Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling. Forum for Biogass

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling. Forum for Biogass"

Transkript

1 Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Forum for Biogass Bi o gassanlegg i Tyskland og Sverige Rapport nr. 8/2003 NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering

2 R A P P O R T

3 FORORD Rapporten dokumenterer anlegg for utråtning av organisk avfall i våt prosess som ble besøkt under studietur i Tyskland september i regi av Forum for biogass/nrf og i Sverige oktober i regi av RVFog NRF. Rapporten er bestilt av NRF og finansiert med midler fra ORIO-programmet. Styringsgruppen for prosjektet har bestått av Zeben Putnam og Lars Hille som representerer Forum for biogass, samt Henrik Lystad i NRF. Informasjonen er basert på opplysninger gitt muntlig av leverandører og driftsansvarlige på anleggene, supplert med avklaringer per e-post og telefon i etterkant. Det er også hentet inn informasjon fra enkelte leverandørers hjemmeside på internett. Noe av tallmaterialet er bearbeidet for å kunne sammenlikne mot andre anlegg. Illustrasjoner og fotografier er delvis mottatt fra leverandører/anlegg, men også i stor grad mottatt fra deltakere på studieturen. Det er enkelte steder gjengitt subjektive inntrykk og vurderinger - som må oppfattes som dette. Utvalget av anlegg representerer ikke spennet av aktuelle utråtningskonsept for kildesortert våtorganisk husholdningsavfall eksempelvis er ikke såkalte tørre prosesser representert. Stavanger, 3. desember 2003 Kristian Ohr

4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Prosjektets formål Anaerob utråtning Avfallstyper og gasspotensiale Egenskaper for biogass Klassifisering av anlegg Erfaringsoverføring fra utlandet Avfallskvalitet Rammebetingelser Klima Kultur, organisering etc OPPSUMMERING AV TEKNISKE LØSNINGER OG DRIFTSERFARINGER Forbehandling og hygienisering Ett-trinns eller to-trinns utråtning En-fase eller to-fase utråtning Termofil eller mesofil utråtning Prosessytelser utråtning Biogass produktkvalitet, etterbehandling og avsetning Biorest produktkvalitet, etterbehandling og avsetning Miljøforhold lukt og avløpsvann RAPPORTER FRA BESØKTE ANLEGG Boden, Westerwaldkreis (BIO-STAB prosessen) Generelle anleggsopplysninger Innlevert avfall Forbehandling Utråtning Produksjon og bruk av biogass Etterbehandling og bruk av biorest Prosessvannsbehandling Avluftsbehandling/luktfjerning Økonomi Oppsummering av driftserfaringer og egne inntrykk Baden-Baden (BTA/MAT prosessen) Generelle anleggsopplysninger Innlevert avfall Forbehandling Utråtning Produksjon og bruk av biogass Etterbehandling og bruk av biorest Prosessvannsbehandling Avluftsbehandling/luktfjerning Økonomi Oppsummering av driftserfaringer og egne inntrykk Kahlenberg, Emmendingen (Biopercolat prosessen) Generelle anleggsopplysninger Innlevert avfall Forbehandling Utråtning Produksjon og bruk av biogass Side

5 3.3.6 Etterbehandling og bruk av biorest Prosessvannsbehandling Massebalanse Avluftsbehandling/luktfjerning Økonomi Oppsummering av driftserfaringer og egne inntrykk Erkheim (Modifisert BTA prosess) Generelle anleggsopplysninger Innlevert avfall Forbehandling Utråtning Produksjon og bruk av biogass Etterbehandling og bruk av biorest Prosessvannsbehandling Avluftsbehandling/luktfjerning Økonomi Oppsummering av driftserfaringer og egne inntrykk Kirchstockach, München (BTA prosessen) Generelle anleggsopplysninger Innlevert avfall Forbehandling Utråtning Produksjon og bruk av biogass Etterbehandling og bruk av biorest Prosessvannsbehandling Avluftsbehandling/luktfjerning Økonomi Oppsummering av driftserfaringer og egne inntrykk Landau (Rottaler Model) Generelle anleggsopplysninger Innlevert avfall Forbehandling Utråtning Produksjon og bruk av biogass Etterbehandling og bruk av biorest Prosessvannsbehandling Avluftsbehandling/luktfjerning Økonomi Oppsummering av driftserfaringer og egne inntrykk FILBORNA, HELSINGBORG - NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB (NSR) Generelle anleggsopplysninger Innlevert avfall Forbehandling Utråtning Produksjon og bruk av biogass Etterbehandling og bruk av biorest Prosessvannsbehandling Avluftsbehandling/luktfjerning Økonomi Oppsummering av driftserfaringer og egne inntrykk Karpalund, Kristianstad, KRAB Generelle anleggsopplysninger Innlevert avfall Forbehandling... 48

6 3.8.4 Utråtning Produksjon og bruk av biogass Etterbehandling og bruk av biorest Prosessvannsbehandling Avluftsbehandling/luktfjerning Økonomi Oppsummering av driftserfaringer og egne inntrykk Älmhult kommuns avloppsreningsverk Generelle anleggsopplysninger Innlevert avfall Forbehandling Utråtning Produksjon og bruk av biogass Etterbehandling og bruk av biorest Prosessvannsbehandling Avluftsbehandling/luktfjerning Økonomi Oppsummering av driftserfaringer og egne inntrykk REFERANSER VEDLEGG Nr Beskrivelse 1 Flytskjema for biogassanlegg Baden (Ros Roca Internacional) 2 Sammenstilling av anleggsdata 3 Ordforklaringer

7 Rapport fra studietur 1 1 INNLEDNING Rapporten beskriver tekniske løsninger og driftserfaringer fra biogassanlegg som behandler organisk avfall. Seks tyske anlegg ble besøkt i september 2003 og tre svenske anlegg ble besøkt oktober Linguamed har utarbeidet en egen rapport som beskriver hygieniseringskontroll og regelverksetterlevelse på de tyske anleggene som ble besøkt (Warberg, 2003). De seks tyske anleggene er alle varianter av såkalte våte prosesser og behandler fast organisk avfall (fem behandler kildesortert våtorganisk husholdningsavfall, mens ett behandler restavfall). Disse ble valgt ut av Josef Barth i Informa i samråd med NRF. Bakgrunnen for utvalg av anlegg var at våte prosesser er aktuell teknologi for flere typer avfall, at disse anleggene har nokså omfattende forbehandlingsløsninger og erfaringer fra Informas tidligere anleggsbesøk om hvilke anlegg som har høy informasjonsverdi. De svenske anleggene har også våte prosesser. De tre anleggene behandler til dels store mengder flytende avfall, men to av anleggene tar også imot noe kildesortert våtorganisk avfall i egne forbehandlingslinjer. Besøkene ble organisert i forbindelse med en konferanse i Sverige, som var et samarbeid mellom de svenske og norske renholdsverksforeningene RVF og NRF. Anleggene er delvis valgt ut som representative for svenske anlegg, og delvis valgt på grunn av beliggenhet i nærheten av konferansestedet Malmø. Det bemerkes her at utvalget av anlegg ikke representerer spennet av aktuelle eller etablerte utråtningskonsept for kildesortert våtorganisk husholdningsavfall eksempelvis er ikke såkalte tørre prosesser representert. Det vises i denne fobindelse til oppsummering av status og trender i Europa i Ohr et al. (2002), samt en pågående utredning fra Aquateam (Nedland og Paulsrud, in prep). 1.1 Prosjektets formål NRF/Forum for biogass gjennomførte studieturen til Tyskland for å kartlegge erfaringene fra en del eksisterende anlegg som behandler kildesortert våtorganisk husholdningsavfall i anaerobe systemer. For å sikre en best mulig kunnskapsoverføring, ble det valgt å utarbeide en grundig dokumentasjon av tekniske løsninger og driftserfaringer i form av en studierapport. 1.2 Anaerob utråtning Omdanning av organisk materiale til metangass under anaerobe forhold, er en prosess som foregår i tre hovedtrinn: Hydrolyse Syreproduksjon Metanproduksjon I hydrolysefasen blir sammensatt og uoppløst organisk materiale (fett, karbohydrater og proteiner) løst opp og omdannet til enklere forbindelser som aminosyrer, fettsyrer og sukker som i større grad er vannløselige. I neste omgang vil de syreproduserende bakteriene ta opp de oppløste organiske stoffene og bryte de ned til kortkjedete flyktige fettsyrer. I siste trinn omdanner såkalte metanogene bakterier eddiksyre til metan og karbondioksid. Metanproduksjonen er biologisk sett den hastighetsbegrensende reaksjonen som prosessene må dimensjoneres etter. I et anlegg for behandling av avfall, der det organiske materiale i hovedsak foreligger i fast form, vil imidlertid ofte den innledende hydrolysen være det hastighetsbegrensende steget. En god findeling og høye temperaturer (termisk hydrolyse) vil bidra til å øke effektiviteten av det innledende hydrolysetrinnet.

8 Rapport fra studietur 2 Etter nedbrytningsprosessen blir det igjen et restprodukt av uorganisk materiale og tyngre nedbrytbare organiske stoffer, som vi her betegner biorest (i andre sammenhenger også betegnet digestat eller biorest). Ulike bakteriekulturer utfører de ulike biologiske prosesstrinnene, og teoretisk bør hydrolyse og syreproduksjonen på den ene siden, og metanproduksjonen på den andre siden, kunne optimaliseres hver for seg i ulike reaktorer. Dette er ofte grunnlaget for to-trinns utråtning med separate hydrolysetanker. I noen tilfeller velger man også å separere ut uoppløst fast stoff før metanreaktoren. På denne måten kan metanreaktoren bygges mer kompakt, og evt. også utformes som en pakket kolonne med voksemedium for bakterier (biofilmreaktor) for å øke konsentrasjonen av aktive metandannere i reaktoren. Utråtningsprosessen er beskrevet mer inngående i annen litteratur (for eksempel: Ohr et al., 2002). 1.3 Avfallstyper og gasspotensiale I utråtningsanlegg er det spesielt interessant hvor mye organisk stoff man kan få omdannet til metan. Organiske forbindelser som inneholder lite oksygen (fettstoffer) gir vesentlig mer gass enn forbindelser med mye oksygen (f. eks. karbohydrater). Forbindelse Typisk kjemisk sammensetning Teoretisk metanproduksjon 1) Spesifikk metanproduksjon 2) Fett C50H90O6 0,71 kg CH4/kg fett 0,62 kg CH4/kg fett Proteiner C16H24O5N4 0,38 kg CH4/kg protein 0,35 kg CH4/kg protein Karbohydrater (C6H10O5)X 0,34 kg CH4/kg karbohydrat 0,28 kg CH4/kg karbohydrat 1) Beregnet etter Buswell s formel (Højlund Christensen et al., 2003) 2) Basert på Kepp og Solheim, 2000 Organisk husholdningsavfall vil i praksis være sammensatt av mange ulike organiske stoffer som er mer eller mindre nedbrytbare biologisk. Sammensetningen vil avhenge av sorteringsregler og praktisering av disse, kulturelle og økonomiske forhold (matvaner, bruk av rester), sesongvariasjoner (hageavfall) etc. I tillegg vil det være et visst innhold av mineralske stoffer som ikke vil brytes ned (askerest). Spesielt hageavfall vil kunne inneholde mye lignin (kompleks forbindelse i trær) som ikke brytes ned anaerobt, samt nokså mye uorganisk materiale i form av sand. En stor andel hageavfall vil derfor normalt gi et lavere spesifikt gassutbytte enn dersom det i hovedsak er matrester som utråtnes. Metangasspotensialet i kildesortert dansk bioavfall ble målt i laboratorieforsøk (finkverning og termofil utråtning i 50 døgn) til om lag 0,33 kg metan per kg organisk stoff (465 Nml/g VS) (Højlund Christensen et al., 2003), tilsvarende ca 84 kg per tonn avfall (29,1 % TS og 87,5 % VS). Dette er ca 90 % av det teoretiske biogasspotensialet beregnet for det samme avfallet. 1.4 Egenskaper for biogass Biogass brukes som et samlebegrep for gassprodukter som dannes ved ulike former for råtning av organisk materiale uten tilgang på luft, og omfatter i utgangspunktet både deponigass og gass fra reaktoranlegg for ulike typer organisk masse (kloakkslam, gjødsel, energivekster, våtorganisk avfall m.m.). Rågass fra utråtningsanlegg for våtorganisk avfall inneholder typisk 60-70% metan og 30-40% karbondioksid og er mettet med vanndamp. I tillegg inneholder den ppm hydrogensulfid (særlig avhengig av proteininnholdet i avfallet), samt spor av andre gasser. Sammensetningen avhenger av avfallets sammensetning

9 Rapport fra studietur 3 (jf. kap. 1.3 ovenfor) og prosess. Fordi karbondioksid er vannløselig vil for eksempel prosesser med lavt tørrstoffinnhold typisk binde noe karbondioksid og dermed gi høyere metanandel i gassen enn tørre prosesser. Det er metan som er energibæreren i biogass. Ren metan har en egenvekt på 0,72 kg per Nm³ og en brennverdi på 9,8 kwh/nm³. 1.5 Klassifisering av anlegg Anlegg for anaerob utråtning av avfall kan klassifiseres etter ulike kriterier, hvorav det vanligste er å dele inn etter: Tørrstoffinnhold: Tørre, halvtørre eller våte prosesser. Antall prosesstrinn: Ett trinns eller to trinns systemer Utråtning av kun vannfase (enfase) eller både fast- og vannfase (tofase). Satsvis eller kontinuerlig behandling Gjennomstrømning: Plug-flow eller totalomblandet system Temperatur: Mesofilt eller termofilt temperaturområde Substrat (avfallstype): Avløpsslam, kildesortert organisk avfall, blandet husholdningsavfall, industriavfall, industriavløp, gjødsel eller blandinger av disse (såkalt kofermentering). 1.6 Erfaringsoverføring fra utlandet Erfaringer med avfallssystemer fra utlandet må ikke overføres direkte og ukritisk til norske forhold. Det er mange store og små forskjeller i rammebetingelser, kultur etc. som kan ha avgjørende betydning for valg av løsninger og/eller driftsresultater. Dersom man kjenner, og tar hensyn til, disse forskjellene, vil imidlertid erfaringer fra etablerte anlegg i utlandet kunne ha stor overføringsverdi for norske avfallsanlegg. Noen viktige faktorer drøftes kort nedenfor Avfallskvalitet Vi har nå opparbeidet 5-10 års norsk erfaring med ulike kildesorteringssystemer og komposteringsløsninger for utsortert våtorganisk husholdningsavfall. Dette har vist at ulike kildesorteringsordninger, med ulike tekniske løsninger, emballasje, hentefrekvens, sorteringsregler m.m. gir store forskjeller i spesifikke avfallsmengder og avfallskvalitet. En viktig erfaring er også at det synes å være forskjeller mellom typisk norsk bioavfall og typisk mellomeuropeisk bioavfall. Dette har delvis årsak i ulike valg av sorteringsregler, der mange europeiske anlegg har forbudt kjøtt, fisk og kokt/stekt mat i bioavfallet. Delvis har det årsak i ulikt klima og kultur, som synes å gi mer grøntavfall og fruktavfall i mellomeuropeisk avfall enn det vi typisk ser i norsk avfall. Generelt synes norsk avfall å inneholde mer fuktighet og en høyere andel organisk stoff enn europeisk avfall selv om dette i stor grad henger sammen med sorteringsordningene.

10 Rapport fra studietur Rammebetingelser I denne sammenheng er det særlig forskjeller mellom ulike lands subsidieringer av ønskede løsninger og forskjeller i regelverk som kan ha stor betydning for valg av løsninger, driftsøkonomi etc. Lover og regler blir stadig mer samordnet gjennom EU, men det har fram til nå også vært rom for en del nasjonale forskjeller. Det er f. eks. verdt å merke seg at Tyskland har en ordning med å typegodkjenne anlegg etter en omfattende uttesting av bl.a. hygienisering i hht. en egen metodikk. Tyskland har også et etablert system (Bundesgütegemeinschaft Kompost) som i større grad enn i Norge angir analysemetodikk og stiller spesifiserte krav til kompostprodukter og anvendelsesmåter. Eksempelvis har man i Tyskland spesifisert prosesskrav for hygienisering - med oppvarming til 70 C i en time. For utråtningsanleggene kan hygieniseringen foregå i en etterfølgende aerob kompostering. Energipriser, og ulike støtteordninger for fornybar energi, kan gjøre utråtningsanlegg mer konkurransedyktige og være avgjørende for bestemte løsninger vedr. energibruk. I Tyskland er kraftselskapene ved lov (Energieeinspeisegesetz, EEG) forpliktet til å ta imot strøm produsert fra fornybare kilder til en fast subsidiert minstepris (10 Eurocent per kwh). Dette innebærer at alle de tyske anleggene hadde installert gassmotorer for produksjon av strøm. I Sverige er det ingen tilsvarende ordning, selv om en ordning med såkalt grønne sertifikater nå skal prøves ut. Avgiftsfritak på biogass som drivstoff fremmer videreforedling av biogass til drivstoff i Sverige Klima Klimatiske forskjeller kan ha betydning for valg av tekniske løsninger, energiløsninger og ikke minst behov for innebygging. Dette kan gi store utslag for investeringsbehovet, og må hensyntas ved sammenlikning av kostnader. Klimatiske forskjeller gir også forskeller i vekstsesong. Dette kan både bety en del for innholdet av grønt- /hageavfall over året, og avsetningsmuligheter/lagerbehov for gjødselprodukter Kultur, organisering etc. Kulturelle og sosiale forskjeller, holdninger i befolkningen etc. er medbestemmende for avfallets mengde og sammensetning. Dette gjelder i stor grad for matrestenes mengde og sammensetning, mengde hageavfall (bebyggelsesstruktur) og holdninger knyttet til hjemmekompostering etc. Om behandlingsanleggene er drevet i privat eller offentlig regi, tilgang på arbeidskraft, forskjeller i lønnsnivå etc. kan bety en del for driftskostnader m.m.

11 Rapport fra studietur 5 2 OPPSUMMERING AV TEKNISKE LØSNINGER OG DRIFTSERFARINGER Vedlegg 1 viser en sammenstilling av en del sentrale opplysninger og driftsdata for de besøkte anleggene. 2.1 Forbehandling og hygienisering Anleggene som behandler kildesortert våtorganisk avfall i en våt utråtningsprosess har alle omfattende forbehandling. Formålet er å fjerne fremmestoffer og evt. stoffer som gir lite gassproduksjon, samt å dele ned og løse opp avfallet til en mest mulig homogen, finpartikulær suspensjon. De fleste anleggene hadde valgt en pulper (eller variant av dette) som det sentrale behandlingstrinnet. I pulperen justeres tørrstoffinnholdet ned ved tilsetting av (resirkulert) vann og en kraftig omrøring løser opp mest mulig organisk stoff i vannfasen. Vanligvis etterfølges dette av en sedimenteringsfase der sand og tunge partikler skilles ut i en felle i bunnen av pulperen, mens flytestoff (plast, kvister m.m.) rakes av fra toppen. Flere anlegg hadde ytterligere utskilling av sand i egne hydrosykloner for å spare slitasje på pumper og rør og unngå at sand sedimenterer og akkumuleres i råtnetanken(e). Anlegget i Landau hadde ingen sandutskilling og installerte i stedet porter i råtnetankene slik at det var atkomst med Bobcat for årlig utgraving av sand. Stoffmengden som skilles fra i våte prosessanlegg for kildesortert bioavfall fra husholdninger er vesentlig. På de besøkte anleggene varier dette fra noe under 10% til drøyt 20% av innlevert avfallsmengde De nyeste anleggene har installert et eget hygieniseringstrinn som en del av forbehandlingen. Dette foregår i en eller flere separate hygieniseringstanker der suspensjonen satsvis gjennomgår oppvarming til 70 C med en holdetid på en time. Alle de besøkte tyske anleggene var godkjente, både på prosess og anvendelse av produkt. For nærmere informasjon om hygieniseringskontroll og regelverksetterlevelse på disse anleggene refereres til rapport fra Linguamed (Warberg, 2003). 2.2 Ett-trinns eller to-trinns utråtning Foruten den mekaniske hydrolysen i form av pulpere og lignende utstyr, var det flere av anleggene som hadde et separat biologisk hydrolysetrinn. På de besøkte anleggene ble hydrolysetrinnet drevet mesofilt med en oppholdstid som varierte fra 3-4 dager opp til 15 dager. For så lange oppholdstider i hydrolysetrinnet, vil også en vesentlig del av den totale metanproduksjonen foregå der (i størrelsesorden 50%). Anlegg med anaerobt hydrolysetrinn har derfor oppsamling av biogass både fra hydrolysetrinnet og fra det etterfølgende metanproduserende trinnet. Anlegget for biologisk restavfallsbehandling i Kahlenberg (jf. 3.3) hadde et spesielt konsept med en aerob hydrolyseprosess i et to-fase system. Siden råstoffet er så vidt annerledes enn på de øvrige anleggene er det vanskelig å sammenlikne direkte. 2.3 En-fase eller to-fase utråtning En-fase utråtning brukes som betegnelse på prosessen der hele blandingen av tørrstoff og vann råtnes i samme prosess. To-fase utråtning innebærer at fast, uoppløst stoff separeres ut før vannfasen med oppløst organisk stoff går til utråtning. Som regel vil to-fase utråtning også være en to-trinns utråtning, der hydrolysen (første utråtningstrinn) skjer på blandingen av tørrstoff og vann før separasjon, mens metanproduksjonen (trinn to) gjennomføres på vannfasen etter separasjon.

12 Rapport fra studietur 6 Man kan tenke seg at man mister noe nedbrytbart organisk stoff med fastresten i en to-fase utråtning, slik at disse forventes på gi litt mindre spesifikt gassutbytte enn en-fase systemene der også hele fastfasen gjennomgår utråtningsprosessen. Basert på de få anleggsbesøkene vi gjennomførte er det vanskelig å få bekreftet dette. Anlegget med klart lavest spesifikk gassproduksjon (Baden-Baden) var riktignok et to-fase anlegg, men der ble det kun gjennomført en kortvarig mekanisk hydrolyse (ingen biologisk hydrolyse). Sannsynligvis er en mindre effektiv hydrolyse her den viktigste forklaringen på lav gassproduksjon. To-fase anlegget i Kirchstockach har en forutgående biologisk mesofil hydrolyse på ca en uke, og har en spesifikk metanproduksjon på samme nivå som øvrige anlegg. Det bemerkes for øvrig også at anlegget med høyest spesifikk gassproduksjon (Erkheim) var et en-fase anlegg i to trinn. For to-fase systemene som opererer i to trinn, er det mulig å øke metanproduksjonen og driftsstabiliteten i det metanproduserende trinnet ved å øke tettheten av de relativt saktevoksende metanproduserende bakteriene. Dette kan gjøres på ulike måter. En vanlig brukt måte, er å installere et voksemedie med stor overflate (f. eks. plastlegemer), slik at det etableres en effektiv biofilm i reaktoren. Dette er gjort på anleggene i Kahlenberg (3.3) og Kirchstockach (3.5). 2.4 Termofil eller mesofil utråtning Generelt hevdes termofil drift å være noe mer effektiv enn mesofil drift (kortere oppholdstid eller mer gass), mens meosfile prosesser anses mest driftsstabile. Alle de besøkte anleggene ble driftet mesofilt, med unntak av trinn 2 i Landau og anlegget i Älmhult som i hovedsak behandlet slam. Anlegget i Erkheim hadde imidlertid erfaring med termofil drift. Hovedårsaken til at dette hadde lagt om til mesofil drift var at høyere temperaturer hadde gitt problemer med avleiringer av struvitt i rørsystemer etc. Leverandøren av anlegget i Boden hadde oppfatninger om at mesofil drift hadde fordeler framfor termofil drift (jf. kap ). Det var ingen av de besøkte anleggene som rapporterte om særskilte problemer med de biologiske prosessene. Med bakgrunn i at få av anleggene hadde konkrete erfaringer fra termofil drift, er det imidlertid for dårlig grunnlag i denne studien til å trekke nærmere konklusjoner vedrørende temperaturområdet. 2.5 Prosessytelser utråtning Prosessytelsene for utråtningsanlegg kan karakteriseres på ulike måter. Man bør både vurdere ytelsene i form av hvor mye avfall som maksimalt kan lastes inn i et gitt reaktorvolum (organisk belastning) og hvor mye metan det aktuelle reaktorvolumet er i stand til å produsere. Disse ytelseskriteriene avhenger imidlertid vel så mye av avfallets egenskaper, bl.a. innhold av organisk materiale. Anleggsytelsene kan derfor kun sammenliknes dersom avfallet som behandles har tilnærmest like egenskaper. Ytelsene bør for øvrig relateres til avfallsubstratets innhold av organisk tørrstoff (OTS). Organisk belastning Organisk belastning uttrykker hvor mye organisk tørrstoff (OTS) som kan tilføres per volumenhet per døgn (kg OTS/m³*d).

13 Rapport fra studietur 7 For de besøkte tyske anleggene for kildesortert våtorganisk husholdningsavfall, varierte belastningen fra 3,4 til 7,1 kg OTS/m³*d. Anlegget i Kahlenberg som håndterte restavfall hadde en organisk belastning på hele 11 kg OTS/m³*d. Lissens et al. (2001) oppgir 5-10 kg OTS/m³*d som typisk for våte biogassystemer, mens optimaliserte tørre systemer kan ligge noe høyere (5-15 kg OTS/m³*d). Produksjonsrate for metan Metanproduksjonen per volumenhet per døgn (kg metan/m³*d) varierer fra 0,9 til 1,35 på de tyske anleggene for kildesortert våtorganisk husholdningsavfall, og samvarierer i stor grad med den organiske belastningen. Dersom vi også sammenlikner metanproduksjonen med mengden organisk tørrstoff som mates inn (kg metan per tonn OTS), ser vi at de lavt belastede systemene med lang oppholdstid totalt sett omdanner en vesentlig større del av det organiske stoffet til metan enn de høyt belastede systemene. Eksempelvis gir hvert tonn OTS på det relativt lavt belastede (3,4 kg OTS/m³*d) anlegget i Erkheim om lag 300 kg metan, mens det høyt belastede (7,1 kg OTS/m³*d) produserer under 200 kg metan per tonn OTS. Det er interessant å merke seg at anlegget i Baden-Baden, som kun har en enkel mekanisk hydrolyse, har en vesentlig lavere metanproduksjon enn de andre anleggene (drøyt 100 kg metan per tonn OTS). 2.6 Biogass produktkvalitet, etterbehandling og avsetning Bruk av biogass blir styrt av økonomiske rammebetingelser. I Tyskland er energiselskapene forpliktet til å ta imot strøm produsert av fornybare kilder til en bestemt minstepris (p.t. ca 80 øre/kwh). Dette innebærer at stort sett alle biogassprodusenter har installert gassmotorer for strømproduksjon. Varmen fra gassmotorene ble brukt internt til prosessoppvarming, mens øvrig overskuddsvarme normalt ikke ble utnyttet (Kahlenberg hadde fjernvarmenett). Nødvendig behandling av biogassen begrenser seg til eventuelt å fjerne hydrogensulfid, samt å fjerne fuktighet. I Sverige har biogass levert til kraftselskapene blitt betalt med øre/kwh. Gassen overføres normalt i rør til nærliggende kogenerator eid av et kraftselskap. Disse har produsert strøm og/eller varme, avhengig av infrastruktur og lokale forhold. Dette har gitt dårlig inntjening for biogasprodusentene, slik at svært mange biogassprodusenter nå viderebehandler biogassen til drivstoffkvalitet. Dette innebærer, i tillegg til svovelfjerning og tørking, fjerning av karbondioksid til en typisk kostnad på øre/kwh for større anlegg. Pris som drivstoff er p.t. ca 55 øre/kwh, dvs. en nettofortjeneste på i størrelsesorden 40 øre/kwh. Det er verdt å merke seg at selv med den tyske subsidieordningen, utgjør energisalget kun i størrelsesorden 20 % av inntektsgrunnlaget (resten er behandlingsavgift for mottatt avfall). 2.7 Biorest produktkvalitet, etterbehandling og avsetning Studiebesøkene gir et begrenset grunnlag for å kunne uttale seg om kvaliteten på biorest. Følgende observasjoner ble gjort: Med ett unntak (Boden) ble fast biorest av kildesortert organisk avfall etterkompostert i blanding med grøntavfall i åpne ranker i 3-5 måneder før det ble levert som gjødsel/jordforbedringsmiddel. De flytende biorestene (fra ett tysk anlegg basert på kildesortert organisk avfall, og to svenske anlegg som hovedsakelig behandlet næringsmiddelavfall og gjødsel) ble brukt direkte i landbruket som våtgjødsel. Det er imidlertid gjennomført et omfattende studie av produktegenskaper for fast biorest fra utråtningsanlegg for kildesortert organisk avfall i Tyskland (Fischer og Schmitz, 2002). Både fersk/rå og kompostert biorest fra

14 Rapport fra studietur 8 biogassanlegget vi besøkte i Erkheim (jf. kap 3.4) inngikk i denne studien. Til sammen 10 anlegg deltok, hvorav 6 med våt prosess og 4 med tørr prosess. Utråtningstiden varierte fra 10 til 50 dager for de våte anleggene, og fra 12 til 21 dager for de tørre anleggene. Noen generelle konklusjoner fra denne studien har spesiell interesse og gjengis her: Fersk (=ikke etterkompostert) fast biorest hadde maksimalt oppnådd stabiliseringsgrad lik Rottegrad III, men mer vanlig kun Rottegrad I-II (jf. for øvrig anlegget i Boden som oppgir Rottegrad V kap. 3.1) Kompostert biorest fra våte prosesser hadde et noe høyere organisk innhold og et noe høyere innhold av total nitrogen enn kompostert biorest fra tørre prosesser. Dette blir forklart med at de tørre prosessene gir en mer omfattende nedbrytning enn de våte prosessene. Kompostert biorest har i gjennomsnitt vesentlig lavere innhold av salt, natrium, klorid og kalium enn kompostert bioavfall. Totalinnholdet av nitrogen, fosfor (P 2 O 5 ) og organisk stoff er høyere i kompostert biorest enn i kompostert bioavfall. Våt eller tørr utråtningsprosess har underordnet betydning for kvaliteten på bioresten. Forskjeller i inngangsmaterialet har større betydning. Fersk fast biorest er generelt lite egnet for hagebruk på grunn av høy nitrogenimmobilisering, selvoppvarming og oksygenforbruk. For å få et høyverdig hagebruksprodukt som kan brukes risikofritt, gis det en klar anbefaling om etterkompostering. 2.8 Miljøforhold lukt og avløpsvann De aller fleste anleggene har avtrekk fra mottaks- og forbehandlingshaller som gjennomgår luktrensing i biofiltre. Luktbelastningen inne i anleggene henger delvis sammen med driftsrutiner (bl.a. avfallsmengder og lagringstid i mottak), og delvis med ventilasjonsrater. Anlegg som hadde kontrollert avtrekk fra mottak/forbehandling og biofiltre rapporterte om lite problemer med lukt. Dette var også det subjektive inntrykket ved befaringene. Anlegg som kjører ut bioresten som et vått gjødselprodukt har i prinsippet ikke utslipp av prosessvann. Løsningen er imidlertid transportintensiv, og forutsetter tilgang på spredearealer i rimelig nærhet. Med unntak av anlegget i Erkheim, hadde alle anleggene som avvannet bioresten installert egne renseanlegg for prosessavløpsvannet i form av stegvis biologisk rensing (SBR). Hovedhensikten er å redusere nitrogeninnholdet før resirkulering, samt organisk stoff og suspendert stoff før utslipp til kloakknettet. Avløpsmengden som slippes ut varierer typisk fra 200 til 500 liter per tonn avfall dersom prosessavløpsvannet resirkuleres. Kvalitet før og etter rensing ble oppgitt på noen av anleggene, og er sammenstilt nedenfor. Figur 1: Typisk kvalitet på urenset og renset prosessavløpsvann Urenset prosessavløp Renset prosessavløp/ resirkuleringsvann Norsk kloakkavløpsvann 1) KOF, mg/l Ammonium N, mg/l ,5 <35 1) SFT veiledning 91:03

15 Rapport fra studietur 9 3 RAPPORTER FRA BESØKTE ANLEGG 3.1 Boden, Westerwaldkreis (BIO-STAB prosessen) Besøksdato: Omviser: Dr. Ing. Dieter Jürgen Korz, Ros Roca Internacional (leverandør) Mr. Michael Krämer, Bellersheim (driftsansvarlig) Figur 2: Oversiktsbilde biogassanlegg Boden (Foto: Generelle anleggsopplysninger Prosessleverandør Prosessen er utviklet av ATU Ingenieurgesellschaft für Abfalltechnik und Umweltschutz (datterselskap av Dünser & Aigner GmbH), men er nå lisensiert til Ros Roca Internacional i hele vesteuropa untatt Italia. Ros Roca Internacional S.L Plochinger Str. 3 D Esslingen Det er levert fem BIO-STAB anlegg siden 1992, med kapasitet fra ca tonn/år til drøyt tonn/år. Ros Roca Internacional ble etablert I 1953 og produserer i hovedsak utstyr for avfallsinnsamling (komprimatoraggregat, sugebiler, sopebiler), gjødselspredere og avfallsbehandlingsanlegg. Firmaet har nylig vunnet kontrakten om å levere et BIO-STAB anlegg for tonn bioavfall og ensilasje til Vesterås i Sverige.

16 Rapport fra studietur 10 Driftsansvarlig Anlegget i Boden drives av Bellersheim som er et privat selskap. Bellersheim Abfallwirtschaft GmbH An der B255 D Boden Anleggsdata Oppstartår 1999 Kapasitet (input) tonn/år, hovedsakelig bioavfall fra privathusholdninger Areal: Anslagsvis m² Bemanning/driftstid 2 skift per dag, hver med 4 mann. Prosessoversikt Prosessdiagram er vist i vedlegg Innlevert avfall Det tas årlig imot om lag tonn kildesrortert bioavfall fra ca innbyggere i Westerwaldkreis og Altenkirchen. I tillegg tas det imot ca 25 tonn per uke flytende organisk avfall, slik at total innlevert mengde er ca tonn. Dette tilsvarer en spesifikk bioavfallsmengde på drøyt 110 kg per innbygger (typisk verdi i Tyskland: kg per person per år). Bioavfallsfraksjonen inneholder til dels store mengder hageavfall (store variasjoner med årstiden). Kjøtt, fisk og alle slags matrester inngår i bioavfallet. Avfallet ble oppgitt å ha et tørrstoffinnhold på 30-50% og et innhold av organisk stoff på 60-80% av tørrstoffet. Dette tyder på at avfallet typisk er en del tørrere og med lavere organisk innhold enn typisk norsk våtorganisk avfall Forbehandling Mottak Det er separate mottakslinjer for bioavfall og flytende avfall. Bioavfallet tømmes fra komprimatorbilene på gulvet i mottakshallen og lastes deretter med hjullaster i en doseringsbunker som mater forbehandlingsystemet via transportbånd. Flytende avfall leveres i egen mottakskum og pumpes direkte til pulperne. Magnetseparator og sikte Avfallet passerer en overbåndsmagnet som skiller ut magnetisk metall før det siktes i en stjernesikt med ca 150 mm siktegjennomgang.

17 Rapport fra studietur 11 Sikteresten (>150 mm) består i hovedsak av kvister, røtter og lignende og sendes til kompostering i annet anlegg. Andelen varierer mye med årstiden, men utgjør om lag 10% i gjennomsnitt over året. Det resterende prosessanlegget håndterer dermed i underkant av tonn per år. Pulping Siktegjennomgangen (<150 mm) kvernes for å redusere partikkelstørrelsen før det mates inn i pulpere ( Turbomiksere ) i to parallelle linjer. Turbomikserne har et volum på 10 m³ hver og behandler avfallet satsvis. Det tilsettes oppvarmet (70 C) returvann fra prosess, til tørrstoffet i mikseren utgjør 10-12% (typisk 2 m³ vann per tonn avfall). En rotor skaper skjærkrefter som deler ned avfallet og løser det i en vanndig suspensjon. Tunge partikler (stein, glass etc.) sedimenterer og fjernes fra bunnen ut i en kontainer. Behandling av hver sats tar om lag en time, fordelt på 20 min innmating, 20 min miksing og 20 min tømming. Figur 3: Vertikaloppstilte pulpere over horisontale hygieniseringstanker (Foto: Hygienisering Suspensjonen fra turbomikseren tømmes over i en av to parallelle hygieniseringstanker som hver har et volum på 20 m³. Tankene er utstyrt med omrørere og sørger for at suspensjonen holder C i en time. Fjerning av sand og fremmedstoffer Suspensjonen passerer sil med 15 mm lysåpning for utskilling av plast, kvist og annet materiale som ikke er oppløst eller tilstrekkelig neddelt. Mengden som fjernes varier mye med årstiden og transporteres til kompostering. Etter silen passerer suspensjonen et luftet sandfang. Fjerning av sand og andre tunge småpartikler ( grit ) anses som svært viktig for å redusere slitasje (abrasjon) i etterfølgende pumper, rør etc., samt hindre oppbygging av sand i bunnen av råtnetanken. Sandmengden som fjernes utgjør mellom 5 og 10 % av innlevert avfallsmengde. Sanden bringes til en kontainer ved hjelp av skruetransportører. Etter sandfang pumpes suspensjonen via en maccerator, som finmaler det suspenderte stoffet, over i en buffertank. Flytende avfall fra separat mottakslinje doseres direkte til buffertanken uten annen forbehandling.

18 Rapport fra studietur 12 Buffertanken er en lagringstank som utjevner volumvariasjoner for jevnest mulig mating inn på utråtningstanken. På vei inn i råtnetanken kjøles suspensjonen i en varmeveksler til 38 C og passerer ytterligere en maccerator Utråtning Suspensjonen med et tørrstoffinnhold på ca 10% pumpes kontinuerlig inn i bunnen av råtnetanken. Råtnetanken har et volum på m³ (diameter=16m, høyde=18m). Den er bygget av stål, isolert og utvendig kledd med stålplater. Råtnetanken driftes i det mesofile temperaturområdet (om lag 38 C) og oppholdstiden er på dager. Råtnetanken har gassomrøring, dvs. at biogass komprimeres til 3 bar og trykkes gjennom lanser av rustfritt stål ned nær bunnen av tanken. Gjennom nedbrytning av organisk stoff reduseres tørrstoffinnholdet til om lag 4-6% TS i utråtnet suspensjon, tilsvarende en nedbrytningsgrad på 50-60% av totalt tørrstoff Produksjon og bruk av biogass Spesifikk gassproduksjon varierer med avfallets sammensetning, fra om lag 80 Nm³ biogass per tonn avfall om sommeren opp til om lag 110 Nm³ biogass per tonn avfall om vinteren. Metaninnholdet er i gjennomsnitt 62% (60-65%). Spesifikk metanproduksjon varierer mellom 36 og 49 kg per tonn avfall mottatt. Gassen inneholder normalt under 500 ppm hydrogensulfid og det er ingen annen behandling av gassen enn nedkjøling for å redusere fuktinnholdet. Gassen mellomlagres i en gassbeholder med et volum på m³. Figur 4: Gasstank (foran) og råtnetank (bak til høyre) (Foto: Anlegget er utstyrt med en gassmotor fra GAS Energietechnik GmbH for produksjon av elektrisk strøm, med kw (el) installert effekt. Varme fra gassmotoren brukes kun internt til oppvarming/hygienisering. Det er også innstallert en gasskjel som gir mulighet for produksjon av varmt vann når gassmotorene ikke driftes. Det interne varmebehovet utgjør normalt 1500 kw. Om lag 400 kw (40 % av den totale el-produksjonen) trengs internt på anlegget. Av økonomiske årsaker selges all produsert strøm, mens strømbehovet på anlegget dekkes ved innkjøpt (eksternt produsert) strøm.

19 Rapport fra studietur Etterbehandling og bruk av biorest Utråtnet suspensjon med 4-5% tørrstoff tilsettes polymer (ca 5 g per kg tørrstoff) og avvannes i sentrifuger til en biorest med 30% tørrstoff. Det er installert to parallelle sentrifuger (GEA Westfalia separator) hver med en kapasitet på 20 m³ per time. Bioresten utgjør om lag tonn våtvekt per år, og er et sertifisert produkt som leveres gratis til bønder. Bioresten etterbehandles ikke, men går kun innom en åpen lagerhall på snaut m². Bioresten hevdes å være meget godt stabilisert (Rottegrad V og 350 mg organiske syrer/liter). Nitrogeninnholdet er om lag 2% av tørrstoff. Figur 5: Sentrifuger (v.) og ferdigvarelager (h.)(foto: Figur 6: Avvannet biorest (Foto: S. Hjohlman, NoMil) Prosessvannsbehandling Prosessvann fra sentrifugene går til behandling i eget renseanlegg før resirkulering eller utslipp til avløpsnettet.

20 Rapport fra studietur 14 Renseanlegget består av sekvensiell satsvis behandling (SBR sequence batch reactors). Første trinn består i å lufte prosessvannet slik at ammonium omdannes til nitrat (nitrifisering). I et etterfølgende anaerobt trinn omdannes nitrat til molekylært nitrogen (denitrifisering) som forsvinner til atmosfæren. Prosessvannet sedimenterer før deler av klarvannsfasen kjøres i retur til pulperne. Renset vann inneholder mindre enn 0.5 mg ammoniakk per liter og har et organisk innhold på mg KOF per liter. Overskuddetsvannet utgjør liter per tonn avfall, og slippes ut på avløpsnettet for behandling i kloakkrenseanlegg Avluftsbehandling/luktfjerning Ventilasjonsluft fra avfallsmottak og prosesshaller behandles i en gassvasker (scrubber) der partikler og noe ammoniakk vaskes ut med vann, før behandling i biofilter. Luftmengden på m³/h blir behandlet i et biofilter med et areal på 200 m². Biofiltermassen er en blanding som bl.a. inneholder mye kokosfiber Økonomi Anlegget (bygg og prosessutstyr) utgjorde en investering på om lag 10 millioner Euro (80 millioner NOK). Bellersheim mottar Euro/tonn ( NOK/t) fra kommunen, avhengig av mengden som leveres (kapasitetsutnyttelse). I hht tyske regler er det lokale kraftselskapet forpliktet til å ta imot grønn elektrisitet for en pris 10 cent/kwh (80 øre/kwh) Oppsummering av driftserfaringer og egne inntrykk Mesofil vs. termofil utråtning I BIO-STAB prosessen har man bevisst valgt å råtne ut avfallet i det mesofile temperaturområdet. Argumentene for dette er: En mesofil prosess er mer driftsstabil Termofil utråtning gir høyere ammoniumnivå, med fare for giftvirkning og sterk lukt av biorest Termofil utråtning krever høyere investeringer i isolasjon, varmevekslere etc. Gassproduksjonen er nesten like bra ved mesofil drift som ved termofil Ammonium Alt prosessvann som resirkuleres behandles til et ammoniumnivå på under 0,5 mg/l. Ammoniumnivået i råtnetanken ligger på mg per liter substrat. Ros Roca har erfaring med at ammoniumnivåer opp til mg/l ikke gir nevneverdige problemer. (Fra litteraturen er det oppgitt mulig hemming fra mg/l, men at at metandannerne kan tilpasse seg et ammoniumnivå opp til mg/l (Habermehl et al.).

Forord. Biogass i Hordaland

Forord. Biogass i Hordaland Forord I denne rapporten ser vi på hvilke muligheter som ligger i økt produksjon og bruk av biogass i Hordaland. Ambisjonsnivået i prosjektet er ikke å gi en fullstendig gjennomgang av alle aspekter ved

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

Tiltak for å sikre rask etablering av varmkompostering ved behandling av bioavfall

Tiltak for å sikre rask etablering av varmkompostering ved behandling av bioavfall Tiltak for å sikre rask etablering av varmkompostering ved behandling av bioavfall Sluttrapport Erik Norgaard, Norsk Jordforbedring AS og Roald Sørheim, Jordforsk Forord Prosjektet Tiltak for å sikre rask

Detaljer

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold En forstudie Biogass Østfold 2015, 25. feb. 2014 Per Even Vidnes Muligheter for økt produksjon av

Detaljer

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden 13 06 10 Rapp_endver 2 Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Forord Biogass Østfold 2015

Detaljer

Fakta om BIOGASS. Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet

Fakta om BIOGASS. Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet Fakta om BIOGASS Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet Nasjonalt mål Regjeringen har en ambisjon om at 30 % av husdyrgjødselen skal igjennom en biogassreaktor innen 2020. St. meld. nr 39 (2008-2009)

Detaljer

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi nyhetsbrev 1-2010 Fornybar energi BIOGASS mære landbruksskole Ei framtid med biogass I dette nyhetsbrevet ønsker vi å fokusere på biogassproduksjon i landbruket. Dette er et høyst aktuelt tema, og regjeringen

Detaljer

Modeller for beregning av klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon Matavfall og husdyrgjødsel

Modeller for beregning av klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon Matavfall og husdyrgjødsel Forfattere: Rapportnr.: Kari-Anne Lyng, Ingunn Saur Modahl, John Morken, Tormod Briseid, Bjørn Ivar Vold, Ole Jørgen Hanssen og Ivar Sørby. OR.25.11 ISBN: 978-82-7520-653-2 ISBN: 82-7520-653-7 Modeller

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift

med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport 2006 FREVAR KF Distriktets miljøbedrift Innhold og ledelse - Innhold.. Direktøren 3 Styret 5 2 - FREVARs ledelse 2006 Nils B. Thue Fredrik Myhre

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1. KOMMUNENS MANGE ROLLER... 4 3. STATUS - BEFOLKNING, NÆRINGSLIV OG TRANSPORT... 6 4. STATUS ENERGIKILDER OG ENERGIPRODUKSJON....

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening En vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet En vurdering av brukere, tilgjengelig het, finansiering og sikkerhet R a p p o r t n r. 7 / 2 0 0 4 NRF

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Oppdrag utført av: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Delrapport: Gjennomgang av norske og internasjonale undersøkelser KARTLEGGING

Detaljer

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 27 Vestfjorden Avløpsselskap Sammen for en renere oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Energiutredning Notodden 2011

Energiutredning Notodden 2011 Energiutredning Notodden 2011 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Årsmelding 2008 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2008 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 28 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer