1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent)"

Transkript

1 Forum: Normisjon region Agder: Regionårsmøte 2012 Til stede: 134 påmeldte Møtested: Oddernes menighetshus, Kristiansand Dato: Referenter Ole-Martin Storemyr, Kari Omre Erlandsen Regionstyrets leder, Geir Reinertsen, ønsket velkommen til regionårsmøte Utsending fra landsstyret, generalsekretær Rolf Kjøde, hilste fra landsstyret og holdt bibelundervisning over temaet: Misjon hjemme og ute i en ny tid. Sak: Kommentar, konklusjon, tiltak: 1.0 Konstituering 1.1 Lover for regioner i Normisjon Lovene var sendt ut på forhånd og var forutsatt lest av utsendingene. Leder av regionstyret informerte om dette. 1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent) 1.3 Valg av referenter Ole-Martin Storemyr, Kari Omre Erlandsen 1.4 Valg av tellekorps Øystein Sundvoll (leder), Frid Sissel Reiersølmoen, Kristine Kjetså-Norum, Jorunn Jokelid, Lars Iver Wennerberg, Helge Nilsen 1.5 Valg av protokollunderskrivere Jørg B. Wigemyr, Live Danbolt Drange 2.0 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader. Valg under sak 7 - flyttes av tidsmessige årsaker litt fram. 3.0 Årsmelding og regnskap 3.1 Årsmelding for 2011 Regionstyrets leder, Geir Reinertsen, foretok en gjennomgang av årsmeldingen. Områdestrukturen Vinne nye mennesker Strategiplan Side 1

2 Eikely Agderstrand: Salget av leirsted skal ta god tid viktig ikke å forhaste seg. Regionstyret har knyttet til seg dyktige folk på eiendomsforvaltning. Pengene bør forvaltes klokt videre. Vi vil bruke dem til å vinne nye mennesker for Jesus. Det er full drift på Agderstrand i Kraftsenter i Grimstad: Første spadetaket er tatt, ikke lenge før vi er der. Regionårsmøtet 2013 planlegges holdt på BiG. Misjon: Internasjonalt arbeid Økonomi: Vil bli tatt opp senere ved Gunnar. I årsmeldingens punkt om økonomi må følgende endres til: Side 3 øverst: ca ,, andre linje: ca ,. Side 2 Økonomisk vurdering: Underskudd på kr ,. Fermate Sør: Er glemt i årsmeldingen noe som ble beklaget. Teksten som skulle ha stått: Fermate Sør, Normisjon region Agders eget ressurssenter for sjelesorg og veiledning, startet opp sitt arbeid i september Dette er et prosjekt som strekker seg over to år. De disponerer to kontorer på regionkontoret, og har fast åpningstid hver mandag. Naturlig nok tar det noe tid før et slikt tilbud blir godt etablert, men det er en del faste brukere som en får følge i prosess og utvikling. Fermate Sør tilbyr også kurs innenfor sjelesorgfeltet. Det er to ansatte som bruker noe av sin arbeidstid i dette meningsfulle diakonale arbeidet. Det er etablert et fagråd som de ansatte spiller på lag med. Sommer i Sør: Ble også glemt i årsmeldingen. Teksten som skulle ha vært med: Fra og med 2011 er regionen blitt medarrangør av Sommer i Sør, Normisjons nest største stevne på landsplan, med over 600 deltakere. Det er et flott samarbeid med Bibelskolen i Grimstad om dette stevnet, som samler hele familien noen dager om sommeren i Grimstad. Mye godt seniorarbeid i regionen Kvinne- og mannsarbeid Bønnearbeid Skoler og barnehager Media KIA Kommentarer Asbjørn Tønnessen: Søgne trenger et nytt menighetshus/menighetssenter sammen med andre kristne organisasjoner. Vi ønsker å kjøpe Agderstrand. Det er blitt en vanskelig sak for Søgne Normisjon, siden det ene bedehuset er kondemnert, og det andre har ikke utvidelsesmuligheter. Vi ønsker å bygge et felles hus. Har tatt kontakt med regionen og hatt tre møter om saken. Vi har fått inntrykk av at det har vært liten interesse for å selge stedet til Søgne. Det er vanskelig å forstå at vi i Søgne ikke kan få kjøpt stedet og drive Normisjons-arbeidet videre. Området er søkt regulert til boliger. Bygget er kjøpt for indremisjonsarbeid. Vi er kjent med at stedet er omregulert til offentlige formål, ikke til bolig. Vi spør: Er det mulig å komme i forhandlinger med regionstyret? Vi ønsker å kjøpe Agderstrand etter takst. Jan Olav Brufjell: Noen ser penger på Agderstrand, andre ser misjon. I Søgne er kirke- og bedehusfolk de samme. Organisasjonene har et godt forhold til Den norske kirke. Det har vært møter med ledelsen i regionen, og vi må spørre: Hvor er demokratiet i Normisjon? Ledelsen har holdt kortene tett inn til seg. Søgne ønsker å kjøpe Agderstrand for å drive misjon og samle inn penger til Normisjon. Hvis det ikke går etter planen i forhold til omregulering til boliger hva tjener mest i forhold til hvem som skal kjøpe? Sigbjørn Horverak: Hadde tenkt å snakke om økonomi, men nå vil jeg snakke om Agderstrand Side 2

3 først. Vi står foran en formidabel økning i folketallet i området. Er det da framtidsrettet å selge Agderstrand? Søgne ber om å komme i direkte forhandlinger med Normisjon, men det er ikke ønsket. Nå skal kontoret til Grimstad. Da mister Kristiansand det. Vil man legge brakk der det er stor konsentrasjon av folkemengde? Regionstyret oppfordres til å gå i direkte forhandlinger med Søgne. Jeg setter fram forslag om det. Økonomisk vurdering: Leser fra årsmeldingen at det blir gitt mer til internasjonalt arbeid. Det er alvorlig at det er mindre til regionen. Viktig å formidle hvilket arbeid Normisjon driver. Har vi for mange arbeidere i regionen og må si opp folk? Nei! Morten Askildsen: Eikely og Eikely barnehage er ikke skilt ut som enheter. Generalfullmakt? Er skeptisk til det. Hvem har kontrollen? Hva har styret tenkt ved en slik fullmakt? Rolf Kjøde: Forretningsutvalget i Normisjon har behandlet Agderstrand-saken. Regionen er blitt anbefalt å selge Agderstrand, og på det åpne markedet. Opplever at det har vært god kommunikasjon. Viktig å omtale hverandre, ikke som at den ene bare er interessert i penger og den andre i misjon. Ikke si det slik at noen er for penger og andre for misjon. Viktig å tenke strateg. Penger er middelet, ikke målet. Kristine Kjetså-Norum: Vil si noe om nedgangen i gaver. Det er mange ansatte i forsamlinger og foreninger. Tror det kommer inn mye til det. Totalt ikke mindre penger til Normisjon. Oddvar Søvik: Fint å være i Normisjon. Agder har et variert og fint arbeid. Synes det er fint at styreleder poengterer at vi vil være en misjonal bevegelse, fint å lese om Alpha. Hvor mange er blitt frelst i våre sammenhenger? Tør vi innse at vi vinner så få vi gjør? Tror Alpha-kurs er godt middel til å vinne nye. Ta kontakt med ikke-kristne og før dem inn i et kristent fellesskap. Plante fellesskap for å få flere med det er vår eksistensberettelse. Jan Olav Brufjell: Det er vedtatt at Agderstrand skal selges til høystbydende. Ikke lett å forsvare Normisjon i Søgne. Det inviteres til dialog. Dialogen bør komme fra regionens ledelse. Gunnar Urstad (svar til Morten Askildsen): Vi ble rådet av advokat å utstede generalfullmakt. Generalfullmakten har store begrensninger. Regionstyret er foreningen Eikelys medlemmer og utgjør årsmøtet. De velger også styret. Geir Reinertsen: Jeg forstår at Agderstrand-saken er en vanskelig sak. Vi ønsker at mennesker må bli frelst. Vi tenker oss at de som gav Agderstrand, gav det til Normisjon og til regionen. Vi skal forvalte det godt. Det drives et godt arbeid i Søgne. De trenger en tomt. De kan få kjøpe tomta. Det er ikke gjort vedtak om høystbydende. Vi ønsker å legge det ut på det åpne marked for å få mest mulig penger. Kanskje vi kunne hatt en bedre dialog. Vi har ikke lukket noen dør for Søgne. Midlene fra salget skal komme hele regionen til gode. Stedet ble gitt til regionen/kretsen, ikke til Søgne. Magne Kjetså: Vi vil det samme og ønsker det samme. Det er for sjelers frelse vi gjør det. Det er riktig å selge det på åpne marked, for å få flest mulig penger til misjon. Live Danbolt Drange: Er tidligere misjonær i Ecuador. Ecuador er ferd med å utfases helt. Er opptatt av at vi ikke må glemme landet. Hvem er de nasjonale medarbeiderne? Er det ansatte eller er de mennesker som er vunnet? Gud har mange løfter til trofasthet i bønnearbeidet. Be for de kristnet i landene der vi jobber. Det er også mange immigranter fra disse landene. Viktig å huske også på dem, slik at de kan bli bevart. Asbjørn Tønnessen: Stor enighet om at det gjelder både god økonomisk utnyttelse og misjon. Utnytte ting best økonomisk. Søgne har holdt på i mange år for å få tomt til et tidsmessig menighetssenter. Vi er villige til å betale. Ønsker å komme i dialog for å drøfte tingene sammen. Side 3

