NJERINGSFORUM. lnnkalling til arsm0te og medlemsm0te i Aukra Nceringsforum torsdag 14. mars 2013 kl i Aukra Nceringshage, Aukrasanden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NJERINGSFORUM. lnnkalling til arsm0te og medlemsm0te i Aukra Nceringsforum torsdag 14. mars 2013 kl. 1830 i Aukra Nceringshage, Aukrasanden"

Transkript

1 AU RA NJERINGSFORUM lnnkalling til arsm0te og medlemsm0te i Aukra Nceringsforum torsdag 14. mars 2013 kl i Aukra Nceringshage, Aukrasanden Saker til behandling pa arsm0tet: 1. Konstituering og valg av m0teleder 2. Godkjennelse av arsberetning 3. Godkjennelse av revidert regnskap 4. Budsjett for 2012 og kontingentfastsettelse 5. Styrehonorar for Valg a. styre b. Ieder og nestleder c. revisor d. valgkomite Vedlegg: 1. Arsberetning og regnskap for Aukra Nceringsforum og RDA fond Aukra 2. Revisors beretning 3. Budsjett og handlingsplaq for Valgkomiteens innstilling Etter arsm0tet blir det niedlemsm0te/apent m0te som starter kl med f0lgende program: 1. Aukra full av energi. Konsulent Arnt Olav H0nsvik vii ga gjennom resultatet av medlemsunders0kelsen, og orientere om omd0mme prosjektet- Aukra, full av energi 2. 0yriket Romsdal. Prosjektleder Anne Jorunn Sand0y vii fortell om aktiviteter som planlegges for Sammenslaing Aukra og Midsund Nceringsforum. Jan Sporsem vi gi en orientering av utvalgets syn. 4. Medlemstur til Bergtatt og Haholmen. Nina Bakkemyr Hagb0 orienterer om planene for turen 5. Ansettelse av ny daglig Ieder. Styreleder lvar Helge Hollen vii gi en orientering om ahsettelsesprosessen Dokumentasjon til arsm0te i Aukra Naeringsforum

2 1 Arsberetning for Aukra Nreringsforum 2013 OM AUKRA NA:RINGSFORUM Aukra Nreringsforum er en uavhengig interesseorganisasjon som har som formal a fremme nreringsutvikling i Aukra. Dette skal gj0res ved a stimulere til samhold og samarbeid mellom medlemmene, og i samarbeid med kommunen. Pr var det 91 med lemsbedrifter i Aukra Nreringsforum. Vare hovedoppgaver era vrere pad river for videreutvikling av det eksisterende nreringsliv: Legge forholdene til rette for ny nreringsvirksomhet Vrere premissgiver og h0ringsorgan i nreringspolitiske saker Utvikle og f0lge opp konkrete prosjekter Vrere forum for nettverksbygging og radgivning STYRETS ARBEID.. I 2012 har styret bestatt av: lvar Helge Hollen, styreleder Nina Bakkemyr Hagb0, nestleder Astrid Dale Srether Rune Skeide Wiggo Edvardsen Richard N. Aar0 Ordf0rer i Aukra har i f0l~ vedtektene m0te- og talerett Varemedlemmer. Line Skov Pettersen, 1. varamedlem Tore Hukkelberg, 2. varamedlem Jan Rassmusen, 3. varamedlem Ann lren Hukkelberg, 4. varamedlem Per Olav Mevold, 5. varamedlem Deter i 2012 avholdt 7 styrem0ter og deter behandlet 66 saker. Strategiplan- Aukra full av energi Styrets arbeid er basert pa en strategi- og handlingsplan som arlig oppdateres. Planen har som mal a m0te de utfordringer som nreringslivet har i forhold til nreringsutvikling og behov for arbeidskraft. Det er utpekt 3 strategiske omrader som det skal fokuseres pa : Dokumentasjon til arsmelte i Aukra Nceringsforum

3 lnfrastruktur. Framskynde M0reaksen, bedre fergetilbud og kollektivtransport, god bredbanddekning og st0tte til regionale prosjekt. Arbeidskraft- bolyst. Gj0re Aukra mer attraktiv. Synliggj0re kvaliteter. Sentrumsutvikling. St0tte gode prosjekter fra lag og organisasjoner. Etablering- nyskaping. Gassknutepunkt Nyhamna. Hoppid- oppf0lging av etablerere. Legge til rette for knoppskyti ng og videreutvikling av eksisterende nceringsliv. Aukra -full av energi er et motto vi har tatt i bruk for a markedsf0re Aukra. Det skal gjenspeile at Aukra tiltrekker seg energisk arbeidskraft, som produserer energi. Dette gir positive ringvirkninger pa aile niva- nceringsmessig som mellommenneskelig. Nettverksbygging og radgivning Flere medlemsbedrifter har i l0pet av aret benyttet Aukra Nceringsforum som radgiver og samtalepartner. Deter opp til hver enkelt bedrift a ta kontakt nar man har problemstillinger der daglig Ieder har kompetanse til a bidra. I 2012 har Aukra Nceringsforum leid en losje pa Aker Stadion som er stilt ti l disposisjon for medlemmene som m0telokale. Den er blitt brukt av mange som har hatt behov for et m0telokale i Molde. Losjen er blitt brukt til nettverksbygging mellom medlemmene i forbindelse med hjemmekampene til Molde Fotballklubb. Til hver kamp har 2 fra styret invitert 10 medlemmer til en sammenkomst 1,5 time f0r kampen for a gi informasjon og bygge nettverk mellom bedriftene og styret. Aukra Nceringsforum har jevnlige m0ter med ordf0rer og radmann i Aukra, og deter gjennomf0rt flere f~lles prosjekter. Styreleder og daglig Ieder de l tar~ i et samarbeid med aile nceringsfora i Romsdal. Det har vcert gjennomf0rt Grundercamp for aile ungdomsskolene, Romsdalskonferansen ble arrangert i september og det er startet opp et prosjekt for omd0mmebygging for Romsdalsregionen. Daglig Ieder i Aukra Nceringsforum er utleid som daglig Ieder for GassROR IKS. Han har ogsa vcert prosjektmedarbeider i "Gassknutepunkt Nyhamna" som er finansiert gjennom GassROR IKS. Styret mener dette er prosjekter som har stor betydning for nceringslivet i Aukra. Prosjekter og aktiviteter i 2012 Vcert medarrang0r av Aukra Dagen 2012 Samarbeid med Midsund Nceringsforum om M0reaksen Utarbeidet en kommunikasjonsplan i samarbeid med TIBE PR Startet opp arbeidet med a ta i bruk vart slagord: Aukra- full av energi Arrangert Grundercamp for Julsundet Skole og Riksfj ord Skole Deltatt i prosjektet «0yriket i Romsdal» Dokumentasjon ti l arsm0te i Aukra Ncerin gsforum

4 Etablering Aukra Nceringshage Deltatt i arbeidet med tettstadutvikling - sv0mmebasseng og kulturhus Deltatt i arbeidet med etterb ruk av gamle skolebygg Oppstart av prosess for ansettelse av ny daglig Ieder Samarbeid med Midsund Nceringsforum med sikte pa sammenslaing Forprosjekt subsea-base funksjoner til Midsund-Frcena-Aukra regionen H0ringsuttalelse til konsekvensuttalelse Nyhamna Expansion Deltatt i prosjekt omd0mmebygging Molderegionen Styret i Aukra Nceringsforum er oppnevnt av kommunen til a vcere planutvalg for RDA fond Aukra. Dette er midler kommunen far sam kompensasjon for 0kt arbeidsgiveravgift sam ble innf0rt i Disse midlene skal nceringslivet selv ha avgj0rende innflytelse pa hva de skal brukes til. Strategiplanen for Aukra Nceringsforum har 3 satsningsomrader; infrastruktur, 0kt bolyst og nceringsutvikling/nyskapning. Disse omradene danner grunnlag for hva midlene kan brukes til. I 2011 er mid lene brukt ti l f0lgende prosjekt:.. lnfrastruktur o Kj0p av ekstra fergeavganger. Sam men med Aukra kommune har vi kj0pt ekstra fergeavganger for a bedre tilbudet. Vi deltar i arbeidet med a sette opp fergerutene der det har vcert et mal a ha avganger pa faste tider. 0kt bolyst- rekruttering o Felles m0terom pa Aker stadion. Samet middel for 0kt kontakt og nettverksbygging for nceringslivet har vi leid en losje i Aker Stadion. Vi st0tter dermed ogsa en viktig regional bolyst akt0r sam gir mye tilbake gjennom prosjektel tilh0righet. o Samarbeid skole- ncerings liv. Vi arbeider aktivt for at kommunens skoleelever skal fa gode relasjoner til nceringslivet. Dette gj0r vi gjennom a st0tte Arbeidsuke og GrOndercamp for 9. klassene og ved st0tte til First Lego League prosjektet sam ble en star suksess. o o Markedsf0ring av Aukra. Vi har hatt felles annonser med Aukra kommune der kommunen og nceringslivet er blitt profilert. Aukra Dagen. I ble Aukra Dagen arrangert for 4. gang. Nceringsutvikling - nyskaping o--' St0tte til kurs og opplcering. Bedrifter i Aukra har fatt dekket inntil 50% kurs- og opplceringskostnader innenfor et maksimumsbel0p ut fra antall arsverk. Dokumentasjon til arsm0te i Aukra Nreringsforum

5 o o St0tte til prosjektet "Gassknutepunkt Nyhamna". Daglig Ieder har vrert prosjektmedarbeider. St0tte til prosjekt "0yrike Romsdal". Dette er et felles prosjekt for markedsf0ring av reiselivet i Aukra, Midsund og Sand0y. St0tte til etablerer- Aukra Nceringsforum er kommunens "hoppid.no" kontor Aukra kommune inngikk i 2007 en avtale med nreringsavdelingen i M0re og Romsdal fylkeskommune om opprettelse av et hoppid.no-kontor som skal st0tte de som 0nsker a etablere egen virksomhet i kommunen. Oagl ig Ieder i Aukra Nreringsforum ble sertifisert til oppgaven og har siden oppstarten hatt ansvaret for de nne funksjonen. Funksjonen utgj0r ca en 20% stilling. GassROR IKS Daglig Ieder i Aukra Nreringsforum har siden 2006 vrert innleid av GassROR IKS som daglig Ieder for selskapet. Dette er et oppdrag som tilsvarer om lag % arsverk. Andre forhold Regnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Resultatregnskapet viser et overskudd pa kr sam foreslas blir lagt til egenkapitalen. Kvinneandelen i styret er 29%. Arbeidsmilj 0et vurderes til a vrere god og virksomheten pavirker ikke det ytre milj0. Aukra, r(/va)t-jtdm- Ivar Helge Hollen Styreleder (;'),.I _\) ~ '~ \~~~Aar0.. I styret for Aukra Nreringsforum 'fum Evt;/r)efJ:flfY ~~ Nina Bakkemyr Hagb0 Nestleder Rune Skeide!/sd;1.cf JJ1le ~C/' Astrid Dale Scether rf)t;~ Wiggo Edvardsen ~01»4 daglig Ieder Dokumentasjon til arsm0te i Aukra Nreringsforum

6 ARSREGNSKAP FOR AUKRA N.LERINGSFORUM 2012 RESUL TATREGNSKAP Re g ns k a p Budsj ett 0 /o av Regnskap Aukra Nreringsforum budsjett 2011 INNT EKTER Medlemskontingent % RDA prosjekt % A ndre inntekter % Sum inntekter % DRIFTSKOSTNADE R L0nn ansatte % Feriepenger Arbe idsg iveravg ift % Andre personalkostnader % Leie av lokaler % Kontorrekvisita % Datakostnader % Medlems-, styrem0ter etc % Kurs og konferanse r % Telefonkostnader % Porto % 900 Reise kostna de r % Bilgodtgj0relse % Forsikringer % Kontorutstyr % " Andre kostnader % Prosjektkost nade r % Renteinntekter % Andre bankomkostninger % Sum kostander % RESULT AT Dokumentasjon til arsm0te i Aukra Nreringsforum

7 AUKRA N.lERINGSFORUM BALANSEREGNSKAP EIENDELER Kundefordringer RDA fordringer Bank, driftskonto Bank, skattetrekk SUM EIE NDELER NOTER TIL REGNSKAPET GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Leverand0rgjeld Skyldig feriepenger Skyldig skattetrekk -so Skyldig MVA Skyldig arbeidsgiveravg Sum gjeld og EK Regnskapsloven og generelle regler for god regnskapsskikk er langt til grunn for f0ring av regnskapet. Selskapet er pliktig til a ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Aukra, I styret for Aukra Nreringsforum ~ljitd lvar Helge Hollen Styreleder Richard N. Aar0 I t{u1o~jjaielta1u)f ~ Nina Bakkemyr Hagb0 Nestleder Rune Skeide!J/Jffc! 1Y7 p() ~{/" /~ Dal~er IJ~ Wiggo Edvardsen / ~ I~ daglig Ieder Dokumentasjon til arsm0te i Aukra Nreringsforum

8 ARSREGNSKAP 2012 FOR "RDA FOND AUKRA" Styret i Aukra Naeringsforum er av Aukra kommune utpekt til a forvalte pengene sam kommer fra staten sam en kom pensasjon for at arbeidsgiveravgifta ble 0ket til 14, 1 % i Dette arbeidet gj0res sam en integrert del av styrearbeidet i Aukra Naeringsforum og administreres av daglig Ieder. Styret utgj0r «Pianutvalget for RDA fond Aukra» og er palagt arlig a utarbeide en plan for bruken av midlene. Plandokumentet sam godkjennes av naeringsavdelingen i M0re og Romsdal fylke, angir f0lgende 3 omrader av ti lretteleggende art sam det kan gi st0tte til: 1. lnfrastruktur Naeringslivet og innbyggere i Aukra trenger gode kommunikasjoner for at vi skal bli en del av en st0rre bo- og arbeidsregion. St0tte kan gis til bedring av kollektivtransporten og flere fergeavganger. Det langsiktige malet era sikre Aukra fastlandsforbindelse. 2. Arbeidskraft - 0kt bolyst For naeringslivet er det viktig at Aukra blir en attraktiv kommune a bo i slik at man kan beholde og skaffe ny kvalifisert arbeidskraft. En 9')d sentrumsutvikling og gode fritids- og kulturtilbud har betydning for 0kt tilflytting og trivsel. Likedan a Iegge til rette for nettverksbygging og andre trivselsfremmende tiltak. 3. Etablering - nyskapning Nyhamna er blitt et gassknutepunkt for Norskehavet og Aukra en energikommune med virksomheter i verdensklasse. RDA FOND AUKRA skal bidra til etablering og nyskapning og pa den maten fyller vart slagord «Aukra - full av energi» med positivt innhold. I tillegg kan det gis direkte st0tte til bed ritter i Aukra innenfor regelverket for «bagatellmessig st0tte innen EU» og st0tte i samarbeid med lnnovasjon Norge. Dokumentasjon til arsm0te i Au kra Nceringsforum

9 Arsregnskap RDA fond Aukra 2012 Utbetalinger RDA fond Aukra 2012 M0reaksen Gassknutepunkt Ny hamna Aukra Dagen Leie Aukra Losjen 0yriket i Romdal Omd0mmebygging - full av energi Samarbeid skole - Grundercamp Tettstedutvikling - Falkhytten St0tte til opplcering SRG Kran og Transport Geopol FS Fiske Wefix AS St0tte Aukra Nceringshage St0tte til Lego League Administrasjonsgebyr Sum utbeta linge r Re gnska p RDA fond Aukra 2012 RDA.fond Aukra bank Tidsavgreninger Egenkaptal Tilskudd fra M&R fylkeskommune Ekstra tilskudd ferge 2010 Renteinntekter Sum innte kte r Sum utbetlinge r Resulta t Bank RDA Tidsavgre ninger Egenkapta l Dokumentasjon til arsm0te i Aukra Nceringsforum

10 ARSREGNSKAP 2012 FOR "hoppid.no Aukra" Daglig Ieder i Aukra Nasringsforum er etablererveileder i Aukra kommune, og kontoret er autorisert som "hoppid.no" kontor i samarbeid med Nasringsavdelingen i M0re og Romsdal fylke. Hoppid kontoret disponerer midler som skal gis som st0tte til personer som er i ferd med a etablere egen virksomhet. Arbeidet som er utf0rt er blitt fakturert Aukra kommune med kr Deter ikke utbetalt st0tte fra hoppid.no til etablerer i Deter imidlertid utbetalt i alt kr til etablerer fra RDA fond Aukra i Resultat hoppid.no - Aukra 2012 Tilskudd fra M0re og Romsdal fylkeskommune Renteinntekter Sum inntekter Bank RDA Bank RDA Aukra, j~j(~ lvar Helge Hollen Styreleder (i)~_l,..0 ll ~ff' ~.Aam I styret for Aukra Nasringsforum /{irltijfjakic~ ff ttjbfl lbjrtl[)jhbjjtltv Nina Bakkemyr Hagb0 (!i}0 Astrid Dale Sasther. Nestleder Rune Skeide ~go Edvard n teina~~~ daglig Ieder Dokumentasjon til arsm0te i Aukra Nreringsforum

11 3 Budsjett for Tiltaksplan Det foreslas ingen endringer i medlemskontingenten for 2013 RESUL TATREGNSKAP I Regnskap Budsj ett 0 /o av Re gnsk ap Budsj e tt Aukra Nreringsforum budsjett INNTEKTER Medlemskontingent % RDA prosjekt % Andre inntekter % Sum innte kter % DRIFTSKOSTNADE R Lonn ansatte % Feriepenger Arbeidsg iveravg ift % Andre persona lkostnader % Leie av lokaler % Kontorrekvisita % Data kostna d er % ~ Medlems-, styremoter etc % Kurs og konfera nser % Telefonkostnader % Porto % Reisekostnader % Bilgodtgjorelse % Forsikringer % Kontorutstyr % Andre kostnader % Prosje ktkostnade.r % Renteinntekter % Andre bankomkostninger % Sum k ost a nde r % RESULT AT Dokumentasjon til arsm0te i Aukra Nreringsforum

12 ~ I HOVEDi\HL 2013 RESULTATI\ Infrastruktur Vi skal arbeide for a mm~lk ~~.alij;n.~u av 1. Bidra til at ID$tilt!wict blir minst like godt som i 2012 Mmeaksen. 2. Bidra til at Qf..Q mellom Gossen og Otemya blir realiser Bo- og ;u:~\1:~ skal utvides ved at buss- og 3. Bidra til at A ukra N~ring shage AS blir 9.PR~M fergeforbindelsene W:.~ - 4. Bidra til en positiv utvikling av f_al};.ij}':tt~u Vi vii bidra til a utvikle f.9l!ill::mt;.u til et Wt:! attrak"tivt kommuuesenter "' 1. Ved hjelp av ak"tiv!:q,j!:~~~ul..g og andre tiltak skal vi g_j.0re Aukra meir attrak"tiv overfor bade etablerer og arbeidskraft. 2. St0tte til trivselstiltak i samarbeid med kommuuen, frivillige Qrgm~QPJ:! og andre skal vi bidra til0k'i trivsel g_jennom arrangement og tiltak som blir h0gt verdsatt av im:w.,ygg -e- 3. Stmte prosjek"t i Jl.!t skolen som skal bidra til at n~ingsli vet far fu:mti4ig arbeidskraft med rett kompetanse 2,A.r.b..rld$x.;Ut -.okt!.t!!iy.s.t For n~ingslivet er det vil-.:tig at Aukra blir en attraktiv kommuue a bo i slik at man kan Rell..cllik og skaffe ny 1-.:valifisert arbeidskraft. En god sentnuusutvikling og go de fritids- og k!lltullill?.l!..d har for okt tilflytting og trivsel Likedan a Iegge til rette for nettverksbygging og andre trivselsfremmende tiltak. LE.~~J.Jg.r.W_g- nyskapning Vedhjelp av RDA midln.skal vi Iegge til rettefor etablering og nyskaping a v~e en ak"tiv part i ~vfure og Romsdals fylkeskonumme sitt ~1'lQWfJlWJ.:9.&e.ki «hoppid.no». yj_d~sl skal vi etablerer lllilteplasser for n~ringslivet i kommuue som skal stimulere til sanrarbeid og nyskaping. 1. Gi St0tte til etablerere og bedrifter som har innovative prosjekier 2. Nyhanma som gassknutepunk1:. Vi skal bidra i arbeidet med a fa meir ilandfm-ing av ol_je og gass til Nyhamna 3. Nyskapning og etablering i m olje!gass/vindm01le i.!t. m.~ Vi skal bidra til at lokale bedrifter far stnre ~.d.ej av k~s;>~.: til denne n~ingen (f9j..g_e.mdusttiw).. ±J TILT~t\K 2013 Bel3p:i ~--.'!=~~- B =~ tm~l.l.j~.q!i~. llnirastruktur 1. Bidt a til at f~g{::tilllll.d.~! blir minst like godt som i 2012 T X.'{ Bidra til at MQ.mellom Gossen og Otemya blir realiser T Bidra til etabfering av Aulrra Nreringsbage AS T Bidra til en positiv utvi~ling av f~u T Arbeidslu aft - c0kt lm~b-.s! 1. V oo hjelp av akl:iv w.;.u-.l«:.,?j(~iug og andre tiltak skal vi gjme A ukra meir T 200 attrakl:iv ove:dor hade etabler er og arbeidskraft 2. Stmte til trivselstiltak i sarnarbeid moo kommunen, frivillige T 200 m:-~~j9_p~og andre skal vi bidra til0kt trivsel gjennom an.angement og tiltak som blir oogt verdsatt av j.mjll.y.gg..~ - 3. Stmte prosjekt iml.rn. skolen som ska1 bidra til at meringslivet far T 200 tr.w.fui_igarbeidskraft med rett kompetanse 3 Etahlering - nyskapning Sum L Gi srotte til.etabler ere og bedrifter som har innovative pro~ek1:er 2. Nyhanma som gassknutepunl1. Vi skal bidra i arbe:idet med a fa meir T ilandf0ring av olje og gass til Nyhanma 3. Nyskapning og etablering :imlell. olje/gas" vindnllyue i!jil1lg_i:ejl- Viskal T bidra til at lokale bedrifter far :stone mel av l~m;m.;_~cr til dejme nteringen (i~~m.wi~n) B )L'{ Dokum entasjon til arsm0te i Aukra Na;ringsforum

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag 1 Lindebergskogen Borettslag Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap Kompetanse Nyskapning Utvikling 2014 Årsberetning og regnskap Innhold 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2011 Forord Året 2011 har vært et innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Mot slutten av året ble ny eierstrategi vedtatt, og legger grunnlaget for å

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 HELGELAND HOTELL, LEIRFJORDEN 25.- 26. JUNI 2009 1 INNHOLD Tidsplan

Detaljer

ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. 2006 ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER ÅRSMELDING Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Direktør Filip Mikkelsen Styret igangsatte et strategisk

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer