KORT OM SIO OG MILJØ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KORT OM SIO OG MILJØ 2012"

Transkript

1 1

2 INNHOLD Innhold... 2 Kort om SiO og miljø Energi... 4 Studentboligene... 4 SiO for øvrig... 6 Avfall... 7 Husholdningsavfall... 7 Næringsavfall... 7 Drifts- og byggavfall... 8 Innkjøp... 9 Transport Vann Støy Øvrige miljøsaker Nøkkeltall Forklaringer

3 KORT OM SIO OG MILJØ 2012 SiOs energiforbruk i studentboliger var på omtrent samme nivå som året før når det tas hensyn til at 2012 var kaldere enn SiO har støttet produksjon av fornybar energi ved å kjøpe opprinnelsesgaranti for den elektriske energien selskapet kjøpte inn til studentboliger i Gjennom garantien har vi støttet produksjonen ved et norsk vannkraftverk. Andelen fjernvarme er økt i 2012, og flere bygg i Sogn studentby ble tilknyttet fjernvarme på slutten av året. Det er gjennomført energimerking av SiOs yrkesbygg, blant annet barnehager og kontorbygg. Målt volum av levert avfall fra studentbyene/%husene gikk litt ned fra året før. Avfallsmengder og %sammensetning ved minigjenbruksstasjonen endret seg ved at totalmengdene gikk noe ned og andel elektrisk og elektronisk avfall (EE%avfall) økte vesentlig. Miljø er fulgt opp i byggeprosjekter med hensyn til blant annet avfallssortering, energibruk og løsninger, støy, kulturminner og naturmiljø. I Sogn studentby er gravminner og biologisk mangfold spesielt hensyntatt i prosjektene. Rapporten er en del av grunnlaget for å evaluere og utvikle SiOs arbeid med miljø. Rapporten er sist oppdatert

4 ENERGI SiO har som mål å redusere energiforbruket og å øke andelen fornybar energi. Med den bakgrunn har SiO støttet produksjon av fornybar energi ved å kjøpe opprinnelsesgaranti for den elektriske energien selskapet kjøpte inn til studentboliger i Gjennom garantien har vi støttet produksjonen ved et norsk vannkraftverk. Det er gjennomført energimerking av SiOs yrkesbygg, blant annet barnehager og kontorbygg. SiO har vurdert og prøvd ut noen energisparetiltak som installasjoner med LED%lys, bevegelsessensorer for lys samt vannsparende armaturer for dusj og servant. Det sistnevnte tiltaket ga en betydelig nedgang i vannforbruket. For tiltakene relatert til lys trengs mer tid til dokumentasjon. Finansieringen er delvis fra tilbakebetalte strømpenger fra Hafslund. SiO arbeider på fire fronter for å redusere energiforbruket. 1. Holdningsskapende arbeid og informasjon overfor leietakere og egne ansatte. 2. Optimal drift og ettersyn av energianleggene. 3. Investeringer i varmegjenvinning 4. Å dokumentere bygningsmessige forbedringsbehov og initiere tiltak. Det arbeides stadig med å få bedre målinger av energibruk og derigjennom bedre energiledelse og styring av forbruket. STUDENTBOLIGENE Det er individuell strømmåling og/eller energifakturering for følgende studentboliger: Kringsjå: Olav M. Troviks vei 2%4, OMT 20%22 og OMT 50 Pilestredet Park studenthus Pilestredet 36 (rehabilitert) Sogn: Sognsveien 102, i Rolf E Stenersens allé 13%19, nybyggene fra 2012 Vestgrensa: Trimveien 8 Iladalen studenthus Kongsvinger studenthus Dette gir beboerne mulighet til å se sitt energiforbruk og dermed kunne påvirke dette og energikostnadene. I 2012 har total forbrukt energi i SiOs studentboliger økt med ca 4 % fra 52,7 GWh til 54,8 GWh. Forbruket var imidlertid på omtrent samme nivå som året før når det tas hensyn til at 2012 var kaldere enn Flere bygg i Sogn studentby ble tilknyttet fjernvarme på slutten av året, og andelen fjernvarme av totalforbruket har økt i Energiforbruk i Studentboligene i fordeling mellom energibærere: Andel fyringsolje er redusert fra 7 % i 2011 til 6 % i Fordelingen mellom de tre energibærerne er vist i figuren foran. 4

5 Den neste tabellen viser energiforbruk per kvadratmeter for hver av studentbyene/%husene. Det er et svært stort spenn mellom laveste og høyeste nivå, noe som gjenspeiler variasjoner i SiOs boligmasse. Energiforbruk SiOs studentbyer - forbruk per arealenhet i 2012 (kwh/m 2 ): Studentby/hus Elektrisk Olje Fjernvarme Energi totalt Korrigert for temp Kringsjå Fjellbirkeland Kringsjå og FB Sogn Sognsveien Tullinløkka, Pilestredet Pilestredet 36 2 Bjerke Enerhaugen Vestgrensa Ullevål Grünerløkka Bjølsen Pilestredet park Fagerborg Stensberggaten Schultz gate St. Hanshaugen Kansleren Sofienberg Iladalen Carl Berner 2 Åråsen Kongsvinger Totalt Forbruk er målt og betales av leietaker 2 Studenthuset er tatt ut for rehabilitering en stor del av 2012 Normtall iht. NS 3032, sier at et årlig middels forbruk i boligblokker er 180 kwh/m 2. Under 150 kwh/m 2 regnes som lavt, og mer enn 220 kwh/m 2 regnes som høyt. Forbruket i hybelbygg vil ligge noe høyere enn i ordinære boligblokker. I hybelbygg blir samtlige rom varmet opp, mens i leiligheter velges det vanligvis en lavere temperatur i enkelte rom, som for eksempel soverom. 5

6 SIO FOR ØVRIG For SiO for øvrig foreligger det lite data, da de fleste virksomhetene ikke har egne målere eller ikke har ført statistikk. Mange av SiO%virksomhetene leier/disponerer lokaler hvor energi leveres og er inkludert gjennom leie% eller bruksavtalen for lokalene. Etterfølgende tabell viser noe av energiforbruket det er ført statistikk over. Energiforbruk 2012 for enkelte virksomheter, MWh: Sted/anlegg Energibærer Domus Athletica inkl. kontorer Strøm Domus Athletica inkl. kontorer Fjernvarme Studentidretten, bane Gass Studentidretten, bane Fjernvarme Studentbarnehagene (åtte av dem) Strøm Studenthelsetjenesten (Nydalen) Kunstgressbanen til Studentidretten har tidligere blitt varmet opp i vintersesongen. Den første tiden foregikk oppvarmingen med vannbåren varme fra en gassbrenner. Denne ble senere erstattet med fjernvarme. Banen har ikke hatt vinterdrift i Studentidretten har igangsatt enøkvurderinger av ventilasjonsanlegg og pumpeanleggene for bassengene. