NJERINGSFORUM. lnnkalling til arsm0te og medlemsm0te i Aukra Nceringsforum torsdag 14. mars 2013 kl i Aukra Nceringshage, Aukrasanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NJERINGSFORUM. lnnkalling til arsm0te og medlemsm0te i Aukra Nceringsforum torsdag 14. mars 2013 kl. 1830 i Aukra Nceringshage, Aukrasanden"

Transkript

1 AU RA NJERINGSFORUM lnnkalling til arsm0te og medlemsm0te i Aukra Nceringsforum torsdag 14. mars 2013 kl i Aukra Nceringshage, Aukrasanden Saker til behandling pa arsm0tet: 1. Konstituering og valg av m0teleder 2. Godkjennelse av arsberetning 3. Godkjennelse av revidert regnskap 4. Budsjett for 2012 og kontingentfastsettelse 5. Styrehonorar for Valg a. styre b. Ieder og nestleder c. revisor d. valgkomite Vedlegg: 1. Arsberetning og regnskap for Aukra Nceringsforum og RDA fond Aukra 2. Revisors beretning 3. Budsjett og handlingsplaq for Valgkomiteens innstilling Etter arsm0tet blir det niedlemsm0te/apent m0te som starter kl med f0lgende program: 1. Aukra full av energi. Konsulent Arnt Olav H0nsvik vii ga gjennom resultatet av medlemsunders0kelsen, og orientere om omd0mme prosjektet- Aukra, full av energi 2. 0yriket Romsdal. Prosjektleder Anne Jorunn Sand0y vii fortell om aktiviteter som planlegges for Sammenslaing Aukra og Midsund Nceringsforum. Jan Sporsem vi gi en orientering av utvalgets syn. 4. Medlemstur til Bergtatt og Haholmen. Nina Bakkemyr Hagb0 orienterer om planene for turen 5. Ansettelse av ny daglig Ieder. Styreleder lvar Helge Hollen vii gi en orientering om ahsettelsesprosessen Dokumentasjon til arsm0te i Aukra Naeringsforum

2 1 Arsberetning for Aukra Nreringsforum 2013 OM AUKRA NA:RINGSFORUM Aukra Nreringsforum er en uavhengig interesseorganisasjon som har som formal a fremme nreringsutvikling i Aukra. Dette skal gj0res ved a stimulere til samhold og samarbeid mellom medlemmene, og i samarbeid med kommunen. Pr var det 91 med lemsbedrifter i Aukra Nreringsforum. Vare hovedoppgaver era vrere pad river for videreutvikling av det eksisterende nreringsliv: Legge forholdene til rette for ny nreringsvirksomhet Vrere premissgiver og h0ringsorgan i nreringspolitiske saker Utvikle og f0lge opp konkrete prosjekter Vrere forum for nettverksbygging og radgivning STYRETS ARBEID.. I 2012 har styret bestatt av: lvar Helge Hollen, styreleder Nina Bakkemyr Hagb0, nestleder Astrid Dale Srether Rune Skeide Wiggo Edvardsen Richard N. Aar0 Ordf0rer i Aukra har i f0l~ vedtektene m0te- og talerett Varemedlemmer. Line Skov Pettersen, 1. varamedlem Tore Hukkelberg, 2. varamedlem Jan Rassmusen, 3. varamedlem Ann lren Hukkelberg, 4. varamedlem Per Olav Mevold, 5. varamedlem Deter i 2012 avholdt 7 styrem0ter og deter behandlet 66 saker. Strategiplan- Aukra full av energi Styrets arbeid er basert pa en strategi- og handlingsplan som arlig oppdateres. Planen har som mal a m0te de utfordringer som nreringslivet har i forhold til nreringsutvikling og behov for arbeidskraft. Det er utpekt 3 strategiske omrader som det skal fokuseres pa : Dokumentasjon til arsmelte i Aukra Nceringsforum

3 lnfrastruktur. Framskynde M0reaksen, bedre fergetilbud og kollektivtransport, god bredbanddekning og st0tte til regionale prosjekt. Arbeidskraft- bolyst. Gj0re Aukra mer attraktiv. Synliggj0re kvaliteter. Sentrumsutvikling. St0tte gode prosjekter fra lag og organisasjoner. Etablering- nyskaping. Gassknutepunkt Nyhamna. Hoppid- oppf0lging av etablerere. Legge til rette for knoppskyti ng og videreutvikling av eksisterende nceringsliv. Aukra -full av energi er et motto vi har tatt i bruk for a markedsf0re Aukra. Det skal gjenspeile at Aukra tiltrekker seg energisk arbeidskraft, som produserer energi. Dette gir positive ringvirkninger pa aile niva- nceringsmessig som mellommenneskelig. Nettverksbygging og radgivning Flere medlemsbedrifter har i l0pet av aret benyttet Aukra Nceringsforum som radgiver og samtalepartner. Deter opp til hver enkelt bedrift a ta kontakt nar man har problemstillinger der daglig Ieder har kompetanse til a bidra. I 2012 har Aukra Nceringsforum leid en losje pa Aker Stadion som er stilt ti l disposisjon for medlemmene som m0telokale. Den er blitt brukt av mange som har hatt behov for et m0telokale i Molde. Losjen er blitt brukt til nettverksbygging mellom medlemmene i forbindelse med hjemmekampene til Molde Fotballklubb. Til hver kamp har 2 fra styret invitert 10 medlemmer til en sammenkomst 1,5 time f0r kampen for a gi informasjon og bygge nettverk mellom bedriftene og styret. Aukra Nceringsforum har jevnlige m0ter med ordf0rer og radmann i Aukra, og deter gjennomf0rt flere f~lles prosjekter. Styreleder og daglig Ieder de l tar~ i et samarbeid med aile nceringsfora i Romsdal. Det har vcert gjennomf0rt Grundercamp for aile ungdomsskolene, Romsdalskonferansen ble arrangert i september og det er startet opp et prosjekt for omd0mmebygging for Romsdalsregionen. Daglig Ieder i Aukra Nceringsforum er utleid som daglig Ieder for GassROR IKS. Han har ogsa vcert prosjektmedarbeider i "Gassknutepunkt Nyhamna" som er finansiert gjennom GassROR IKS. Styret mener dette er prosjekter som har stor betydning for nceringslivet i Aukra. Prosjekter og aktiviteter i 2012 Vcert medarrang0r av Aukra Dagen 2012 Samarbeid med Midsund Nceringsforum om M0reaksen Utarbeidet en kommunikasjonsplan i samarbeid med TIBE PR Startet opp arbeidet med a ta i bruk vart slagord: Aukra- full av energi Arrangert Grundercamp for Julsundet Skole og Riksfj ord Skole Deltatt i prosjektet «0yriket i Romsdal» Dokumentasjon ti l arsm0te i Aukra Ncerin gsforum

4 Etablering Aukra Nceringshage Deltatt i arbeidet med tettstadutvikling - sv0mmebasseng og kulturhus Deltatt i arbeidet med etterb ruk av gamle skolebygg Oppstart av prosess for ansettelse av ny daglig Ieder Samarbeid med Midsund Nceringsforum med sikte pa sammenslaing Forprosjekt subsea-base funksjoner til Midsund-Frcena-Aukra regionen H0ringsuttalelse til konsekvensuttalelse Nyhamna Expansion Deltatt i prosjekt omd0mmebygging Molderegionen Styret i Aukra Nceringsforum er oppnevnt av kommunen til a vcere planutvalg for RDA fond Aukra. Dette er midler kommunen far sam kompensasjon for 0kt arbeidsgiveravgift sam ble innf0rt i Disse midlene skal nceringslivet selv ha avgj0rende innflytelse pa hva de skal brukes til. Strategiplanen for Aukra Nceringsforum har 3 satsningsomrader; infrastruktur, 0kt bolyst og nceringsutvikling/nyskapning. Disse omradene danner grunnlag for hva midlene kan brukes til. I 2011 er mid lene brukt ti l f0lgende prosjekt:.. lnfrastruktur o Kj0p av ekstra fergeavganger. Sam men med Aukra kommune har vi kj0pt ekstra fergeavganger for a bedre tilbudet. Vi deltar i arbeidet med a sette opp fergerutene der det har vcert et mal a ha avganger pa faste tider. 0kt bolyst- rekruttering o Felles m0terom pa Aker stadion. Samet middel for 0kt kontakt og nettverksbygging for nceringslivet har vi leid en losje i Aker Stadion. Vi st0tter dermed ogsa en viktig regional bolyst akt0r sam gir mye tilbake gjennom prosjektel tilh0righet. o Samarbeid skole- ncerings liv. Vi arbeider aktivt for at kommunens skoleelever skal fa gode relasjoner til nceringslivet. Dette gj0r vi gjennom a st0tte Arbeidsuke og GrOndercamp for 9. klassene og ved st0tte til First Lego League prosjektet sam ble en star suksess. o o Markedsf0ring av Aukra. Vi har hatt felles annonser med Aukra kommune der kommunen og nceringslivet er blitt profilert. Aukra Dagen. I ble Aukra Dagen arrangert for 4. gang. Nceringsutvikling - nyskaping o--' St0tte til kurs og opplcering. Bedrifter i Aukra har fatt dekket inntil 50% kurs- og opplceringskostnader innenfor et maksimumsbel0p ut fra antall arsverk. Dokumentasjon til arsm0te i Aukra Nreringsforum

5 o o St0tte til prosjektet "Gassknutepunkt Nyhamna". Daglig Ieder har vrert prosjektmedarbeider. St0tte til prosjekt "0yrike Romsdal". Dette er et felles prosjekt for markedsf0ring av reiselivet i Aukra, Midsund og Sand0y. St0tte til etablerer- Aukra Nceringsforum er kommunens "hoppid.no" kontor Aukra kommune inngikk i 2007 en avtale med nreringsavdelingen i M0re og Romsdal fylkeskommune om opprettelse av et hoppid.no-kontor som skal st0tte de som 0nsker a etablere egen virksomhet i kommunen. Oagl ig Ieder i Aukra Nreringsforum ble sertifisert til oppgaven og har siden oppstarten hatt ansvaret for de nne funksjonen. Funksjonen utgj0r ca en 20% stilling. GassROR IKS Daglig Ieder i Aukra Nreringsforum har siden 2006 vrert innleid av GassROR IKS som daglig Ieder for selskapet. Dette er et oppdrag som tilsvarer om lag % arsverk. Andre forhold Regnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Resultatregnskapet viser et overskudd pa kr sam foreslas blir lagt til egenkapitalen. Kvinneandelen i styret er 29%. Arbeidsmilj 0et vurderes til a vrere god og virksomheten pavirker ikke det ytre milj0. Aukra, r(/va)t-jtdm- Ivar Helge Hollen Styreleder (;'),.I _\) ~ '~ \~~~Aar0.. I styret for Aukra Nreringsforum 'fum Evt;/r)efJ:flfY ~~ Nina Bakkemyr Hagb0 Nestleder Rune Skeide!/sd;1.cf JJ1le ~C/' Astrid Dale Scether rf)t;~ Wiggo Edvardsen ~01»4 daglig Ieder Dokumentasjon til arsm0te i Aukra Nreringsforum

6 ARSREGNSKAP FOR AUKRA N.LERINGSFORUM 2012 RESUL TATREGNSKAP Re g ns k a p Budsj ett 0 /o av Regnskap Aukra Nreringsforum budsjett 2011 INNT EKTER Medlemskontingent % RDA prosjekt % A ndre inntekter % Sum inntekter % DRIFTSKOSTNADE R L0nn ansatte % Feriepenger Arbe idsg iveravg ift % Andre personalkostnader % Leie av lokaler % Kontorrekvisita % Datakostnader % Medlems-, styrem0ter etc % Kurs og konferanse r % Telefonkostnader % Porto % 900 Reise kostna de r % Bilgodtgj0relse % Forsikringer % Kontorutstyr % " Andre kostnader % Prosjektkost nade r % Renteinntekter % Andre bankomkostninger % Sum kostander % RESULT AT Dokumentasjon til arsm0te i Aukra Nreringsforum

7 AUKRA N.lERINGSFORUM BALANSEREGNSKAP EIENDELER Kundefordringer RDA fordringer Bank, driftskonto Bank, skattetrekk SUM EIE NDELER NOTER TIL REGNSKAPET GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Leverand0rgjeld Skyldig feriepenger Skyldig skattetrekk -so Skyldig MVA Skyldig arbeidsgiveravg Sum gjeld og EK Regnskapsloven og generelle regler for god regnskapsskikk er langt til grunn for f0ring av regnskapet. Selskapet er pliktig til a ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Aukra, I styret for Aukra Nreringsforum ~ljitd lvar Helge Hollen Styreleder Richard N. Aar0 I t{u1o~jjaielta1u)f ~ Nina Bakkemyr Hagb0 Nestleder Rune Skeide!J/Jffc! 1Y7 p() ~{/" /~ Dal~er IJ~ Wiggo Edvardsen / ~ I~ daglig Ieder Dokumentasjon til arsm0te i Aukra Nreringsforum

8 ARSREGNSKAP 2012 FOR "RDA FOND AUKRA" Styret i Aukra Naeringsforum er av Aukra kommune utpekt til a forvalte pengene sam kommer fra staten sam en kom pensasjon for at arbeidsgiveravgifta ble 0ket til 14, 1 % i Dette arbeidet gj0res sam en integrert del av styrearbeidet i Aukra Naeringsforum og administreres av daglig Ieder. Styret utgj0r «Pianutvalget for RDA fond Aukra» og er palagt arlig a utarbeide en plan for bruken av midlene. Plandokumentet sam godkjennes av naeringsavdelingen i M0re og Romsdal fylke, angir f0lgende 3 omrader av ti lretteleggende art sam det kan gi st0tte til: 1. lnfrastruktur Naeringslivet og innbyggere i Aukra trenger gode kommunikasjoner for at vi skal bli en del av en st0rre bo- og arbeidsregion. St0tte kan gis til bedring av kollektivtransporten og flere fergeavganger. Det langsiktige malet era sikre Aukra fastlandsforbindelse. 2. Arbeidskraft - 0kt bolyst For naeringslivet er det viktig at Aukra blir en attraktiv kommune a bo i slik at man kan beholde og skaffe ny kvalifisert arbeidskraft. En 9')d sentrumsutvikling og gode fritids- og kulturtilbud har betydning for 0kt tilflytting og trivsel. Likedan a Iegge til rette for nettverksbygging og andre trivselsfremmende tiltak. 3. Etablering - nyskapning Nyhamna er blitt et gassknutepunkt for Norskehavet og Aukra en energikommune med virksomheter i verdensklasse. RDA FOND AUKRA skal bidra til etablering og nyskapning og pa den maten fyller vart slagord «Aukra - full av energi» med positivt innhold. I tillegg kan det gis direkte st0tte til bed ritter i Aukra innenfor regelverket for «bagatellmessig st0tte innen EU» og st0tte i samarbeid med lnnovasjon Norge. Dokumentasjon til arsm0te i Au kra Nceringsforum

9 Arsregnskap RDA fond Aukra 2012 Utbetalinger RDA fond Aukra 2012 M0reaksen Gassknutepunkt Ny hamna Aukra Dagen Leie Aukra Losjen 0yriket i Romdal Omd0mmebygging - full av energi Samarbeid skole - Grundercamp Tettstedutvikling - Falkhytten St0tte til opplcering SRG Kran og Transport Geopol FS Fiske Wefix AS St0tte Aukra Nceringshage St0tte til Lego League Administrasjonsgebyr Sum utbeta linge r Re gnska p RDA fond Aukra 2012 RDA.fond Aukra bank Tidsavgreninger Egenkaptal Tilskudd fra M&R fylkeskommune Ekstra tilskudd ferge 2010 Renteinntekter Sum innte kte r Sum utbetlinge r Resulta t Bank RDA Tidsavgre ninger Egenkapta l Dokumentasjon til arsm0te i Aukra Nceringsforum

10 ARSREGNSKAP 2012 FOR "hoppid.no Aukra" Daglig Ieder i Aukra Nasringsforum er etablererveileder i Aukra kommune, og kontoret er autorisert som "hoppid.no" kontor i samarbeid med Nasringsavdelingen i M0re og Romsdal fylke. Hoppid kontoret disponerer midler som skal gis som st0tte til personer som er i ferd med a etablere egen virksomhet. Arbeidet som er utf0rt er blitt fakturert Aukra kommune med kr Deter ikke utbetalt st0tte fra hoppid.no til etablerer i Deter imidlertid utbetalt i alt kr til etablerer fra RDA fond Aukra i Resultat hoppid.no - Aukra 2012 Tilskudd fra M0re og Romsdal fylkeskommune Renteinntekter Sum inntekter Bank RDA Bank RDA Aukra, j~j(~ lvar Helge Hollen Styreleder (i)~_l,..0 ll ~ff' ~.Aam I styret for Aukra Nasringsforum /{irltijfjakic~ ff ttjbfl lbjrtl[)jhbjjtltv Nina Bakkemyr Hagb0 (!i}0 Astrid Dale Sasther. Nestleder Rune Skeide ~go Edvard n teina~~~ daglig Ieder Dokumentasjon til arsm0te i Aukra Nreringsforum

11 3 Budsjett for Tiltaksplan Det foreslas ingen endringer i medlemskontingenten for 2013 RESUL TATREGNSKAP I Regnskap Budsj ett 0 /o av Re gnsk ap Budsj e tt Aukra Nreringsforum budsjett INNTEKTER Medlemskontingent % RDA prosjekt % Andre inntekter % Sum innte kter % DRIFTSKOSTNADE R Lonn ansatte % Feriepenger Arbeidsg iveravg ift % Andre persona lkostnader % Leie av lokaler % Kontorrekvisita % Data kostna d er % ~ Medlems-, styremoter etc % Kurs og konfera nser % Telefonkostnader % Porto % Reisekostnader % Bilgodtgjorelse % Forsikringer % Kontorutstyr % Andre kostnader % Prosje ktkostnade.r % Renteinntekter % Andre bankomkostninger % Sum k ost a nde r % RESULT AT Dokumentasjon til arsm0te i Aukra Nreringsforum

12 ~ I HOVEDi\HL 2013 RESULTATI\ Infrastruktur Vi skal arbeide for a mm~lk ~~.alij;n.~u av 1. Bidra til at ID$tilt!wict blir minst like godt som i 2012 Mmeaksen. 2. Bidra til at Qf..Q mellom Gossen og Otemya blir realiser Bo- og ;u:~\1:~ skal utvides ved at buss- og 3. Bidra til at A ukra N~ring shage AS blir 9.PR~M fergeforbindelsene W:.~ - 4. Bidra til en positiv utvikling av f_al};.ij}':tt~u Vi vii bidra til a utvikle f.9l!ill::mt;.u til et Wt:! attrak"tivt kommuuesenter "' 1. Ved hjelp av ak"tiv!:q,j!:~~~ul..g og andre tiltak skal vi g_j.0re Aukra meir attrak"tiv overfor bade etablerer og arbeidskraft. 2. St0tte til trivselstiltak i samarbeid med kommuuen, frivillige Qrgm~QPJ:! og andre skal vi bidra til0k'i trivsel g_jennom arrangement og tiltak som blir h0gt verdsatt av im:w.,ygg -e- 3. Stmte prosjek"t i Jl.!t skolen som skal bidra til at n~ingsli vet far fu:mti4ig arbeidskraft med rett kompetanse 2,A.r.b..rld$x.;Ut -.okt!.t!!iy.s.t For n~ingslivet er det vil-.:tig at Aukra blir en attraktiv kommuue a bo i slik at man kan Rell..cllik og skaffe ny 1-.:valifisert arbeidskraft. En god sentnuusutvikling og go de fritids- og k!lltullill?.l!..d har for okt tilflytting og trivsel Likedan a Iegge til rette for nettverksbygging og andre trivselsfremmende tiltak. LE.~~J.Jg.r.W_g- nyskapning Vedhjelp av RDA midln.skal vi Iegge til rettefor etablering og nyskaping a v~e en ak"tiv part i ~vfure og Romsdals fylkeskonumme sitt ~1'lQWfJlWJ.:9.&e.ki «hoppid.no». yj_d~sl skal vi etablerer lllilteplasser for n~ringslivet i kommuue som skal stimulere til sanrarbeid og nyskaping. 1. Gi St0tte til etablerere og bedrifter som har innovative prosjekier 2. Nyhanma som gassknutepunk1:. Vi skal bidra i arbeidet med a fa meir ilandfm-ing av ol_je og gass til Nyhamna 3. Nyskapning og etablering i m olje!gass/vindm01le i.!t. m.~ Vi skal bidra til at lokale bedrifter far stnre ~.d.ej av k~s;>~.: til denne n~ingen (f9j..g_e.mdusttiw).. ±J TILT~t\K 2013 Bel3p:i ~--.'!=~~- B =~ tm~l.l.j~.q!i~. llnirastruktur 1. Bidt a til at f~g{::tilllll.d.~! blir minst like godt som i 2012 T X.'{ Bidra til at MQ.mellom Gossen og Otemya blir realiser T Bidra til etabfering av Aulrra Nreringsbage AS T Bidra til en positiv utvi~ling av f~u T Arbeidslu aft - c0kt lm~b-.s! 1. V oo hjelp av akl:iv w.;.u-.l«:.,?j(~iug og andre tiltak skal vi gjme A ukra meir T 200 attrakl:iv ove:dor hade etabler er og arbeidskraft 2. Stmte til trivselstiltak i sarnarbeid moo kommunen, frivillige T 200 m:-~~j9_p~og andre skal vi bidra til0kt trivsel gjennom an.angement og tiltak som blir oogt verdsatt av j.mjll.y.gg..~ - 3. Stmte prosjekt iml.rn. skolen som ska1 bidra til at meringslivet far T 200 tr.w.fui_igarbeidskraft med rett kompetanse 3 Etahlering - nyskapning Sum L Gi srotte til.etabler ere og bedrifter som har innovative pro~ek1:er 2. Nyhanma som gassknutepunl1. Vi skal bidra i arbe:idet med a fa meir T ilandf0ring av olje og gass til Nyhanma 3. Nyskapning og etablering :imlell. olje/gas" vindnllyue i!jil1lg_i:ejl- Viskal T bidra til at lokale bedrifter far :stone mel av l~m;m.;_~cr til dejme nteringen (i~~m.wi~n) B )L'{ Dokum entasjon til arsm0te i Aukra Na;ringsforum

Innkalling til årsmøte klokken 1800 og medlemsmøte klokken 1900 Onsdag 19. mars på Aukra Hotel

Innkalling til årsmøte klokken 1800 og medlemsmøte klokken 1900 Onsdag 19. mars på Aukra Hotel Innkalling til årsmøte klokken 1800 og medlemsmøte klokken 1900 Onsdag 19. mars på Aukra Hotel Saker til behandling på årsmøtet: 1. Konstituering og valg av møteleder 2. Godkjennelse av årsberetning 3.

Detaljer

GassROR IKS. Årsberetning og regnskap for Årsberetning og regnskap GassROR IKS Side 1 av 8

GassROR IKS. Årsberetning og regnskap for Årsberetning og regnskap GassROR IKS Side 1 av 8 GassROR IKS Årsberetning og regnskap for 2009 Side 1 av 8 Årsberetning for GassROR IKS 2009 GassROR IKS ble stiftet i 2005 som en følge av et samarbeid mellom Aukra, Eide, Fræna, Midsund og Molde om ilandføring

Detaljer

Tid: 19. mars 2013 kl1800 Sted: Personalrommet pa Breilia Skole

Tid: 19. mars 2013 kl1800 Sted: Personalrommet pa Breilia Skole Tid: 19. mars 2013 kl1800 Sted: Personalrommet pa Breilia Skole Sak 9 Valg ved valgkomiteen: Styre, Valgkomite, Revisorer Andreverv: Styret foreslar at styret tildeles fullmakt til a velge personer som

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE T0NDERGARDSKOLE

REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE T0NDERGARDSKOLE REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE T0NDERGARDSKOLE 1.1 T0ndergard skole er en interkommunal skole med internat, etablert med hjemmel i opplreringsloven 13.1, og Kommuneloven 27. 1.2 Skolens formal er a gi opplrering

Detaljer

Driftsregnskap 2013 Note Regnskap Regnskap Budjsett 2013 2012 2014 Driftsinntekter

Driftsregnskap 2013 Note Regnskap Regnskap Budjsett 2013 2012 2014 Driftsinntekter Nyskapning og utvikling i Ytre Namdal IKS Driftsregnskap 2013 Note Regnskap Regnskap Budjsett 2013 2012 2014 Driftsinntekter Omstillingsmidler-Fylkeskom 1 4 500 000 4 500 000 4 500 000 Tilskudd eierkommuner

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Resultatregnskap 331 ALVERNTOPPEN SAMEIE. Note

Resultatregnskap 331 ALVERNTOPPEN SAMEIE. Note Resultatregnskap Note 31.12.211 31.12.21 Budsjett211 Budsjett212 INNTEKTER Innkrevde felleskos tnader 777 644 777 69 777 6 777 6 Andre driftsinntekter 45135 51132 45132 45132 SUM INNTEKTER 8 822 779 828

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling Arnt Sommerlund Daglig leder i Aukra Næringsforum E-post: arnt@aukra-naeringsforum.no Mobil: 900

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Regnskap 2013 Sak GF 03/14

Regnskap 2013 Sak GF 03/14 Regnskap 2013 Sak GF 03/14 Behandling Regnskapet for foregående periode gis til generalforsamlingen som en del av en orientering om hvordan situasjonen i organisasjonen er. Unge funksjonshemmedes revisor

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

f Ridderrennet Balanse pr Regnskap Regnskap. Eiendeler: Anleggsmidler: N ytteandel. Avskrivning leilighet

f Ridderrennet Balanse pr Regnskap Regnskap. Eiendeler: Anleggsmidler: N ytteandel. Avskrivning leilighet Ridderrennet Balanse Eiendeler: Noter 2017 2016 Anleggsmidler: N ytteandel 22 000 22000 Leilighet 1 692 907 1 692907 Avskrivning leilighet -183020-137 265 Sum anleggsmidler 14 1 531 887 1 577642 Omløpsmidler:

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Driftsresultat Rentekostnader Renteinntekter Resultat av finansposter

Driftsresultat Rentekostnader Renteinntekter Resultat av finansposter RESULTATREGNSKAP for perioden 1.1-31.12 Driftsinntekter og kostnader Note 2016 2015 Kontingenter/treningsavgifter 2 689 300 2 916 636 Grasrotandel Norsk Tipping 755 231 724 793 Tilskudd 1 059 635 1 154

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Vestringsbygda 2910 Aurdal Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2012 Virksomhet

Detaljer

Organisasjonsutviklings-prosess (OU-prosess) i GeoForum

Organisasjonsutviklings-prosess (OU-prosess) i GeoForum Organisasjonsutviklings-prosess (OU-prosess) i GeoForum Lederkonferansen 2017 Thon Hotel Opera Innledning GeoForumskal ha høy profesjonalitet i alle ledd av organisasjonen. Dette er like viktig for medlemmene

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Stiftelsen Mercy Ships Norge

Stiftelsen Mercy Ships Norge Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for idelle organisasjoner. Klassifisering av inntekter Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet.

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Leksvi k B ygdeal menning

Leksvi k B ygdeal menning Leksvi k B ygdeal menning D rifts inntekte r og driftskostnader Note 2012 20ll Salgsinntekter Annen driflsinrfekt Swn driflsirmtekter Varekosfrnder lsnnskostrader rnm Armen driftskosftnd Avskrivning drift

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011:

Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011: 2 Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011: BORD 1 Ivar Helge Hollen - Aukra Gass Større anvendelse av småskala gass og industriell anvendelse av gass BORD 2 - Martin Risnes HiMolde Økt aktivitet

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer