Protokoller Statens seniorråds møter 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoller Statens seniorråds møter 2013"

Transkript

1 Protokoller Statens seniorråds møter 2013 Februar, side 2 April, side 7 Juni, side 11 September, side 14 November, side 18 Desember, side 21 1

2 Protokoll Statens seniorråds møte 13.februar 2013 Til stede: Ivar Leveraas, leder Morten J. Danielsen Einar Eriksen Terese Folgerø Erik Råd Herlofsen Henry Høgmo Wenche Malmedal Forfall: Randi G. Bjørgen Florentino Bulnes Anne Inga Hilsen Ragnhild Queseth Haarstad Rita Kumar Harald Olimb Norman Liv Thun Sekretariatet: Sølvi Sæle Eva Holt Eyvind Frilseth Vegard Valberg 2

3 Rådsleder ønsket velkommen til rådsmøtet og utdypet kort programmet og opplegget for møtet. TEMA: Aldersdiskriminering i Norge 2013 v/rådsmedlem Erik Råd Herlofsen Erik Råd Herlofsen redegjorde for temaet aldersdiskriminering i Norge Han ga et historisk tilbakeblikk og orienterte generelt om temaet diskriminering. Han fokuserte på aldersdiskriminering både i og utenfor arbeidslivet. Rådet ble invitert til å komme med tilbakemeldinger på hans innlegg, spesielt med tanke på konferansen om samme tema 24.april. Erik Råd Herlofsen ble takket for et meget interessant og godt innlegg. Møte mellom LDO, Statens seniorråd og BLD Rådsleder orienterte om avtalt møte mellom Likestillings- og diskrimineringsombudet, Statens seniorråd og Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet 14.februar Møtet ble initiert etter Likestillings og diskrimineringsombud Sunniva Ørstaviks besøk i Statens seniorråds møte høsten LDO og Statens seniorråd har sammenfallende synspunkter hva gjelder aldersdiskriminering, og ønsker et felles møte med departementet. Rådsleder og rådsmedlem Erik Råd Herlofsen møter fra Statens seniorråd. Fra departementet møter statssekretær Ghanizadeh. Rådets konferanse om aldersdiskriminering 24.april 2013 Sekretariatsleder orienterte om status i arbeidet med planleggingen av konferansen i regi av Statens seniorråd 24.april Invitasjoner og program for konferansen ble sendt til en relativt omfattende målgruppe 8.februar, og arbeidet med konferansen er i henhold til planen. Møte med politisk ledelse FAD v/statsråd Rigmor Aasrud Rådet hadde invitert statsråd Aasrud til sitt møte for å få en orientering om hvordan departementet arbeider for å involvere eldre i den digitale hverdagen, samt for å få muligheten til en direkte dialog med statsråden. Rådsleder ønsket statsråd Rigmor Aasrud og seniorrådgiver Ann Lena Straumdahl velkommen til møtet. Statsråden orienterte om regjeringens satsing på arbeidet med videreutvikling av digitale løsninger, og hvordan arbeidet koordineres mellom departementene. Det er behov for automatisering av flere tjenester, og det må lages tjenester på en slik måte at folk både kan og vil bruke disse. For eksempel innen helse og omsorg vil det bli utviklet mange flere digitale løsninger. Flere og flere eldre benytter seg av elektroniske løsninger og mange bruker internet daglig. 3

4 Statistikk viser at nordmenn fortsatt ikke er på nett. Utfordringen hva gjelder involvering av den eldre befolkningen, er de aller eldste. For departementet er det viktig å nå også de grupper som faller utenfor. Statsråden orienterte om hvilke instanser de samspiller med i utviklingen av elektroniske løsninger. Bl.a. fremhevet hun samspillet med Seniornett som godt. FAD har i disse dager en forskrift om universell utforming av elektroniske IKT-løsninger ute på høring. Etter statsrådens redegjørelse var det satt av tid til dialog med rådet, der rådet blant annet kom med følgende innspill og spørsmål: Behov for samordnede og helhetlige digitale løsninger til beste for den enkelte bruker Viktig med samspill mellom departementer og oppfølging fra statlig hold Hvordan motivere til å få alle eldre til å ta i bruk digitale løsninger behov for en motivasjonskampanje? Alle må få lik tilgang til elektroniske løsninger, og opplæring i bruken av disse. Er det nok kunnskap om hvorfor noen velger å ikke benytte seg av elektroniske løsninger? Viktig å sikre at også eldre i institusjon sikres tilgang til digitale løsninger Statsråden besvarte spørsmål og innspill og ønsket gjerne en videre dialog med Statens seniorråd innen disse områdene. Hun oppfordret rådet til å ta kontakt med henne igjen. Aasrud ble takket for en god og interessant orientering om regjeringens arbeid med utviklingen av digitale og samordnede løsninger. SAKER SAK 01/13: Årsmelding for Statens seniorråd 2012 Utsendt utkast til rådets årsmelding 2012 ble gjennomgått og kommentert i rådsmøtet. Med de forslag til endringer som fremkom i møtet, ble årsmeldingen for 2012 godkjent. For rådets medlemmer var det utarbeidet et oppsett av samtlige høringsuttalelser rådet hadde sendt i Utkast til årsmelding for Statens seniorråd 2012 ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. Rådsleder gis fullmakt til å godkjenne endelig utkast til årsmelding. SAK 02/13: Høring: Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut høringsbrev om utvidelse av pasientskadelovens virkeområde. Utsendt forslag til høringssvar ble diskutert og kommentert i rådsmøtet, og det ble stilt noen spørsmål til avklaring. Sekretariatet innarbeider endringene i brevet, og rådsleder gis fullmakt til å godkjenne høringssvaret før det sendes. 4

5 Utkast til brev med de endringer og presiseringer som fremkom i møtet godkjennes og sendes Helse- og omsorgsdepartementet. SAK 03/13: Statens seniorråds møte juni 2013 Rådet ble invitert til å diskutere og ta stilling til valg av temaer og møtested for Statens seniorråds møte 12. og 13. juni i år. Etter en diskusjon i rådsmøtet, ble det enighet om å rette hovedfokuset på temaene folkehelse, universell utforming og mobilisering av frivillighet. Arbeidet med planleggingen av møtet igangsettes, og det rettes en forespørsel til Kristiansand kommune om de har mulighet til å ta imot besøk av rådet i juni. Planleggingen av junimøtet med valgte temaer og sted igangsettes. SAK 04/13: Arbeidsutvalg fram til neste møte Med utgangspunkt i at Erik Råd Herlofsen har deltatt i arbeidet med planlegging av konferansen i regi av Statens seniorråd 24.april 2013, ble han foreslått som fortsatt AUmedlem fram til neste rådsmøte. Erik Råd Herlofsen oppnevnes som medlem av arbeidsutvalget fram til neste møte. SAK 05/13: Orienteringer Møte med Arbeids- og velferdsdirektør J. Lystad Rådsleder orienterte om svarbrev fra Lystad vedr rådets henvendelse om sekretariatets arbeids- og kontorforhold, samt ønsket om et møte. Møte med Lystad er avtalt til 27.februar kl Fra rådet stiller rådsleder og rådsmedlem Einar Eriksen. I tillegg stiller sekretariatsleder. Besøkstall for Seniorporten Skriftlig orientering om besøkstall for Seniorporten var sendt rådet. Det er gode resultater også for 2012 Pensjon på dagsordenen igjen Skriftlig orientering om pensjon var sendt rådet. Statsbudsjettet for 2014 Rådets brev vedr statsbudsjettet for 2014 er sendt. Forskningsrådets store satsinger 2014 Brev vedr Forskningsrådets store satsinger 2014 er sendt. 5

