2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport"

Transkript

1 28 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport Rapporten omfatter resultater fra 27 INEOS Norge AS Grenland, Norge KONTROLLERT INFORMASJON REG. NR. NO. 97 Side 1 av 4

2 Innhold Del 1 Om INEOS Norge AS 1 Innledning Om oss Miljøstyringssystem Miljøpolitikk Våre produkter Miljøforhold Vesentlige miljøaspekter Miljøforbedringsprogram Miljøpåvirkning/utslipp/avfall Utslipp generelt Forbruk råvarer/energi Klor/VCM-fabrikken Forbruk råvarer/energi PVC-fabrikken Sikkerhet og beredskap Helse og arbeidsmiljø Samfunnsansvar Ordliste og forkortelser EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 2 av 4

3 1 Innledning Nils Eirik Stamland I 27 har vi hatt nok et år med god produksjon. Som følge av planlagt vedlikeholdsstans i Klor/VCM-fabrikken har produksjonen av klor, vinylklorid(vcm) og suspensjons-pvc (S-PVC) vært noe lavere enn året før. For pasta-pvc (P-PVC) ble det imidlertid ny produksjonsrekord i 27. I 27 ble det klart at Hydro Polymers skulle overtas av det britiske kjemikonsernet INEOS. Overtakelsen var planlagt til 1. september 27, men ble pga krav fra EU utsatt til 1. februar 28. Hydro Polymers AS har byttet navn til INEOS Norge AS. Vi har høye mål for vårt arbeid med helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Arbeidet med å nå disse målene har gitt oss bedrede resultater innenfor disse områdene i de siste årene. Vi er ISO 141-sertifisert og EMAS-godkjent. Det betyr at våre miljøstyringssystemer må tilfredsstille kravene i ISO-standarden, og at vi forplikter oss til å publisere våre miljøresultater. Resultatene publiseres gjennom denne EMAS miljøredegjørelsen som er verifisert av Det Norske Veritas Certification AS. En viktig del av kravene i ISO141-standarden er at vi skal identifisere alle miljøaspekter knyttet til vår virksomhet og vurdere hvilke av disse som er de mest vesentlige. ISO 141-sertifiseringen innebærer også at vi har forpliktet oss til å arbeide for kontinuerlig forbedring av våre miljøprestasjoner. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at vi har satt konkrete forbedringsmål for flere av våre vesentlige miljøaspekter. Vi setter interne miljømålsetninger som er krevende å nå. Derfor lykkes vi ikke i å oppnå alle målene hvert år, men uansett virker forbedringsmålene som en spore til innsats. Resultatene for 27 er utfyllende omtalt i den etterfølgende redegjørelsen. Kvalitetssystemet er en integrert del av ledelsessystemet vårt. Selskapet følger kravene til kvalitetsstyring i henhold til ISO 91:2, der prosessorientering, kontinuerlig forbedring og kundefokus er sentrale elementer. Alle utslippene fra bedriften var lavere enn årsgrensene gitt av myndighetene for selskapets fabrikker i 27, bortsett fra utslippet av natriumklorat til vann fra klorfabrikken som i perioden 8. august til ny midlertidig grense ble gitt den 28. august, var høyere enn den gjeldende 12 månedersgrensen. Klor/VCM-fabrikken hadde 3 mindre avvik fra korttidsgrensene. Ulike tiltak har ført til at bedriftens CO 2 -utslipp er redusert til tonn i 27, fra 1.51 tonn i 26 og 98.5 tonn i 25. Det ble registrert en naboklage i 27 på støy fra fakkelen i VCM-fabrikken. Oppfølging av uønskede hendelser er en av selskapets viktigste arbeidsprosesser for kontinuerlig forbedring på HMS-området. I 27 ble det totalt innrapportert 813 uønskede hendelser, tilsvarende tall i 26, 25 og EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 3 av 4

4 24 var henholdsvis 459, 642 og 788 hendelser. Av hendelsene i 27 ble fem klassifisert som alvorlige. Av disse førte en hendelse til faktiske negative konsekvenser, mens de resterende ble vurdert som alvorlige hendelser ut fra potensialet for skader. De fem hendelsene var: Utslipp av klorerte hydrokarboner og løsemiddel til grunn da tankbil skulle tømmes inn i lagertanker (mai). Denne hendelsen ble siden anmeldt til politiet av SFT 2 hendelser med funn av brukne bolter på flenser på utløp fra EDC-crackere i Klor/VCM (mai og sept) Fallende stålbjelke i Klor/VCM falt over dør (mai) Fallende stillingsbeinforlenger fra stilling ved installasjon av ny oksyreaktor (mai) I 27 inntraff det fire skader som førte til medisinsk behandling, såkalte TRI-skader blant egne ansatte. Dette resulterte i en TRI-verdi på 7,4 for 27. Sykefraværet i 27 var på 5,1 % mot 4,7 % og 5,4 % i 26 og 25. Korttidssykefraværet utgjorde i overkant av 1 %. Rafnes, august 28 Nils Eirik Stamland Administrerende direktør EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 4 av 4

5 2 Om oss Fra 1. februar 28 ble Hydro Polymers AS solgt fra Hydro til INEOS. Selskapet har endret navn til INEOS Norge AS. Vi er et 1 prosenteid selskap i forretningsområdet INEOS ChlorVinyls. INEOS er verdens 3. største kjemiselskap med ca. 17. ansatte og 76 fabrikksteder over hele verden. Vi er et av 11 fabrikksteder i INEOS ChlorVinyls som er en av verdens ledende kloralkaliprodusenter og Europas største PVC-produsent. Hovedproduktet vårt er plastråstoffet polyvinylklorid (PVC) som produseres ved PVC-fabrikken i Herøya Industripark. Klor/VCM-fabrikken ligger på Rafnes Industriområde og produserer klor, lut og vinylklorid monomer (VCM). VCM går i rørledning i tunnel under Frierfjorden til PVC-fabrikken. Vi er den eneste produsenten av PVC i Norge og hovedkontoret ligger på Rafnes i Bamble. Vi hadde totalt 357 fast ansatte ved utgangen av 27. I tillegg kommer 22 lærlinger. 155 ansatte arbeider i Klor/VCM-fabrikken, 88 i PVC-fabrikken og 48 i Administrasjon/Produksjonsstøtte. Vi har også en forsknings-, utviklings- og teknisk serviceenhet. INEOS Norge AS (tidligere Hydro Polymers AS) ble etablert som eget selskap 1. mai 2. Fabrikkene har imidlertid en lang historie bak seg med PVC-produksjon på Herøya siden 1951 og Klor/VCM-produksjon på Rafnes siden I 27 produserte de to fabrikkene totalt 93. tonn ferdigvare (lut, VCM og PVC). Av dette gikk om lag 9 prosent til eksport. Omsetningen vår var i fjor på 4,7 milliarder kroner. Som følge av at bedriften vår nå er en del av INEOS, vil det i løpet av 28 bli avklart hvordan de organisatoriske forholdene i INEOS-systemet vil påvirke våre arbeidsprosesser. Ledelsessystem Kvalitets- og HMS-styringssystemet er en integrert del av ledelsessystemet vårt. Vi følger kravene til kvalitetsstyring i henhold til ISO 91:2, der prosessorientering, kontinuerlig forbedring og kundefokus er sentrale elementer. Dette ivaretas ved tette relasjoner og godt samarbeid med produksjonskjeden og businessenheten, slik at hele verdikjeden fram til kunde dekkes. Vi ble sertifisert etter NS-EN ISO 91:2 i 23, sertifisert etter ISO 141 i 21 og EMAS-registrert i 22. EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 5 av 4

6 3 Miljøstyringssystem Vi har utslippstillatelser gitt av Statens forurensningstilsyn (SFT) og driftstillatelser gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Driftstillatelsen gjelder produksjon av klor, natronlut, VCM og PVC, samt tillatelse til oppbevaring og bruk av brannfarlige varer. Klor/VCM- og PVC-produksjonen er sertifisert etter ISO 141:24 og ISO 91:2. Siden godkjenning og registrering i henhold til EMAS er felles for de to fabrikkene, har vi en felles HMSrapport. Rapporten har flere ganger fått hederlig omtale, og ble i 25 og 26 kåret til den beste i kategorien for store bedrifter i Norge og konkurrerte om den europeiske EMAS-prisen. HMS-arbeidet drives gjennom våre handlingsprogrammer, internkontrollsystem og interne revisjoner. HMSdokumentasjon er integrert sammen med kvalitet i vårt ledelsessystem. Vi er medlem av European Council of Vinyl Manufacturers (ECVM) som er en sammenslutning av europeiske produsenter av dikloretan (EDC), VCM, og PVC. ECVM har utarbeidet grenseverdier og teknologibeskrivelser som angir beste tilgjengelige teknologi (BAT) med tilhørende utslippsnivåer. Disse er nedfelt i et forpliktende dokument, et charter, med tilhørende BAT-beskrivelser for EDC/VCM og S-PVC. Vi tilfredsstiller ECVMcharteret og gjeldende grenseverdier i BAT-dokumentene. Dette ble stadfestet av Det Norske Veritas i 24 og 25 gjennom en verifikasjon av alle europeiske EDC/VCM- og PVC-produsenter. EU presenterte i 26 et nytt BAT referansedokument for PVC-produksjon. På grunnlag av dette ba SFT i 27 om en redegjørelse for hvordan vi lå an i forhold til BAT-nivåene og hva vi eventuelt kunne gjøre for å innfri denne nye standarden. I vår redegjørelse beskriver vi at vi tilfredsstiller den nye standarden bortsett fra når det gjelder utslipp av suspenderte partikler og oksygenforbrukende organisk materiale til vann. For å imøtekomme den nye standarden også på dette området, må det bygges et kostbart biologisk renseanlegg. Iflg. Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) er dette unødvendig fordi utslippene ikke har noen betydning for vannkvaliteten i fjorden i forhold til de totale utslippene. Den største VCM-kunden til INEOS Norge AS er INEOS Newton Aycliffe Ltd. som ligger i nord-øst England nær Newcastle. INEOS Newton Aycliffe Ltd. er en stor produsent av S-PVC og har i samarbeid med en annen PVC-produsent i England forpliktet seg til et nytt charter, kalt UK Eco-Efficiency Code of Practice for the Manufacture of Suspension PVC. Charteret som på mange områder stiller strengere krav enn andre aktuelle grenseverdier, ble utarbeidet i samarbeid med store engelske detaljister og det britiske forurensningstilsynet. I charteret knyttes alle utslipp, også utslippene fra EDC/VCM-produksjonen til hvert tonn PVC som produseres. Siden INEOS Newton Aycliffe Ltd. produserer sin PVC basert på VCM fra Rafnes er Klor/VCM-fabrikken også omfattet av dette charteret. Registrering av avvik Vi har et system der alle ansatte læres opp til å melde inn tilløp, forhold og hendelser som kan føre til uhell og ulykker. Vi bruker rapporterings- og analyseverktøyet SYNERGI. Her registrerer vi også naboklager. Rapporteringen gir grunnlag i den videre satsingen innen HMS. EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 6 av 4

7 Miljøgjennomgang Lederteamet foretar regelmessige miljøgjennomganger, som baseres på resultater i forhold til definerte måltall og forbedringsmål. Her vurderes systemets status og målsettinger i forhold til egne og myndighetenes miljøkrav. Det vurderes også hvorvidt endringer i virksomhetens rammebetingelser påvirker målsettingene. Opplæring Det er viktig at alle medarbeidere har kunnskap om våre miljøaspekter. Opplæring er derfor en viktig del av miljøarbeidet. Miljøopplæring foregår lokalt i de enkelte enhetene og er en del av vårt organisasjonsutviklingsprogram. De enkelte enhetene utvikler HMS-planer i henhold til vesentlige miljøaspekter, og målet er å omsette dette til praktiske gjøremål og knytte det mot det daglige arbeidet. Oppfølging av måltall og resultater er lett tilgjengelig for alle ansatte via vårt intranett. 4 Miljøpolitikk Vi forplikter oss til å etterleve alle rammebetingelser gitt av myndigheter, eiere og kunder. Arbeidsformen vår er basert på fakta. Vi skal arbeide med kontinuerlig forenkling og forbedring av prosesser, leveranser og produkter. Gjennom samarbeid og samhandling skal vi nå våre strategiske mål. Vi skal kjenne våre kunders behov og forventninger. Vi vil at kundene våre skal anbefale oss som leverandør, fordi leveransene våre skjer som avtalt med hensyn til tid, pris og kvalitet. Vi vil bruke leverandører som underbygger vår policy. Vi skal etablere førsteklasses arbeidsprosesser og kompetanse som grunnlag for en effektiv organisasjon. Vi skal være ettertraktet i arbeidsmarkedet. Vi har som prioritert mål at virksomheten vår skal foregå uten skader på mennesker, natur og materiell. Vi forplikter oss til å arbeide for kontinuerlig forbedring av våre miljøresultater. Vi arbeider for å leve opp til forventningene som samfunnet, ansatte og våre forretningsforbindelser har til oss. Dette vil vi oppnå gjennom sikker og kostnadseffektiv drift av anleggene som grunnlag for lønnsomme og langsiktige arbeidsplasser. Vi vil bidra aktivt til videreutvikling av en bærekraftig prosessindustri i Grenland. 5 Våre produkter De viktigste salgsproduktene våre er lut og PVC. Hovedproduktetet er plastråstoffet PVC som brukes til en rekke nyttige produkter, særlig innen bygningsbransjen. Rør, kabler, vindusprofiler og gulvbelegg av PVC er produkter som har lang levetid og er vedlikeholdsfrie. Et annet viktig bruksområde er helsesektoren, der PVC brukes i hansker, slanger og blodposer. PVC produseres ved foredling av naturressursene olje/gass og salt samt energi. Mens de fleste andre plaster lages av 1 prosent olje/gass, består PVC av bare 43 prosent olje/gass. 57 prosent av PVC-plast består av klor fra salt. Fra olje/gass lages etylen og fra saltet lages klor og lut. Etylen leveres fra Noretyl AS på Rafnes. I kloranlegget blandes salt med vann til saltlake, og denne omdannes til klorgass i elektrolyseceller. I denne prosessen får vi i tillegg hydrogen og natronlut. Luten dampes inn til 5 prosent lut som er salgsvare. Lut EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 7 av 4

8 sendes til kunder med bil eller båt. Hydrogenet går inn på brenngassnettet og brukes til energiformål. Dette gir en hydrogenrik brenngass som gir lavere utslipp av CO 2. I VCM-anlegget reagerer etylen og klor med hverandre og blir til mellomproduktet EDC. EDC omdannes til VCM. VCM sendes i rørledning til PVCfabrikken eller eksporteres med båt. VCM-produksjonen gir klorerte hydrokarboner som biprodukter. Disse omdannes til saltsyre i et eget forbrenningsanlegg, saltsyreanlegget. Flytskjema over Etylen- og Klor/VCM-prosessene I PVC-fabrikken blir VCM-molekylene føyd sammen til lange molekylkjeder i autoklaver eller trykktanker. Produktet tørkes, siktes og overføres som pulver til silo. PVC selges enten i sekk eller bulk og distribueres til kunder i inn- og utland. Teknologien i PVC-fabrikken, som er i verdensklasse, er delvis egenutviklet. PVCproduksjonen gir ingen biprodukter. Flytskjema over S-PVC-prosessen EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 8 av 4

9 Det produseres to typer PVC: S-PVC og P-PVC. S-PVC ser ut som fint sukker og P-PVC ligner på melis eller finmalt mel. Hjelpestoffer (kjemikalier) som tilsettes bidrar til å bestemme ferdigproduktenes egenskaper. I PVC-fabrikken produseres også polymetylmetakrylat (PMMA), mono-disperse polymerpartikler, som er partikler hvor alle er like store. Råstoffet er MMA, og reaksjonen skjer i metanol som benyttes mange ganger før brukt metanol blir behandlet som farlig avfall. Om PVC som produkt S-PVC pulver og produkter O P-PVC pulver og produkter Når PVC-pulveret bearbeides av våre kunder til ferdigprodukt, blir det også tilsatt hjelpestoffer som f.eks. stabilisator, mykner, smøremiddel, fyllstoff, farge etc. Disse hjelpestoffene er med på å skreddersy PVC-en til et mangfold av sluttprodukter. Framstillingen av disse produktene foregår i sprøytestøpemaskiner, ekstrudere, bestrykningsmaskiner, rotasjonsstøpemaskiner eller kalandere under påvirkning av varme (smelteprosess). De to PVC-typene har mange ulike bruksområder, og produktene kan være stive eller fleksible, de kan være isolerende, farget, gjennomsiktige eller ugjennomtrengelige for lys. Innen medisinsk utstyr som blodposer og dialyseslanger har PVC vist seg å være det beste materialet. På 9-tallet ble det fra flere hold framsatt kritikk mot produktet PVC og dets tilsettingsstoffer, både under produksjonen og bearbeidingen hos våre kunder. I den anledningen ble det igangsatt en vugge til grav - analyse av PVC og dets sluttprodukter. Analysen ble utført av Hydro, men baserte seg på uavhengige forskningsrapporter, referert i den endelige rapporten. Konklusjonen ble at det ikke fins noen produkter som kan erstatte PVC på de fleste anvendelsesområder, og at ved utfasing av de mest omstridte tilsettingsstoffene vil PVC være langt å foretrekke framfor andre produkter. Energiforbruket ved produksjon av én meter PVC-rør er ikke mer enn en tredel av forbruket ved produksjon av tilsvarende lengde stålrør. Produksjon av PVC krever mindre energi enn produksjon av annen plast. Øvrige salgsprodukter fra Klor/VCM-fabrikken Lut (natronlut) Det største anvendelsesområdet er papir/celluloseproduksjonen der natronlut er en av de viktigste kjemikaliene. Lut benyttes i mange ulike virksomheter, f.eks. smelteverksindustrien for fjerning av svovel fra røykgasser, til produksjon av vaskemidler, til rengjøring i nærings-middelindustrien, til kjemisk industri som limog malingsproduksjon, til tekstilproduksjon og til ph-regulering i drikkevann- og avløpsanlegg. Natronluten leveres med tankskip til store kunder i inn- og utland samt våre terminaler i Europa og USA. Mellomstore og små kunder forsynes med tankbiler. EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 9 av 4

10 Saltsyre Saltsyre er en syre som brukes i kjemisk industri til ulike formål. Bruksområdene er f. eks. produksjon av vannkjemikalier, surgjøring av produkter i næringsmiddelindustri, overflatebehandling i metallindustri og i produksjon av asfalt. Saltsyre leveres med tankskip til de store kundene, mens mellomstore og små kunder forsynes med tankbiler. Bærekraftig utvikling Vi har i mange år samarbeidet med miljøstiftelsen Det Naturliga Steget. Dette har ført til at vi har definert våre viktigste utfordringer for å kunne bidra til at PVC blir et så bærekraftig produkt som mulig. Basert på dette arbeides det med tiltak for å: Redusere utslippene av klimagasser Redusere utslipp av persistente klorerte organiske forbindelser Redusere avfallsmengder Finne mer miljøvennlige tilsetningsstoffer og myknere for PVC De mest betydningsfulle tiltakene som er gjennomført er installasjon av adiabatisk volum på crackerovnene i Klor/VCM-fabrikken. Installasjonene bidrar til redusert brenngassforbruk og derved til reduserte utslipp av CO 2 ved VCM-produksjonen. Adiabatisk volum er nå installert på alle tre crackerovnene. Dette har ført til nedgang i CO 2 -utslippene. Vinyl 21 De europeiske PVC-produsentene har sammen med ftalat-, stabilisator- og plastbearbeidende industri etablert et program for miljøtiltak. Programmet bygger på den kjemiske industriens program, Responsible Care. Vinyl 21 er nå inne i sitt åttede år, og arbeidet med å frambringe mer bærekraftig PVC fortsetter å gi resultater. Den frivillige avtalen gjelder hele EU-området, og i tillegg er Norge med som EØS-land. Det handler først og fremst om å minske miljøpåvirkningen ved å samle inn, gjenvinne og gjenbruke produkter av PVC som har tjent sitt første formål. Resultatene hittil viser at selvpålagte mål virker i praksis. Siste statusrapport viser at resirkulering av PVC-avfall er fordoblet. I tillegg forsatte utfasingen av blybaserte stabilisatorer i PVC med det resultatet av blystabilisatorer er faset ut i drikkevannsrør i de fleste av EUs 15 gamle medlemsland. Blystabilisatorer har ikke vært i bruk i Norge på flere år. De nye EU-landene vil på noen områder ha behov for lengre tilpasningtid til miljøprogrammet. Vinyl 21s framdriftsrapport har mer informasjon om dette på EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 1 av 4

11 MILJØ-/SIKKERHETSFORHOLD OG RESULTATER 27 6 Miljøforhold Endringer Sluttføringen av klorutvidelsen høsten 26 førte til at vi gikk inn i 27 med et mer miljøvennlig anlegg: Mer energieffektivt bl.a. gjennom lavere strømforbruk pr tonn produsert klor samt lavere dampforbruk Lavere CO 2 -utslipp gjennom redusert forbruk av energi Slutt på import og bruk av asbest til elektrolysecellene Redusert mengde farlig avfall Redusert risiko for omgivelsene ved at mengden flytende klor i anlegget er betydelig redusert I det følgende gis en oversikt over de viktigste miljøforholdene knyttet til vår produksjon. Utslipp Framstilling av VCM og PVC medfører utslipp til luft og vann. Utslippstillatelsene fra Statens forurensningstilsyn, SFT, setter grenser for utslippene. Vi overvåker utslippene kontinuerlig etter et omfattende måleprogram. Fra Klor/VCM-fabrikken: Ved fyring av crackerovner i VCM-fabrikken dannes CO 2 og noe NO x. Klor/VCM-produksjonen medfører også små utslipp av dioksiner. De viktigste utslippene er: CO 2 Klorerte hydrokarboner NO x Restgasser fra forbrenningsovn (avgassovn) Dioksiner Til internt deponi: Slam fra renseanlegg Vannrenseanlegg Kobber TOC Dioksiner EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 11 av 4

12 Fra PVC-fabrikken: Ved framstilling av PVC benyttes det i tillegg til råstoffet VCM også en del hjelpekjemikalier som bidrar til utslipp. Disse er hovedsakelig initiatorer (peroksider) for å starte polymeriseringsreaksjonen, overflateaktive stoffer (emulgatorer og suspensjonsmidler) og syrer/baser. De viktigste utslippene er: PVC-støv VCM Ammoniakk Til deponi: PVC vrakvare PVC-partikler TOC Energi og kjølevann Fabrikkene bruker energi i form av elektrisitet, termisk energi og damp. Det meste av forbruket av elektrisk energi medgår i klorproduksjonen der el.kraft brukes i elektrolyseprosessen. Med ny teknologi (membranprosess) er utnyttes elektrisiteten bedre. Strømutbyttet var i 27 på 97,5 98 prosent, mens det tidligere lå på omkring 96 prosent. Vårt strømutbytte er blant de aller beste innenfor bransjen. Termisk energi frigjøres ved forbenning av brenngass, hovedsakelig i crackerovnene, men også i avgassovnen (incineratoren) og fakkelen i VCM-anlegget. I tillegg forbrennes klorerte biprodukter fra VCM-produksjonen i saltsyreanlegget. En del av den termiske energien overføres direkte til prosessen, f. eks i crackerovnene, mens en del brukes til å generere damp som utnyttes i prosessanleggene. I Klor/VCM-fabrikken benyttes damp til inndamping av svaklut og til oppvarming av ulike strømmer i prosessanlegget. Forbruket av damp til inndamping av ett tonn svaklut er med ny teknologi redusert med ca. 65 prosent. I PVC-fabrikken benyttes damp til tørking av PVC. Forbruk av termisk energi og damp begrenses ved at ulike prosesstrømmer varmeveksles med hverandre i anleggene. Det er behov for store mengder kjølevann i prosessene. Vi har sammen med annen industri i Grenland egen vanntilførsel fra Fjærekilen i Norsjø. Det største energitapet fra fabrikkene er oppvarmet kjølevann fra Klor/VCM-fabrikken som går til fjord. Vannet er rent og har en temperatur på om lag 2 grader. Påvirkningen på fjorden er vurdert som ubetydelig. Kjølevannet fra PVC-fabrikken går til Svenska Minerals anlegg i Herøya Industripark. EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 12 av 4

13 Avfall Alt avfall registreres og sendes til godkjent mottak. Avfall som går til gjenvinning er trevirke, papir og metaller. Fabrikkene har miljøstasjoner for sortering av farlig avfall i mindre kvanta. Dette farlige avfallet (oljer og andre kjemikalier) går til godkjent mottak for slikt avfall. Annet ordinært forbruksavfall leveres kommunalt deponi. I Klor/VCM-fabrikken dannes det slam i fabrikkens vannrenseanlegg. Forutsatt at innholdet av komponenter som kan medføre forurensningsfare er lavere enn grenser fastsatt i utslippstillatelsen, legges dette slammet i eget spesialdeponi inne på bedriftsområdet. Hvis ikke, sendes det til godkjent eksternt behandlingsanlegg for farlig avfall. Sigevannet fra de lokale deponiene samles, overvåkes og renses i vårt interne vannrenseanlegg. I forbindelse med rengjøring av prosessapparatur som skal kontrolleres og vedlikeholdes i Klor/VCM-fabrikken, tar vi med jevne mellomrom ut koksholdig avfall som sendes til destruksjon i forbrenningsanlegg som er særskilt godkjent for dette. Intern deponering vil opphøre innen 16. juli 29. Avfallet vil da bli sendt til godkjent eksternt mottak. Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) sorteres i merkede avfallskasser som sendes godkjent mottak. Dette gjelder bl.a. lysstoffrør, batterier, el.-kabler, pc-er osv. En del pc-er går til gjenbruk. Vi er medlem av RENAS (Returselskapet for næringselektro). Støy Støykildene identifiseres og kartlegges både i arbeidsmiljø og ytre miljø. Målingene og beregningene som er gjort for støyen fra PVC-fabrikken på Herøya i 27 viser at vi ligger innenfor utslippstillatelsens grenser. Det gjøres regelmessige kontrollmålinger på faste punkter rundt fabrikkene på Rafnes. I 27 ble det målt fire måleserier. Målingene i de nærmeste boligområdene viser at støynivået ligger under grenseverdien på 42dBA ved ordinær drift. Støy fra fakkelen i Klor/VCM-fabrikken har i perioder i 27 vært til sjenanse for naboer på Herre som har klaget på støy. Dette er undersøkt og vil bli utbedret ved første stans av anleggene. Det er av sikkerhetsmessige grunner ikke mulig å entre fakkelen mens anleggene er i drift. Leverandører Vi stiller HMS-krav til leverandører av både råvarer og tjenester og utfører stikkprøver/revisjoner for å kontrollere at leveransene skjer i henhold til vår standard. Som en del av programmet for Bærekraftig utvikling har vi konkrete prosjekter sammen med kunder og leverandører for å finne tilsatsstoffer til PVC som er mer bærekraftige. Som et resultat av økt produksjonskapasitet i de nye kloranleggene har det totale transportbehovet i 27 avtatt ved at mengden importert EDC fra Stenungsund til Rafnes er redusert. Innkjøp av råvarer Vi sikrer innkjøp av råvarer ved å innhente informasjon om varer/kjemikalier og leverandørene av disse. Miljøvurdering er et av elementene i leverandørgodkjenningen. Innkjøp av tjenester Vi vurderer og godkjenner leverandører av tjenester gjennom et godkjenningssystem. Dette systemet ivaretar spørsmål knyttet til tjenesteleverandørenes HMS-politikk og miljøprofil. Regelmessige HMS-møter med tjenesteleverandørene gjennomføres. EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 13 av 4

14 Transport Vår virksomhet medfører stort transportbehov hovedsakelig knyttet til forsyning av råstoff til produksjonen og leveranser av produkter til kundene. Økt klorproduksjon har ført til økt trafikk, både med båt og bil, som følge av økt import av salt og økt eksport av lut. Våtgass/etan som er råstoffet til etylenproduksjonen hos Noretyl AS, leveres med skip hovedsakelig fra Kårstøanleggene og fra Teesside-terminalen. Vi hadde i 27 ansvaret for innkjøp og transport av våtgass og etan som Noretyl konverterer til blant annet etylen og propylen. Vi transporterte ca 44. tonn råstoff til Noretyl. Salt er råstoff for klorfabrikken på Rafnes og tas inn med båt. Salt importeres hovedsakelig fra Nederland med en typisk last på ca. 9. tonn/transport og med typisk utseilt distanse 585 nautiske mil (ca 1.9 km) pr transport en vei. I 27 ble det gjennomført ca 48 slike skipninger, totalt ca 44. tonn salt. Ved full kapasitetsutnytting i Klor/VCM-fabrikken vil den årlige importen av salt kunne øke til om lag 475. tonn. EDC er mellomprodukt i VCM-produksjonen, og har siden klorproduksjonen og klorimporten på Herøya ble lagt ned på 198-tallet blitt importert på skip. Det aller meste av importen har skjedd fra INEOS Sverige AB i Stenungsund. En typisk last er på ca. 3. tonn. Distansen mellom Stenungsund og Rafnes er 117 nautiske mil (ca 215 km). Samlet import av EDC i 27 var ca 48. tonn og betraktelig redusert i forhold til ca 8. tonn i 26 som følge av økt egenproduksjon av EDC på Rafnes i takt med den økte klorproduksjonen. Importen av EDC vil tilnærmet opphøre når det blir full kapasitets-utnyttelse i kloranlegget på Rafnes (forutsatt uendret VCM-produksjon). PVC leveres til kundene i sekk eller i bulk. Til oversjøiske kunder fraktes emballert vare i containere på skip. Skandinaviske og europeiske kunder får PVC levert med bil som bulk eller emballert vare. I 27 ble det kjørt ut ca 54. tonn med bil til kunder i Norden og på kontinentet. Det ble transportert ca. 47. tonn i containere med skip fra havneterminalen i Brevik eller Larvik og videre til England og kontinentet. Fra havneterminalene i England og kontinentet transporteres vare ut til kundene på bil. Ca 25. tonn ble skipet i containere fra Breviksterminalen til havneterminaler på kontinentet før omlasting til oversjøiske destinasjoner på skip. Fra Herøya med båt til Estland for videre transport med jernbane til Russland og Ukraina ble det skipet ut 25. tonn. VCM fra Rafnes transporteres i rørledning under Frierfjorden til PVC-fabrikken på Herøya. Den resterende VCM-produksjonen sendes med skip til INEOS PVC-fabrikker i Stenungsund og Aycliffe. I Stenungsund er terminalen på samme sted som PVC-anlegget mens terminalen for import til Aycliffe er i Teesside. I 27 ble det skipet ut ca 34. tonn VCM fra Rafnes. Typisk last var på ca 3. tonn per skipning og med gjennomsnittlig utseilt distanse var ca 45 nautiske mil (ca 83 km) per skipning. På grunn av revisjonsstans ble det importert ca. 14. tonn VCM fra USA fordelt på to laster i januar og april. Lut fra Rafnes transporteres med bil og båt avhengig av mengde og mottaker. I 27 gikk det 126 skipslaster med lut fra Rafnes til terminaler på kontinentet og Europa samt oversjøiske destinasjoner og til kunder i hjemmemarkedet. Total mengde var ca 55. tonn (liquid). Typisk går seks tankbiler med 3 tonn per last ut til kunder fra Rafnes per dag med en typisk avstand til kundene på 2-4 km. Saltsyre leveres til kunder på tankbil og med skip. Typisk sendes det én last à 3 tonn pr uke ut fra Rafnes. I tillegg har vi i 27 levert 3.4 tonn til Danmark, fordelt på 4 skipninger. Mengden er lavere enn de foregående årene fordi en større mengde av saltsyren benyttes internt i klorprosessen på Rafnes. EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 14 av 4

15 De øvrige stoffene som ellers inngår i Klor/VCM og PVC-produksjonen bringes i hovedsak inn med bil. Enkelte av innsatskjemikaliene som for eksempel organiske peroksider går under betegnelsen farlig gods i veitrafikkbestemmelsene. Det er leverandøren som er ansvarlig for transporten, men vi har egen sikkerhetsrådgiver for farlig gods og deltar i en rådgivningstjeneste som myndigheter eller andre kan kontakte ved ulykker med farlig gods i Norge. Vi stiller strenge krav, også utover myndighetenes krav, til våre leverandører av transporttjenester på land og sjø. Dette innebærer bl.a. en evaluering av transportørenes HMS- og kvalitetssystem i henhold til evalueringssystemer (land: Safety and Quality Assessment System, SQAS / sjø: Chemical Distribution Institute, CDI) utarbeidet av organisasjonen for europeiske kjemikalieprodusenter (CEFIC). 7 Vesentlige miljøaspekter I forbindelse med sertifiseringen til ISO 141 har fabrikkene identifisert sine miljøaspekter og prioritert disse basert på gitte kriterier som myndighetskrav, betydning for omgivelsene og miljøet og sannsynlighet for uhellsutslipp. De viktigste kaller vi vesentlige miljøaspekter. De vesentlige miljøaspektene blir vurdert årlig i forbindelse med ledelsens gjennomgåelse. Vi har hatt mål og handlingsplaner med sikte på å redusere miljøeffektene for disse 16 miljøaspektene i 27: 1) Diffuse utslipp i Klor/VCM-fabrikk (klorerte hydrokarboner) 2) Fyring av crackerovner i Klor/VCM-fabrikk (utslipp av NO x ) 3) Fyring av crackerovner i Klor/VCM-fabrikk (utslipp av CO 2 ) 4) Drift av fakkel i Klor/VCM-fabrikk 5) Avfallshåndtering (herunder slam fra renseanlegg i VCM til deponi) og minimering/korrekt håndtering generelt 6) TOC-utslipp til vann fra vannrenseanlegg i Klor/VCM-fabrikk 7) Kobberutslipp til vann fra vannrenseanlegg i Klor/VCM-fabrikk 8) Utslipp av klorerte hydrokarboner/dioksiner i Klor/VCM-fabrikk 9) Spesifikt strømforbruk i fabrikkene og generell husholdering med strøm i øvrige enheter 1) PCB i lysarmaturer, Rafnes 11) Grunnforurensning (EDC/Klorerte hydrokarboner i grunnvann), Rafnes 12) Utslipp av natriumklorat fra Klor/VCM-fabrikk 13) VCM til luft fra PVC-fabrikk (både fra S-PVC og P-PVC-produksjonen) 14) Totalt Organisk Carbon (TOC) fra PVC-fabrikk 15) Eksternstøy fra PVC-fabrikk 16) Suspendert Stoff (SS) til vann (vesentlig fra P-PVC-produksjonen) i PVC-fabrikk Noen av miljøaspektene følges spesielt opp. Disse er nummer 3, 4, 6, 13, 14 og 16, se tabell neste side. PCB i lysarmatur har i løpet av året blitt utfaset og blir ikke med i lista for 28. EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 15 av 4

16 Vår virksomhet har også indirekte miljøaspekter forbundet med: Framstilling og leveranser av råvarer og kjemikalier som brukes i produksjonen Kjøp av tjenester fra leverandører Transport av råvarer, hjelpestoffer, produkter og avfall Bruk og videreforedling av produkter De indirekte miljøaspektene er miljøaspekter som vi ikke har direkte kontroll på, men som vi kan påvirke gjennom måten vi driver virksomheten vår, f.eks. gjennom valg av leverandører. Vi kan velge en leverandør som driver mer miljøvennlig enn en annen og derved håpe at vi påvirker begge til å legge mer vekt på miljø fordi det betyr noe for oss som kunde. 8 Miljøforbedringsprogram Miljøforbedringsmål, status 27 og mål for 28 Vi har satt interne forbedringsmål som går lenger enn til å oppfylle myndighetenes krav for flere av de vesentlige miljøaspektene. Blant de 16 vesentlige miljøaspektene har vi satt kvantitative forbedringsmål med tilhørende handlingsplaner for følgende sju aspekter: Miljøaspekt Beskrivelse av miljøforbedringsområde Mål 27 Oppnådd Mål 28 nr VCM-utslipp til luft fra < 3 22 < 25 S-PVC, g/tonn S-PVC 13 VCM utslipp til luft fra P-PVC, g/tonn P-PVC < < 8 14 TOC til fjord fra PVC-fabrikken, g/tonn PVC < < PVC til fjord (suspendert stoff), g/tonn PVC < < 17 3 CO 2 til luft fra Klor/VCM-fabrikken, g/tonn VCM < < Fakling fra Klor/VCM-fabrikken, kg HCl/måned TOC til fjord fra VCM fabrikken, g/døgn Målsetningene blir fulgt opp på lik linje med andre viktige resultatmål, KPI-er og PI-er. For nr. 13, 4 og 6 oppnådde vi ikke målene: 13) Utslippet av VCM til luft fra P-PVC ble ikke redusert som planlagt ved installasjon av ny avløpsstripper. Optimalisering av denne skal føre til redusert utslipp. 4) Revisjonsstans i mai 27 førte til mer fakling enn planlagt. I tillegg var målsetningen urealistisk lav, og målet for 28 er derfor økt 6) I mars 27 førte forgiftning av biokulturen i vannrenseanlegget til økte utslipp i en periode Viktigste satsingsområder i Klor/VCM-fabrikken I 27 var målsetningene for Klor/VCM-fabrikken først og fremst knyttet til å ytterligere reduksjon av CO 2, redusert fakling og reduserte utslipp av organisk materiale (TOC). Utslippet av CO 2 pr. tonn VCM ble redusert med sju prosent i 27. Vi fikk tildelt kvoter (tonn) og utslippet var tonn. Reduksjonen skyldes bl.a. bedre kontroll med fyring av crackerovnene. EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 16 av 4

17 Klor/VCM-fabrikken har et generelt mål om 5-1 prosent forbedring hvert år og å ligge 2 prosent under myndighetskravene. I tillegg til de utvalgte miljøforbedringsområdene i tabellen over, har Klor/VCM-fabrikken hatt spesielt fokus på å Videreføre det lave nivået for diffuse utslipp Prosjektering av løsning for deponering av slam fra vannrensanlegget Reduksjon av antall avvik fra korttidsgrenser I 27 ble planene for avslutning og etterdrift av det interne deponiet videre konkretisert. Deponiet vil etter planen opphøre i løpet av første halvår 29. Antall avvik fra korttidsgrensene ble 31 som er høyere enn de foregående årene. Hovedårsaken er knyttet til problematikken rundt natriumkloratdannelse i elektrolyseavsnittet i klorproduksjonen. Her jobber vi med å finne en løsning i løpet av høsten 28. Klor/VCM-fabrikken Miljøtiltak gjennomført i 27 Forbedringer i vannrenseanlegget Byttet ut alle PCB-holdige lysarmaturer Jernsulfathåndtering i vannrens for å sikre stabil drift av anlegget Mål/investeringer fram til 29 Nytt flotasjonsbasseng for utfelling av kjemisk slam i vannrenseanlegget Finne prosessløsning for reduksjon av natriumklorat fra klorfabrikk Oppgraderinger i saltsyreanlegget Forbedret instrumentering for oppfølging og kontroll av NO x -utslipp Viktigste satsingsområder for PVC-fabrikken I 27 var målsetningene for PVC-fabrikken knyttet til å oppnå det som er definert som BAT-nivå for utslipp av VCM til luft fra P-PVC-produksjonen og utslipp av organiske forbindelser til vann. BAT-målet for VCM-utslipp til luft er 9 gram VCM pr tonn P-PVC når diffuse utslipp ikke medregnes. Vi har oversendt en utredning til SFT der vi redegjør for hvilke tiltak som vil være nødvendige for å oppnå utslippsnivåer som angis som BAT i EUs referansedokument for polymerer (BREF). EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 17 av 4

18 PVC-fabrikken Miljøtiltak gjennomført i 27 Deltakelse i Herøya Industriparks ENØK-prosjekt, for reduksjon av utilities -forbruk Avfallsminimering Avløpsstripper for P-PVC for reduksjon av VCM-utslipp til luft Mål/investeringer fram til 29 Optimalisering av avløpsstripper for P-PVC Bedriftens samlete investeringer i miljørettet virksomhet i millioner kroner, MNOK ,7 1,6 17, Miljøpåvirkning/utslipp/avfall 9.1 Utslipp generelt Alle utslippene var lavere enn langtidsgrensene gitt av SFT bortsett fra utslippet til vann av natriumklorat fra klorfabrikken, som i en periode fra 8. august til ny midlertidig forhøyet grense ble gitt 28. august, var høyere enn den gjeldende 12-måneders grensen. Det var derimot 31 avvik fra korttidsgrensen (døgn), alle til vann fra Klor/VCM-fabrikken Ingen av disse vurderes å ha hatt nevneverdige negative effekter i resipienten. I tillegg var det et utslipp som karakteriseres som akutt forurensning. 11. mai skjedde et utslipp av 5 m 3 klorerte hydrokarboner og solvent til grunnen da innholdet av en tankbil skulle tømmes over på en lagertank. Det ble umiddelbart iverksatt flere tiltak for å hindre utlekking og forurensing av fjorden: Lenser ble lagt ut i sjøen ved lekkasjestedet og oppsamlet materiale pumpet opp Nye grunnvannsbrønner ble boret og opp-pumping startet Overvåkningsprogram etablert for oppfølging av innholdet av forurensninger i grunnvann og sjøvann Det ble gravd en 2 25 m lang og 3 4 m dyp grøft mellom lekkasjestedet og strandkanten for å hindre videre utlekking. Opp-pumping ble startet og forurensede masser fjernet og behandlet som farlig avfall. EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 18 av 4

19 Dette arbeidet ble utført under kyndig veiledning fra Norges Geotekniske Institutt (NGI). I tillegg bidro NIVA med vurdering av risikoen for skade på marine organismer. På grunnlag av dette ble det vurdert at mesteparten av utslippet ble samlet opp før det rakk å forurense fjorden, og at skadene på det marine liv ble minimale. Av de resterende korttidsavvikene var det åtte tilfeller av ph-avvik i avløpsvannet fra kloranlegget og 17 tilfeller av for høyt utslipp av natriumklorat. De sistnevnte inntraff alle før vi fikk innvilget en midlertidig forhøyet grense for klorat 28. august. Selv om ingen av korttidsavvikene vurderes å ha hatt nevneverdig negativ effekt i resipienten, er vi ikke tilfredse med antallet avvik. Vi har derfor gjort ytterligere forbedringer i kloranlegget for bedre å kunne justere ph. For å redusere kloratutslippene fra det nye kloranlegget ble det i 27 iverksatt et eget prosjekt for å se på mulighetene for å rense avløpsvannet ytterligere. Kloranlegget er bygd i henhold til beste tilgjengelig teknologi, men tiltakene hadde inntil da i 27 ikke hatt nødvendig effekt. Dette snudde utover i 27. Prosjektet med nytt renseanlegg ble derfor lagt på is og avløst av et prosjekt som tar sikte på reduksjon gjennom prosessoptimalisering, noe som på alle måter ville være en bedre løsning. Vi forventer å være under den opprinnelige utslippsgrensa i løpet av 28 om prosessoptimaliseringen lykkes. Korttidsavvik, Klor/VCM-fabrikken ph Organisk mat. Jern Saltsyre Kobber Nikkel Klorerte hydrokarboner Klor Hypokloritt Klorat Klor/VCM-fabrikken, korttidsavvik fra utslippstillatelsen 27 Inspeksjoner og revisjoner Det ble i 27 gjennomført 18 revisjoner fra myndigheter, kunder og interne, av disse gjelder følgende ytre miljø: SFT gjennomførte en systemrevisjon med følgende områder ble kontrollert:internkontroll, utslipp til ytre miljø, kjemikaliehåndtering, avfallshåndtering og vedlikehold. Norsk akkreditering gjennomførte oppfølgingsbesøk etter at bedriften ble godkjent som inspeksjonsorgan i hht Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff og ISO172. DSB har gjennomført to tilsynsbesøk innenfor følgende områder: EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 19 av 4

20 - Internkontrollforskriften innenfor området elektriske anlegg og elektrisk utstyr. - Storulykkeforskriften hvordan den etterleves, hvordan internkontrollarbeidet administreres og praktiseres med spesiell vektlegging av risikokartlegging, beredskap og transport av farlig gods. DNV gjennomførte ISO 91- og ISO 141-revisjoner samt EMAS verifikasjon. Revisjonene viser at det er stor grad av samsvar mellom vår virksomhet og myndighetenes krav. 9.2 Forbruk råvarer/energi Klor/VCM-fabrikken UTSLIPP OG AVFALL FRA KLOR/VCM-FABRIKKEN Etylen tonn EDC tonn Elektrisitet 812 GWh Salt 439. tonn Damp 159. tonn Lett brenngass tonn Kjølevann 83,3 mill. tonn Utslipp til luft Klorerte hydrokarboner: 13,8 tonn CO 2 : 89.9 tonn NO x : 49,6 tonn Dioksin:,16 g (I-TEQ) Klor: 11,5 kg HCl: 5,6 tonn CO: 5,3 tonn R-134 (kjølemedium): 2.81 kg R-22 (kjølemedium): 1.25 kg Klor/VCMproduksjon Utslipp til vann Klorerte hydrokarboner, regulære kilder: 4,2 kg Klorerte hydrokarboner, uhellsutslipp:5 tonn Kobber: 31,3 kg Dioksiner:,46 g (I-TEQ) TOC: 8,77 tonn N-tot:,51 tonn Ni: 19,5 kg P-tot:,31 tonn Natriumklorat: 22,3 tonn Natriumhypokloritt: 1,44 tonn VCM tonn Lut 1% tonn Hydrogen 5.46 tonn Saltsyre 33% 4.8 tonn Farlig avfall, tonn Slam tankrengjøring: 1.53 tonn Vannrensslam, eget deponi: 294 tonn Asbest/vann, eksternt deponi: 97,2 tonn NaOCl fra klorgjenvinningsanlegg: 92,8 tonn Farlig avfall øvrig: 41, tonn Ordinært avfall, 322 tonn Produksjon i Klor/VCM-fabrikken i 1 tonn/år ,4 47,2 151,4 457,1 135,1 412,4 15,1 442,6 134,7 43,4 19, ,8 478,7 275,4 275,4 Lut VCM EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 2 av 4

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar MILJØ & SAMFUNNS- ANSVAR 2013 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vi er ikke skapt for å sitte stille Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift

med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport 2006 FREVAR KF Distriktets miljøbedrift Innhold og ledelse - Innhold.. Direktøren 3 Styret 5 2 - FREVARs ledelse 2006 Nils B. Thue Fredrik Myhre

Detaljer

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011 Marvika, Foto: Forsvarsbygg INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 3 2. ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN... 4 2.1 ORGANISERING OG ANSATTE... 4 2.2 ETABLISSEMENTER...

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet 2008-2010

Helse, miljø og sikkerhet 2008-2010 else, miljø og sikkerhet 008-00 Innhold Sertifikater Leder S. Sertifikater Arne alonæs Administrerende direktør YIT Building Systems AS S. Leder S. 4 S på alvor S. 5 S-prisen S. 6 Arbeidsulykker S. 7 YIT

Detaljer

Naturgass. -en generell innføring R A P P O R T

Naturgass. -en generell innføring R A P P O R T Naturgass -en generell innføring 12 2004 R A P P O R T Naturgass en generell innføring Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Rapport nr 12-2004 Naturgass en generell innføring Utgitt av: Norges vassdrags-

Detaljer

Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier

Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/01 Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier Dokumentasjonsrapport Av Otto Andersen, Eivind Brendehaug

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006 Wilh. Wilhelmsen miljørapport 2006 SIDE / wilh. wilhelmsen miljørapport 2006 En pådriver for miljøtilpasset internasjonal skipsfart > wilh. wilhelmsen gjennomfører en rekke tiltak fra design av skip til

Detaljer

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 21 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Statens forurensningstilsyn (SFT) Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer

Statens forurensningstilsyn (SFT) Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer Statens forurensningstilsyn (SFT) Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer 28. august 2008 Side 2 Tittel: Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Statens forurensningstilsyn

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp Ytre miljø Av hensyn til klimautfordringen må framtidens energisystem i langt større grad enn i dag være basert på fornybare energikilder som ikke bidrar til økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren. Dessuten

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 6/04. Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter UNIVERSITETET I OSLO

Rappor t. Rapport nr. 6/04. Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 6/04 Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Janka Jelstad Rappor t Program for forskning

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer