FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING"

Transkript

1 FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

2 OM STATOIL Statoil ASA er et integrert olje- og gasselskap med et sterkt fokus på leting og produksjon. Selskapet har medarbeidere og har virksomhet i 25 land. Vi er den ledende aktøren på den norske kontinentalsokkelen, men den internasjonale lete- og produksjonsvirksomhet har gradvis vokst i de senere år. Statoil er en av verdens største nettoselgere av råolje, og en betydelig leverandør av naturgass i det europeiske markedet. Vi er ledende i Skandinavia innenfor salg av bensin og oljeprodukter og har en voksende detaljhandelsvirksomhet i Polen, de baltiske land og i Irland. Statoil ble etablert i 1972 som det nasjonale oljeselskapet i Norge. Selskapet ble delprivatisert i juni 2001 og er notert på børsene i Oslo og New York. HVOR I VERDEN Oppstrømsvirksomhet Nedstrømsvirksomhet Forretningsutvikling Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Sverige Estland Latvia Litauen Russland Polen Tyskland Aserbajdsjan Tyrkia Iran Saudi-Arabia Nigeria Angola Kina Singapore USA Mexico Venezuela Brasil Alle kunstverk som er gjengitt i denne rapporten er hentet fra Statoils omfattende samling av samtidskunst. Da vi begynte å samle på kunst i 1980-årene, var det et mål at arbeidene skulle avspeile nåtiden snarere enn fortiden. Denne ambisjonen gjelder fortsatt. Bildet på forsiden er av Frans Widerberg (f. 1934): Tunnel, Akryl på lerret, 120 x 150 cm. Frans Widerberg/BONO 2002

3 NOEN AVVISER VÅRE UTTALELSER OM SAMFUNNSANSVAR OG BIDRAG TIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING SOM ET SPILL FOR GALLERIET DER HENSIKTEN MER ER Å ENDRE OPPFATNINGER ENN Å FORBEDRE VIRKELIGHETEN. MEN I LENGDEN HOLDER DET IKKE DERSOM DET OPPSTÅR ET GAP MELLOM ORD OG HANDLING. I EN VERDEN DER ALLE KAN NÅS, FINNES DET INGEN GJEMMESTEDER. ET GODT OMDØMME KAN BARE SKAPES OG VEDLIKEHOLDES GJENNOM RESULTATER. SELSKAPER MÅ I HANDLING LEVE OPP TIL SINE UTTA- LELSER. HVIS IKKE, MÅ DE SVARE FOR DET. (Olav Fjell, konsernsjef i Statoil). INNHOLD Om rapporten 4 Nøkkeltall 5 Skolert i bærekraftig utvikling 7 Viktige hendelser i og utenfor selskapet 10 Intervju med konsernsjefen 12 Ledelse og styring 17 Etikk og forretning 23 Mennesket i sentrum 29 Helse og sikkerhet 30 Arbeidsvilkår 32 Kunnskap og ferdigheter 36 Mangfold 38 Selskap og samfunn 41 Økonomiske ringvirkninger 42 Miljøpåvirkning 51 Produksjon 51 Klima 55 Produkter 59 Samfunnsmessige konsekvenser 63 Verifikasjonsrapport fra Ernst & Young 67 3

4 OM RAPPORTEN Dette er Statoils første spesialrapport om bærekraftig utvikling. Vi har tidligere rapportert langs den tredelte bunnlinjen* i Statoils årsrapport. Fra nå av vil vi med jevne mellomrom utgi en egen rapport om vårt bidrag til bærekraftig utvikling. Dette gjør vi for å imøtekomme ekstern etterspørsel etter mer informasjon om våre strategier og retningslinjer, styringssystemer og målsettinger, samt våre resultater på miljøog samfunnsområdet. Henvendelsene om dette kommer både fra investorer, offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og media. FOR Å IMØTEKOMME EKSTERN ETTERSPØRSEL ETTER MER INFORMASJON Vi utgir også rapporten for at vi selv skal lære mer om hvordan vi kan bidra til bærekraftig utvikling. Vi tror at vi gjennom økt bevissthet og forståelse internt kan forbedre våre resultater langs de tre bunnlinjene.våre medarbeidere er derfor en viktig målgruppe for denne rapporten. FOR AT VI SELV SKAL LÆRE MER Ettersom dette er vår første rapport på området, fokuserer den ikke bare på resultatene i Resultatene er satt inn i en sammenheng for å gi leseren en oppfatning av vårt utgangspunkt og vår utvikling. Dette gjelder særlig i de kapitlene der vi gjennomgår vår generelle holdning til bærekraftig utvikling og styring etter en tredelt bunnlinje. Vårt bidrag til bærekraftig utvikling begynner med oss selv hvordan vi styrer virksomheten og behandler våre ansatte og utvides så til å omfatte omverdenen gjennom selskapets økonomiske, miljømessige og sosiale påvirkning. Dette gjenspeiles i måten rapporten er inndelt på. Samme struktur er brukt i alle kapitlene om medarbeideren i sentrum og selskap og samfunn: Etter en innledende drøfting av utfordringer beskrives retningslinjer (policy). Deretter vurderes gjennomføring og til slutt defineres mål. Vi ønsker å være åpne med hensyn til hvilke resultater vi oppnår langs den tredelte bunnlinjen.vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre rapporteringsrutiner.vi er derfor svært interessert i din tilbakemelding om denne første rapporten om bærekraftig utvikling. Du kan legge inn dine kommentarer på vårt nettsted: *Den tredelte bunnlinjen ("triple bottom line" TBL ) gjenspeiler en forståelse av selskapets virksomhet, hvor økonomiske, miljømessige og sosiale resultater er innbyrdes avhengige. Målet med styring og rapportering langs tre bunnlinjer er å sikre at vi bidrar til bærekraftig utvikling ved å integrere økonomi, miljø og samfunn. 4

5 NØKKELTALL FINANSIELLE DATA 1 Driftsinntekter Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser Årsresultat Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital etter skatt 19,9 % 18,7 % 6,4 % OPERASJONELLE DATA Olje- og naturgassproduksjon Sikre olje- og gassreserver Produksjonskostnader (USD/fat) 2,92 3,08 3,38 Funn- og utviklingskostnader 4 9,11 8,21 8,74 Reserveerstatningsrate 5 0,68 0,86 1,03 MILJØ 6 Oljesøl (kubikkmeter) Utslipp av karbondioksid (mill. tonn) 9,2 8,3 8,8 Utslipp av nitrogenoksider (tonn) Utslipp av skadelige kjemikalier (tonn) Energiforbruk (TWh) 44,2 40,0 34,7 Gjenvinningsgrad for avfall 0,65 0,66 0,58 HELSE OG SIKKERHET Personskadefrekvens 7 6,7 10,1 10,3 Alvorlig hendelsesfrekvens 8 4,1 4,3 4,0 Sykefravær 9 3,4 3,5 3,6 Dødsulykker ORGANISASJON Jobbtilfredshet 11 5,1 4,8 4,9 Andel kvinnelige ledere 15 % 15 % 16 % Utgifter til FoU Hovedtall i millioner kroner 2 I fat oljeekvivalenter per dag 3 I millioner fat oljeekvivalenter 4 USD per fat, 3-års gjennomsnitt 5 3-års gjennomsnitt 6 Omfatter Statoil-opererte aktiviteter 7 Statoil-ansatte og leverandører er inkludert 8 Statoil-ansatte og leverandører er inkludert 9 Totalt registrerte dager med sykefravær i prosent av mulige arbeidsdager 10 Leverandører; ingen dødsulykker blant Statoils personell. I tillegg skjedde det en dødsulykke på et fartøy innleid for en enkelt tur fra vårt datterselskap, rederiet Navion. Denne hendelsen er ikke tatt med i konsernstatistikken. 11 Arbeidsmiljø- og organisasjonsundersøkelse. Skala: 6 (høyest) 1 (lavest) 12 I millioner kroner 5

6

7 SKOLERT I BÆREKRAFTIG UTVIKLING Ulf Nilsen (f. 1950): Solregn, Olje på bomullsduk, 220 x 250 cm (utsnitt). Ulf Nilsen/BONO

8 Bærekraft dreier seg etter vår mening om resultater og konsekvenser. Resultater langs de tre bunnlinjene og konsekvenser for mennesker, miljø og samfunn. Klarer vi å leve opp til vårt verdigrunnlag og kombinere sterke økonomiske resultater med ansvar for miljø og samfunn? Bærekraft handler om hvordan vi driver vår virksomhet. Statoil er skolert i bærekraftig utvikling gjennom tre tiår. Selskapet ble etablert samtidig som FNs første miljøkonferanse ble avholdt i Stockholm i 1972.Vi er vokst opp med miljøbevegelsen og Verdenskommisjonen for utvikling og miljø (Brundtland-kommisjonen). Vårt 20-årsjubileum falt sammen med FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio de Janeiro og 30-årsdagen vil bli markert omtrent samtidig som et nytt toppmøte om bærekraftig utvikling finner sted i Johannesburg. Som norsk selskap er vi vant til strenge miljøkrav og høy sosial standard. Vilkåret for å operere på den norske kontinentalsokkelen har alltid vært at vår aktivitet ikke skal skade de rike fiskeriene langs kysten. Vi har bakgrunn i en tradisjon preget av medbestemmelse. I Norge er dette blant annet satt i system gjennom høringsinstituttet som sikrer at synspunktene til involverte og berørte parter kommer fram. BÆREKRAFTIG UTVIKLING EN UTVIKLING SOM TILFREDSSTILLER DAGENS BEHOV UTEN Å ØDELEGGE FRAMTIDIGE Økonomisk vekst Økologisk balanse Sosialt framskritt GENERASJONERS MULIGHETER TIL Å TILFREDSSTILLE SINE* Finansmarkedet Rammebetingelser Øko-effektivitet Innovasjon Samfunnsansvar Kilde: World Business Council for Sustainable Development. BÆREKRAFT LØNNER SEG Vårt ønske om å bidra til bærekraftig utvikling er prinsipielt fundert.vi føler en moralsk forpliktelse til å gjøre det som er riktig.vi deler et ansvar for vår felles framtid. Å være en god samfunnsborger handler imidlertid også om opplyst egeninteresse. Det er forret- *Bærekraftig utvikling slik uttrykket ble definert i 1987 av Verdenskommisjonen for utvikling og miljø, den såkalte Brundtland-kommisjonen. 8

9 ningsmessige argumenter til støtte for bærekraftig utvikling. Ved å bidra til bærekraftig utvikling kan vi styrke vår posisjon på arbeidsmarkedet og i forbruker- og kapitalmarkedene. Gjennom dette kan vi også redusere risiko, styrke vårt omdømme og sikre lønnsomhet. Dette fordrer en balanse mellom kortsiktig inntjening og langsiktig vekst. Uten lønnsomhet vil bærekraftig utvikling ikke være mulig. TILGANG OG TILTRO For å sikre fortsatt vekst trenger vi tilgang til ressurser og tiltro til oss som selskap. Tilgang til ressurser får vi gjennom formelle lisenser som myndighetene tildeler. Tiltro er samfunnets allmenne aksept av vår virksomhet. Tiltro avhenger av hvordan ulike interessenter vurderer vår virksomhet. Disse vurderingene vil ofte være basert på en avveining mellom nytte og kostnad. Våre vekstmuligheter vil være begrensede med mindre vår tilstedeværelse, særlig i fattige land, skaper framgang for menneskene som bor der. Med andre ord bidrar til en bærekraftig utvikling. VI TRENGER TILGANG TIL RESSURSER OG TILTRO TIL OSS SOM SELSKAP OLJE OG GASS I FRAMTIDEN Statoil satser på hurtig vekst internasjonalt. Vår ambisjon er at 40 prosent av olje- og gassproduksjonen skal komme fra vår internasjonale virksomhet innen 2012, mot bare syv prosent i Etter hvert som virksomheten vokser og vi vinner innpass i nye områder, innser vi at veien til bærekraftig utvikling er brolagt med krevende utfordringer. Hvordan kan vi bidra til å tilfredsstille den økte etterspørselen etter våre produkter og samtidig redusere utslippene av karbondioksid? Hvordan kan vi utvide lete- og produksjonsvirksomheten til arktiske farvann uten å skade sårbare økosystemer? Hvordan kan vi etablere oss som partner eller operatør i land med regimer som har lav troverdighet med hensyn til åpenhet, ansvarlighet og godt styresett, og samtidig bidra positivt til økt levestandard og en styrking av menneskerettighetene? Vi bør kunne takle disse utfordringene like bra eller bedre enn andre innenfor vår næring. I løpet av 30 år har vi endret oss fra å være et foretrukket nasjonalt oljeselskap til å bli et kommersielt foretak med virksomhet - oppstrøms, midtstrøms og nedstrøms - i 25 land. Fra å være 100 prosent statseid er selskapet nå delprivatisert og børsnotert i Oslo og New York.Vi har skapt merverdi for selskapet og for samfunnet. Våre kjerneverdier er imidlertid de samme.vi er fortsatt opptatt av å drive virksomheten på en etisk forsvarlig, lønnsom, miljøvennlig og sosialt ansvarlig måte.vi er fortsatt opptatt av å bidra til bærekraftig utvikling. 9

10 utenfor selskapet 1963 Den norske regjeringen erklærer suverenitet over den norske kontinentalsokkelen Oljeletingen begynner i norske havområder. EN TIDSLINJE OVER VIKTIGE HENDELSER 1969 Phillips Petroleum oppdager Ekofiskfeltet, Norges første oljefunn FNs miljøkonferanse avholdes i Stockholm Norge får sin første ukontrollerte utblåsning på Bravo-plattformen på Ekofisk Boligplattformen Alexander L Kielland havarerer, og 123 mennesker mister livet De første salgsavtalene for Troll-gass blir inngått, Norges største eksportavtale gjennom tidene Brundtland-kommisjonen bruker for første gang uttrykket bærekraftig utvikling i rapporten Vår felles framtid Den norske regjering oppretter et petroleumsfond. Netto kontantstrøm fra Norges olje- og gassvirksomhet skal investeres utenfor landets grenser Den norske regjering innfører skatt på CO 2 -utslipp regjeringer undertegner FNs rammekonvensjon om klimaendring på toppmøtet i Rio om bærekraftig utvikling FNs rammekonvensjon om klimaendring blir vedtatt i Kyoto. 10

11 i selskapet 1972 Statoil opprettes etter enstemmig vedtak i Stortinget Statoil borer sin første letebrønn i Nordsjøen Statoil får sin første tilgang av egenolje når oljeproduksjonen starter på Statfjord A Statoil får sine første operatøroppgaver med utbyggingen av Gullfaks og Statpipe Statoil starter produksjonen på Gullfaks og overtar operatøransvaret på Statfjord, det største oljefeltet i Nordsjøen Statoil oppretter en egen enhet for forebygging og bekjempelse av korrupsjon Statoil inngår leteallianse med BP for å følge opp felles forretningsmuligheter i Afrika, Asia og det tidligere Sovjetunionen Statoil gir sin tilslutning til Det internasjonale handelskammers 16 prinsipper for bærekraftig utvikling Inngåelse av århundrets avtale avtalen om produksjonsdeling for oljefeltet Azeri-Chirag-Gunashli i den aserbajdsjanske delen av Kaspihavet. Som medlem av operatørkonsortiet øker Statoil reservene med 252 millioner fat olje Statoils tilstedeværelse i Nigeria blir sterkt kritisert i norsk opinion etter henrettelsen av den nigerianske forfatteren Ken Saro-Wiwa Gassproduksjonen starter på Troll A- plattformen med Statoil som operatør. Statoil begynner å injisere karbondioksid i en struktur under havbunnen på Sleipner Vest-feltet Statoil feirer 25-årsjubileum og gjør opp følgende status: Selskapet har betalt 13 milliarder kroner i utbytte og 75 milliarder kroner i skatter og avgifter til den norske stat. Helikopterulykke nær Statoil oljefelt Norne i Norskehavet. Alle de 12 om bord omkommer. Tidligproduksjon fra oljefeltet Azeri- Chirag-Gunashli begynner. Produksjonen kommer i gang på oljefeltet Lufeng utenfor Kina, Statoils første utbygging som operatør utenfor Norge Statoil inngår samarbeidsavtale med International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Union (ICEM) Statoil slutter seg til FNs Global Compact, et sett med prinsipper som skal fremme menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøansvarlighet Etter et flertallsvedtak i Stortinget blir Statoil delvis privatisert og lansert på børsen i Oslo og New York. Nesten halvparten av Statoils ansatte blir aksjonærer. Olje- og gassreservene øker med mer enn 50 prosent gjennom overtakelse av andeler som tidligere tilhørte den norske stat. Verdens største dypvannsprosjekt, oljefeltet Girassol utenfor Angola, begynner å produsere med Statoil som partner. Statoil inngår samarbeidsavtale med den norske avdelingen av Amnesty International, Norges Røde Kors, Norges Flyktningeråd og den nordiske og baltiske avdelingen under FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). 11

12 Den 21. mai 2002 ble Olav Fjell intervjuet om Statoil og bærekraftig utvikling av John Elkington, styreformann i konsulentselskapet SustainAbility. Elkington er forfatter av en rekke bøker om forretningsstrategier basert på den tredelte bunnlinjen. Vi bringer her et redigert utdrag av samtalen. JE: Et av tiltakene du satte i gang i 2000 var en gjennomgang av Statoils verdigrunnlag. Hvorfor er verdier så viktige sett i sammenheng med ambisjonene for samfunnsansvar og bærekraftig utvikling? OF: Det er viktig at vi har klare verdier. Dersom folk kan være enige om verdigrunnlaget vil de lettere finne praktiske løsninger og svar på utfordringer. Statoil hadde en grunnleggende verdidiskusjon i begynnelsen av 1990-årene, da man kom til enighet og fikk på plass et sett med verdier. Det vi nå ønsket, var å se nærmere på dette verdigrunnlaget igjen, og det var to grunner til det: For det første stilte folk seg etter børsnoteringen spørsmålet: Hva betyr dette for Statoil? Særlig med vekt på helse, miljø og sikkerhetshensyn (HMS) ønsket de å vite om Statoil nå ville bli et kaldere selskap med sterkere fokus på penger. Eller ville HMS fortsatt stå høyt på dagsordenen? Hva med samfunnsansvar, som har vært en sentral verdi for Statoil helt siden etableringen for 30 år siden? Ville oppmerksomheten bli sentrert om kortsiktig profitt eller ville samfunnsansvar fortsatt spille en rolle? 12

13 INTERVJU MED KONSERNSJEFEN For det andre registrerte vi at folk i brukte et helt annet språk for å beskrive disse oppgavene enn da vi første gang gjennomgikk verdiene våre.vår samlede konklusjon var at vi ville holde fast ved de verdiene som Statoil hadde OF: Det er med andre ord en selvmotsigelse? JE: Ja, men stadig flere energiselskaper snakker energisk om bærekraft. Hvordan vil du beskrive Statoils posisjon i dette bildet? Er selskapet en pionér, pådriver eller etterfølger? stått for i sine første 30 år, men at det var nødvendig å bruke et annet språk for å formidle dem. JE: Når det gjelder oljesektoren DET ER VIKTIG AT VI DRIVER VÅR VIRKSOMHET PÅ EN MÅTE SOM STYRKER SAMFUNNET. OG DET ER OFTE LETTERE SAGT ENN GJORT OF:Vi har fått tilbakemeldinger fra forskjellige interessenter som indikerer at vi er i fremste rekke når det gjelder samfunnsansvar. Og det er der vi i sin alminnelighet, mener enkelte at det er mulig for bedriftene å vise samfunnsansvar. Bærekraftig utvikling, derimot, blir betraktet som langt mer krevende for en industri som er basert på ikke-fornybare ressurser. ønsker å være. Men i miljøspørsmål oppfattes vi ikke å være så mye i forkant som vi ønsker. Jeg håper dette i hovedsak er et kommunikasjonsproblem, men vi tar det alvorlig. JE: Statoil går nå inn i deler av verden med svakere 13

14 styresett og samfunn preget av korrupsjon. Selskapet har ingen retningslinjer som utelukker etablering i enkelte områder. Hvordan avgjør dere hvor dere skal og ikke skal drive virksomhet? Og på hvilke vilkår? OF: De eneste områdene som vi direkte unngår, er de som står på listen over land som den norske regjeringen frarår at vi handler med. Men overfor andre land er den generelle holdningen at det normalt er bedre for forretningslivet å involvere seg enn å holde seg unna. Det er imidlertid viktig at vi driver vår virksomhet på en måte som styrker samfunnet. Og det er ofte lettere sagt enn gjort. Det viser seg at OF: Her er det gradsforskjeller, det erkjenner jeg. Særlig når det gjelder miljøspørsmål. JE: Hva med menneskerettigheter og korrupsjon? OF: Jo. Også her er det avskygninger og gradsforskjeller. Men generelt satser vi på at våre synspunkter blir hørt under tildelingsprosessen for lisensene og i lisenskomiteene. JE: Hva ville skje dersom ansatte i Statoil bekymret seg for at deres nærmeste linjeleder ikke ville ta på alvor en sak de kom over? Finnes det noen annen kanal for å videreformidle slik informasjon? OF: Vi har et slikt system i korrupsjon er et alvorlig problem og at samfunnet er svært udemokratisk i mange av de landene som har rike olje- og I MILJØSPØRSMÅL OPPFATTES VI IKKE Å VÆRE SÅ MYE I FORKANT SOM VI ØNSKER spørsmål som gjelder sikkerhet, og det utvides nå til også å omfatte spørsmål av etisk karakter. gassressurser. Vi må foreta en JE: Store selskaper har nøye avveiing mellom hvor mye vi som kommersiell organisasjon kan gjøre, og hva det er best å overlate til politikere og frivillige organisasjoner. JE: Dere må ofte delta i lisenser, ikke som operatør, men som en relativt liten aktør som må rette seg etter andre statlige eller private selskaper. Skaper det problemer? OF: Vanligvis går det bra. Jeg har inntrykk av at de største oljeselskapene er svært seriøse i sin holdning mot korrupsjon og ønsker å opptre på en måte som de kan rapportere om til sine respektive hovedkontorer. Dette er et av de positive resultatene av at vi nå lever i en verden som er preget av større åpenhet enn før. iverksatt en rekke tiltak som går langt utover det de har plikt til å gjøre. Det gjelder også Statoil. Dere bidro for eksempel til opplæringen av dommere i Venezuela. Hva kan du fortelle om det? OF: I slike land vil alle nyte godt av et styrket rettsvesen og et godt styresett. Næringslivet trenger slike institusjoner for å levere solide bidrag til bærekraftig utvikling. Så vi er glad for at vi fikk anledning til å hjelpe til med dette. JE: Tror du at debatten om klimaendring og de politiske følgene den får vil endre de økonomiske kalkylene knyttet til investeringer på energiområdet? Er klimaberegninger JE: Det høres rimelig optimistisk ut. Kanskje har en del av grunnlaget for avgjørelser enkelte av selskapene dere samarbeider med den samme grunnholdning, men noen av dem vil vel i praksis være mindre iherdige når det gjelder å bekjempe korrupsjon? om hva dere skal og ikke skal gjøre? OF: Så langt har det betydd mer for hvordan vi gjør ting enn for hva vi gjør. Etter hvert som kravene om å oppfylle visse kvantitative mål blir strengere, f.eks. for 14

15 CO 2 -utslipp, vil dette også påvirke hva vi faktisk foretar oss. JE: Hva med handel med utslippskvoter? Er dette et område Statoil interesserer seg for og deltar aktivt i? OF: Vi er interessert, og vi tilegner oss mer og mer kunnskap. Dessverre er det mange som betrakter handel med utslippskvoter som en anledning til å kjøpe seg rett til å gjøre de gale tingene. Etter mitt syn er det heller snakk om å sikre at penger som brukes på miljøtiltak anvendes der de gir størst gevinst. Dersom du ser på hva det koster å redusere CO 2 -utslippene på norsk sokkel i forhold til hva ressurser. Men la oss være ærlige om hva som vil representere hovedtyngden av forretningen i årene som kommer. JE: Hvor mener du at Statoil løper størst risiko på områdene samfunnsansvar og bærekraftig utvikling i de kommende tre til fem årene? OF: Den største utfordringen knytter seg til hvorvidt vi kan bli innblandet i noe som vil medføre beskyldninger om korrupsjon eller upassende atferd i et av de krevende landene hvor vi er til stede. Det vil kunne få svært alvorlige følger for oss. Dette er grunnen til at vi prøver å ta våre forholdsregler det ville koste i andre land, blir faktoren minst 6:1. Da mener jeg det er bedre at vi bruker 1 milliard kroner i et område hvor man får forbedringer SÅ LANGT HAR KLIMABEREGNINGER BETYDD MER FOR HVORDAN VI GJØR TING ENN FOR HVA VI GJØR og lære oss å se hva som er galt. Dette er nye farvann for oss en helt annen verden. JE: Et spørsmål til slutt: BP Amoco, ExxonMobil det har for 6 milliarder kroner enn i et område hvor forbedringen bare er verdt 1 milliard. JE: Når man leser denne rapporten, er det klart at Statoil ser på seg selv som et integrert olje- og gasselskap, samtidig som andre selskaper prøver å omdefinere seg til energiselskaper. Hvordan forholder du deg til dette? OF: Jeg har et par synspunkter på det. Når vi har formidlet et bilde av oss selv som et integrert olje- og gasselskap, er det ikke fordi vi ikke bryr oss om hva som vil skje i det lange løp. Om du ser på hva som vil eller kan bli vår inntektskilde de neste årene, så er det olje og gass. La oss ikke skape et feilaktig eller bare delvis riktig bilde vi er faktisk et integrert oljeog gasselskap, og vil fortsette å være det i mange år.vi bruker penger på reduksjon av CO 2 -utslipp, vi bruker dukket opp noen store energigiganter i landskapet. Om du ser år framover, hvor tror du Statoil vil ligge i konkurransebildet? Vil initiativ innenfor samfunnsansvar og bærekraftig utvikling gjøre Statoil til et mer attraktivt eller mindre attraktivt overtakelsesobjekt? OF: Det som kunne gjøre oss attraktive som overtakelsesobjekt, ville være om vi drev virksomheten på en måte som fikk andre til å tro at de kunne ta ut større verdier enn det vi selv gjør. Når det gjelder HMS og samfunnsansvar, er det enklere for et selskap av vår størrelse å opprettholde en klar profil som blir skikkelig forstått og formidlet, enn for et selskap som er et resultat av sammenslåing av mange forskjellige kulturer. Vi betrakter vår profil på dette området som et aktivum som vi vil gjøre vårt beste for å beholde. penger på hydrogen, og vi bruker penger på fornybare 15

16

17 LEDELSE OG STYRING Esther Maria Bjørneboe (f. 1971): Transit, Akryl på lerret, 160 x 140 cm (utsnitt). Esther Maria Bjørneboe 17

18 Statoil mener at å bidra til bærekraftig utvikling er et kjennetegn ved god ledelse og styring. Bærekraft er en integrert del, ikke bare av konsernets verdier, men også av hvordan vi utformer våre mål, følger opp resultater og belønner prestasjoner. KONSERNETS VERDIER Vår forpliktelse til å bidra til bærekraftig utvikling er forankret i en rekke styrende dokumenter fra det generelle så som Ledelse og styring i Statoil, til det mer spesifikke, som Etikk i Statoil, HMS-ledelse i Statoil og Statoilkonsernets personalpolitikk.de mest grunnleggende retningslinjene våre er imidlertid nedfelt i Vi i Statoil. Dette dokumentet sammenfatter konsernets verdier og forretningsprinsipper, og beskriver hvordan vi ønsker å drive vår forretning. VÅR FORRETNINGSSTRATEGI ER SAMMENHENGEN MELLOM DET VI TROR PÅ OG DET VI ØNSKER Å OPPNÅ HMS Våre mål innen helse, miljø og sikkerhet: null skade på mennesker og miljø null ulykker eller tap Et høyt nivå innen HMS har en verdi i seg selv. Det er også en forutsetning for gode økonomiske resultater og et godt omdømme. Vi vil bidra til en bærekraftig utvikling. Vi har de samme holdninger til HMS overalt i vår virksomhet. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere har samme holdninger, verdier og mål innen HMS som oss. Du og jeg har et felles ansvar for å ta vare på miljø, verdier og hverandre! Dette tror vi på: Å levere det vi lover Null skader Lagspill og læring Samfunnsansvar VI I STATOIL Dette vil vi oppnå: Sikker og effektiv drift Fornøyde kunder Lønnsomhet og vekst Sterke markedsposisjoner Teknologi som vinner Renere energi FRA STRATEGI TIL HANDLING Enkelt formulert er vår forretningsstrategi sammenhengen mellom det vi tror på og det vi ønsker å oppnå. Strategien er beskrevet i Konsernplanen, som fastsetter prestasjonsmål for hele organisasjonen. Prestasjonsindikatorer er en integrert del av Statoils styringssirkel med elementene Planlegge Utføre Følge opp Forbedre (PUFF). Dette systemet for kontinuerlig vurdering og forbedring skal også bidra til å identifisere og styre risiko. Risikostyring definerer vi som evnen til å forutse hendelser som kan ha negative konsekvenser for den tredelte bunnlinjen, og om nødvendig treffe forebyggende og skadebegrensende tiltak. Olav Fjell Konsernsjef En typisk prestasjonskontrakt i Statoil består hovedsakelig av økonomiske og driftsmes- 18

19 sige indikatorer. Men resultatmål for helse, miljø og sikkerhet (HMS), trivsel på arbeidsplassen og andre organisasjonsmessige forhold er også bygget inn i disse kontraktene. BÆREKRAFT I PRAKSIS HMS representerer minst 20 prosent i enhver vurdering av prestasjonene sett under ett, og har vært en av selskapets kjerneverdier helt siden etableringen. I 1996 ble nulltankegangen vedtatt som et overordnet mål for konsernet, spesifisert som null skader på mennesker og miljø, og null ulykker eller tap. HMS-plakaten vår er et uttrykk for denne satsingen. Strategi Planlegge Forbedre Det er selvsagt umulig å tallfeste Statoils bidrag til en bærekraftig utvikling. En del forhold som gjelder bærekraft lar seg fortsatt ikke måle nøyaktig. Fortsatt vil vi noen ganger måtte stole mer på kvalitative enn kvantitative vurderinger.vi kommer derfor til å innføre en type egenerklæring (assurance letter) for ledere i 2002, der de bes redegjøre for hvordan de styrer risiko på områder som er vanskelig målbare. Erklæringen blir et supplement til eksisterende verktøy for rapportering og risikostyring Samtidig vil vi fortsette å forbedre våre interne måleverktøy og søke å utvikle nye indikatorer, inspirert av arbeidet til Global Reporting Initiative (GRI) innenfor rapportering om bidrag til bærekraftig utvikling. Indikatorer: Organisasjon Operasjon HMS Eksterne ralasjoner Følge opp Finans Verdier Utføre RESULTATLØNN Statoil har i løpet av de siste to årene innført en ordning med resultatlønn. Vi kan nå tilby nye økonomiske insentiver til å levere førsteklasses resultater. Om lag 350 ledere er i dag omfattet av individuelle prestasjonskontrakter som gir dem mulighet til å opparbeide seg en bonus på inntil 20 prosent av grunnlønnen. Den faktiske størrelsen på bonusen er avhengig av i hvilken grad den aktuelle lederen faktisk har levert resultater i henhold til kontrakten Statoil er summen av vår felles innsats. Vi har derfor bestemt at dersom det samlede resultatet er bra, skal alle fast ansatte i Statoil ASA få sin del i form av en bonus. Denne utbetalingen er begrenset til maksimalt fem prosent av den ansattes grunnlønn. I 2001 var bonusen på fem prosent. STYRETS ROLLE Bidrag til bærekraftig utvikling er etter vårt syn en indikasjon på god ledelse og styring. Det berører derfor også forholdet mellom Statoils ledelse, styret, eiere og interessenter. Selskapets ledelse står ansvarlig overfor aksjonærene gjennom følgende struktur: Generalforsamlingen velger bedriftsforsamlingen, som igjen velger styret. De ansatte er sterkt representert i Statoils styrende organer en tredel av medlemmene av bedriftsforsamlingen og styret velges av og blant de ansatte. 19

20 VI SKAL UTNYTTE DE RESSURSENE VI TRENGER FOR Å OPPRETTHOLDE VÅR EKSISTENS, MEN VI MÅ LA NOE VÆRE IGJEN TIL DE SOM KOMMER ETTER OSS. Olujide A. Ojo (Nigeria)

21 Med unntak av disse representantene er ingen av styrets medlemmer ansatt i selskapet. Styret er ansvarlig for konsernets strategi og for alle større investeringsbeslutninger. Styret fører dessuten tilsyn med hvilke resultater konsernsjefen og konsernledelsen oppnår, herunder deres innsats for å bidra til bærekraftig utvikling. INTERESSENTER En interessent er et individ, en gruppe av individer eller en organisasjon som påvirker og/eller påvirkes av selskapet. Statoils viktigste interessenter er aksjonærene, medarbeiderne, kundene, partnerne/leverandørene, offentlige myndigheter, lokalsamfunn, frivillige organisasjoner og media. I hvilken grad vi påvirker eller lar oss påvirke av dem, vil variere. Interessentenes rolle og forhold til Statoil vil bli drøftet nærmere i kapitlene som følger. MEDARBEIDERNE MENER Siden 1986 har Statoil gjennomført årlige arbeidsmiljø- og organisasjonsundersøkelser (AMOU). Dette er et redskap som brukes til å kartlegge og vurdere forhold som berører organisasjon, ledelse og arbeidsmiljø. Den omfattende undersøkelsen er basert på anonymitet. Resultatene samles inn, registreres og sammenstilles av et uavhengig meningsmålingsinstitutt. Undersøkelsen gir informasjon til ledere og ansatte på alle nivåer om sterke og svake sider ved Statoils arbeidsmiljø og drift. Resultatene benyttes i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid. Medarbeiderne blir bedt om å angi på en skala fra 1 til 6 i hvilken grad de er enig eller uenig i utsagnene i spørreskjemaet. Resultatene tolkes som følger: 4,5 6,0 bra til svært bra 4,0 4,4 brukbart 3,6 3,9 mindre bra 1,0 3,5 dårlig Undersøkelsen registrerer også om det er truffet tiltak som et resultat av foregående undersøkelse. I 2001 svarte 70 prosent av de ansatte positivt på følgende spørsmål: I min enhet er det iverksatt forbedringstiltak som et resultat av den forrige arbeidsmiljø- og organisasjonsundersøkelsen. Ledernes prestasjonskontrakter har siden 2000 vært knyttet opp mot resultatene av undersøkelsen. AMOU-resultater brukes gjennomgående i denne rapporten for å illustrere resultater og bevissthetsnivå i organisasjonen. Statoil har forpliktet seg til å bidra til bærekraftig utvikling. Vi har spurt noen av våre ansatte fra ulike deler av verden om å definere hva dette betyr for dem. 21

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2017

Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris fortsetter i 2017 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar. Aleris vil gjennom vår virksomhet stake ut veien for en positiv

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Hva er HMS-kultur? Fra begrepsutvikling til sammenhenger Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Dordi Høivik Sr fagleder Helse og arbeidsmiljø Petroleumstilsynet 12.desember

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere Etiske Retningslinjer For Ledere Side 1 av 7 Oppgave 1....3 Etiskedilemma...3 Eksempler....3 Forholdmellomvirksomhetogsamfunn:...3 Andredilemmakanknyttestilfølgendemomentliste:...3 Oppgave 2....3 Oppgave

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

FNs GLOBAL COMPACT - en plattform for samfunnsansvar

FNs GLOBAL COMPACT - en plattform for samfunnsansvar Bedrifter, politikere, myndigheter, frivillige organisasjoner, fagforeninger, kunder og medier over hele verden er opptatt av hvordan selskaper forholder seg til sitt samfunnsansvar. Dette heftet introduserer

Detaljer

Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper

Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper Funn og anbefalinger Transparency International Norge Guro Slettemark, generalsekretær www.transparency.no Transparency International

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Utdeling av Prisen for beste miljørapportering 2002 Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, 4. november 2003 Program

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 MENNESKERETTIGHETER... 3 3 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 3.1 RETNINGSLINJER... 3 3.2 ARBEIDSFORHOLD...

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

En Plattform For Samfunnsansvar. Global. Compact. FNs

En Plattform For Samfunnsansvar. Global. Compact. FNs En Plattform For Samfunnsansvar FNs Global Compact I januar 2009 lanserte regjeringen en stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (St. meld. nr. 10 (2008-2009)). Her trekkes

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Enron og Arthur Andersen

Enron og Arthur Andersen Etisk forretning Enron og Arthur Andersen Børs eller katedral? Interessentene til bedriften Bedriften som borger Bedriftens samfunnsansvar Etisk forretning og tillit John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Statlig eierskap i utlandet

Statlig eierskap i utlandet Statlig eierskap i utlandet Av Helge Hveem, Carl Henrik Knutsen og Asmund Rygh Den norske staten har store investeringer utenlands, også utenom investeringene gjennom Statens Pensjonsfond - Utland. Dette

Detaljer

Skagerak Energis GRI-indeks

Skagerak Energis GRI-indeks Skagerak Energis GRI-indeks Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles etter

Detaljer

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern HR-direktør Ingeborg Lund, SINTEF Innvandrerkonferansen 5. september 2012, Trondheim 1 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap,

Detaljer

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar Mer enn sju tusen bedrifter fra hele verden har signert FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. Initiativet hjelper

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Kommunikasjon og Etikk

Kommunikasjon og Etikk Kommunikasjon og Etikk Med en dose selvinnsikt God kommunikasjon handler om å se den andre. At vi bryr oss om hva den andre sier og mener, og at vi forstår hva den andre sier, Være aktive lyttere, trenger

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad Difi, 19.november Camilla Skjelsbæk Gramstad Kort om Virke Historikk og formål Stiftet 1990 som Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) Medlemsutvikling 20 000 19 300 medlemmer 220 000 ansatte

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Jernbaneverket. Vedlegg B3. Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR)

Jernbaneverket. Vedlegg B3. Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Jernbaneverket Vedlegg B3 Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Denne erklæringen er i samsvar med tilsvarende erklæring i vår kvalifikasjonsdatabase TransQ og inngår som

Detaljer

Kompetanserapportapport

Kompetanserapportapport apport Kandidat: Copyright Assessio International AB. Alle rettigheter er forbeholdt. Sammenfatningatning Match med kompetanseprofil 61% Kompetanseskårer Lav God Sterk Forretningsforståelse Innflytelse

Detaljer

Kommunikasjon og Etikk

Kommunikasjon og Etikk Kommunikasjon og Etikk Med en dose selvinnsikt Å se den andre Kommuniaksjon Kommunikasjon Felles etisk plattform Tid til etisk refleksjon Kommunikasjon Informasjon Kommunikasjon Selvinnsikt Humor Momenter

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Statssekretær Kirsti Bergstø

Statssekretær Kirsti Bergstø Statssekretær Kirsti Bergstø Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Åpningstale på: nasjonal konferanse om etikk i offentlige anskaffelser. Offentlig sektor som etikk-drivkraft fra hvorfor

Detaljer