4 Sigbjørn Horverak: Søgne har et allsidig Normisjons-arbeid. Det er mange mennesker i Søgne. Viktig å tenke strategi. Horverak leser opp forslag til vedtak om Agderstrand. Gunvor Holvik: Ønsker å støtte Live. Bønn er viktig, og informasjon er viktig i forhold til det. Bra å få informasjon i regionavisen. Viktig å få informasjon for å skape engasjement. Savner misjonsstoff i Agenda 3:16. Bladet har større publikum enn andre medier. Engasjement skapes av informasjon. Stein Børre Kolstad: Agderstrand er en fantastisk plass. Må ikke brukes til boligformål. Søgne bør få bygge et menighetshus. Kortsiktig å selge Agderstrand. Kan det bygges slik at også Normisjon får nytte av det. Knut Svein Dale: På langt sikt kan vi tape mer ved et åpent salg. Vi kan få folket mot oss. Bruk god tid med tanke på salget! Knut Oveland: Har god erfaring med å bygge menighetssenter i Froland. Er det aktuelt å bygge menighetssenter, bør Søgne få den muligheten. De bør få det til odelstakst. Geir Reinertsen: Vi kan ikke sponse et hus i Søgne. Regionen ønsker å bidra også til Søgne, på lik linje med andre. Synes at Søgne Normisjon har lagt saken tydelig fram for oss. Ser ikke behov for et nytt forslag, slik Sigbjørn framsetter. Vi ønsker å selge til Søgne, men vil ikke skvise ut andre interessenter. Dirigent: Forslaget må ha 2/3 flertall. Behandles etter pause. Forslaget leses opp. Sigbjørn Horverak (etter pausen): Et nytt forslag er blitt drøftet. Jeg godtar forslag om at Søgne får en reell sjanse til å drøfte saken med regionen. Trekker derfor mitt tidligere forslag. Årsmelding for Normisjon region Agder 2011 godkjennes med de endringene som ble presentert av styreleder. Merknad: Årsmøtet ber regionstyret i den videre salgsprosessen legge vinn på at Søgne Normisjon gis en fortrinnsrett ved salg av Agderstrand på ellers like vilkår. Det forutsettes god dialog mellom regionstyret og Søgne Normisjon. 3.2 Regnskap for 2011 Gjennomgang av regnskap for 2011 ved Gunnar Urstad. - Gavene som gis, fordeles før vi får de inn i vårt regnskap. Derfor er det litt vanskelig å sammenligne med tidligere tall. Tidligere ble pengene sendt til Hovedkontoret i tråd med budsjettet. - Bidrag til Hovedkontoret er økt betraktelig. - Nedgang i gaver på ,. - Totale inntekter på 10, 82 millioner, hadde budsjettert med mer. - Personalkostnader er delt i to: Regionansatte og forsamlings-ansatte. - Underskudd ca ,. - Avsatt pott til to leirsteder Eikely og Agderstrand. Kapitalen avsatt til Agderstrand blir trukket tilbake og fristilles. - Regionen har 10,9 millioner på bok. 3,9 er det bindinger på. - Budsjett 2012: Stillinger vil stå vakante. Ønsker flere lokale avtaler. Kommentarer: Morten Askildsen: Har spørsmål til balansen og note 4 og 5 i regnskapet: Fordringer på Eikely på Side 4

5 ca. 2 millioner. Tendensen er at de har økt fra året før. Hvor trygg er regionen på at pengene er der når de trenger dem? Om ikke det finnes sikkerhet, bør det utgiftsføres med en gang, og da ville underskuddet blitt er helt annet. Årsmøtet skulle hatt regnskapet for Eikely. Hvor lenge har Eikely drevet med underskudd? Hva er økonomien på Eikely? Gunnar Urstad: Eikely har ikke noe annet lån enn 1,5 millioner til regionen. Ett av lånene nedbetales jevnlig hver måned. Lånet kan sies opp på kort varsel, og det kan bli tatt opp lån i bank med sikkerhet i eiendommen. Eikely jobber for å få en sunn økonomi. Regionstyret har godkjent regnskapet, som er revidert og godkjent av revisor. Morten Askildsen: Det stemmer ikke at lånet er blitt nedbetalt. Ved å se på tallene, ser vi at fordringene går opp ikke ned og det er ikke betryggende. Øystein Sundvoll: Problemer ved oppstart av barnehagedriften på Eikely. Barnehagedriften vil i 2012 gå i overskudd med samme beløp som underskuddet var på i Nye folk på Eikely har tatt tak i drifta. Vi ser for oss at regnskapet skal balanseres i løpet av to år. Regnskap for Normisjon region Agder 2011 godkjennes. 4.0 Orienteringssaker 4.1 Informasjon fra Acta Tonje Teistedal: Det er utrolig spennende å være Acta-leder. Vi har et rikt barne- og ungdomsarbeid i Agder Noe bedre i vest enn i øst. Det er mye spennende som skjer, og mange som møter Jesus ukentlig og på leir. Utfordring i forhold overgangen fra barn til tenåring og fra tenåring til voksenlivet. Beina til Acta er lag, leir, ledertrening og familiearrangement. Antall lag (122 i siste opptelling) holdes stabilt. Antall kor har gått ned, noe som har sammenheng med at flere har blitt tweens-kor. Nedgang på antall leirdeltakere de siste årene. Det jobbes nå mye med leirene, hvilke typer og hvor vi skal drive leir. Vi trenger besteforeldre til å være med på leir og har behov for noen som kan ha kjøkkentjeneste under leirene på Agderstrand. Vi trenger også litt materiell, spill og annet, samt sponsormidler til profilering. Det er åndelig krise i ungdomsarbeidet. Alle må få veiledning ha mentor. Viktig å gå i dybden. Musikklederhelga i år samlet 40 deltakere. Vi vil jobbe videre med dem. ABS Acta bibelskole har dypere undervisning i Guds ord og luthersk kristendom. 4.2 Spørsmål og kommentarer til andre rapporter (forutsettes lest på forhånd) Inger Bjørg Kvestad: Hvorfor er leir for barn med følge gått ut? Det er trygt å ha med noen på leir. Tonje Teistedal: Det har vært for få påmeldte. Vi skal ha noen bo-hjemme-leirer. 5.0 Strategi Arne Inge Vålandsmyr informerte om prosessen og bakgrunnen for strategien. Vektlegger kjærlighet til Guds ord og Normisjons-folkets lengsel etter å se at mennesker blir frelst. Strategiplanen starter derfor med tre punkt som er en slags kjærlighetserklæring: Gi seg til Gud, til Guds folk og til dagens mennesker. Det er dagens mennesker vi er til for å vinne. Planen har en tydelig profil: Vi vil videre! Knut Bjørn Skyttemyr (om vimpelen): Vi skammer oss ikke over evangeliet. Hvis vi sier at Jesus er eneste vei til frelse, blir vi stemplet som intolerante, og hvem vil vel være det? Men det er ikke vi som setter agendaen, og vi må tåle å bli kalt intolerante. Sitat fra mann om kona si: Ho var gild å ha i huset, men ikke ute. Kanskje vi har en slik Jesus? Erik Albert (om evangelisering og misjon): Rom 10,1. Det vi har, er livsviktig, og det er det som må Side 5

6 prege oss. Vi må som organisasjon være villig til å gå ut av vår komfortsone. Alpha-kurs virker, og derfor viktig å satse på det vi vet virker. Tonje Teistedal (om barn unge og familie): Acta har egen handlingsplan, men viktig med kontinuitet, Acta og Normisjon må dra sammen. Familien er et bindeledd for å kunne dra Acta og Normisjon tettere sammen. Lokalt engasjement for å sende unge på ledertreningskurs med mer er viktig. Vi ønsker å øke antall leirdeltakere, gi tilbud om gjensynstreff og annen oppfølgning etter leiropphold. Acta-lag bør bli delaktig i lokal strategiplanlegging. Oddvar Søvik (om bønn): Bønnen er det viktigste arbeidsredskap i Guds rike (Hallesby). Bønnen forutsetning for alt annet. Våre bedehus må igjen bære sitt navn med rette. Gjennom bønnen lærer vi Guds vilje å kjenne. Bønn er et viktig våpen i åndskampen. Vi må legge til rette for bønnekurs, bønnehelger, bønneskoler, undervisning og praksis. Folk har ikke lært å be. Vil gjerne takke ja til forespørsler om noen ønsker kurs om bønn. Det bør være bønn framfor alle møter, eller i første del av møtet. Inge Flaat (om diakonale fellesskap): Noen av de som kommer til oss i sjelesorg, kommer ikke fordi de har brent seg på Guds ord men p.g.a. dårlig erfaring fra kristne fellesskap. Ser for oss at våre fellesskap blir skapt av en kultur preget av Jesu omsorg og varme. Åpne fellesskap hvor man blir tatt i mot som man er. En kultur hvor det blir snakket sant om livet, også når det er vondt og vanskelig. Et fellesskap der man kan være hel, ikke et felleskap hvor man strammer seg opp for å bli godtatt i. Konkrete tiltak som eksempelvis et utvalg som har fokus på diakoni i forsamlingen, sjelesorg, medvandrertilbud, og kanskje spesielt i forhold til ledere. Nettverk av cellegrupper. Arne Inge Vålandsmyr (om lederskap og fellesskap): For at en menighet skal fungere, trengs et åndelig lederskap. En passende betegnelse på lederskap er spillende trener, frimodig lederskap. Ingen foreninger skal presses til å bli forsamlinger. Tettere samarbeid med Den norske kirke? Vi må tenke gjennom hva kirken trenger, og hva vi kan bidra med. Den mest effektive måten å vinne nye mennesker på, er å plante nye fellesskap. Viktig at alle tenker misjonalt, både foreninger og forsamlinger. Viktig med fokus på unge familier. Arne Inge (om veien videre): Flere har vist interesse og spurt: Hvordan kommer vi i gang? Svar: Det må lages lokale handlingsplaner. Da må vi se hva som er det viktige. Hva begynner vi med og når? Ansatte i regionen vil gjerne være behjelpelige med dette. Geir Reinertsen: Jeg er stolt over strategiplanen. Produktet er laget av dere, gjennom bønn. Håper årsmøtet går god for denne. Kommentarer: Live Danbolt Drange: Det er mye flott i strategiplanen, men hvor er ytremisjonen? Den er sikkert underforstått, men burde stått eksplisitt. Hvor mange utsendinger har region Agder i 2022? Det må eksemplifiseres. Må ha et misjonalt fokus og ha et misjonsutvalg. Kirkesamfunn som ikke driver ytremisjon, dør. Ytremisjonsvisjon er viktig også for indremisjonen. Ingeborg Håland: Bra at fotfolket fikk være med på utarbeidelsen av planen. Ville ha bønn på alt som er. Om man tenker på dette som en rakett, ville jeg hatt bønn i bunnen. Bønnen er motoren. Om lederskap: Tror ikke folk vet hva de fem embetene i forhold lederskap innebærer. Det trengs undervisning om dette. Stein Varhaug: Strategien inneholder alt vi etterlyste. Samlet ungdomsledere. Vi dro nytte av hverandres ressurser. Stolt av at Acta-laget i Kristiansand og Normisjon Mandal kan dra noe sammen. Ikke bare henge med, men være i front. Ikke vær opptatt av det som skiller. Enhet er viktig, at vi kan stå sammen. Enhet er mer og mer viktig i tiden framover. Side 6

7 Stein Kolstad: Av og til et dårlig akustisk miljø. Viktig at alle hører. Den som har ører, hør. Skap et miljø der alle kan høre. Viktig å bruke mikrofonen. Oddvar Søvik: Om misjonale fellesskap. Har vært i Århus valgmenighet i Danmark. Der var strategien: Hvem er vi, hvem skal vi nå og hvordan gjør vi det? De hadde en klar strategi for hvordan ut fra målgruppe. En av de enkle strategiene var også vennskap med ikke-kristne. Vi har en utfordring med å få ikke-kristne venner. Det å få ufrelste venner, må være vårt mål. Torbjørg Sandal: Om punkt 3 i innledningen, om å være rede til å krysse grenser. Var på KIA-fest i går. Der ble de setningene virkeliggjort. En flott gjeng som driver KIA-arbeid. Det er en mulighet vi ikke har sett eller brukt. De kommer for å søke fellesskap. Gunvor Holvik: Om samarbeid med DNK. Om vi vil samarbeide med DNK, må vi vite hvorfor og hvordan. Det gjøres en flott jobb med SMM. Mange får mer informasjon om misjonsarbeidet. Flott om KIA. Mange innvandrere blant oss. Viktig å invitere og inkludere. Kristine Kjetså-Norum: Benytte situasjonen der man er for å få tak i nye. Skal ha barn, og vil da starte trilletreff på bedehuset. Da får man kontakt, og får ufarliggjort bedehuset og mulighet til å invitere på andre ting. Om Alpha-kurs: Vi starter kurs på Vigeland til høsten igjen. Viktig at vi kan stå sammen som enhet. Vi er ikke konkurrenter. Frid Sissel Reiersølmoen: I hvilken grad utfyller den regionale strategiplanen den sentrale? Hvor er Jesus i strategiplanen? Savner det levende Jesus-fokuset i første del av strategiplanen. Rolf Kjøde: Planene samsvarer godt med hverandre. Region Agder ligger i forkant. Halvor Torp: Punktet om diakonale fellesskap kunne vært dristigere. Jobber med rusmisbrukere og ser at det er en utfordring i forhold til behov for fellesskap. Må man være medlem for å kunne bli med i cellegruppene? Arne Inge Vålandsmyr: Man må ikke være medlem for å bli med i cellegrupper. Oppfordrer til ikke bare å se på de seks bildene, men også på det som står i innledningen. Ser at det også kan være en ambassadør for ytremisjon på lik linje som det er for Acta. Samsvaret mellom strategi regionalt og sentralt er bra. Ser at planen kunne sagt noe konkret om skoler. Vi tar med oss det som er sagt. Vi skal lage en ny utgave av planen med bedre layout. Innspill fremkommet i årsmøtet, tas med i den videre prosessen. Regionstyret får fullmakt til å sluttføre Strategi for Strategi for vedtas. 6.0 Direkte medlemmers stemmerett under GF Normisjon har 110 direktemedlemmer i Agder. Ti prosent av direktemedlemmene har stemmerett på Generalforsamlingen. Forslag til vedtak: De 11 første direktemedlemmer som melder sin interesse til regionskontoret for å få stemmerett på Generalforsamlingen 2012, får dette. Direktemedlemmer gjøres kjent med vedtaket gjennom årsmøtets innkalling. Ingen kommentarer, og årsmøtet godkjenner forslag til prosedyre. Side 7

8 7.0 Valg Trond Vorhaug orienterte om valgkomiteens arbeid. Det ble avgitt 122 stemmer. 7.1 Medlemmer til regionstyret ( ) Heidi Stallemo Hæåk, Konsmo 69 st. Marianne Rundholt, Risør 47 st. 7.2 Varamedlemmer til regionstyret ( ) Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 40 st. Magne Kjetså, Hornnes 39 st. Olav Håland, Byremo 35 st. Gjert Arnt Gjertsen, Saltrød 14 st. 7.3 Medlemmer til valgkomiteen ( ) Marry Kleiven, Vigmostad 100 st. Kjell Terje Flottorp, Byremo 86 st. Wenche Reiersen, Vågsbygd 95st. Varamedlem Brynjulf Aagensen, Iveland 72 st. 7.4 Revisorer RevisorGruppen Agder AS 7.5 Regionstyret etter årsmøtet 2012 Geir Reinertsen, Vennesla, leder ( ) Else Norheim, Flekkerøy ( ) Kirsten Berge, Mandal ( ) Aage Jenssen, Nedenes ( ) Heidi Stallemo Hæåk, Konsmo ( ) Marianne Rundholt, Risør ( ) Varamedlemmer ( ) 1) Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2) Magne Kjetså, Hornnes 3) Olav Håland, Byremo 7.6 Valgkomiteen etter årsmøtet 2012 Gunn Kjetså, Hornnes ( ) Helge Nilsen, Kristiansand ( ) Marry Kleiven, Vigmostad ( ) Kjell Terje Flottorp, Byremo ( ) Wenche Reiersen, Vågsbygd ( ) Varamedlem Brynjulf Aagensen, Iveland ( ) Brennpunkt Mali Gunnar Urstad hadde telefonintervju med Hilde og Alf Halvorsen fra Gambia. Familien Ebitu ble sendt hjem med fly 14. april. Det har vært vanskelig for de familiene som har bodd i Bamako. Våre kristne søsken i Tambaga og i våre samarbeidskirker har ikke vært berørt av kuppet. Side 8

9 Halve landet er okkupert av rebeller, men det berører ikke våre kristne. I nord har de måttet flykte. Det er rimelig stabilt i sør. Håper på å returnere til Tambaga midt i neste uke. Det har også vært statskupp i nabolandet. Det er blitt døpt sju mennesker i en landsby. Menighetslivet går sin gang. Håper ikke at arbeidet skal lide for mye under evakueringen. Alf skal ha distriktvise ledersamlinger når han er tilbake i Tambaga. Årsmøtedeltakerne ble oppmuntret til å be for den politiske situasjonen i Mali, at de kan finne en god og klok løsning, at valg kan skje uten for store uroligheter og at mennesker åpner seg for Guds kjærlighet. Alf og Hilde takket for forbønn og givertjeneste til malinkéarbeidet. Om arbeidet internasjonalt Rolf Kjøde sa at disippel- og lederbygging i våre samarbeidsland er viktig. Er viktig for selvstendiggjøring. Det er mange i Ecuador, som etter dette, driver arbeidet selv. Mange indianere er blitt evangeliske kristne. Vi vil styrke disippel- og lederbygging i Bangladesh. Har hatt kurs i forhold til hensiktsmessig drevet menighet. Asia foreslås som et spesielt satsningsområde. Har fått en stor arv som vil bli brukt til å høyne innsatsen i Asia. Baser og strategiske sentre i: Oslo, Bamako, Dakar eller Katmandu. Innsats innenfor lederbygging m.m. Forbønn og takk De ansatte som var til stede på regionårsmøtet, ble presentert og bedt for. Oddvar Søvik og Óluva Laksá som har blitt pensjonister, ble takket for tjenesten og overrakt hver sin gave. Avslutning av årsmøtet Rolf Kjøde tilskyndet Agder-folk å være med på Generalforsamlingen i Stavanger. Geir Reinertsen avsluttet regionårsmøtet og stilte spørsmålet: Åssen kan vi vinne nye for Jesus? Referenter Ole-Martin Storemyr Kari Omre Erlandsen Protokollunderskrivere Jørg B. Wigemyr Live Danbolt Drange Side 9

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER

NORMISJON REGION AGDER NORMISJON REGION AGDER Referat fra regionårsmøte 2013 Forum: Regionårsmøte Normisjon region Agder Sted: Bibelskolen Tid: 6. april 2013 1.0 KONSTITUERING 1.1 Lovene er sendt ut og forutsettes lest 1.2 Valg

Detaljer

Valg til regionstyret

Valg til regionstyret NORMISJON REGION AGDER Valg til regionstyret Regionårsmøtet 2011 Regionårsmøte Oddernes menighetshus 9. april 2011 Under regionårsmøtet 2011 skal det velges leder av regionstyret og to medlemmer til regionstyret.

Detaljer

Valg av tellekorps Magnar Svenningsen leder, Inge Flaat, Espen Berge, Gunn R. Kjetså, Ruth Kjetså Iversen, Marianne Rundholt

Valg av tellekorps Magnar Svenningsen leder, Inge Flaat, Espen Berge, Gunn R. Kjetså, Ruth Kjetså Iversen, Marianne Rundholt Forum: Regionårsmøte 2011 Normisjon region Agder Til stede: 125 deltakere, 119 stemmeberettigede Møtested: Oddernes menighetshus, Kristiansand Dato: 09.04.11 Referat Ole-Martin Storemyr, Helge Drange Regionstyrets

Detaljer

Valg regionårsmøte 2017

Valg regionårsmøte 2017 Valg regionårsmøte 2017 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder) 2015 2017 Torbjørg Sandal, Lyngdal (nestleder) 2014 2017 Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2014 2017

Detaljer

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 1. Oddvar Reiersølmoen ønsket velkommen 2. Reidun Hjemdal holdt en andakt med utgangspunkt i stikkordet nåde. 3. Konstituering av årsmøtet: 1. Ordstyrer:

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Årsmelding Normisjon region Agder 2013

Årsmelding Normisjon region Agder 2013 Årsmelding Normisjon region Agder 2013 Fem «på gata»: Det viktigste i 2013 Knut Svein Dale: Alpha har vært til inspirasjon og glede, og det er mange positive signaler om at Alpha fortsatt er et godt redskap.

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte april 2012

Normisjon Landsstyrets møte april 2012 Normisjon Landsstyrets møte 26.-27.april 2012 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm: Landsstyrets møte Kurt Hjemdal, Berit Synøve Danielsen, Marit Elisebet Totland, Kåre Skråmestø, Pål Rune Winther Jørgensen,

Detaljer

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008 Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal (ikke Sak LS 601A, Sak LS 601B, Sak LS 601D, Sak LS 601E1, Sak LS 601F), Ragnhild Gravem (møteleder

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Valg: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker kirkeakademi Rønnaug Aaberg Andersen, Asker og Bærum Katolsk Forum

Valg: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker kirkeakademi Rønnaug Aaberg Andersen, Asker og Bærum Katolsk Forum PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 9.-11. MARS 2007 Sak 1/07 Konstituering av årsmøtet Ingen merknader til innkalling Valg: Dirigenter: Referenter: Tellekorps: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Normisjon Landsstyrets møte 6.-8.september 2012 (Rica Hotell, Gardermoen) ------------------------------------------------------- Forum: Til stede: Forfall: Landsstyrets møte Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø,

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Torsdag 20. februar 2014 kl. 19.00 Årsmøtet ble holdt på Nedenes bedehus. Det hadde møtt fram 47 medlemmer med stemmerett. Forsamlingsleder Inge Flaat

Detaljer

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen NLMs GRUNNREGLER Formål og basis 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Johan Edvard Grimstad (ikke Sak LS 101D, Sak LS 101E3, Sak LS 104A, Sak LS 107 ), Espen Andreas

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Torsdag 23. februar 2012 kl 19.00 Årsmøtet ble holdt på Nedenes bedehus. Det hadde møtt fram 38 medlemmer med stemmerett. Per Gunnar Riber ønsket velkommen

Detaljer

INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL

INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL Møtedato: 22.02.2012 Møtenr: Årsmøte Møtested : Mandal Bedehus Årsmøtesaker Sak 1: Konstituering av årsmøtet for 2012 Forslag til 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Nord. 1.2 Regionens arbeidsområde er Svalbard og Finnmark, Troms og Nordland fylker

Detaljer

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Johansen Tufthaug, Svein Haugland, Sverre Karlsen,

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014 REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR Dato: 14.-15.03. 2014 Tid: 14.03, 18.00 22.00 og 15.03, 10.00-14.30 Sted: 14.03: Norsjø Ungdomssenter. 15.03: Kvitsund Gymnas Til stede: Helge Norheim (styreleder), Kristen

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder Møte: Regionstyret Møtenr.: 2 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 14. mars 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

PROTOKOLL Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2016

PROTOKOLL Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2016 PROTOKOLL Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2016 Mandag 21.november 2016 Olympiatoppen, Sognsvann kl.19.00 1 Sak 1 Konstituering Styreleder Cato Zahl Pedersen ønsket alle velkommen til Generalforsamlingen

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 22.-23.april 2010

Normisjon Landsstyrets møte 22.-23.april 2010 Normisjon Landsstyrets møte 22.-23.april 2010 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm.: Andre: Landsstyret Kurt Hjemdal, Geir I Mykletun, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn- Marit Lygre, Hanne Tufthaug,

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 19.06.2017 Tid: 17.30 21.30 Sted: Regionkontoret, Kristiansand Til stede: Rune Galteland (styreleder), Kristen Salmelid, Kjellaug Inntjore, Kristin Kjebekk

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Molde-fellesskapet

Molde-fellesskapet Molde-fellesskapet 07.05.2017 Om Normisjon Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon.

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 22.-23.01.2016 Tid: Sted: Undeland Misjonsgård Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Sverre Høgsås, Egil Grindland

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte september

Normisjon Landsstyrets møte september Normisjon Landsstyrets møte 3. -5.september 2009 ------------------------------------------------------------ Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Geir I. Mykletun, Berit Synøve Danielsen (Sak LS

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt Møte: Regionstyret Møtenr.: 7 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Onsdag 30. aug. 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø T Egil Svela T Dagfinn Brandsæter T Håvard Brekkå T Brith Halvorsen

Detaljer

NMS GRUNNREGLER og vedtekter

NMS GRUNNREGLER og vedtekter NMS GRUNNREGLER og vedtekter VEDTATT AV NMS GENERALFORSAMLING JUNI 2017 GRUNNREGLER 1 Det Norske Misjonsselskap (NMS) er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og et redskap for å realisere

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017 Protokoll årsmøte i FNF 2017 Tid: Onsdag 15. mars 2017 kl. 18.00 20:00 Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgaten 3, Oslo Foredrag Før selve årsmøtet holdt den prisbelønte naturfotografen og forfatteren

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET Statuttene er utarbeidet med utgangspunkt i Forbundstyrets forslag til anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund av november 2003. Endringene

Detaljer

Antall medlemmer som møtte: 20 medlemmer og 4 som ikke er medlemer i Kløver Ess.

Antall medlemmer som møtte: 20 medlemmer og 4 som ikke er medlemer i Kløver Ess. Årsmøtereferat Kløver Ess mandag 15. februar 2016 kl 1800 på Bøndernes. Antall medlemmer som møtte: 20 medlemmer og 4 som ikke er medlemer i Kløver Ess. 1. Valg av ordstyrer. Anne Marit ble valgt til ordstyrer.

Detaljer

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet. Svarslipp Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.no Bank: 3000.15.10300 Org.nr: 960 474 708 Komme ditt rike

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015

NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015 NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Eli Skåland Tveitane, Pål-Rune Winther Jørgensen, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Tufthaug,

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

Grunnregler for Normisjon

Grunnregler for Normisjon Lover i Normisjon Grunnregler for Normisjon Vedtatt av gen.fors i Vennesla 4. juli 2000, med endringer vedtatt på gen.fors. i Grimstad 10. juli 2006, gen.fors. i Trondheim 26. juni 2009, gen.fors. i Stavanger

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND 1 FORMÅL OG MOTTO 1.1 FORMÅL Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land. Menigheten

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Visjonsdokument. for. VI-normisjon

Visjonsdokument. for. VI-normisjon Visjonsdokument for VI-normisjon Revidert av lederskapet høst/vinter 2012 Lagt fram for årsmøtet og godkjent 31. januar 2013 Innledning Varteig Normisjon ble stiftet allerede i 1860, og har vært en selvstendig

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 GRIMSTAD MISJONSMENIGHET VEDTEKTER Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 Statuttene bygger på Anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund vedtatt av DNMs generalforsamling

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 16.-17.oktober 2008

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 16.-17.oktober 2008 Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 16.-17.oktober 2008 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm: Landsstyret Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Håvard Losvik, Kari Vik Stuhaug, Berit Synøve Danielsen, Geir

Detaljer

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 1500. Til stede: Fra styret: Øystein Revheim,

Detaljer

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes?

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes? Hvem gjør hva? Det lokale fellesskapet har ansvar for den praktiske tilretteleggingen og kan søke støtte hos Norges Kristelige Studieråd. Normisjon skaffer materiell og kvalifiserte kursholdere som også

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-6.september 2008

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-6.september 2008 Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-6.september 2008 Forum: Til stede: Landsstyret Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Johan Edvard Grimstad, Espen Andreas Hasle, Kari Vik Stuhaug, Berit Synøve Danielsen,

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 7. mars 2013 Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 Tilstede: Rune Andersson (styreleder) Arne Solberg (nestleder) Jogeir Lianes Gerd Solbakken Marit Vågen Siri Myklebust

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grimstad Normisjon 2009 Lørdag 14. mars kl. 11 på IMI huset.

Referat fra årsmøte i Grimstad Normisjon 2009 Lørdag 14. mars kl. 11 på IMI huset. Referat fra årsmøte i Grimstad Normisjon 2009 Lørdag 14. mars kl. 11 på IMI huset. Innholdsfortegnelse Velkommen...2 Andakt...2 Konstituering...2 Årsberetning...2 Kommentarer til årsberetningen...2 Forslag

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE Vedtektene har status som generalforsamlingens anbefalte vedtekter for menighetene i Misjonskirken Norge. Generalforsamlingen kan endre vedtektene

Detaljer

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter Råd, utvalg m.m Møtested Møtedato Kirkerådet Oslo 06.-07.09.02 Saksbehandler: Kristin Fæhn Sak nr. KR 41/02: Godkjenning av vedtekter for Kirkens

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 10.-11.desember 2009

Normisjon Landsstyrets møte 10.-11.desember 2009 Normisjon Landsstyrets møte 10.-11.desember 2009 Forum: Til stede: Fra adm: Sted: Landsstyret Kurt Hjemdal, Marit Elisebet Totland, Berit Synøve Danielsen (ikke Sak LS 901A; 901B; 901C; 901D; 902; 906B),

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte torsdag 24.april - lørdag 26.april 2014

Normisjon Landsstyrets møte torsdag 24.april - lørdag 26.april 2014 Normisjon Landsstyrets møte torsdag 24.april - lørdag 26.april 2014 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm: Gjester: Sted: Landsstyret Tormod Kleiven, Eli Skåland Tveitane (ikke Sak 201E; 206; 207A; 209A.C),

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Årsmelding Normisjon region Agder 2016

Årsmelding Normisjon region Agder 2016 Årsmelding Normisjon region Agder 2016 Året 2016 er det sekstende året i Normisjons historie. Acta legger fram en egen årsmelding til sitt årsmøte. Regionstyret Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal

Detaljer

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205 Møte: Regionstyret Møtenr.: 6 2015 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergensstudentenes Allianseidrettslag

Årsmøte 2013 Bergensstudentenes Allianseidrettslag Årsmøte 2013 Bergensstudentenes Allianseidrettslag Årsmøte har den høyeste myndighet i BSI, og er derfor avgjørende for de organisatoriske og økonomiske premissene for året som kommer. Alle som er medlemmer

Detaljer