2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport"

Transkript

1 28 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport Rapporten omfatter resultater fra 27 INEOS Norge AS Grenland, Norge KONTROLLERT INFORMASJON REG. NR. NO. 97 Side 1 av 4

2 Innhold Del 1 Om INEOS Norge AS 1 Innledning Om oss Miljøstyringssystem Miljøpolitikk Våre produkter Miljøforhold Vesentlige miljøaspekter Miljøforbedringsprogram Miljøpåvirkning/utslipp/avfall Utslipp generelt Forbruk råvarer/energi Klor/VCM-fabrikken Forbruk råvarer/energi PVC-fabrikken Sikkerhet og beredskap Helse og arbeidsmiljø Samfunnsansvar Ordliste og forkortelser EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 2 av 4

3 1 Innledning Nils Eirik Stamland I 27 har vi hatt nok et år med god produksjon. Som følge av planlagt vedlikeholdsstans i Klor/VCM-fabrikken har produksjonen av klor, vinylklorid(vcm) og suspensjons-pvc (S-PVC) vært noe lavere enn året før. For pasta-pvc (P-PVC) ble det imidlertid ny produksjonsrekord i 27. I 27 ble det klart at Hydro Polymers skulle overtas av det britiske kjemikonsernet INEOS. Overtakelsen var planlagt til 1. september 27, men ble pga krav fra EU utsatt til 1. februar 28. Hydro Polymers AS har byttet navn til INEOS Norge AS. Vi har høye mål for vårt arbeid med helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Arbeidet med å nå disse målene har gitt oss bedrede resultater innenfor disse områdene i de siste årene. Vi er ISO 141-sertifisert og EMAS-godkjent. Det betyr at våre miljøstyringssystemer må tilfredsstille kravene i ISO-standarden, og at vi forplikter oss til å publisere våre miljøresultater. Resultatene publiseres gjennom denne EMAS miljøredegjørelsen som er verifisert av Det Norske Veritas Certification AS. En viktig del av kravene i ISO141-standarden er at vi skal identifisere alle miljøaspekter knyttet til vår virksomhet og vurdere hvilke av disse som er de mest vesentlige. ISO 141-sertifiseringen innebærer også at vi har forpliktet oss til å arbeide for kontinuerlig forbedring av våre miljøprestasjoner. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at vi har satt konkrete forbedringsmål for flere av våre vesentlige miljøaspekter. Vi setter interne miljømålsetninger som er krevende å nå. Derfor lykkes vi ikke i å oppnå alle målene hvert år, men uansett virker forbedringsmålene som en spore til innsats. Resultatene for 27 er utfyllende omtalt i den etterfølgende redegjørelsen. Kvalitetssystemet er en integrert del av ledelsessystemet vårt. Selskapet følger kravene til kvalitetsstyring i henhold til ISO 91:2, der prosessorientering, kontinuerlig forbedring og kundefokus er sentrale elementer. Alle utslippene fra bedriften var lavere enn årsgrensene gitt av myndighetene for selskapets fabrikker i 27, bortsett fra utslippet av natriumklorat til vann fra klorfabrikken som i perioden 8. august til ny midlertidig grense ble gitt den 28. august, var høyere enn den gjeldende 12 månedersgrensen. Klor/VCM-fabrikken hadde 3 mindre avvik fra korttidsgrensene. Ulike tiltak har ført til at bedriftens CO 2 -utslipp er redusert til tonn i 27, fra 1.51 tonn i 26 og 98.5 tonn i 25. Det ble registrert en naboklage i 27 på støy fra fakkelen i VCM-fabrikken. Oppfølging av uønskede hendelser er en av selskapets viktigste arbeidsprosesser for kontinuerlig forbedring på HMS-området. I 27 ble det totalt innrapportert 813 uønskede hendelser, tilsvarende tall i 26, 25 og EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 3 av 4

4 24 var henholdsvis 459, 642 og 788 hendelser. Av hendelsene i 27 ble fem klassifisert som alvorlige. Av disse førte en hendelse til faktiske negative konsekvenser, mens de resterende ble vurdert som alvorlige hendelser ut fra potensialet for skader. De fem hendelsene var: Utslipp av klorerte hydrokarboner og løsemiddel til grunn da tankbil skulle tømmes inn i lagertanker (mai). Denne hendelsen ble siden anmeldt til politiet av SFT 2 hendelser med funn av brukne bolter på flenser på utløp fra EDC-crackere i Klor/VCM (mai og sept) Fallende stålbjelke i Klor/VCM falt over dør (mai) Fallende stillingsbeinforlenger fra stilling ved installasjon av ny oksyreaktor (mai) I 27 inntraff det fire skader som førte til medisinsk behandling, såkalte TRI-skader blant egne ansatte. Dette resulterte i en TRI-verdi på 7,4 for 27. Sykefraværet i 27 var på 5,1 % mot 4,7 % og 5,4 % i 26 og 25. Korttidssykefraværet utgjorde i overkant av 1 %. Rafnes, august 28 Nils Eirik Stamland Administrerende direktør EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 4 av 4

5 2 Om oss Fra 1. februar 28 ble Hydro Polymers AS solgt fra Hydro til INEOS. Selskapet har endret navn til INEOS Norge AS. Vi er et 1 prosenteid selskap i forretningsområdet INEOS ChlorVinyls. INEOS er verdens 3. største kjemiselskap med ca. 17. ansatte og 76 fabrikksteder over hele verden. Vi er et av 11 fabrikksteder i INEOS ChlorVinyls som er en av verdens ledende kloralkaliprodusenter og Europas største PVC-produsent. Hovedproduktet vårt er plastråstoffet polyvinylklorid (PVC) som produseres ved PVC-fabrikken i Herøya Industripark. Klor/VCM-fabrikken ligger på Rafnes Industriområde og produserer klor, lut og vinylklorid monomer (VCM). VCM går i rørledning i tunnel under Frierfjorden til PVC-fabrikken. Vi er den eneste produsenten av PVC i Norge og hovedkontoret ligger på Rafnes i Bamble. Vi hadde totalt 357 fast ansatte ved utgangen av 27. I tillegg kommer 22 lærlinger. 155 ansatte arbeider i Klor/VCM-fabrikken, 88 i PVC-fabrikken og 48 i Administrasjon/Produksjonsstøtte. Vi har også en forsknings-, utviklings- og teknisk serviceenhet. INEOS Norge AS (tidligere Hydro Polymers AS) ble etablert som eget selskap 1. mai 2. Fabrikkene har imidlertid en lang historie bak seg med PVC-produksjon på Herøya siden 1951 og Klor/VCM-produksjon på Rafnes siden I 27 produserte de to fabrikkene totalt 93. tonn ferdigvare (lut, VCM og PVC). Av dette gikk om lag 9 prosent til eksport. Omsetningen vår var i fjor på 4,7 milliarder kroner. Som følge av at bedriften vår nå er en del av INEOS, vil det i løpet av 28 bli avklart hvordan de organisatoriske forholdene i INEOS-systemet vil påvirke våre arbeidsprosesser. Ledelsessystem Kvalitets- og HMS-styringssystemet er en integrert del av ledelsessystemet vårt. Vi følger kravene til kvalitetsstyring i henhold til ISO 91:2, der prosessorientering, kontinuerlig forbedring og kundefokus er sentrale elementer. Dette ivaretas ved tette relasjoner og godt samarbeid med produksjonskjeden og businessenheten, slik at hele verdikjeden fram til kunde dekkes. Vi ble sertifisert etter NS-EN ISO 91:2 i 23, sertifisert etter ISO 141 i 21 og EMAS-registrert i 22. EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 5 av 4

6 3 Miljøstyringssystem Vi har utslippstillatelser gitt av Statens forurensningstilsyn (SFT) og driftstillatelser gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Driftstillatelsen gjelder produksjon av klor, natronlut, VCM og PVC, samt tillatelse til oppbevaring og bruk av brannfarlige varer. Klor/VCM- og PVC-produksjonen er sertifisert etter ISO 141:24 og ISO 91:2. Siden godkjenning og registrering i henhold til EMAS er felles for de to fabrikkene, har vi en felles HMSrapport. Rapporten har flere ganger fått hederlig omtale, og ble i 25 og 26 kåret til den beste i kategorien for store bedrifter i Norge og konkurrerte om den europeiske EMAS-prisen. HMS-arbeidet drives gjennom våre handlingsprogrammer, internkontrollsystem og interne revisjoner. HMSdokumentasjon er integrert sammen med kvalitet i vårt ledelsessystem. Vi er medlem av European Council of Vinyl Manufacturers (ECVM) som er en sammenslutning av europeiske produsenter av dikloretan (EDC), VCM, og PVC. ECVM har utarbeidet grenseverdier og teknologibeskrivelser som angir beste tilgjengelige teknologi (BAT) med tilhørende utslippsnivåer. Disse er nedfelt i et forpliktende dokument, et charter, med tilhørende BAT-beskrivelser for EDC/VCM og S-PVC. Vi tilfredsstiller ECVMcharteret og gjeldende grenseverdier i BAT-dokumentene. Dette ble stadfestet av Det Norske Veritas i 24 og 25 gjennom en verifikasjon av alle europeiske EDC/VCM- og PVC-produsenter. EU presenterte i 26 et nytt BAT referansedokument for PVC-produksjon. På grunnlag av dette ba SFT i 27 om en redegjørelse for hvordan vi lå an i forhold til BAT-nivåene og hva vi eventuelt kunne gjøre for å innfri denne nye standarden. I vår redegjørelse beskriver vi at vi tilfredsstiller den nye standarden bortsett fra når det gjelder utslipp av suspenderte partikler og oksygenforbrukende organisk materiale til vann. For å imøtekomme den nye standarden også på dette området, må det bygges et kostbart biologisk renseanlegg. Iflg. Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) er dette unødvendig fordi utslippene ikke har noen betydning for vannkvaliteten i fjorden i forhold til de totale utslippene. Den største VCM-kunden til INEOS Norge AS er INEOS Newton Aycliffe Ltd. som ligger i nord-øst England nær Newcastle. INEOS Newton Aycliffe Ltd. er en stor produsent av S-PVC og har i samarbeid med en annen PVC-produsent i England forpliktet seg til et nytt charter, kalt UK Eco-Efficiency Code of Practice for the Manufacture of Suspension PVC. Charteret som på mange områder stiller strengere krav enn andre aktuelle grenseverdier, ble utarbeidet i samarbeid med store engelske detaljister og det britiske forurensningstilsynet. I charteret knyttes alle utslipp, også utslippene fra EDC/VCM-produksjonen til hvert tonn PVC som produseres. Siden INEOS Newton Aycliffe Ltd. produserer sin PVC basert på VCM fra Rafnes er Klor/VCM-fabrikken også omfattet av dette charteret. Registrering av avvik Vi har et system der alle ansatte læres opp til å melde inn tilløp, forhold og hendelser som kan føre til uhell og ulykker. Vi bruker rapporterings- og analyseverktøyet SYNERGI. Her registrerer vi også naboklager. Rapporteringen gir grunnlag i den videre satsingen innen HMS. EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 6 av 4

7 Miljøgjennomgang Lederteamet foretar regelmessige miljøgjennomganger, som baseres på resultater i forhold til definerte måltall og forbedringsmål. Her vurderes systemets status og målsettinger i forhold til egne og myndighetenes miljøkrav. Det vurderes også hvorvidt endringer i virksomhetens rammebetingelser påvirker målsettingene. Opplæring Det er viktig at alle medarbeidere har kunnskap om våre miljøaspekter. Opplæring er derfor en viktig del av miljøarbeidet. Miljøopplæring foregår lokalt i de enkelte enhetene og er en del av vårt organisasjonsutviklingsprogram. De enkelte enhetene utvikler HMS-planer i henhold til vesentlige miljøaspekter, og målet er å omsette dette til praktiske gjøremål og knytte det mot det daglige arbeidet. Oppfølging av måltall og resultater er lett tilgjengelig for alle ansatte via vårt intranett. 4 Miljøpolitikk Vi forplikter oss til å etterleve alle rammebetingelser gitt av myndigheter, eiere og kunder. Arbeidsformen vår er basert på fakta. Vi skal arbeide med kontinuerlig forenkling og forbedring av prosesser, leveranser og produkter. Gjennom samarbeid og samhandling skal vi nå våre strategiske mål. Vi skal kjenne våre kunders behov og forventninger. Vi vil at kundene våre skal anbefale oss som leverandør, fordi leveransene våre skjer som avtalt med hensyn til tid, pris og kvalitet. Vi vil bruke leverandører som underbygger vår policy. Vi skal etablere førsteklasses arbeidsprosesser og kompetanse som grunnlag for en effektiv organisasjon. Vi skal være ettertraktet i arbeidsmarkedet. Vi har som prioritert mål at virksomheten vår skal foregå uten skader på mennesker, natur og materiell. Vi forplikter oss til å arbeide for kontinuerlig forbedring av våre miljøresultater. Vi arbeider for å leve opp til forventningene som samfunnet, ansatte og våre forretningsforbindelser har til oss. Dette vil vi oppnå gjennom sikker og kostnadseffektiv drift av anleggene som grunnlag for lønnsomme og langsiktige arbeidsplasser. Vi vil bidra aktivt til videreutvikling av en bærekraftig prosessindustri i Grenland. 5 Våre produkter De viktigste salgsproduktene våre er lut og PVC. Hovedproduktetet er plastråstoffet PVC som brukes til en rekke nyttige produkter, særlig innen bygningsbransjen. Rør, kabler, vindusprofiler og gulvbelegg av PVC er produkter som har lang levetid og er vedlikeholdsfrie. Et annet viktig bruksområde er helsesektoren, der PVC brukes i hansker, slanger og blodposer. PVC produseres ved foredling av naturressursene olje/gass og salt samt energi. Mens de fleste andre plaster lages av 1 prosent olje/gass, består PVC av bare 43 prosent olje/gass. 57 prosent av PVC-plast består av klor fra salt. Fra olje/gass lages etylen og fra saltet lages klor og lut. Etylen leveres fra Noretyl AS på Rafnes. I kloranlegget blandes salt med vann til saltlake, og denne omdannes til klorgass i elektrolyseceller. I denne prosessen får vi i tillegg hydrogen og natronlut. Luten dampes inn til 5 prosent lut som er salgsvare. Lut EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 7 av 4

8 sendes til kunder med bil eller båt. Hydrogenet går inn på brenngassnettet og brukes til energiformål. Dette gir en hydrogenrik brenngass som gir lavere utslipp av CO 2. I VCM-anlegget reagerer etylen og klor med hverandre og blir til mellomproduktet EDC. EDC omdannes til VCM. VCM sendes i rørledning til PVCfabrikken eller eksporteres med båt. VCM-produksjonen gir klorerte hydrokarboner som biprodukter. Disse omdannes til saltsyre i et eget forbrenningsanlegg, saltsyreanlegget. Flytskjema over Etylen- og Klor/VCM-prosessene I PVC-fabrikken blir VCM-molekylene føyd sammen til lange molekylkjeder i autoklaver eller trykktanker. Produktet tørkes, siktes og overføres som pulver til silo. PVC selges enten i sekk eller bulk og distribueres til kunder i inn- og utland. Teknologien i PVC-fabrikken, som er i verdensklasse, er delvis egenutviklet. PVCproduksjonen gir ingen biprodukter. Flytskjema over S-PVC-prosessen EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 8 av 4

9 Det produseres to typer PVC: S-PVC og P-PVC. S-PVC ser ut som fint sukker og P-PVC ligner på melis eller finmalt mel. Hjelpestoffer (kjemikalier) som tilsettes bidrar til å bestemme ferdigproduktenes egenskaper. I PVC-fabrikken produseres også polymetylmetakrylat (PMMA), mono-disperse polymerpartikler, som er partikler hvor alle er like store. Råstoffet er MMA, og reaksjonen skjer i metanol som benyttes mange ganger før brukt metanol blir behandlet som farlig avfall. Om PVC som produkt S-PVC pulver og produkter O P-PVC pulver og produkter Når PVC-pulveret bearbeides av våre kunder til ferdigprodukt, blir det også tilsatt hjelpestoffer som f.eks. stabilisator, mykner, smøremiddel, fyllstoff, farge etc. Disse hjelpestoffene er med på å skreddersy PVC-en til et mangfold av sluttprodukter. Framstillingen av disse produktene foregår i sprøytestøpemaskiner, ekstrudere, bestrykningsmaskiner, rotasjonsstøpemaskiner eller kalandere under påvirkning av varme (smelteprosess). De to PVC-typene har mange ulike bruksområder, og produktene kan være stive eller fleksible, de kan være isolerende, farget, gjennomsiktige eller ugjennomtrengelige for lys. Innen medisinsk utstyr som blodposer og dialyseslanger har PVC vist seg å være det beste materialet. På 9-tallet ble det fra flere hold framsatt kritikk mot produktet PVC og dets tilsettingsstoffer, både under produksjonen og bearbeidingen hos våre kunder. I den anledningen ble det igangsatt en vugge til grav - analyse av PVC og dets sluttprodukter. Analysen ble utført av Hydro, men baserte seg på uavhengige forskningsrapporter, referert i den endelige rapporten. Konklusjonen ble at det ikke fins noen produkter som kan erstatte PVC på de fleste anvendelsesområder, og at ved utfasing av de mest omstridte tilsettingsstoffene vil PVC være langt å foretrekke framfor andre produkter. Energiforbruket ved produksjon av én meter PVC-rør er ikke mer enn en tredel av forbruket ved produksjon av tilsvarende lengde stålrør. Produksjon av PVC krever mindre energi enn produksjon av annen plast. Øvrige salgsprodukter fra Klor/VCM-fabrikken Lut (natronlut) Det største anvendelsesområdet er papir/celluloseproduksjonen der natronlut er en av de viktigste kjemikaliene. Lut benyttes i mange ulike virksomheter, f.eks. smelteverksindustrien for fjerning av svovel fra røykgasser, til produksjon av vaskemidler, til rengjøring i nærings-middelindustrien, til kjemisk industri som limog malingsproduksjon, til tekstilproduksjon og til ph-regulering i drikkevann- og avløpsanlegg. Natronluten leveres med tankskip til store kunder i inn- og utland samt våre terminaler i Europa og USA. Mellomstore og små kunder forsynes med tankbiler. EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 9 av 4

10 Saltsyre Saltsyre er en syre som brukes i kjemisk industri til ulike formål. Bruksområdene er f. eks. produksjon av vannkjemikalier, surgjøring av produkter i næringsmiddelindustri, overflatebehandling i metallindustri og i produksjon av asfalt. Saltsyre leveres med tankskip til de store kundene, mens mellomstore og små kunder forsynes med tankbiler. Bærekraftig utvikling Vi har i mange år samarbeidet med miljøstiftelsen Det Naturliga Steget. Dette har ført til at vi har definert våre viktigste utfordringer for å kunne bidra til at PVC blir et så bærekraftig produkt som mulig. Basert på dette arbeides det med tiltak for å: Redusere utslippene av klimagasser Redusere utslipp av persistente klorerte organiske forbindelser Redusere avfallsmengder Finne mer miljøvennlige tilsetningsstoffer og myknere for PVC De mest betydningsfulle tiltakene som er gjennomført er installasjon av adiabatisk volum på crackerovnene i Klor/VCM-fabrikken. Installasjonene bidrar til redusert brenngassforbruk og derved til reduserte utslipp av CO 2 ved VCM-produksjonen. Adiabatisk volum er nå installert på alle tre crackerovnene. Dette har ført til nedgang i CO 2 -utslippene. Vinyl 21 De europeiske PVC-produsentene har sammen med ftalat-, stabilisator- og plastbearbeidende industri etablert et program for miljøtiltak. Programmet bygger på den kjemiske industriens program, Responsible Care. Vinyl 21 er nå inne i sitt åttede år, og arbeidet med å frambringe mer bærekraftig PVC fortsetter å gi resultater. Den frivillige avtalen gjelder hele EU-området, og i tillegg er Norge med som EØS-land. Det handler først og fremst om å minske miljøpåvirkningen ved å samle inn, gjenvinne og gjenbruke produkter av PVC som har tjent sitt første formål. Resultatene hittil viser at selvpålagte mål virker i praksis. Siste statusrapport viser at resirkulering av PVC-avfall er fordoblet. I tillegg forsatte utfasingen av blybaserte stabilisatorer i PVC med det resultatet av blystabilisatorer er faset ut i drikkevannsrør i de fleste av EUs 15 gamle medlemsland. Blystabilisatorer har ikke vært i bruk i Norge på flere år. De nye EU-landene vil på noen områder ha behov for lengre tilpasningtid til miljøprogrammet. Vinyl 21s framdriftsrapport har mer informasjon om dette på EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 1 av 4

11 MILJØ-/SIKKERHETSFORHOLD OG RESULTATER 27 6 Miljøforhold Endringer Sluttføringen av klorutvidelsen høsten 26 førte til at vi gikk inn i 27 med et mer miljøvennlig anlegg: Mer energieffektivt bl.a. gjennom lavere strømforbruk pr tonn produsert klor samt lavere dampforbruk Lavere CO 2 -utslipp gjennom redusert forbruk av energi Slutt på import og bruk av asbest til elektrolysecellene Redusert mengde farlig avfall Redusert risiko for omgivelsene ved at mengden flytende klor i anlegget er betydelig redusert I det følgende gis en oversikt over de viktigste miljøforholdene knyttet til vår produksjon. Utslipp Framstilling av VCM og PVC medfører utslipp til luft og vann. Utslippstillatelsene fra Statens forurensningstilsyn, SFT, setter grenser for utslippene. Vi overvåker utslippene kontinuerlig etter et omfattende måleprogram. Fra Klor/VCM-fabrikken: Ved fyring av crackerovner i VCM-fabrikken dannes CO 2 og noe NO x. Klor/VCM-produksjonen medfører også små utslipp av dioksiner. De viktigste utslippene er: CO 2 Klorerte hydrokarboner NO x Restgasser fra forbrenningsovn (avgassovn) Dioksiner Til internt deponi: Slam fra renseanlegg Vannrenseanlegg Kobber TOC Dioksiner EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 11 av 4

12 Fra PVC-fabrikken: Ved framstilling av PVC benyttes det i tillegg til råstoffet VCM også en del hjelpekjemikalier som bidrar til utslipp. Disse er hovedsakelig initiatorer (peroksider) for å starte polymeriseringsreaksjonen, overflateaktive stoffer (emulgatorer og suspensjonsmidler) og syrer/baser. De viktigste utslippene er: PVC-støv VCM Ammoniakk Til deponi: PVC vrakvare PVC-partikler TOC Energi og kjølevann Fabrikkene bruker energi i form av elektrisitet, termisk energi og damp. Det meste av forbruket av elektrisk energi medgår i klorproduksjonen der el.kraft brukes i elektrolyseprosessen. Med ny teknologi (membranprosess) er utnyttes elektrisiteten bedre. Strømutbyttet var i 27 på 97,5 98 prosent, mens det tidligere lå på omkring 96 prosent. Vårt strømutbytte er blant de aller beste innenfor bransjen. Termisk energi frigjøres ved forbenning av brenngass, hovedsakelig i crackerovnene, men også i avgassovnen (incineratoren) og fakkelen i VCM-anlegget. I tillegg forbrennes klorerte biprodukter fra VCM-produksjonen i saltsyreanlegget. En del av den termiske energien overføres direkte til prosessen, f. eks i crackerovnene, mens en del brukes til å generere damp som utnyttes i prosessanleggene. I Klor/VCM-fabrikken benyttes damp til inndamping av svaklut og til oppvarming av ulike strømmer i prosessanlegget. Forbruket av damp til inndamping av ett tonn svaklut er med ny teknologi redusert med ca. 65 prosent. I PVC-fabrikken benyttes damp til tørking av PVC. Forbruk av termisk energi og damp begrenses ved at ulike prosesstrømmer varmeveksles med hverandre i anleggene. Det er behov for store mengder kjølevann i prosessene. Vi har sammen med annen industri i Grenland egen vanntilførsel fra Fjærekilen i Norsjø. Det største energitapet fra fabrikkene er oppvarmet kjølevann fra Klor/VCM-fabrikken som går til fjord. Vannet er rent og har en temperatur på om lag 2 grader. Påvirkningen på fjorden er vurdert som ubetydelig. Kjølevannet fra PVC-fabrikken går til Svenska Minerals anlegg i Herøya Industripark. EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 12 av 4

13 Avfall Alt avfall registreres og sendes til godkjent mottak. Avfall som går til gjenvinning er trevirke, papir og metaller. Fabrikkene har miljøstasjoner for sortering av farlig avfall i mindre kvanta. Dette farlige avfallet (oljer og andre kjemikalier) går til godkjent mottak for slikt avfall. Annet ordinært forbruksavfall leveres kommunalt deponi. I Klor/VCM-fabrikken dannes det slam i fabrikkens vannrenseanlegg. Forutsatt at innholdet av komponenter som kan medføre forurensningsfare er lavere enn grenser fastsatt i utslippstillatelsen, legges dette slammet i eget spesialdeponi inne på bedriftsområdet. Hvis ikke, sendes det til godkjent eksternt behandlingsanlegg for farlig avfall. Sigevannet fra de lokale deponiene samles, overvåkes og renses i vårt interne vannrenseanlegg. I forbindelse med rengjøring av prosessapparatur som skal kontrolleres og vedlikeholdes i Klor/VCM-fabrikken, tar vi med jevne mellomrom ut koksholdig avfall som sendes til destruksjon i forbrenningsanlegg som er særskilt godkjent for dette. Intern deponering vil opphøre innen 16. juli 29. Avfallet vil da bli sendt til godkjent eksternt mottak. Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) sorteres i merkede avfallskasser som sendes godkjent mottak. Dette gjelder bl.a. lysstoffrør, batterier, el.-kabler, pc-er osv. En del pc-er går til gjenbruk. Vi er medlem av RENAS (Returselskapet for næringselektro). Støy Støykildene identifiseres og kartlegges både i arbeidsmiljø og ytre miljø. Målingene og beregningene som er gjort for støyen fra PVC-fabrikken på Herøya i 27 viser at vi ligger innenfor utslippstillatelsens grenser. Det gjøres regelmessige kontrollmålinger på faste punkter rundt fabrikkene på Rafnes. I 27 ble det målt fire måleserier. Målingene i de nærmeste boligområdene viser at støynivået ligger under grenseverdien på 42dBA ved ordinær drift. Støy fra fakkelen i Klor/VCM-fabrikken har i perioder i 27 vært til sjenanse for naboer på Herre som har klaget på støy. Dette er undersøkt og vil bli utbedret ved første stans av anleggene. Det er av sikkerhetsmessige grunner ikke mulig å entre fakkelen mens anleggene er i drift. Leverandører Vi stiller HMS-krav til leverandører av både råvarer og tjenester og utfører stikkprøver/revisjoner for å kontrollere at leveransene skjer i henhold til vår standard. Som en del av programmet for Bærekraftig utvikling har vi konkrete prosjekter sammen med kunder og leverandører for å finne tilsatsstoffer til PVC som er mer bærekraftige. Som et resultat av økt produksjonskapasitet i de nye kloranleggene har det totale transportbehovet i 27 avtatt ved at mengden importert EDC fra Stenungsund til Rafnes er redusert. Innkjøp av råvarer Vi sikrer innkjøp av råvarer ved å innhente informasjon om varer/kjemikalier og leverandørene av disse. Miljøvurdering er et av elementene i leverandørgodkjenningen. Innkjøp av tjenester Vi vurderer og godkjenner leverandører av tjenester gjennom et godkjenningssystem. Dette systemet ivaretar spørsmål knyttet til tjenesteleverandørenes HMS-politikk og miljøprofil. Regelmessige HMS-møter med tjenesteleverandørene gjennomføres. EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 13 av 4

14 Transport Vår virksomhet medfører stort transportbehov hovedsakelig knyttet til forsyning av råstoff til produksjonen og leveranser av produkter til kundene. Økt klorproduksjon har ført til økt trafikk, både med båt og bil, som følge av økt import av salt og økt eksport av lut. Våtgass/etan som er råstoffet til etylenproduksjonen hos Noretyl AS, leveres med skip hovedsakelig fra Kårstøanleggene og fra Teesside-terminalen. Vi hadde i 27 ansvaret for innkjøp og transport av våtgass og etan som Noretyl konverterer til blant annet etylen og propylen. Vi transporterte ca 44. tonn råstoff til Noretyl. Salt er råstoff for klorfabrikken på Rafnes og tas inn med båt. Salt importeres hovedsakelig fra Nederland med en typisk last på ca. 9. tonn/transport og med typisk utseilt distanse 585 nautiske mil (ca 1.9 km) pr transport en vei. I 27 ble det gjennomført ca 48 slike skipninger, totalt ca 44. tonn salt. Ved full kapasitetsutnytting i Klor/VCM-fabrikken vil den årlige importen av salt kunne øke til om lag 475. tonn. EDC er mellomprodukt i VCM-produksjonen, og har siden klorproduksjonen og klorimporten på Herøya ble lagt ned på 198-tallet blitt importert på skip. Det aller meste av importen har skjedd fra INEOS Sverige AB i Stenungsund. En typisk last er på ca. 3. tonn. Distansen mellom Stenungsund og Rafnes er 117 nautiske mil (ca 215 km). Samlet import av EDC i 27 var ca 48. tonn og betraktelig redusert i forhold til ca 8. tonn i 26 som følge av økt egenproduksjon av EDC på Rafnes i takt med den økte klorproduksjonen. Importen av EDC vil tilnærmet opphøre når det blir full kapasitets-utnyttelse i kloranlegget på Rafnes (forutsatt uendret VCM-produksjon). PVC leveres til kundene i sekk eller i bulk. Til oversjøiske kunder fraktes emballert vare i containere på skip. Skandinaviske og europeiske kunder får PVC levert med bil som bulk eller emballert vare. I 27 ble det kjørt ut ca 54. tonn med bil til kunder i Norden og på kontinentet. Det ble transportert ca. 47. tonn i containere med skip fra havneterminalen i Brevik eller Larvik og videre til England og kontinentet. Fra havneterminalene i England og kontinentet transporteres vare ut til kundene på bil. Ca 25. tonn ble skipet i containere fra Breviksterminalen til havneterminaler på kontinentet før omlasting til oversjøiske destinasjoner på skip. Fra Herøya med båt til Estland for videre transport med jernbane til Russland og Ukraina ble det skipet ut 25. tonn. VCM fra Rafnes transporteres i rørledning under Frierfjorden til PVC-fabrikken på Herøya. Den resterende VCM-produksjonen sendes med skip til INEOS PVC-fabrikker i Stenungsund og Aycliffe. I Stenungsund er terminalen på samme sted som PVC-anlegget mens terminalen for import til Aycliffe er i Teesside. I 27 ble det skipet ut ca 34. tonn VCM fra Rafnes. Typisk last var på ca 3. tonn per skipning og med gjennomsnittlig utseilt distanse var ca 45 nautiske mil (ca 83 km) per skipning. På grunn av revisjonsstans ble det importert ca. 14. tonn VCM fra USA fordelt på to laster i januar og april. Lut fra Rafnes transporteres med bil og båt avhengig av mengde og mottaker. I 27 gikk det 126 skipslaster med lut fra Rafnes til terminaler på kontinentet og Europa samt oversjøiske destinasjoner og til kunder i hjemmemarkedet. Total mengde var ca 55. tonn (liquid). Typisk går seks tankbiler med 3 tonn per last ut til kunder fra Rafnes per dag med en typisk avstand til kundene på 2-4 km. Saltsyre leveres til kunder på tankbil og med skip. Typisk sendes det én last à 3 tonn pr uke ut fra Rafnes. I tillegg har vi i 27 levert 3.4 tonn til Danmark, fordelt på 4 skipninger. Mengden er lavere enn de foregående årene fordi en større mengde av saltsyren benyttes internt i klorprosessen på Rafnes. EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 14 av 4

15 De øvrige stoffene som ellers inngår i Klor/VCM og PVC-produksjonen bringes i hovedsak inn med bil. Enkelte av innsatskjemikaliene som for eksempel organiske peroksider går under betegnelsen farlig gods i veitrafikkbestemmelsene. Det er leverandøren som er ansvarlig for transporten, men vi har egen sikkerhetsrådgiver for farlig gods og deltar i en rådgivningstjeneste som myndigheter eller andre kan kontakte ved ulykker med farlig gods i Norge. Vi stiller strenge krav, også utover myndighetenes krav, til våre leverandører av transporttjenester på land og sjø. Dette innebærer bl.a. en evaluering av transportørenes HMS- og kvalitetssystem i henhold til evalueringssystemer (land: Safety and Quality Assessment System, SQAS / sjø: Chemical Distribution Institute, CDI) utarbeidet av organisasjonen for europeiske kjemikalieprodusenter (CEFIC). 7 Vesentlige miljøaspekter I forbindelse med sertifiseringen til ISO 141 har fabrikkene identifisert sine miljøaspekter og prioritert disse basert på gitte kriterier som myndighetskrav, betydning for omgivelsene og miljøet og sannsynlighet for uhellsutslipp. De viktigste kaller vi vesentlige miljøaspekter. De vesentlige miljøaspektene blir vurdert årlig i forbindelse med ledelsens gjennomgåelse. Vi har hatt mål og handlingsplaner med sikte på å redusere miljøeffektene for disse 16 miljøaspektene i 27: 1) Diffuse utslipp i Klor/VCM-fabrikk (klorerte hydrokarboner) 2) Fyring av crackerovner i Klor/VCM-fabrikk (utslipp av NO x ) 3) Fyring av crackerovner i Klor/VCM-fabrikk (utslipp av CO 2 ) 4) Drift av fakkel i Klor/VCM-fabrikk 5) Avfallshåndtering (herunder slam fra renseanlegg i VCM til deponi) og minimering/korrekt håndtering generelt 6) TOC-utslipp til vann fra vannrenseanlegg i Klor/VCM-fabrikk 7) Kobberutslipp til vann fra vannrenseanlegg i Klor/VCM-fabrikk 8) Utslipp av klorerte hydrokarboner/dioksiner i Klor/VCM-fabrikk 9) Spesifikt strømforbruk i fabrikkene og generell husholdering med strøm i øvrige enheter 1) PCB i lysarmaturer, Rafnes 11) Grunnforurensning (EDC/Klorerte hydrokarboner i grunnvann), Rafnes 12) Utslipp av natriumklorat fra Klor/VCM-fabrikk 13) VCM til luft fra PVC-fabrikk (både fra S-PVC og P-PVC-produksjonen) 14) Totalt Organisk Carbon (TOC) fra PVC-fabrikk 15) Eksternstøy fra PVC-fabrikk 16) Suspendert Stoff (SS) til vann (vesentlig fra P-PVC-produksjonen) i PVC-fabrikk Noen av miljøaspektene følges spesielt opp. Disse er nummer 3, 4, 6, 13, 14 og 16, se tabell neste side. PCB i lysarmatur har i løpet av året blitt utfaset og blir ikke med i lista for 28. EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 15 av 4

16 Vår virksomhet har også indirekte miljøaspekter forbundet med: Framstilling og leveranser av råvarer og kjemikalier som brukes i produksjonen Kjøp av tjenester fra leverandører Transport av råvarer, hjelpestoffer, produkter og avfall Bruk og videreforedling av produkter De indirekte miljøaspektene er miljøaspekter som vi ikke har direkte kontroll på, men som vi kan påvirke gjennom måten vi driver virksomheten vår, f.eks. gjennom valg av leverandører. Vi kan velge en leverandør som driver mer miljøvennlig enn en annen og derved håpe at vi påvirker begge til å legge mer vekt på miljø fordi det betyr noe for oss som kunde. 8 Miljøforbedringsprogram Miljøforbedringsmål, status 27 og mål for 28 Vi har satt interne forbedringsmål som går lenger enn til å oppfylle myndighetenes krav for flere av de vesentlige miljøaspektene. Blant de 16 vesentlige miljøaspektene har vi satt kvantitative forbedringsmål med tilhørende handlingsplaner for følgende sju aspekter: Miljøaspekt Beskrivelse av miljøforbedringsområde Mål 27 Oppnådd Mål 28 nr VCM-utslipp til luft fra < 3 22 < 25 S-PVC, g/tonn S-PVC 13 VCM utslipp til luft fra P-PVC, g/tonn P-PVC < < 8 14 TOC til fjord fra PVC-fabrikken, g/tonn PVC < < PVC til fjord (suspendert stoff), g/tonn PVC < < 17 3 CO 2 til luft fra Klor/VCM-fabrikken, g/tonn VCM < < Fakling fra Klor/VCM-fabrikken, kg HCl/måned TOC til fjord fra VCM fabrikken, g/døgn Målsetningene blir fulgt opp på lik linje med andre viktige resultatmål, KPI-er og PI-er. For nr. 13, 4 og 6 oppnådde vi ikke målene: 13) Utslippet av VCM til luft fra P-PVC ble ikke redusert som planlagt ved installasjon av ny avløpsstripper. Optimalisering av denne skal føre til redusert utslipp. 4) Revisjonsstans i mai 27 førte til mer fakling enn planlagt. I tillegg var målsetningen urealistisk lav, og målet for 28 er derfor økt 6) I mars 27 førte forgiftning av biokulturen i vannrenseanlegget til økte utslipp i en periode Viktigste satsingsområder i Klor/VCM-fabrikken I 27 var målsetningene for Klor/VCM-fabrikken først og fremst knyttet til å ytterligere reduksjon av CO 2, redusert fakling og reduserte utslipp av organisk materiale (TOC). Utslippet av CO 2 pr. tonn VCM ble redusert med sju prosent i 27. Vi fikk tildelt kvoter (tonn) og utslippet var tonn. Reduksjonen skyldes bl.a. bedre kontroll med fyring av crackerovnene. EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 16 av 4

17 Klor/VCM-fabrikken har et generelt mål om 5-1 prosent forbedring hvert år og å ligge 2 prosent under myndighetskravene. I tillegg til de utvalgte miljøforbedringsområdene i tabellen over, har Klor/VCM-fabrikken hatt spesielt fokus på å Videreføre det lave nivået for diffuse utslipp Prosjektering av løsning for deponering av slam fra vannrensanlegget Reduksjon av antall avvik fra korttidsgrenser I 27 ble planene for avslutning og etterdrift av det interne deponiet videre konkretisert. Deponiet vil etter planen opphøre i løpet av første halvår 29. Antall avvik fra korttidsgrensene ble 31 som er høyere enn de foregående årene. Hovedårsaken er knyttet til problematikken rundt natriumkloratdannelse i elektrolyseavsnittet i klorproduksjonen. Her jobber vi med å finne en løsning i løpet av høsten 28. Klor/VCM-fabrikken Miljøtiltak gjennomført i 27 Forbedringer i vannrenseanlegget Byttet ut alle PCB-holdige lysarmaturer Jernsulfathåndtering i vannrens for å sikre stabil drift av anlegget Mål/investeringer fram til 29 Nytt flotasjonsbasseng for utfelling av kjemisk slam i vannrenseanlegget Finne prosessløsning for reduksjon av natriumklorat fra klorfabrikk Oppgraderinger i saltsyreanlegget Forbedret instrumentering for oppfølging og kontroll av NO x -utslipp Viktigste satsingsområder for PVC-fabrikken I 27 var målsetningene for PVC-fabrikken knyttet til å oppnå det som er definert som BAT-nivå for utslipp av VCM til luft fra P-PVC-produksjonen og utslipp av organiske forbindelser til vann. BAT-målet for VCM-utslipp til luft er 9 gram VCM pr tonn P-PVC når diffuse utslipp ikke medregnes. Vi har oversendt en utredning til SFT der vi redegjør for hvilke tiltak som vil være nødvendige for å oppnå utslippsnivåer som angis som BAT i EUs referansedokument for polymerer (BREF). EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 17 av 4

18 PVC-fabrikken Miljøtiltak gjennomført i 27 Deltakelse i Herøya Industriparks ENØK-prosjekt, for reduksjon av utilities -forbruk Avfallsminimering Avløpsstripper for P-PVC for reduksjon av VCM-utslipp til luft Mål/investeringer fram til 29 Optimalisering av avløpsstripper for P-PVC Bedriftens samlete investeringer i miljørettet virksomhet i millioner kroner, MNOK ,7 1,6 17, Miljøpåvirkning/utslipp/avfall 9.1 Utslipp generelt Alle utslippene var lavere enn langtidsgrensene gitt av SFT bortsett fra utslippet til vann av natriumklorat fra klorfabrikken, som i en periode fra 8. august til ny midlertidig forhøyet grense ble gitt 28. august, var høyere enn den gjeldende 12-måneders grensen. Det var derimot 31 avvik fra korttidsgrensen (døgn), alle til vann fra Klor/VCM-fabrikken Ingen av disse vurderes å ha hatt nevneverdige negative effekter i resipienten. I tillegg var det et utslipp som karakteriseres som akutt forurensning. 11. mai skjedde et utslipp av 5 m 3 klorerte hydrokarboner og solvent til grunnen da innholdet av en tankbil skulle tømmes over på en lagertank. Det ble umiddelbart iverksatt flere tiltak for å hindre utlekking og forurensing av fjorden: Lenser ble lagt ut i sjøen ved lekkasjestedet og oppsamlet materiale pumpet opp Nye grunnvannsbrønner ble boret og opp-pumping startet Overvåkningsprogram etablert for oppfølging av innholdet av forurensninger i grunnvann og sjøvann Det ble gravd en 2 25 m lang og 3 4 m dyp grøft mellom lekkasjestedet og strandkanten for å hindre videre utlekking. Opp-pumping ble startet og forurensede masser fjernet og behandlet som farlig avfall. EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 18 av 4

19 Dette arbeidet ble utført under kyndig veiledning fra Norges Geotekniske Institutt (NGI). I tillegg bidro NIVA med vurdering av risikoen for skade på marine organismer. På grunnlag av dette ble det vurdert at mesteparten av utslippet ble samlet opp før det rakk å forurense fjorden, og at skadene på det marine liv ble minimale. Av de resterende korttidsavvikene var det åtte tilfeller av ph-avvik i avløpsvannet fra kloranlegget og 17 tilfeller av for høyt utslipp av natriumklorat. De sistnevnte inntraff alle før vi fikk innvilget en midlertidig forhøyet grense for klorat 28. august. Selv om ingen av korttidsavvikene vurderes å ha hatt nevneverdig negativ effekt i resipienten, er vi ikke tilfredse med antallet avvik. Vi har derfor gjort ytterligere forbedringer i kloranlegget for bedre å kunne justere ph. For å redusere kloratutslippene fra det nye kloranlegget ble det i 27 iverksatt et eget prosjekt for å se på mulighetene for å rense avløpsvannet ytterligere. Kloranlegget er bygd i henhold til beste tilgjengelig teknologi, men tiltakene hadde inntil da i 27 ikke hatt nødvendig effekt. Dette snudde utover i 27. Prosjektet med nytt renseanlegg ble derfor lagt på is og avløst av et prosjekt som tar sikte på reduksjon gjennom prosessoptimalisering, noe som på alle måter ville være en bedre løsning. Vi forventer å være under den opprinnelige utslippsgrensa i løpet av 28 om prosessoptimaliseringen lykkes. Korttidsavvik, Klor/VCM-fabrikken ph Organisk mat. Jern Saltsyre Kobber Nikkel Klorerte hydrokarboner Klor Hypokloritt Klorat Klor/VCM-fabrikken, korttidsavvik fra utslippstillatelsen 27 Inspeksjoner og revisjoner Det ble i 27 gjennomført 18 revisjoner fra myndigheter, kunder og interne, av disse gjelder følgende ytre miljø: SFT gjennomførte en systemrevisjon med følgende områder ble kontrollert:internkontroll, utslipp til ytre miljø, kjemikaliehåndtering, avfallshåndtering og vedlikehold. Norsk akkreditering gjennomførte oppfølgingsbesøk etter at bedriften ble godkjent som inspeksjonsorgan i hht Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff og ISO172. DSB har gjennomført to tilsynsbesøk innenfor følgende områder: EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 19 av 4

20 - Internkontrollforskriften innenfor området elektriske anlegg og elektrisk utstyr. - Storulykkeforskriften hvordan den etterleves, hvordan internkontrollarbeidet administreres og praktiseres med spesiell vektlegging av risikokartlegging, beredskap og transport av farlig gods. DNV gjennomførte ISO 91- og ISO 141-revisjoner samt EMAS verifikasjon. Revisjonene viser at det er stor grad av samsvar mellom vår virksomhet og myndighetenes krav. 9.2 Forbruk råvarer/energi Klor/VCM-fabrikken UTSLIPP OG AVFALL FRA KLOR/VCM-FABRIKKEN Etylen tonn EDC tonn Elektrisitet 812 GWh Salt 439. tonn Damp 159. tonn Lett brenngass tonn Kjølevann 83,3 mill. tonn Utslipp til luft Klorerte hydrokarboner: 13,8 tonn CO 2 : 89.9 tonn NO x : 49,6 tonn Dioksin:,16 g (I-TEQ) Klor: 11,5 kg HCl: 5,6 tonn CO: 5,3 tonn R-134 (kjølemedium): 2.81 kg R-22 (kjølemedium): 1.25 kg Klor/VCMproduksjon Utslipp til vann Klorerte hydrokarboner, regulære kilder: 4,2 kg Klorerte hydrokarboner, uhellsutslipp:5 tonn Kobber: 31,3 kg Dioksiner:,46 g (I-TEQ) TOC: 8,77 tonn N-tot:,51 tonn Ni: 19,5 kg P-tot:,31 tonn Natriumklorat: 22,3 tonn Natriumhypokloritt: 1,44 tonn VCM tonn Lut 1% tonn Hydrogen 5.46 tonn Saltsyre 33% 4.8 tonn Farlig avfall, tonn Slam tankrengjøring: 1.53 tonn Vannrensslam, eget deponi: 294 tonn Asbest/vann, eksternt deponi: 97,2 tonn NaOCl fra klorgjenvinningsanlegg: 92,8 tonn Farlig avfall øvrig: 41, tonn Ordinært avfall, 322 tonn Produksjon i Klor/VCM-fabrikken i 1 tonn/år ,4 47,2 151,4 457,1 135,1 412,4 15,1 442,6 134,7 43,4 19, ,8 478,7 275,4 275,4 Lut VCM EMAS 28 med 27-resultater.doc Side 2 av 4

2009 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport

2009 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport 29 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport Rapporten omfatter resultater fra 28 INEOS Norge AS Grenland, Norge Org.nr. 981 71 46 NACE-kode 2.14 KONTROLLERT INFORMASJON REG. NR. NO. 97

Detaljer

EMAS Miljøredegjørelse 2009 Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport

EMAS Miljøredegjørelse 2009 Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport EMAS Miljøredegjørelse 29 Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport INEOS Norge AS Grenland, Norge Org.nr. 981 71 46 NACE-kode 2.14 KONTROLLERT INFORMASJON REG. NR. NO. 97 Side 1 av 23 Innhold Innledning...3

Detaljer

Utfordringer og forventninger Nils Eirik Stamland, Direktør INEOS Norge AS

Utfordringer og forventninger Nils Eirik Stamland, Direktør INEOS Norge AS Utfordringer og forventninger Nils Eirik Stamland, Direktør INEOS Norge AS - Storulykkepotensialet ved virksomheten og det forebyggende arbeidet. - Hovedelementene i beredskapsplan/industrivern inkl varsling.

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Velkommen til INEOS. Ola Brevig 5.11.2013

Velkommen til INEOS. Ola Brevig 5.11.2013 Velkommen til INEOS Ola Brevig 5.11.2013 INEOS Group Blant verdens 5. største petrokjemiselskaper Startet opp i 1998, vokst ved oppkjøp Privat selskap engelske eiere Hovedkontor i Rolle, Sveits Utenfor

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Norcem AS og Renor AS Norcem A.S og Renor AS omfattes av Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082 om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

.., EMAS Milj0redegj0relse 2015 Heise-, Milj0- og Sikkerhetsrapport EMAS

.., EMAS Milj0redegj0relse 2015 Heise-, Milj0- og Sikkerhetsrapport EMAS EMAS Milj0redegj0relse 2015 Heise-, Milj0- og Sikkerhetsrapport NOVYN Norge AS Grenland, Norge Org.nr. 981 701 046.., N

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Naboinformasjon fra Rafnes Industriområde - Om risiko og beredskap

Naboinformasjon fra Rafnes Industriområde - Om risiko og beredskap Naboinformasjon fra Rafnes Industriområde - Om risiko og beredskap Rafnes Industriområde ønsker å være en god nabo. Det betyr at vi vil drive virksomheten vår uten skadevirkninger for miljø og mennesker

Detaljer

Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier?

Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier? Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier? Stein Petter Næss, Kemira Chemicals AS Kemira Water Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier? Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier?

Detaljer

01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1

01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1 01.06.2015 MILJØRAPPORT 2014 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2014 Dette er miljørapporten fra Weber Leca Rælingen for driftsåret 2014. Rapporten publiseres

Detaljer

Eksempel fra Borregaard Hvordan påvirker Borregaard vannmiljø og hvordan er bedriften med i arbeidet med vannforskriften?

Eksempel fra Borregaard Hvordan påvirker Borregaard vannmiljø og hvordan er bedriften med i arbeidet med vannforskriften? Eksempel fra Borregaard Hvordan påvirker Borregaard vannmiljø og hvordan er bedriften med i arbeidet med vannforskriften? Ytre Oslofjordkonferansen 22.oktober 2012 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte

Detaljer

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca. Miljørapport Mars 2012 2011 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2011 Dette er miljørapporten

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Konferanse om bærekraftig utvikling

Konferanse om bærekraftig utvikling Konferanse om bærekraftig utvikling Finansdepartementet 20.2.03 Adm.dir. Per Terje Vold Prosessindustriens Landsforening (PIL) Bærekraftig økonomisk utvikling (2) Oljefond Olje Verdigap Trad. industri

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen

MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen MILJØRAPPORT Weber Leca Rælingen 29 Weber Leca Rælingen Juni 21 www.weber-norge.no Årnesveien www.leca.no 28 FJERDINGBY Tlf : 64 8 28 Fax : 63 83 25 33 MILJØRAPPORT 29 Dette er miljørapporten fra Weber

Detaljer

Miljørapport 2009. Helse - Miljø - Sikkerhet

Miljørapport 2009. Helse - Miljø - Sikkerhet august 29 Miljørapport 29 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. Glava A/S er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og

Detaljer

Fylkesmannens krav til energiledelse 09.09.20141

Fylkesmannens krav til energiledelse 09.09.20141 Fylkesmannens krav til energiledelse 09.09.20141 Hvorfor optimalisere energibruk? I EU: (jfr. BREF om energieffektivitet) Klimahensyn Det store forbruket av uerstattelig energi og behovet for å oppnå bærekraftighet

Detaljer

1. Sakens bakgrunn. Noretyl AS Rafnes 3966 STATHELLE

1. Sakens bakgrunn. Noretyl AS Rafnes 3966 STATHELLE Noretyl AS Rafnes 3966 STATHELLE Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Informasjon om energiledelse

Informasjon om energiledelse 1. Forplikte 2. Planlegge 5. Forbedre 3. Utføre 4. Kontrollere Informasjon om energiledelse Denne presentasjonen sammen med med en veileder i energiledelse er utarbeidet av en arbeidsgruppe i OLF i mars

Detaljer

Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen

Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen Kontraktsnummer(e) med OSL: Kontaktperson i OSL:.. 1. KVALITETSSTYRING / INTERNKONTROLL Aktørens navn: Antall årsverk: Egenrapport periode/år

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Fagseminar 2012- Norsk havneforening

Fagseminar 2012- Norsk havneforening Fagseminar 2012- Norsk havneforening Miljøsertifiseringfordeler og utfordringer Sten Ulrik Heines Samfunnet/markedskreftene Skadevolder/forurenser skal betale, økt lønnsomhetskrav NOK Skjerpede/endrede

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte?

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte? ISSN 1893-1170 (online edition) ISSN 1893-1057 (printed edition) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Internasjonal drivkraft på grønne innkjøp. Avd.dir Forsyning Infrastrukturdivisjonen Per Melby

Internasjonal drivkraft på grønne innkjøp. Avd.dir Forsyning Infrastrukturdivisjonen Per Melby Internasjonal drivkraft på grønne innkjøp Avd.dir Forsyning Infrastrukturdivisjonen Per Melby Hvor er JBV en drivkraft? ERPC (European Railway Purchasing Conference) Leder arbeidsgruppen «Sustainable procurement»

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet

Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer Dr.ing. Annik Magerholm Fet Effektiv miljøledelse forutsetter: bedriftskultur, normer og verdier med betydning for miljøet utvikles personlig engasjement

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Fabrikkenhet: Kontrollklasse: Utslippstillatelse (med evt. senere endringer) av:

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 18.01.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/184 Arkivnr: Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Rapport etter tilsyn ved

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Om Norsk Spesialolje. Betydelig kapasitetsøkning

Om Norsk Spesialolje. Betydelig kapasitetsøkning Om Norsk Spesialolje Betydelig kapasitetsøkning Norsk Spesialolje AS (NSO) ble stiftet i 1986. Selskapet har siden den gang utviklet seg til å bli landets ledende selskap innen mottak og behandling av

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

Begrunnelse for Pulverlims måleprogram for utslipp til luft og vann

Begrunnelse for Pulverlims måleprogram for utslipp til luft og vann HMS og Kvalitetsavdelingen Rapport Til: Kopi: Fra: Vedlegg til Måleplan for Pulverlimfabrikken Miljødirektoratet Audhild Bø (HMS avdelingen) Dato: 11.04.2014 Begrunnelse for Pulverlims måleprogram for

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse

Søknad om utslippstillatelse Søknad om utslippstillatelse Søknadsskjema for industribedrifter (Versjonsdato for skjemaet: 21.04.10) Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal i tre eksemplarer. Se veiledningen for utfylling

Detaljer

ALLE SNAKKER OM FARLIG AVFALL VI GJØR NOE MED DET

ALLE SNAKKER OM FARLIG AVFALL VI GJØR NOE MED DET MILJØRAPPORT ALLE SNAKKER OM FARLIG AVFALL VI GJØR NOE MED DET 2007 et springbrett inn i fremtiden Renor har de siste årene opplevd et stadig økende behov for sine tjenester, og i 2007 så vi tidlig at

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

2007.003.U.SFT. Utslippstillatelse av: 5.12.2001 Antall sider i rapporten: 7. Bransjenr. (NACE-koder): 90.0 Forrige kontroll: 20.9.

2007.003.U.SFT. Utslippstillatelse av: 5.12.2001 Antall sider i rapporten: 7. Bransjenr. (NACE-koder): 90.0 Forrige kontroll: 20.9. 1 Rapport nr.: 2007.003.U.SFT Virksomhet: Vest Tank As Organisasjonsnummer: 982191564 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Postboks 127 5346 Ågotnes Nei SFTs saksnr.: Anleggsnummer: 03/223 1411.003.01

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Miljøforum 2015 Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Våre verdier Fleksible og dynamiske Vi setter vår stolthet

Detaljer

Fakta på bordet! Hvordan velge - metoder og verktøy for miljøregnskap

Fakta på bordet! Hvordan velge - metoder og verktøy for miljøregnskap Fakta på bordet! Hvordan velge - metoder og verktøy for miljøregnskap Hva Om EMS Konsult Hva er miljøregnskap Sammenheng med miljøledelse (ISO14001) Fokus og omfang Systematikk for datahåndtering (ISO14033)

Detaljer

Miljøvennlig og bærekraftig

Miljøvennlig og bærekraftig Pipelife Norge AS www.pipelife.no CARBON FOOTPRINT VERDIKJEDE Miljørapport 2014 Miljørapport I framtida vil vi snakke om to typer regnskap. Miljø- og økonomiregnskap. Med fokus på bærekraft, kan en skape

Detaljer

HMS og farlig avfall, brannforebygging som en del av hverdagen

HMS og farlig avfall, brannforebygging som en del av hverdagen Hvem og hva er Renor? Renor er en del av det internasjonale byggevarekonsernet HeidelbergCement Group, som har mer enn 50.000 ansatte i mer enn 50 land. Renor samler inn, mottar, sorterer og forbehandler

Detaljer

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Miljø- og klimakonferansen i Trondheim 11.3.2013 Nils Kvernmo administrerende direktør BP1 Virksomhet i hele Sør-Trøndelag Allmøte i gamle dager Hele

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Russisk fiske av torsk og hyse 2006. Statusrapport

Russisk fiske av torsk og hyse 2006. Statusrapport Russisk fiske av torsk og hyse 2006 Statusrapport Mars 2007 INNHOLD 1 Innledning 2 Aktiviteten 2.1 Antall turer 3 Metode 3.1 Klassifisering 3.2 Registrert kvantum 3.3 Beregnet uttak 3.3.1 Beregning nr

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. SINTEF Certification Nr. 20111 Utstedt: 20.09.2011 Revidert: Gyldig til: 20.09.2016 Side: 1 av 2 SINTEF Byggforsk bekrefter at Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info Nyhetsbrev Juni 2009 Farlig Stoff - info Ny forskrift om farlig stoff bidrar til økt sikkerhet Foto: Colourbox Fra 8. juni 2009 ble fire tidligere forskrifter erstattet av den nye forskrift om håndtering

Detaljer

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Gudny Okkenhaug, Hans Peter Arp, NGI Fagtreff i Vannforeningen, 3. februar

Detaljer

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM?

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM? Oppdragsgiver: Odda kommune Oppdrag: 519729 Kommunedelplan VAR Del: Renovasjon Dato: 2009-05-05 Skrevet av: Sofia Knudsen Kvalitetskontroll: Cathrine Lyche FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE

Detaljer

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk DinE Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk dekkspor Hvilke dekkspor etterlater du deg? Det er dekk som får verden til å rulle Alt du ser

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser 1 Faktavedlegg Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi Utslipp av klimagasser Figur 1 Samlet utslipp av klimagasser fra Vestfold SSB sluttet å levere slik statistikk på fylkesnivå

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam)

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) PFOS og brannslukkemidler for flybranner Det stilles spesielle internasjonale

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Grønn Bygg Allianse, 3. Februar 2004 Tone Westby, Statsbygg Fornebu 1998 Statsbygg og Oslo kommune: Forvaltningsansvar fra 8. oktober 1998. Miljøoppfølgingsprogram

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Teknologiutvikling og energieffektivisering

Teknologiutvikling og energieffektivisering Teknologiutvikling og energieffektivisering Energirådets møte 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Stadig mer aluminium per kwh Produksjon/strømforbruk, 1963 = 1,00 1,50 1,40 1,30

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Forurensningstilsyn og avfall

Forurensningstilsyn og avfall Forurensningstilsyn og avfall Byggavfallskonferansen 2012 Einar Knutsen Klif Miljøforvaltningen Regjeringen Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), tidligere SFT, ble opprettet i 1974 Miljøverndepartementet

Detaljer

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Innhold Innledning Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp

Detaljer

Rensing av vann fra gruveområder

Rensing av vann fra gruveområder Rensing av vann fra gruveområder Hva innebærer det? Erfaringer og utfordringer Nasjonal vannmiljøkonferanse, Oslo 16. 17. mars 2011 Eigil Iversen Norsk instititutt for vannforskning ive@niva.no www.niva.no

Detaljer

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 09.07.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/7165 Saksbehandler: Bernt Ringvold Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

INNLEDNING INNHOLD. OVERORDNET MÅLSETNING OG LEDELSE s.3-4. PRODUKTENE s.5. KONTAKT MED NABOER OG MYNDIGHETS- KONTROLL s.6. SAMFUNNS- ANSVAR s.

INNLEDNING INNHOLD. OVERORDNET MÅLSETNING OG LEDELSE s.3-4. PRODUKTENE s.5. KONTAKT MED NABOER OG MYNDIGHETS- KONTROLL s.6. SAMFUNNS- ANSVAR s. MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2007 OVERORDNET MÅLSETNING OG LEDELSE s.3-4 PRODUKTENE s.5 KONTAKT MED NABOER OG MYNDIGHETS- KONTROLL s.6 INNLEDNING INNHOLD R

Detaljer