Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste"

Transkript

1 1

2 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme. Her følger mal for utarbeidelse av virksomhetsplanen. Malen for virksomhetsplan 2014 er utformet i samsvar med målstrukturen for UH-sektoren, slik at kapittelinndelingen følger KDs sektormål 1-4. Under hvert av KDs sektormål har KHiB utformet egne virksomhetsmål. Virksomhetsmålene er utledet av KHiBs strategiplan for Avdelingen må vise måloppnåelse i forhold til KHiBs virksomhetsmål. Under hvert virksomhetsmål er avdelingen bedt om å vise hvilke konkrete tiltak avdelingen planlegger for å oppnå virksomhetsmålet. Som for de siste par års planarbeid er det ønskelig at VPL-malen skal bidra til samsvar og overføringsverdi i forhold til Rapport og planer som skal ferdigstilles 15. mars For høstens plan- og budsjettprosess vises det til oversikten «Budsjettprosess 2014» som bl.a. viser når utkast for virksomhetsplaner skal foreligge. Malen for virksomhetsplaner er tema i ledermøte , og innhold gjennomgås videre utover høsten Øivind Skaar Økonomisjef 1 Strategiplan for perioden

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ AKTIVITET I STUDENTTALL PLANER FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING AKTIVITET I PLANER FOR SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING AKTIVITET I PLANER FOR FORVALTNING AV RESSURSER TILSTANDSVURDERING PLANER FOR BUDSJETTPRIORITERINGER INVESTERINGSFORSLAG

4 0. SAMMENDRAG I 2014 skal avdelingen- Jobbe videre med konsolidering av den nye avdelingsstruktur og faglig profil. Synliggjøring og formidling av stabens faglig virksomhet gjennom webpublisering, utstillinger og andre form for offentlig formidling, inkludert seminarer og symposier, skal styrke grunnlaget for videreutvikling av KU basert undervisning/læringsformater. Den ny undervisningsstruktur for BA1 studenter bygges videre. Våren 2014 skal siste BA kandidater fra gamle avdelingene bli uteksaminert. Deretter, fra høsten 2014, er alle BA studenter på samme utdanningsløp. Dette skal forenkle flere hovedoppgaver, inkludert BA eksamen og BA utstillingen. MA programmet blir forsterket, med krav på mer forpliktende deltakelse i bl.a. MA forelesningsprogram og teori seminarer. Graduate Symposium videreføres som møteplass rundt KU diskusjoner med både MA studenter, stipendiater og fagstab. Avdelingens KU uker (2 uker per semester) blir igjen en fast kalenderpost. Første KU period i 2014 er uke 4 5 og innenfor dette blir det arrangert avdelings KU seminar, hvor temaet KU-basert undervisning og læring står i fokus. I løpet av tidlig våren blir det også arrangert et seminar med sær fokus på undervisnings metodikk innenfor kunstutdanning. Flere nye, større KHIB-finansierte KU prosjekter blir lansert under våren, og samtidig har mange av fagstaben planer for utstillinger i Norge og internasjonalt som skal åpne under våren. Samarbeid med EVU enheten videreføres, med spesialisert fagseminarer og en praktisk kurs fokusert på bruk av nye teknologier (laserkutter, 3D printing, digitalvev) Avdelingen tilbyr et kurs for stipendiatprogrammet med fokus på produsentrollen. 4

5 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov AKTIVITET I 2013 Hovedpunkter fra avdelingens studievirksomhet og læringsmiljø i Kort omtale av avdelingens arbeid for å kvalitetssikre oppfølgingen av studietilbudet og studentene i Hovedpunkter fra avdelingens virksomhet innen etter- og videreutdanning i Innføring av ny kursopplegg for BA1 studenter: 2 ukers introduksjonsprogram karusel og påfølgende kursperiod med 4 x 7 ukers valgfri kurs (høst) og 4 x 8 ukers (vår 2014). Alle BA1 skal følge et kurs til høsten og et til våren. Mer oversiktlig kurskalender for BA2 og BA3 Flere større studiereiser MA gjesteforelesningsprogram (student arrangert) høsten Semestervurdering, studentenes egen evaluering, og kontinuerlig dialog med veiledere danner grunnlaget for kvalitetssikring Største utfordring med læringsmiljøet er spredning over flere bygg og økende press på arbeidsplass. EVU hovedpunkter to offentlig seminarer høsten En debattseminar Assembling the Assembly med fokus på Bergens triennale og et seminar med utgangspunkt i samtidstekstilkunst STUDENTTALL Dette kapittelet må utarbeides i samråd med Studieadministrasjonen, slik at tallene er kvalitetssikret fra begge hold. MA måltall er opprettholdt mens BA1 i 2013 opplevd en merkbar frafall av studenter (fra 45 36) Årsakene kan inkludere at studenter fikk tilbud fra flere forskjellige skoler, og at tilbud av atelierplass til BA studenter på KHIB er for dårlig. Saken trenger nærmere undersøkelse Studenttall for vår og høst Antall studenter fordelt på studier og årskull holdt opp mot fastsatt måltall. Oversikten må vise både brutto- og nettotall. Kandidatproduksjonen i de aktuelle studier holdt opp mot måltall Studentprognose for Forventet antall studenter fordelt på studier og årskull holdt opp mot fastsatt måltall. Oversikten må vise både brutto- og nettotall. Forventet kandidatproduksjonen i de aktuelle studier holdt opp mot måltall. MA2 våren 2014: 23 kandidater = måltall + 1 BA3 våren 2014: 37 kandidater = måltall 8 (én i permisjon) 5

6 1.3. PLANER FOR 2014 På hvilke måter tar avdelingen sikte på å organisere studievirksomheten og læringsmiljø i 2014 med sikte på å oppfylle målsetningene i strategiplanen. Hovedutfordringer i avdelingens arbeid for å kvalitetssikre oppfølgingen av studietilbudet og studentene i Dette bør omtales i forhold til hovedelementene i studiestrukturen: Studiekalenderen er i stadig utvikling. It s Learning skal ha noe å si for fremtiden. Imidlertid er kursplanene til våren 2014 på plass. Høsten 2014 utarbeides i løpet av våren. Individuell arbeidsplan for BA 2 3, samt prosjektbeskrivelsen for MA er godt innarbeidet. Individuell studieplanen for BA1 er forenklet etter innføring av fast studieopplegg Alle studenter har hovedveileder. Med rekrutering av 2 nye 100% professorer blir dekning bedre i Semestervurderingen er godt innarbeidet ved avdelingen og gjennomføres på en grundig måte; Implementering av læringsmål i vurderingene ble innført for BA og videreutvikles i For MA er det i hovedsak utvikling i selv masterprosjektet som er av største betydning Evaluering av studier: det forventes at full implementering av It s Learning skal forbedre studentenes egne evaluering av studiene Virksomhetsmål 1.1 Kunst- og designhøgskolen ski 2013al utdanne kunstnere og designere som er ledende på sine felt og med kompetanse som er relevant for samfunnets behov. Hvilke konkrete tiltak avdelingen planlegger for å oppnå virksomhetsmålet. Gjennomarbeidet og koordinert kurs og workshop struktur for BA studier En mer koordinert og helhetlig teori program både på BA og MA nivå Støtte til student-initiert prosjekter gjennom student prosjektstøtte ordning Forsterking av både gruppe- og individuell veiledning Organiserte studiereiser som danner et felles plattform for diskusjon Kort vurdering av hovedrisiko for ikke å oppnå virksomhetsmålet, og tiltak for å redusere risikoen. Avdelingen ligger bak prosess for innføring av It s Learning Tiltak: ansettelse av BA koordinator i åremål stilling i løpet av våren Virksomhetsmål 1.2 Kunst- og designhøgskolen skal tilby et velfungerende læringsmiljø hvor studentene stimuleres til å være kritiske, selvstendige og utforskende. Studiene skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og sikre relevant læringsutbytte og god gjennomstrømning. Veilederne ved avdelingen satser tungt på å veilede, støtte, utfordre og oppfordre studentene, og dette er viktigste bidrag til læringsmiljøet. Veilederrollen skal bli forsterket gjennom fokusert diskusjon rundt undervisningsmodeller som er relevant for kunstutdanning. 6

7 Stabens egen faglig aktivitet skal stimulere og vise til engasjement. Et inkluderende, undersøkende og kritiske miljø skal skape grunnlaget for måloppnåelse. Kontinuerlig diskusjon rundt og utvikling av KU begrepet og dets relevans for utdanning Overbelastning av veiledere, samt ulike definisjoner av KU begrepet, kan vanskeliggjøre full integrering av KU basert undervisning (eller læring) Avdelingen skal, i samarbeid med institusjonens ledelse, jobbe for kontinuerlig oppdatering av KU begrepet i samsvar med utvikling i kunstfeltet både nasjonalt og internasjonalt. Virksomhetsmål 1.3 Kunst- og designhøgskolen skal ha en nasjonal og internasjonal profil i studiene som reflekteres i sammensetning av ansatte og studenter og som bidrar til økt utdanningskvalitet. Avdelingen har en klar internasjonal profil blant fagstaben MA studiet er og har alltid vært utpreget internasjonalt BA studiet er hovedsakelig nordisk Aktiv formidling av avdelingens KU og kunstnerisk aktivitet (studentene, stipendiater og fagligansatte) er den beste redskap for kontinuerlig internasjonal rekruttering. Alt sier at internasjonal rekrutering av fagstab er uproblematiske og det er antakeligvis tilfelle at internasjonal søkning til MA øker. Bedre online profilering av avdelingens aktiviteter skal hjelpe å tiltrekke de internasjonale og dette gjelder både fagstabens og studentenes aktiviteter. For å sikre måltallene skal bruk av ventelistene prioriteres flere ventelisteplasser med klar rangering. Politiske føringer utenfor institusjonens myndighet kan lede til redusering av antall internasjonal studenter. Virksomhetsmål 1.4 Kunst- og designhøgskolen skal tilby etter- og videreutdanning som er tett knyttet til kjernevirksomheten og som er faglig relevant. Flere faglig seminarer som trekker inn eksterne deltakere, i samarbeid med eksterne partnere (inkl. VISP og andre regional aktører) Praktisk kurs i bruk av nye teknologiske ressurser ved avdelingen (digitalvev, laserkutter, med mer) Overbelastning hos både EVU koordinatoren og fagstaben er største risikoen. Realistisk dimensjonering av tilbudet skal være løsningen. 7

8 2. KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet AKTIVITET I 2013 Avdelingen har hatt to store prosjekter finansiert av Prosjektprogrammet i 2013: Re:place og Topographies of The Obsolete. Re:place blir avsluttet desember 2013, men Topographies fortsetter ut I tillegg har fagstab ved avdelingen deltatt i utstillinger, festivaler, konferanser, symposier og seminarer over hele verden gjennom Hvert eneste kunstner ved avdelingen har vært meget aktivt, mens avdelingens teoristab har vært aktivt i tekstproduksjon, debatt deltakelse og andre form for formidling Planer for 2014 Som nevnt over, fortsetter Topographies of The Obsolete ut I tillegg kommer det flere nye prosjekter både med intern KU støtte, eller som samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Professor Brandon LaBelle, Professor Frans Jacobi og Høgskolelektor Kjersti Sundland har alle blitt tildelt støtte av KHIBs KU komité og skal utvikle prosjekter i løpet av Virksomhetsmål 2.1 Kunst- og designhøgskolens kunstneriske utviklingsarbeid og forskning skal ha høy internasjonal kvalitet, samt være utfordrende og undersøkende. Kritisk refleksjon og utveksling av prosess og resultat skal danne grunnlag for utvikling av kunnskap. Fagstab skal få anledning til å bruke sin KU tid uforstyret og innenfor en ramme som støtter deres videre utvikling. Gjennom to årlige KU perioder (en hver semester) skaper avdelingen tyngdepunkter både for utprøving og eksperimentering, diskusjon og dialog, formidling og tilbakemelding og idéutvikling. Avdelingsseminar hvert år er et felles møtepunkt for KU diskusjon Formidling gjennom utstillinger i KHIB galleri Rom 8 og intern fagseminarer Graduate symposium Pulverisering av arbeidstid gjennom ekstra krav på deltakelse i ikke-faglig prosesser sees som den største risiko. Prioritering av KU og veiledning skal være avdelingens svar. 8

9 Virksomhetsmål 2.2 Kunst- og designhøgskolen skal videreutvikle det kunstneriske utviklingsarbeidet gjennom strategisk rekruttering av høyt kvalifisert fagpersonale. Alle som er rekruttert går gjennom en streng sakkyndigvurdering og er per definisjon høyt kvalifisert. Avdelingen skal ikke i 2014 tilsette i større faglig stillinger, ettersom alle ledig 1. stillingene er nå tilsatt. Politisk endringer i Norge kan ha negativ virkning på internasjonal rekrutering Klarere profilering av institusjonens faglig identitet kan tiltrekke flere gode søkere både nasjonalt og internasjonalt Virksomhetsmål 2.3 Kunst- og designhøgskolen skal tilby stipendiatutdanning av høy kvalitet og bidra til utvikling og kvalitet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi opplever økende interesse for stipendiatprogrammet blant godt kvalifisert søkere. Oppfølging av prioriterte søkere øker sjansen for effektiv rekruttering. Strategisk rekruttering av stipendiater til pågående KU prosjekter skal være et langsiktig mål Arrangering av relevante kurs & tilbud til stipendiatprogrammet (våren 2014 kurs om produsentrollen) Bedre integrering av stipendiatene i fagmiljøet Krav på oppfølging av potensielle stipendiatsøkere under høstsemester er en ekstra belastning på fagstaben og dette begrenser hvor mange kandidater kan bli følgt opp En klar definisjon av hva/hvor mye støtte skal gies til søkere skal hjelpe å lette belasting. 9

10 3. SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping AKTIVITET I 2013 Omfattende formidling av studentenes, stipendiatenes og fagstabens arbeid gjennom utstillinger, performancer, festivaldeltakelse, seminarer, konferanse, publikasjon med mer. MA utstillingen 2013 ble en av årets mest besøkt utstillinger i Bergen. BA utstillinger fant sted samtidig på fire ulike offentlige arenaer i Bergen og fikk stor oppmerksomhet. Etablering av et student prosjektfond har støttet aktivt offentlig formidling av studentprosjekter både i Bergen, nasjonalt og internasjonalt. Hovedpunkter fra hvordan avdelingen har ivaretatt på samfunnsrollen i 2013: Offentlig fagseminar på Bergen Kunsthall i forbindelse med MA utstillingen Offentlig debatt seminar på Litteraturhuset med fokus på Bergen Assembly 3.2. PLANER FOR 2014 Virksomhetsmål 3.1 Kunst- og designhøgskolen skal være en opplagt samarbeidspartner for myndigheter, næringsliv og kulturliv for styrking av kunst og design. Kunst- og designhøgskolen skal bidra i fora der kunnskapen vår er en ressurs, og bygge nettverk med relevante partnere. Både MA og BA utstillingene 2014 blir holdt på offentlig visningssteder. MA Helg på Hordaland Kunstsenter gjenopprettes våren Samarbeid med DnB skal gi studenter anledning til å presentere sitt arbeid i et annerledes, halvoffentlig miljø. Samarbeid med Galleri Format gir studenter et nytt offentlig visiningsrom. Avdelingens studenter er aktiv engasjert i å drive Galleri Fisk og Galleri Bokboden. Studentenes prosjektfond videreføres med økt midler i 2014 for å stimulere til enda mer offentlig formidling. MA seminar i forbindelse med MA utstillingen på Kunsthall videreføres. EVU seminarer på offentlig formidlingssteder (f.eks Litteraturhuset) arrangeres. Fagligansattes omfattende utstillingsvirksomhet blir et varemerk for avdelingen. Samarbeid med offentlig visningssteder er helt nødvendig og er avhengig av god kommunikasjon og tillit. Finansiering kan bli en utfordring dersom budsjettmidler blir redusert eller omdisponert. Avdelingen skal opprettholde en god dialog med eksterne samarbeidspartnere 10

11 Virksomhetsmål 3.2 Kunst- og designhøgskolen skal formidle egne prosesser og resultater for å øke den offentlige bevisstheten om kunst og design, synliggjøre virksomheten vår og møte andres kompetanse. Større KU prosjekter slik som Re:place og Topographies of The Obsolete skal utvikles Produksjon av publikasjoner, både gjennom KHIB og eksterne, skal bidra betydelig til formidling. Regelmessig oppdatering av webinformasjon om fagligansattes utstillingvirksomhet Student deltakelse i offentlig fora er av stor betydning og skal støttes videre Store KU prosjekter krever mye ressurser, både økonomiske, organisatoriske og tidsmessig. Frigjøring fra andre oppgaver er en forutsetning for vellykket gjennomføring. Budsjettering av frikjøp fra andre oppgaver bør inngå i søknader. På et institusjonelt nivå, en underdimensjonert informasjonsenhet setter strenge grenser for hvor effektiv KHIBs formidling kan bli. Avdelingen kan bidra med å oppdatere fagligansattes egne profilsider, men institusjonen som helhet har behov for en forsterket informasjonstjeneste. Virksomhetsmål 3.3 Kunst- og designhøgskolen skal øke eksternfinansiert virksomhet gjennom å tilby nyskapende og attraktiv kunnskap for samfunns- og næringsliv. 1 Samarbeid med DnB med en slags studentstipend for periodiske utstillinger eller stedspesifikk prosjekter på DnBs lokaler ved Solheimsviken. 2 Større prosjekter slik som Topographies har muligheten for ekstern støtte i forhold til utstillinger og andre offentlig aktiviteter. 1 Helt avhengig av godvilje og god kommunikasjon med oppdragsgivere 2 For å kvalifisere for offentlig støtte må prosjektet definere deler av aktivitet som merverdi på toppen av institusjonell KU støtte, helst i samarbeid med eksterne partnere 11

12 4. FORVALTNING AV RESSURSER Sektormål 4 Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle TILSTANDSVURDERING Plassmangel fører avdelingen mot krisetilstand. Økning i antall MA studenter øker press på arbeidsplasser. Flere professorer her ikke egnet arbeidsplasser i forhold til KU aktivitet. Spredning over flere bygninger gjør avdelingen noe uoversiktlig. Administrativt støtte blir spredt for tynt, mens intern kommunikasjon er vanskelig. IT funksjon har variende stabilitet på grunn av ulike byggemasser og foreldret infrastruktur Overbelastning av nøkkelpersoner kan føre til hull i organisasjonen hvis folk blir langtidssykemeldt Som påpekt mange ganger både på tidligere og nåværende avdelingen, er verksmesterressurs underdimensjonert i forhold til dagens behov og urealistisk i forhold til fremtidens krav. Dette går ut over både kvalitet og sikkerhet PLANER FOR 2014 På hvilke måter tar avdelingen sikte på å organisere og forvalte virksomheten, kompetansen og ressursene i 2014 i samsvar med kunst- og designhøgskolens strategiplan. Virksomhetsmål 4.1 Kunst- og designhøgskolen skal sikre god og effektiv styring, organisering og forvaltning av ressursene. Kunst- og designhøgskolens strategiske prioriteringer skal styrke kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling. Avdelingen vil helst styrke KU leder rollen gjennom klarere definisjon av denne rollen, både i forhold til ansvarsområder, og KU ledernes samarbeid med dekanen. For å oppnå dette må rollen bli godt forankret i organisasjonen som helhet, i dynamiske dialog med ledelsen og med god, målrettet administrativt støtte. Avdelingen skal bruke planlegging til å beskytte KU og forskningstid til fagligansatte, og satser et betydelig budsjettandel til KU relatert og kompetanseutviklende tiltak. Avdelingen skal ha aktive deltakelse i arbeidsgruppen for utredning av verksteds- og verksmester funksjoner. Avdelingen skal i 2014 arrangere korte innføringskurs i bruk av nye tekniske ressurser (digitalvev, laserkutter, 3D printer) for fagstaben. Overbelastning av KU lederne undergraver intensjon med opprettelsen av rollen. 12

13 Det mangler en backup løsning hvis en eller flere KU ledere er nødt til å trekke seg eller trappe ned. Overbelastning av dekanen gjør strategisk arbeid vanskelig. Verksmesterfunksjonens organisering innenfor ny avdelingen er fremdeles uavklart. Arbeidsmengder til KU lederne og dekan skal måles mot strategiske målsettinger og prioriteringer, slik at dimensjoneringen av oppgaver blir realistiske. Det skal jobbes videre med utvikling av verksmesterfunksjon og med etablering av en organisasjonsmodell som ivaretar dette funksjon på en effektiv måte. Virksomhetsmål 4.2 Kunst- og designhøgskolen skal fremme åpen og helhetlig ledelse. Kunstog designhøgskolens arbeidsmiljø skal kjennetegnes av likeverd og toleranse, der ansatte og studenter bidrar til institusjonens utvikling gjennom medvirkning og samarbeid. KU gruppene har bidratt til mer åpen og inkluderende diskusjon i forhold til KU arbeid og delvis i forhold til undervisningsplanlegging. Det skal skilles mellom KU relatert diskusjoner og undervisningsplanlegging funksjon MA og BA koordinatorer skal spille en større rolle i planarbeid sammen med fagligansatte Etter arbeidsgruppen for verksmestre har levert sin anbefaling blir det implementert et bedre system for oppfølging av verksmestre og verksteder, inkludert budsjettstyring. Avdelingen skal eksperimentere med ulike former for både faglige og planmessige møteplasser for å kunne optimalisere potensialer. Fragmentering på grunn av spredt lokalisering og plassmangel er den største hindring for et bedre og mer åpent miljø. Avdelingen vil gjerne samarbeide med fellesnivået for å finne en god mellomløsning mens vi venter på nybygget. Virksomhetsmål 4.3 Kunst- og designhøgskolen skal ta etiske utfordringer på alvor, og arbeide for utviklingen av et bærekraftig og inkluderende miljø. Etiske utfordringer er av mange og variende art, avhengig av hvilket ståsted de betraktes fra. For Kunst er ikke fast regelverk en tilfredstillende løsning Gjennom veiledning skal avdelingen hjelpe studenter med utvikling av en forståelse for etiske problemstillinger Diskusjon i både gruppe- og individuell veiledning i forhold til spørsmål slik som ytringsfrihet sine grenser, åndsverk/copyright, plagiat, osv. Uklarhet og skiftende definisjoner. KHIB styrer ikke offentlighet men skal samtidig ikke innta en passiv rolle. 13

14 Virksomhetsmål 4.4 Kunst- og designhøgskolen skal ha høy kvalitet i økonomiforvaltningen. Avdelingen trenger en bindeledd med god kompetanse i økonomistyring, som kan støtte både dekan og KU lederne. Avdelingen selv skal satse på klarere definisjoner av prioriteringer gjennom budsjettfordeling til ulike prosjekter. KU ledelsen og MA/BA koordinatorer skal ha oversikt i ulike prosjekter Et bedre system for budsjettstøtte til verkstedene skal utvikles som del av prosessen mot en ny organisasjonsmodell for vekstedene Uten regelmessig støtte i økonomistyring er det vanskelig for avdelingen å holde oversikt. Den planlagt sekretariat for avdelingene bør ha økonomistyringsstøtte som en hovedoppgave. Deltakelse av sekretariatets kontorsjef på KU ledermøte blir ønskelig. Avdelingskonsulentene trenger å bli kontinuerlig oppdatert på budsjettutvikling gjennom året 4.3. BUDSJETTPRIORITERINGER 2014 Hvilke forslag til budsjettmessige prioriteringer innen for rammen av eget budsjett tas det sikte på i Prioriteringer og omprioriteringer må knyttes til omtalen av tiltak under ett eller flere av de foranstående kapitlene. Kapittelet bør for øvrig vise avdelingens planlagte budsjettmessige prioritering av bevegelige midler. Budsjettfordeling er foreløpig og vil bli justert ved detaljbudsjettering av de enkelte poster. Prioriteringer: Økt bevilgning til kompetanse og KU relatert saker, inkludert KU Forum og faglige reiser Tydeligere skille mellom budsjettposter for MA og BA programmene Klart definerte budsjettposter på avdelingsnivå for felles tiltak (f.eks felles forelesningsprogram) Fortsatt stor satsning på MA og BA utstillinger Støtte til student-initiert formidlingsprosjekter 14

15 Budsjettforslag: bevegelige midler 2014 PROSJEKTNAVN AKTIVITET BUDSJETT Student prosjektfond støtte til student reiser, prosjekter, formidling NOK 180, Avdeling KU seminar Årlig seminar for avdelingens ansatte NOK 60, Faglig reiser/kompetanse Avdelingens kompetansemidler NOK 200, Prof II reiser 2-3 reiser per semester, hver Prof II NOK 70, Felles forelesningsprogram Avdelingens åpen forelesningserie NOK 100, MA studieprogram Skrivekurs, gjestelærere, forelesninger NOK 200, MA gjesteforelesninger Student organisert forelesningsprogram, høstsemester NOK 65, MA1 oppstartsuke Felles reise for MA1 studenter NOK 60, BA1 oppstartsprogram Introkurs for BA1 (karusel mm) NOK 30, BA1 studieprogram Kursprogram for BA1, materialer, gjester mm NOK 130, BA2 & 3 undervisning Kurs, workshops, gjester mm NOK 600, Drift, verksteder Material, reparasjoner, inventar, vedlikehold NOK 400, BA sensur Ekstern sensur, BA eksamen NOK 180, MA sensur Ekstern sensur, MA eksamen NOK 180, BA utstillingen Produksjon, leie, frakt, katalog, prosjektstøtte mm NOK 180, MA utstillingen Produksjon, leie, frakt, katalog, prosjektstøtte mm NOK 250, MA offentlig seminar Seminar i forbindelse med MA utstillingen NOK 60, MA festmiddag MIddag & fest i forbindelse med MA åpning NOK 20, Masterhelg Utstillinger i samarbeid med HKS, 1 per semester NOK 35, MA1 utstilling Offentlig presentasjon, MA1 studenter NOK 20, Nordic Sound Art Videreføring NOK 75, Felles studiereiser Organisert studieturer BA og MA NOK 280, Generel drift Post, telefon. kontorrekv. admin, representasjon mm NOK 140, Avdelingsråd 2 møter per år NOK 10, Strategiske midler Utvikling av KU basert undervisining, stipendiatrekruttering mm, andre strategiske formål NOK 250, EVU Avdelingens EVU satsning i samarbeid med EVU koordinatoren NOK 50, ,825,

16 4.4. INVESTERINGSFORSLAG Her settes det opp en samlet prioritert oversikt over forslag til investeringer for Forslagene må knyttes til omtalen av mål og tiltak under ett eller flere av de foranstående kapitlene. 1. Midlertidig leie av tilleggslokaler for å dekke behov fra 2014 til ferdigstilling av nybygget. Å fastsette prisnivået på dette er vanskelig. Det bør settes ned et arbeidsgruppe fra januar, med både avdelingen og økonomi representert, for å finne løsning. Det er ikke foreløpig mulig å fastsette budsjettforslag for tilleggslokaler. Må sees i sammenheng med design avdelingens behov. 2. Innredning av personalrom i 6. Etasje, C.Sundtsgt, for bruk til faglige møter og sosial opphold. Budsjett estimert til Kr 21, Videre oppbygging av digitalvev ressurs på tekstil verkstedet. Spesialutstyr for kontroll av jaquardvev. Prisantydning: Kr 100,00, inkludert montering. (Jon Pettersen skal styre bestilling/innkjøp og montering) 16

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364

NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364 Saksbehandler: Telefon: Arnulf Omdal 73 55 90 37 NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364 Til: Høringsinstansene, HiST: Avdelingene Studentparlamentet Tjenestemannsorganisasjonene HØRING

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Oppfatninger om kvalitet

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Den norske toppidrettsmodellen 2022 Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Oversendt fra styringsgruppen til Idrettsstyret 11.april 2015 Den norske toppidrettsmodellen

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen. Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv

Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen. Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv Per Olaf Aamodt, Idunn Seland, Vibeke Opheim, Tone Cecilie Carlsten, Berit Lødding

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer