ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE"

Transkript

1 Snillfjord Rådhus ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens kommentar Innledning Generelt Organisasjon Drift Planverk Utviklingstrekk Likestilling Etiske retningslinjer Sluttkommentar 5 2. Økonomi Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Balansen Utvikling i rammetilskudd og skatt Tjenesteområdebeskrivelse Politikk og Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og omsorg Teknisk, landbruk og miljø 35 for Snillfjord kommune.

2 1. Rådmannens kommentar 1.1 Innledning Årsberetningen gir en beskrivelse av Snillfjord kommunes tjenesteproduksjon i Den beskriver også ressursbruk, kvalitet og omfang av tjenestene. Årsberetningen er rådmannens presentasjon av regnskap og årsberetning for kommunestyret. Beretningen er et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale enheter og oppnådd resultat i I årsberetningen er det brukt fremstillinger hentet fra kommune - stat - rapporteringen (KOSTRA) for 2010, publisert 15. mars 2011 (ureviderte tall). Alle kommuner er pålagt å føre regnskapet etter KOSTRAstandard. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. KOSTRA vil også gi kommunen mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner, samt sammenligning med seg selv over år. Vi har valgt å bruke sammenligninger med to andre kommuner, som er lik Snillfjord i areal og befolkning. Det er Roan i Sør-Trøndelag og Flatanger i Nord-Trøndelag. KOSTRA-tallene blir nå mer og mer brukt direkte av regjeringen for å gi tilskudd til kommunene. Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som blant annet viser: Prioriteringer viser hvordan kommunens frie inntekter er fordelt til ulike formål Dekningsgrader viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper Produktivitet/enhetskostnader viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen Utdypende tjenesteindikatorer viser nøkkeltall som supplerer de ovennevnte indikatorene Kvalitetsindikatorer viser kvalitet basert på utvalgte nøkkeltall på enkelte tjenesteområder Under tjenesteområdebeskrivelsen (punkt 3) har vi valgt å ta utgangspunkt i netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter. Denne indikatoren viser prioritering av kommunale ressurser og er et viktig verktøy for å følge og påvirke utviklingen i egen kommune. Snillfjord kommune budsjetterer på nettorammer. Nærmere informasjon om kostra-tall finnes på 1.2 Generelt Regnskapsåret 2010 viser både positivt netto og brutto driftsresultat. Kommunen har fortsatt sterk fokus på økonomistyring. Tilfredsstillende skatteinngang og forutsigbare rammeoverføringer er nødvendig for å kunne oppnå et positivt netto driftsresultat. Lavere renteog avdragsutgifter enn budsjettert og bedre skatteinngang har bidratt positivt til resultatet i

3 Det registreres som tilfredsstillende at kommunen i 2010 hadde et positivt brutto driftsresultat for første gang siden Organisasjon I 2010 ble det ikke foretatt store endringer i organisasjonsstrukturen i Snillfjord kommune. Også i 2010 har det vært ledighet i sentrale stillinger noe som gir utfordringer for kommunens tjenesteproduksjon, da en liten administrasjon har små ressurser å sette inn for å overta uløste oppgaver ved stillingsvakanser. 1.4 Drift Hemnskjela oppvekstsenter ble åpnet og tatt i bruk fra høsten Oppvekstsenteret er en 1 4 skole som er samlokalisert med barnehage. Kommunen åpnet også frisklivssentral i Sentralen er lokalisert i første etasjen på omsorgssenteret og hadde en positiv utvikling med henhold til treningsbesøk utover året. Kroa på rådhuset på Krokstadøra ble gjenåpnet med et nytt konsept høsten Kroa har en viktig funksjon i kommunen og det ble vurdert som nødvendig med kommunal medvirkning for å få etablert tilbudet til innbyggere og besøkende. Innen pleie- og omsorgssektoren fortsatte innsatsen på kvalitetssikring og forbedring av dokumentasjonsrutiner. 1.5 Planverk Arbeidet med klima- og energiplan i kommunen ble påbegynt i Det var fortsatt et betydelig planarbeid i forbindelse med Fylkesvei 714 og industriområdet på Snilldalssetra ble sluttbehandlet. Det mest omfattende arbeidet i 2010 var imidlertid ikke en plan men en omfattende høringsuttalelse til konsesjonssøknadene om vindkraftverk i kommunen. 1.6 Utviklingstrekk Trenden med å kanaliseres regionale utviklingsmidler til samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner fortsatte i 2010 og Snillfjord kommune valgte etter en administrativ vurdering og politisk behandling, å fortsette medlemskapet i programmet Kysten er Klar. Arbeidet med fremtidens helsetjenester i Orkdalsregionen ble ytterligere forankret i kommunene i 2010 og vil fortsette i 2011 med sterkere politisk involvering. I 2011 vil kommunene måtte ta strategiske valg med henhold til hvordan fremtidens helseutfordringer og oppgaver skal løses. Kommunene i Orkdalsregionen har også startet et omfattende kartleggingsarbeid av andre tjenester enn helse og omsorgstilbudene for å vurdere om det er hensiktsmessig med ytterligere samarbeid. Også i dette arbeidet legges det opp til politisk behandling i løpet av 2011, hvor det kan tas strategiske valg for hvordan tjenestene skal utføres i fremtiden. For Snillfjord kommune er det nødvendig å sette fokus på kommuneplanens samfunnsdel. På dette området er det behov for en systematisering av eksisterende planverk, revidering og utvikling av nye delplaner. Rådmannen har iverksatt et arbeid med å vurdere kommunens organisasjonsstruktur med tanke på at den skal være best mulig tilpasset de funksjoner som kommunen har ansvaret. Som en del av vurderingsgrunnlaget vil det bli gjennomført brukerundersøkelser knyttet til de tjenester kommunen leverer i dag. 3

4 1.7 Likestilling Antall K M Aldersgruppe Diagrammet viser antall kvinner og menn ansatt i Snillfjord kommune i de ulike aldersgrupper. Snillfjord kommune er en utpreget kvinnearbeidsplass. Kvinneandelen er størst innen for helsesektoren, men motsatt på funksjonsområdet teknisk, næring og miljø. Av kommunens 150 fast ansatte er 112 kvinner og 38 menn. Ved nyansettelse er det prosedyrer for rekruttering som tilsier kjønnsnøytral vurdering av aktuelle kandidater. Kommunen tilstreber å utjevne kjønnsfordelingen ved nytilsettinger. Rådmannens ledergruppe består av 6 personer, hvorav 2 er kvinner og 4 er menn. På mellomledernivå er det flest av kvinner. Kommunens lønnspolitikk tar utgangspunkt i gjeldende hovedtariffavtaler. Begrepet lik lønn for likt arbeid er bærende for kommunens interne lønnspolitikk. Dette er nedfelt i egen lønnspolitisk plan, som revideres årlig i forbindelse med lønnspolitisk drøftingsmøte. Fordeling mellom de ulike utdanningsnivåer viser at: Stillinger som faller innenfor gruppen uten krav til særskilt utdannelse, er kjønnsfordelingen 58 % kvinner og 42 % menn. Stillinger som faller innenfor gruppen fagarbeider, er kjønnsfordelingen 89 % kvinner og 11 % menn. Stillinger som faller innenfor gruppen høyskolegruppen, er kjønnsfordelingen 61 % kvinner og 38 % menn. Ser en på arbeidstid og forskjeller mellom kjønn, viser denne til dels store forskjeller. 80 % menn arbeider fulltid, mens tilsvarende tall for kvinner er 26 %. Det er generelt et ønske blant deltidsansatte om å få større stillingsandel. Dette er et arbeid kommunen fortsatt vil prioritere for å finne bedre løsninger som sikrer både ansatte og arbeidsgivers behov. 4

5 Sykefraværsstatistikk, alt fravær i 2010 Bemanning Mulige dagsv.netto Sum fravær dagsv Fraværs prosent ,9 % Det arbeides kontinuerlig for å forebygge risiko for sykefravær i hele organisasjonen. 1.8 Etiske retningslinjer Kommunens etiske retningslinjer er tatt inn i internkontrollhåndboken. I tillegg er det utarbeidet enkle rutinebeskrivelser på enkelte fagområder som f. eks innkjøp. Rutinebeskrivelsene skal gjøre det lettere å forholde seg til et komplisert regelverk samt unngå brudd på etiske retningslinjer og prinsipper. Arbeidet med å innføre enkle rutinebeskrivelser vil fortsette på andre fagområder i forhold til en nyttevurdering opp mot ressursbruk. 1.9 Sluttkommentar Innbyggertallet i kommunen har de siste årene vært stabilt rundt I 2010 er det imidlertid registrert en økning i barnefødsler og nybygde bolighus. Kommunen arbeider også aktivt for å legge til rette for ytterligere bosetting både som spredt bebyggelse og i regulerte boligfelt. Det gjøres også en innsats med å legge til rette for næringsutvikling på nye regulerte næringsareal. Bygging av ny fylkesvei 714 ble startet opp i 2010 og vil være en betydelig aktivitet i kommunen i flere år fremover. Nevnte forhold gir grunn til å tro på økt tilflytting til kommunen. Krokstadøra, ( ) Kai Terje Dretvik Rådmann -sign- 5

6 2. Økonomi Snillfjord kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i kommunelovens 48 og regnskapsforskriftens 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og regnskapsresultatet for året. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån, m.v., samt hvordan disse er finansiert. 2.1 Driftsregnskapet Tabell 1 er et sammendrag fra den økonomiske oversikten for drift: Hele tusen Regnskap 2010 Rev. Budsjett 2010 Regnskap 2009 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Resultat finansinnt./utg Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto avsetninger Regnskapsmessig mer-/ mindreforbruk Tabell 1 Driftsinntekter Snillfjord kommunes driftsinntekter består av: Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt verker og bruk Rammetilskudd fra staten Øvrige driftsinntekter som inntektsføres direkte innenfor rammeområdene. Eksempler på dette er refusjoner, brukerbetalinger, øremerkede tilskudd m.v. Driftsinntektene i 2010 var på 86,9 mill kroner. Dette er en økning på 1,0 mill. kroner (1,12 %) fra Kommunenes skatteinngang var på 17,7 mill. kroner. Dette er en økning på 0,6 mill. kroner (3,80 %) fra Rammetilskuddet økte fra 2009 til 2010 med bare 0,027 mill. kroner. Av dette økte inntektsutjevningen med 0,798 mill. kroner, mens ordinært rammetilskudd ble redusert med 0,772 mill. kroner. 0,331 mill. kroner av rammetilskuddet ble avsatt til disposisjonsfond (Snillfjord kommunes andel av ekstramilliarden som kom i revidert nasjonalbudsjett). Samlet sett er økningen i rammetilskuddet på 0,06 % fra Eiendomsskatt på verker og bruk ble innført fra 2009 med en skattesats på 2. I 2010 ble skattesatsen satt til 4, og inntekten av dette ble på 0,648 mill. kroner. En økning på 97,2 % fra året før. Brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter samt overføringer har gått ned med 0,1 mill. kroner (0,37 %) fra 2009 til Momskompensasjon i drift fra investeringsregnskapet i 2010 var på 2,6 mill. kroner, mot 0,548 mill kroner i 2009 (økt med 2,0 mill kroner). Sentrale myndigheter har vedtatt å endre kompensasjonsordningen fra budsjettåret 2010 ved å gradvis flytte kompensasjon av investeringsmoms fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. 6

7 Det blir en overgangsordning som tilsier at 20 pst. av kompensert moms på investeringer i 2010 vil bli overført til investeringsregnskapet. Denne andelen vil øke med 20 pst. hvert år slik at overføringen fra og med 2014 utgjør 100 pst. I 2010 ble 0,526 mill. kroner tilbakeført til investeringsregnskapet. Investeringsmomsen er en inntekt som er brukt i drift og som kommunen ikke får i Sum driftsinntekter Hele tusen År Fig. 1 Driftsutgifter Snillfjord kommunes driftsutgifter består av: Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon Andre ugifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger. Driftsutgiftene gikk samlet sett ned fra 2009 til 2010 med 0,311 mill. kroner (0,35 %). Samlede lønnsrelaterte kostnader inklusive sosiale utgifter hadde samlet en nedgang på 0,703 mill. kroner (1,24 %), se tabell 2. Av denne nedgangen utgjorde premieavvik 2,0 mill kroner. Ordinære lønnskostnader sammen med arbeidsgivers andel av pensjon og arbeidsgiveravgift økte med 1,256 mill. kroner fra 2009 til 2010 (2,32 %). For året 2010 utgjorde samlede lønnskostnader 64,7 % av de totale driftsutgiftene, mens andelen i 2009 utgjorde 65,3 %. 7

8 Tabell 2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen økte med 0,195 mill. kroner i forhold til 2009, og kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen økte med 0,925 mill. kroner i forhold til Sum driftsutgifter Hele tusen År Fig. 2 Brutto driftsresultat er positivt. Et resultat på 0,555 mill. kroner. En positiv endring på 1,275 mill kroner i forhold til Korrigert for investeringsmomsen så er driftsnivået for høyt i forhold til driftsinntektene. I budsjettet for 2010/2011 og økonomiplan er det tatt fatt i dette for å tilpasse driften til forventede inntekter. Figur 2 underbygger dette - driftsutgiftene har ikke økt i 2010 i forhold til året før, selv om forventet lønns- og prisvekst var på 3,1 % i Tall fra statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig lønnsvekst var 4,9 % fra 2009 til

9 Finanstransaksjoner Finansinntektene består av renteinntekter og utbytte samt mottatte avdrag på utlån og utgjør 3,1 mill. kroner i Finansinntektene økte med 0,28 mill. kroner i forhold til Dette skyldes økte renteinntekter og høyere aksjeutbytte fra Trønder-Energi AS i 2010 sammenlignet med Finansutgiftene består av renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter samt avdragsutgifter på kommunenes lånemasse og utgjør 4,6 mill. kroner i Finansutgiftene er økt med 0,180 mill. kroner i 2010 i forhold til Renteutgiftene på kommunens innlån var på samme nivå som i Snillfjord kommune har en vesentlig del av lånemassen liggende i flytende rente. Gjennomsnittlig lånerente var 3,2 % i 2010 mot 3,9 % i Kommunens største långiver Kommunalbanken opererte med en rente på 1,95 % ved årsskiftet 2009/2010 mens den ved siste årsskiftet var oppe i 2,60 %. Resultat eksterne finanstransaksjoner Hele tusen År Fig. 3 Netto driftsresultat Et av de viktigste resultatbegrep i kommuneøkonomien er netto driftsresultat. Netto driftsresultat forteller hva en kommune har igjen av sine løpende driftsinntekter når de løpende driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Et negativt netto driftsresultat betyr at kommunen tærer på kapital for å dekke disse driftsutgiftene. Anbefalingen fra teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er at prosentsatsen bør ligge på 3 3,5 %, for at formuesbevaringsprinsippet skal ivaretas. For Snillfjord kommune tilsier dette ca. 2,6 3,0 mill. kroner. Netto driftsresultat viste i 2010 et positivt resultat på 2,5 mill. kroner. 9

10 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter I % I % 1,4 4,1 1,3 1,8 2,8-0,3 ÅR Fig. 4 Figur 4 viser utviklingen i netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter over tid. I 2010 er den på 2,8 %. I årene har kommunen oppnådd positive netto driftsresultat. Årsbudsjettet for 2011 viser et netto driftsresultat som er negativt med 0,270 mill. kroner (-0,3 %). Gjennom flere år har det vært positive resultat for kommunen, et gjennomsnitt på 2,3 % de fem siste åra. Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter har dermed holdt seg på et stabilt nivå, men viser nå en nedadgående trend, se figur 10. Foreløpige beregninger utover 2011, dvs planperioden , viser negativt driftsresultat selv om driftsnivået er redusert. Som nevnt i tidligere plandokumenter, så fikk Snillfjord kommune en reell nedgang i frie inntekter i 2010, beregnet fra 2009 nivå. Denne reelle nedgangen fortsetter inn i inneværende år. Nytt inntektssystem fra 2011 med nye kostnadsnøkler har heller ikke slått positivt ut for kommunen. Etter at de nødvendige avsetninger og bruk av fond er foretatt (netto avsetning på 1,2 mill. kroner) kom regnskapet ut med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 1,3 mill. kroner. 2.2 Investeringsregnskapet Snillfjord kommunes bruttoinvesteringer i 2010 er på 14,3 mill. kroner. Av dette dekkes 11 mill. kroner av lån. Andre finansieringskilder er bruk av fond. Følgende investeringer er gjort: Ny barnehage/skole Hemnskjela 13,0 mill. kroner SOS-Sansehage 0,063 mill. kroner Oppgradering kartservere/dig.planregister 0,253 mill. kroner Programvare/kartsystem mill. kroner Investeringsregnskapet ble avsluttet med et udekket beløp på 0,142 mill. kroner som følge av prosjekter med manglende finansiering (Egenkap.innskudd KLP 0,088 mill. kroner, restfinansiering dig.planregister 0,010 mill. kroner) og forskjell imellom avdrag innlån/utlån formidlingslån (0,043 mill. kroner). 10

11 2.3 Balansen Arbeidskapital Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Hele tusen År Fig. 5 Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad, og gir en indikasjon på om virksomheten mangler penger. Den gir et svar på om kommunen har evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser Likviditetsgrad 1= (omløpsmidler/kortsiktig gjeld, bør være > 2) =2, Likviditetsgrad 1= (omløpsmidler/kortsiktig gjeld, bør være > 2) =2, Likviditetsgrad 2= (mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld, bør være >1) =2, Likviditetsgrad 2= (mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld, bør være >1) =2,6 Beregningen viser at Snillfjord kommune har god likviditet. I figur 6 og 7 ser vi kommunens likvider for ordinær drift. Kontantbeholdningen 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % År Ubundne fond investering Bundne fond investering Ubrukte lånemidler Driftslikvider Fig. 6 11

12 Ved å korrigere for investeringsfond og ubrukte lånemidler beregnes hvor stor del av kontantbeholdningen som beregnes som driftslikvider. Som det går frem av figur 6 er driftslikvidene på 66,8 % av kontantbeholdningen i Driftslikvider 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % År Bundne driftsfond Likvider for ordinær drift Fig. 7 I driftslikvidene ligger det også bundne driftsfond. Slike midler vedrører udisponerte øremerkede tilskudd eller andre avsetninger og kan redusere driftslikvidene relativt raskt. Likvider for ordinær drift utgjør i overkant av 71 % av driftslikvidene i Dette er midler til ordinær løpende drift, og ligger på et tilfredsstillende nivå. Anleggsmidler og lånefinansiering Hele tusen År Anleggsmidler Langsiktig gjeld Fig. 8 Kommunen kan i hovedsak kun ta opp lån til å finansiere egne investeringer. Disse blir aktivert og avskrevet etter en lineær avskrivningsplan, og lånegjelden skal som minimum avdras i samme takt. Figur 8 viser utviklingen i anleggsmidler og langsiktig gjeld grafisk. Grafen viser at forholdet imellom langsiktig gjeld og anleggsmidlene ikke har endret seg vesentlig fra 2009 til I 2010 ble det foretatt låneopptak i forbindelse med ny skole og barnehage på Hemnskjela. Utbyggingen ble ferdigstilt i 2010 og investeringen er aktivert under anleggsmidler. Øker den langsiktige gjelden raskere enn anleggsmidlene betyr det at en stadig større andel av investeringene finansieres med lån. 12

13 Alle fond Hele tusen År Fig. 9 Fig. 10 Figur 9 viser at kommunens fond har en svak nedgang ifra 2009 til Driftsresultatet for 2009 ble avsatt til fond. Det er positivt at kommunen har mulighet til å avsette midler til senere års disponeringer og investeringer. 13

14 Gjeldsutvikling Det ble tatt opp lån på 11,012 mill. kroner i Den nye skolen og barnehagen på Hemnskjela var det største prosjektet som ble lånefinansiert. Utviklingen i Langsiktig gjeld: Langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpl.) i % av brutto driftsinntekter , , , ,4 Fig. 11 Fig. 12 Netto lånegjeld pr. innbygger har de siste år ligget på et stabilt nivå. I 2010 har netto lånegjeld pr. innbygger økt på grunn av nye låneopptak. 14

15 2.4 Utvikling i rammetilskudd og skatt Utvikling i rammetilskudd og skatt (hele tusen) Budsjett Rammetilskudd Regnskap Øremerket tilskudd til barnehage Regnskap Skatt Fig. 13 I 2010 fikk Snillfjord kommune omtrentlig det samme i rammetilskudd som i Skatteinngangen ble 0,652 mill. kroner bedre enn i For sammenligningens skyld er det i figur13 med tall for øremerket statstilskudd til barnehagene. I fra 2011 så er statstilskuddet innlemmet i rammetilskuddet. Beregnet rammetilskudd og skatt i 2011 er 2,4 % høyere enn hva regnskap 2010 viser. Da statsbudsjettet for 2011 ble lagt fram var det beregnet en lønns- og prisvekst på 2,8 %. Skatteinngangen er vanskelig å anslå, men den ble satt 0,5 mill. kroner høyere enn beregnet nivå. Det er antall innbyggere og alderssammensetning som i størst grad betyr noe når rammetilskuddet beregnes. Aldersgrupperinger er kriterier i inntektssystemet. Kriteriene vektes, og kommunene mottar overføringer avhengig av sin andel i forhold til landsgjennomsnittet. Tabell 3 viser utviklingen i folketallet siden 2004, og i 2010 har det vært en nedgang i folketallet på 6 personer. Tabellen viser at det har vært en nedgang på 20 % i aldersgruppen 0 15 år fra 2004 til I aldersgruppen 67 og oppover har det vært en nedgang på 13,5% fra 2004 til Utfordringen til kommunen er todelt. Det ene er å tilpasse driftsnivået etter endringer i økonomiske forutsetninger og lovpålagte oppgaver. Det andre er å tilpasse tjenesteproduksjonen til endringer i folketall og alderssammensetning. Alderssammensetning utgangen av hvert år Antall 0-5 år Antall 6-15 år Antall år Antall år Antall 80 år og oppover Totalt Tabell 3 15

16 3. Tjenesteområdebeskrivelse Netto rammeforbruk 2010: Funksjonsområdenes nettorammeforbruk % 9 % 22 % 27 % Politikk og sentraladm. Oppvekst Helse og omsorg Teknisk, landbruk og miljø Fig. 14 Oppvekst og helse/omsorg er de største områdene med 69 % av forbrukte nettorammer (se figur 14). I 2009 var prosentsatsen på 64 %. Følgene delmål er vedtatt av kommunestyret i handlingsplan : o Opprettholde skolestrukturen, basert på modell oppvekstsenter i alle tre kretser herunder videreføre samspillet oppvekstsenter og lokalsamfunn, samt oppgradering/rehabilitering av tilhørende bygg og anlegg. o Gjennom kommunens næringsplan ivareta eksisterende næringsliv, utvikle og skape grunnlag for ny næring. o Bidra aktivt for å tilrettelegge for boligbygging i kommunen for alle aldersgrupper. o Videreutvikle og gjennomføre tiltak som kvalitetssikrer omsorg og pleie for gamle og syke. o Utvikle tilbudet innen psykisk helse. o Arbeide aktivt for bedre telekommunikasjon, kollektivtrafikk og vegutbygging. o Videreutvikle samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner. o Gjennom aktiv informasjonsstrategi styrke kulturliv og markedsføring av kommunen. Beskrivelsen av funksjonsområdenes tjenesteyting gir en pekepinn på om delmålene er delvis eller helt innfridd. 16

17 3.1 Politikk og sentraladministrasjon Regnskapet for 2010 viser et forbruk på 12,2 mill. kroner, noe som er i forhold til budsjettert ramme Utvikling i Netto Driftsrammer Tusen kr Politikk og sentraladm. Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Fig. 15 Fig

18 Fig. 17 Generelt: Rammeområde politikk og sentraladministrasjon har holdt seg innenfor tildelt ramme for Innenfor området er det noen enheter som har gått i pluss og noen i minus i forhold til budsjett. Beregnet premieavvik (pensjonskostnad) ga en merinntekt på 0,230 mill. kroner i forhold til budsjett. Utvikling: Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av netto driftsutgifter var på 16,1 % i Indikatoren har vært stabilt på samme nivå i flere år. Sammenlignet med Roan og Flatanger har vi over tid ligget litt lavere. Dette kan tyde på at prioriteringen av dette området er på et normalt nivå for kommuner av Snillfjords størrelse. Det arbeides kontinuerlig med oppfølging av rutiner. Dette gjøres blant annet for å sikre at all skriftlig kommunikasjon ut og inn av kommunen skal være sporbar. Alle elevmapper og personalmapper skal i fremtiden inn i det fullelektroniske saksbehandlingssystemet (e-sak), og i 2010 startet post/arkiv - ansvarlig arbeidet med å legge alle elevmapper i systemet. Rutinene med fakturabehandlingen internt i kommunen oppfattes som tungvinte. Inngående faktura påsettes manuelt et anvisningsbilag, der kontonummer, attestasjon og anvisning blir påført. Rundene dette tar internt i organisasjonen medfører at enkelte faktura blir for sent betalt, noe som medfører ekstra kostnader i form av purregebyr og forsinkelsesrente. Det er bevilget penger til innkjøp av nytt økonomisystem, der skanning av inngående faktura vil stå sentralt. Arbeidet med innføring av nytt økonomisystem vil bli vurdert igangsatt i

19 Drift: Servicekontoret er bemannet med en medarbeider. Åpningstiden ble justert i 2009, den er fra kl Snillfjord kommune har hatt e-sak siden 2007, og programmet fungerer bra. Politisk sekretær er mellomleddet som koordinerer saker fram til saksliste fra administrasjonen til politisk behandling. Politisk sekretær er med på alle møter og ekspederer alle vedtak etter møtene. Det har vært 73 saker til kommunestyrebehandling i 2010 og 158 saker til formannskapet som er planutvalget i kommunen. Politisk sekretær koordinerer også andre nemnder og råd men ikke i så stort omfang. For økonomiavdelingen har omfanget av bilagsbehandling med mere vært omtrent på samme nivå som foregående år. Det har blitt utført 1 arbeidsgiverkontroll i Restansesituasjonen for kommunale krav er tilfredsstillende. Innenfor IKT - området har drifting av nettverk og utstrakt rådgivning / brukerstøtte vært hovedoppgaven. Alle bærbare maskiner til lærerne på Krokstadøra oppvekstsenter ble skiftet ut i Strømtilførselen til server- rom er oppgradert for å unngå strømkutt. Saksbehandlingssystemer er oppgradert til siste versjon. Snillfjord kommune har ansvar for vedlikehold av kirka og kirkegårdene, samt føring av regnskap og utlønning. Kostnaden for den kommunale tjenesteytingen ble beregnet til 0,416 mill. kroner i Snillfjord kommune er en IA bedrift (inkluderende arbeidsliv). Det legges stor vekt på å følge opp intensjonen i IA - avtalen. Det har vært noe arbeid med tilrettelegging av arbeidsplasser for ansatte og for personer som trenger ekstra oppfølging. Dette har gitt gode resultater. Årsstatistikken ved biblioteket viser en økning i utlån på ca 110 % i 2010 i forhold til % av lånerne i biblioteket er barn 0-14 år (1396). Voksne kommer på en andel av 9 % (132), herav 3-5 voksne regelmessige lånere med minst et besøk per uke. Blant voksne lånere er lydbøker og krim mest populært. Ungdommens kulturmønstring (UKM ) ble arrangert i januar. Flere kvelder med workshop for et åpningsshow ble gjennomført før mønstringa. Det ble også sendt 4 unge kunstnere til fylkesmønstringa på Brekstad. Det ble tildelt kr i kulturmidler til 13 lag og foreninger i Ut over kulturmidlene er det liten direkte støtte til kulturtiltak. Derimot er det en indirekte støtte gjennom fri bruk av kommunens anlegg. Svømmehallen har to åpningskvelder pr. uke som folkebad. Det er en avtale med Krokstadøra idrettslag om badevakt. 19

20 3.2 Oppvekst Krokstadøra Oppvekstsenter Ven Oppvekstsenter Hemnskjela Oppvekstsenter Mindreforbruk i forhold til nettoramme med 1,2 mill. kroner Utvikling i Netto Driftsrammer Tusen kr Oppvekst Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Fig

21 Fig. 19 Fig

22 Fig. 21 Grunnskolepoeng beregnes for avgangselever i grunnskolen. Hver tallkarakter får tilsvarende poengverdi. Poengsummen får du ved å summere alle tallkarakterene og deretter dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Dersom en elev har færre enn 8 karakterer settes grunnskolepoeng=0. Fig

23 Fig. 23 Generelt: Det ble vedtatte en driftsreduksjon innenfor oppvekst på 0,822 mill. kroner i Oppvekst har holdt seg innenfor tildelt ramme og har brukt 1,2 mill. kroner mindre enn budsjettert. Snillfjord kommune fikk skjønnsmidler til barnehagene også i 2010, og fikk 0,443 mill. kroner mer enn budsjettert. Eller vises nettoforbruket pr. oppvekstsenter som vist nedenfor i figur 24: Nettoforbruk pr. oppvekstsenter i forhold til budsjett Hel e tusen Regnskap 2010 Budsjett Krokstadøra oppvekstsenter Hemnskjela oppvekstsenter Ven oppvekstsenter Fig

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 SNILLFJORD KOMMUNE

ÅRSBERETNING 2008 SNILLFJORD KOMMUNE Snillfjord Rådhus ÅRSBERETNING 2008 SNILLFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens kommentar 2 1.1 Innledning 2 1.2 Generelt 2 1.3 Organisasjon 2 1.4 Drift 2 1.5 Planverk 2 1.6 Utviklingstrekk

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Endelige tall per 15. juni 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer