INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 25. 30. juni 2014"

Transkript

1 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr juni 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Offentlige oppdragsgivere kan ikke bestille så mye og hva slags dokumentasjon som helst. Dokumentasjonen må være etterprøvbar og i rimelig forhold til kravene. Nær åtte av ti bussruter i Norge er nå konkurranseutsatt. Ni av fylkene har konkurranseutsatt all sin rutegående rutebilkjøring, viser en fersk oversikt fra NHO Transport. Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt Oslo Tlf.: Fax:

2 Alle rutebilkjøring i ni fylker er nå konkurranseutsatt Foto: Statsbygg/ Thomas Bjørnflaten Konkurranseutsettingen av rutebilkjøringen her i landet brer om seg - ni fylker har nå konkurranseutsatt hele ruteproduksjonen sin. For to år siden hadde bare fem av fylkene sin produksjon ute på anbud. Dette fremgår av en oversikt som NHO Transport har utarbeidet. Bare ett fylke er uten planer for konkurranseutsetting de nærmete årene Nord-Trøndelag. NHO Transport utarbeider årlig en fylkesvis oversikt over status for anbud i bussbransjen i Norge. Oversikten er basert på tallgrunnlag fra fylkenes administrasjonsselskaper og/eller fylkenes samferdselskontorer, er oppdatert pr. 01.juli 2014 og gjelder anbud i faktisk drift. Tegning: Cowi Arkitekter 79,8 prosent av total ruteproduksjon med buss i Norge er nå anbudsutsatt. Dette utgjør 211,5 av totalt 265 millioner rutekilometer. NHO Transport har klar sin årlige fylkesvise oversikt over status for anbud i rutebilnæringen. 100 prosent konkurranseutsetting Fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Vest-Agder, Hordaland, Sør- Trøndelag, Nordland og Troms er nå 100 prosent konkurranseutsatt. Disse står for 59,5 prosent av totalt antall rutekilometer på anbud. Finnmark fylke vil ha 100 prosent anbud i løpet av Aust-Agder og Sogn og Fjordane vil oppnå 100 prosent anbud i løpet av Buskerud fylke vil oppnå 100 prosent anbud i 2019, mens det for Nord-Trøndelags del ikke foreligger planer om anbud de nærmeste årene. Har konkurranseutsatt noe I Hedmark er 39 prosent av rutekilometrene konkurranseutsatt. I nabofylket Oppland gjelder der er 65 prosent. Heller ikke Rogaland har konkurranseutsatt alle rutekilometrene 88 prosent, viser oversikten. Telemark har konkurranseutsatt 90 prosent, Møre og Romsdal 35,5 prosent. Sistnevnte fylke regner imidlertid med å oppnå 100 prosent fra 1. januar Bussanbud i Norge startet første gang opp på midten av 1990-tallet, med Oppland som første anbudsfylke. Anbud utgjorde på det tidspunktet kun 0,5 prosent av total ruteproduksjon. I 2012 og 2013 Året før, i 2013, var 68 prosent av total ruteproduksjon med buss i Norge anbudsutsatt. Dette utgjorde 183 av totalt 268 millioner rutekilometer. I fylkene Akershus, Oslo, Vestfold, Vest-Agder, Hordaland, Nordland og Troms var ruteproduksjonen med buss da 100 prosent anbudsutsatt. Disse fylkene står for 49 prosent av totalt antall rutekilometer på anbud. Flere fylker har planer klare for økt anbudsutsetting av bussruteproduksjonen de nærmeste årene, meldte NHO Transport i fjor. Foto: Marit Grøttheim Pr. mars 2012 var 65 prosent av total ruteproduksjon med rutebuss i Norge anbudsutsatt. I fem av fylkene var 100 prosent av produksjonen på Foto: Statens vegvesen anbud. Foto: Statens vegvesen

3 Det faglige hjørnet Dokumentasjonskrav knyttet til tildelingskriterier En oppdragsgiver kan ikke bruke tildelingskriterier som inneholder dokumentasjonskrav som ikke kan etterprøves. Det har EU-domstolen fastslått. Tildelingskriteriene må gjøre det mulig for oppdragsgiveren å vurdere tilbudet på en nøyaktig og etterrettelig måte. Men det er grenser for hvor mye dokumentasjon en oppdragsgiver kan etterspørre det følger bl.a. av det såkalte forholdsmessighetsprinsippet. I denne spalten tar vi for oss ulike problemstillinger knyttet til gjennomføring av offentlige anskaffelser. Tidligere Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FADs) oppdaterte veiledning ligger til grunn (desember 2013). En stor del av oppdateringen består i at det er innarbeidet ny praksis for EU-domstolen og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Vi tar denne gangen for oss spørsmål knyttet til bruk av tildelingskriterier. Veiledningen kan studeres/lastes ned her. Tildeling av kontrakt skal baseres på objektive og saklige kriterier. Tildelingskriteriene Foto: Man Diesel & skal Turbo være i samsvar med de grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsippene. Tildelings-kriteriene skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget, slik at det er forutberegnelig og gjennomsiktig for leverandørene hva oppdragsgiveren vil vektlegge ved valg av tilbud. For tildelingsfasen gjelder også grunnprinsippet om at konkurransen skal gjennomføres på en måte som står i forhold til anskaffelsen. Tildeling av kontrakten skal enten skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen. Lavest pris Dersom kontrakten skal tildeles basert på hvilket tilbud som har den laveste prisen, er det bare spørsmål om finne frem til tilbudet med lavest pris. Regelen om avvisning av tilbud som er unormalt lavt gjelder imidlertid også her. Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet Dersom kontrakt skal tildeles leverandøren med det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, må oppdragsgiveren fastsette på forhånd hvilke kriterier som vil bli vektlagt. Begrepet «økonomisk mest fordelaktige» skal ikke leses snevert. Oppdragsgiveren kan også bruke kriterier som ikke er av ren økonomisk natur. Ved å benytte kriteriet det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, kan oppdragsgiveren for eksempel etterspørre hvilken leverandør som kan tilby best kvalitet for en gitt pris. I forskriften oppstilles en veiledende opplisting av mulige tildelingskriterier. Disse er kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand, samt tid for levering eller ferdigstillelse. Opplistingen er ikke uttømmende, slik at oppdragsgiveren også kan bruke andre kriterier. Oppdragsgiveren står fritt til å bestemme hvilke tildelingskriterier som skal legges til grunn for vurderingen og hvordan disse skal vektes. Kriteriene må imidlertid gjøre det mulig å velge det tilbudet som er økonomisk mest fordelaktig. Oppdragsgivere skal fastsette de økonomiske og kvalitative kriteriene som samlet sett gjør det mulig å velge det Foto/ Hardangerbroen: Statens vegvesen økonomisk mest fordelaktige tilbudet. I vurderingen av hvilket Illustrasjonsfoto tilbud som

4 er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, er det viktig å ta hensyn til livssykluskostnader, ikke bare anskaffelseskostnader. Tildelingskriteriene kan ikke gi oppdragsgiveren et ubegrenset fritt skjønn ved tildelingen av kontrakten. I dette ligger det et krav til likebehandling, gjennomsiktighet og forutberegnelighet. EU-domstolen har uttalt at tildelingskriteriene må fremgå på en slik måte at det er mulig for alle rimelig opplyste og normalt påpasselige leverandører å fortolke dem på samme måte. Videre må oppdragsgiveren fastsette kriteriene såpass presist at de muliggjør at nivået på ytelsen i hvert tilbud kan bli evaluert i forhold til kontraktsgjenstanden, slik den er definert i de tekniske spesifikasjonene. Oppdragsgiveren skal velge det tilbudet som er økonomisk mest fordelaktig sett fra oppdragsgivers ståsted. I Concordiasaken for EF-domstolen brukte Helsinki by utslipp av nitrogendioksid og støynivå fra busser som tildelingskriterium. Anskaffelsen ble dermed ikke vurdert etter det som ville være bedriftsøkonomisk lønnsomt for Helsinki by. Imidlertid ville anskaffelsen bidra til et bedre miljø for byens innbyggere. EF-domstolen uttalte at sett fra Helsinki bys ståsted var også dette viktig. Dersom oppdragsgiver tillater alternative tilbud må han sørge for at tildelingskriteriene også er egnet for å vurdere alternative tilbud. Kriteriene må ha tilknytning til kontraktsgjenstanden Tildelingskriteriene må ha tilknytning til kontraktsgjenstanden. Krav om tilknytning til den aktuelle kontrakten aktualiseres når det gjelder kriterier som gjelder forhold ved produksjon av varen eller tjenesten, for eksempel miljøkrav. Lovligheten av slike krav har vært vurdert i flere saker. EUdomstolen har uttalt at oppdragsgiveren kan vektlegge forhold som miljøegenskaper, estetiske egenskaper eller ivaretakelsen av sosiale hensyn, så lenge det er en saklig sammenheng mellom kravet og kontraktens gjenstand. Eksempler fra EU-domstolen og KOFA: C-513/99 Concordia I Concordiasaken hadde Helsinki by ved kjøp av lokal busstransport, brukt som tildelingskriterier utslipp av nitrogenoksid og støynivå fra busser som skulle kjøre i Helsinki by. Formålet var å forbedre miljøet i Helsinki. Dette ga ingen bedriftsøkonomisk lønnsomhet for kommunen, men var til fordel for byens innbyggere. EU-domstolen kom til at dette kravet var knyttet til kontraktsgjenstanden, kjøp av lokal busstransport. C-448/01 EVN/Wienstrom I EVN-saken ble det brukt som et tildelingskriterium hvor mye grønn strøm leverandøren kunne levere, også utover den mengden som var forespurt i kontrakten. Formålet med kravet var å oppmuntre til økt produksjon av grønn strøm. Dette var i strid med EU-retten. Et krav om grønn strøm for den aktuelle kontrakten, inkludert dokumentasjon for dette, vil imidlertid være tillatt. KOFA sak 2010/134 Som underkriterium under tildelingskriteriet «Leveringsservice» benyttet oppdragsgiver «kjønnsfordelingen i leverandørens styre». Klagenemnda kom til at det ikke kunne utelukkes at dette kunne være egnet til å

5 forespurt i kontrakten. Formålet med kravet var å oppmuntre til økt produksjon av grønn strøm. Dette var i strid med EU-retten. Et krav om grønn strøm for den aktuelle kontrakten, inkludert dokumentasjon for dette, vil imidlertid være tillatt. KOFA sak 2010/134 Som underkriterium under tildelingskriteriet «Leveringsservice» benyttet oppdragsgiver «kjønnsfordelingen i leverandørens styre». Klagenemnda kom til at det ikke kunne utelukkes at dette kunne være egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbud, men kom likevel etter en konkret vurdering til at dette underkriteriet ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til kontraktens gjenstand. Interne følgekostnader som tildelingskriterium Et mulig tildelingskriterium er å ta hensyn til følgekostnader internt i oppdragsgiverens organisasjon ved en anskaffelse. I sak 2006/65 kom KOFA til at omstillingskostnader ved skifte av produkt, som et underkriterium under pris, var et tillatt tildelingskriterium. I den konkrete saken tilsa kontraktens størrelse at omstillingskostnadene ikke innebar en for stor konkurransefordel for eksisterende leverandør. EU-domstolens dom i C-331/04 ATI EAC Saken gjaldt et tilfelle hvor oppdragsgiveren hadde oppgitt fire tildelingskriterier. For et av disse tildelingskriteriene skulle leverandøren beskrive organisasjonen og systemet for logistikk som skulle brukes ved utførelsen av den aktuelle tjenesten. Totalt skulle dette tildelingskriteriet tildeles 25 poeng. Etter at tilbudsfristen var utløpt fordelte oppdragsgiver disse 25 poengene på undergrupper innenfor dette tildelingskriteriet. EU-domstolen uttalte at kravet til likebehandling og gjennomsiktighet krevde at potensielle leverandører, ved utformingen av deres tilbud, skulle være klar over samtlige kriterier oppdragsgiveren ville tillegge vekt. EU-domstolen overlot til den foreleggende domstolen å ta stilling til den konkrete tvisten, men uttalte at den nasjonale domstolen blant annet skulle vurdere om: vektingen av underkategoriene i tildelingskriteriet innebar en endring av tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget, om vektingen av underkategoriene innebar informasjon som, dersom den var kjent ved tilbudsinnleveringen, ville kunne påvirke utformingen av tilbudene, og om vektingen av underkategoriene innebar at oppdragsgiveren tok hensyn til omstendigheter som kunne ha diskriminerende effekt. Dersom noen av disse spørsmålene kunne besvares positivt ville vektingen være i strid med EU-retten. Forbud mot endring av tildelingskriteriene Tildelingskriteriene skal fremgå av kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Etter at tilbudsfristen er utløpt er det ikke adgang til å endre på tildelingskriteriene. Dersom det utarbeides vektingsmodeller etter tilbudsfristens utløp, må denne holde seg innenfor det som fremgår av konkurransegrunnlaget. EU-domstolen om mulig endring i tildelingskriteriene:

Nyheter innen offentlige anskaffelser

Nyheter innen offentlige anskaffelser NYHETSBREV FEBRUAR 2015 Nyheter innen offentlige anskaffelser FOTO: ILJA HENDEL KOFA om når det foreligger plikt til avlysning pga. feil i konkurransegrunnlaget/ kunngjøringen Dersom oppdragsgiver har

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Kandidatnummer: 621 Veileder: Professor dr. juris Erling Hjelmeng Leveringsfrist: 25. november 2007 Til

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser COWI AS Att: Regiondirektør Sverre Ottesen Postboks 6051 Bedriftssenteret 5892 BERGEN Deres referanse Vår referanse Dato 2010/290 27.01.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/19 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/19 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

"Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering

Plukkliste for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering VEILEDER "Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Målgruppe... 2 1.3. Videreutvikling og ønske om tilbakemeldinger...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kontroll av lekeplassutstyr mv. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning PENSJONSVEILEDER 2009 Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning Pensjonkontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VII s gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av slamtømming fra husholdninger, fritidsboliger og kommunale anlegg. Klager anførte dels at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering og tilpassing av søvnapnéskinner. Klager anførte at innklagede hadde

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/206 Innklaget virksomhet: Klager: Moss kommune, Saksnummer: 2008/206 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av biladministrasjon. Klagenemnda fant at innklagede hadde adgang til å annullere tildelingsbeslutningen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for datakommunikasjon og telefoni. Klagenemnda fant at klager hadde saklig interesse

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/79 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/79 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/11 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/11 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av internett og datakommunikasjon. Tildelingskriteriene var pris, helhetsløsning og service. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfirmaet Selmer DA v/ advokat Marit Aaberg Postboks 1324 Vika 0112 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/230 06.03.2012 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for anskaffelse av mobiltelefoner. Tildelingskriteriene var ikke oppført i prioritert rekkefølge

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling etter forskriften del I om anskaffelse av konsulenttjeneste i forbindelse med åpningsfesten for Bybanen i

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Bentzen Transport AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0307-11 14.10.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer