Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste"

Transkript

1 1

2 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme. Her følger mal for utarbeidelse av virksomhetsplanen. Malen for virksomhetsplan 2014 er utformet i samsvar med målstrukturen for UH-sektoren, slik at kapittelinndelingen følger KDs sektormål 1-4. Under hvert av KDs sektormål har KHiB utformet egne virksomhetsmål. Virksomhetsmålene er utledet av KHiBs strategiplan for Avdelingen må vise måloppnåelse i forhold til KHiBs virksomhetsmål. Under hvert virksomhetsmål er avdelingen bedt om å vise hvilke konkrete tiltak avdelingen planlegger for å oppnå virksomhetsmålet. Som for de siste par års planarbeid er det ønskelig at VPL-malen skal bidra til samsvar og overføringsverdi i forhold til Rapport og planer som skal ferdigstilles 15. mars For høstens plan- og budsjettprosess vises det til oversikten «Budsjettprosess 2014» som bl.a. viser når utkast for virksomhetsplaner skal foreligge. Malen for virksomhetsplaner er tema i ledermøte , og innhold gjennomgås videre utover høsten Øivind Skaar Økonomisjef 1 Strategiplan for perioden

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ AKTIVITET I STUDENTTALL PLANER FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING AKTIVITET I PLANER FOR SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING AKTIVITET I PLANER FOR FORVALTNING AV RESSURSER TILSTANDSVURDERING PLANER FOR BUDSJETTPRIORITERINGER INVESTERINGSFORSLAG

4 0. SAMMENDRAG I 2014 skal avdelingen- Jobbe videre med konsolidering av den nye avdelingsstruktur og faglig profil. Synliggjøring og formidling av stabens faglig virksomhet gjennom webpublisering, utstillinger og andre form for offentlig formidling, inkludert seminarer og symposier, skal styrke grunnlaget for videreutvikling av KU basert undervisning/læringsformater. Den ny undervisningsstruktur for BA1 studenter bygges videre. Våren 2014 skal siste BA kandidater fra gamle avdelingene bli uteksaminert. Deretter, fra høsten 2014, er alle BA studenter på samme utdanningsløp. Dette skal forenkle flere hovedoppgaver, inkludert BA eksamen og BA utstillingen. MA programmet blir forsterket, med krav på mer forpliktende deltakelse i bl.a. MA forelesningsprogram og teori seminarer. Graduate Symposium videreføres som møteplass rundt KU diskusjoner med både MA studenter, stipendiater og fagstab. Avdelingens KU uker (2 uker per semester) blir igjen en fast kalenderpost. Første KU period i 2014 er uke 4 5 og innenfor dette blir det arrangert avdelings KU seminar, hvor temaet KU-basert undervisning og læring står i fokus. I løpet av tidlig våren blir det også arrangert et seminar med sær fokus på undervisnings metodikk innenfor kunstutdanning. Flere nye, større KHIB-finansierte KU prosjekter blir lansert under våren, og samtidig har mange av fagstaben planer for utstillinger i Norge og internasjonalt som skal åpne under våren. Samarbeid med EVU enheten videreføres, med spesialisert fagseminarer og en praktisk kurs fokusert på bruk av nye teknologier (laserkutter, 3D printing, digitalvev) Avdelingen tilbyr et kurs for stipendiatprogrammet med fokus på produsentrollen. 4

5 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov AKTIVITET I 2013 Hovedpunkter fra avdelingens studievirksomhet og læringsmiljø i Kort omtale av avdelingens arbeid for å kvalitetssikre oppfølgingen av studietilbudet og studentene i Hovedpunkter fra avdelingens virksomhet innen etter- og videreutdanning i Innføring av ny kursopplegg for BA1 studenter: 2 ukers introduksjonsprogram karusel og påfølgende kursperiod med 4 x 7 ukers valgfri kurs (høst) og 4 x 8 ukers (vår 2014). Alle BA1 skal følge et kurs til høsten og et til våren. Mer oversiktlig kurskalender for BA2 og BA3 Flere større studiereiser MA gjesteforelesningsprogram (student arrangert) høsten Semestervurdering, studentenes egen evaluering, og kontinuerlig dialog med veiledere danner grunnlaget for kvalitetssikring Største utfordring med læringsmiljøet er spredning over flere bygg og økende press på arbeidsplass. EVU hovedpunkter to offentlig seminarer høsten En debattseminar Assembling the Assembly med fokus på Bergens triennale og et seminar med utgangspunkt i samtidstekstilkunst STUDENTTALL Dette kapittelet må utarbeides i samråd med Studieadministrasjonen, slik at tallene er kvalitetssikret fra begge hold. MA måltall er opprettholdt mens BA1 i 2013 opplevd en merkbar frafall av studenter (fra 45 36) Årsakene kan inkludere at studenter fikk tilbud fra flere forskjellige skoler, og at tilbud av atelierplass til BA studenter på KHIB er for dårlig. Saken trenger nærmere undersøkelse Studenttall for vår og høst Antall studenter fordelt på studier og årskull holdt opp mot fastsatt måltall. Oversikten må vise både brutto- og nettotall. Kandidatproduksjonen i de aktuelle studier holdt opp mot måltall Studentprognose for Forventet antall studenter fordelt på studier og årskull holdt opp mot fastsatt måltall. Oversikten må vise både brutto- og nettotall. Forventet kandidatproduksjonen i de aktuelle studier holdt opp mot måltall. MA2 våren 2014: 23 kandidater = måltall + 1 BA3 våren 2014: 37 kandidater = måltall 8 (én i permisjon) 5

6 1.3. PLANER FOR 2014 På hvilke måter tar avdelingen sikte på å organisere studievirksomheten og læringsmiljø i 2014 med sikte på å oppfylle målsetningene i strategiplanen. Hovedutfordringer i avdelingens arbeid for å kvalitetssikre oppfølgingen av studietilbudet og studentene i Dette bør omtales i forhold til hovedelementene i studiestrukturen: Studiekalenderen er i stadig utvikling. It s Learning skal ha noe å si for fremtiden. Imidlertid er kursplanene til våren 2014 på plass. Høsten 2014 utarbeides i løpet av våren. Individuell arbeidsplan for BA 2 3, samt prosjektbeskrivelsen for MA er godt innarbeidet. Individuell studieplanen for BA1 er forenklet etter innføring av fast studieopplegg Alle studenter har hovedveileder. Med rekrutering av 2 nye 100% professorer blir dekning bedre i Semestervurderingen er godt innarbeidet ved avdelingen og gjennomføres på en grundig måte; Implementering av læringsmål i vurderingene ble innført for BA og videreutvikles i For MA er det i hovedsak utvikling i selv masterprosjektet som er av største betydning Evaluering av studier: det forventes at full implementering av It s Learning skal forbedre studentenes egne evaluering av studiene Virksomhetsmål 1.1 Kunst- og designhøgskolen ski 2013al utdanne kunstnere og designere som er ledende på sine felt og med kompetanse som er relevant for samfunnets behov. Hvilke konkrete tiltak avdelingen planlegger for å oppnå virksomhetsmålet. Gjennomarbeidet og koordinert kurs og workshop struktur for BA studier En mer koordinert og helhetlig teori program både på BA og MA nivå Støtte til student-initiert prosjekter gjennom student prosjektstøtte ordning Forsterking av både gruppe- og individuell veiledning Organiserte studiereiser som danner et felles plattform for diskusjon Kort vurdering av hovedrisiko for ikke å oppnå virksomhetsmålet, og tiltak for å redusere risikoen. Avdelingen ligger bak prosess for innføring av It s Learning Tiltak: ansettelse av BA koordinator i åremål stilling i løpet av våren Virksomhetsmål 1.2 Kunst- og designhøgskolen skal tilby et velfungerende læringsmiljø hvor studentene stimuleres til å være kritiske, selvstendige og utforskende. Studiene skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og sikre relevant læringsutbytte og god gjennomstrømning. Veilederne ved avdelingen satser tungt på å veilede, støtte, utfordre og oppfordre studentene, og dette er viktigste bidrag til læringsmiljøet. Veilederrollen skal bli forsterket gjennom fokusert diskusjon rundt undervisningsmodeller som er relevant for kunstutdanning. 6

7 Stabens egen faglig aktivitet skal stimulere og vise til engasjement. Et inkluderende, undersøkende og kritiske miljø skal skape grunnlaget for måloppnåelse. Kontinuerlig diskusjon rundt og utvikling av KU begrepet og dets relevans for utdanning Overbelastning av veiledere, samt ulike definisjoner av KU begrepet, kan vanskeliggjøre full integrering av KU basert undervisning (eller læring) Avdelingen skal, i samarbeid med institusjonens ledelse, jobbe for kontinuerlig oppdatering av KU begrepet i samsvar med utvikling i kunstfeltet både nasjonalt og internasjonalt. Virksomhetsmål 1.3 Kunst- og designhøgskolen skal ha en nasjonal og internasjonal profil i studiene som reflekteres i sammensetning av ansatte og studenter og som bidrar til økt utdanningskvalitet. Avdelingen har en klar internasjonal profil blant fagstaben MA studiet er og har alltid vært utpreget internasjonalt BA studiet er hovedsakelig nordisk Aktiv formidling av avdelingens KU og kunstnerisk aktivitet (studentene, stipendiater og fagligansatte) er den beste redskap for kontinuerlig internasjonal rekruttering. Alt sier at internasjonal rekrutering av fagstab er uproblematiske og det er antakeligvis tilfelle at internasjonal søkning til MA øker. Bedre online profilering av avdelingens aktiviteter skal hjelpe å tiltrekke de internasjonale og dette gjelder både fagstabens og studentenes aktiviteter. For å sikre måltallene skal bruk av ventelistene prioriteres flere ventelisteplasser med klar rangering. Politiske føringer utenfor institusjonens myndighet kan lede til redusering av antall internasjonal studenter. Virksomhetsmål 1.4 Kunst- og designhøgskolen skal tilby etter- og videreutdanning som er tett knyttet til kjernevirksomheten og som er faglig relevant. Flere faglig seminarer som trekker inn eksterne deltakere, i samarbeid med eksterne partnere (inkl. VISP og andre regional aktører) Praktisk kurs i bruk av nye teknologiske ressurser ved avdelingen (digitalvev, laserkutter, med mer) Overbelastning hos både EVU koordinatoren og fagstaben er største risikoen. Realistisk dimensjonering av tilbudet skal være løsningen. 7

8 2. KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet AKTIVITET I 2013 Avdelingen har hatt to store prosjekter finansiert av Prosjektprogrammet i 2013: Re:place og Topographies of The Obsolete. Re:place blir avsluttet desember 2013, men Topographies fortsetter ut I tillegg har fagstab ved avdelingen deltatt i utstillinger, festivaler, konferanser, symposier og seminarer over hele verden gjennom Hvert eneste kunstner ved avdelingen har vært meget aktivt, mens avdelingens teoristab har vært aktivt i tekstproduksjon, debatt deltakelse og andre form for formidling Planer for 2014 Som nevnt over, fortsetter Topographies of The Obsolete ut I tillegg kommer det flere nye prosjekter både med intern KU støtte, eller som samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Professor Brandon LaBelle, Professor Frans Jacobi og Høgskolelektor Kjersti Sundland har alle blitt tildelt støtte av KHIBs KU komité og skal utvikle prosjekter i løpet av Virksomhetsmål 2.1 Kunst- og designhøgskolens kunstneriske utviklingsarbeid og forskning skal ha høy internasjonal kvalitet, samt være utfordrende og undersøkende. Kritisk refleksjon og utveksling av prosess og resultat skal danne grunnlag for utvikling av kunnskap. Fagstab skal få anledning til å bruke sin KU tid uforstyret og innenfor en ramme som støtter deres videre utvikling. Gjennom to årlige KU perioder (en hver semester) skaper avdelingen tyngdepunkter både for utprøving og eksperimentering, diskusjon og dialog, formidling og tilbakemelding og idéutvikling. Avdelingsseminar hvert år er et felles møtepunkt for KU diskusjon Formidling gjennom utstillinger i KHIB galleri Rom 8 og intern fagseminarer Graduate symposium Pulverisering av arbeidstid gjennom ekstra krav på deltakelse i ikke-faglig prosesser sees som den største risiko. Prioritering av KU og veiledning skal være avdelingens svar. 8

9 Virksomhetsmål 2.2 Kunst- og designhøgskolen skal videreutvikle det kunstneriske utviklingsarbeidet gjennom strategisk rekruttering av høyt kvalifisert fagpersonale. Alle som er rekruttert går gjennom en streng sakkyndigvurdering og er per definisjon høyt kvalifisert. Avdelingen skal ikke i 2014 tilsette i større faglig stillinger, ettersom alle ledig 1. stillingene er nå tilsatt. Politisk endringer i Norge kan ha negativ virkning på internasjonal rekrutering Klarere profilering av institusjonens faglig identitet kan tiltrekke flere gode søkere både nasjonalt og internasjonalt Virksomhetsmål 2.3 Kunst- og designhøgskolen skal tilby stipendiatutdanning av høy kvalitet og bidra til utvikling og kvalitet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi opplever økende interesse for stipendiatprogrammet blant godt kvalifisert søkere. Oppfølging av prioriterte søkere øker sjansen for effektiv rekruttering. Strategisk rekruttering av stipendiater til pågående KU prosjekter skal være et langsiktig mål Arrangering av relevante kurs & tilbud til stipendiatprogrammet (våren 2014 kurs om produsentrollen) Bedre integrering av stipendiatene i fagmiljøet Krav på oppfølging av potensielle stipendiatsøkere under høstsemester er en ekstra belastning på fagstaben og dette begrenser hvor mange kandidater kan bli følgt opp En klar definisjon av hva/hvor mye støtte skal gies til søkere skal hjelpe å lette belasting. 9

10 3. SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping AKTIVITET I 2013 Omfattende formidling av studentenes, stipendiatenes og fagstabens arbeid gjennom utstillinger, performancer, festivaldeltakelse, seminarer, konferanse, publikasjon med mer. MA utstillingen 2013 ble en av årets mest besøkt utstillinger i Bergen. BA utstillinger fant sted samtidig på fire ulike offentlige arenaer i Bergen og fikk stor oppmerksomhet. Etablering av et student prosjektfond har støttet aktivt offentlig formidling av studentprosjekter både i Bergen, nasjonalt og internasjonalt. Hovedpunkter fra hvordan avdelingen har ivaretatt på samfunnsrollen i 2013: Offentlig fagseminar på Bergen Kunsthall i forbindelse med MA utstillingen Offentlig debatt seminar på Litteraturhuset med fokus på Bergen Assembly 3.2. PLANER FOR 2014 Virksomhetsmål 3.1 Kunst- og designhøgskolen skal være en opplagt samarbeidspartner for myndigheter, næringsliv og kulturliv for styrking av kunst og design. Kunst- og designhøgskolen skal bidra i fora der kunnskapen vår er en ressurs, og bygge nettverk med relevante partnere. Både MA og BA utstillingene 2014 blir holdt på offentlig visningssteder. MA Helg på Hordaland Kunstsenter gjenopprettes våren Samarbeid med DnB skal gi studenter anledning til å presentere sitt arbeid i et annerledes, halvoffentlig miljø. Samarbeid med Galleri Format gir studenter et nytt offentlig visiningsrom. Avdelingens studenter er aktiv engasjert i å drive Galleri Fisk og Galleri Bokboden. Studentenes prosjektfond videreføres med økt midler i 2014 for å stimulere til enda mer offentlig formidling. MA seminar i forbindelse med MA utstillingen på Kunsthall videreføres. EVU seminarer på offentlig formidlingssteder (f.eks Litteraturhuset) arrangeres. Fagligansattes omfattende utstillingsvirksomhet blir et varemerk for avdelingen. Samarbeid med offentlig visningssteder er helt nødvendig og er avhengig av god kommunikasjon og tillit. Finansiering kan bli en utfordring dersom budsjettmidler blir redusert eller omdisponert. Avdelingen skal opprettholde en god dialog med eksterne samarbeidspartnere 10

11 Virksomhetsmål 3.2 Kunst- og designhøgskolen skal formidle egne prosesser og resultater for å øke den offentlige bevisstheten om kunst og design, synliggjøre virksomheten vår og møte andres kompetanse. Større KU prosjekter slik som Re:place og Topographies of The Obsolete skal utvikles Produksjon av publikasjoner, både gjennom KHIB og eksterne, skal bidra betydelig til formidling. Regelmessig oppdatering av webinformasjon om fagligansattes utstillingvirksomhet Student deltakelse i offentlig fora er av stor betydning og skal støttes videre Store KU prosjekter krever mye ressurser, både økonomiske, organisatoriske og tidsmessig. Frigjøring fra andre oppgaver er en forutsetning for vellykket gjennomføring. Budsjettering av frikjøp fra andre oppgaver bør inngå i søknader. På et institusjonelt nivå, en underdimensjonert informasjonsenhet setter strenge grenser for hvor effektiv KHIBs formidling kan bli. Avdelingen kan bidra med å oppdatere fagligansattes egne profilsider, men institusjonen som helhet har behov for en forsterket informasjonstjeneste. Virksomhetsmål 3.3 Kunst- og designhøgskolen skal øke eksternfinansiert virksomhet gjennom å tilby nyskapende og attraktiv kunnskap for samfunns- og næringsliv. 1 Samarbeid med DnB med en slags studentstipend for periodiske utstillinger eller stedspesifikk prosjekter på DnBs lokaler ved Solheimsviken. 2 Større prosjekter slik som Topographies har muligheten for ekstern støtte i forhold til utstillinger og andre offentlig aktiviteter. 1 Helt avhengig av godvilje og god kommunikasjon med oppdragsgivere 2 For å kvalifisere for offentlig støtte må prosjektet definere deler av aktivitet som merverdi på toppen av institusjonell KU støtte, helst i samarbeid med eksterne partnere 11

12 4. FORVALTNING AV RESSURSER Sektormål 4 Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle TILSTANDSVURDERING Plassmangel fører avdelingen mot krisetilstand. Økning i antall MA studenter øker press på arbeidsplasser. Flere professorer her ikke egnet arbeidsplasser i forhold til KU aktivitet. Spredning over flere bygninger gjør avdelingen noe uoversiktlig. Administrativt støtte blir spredt for tynt, mens intern kommunikasjon er vanskelig. IT funksjon har variende stabilitet på grunn av ulike byggemasser og foreldret infrastruktur Overbelastning av nøkkelpersoner kan føre til hull i organisasjonen hvis folk blir langtidssykemeldt Som påpekt mange ganger både på tidligere og nåværende avdelingen, er verksmesterressurs underdimensjonert i forhold til dagens behov og urealistisk i forhold til fremtidens krav. Dette går ut over både kvalitet og sikkerhet PLANER FOR 2014 På hvilke måter tar avdelingen sikte på å organisere og forvalte virksomheten, kompetansen og ressursene i 2014 i samsvar med kunst- og designhøgskolens strategiplan. Virksomhetsmål 4.1 Kunst- og designhøgskolen skal sikre god og effektiv styring, organisering og forvaltning av ressursene. Kunst- og designhøgskolens strategiske prioriteringer skal styrke kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling. Avdelingen vil helst styrke KU leder rollen gjennom klarere definisjon av denne rollen, både i forhold til ansvarsområder, og KU ledernes samarbeid med dekanen. For å oppnå dette må rollen bli godt forankret i organisasjonen som helhet, i dynamiske dialog med ledelsen og med god, målrettet administrativt støtte. Avdelingen skal bruke planlegging til å beskytte KU og forskningstid til fagligansatte, og satser et betydelig budsjettandel til KU relatert og kompetanseutviklende tiltak. Avdelingen skal ha aktive deltakelse i arbeidsgruppen for utredning av verksteds- og verksmester funksjoner. Avdelingen skal i 2014 arrangere korte innføringskurs i bruk av nye tekniske ressurser (digitalvev, laserkutter, 3D printer) for fagstaben. Overbelastning av KU lederne undergraver intensjon med opprettelsen av rollen. 12

13 Det mangler en backup løsning hvis en eller flere KU ledere er nødt til å trekke seg eller trappe ned. Overbelastning av dekanen gjør strategisk arbeid vanskelig. Verksmesterfunksjonens organisering innenfor ny avdelingen er fremdeles uavklart. Arbeidsmengder til KU lederne og dekan skal måles mot strategiske målsettinger og prioriteringer, slik at dimensjoneringen av oppgaver blir realistiske. Det skal jobbes videre med utvikling av verksmesterfunksjon og med etablering av en organisasjonsmodell som ivaretar dette funksjon på en effektiv måte. Virksomhetsmål 4.2 Kunst- og designhøgskolen skal fremme åpen og helhetlig ledelse. Kunstog designhøgskolens arbeidsmiljø skal kjennetegnes av likeverd og toleranse, der ansatte og studenter bidrar til institusjonens utvikling gjennom medvirkning og samarbeid. KU gruppene har bidratt til mer åpen og inkluderende diskusjon i forhold til KU arbeid og delvis i forhold til undervisningsplanlegging. Det skal skilles mellom KU relatert diskusjoner og undervisningsplanlegging funksjon MA og BA koordinatorer skal spille en større rolle i planarbeid sammen med fagligansatte Etter arbeidsgruppen for verksmestre har levert sin anbefaling blir det implementert et bedre system for oppfølging av verksmestre og verksteder, inkludert budsjettstyring. Avdelingen skal eksperimentere med ulike former for både faglige og planmessige møteplasser for å kunne optimalisere potensialer. Fragmentering på grunn av spredt lokalisering og plassmangel er den største hindring for et bedre og mer åpent miljø. Avdelingen vil gjerne samarbeide med fellesnivået for å finne en god mellomløsning mens vi venter på nybygget. Virksomhetsmål 4.3 Kunst- og designhøgskolen skal ta etiske utfordringer på alvor, og arbeide for utviklingen av et bærekraftig og inkluderende miljø. Etiske utfordringer er av mange og variende art, avhengig av hvilket ståsted de betraktes fra. For Kunst er ikke fast regelverk en tilfredstillende løsning Gjennom veiledning skal avdelingen hjelpe studenter med utvikling av en forståelse for etiske problemstillinger Diskusjon i både gruppe- og individuell veiledning i forhold til spørsmål slik som ytringsfrihet sine grenser, åndsverk/copyright, plagiat, osv. Uklarhet og skiftende definisjoner. KHIB styrer ikke offentlighet men skal samtidig ikke innta en passiv rolle. 13

14 Virksomhetsmål 4.4 Kunst- og designhøgskolen skal ha høy kvalitet i økonomiforvaltningen. Avdelingen trenger en bindeledd med god kompetanse i økonomistyring, som kan støtte både dekan og KU lederne. Avdelingen selv skal satse på klarere definisjoner av prioriteringer gjennom budsjettfordeling til ulike prosjekter. KU ledelsen og MA/BA koordinatorer skal ha oversikt i ulike prosjekter Et bedre system for budsjettstøtte til verkstedene skal utvikles som del av prosessen mot en ny organisasjonsmodell for vekstedene Uten regelmessig støtte i økonomistyring er det vanskelig for avdelingen å holde oversikt. Den planlagt sekretariat for avdelingene bør ha økonomistyringsstøtte som en hovedoppgave. Deltakelse av sekretariatets kontorsjef på KU ledermøte blir ønskelig. Avdelingskonsulentene trenger å bli kontinuerlig oppdatert på budsjettutvikling gjennom året 4.3. BUDSJETTPRIORITERINGER 2014 Hvilke forslag til budsjettmessige prioriteringer innen for rammen av eget budsjett tas det sikte på i Prioriteringer og omprioriteringer må knyttes til omtalen av tiltak under ett eller flere av de foranstående kapitlene. Kapittelet bør for øvrig vise avdelingens planlagte budsjettmessige prioritering av bevegelige midler. Budsjettfordeling er foreløpig og vil bli justert ved detaljbudsjettering av de enkelte poster. Prioriteringer: Økt bevilgning til kompetanse og KU relatert saker, inkludert KU Forum og faglige reiser Tydeligere skille mellom budsjettposter for MA og BA programmene Klart definerte budsjettposter på avdelingsnivå for felles tiltak (f.eks felles forelesningsprogram) Fortsatt stor satsning på MA og BA utstillinger Støtte til student-initiert formidlingsprosjekter 14

15 Budsjettforslag: bevegelige midler 2014 PROSJEKTNAVN AKTIVITET BUDSJETT Student prosjektfond støtte til student reiser, prosjekter, formidling NOK 180, Avdeling KU seminar Årlig seminar for avdelingens ansatte NOK 60, Faglig reiser/kompetanse Avdelingens kompetansemidler NOK 200, Prof II reiser 2-3 reiser per semester, hver Prof II NOK 70, Felles forelesningsprogram Avdelingens åpen forelesningserie NOK 100, MA studieprogram Skrivekurs, gjestelærere, forelesninger NOK 200, MA gjesteforelesninger Student organisert forelesningsprogram, høstsemester NOK 65, MA1 oppstartsuke Felles reise for MA1 studenter NOK 60, BA1 oppstartsprogram Introkurs for BA1 (karusel mm) NOK 30, BA1 studieprogram Kursprogram for BA1, materialer, gjester mm NOK 130, BA2 & 3 undervisning Kurs, workshops, gjester mm NOK 600, Drift, verksteder Material, reparasjoner, inventar, vedlikehold NOK 400, BA sensur Ekstern sensur, BA eksamen NOK 180, MA sensur Ekstern sensur, MA eksamen NOK 180, BA utstillingen Produksjon, leie, frakt, katalog, prosjektstøtte mm NOK 180, MA utstillingen Produksjon, leie, frakt, katalog, prosjektstøtte mm NOK 250, MA offentlig seminar Seminar i forbindelse med MA utstillingen NOK 60, MA festmiddag MIddag & fest i forbindelse med MA åpning NOK 20, Masterhelg Utstillinger i samarbeid med HKS, 1 per semester NOK 35, MA1 utstilling Offentlig presentasjon, MA1 studenter NOK 20, Nordic Sound Art Videreføring NOK 75, Felles studiereiser Organisert studieturer BA og MA NOK 280, Generel drift Post, telefon. kontorrekv. admin, representasjon mm NOK 140, Avdelingsråd 2 møter per år NOK 10, Strategiske midler Utvikling av KU basert undervisining, stipendiatrekruttering mm, andre strategiske formål NOK 250, EVU Avdelingens EVU satsning i samarbeid med EVU koordinatoren NOK 50, ,825,

16 4.4. INVESTERINGSFORSLAG Her settes det opp en samlet prioritert oversikt over forslag til investeringer for Forslagene må knyttes til omtalen av mål og tiltak under ett eller flere av de foranstående kapitlene. 1. Midlertidig leie av tilleggslokaler for å dekke behov fra 2014 til ferdigstilling av nybygget. Å fastsette prisnivået på dette er vanskelig. Det bør settes ned et arbeidsgruppe fra januar, med både avdelingen og økonomi representert, for å finne løsning. Det er ikke foreløpig mulig å fastsette budsjettforslag for tilleggslokaler. Må sees i sammenheng med design avdelingens behov. 2. Innredning av personalrom i 6. Etasje, C.Sundtsgt, for bruk til faglige møter og sosial opphold. Budsjett estimert til Kr 21, Videre oppbygging av digitalvev ressurs på tekstil verkstedet. Spesialutstyr for kontroll av jaquardvev. Prisantydning: Kr 100,00, inkludert montering. (Jon Pettersen skal styre bestilling/innkjøp og montering) 16

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at to 100 % stillinger som KU-leder ved

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i timebased art/performance

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

Avdeling for kunst Virksomhetsplan for 2013

Avdeling for kunst Virksomhetsplan for 2013 Avdeling for kunst Virksomhetsplan for 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag - Prioriteringer for Avdeling Kunst 2013. 2 Utdanning og læringsmiljø 3 Aktivitet i 2012 3 Studenttall 4 Studenttall for vår og

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 I 2016 utdanner vi kandidater og utvikler kunnskap som bidrar til og utfordrer samfunnet (KHiBs strategiplan 2012-2016) Plattform: Utdanning og samfunnskontakt

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR S T Y R E S A K # 18/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i interiørarkitektur lyses

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER Forslag til vedtak: Styret godkjenner det reviderte forslaget til fordeling av nye MA-studieplasser

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 C STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: VIRKSOMHETSPLANER

S T Y R E S A K # 51/12 C STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: VIRKSOMHETSPLANER S T Y R E S A K # 51/12 C Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: VIRKSOMHETSPLANER Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsplanene for avdelingene til etterretning, og understreker at planene

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4

1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1. AKTIVITET I 2011... 4 1.2. STUDENTTALL... 6 1.3. PLANER FOR 2012... 6 2. KUNSTNERISK OG DESIGNFAGLIG UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING... 11 2.1.

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc Oversikt over KU organisasjon js & pc KHiB legger til grunn en forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid som: inkluderer ansattes individuelle kunstneriske/designfaglige arbeid, tematiske fellesprosjekter

Detaljer

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 25.11.2014. Revidert 07.08.2015 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterprogrammet i kuratorpraksis er en tverrfaglig utdanning

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/14 STYREMØTET DEN 08.04.14 PROFESSOR I MØBEL- ROMDESIGN/INTERIØRARKITEKTUR: BETENKNING

S T Y R E S A K # 17/14 STYREMØTET DEN 08.04.14 PROFESSOR I MØBEL- ROMDESIGN/INTERIØRARKITEKTUR: BETENKNING S T Y R E S A K # 17/14 STYREMØTET DEN 08.04.14 Vedrørende: PROFESSOR I MØBEL- ROMDESIGN/INTERIØRARKITEKTUR: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en fast 100 % stilling som professor

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19

S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19 S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 Vedrørende: STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til foreslått strategi for rekruttering av studenter

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB styrevedtak 29.10.2015 Styret er tilfreds med arbeidsgruppens utredning à KHiB-UiB fase 1. Styret slutter seg til anbefalingene som er gitt

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Hvilke fag og institusjoner Kunstutdanningenes særtrekk Utfordringer for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendprogrammet

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

Budsjettforslag 2016

Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2016 Forberedelser av kulisser til designutstillingen 100% Norway i London i september 2014. Fotograf: Kjetil Helland INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg husleie... 2 2.1.

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne )

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) september 2010 desember 2011 GRENSESPRENGENDE Kjemisk institutt skal fremme

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2013

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2013 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2013 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET

STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET Forslag til vedtak: Styret ser positivt på det pågående utredningsarbeidet

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 48/10 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 STATUS KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for kunstnerisk utviklingsarbeid til orientering. Vedlegg:

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015 Forslag til vedtak: Styret tar status for prosessen og arbeidet med

Detaljer

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10.

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. 1 Målsetting for Stipendiatprogrammet Det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET 1 STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). 1. STUDIEPROGRAMMETS HOVEDLINJER

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

PROFESSOR I VISUELL KOMMUNIKASJON (100 %) VED AVD. FOR DESIGN

PROFESSOR I VISUELL KOMMUNIKASJON (100 %) VED AVD. FOR DESIGN PROFESSOR I VISUELL KOMMUNIKASJON (100 %) VED AVD. FOR DESIGN STILLINGSBETENKNING Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Bergen er en av de to nasjonale institusjonene med spesielt ansvar for høyere

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP Kunst- og designhøgsko(en i Bergen STYR ESAK # 61/IlA Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.13 BUDSJE1T 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.13

Detaljer