Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 ÿ ÿÿ ÿ71 ÿ

2 012ÿ4567ÿ89ÿ7ÿÿ251ÿ515ÿ89ÿ121ÿÿ2ÿ211ÿ8512ÿ ÿ12ÿ ÿ244ÿ ÿ541ÿ ÿ187ÿ ÿ ÿ8452ÿÿÿÿÿÿÿ841244ÿ ÿ244ÿ ÿ252ÿ ÿ!22467"12ÿ 62ÿ ÿ8452ÿÿÿÿÿÿÿ841244ÿ ÿ#78552ÿ ÿ252ÿ62ÿ71921ÿ15$ÿ2615ÿÿ2ÿ41ÿ8ÿ ÿ 0ÿ242212ÿ844ÿ2ÿÿ297ÿ

3 ÿ!"##$ÿ&ÿ ÿ!"##$ÿ%ÿ ÿÿÿ ÿ ÿ ÿ#(ÿ ÿ#(##ÿ&ÿÿ ÿ)(#ÿ#($ÿ*ÿ ÿ$($+ÿ,,(#$ÿ-ÿ ÿ)(#ÿ#(ÿ.ÿ ÿ(ÿ##ÿÿ ÿ/0#ÿ ÿ1(,(ÿ$ÿ ÿ!#(ÿ(,(ÿÿ ÿ(##2#3ÿ$ÿ ÿ433ÿ(#2#3ÿ.ÿ %ÿ -ÿ ÿ5($ÿ6 ÿ!#(#ÿ6*ÿ ÿ7$ÿ6-ÿ ÿ7($ÿ%8ÿÿ ÿ

4 $ÿÿ ÿ 4%%&%ÿ()ÿ*+,-&,ÿ.%/0&12,&ÿ345ÿ&%67%(&ÿ(.0ÿ/8&9ÿ17/ÿ%3:&ÿ.:2%3;ÿ(2%%&ÿ 5&%(*3<=ÿ>21&<0.:5202,ÿ8?ÿ.%/0&1&0.3%ÿ345ÿ5&%(5&6&%(2ÿ<&%ÿ3,/&<&ÿ 89ÿÿ9ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 9ÿÿÿÿÿÿ ÿ!ÿ!ÿÿ ÿ$9ÿ#ÿ ÿ9!ÿ"ÿÿ9ÿ#ÿÿÿ Aÿÿÿÿ# ÿdÿe#ÿÿÿÿ#ÿf"ÿ!ÿÿ$ÿÿ99ÿ ÿÿ9ÿ9gÿÿ ÿhÿ8ÿÿÿÿ9#ÿÿ$ ÿ9fÿÿÿÿ!ÿÿ#bÿcÿ ÿiÿj!ÿbÿ$ÿ$ÿÿ9ÿ9gÿfÿ ÿkÿl9ÿÿÿÿÿÿÿÿ9ÿ #ÿ #ÿ#ÿÿ ÿ ÿurru1ÿ52yn25=ÿu15p33ÿ2rq140ÿx35x0u3ÿwuqÿu33ÿ ÿÿaÿ9$fÿÿ9ÿÿ99ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿ2nopnqÿ2rq140ÿ5s2t2nrp00n4n0unÿvwÿx35x0502rr1u3ÿp1ÿ ÿÿ$ÿÿÿaÿÿÿ!ÿ ÿ5vwÿ4n3uÿz21ÿ52ww2ÿop1quÿ5vwÿv1404n2rx35x0u3=ÿ ÿ[ÿÿbÿ$ÿ99ÿl9ÿÿ99ÿ ÿÿÿb!ÿÿ!ÿ\ÿ99ÿÿ#ÿÿ#ÿ ÿ!ÿ$ÿ ÿ ÿ^ÿ_ÿÿÿ!ÿÿ!ÿ$#ÿÿ9ÿ ÿ9gÿÿ!ÿ!ÿ]ÿ!ÿÿÿÿÿ99"ÿ!ÿÿ!ÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ8ÿ ÿ$ÿÿÿÿ ÿ`ÿ_ÿbÿÿÿ!ÿ"ÿ"ÿÿ ÿd"[ÿÿ!ÿÿ_ÿbÿ ÿ$ÿÿÿÿ!ÿÿ!ÿÿÿ ÿ!ÿÿÿÿ9ÿ!ÿÿÿ# ÿÿ ÿÿÿ a

5 01ÿ345ÿ67ÿ896ÿ659ÿ ÿ9ÿ569977&ÿ45ÿ5696ÿ)ÿ!6ÿ!45ÿ ÿ"ÿ01ÿ ÿ0ÿ45ÿ67ÿ6ÿ ÿ"5ÿ67ÿ5 ÿ ÿ61ÿ677ÿ45ÿ659ÿ45796ÿ1ÿ ÿ45ÿ96ÿ86ÿ ÿ1ÿ(%ÿ#7587ÿ!4ÿ ÿ6ÿ656ÿ697ÿ5ÿÿ4576ÿ8%656ÿ 5765ÿ"ÿ#6&ÿ687ÿ"5ÿ667ÿ6565ÿ9ÿ85ÿ"ÿ'ÿ89751ÿ 8856ÿ45ÿ65ÿ%ÿ56ÿ5 8ÿ!" 687ÿ45ÿ#61ÿ$"5ÿ ÿ ÿ*1ÿ65ÿ45979ÿ8ÿ6"67ÿ6ÿ6! &ÿ ÿ795ÿ ÿ667ÿ%ÿ7ÿ9ÿ"576ÿ6ÿ6ÿ ÿ59ÿ ÿ ÿ1ÿ+7657ÿ459796ÿ5 8ÿ4)1ÿ 5&ÿ5 5ÿ8ÿ!)" ÿ874!7ÿ 5ÿ 8&ÿ%7ÿ5ÿ!47ÿ *!ÿ89*95ÿ9ÿ ÿ1ÿ-5 75,*&ÿ* ÿ 8ÿ6"5ÿ89*95ÿ45ÿ 5 8ÿ5ÿ967ÿ45ÿ 756ÿ9ÿ"65ÿ%ÿ96ÿ 756ÿ9ÿ"651ÿ *!ÿ"58ÿ ÿ89*95ÿ6ÿ ÿ!)"575,78&ÿ 75,*7ÿ 566ÿ%9!7ÿ86ÿ656ÿ89*95ÿ6ÿ%56ÿ ÿ067595ÿ759ÿ9ÿ6587ÿ671ÿ ÿ/"ÿ659ÿ759ÿ7579ÿ"5ÿÿ665ÿ5ÿ ÿ1ÿ.45ÿ659ÿ759ÿ7579ÿ9ÿ5ÿ9ÿ"5!7ÿ6ÿ66"91ÿ ÿ1ÿ-5 5ÿ8ÿ979 5&ÿ%5ÿ5ÿ!76ÿ45ÿ)ÿ6"6ÿ66"91ÿ *!ÿ* ÿ ÿ11ÿ0!%ÿ676972ÿ 8ÿ67ÿ4)6ÿ$/ÿ+6ÿ%7545")65ÿ5 8ÿÿ"5ÿ471ÿ ÿ 3

6 !$ÿ$- ÿ ÿ ÿ ÿ!#ÿ% 'ÿ(!ÿ!ÿ!ÿ'(ÿ"ÿ,! ÿÿÿÿ ÿ./723/270102ÿ #ÿ!$ÿÿ #&ÿ',!ÿ'%ÿ"##'#(*ÿ #'#(ÿ!$ÿ#-ÿ,! &ÿ!"ÿ!#ÿ$!!ÿ!"ÿ!#ÿ$!!ÿ!ÿÿ(!$'!ÿ$'##ÿ)ÿ ÿ,ÿ!$%"!&ÿ# $ %&ÿ!$$'#'#(&ÿ'( #!ÿ ÿ!$ÿ' &ÿ', $ ÿ)ÿ% % #'#(ÿ ÿ*ÿ!'!*ÿ6ÿ%ÿ!#ÿ, ÿ3! %ÿ!%ÿ$!!ÿ#%'(ÿÿ!%!ÿ!5!#$-#! ÿ89ÿ!ÿ 9#! :;::ÿ6*ÿ<%" ÿ!ÿ-ÿ ÿ="ÿ ÿ ÿ -%!ÿ!$7ÿ #ÿ$!#'#(%ÿ ÿ)ÿ'##!ÿ# ÿ- '!ÿÿ!!#%-((#'#( *ÿ4 ##!ÿ #ÿ D

7 ÿ,-ÿÿ"*!ÿÿ,#ÿ../01ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿ5,!# ÿ%& "ÿÿ.3/01ÿ 'ÿ(ÿ)ÿ "ÿ2ÿ#ÿ,ÿÿ,ÿ " ##ÿ"ÿ,ÿ!"#$ÿ 'ÿ(ÿ)ÿ " ÿ,!# ÿ 'ÿ*ÿÿ+,-ÿ"ÿ+'ÿ,ÿÿ*,ÿ+!2-ÿ+'ÿ,ÿ"*!ÿ ÿ2ÿ.6/0ÿÿ!#1ÿ7ÿÿ2ÿ,!# 2ÿÿÿ(###ÿ+'1ÿ " 'ÿ(ÿ)ÿ, ÿ!ÿ,ÿÿ2ÿÿ"ÿÿ ÿ!#!ÿ"ÿ 'ÿ"ÿÿ*ÿÿ ÿ8" # 'ÿ(ÿ9ÿÿ #1ÿ ÿÿ,ÿÿ:ÿÿ "ÿÿÿ 'ÿ,ÿÿÿ"ÿ"ÿÿÿ(###ÿ 2ÿ21ÿ ÿ; ##ÿ(ÿÿ' '"#ÿ,ÿÿÿ<ÿÿ ÿ+'#ÿÿa=ÿÿ1ÿ +ÿÿ ÿ>" ÿÿ3=/0ÿÿ1ÿ)ÿÿ!ÿÿ' ÿ&ÿÿÿ"*!ÿ+'#ÿ(ÿÿÿÿ",ÿÿÿ3.(ÿ"1ÿ '"#ÿ ÿ+'##ÿ 'ÿ BC0DEFFEDBGC0ECHB0CBCIEJÿ 31ÿK ÿ<1ÿÿ'ÿÿ+ÿ*ÿ2ÿÿ<=ÿ*ÿ"* ÿÿ ÿÿ!2#"ÿ'ÿ,ÿ+"#"ÿÿ ÿ,#ÿÿ"ÿ3-:ÿ"1ÿ9ÿ+"#ÿÿÿ* ÿÿ+"#ÿÿ,#1ÿ)ÿ"ÿ,'ÿ A1ÿM#ÿ"ÿ ÿÿÿ* ÿ"ÿÿ ÿ#ÿ+'##"ÿÿ&ÿ", ÿ#-ÿ "#ÿ"*!ÿ,2#ÿÿ(###ÿ*-ÿ2ÿ'ÿ ÿ2ÿ(###ÿÿ 1ÿ)ÿ"ÿ'ÿÿ,ÿ,ÿ##ÿ,ÿ"!* ÿ'ÿ#ÿ "1ÿ ÿ"*!ÿÿ 1ÿL"ÿÿÿ+'##ÿ! "ÿ#ÿÿÿ#1ÿ #ÿ+ÿ ÿÿ.1ÿ7 ÿÿ,ÿ+!#ÿ1ÿ ÿ#ÿ ÿ#ÿ"ÿÿ###!ÿÿ(###ÿ++!2ÿ2ÿ(ÿ O1ÿK'##+ÿ" :1ÿMÿÿÿ,"ÿ ÿ#ÿ###!ÿÿ ÿ,ÿ,ÿ,*1ÿ ÿ"*!ÿ ÿ,ÿ!ÿ(###ÿÿ#1ÿnÿÿÿ ÿ+!,ÿ,*1ÿmÿ"* 'ÿ"*!ÿ"* 2ÿÿÿ###ÿ*#ÿ ÿ#2ÿÿÿ#1ÿ ÿ1ÿ ÿ,ÿÿ!2ÿ,ÿ2ÿ(###ÿ ÿ,ÿÿ(###ÿ+"#ÿÿ2ÿ ÿÿ" "ÿÿÿ+"##ÿ ÿ "ÿ #ÿ ÿ P

8 XDEFCHFÿHCDCBÿ >673ÿ ÿ7ÿ85ÿ37924ÿ279& 4ÿ6782 ÿÿ554ÿ7683ÿ24ÿ4398ÿ474ÿ648ÿ39ÿ5ÿ237732ÿ26ÿ17ÿ28848ÿ 7347ÿ26ÿ953ÿ72397ÿ!"ÿ#$ÿ ÿ 2'ÿ5ÿ*+ÿÿ,-.*/01ÿ ÿ,*01ÿ4ÿ926795ÿ2ÿ47ÿ8595$ÿ74ÿ85955ÿ56ÿ28452ÿ ÿ6&(ÿ45158ÿ ÿ&4ÿ6&(ÿ54ÿ85$ÿ#1254ÿ4""ÿÿ,501ÿ4ÿ859552ÿ24$ÿ644ÿ4ÿ47ÿ PDELRÿDLÿDSJSJMÿ 5ÿ89:)& ÿ 07ÿ ÿ7ÿ95$%$&ÿ24ÿ&65376'ÿ67ÿ8ÿ43ÿ ABCBDEÿDBFDÿGEHCIJJEDHEÿKELEÿDELHLMÿNOILÿELHCÿFBPQ 6%5'ÿ?:5ÿ6&(ÿ95$%$&ÿ37954) (24ÿ8;<7ÿ $ÿ617231ÿ43ÿ58423ÿ85ÿ62448ÿ85ÿ4ÿ ÿ21552ÿ423ÿ ÿ8ÿ543965ÿ3792ÿ ÿ7ÿ83ÿ458ÿ817ÿ85ÿ ÿ6&(ÿ 22595ÿ4ÿ423ÿ26ÿ(27ÿ8;<7ÿ $ÿ2236ÿ ÿ7ÿ5ÿ43ÿ272$ÿ362254ÿ8ÿ4ÿ274754ÿ2ÿ (4ÿ5ÿ ) ÿ 98ÿ8554ÿ595$ÿ=7&ÿ95ÿ8ÿ176848ÿ ÿ9ÿ ÿ2226ÿ ÿ2ÿ 'ÿ45158ÿ85ÿ*+ÿÿ,-.*/01ÿ2935&5ÿ7ÿ5ÿ43ÿ272ÿ7ÿ43ÿ21554ÿ 44ÿ95ÿ9ÿ2845ÿ6&(ÿ2315ÿ&45$ÿ6155ÿ8ÿ4ÿ274754ÿ2ÿ244332ÿ&4$ÿ 347$ÿ937ÿ43ÿ(4ÿ ÿ43ÿ ÿ17ÿ713ÿ 'ÿ37&ÿ8ÿ 7ÿ85955ÿ ÿ ÿ24ÿ ÿ7ÿ43ÿ64ÿ9(6ÿ ÿ $ÿ 34ÿ2458ÿ17ÿ44ÿ95$%$&ÿ24ÿ43'ÿ95$3(7$&ÿ17223ÿUÿ95$95ÿ >64ÿ ÿ39ÿ1235ÿ2ÿ95$%$&ÿ24ÿ4332ÿ152374ÿ2984ÿ,5ÿ67848ÿ) FCCÿ :9ÿ6&(ÿT3ÿ.:6#ÿ847ÿ17ÿ953ÿ Vÿ ÿ Y

9 ÿ ÿ +%ÿ ÿÿÿ ÿÿ '%(ÿ )*+ÿ+ÿ -ÿÿ'ÿ.ÿ/ÿ012ÿ3)4ÿ510ÿ)ÿ!ÿ,ÿ!ÿ"#$ÿÿÿ ÿ+ÿÿ /6(ÿ +ÿ %& & 012ÿ3)4ÿ5.:ÿ)ÿ ;$ÿ%ÿ'$+<ÿ )*+ÿÿ,%ÿ'$ÿÿ+%ÿ#,ÿ+ÿ$ÿ#ÿÿ 71ÿ8ÿ ÿ'ÿÿÿÿ!-ÿ"9ÿ+ÿÿ+ÿ+ÿ#(ÿ /6-ÿ,ÿ +%ÿ'$ÿÿ,&'ÿ9 ÿ!!ÿÿÿ"ÿÿ!(ÿ ÿ0ÿ/ÿ & 3*%ÿ"ÿÿÿÿ1&'ÿ9 CDEÿFGHÿIGHDÿJKIÿDLÿMNOÿONEÿDLPQKRRSDÿONQNEÿKÿNEQKITNSÿMNOÿKÿ 71ÿ=ÿ ÿ.ÿ/ÿ012ÿ3)4ÿ51ÿ/ÿ PHDUSÿLDHDEONÿQVPDQDÿDLUDQJFNJSWMMNQJNH>ÿ X

10 ÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿ!"#ÿ ÿÿÿÿÿÿÿ7ÿ ÿÿÿÿÿÿÿ$%&!"#ÿ 87",&8ÿ0:#)&ÿ12&%&##)300"ÿ0&+ÿ+&ÿ")*/&8"ÿ,&#)300&8#&%"ÿ*ÿ+&)ÿ8"+ÿ*ÿ2*87&)ÿ *909(&ÿ#7"8ÿ*#)"8&%"#9ÿ ÿ'ÿ(&%)*!*&%"+ÿ,-##*.ÿ#/0ÿ12&%&##)300&%ÿ0&+ÿ'456ÿ78"##*.&ÿ,1%ÿ"23+"#9ÿ 7ÿ7;742<=ÿ)2:ÿ&8&7)%*#7"ÿ!"#&%ÿ-%ÿ&)ÿ)%& ÿ C

11 ÿÿ ÿ ÿ '5664ÿ6(4ÿ"##ÿ 6$!94ÿ%59""6#42ÿ 7166#ÿ ÿ12ÿ(424ÿ5256$5ÿ",ÿ5%5956-ÿ" ÿ12ÿ4!75$$4ÿ4ÿ 63 5ÿ ÿ5945ÿ 5ÿ9""6#7$6ÿ12ÿ1ÿ 9647ÿ4!ÿ669 &ÿ9""6#7596#ÿ&42ÿ%2434#7ÿ7"5 &ÿ5&16$#ÿ#16##4ÿ%2,6ÿ"49557ÿ%2437$4-ÿ 5ÿ9""6#7$6ÿ35$ÿ%12#4$5ÿ %9ÿ%)2ÿ5695ÿ &ÿ31294ÿ" ÿ &ÿ71952ÿ&"* ÿ012-ÿ32ÿ &)242ÿ '5ÿ69$5242ÿ44ÿ56ÿ65#2524$ÿ,77"12ÿ73ÿ&,52ÿ$53ÿ71952ÿ",ÿ"47ÿ743ÿ52.$52ÿ $52ÿ56ÿ25$ÿ7944ÿ4!ÿ3).#4ÿ9""6# ÿ669 &ÿ916642ÿ#567!42ÿ3ÿ21ÿ9""4$5ÿ &ÿ7!4#72)34ÿ%)2ÿ44ÿ("52ÿ4!ÿ6*ÿ &ÿ3466#7462$66#42ÿ 5ÿ9""6#42ÿ93352ÿÿ/ÿ &ÿ52.* 6>:6ÿ67ÿ A

12 0-# "&#ÿh*&-*"*$% ÿ 38ÿ ÿ82ÿ9ÿ6ÿ56ÿÿ36ÿ3638ÿ42ÿ34ÿ ÿ82ÿ9ÿ6ÿ366ÿ812ÿ42ÿ4568ÿÿ43638ÿ9ÿ636ÿÿ36 2ÿÿ59658ÿ ÿ 12345ÿ6!7)%&ÿ1834ÿ- ÿ ÿ!"#"$ÿ%ÿ&'(")"( ÿ6 )%&ÿ1934:ÿ %ÿ)%&*&ÿ#+*)"$, %"+*&"*&-*"*$ÿ!".ÿ# 3CÿÿÿNGÿ ÿ23ÿÿÿ2oÿpÿ ÿÿÿ8qÿpÿ%)#-%*/ÿ0*)%&ÿ 23ÿÿÿ98ÿPÿ ;2<5ÿÿ568ÿ=-(ÿ12ÿ6ÿ>4?6ÿ8ÿ592856ÿ6383ÿ ÿ 8ÿ3ÿÿÿ2OÿPÿ*R% 3<3883ÿ66ÿ6382ÿ F>4ÿ568ÿGC%*$ÿ12ÿ6ÿÿ2ÿ8ÿ626882ÿÿ436Hÿ8AIÿJKHÿLKHÿMKÿ ÿ9ÿ3ÿÿÿ2oÿpÿ*r% S36<8ÿ5982ÿ6ÿ>36ÿBT BÿBDDBÿ>62>ÿUVVUÿXYZXY[Y\]YX^Xÿ\`a^X^\bYÿcXd]^XaeXbY\ÿ ÿ12ÿ2<626ÿfÿ<ÿ42 ÿ;2<5ÿÿ568ÿ=-(ÿ12ÿ6ÿ>4?6ÿ8ÿ592856ÿ F>4ÿ568ÿGC%*$ÿ12ÿ6ÿÿ89ÿ8ÿ2< 62>428ÿ39ÿ42ÿ46ÿ8ÿ ÿ34ÿ 3385>83ÿ5982ÿ6ÿ3626ÿ98862gÿ i

13 012134ÿ &77ÿ678997ÿ'()*+1ÿÿ8ÿ78ÿÿ8ÿ988878"ÿÿ ÿ678997ÿ877ÿÿ8ÿ68ÿ7ÿÿ86777ÿ7 777ÿ6ÿ6ÿÿÿÿ77ÿ9877ÿ6ÿ 8ÿ$87ÿ78ÿ878%ÿÿÿÿ98ÿ886ÿÿ ÿ8ÿÿ8"ÿ ÿ ÿ7ÿÿ!ÿ67"ÿ#$87ÿ6778ÿ988ÿ778ÿ ÿ '()*+1ÿ K$ÿ L78ÿ 8ÿ877ÿÿÿ6998ÿÿ7"ÿ:ÿ7ÿ877ÿ9ÿ%ÿÿ7ÿ777ÿ6"ÿ 34ÿ.42)ÿ5*ÿ5*24/*5*+.5*.42*5*+1*ÿ 67"7"ÿ986ÿ,-.1/01/)1ÿ778ÿ9ÿÿ8ÿÿ8$ÿ777777"ÿ A6ÿ7ÿ 8ÿ987ÿ9ÿÿ7"ÿBÿ7ÿÿÿ868%ÿ8ÿ987ÿ 8ÿ87ÿ8ÿ8ÿ ÿ ÿ77ÿ678997ÿ012134ÿ7ÿ!ÿ67ÿÿ8ÿ86 ÿ88ÿ8ÿ7ÿ868ÿ96777ÿÿ CDDEÿ ÿ8"ÿ A6ÿ9998ÿ7ÿ9ÿ678997ÿ'()*+1ÿÿ8ÿÿ$8ÿ7ÿ 88ÿ78ÿ7ÿ9877"ÿ %ÿÿ$%ÿ7ÿ7887ÿ78ÿ7ÿ9877ÿ A6ÿ9ÿ012134ÿÿ8ÿ968"ÿFÿ6ÿ8ÿÿ886ÿ7ÿ 99%ÿÿ88ÿ998ÿ88ÿÿ,-.1/01/)1ÿÿ878ÿ778%ÿ"7"ÿIÿÿJÿ89ÿ996ÿ 77"ÿ67"7"ÿ6ÿ87ÿ8ÿ8"ÿGÿ77%ÿ9 9$8ÿÿ7ÿH77767Hÿÿ67ÿ8$ÿ7ÿ8 77ÿ868ÿ ÿÿ 8ÿ68ÿ8ÿ ÿ7777ÿÿ777ÿ88ÿ"ÿ ÿ67ÿÿ ÿ988"ÿ ÿ MN

14 3ÿÿ 72ÿ0183ÿÿ78931ÿ8022ÿ751ÿ19ÿ751ÿ9ÿ8ÿ32239ÿ43207ÿ224ÿ ÿÿ ÿ ÿ,ÿ-#%(ÿ*ÿ$.)%'/()ÿ!ÿ+)ÿ%!*ÿ()ÿ$#%#*ÿ+#!%!#)ÿ01(*%ÿ++()ÿ+#!%!#)2ÿ!"ÿ#$ÿ%ÿ%$&'%()ÿ%!*ÿ+)ÿÿ%)"!"ÿ#$ÿ%ÿ!)*#++4()%!*()ÿÿ1(*%ÿ++)ÿ5ÿ!ÿ687ÿ1) ÿ9ÿ%ÿ9ÿ ÿ.)"(9ÿ,>ÿ0?ÿ/$2ÿ$(%*%4ÿ%ÿ&*!ÿ')*!"ÿ ÿ.%)!)"ÿ(%ÿ BÿC#)%#*(ÿ4$()ÿ#++*!)"=ÿ+.$+)ÿ#++*!)"=ÿ#/1ÿ+.$+)ÿ+*.""ÿ ÿ$(!"ÿ#$ÿ%ÿ ÿ()ÿ4()%!*ÿ ÿ:(%;+.$+()2ÿ1(*ÿ4"()ÿ.++ÿ<ÿ (ÿÿ+) ÿ9ÿ%ÿ91!) ÿ$:*!"1(%()ÿ4ÿ*/"(ÿ!ÿ.% ()ÿÿ++()=ÿ#$$(ÿ %"()ÿ+8ÿ!) ÿ ÿ%ÿ91!) ÿ#$8 ÿ*#/)ÿ#/1ÿ%(ÿ%(/ÿiÿd'%($(%ÿ%ÿ.++ÿ%!*ÿ3ÿ$!).%(ÿ9ÿ%ÿ("!%(ÿ4%() ÿ5())ÿ)4)?ÿd%)"ÿ#/1ÿ.4ÿ+8ÿ*#/(%ÿ+8ÿ%++()4()%!*()ÿ#$ÿ9!))ÿ!ÿ$!%()ÿ4ÿ+(%ÿ ÿ%($+(%.()ÿ5!+*'()ÿ#$$(ÿ( Eÿ'*ÿ+)ÿ$( ÿ*.9%ÿ!ÿ+.$+)=ÿ(#$$() ÿ4%()ÿ%!*ÿ()ÿ1: ÿ9ÿ%ÿ%$$ÿ+)ÿ ÿ%.()ÿd%*ÿ!)ÿ) GÿD%ÿ+8ÿ(*#)%%()ÿ5()ÿ4(ÿ#)%#*+)(*()ÿ (ÿ ÿ%($+(%.ÿ"()#$ÿ%ÿ)4) ÿ4ÿ.)"(9ÿb>ÿ0fÿ/$2ÿ#4)9ÿ9!*%()ÿ#4)! )ÿ%ÿ4h*ÿ$(*)ÿ*#/)ÿ#/1ÿ4%()%($+(; (ÿ%ÿ9'*ÿ+8ÿ4%)(%ÿ4!!+*'ÿ#$$(ÿ%ÿ4h*ÿ$(*)ÿ ÿjÿ(*(ÿ4klmÿ+!*%)"()%()ÿ ÿ9!*%(&(18*()ÿ ÿÿ ÿpqrstÿ9ÿ%ÿ) ÿ%!"1(%()ÿ9ÿ+.$+()ÿuÿ#/1ÿ4$()ÿ%ÿ%%ÿ.%#$%!%ÿ)ÿ'%($(%ÿ&(14(ÿ ÿ!)%(ÿÿ.%.% NÿO'/ÿ+8ÿPQRSTÿ)++()ÿ9ÿ%ÿ%*ÿ!)ÿ+.$+()ÿUÿ+8ÿ*8"ÿ1%!"1(%ÿÿ+)ÿ#$ÿ ÿ+.$+ÿu3ÿc#)%#*(ÿ%ÿ4%()9* ÿ*!"%ÿo'/ÿ+8ÿ)++()ÿpqrsyÿ0#$ÿ8ÿ.%.% ÿ4%()9* ÿ.++4$)!)"ÿc#)%#*(ÿ%ÿ4%)(%ÿ#$$(ÿ.%ÿ.ÿ$.)%'/()ÿo'/ÿ+8ÿ)++()ÿ (%ÿÿ%!*/*!"%ÿo'/ÿ+8ÿ)++()ÿpqrszÿ0#$ÿ8ÿ.%.% (ÿ$( ÿ+.$+ÿuÿ%!*ÿ1"1%!"1(%ÿc#)%#*(ÿ%ÿ4%()9* ÿv*%!$%(ÿw%(ÿx)"($()%ÿd'%($=ÿ#$$(ÿ (%ÿÿ%!*/*!"%ÿ28ÿ0183ÿ5915ÿ[ÿ1i 2ÿ9ÿ%ÿ%%ÿ+.$+ÿU,ÿC#)%#*(ÿ%ÿ (%ÿÿ%!*/; ()ÿ*8"ÿ1; ÿ59ÿ7ÿ899987ÿ8\7ÿ0183ÿ5ÿ[ ÿ]$ÿ^_`ÿab`_ÿcdee_fÿ ÿ439ÿ395ÿ1ÿtÿ018ÿÿ0183ÿ58831ÿ39ÿ9ÿ178\315ÿ ÿgh`_bÿifÿeibj`klc_bhmÿnofÿpiephfbhÿqir`jsÿ ÿt.9%)!)"ÿ4ÿu.$+()ÿ vÿd%)"ÿ4ÿ%$$()ÿ%!*ÿ+;)*"")!)"()ÿ ÿ%ÿ4%)(%ÿ9* vÿw++)ÿ*.9%)!++(*)ÿ%!*ÿ vÿt#)ÿ+.$+#++*!)"()ÿ+8ÿ!)."! ()ÿ+.$+ÿ#$ÿ*ÿ*.9%ÿ ÿ$)ÿ&(%$$ÿ#$ÿ vÿd+))ÿ+.$+#++*!)"()ÿ ÿxÿÿ+)ÿ#$ÿÿ.%.% ÿ4! ÿ#++*!)"()ÿ ÿ"()#$ÿ'%($(%ÿy()#$ÿ%ÿ4%ÿ+8ÿ&.&&*#ÿ!ÿ9#%&.))()ÿ)ÿ (%ÿ9!))ÿ(%ÿ4%()9* (ÿ$( ÿv*%!$%(ÿw%(ÿx)"($()%ÿd'%($=ÿ#)%#*(ÿ )ÿ4ÿ+.$+()ÿ%!*ÿ (ÿ]$ÿ(%ÿ!)%(ÿ9!))ÿ&.&&*#=ÿ&ÿ+)ÿ (ÿ4%()ÿ&:ÿ+.%ÿ.%ÿ ÿ!)*8%ÿ*.9%ÿ!++ÿ.%ÿ FÿD%ÿ8%(ÿ9%ÿ ÿ%)"ÿ4ÿ#/1ÿ*)"()ÿ#4)9ÿ/!.*%!#)+.$+()ÿ#++*ÿ.ÿ9ÿ%ÿ*8%ÿ(4()%.(*ÿ ÿ ()ÿ9$(ÿ$!%(%ÿ8++)(*()ÿ zz

15 01ÿ 001ÿ ÿ9ÿ97ÿ654ÿ6ÿ9ÿ65447ÿÿ847ÿ445ÿ5547ÿ45ÿ99 ÿ57747ÿ48ÿ47ÿ4ÿÿ5ÿÿÿ945ÿ41ÿ ÿ778771ÿ ÿ7ÿ945ÿ78ÿ4ÿ6!541ÿ ÿ5777ÿ8ÿ7845ÿ84ÿÿ!"5ÿ4657ÿ77877ÿ6ÿÿ7ÿ47ÿ ÿ5ÿ47471ÿ#4ÿ8447ÿ$474ÿÿ78%6471ÿ 0&1ÿ 0,1ÿ-45ÿ4ÿ"45ÿ97ÿ!"5ÿÿ95ÿ4745ÿ6ÿ!"5ÿÿÿ847ÿ5486ÿ!"5ÿ!45ÿÿ84ÿ674784ÿ447ÿ!"5ÿ5ÿ84ÿ7"878ÿÿ!"55ÿÿ6ÿ847ÿ!456ÿ'(ÿ)47*ÿ567ÿ#+44ÿ5ÿÿ4!4ÿÿ%"5ÿ!547ÿ547"5ÿ./

16 ÿ4ÿ67ÿ8ÿÿ66ÿ 0%&'(%))*+&,)ÿ3-684ÿ1ÿ18584ÿ!"#ÿ ÿ4ÿ67ÿ8ÿÿ66ÿ1ÿ535748ÿ ÿ4ÿ67ÿ8ÿÿ6674ÿ./

17 ÿ4ÿ67ÿ8ÿÿ6674ÿ1ÿ535748ÿ ÿ4ÿ67ÿ8ÿÿ6674ÿ ÿ4ÿ67ÿ8ÿÿ6674ÿ1ÿ535748ÿ 4ÿ82!85ÿ73ÿ7227ÿ1ÿ53ÿ73ÿ57ÿ7 6ÿ ÿ$3847ÿÿ82583ÿ8ÿ5!7ÿ1ÿ853ÿ ÿ%172ÿ%123475ÿ38ÿ 83ÿ22ÿ ÿÿ83ÿ4ÿ2!43ÿ8ÿ ÿ ÿ537227ÿ ÿ74ÿ ÿ35ÿ73ÿ747ÿ65ÿ72ÿ657ÿ3ÿ ÿ35ÿ2ÿ82ÿ2!78ÿ ÿ1ÿ3883ÿ4ÿ43ÿ73ÿ!47ÿ"ÿ ÿ1ÿ4ÿ!3852ÿ7ÿ672ÿ53ÿ1ÿ58ÿ ÿ!72ÿ53482ÿ235# &'

18 ÿ(ÿ#".ÿ "ÿ$%'*&ÿ+,ÿ"ÿ!"ÿ%"ÿ"ÿ *ÿ#("("ÿ67ÿ"ÿ!""ÿ"ÿ*0ÿ!ÿ ÿ89ÿ ÿ ÿÿÿ "".ÿ/0ÿÿÿ"ÿÿ""%ÿ%ÿ1""ÿ2"ÿ3"ÿ45"" %"ÿ!ÿ"ÿ( ÿ'(ÿ*ÿ"ÿ!""ÿ"ÿ*0ÿ"ÿ%ÿ"%ÿ""- ÿ!"#ÿ$ÿ"%&ÿ'(ÿ)"ÿ(ÿÿ""*ÿ ÿ!"#ÿÿ)"ÿ(ÿ*- ÿ ÿ#ÿ"ÿ!0ÿ"ÿ"ÿÿ.ÿ ÿ#ÿ"ÿ!0ÿ"ÿ"ÿÿ.ÿ Mÿ8ÿ5ÿ*ÿ"ÿ*ÿ#ÿ*"ÿ%#ÿÿ67ÿ*0ÿ%ÿ#ÿ("- (".ÿ8ÿ5ÿ5ÿ%ÿ"%"ÿ*ÿ%#ÿÿ67ÿ*0ÿ%ÿ(0ÿ("(".ÿ Oÿ8ÿ5ÿ5ÿ"%"ÿ#ÿ*"ÿ%#ÿÿ6Lÿÿ#.ÿ *ÿ8egÿ!0ÿ"ÿ"ÿÿ!"#.ÿ K5'*ÿ#ÿ*ÿ8EGÿÿ#ÿ!0ÿ"ÿ"ÿ#ÿ!"#.ÿK5'*ÿÿ%ÿ#ÿ#ÿ 8ÿ5ÿ*ÿ"ÿ5ÿ%ÿ"%"ÿ*ÿ#ÿ*"ÿ%#ÿ ÿ6+ÿ(ÿ""".ÿ 8ÿ5ÿ*ÿ"ÿ5ÿ%ÿ"%"ÿ*ÿ#ÿ*"ÿ%#ÿ!"- "ÿÿ!"#.ÿ #ÿ(ÿ""".ÿ 8ÿ5ÿ*ÿ"ÿ5ÿ%ÿ"%"ÿ*ÿ#ÿ*"ÿ%#ÿ- "ÿÿ6+ÿÿ!"#ÿ""".ÿ _`

19 (%ÿ789ÿ&'()ÿ:ÿÿ;%&ÿÿ(<$<ÿ$%=ÿ$ÿÿÿ789ÿ&'(ÿ(%(=ÿÿÿ ÿ3 ÿ3+,ÿ-456ÿ9-#.89# 01ÿ ÿ ÿÿÿÿÿ3!"#ÿÿÿ$ÿÿ%ÿ789ÿ&'()ÿÿÿÿ3!"#ÿÿÿÿ$ÿÿ(%ÿ&'()ÿ /ÿ012.ÿ698ÿ5#.56#93ÿ43ÿ#!"#ÿÿÿ$ÿÿ%ÿ&'()ÿÿÿ* ÿ$%ÿb<()ÿ:%<(%<ÿ((ÿ<ÿ<ÿÿ789ÿ&'(ÿb(ÿ(%ÿ<ÿÿ%ÿ ÿ3 -/9-6ÿ3+,ÿ15.!9#ÿ-456#6ÿÿÿ* D)ÿ!"#ÿÿÿÿ$ÿÿ *ÿfÿ *ÿgÿ *ÿe(ÿ *ÿkÿiaÿ>bÿÿjÿ *ÿ<;ÿi><ÿÿaÿ>bÿjÿ *ÿ8$a%ÿi><ÿÿÿ>bÿ'jÿ *ÿaaÿ(>'a>ÿibÿ$%(jÿ *ÿ7(ÿ(>'a>ÿibÿ$%(jÿ *ÿhÿ *ÿ>'a>ÿi'ÿ>bÿ>ÿjÿ 9ÿ(A>ÿ>ÿÿ(ÿÿ(<ÿ(ÿÿ>>ÿÿ&'* ÿ;'ÿ>ÿÿ;(ÿÿ>>ÿ<(ÿÿÿÿ* ÿ<(%ÿ')ÿÿÿ(<;ÿÿÿÿ$ÿ;ÿ(ÿ%<ÿ;ÿ ')ÿÿ<ÿ>bÿbÿÿÿ$ÿÿ(aaÿ%ÿ')ÿ(ÿ L1ÿM4.9# ÿ05ÿNÿ8.ÿ ÿÿÿoÿ$ÿÿb&ÿ')ÿÿÿÿ,pq8ÿ$ÿÿ(%ÿ (ÿ%ÿ%)ÿ ÿa&ÿ';%<)ÿ 'ÿ(ÿ<)ÿr%ÿ;%ÿÿ(ÿ;'ÿbÿ(%(ÿ<=ÿ>ÿ(ÿ -#98!8#.6ÿ ÿ')ÿ8ÿ(ÿÿ<ÿ$'ÿ;<ÿ%ÿ'ÿ%ÿÿ(>ÿ 9ÿ(A>ÿ>ÿÿA<ÿ$ÿÿ(<(ÿ<<ÿ;ÿÿ Bÿ(>=ÿÿÿ;%ÿ(<ÿ;ÿ<(%<ÿ8>>)ÿ ÿ<ÿ><;<=ÿÿ<ÿ((ÿ><;ÿ<&)ÿeÿÿ$ÿ(;ÿ;ÿ((ÿ'ÿ TU6./.9ÿR%ÿÿ;%&ÿ((ÿ><;ÿ'=ÿ%ÿÿ;<<ÿÿ%ÿÿÿ Oÿÿ,PQ81ÿ8$ÿSÿ('(ÿ;(%<=ÿ>ÿ(ÿÿ;* V1ÿW898ÿX 'ÿÿ;<((ÿÿ>>(ÿ<()ÿ ÿ((ÿ'><(ÿÿ'ÿ'ÿ><ÿ>bÿÿ<ÿ$a<(<(%<* )ÿ:ÿÿ%ÿ(>ÿb(ÿ%ÿ><(<(%<=ÿÿa<ÿÿÿÿ>ÿ >ÿÿ(()ÿ:ÿ<('<>ÿÿ><ÿb%;<((ÿ<ÿ(<>ÿ ÿ>bÿbÿÿÿx -#.ÿ Z><ÿ;ÿ[>>(()ÿ -#.ÿ'ÿ'$%ÿsÿ('ÿ$ÿ>(ÿ<ÿ><* \]

20 ÿÿÿ894ÿÿÿÿÿ 01ÿ ÿ894ÿ ÿ$ÿÿÿ%&'ÿ($ÿÿÿÿ!"ÿÿÿÿ894ÿ #ÿ# 894ÿ#ÿ# ÿ$ÿÿÿ'&*ÿ($ÿÿÿ+(!ÿ)"ÿÿÿÿ ÿ ÿ-673ÿ,+1ÿ ÿÿÿ894ÿÿÿÿ-5.ÿ ÿ$ÿÿÿ%&'ÿ($ÿÿÿ+( ÿÿ!"ÿÿÿÿ894ÿ ÿÿ!ÿ,+"ÿ 8!+ÿ+<ÿ++ÿÿÿÿ(!"ÿ8$ÿÿ ÿ 8$ÿ 9ÿ#ÿ+ÿ=ÿ8$ÿ $9ÿ++ÿ!ÿ9ÿ++ÿ+!ÿÿ ÿ( (ÿ!+ÿÿÿÿ(+ÿ ÿ$ (+ÿ;ÿÿ(($ÿ+$ÿb ÿÿÿ!$ÿÿ%>ÿ+("ÿ?+ÿ#ÿ!ÿ(+9ÿ ÿÿc ÿ+ (: ÿ-deÿ#ÿ+("ÿ ÿ;+ÿ ÿÿ (: "ÿf $<9ÿ +ÿ=ÿ!ÿÿ&!&!& _ ÿ6GGÿ HIJKLMINIOPIÿRSÿLTÿNIKPÿKNMOLIOMNOÿUPVÿWPXYZÿNI[\UÿPMPXKTNX]MÿXZIKTZMÿ^]XY[ÿ ÿ$!ÿ)ÿÿ$:ÿ$ÿ($ÿÿ+$ÿÿ($# ÿ++ÿÿÿ64ÿ($ÿ%ÿ($"ÿ :ÿ+ÿ(& & :ÿÿ`a(ÿf +ÿÿÿÿ(+ÿ +ÿÿÿ64ÿ($ÿ%ÿ($"ÿ $ :(ÿ($ÿ%>ÿ+("ÿcÿ6ggÿ ÿ8d616efÿ ÿÿc ÿ+ bÿ ÿ6ggÿ#ÿ+("ÿ_ "ÿ8$ÿ)ÿ!9ÿ++ÿ+!ÿÿ$9ÿ++ÿ!ÿ)ÿÿ!ÿ(ÿÿÿ,+!ÿ$ÿÿÿÿ+!!ÿÿÿÿÿÿ$& (: ÿ;+ÿ $<"ÿf ÿ$ (ÿ!& ÿ+& ÿ +(ÿ+$ÿg>hiÿ;aahj<ÿ($ÿ$ÿ!"ÿ?$ÿ+ 9ÿ#ÿ $ÿÿ$!"ÿkÿ: cÿ +"ÿ!ÿ,+ÿÿ$9ÿ++ÿ+: ÿ!++!(ÿÿÿl!++!ÿÿf&!9ÿ++ÿ+ÿ$ÿÿ!ÿ!!ÿÿÿÿÿ $ÿ$ÿÿÿ+$ÿ $ÿ+(ÿ($ÿÿÿ& ÿÿÿÿ ÿ'ÿ+"ÿ)+ÿÿÿ$ÿ ÿ($ÿÿ +("ÿ_ ($ÿ HIJKLMINIOPIÿmXZIZUnÿY]IÿZUPVPMo]TKÿ]YKNpPT]JÿU]IqPMKÿqK]ISrTÿVPIÿSrT^TZOT]Us ÿ$ "ÿf!ÿ($"ÿf!ÿ,+ÿÿ ÿ$ ÿ++ÿÿÿc ÿ$ (ÿ!+ÿÿ# ÿ++ÿÿÿ48ÿ($ÿ%ÿ& ÿ+ ÿÿ894ÿ$& ÿ,ÿ#ÿ& & UPT]VPÿ^PTNZVPI[ÿtPIÿYZUUPTÿ]KÿJK]II]ÿpNVÿJNIÿILJK]ÿ^TZOT]UUPT]VPÿKNV^qIYK[ÿ uv

21 %ÿÿ$%ÿ#ÿÿÿ'(1ÿ$%ÿÿ*ÿ$+ÿ$%#ÿ%+ÿ%ÿ ÿÿ'ÿ!ÿ-ÿ#ÿ#ÿÿ ÿÿÿ$%ÿ!ÿ&$%ÿ%ÿÿ$%ÿ#ÿÿÿ'()ÿ$%ÿÿ *ÿ$+ÿ$%#ÿ#ÿ%ÿ#ÿÿÿ,(')ÿÿÿ$%ÿÿ( ÿ ÿÿ+##ÿÿ#%ÿ3ÿÿ4##!ÿ #ÿÿÿ,(2ÿÿÿ$%ÿÿÿ#ÿ!ÿ-ÿ# ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ #ÿÿ.ÿ/ÿ0ÿ#*ÿ ÿÿ!ÿ"ÿÿ#ÿÿ %ÿÿ##ÿÿ%#ÿ#ÿ -#$%ÿ#%ÿÿÿ#5ÿÿ#ÿ$+ÿÿ##!ÿ&ÿ#6ÿ ##*ÿ##ÿ#ÿ ÿ$+ÿ 6#ÿ7ÿ#8ÿÿ ÿ#$%!ÿ.ÿÿÿ( ÿÿ %ÿ( 9:ÿ ÿ#ÿ##ÿ!ÿ"ÿ%#6#ÿÿÿÿÿÿÿ#ÿÿÿ 6:ÿÿ ÿ$+ÿ ÿ#ÿ 6#ÿ#*ÿ%ÿ##ÿÿÿÿ##ÿ#!ÿ 6#ÿ%ÿÿ%#ÿ ÿÿ ÿÿ+!ÿ%#ÿ ÿÿ %#ÿ # +#+!ÿ.ÿ##ÿÿ ÿ7ÿ#ÿ#ÿÿ 6#*ÿ ÿ;<*ÿ #ÿÿ.ÿ/ÿ0ÿ#8ÿÿ ÿ;)*ÿ#ÿ#ÿ# ÿ;'ÿÿÿ+#+ÿÿ#ÿ%ÿ$% ÿÿ ÿ;'ÿÿ+ÿ ( ÿ -#$%ÿ%ÿ6#ÿÿÿ$%ÿÿ%ÿ#ÿ+#ÿÿ=ÿ%!ÿ ÿÿ#ÿ#$%!ÿ ( #%ÿÿÿÿ+ÿÿ#ÿÿ+!ÿ"ÿÿÿ( -ÿ#ÿ#ÿÿÿ ÿÿ+*ÿ%ÿ %ÿÿ#ÿ1,ÿ &ÿ#6ÿ%ÿÿ6%ÿÿ%#ÿ#!ÿ-#$%ÿ ÿ;'ÿÿÿ #ÿÿ.ÿ/ÿ0ÿ#*ÿ#ÿÿ ÿÿÿ##ÿ%$%!ÿ ÿ ÿ<,( >+#ÿ#%ÿ#ÿÿÿ #ÿ$%ÿÿÿÿ*ÿÿ##ÿ ÿ##!ÿ#ÿ%ÿÿ ÿ##ÿ#ÿÿÿ+#!ÿ A231B35ÿCB354ÿB6B75563ÿ89835ÿDAC8Eÿ $ÿ#$%ÿÿ.ÿ/ÿ0ÿ#f0ÿ7./08ÿÿÿÿ#ÿÿÿ+ÿ!ÿ ÿ#: %ÿÿ#( %#%ÿÿÿ#%ÿ 6#ÿÿÿ#ÿ$% Gÿÿ!ÿHÿÿ#ÿÿ6+ÿÿÿÿÿ*ÿ#ÿ$% # ÿ#ÿ% *ÿÿÿ#!ÿ##ÿ+:ÿ ÿ%#%iÿ ÿ#ÿÿÿ+ #%ÿ: *ÿÿ+ÿÿÿ+ÿ#ÿ#ÿ KL ÿ*ÿ$% *ÿ$+ÿÿ #(

22 169ÿ52ÿ1#25ÿ$ÿ231ÿ6ÿ2613ÿ&6ÿ66235ÿ91#236ÿ5ÿ$ÿ231ÿ6ÿ1 1#236ÿ5ÿ$ÿ231ÿ5262ÿ%62ÿ552ÿ#264ÿ9ÿ526261ÿ9ÿ135ÿ66232ÿ9ÿ62ÿ 69ÿ0ÿ6ÿ23ÿ5ÿ ÿ ÿ25ÿ3ÿ5ÿ ÿ4ÿ231ÿ231ÿ6693ÿ ÿ ÿ865269ÿ ÿ51ÿ616293ÿ6693ÿ231ÿ943ÿ5ÿ5262ÿÿ9ÿ 93215ÿ ÿ#26462ÿ59ÿ62ÿ69623#ÿ9ÿ52ÿ42695ÿ6ÿ325 3ÿ9ÿ62ÿ462ÿ93235ÿ5293!262ÿ9ÿ62ÿ1#52ÿ#264ÿ9ÿ526261ÿ' ÿ5ÿ!13ÿ699ÿ231ÿ5262ÿÿ946ÿ"5ÿ ÿ69ÿ6ÿ 6ÿ9ÿ29695ÿ9ÿ52ÿ695ÿ (ÿ234459ÿ4ÿ#62ÿ)946ÿ4ÿ669695ÿ5ÿ39 ÿ! ÿ9ÿ52ÿ9"5ÿ9 ÿ/ ÿ39ÿ:17;01<<=>=;545;ÿ #61ÿ4469ÿ52ÿ9225ÿ231ÿ6ÿ ÿ"69ÿ231ÿ6ÿ93215ÿ3ÿ ÿ9ÿ 4469ÿ ÿ52ÿÿ3ÿ 23ÿ46ÿ69623ÿ' ÿ#ÿ42ÿ ÿ19ÿ231ÿ9ÿ526 *+ÿ,*'-ÿ5ÿ6ÿ93215ÿ ÿ.9ÿ#62ÿ9ÿ ÿ ÿ234459ÿÿ65ÿ595ÿ2ÿ3ÿ(ÿ234459ÿ&65ÿ 5162ÿÿ922ÿ231ÿ ÿ5ÿ31269#61ÿ25923ÿ 43269ÿ.9ÿ6ÿ56ÿ4326ÿ35ÿ29#ÿ36ÿÿ56ÿIJKLMNÿ9ÿ52ÿ562695ÿ 65ÿÿBCÿ6169ÿDEFGÿ ÿ9ÿ52ÿ95ÿ32136ÿ5ÿ234459ÿ.9ÿ6ÿ 213ÿ5ÿ43269ÿHÿBCÿ6169ÿDEFGÿ ÿ9ÿ52ÿ95ÿ32136ÿ5ÿ 56ÿ23446ÿ35ÿ29#ÿÿ56ÿ+31269ÿ36ÿ9ÿ52ÿ562695ÿ5162ÿÿ922ÿ231ÿ3 A9#ÿ69ÿÿ1ÿ36ÿ+31269ÿ56ÿ9ÿ52ÿ523695ÿ ÿA9#ÿ LMNÿ9ÿ52ÿ523695ÿ ÿA9#ÿ65ÿ296ÿ69ÿÿ56ÿIJKZ ÿpqÿijklnmnjgrstuvmkgsÿ=lwnljxyÿ 462ÿ6512ÿ96ÿ9ÿÿ23446ÿ.9ÿ1ÿ6ÿ56ÿ ÿ35ÿ29#ÿ36ÿÿ 169ÿDEFGÿ ÿ9ÿ52ÿ!195ÿ364ÿ[ LMNÿ9ÿ52ÿ445ÿ3ÿ3ÿ ÿ9ÿ #61ÿ ÿA9#ÿÿBCÿ ÿ46ÿ ÿ5269ÿ556462ÿ#264-ÿ46ÿÿ23446ÿ359ÿ] ÿ52ÿ215ÿ3ÿ ÿ9ÿ59ÿ #61ÿ29#ÿ69ÿÿ1ÿ696ÿ56ÿIJKZ 61ÿ966ÿ62ÿ ÿ326ÿ52ÿ215ÿ3ÿ #61ÿ ÿÿ[ÿ ^QÿIJKLNMNJGRSTUVMKGSÿINMV_MGSYÿ 56ÿIJKLMNÿ9ÿ52ÿ5ÿ5162ÿÿÿ3596ÿ231ÿ ÿ5ÿ # ÿ234459ÿ,[\ÿ234459ÿ9ÿ5ÿ4ÿ9ÿ ÿ9ÿ52ÿ!195ÿ364ÿ525162ÿ #169ÿÿ6169ÿ 56ÿ+31269ÿ9ÿ52ÿ5ÿ5162ÿÿÿ3596ÿ231ÿ ÿ5ÿ643 52ÿ445ÿ3ÿ3ÿ ÿ9ÿ #61ÿ966ÿA9#ÿÿBCÿ6169ÿDEFGÿ 52ÿ523695ÿ ÿA9#ÿ65ÿ#95ÿ69ÿÿ56ÿIJKLMNÿ9ÿ 6ÿ9ÿ #169ÿ9ÿ5ÿ29256ÿ46ÿ ÿ5269ÿ556462ÿ#264-ÿ&6512ÿ ÿ52ÿ215ÿ3ÿ525162ÿ #169ÿ69ÿ#ÿ29#ÿ69ÿÿ1ÿ696ÿ56ÿ+31269ÿ9ÿ 2136ÿ ÿ#169ÿ69ÿ#ÿ.9ÿ1ÿ62ÿ56ÿ525162ÿ #169ÿ35ÿ29#ÿ36ÿÿ ÿ#169ÿ,4615ÿ(ÿ `a

23 '"(#%)ÿÿÿ,-ÿÿ.5/6ÿ#"%"ÿ (ÿ123)ÿ7(ÿ$(ÿ*ÿ!'*ÿ#'"(#%ÿ$#''4ÿ"ÿ#%ÿÿÿ8ÿ '*ÿ 01ÿ ÿ (ÿ$"ÿÿ%ÿ$#*ÿ"#ÿ%&&#%ÿ$ÿ&#'ÿ$"#%")ÿ &#'"(#%ÿ(ÿ#"#$*4ÿ&&ÿ*#'ÿ"ÿ$#'ÿ125)ÿ2%&&"'ÿ* #'"(#%)ÿ0#'ÿ&&ÿ"ÿ$#'ÿ123ÿ(ÿ&#'"(#%ÿ(ÿ"#$*)ÿ0ÿ ÿÿÿÿÿÿ8ÿ &ÿ%%ÿÿÿ8ÿ!ÿ"ÿ&&ÿ#ÿ#ÿ%&&#%ÿ!ÿ"ÿ"#$ÿ%&&#%'#'"(#%)ÿÿ!ÿ"ÿ"#$ÿÿ#"#$ÿ&#+!ÿ&#+ 0ÿ'&8ÿ&&ÿ"ÿ$#''ÿÿ"'ÿ*#'ÿ*ÿ'ÿ8+ #ÿ'#%ÿ#ÿ&#'"(#%)ÿ!ÿ"ÿ%*+ 6"ÿ #ÿ$"#%"ÿ 7(ÿ$(ÿ*ÿ!'*ÿ$"#%"ÿ$#''4ÿ"ÿ#%ÿÿÿ8ÿ 91ÿ ÿ:;;48<ÿ $"ÿÿ%ÿ$#*ÿ"#ÿ%&&#%ÿ$ÿ&#'ÿ'""#*)ÿhijÿlimnooipqilrsÿtpjiÿ %&&#%'#'"(#%)ÿÿ'*ÿ'dÿ%%ÿÿÿ8ÿ 8(**ÿ#%&ÿ5+EFÿ"#&&4ÿ&*ÿ3ÿ"#&&'ÿ!#%)ÿ2%&&"'ÿ* RJÿORPÿSJUVILÿTPÿIMNPNOTPSÿWRLRMJTXYIJÿZ[ÿ\ÿJTOORL]ÿ!ÿ&#4ÿ"ÿÿÿÿÿÿ8ÿ!ÿ"ÿ"#$ÿ+!ÿ"ÿ&&ÿ#ÿ#ÿ!ÿ"ÿ%*(ÿ 6"ÿ(ÿGÿ"#&&)ÿ "#$ÿ%&&#%'#'"(#%)ÿÿ'*ÿ'`6ÿ%%ÿÿÿ8ÿasibÿ ^1ÿ ÿ_;8?ÿ %ÿÿ'""#*ÿ$#*ÿ&#*")ÿ7(ÿ$(ÿ*ÿ!'*ÿ'""#*ÿ$#''4ÿ"ÿ#%ÿÿÿ &#'ÿ'""#*)ÿÿÿ,-ÿÿ.5/6ÿ#"%"ÿ &ÿ5ÿÿef4ÿ&*ÿ3ÿ"#&&'ÿ!#%)ÿ2%&&"'ÿ* C!ÿ"ÿ`6'"ÿ&#'"(#%'ÿ'""#*4ÿ"ÿÿÿÿÿÿ8ÿ X[PXILÿOIQÿcIdMNÿTP]bOÿIVIdJLTdRVÿdNPJLNVÿZRdMeÿ!ÿ"ÿ%*(ÿ$"ÿÿ%ÿ$#*ÿ"#ÿ%&&#%ÿ$ÿ"&"6ÿ!ÿ"ÿ&&ÿ#ÿ#ÿ%&&#%ÿ$ÿ!ÿ"ÿ8(**ÿ#%&ÿ"#&&ÿ 6"ÿ#'"(#%ÿ(ÿ54ÿ$#"ÿ+ $ÿ%&&#%'#'"(#%)ÿÿ'*ÿ'`6ÿ%%ÿÿÿ8ÿ ÿ#ÿ'6"#*ÿ aimnpnotpsÿsvgjtqÿhilÿcidmnÿtp]boÿividjltdrvÿdnpjlnvÿzrdme]ÿ j1ÿ ÿ_>8?ÿ ÿ8ÿ &ÿ#ÿ#ÿ%&&#%ÿ HIPPRÿhgPMJTNPÿhTPPSÿIPQRSJÿJTVXUPXVTXÿhiLÿcIdMNÿTP]bOÿIVIdJLTdRVÿdNPJLNVÿZRdM]ÿC!ÿ"ÿ'"(+!ÿ&#'"(#%4ÿ"ÿÿÿÿÿÿ8ÿ!ÿ&#'ÿ'6"#*)ÿÿÿ,-ÿÿ.5/6ÿ#"%"ÿ!ÿ"ÿ"#+ k1ÿl7-;>6<6ÿ "ÿ8(**ÿ#%&ÿ"#&&ÿ&ÿ5ÿÿef4ÿ&*ÿ3ÿ"#&&'ÿ!#%)ÿ2%&&"'ÿ*+ 6"ÿ#'"(#%ÿ(ÿG4ÿ$#"ÿ%ÿGÿ!ÿ"ÿ%*(ÿ$"ÿÿ%ÿ$#*ÿ"#ÿ%&&#%ÿ$ÿ"&"6)ÿ )&)ÿ7(ÿ$(ÿ*ÿ!'*ÿ"#*ÿ$#''4ÿ"ÿ#%ÿÿ!ÿ"ÿ&+ C!ÿ"ÿ'"(ÿ#ÿ"&"6"4ÿ"ÿÿÿÿÿÿ8ÿ!ÿ"ÿ"#$ÿ %&&#%''$')ÿ 8(**ÿ&ÿmnCoÿÿp'#6'ÿmnpo)ÿ2%&&"'ÿ* %&&#%'#'"(#%)ÿÿ'*ÿ"ÿ%%ÿÿÿ8ÿ #ÿ#ÿ%&&#%ÿ "&"6"ÿ$#''4ÿ"ÿ#%ÿÿÿ8ÿ!ÿ"&"6")ÿÿÿ,-ÿÿ.5/6ÿ#"%"ÿ qr 6"ÿ(ÿnC)ÿ7(ÿ$(ÿ*ÿ!'*ÿ!ÿ"ÿ%*(ÿ$"ÿÿ%ÿ6"ÿ6ÿ!ÿ"ÿ&&ÿ

24 $%%&21'2484(&%')*3&&ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ +#ÿ,-ÿ"ÿÿ 1#ÿ2ÿ 4#ÿ5ÿ!ÿÿÿÿ!ÿ6ÿ.0ÿ3ÿÿ""ÿÿÿÿ#ÿ ÿÿÿ!3ÿ ÿ ÿÿ.!ÿ+/ÿ!ÿ!ÿ ÿ"ÿ"ÿ!ÿÿ ÿÿ#ÿ ÿ0ÿ " #ÿ 7#ÿ5ÿ 9#ÿ2ÿ""ÿÿ!ÿ6ÿ"83ÿ3ÿÿ""ÿÿÿÿ#ÿ >#ÿ2ÿ""ÿÿ ÿÿ ÿ#ÿ,-ÿ ÿ#ÿ< ÿ ÿ! :ÿÿÿÿ-!ÿ;!!ÿÿÿ"!ÿÿ ÿÿ6ÿ#ÿ ÿ :ÿÿÿÿ :ÿÿÿ!ÿ"!ÿÿÿ#ÿ ÿ. ÿÿ6ÿÿÿ 0ÿÿÿ6ÿ =ÿ.ÿ-0ÿÿ ;#ÿ ÿÿ#ÿ< K#ÿLÿ""ÿÿ+M1ÿ#ÿ ÿ#ÿa!ÿ ÿ ÿÿ6ÿ#ÿ!ÿÿÿ" ÿÿ-ÿÿbcdefghijÿ ;#ÿ =ÿ.ÿ-0ÿÿ ÿ;? ;ÿ#ÿ R6ÿÿ Qÿÿ ÿ ÿÿ-ÿ ÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ=ÿ!ÿÿÿ =ÿ ÿÿÿ#ÿ!ÿ#ÿpÿÿ ÿÿ WY'ÿ&%1[147U((484(34\ÿ #ÿ ÿt46u4v14v3ÿ16ÿw371528(1ÿ53x851783'ÿ514ÿ61'1ÿw1'78(1ÿwy'ÿzu7&14ÿ)*zÿ&51v78(1ÿ!ÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿ #ÿ ]^

25 Rettledning vedlikehold Spabad Styr på ph, den skal være mellom 7,0 og 7,4 alltid måle først, dette bør gjøres en gang i uken Desinfeksjon, tre typer bromin, klor og oksygen Bromin er veldig aggresiv mot huden Oksygen kommer flytende og i tabletter Spabad og kjemikalier er en veldig stor utfordring hvis man ikke tar en kjapp dusj før man går oppi badet Bayrol er en av verdens største kjemikalieprodusenter, er selvsagt derfor en av de aller beste og dekker 50 % av verdensmarkedet og selger for over en milliard DKK kun på det Europeiske markedet Bayrol står for alle godkjenningen og det står derfor på norsk Bayrol har hatt ett etablert marked i Norge i over 20 år, og er kjent for førsteklasses produkter Er ofte sånn at de dyreste produsentene blir de billigste til slutt Bayrol produktene er veldig skånsomme mot mennesker og natur kan derfor sendes uten godkjenninger om farlig gods Anbefaler alle kunder og bruke oksygen sammen med ett klorsjokk 2 ganger per mnd eller etter behov, utover dette oksygen, ha alltid i oksygen 5 min før man skal bade. Mange mener oksygen ikke greier jobben med og drepe alle typer bakterier, dette er noe bayrol vet og går god for dette, noe som er etter titalls år med testinger i labratorier. Bayrol spa klar (Spa klar) Oksygen tilsett 4 tabletter 5 min før hver gang man skal bade, ikke farlig med for mye ( alt er relativt) Bayrol Spa Plus (Spa Plus) en gang i uken, reaktiverer Bayrol Spa Klar, brukes 1 gang i uken 1 kork per 2000 liter vann ( 0,4 dl)

26 Bromin er mye mer aggresivt enn Klor. Man bør alltid høre på sin produsent med tanke på vannbytting, men heller for ofte enn for sjeldent og min 2 ganger i året. En gang rett før vinteren og en gang rett etter vinteren. Hvis det blir hvite flak som ser ut som opprivet papir så er dette alger og fett i fra kroppen For rensing av rør noe som bør gjøres hver gang man bytter vann benyttes adisan, den fjerner organiske materialer. Filteret renses med adisan blandet i en 10 liters bøtte med vann og la det stå over natten Adisan må brukes hver gang man bytter vannet, det må skylles etter med vann i alle rør og i karet (se må) Decalcit og adisan kan ikke brukes sammen Bordnet hovedsaklig til basseng og ikke spabad men fungere der også, kan brukes til og vaske kanten oppi spabadet (tyktflytende) Hvis ph-verdien er for lav og man samtidig bruker bromin blir det svært ubehagelig og bade i. Dusjer man før man bader reduserer man mengden bakterier helt opp i mot 200 ganger Calcinex fjerner ikke kalk men forebygger Decalcit fjerner kalk Mineraler komplimenterer sammen med andre kjemikalier, disse gjør enn Ok jobb, men er ikke bra for organismer og er aggresive

27 Jern: For å fjerne jern bruker man Superflock. Når man tilsetter kjemikalier blir vannet rødt, dette er normalt, Derfor er det best og bruke komunalt vann. Superflock tar ut jernpartikler og klokker filtret dvs at alle partikler samles i filtret og er veldig effektivt, derfor ved bruk av Superflock må man skylle filtret 2-3 ganger i døgnet, normalt i 2-3 dager til vannet er klart. Superflock brukes normalt sammen med sandfilter og anbefales egentlig ikke sammen med cartridge filter. SALTVANN: Salt er ett utmerket desinfeksjonsmiddel men salt blir omdannet til klor etterhvert, det vil smake salt men vil lukte litt klor etter en tid. Saltet spalter molekyler og blir derfor omdannet til klor. Salt er også en stor utfordring da det gjelder alt av metall i pumper, varmekolber og dyser, saltet setter seg fast på metallet og gjør at til og med rustfritt metall ruster og blir ødelagt. Dette gjør at vedlikeholdet blir veldig dyrt etter noen år, dette er en bomerang og vil treffe deg i bakhuet etter enn viss tid. Bare elektrolyse delen i ett spabad koster minst Vi anbefaler alle våre kunder å kjøpe ABC pakken med kjemikalier inne på dersom dere skulle gå tom for kjemikalier kan dere anskaffe mer til gunstige priser på samme plass, eller ringe sparmax på

28 ÿ ÿ ÿ64ÿÿ2ÿ48ÿ689ÿ12ÿ42ÿÿ2ÿ 012ÿ729427ÿ92849ÿ7247ÿ ÿ6464ÿ7ÿ ÿ4ÿ 45647ÿ!"ÿ$%&'(&ÿ)('&ÿ*+,ÿ-./()&ÿ 89645:;<=7ÿ0!'1%2ÿ 45647ÿ 89645:;<=7ÿ3)(1%2ÿ >?==ÿ4;>>7ÿ 3E"Fÿ-&(2ÿGHIÿ 3".+/H*+,ÿ%$"%2)B'2-Hÿ D 4*&%"ÿ%"/%"B&(&ÿ ÿ D 3E"Fÿ-&(2ÿGHJÿ ÿ &B"$()/%)('-ÿ(&B/(&Oÿ*+,ÿ&B"-.&ÿ'E1$.'1B2ÿA.'21ÿA(1ÿF(&-('ÿB2!'2Kÿ A(1ÿF(&-('ÿB2!'2KÿS.'&%ÿBÿJPÿAB'L&()ÿB''%'ÿ'Tÿ&(-&ÿL&RE)(-KÿN'$.'1ÿ%"/HLDÿ("()ÿ ÿ6&(2ÿvkÿ8l-&()%ÿd UB/%)U*'%&Kÿ 6&(2ÿGKÿ8L-&()%ÿ1('ÿ&*&%"%ÿ%"/%"B'B&(&('ÿM4NOÿHÿ;1(%"B-/&ÿA("%'ÿGJPHGQPKÿ4(-&%ÿ $%&'(&ÿmre"fÿb'-&)l/&b*'()'%ÿd!ÿ&b"$()/%)('-ÿ(&b/(&oÿ*+,ÿ&b"-.&ÿ'e1$.'1b2ÿa.'21ÿ RE)ÿU)*AB'ÿ*+,ÿVHJÿDDAÿRE)ÿ/"*)Kÿ3T"ÿ('ÿU)*AB'U(,!"%)(ÿ("()ÿ('ÿR"*%&()ÿ*+,ÿ ÿ6&(2ÿjkÿ8l-&()%ÿu)*ab'c/"*)ÿhÿ;1(%"b-/&ÿa("%'ÿjhxÿddaÿmihqÿ$b1ÿ,e2ÿu%1r)(/$('-oÿ +,*+/U(,%'1"%ÿ$%&'(&ÿ$B1ÿU(,*$ÿ ÿ6&(2ÿikÿ3".+/hÿ*+,ÿ%$"%2)b'2-/*'&)*"ÿhÿ4b"-.&ÿ".ad"b2ÿa.'21ÿa(1ÿf(&-('ÿ&b"-"%2'%yÿ H$.)1(&ÿHÿ;1(%"B-/&ÿA("%'ÿWKVHWKQKÿ4(-&%ÿ$%&'(&ÿMRE"FÿB'-&)L/&B*'()'%ÿD!ÿ $(+/*$B-Kÿ ÿz[\ÿ]('ÿ/(ab-/%ÿ"b-&%'ÿ*$%'ÿ.)ÿ(&ÿ('/("&ÿ-+,(a%ÿre)ÿ'*)a%"&ÿ%'$.'1%'1(ÿ%$ÿ 1*-()B'2('ÿ$%)B()%Kÿ /%'ÿre).'1)%-ÿ-'%uu&ÿ*aÿu%1(&ÿ-&!)ÿl&%'ÿ&.+/(ÿl'1()ÿ1b)(/&ÿ-*"fl-kÿ4eaÿ*+,ÿ ^_`abcdbdbefÿ 4EA'B'2ÿ%$ÿ-D%7ÿ 6%A&"B2%ÿ>Nÿ6D%ÿ,%)ÿ-F."$%$)B''B'2Kÿ4%DD%ÿ(FÿL)ÿ$%&'(&ÿD!ÿ2).-A%&%'ÿ("()ÿBÿ $.g&"b2,(&ÿ*aÿb'&(ÿu)*ab'ÿ*+,ÿ/"*)ÿ,%)ÿ%$-/b"f&-ÿr)!'ÿ$%&'(&kÿh)(d%)%&('ÿbÿ$%&'(&ÿ!&()rt"ÿ-d%h%'".22'b'2('ÿab'-&ÿ$%)ÿi7(ÿa!'%1kÿsb1ÿ,e2)(ÿu%1r)(/$('-ÿ1(-&*ÿ *R&%)(ÿUE)ÿ$%&'(&ÿUT&%-Kÿ ij

29 1ÿ #1ÿ$!4ÿ59ÿÿ769ÿÿ4%ÿ89698ÿÿ597ÿ67ÿ ÿÿ459ÿ7699ÿ968ÿ1ÿ 1ÿ46ÿÿ846ÿ94ÿ6849ÿ8ÿ8ÿÿ6841ÿ6ÿ794ÿ 01ÿ345ÿ67ÿ89ÿ94ÿ86641ÿ ÿ86641ÿ ÿ&'()*+*,-.+',-/ÿ 3ÿ649ÿ94ÿ69ÿ64ÿÿ5846ÿÿ096ÿÿÿ67ÿ 126ÿ46ÿ9!491ÿ3ÿ6ÿ69ÿ49ÿ8ÿ76ÿ#4ÿ76ÿÿ ÿ!9899ÿÿ"8ÿ ÿ 7666ÿ6ÿÿÿ896ÿÿ761ÿ 89604ÿ95ÿ4ÿ96ÿ7ÿ071ÿ3ÿ589449ÿ0ÿ9!499ÿ68ÿ 796ÿ86ÿÿ98969ÿÿ=69ÿÿÿ67ÿ76991ÿ76ÿ54ÿ ÿ6!499ÿ8ÿ4689ÿÿ979685ÿ76ÿ9ÿÿ5ÿÿ9ÿ8869ÿ 6ÿ96ÿ91ÿ786ÿÿ08#ÿÿ044ÿ4ÿ4ÿÿ ÿ68!4ÿ ÿ ÿ9:;,<);+ÿ ÿ>3466ÿ8ÿ6ÿÿ9ÿ5ÿ6ÿ?ÿ561ÿ79ÿ864ÿÿ0!9685ÿ 668ÿ868ÿÿÿ ÿ69ÿ8681ÿ E1ÿ36ÿ6ÿÿ!96ÿ67ÿÿ764991ÿ$46ÿÿ898ÿÿ649ÿ9ÿ69ÿ 4884ÿ5ÿ96ÿ6ÿ866ÿ!9899ÿÿÿ6ÿ85ÿ69ÿ669ÿ 0966ÿ7ÿ59!4ÿÿ69ÿ76ÿ8041ÿ 896ÿ5ÿ!961ÿF9ÿ9ÿ67ÿ0695ÿ96ÿÿÿ96ÿ9686ÿ"876Gÿÿ 9754ÿ4ÿ841ÿH59ÿ896ÿ898ÿÿ46ÿ6ÿ968ÿ09ÿÿ %4ÿ67ÿ9ÿ84489ÿ841ÿ36ÿ6ÿÿ69ÿ646ÿ84ÿÿ 9ÿ41ÿ ÿk6ÿ6ÿ74%6ÿ69ÿ76l6ÿ!9899ÿ8ÿ5ÿ5ÿÿ8!6ÿ61ÿ$4%ÿ76l8ÿ ÿ 5ÿ6ÿÿE1ÿ368ÿ5984%61ÿ NO

30 !!ÿ#ÿ /""ÿ ÿ89ÿ58565ÿ )%!$#-5!"*,!ÿ%!ÿ,,ÿ& ÿ"ÿ$"ÿÿ!ÿ75"ÿ$"ÿÿ#$ÿ! ÿÿÿÿ ÿ ÿ89ÿ ÿ #$ÿÿ+,"!ÿ!ÿ"!ÿ%#,ÿ (ÿ!ÿÿ"ÿ#$$!ÿÿ%&ÿ #ÿ5"!%&(ÿ6"ÿ! (ÿ-#$ÿÿ"ÿ%#ÿ#.ÿÿ!ÿ!ÿ! $"(ÿ ÿ'!ÿÿ$&! ÿ#!ÿ ÿ&!(ÿ)!ÿ! * ÿ=ÿ ÿ ÿ89ÿ389153ÿ :#!'ÿ7!ÿ,ÿ!ÿÿ5$.'!"ÿ"!&"*ÿ#'%ÿ $ÿ"ÿ!ÿÿ""ÿÿ7!%"!ÿ#%!!(ÿ<ÿ!ÿ$. ÿÿ&ÿ'ÿ$"ÿ$&ÿ,,&ÿ ÿÿ7&ÿ!"ÿÿ,* ÿ,!#"5(ÿ;ÿ7!ÿ "ÿ! #!ÿÿ'ÿ# #'%ÿ#!ÿÿ$(ÿ & ÿ! ÿ#$ÿ&!ÿ!ÿ"ÿ%#ÿ!ÿ'ÿ7&ÿÿ!!ÿ!ÿ"ÿ!' $"ÿ!ÿ,'$"ÿ7!ÿ/(ÿ;.ÿÿ$"ÿ! (ÿ=7!ÿ!! ÿÿ"ÿÿ$.5ÿ#!ÿ#'%ÿ,#ÿÿ"ÿ ÿ!/!ÿ$ÿ,&ÿÿ,'$"ÿ7!ÿ/(ÿ?ÿ!5" ÿ!! (ÿ>&ÿ5"ÿ"ÿ ÿ$"ÿÿ#'%ÿ!5" (ÿ "Aÿ%"ÿ"ÿ$"ÿB5/ÿ,#%(ÿCD!ÿÿÿ ) ÿ#!ÿ"ÿ7!ÿ!.ÿ"ÿ#'%ÿ.ÿ$"ÿ!$ÿaÿ#'%ÿ#!ÿÿ"(eÿ ÿ#!ÿ#'%ÿ!!ÿ'5""!ÿ#'%ÿ.ÿ#!ÿ$"ÿ!$ÿaÿ#'%ÿ#!ÿÿ "ÿ,&ÿ'5""!aÿ ÿ ÿfg0hÿi"ÿÿ& ÿjk35k43413k5ÿ 6!ÿÿ!ÿÿÿ"ÿ$ÿ.5!ÿ&!"!ÿÿÿÿÿLIÿ;,(ÿ<&ÿ ÿ"ÿ!"ÿ!#$$"!ÿ7."yÿ ÿz(ÿb!/ÿ%55"!$$ÿ#$ÿ,* ÿ[(ÿ\!ÿ,* ÿ"$$5 ÿ&ÿ# ÿ"ÿ &!(ÿ<ÿÿ!ÿ""!ÿ!ÿ!/'57ÿ7!ÿÿ7&ÿ5ÿ&ÿ$/'ÿÿ#$ÿ$. ÿÿ5ÿ"aÿ"ÿ ÿ$ÿ,&ÿ(ÿ)$ÿÿÿ ÿÿÿÿ7!/ ÿ,5$,ÿ"!! ÿl#ÿ$ ÿ/$(ÿ;/7ÿ!ÿÿ5"ÿ!!"ÿÿÿ/$(ÿ<ÿ%.,!ÿ ÿ!!#,, ÿ"!7!/,5 ÿ!ÿ%ÿ#$aÿ$ÿ ÿ#$ÿ!ÿ"!ÿ,&ÿ7!$"ÿÿ,5$,(ÿ!ÿ#'%ÿ&ÿ57ÿ#'%ÿÿ+,"!ÿ7!ÿÿ!(ÿ #,, ÿ,,ÿ#'%ÿ,,ÿ (ÿ ]^

31 ÿÿ958729ÿ84284ÿ422ÿ ÿ2ÿ25ÿ99ÿ9ÿ2ÿ 2ÿ92ÿ2ÿ ÿ24ÿ2ÿ85ÿ42ÿ4592ÿ979549ÿ2ÿ ÿ6ÿ2ÿ9ÿ9ÿ228ÿÿÿ24ÿ9ÿ 2ÿ95287ÿ ÿ959ÿ159ÿÿ442ÿ482ÿÿ ÿ5"ÿ ÿ#$%$&'(ÿ ÿ)22484ÿ7659ÿ849ÿÿ159ÿ229ÿ2ÿ95287ÿ*24*2249ÿ52ÿ959ÿ!587ÿ49*!5ÿ2ÿ ÿ)22484ÿ7659ÿ9"ÿ*959ÿÿ159ÿ229ÿ ÿ012ÿ72248ÿ79ÿ9ÿ1988ÿÿ6ÿ472ÿ8794ÿ ÿ ÿ012ÿ!965"29ÿ ÿ )224885ÿÿ94*99ÿ24ÿ,0 ÿ.ÿ/%ÿ0/ÿ12$34'1ÿ5'12(2'6ÿ 7!ÿ25259ÿ8ÿ5642ÿ"ÿ89:ÿ!ÿ72248ÿ!4ÿ599242ÿ 96249ÿ18ÿ5!ÿ959ÿ ÿ229ÿ2ÿ298253ÿ959ÿ ÿ45ÿ2ÿ89ÿ847!ÿ9"ÿ ÿ012ÿ)224885ÿÿ9+1ÿ ÿ;ÿ/%ÿ0/ÿ(&%4ÿ%<%151'4=4'6ÿ ÿ*ÿ-2422ÿ 7!ÿ ÿ849ÿ9ÿ5642ÿ9ÿ8>:ÿ!ÿ72248ÿ!4ÿ ÿ96249ÿ56ÿ229ÿ2ÿ298253ÿ959ÿ ÿ 1!ÿ14949ÿ2ÿ1!ÿ4279ÿ2ÿ92ÿ )22484ÿ69ÿ9"ÿ9ÿ2ÿ952ÿ8ÿ"9ÿ947847ÿ959ÿ"98472ÿ 84942ÿ14949ÿ068472ÿ75521ÿ ÿ2ÿ 7!ÿ ÿ ÿ!ÿ4847ÿ"93112ÿ ÿ*ÿ629ÿ7659ÿ9ÿ8>:ÿ!ÿ72248ÿ!4ÿ599242ÿ 96249ÿ298253ÿ959ÿ ÿ2ÿÿ284279ÿ2ÿ ÿ 6529ÿ22ÿ9"ÿ ÿiÿ/%ÿ0/ÿdjd&$'d%&6ÿ 7!ÿK424ÿ5642ÿ9ÿ8L:ÿ!ÿ72248ÿ!4ÿ599242ÿ96249ÿ ÿ959ÿ ÿ MN

32 ÿÿÿÿÿÿ 0ÿ23ÿ42ÿ ÿ ÿ0ÿ23ÿ42ÿ6()*+ÿ*,-ÿ.)(*/80ÿ ÿ#!&$ÿ&12ÿ"!#&3ÿÿÿÿÿ #ÿ!$ÿÿ!%!&'ÿ45ÿ#ÿ%&6&ÿ 7!%!ÿÿ"#ÿ#ÿ 8'9'ÿ:6ÿ5;ÿ5ÿ6!&ÿÿ3'ÿ<ÿ!ÿ! "!1& ÿ0ÿ23ÿ42ÿ7)93*48)=ÿ/808ÿ!7ÿ"!%ÿ!ÿÿ"!#ÿ2&"ÿÿ%&6&ÿ!ÿÿ ÿ!&6!%ÿ3ÿÿÿÿÿ!!&ÿ5ÿ#ÿ%&6&'ÿ ÿ ÿ >5#6&ÿ&12ÿ%! ÿ&ÿ;'ÿ!ÿÿ"#ÿ ÿ ÿb2&>#ÿ6%!ÿÿÿÿÿ #ÿ!$ÿÿ!%!&'ÿ45#! 5!! ÿ0ÿ23ÿ42ÿ48c,=ÿ ÿ61%ÿÿÿÿÿ ÿ&ÿ;'ÿ!ÿÿ"#ÿ#ÿ!ÿÿ"#ÿ ÿdefegÿijklÿmnonpÿqrÿsntuuvmmnpwÿxeyfzpun[zfzpÿgt\ÿf]oxeyfzp^ ÿ&%#ÿ"ÿ&ÿ _`abbcdd`efÿhijklemno`eÿpaqÿhijklebper`eÿseÿtlepludlÿ`vÿv`eìkipuleu`ÿi v`klubv`jiklukluÿpaqÿpwh`k`oÿ`vÿluÿr`èukiÿmnÿuikipÿxyz{ÿd`r`e ÿ ÿ}30ÿ8)5ÿ5.3aÿ42ÿ~(**(ÿ4=9)a8ÿ ÿ # &&#ÿ6%!ÿÿ!$ÿÿ!%!&'ÿ>!ÿ!ÿ;ÿ6&%#& ÿ ÿ ÿƒ.3) ÿ8)59-3ÿ 45ÿ5"! "!!&ÿÿ5#! ÿ&!%ÿ&#ÿ6ÿ!;552#ÿ ÿ!25ÿ ÿ!"!%&ÿ5ÿ6%!"ÿ6&#%'ÿ:ÿ6%!"ÿ ÿ&%#ÿ"ÿ&ÿ%# ÿ#ÿÿ!ÿÿ!ÿ"#ÿ#ÿ!"%ÿ!"!%&ÿ

33 ÿÿ$ÿ,-ÿ&ÿÿÿÿÿÿ )*")ÿ$"ÿ+&"ÿÿ!ÿ"ÿ&ÿ ÿ "!)ÿ!ÿ,-ÿ&ÿÿ&"ÿÿ&&ÿÿ'ÿ/!)ÿ ÿ0ÿ1ÿ)!"ÿ ÿÿÿÿÿ ÿ"ÿ'(ÿ$ÿÿ&ÿ&ÿ&ÿ ÿÿ)")ÿ!)ÿÿ%*ÿ&ÿ&ÿ!"#ÿ"ÿ$%&'ÿ!"#ÿ. ÿÿ ÿ$ÿ &ÿ(%")ÿ#ÿ$ÿ)$"ÿ $ÿ")ÿ**$ÿ "$ÿÿ 2ÿ1ÿ&ÿ#ÿ) ÿ3ÿÿÿ "ÿ"$!)ÿ(ÿ"ÿ'ÿ1ÿ '*"ÿ)ÿ!ÿÿ'(ÿÿÿÿ"ÿ)ÿ&ÿ ÿ$ÿÿ!ÿÿÿÿÿ )ÿ#)ÿ$ÿ#ÿ"ÿ'"&ÿ&ÿ&&ÿ ÿ'(ÿ&ÿ!"#ÿ )ÿÿ)$"ÿ%ÿ "$&ÿÿ)"ÿ ÿ,ÿ4ÿ$ÿ/"!)))ÿ(ÿ ÿ #!"$ÿ ÿ5ÿÿÿ!ÿ)ÿÿÿ")ÿ"ÿ&'ÿ"ÿÿ ÿÿ!!"ÿ"!"ÿ"ÿ!"#ÿ$%ÿ"ÿ)&ÿÿÿ "!)ÿ)ÿ#ÿÿ" ÿ$ÿÿ ÿ$ÿÿ ÿ4)ÿ&ÿ#ÿ$ÿ)ÿÿ '())'ÿÿ*ÿÿ!!%ÿÿÿ$ÿ"ÿ'))ÿ "ÿÿ$ÿ/"!)))ÿ6ÿÿ&'ÿ&ÿ$ÿ&ÿ)ÿ $ÿ$ÿ!)ÿ"ÿ/"!)))ÿ ÿ%*8"ÿ"$ÿ&ÿ"ÿ"ÿ ÿ9):ÿ )"(ÿÿ$ÿÿ&ÿ/"!)))ÿ"%)ÿ!ÿ!ÿ *)!)")ÿ'"ÿ"ÿ"ÿ&ÿ'&ÿ"ÿ ÿ7)ÿ$ÿ%ÿ "#ÿ!):ÿ "ÿÿ!)ÿ&ÿ) *"ÿ&ÿ!)ÿÿÿÿ$ÿ&ÿÿ)ÿÿ!"ÿÿÿ &)ÿ;<ÿ)ÿ ÿÿ)"ÿ#ÿÿ&ÿ1ÿ)!"ÿ#ÿ (")ÿ )ÿ "ÿ ÿÿ)ÿ"ÿ ÿ0ÿ. &ÿ$ÿ&ÿ&)ÿ$ÿÿ*")ÿÿ)ÿ(")ÿ)ÿ ""ÿ$ÿ)ÿ(%")ÿ!"#ÿ"ÿ#ÿÿ)ÿ&!)*ÿ'"ÿ ÿÿ!ÿ)"ÿ&ÿ#ÿ$ÿ ÿ2ÿÿÿ$ÿ#ÿ ÿ)ÿ ÿ'(ÿ"ÿ $ÿ$ÿ&ÿ)ÿÿÿ)$"ÿ ÿ"ÿ"))ÿÿ ÿÿ)$"ÿ&ÿ#ÿ!ÿ$ÿ)$"ÿ'ÿ!'ÿ*!"ÿ"ÿ"ÿÿ"ÿ&ÿÿ"ÿ "ÿÿ"ÿÿ &ÿ'!")*ÿ => ÿÿÿ &")*ÿ"ÿÿ $ÿ$ÿ&ÿ)ÿ

34 ÿ8ÿ86ÿ81ÿ 8678ÿ6ÿ4556ÿ ÿ849ÿ748ÿ4965ÿ8ÿ ÿ 76949ÿ665ÿ41ÿ34ÿ995ÿ976ÿ6986ÿ ÿ48ÿ6ÿ5ÿ 78694ÿ6ÿ6486ÿ448ÿ ÿ6ÿ6986ÿ664ÿ448ÿ948856ÿ6 01ÿ34556ÿ768698ÿ8ÿ49ÿ496ÿ456ÿ6997ÿ5ÿ48768ÿÿ 548%449481ÿ ÿ"1ÿ#ÿ4ÿÿ ÿ785ÿ979ÿ89897$ÿ785ÿ4869ÿ$ÿ ÿ 6995ÿÿ4ÿ467ÿ5ÿ448ÿ785ÿ ÿ6ÿ979ÿ69969ÿ9ÿ685486ÿ ÿ&1ÿ#ÿ ÿ'6ÿ448ÿ85997ÿÿ566ÿ448ÿ55876ÿÿ 68699ÿÿ ÿ8ÿ6ÿ76ÿ948ÿ694ÿ597448!ÿ ÿ69ÿ566ÿ'54ÿ448ÿ ÿÿ ÿ 8ÿ ÿ 789ÿ6ÿ7ÿ64964ÿ448ÿ979ÿ8ÿ6ÿ ÿ(9ÿ4ÿ6976ÿ %ÿ84ÿ49'86ÿ ÿ99ÿ4965ÿ848ÿ5ÿ8ÿ ÿ ÿ)1ÿ#ÿ56896ÿÿ ÿ8ÿ85664ÿ749ÿ8%4ÿ6484$ÿ '997ÿ6ÿ $ÿ467ÿ95669$ÿ956ÿ586997$ÿ 467ÿ448ÿ5687ÿ696694$ÿ48ÿ448ÿ55568ÿ56ÿ ÿ ÿ(86ÿ87448!ÿ 87448ÿ5ÿ684868ÿ89ÿ69ÿÿ691ÿ*8ÿ6ÿ486ÿ %4!ÿ +966ÿ39ÿ,11ÿ-65ÿ ÿ ÿ9ÿ".ÿ6768ÿ448ÿ4ÿ 6ÿ844ÿ68ÿ51ÿÿ65696ÿ6ÿ $ÿ966ÿ,11ÿ-65ÿ 48ÿ5$ÿ")""ÿ/4ÿ 966ÿ,11ÿ-65ÿ749ÿ %1ÿ 68699ÿ748ÿ37ÿ54%6ÿ87448ÿ%ÿ4ÿ69ÿ%5ÿ846ÿ6986ÿ ÿ-844$ÿ964$ÿ0ÿ1&23411)31ÿ3ÿ69ÿ%5ÿ 67

35 SparMax AS Verkstedvn. 48, Hensmoen 3516 HØNEFOSS NORGE

Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad.

Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad. PLEIEMIDLER - for innendørs og utendørs bruk - Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad. www.vikingbad.no post@vikingbad.no Hvordan oppnår man god hygiene

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Når du bruker elektrisk utstyr, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende:

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Når du bruker elektrisk utstyr, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende: Gjøre og IKKE gjøre : IKKE Sjokk vannet med KLORHOLDIGE kjemikalier! ( kun SpaShock ) Cyanuric syre skal ALDRI tilsettes i ditt spa! La aldri barn bade uten konstant tilsyn av voksne. Forlat aldri badet

Detaljer

MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER

MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER 6.1.1 leverer et komplett program av membranfilter fra anerkjente produsenter. Vi er ene forhandler i Norge av NOBEL s.r.l sine RO-anlegg. Anleggene benyttes til

Detaljer

Veien til velvære i ditt utendørs massasjebad

Veien til velvære i ditt utendørs massasjebad Veien til velvære i ditt utendørs massasjebad Scandinavian SpaCare Utendørs massasjebad Innholdsfortegnelse SpaCare gir deg den komplette utendørs spaopplevelsen 3 Sjekk vannkvaliteten i massasjebadet

Detaljer

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie Enkelt og greit vedlikehold av boblebad SpaTime sortimentet for boblebadpleie Vannbalansering Boblebadet ditt er et sted der man kan slappe av og føle seg vel. Derfor er det spesielt viktig at også vannet

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 12 - Tiltak i private hjem 12. Tiltak i private hjem... 2 12.1 Generelt... 2 12.2 Hvordan hindre legionellavekst og spredning... 3 12.3 Dusjer...

Detaljer

Syrer og baser Påvisning av ph i ulike stoffer

Syrer og baser Påvisning av ph i ulike stoffer Syrer og baser Påvisning av ph i ulike stoffer Dato: Klasse: Navn: 1 Kompetansemål: Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkbart vann? Heldigvis tar naturen hand om en stordel av vannrensingen og gir oss tilgang

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkevann? Heldigvis tar naturen hånd om en stor del av vannrensingen og gir oss tilgang på

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Regelverk om legionella

Regelverk om legionella Regelverk om legionella Forskrift om miljørettet helsevern - Nytt kapittel 3a erstatter midlertidig forskrift Bassengbadforskriften - Nye bestemmelser om legionella fra 1.1.2008 Annet lovverk - Teknisk

Detaljer

Instruksjoner for bruk av bassenger

Instruksjoner for bruk av bassenger Instruksjoner for bruk av bassenger Generell informasjon Sirkulasjon av bassengvann gjennom filteret og desinfisering med kjemiske produkter hjelper å opprettholde vannkvaliteten av bassenget. Basseng

Detaljer

VANNBEHANDLINGENS ABC. Innholdsfortegnelse

VANNBEHANDLINGENS ABC. Innholdsfortegnelse VANNBEHANDLINGENS ABC Innholdsfortegnelse Innledning side 2 Oppstart basseng side 2 Oppstart vannbehandling side 3 Regulere PH-verdien side 4 Desinfeksjon med klor side 4 Klorfri desinfeksjon side 5 Algeforebygging

Detaljer

Bassengbadforskriften, moden for endringer?

Bassengbadforskriften, moden for endringer? Bassengbadforskriften, moden for endringer? Truls Krogh, Nasjonalt folkehelseinstitutt Badeteknisk 2011 1 Formål Formålet med denne forskriften er å sikre brukerne av bassengbad, badeanlegg og badstuer

Detaljer

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014 PARTIKKELMODELLEN Nøkler til naturfag 27.Mars 2014 Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU Læreplan - kompetansemål Fenomener og stoffer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive sentrale egenskaper

Detaljer

RENT DRIKKEVANN. fra springen

RENT DRIKKEVANN. fra springen RENT DRIKKEVANN fra springen Er drikkevannet ditt trygt? Kvaliteten på vannet ditt er avhengig av vannkilde, rørnett og andre ytre faktorer. Faktorene som påvirker vannet ditt kan gi bakteriell forurensning,

Detaljer

Naturlig saltvannsvedlikehold. Brukerveiledning

Naturlig saltvannsvedlikehold. Brukerveiledning Onzen Naturlig saltvannsvedlikehold. Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Hva er Onzen...2 Oppstart... 3 Vanlig vedlikehold... 4 Garanti...4 Feilsøking...5 1 Hva er Onzen? Onzen er et helt naturlig, automatisk,

Detaljer

VEIEN TIL VELVÆRE I DITT UTENDØRS MASSASJEBAD

VEIEN TIL VELVÆRE I DITT UTENDØRS MASSASJEBAD VEIEN TIL VELVÆRE I DITT UTENDØRS MASSASJEBAD NO SCANDINAVIAN SPACARE UTENDØRS MASSASJEBAD Indholdsfortegnelse SpaCare gir deg den komplette utendørs spaopplevelsen 3 Sjekk vannkvaliteten i massasjebadet

Detaljer

BIOLOGISK BEHANDLING av fettfeller og tilsluttende rørsystemer

BIOLOGISK BEHANDLING av fettfeller og tilsluttende rørsystemer BIOLOGISK BEHANDLING av fettfeller og tilsluttende rørsystemer BIOLOGISK BEHANDLING av fettfeller og tilsluttende rørsystemer Ren bakteriekultur Sporeformulering Bosetting (hefte) Reproduksjon Produksjon

Detaljer

Og veiledning når det kommer til feil

Og veiledning når det kommer til feil 13.02.2017 Oftestilte spørsmål Og veiledning når det kommer til feil Fridrik Jensen MSPA AS INNHOLD Vann Lekkasje:... 2 Feil Koder... 2 Selvtest:... 3 Skjeiv belg:... 3 Varmer ikke:... 3 Bruk av vannkjemi...

Detaljer

Balansert. vannpleie. til utendørs spabad

Balansert. vannpleie. til utendørs spabad Balansert vannpleie til utendørs spabad 2016 Activ SPA-serien er balansert vannpleie utviklet spesielt for spabad Det stilles strenge krav til rengjøring og vedlikehold av spavann, og dermed også strenge

Detaljer

Bassenghåndbok. Del 2. krystallklart vann

Bassenghåndbok. Del 2. krystallklart vann Versjon juni 2013 Bassenghåndbok Del 2 Hvordan stelle bassenget for alltid å ha krystallklart vann Vår påstand er at det i dag er fullt mulig å ha et basseng med krystallklart vann, dersom en regelmessig

Detaljer

Praktisk og relevant naturfag

Praktisk og relevant naturfag Praktisk og relevant naturfag Forskerspiren Planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet

Detaljer

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM A T ozw RZ o E Brosjyre REN Design Vi har gleden av å presentere OZZO Water. Den ultimate vannrenser som kombinerer design og funksjonalitet med avansert renseteknologi. Den har en ikonisk form som er

Detaljer

samlet.doc Installasjon

samlet.doc Installasjon G ratulerer - du har anskaffet deg et massasjebad som vil være til glede og nytte i lang tid fremover. Takk for at du valgte vårt produkt. Nå er det bare en ting som mangler lære å bruke badet. Vi vil

Detaljer

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no God hygiene trygge produkter Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no Dagens tekst Biologisk i fare mikroorganismer i Personlig hygiene Renhold og desinfeksjon Regelverk

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider Formuleringer, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - formuleringer Innhold FORMULERINGER AV KJEMISKE BEKJEMPELSESMIDLER... 2 LØSELIG KONSENTRAT/EKTE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SUNBELT SPA

BRUKERVEILEDNING SUNBELT SPA BRUKERVEILEDNING SUNBELT SPA Her vil du finne all informasjon om hvordan du skal behandle ditt massasjebad. Det er meget viktig å lese hele denne, så du får enda større glede av badet ditt. At brukerveiledningen

Detaljer

Løs Mysteriet om løsninger! Kevin Beals John Nez

Løs Mysteriet om løsninger! Kevin Beals John Nez Løs Mysteriet om løsninger! Kevin Beals John Nez INNHOLD Et mysterium Hva betyr å løse et stoff? Hvor mye løser seg? Noen stoffer løser seg ikke Å løse et stoff er ikke å smelte Løsninger er nyttige Løsningen

Detaljer

KJØKKENEKSPERIMENTER Disse eksperimentene kan du gjøre hjemme med noen enkle ting som du finner på kjøkkenet!

KJØKKENEKSPERIMENTER Disse eksperimentene kan du gjøre hjemme med noen enkle ting som du finner på kjøkkenet! KJØKKENEKSPERIMENTER Disse eksperimentene kan du gjøre hjemme med noen enkle ting som du finner på kjøkkenet! LISTE OVER EKSPERIMENTER Rødkålsmagi og ph Boblestreker Undervannsfyrverkeri Verdens sterkeste

Detaljer

HAVBRUK Utstyr for vasking under vann

HAVBRUK Utstyr for vasking under vann HAVBRUK Utstyr for vasking under vann Tilpasset forskjellig typer installasjoner Pontonger Merderinger Landganger Brygger Flåtesider Og andre undervannsinstallasjoner works for you MARINE_HPW_Broc_NO ny.indd

Detaljer

Rutiner for kioskansvarlig

Rutiner for kioskansvarlig Fotballsesongen 2016 Rutiner for kioskansvarlig Kioskansvarlig blir utpekt av lagledelse for hvert lag. Kioskansvarlig oppgaver er: Kioskansvarlig: Kirsti Hansen, Skogstuveien 23, Høvik Mobil: 41907275

Detaljer

Innledning. 1. En av ressurspersonene er onkelen til Ole og Erik(Håvard Wikstrøm) 2. Det samler vi opp under prosjektet.

Innledning. 1. En av ressurspersonene er onkelen til Ole og Erik(Håvard Wikstrøm) 2. Det samler vi opp under prosjektet. Innledning Dette prosjektet handler om vann og vannkvalitet. Formålet var og finne ut om renseprosessen på Hias. Vi skulle se hvordan de renset vannet/slammet, og om det var forurenset. Vi har skrevet

Detaljer

Leppepomade et kosmetisk produkt

Leppepomade et kosmetisk produkt Leppepomade et kosmetisk produkt Innhold 1 kokosfett, fast stoff 1 parafinvoks perler 1 aroma/smak i brunt glass 1 dråpeteller 1 rørepinne 1 tørkepapir Sikkerhet Ingen tiltak Ekstra varmt vann Separat

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR LANGFJORD FISHFARM AS

BEREDSKAPSPLANER FOR LANGFJORD FISHFARM AS li^q-q C> ^ 14 _i.^ "^.: BEREDSKAPSPLANER FOR LANGFJORD FISHFARM AS Langfjord Fishfarm AS (SUS) har følgende beredskapsplaner angående; Massedød og sykdom, Avvik i driftsrutiner Havari Strømstans elektrisk

Detaljer

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009 Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009 Hvilke krav bør stilles til driftsstabilitet? Eksempler fra anlegg i drift: Klorering Gunnar Mosevoll Skien

Detaljer

Elektrisk VARMEKOLBE

Elektrisk VARMEKOLBE Elektrisk VARMEKOLBE SVØMMEBASSENG VARMER AV RUSTFRITT STÅL OG TITANIUM (SE PÅ VARMEKOLBEN HVILKE DU HAR) Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes Kunde: SFT Seksjon for kontroll og overvåkning i Grenland Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA RAPPORT Luftovervåking i Rana.

Detaljer

INSTALLASJONS BRUKSANVISNING

INSTALLASJONS BRUKSANVISNING INSTALLASJONS & BRUKSANVISNING MASSASJEBADEKAR Takk for at du har valgt et massasjebadekar fra NORO. ved installasjon når det gjelder elektrisitet og vann, funksjonene i ditt massasjebadekar og tips for

Detaljer

Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem

Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem Jose Rainuzzo (SINTEF Fiskeri og havbruk AS, 7465

Detaljer

6NLIWHVYLNÃYHGÃ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWÃ$XVWHYROOÃIRUVNQLQJVVWDVMRQÃ'HÃILNNÃ RQVGDJ

6NLIWHVYLNÃYHGÃ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWÃ$XVWHYROOÃIRUVNQLQJVVWDVMRQÃ'HÃILNNÃ RQVGDJ 9HOO\NNHWNOHNNLQJDYO\VLQJL$XVWYROO 6nODQJWVHUGHWYHOGLJEUDXWPHGO\VLQJODUYHQHYnUHIRUWHOOHU$QQH%HULW 6NLIWHVYLNYHG+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW$XVWHYROOIRUVNQLQJVVWDVMRQ'HILNN LQQHJJHQHWLUVGDJNOHNWHGHPSnO UGDJRJJnULJDQJPHGVWDUWIRULQJDLGDJ

Detaljer

TermoRens Offshore Service as. Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015

TermoRens Offshore Service as. Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015 TermoRens Offshore Service as Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

SorbOx. Universalbeskyttelsen for oppvarmingsvann. Installasjon Funksjon Drift Service DE FR IT GB NO SE FI DK

SorbOx. Universalbeskyttelsen for oppvarmingsvann. Installasjon Funksjon Drift Service DE FR IT GB NO SE FI DK DE FR IT GB NO SE FI DK Universalbeskyttelsen for oppvarmingsvann SorbOx Installasjon Funksjon Drift Service SorbOx er det revolusjonære vannfilteret for energieffektive varmeanlegg. Den samler 4 funksjoner

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier Hvordan lage fantastisk drikkevann AquaZone uten å bruke kjemikalier RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER... Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende farvetall

Detaljer

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten April 2002 Sammendrag NAVA Compact er et renseanlegg for gråvann som brukes i kombinasjon med avløpsfritt klosett. NAVA Compact er utviklet og dokumentert gjennom

Detaljer

Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa

Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa (H1N1) Svineinfluensa er en luftveissykdom som ofte forekommer hos griser, og er forårsaket av type-a influensavirus. Ved å tilby hygieniske arbeidsmiljøer, offentlige

Detaljer

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Innhold Filter som hygienisk barriere Drikkevannsforskriftens krav til driftsparametere for filter som

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rør rens Blåskjell, kalk og sjøorganismer 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig

Detaljer

Spis smart, prester bedre. Vind IL 2016 Pernilla Egedius

Spis smart, prester bedre. Vind IL 2016 Pernilla Egedius Spis smart, prester bedre Vind IL 2016 Pernilla Egedius Hva du spiser betyr noe Mer overskudd og bedre humør Bedre konsentrasjonsevne Reduserer risikoen for overvekt,diabetes 2, Får en sterk og frisk kropp

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls.

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls. Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Av Morten Nicholls. Grunnleggende forutsetninger Drikkevann skal være helsemessig trygt alle steder i Norge. Drikkevann basert på overflatevann skal som minimum

Detaljer

vivatap Pilotforsøk Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter

vivatap Pilotforsøk Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter Forsøkets hensikt er å bekrefte/avkrefte om vivatap har en lindrende effekt på psoriasis. Forsøket Forsøkspersonene skulle kun gjøre én endring i hverdagen

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Termorens, biologisk nedbrytbare produkter med HOCNF Godkjenning i Nems database Statoil, SAP material nr 585501 og 845489 Firma Presentasjon 2015 ü Drikkevann system ü Anodix

Detaljer

Installasjon og brukermanual Elektrisk VARMEKOLBE / EL-VARMER

Installasjon og brukermanual Elektrisk VARMEKOLBE / EL-VARMER Installasjon og brukermanual Elektrisk VARMEKOLBE / EL-VARMER SVØMMEBASSENG VARMER AV TITAN Fabrikat: Elecro Engineering Modell: Evolution Pool Heater Les nøye før montering og bruk Feil installering og

Detaljer

Her ser vi i hvilken rekkefølge rensetrinnene kommer i. 300 liter vann i sekundet kom inn den dagen.

Her ser vi i hvilken rekkefølge rensetrinnene kommer i. 300 liter vann i sekundet kom inn den dagen. Halvårsrapport Jeg har vært utplassert på HIAS, i kjemiprosessfaget med fordypning i vann og avløp. Jeg har vært der 6 dager, som en introduksjons del, hvor jeg har en dag på hvert rensetrinn. ->Mekanisk->Biologisk->Kjemisk->

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon

Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon Produkttype Surt produkt til rengjøring og desinfeksjon av drikkevannssystemer og drikkevann til dyr. Fjerner raskt og effektivt kalk og alger i vannrør Fjerner biofilm

Detaljer

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kullfilter for drikke- og prosessvann... 2 Kapasiteter... 2 Begrensninger... 2 Montering... 3 Innstilling av drivverk... 3 Oppstart... 4 Vedlikehold... 4 Fyllingsgrader... 5 Reservedeler...

Detaljer

PAM Norge. Driftoppratørsamling Lindås 19.-20. November Thomas Birkebekk

PAM Norge. Driftoppratørsamling Lindås 19.-20. November Thomas Birkebekk PAM Norge Driftoppratørsamling Lindås 19.-20. November Thomas Birkebekk Saint-Gobain idag Tilstede i mer enn 60 land Omsetning 42, 8 Mld. ~ 350 Mrd NOK Driftsmargin 8,3% 190,000 ansatte http://www.saint-gobain.com/en/group/our-history

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

Desinfeksjon med klor

Desinfeksjon med klor Desinfeksjon med klor Av seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem SINTEF Vann og miljø Innhold Er klor fortsatt en aktuell desinfeksjonsmetode? Prinsipper for desinfeksjon med klor Hva bør vektlegges ved prosjektering

Detaljer

Optimalisering av koaguleringfiltreringsanleggene

Optimalisering av koaguleringfiltreringsanleggene Optimalisering av koaguleringfiltreringsanleggene Resultater fra optimalisering Case Sædalen og Kismul Paula Pellikainen Bergen Vann KF Norsk Vann Fagtreff Comfort Hotel Runway Gardemoen 21.10.15 Resultater

Detaljer

Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen. Vannanalyser Online-målere og labutstyr

Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen. Vannanalyser Online-målere og labutstyr Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen Vannanalyser Online-målere og labutstyr IK-Mat definisjon 5a. Styring med kritiske punkter Virksomheten skal kartlegge mulige farer forbundet med næringsmidlenes

Detaljer

Rust er et produkt av en kjemisk reaksjon mellom jern og oksygen i lufta. Dette kalles korrosjon, og skjer når metallet blir vått.

Rust er et produkt av en kjemisk reaksjon mellom jern og oksygen i lufta. Dette kalles korrosjon, og skjer når metallet blir vått. "Hvem har rett?" - Kjemi 1. Om rust - Gull ruster ikke. - Rust er lett å fjerne. - Stål ruster ikke. Rust er et produkt av en kjemisk reaksjon mellom jern og oksygen i lufta. Dette kalles korrosjon, og

Detaljer

Fagseminar for landets driftsassistanser Tirsdag 17. og Onsdag 18.januar En skoletime hvordan skape interesse for vannfaget?

Fagseminar for landets driftsassistanser Tirsdag 17. og Onsdag 18.januar En skoletime hvordan skape interesse for vannfaget? Fagseminar for landets driftsassistanser Tirsdag 17. og Onsdag 18.januar 2017 - En skoletime hvordan skape interesse for vannfaget? Roy Bjelke Vestfold vann IKS 1 VANN - VÅRT VIKTIGSTE NÆRINGSMIDDEL NN

Detaljer

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken Prossedyre: renhold på ID UTS.VLV.IK- Mat.F.4.2.1 Versjon 2.00 Gyldig fra 25.04.2014 Forfatter TB/THA/JRJ/RØ Verifisert Godkjent tb Søren Fredrik Voie INSTRUKS 1: KRAV TIL ALMINNELIG ORDEN PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer

Industrikjemikalier MITCO AS invitert av

Industrikjemikalier MITCO AS invitert av Industrikjemikalier MITCO AS invitert av Kristiansund 30. mai 2012 ved avdelingsleder for Trøndelag Bjørn Mathisen Tema i de neste 45 minuttene Tiltak Metoder Regelverk Fordeler og virkemåte Analyser Oppsummering

Detaljer

NY? Er du ny som akvarist? Eller har du kanskje ikke rukket å bli det enda? Nedenfor vil du få informasjon som passer for nybegynnere.

NY? Er du ny som akvarist? Eller har du kanskje ikke rukket å bli det enda? Nedenfor vil du få informasjon som passer for nybegynnere. Et akvarium kan være en flott innfallsport til kunnskap om dyr og planter, omtanke og ansvar for levende skapninger, og gleden av å stelle sin egen undervannsverden. Mange akvariefisk legger egg eller

Detaljer

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 4

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 4 Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 4 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i listen. Det

Detaljer

Overhaling av SOLEX 34 PICT-forgassere

Overhaling av SOLEX 34 PICT-forgassere Overhaling av SOLEX 34 PICT-forgassere Skrevet av JEP Utgangspunktet er helt ordinært: Skitne og fæle SOLEX 34 PICT som funker, men ikke optimalt. Vanskelige å justere skikkelig, og slark i gass-spjeldet.

Detaljer

DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES

DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES Piano er en serie desserter klare til å nytes og som passer for enhver smak. I denne brosjyren gir vi deg tips om

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Kan metoder for behandling av laks gi økt kontroll med Listeria?

Kan metoder for behandling av laks gi økt kontroll med Listeria? Kan metoder for behandling av laks gi økt kontroll med Listeria? FHF Havbruk: Samling 13. 14. oktober Scandic Hotell Gardermoen Even Heir, Nofima Listeria fra røkt laks årsak til sykdomstilfeller og dødsfall

Detaljer

1000 liter vann. Deretter: tilsett 1 teskje per person per time badet er benyttet. Anvendelse:

1000 liter vann. Deretter: tilsett 1 teskje per person per time badet er benyttet. Anvendelse: SpaChlor Til kontinuerlig desinfisering og superklorinering av spavannet. Et høyverdig organisk klor med stabilisator. Et hurtigoppløsende organisk diklorgranulat med 56% aktiv klor. Ideell klorverdi med

Detaljer

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter PKS Produktteknisk kompetanse- og servicesenter BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2 Innhold 1 FORMÅL OG BEGRENSNINGER... 2 2 REFERANSEDOKUMENT... 2 3 DEFINISJONER...2 4

Detaljer

- MONTERINGSVEILEDNING DESIGN SERIEN

- MONTERINGSVEILEDNING DESIGN SERIEN 5 - GARANTIBEVIS - MONTERINGSVEILEDNING DESIGN SERIEN - FDV 1 GARANTIBEVIS VI GIR 5 ÅRS GARANTI MOT SPREKKDANNELSER SOM FORÅRSAKER LEKASJE I KARET. VI GIR 5 ÅRS GARANTI MOT SPREKKDANNELSER I OVERFLATEN

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Kompresjonsbehandling

Kompresjonsbehandling Kompresjonsbehandling Råd og informasjon til pasienter med venesykdom Blodsirkulasjon Blodsirkulasjonen kan enklest forklares gjennom de tre hovedelementene: hjertet, arteriene og venene. Hjertet pumper

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. Et skinnende utseende i løpet av kort tid. Hvordan gjøre ren en BLANCO kjøkkenvask. Vasken er den

Detaljer

Naturlig glutenfrie, planteverdens rikeste kilde til omega-3, mye planteprotein, kostfiber etc.

Naturlig glutenfrie, planteverdens rikeste kilde til omega-3, mye planteprotein, kostfiber etc. ChiaX matfrø ChiaX matfrø 7500 Ingen forbindelse Naturlig glutenfrie, planteverdens rikeste kilde til omega-3, mye planteprotein, kostfiber etc. ChiaX er varemerket for den originale utgaven av frøet fra

Detaljer

Verbets tider til A-1

Verbets tider til A-1 Perfektum brukes for å fortelle om noe som har skjedd. Men den sier ikke når. Vi står i presens og forteller bare hva som har skjedd Verbets tider til A-1 Vi befinner oss alltid i presens når vi snakker

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR SPIROVENT DIRT SEPARATOR SMUSSUTSKIERE S P I R O V E N T D I R T S E P A R A T O R Kombiner Spirovent Dirt Separator Air Superior og du har et vannbehandlingsanlegg. Fjerner både oksygen og smuss helt

Detaljer

SHIFT SuperZym-5 Halsbrann & sure oppstøt 60 tyggetabletter

SHIFT SuperZym-5 Halsbrann & sure oppstøt 60 tyggetabletter SHIFT SuperZym-5 Halsbrann & sure oppstøt 60 tyggetabletter SHIFT SuperZym-5 Halsbrann & sure oppstøt 60 tyggetabletter 0145 Ingen forbindelse Enzymkompleks fra vegetabilske kilder, kan hjelpe mot halsbrann

Detaljer

Katrine. Åpent hus med 17 mai pynt demo 4 mai 2012

Katrine. Åpent hus med 17 mai pynt demo 4 mai 2012 Åpent hus med 17 mai pynt demo 4 mai 2012 Vi holder åpent hus kl 17-21 og du får mulighet til å kjøpe varer, spørre spørsmål, smake på en del av våre varer, teste våre produkter og se en eller flere av

Detaljer

Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften.

Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften. HEVA 15. og 16. okt. 2014 Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften. Svein-Harald Hammer Labora AS kjemiingeniør / teknisk ansvarlig avløp Dagens tema Labora Analyselaboratorium og fiskehelse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. no 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefaks: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

Detaljer

Ozon og biofilter et alternativ til memranfiltering. Quality Hotel Alexandra Molde 09.Mai 2006 Bjarne E. Pettersen Daglig leder Sterner AquaTech AS

Ozon og biofilter et alternativ til memranfiltering. Quality Hotel Alexandra Molde 09.Mai 2006 Bjarne E. Pettersen Daglig leder Sterner AquaTech AS Ozon og biofilter et alternativ til memranfiltering Quality Hotel Alexandra Molde 09.Mai 2006 Bjarne E. Pettersen Daglig leder Sterner AquaTech AS Innhold: Generelt om ozon Framstilling av ozon Ozon og

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 12 - Tiltak i private hjem

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 12 - Tiltak i private hjem Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 12 - Tiltak i private hjem 12. Tiltak i private hjem... 2 12.1 Generelt... 2 12.2 Hvordan hindre legionellavekst og spredning... 3 12.3 Dusjer...

Detaljer

Maskindagboka vedlikeholdslogg Versjon: 16. mars 2014-17:53

Maskindagboka vedlikeholdslogg Versjon: 16. mars 2014-17:53 Maskindagboka vedlikeholdslogg Føres av alle som utfører vedlikehold og skipper/mannskap. Innhold: 2. Mangler noteres av alle som oppdager feil og mangler. 3. Hylsefett 4. Propellomstyring og propell 5.

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Drikkevannsforskriften 12 : Krav til kvalitet. Drikkevann skal når det leveres mottakeren være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende

Detaljer

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Innledning Våren 2010 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i vann og avløpstjenesten i basert på Bedre.no sin standardundersøkelse for

Detaljer

NILFISK HYGIENESERIE LØSNINGER FOR DINE HYGIENEBEHOV

NILFISK HYGIENESERIE LØSNINGER FOR DINE HYGIENEBEHOV NILFISK HYGIENESERIE LØSNINGER FOR DINE HYGIENEBEHOV Alltid rene hender! Nilfisk markedsfører såpe for hånd- og kroppshygiene innenfor ulike områder Vår ambisjon med Nilfisk Hygieneserie er å utvikle produkter

Detaljer

PRO 011 3M helmaske 6000 serien- bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold

PRO 011 3M helmaske 6000 serien- bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold PRO 011 3M helmaske 6000 serien- bruk, oppbevaring, PROSEDYRE DokumentID: Versjonsnummer: {_UIVersionString} Dokumentstatus: {_ModerationStatus} [Dokumenteier] Gjelder fra dato: 01.03.2017 Prosedyre utarbeidet

Detaljer

THE ORIGINAL ROUTE 66 JACKET Limited Edition

THE ORIGINAL ROUTE 66 JACKET Limited Edition ÅRETS JULEGAVE: THE ORIGINAL ROUTE 66 JACKET Limited Edition KUN 266 jakker er produsert, i anledning vårt 10-årsjubileum i år! Vi har patent på produksjon av denne jakka. Svært mange av jakkene er solgt

Detaljer