6 Møte med Sametingets eldreråd Det avtales et møte mellom Sametingets eldreråd og Statens seniorråd ved rådsleder, nestleder, Morten Danielsen og sekretariatsleder så snart som praktisk mulig. Høgskolen i Harstad forespørsel om innlegg Rådsleder er invitert til å holde innlegg for kursdeltakere ved videreutdanning innen eldreomsorg/aldring ved høgskolen i Harstad 20.mars i år. 6

7 Protokoll Statens seniorråds møte 25. april 2013 Til stede: Ivar Leveraas, leder Randi G. Bjørgen Florentino Bulnes Morten J. Danielsen Einar Eriksen Terese Folgerø Erik Råd Herlofsen Henry Høgmo Ragnhild Queseth Haarstad Wenche Malmedal Harald Olimb Normann Forfall: Anne Inga Hilsen Rita Kumar Liv Thun Sekretariatet: Sølvi Sæle Eva Irene Holt Eyvind Frilseth Vegard Valberg 7

8 Rådsleder ønsket velkommen til møtet, og startet med å takke spesielt sekretariatet for en godt gjennomført og vellykket konferanse i regi av Statens seniorråd dagen før, samt for solid utarbeidet rapport «Holdninger til eldre 2013». En spesiell takk også til de av rådets medlemmer som hadde spesielle oppgaver og ansvar under konferansen, og til Pensjonistforbundet som bidro med finansieringen av datafangsten til nevnte rapport. Aldersdiskriminering Norge 2013 konferanse i regi av Statens seniorråd Rådsleder inviterte alle til å komme med tilbakemeldinger på rådets konferanse dagen før. Samtlige rådsmedlemmer ga uttrykk for at konferansen var vellykket på alle måter. Rådet skulle imidlertid ha ønsket at flere beslutningstakere hadde funnet det interessant å delta på rådets konferanse, der nærmere 200 deltakere fra hele landet var tilstede. Rådet diskuterte hvilke områder og oppgaver det var naturlig å arbeide videre med innen temaet aldersdiskriminering som en oppfølging etter konferansen, og konkrete oppgaver ble gitt til sekretariatet for videre oppfølging. Statens seniorråd vil gjerne uttale sin støtte til Regjeringens forslag om ny lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Rådet ønsker at samme lovvern skal gjelde eldre, og vil sende brev om dette. SAKER SAK 06/13: Stort program: Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester innspill til Forskningsrådet. Forskningsrådet har sendt ut invitasjon til innspill og synspunkter på deres programgrunnlag: Gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester. Som utgangspunkt for diskusjonen i rådsmøtet, hadde sekretariatet utarbeidet et bakgrunnsnotat og innspill til hvilke temaer det kan være naturlig å melde inn behov for forskning rundt. Under diskusjonen i rådsmøtet fremkom det konkrete innspill til temaer rådet bør melde behov for forskning rundt. Sekretariatet lager utkast til brev med innspill til Forskningsrådet, og AU gis fullmakt til å godkjenne brevet før utsendelse. Innspillene som fremkom i rådsmøtet danner grunnlaget for utarbeidelse av svarbrev til Forskningsrådet. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å godkjenne brevet før det sendes Forskningsrådet. SAK 07/13: Møteplan for Statens seniorråd 2.halvår 2013 Forslag til datoer til rådets møter for 2.halvår 2013 var sendt ut i forkant. Etter diskusjon og tilpasninger av datoer for alle i møtet, ble følgende møteplan vedtatt: 25. og 26.september (onsdag og torsdag) 7.november (torsdag)6.november deltar rådets medlemmer på konferansen i regi av Nasjonalt råd for prioritering og kvalitet i helse og omsorg 17. og 18.desember (tirsdag og onsdag) 8

9 Rådets foreslåtte møtedatoer for 2.halvår 2013 vedtas. SAK 08/13: Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 2013 representasjon fra Statens seniorråd Invitasjon og program for landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd er sendt ut. Det har vært tradisjon at flere representanter fra Statens seniorråd har deltatt i disse årlige konferansene. Nord-Trøndelag er vertskap for årets konferanse, og det ble uttrykt ønske om at to representanter fra Trøndelag representerer Statens seniorråd, i tillegg til rådsleder og nestleder. Fra sekretariatet deltar sekretariatsleder Sølvi Sæle og seniorrådgiver Eva Irene Holt. Rådets leder, nestleder og rådsmedlemmene Liv Thun og Morten Danielsen deltar under årets landskonferanse i Nord- Trøndelag. Fra sekretariatet deltar Sølvi Sæle og Eva Irene Holt. SAK 09/13: Arbeidsutvalg fram til neste møte Det skal utnevnes et arbeidsutvalg i forkant av hvert rådsmøte, bestående av rådets leder og nestleder, samt minst ett rådsmedlem. Florentino Bulnes oppnevnes som medlem av arbeidsutvalget fram til neste møte. SAK 10/13 Orienteringer/Evt. Utredning av arbeidsmiljølovens aldersgrenser: Invitasjon fra AD om å delta i referansegruppe. Brev fra AD med invitasjon om å delta i referansegruppe for nyetablert utvalg som skal utrede arbeidsmiljølovens aldersgrenser var sendt ut. Representanter innmeldt fra rådet: Randi G. Bjørgen (medlem) og Erik Råd Herlofsen (vara) Svarbrev fra AD: Statsbudsjettet 2014 forespørsel om en samlet omtale av seniorpolitikken Svarbrev fra AD til rådets innspill vedr Statsbudsjettet 2014 var sendt ut. AD ønsker ikke å imøtekomme rådets ønske om en egen samlet omtale av seniorpolitikken i Statsbudsjettet. Norge universelt utformet 2025 invitasjon fra Bufdir om å delta i konsultasjonsprosess. Brev fra Bufdir om å delta i konsultasjonsprosess om Norge universelt utformet innen 2025 var sendt ut. 9

10 Rådsleder hadde deltatt i et møte, og redegjorde for et viktig og interessant møte med ulike statlige aktører. Rådets møte 12. og 13.juni Kristiansand Sekretariatsleder orienterte om kontakten med Kristiansand kommune så langt, og redegjorde for en mulig skisse for program for rådets møte 12. og 13.juni i år. Rådets innspill til ønskede hovedtemaer for besøket i Kristiansand var utgangspunktet for dialogen med Kristiansand. Det arbeides videre med program for rådets møte i Kristiansand. Innspill fra Sametingets eldreråd til HOD: Organisering av helsetilbud for eldre transport for eldre i forbindelse med reiser Rådet hadde mottatt kopi av brevet Sametingets eldreråd hadde sendt til HOD om organisering av helsetilbud for eldre vedr transport i forbindelse med reiser. Rådet har vært opptatt av samme tema for hele befolkningen, og synes det er prisverdig at Sametingets eldreråd har sendt brev til HOD om temaet. Statens seniorråd vil i brevs form til Sametingets eldreråd gi uttrykk for dette. Konferanse i regi av NBBL Rådsleder orienterte om årets konferanse i regi av NBBL og Husbanken. Rådsleder deltar i planleggingsarbeidet med innspill til program for konferansen, som i år finner sted i Bergen 16.oktober. Hovedtemaet for årets konferanse er boliger for eldre boligtilpasninger. Rådsleder deltar på konferansen, og det er fint om flere fra rådet kan delta. Tilbakemeldinger fra møte med NAV-direktør Joakim Lystad Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om møtet med NAV-direktør Joakim Lystad og direktør for Kunnskapsstaben Yngvar Åsholt 27.februar i år. Rådsmedlem Einar Eriksen deltok også i nevnte møte, som omhandlet sekretariatets arbeids- og kontorforhold i Arbeidsog velferdsdirektoratet. Det var et nyttig møte, og det foreligger et notat fra møtet. To nye stortingsmeldinger Rådsleder orienterte om to nye stortingsmeldinger: «Morgendagens omsorg» og Folkehelsemeldingen. Rådet har bidratt med konkrete innspill til begge de nevnte meldingene. Orienteringssakene ble tatt til orientering. 10

11 Protokoll Statens seniorråds møte 12. og 13. juni 2013 Til stede: Sekretariatet: Ivar Leveraas, leder Randi G. Bjørgen, nestleder Florentino Bulnes Einar Eriksen Erik Råd Herlofsen (12.juni) Henry Høgmo Ragnhild Queseth Haarstad Wenche Malmedal Morten J. Danielsen Forfall: Anne Inga Hilsen Rita Kumar Terese Folgerø Harald Olimb Norman Liv Thun Sølvi Sæle Eyvind Frilseth Eva Holt Rådsmøtet var denne gangen i sin helhet lagt til Kristiansand kommune. Formålet med rådets besøk i Kristiansand var å bli orientert om hvordan kommunen arbeider spesielt innen områdene: Folkehelse Universell utforming Mobilisering av frivillighet. Kristiansand hadde utarbeidet et innholdsrikt og meget godt tilrettelagt program for rådets besøk i kommunen. Det ble møter med både ordfører, varaordfører, eldreråd, helse- og sosialdirektør og mange fagfolk innen områdene folkehelse, universell utforming og mobilisering av frivillighet. Rådet fikk også en orientering om hvordan det arbeides i forhold til samhandlingsreformen (program vedlagt). Rådet fikk et godt innblikk i hvordan kommunen arbeider innen de ulike områdene. For rådet ble det et verdifullt og viktig møte med en aktiv kommune som arbeider meget bra. Stor takk til Kristiansand kommune for svært godt tilrettelagt program, og for gode og nyttige innblikk i viktige områder for rådets videre arbeid. 11

12 SAKER Høringssak SAK 11/2013: Forslag til ny lov om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistent (BPA) AU hadde gitt sin tilslutning til utsendelse av bakgrunnsnotat for saken. Etter noen kommentarer til saken i rådsmøtet, samt med noen konkrete innspill til hvilke områder rådet bør konsentrere sitt høringssvar rundt, ble AU gitt fullmakt til å godkjenne rådets høringssvar før utsendelse. AU gis fullmakt til å godkjenne høringssvaret før utsendelse. SAK 12/2013: NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn en helhetlig tros- og livssynspolitikk AU hadde gitt sin tilslutning til utsendelse av bakgrunnsnotat for saken. Etter noen kommentarer til saken i rådsmøtet, samt med noen konkrete innspill til hvilke områder rådet bør konsentrere sitt høringssvar rundt, ble AU gitt fullmakt til å godkjenne rådets høringssvar før utsendelse. AU gis fullmakt til å godkjenne høringssvaret før utsendelse. SAK 13/2013: Arbeidsutvalg fram til neste rådsmøte I tillegg til rådsleder og nestleder, skal det oppnevnes et rådsmedlem til arbeidsutvalget fram til neste rådsmøte. Florentino Bulnes ble utpekt som fortsatt medlem av arbeidsutvalget. Florentino Bulnes oppnevnes som medlem av arbeidsutvalget fram til neste rådsmøte SAK 14/2013: Orienteringer/Evt. Møte med statsråd Rigmor Aasrud: Elektronisk kommunikasjon i forvaltningen Rådsleder orienterte om møte med statsråd Rigmor Aasrud i forbindelse med endringer i eforvaltningsforskriften. Departementet har nylig sendt ut høring av endringer i eforvaltningsforskriften Digital kommunikasjon som hovedregel.høringsfristen er satt til 13.september, og rådet vil gi en uttalelse. AU gis fullmakt til å godkjenne rådets høringssvar før det sendes departementet. 12

13 Utredning av arbeidsmiljølovens aldersgrenser møte i ADs referansegruppe Rådets nestleder orienterte fra første møtet i ADs referansegruppe. Nytt møte i nevnte gruppe er satt til 14. oktober i år. Invitasjon til å delta i UniKT-forum invitasjon fra Deltasenteret om å delta i forum innen området universell utforming av IKT. Innmeldt fra rådet: Ivar Leveraas (medlem) og Eyvind Frilseth (vara). Rådets høringssvar til Forskningsrådet vedr Stort program: Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester.rådets svar er sendt. Brev til politisk ledelse i BLD: Rådets uttalelse til ny diskrimineringslov Prop 88L ( ). Rådets svar er sendt. Avslutningsvis takket rådsleder for innsatsen i første halvår og ønsket alle en god sommer! Program for rådets besøk i Kristiansand kommune, samt omtale av besøket, finnes på rådets hjemmeside. 13

14 Protokoll Statens seniorråds møte 25. og 26. september 2013 Til stede: Forfall: Ivar Leveraas, leder Randi G. Bjørgen Florentino Bulnes Morten J. Danielsen Einar Eriksen Ragnhild Queseth Haarstad Erik Råd Herlofsen Anne Inga Hilsen Wenche Malmedal (26.september) Henry Høgmo Rita Kumar Harald Olimb Norman (25.september) Liv Thun Terese Folgerø Sekretariatet: Sølvi Sæle Eva Holt Eyvind Frilseth Rådsleder ønsket velkommen til møtet, og ga en kort utdyping av programmet for rådsmøtet. SAK 15/13: Aldersdiskriminering v/rådsleder Ivar Leveraas Rådsleder innledet med sine tanker om hvordan rådet kan arbeide videre med temaet aldersdiskriminering (ref. oppfølging av rådets konferanse 24.april 2013 med samme tema). Notat fra rådsleder var sendt ut i forkant av rådsmøtet. Han ønsket å invitere rådet med i en diskusjon spesielt om hvordan rådet kan arbeide videre med spørsmål knyttet til å bekjempe diskriminering på grunn av alder. Det ble en god og fruktbar diskusjon i rådsmøtet om hvordan det var mest hensiktsmessig å arbeide videre med temaet aldersdiskriminering, samt hva som burde bli resultatet av arbeidet. Etter rådets føringer for det videre arbeidet, fikk sekretariatet i oppdrag å arbeide videre med konkrete innspill til rådsmøtet 7.november. I novembermøtet tas det stilling til hva som skal leveres av innspill fra rådet om temaet aldersdiskriminering. Konkrete innspill til det videre arbeidet med temaet aldersdiskriminering fremlegges for rådsmøtet 7.november. 14

15 TEMA Pensjonsreformen v/ dr. juris Asbjørn Kjønstad, UiO Professor dr. juris Asbjørn Kjønstad ble ønsket velkommen til rådsmøtet. Han var invitert for å gi rådet en presentasjon av noen vurderinger av pensjonsreformen. Et sentralt spørsmål var om pensjonsreformen har gitt oss et lettere og mer forståelig system. Kjønstad ga rådet et godt innblikk i utviklingen av lovverket fram til dagens pensjonsreform, og pekte på ulike utfordringer underveis i utviklingen. Av forskjellige årsaker har resultatet blitt at dagens pensjonsreform fremstår som komplisert og svært omfattende. Kjønstad delte sine tanker med rådet om hvorfor det har blitt slik, og det ble en utveksling av innspill og synspunkter i rådsmøtet. Kjønstad ble takket for en meget interessant presentasjon og for at han ville dele sine tanker om pensjonsreformen. SAKER Høringssaker SAK 16/13: Endringer i spesialisthelsetjenesteloven mm. oppnevning av kontaktperson AU hadde gitt sin tilslutning til utsendelse av bakgrunnsnotat for saken. Etter kommentarer til saken i rådsmøtet, samt noen konkrete innspill til hvilke områder rådet bør konsentrere sitt høringssvar rundt, ble AU gitt fullmakt til å godkjenne rådets høringssvar før utsendelse. AU gis fullmakt til å godkjenne høringssvaret før utsendelse. SAK 17/13: Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov AU hadde gitt sin tilslutning til utsendelse av bakgrunnsnotat for saken. Etter kommentarer til saken i rådsmøtet, samt noen konkrete innspill til hvilke områder rådet bør konsentrere sitt høringssvar rundt, ble AU gitt fullmakt til å godkjenne rådets høringssvar før utsendelse. AU gis fullmakt til å godkjenne høringssvaret før utsendelse. SAK 18/13: Forslag til forskriftsendring krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten AU hadde gitt sin tilslutning til utsendelse av bakgrunnsnotat for saken.etter kommentarer til saken i rådsmøtet, samt noen konkrete innspill til hvilke områder rådet bør konsentrere sitt høringssvar rundt, ble AU gitt fullmakt til å godkjenne rådets høringssvar før utsendelse. AU gis fullmakt til å godkjenne høringssvaret før utsendelse. SAK 19/13: Endringer i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon AU hadde gitt sin tilslutning til utsendelse av bakgrunnsnotat for saken. Etter kommentarer til saken i rådsmøtet, samt noen konkrete innspill til hvilke områder rådet bør konsentrere sitt høringssvar rundt, ble AU gitt fullmakt til å godkjenne rådets høringssvar før utsendelse. 15

16 AU gis fullmakt til å godkjenne høringssvaret før utsendelse. TEMA Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester v/seniorrådgiver Eyvind Frilseth Statistisk sentralbyrå har utgitt en samling artikler om eldres bruk av helse og omsorgstjenester. Bakgrunnen for innsamlingen av disse beskrivelsene, er at det i løpet av de neste 40 årene vil bli om lag dobbelt så mange eldre i Norge som i dag. Derfor er det svært viktig å få en oversikt over hvilke helse- og omsorgstjenester eldre har behov for, og hvordan dagens eldre bruker de tjenester samfunnet tilbyr når helse- og funksjonsevne svikter. Seniorrådgiver Eyvind Frilseth redegjorde i møtet for utvalgte funn fra SSBs beskrivelser, og det ble utvekslet innspill og synspunkter underveis i presentasjonen. Frilseth ble takket for en god fremføring av utvalgte funn fra SSBs artikkelsamling. TEMA OECD-rapport om seniorpolitikk v/spesialrådgiver Bjørn Halvorsen, AD Spesialrådgiver Bjørn Halvorsen, AD, ble ønsket velkommen til møtet. Han var invitert til rådsmøtet for å orientere om funn fra OECD-rapporten «Ageing and Employment Policies Norway Working better with age». Halvorsen er nå også ADs kontaktperson for rådet, og var i tillegg invitert til å si litt om sin rolle i forhold til dette. Halvorsen redegjorde for arbeidet med OECD-rapporten og pekte på utvalgte funn. Han påpekte hvilke funn som skiller Norge fra andre sammenliknbare land, og la vekt på funn av utfartsveier og årsaker til tidlig avgang fra arbeidslivet. Han orienterte også om hva som gjøres av politisk innsats for å inkludere seniorer i arbeidslivet i de nordiske landene. I tillegg orienterte Halvorsen kort om rapporten TemaNord 2013:519 Det dreier seg om helse og arbeidsglede. Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden, samt om Nordens Velferdscenters anbefalinger innen seniorpolitikk. Halvorsen ble takket for gode og interessante innlegg. Rådsleder påpekte at han som ADs kontaktperson for rådet var velkommen til å delta i de rådsmøter han selv ønsket. SAK 20/13: Arbeidsutvalg fram til neste rådsmøte I tillegg til rådsleder og nestleder, skal det oppnevnes et rådsmedlem til arbeidsutvalget fram til neste rådsmøte. Liv Thun ble utpekt som medlem av arbeidsutvalget. Liv Thun oppnevnes som medlem av arbeidsutvalget fram til neste møte. SAK 21/13 Orienteringer Eldre og bolig 2013 Konferansen «Eldre og bolig 2013» arrangeres av NBBL og Husbanken i samspill med Statens seniorråd Bergen 16.oktober Fra rådet deltar rådsleder, som også er konferansens møteleder. I tillegg deltar rådsmedlem Florentino Bulnes. Sekretariatet deltar med stand under konferansen. 16

17 Seminar om minoritetshelse Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse(nakmi) arrangerte jubileumsseminar 5.september Florentino Bulnes var rådets representant under seminaret, og han ga rådet tilbakemeldinger om et interessant og vellykket seminar om minoritetshelse. Brev fra Statens seniorråd til eldrerådene i landets kommuner og fylkeskommuner Sekretariatsleder orienterte om brev utsendt fra Statens seniorråd med diverse informasjon og trykksaker til samtlige eldreråd. I brevet er det også en oppfordring fra rådsleder om markering av FNs internasjonale eldredag. FNs internasjonale eldredag 1.oktober Rådsleder orienterte om forespørsler om deltakelse med innlegg under markeringen av FNs internasjonale eldredag ulike steder i landet, og skal selv delta under markeringer i Åmot, Jevnaker og Gjøvik. Rådsmedlem Ragnhild Queseth Haarstad skal delta under markeringen av eldredagen i Åsnes, og rådsmedlem Harald Olimb Norman deltar under markeringer flere steder. Eldreråd - Informasjon fra Pensjonistforbundet Rådsmedlem Liv Thun orienterte om at Pensjonistforbundet, som har mye kontakt med eldrerådene, har igangsatt et utredningsarbeid om arbeidet i eldrerådene. Besøkstall Seniorporten Seniorrådgiver Eyvind Frilseth orienterte om besøkstallene for Seniorporten i perioden januar august Abonnementsordningen og flere nyhetssaker har medført en økning i besøk på Seniorportens sider. Møte med Sametingets eldreråd Rådsleder orienterte om avtalt møte mellom Sametingets eldreråd og representanter fra Statens seniorråd 26.september 2013 kl Deltakere fra rådet: Ivar Leveraas, Randi G. Bjørgen, Morten Danielsen og Florentino Bulnes. Sekretariatsleder deltar også. I møtet vil det bli en gjensidig orientering og oppdatering om hvilke områder de to rådene har fokus på. Ny forskning om seniorpolitikk i norsk arbeidsliv Rådsmedlem Anne Inga Hilsen orienterte om Senter for seniorpolitikks konferanse «50+ i arbeidslivet: Mer å lære mer å gi» - 31.oktober 2013, Oslo. Hun oppfordret til deltakelse på konferansen.fra rådet deltar rådsleder. Diverse høringssvar Til rådsmøtet var det sendt ut kopier av følgende høringssvar godkjent av AU etter forrige rådsmøte: - Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn En helhetlig tros- og livssynspolitikk - Forslag til ny uførepensjonsordning i offentlig sektor - Endringer i eforvaltningsforskriften Digital kommunikasjon som hovedregel Orienteringssakene ble tatt til orientering. 17

18 Protokoll Statens seniorråds møte 7.november 2013 Til stede: Sekretariatet: Ivar Leveraas, leder Randi G. Bjørgen Florentino Bulnes Morten J. Danielsen Einar Eriksen Ragnhild Queseth Haarstad Erik Råd Herlofsen Anne Inga Hilsen Wenche Malmedal Henry Høgmo Rita Kumar Harald Olimb Norman Forfall: Terese Folgerø Liv Thun Sølvi Sæle Eva Holt Eyvind Frilseth AD: Bjørn Halvorsen Rådsleder ønsket velkommen til møtet, og leste hilsen til rådet fra statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg. Helse i Utvikling 13 De fleste av rådets medlemmer deltok på konferansen i regi av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse og omsorgstjenesten 6. november: Helse i Utvikling 13. Hovedfokuset var prioritering av helsetjenester både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Rådsmedlemmene utvekslet synspunkter og innspill etter gårsdagens konferanse. SAKER SAK 22/13: Aldersdiskriminering brev til statsministeren Med utgangspunkt i føringer og tilbakemeldinger i forrige rådsmøte, samt innspill fra AU, hadde sekretariatet utarbeidet et notat med eksempler og argumentasjon rundt spørsmål knyttet til å bekjempe diskriminering på grunn av alder. Etter utveksling av innspill og synspunkter i rådsmøtet om hva som bør fremkomme i et brev til statsministeren, fikk sekretariatet i oppdrag å utarbeide endelig forslag til brev. AU og Erik Råd Herlofsen fikk fullmakt til å godkjenne brevet før det sendes til 18

19 statsministeren med kopi til aktuell statsråd. Rådsmedlemmene får brevet til gjennomsyn før det sendes. AU og Erik Råd Herlofsen gis fullmakt til å godkjenne brevet til statsministeren med kopi til aktuell statsråd før utsendelse. SAK 23/13: Segway innspill og utveksling av synspunkter Rådsleder inviterte til utveksling av synspunkter med utgangspunkt i politisk uttalelse om at Segway nå skal tillates brukt i Norge. Etter en meningsutveksling i rådsmøtet, ble det enighet om at dette er en sak rådet ikke skal uttale seg om. Rådet har utvekslet synspunkter om Segway, men ønsker ikke å uttale seg om saken. SAK 24/13: Arbeidsutvalg fram til neste rådsmøte I tillegg til rådsleder og nestleder, skal det oppnevnes et rådsmedlem til arbeidsutvalget fram til neste rådsmøte. Liv Thun har vært medlem i AU fram til rådsmøtet 7.november. Med utgangspunkt i at påbegynte saker skal sluttføres i rådets møte i desember, ble hun foreslått som fortsatt medlem fram til neste rådsmøte. Liv Thun oppnevnes som medlem av arbeidsutvalget fram til neste møte. SAK 25/13 Orienteringer Orientering fra spesialrådgiver Bjørn Halvorsen, AD Spesialrådgiver Bjørn Halvorsen, AD, orienterte om aktuelle saker AD arbeider med innen seniorpolitikk. Han nevnte også at forarbeidet i forbindelse med oppnevning av nytt Statens seniorråd for neste periode er igangsatt i departementet. Statsbudsjettet 2014 Arbeidet med gjennomgang av fremlagt forslag til statsbudsjett for 2014 er igangsatt. Sekretariatet fikk i oppdrag å utarbeide utkast til brev som behandles i rådets møte i desember. Orienteringer fra møter og samlinger der rådet har vært representert siden forrige rådsmøte (ref. protokoll fra forrige møte): - Møte med Sametingets eldreråd - Konferansen Eldre og bolig SSPs konferanse om 50 + i arbeidslivet - Eldrerådssamlinger: Troms, Telemark, Vestfold, Oppland - Samlinger i forbindelse med markering av FNs internasjonale eldredag SSBpublikasjonen 19

20 Seniorer i Norge 2010 Statens seniorråd ønsker å ta initiativ til ny og oppdatert rapport Seniorer i Norge, og vil rette en henvendelse til Arbeids- og velferdsdirektoratet om økonomiske midler til en slik publikasjon. Helsedirektoratet har også gitt uttrykk for at de ønsker å bidra med finansiering. Informasjon fra Pensjonistforbundet Harald Olimb Norman orienterte om at Pensjonistforbundet har avtalt møte med ny arbeids- og sosialminister, samt om planlagte møter med flere av stortingets komiteer. Hensikten med nevnte møter er å ta opp viktige saker/temaer for Pensjonistforbundet. Norman orienterte også om et brev med en spørreundersøkelse utsendt fra NIBR til bl.a. alle landets kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Kommunal- og regionaldepartementet står som oppdragsgiver. Flytting av sekretariatet for Statens seniorråd Ny kontor- og besøksadresse for sekretariatet fra og med 25.november: Økernveien 94 Diverse høringssvar Til rådsmøtet var det sendt ut kopier av følgende høringssvar godkjent av AU etter forrige rådsmøte: - Endringer i spesialisthelsetjenesteloven mm. oppnevning av kontaktperson - Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov - Forslag til forskriftsendring krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten - Endringer i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon Orienteringssakene ble tatt til orientering. Møte i Statens seniorråd 17. desember Etter en diskusjon i rådsmøtet, ble det besluttet at rådets siste møte legges til et heldagsmøte tirsdag 17. desember (ikke over to dager som tidligere planlagt). Arbeids- og sosialministeren vil bli invitert til dette møtet. 20

21 Protokoll Statens seniorråds møte 17. desember 2013 Til stede: Forfall: Sekretariatet: Ivar Leveraas, leder Randi G. Bjørgen Morten J. Danielsen Einar Eriksen Erik Råd Herlofsen Anne Inga Hilsen Terese Folgerø Wenche Malmedal Henry Høgmo Rita Kumar Harald Olimb Norman Liv Thun Florentino Bulnes Ragnhild Queseth Haarstad Sølvi Sæle Eva Holt Eyvind Frilseth Rådsleder ønsket velkommen til dette rådets siste møte. Wenche Malmedal ble gratulert for vel gjennomført disputas innen helsevitenskap ved NTNU. Omsorgens skyggesider, avvik i omsorgstjenestene ved sykehjem, var temaet for hennes doktorgradsarbeid. Orienteringer fra AD og HOD Rådsleder ønsket velkommen til Bjørn Halvorsen, spesialrådgiver i AD og Marit Lie, underdirektør i HOD. Representantene fra AD og HOD orienterte om følgende: Det er politisk besluttet at ansvaret for Statens seniorråd skal flyttes fra Arbeidsdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet med virkning fra Hensikten er å legge til rette for at Statens seniorråd blir en tydeligere stemme og aktør i arbeidet med å fremme aktiv aldring i et folkehelseperspektiv. Aktiv deltakelse i samfunnet, både innenfor og utenfor arbeidslivet, er sunt og gir bedre livskvalitet. AD håper HOD bedre kan bidra til et løft av Statens seniorråd enn det AD selv har kunnet bidra til. Rådets sekretariat vil bli flyttet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til Helsedirektoratet så snart som mulig i

22 Det arbeides aktivt med å få på plass et nytt Statens seniorråd så snart som mulig på nyåret. Spesielt med utgangspunkt i folkehelseperspektivet og fokuset på aktiv aldring ser HOD fram til at rådet skal knyttes opp mot HOD. Rådsleder takket for orienteringen, og ga selv uttrykk for at det er en bra beslutning at Statens seniorråd skal knyttes opp mot Helse- og omsorgsdepartementet. Erfaring viser at de fleste sakene rådet har vært opptatt av har vært knyttet opp mot HOD. SAKER SAK 26/13: Innspill til statsbudsjettet for brev til regjeringen Med utgangspunkt i noen føringer fra AU hadde sekretariatet utarbeidet et foreløpig og omfattende utkast til brev til regjeringen med innspill til statsbudsjettet for Etter utveksling av konkrete innspill og synspunkter i rådsmøtet om hva som bør fremkomme i et brev om statsbudsjettet til ny regjering, fikk sekretariatet i oppdrag å utarbeide endelig utkast til brev. AU fikk fullmakt til å godkjenne brevet før det sendes til regjeringen før jul. AU gis fullmakt til å godkjenne brevet til regjeringen om innspill til statsbudsjettet for 2015 før utsendelse. SAK 27/13: Rådets rapport for perioden Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til rådets rapport for perioden Etter en kort meningsutveksling i rådsmøtet og noen få endringsforslag, ble utkast til rapport for fireårsperioden godkjent. Rådets rapport for perioden godkjennes. SAK 28/13: Orienteringer Innspill til rådsmedlem fra leder av Eldreaksjonen Erik Råd Herlofsen orienterte om en henvendelse han hadde fått fra leder av Eldreaksjonen, Kari Bruun Wyller, innen temaet eldreomsorg og aldersdiskriminering. Konklusjon: Erik Råd Herlofsen sender et svar til Wyller og gjør oppmerksom på at et konkret innspill fra Eldreaksjonen evt. må stiles til det påtroppende Statens seniorråd. Spørreundersøkelsen til landets kommunale og fylkeskommunale eldreråd Harald Olimb Norman oppfordret Statens seniorråd til å reagere på måten spørreundersøkelsen utsendt fra NIBR til alle landets kommunale og fylkeskommunale eldreråd var foretatt på. Kommunal- og regionaldepartementet står som oppdragsgiver (ref. orienteringen fra Pensjonistforbundet i rådets møte 7.november d.å.) Konklusjon: En formulering om undersøkelsen tas med i forordet til rådets rapport for perioden

23 Orienteringssakene ble tatt til orientering. Takk til Statens seniorråd fra statsråd Robert Eriksson Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson ble ønsket velkommen til rådsmøtet. Statsråden takket rådsmedlemmene for solid innsats i rådsperioden. Han berømmet Statens seniorråd for deres viktige arbeid innen seniorpolitikk, og henviste til flere av rådets konkrete satsningsområder. Eriksson hilste fra helse- og omsorgsminister Bent Høie, samt fra øvrig politisk ledelse i HOD. HOD ser fram til å få Statens seniorråd knyttet til seg, og statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg gleder seg til å arbeide med seniorrådet. HOD ønsker å få på plass et nytt råd så snart som mulig på nyåret. Selv om rådet flyttes fra AD til HOD, ønsker AD også i fortsettelsen å kunne benytte seg av Statens seniorråds kompetanse. Rådsleder takket for gode ord fra statsråden og overleverte en samling av rådets publikasjoner for perioden Rådets avslutningsmarkering takk for innsatsen Rådsleder takket rådet og sekretariatet for god og solid innsats i rådsperioden. Likeså ble rådsleder takket for solid og god innsats fra rådets medlemmer og fra sekretariatet. 23

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 1 Protokoll Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 Til stede: Ivar Leveraas, leder Randi G. Bjørgen Florentino Bulnes Morten J. Danielsen Einar Eriksen Ragnhild Queseth Haarstad Anne Inga Hilsen

Detaljer

Statens seniorråds møte 12. og 13.desember 2012

Statens seniorråds møte 12. og 13.desember 2012 1 Statens seniorråds møte 12. og 13.desember 2012 Til stede: Forfall: Sekretariatet: Ivar Leveraas, leder Randi G. Bjørgen Florentino Bulnes Morten J. Danielsen Einar Eriksen Terese Folgerø Erik Råd Herlofsen

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 03. desember Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Hotel Bristol Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Carl I. Hagen, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Liv Thun, Ole Mathis

Detaljer

Statens seniorråd. Årsmelding 2011

Statens seniorråd. Årsmelding 2011 Statens seniorråd Årsmelding 2011 FORORD Statens seniorråd har et bredt mandat og en viktig rolle. Vi skal gi råd til offentlige organer og institusjoner på nasjonalt nivå om forhold som angår seniorers

Detaljer

Statens seniorråd. Årsmelding Foto: Colourbox

Statens seniorråd. Årsmelding Foto: Colourbox Statens seniorråd Årsmelding 2010 Foto: Colourbox Innhold Innledning.. s. 2 Mandat...... s. 2 Medlemmer perioden 2010 2013..... s. 2 Sekretariatet... s. 3 Rådsmøter.. s. 3 Fokusområder 2010.... s. 3 Høringssaker..

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 29. oktober Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Helsedirektoratet Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Carl I. Hagen, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Liv Thun, Ole

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 9. juni Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Helsedirektoratet Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Liv Thun, Carl I. Hagen, Turid Wickstrand, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik,

Detaljer

Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet.

Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet. Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Tilstede Kari Sletten, leder Karsten Kristoffersen, nestleder Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen Emmy Isaksen,

Detaljer

Fra sekretariatet: Eilin Ekeland, Eva Irene Holt, Wenche Halsen og Inger Molvik.

Fra sekretariatet: Eilin Ekeland, Eva Irene Holt, Wenche Halsen og Inger Molvik. Protokoll fra Statens seniorråds møte 12.2.2015 Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Erik Råd Herlofsen, Tora Aasland, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Turid Wickstrand Iversen, Ole Mathis Hetta, Liv Thun

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 21. mai Klokkeslett: 10.00-16.00 Sted: Helsedirektoratet Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Erik Råd Herlofsen, Carl I. Hagen, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik,

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 8. september Klokkeslett: 10.00-16.00 Sted: Helsedirektoratet Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Liv Thun (fra sak 34/16), Carl I. Hagen, Turid Wickstrand, Rita

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.30

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.30 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.30 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Einar Jebens Øystein Noreng (ikke sak

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

Orienteringer - Enhetsleder Institusjonstjenester, Jørgen Worum orienterer om: Helsehus Staup Åsen omsorgsboliger Hva skjer med Ytterøy/Skogn inst.?

Orienteringer - Enhetsleder Institusjonstjenester, Jørgen Worum orienterer om: Helsehus Staup Åsen omsorgsboliger Hva skjer med Ytterøy/Skogn inst.? Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 20.01.2016 Tid: 10:00 Faste mer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 11. februar Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Helsedirektoratet Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Carl I. Hagen, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Ole Mathis Hetta,

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR STATENS SENIORRÅD

ÅRSRAPPORT FOR STATENS SENIORRÅD ÅRSRAPPORT FOR STATENS SENIORRÅD 2014 Statens seniorråd Helsedirektoratet, Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: 24 16 38 85 E-post: statens.seniorraad@helsedir.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tromsø eldreråd. Fra administrasjonen: Jan Hugo Hermansen, repr. byrådsavdeling for helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Tromsø eldreråd. Fra administrasjonen: Jan Hugo Hermansen, repr. byrådsavdeling for helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Tromsø eldreråd Møtested: Møterom Tromsø ASVO Møtedato: 19.08.2013 Tid: 10:00 14:10 Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Arnljot Næss Medlem Berit Kirkpatrick Medlem Paul Pedersen

Detaljer

Sak 39/13 Referat fra styremøtet 4/13 og 5/13 den 28. og 29. mai 2013. Protokollene fra styremøtet 04/13 er og 5/13 er godkjent

Sak 39/13 Referat fra styremøtet 4/13 og 5/13 den 28. og 29. mai 2013. Protokollene fra styremøtet 04/13 er og 5/13 er godkjent Referat fra styremøte 6/13, den 27. august 2013 Til stede: Fra ASVL: Victor D. Norman Anne-Lise Bakken Sølvi Pedersen Gunn Sofie Dahl Rolf B. Andersen Rita Sandnes Oddvar Bjørkvik Morten Strand Dag Sandvik,

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Implementering av FN-konvensjonen departementenes ansvar og arbeid

Implementering av FN-konvensjonen departementenes ansvar og arbeid Nordisk konferanse 19.11.2013, Stockholm: Implementering av FN-konvensjonen departementenes ansvar og arbeid Ved avdelingsdirektør Inge Ovesen, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

Detaljer

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent STYREPROTOKOLL Revidert Protokoll fra styremøte 6/2004 den 18. oktober 2004 kl. 10. 30 15.45 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 17. september Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Helsedirektoratet Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Carl I. Hagen, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Liv Thun (fra

Detaljer

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Kjære alle som her er til stede! Takk for invitasjonen til dette arrangementet,

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Møtedato: 01.02.2011 Fra saksnr.: 1/11 Fra/til kl. kl. 11.00 13.25 Til saksnr.: 4/11 Møtested: Stenstuen Rådhuset Utvalgets medlemmer: Karin Solvang Knutsen, Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 29.09.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto A. Hammervold, Harald Lyngvær, Lars Bækken, Kari Kvenild,

Detaljer

Sekretariat Jakob Linhave, Olov Belander og Sølvi Sæle fra Helsedirektoratet

Sekretariat Jakob Linhave, Olov Belander og Sølvi Sæle fra Helsedirektoratet Møtereferat Nasjonalt råd for fysisk aktivitet Møtetid: 28. og 29. april 2015 Møtested: Bristol hotell, Oslo Referent: Olov Belander Dato: 8. mai 2015 Rådsmedlemmer Til stede: Henning Hoff Wikborg, Jorunn

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd 2009

Hedmark fylkes eldreråd 2009 nukijalanu r t LtUiSKUMMuNh.,i,,*.;, ^. 4!- ( HEDMARK YLKES KOMMUNE Sakiir.^/fZ)^^D05/Dok.nr. Arkivnr. ^^-^ Eksp. I U.off. 1 %m 2010 /^Z SakshDA^/! I Hedmark fylkes eldreråd 2009 Irsmelding - Hedmark fylkes

Detaljer

Referat fagråd for arbeidsveiledning (FABV), 19. oktober 2015

Referat fagråd for arbeidsveiledning (FABV), 19. oktober 2015 DEN NORSKE KIRKE Bispemøtet Referat Til: Fagråd for arbeidsveiledning Kopi til: Vår ref: 15/453-7 (15/38895) - INW Dato: 3.11.2015 Sak: 15/453 FAGRÅD FOR ARBEIDSVEILEDNING (ABV) Referat fagråd for arbeidsveiledning

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Fylkeshuset, Rom kl 12:00 14:35. Varamedlemmer som møtte Sjur Malm PEN Erik Nilsedalen

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Fylkeshuset, Rom kl 12:00 14:35. Varamedlemmer som møtte Sjur Malm PEN Erik Nilsedalen Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av Terje Aasterud MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Fylkeshuset, Rom 625 04.12.2014 kl 12:00 14:35 Til stede Lavrans Kierulf Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2012/1516-7621/2013 Saksbehandler: Eva Hellan Arkivkode: F08 Saksframlegg Etablering av frivilligsentral i Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen

Detaljer

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 1 PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma Tid: Torsdag 10. mai 2012 kl. 11.00 Sted: Limingen Gjestegård, Røyrvik. Tilstede fra Styringsgruppen: Gudrun Hansson - Kommunalråd -

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen / Statens vegvesen Oppland Fylkeskommune, Regionalenheten Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Medlemmer av FTU Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Tidspunkt: Fylkeshuset, Sarpsborg, 02.12.2010 - Tidspunkt: Etter fylkestingets slutt Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69117402

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Erik Bratlie (leder) Andreas Halvorsen (nestleder) Kari Bruun Jens Bruun Tilagawaty Sanmuganathan Håkons vei 45 B, 1470 Lørenskog Mobil: 478 66 610 Øvre Grønlivei 10, 1472 Fjellhamar Mobil: 924 09 617

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2010-2013 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Innledning s. 4 Statens seniorråd s. 4 Statens seniorråds mandat s. 4 Statens seniorråds medlemmer s. 4 Sekretariat

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 16.11.2012 Tidspunkt: 12:00 15:40 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer

Den 01. desember 2011 holdt Eldrerådet møte i Bergen rådhus, møterom 225.

Den 01. desember 2011 holdt Eldrerådet møte i Bergen rådhus, møterom 225. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Eldrerådet Den 01. desember 2011 holdt Eldrerådet møte i Bergen rådhus, møterom 225. Til stede: Forfall: Inger-Johanne Knudsen (NPF) Kjell Nesse

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementets koordinerende rolle og hvordan regjeringen best sikrer helhetlige tjenester

Barne- og likestillingsdepartementets koordinerende rolle og hvordan regjeringen best sikrer helhetlige tjenester s koordinerende rolle og hvordan regjeringen best sikrer helhetlige tjenester Statssekretær Kai Morten Terning Ledermøte FFO, 16. mars 2017. Thon Hotel Opera Politisk plattform Et samfunn der alle kan

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet 08.05.2017 Kl 13:00 på Fosshagen Bespisning kl 12:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget,

Detaljer

SAK NR 002 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 VEDTAK:

SAK NR 002 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.01.14 SAK NR 002 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00

Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00 Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika 15 15/16 Lene Gausel 15 15/16 Einar Reinsnos Alexandra Björk X Trine Nilssen Nader Iversen Vara møter

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 11.desember 2015 i kommunehuset i Tvedestrand.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 11.desember 2015 i kommunehuset i Tvedestrand. Til Styremedlemmer i Østre Agder Andre deltakere på møtet Arendal 14.desember 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 11.desember 2015 i kommunehuset i Tvedestrand. Følgende møtte: Ordfører Per

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Rolf Jørn Karlsen LO Mette Henriksen Aas, LO Marit Kristensen, YS Liv Ragnhild

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 05.05.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet Enkel bespisning fra kl

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 2.1 Antall saker... 2 2.2 Behandlede saker... 2 2.3 Saksbehandlingstid... 3 2.4 Oppdragsgivere... 3 2.5 Eksterne henvendelser...

Detaljer

Dessuten innledere/gjester til sakene 01/13, 08/13 og 09/13. Se protokollen.

Dessuten innledere/gjester til sakene 01/13, 08/13 og 09/13. Se protokollen. Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Vår ref.: RR-2013-02-11 Dato: 12.02.2013 Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd

Detaljer

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus.

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Redaktøren av LVS-info Bendik Brinchmann og Bente A. Kvamme.

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 28.08.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 29.- 30. november 2017 Klokkeslett: Onsdag 29. november kl. 11.30 til torsdag 30. november kl. 11.30 Sted: Holmenkollen Park Hotell Til stede: Wenche Frogn

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Innkalling til rådsmøte 17. oktober 2012/ FRNA

Innkalling til rådsmøte 17. oktober 2012/ FRNA Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 08.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/499 Deres referanse: Innkalling til rådsmøte 17. oktober

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2. 2013

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2. 2013 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2. 2013 Ønske om en flott forsommer Nordisk konferanse Avdeling for habilitering i

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 14. april Klokkeslett: 08.30-16.00 Sted: Fafos lokaler i Borggata 2b og Helsedirektoratet Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Liv Thun, Akie De Leon, Rita Lekang,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 22.11.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20.05 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 11/45 11/49 Frammøteliste: Medlemmer

Detaljer

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 18.-19.10.10 Møtested : Fylkeskontoret Møteledere: Randi Lillegård, Jon A. Haugen PROTOKOLL Tid: 18.10.10 kl 10.30-16.00 19.10.10 kl 09.00-15.30

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 28.11.2013 kl. 09:00-14:00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, D1-707, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle, Britt-Sofie Illguth, Tone Tobiassen,

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 15 2004/2007 23. august 2005 Toppidrettssenteret Sak 129 Protokoll møte nr. 14 Sak 130 Voksenidrett fremtidig strategi Sak

Detaljer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukermedvirkning - en verdi og en strategi i Helse Stavanger HF Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET BI NYDALEN / RIKSARKIVET TORSDAG 27. OKTOBER 2005 KL. 10.00 16.30

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET BI NYDALEN / RIKSARKIVET TORSDAG 27. OKTOBER 2005 KL. 10.00 16.30 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET BI NYDALEN / RIKSARKIVET TORSDAG 27. OKTOBER 2005 KL. 10.00 16.30 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Einar Jebens Svein Kristiansen Monica

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 13. november 2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.15-15.00 Tilstede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges arktiske

Detaljer

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2 Arkivsaksnr.: 14/934-15 Arkivnr.: 026 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Saksbehandler Edvin Straume, Gran kommune Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform,

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL;

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL; Norske Kveners Forbund/Ruijan kveeniliitto UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL; Organ: Styret i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto Møtested: Forbundskontoret Møtedato: Onsdag 6.6.2007 kl. 10.00 15.00 Tilstede:

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 09.06.2006 200300249-233 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen 2007-2011. Protokoll

Kontrollutvalget i Ballangen 2007-2011. Protokoll Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, 2. etasje 22. juni 2010 Fra sak: Til sak: 11/2010 15/2010 Fra kl.: Til kl.: 12.00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Olav H. Steinland

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 30-2015 ADs orientering Forslag til vedtak: Styret tar ADs gjennomgang

Detaljer

8/09 Regionrådet Orienteringssaker 2009. 10/09 Gjøvikbanen Innspill til oversendt utredning

8/09 Regionrådet Orienteringssaker 2009. 10/09 Gjøvikbanen Innspill til oversendt utredning Protokoll Utvalg: Møtedato: 06.03. 2009 Regionrådet for Hadeland Tid: kl. 10.00 13.00 Forfall: Anders Larmerud, Lunner kommune Hugo Hallum, Lunner kommune Vararepresentanter: Torill Klevmark, Lunner kommune

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: 27.03.2014 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B - skolestyrerommet Til stede: Arbeidsgiverrepresentantene: Anne Tveitan Ferignac

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Fra kl 11.00 til 18.00 tirsdag 24. februar Fra kl 09.00 til 14.30 onsdag 25. februar Til stede: Jan Olav Fretland (leder)

Detaljer