KORT OM SIO OG MILJØ 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KORT OM SIO OG MILJØ 2012"

Transkript

1 1

2 INNHOLD Innhold... 2 Kort om SiO og miljø Energi... 4 Studentboligene... 4 SiO for øvrig... 6 Avfall... 7 Husholdningsavfall... 7 Næringsavfall... 7 Drifts- og byggavfall... 8 Innkjøp... 9 Transport Vann Støy Øvrige miljøsaker Nøkkeltall Forklaringer

3 KORT OM SIO OG MILJØ 2012 SiOs energiforbruk i studentboliger var på omtrent samme nivå som året før når det tas hensyn til at 2012 var kaldere enn SiO har støttet produksjon av fornybar energi ved å kjøpe opprinnelsesgaranti for den elektriske energien selskapet kjøpte inn til studentboliger i Gjennom garantien har vi støttet produksjonen ved et norsk vannkraftverk. Andelen fjernvarme er økt i 2012, og flere bygg i Sogn studentby ble tilknyttet fjernvarme på slutten av året. Det er gjennomført energimerking av SiOs yrkesbygg, blant annet barnehager og kontorbygg. Målt volum av levert avfall fra studentbyene/%husene gikk litt ned fra året før. Avfallsmengder og %sammensetning ved minigjenbruksstasjonen endret seg ved at totalmengdene gikk noe ned og andel elektrisk og elektronisk avfall (EE%avfall) økte vesentlig. Miljø er fulgt opp i byggeprosjekter med hensyn til blant annet avfallssortering, energibruk og løsninger, støy, kulturminner og naturmiljø. I Sogn studentby er gravminner og biologisk mangfold spesielt hensyntatt i prosjektene. Rapporten er en del av grunnlaget for å evaluere og utvikle SiOs arbeid med miljø. Rapporten er sist oppdatert

4 ENERGI SiO har som mål å redusere energiforbruket og å øke andelen fornybar energi. Med den bakgrunn har SiO støttet produksjon av fornybar energi ved å kjøpe opprinnelsesgaranti for den elektriske energien selskapet kjøpte inn til studentboliger i Gjennom garantien har vi støttet produksjonen ved et norsk vannkraftverk. Det er gjennomført energimerking av SiOs yrkesbygg, blant annet barnehager og kontorbygg. SiO har vurdert og prøvd ut noen energisparetiltak som installasjoner med LED%lys, bevegelsessensorer for lys samt vannsparende armaturer for dusj og servant. Det sistnevnte tiltaket ga en betydelig nedgang i vannforbruket. For tiltakene relatert til lys trengs mer tid til dokumentasjon. Finansieringen er delvis fra tilbakebetalte strømpenger fra Hafslund. SiO arbeider på fire fronter for å redusere energiforbruket. 1. Holdningsskapende arbeid og informasjon overfor leietakere og egne ansatte. 2. Optimal drift og ettersyn av energianleggene. 3. Investeringer i varmegjenvinning 4. Å dokumentere bygningsmessige forbedringsbehov og initiere tiltak. Det arbeides stadig med å få bedre målinger av energibruk og derigjennom bedre energiledelse og styring av forbruket. STUDENTBOLIGENE Det er individuell strømmåling og/eller energifakturering for følgende studentboliger: Kringsjå: Olav M. Troviks vei 2%4, OMT 20%22 og OMT 50 Pilestredet Park studenthus Pilestredet 36 (rehabilitert) Sogn: Sognsveien 102, i Rolf E Stenersens allé 13%19, nybyggene fra 2012 Vestgrensa: Trimveien 8 Iladalen studenthus Kongsvinger studenthus Dette gir beboerne mulighet til å se sitt energiforbruk og dermed kunne påvirke dette og energikostnadene. I 2012 har total forbrukt energi i SiOs studentboliger økt med ca 4 % fra 52,7 GWh til 54,8 GWh. Forbruket var imidlertid på omtrent samme nivå som året før når det tas hensyn til at 2012 var kaldere enn Flere bygg i Sogn studentby ble tilknyttet fjernvarme på slutten av året, og andelen fjernvarme av totalforbruket har økt i Energiforbruk i Studentboligene i fordeling mellom energibærere: Andel fyringsolje er redusert fra 7 % i 2011 til 6 % i Fordelingen mellom de tre energibærerne er vist i figuren foran. 4

5 Den neste tabellen viser energiforbruk per kvadratmeter for hver av studentbyene/%husene. Det er et svært stort spenn mellom laveste og høyeste nivå, noe som gjenspeiler variasjoner i SiOs boligmasse. Energiforbruk SiOs studentbyer - forbruk per arealenhet i 2012 (kwh/m 2 ): Studentby/hus Elektrisk Olje Fjernvarme Energi totalt Korrigert for temp Kringsjå Fjellbirkeland Kringsjå og FB Sogn Sognsveien Tullinløkka, Pilestredet Pilestredet 36 2 Bjerke Enerhaugen Vestgrensa Ullevål Grünerløkka Bjølsen Pilestredet park Fagerborg Stensberggaten Schultz gate St. Hanshaugen Kansleren Sofienberg Iladalen Carl Berner 2 Åråsen Kongsvinger Totalt Forbruk er målt og betales av leietaker 2 Studenthuset er tatt ut for rehabilitering en stor del av 2012 Normtall iht. NS 3032, sier at et årlig middels forbruk i boligblokker er 180 kwh/m 2. Under 150 kwh/m 2 regnes som lavt, og mer enn 220 kwh/m 2 regnes som høyt. Forbruket i hybelbygg vil ligge noe høyere enn i ordinære boligblokker. I hybelbygg blir samtlige rom varmet opp, mens i leiligheter velges det vanligvis en lavere temperatur i enkelte rom, som for eksempel soverom. 5

6 SIO FOR ØVRIG For SiO for øvrig foreligger det lite data, da de fleste virksomhetene ikke har egne målere eller ikke har ført statistikk. Mange av SiO%virksomhetene leier/disponerer lokaler hvor energi leveres og er inkludert gjennom leie% eller bruksavtalen for lokalene. Etterfølgende tabell viser noe av energiforbruket det er ført statistikk over. Energiforbruk 2012 for enkelte virksomheter, MWh: Sted/anlegg Energibærer Domus Athletica inkl. kontorer Strøm Domus Athletica inkl. kontorer Fjernvarme Studentidretten, bane Gass Studentidretten, bane Fjernvarme Studentbarnehagene (åtte av dem) Strøm Studenthelsetjenesten (Nydalen) Kunstgressbanen til Studentidretten har tidligere blitt varmet opp i vintersesongen. Den første tiden foregikk oppvarmingen med vannbåren varme fra en gassbrenner. Denne ble senere erstattet med fjernvarme. Banen har ikke hatt vinterdrift i Studentidretten har igangsatt enøkvurderinger av ventilasjonsanlegg og pumpeanleggene for bassengene. Det er søkt enøkstøtte for noe av dette. (oppdatere status) Det er i 2012 utført energimerking av SiOs yrkesbygg, blant annet barnehager og kontorbygg, inkludert å energivurdere byggenes tekniske anlegg. SiO har et mål om at flere av utleielokalene skal ha målinger av energi, da dette øker bevissthet om forbruket og gir bedre grunnlag for å påvirke det i ønsket retning. 6

7 AVFALL SiO har som mål å ha en miljøriktig avfallshåndtering. Avfall fra SiO skilles i hovedkategori% ene husholdningsavfall, som kommer fra våre studentboliger, og næringsavfall, som kommer fra de ulike virksomhetene. Husholdningsavfall samles inn av kommunen ved deres transportører/renovasjonsselskaper, mens næringsavfallet hentes av forskjellige firmaer det er gjort avtale med. SiOs studentboliger bruker den aktuelle kommunes ordning for kildesortering av avfall. I Oslo går den bl.a. ut på at matavfall legges i grønn pose, og plastemballasje legges i blå pose. For SiOs virksomheter benyttes returordninger for bl.a. skriverkassetter, elektrisk og elektronisk avfall. SiO driver en egen minigjenbruksstasjon på Kringsjå som i tillegg til vaktmesternes avfallsrunder i studentbyene tar imot byggavfall fra drift, vedlikehold og rehabilitering av bygninger. Minigjenbruksstasjonen er gjort tilgjengelig for flere virksomheter i SiO utover Studentboligene og SiO Eiendom. Tallene for avfall i denne rapporten har varierende nøyaktighetsgrad, og SiO har fortsatt ønske om å bedre tallgrunnlaget. Dette er vanskelig da det av innsamlet avfall kun er noe av næringsavfallet som blir veid. De fleste tallene er basert på antall tømminger og volum av oppsamlingsbeholdere, som ikke alltid er fulle ved tømming. SiOs virksomheter har ofte felles avfallsløsning med andre leietakere i de aktuelle byggene, noe som betyr at SiOs avfall ikke måles separat. HUSHOLDNINGSAVFALL Det er en del forskjeller i mengde avfall per hybelenhet (HE) mellom de forskjellige studentbyene/husene. Noe av forklaringen til dette er målemetoden nevnt foran. Mengdene økte i 2011 som følge av fusjonen OAS%SiO. Regnet per enhet har de imidlertid vært temmelig stabile de årene vi har rapportert. Beregnede mengder husholdningsavfall, Studentboligene: År Avfall, m Papir/papp, m Sum, m Liter per HE/uke, papir/avfall 17/51 17/50 21/53 18/54 18/55 17/57 De fleste av SiOs barnehager ligger i tilknytning til en av studentbyene, så det meste av avfallet fra barnehagene inngår i tallene for husholdningsavfall. Barnehagene kildesorterer ellers i forhold til hva som fins av sorteringsbeholdere i nærområdet. NÆRINGSAVFALL Næringsavfall sorteres som minimum i papir/papp og rest. Utover dette har følgende virksomheter en mer omfattende kildesortering: % Studentkaféene, tre av disse (Frederikke, Helga Eng og Samfunnsvitenskapelig) % Studentbarnehagene, bruker minigjenbruksstasjonen på Kringsjå % Studenthelsetjenesten, ordning for risikoavfall I forbindelse med de ovenfor nevnte kaféene har SiO i samarbeid med gårdeier i 2012 utvidet leveransen av matavfall fra kjøkken til dyrefor. 7

8 DRIFTS- OG BYGGAVFALL Avfallsmengder og %sammensetning ved minigjenbruksstasjonen endret seg i 2012 ved at totalmengdene gikk ned fra 353 tonn til 309 tonn og andel elektrisk og elektronisk avfall (EE% avfall) økte vesentlig. Videre gikk andelen blandet/usortert avfall ned fra 70 % til 68 % i Avfall fra Kringsjå minigjenbruksstasjon, mengder i tonn: Minigjenbruksstasjonen, fordeling av fraksjoner: 8

9 INNKJØP SiO skal søke leverandører som har et godt og ansvarlig forhold til miljøet og utøver sin virksomhet på en etisk forsvarlig måte i forhold til HMS, samfunnsansvar og etisk handel. De i SiO som arbeider med innkjøpsavtaler skal påse at det legges inn punkt om miljø i alle leverandøravtaler. Der det er relevant legges det inn en klausul om at leverandørene skal være medlem av Grønt Punkt og de aktuelle bransjerelaterte returordninger. SiOs leverandør av kontor% og datarekvisita har synliggjort de miljømerkede produktene i katalogen slik at det ved bestillinger skal være lett å velge produkter som har miljømerke. Bruk av SiNett innkjøpsportal skal bidra til effektivisering også miljømessig. En del av SiOs trykksaker er produsert av trykkeri med miljøsertifisering. Studentbarnehagene benytter spesielle leverandører med miljømerkede varer. Alle enheter i SiO oppfordres til å planlegge og å samle sine bestillinger, slik at det i samarbeid med leverandørene legges opp til rasjonelle logistikkløsninger. Gjennom bedre planlegging av bestillinger hos færre leverandører, vil vi oppnå mindre daglige leveranser. Mindre transport vil spare miljøet i form av lavere utslipp fra transport%sektoren. Eksempelvis har Studentbarnehagene lagt opp til ukentlige vareleveranser. SiO IT har en samarbeidsavtale med et selskap når det gjelder anskaffelser av PC er skrivere og skjermer. Selskapet legger stor vekt på miljø og satser bl.a. gjenbruk av PC er fremfor kun materialgjenvinning. Studentkaféene velger miljømerkede varer der dette ikke medfører ulemper som går ut over økonomien. Eksempelvis velges det miljømerkede produkter for skrivepapir og såpemidler. Det tas betalt for engangsemballasje til drikke% og matvarer for å søke å holde bruken av slik emballasje nede. Økologiske matvarer tilbys i en viss utstrekning, men dette begrenser seg da de uten unntak er dyrere enn alternativet og er lite i omløp. Det elektroniske stoffkartoteket for kjemikalier som er tatt i bruk skal bidra til å velge de minst miljøskadelige stoffene. Dette dataverktøyet brukes også til å risikovurdere de stoffene som er i bruk. 9

10 TRANSPORT Dette kapitlet omhandler SiOs transport med egne kjøretøy. Studentboligene og SiO Eiendom er de virksomhetene i SiO som har et visst omfang av kjøretøy, henholdsvis 25 og 16 biler. Det er de operative enhetene Drift og Vedlikeholdsavdelingen som har de fleste bilene til bruk ved sine oppdrag. Øvrige virksomheter har fra null til fire biler. SiOs virksomheters kjøretøy i 2012, antall: Diesel Bensin Elektrisk Sum Merknad SiO sentralt 1 1 For post Studenthelsetjenesten 1 1 Studentboligene Elbil er disponert av flere i SiO Studentkaféene 4 4 SiO Eiendom SiO totalt Antall biler redusert fra 50 til 47, og drivstofforbruk er redusert med 21 % (både for diesel og bensin). Drivstofforbruk i liter diesel og bensin, SiO : 10

11 VANN Studentsamskipnaden er som de fleste andre abonnent på den kommunale vannforsyningen. Vann er en ressurs som det betales penger for. Tilsvarende betales det avgift for å håndtere vann som er brukt og som skal behandles i renseanlegg. SiOs aktiviteter kan medføre utslipp til og forurensning av avløpsnett, grunn, grunnvann og vassdrag. Kjemikalier, fyringsolje og legemidler er eksempler på forurensende stoffer dersom de kommer på avveie. Ved å følge med på vannforbruket kan man avdekke unormalt forbruk som kan skyldes lekkasje. Med denne bakgrunn har SiO satt som mål å ha oversikt over vannforbruket og ikke å forurense vann og grunn. Det foreligger en del målinger av forbruk, men systematisering og oppfølging av dette gjenstår. Sikring mot forurensning er spesielt i fokus ved større byggeprosjekter, der SiO har oljetanker og i forbindelse med parkering av biler. STØY SiO får av og til klager på støy, og ansatte kan være plaget av støy på sitt arbeidssted. Tiltak blir vurdert og iverksatt ved behov. Byggeprosjekter vil i perioder medføre støy for beboere og naboer. Tekniske anlegg (f. eks. ventilasjonsanlegg) og biler kan også oppfattes som støyende. Derfor har SiO et mål om å ta støyhensyn i drift og i byggprosjekter. Dette betyr bl.a. at tillat arbeidstid i byggeprosjekter blir vurdert i forhold til støyende aktiviteter, og at støyberørte varsles i forkant. I byggeprosjektet Sogn 2012 har det vært krav til når støyende arbeider kan foregå og varsling av beboere ved spesielle forhold. Ved arbeider utover grenseverdier for støy som ved pigging, er gjennomføringen avklart med bydelsoverlegen. Det er tre studentbarnehager på Sogn, og disse har hatt støybelastning i byggeperioden. ØVRIGE MILJØSAKER Utbyggingen av Sogn studentby startet i 2011 og pågikk gjennom hele SiO har fulgt opp miljø i egne møter med de to totalentreprenørene. Det har vært kontakt om befaringer med Bymiljøetaten i forbindelse med tidligere registrerte kulturminner på Sogn og ved lokaliteter med biologisk mangfold. Sogn kultur% og historielag satte høsten 2012 opp en informasjonstavle om gravfeltene fra yngre jernalder som tidligere gjort på Sogn. Et sverd, en spydspiss og en steinøks funn på Sogn og i nærområdet har siden 1963 har vært deponert hos SiO og utstilt i en monter i resepsjonen på Sogn. Disse gjenstandene ble etter anmodning høsten 2012 levert til Kulturhistorisk museum, UiO, for gjennomgang og rekonservering. 11

12 NØKKELTALL Om SiO Studenter antall Ansatte antall Hybler antall Leiligheter antall Barnehageplasser antall Salg adgangskort idrett antall Salg enkeltbillett idrett antall ,3 19,3 22,2 21,2 27,6 28,1 Avfall Studentboligene avfall 1000 m 3 Studentboligene ,6 6,6 7,8 6,8 9,0 8,0 papir/papp m 3 Kringsjå minigjenbruksstasjon Bsorteringsgrad tonn % Energi studentboliger Elektrisk kraft GWh 39,2 38,8 38,8 38,3 40,8 41,8 Fyringsolje GWh 1,6 1,2 4,3 5,9 3,5 3,5 Fjernvarme GWh 1,2 1,2 1,2 2,6 8,4 9,7 Sum energi GWh 42,0 41,1 44,2 46,9 52,7 55,1 Per hybelenhet (HE) kwh Per arealenhet, m 2 kwh Per areal, tempkorrigert kwh Energi SiO øvrig Domus Athletica inkl. kontorer, el. kraft GWh 4,06 4,12 2,62 2,16 Som over, fjernvarme GWh 1,13 1,71 Centrum Athletica GWh 0,60 Kunstgress, gass GWh B B 0,52 0,46 Kunstgress, fjernvarme GWh 0,05 0,60 Studentbarnehagene, el. kraft (åtte b.h.) MWh Studenthelsetjenesten (Nydalen) MWh Transport Biler antall Bensin m 3 5,8 5,8 7,1 6,2 5,7 4,5 Diesel m 3 14,5 15,5 20,5 18,3 25,3 20,0 FORKLARINGER Tonn: 1 tonn = 1000 kg GWh: Gigawattimer; 1 GWh = 1000 MWh MWh: Megawattimer; 1 MWh = 1000 kwh kwh: Kilowattimer; 1 kwh = 1000 Wh 1 liter olje gir ca. 10 kwh energi Watt (W); mål for effekt (overført energi per tidsenhet). Forbruk av 1 kilowatt i en time betyr 1 kwh. m 3 : Kubikkmeter. 1 m 3 = 1000 liter 12

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Energiutredning Notodden 2011

Energiutredning Notodden 2011 Energiutredning Notodden 2011 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 8. mai 2006

Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 8. mai 2006 Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 8. mai 2006 Utarbeidet av: Velferdspolitisk komité og SiO komiteen 1 Innledning Velferdstinget i Oslo ønsker med Boligpolitisk dokument å legge

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE 2010-2013 Høringsutkast mars 2009 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN FOR PLANEN 5 KOMMUNENS ROLLE 5 NASJONALE OG FYLKESKOMMUNALE MÅL 6 FROGN KOMMUNES RELEVANTE VEDTATTE

Detaljer

Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier

Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/01 Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier Dokumentasjonsrapport Av Otto Andersen, Eivind Brendehaug

Detaljer

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Innhold Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk på kommunenivå...

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Revidert etter kommunestyrevedtak 13.10.2010 med unntak av FairTrade 1 SAK: Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Mål: Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 Høringsutkast, februar 2013 Innhold Kap. 1. Innledning s. 1 1.1 Hvorfor arbeide med klima og energi? s. 1 1.2 Nasjonale klima- og energimål s. 3 1.3

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

Energi- og klimaplan for Bærum kommune

Energi- og klimaplan for Bærum kommune Utkast nov. 2012 Energi- og klimaplan for Bærum kommune 2013 2017 BÆRUM KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status klimaproblematikk og klimagassutslipp... 5 2.1 Økt fokus på klimaproblematikk...

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp Ytre miljø Av hensyn til klimautfordringen må framtidens energisystem i langt større grad enn i dag være basert på fornybare energikilder som ikke bidrar til økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren. Dessuten

Detaljer

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere.

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere. Formålsdeling. Trender og drivere. 75 2014 R A P P O R T Analyse av energibruk i undervisningsbygg Formålsdeling. Trender og drivere. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 75 Analyse av

Detaljer