1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent)"

Transkript

1 Forum: Normisjon region Agder: Regionårsmøte 2012 Til stede: 134 påmeldte Møtested: Oddernes menighetshus, Kristiansand Dato: Referenter Ole-Martin Storemyr, Kari Omre Erlandsen Regionstyrets leder, Geir Reinertsen, ønsket velkommen til regionårsmøte Utsending fra landsstyret, generalsekretær Rolf Kjøde, hilste fra landsstyret og holdt bibelundervisning over temaet: Misjon hjemme og ute i en ny tid. Sak: Kommentar, konklusjon, tiltak: 1.0 Konstituering 1.1 Lover for regioner i Normisjon Lovene var sendt ut på forhånd og var forutsatt lest av utsendingene. Leder av regionstyret informerte om dette. 1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent) 1.3 Valg av referenter Ole-Martin Storemyr, Kari Omre Erlandsen 1.4 Valg av tellekorps Øystein Sundvoll (leder), Frid Sissel Reiersølmoen, Kristine Kjetså-Norum, Jorunn Jokelid, Lars Iver Wennerberg, Helge Nilsen 1.5 Valg av protokollunderskrivere Jørg B. Wigemyr, Live Danbolt Drange 2.0 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader. Valg under sak 7 - flyttes av tidsmessige årsaker litt fram. 3.0 Årsmelding og regnskap 3.1 Årsmelding for 2011 Regionstyrets leder, Geir Reinertsen, foretok en gjennomgang av årsmeldingen. Områdestrukturen Vinne nye mennesker Strategiplan Side 1

2 Eikely Agderstrand: Salget av leirsted skal ta god tid viktig ikke å forhaste seg. Regionstyret har knyttet til seg dyktige folk på eiendomsforvaltning. Pengene bør forvaltes klokt videre. Vi vil bruke dem til å vinne nye mennesker for Jesus. Det er full drift på Agderstrand i Kraftsenter i Grimstad: Første spadetaket er tatt, ikke lenge før vi er der. Regionårsmøtet 2013 planlegges holdt på BiG. Misjon: Internasjonalt arbeid Økonomi: Vil bli tatt opp senere ved Gunnar. I årsmeldingens punkt om økonomi må følgende endres til: Side 3 øverst: ca ,, andre linje: ca ,. Side 2 Økonomisk vurdering: Underskudd på kr ,. Fermate Sør: Er glemt i årsmeldingen noe som ble beklaget. Teksten som skulle ha stått: Fermate Sør, Normisjon region Agders eget ressurssenter for sjelesorg og veiledning, startet opp sitt arbeid i september Dette er et prosjekt som strekker seg over to år. De disponerer to kontorer på regionkontoret, og har fast åpningstid hver mandag. Naturlig nok tar det noe tid før et slikt tilbud blir godt etablert, men det er en del faste brukere som en får følge i prosess og utvikling. Fermate Sør tilbyr også kurs innenfor sjelesorgfeltet. Det er to ansatte som bruker noe av sin arbeidstid i dette meningsfulle diakonale arbeidet. Det er etablert et fagråd som de ansatte spiller på lag med. Sommer i Sør: Ble også glemt i årsmeldingen. Teksten som skulle ha vært med: Fra og med 2011 er regionen blitt medarrangør av Sommer i Sør, Normisjons nest største stevne på landsplan, med over 600 deltakere. Det er et flott samarbeid med Bibelskolen i Grimstad om dette stevnet, som samler hele familien noen dager om sommeren i Grimstad. Mye godt seniorarbeid i regionen Kvinne- og mannsarbeid Bønnearbeid Skoler og barnehager Media KIA Kommentarer Asbjørn Tønnessen: Søgne trenger et nytt menighetshus/menighetssenter sammen med andre kristne organisasjoner. Vi ønsker å kjøpe Agderstrand. Det er blitt en vanskelig sak for Søgne Normisjon, siden det ene bedehuset er kondemnert, og det andre har ikke utvidelsesmuligheter. Vi ønsker å bygge et felles hus. Har tatt kontakt med regionen og hatt tre møter om saken. Vi har fått inntrykk av at det har vært liten interesse for å selge stedet til Søgne. Det er vanskelig å forstå at vi i Søgne ikke kan få kjøpt stedet og drive Normisjons-arbeidet videre. Området er søkt regulert til boliger. Bygget er kjøpt for indremisjonsarbeid. Vi er kjent med at stedet er omregulert til offentlige formål, ikke til bolig. Vi spør: Er det mulig å komme i forhandlinger med regionstyret? Vi ønsker å kjøpe Agderstrand etter takst. Jan Olav Brufjell: Noen ser penger på Agderstrand, andre ser misjon. I Søgne er kirke- og bedehusfolk de samme. Organisasjonene har et godt forhold til Den norske kirke. Det har vært møter med ledelsen i regionen, og vi må spørre: Hvor er demokratiet i Normisjon? Ledelsen har holdt kortene tett inn til seg. Søgne ønsker å kjøpe Agderstrand for å drive misjon og samle inn penger til Normisjon. Hvis det ikke går etter planen i forhold til omregulering til boliger hva tjener mest i forhold til hvem som skal kjøpe? Sigbjørn Horverak: Hadde tenkt å snakke om økonomi, men nå vil jeg snakke om Agderstrand Side 2

3 først. Vi står foran en formidabel økning i folketallet i området. Er det da framtidsrettet å selge Agderstrand? Søgne ber om å komme i direkte forhandlinger med Normisjon, men det er ikke ønsket. Nå skal kontoret til Grimstad. Da mister Kristiansand det. Vil man legge brakk der det er stor konsentrasjon av folkemengde? Regionstyret oppfordres til å gå i direkte forhandlinger med Søgne. Jeg setter fram forslag om det. Økonomisk vurdering: Leser fra årsmeldingen at det blir gitt mer til internasjonalt arbeid. Det er alvorlig at det er mindre til regionen. Viktig å formidle hvilket arbeid Normisjon driver. Har vi for mange arbeidere i regionen og må si opp folk? Nei! Morten Askildsen: Eikely og Eikely barnehage er ikke skilt ut som enheter. Generalfullmakt? Er skeptisk til det. Hvem har kontrollen? Hva har styret tenkt ved en slik fullmakt? Rolf Kjøde: Forretningsutvalget i Normisjon har behandlet Agderstrand-saken. Regionen er blitt anbefalt å selge Agderstrand, og på det åpne markedet. Opplever at det har vært god kommunikasjon. Viktig å omtale hverandre, ikke som at den ene bare er interessert i penger og den andre i misjon. Ikke si det slik at noen er for penger og andre for misjon. Viktig å tenke strateg. Penger er middelet, ikke målet. Kristine Kjetså-Norum: Vil si noe om nedgangen i gaver. Det er mange ansatte i forsamlinger og foreninger. Tror det kommer inn mye til det. Totalt ikke mindre penger til Normisjon. Oddvar Søvik: Fint å være i Normisjon. Agder har et variert og fint arbeid. Synes det er fint at styreleder poengterer at vi vil være en misjonal bevegelse, fint å lese om Alpha. Hvor mange er blitt frelst i våre sammenhenger? Tør vi innse at vi vinner så få vi gjør? Tror Alpha-kurs er godt middel til å vinne nye. Ta kontakt med ikke-kristne og før dem inn i et kristent fellesskap. Plante fellesskap for å få flere med det er vår eksistensberettelse. Jan Olav Brufjell: Det er vedtatt at Agderstrand skal selges til høystbydende. Ikke lett å forsvare Normisjon i Søgne. Det inviteres til dialog. Dialogen bør komme fra regionens ledelse. Gunnar Urstad (svar til Morten Askildsen): Vi ble rådet av advokat å utstede generalfullmakt. Generalfullmakten har store begrensninger. Regionstyret er foreningen Eikelys medlemmer og utgjør årsmøtet. De velger også styret. Geir Reinertsen: Jeg forstår at Agderstrand-saken er en vanskelig sak. Vi ønsker at mennesker må bli frelst. Vi tenker oss at de som gav Agderstrand, gav det til Normisjon og til regionen. Vi skal forvalte det godt. Det drives et godt arbeid i Søgne. De trenger en tomt. De kan få kjøpe tomta. Det er ikke gjort vedtak om høystbydende. Vi ønsker å legge det ut på det åpne marked for å få mest mulig penger. Kanskje vi kunne hatt en bedre dialog. Vi har ikke lukket noen dør for Søgne. Midlene fra salget skal komme hele regionen til gode. Stedet ble gitt til regionen/kretsen, ikke til Søgne. Magne Kjetså: Vi vil det samme og ønsker det samme. Det er for sjelers frelse vi gjør det. Det er riktig å selge det på åpne marked, for å få flest mulig penger til misjon. Live Danbolt Drange: Er tidligere misjonær i Ecuador. Ecuador er ferd med å utfases helt. Er opptatt av at vi ikke må glemme landet. Hvem er de nasjonale medarbeiderne? Er det ansatte eller er de mennesker som er vunnet? Gud har mange løfter til trofasthet i bønnearbeidet. Be for de kristnet i landene der vi jobber. Det er også mange immigranter fra disse landene. Viktig å huske også på dem, slik at de kan bli bevart. Asbjørn Tønnessen: Stor enighet om at det gjelder både god økonomisk utnyttelse og misjon. Utnytte ting best økonomisk. Søgne har holdt på i mange år for å få tomt til et tidsmessig menighetssenter. Vi er villige til å betale. Ønsker å komme i dialog for å drøfte tingene sammen. Side 3

4 Sigbjørn Horverak: Søgne har et allsidig Normisjons-arbeid. Det er mange mennesker i Søgne. Viktig å tenke strategi. Horverak leser opp forslag til vedtak om Agderstrand. Gunvor Holvik: Ønsker å støtte Live. Bønn er viktig, og informasjon er viktig i forhold til det. Bra å få informasjon i regionavisen. Viktig å få informasjon for å skape engasjement. Savner misjonsstoff i Agenda 3:16. Bladet har større publikum enn andre medier. Engasjement skapes av informasjon. Stein Børre Kolstad: Agderstrand er en fantastisk plass. Må ikke brukes til boligformål. Søgne bør få bygge et menighetshus. Kortsiktig å selge Agderstrand. Kan det bygges slik at også Normisjon får nytte av det. Knut Svein Dale: På langt sikt kan vi tape mer ved et åpent salg. Vi kan få folket mot oss. Bruk god tid med tanke på salget! Knut Oveland: Har god erfaring med å bygge menighetssenter i Froland. Er det aktuelt å bygge menighetssenter, bør Søgne få den muligheten. De bør få det til odelstakst. Geir Reinertsen: Vi kan ikke sponse et hus i Søgne. Regionen ønsker å bidra også til Søgne, på lik linje med andre. Synes at Søgne Normisjon har lagt saken tydelig fram for oss. Ser ikke behov for et nytt forslag, slik Sigbjørn framsetter. Vi ønsker å selge til Søgne, men vil ikke skvise ut andre interessenter. Dirigent: Forslaget må ha 2/3 flertall. Behandles etter pause. Forslaget leses opp. Sigbjørn Horverak (etter pausen): Et nytt forslag er blitt drøftet. Jeg godtar forslag om at Søgne får en reell sjanse til å drøfte saken med regionen. Trekker derfor mitt tidligere forslag. Årsmelding for Normisjon region Agder 2011 godkjennes med de endringene som ble presentert av styreleder. Merknad: Årsmøtet ber regionstyret i den videre salgsprosessen legge vinn på at Søgne Normisjon gis en fortrinnsrett ved salg av Agderstrand på ellers like vilkår. Det forutsettes god dialog mellom regionstyret og Søgne Normisjon. 3.2 Regnskap for 2011 Gjennomgang av regnskap for 2011 ved Gunnar Urstad. - Gavene som gis, fordeles før vi får de inn i vårt regnskap. Derfor er det litt vanskelig å sammenligne med tidligere tall. Tidligere ble pengene sendt til Hovedkontoret i tråd med budsjettet. - Bidrag til Hovedkontoret er økt betraktelig. - Nedgang i gaver på ,. - Totale inntekter på 10, 82 millioner, hadde budsjettert med mer. - Personalkostnader er delt i to: Regionansatte og forsamlings-ansatte. - Underskudd ca ,. - Avsatt pott til to leirsteder Eikely og Agderstrand. Kapitalen avsatt til Agderstrand blir trukket tilbake og fristilles. - Regionen har 10,9 millioner på bok. 3,9 er det bindinger på. - Budsjett 2012: Stillinger vil stå vakante. Ønsker flere lokale avtaler. Kommentarer: Morten Askildsen: Har spørsmål til balansen og note 4 og 5 i regnskapet: Fordringer på Eikely på Side 4

5 ca. 2 millioner. Tendensen er at de har økt fra året før. Hvor trygg er regionen på at pengene er der når de trenger dem? Om ikke det finnes sikkerhet, bør det utgiftsføres med en gang, og da ville underskuddet blitt er helt annet. Årsmøtet skulle hatt regnskapet for Eikely. Hvor lenge har Eikely drevet med underskudd? Hva er økonomien på Eikely? Gunnar Urstad: Eikely har ikke noe annet lån enn 1,5 millioner til regionen. Ett av lånene nedbetales jevnlig hver måned. Lånet kan sies opp på kort varsel, og det kan bli tatt opp lån i bank med sikkerhet i eiendommen. Eikely jobber for å få en sunn økonomi. Regionstyret har godkjent regnskapet, som er revidert og godkjent av revisor. Morten Askildsen: Det stemmer ikke at lånet er blitt nedbetalt. Ved å se på tallene, ser vi at fordringene går opp ikke ned og det er ikke betryggende. Øystein Sundvoll: Problemer ved oppstart av barnehagedriften på Eikely. Barnehagedriften vil i 2012 gå i overskudd med samme beløp som underskuddet var på i Nye folk på Eikely har tatt tak i drifta. Vi ser for oss at regnskapet skal balanseres i løpet av to år. Regnskap for Normisjon region Agder 2011 godkjennes. 4.0 Orienteringssaker 4.1 Informasjon fra Acta Tonje Teistedal: Det er utrolig spennende å være Acta-leder. Vi har et rikt barne- og ungdomsarbeid i Agder Noe bedre i vest enn i øst. Det er mye spennende som skjer, og mange som møter Jesus ukentlig og på leir. Utfordring i forhold overgangen fra barn til tenåring og fra tenåring til voksenlivet. Beina til Acta er lag, leir, ledertrening og familiearrangement. Antall lag (122 i siste opptelling) holdes stabilt. Antall kor har gått ned, noe som har sammenheng med at flere har blitt tweens-kor. Nedgang på antall leirdeltakere de siste årene. Det jobbes nå mye med leirene, hvilke typer og hvor vi skal drive leir. Vi trenger besteforeldre til å være med på leir og har behov for noen som kan ha kjøkkentjeneste under leirene på Agderstrand. Vi trenger også litt materiell, spill og annet, samt sponsormidler til profilering. Det er åndelig krise i ungdomsarbeidet. Alle må få veiledning ha mentor. Viktig å gå i dybden. Musikklederhelga i år samlet 40 deltakere. Vi vil jobbe videre med dem. ABS Acta bibelskole har dypere undervisning i Guds ord og luthersk kristendom. 4.2 Spørsmål og kommentarer til andre rapporter (forutsettes lest på forhånd) Inger Bjørg Kvestad: Hvorfor er leir for barn med følge gått ut? Det er trygt å ha med noen på leir. Tonje Teistedal: Det har vært for få påmeldte. Vi skal ha noen bo-hjemme-leirer. 5.0 Strategi Arne Inge Vålandsmyr informerte om prosessen og bakgrunnen for strategien. Vektlegger kjærlighet til Guds ord og Normisjons-folkets lengsel etter å se at mennesker blir frelst. Strategiplanen starter derfor med tre punkt som er en slags kjærlighetserklæring: Gi seg til Gud, til Guds folk og til dagens mennesker. Det er dagens mennesker vi er til for å vinne. Planen har en tydelig profil: Vi vil videre! Knut Bjørn Skyttemyr (om vimpelen): Vi skammer oss ikke over evangeliet. Hvis vi sier at Jesus er eneste vei til frelse, blir vi stemplet som intolerante, og hvem vil vel være det? Men det er ikke vi som setter agendaen, og vi må tåle å bli kalt intolerante. Sitat fra mann om kona si: Ho var gild å ha i huset, men ikke ute. Kanskje vi har en slik Jesus? Erik Albert (om evangelisering og misjon): Rom 10,1. Det vi har, er livsviktig, og det er det som må Side 5

6 prege oss. Vi må som organisasjon være villig til å gå ut av vår komfortsone. Alpha-kurs virker, og derfor viktig å satse på det vi vet virker. Tonje Teistedal (om barn unge og familie): Acta har egen handlingsplan, men viktig med kontinuitet, Acta og Normisjon må dra sammen. Familien er et bindeledd for å kunne dra Acta og Normisjon tettere sammen. Lokalt engasjement for å sende unge på ledertreningskurs med mer er viktig. Vi ønsker å øke antall leirdeltakere, gi tilbud om gjensynstreff og annen oppfølgning etter leiropphold. Acta-lag bør bli delaktig i lokal strategiplanlegging. Oddvar Søvik (om bønn): Bønnen er det viktigste arbeidsredskap i Guds rike (Hallesby). Bønnen forutsetning for alt annet. Våre bedehus må igjen bære sitt navn med rette. Gjennom bønnen lærer vi Guds vilje å kjenne. Bønn er et viktig våpen i åndskampen. Vi må legge til rette for bønnekurs, bønnehelger, bønneskoler, undervisning og praksis. Folk har ikke lært å be. Vil gjerne takke ja til forespørsler om noen ønsker kurs om bønn. Det bør være bønn framfor alle møter, eller i første del av møtet. Inge Flaat (om diakonale fellesskap): Noen av de som kommer til oss i sjelesorg, kommer ikke fordi de har brent seg på Guds ord men p.g.a. dårlig erfaring fra kristne fellesskap. Ser for oss at våre fellesskap blir skapt av en kultur preget av Jesu omsorg og varme. Åpne fellesskap hvor man blir tatt i mot som man er. En kultur hvor det blir snakket sant om livet, også når det er vondt og vanskelig. Et fellesskap der man kan være hel, ikke et felleskap hvor man strammer seg opp for å bli godtatt i. Konkrete tiltak som eksempelvis et utvalg som har fokus på diakoni i forsamlingen, sjelesorg, medvandrertilbud, og kanskje spesielt i forhold til ledere. Nettverk av cellegrupper. Arne Inge Vålandsmyr (om lederskap og fellesskap): For at en menighet skal fungere, trengs et åndelig lederskap. En passende betegnelse på lederskap er spillende trener, frimodig lederskap. Ingen foreninger skal presses til å bli forsamlinger. Tettere samarbeid med Den norske kirke? Vi må tenke gjennom hva kirken trenger, og hva vi kan bidra med. Den mest effektive måten å vinne nye mennesker på, er å plante nye fellesskap. Viktig at alle tenker misjonalt, både foreninger og forsamlinger. Viktig med fokus på unge familier. Arne Inge (om veien videre): Flere har vist interesse og spurt: Hvordan kommer vi i gang? Svar: Det må lages lokale handlingsplaner. Da må vi se hva som er det viktige. Hva begynner vi med og når? Ansatte i regionen vil gjerne være behjelpelige med dette. Geir Reinertsen: Jeg er stolt over strategiplanen. Produktet er laget av dere, gjennom bønn. Håper årsmøtet går god for denne. Kommentarer: Live Danbolt Drange: Det er mye flott i strategiplanen, men hvor er ytremisjonen? Den er sikkert underforstått, men burde stått eksplisitt. Hvor mange utsendinger har region Agder i 2022? Det må eksemplifiseres. Må ha et misjonalt fokus og ha et misjonsutvalg. Kirkesamfunn som ikke driver ytremisjon, dør. Ytremisjonsvisjon er viktig også for indremisjonen. Ingeborg Håland: Bra at fotfolket fikk være med på utarbeidelsen av planen. Ville ha bønn på alt som er. Om man tenker på dette som en rakett, ville jeg hatt bønn i bunnen. Bønnen er motoren. Om lederskap: Tror ikke folk vet hva de fem embetene i forhold lederskap innebærer. Det trengs undervisning om dette. Stein Varhaug: Strategien inneholder alt vi etterlyste. Samlet ungdomsledere. Vi dro nytte av hverandres ressurser. Stolt av at Acta-laget i Kristiansand og Normisjon Mandal kan dra noe sammen. Ikke bare henge med, men være i front. Ikke vær opptatt av det som skiller. Enhet er viktig, at vi kan stå sammen. Enhet er mer og mer viktig i tiden framover. Side 6

7 Stein Kolstad: Av og til et dårlig akustisk miljø. Viktig at alle hører. Den som har ører, hør. Skap et miljø der alle kan høre. Viktig å bruke mikrofonen. Oddvar Søvik: Om misjonale fellesskap. Har vært i Århus valgmenighet i Danmark. Der var strategien: Hvem er vi, hvem skal vi nå og hvordan gjør vi det? De hadde en klar strategi for hvordan ut fra målgruppe. En av de enkle strategiene var også vennskap med ikke-kristne. Vi har en utfordring med å få ikke-kristne venner. Det å få ufrelste venner, må være vårt mål. Torbjørg Sandal: Om punkt 3 i innledningen, om å være rede til å krysse grenser. Var på KIA-fest i går. Der ble de setningene virkeliggjort. En flott gjeng som driver KIA-arbeid. Det er en mulighet vi ikke har sett eller brukt. De kommer for å søke fellesskap. Gunvor Holvik: Om samarbeid med DNK. Om vi vil samarbeide med DNK, må vi vite hvorfor og hvordan. Det gjøres en flott jobb med SMM. Mange får mer informasjon om misjonsarbeidet. Flott om KIA. Mange innvandrere blant oss. Viktig å invitere og inkludere. Kristine Kjetså-Norum: Benytte situasjonen der man er for å få tak i nye. Skal ha barn, og vil da starte trilletreff på bedehuset. Da får man kontakt, og får ufarliggjort bedehuset og mulighet til å invitere på andre ting. Om Alpha-kurs: Vi starter kurs på Vigeland til høsten igjen. Viktig at vi kan stå sammen som enhet. Vi er ikke konkurrenter. Frid Sissel Reiersølmoen: I hvilken grad utfyller den regionale strategiplanen den sentrale? Hvor er Jesus i strategiplanen? Savner det levende Jesus-fokuset i første del av strategiplanen. Rolf Kjøde: Planene samsvarer godt med hverandre. Region Agder ligger i forkant. Halvor Torp: Punktet om diakonale fellesskap kunne vært dristigere. Jobber med rusmisbrukere og ser at det er en utfordring i forhold til behov for fellesskap. Må man være medlem for å kunne bli med i cellegruppene? Arne Inge Vålandsmyr: Man må ikke være medlem for å bli med i cellegrupper. Oppfordrer til ikke bare å se på de seks bildene, men også på det som står i innledningen. Ser at det også kan være en ambassadør for ytremisjon på lik linje som det er for Acta. Samsvaret mellom strategi regionalt og sentralt er bra. Ser at planen kunne sagt noe konkret om skoler. Vi tar med oss det som er sagt. Vi skal lage en ny utgave av planen med bedre layout. Innspill fremkommet i årsmøtet, tas med i den videre prosessen. Regionstyret får fullmakt til å sluttføre Strategi for Strategi for vedtas. 6.0 Direkte medlemmers stemmerett under GF Normisjon har 110 direktemedlemmer i Agder. Ti prosent av direktemedlemmene har stemmerett på Generalforsamlingen. Forslag til vedtak: De 11 første direktemedlemmer som melder sin interesse til regionskontoret for å få stemmerett på Generalforsamlingen 2012, får dette. Direktemedlemmer gjøres kjent med vedtaket gjennom årsmøtets innkalling. Ingen kommentarer, og årsmøtet godkjenner forslag til prosedyre. Side 7

8 7.0 Valg Trond Vorhaug orienterte om valgkomiteens arbeid. Det ble avgitt 122 stemmer. 7.1 Medlemmer til regionstyret ( ) Heidi Stallemo Hæåk, Konsmo 69 st. Marianne Rundholt, Risør 47 st. 7.2 Varamedlemmer til regionstyret ( ) Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 40 st. Magne Kjetså, Hornnes 39 st. Olav Håland, Byremo 35 st. Gjert Arnt Gjertsen, Saltrød 14 st. 7.3 Medlemmer til valgkomiteen ( ) Marry Kleiven, Vigmostad 100 st. Kjell Terje Flottorp, Byremo 86 st. Wenche Reiersen, Vågsbygd 95st. Varamedlem Brynjulf Aagensen, Iveland 72 st. 7.4 Revisorer RevisorGruppen Agder AS 7.5 Regionstyret etter årsmøtet 2012 Geir Reinertsen, Vennesla, leder ( ) Else Norheim, Flekkerøy ( ) Kirsten Berge, Mandal ( ) Aage Jenssen, Nedenes ( ) Heidi Stallemo Hæåk, Konsmo ( ) Marianne Rundholt, Risør ( ) Varamedlemmer ( ) 1) Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2) Magne Kjetså, Hornnes 3) Olav Håland, Byremo 7.6 Valgkomiteen etter årsmøtet 2012 Gunn Kjetså, Hornnes ( ) Helge Nilsen, Kristiansand ( ) Marry Kleiven, Vigmostad ( ) Kjell Terje Flottorp, Byremo ( ) Wenche Reiersen, Vågsbygd ( ) Varamedlem Brynjulf Aagensen, Iveland ( ) Brennpunkt Mali Gunnar Urstad hadde telefonintervju med Hilde og Alf Halvorsen fra Gambia. Familien Ebitu ble sendt hjem med fly 14. april. Det har vært vanskelig for de familiene som har bodd i Bamako. Våre kristne søsken i Tambaga og i våre samarbeidskirker har ikke vært berørt av kuppet. Side 8

9 Halve landet er okkupert av rebeller, men det berører ikke våre kristne. I nord har de måttet flykte. Det er rimelig stabilt i sør. Håper på å returnere til Tambaga midt i neste uke. Det har også vært statskupp i nabolandet. Det er blitt døpt sju mennesker i en landsby. Menighetslivet går sin gang. Håper ikke at arbeidet skal lide for mye under evakueringen. Alf skal ha distriktvise ledersamlinger når han er tilbake i Tambaga. Årsmøtedeltakerne ble oppmuntret til å be for den politiske situasjonen i Mali, at de kan finne en god og klok løsning, at valg kan skje uten for store uroligheter og at mennesker åpner seg for Guds kjærlighet. Alf og Hilde takket for forbønn og givertjeneste til malinkéarbeidet. Om arbeidet internasjonalt Rolf Kjøde sa at disippel- og lederbygging i våre samarbeidsland er viktig. Er viktig for selvstendiggjøring. Det er mange i Ecuador, som etter dette, driver arbeidet selv. Mange indianere er blitt evangeliske kristne. Vi vil styrke disippel- og lederbygging i Bangladesh. Har hatt kurs i forhold til hensiktsmessig drevet menighet. Asia foreslås som et spesielt satsningsområde. Har fått en stor arv som vil bli brukt til å høyne innsatsen i Asia. Baser og strategiske sentre i: Oslo, Bamako, Dakar eller Katmandu. Innsats innenfor lederbygging m.m. Forbønn og takk De ansatte som var til stede på regionårsmøtet, ble presentert og bedt for. Oddvar Søvik og Óluva Laksá som har blitt pensjonister, ble takket for tjenesten og overrakt hver sin gave. Avslutning av årsmøtet Rolf Kjøde tilskyndet Agder-folk å være med på Generalforsamlingen i Stavanger. Geir Reinertsen avsluttet regionårsmøtet og stilte spørsmålet: Åssen kan vi vinne nye for Jesus? Referenter Ole-Martin Storemyr Kari Omre Erlandsen Protokollunderskrivere Jørg B. Wigemyr Live Danbolt Drange Side 9

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen...4 Årsmelding 2009...5 Arbeiderne...5 Regionstyret...7 Møtevirksomheten...7 Regionarrangement...7 Alpha...8 Lederarbeid...9

Detaljer

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7 mylder Magasin for misjonskirkene i Kristiansandsregionen Nr 1/2010 ÅRGANG 1 Eidsvåg og Nupen skaper Hellig rom på Hånes side 4 NORGESMESTER I FARTA side 25 ORDFØRER UNDERVEIS side 7 MISJONSKIRKENE I KRISTIANSANDSREGIONEN:

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Innledning Grimstad Normisjon (heretter GN) har lagt bak seg det femte arbeidsåret siden fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen i 2001. Vi gjør med

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN

asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN asias millioner definisjonen på normal aktivitet blir et skjønnsspørsmål for den lokalt utøvende myndighet. KINESISKE HUSMENIGHETER Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 03-2006 VENNEFEST GIR RENT VANN

Detaljer

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Tanken om å slå Normisjon region Telemark sammen med andre enheter innen Normisjon er ikke ny, og det har pågått mer eller mindre

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer