Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte"

Transkript

1 Norsk solenergiforening Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte Våren 2013 svarte alle de politiske partiene at solenergi kan spille en større rolle i Norge enn i dag, i kombinasjon med andre energikilder. Partiene er også enige om at myndighetene bør legge til rette for en slik utvikling. Norsk solenergiforening har i dette innspillet foreslått konkrete tiltak for å oppnå økt bruk av solenergi i Norge. Målet med tiltakene er å etablere et velfungerende marked for solceller og solfangere i Norge, noe som igjen vil redusere prisene for slike installasjoner. Forslagene er i tråd med innspill fra andre organisasjoner og miljøer, som Zero, Framtiden i våre hender og Grønn Hverdag. Innledning Solenergi er en fritt tilgjengelig ressurs som kan utnyttes for klima- og miljøvennlig energiproduksjon. Det er en kortreist form for energi, og bruk av solenergi kan bidra til lokal sysselsetting og industri. Internasjonalt er det en rask vekst i bruk av solstrøm og solvarme, og prisene på solenergiteknologi reduseres. To vanlige måter å bruke solenergi på er solfangere som gir varme til tappevann og romoppvarming, og solceller som konverterer solinnstråling til elektrisitet. Solenergi kan kombineres med andre energikilder, som bioenergi, varmepumper og elektrisitet fra nettet. Bruk av solenergi er relativt lite utbredt i Norge, og vi utnytter mye mindre solenergi enn våre naboland til tross for at årlig mengde solinnstråling er sammenlignbar. For nett-tilknyttede solcelleanlegg var det i 2012 installert ca. 0,1 m 2 per 1000 innbyggere i Norge, mens Sverige hadde rundt 13 m 2 per 1000 innbyggere og Danmark rundt 467 m 2 per 1000 innbyggere 1. Dersom vi tar med off-grid solcelleinstallasjoner i Norge er det installert rundt 10 MW p her til lands, eller ca. 13 m 2 per 1000 innbyggere 2. For solvarme var det installert ca. 4,5 m 2 solfangere per 1000 innbyggere i Norge i 2011, mens tilsvarende tall for Sverige og Danmark var 49 og 108 m 2 per 1000 innbyggere 3. Figur 1 viser installert solcelle- og solfangerareal i Norge, Sverige og Danmark, samt årlig solinnstråling i tre byer. Den årlige solinnstrålingen i Norge varierer fra ca. 700 kwh/m 2 i nord til om lag 1100 kwh/m 2 i sør, målt mot en horisontal flate (innstrålingen er høyere enn dette dersom anlegget installeres i en optimal vinkel). For å oppsummere er det altså et vesentlig lavere antall installerte solenergianlegg i Norge sammenlignet med våre naboland, og vår solenergiressurs er under-utnyttet. Figur 1: Installert solcelle- og solfangerareal per 1000 innbyggere i Norge, Sverige og Danmark, samt årlig solinnstråling i Oslo, Göteborg og København 1 Basert på referanse Global Market Outlook for photovoltaics (EPIA 2013), men omregnet fra watt til kvadratmeter med omregningsfaktor 150 W p/m 2 2 Referanse: National Survey Report of PV Power Applications in Norway 2012 (PVPS IEA 2013) 3 Referanse: Solar Heat Worldwide Markets and contribution to the Energy Supply 201 (SHC IEA 2013)

2 Bilde: Solfangere produserer varme til et borettslag i Oslo (foto: Aventa) Bilde: Bruk av solvarme i Tromsø (foto: IEA T39-database / Steinsvik) Bilde: Solceller leverer strøm til nettet på Lørenskog (foto: T.C. Tuv) Som beskrevet i Energiutredningen (NOU 2012: 9) er potensialet for solenergi stort i Norge. Også interessen for solenergi er økende her til lands. Det er flere grunner til dette, blant annet fokuset på energieffektive og energiproduserende bygninger og myndighetenes økte krav til fornybar energiforsyning (solenergi kan bl.a. bidra til å oppnå krav om energiforsyning i TEK samt bedre energimerket til bygg). For eksempel er det nærmest umulig å bygge et energiproduserende bygg uten å installere solceller. For å varme tappevann er et solvarmeanlegg som varmer halvparten av det årlige tappevannsbehovet erfaringsmessig en enkel og rimelig løsning. Dette kan være kostnadseffektivt, spesielt hvis man får opp markedsvolumet for solfangeranlegg i Norge. Det finnes flere barrierer som hindrer en rask økning i bruk av solenergi i Norge. Forholdsvis store investeringsbehov koblet til dårlige rammevilkår og liten kunnskap hos forbrukerne er en av disse. Videre er norske leverandører og installatører av solenergianlegg relativt små og få. Dermed er ressursene til markedsføring og effektiv drift mindre enn i et etablert marked, og det er også vanskelig for forbrukere å finne frem til selskaper som kan tilby produkter og tjenester innen solenergi. Enovas mulighetsstudie for solenergi fra 2011 peker på at utviklingen av solenergimarkedet i Norge har gått vesentlig saktere enn mange har forventet. Rapporten lister barrierer og muligheter for solenergi, og oppsummerer med å si at rammebetingelsene i Norge ikke er gunstige nok til at byggherrer, huseiere og andre velger å satse på solenergi i noe større omfang. Norsk solenergiforening ønsker derfor en investeringsstøtte fra Enova på 40 % for både solfangere og solceller. En slik støtteordning vil bidra til å etablere markedet for solenergi, samt føre til en generell kompetanseheving blant byggeiere, installatører og leverandører. Dette vil igjen redusere prisene på solcelle- og solfangeranlegg, da et velfungerende marked vil ha bedre løsninger for logistikk, profesjonaliserte leverandørkjeder, storkjøpsfordeler, samt kompetanse og utvikling av bedre metodikker hos leverandør og montør. En investeringsstøtte fra Enova på 40 % for solfangere og solceller bør gjelde for husholdninger, næringsbygg og kommunale bygg i Norge. Støttesatsen vil trappes gradvis ned når markedet har etablert seg. En styrking av insentiver vil bidra til å øke markedet for solenergi. Det vil bli økt kunnskap og oppmerksomhet rundt teknologien hos byggeiere og andre. Videre vil flere solenergisystemer føre til økt kunnskap og reduserte kostnader hos leverandører og installatører, noe som igjen vil føre til reduserte priser. Dagens Enova-ordning for solvarme er på 20 %, men denne ordningen har i liten grad vært utløsende for solvarmeprosjekter. En økning til 40 % investeringsstøtte vil bedre økonomien i prosjekter, og føre til at flere initierer og gjennomfører solenergiprosjekter. I tillegg bør øvre begrensning for støtte strykes eller økes betydelig (i dag kr), for å ikke diskriminere større anlegg og kombinasjonsløsninger. Alternativt kan en øvre grense per kvadratmeter solfangerareal innføres. Det finnes i dag ingen støtteordninger for solstrøm i Norge. Internasjonalt finnes det flere modeller for finansieringsordninger som stimulerer produksjon av solstrøm. En fordel ved å benytte Enovas investeringsstøtte for å stimulere solcellemarkedet i Norge er at dette instrumentet allerede er i funksjon. Det betyr at en ordning med investeringsstøtte gjennom Enova kan komme raskt i gang. For å bidra til å sikre kvaliteten til solenergisystemene kan Enova stille krav til systemers dimensjonering (eks. dekke eksisterende varmebehov) og kvalitet (eks. følge europeiske standarder og sertifisering). For å gjøre ordningen forutsigbar for utbygger og leverandør bør Enovas støtteordning bli gjort rettighetsbasert, så framt søker oppfyller gitte krav.

3 Bakgrunn for forslaget til finansieringsordning Ulike finansieringsordninger som kan stimulere bruk av solenergi Internasjonalt finnes det flere ulike finansieringsordninger som stimulerer til bruk av solenergi og annen fornybar energi. Dette er blant annet: Feed-in tariffer, som har vist seg å være et effektivt virkemiddel for økt bruk av solstrøm (solceller) i flere EU-land. Dette er en ordning som gir eiere av solcellesystemer rett til å selge strømmen sin til en garantert pris i et bestemt antall år. Ordningen er som regel betalt av forbrukerne av elektrisitet. Tyskland og Spania er gode eksempler på land hvor bruk av solceller har økt kraftig på grunn av feed-in tariffer. Dette har igjen ført til reduserte priser, og i Tyskland er dagens pris for solcelleanlegg kun 33 % av prisen i El-sertifikater og grønne sertifikater, hvor produsenter av ny fornybar energi tildeles sertifikater tilsvarende energimengden de produserer. Kraftleverandører forpliktes til å kjøpe en viss mengde slike sertifikater, slik at det oppstår en etterspørsel. Norge og Sverige har et felles marked for el-sertifikater fra fornybare energikilder (kun elektrisitet ikke varme). Dette er dessverre ikke tilpasset solstrøm på grunn av gebyrstrukturen. I tillegg er dagens el-sertifikatordning for lavt priset til å utløse solcelleprosjekter i Norge. Ordningen er mest innrettet mot større kraftutbygginger, og er ikke utløsende for bruk av solenergi i bygg. Investeringsstøtte, som benyttes i Norge i dag gjennom Enova. Støtten fra Enova skal være utløsende, det vil si være av avgjørende betydning for at nye investeringer gjennomføres. Enova støtter ulike fornybar energikilder, inkludert solvarmeteknologi opp til 20 % eller maks kr. Enova støtter også markedsintroduksjon av innovativ energiteknologi i bygg med opp til 50 % investeringsstøtte. Det er ingen spesifikk ordning for solstrøm. Nettomåling av produsert energi, hvor elektrisitetsmåleren går baklengs ved egen strømproduksjon. Dette er en spesielt lønnsom ordning dersom et land har høye strømpriser. Etter at Danmark innførte nettomåling økte årlig installasjon av solceller fra 17 MW p i 2011 til 430 MW p i Skatteinsentiver, hvor utgifter knyttet til solenergi gir skattelettelser. Dette benyttes for eksempel i Danmark, hvor en kan få årlig håndverkerfradrag på opp til DKK/år (sparer typisk 33,7% eller opp til 5000 kr/år). Videre er eget forbruk unntatt skatt, samt salg av strøm fra et solcellepanel opp til 7000 DKK/år. Bakgrunn for forslaget om 40 % investeringsstøtte i Norge Enova er etablert med mål om å drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Ett av Enovas hovedmål er utvikling og introduksjon av nye energi- og klimateknologier i markedet. Enova gir investeringsstøtte til energitiltak i næringslivet og til privatpersoner. For etablering av solfangeranlegg gir Enova støtte med 20 % av dokumenterte kostnader inkl. mva, oppad begrenset til kr Det er ingen tilsvarende støtteordninger for solceller. Begrunnelsen for å gi investeringsstøtte til solfangere og solcelleanlegg i Norge er at dette instrumentet allerede er i funksjon her i Norge. Også andre ordninger, som for eksempel feed-in tariffer eller nettomåling, kan også være egnet, men en ordning med investeringsstøtte gjennom Enova kan komme raskt i gang. En annen fordel med å velge investeringsstøtte som insentiv for solenergi er at investeringen til solenergiinstallasjoner gjerne betales ved anskaffelse, mens driftskostnadene er lave. Det kan derfor være en fordel for beslutningstakeren å få investeringsstøtte i stedet for tilsvarende inntekt gjennom anleggets levetid. I tillegg kan investeringsstøtte enkelt gjelde både for solvarme og solstrøm, noe som kan forenkle kommunikasjonen med de som vurderer å investere i slike anlegg. Begrunnelsen for at det er behov for 40 % investeringsstøtte er: Generelt: En styrking av insentiver vil bidra til å øke markedet for solenergi. Det vil bli økt kunnskap og oppmerksomhet rundt teknologien hos byggeiere og andre. Videre vil flere solenergisystemer føre til økt kunnskap og reduserte kostnader hos leverandører og installatører, noe som igjen vil føre til reduserte priser. Støttesatsen vil trappes gradvis ned når markedet har etablert seg. Erfaringer fra Europa viser at prisen på monterte solceller og solfangere faller raskt når et marked først er etablert. Ved å bruke en prosentsats for støtteordningen tar man høyde for et slikt prisfall.

4 Figur 2: Ved hver dobling av installert solfangerareal i EU har kostnadsreduksjonen vært 23 % (ref: Strategic Research and Innovation Agenda for Renewable Heating & Cooling, EU RHCplatform 2013) Figur 3: Systemkostnadene for solcelleanlegg i Tyskland er rundt 67 % lavere enn i 2006 (ref: German Solar Industry Association) Solvarme: Dagens Enova-ordning for solvarme er på 20 %, men denne ordningen har i liten grad vært utløsende for solvarmeprosjekter. Fra fikk totalt 262 husstander innvilget tilsagn eller utbetalt støtte fra Enova. I tillegg har 119 fått innvilget tilsagn eller utbetalt støtte hittil i En økning til 40 % investeringsstøtte vil bedre økonomien i prosjekter, og føre til at flere investerer i solfangere. I tillegg bør øvre begrensning for støtte strykes eller økes betydelig (i dag kr), for å ikke diskriminere større anlegg og kombinasjonsløsninger. Dersom investeringskostnaden for et solfangeranlegg som produserer 4000 kwh/år anslås til kr (uten varmtvannsbereder), blir energiprisen for solvarmen rundt 1 kr/kwh (beregnet avskrivningstid på 15 år og uten å inkludere utgifter til drift eller renter). Med dagens Enova-støtte på kr blir denne prisen 85 øre/kwh. Når en legger til at disse "energikostnadene" må betales som investering i forkant, samt at solfangere for mange er en ukjent teknologi, så vurderes ofte dette som en for høy kostnad. Med foreslått støtte på 40 % blir energikostnaden i eksempelet 60 øre/kwh, noe som kan konkurrere med elektrisitet og andre varmekilder. Prisen på solfangere er høyere i Norge enn i våre naboland. En av grunnene til dette er det lave markedsvolumet i Norge, samt høyere installasjonskostnader her. Svensk solenergiforening har estimert arbeidskostnaden til å være 30 % av totalkostnaden for solfangeranlegg i Sverige. Det er ikke noen studie som analyserer dette i Norge, men en Enovastudie skrevet av Prognosesenteret i 2009 sammenligner kostnader for installasjon av vannbåren varme i Norge og Sverige. Rapporten konkluderer med at kostnadene forbundet med installasjon av vannbåren varme er signifikant høyere i Norge enn i Sverige, og dette er også erfaringen Norsk solenergiforening har for solvarme. Det er forventet at økt markedsvolum av solfangeranlegg vil føre til reduksjon av kostnadsnivået også i Norge. Dette er erfaringen fra andre europeiske land, og kostnaden i EU er redusert med rundt 23 % for hver dobling av installert solfangerareal (se figur 2). Solstrøm: Det finnes i dag ingen støtteordninger for solceller i Norge. Solceller er lite brukt på norske bygg, og det er behov for insentiver for å realisere denne fremtidsrettede energi- og klimateknologien i det norske markedet. Prisen på solceller montert på bygg i Norge er høyere enn i våre naboland. ZERO har hentet inn priser som viser at prisene på solcelleanlegg i Norge ligger % over nivået i Sverige og Danmark. Til sammenligning er investeringsstøtten i Sverige opp til 35 % av solcelleanleggets kostnad, begrenset til 1,2 millioner kroner. Erfaringen fra for eksempel Sverige, Danmark og Tyskland viser at prisen på monterte solceller faller raskt når et marked først er etablert. I Tyskland er dagens pris for et ferdig solcelleanlegg kun 33 % av prisen i 2006 (se figur 3).

5 Kostnad for å realisere forslaget Den årlige kostnaden for å bidra til etablere et marked for solfanger- og solcelleanlegg gjennom 40 % investeringsstøtte fra Enova kan grovt estimeres til: Dersom 1500 solfangeranlegg realiseres årlig, med antatt gjennomsnittskostnad kr/anlegg inkl. mva (uten varmtvannsbereder): 1500 anlegg x kr x 40 % investeringsstøtte = 36 millioner kroner Dersom 500 solcelleanlegg realiseres årlig, med antatt gjennomsnittskostnad kr/anlegg inkl. mva: 500 anlegg x kr x 40 % investeringsstøtte = 23 millioner kroner Estimert kostnad vil være i størrelsesorden 60 millioner kroner per år. Til sammenligning ga Enova tilsagn på rundt 1700 millioner kroner i Av de estimerte kostnadene vil 25 % av totalinvesteringen på 150 millioner kr bli tilbakebetalt til staten i mva (37,5 millioner kroner), og det vil bli etablert nye arbeidsplasser med arbeidsgivere som betaler arbeidsgiveravgift. Totalutgiften for staten vil dermed bli lavere enn beløpet Enova bevilger, og tiltaket vil være viktig for å etablere et velfungerende marked for solenergi. Energiproduksjon og reduserte CO 2 utslipp I tillegg til det direkte bidraget til lokal og klimavennlig energiproduksjon vil denne ordningen bidra til å øke markedsvolumet for solfangere og solceller betydelig, og dermed bidra til å realisere økt bruk av solenergi i Norge også utover finansierte anlegg. Energiproduksjonen fra prosjektene som direkte utløses av investeringsstøtten kan estimeres til: Dersom 1500 solfangeranlegg realiseres årlig: 1500 anlegg på i snitt 10 m 2 x ca kwh = ca kwh = ca. 20 % av en boligs energibehov/år eller 40 % av varmebehovet Dersom 500 solcelleanlegg realiseres årlig: 500 anlegg på i snitt 30 m 2 (ca. 4,6 kw p ) x ca kwh = ca kwh = ca. 19 % av en boligs energibehov/år 1500 solfangeranlegg erstatter ~ kwh strøm 278 g/kwh tonn CO 2 erstatter ~ kwh olje 284 g/kwh 568 tonn CO solcelleanlegg erstatter ~ kwh strøm 278 g/kwh 514 tonn CO tonn CO 2 Estimerte 2194 tonn CO 2 -ekvivalenter tilsvarer utslippet for 208 innbyggere i Norge i I tillegg til denne direkte utslippsreduksjonen kan solenergianlegg ha en positiv holdningsskapende effekt også på andre miljø- og klimaområder. 4 CO 2 -faktorer fra ZEB-programmet

Utnyttelse av solenergi. hvordan stimulere markedet? Title 1. Subtitle 1 Subtitle 2.

Utnyttelse av solenergi. hvordan stimulere markedet? Title 1. Subtitle 1 Subtitle 2. Utnyttelse av solenergi Title 1 hvordan stimulere markedet? Subtitle 1 Subtitle 2. Anne Gerd Imenes, seniorforsker Teknova AS Klimakonferansen i Arendal, 16 sept 2014. 1. Hva er poenget? Redusere CO 2

Detaljer

Innspill til Energiutvalget. Norsk solenergiforening ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær Høringsmøte, 22.09.11

Innspill til Energiutvalget. Norsk solenergiforening ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær Høringsmøte, 22.09.11 Innspill til Energiutvalget Norsk solenergiforening ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær Høringsmøte, 22.09.11 Om Norsk solenergiforening - En ikke-kommersiell organisasjon som på frivillig basis arbeider

Detaljer

Solvarme i kombinasjonssystemer

Solvarme i kombinasjonssystemer Solvarme i kombinasjonssystemer Gasskonferansen 2015 Oslo 24.mars 2015 Åse Lekang Sørensen Norsk solenergiforening www.solenergi.no Solvarme i kombinasjonssystemer Presentasjon: Kort om Norsk solenergiforening

Detaljer

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. 1 Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder Solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Solenergi i Energimeldingen

Solenergi i Energimeldingen Solenergi i Energimeldingen Møte med Eli Jensen Olje- og energidepartementet 27.august 2015 Åse Lekang Sørensen og Yngvar Søetorp Norsk solenergiforening www.solenergi.no Norsk solenergiforening En ikke-kommersiell

Detaljer

Introduksjon til solenergi

Introduksjon til solenergi Introduksjon til solenergi Rømskog, 17.08.2019 SMART SAMFUNN RØMSKOG v/hilde Marie Wold Smart Innovation Norway Etter informasjon fra Norsk Solenergiforening, Ragnhild Bjelland-Hanley, 13/5-19 Hvorfor

Detaljer

Uttalelse fra FUSen, om «Mindre justering av plusskundeordningen»

Uttalelse fra FUSen, om «Mindre justering av plusskundeordningen» Uttalelse fra FUSen, om «Mindre justering av plusskundeordningen» 31 Aug 2015 31.08.2015 Thor Christian Tuv 1 Bakgrunn, kommentar NVE har sendt på høring en «Mindre justering av plusskundeordningen». Dette

Detaljer

Introduksjon til solenergi. Ragnhild Bjelland-Hanley, Norges Vel og Norsk solenergiforening Hellerud, 7. desember 2017

Introduksjon til solenergi. Ragnhild Bjelland-Hanley, Norges Vel og Norsk solenergiforening Hellerud, 7. desember 2017 Introduksjon til solenergi Ragnhild Bjelland-Hanley, Norges Vel og Norsk solenergiforening Hellerud, 7. desember 2017 Arrangementet støttes av: NORGES VEL Mål: Livskraftige lokalsamfunn. Hvordan: Gjennom

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Solenergi muligheter i nord. Clara Good Postdoktor, Institutt for fysikk og teknologi Leder, Norsk Solenergiforening lokallag Nord-Norge

Solenergi muligheter i nord. Clara Good Postdoktor, Institutt for fysikk og teknologi Leder, Norsk Solenergiforening lokallag Nord-Norge Solenergi muligheter i nord Clara Good Postdoktor, Institutt for fysikk og teknologi Leder, Norsk Solenergiforening lokallag Nord-Norge Bygningsintegrerte solfangere, Tromsø. Foto: Solvår Wågø, NTNU/SINTEF

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Trygg utbygging av solenergi. Ragnhild Bjelland-Hanley, Norsk solenergiforening 17. januar 2018

Trygg utbygging av solenergi. Ragnhild Bjelland-Hanley, Norsk solenergiforening 17. januar 2018 Trygg utbygging av solenergi Ragnhild Bjelland-Hanley, Norsk solenergiforening 17. januar 2018 Norsk solenergiforening Ikke-kommersiell organisasjon, grunnlagt i 1981. Mandat: Vi jobber for å fremme økt

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no 15/1311 Høring nye energikrav til bygg Innspill til DiBK (post@dibk.no), innen 18.05.15 Vi viser til direktoratets høring på forslag til nye energikrav

Detaljer

Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt?

Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Fritjof Salvesen KanEnergi AS NVE Energidagene 2008 RÅDGIVERE Energi & miljø KanEnergi AS utfører rådgivning i skjæringsfeltet mellom energi, miljø, teknologi

Detaljer

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain Støtteordninger for introduksjon av bioenergi Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen 05.11.2013 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Ref. 201403493: Høring Måling og avregning av plusskunder Innspill til NVE (nve@nve.no), høringsfrist: 01.09.2015

Ref. 201403493: Høring Måling og avregning av plusskunder Innspill til NVE (nve@nve.no), høringsfrist: 01.09.2015 Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Ref. 201403493: Høring Måling og avregning av plusskunder Innspill til NVE (nve@nve.no), høringsfrist: 01.09.2015 Vi viser til NVEs høring på

Detaljer

Informasjonen er mottatt fra norske leverandører, gjennom en spørreundersøkelse og telefonkontakt:

Informasjonen er mottatt fra norske leverandører, gjennom en spørreundersøkelse og telefonkontakt: Solvarmeanlegg i Norge Notatet "Solvarmeanlegg i Norge" består av informasjon for Norge til markedsrapporten "IEA SHC Worldwide Report". Markedsrapporten beskriver hvordan salget av ulike typer solfangere

Detaljer

Introduksjon til solenergi. Ragnhild Bjelland-Hanley, Norges Vel og Norsk solenergiforening Landbrukshelga 2018, 21. januar 2018

Introduksjon til solenergi. Ragnhild Bjelland-Hanley, Norges Vel og Norsk solenergiforening Landbrukshelga 2018, 21. januar 2018 Introduksjon til solenergi Ragnhild Bjelland-Hanley, Norges Vel og Norsk solenergiforening Landbrukshelga 2018, 21. januar 2018 NORGES VEL Mål: Livskraftige lokalsamfunn. Hvordan: Gjennom bærekraftig næringsutvikling

Detaljer

CleanTuesday: Solvarme og arkitektur! Hvilke kunnskaper bør arkitekter har for å kunne utnytte solvarme? Axel Bjørnulf

CleanTuesday: Solvarme og arkitektur! Hvilke kunnskaper bør arkitekter har for å kunne utnytte solvarme? Axel Bjørnulf CleanTuesday: Solvarme og arkitektur! Hvilke kunnskaper bør arkitekter har for å kunne utnytte solvarme? Axel Bjørnulf Agenda Komponentene i et solvarmeanlegg På hvilke bygg er det hensiktsmessig med solvarme

Detaljer

Enovas støtteordninger. Kundesamling i Kristiansand Anders Alseth Rådgiver i Enova

Enovas støtteordninger. Kundesamling i Kristiansand Anders Alseth Rådgiver i Enova Enovas støtteordninger Kundesamling i Kristiansand 27.10.2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova Enovas formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra

Detaljer

Hvordan Forstå det Norske Solenergimarkedet?

Hvordan Forstå det Norske Solenergimarkedet? Hvordan Forstå det Norske Solenergimarkedet? Cleantech Agder 2015 Bjørn Thorud Multiconsult Historie - Verden 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Globalt Installert Effekt [GWp/år] Feed-In Tariff I Tyskland

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Skjer energiomleggingen av seg selv? Hvorfor bruke vannbåren varme i energieffektive bygg? Marit Kindem Thyholt og Tor Helge Dokka 1 Innhold Fremtidens bygg med

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Rammebetingelser for solenergi Elsertifikater og plusskundeordningen Solenergiklyngens årskonferanse 2014 Jon Erling Fonneløp Energiavdelingen - seksjon fornybar energi

Detaljer

Rammebetingelser for vindkraft. Norge sammenlignet med andre europeiske land

Rammebetingelser for vindkraft. Norge sammenlignet med andre europeiske land Rammebetingelser for vindkraft Norge sammenlignet med andre europeiske land Per Ove Eikeland Presentasjon for Statoil, 25.11.2009 Innhold Vindkraftens utvikling i Europa Drivkrefter for vindkraftutvikling

Detaljer

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Energismarte løsninger for framtiden Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec.

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec. Bruk av 1 Solenergiklyngen er et prosjekt som er finansiert av Akershus Fylkeskommune. Prosjektet ledes av OREEC og IFE har faglig ansvar. Målet er å etablere et sterkt solenerginettverk for å samarbeide

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

Solenergi- en lønnsom affære?

Solenergi- en lønnsom affære? Solenergi- en lønnsom affære? Solenergiklyngen Arena klyngeprogrammet 2016-2019 (NFR, Siva, IN) Samle bransjen Skape større samarbeid mellom bedriftene, og mellom bedriftene og FoU Skape morgendagens løsninger

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

Energien kommer fra sola Sola som energikilde. Espen Olsen Førsteamanuensis, dr. ing. Institutt for matematiske realfag og teknologi - IMT

Energien kommer fra sola Sola som energikilde. Espen Olsen Førsteamanuensis, dr. ing. Institutt for matematiske realfag og teknologi - IMT Energien kommer fra sola Sola som energikilde Espen Olsen Førsteamanuensis, dr. ing. Institutt for matematiske realfag og teknologi - IMT Momenter i denne presentasjonen Sola som energikilde - hva er solenergi?

Detaljer

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Støtte til lokale varmesentraler Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Enovas formål Drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Introduksjon til solenergi. Ragnhild Bjelland-Hanley, Norsk solenergiforening og Norges Vel Østfold, 15. januar 2019

Introduksjon til solenergi. Ragnhild Bjelland-Hanley, Norsk solenergiforening og Norges Vel Østfold, 15. januar 2019 Introduksjon til solenergi Ragnhild Bjelland-Hanley, Norsk solenergiforening og Norges Vel Østfold, 15. januar 2019 NORGES VEL Mål: Livskraftige lokalsamfunn. Hvordan: Gjennom bærekraftig næringsutvikling

Detaljer

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass Kraftgjenvinning fra industriell røykgass - Et miljøprosjekt med kraftgjenvinning i Energirikeregionen? Energirikekonferansen 2007 8. august 2007 Rune Holmen Industriens energibruk (2006) Nedgang i energiforbruket:

Detaljer

Solvarme i Nordland Et VRI projekt. Potensiale for bruk solvarme og institusjonelle begrensninger Ved Bjarne Lindeløv

Solvarme i Nordland Et VRI projekt. Potensiale for bruk solvarme og institusjonelle begrensninger Ved Bjarne Lindeløv Solvarme i Nordland Et VRI projekt Potensiale for bruk solvarme og institusjonelle begrensninger Ved Bjarne Lindeløv Hva handler det om Hva er solvarme Simuleringsforsøk av solinnstråling i Nordland Bruk

Detaljer

NORGES FØRSTE NULLUTSLIPPSBYGG:

NORGES FØRSTE NULLUTSLIPPSBYGG: NORGES FØRSTE NULLUTSLIPPSBYGG: INNOVATIVE LØSNINGER PÅ CAMPUS EVENSTAD Kommer bilde Miljøbyggkonferansen 2015 Zdena Cervenka, Statsbygg Mål 2015-2018: Nybygg: kutte de samlete klimagass-utslippene med

Detaljer

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet?

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? Fagtreff for brønnborerbransjen i MEF/NBF 28.februar 2014 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norge var tidligere sett på som en energieffektiv nasjon I 2004 ble

Detaljer

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang.

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang. Enovas hovedmål I avtalen mellom OED og Enova for perioden 2012 2015 er Enovas mandat og ansvar innen energi- og klimateknologi styrket sammenlignet med foregående avtaleperioder. Enova skal drive fram

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Energismarte bygg er attraktive bygg. Jan Peter Amundal 6. November 2013

Energismarte bygg er attraktive bygg. Jan Peter Amundal 6. November 2013 Energismarte bygg er attraktive bygg Jan Peter Amundal 6. November 2013 Nybyggmarkedet øker forspranget Eksisterende bygg er også fremtidens bygg Enovas støtteprogram rettet mot bygg 1. Støtte til eksisterende

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

Energibehov og energiforsyning -hvordan få dette til å henge sammen når målet er lavt CO 2 utslipp? Tore Wigenstad enova

Energibehov og energiforsyning -hvordan få dette til å henge sammen når målet er lavt CO 2 utslipp? Tore Wigenstad enova Energibehov og energiforsyning -hvordan få dette til å henge sammen når målet er lavt utslipp? Tore Wigenstad enova Veien mot lavutslipp går via redusert energibehov men kan løses på andre måter også Energiforsyningsystem

Detaljer

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak vestfold energiforum 8.november 2007 Heidi Juhler, www.fjernvarme.no Politiske målsetninger Utslippsreduksjoner ift Kyoto-avtalen og EUs fornybardirektiv Delmål:

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Energismarte bygg er attraktive bygg. Jan Peter Amundal 3. desember 2013

Energismarte bygg er attraktive bygg. Jan Peter Amundal 3. desember 2013 Energismarte bygg er attraktive bygg Jan Peter Amundal 3. desember 2013 Aktuelle støtteprogrammer rettet mot bygg 1. Støtte til eksisterende bygg Støtte til varmesentraler 2. Investeringsstøtte til ny

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Dyreslag Mengde Biogass/t Kwh/m3 Energimende, kwh Svin 5800 24,8 5 719200 Storfe 1600 20,7 5 165600 Sum 7400 884800

Dyreslag Mengde Biogass/t Kwh/m3 Energimende, kwh Svin 5800 24,8 5 719200 Storfe 1600 20,7 5 165600 Sum 7400 884800 Biogass og landbruksutdanning i Oppland Landbruket står for om lag 9% av alle klimagassutslipp i Norge, av disse utgjør metangasser fra husdyr en betydelig del. Klimagassutslippene må reduseres og med

Detaljer

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 0.0 Agenda 1.0 Om Bio Energy 2.0 Markedet for bioenergi (flis, pellets,

Detaljer

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET?

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Green Energy Day, Bergen 28. september 2017 SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Kristine Fiksen, THEMA MÅL FOR ENERGISYSTEMET : «..SIKRE EN EFFEKTIV, ROBUST

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Kjøpsveileder Solceller. Hjelp til deg som skal kjøpe solcelleanlegg.

Kjøpsveileder Solceller. Hjelp til deg som skal kjøpe solcelleanlegg. Kjøpsveileder Solceller Hjelp til deg som skal kjøpe solcelleanlegg. Solceller I likhet med solfanger, utnytter også solceller energien i solens stråler. Forskjellen er at mens solfanger varmer opp vann,

Detaljer

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bransjen er positiv til økt bruk av biodrivstoff Satsningsområde Et viktig tiltak for å redusere

Detaljer

Varme i fremtidens energisystem

Varme i fremtidens energisystem Varme i fremtidens energisystem Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Enovas varmekonferanse Trondheim, 23. januar 2007 Hva ligger foran oss? Vekst i energietterspørselen fra 2004-2030 estimert til

Detaljer

Tipshefte Hvordan får vi tekniske installasjoner til å virke. Tipshefte fra Grønn Byggallianse

Tipshefte Hvordan får vi tekniske installasjoner til å virke. Tipshefte fra Grønn Byggallianse Tipshefte 5 2016 Hvordan får vi tekniske installasjoner til å virke Tipshefte fra Grønn Byggallianse Forsidebilde: Trond Åsheim, Union Eiendomsutvikling. Bildet viser Solsmaragden i Drammen et bygg med

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Energimeldingen og Enova. Tekna

Energimeldingen og Enova. Tekna Energimeldingen og Enova Tekna 20160907 Grunnleggende Økt energieffektivisering og utvikling av energi- og klimateknologi. Samtlige områder i norsk samfunnsliv På lag med de som vil gå foran 2 Klima Forsyningssikkerhet

Detaljer

Rapportslipp: Solcellesystemer og sol i systemet

Rapportslipp: Solcellesystemer og sol i systemet Rapportslipp: Solcellesystemer og sol i systemet Status og markedsutvikling i det norske solnæringen, i lys av globale trender Håkon Person, Multiconsult hakon.person@ 16.03.2018 Om rapporten Vi mener

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

Enovas støtteordninger til energitiltak i ishaller

Enovas støtteordninger til energitiltak i ishaller Enovas støtteordninger til energitiltak i ishaller Isbaneseminar Oslo, 18. mars 2014 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Fremme utvikling

Detaljer

Orientering om solenergiprosjekt på Greåker videregående skole

Orientering om solenergiprosjekt på Greåker videregående skole Saksnr.: 2019/6514 Løpenr.: 70045/2019 Klassering: T00 Saksbehandler: Bengt Herlitz Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæringskomiteen 04.06.2019 Næring og kulturkomiteen 05.06.2019

Detaljer

Gjennomgang av ulike energiløsninger. Kihl gård 13/6 2018

Gjennomgang av ulike energiløsninger. Kihl gård 13/6 2018 Gjennomgang av ulike energiløsninger Kihl gård 13/6 2018 Disposisjon Eksempel; Flisfyringsanlegg med stor korntørke Vurdering av flisfyring på gårder med begrenset oppvarmingsbehov Muligheter biogass fra

Detaljer

Moduler skal leveres tilsvarende ferdig for kobling videre, og være komplett med alle tekniske føringer.

Moduler skal leveres tilsvarende ferdig for kobling videre, og være komplett med alle tekniske føringer. BYGGEBESKRIVELSE HEGGTOPPEN Tilleggsnotat tekniske anlegg Innledning I forespørselfasen er det innkommet en del spørsmål vedrørende tekniske anlegg, og dette er svart opp gjennom tilleggsopplysninger her.

Detaljer

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel Anna Theodora Barnwell Enova SF Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Potensialet for å utnytte solenergi i Vestfold

Potensialet for å utnytte solenergi i Vestfold Potensialet for å utnytte solenergi i Vestfold Lars Bugge KanEnergi AS Vestfold Energiforum desember 2009 RÅDGIVERE Energi & miljø KanEnergi AS utfører rådgivning i skjæringsfeltet mellom energi, miljø,

Detaljer

Kjøpsveileder Akkumulatortank. Hjelp til deg som skal kjøpe akkumulatortank.

Kjøpsveileder Akkumulatortank. Hjelp til deg som skal kjøpe akkumulatortank. Kjøpsveileder Akkumulatortank Hjelp til deg som skal kjøpe akkumulatortank. Hva er en akkumulatortank? En akkumulatortank er et varmemagasin for varmt vann. Akkumulatortanken kan lagre varmt vann med relativt

Detaljer

Fjernvarme i norsk energiforsyning

Fjernvarme i norsk energiforsyning Fjernvarme i norsk energiforsyning Statssekretær Øyvind Håbrekke Nordvarmesymposiet Ålesund 14. juni 2004 Energiforsyningen i Norge St.meld. nr. 18 Politikk for en sikker energiforsyning 1. Evaluering

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Enovas virkemidler. Fremtidens energisystem i Oslo. Sektorseminar Kommunalteknikk, Kjeller. 13. februar 2014

Enovas virkemidler. Fremtidens energisystem i Oslo. Sektorseminar Kommunalteknikk, Kjeller. 13. februar 2014 Enovas virkemidler Fremtidens energisystem i Oslo Sektorseminar Kommunalteknikk, Kjeller 13. februar 2014 Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Fremme

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

Agdenda. Kort om Norwea. Vindkraft. Fornybarhetdirektivet, hva er det? Elsertifikater. Norge og vindkraft

Agdenda. Kort om Norwea. Vindkraft. Fornybarhetdirektivet, hva er det? Elsertifikater. Norge og vindkraft Agdenda Kort om Norwea Vindkraft Fornybarhetdirektivet, hva er det? Elsertifikater Norge og vindkraft Hva er Norwea? En kombinert interesse-, bransje og lobbyorganisasjon Finansiert av medlemsbedrifter

Detaljer

Solenergi for landbruk

Solenergi for landbruk Solenergi for landbruk Hver time mottar jorda nok energi fra solen til å dekke vårt totale årlige energiforbruk! Hver dag mottar takene våre store mengder energi fra sola som ikke blir utnyttet. Med solceller

Detaljer

Nytt sykehus i Drammen. Plusshusvurdering

Nytt sykehus i Drammen. Plusshusvurdering Prosjekt: Nytt sykehus i Drammen Tittel: Plusshusvurdering 01 Forutsetninger for definisjon som Plusshus 06.11.18 MVA IHB GED Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg. Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain

Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg. Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain Fornybar varme Varme til oppvarming og tappevann Vannbåren varme Forsyningssikkerhet

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Utfasing av fossil olje. Knut Olav Knudsen Teknisk skjef i LK Systems AS

Utfasing av fossil olje. Knut Olav Knudsen Teknisk skjef i LK Systems AS Utfasing av fossil olje Knut Olav Knudsen Teknisk skjef i LK Systems AS Ta frem energiforbruket ved en befaring 2 Fyre med strøm!!! Kanskje har dere allerede en el kjel som klarer hele effekten, da er

Detaljer

FUSen AS. Thor Christian Tuv;

FUSen AS. Thor Christian Tuv; FUSen AS Thor Christian Tuv; www.fusen.no; @tctuv Hva og Hvem? «FUSen» FUS betyr å være Først «en» er Energi Solenergi er Førstevalget Thor Christian Tuv; thor-christian@fusen.no Solenergi (REC, Innotech,

Detaljer

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Eksisterende bygg Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Nybyggmarkedet øker forspranget Energieffektive bygg etterspørres i større grad enn før Eksisterende bygg er også fremtidens bygg Enovas tilbud

Detaljer

Industri, anlegg og fornybar varme. Regionalt seminar Tromsø 13. juni 2013 Ståle Kvernrød

Industri, anlegg og fornybar varme. Regionalt seminar Tromsø 13. juni 2013 Ståle Kvernrød Industri, anlegg og fornybar varme Regionalt seminar Tromsø 13. juni 2013 Ståle Kvernrød Industri, anlegg og fornybar varme Oversikt over programtilbud rettet mot Industrien Fornybar varme Energitiltak

Detaljer

10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling. www.bgm.no. v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter. Arkitekt Bengt G Michalsen AS, Grimstad

10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling. www.bgm.no. v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter. Arkitekt Bengt G Michalsen AS, Grimstad 10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter i forkant BGM arkitekter Arkitektur Arealplan Formidling Offentlig bygg Næringsbygg Leilighetsbygg Bolig/fritidsbolig

Detaljer

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida Enova SF - i samarbeid med KS Enova SF Et statlig foretak eid av OED. Enova forvalter Energi- og klimafondet Påslag på nettariffen - 775 mill. Finansierer

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Myhrerenga Borettslag, Skjedsmo Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Nøkkelinformasjon Byggherre: Myhrerenga Borettslag/USBL Arkitekt: Arkitektskap Rådgivende VVS: Norconsult

Detaljer

Anbefalinger fra NTNU og SINTEF til statsminister Jens Stoltenberg. 18. oktober 2007 en forutsetning for å nå nasjonale og internasjonale klimamål

Anbefalinger fra NTNU og SINTEF til statsminister Jens Stoltenberg. 18. oktober 2007 en forutsetning for å nå nasjonale og internasjonale klimamål Anbefalinger fra NTNU og SINTEF til statsminister Jens Stoltenberg. 18. oktober 2007 Økt satsing på energiforskning en forutsetning for å nå nasjonale og internasjonale klimamål I Stortingsmelding nr.

Detaljer

Miljøvennlige energiløsninger for enebolig/rekkehus. Støtteordninger i Enova. Tore Wigenstad seniorrådgiver ENOVA

Miljøvennlige energiløsninger for enebolig/rekkehus. Støtteordninger i Enova. Tore Wigenstad seniorrådgiver ENOVA Miljøvennlige energiløsninger for enebolig/rekkehus. Støtteordninger i Enova Tore Wigenstad seniorrådgiver ENOVA VUGGE (LCA) GRAV ENERGI MILJØ FRA ENERGIBEHOV TIL TILFØRT ENERGI Systemgrense. Tilført energi

Detaljer

SYSTEMER FOR SOLCELLER BauderSOLAR for flate tak og beplantede tak

SYSTEMER FOR SOLCELLER BauderSOLAR for flate tak og beplantede tak SYSTEMER FOR SOLCELLER BauderSOLAR for flate tak og beplantede tak Systemer for solceller Fornybar energi er en uunnværlig del av vår energimiks. De sørger for muligheten til å redusere skadelige utslipp

Detaljer

Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet

Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet NVEs energidager 17.10.2008 Trude Tokle Programansvarlig

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

MØLLERSTUA BARNEHAGE Klimagassregnskap i drift

MØLLERSTUA BARNEHAGE Klimagassregnskap i drift MØLLERSTUA BARNEHAGE Klimagassregnskap i drift Innholdsfortegnelse INNLEDNING...2 1. PROSJEKTBESKRIVELSE...2 2. FRAMTIDENS BYGG...2 3. HOVEDRESULTATER OG SAMMENLIGNING AV ALTERNATIVER...3 4. STASJONÆR

Detaljer

Enova SF -virkemidler og finansieringsordninger rettet mot norsk industri

Enova SF -virkemidler og finansieringsordninger rettet mot norsk industri Enova SF -virkemidler og finansieringsordninger rettet mot norsk industri Prosinkonferansen 2013 Ståle Kvernrød Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling

Detaljer

Enovas støtteprogrammer

Enovas støtteprogrammer Enovas støtteprogrammer Fjernvarme og biovarmesentraler Anders Alseth Rådgiver Enova SF Kort om Enova SF Enova er et statsforetak og våre mål fastsettes av Olje- og energidepartementet. Lokalisert i Trondheim

Detaljer