utvikling medvirkning ikke-diskriminering omsorg beskyttelse og selvrealisering. Jens Stoltenberg statsminister 2a)BEGREPSAVKLARING (Mobbemanifest ) noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestengning eller gjentatt erting på en ubehagelig På denne bakgrunn kan vi si at mobbing har tre viktige kjennetegn: a) Trakassering er ondsinnet og rammende b) Den pågår over tid c) Det er ubalanse i styrkeforholdet. Både fysisk og psykisk. Det er viktig å understreke at opplevelsen av mobbing er subjektiv. Definisjonsretten ligger hos den som føler seg utsatt for mobbing. Vi snakker ikke om mobbing ved vilkårlig erting, konflikter, enkelttilfeller av slåssing og utestengning som når for eksempel barn blir sinte på hverandre tar leker fra hverandre eller springer opp i raseri for et eller annet. 2b )LOV OG FORSKRIFTER: Intensjonene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Lov om barnehager med forskriften i rammeplan for barnehagene : Fra rammeplanen: Samarbeid med barnas hjem 1.6 Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeid mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit Foreldre må kunne stole på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen. Selv om skulle innebære kritikk. Foreldrene må gjøres kjent med personalets generelle taushetsplikt og spesielle opplysningsplikt i forhold til barnevernstjenesten.

3 Om sosial kompetanse 2.4 Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utviklingen av problemadferd som diskriminering og mobbing. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette området. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egne væremåter til barn læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt ig inkluderende sosialt miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. 1.9 Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing, vold. Personalet må medvirke til at hvert barns individualitet og behov for selvutfoldelse kan skje i trygghet og innen for fellesskapets normer og verdier. Være tydelige og aktive voksne som er sitt ansvar bevisst når det gjelder å forebygge og slå ned på mobbing, som møter andre med varme, anerkjennelse, respekt og tillit. Barnehagen som kulturarena. 2.6 Personalet må være tydelige rollemodeller og bevisst på egen kulturelt og verdimessige ståsted. For å ivareta barnehagens oppdragermandat må personalet erkjenne sin rolle som kulturformidlere gjennom egen væremåte. Personalet må være åpne for å reflektere over egne holdninger og handlinger. Vurdering av barnehagens arbeid 4.3 Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes. De voksne i barnehagen må ha en observerende væremåte ved å være aktivt tilstede med alle sanser, legge merke til de små ting og være der barnet er og være oppmerksomme på barns trivsel og samhandling. Barnehagen er avhengig av kompetente voksne som vet hvordan de kan støtte og hjelpe barna underveis i utvikling jonsskjema.

4 3) VÅRT MÅL ER AT: Alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. For å nå målet vil vi i Bergeskogen idrettsbhg: Delmål: 4) FOREBYGGING Styrke innsatsen mot mobbing gjennom økt bevissthet, kunnskaps- og kompetanseheving og konkret handling(mobbemanifest ) Voksne må opptre som tydelige voksne og være gode rollemodeller overfor barn og unge (Mobbemanifest )) Alle skal bidra til godt samarbeide til barnas og de unges beste og foreldre og foresatte må sikre medvirkning og medbestemmelse (Mobbemanifest ) En samarbeidspart for barnehagen og foreldrene kan være Familierådet. Barn og unge skal ha et fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring (Mobbemanifest ) Skaper ett miljø der barn og voksne blir møtt med varme anerkjennelse og oppmuntring og få oppleve seg selv som verdifulle Respektere hverandre for den man er. Barn skal ha venner og noen å leke med Barn skal oppleve glede av å være i barnehagen. Vi styrker den positive selvfølelsen og gjør barna bedre til å møte verden Personalet blir bevisst på sitt ansvar om å forebygge og å slå ned på mobbing 4a) Hvordan oppdage mobbing? Mobbing kan være vanskelig å oppdage. Det er ingen sikre og klare tegn på at mobbing foregår. Plutselig og store forandringer i barnets atferd kan være tegn på at noe er galt. For eksempel Vil ikke gå i barnehagen. Nekter å fortelle hva som er galt. Blir lett oppfarende, sint eller aggressiv. Plager yngre barn eller søsken. Mister selvtillit. Gråter seg i søvn eller har mareritt. Endrer sove- eller spise vaner. Trekker seg bort-er mye alene Vanskeligheter med å få innpass i gruppa

5 4b) Personalet jobber målbevisst med sosial kompetanse (selvhevdelse empati, rolletaking, prososial adferd, selvkontroll, lek, glede, humor) og måter for problemløsning. Sette grenser på en god måte. Vi har fokus på å ha et godt språkmiljø og at barna etablerer vennskap. 4c) Voksne fordeler seg og er sammen med en gruppe barn Voksne observerer eller deltar i barnas lek Voksne tar ansvar for å gripe inn dersom det er tilløp til at et barn blir krenket. 5) DERSOM MOBBING OPPSTÅR 5a) Tiltak når mobbing oppdages-involverte barn: Reformuler hendelsen og sett ord på at dette er helt uakseptabelt. Hvis voksne ikke reagerer, legaliserer vi mobbing. Bekreft barnet positivt når det sier fra om andre eller det selv blir plaget. Styrk det barnet er å ta avstand fra det det gjør. Barnets oppmerksomhet rettes mot hvordan den andre har det. Voksne forklarer, dersom det ikke er tydelig for barnet. Voksne understreker at det er det barnet har gjort, som er grunnen til at den andre er lei seg. Man skal forvente at barnet snur den negative handlingen, for eksempel ved å gå tilbake til den andre og utføre en positiv handling. Snakk med barnet/barna om det som har skjedd. Hva har barnet/barna gjort. Be barna komme med forslag til hva som kan bli gjort bedre Oppfølgingssamtale med involverte barn. Lær barnet/barna til å reagere når andre blir plaget. Alle barn i barnehagen: Lær barna å reagere når andre blir plaget. Nulltoleranse på uakseptabel adferd klart og entydig uttalt av voksne. Bruk av litteratur og drama/teater. Kjenne seg igjen i mobbesituasjonene. Få satt i gang barnas tankevirksomhet rundt mobbing. Bearbeide disse tankene og følelsene gjennom dramatisk lek, tegninger osv.

6 5 b)foreldre til involverte barna: Avhengig av hendelsens omfang og art: Saksgangen kan også gjelde dersom andre forhold som oppstår: Eks. Trakassering, krenking, diskriminering og rasisme. Foreldre til offer informeres først/umiddelbart og det fortelles om hva som er gjort. Enkeltvis samtale. Skriv ned hva det er gitt info.om med foreldrenes underskrift. Forklarer grunnen til møtet. Hvordan oppfatter foreldrene den aktuelle situasjonen, og finn ut hvor mye foreldrene vet. Barnehagen og foreldrene har et felles ansvar(jmf.1.6 i rammeplanen) Avklarer hva som skal gjøres videre. Skriftlig avtale oppfølgingspunkter Ansvar: Avdelingsleder Oppfølgingssamtale med foreldre til offeret Ansvar: Avdelingsleder med styrer. Foreldre til mobber(e) informeres umiddelbart og det fortelles om hva som er gjort. Skriv ned hva det er gitt info. om med foreldrenes underskrift Forklarer grunnen til møte.hvordan oppfatter foreldrene den aktuelle situasjonen, og finn ut hvor mye foreldrene vet. Barnehagen og foreldrene har et felles ansvar (jmf rammeplanen 1.6) Avklarer hva som skal gjøres videre. Skriftlig avtale oppfølgingspunkter Ansvar: Avdelingsleder Oppfølgingssamtale med foreldre til mobber(e). Ansvar: Avdelingsleder med styrer. Foreldre bør/kan ta direkte kontakt med foreldre til de barna som er involvert. Foreldre kan melde fra om mobbing/bekymring om mobbing. Ansvar: Foreldre. Bekymringen/meldingen skrives ned/under med begges underskrift. Ansvar: Styrer og foreldre Vurdere samtale mellom offerets foreldre og mobberes foreldre. Ansvar: Avdelingsleder med styrer. Vurdere å opprette et sosialt nettverk rundt barnet/barna. Ansvar: Styrer og avdelingsleder med foreldre. Vurdere å ta saken opp i familiesenteret/råd Ansvar: Styrer 5c)Foreldre til andre barn i barnehagen. Informasjon er situasjonsavhengig. Kan gi forslag om endringer til foreldrerepresentantene i SU. 6)ARENAER FOR VURDERING/DRØFTING/VEILEDNING. Informerer/drøfter/evaluerer enkeltepisoder i barnehagens ulike møter. Nærmeste leder veileder den/de voksne som er direkte involvert Gjennomgang av punkt 4c som en rutine på avdelingsmøter. Årlig evaluering av planen.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 27.01.2015 SANDNES KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Figgjo barnehage, Austrått barnehage, Asperholen barnehage, Hana Barnehage, Gravarslia barnehage, Øygard barnehage og Vatne Barnehage I rammeplanen

Detaljer

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus Ved Handlingsplan mot mobbing for barnehagene i Melhus Vedtatt i Komitè for liv og lære 16. februar 2011 Innhold 1. Innledning... 3 Felles handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Melhus... 3 Sentrale

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing RANDABERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING JANUAR 2010 HANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing Barnehagene i Randaberg Randaberg kommune Gode venner i Viste barnehage, Foto: Ove Tennfjord 1 Handlingsplan

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak.

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Innledning Læreren er klassens leder. I lærerrollen møter vi elever som setter lederen på prøve. Noen elever finner sin rolle som elev raskt. Mens andre vil

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer