Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet

2 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i Samme år opprettet prosjekteieren Mental Helse Sør-Trøndelag en stiftelse som nå har navnet Stiftelsen KIMsenteret. Stiftelsen fikk som oppgave å drive prosjektet og legge til rette for videre drift etter den treårige prosjektperioden som ble avsluttet 31. mars Stiftelsen, som har drevet i ordinær drift siden april 2001, ble dette året godkjent av Arbeidsdirektoratet som tiltaksarrangør for Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og fikk i 2003 også tiltaket Arbeid med Bistand (AB). Lokalisering: KIM-senteret har sin virksomhet i Trondheim, fordelt i lokaler på fire forskjellige steder i midtbyen, Fjordgata 19, Fjordgata 40, Kjøpmannsgata 29 og Kjøpmannsgata 33. Innhold: Stiftelsens formål Daglig leder har ordet Samarbeidspartnere APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Arbeid med Bistand Reisverket et Vilje Viser Vei-tiltak Produksjon og kunder KIM-senteret blir EQUASS-godkjent Resultater og statistikk bruk av plassene Regnskap for KIM-senteret 2010 Delregnskaper for tiltakene APS, AB og Reisverket 2010 Fremtidsutsikter Revisors beretning Brygga i Kjøpmannsgata Medarbeiderundersøkelse sommer/høst 2010 Personale, kompetanse, likestilling Miljø (HMS) Økonomi Styret i 2010 Styremedlemmer oppnevnt av MHST: Ansatte i KIM-senteret: Medarbeidere i KIM-senteret: Trondheim kommune: St. Olavs Hospital Psykisk Helsevern: Dagfinn Bjørgen (leder) Stig Antonsen (nestleder) Ragnfrid Røvde Solberg Andreas Schønau Berit Okstad Eirik Roos, Åse Riaunet

3 Stiftelsens formål 3 Menneskers erfaringsbaserte kunnskap om hva som fungerer for den enkelte på veien tilbake til arbeid etter psykisk sykdom og all tilsvarende kunnskap samlet i de årene stiftelsen har eksistert, ligger til grunn for alt arbeid i KIMsenteret. KIM-senterets mål er å utvikle tiltak hvor brukerne av tiltak innen rehabilitering og attførings sine erfaringer brukes for å oppnå gode resultater slik at så mange som mulig kan nå sine mål. Brukernes erfaringer viser at det er viktig at denne prosessen gjennomføres som ett løp hvor den enkelte kommer i aktivitet så tidlig som mulig. Den ene fasen bør automatisk går over i neste etter hvert som en er klar for det. Dette innebærer også at noen kanskje må ta pauser i rehabiliteringsforløpet, for eks. på grunn av midlertidig forverring av sykdommen. Erfaringene fra likemannsarbeidet ble lagt til grunn da KIM-senteret ble utviklet for gruppen mennesker med psykiske problemer og lidelser. Erfaringsutveksling for å få bedre grunnlag for mestring i å leve et godt liv med psykiske problemer er en av de viktigste grunnsteinene i KIM-senteret. Alle som ønsker å prøve ut eller øve opp arbeidsevnen sin skal kunne benytte seg av KIM-senteret. Derfor samarbeider KIM-senteret med alle viktige instanser innen det offentlige som har ansvar for mennesker med psykiske problemer sin behandling, rehabilitering og attføring. Alle kan søke inn deltakere for arbeidspraksis. Det er også anledning for den enkelte person å søke seg inn på egen hånd. Arbeidsledighet, problemer med skolegang og sosiale problemer kan også gi psykiske problemer. Derfor er også dette en målgruppe vi tar inn som medarbeidere hvis de ønsker å prøve seg hos oss. Målet for alle som søker seg til KIMsenteret er å komme ut i jobb. Vi legger derfor opp arbeidspraksisen slik at den skal passe til det ordinære arbeidsliv når det gjelder muligheter for yrkesvalg etter endt opphold hos oss.

4 4 Daglig leder har ordet I mai 2010 var det 13 år siden vi startet vårt arbeid med å beskrive innholdet i Prosjekt KIM-senteret. Hovedparolen var: arbeidstrening for alle som ønsker slik aktivitet som redskap for tilfriskning etter en tids psykisk sykdom. Det var en umulighet for 13 år siden da måtte en bli godkjent frisk nok for å få attføring først så fikk en lov til å starte med arbeidsoppgaver i en attføringsbedrift. 1. mars 2010 innførte Norge ordingen som nå sikrer at alle som har nytte av det skal kunne få lov til å gjøre det vi beskrev i prosjektskissen vår prøve ut og opparbeide arbeidsevnen sin selv om en kan beskrive seg som frisk nok. Fra denne dagen gikk alle som hadde midlertidig uføretrygd, rehabiliteringspenger og attføringspenger over på arbeidsavklarings-penger forkortet til AAP. Dette medførte også at det plutselig ble mange flere som skulle ut i aktivitet gjennom NAV. Det merket vi spesielt godt på søknadsmengden inn til oss, fra april til mai økte ventelisten vår med 16 søkere samtidig som vi tok inn 11 nye medarbeidere. I hele 2010 tok vi inn 42 nye medarbeidere mens vi fortatt ved utgangen av året sto med en venteliste på 40 søkere. Ingen liker lange ventelister og det er aldri inspirerende å bli satt på vent for en som ønsker en ny start i livet Det året 2010 vil bli husket lengst for i KIM-senterets historie vil allikevel sannsynlig vis være vår ferd mot sertifisering gjennom Equass. For oss i KIM-senteret innebar dette en gjennomgang av alle rutiner og styrende retningslinjer. Mange av områdene hadde vi klare formeninger om at dette hadde vi klart men hadde vi rutiner for å skrifteliggjøre rutinene våre, og hadde vi rutiner som sikret at alle ble tilstrekkelig informert om rutinene våre? Og evaluerte vi rutinene våre med jevne mellomrom? I løpet av 2010 har vi vært på en form for oppdagelsesreise i egne verdier og holdninger, arbeidsformer og systematikk. Gang på gang har vi beveget oss inn i det vi trodde var fremmede områder, men så ble vi positivt overrasket hver gang ved at vi fant våre egne ideer og arbeidsmåter bare ikledd en annen språkdrakt. Derfor var et av de første dokumentene som ble produsert en liste over begreper hvor vi brukte andre ord enn Equass. Spesielt gjaldt dette ordene bruker og brukermedvirkning det kom fram i BSB-undersøkelsen vi hadde i 2008 at våre medarbeidere skjønte at disse ordene angikk dem. Medarbeider og medvirkning er våre ord det er alle i KIM-senteret fornøyde med. Det er utfordrende å bli sett i kortene på en slik måte som en godkjenningsprosess gjennom Equass er. En får følelsen av å være på eksamensbenken igjen. Og lettelsen over at en har kommet levende igjennom dagene er også gjenkjennbar. Men mange har hørt av sensor at en må lære seg til å skryte mer av det vi gjør bra! Det var det vi fikk beskjed om å gjøre for eksempel i årsmeldingene våre sa revisoren i oppsummeringssamtalen. Så derfor er det bare å glemme all Trøndersk beskjedenhet og skryte uhemmet av Sirkulus og Kafé No.19 som begge hadde sine til nå beste inntjeningsår i og av den gode maten og de fine utstillingene de produserer! Videre er det morsomt å skryte av Datadrift som har jobbet med internett og intranettsidene våre og av Kontoret og Grafisk som har sørget for kjempelekre KIM-permer og nye brosjyrer! Og så er det Bygg og Vedlikehold da som har renovert andre etg. i Kjøpmannsgata 33 se på de lekre bildene lenger bak i årsmeldinga! Og minst skryte av Reisverket som har hatt 44 medarbeidere med 1700 dagsverk i løpet av året og av de fine produktene de lager! Og til slutt alle i attføringsfaglig avdeling og i administrasjonen godt jobba alle sammen! - - VI BLE JO SERTIFISERT JO!! Takk te dåkk aill for kjæmpego innsats i 2010 de ska bli lik artig i 2011 også!! Kirsti Hokstad Rekdal

5 Samarbeidspartnere Som tiltaksarrangør for NAV blir nå alle våre medarbeidere søkt inn gjennom sine veiledere på NAV-kontorene. Av våre samarbeidsparnere er det dermed NAV som vi har mest kontakt med, men like viktig er vårt samarbeid og kontakt med - Trondheim kommune, Helse og velferdstjenesten St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern I 2010 ble vår driftsavtale med både Trondheim kommune og med NAV Midtbyen fornyet og vi har fått på plass faste møter med begge instanser. Vi har også hatt samarbeidsmøte med St. Olavs Hospital PH også der har vi nå en avtale om faste møter framover. 5 APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet KIM-senteret har i 2010 fra NAV hatt 10 faste APS-plasser samt 5 midlertidige plasser i perioden januar juni. I tillegg har vi driftsstøtte til samme antall plasser fra Trondheim kommune og St. Olavs Hospital. Disse plassene ble det søkt inn til fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. Etter NAVs endring til arbeidsavklaringspenger i mars 2010 har alle blitt søkt inn på samme måte gjennom NAV. Fra september ble det i samråd med NAV innført en todeling av listene slik at vi nå i praksis er tilbake igjen til vårt tidligere system med statlige og kommunale plasser. Arbeidspraksis og oppfølging er lik for begge grupper. APS gir tilrettelagt arbeidstrening som består av kartlegging, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler er sosial trening, veiledning og motivering. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Også dette året har vi hatt medarbeidere på eksterne APS-plasser. En periode med ekstern hospitering kombinert med tett oppfølging kan være en hensiktsmessig overgang til AB. I 2010 kom det inn 74 nye søknader fordelt med 33 kvinner og 41 menn For deltakere i APS er gjennomføringen slik: Alle kvinner menn Antall deltakere 1/ Inntak i løpet av året Sluttet i løpet av året Deltakere per 31/ Sluttårsak: Arbeid: Utdanning Annet tiltak Helse/Flytting mv Varighet i tiltaket for de som sluttet: Opp til 1 mnd 1 til 10 mnd mnd Deltakere fordelt på alder: Under år Over 40 år Deltakere per Deltakere som sluttet

6 6 Arbeid med Bistand KIM-senteret har i 2010 hatt 1,5 tilretteleggerstilling for AB. Denne stillingsandelen har vært delt med 100/50 på våre to tilretteleggere. Totalt har 24 deltakere vært i tiltaket i løpet av året. 8 var i tiltaket ved årets begynnelse 3 sluttet av tiltaket i løpet av året 16 nye ble søkt inn 21 var i tiltak ved årsskiftet 10/11 I alt 20 av deltakerne i tiltaket har vært på APS i KIM-senteret før de ble søkt inn til AB. 4 av deltagerne ble søkt direkte inn fra NAV. Yrker/bransjer deltakerne hospiterte ved i 2010: Kantine, pub, butikk, kiosk, skoleassistent, barnehage, snekkerverksted, renholdsverket, entreprenørfirma, kontor, lager/truck. I oppfølgingen av deltakerne er kontakten på arbeidsplassen viktig. Hvor ofte vi har kontakt er individuelt for hver deltaker og arbeidsplass. Jobbklubb KIM-senteret startet med jobbklubb Målet var å øke egeninnsats i jobbsøkerprosessen og trene på det man eventuelt er usr på i forhold til jobbsøking. Tema for gjennomgang i jobbklubb har vært b.l.a. motivasjon, skrive cv og jobbsøknader, intervjuteknikk, kroppsspråk, hvordan gå frem for å finne praksisplass og generell jobbsøkertips. For deltakere i AB er gjennomføringen slik: Alle kvinner menn Antall deltakere 1/ Inntak i løpet av året Sluttet i løpet av året Deltakere per 31/ Sluttårsak: Arbeid: Annet tiltak Uten tiltak Varighet i tiltaket for de som sluttet: Opp til 2 mnd 2 til 8 mnd 8 24 mnd mnd Deltakere fordelt på alder: Under år Over 40 år

7 Reisverket et Vilje Viser Vei-tiltak Avdeling Reisverket i Kjøpmannsgata 29 gjennomførte sitt andre hele år i Dette er et Vilje Viser Vei prosjekt i NAV som KIM-senteret har fått i oppgave å starte opp og drifte. Deltakerne har faste avtalt dager men tegner hver morgen en dagkontrakt. På denne måten kan de selv bestemme oppmøtet etter dagsformen. Reisverket er det første tilsvarende tiltaket for mennesker med psykiske problemer i landet. Deltakerne søkes inn fra Tiller og Nidaros Distriktpsykiatriske sentre (DPS) og fra PART-teamet. Tiltaket har en utegruppe på 5 deltakere som tar på seg eksterne oppdrag bl.a. flytteoppdrag, rydding, vasking og oppussing. Internt i avdelingen finnes det flere arbeidsoppgaver, vi har et sy-verksted hvor det jobbes med redesign av klær, et snekkerverksted som pusser opp og reparerer møbler og et boklager som registrerer brukte bøker for salg på nettet og på Sirkulus. I 2010 ble det også satt i gang en liten butikk hvor produktene fra verkstedene ble solgt. I 2010 har avdelingen holdt åpent i 220 dager, med arbeidstid fra kl til Dagen starter med oppmøte kl. 09:30 med et møte hvor arbeidsdagen planlegges og oppgaver fordeles. Her må alle møte for at arbeid skal tilbys. Avdelingen tilbyr også felles frokost kl. 09:00 for de som ønsker det. Dette er et meget populært tiltak, sosialt og avslappende måte å starte dagen på. I alt er 66 personer registrert i prosjektet, 17 av disse kom inn i I løpet av året har 44 deltatt, 15 av disse har i snitt vært på jobb minst en dag i uka, og sammenlagt har de utført 1700 dagsverk Vi har inntrykk av at deltakere som har brukt tilbudet har funnet seg godt til rette og har trivdes med arbeidet og kollegaene i avdelingen. 7 Fra vår Redesign-butikk på Reisverket Produksjon og kunder KIM-senteret ønsker å skape arbeidstreningsplasser som ligger så nært opp til det ordinære arbeidsliv som mulig. Det er viktig at vi kan være stolte over det arbeidet vi utfører, det oppnår vi gjennom kvalitet i det vi produserer og minst ved at vi får fornøyde kunder som liker det de kjøper og kommer igjen for å kjøpe mer. Produksjon blir på denne måten et reelt arbeidsredskap for å utvikle og avklare medarbeiderne sine mål om videre yrkesaktivitet. Kafé No.19 i Fjordgata har utviklet kafeens mattilbud til restaurantstandard, catering og salg av komplette selskapspakker i kafeens lokaler gir både medarbeiderne et reelt møte med restaurantarbeid mens det gir våre eksterne kunder en ny, smakfull og hyggelig opplevelse som de gjerne ønsker å gjenta. Ved vår vintagebutikk Sirkulus har vi oppnådd høy standard både på vareutvalget og minst på hvordan butn og varene fremstår for publikum. I tillegg har vi kontinuerlig evaluering av servicetilbudet vi som kundebehandlere gir gjennom å delta i Midtbygruppens Mystery Shopper-ordning. Nok et eksempel på at arbeidsoppgaver som gir arbeidsglede også vil gi medarbeidere jobb finner vi på vår avdeling Bygg & Vedlikehold. Deres arbeidsoppgaver varierer gjerne fra uke til uke med alt fra kjøreoppdrag, flytting, rehabilitering/oppussing av rom for private kunder til rehabilitering og oppussing av KIM-senterets egne lokaler. Gjennom å opparbeide et allsidig bedriftsnettverk har også denne avdelingen skaffet hospiteringsplasser eksternt, noe som også muliggjør formidling av medarbeidere til ordinære jobber på sikt.

8 8 KIM-senteret blir EQUASS-godkjent Arbeids- og velferdsdirektoratet/nav har satt krav om kvalitetssikring/sertifisering av bedrifter som leverer attføringstiltak. Hensikten med krav om ekstern kvalitetssikring av NAV sine tjenesteleverandører er å sikre en tilfredsstillende felles standard på tiltakene som blir levert. De aller fleste bedrifter som driver med attføring har valgt å sertifisere seg gjennom EQUASS som er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS står for European Quality In Social Services. EQUASS er basert på 9 prinsipper for kvalitet: Lederskap Rettigheter Etikk Partnerskap Personfokus Deltakelse Helhetstanke Resultatorientering Kontinuerlig forbedring. En sertifisert bedrift skal: Et klart definert formål, visjon, verdier, etiske retningslinjer og kvalitetspolitikk som er godt kjent av medarbeidere og ansatte Et godt informasjonsstyringssystem som gir medarbeidere, ansatte og interesseparter nødvendig informasjon og oppdatering av dette Systematisk innhenting av tilbakemeldinger fra medarbeidere og ansatte Målbare samfunnsresultater System for behandling av klager Etiske retningslinjer og prosedyrer for konfidensialitet Klare rettigheter og plikter for medarbeidere En klar rekrutteringspolitikk for ansatte og system for kompetanseheving og evaluering av de ansattes kompetanse At vi jobber tverrfaglig og fokuserer på medarbeidernes livskvalitet Klart definerte roller og ansvarsområder for ansatte Måler, evaluerer og dokumentert tjenestenes effekt At vi jobber systematisk med vår Virksomhetsplan At vi har et system for kontinuerlig forbedring Julen stunder til og Andreas lærer oss å lage juleknask på Akademiet. Arne er en av flere lærevillige elever. Kvalitetssikringen skal hjelper oss å arbeide etter verdier, metodikk, retningslinjer og rammeverk som medarbeidere, NAV/myndigheter og vi som organisasjon ønsker å jobbe etter. Fra nyttår satte vi full fart på arbeidet med å istandsette oss til kunne bli sertifisert i løpet av andre halvår For å holde tråden i alle dokumentene ble det satt av en særskilt stillingsandel til dette arbeidet, dette gjorde det enklere for oss alle å både bidra med innspill til arbeidet men også å kunne sørge for at det daglige arbeidet i bedriften kunne fortsette. Vi hadde flere samlinger for alle ansatte og medarbeidere i løpet av høsten og sakte men srt følte vi at vi alle fikk et personlig forhold til dette arbeidet. Revisjonsdag ble søkt om og fastsatt til andre uke i desember. De siste ukene før revisjon ble brukt til å finpusse både dokumenter, ansatte og medarbeider samt styremedlemmer og samarbeidspartnere som alle skulle intervjues. 15. desember fikk vi den gledelige meldingen om at KIM-senteret hadde bestått revisjonen nå kan vi bare gå i gang med å videreutvikle systemet vårt til å bli enda bedre for neste revisjon som er i desember 2012.

9 9 Resultater og statistikk bruk av plassene Det kom 75 nye søknader til arbeidstrening i startet opp i ønsket avdeling 40 står fortsatt på venteliste ved årsskiftet. Sirkulus; 8 Datadrift; 4 Kafé No.19; 6 Ventelisten har denne gang en årsak: Alle avdelinger er fullt belagt Bygg og Vedlikehold; 5 Ekstern APS; 2 Kontoret; 13 Deltakerne på APS er så langt mulig fordelt på de ulike avdelingene etter søknadsønske. Kontoravdelingen har hatt langt de fleste deltakerne men også Sirkulus er en populær avdeling. Slik var fordelingen ved årsskiftet: Alder på søkere i Kvinner Menn Deltakernes kjønns- og alderssammensetting år år år år år år år år I denne sammenstillingen har vi sett på søkere fra 2010 samt de som fortsatt var i KIM-senteret ved årets start. I alt kvinner og 63 menn. Som vi ser av diagrammet er det langt flere unge men som søker inn(blå søyler) enn unge kvinner. Kvinnene (rosa søyler) er aldersmessig jevnere fordelt år år år år år år år år K 10 K 09 K 08 K 07 K 06 Tradisjonelt har flest kvinner søkt seg til KIM-senteret Kvinner har alltid vært aldersmessig godt fordelt, så også i Imidlertid ser vi en økende tendens til at det søker flere yngre kvinner enn tidligere år Slik har aldersfordelingen blant kvinner vært de siste fem årene år år år år år år år år M 10 M 09 M 08 M 07 M 06 Flere unge menn enn unge kvinner søker inn til oss. I 2010 var mer enn halvparten av de innsøkende mennene under 30 år. Generelt har menn vært i flertall innen aldersgruppen opptil 35 år mens fra 36 år og oppover har det alltid vært flest kvinner. Slik har aldersfordelingen blant menn vært i de siste fem årene:

10 10 Brygga i Kjøpmannsgata Trondheim kommune har skjerpet sine krav til brannsrhet i trehusbebyggelsen i Trondheim sentrum siden de siste store brannene i tidsrommet Det er bl.a. kommet krav om fullsprinkling av alle trebrygger langs elva og kanalen hvis eierne ønsker å bruke alle lokaler over andre etasje. Det settes også krav til brannsrheten gjennom pålegg om sikre rømningsveier, at lokalene blir delt inn i brannseller og at det gjennomføres jevnlige brannøvelser. Forrige år gjennomførte vi opprusting av butn ved at det ble lagt to lag gips i taket mot andre etasje og på vegger som vendte ut mot rømningsveier. Mer omfattende ble neste trinn da andre etasje skulle settes i stand. Det ble besluttet at størstedelen av etasjen samtidig med brannsikringen skulle moderniseres og istandsettes for utleie til KBT Midt-Norge et prosjekt i Mental Helse Sør-Trøndelag. Den indre trappa fra første til tredje etasje ble flyttet, rom avdelt, et lite kjøkken installert. Vaskerommet som tidligere lå i andre ble flyttet ned en etasje, undervisningsrommet flyttet og WC utvidet. Så å si hele etasjens elektriske anlegg ble skiftet ut og trapperommet opp fra første ble forskriftsmessig gipskledd og pusset opp. Vi brukte mye glass i veggene for å få inn mest mulig dagslys. Helt ferdige med alt ble vi dessverre, det står fortsatt igjen en del avdelinger av rom før vi kan si oss fornøyde men pengene rakk lengre dette året. Takk til avdeling Bygg & Vedlikehold som har gjort en enorm innsats ved ombygginga. Takkes må selvfølgelig avdeling Datadrift også for alt arbeid med datanettverk og nye servere og takk til avdeling Sirkulus som sto ut med byggearbeid rundt seg i nesten et helt år. Se hvor fint det ble!

11 Personale, kompetanse, likestilling Kim-senterets personale har i 2010 bestått av 13 kvinner og 9 menn. Disse er fordelt slik: 11 Kvinner Menn Årsverk Faste ansatte 7 4 9,2 Nytilsatt fast ansatte 2 2,0 Korttidsengasjement 1 2 1,5 Equass-engasjement 1 0,7 Vikarer 2 3 1, ,0 Nye ansatte: Det er tilsatt to nye i faste stillinger, en arbeidsleder på avdeling Sirkulus og en som prosjektleder for Reisverket kombinert med stilling som koordinator. Sykefravær: Vi har i 2010 hatt langtids sykefravær tilsvarende 11 mnd av en helstilling Fødselsperm: En har vært i permisjon i 7 mnd og startet opp igjen i oktober i 75 stilling Vikariater: Vi har hatt tre vikarer ved avdeling Sirkulus og to i Attføringsfaglig team Årsverk dir. involvert i tjenester for medarbeidere: 12. Vi har ingen stillinger for opplæring av medarbeidere innen grunnskole, videregående eller høyere utdanning. Ansattes kompetanse og tiltak for kompetanseheving: Vi mener våre ansatte har god kompetanse innen de arbeidsområder de har ansvar for. Vi har lagt vekt på yrkeskompetanse og evnen til arbeidsledelse hos våre arbeidsledere og kunnskap om attføring, hjelpetiltak og de offentlige tjenestene hos ansatte i attføringsfaglig team. Vi driver kontinuerlig arbeid med kompetanseøkning for alle ansatte gjennom ukentlige møter hvor kunnskap om psykisk helse, hjelpeapparatet og skole/arbeidsliv blir formidlet. I 2010 har vi i forbindelse med vårt arbeid i forkant av Equass-godkjenningen også hatt omfattende gjennomgang av våre rutiner og systemer og har derved også økt både den enkeltes kompetanse og lagt grunnlag for ens forståelse for lik gjennomføring av informasjon og rutiner. Videre har fem ansatte deltatt på yrkesfaglige kurs og seminarer. For KIM-senterets ansatte har det totalt vært i alt 79 dager opplæring som gir et snitt på 5,6 per pers. Det er utarbeidet plan for kompetanseheving for tiden august 2010 til august Likestilling i KIM-senteret: Ved nyttår 2011 er det ansatt 9 kvinner i til sammen 8 årsverk og 7 menn i til sammen 5,7 årsverk. En avdeling har lik fordeling mellom ansattes kjønn, tre avdelinger har bare mannlige ansatte en avdelinger har bare kvinner ansatt og en avdelinger har 2 kvinner og en mann ansatt. Attføringsfaglig team har 4 kvinnelige og 1 mannlig ansatte. Stiftelsens styre har i 2010 bestått av 4 menn og 3 kvinner. Gjennomsnittslønn for de kvinnelige ansatte er på årsbasis kr , mens tilsvarende for menn er kr Jorun fra Reisverket, Kristin R. fra Sirkulus, Kristin Y. fra AB, Jan Tore fra Datadrift, Elisabeth fra Attføringsfag team, Stina og Lasse fra Reisverket Tonje Equassmedarbeider, Tove fra Attføringsfaglig team, Berit fra avd. Kontoret, Aliona fra administrasjonen, Andreas fra Kafé No.19 Uten mat og dr duger heltene lunsjen på Lian kan anbefales på det varmeste Et lite knippe bilder fra evaluering og planleggingsdagen 17. november rett før den store Equass-revisjonen.

12 12 Miljø (HMS) KIM-senterets lokaler ligger fordelt på fire adresser i Trondheim, i Fjordgata 19, Fjordgata 40, Kjøpmannsgata 29 og Kjøpmannsgata 33 (Brygga). Bedriften har liten eller ingen aktivitet som forurenser eller påvirker det ytre miljøet i negativ retning. I 2010 fikk vi i forbindelse med oppgraderingen av dokumenter frem mot Equass-godkjenningen også en revidering av personalhåndbok og HMSperm. Det foregår hele tiden arbeid for å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet på de enkelte avdelingene Siden høsten 08 har vi jobbet aktivt med brannhindene forebygging i Kjøpmannsgata 33. Det gjennomføres daglige sjekkerunder i brygga og gjennomføres også opplæringsrunder med alle nye medarbeidere. Det er også innført tilsvarende informasjonsrunder med medarbeidere i de andre lokalene vi har. I disse husene er det huseier som har ansvar for brannøvelser og sjekkerunder. Bedriften har siden september 2003 vært innmeldt som IA-bedrift. Vi har hatt godt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter hvor vi har fått hjelp og veiledning ved behov. Sammenligning legemeldt sykefravær 2010 til ,7 16,05 14,2 12,8 Sykefraværet har i snitt for 2010 gått betydelig ned selv om vi i 4. kvartal lå noe høyere enn ønsket. Det er levert klagesaker til KIM-senteret i Økonomi 2010 har vært et meget travelt år med flere kostnadskrevende gjøremål. I Kjøpmannsgata 33 har vi bygget om og pusset opp det meste av bryggas 2. etasje. Delvis var dette av branntekniske hensyn, men vi ønsket også å oppgradere vårt undervisningsrom for å kunne benytte dette mer. Dette ble også satt i stand kontorlokaler slik at vi kunne leie ut deler av etasjen til det brukerstyrte senteret KBT Midt-Norge. Kostnadene ved dette arbeidet er delvis aktivert som økning i verdien på bygget med kr Det andre store løftet var arbeidet som ble gjort i forbindelse med vår søknad om Equass-sertifisering. I alt medførte dette arbeidet ekstra lønn, kurs, reise og møteutgifter samt honorarer på i alt kr Våre tilskudd fra NAV har i 2010 for alle tiltak samlet vært kr mens Trondheim kommune og St. Olavs Hospital PH også i høy grad bidro til å opprettholde omfanget av tiltaksplasser. Deres driftstilskudd var i 2010 samlet kr KIM-senterets eget bidrag gjennom våre salgsinntekter steg fra fjordåret med kr til kr for Avdelingen som hadde best økning i salg var også i år Kafé No.19 i Fjordata 19. De hadde en økning i sin omsetning på hele 32,8. Også alle de andre avdelingene hadde økning i sine inntekter selv om de kan vise til tilsvarende utvikling. Det viktigste er at alle jobber målrettet for å oppnå både en bedre arbeidstrening og inntjening. Årets regnskap avsluttes med et underskudd på kr som overføres til udekket tap. Årsaken til underskuddet skyldes i hovedsak som tidligere nevnt vår store satsing for å oppnå Equass-godkjenning, - en utgift vi vil ha i kommende år. KIM-senteret vil i året som kommer arbeide målrettet for å ta igjen så meget som mulig av underskuddet fra Dette har vi også klart etter tidligere års underskudd vi satser på å klare det denne gangen også.

13 Medarbeiderundersøkelse sommer/høst I slutten av juni satte vi i gang en medarbeiderundersøkelse som ble lagt ut på intranettsidene våre og som i tillegg kunne bli besvart på en papirversjon. 28 deltok i undersøkelsen av i alt 37 medarbeidere som da var tilknyttet KIM-senteret. Mange var ganske nylig startet opp hos oss, men vi fikk like vel gode svar på våre spørsmål. Hele undersøkelsen finnes tilgjengelig på vår internettside. Vi vil her presentere enkelte viktige svar på spørsmålene som legger grunnlag for vårt arbeid framover Hvordan opplevde du første møte med KIM-senteret i forhold til informasjon Hvordan opplevde du første møte med KIM-senteret i forhold til mottakelse Ble dine behov kartlagt i oppstartsamtale med koordinator Ble dine behov kartlagt i oppstartsamtale med arbeidsleder Opplever du arbeidsoppgavene som arbeidsforberedende N= meget bra ganske bra passe lite eller fornøyd vet 28 28,6 50,0 10,7 10,7 0, ,0 37,0 22,2 3,7 0,0 N= fullt ut mye passe lite eller fornøyd vet 28 14,3 46,4 25,0 14,3 0, ,7 28,6 25,0 10,7 0, ,4 26,9 26,9 26,9 3,8 Hvordan de nye medarbeiderne opplever sitt første møte med KIM-senteret kan være av stor betydning for hvordan deres opphold hos oss blir. Informasjon er viktig for nye medarbeider for at de skal kunne utnytte alle muligheter de har på beste måte. Kartlegging av de enkeltes behov, interesser, evner og ønsker er av høyeste betydning for en god og hensiktsmessig attføring. Behov er alltid ulik fra menneske til menneske. Det er ofte nødvendig å bruke tid på å komme fram til hva som er det rette for den enkelte. Mange av våre medarbeidere har liten arbeidserfaring fra før vi må bli bedre på å forberede den enkelte på hva eksternt arbeidsliv krever av sine ansatte. Opplever du at arbeidsleder har tilstrekkelig fagkompetanse Opplever du at koordinator har tilstrekkelig kompetanse til å bistå deg i din attføring Hvor fornøyd er du med medarbeidersamtalens form Har du innflytelse på hva som står i kvartalsrapportene til NAV Blir arbeidspraksisen tilstrekkelig individuelt tilrettelagt for deg N= N= fullt ut meget fornøyd mye rimelig fornøyd passe litt fornøyd lite eller fornøyd lite eller fornøyd vet 28 50,0 25,0 7,1 10,7 7, ,1 37,0 22,2 11,1 18,5 vet 26 15,4 73,1 7,7 3,8 0,0 N= fullt ut mye passe lite eller ingen vet 27 11,1 18,5 11,1 25,9 33, ,4 35,7 25,0 10,7 7,1 Kompetanseøking hos ansatte i KIMsenteret er et prioritert område. Vi har lagt vekt på yrkeserfaring hos våre arbeidsledere og attføringskompetanse hos koordinatorene vi må avdekke hva medarbeiderne synes å savne i denne sammenheng. Informasjon om hensikten med medarbeidersamtalene må forbedres, det samme gjelder informasjon om hvordan den enkelte kan ha innflytelse på hva som blir skrevet i kvartalsrapportene. Standard prosedyre i KIM-senteret er at alle skal lese igjennom sin rapport før den sendes. Det er viktig at medarbeiderne er enige i framstillingen og innholdet i rapporten. Individuell tilrettelegging er viktig for å finne den enkeltes potensial i forhold til fremtidig jobb. Men det er også nødvendig å finne begrensningene den enkelte har i forhold til ordinært arbeid igjen er informasjon viktig.

14 14 Tilrettelegging av arbeidstid er spesielt viktig i attføringsløpets første del flere vil ha mulighet for å komme i arbeid ved riktig tilrettelegging både av arbeidstid og arbeidsoppgaver. Mange av våre medarbeidere har behov for andre tiltak i tillegg til arbeid. At KIM-senteret blir oppfattet som en døråpner i denne sammenheng tydeliggjør mangel på informasjon til den enkelte. Alt i alt har våre medarbeidere som deltok i spørreundersøkelsen gitt uttrykk for at de er godt fornøyd med tilbudet de har fått i KIM-senteret. Dette er hyggelig lesning for oss som er ansatt for å legge tilrette for den enkelte. Det vil også inspirere oss til fortsatt forbedring av tilbudet i året som kommer. Er tilretteleggingen av arbeidstid viktig for deg Er tilretteleggingen av arbeidsoppgaver viktig for deg Bidrar KIM-senteret i ditt samarbeid med andre instanser Hvor fornøyd er du med tilbudet du mottar fra KIMsenteret sett under ett N= svært viktig viktig litt viktig lite eller viktig 28 57,1 21,4 17,9 3, ,3 46,4 3,6 10,7 N= svært mye rimelig mye passe lite eller intet vet 0,0 0,0 vet 27 7,4 25,9 14,8 18,5 33,3 N= meget fornøyd rimelig fornøyd litt fornøyd lite eller fornøyd vet 28 25,0 57,1 14,3 3,6 0,0 Etter gjennomgang av undersøkelsen satte vi opp en tiltaksplan for sikring av lik informasjon til alle medarbeidere. Den inneholder bl.a. skjema for når informasjon skal gis, at alle har fått utlevert de forskjellige dokumentene som inngår i informasjonspakke mv. Det vil bli iverksatt en ny undersøkelse før ferien 2011 hvor de fleste av temaene vil bli fulgt opp. Hele brukerundersøkelsen finnes på vår internettside Bilder fra fellesdagen med gjennomgang av Equassarbeidet i september

15 15 Utsikt fra kontoret i Fjordgata 40 Styremøte 26. mai 2011 Styret har i styremøte behandlet og godkjent årsmeldingen og fastsetter den som Stiftelsen KIM-senteret sin årsmelding for 2010.

16 16 Regnskap for KIM-senteret 2010 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Tilskudd fra NAV Arbeid - APS Tilskudd fra NAV Arbeid - AB Tilskudd fra Trondheim kommune Tilskudd fra St. Olavs Hospital Psykisk helsevern Andre tilskudd Salgsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønn, arbeidsgiveravgift m.m Honorarer Husleie, strøm og renhold Andre driftsutgifter Ordinære avskrivninger 1, Sum driftsutgifter Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter /Trondosutbytte Rentekostnader og andre finanskostnader Netto finansinntekter og finansutgifter Overskudd/Underskudd Resultatdisponering Overført til udekket tap Overført til annen egenkapital Sum disponert Også KIM-senteret har tatt i bruk betalingsterminaler på butn og kafeen.

17 17 Balanse per 31. des Note EIENDELER Anleggsmidler: Bygninger Kjøpmannsgata Tomter Kjøpmannsgata Transportmidler Utstyr, inventar og EDB-utstyr Bygningsmessige forbedringer Sum anleggsmidler 1, Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter: Kasse, bank og postgiro Sum omløpsmidler: Sum eiendeler: GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital: Egenkapital Opptjent egenkapital 0 0 Sum egenkapital Langsiktig gjeld: Lån DnB NOR bank Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldig mva, skattetrekk og arbeidsgiveravgift Skyldig lønn, feriepenger o.a Mottatte periodiserte tilskudd og annen gjeld Sum kortsiktig gjeld: Sum gjeld og egenkapital: Trondheim 26. mai 2011 Fremtidsutsikter: Vi mener vi er på riktig vei for å kunne øke egen inntjening samtidig som vi skaper bedre arbeidstreningsoppgaver. Med bakgrunn i dette og et fortsatt økende behov for arbeidspraksisplasser for mennesker med psykiske problemer finner styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning.

18 18 Noter til regnskapet: Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntekstføres. Regnskapsmessig behandling av tilskudd Tilskudd resultatføres når de er opptjent. Det vil si at tilskuddene inntektføres samme år som kostnader som skal dekkes av tilskuddene har påløpt Note 2 Tilskudd til driften Andre tilskudd innbefatter Investeringsmidler og VTA-tilskudd fra NAV Note 3 Spesifisering av lønnskostnader, lønn til daglig leder, honorar til styret og revisor Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie Yrkesskadeforsikring Andre lønnsutgifter Refusjoner og lønnstilskudd Sum Antall årsverk 14,8 13,7 Daglig leders lønn inkl. feriepenger kr kr Det utbetales honorar til styremedlemmene jfr. stiftelsens vedtekter. Revisors honorar utgjør kr Andre honorar består av kr for revisjonsdager ved Equass-sertifisering. Note 4 Langsiktig gjeld Lån opptatt i DnB NOR i 2004 på kr Lånet er et serielån som skal nedbetales i løpet av 20 år. Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet ble i 2007 innfridd og nytt lån ble tatt opp med kr Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet er et serielån som skal betales ned i løpet av 17 år. Etter fem års nedbetaling vil lånet i 2012 stå til rest med kr Utvidelsen av lånet ble brukt til utvidelse av kjøkkenet og investeringer i nytt kjøkkenutstyr. Note 5 Bundne midler Av innestående i bank er kr sperret for skattetrekk og som srhet for avdrag på lån

19 Note 6 Varige driftsmidler Bygg Tomt Bil Inventar Maskiner Kjøkken Innvendig oppussing Kostpris 1/ Tilgang Avgang Kostpris 31/ SUM 19 Akk. av- og nedskr. 1/ Avgang avskrivninger Avskrivninger Nedskrivninger Avskrivninger 31/ Bokført verdi 31/ Delregnskaper for tiltakene APS, AB og Reisverket 2010 Regnskap for driftstilskudd APS Utgifter beregnes til 45 av utgiftene til arbeidspraksisplassene. Totalt har 75 medarbeidere vært i tiltak i 2010, 73 av disse har vært på APS i hele eller deler av tiden. Tilskuddet består av kr for 10 faste APS-plasser i 12 måneder samt 5 midlertidige plasser i 6 måneder. Driftsinntekter: Tilskudd APS Sum inntekter Lønnskostnader: Lønninger inkl. sos. utg Andre driftskostnader: Lokaler/lys/renhold Drift og vedlikehold Revisjon og andre honorarer Ordinære avskrivninger Sum andre kostnader Sum utgifter Regnskap for driftstilskudd AB Det er gitt tilskudd til 12 måneders drift i tiltaket Arbeid med Bistand. Vi har tilskudd for 1,5 stilling. Driftsinntekter: Tilskudd fra NAV Arbeid - APS Aktivert investeringstilskudd NAV Arbeid Salgsinntekter Sum driftsinntekter: Driftskostnader: Varekostnader Lønn, arbeidsgiveravgift m.m Avskrivning Revisjon Husleie, strøm og renhold Investeringer Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter: Driftsinntekter: Tilskudd AB Lønnskostnader: Lønninger inkl. sos. utg Andre driftskostnader: Lokaler/lys/renhold Drift og vedlikehold Revisjon og honorarer Andre kostnader Sum utgifter: Regnskap for driftstilskudd og investeringstilskudd for Avdeling Reisverket Driftstilskuddet består av kr for 10 APSplasser for 12 måneder i Investeringstilskuddet er på kr hvorav kr er aktivert i Kr står avsatt i post 2999 i hovedregnskapets balanse for uttak første halvår 2011.

20 20 Revisors beretning

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Innhold Beskrivelse av virksomheten....s 2 Formål og strategier..s 3 Organisasjonskart s 4 Året 2013 for Stavne s 5 Arbeidsmarkedstiltak..

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

en mangfoldig bedrift

en mangfoldig bedrift Årsrapport 2011 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Selger Reidun Torgrimsen Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi, IT og Kvalitet Attføringsleder Ingrid Reve VTA,

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 2012 Digitale Gardermoen IKS INNHOLD ADM. DIR. HAR ORDET 3 VÅRE EIERKOMMUNER 4 STYRELEDERS KOMMENTAR 6 STYRETS BERETNING 8 HMS/ARBEIDSMILJØ 14 TJENESTELEVERANSE 16 ØKONOMI OG UTVIKLING 18 DRIFT

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer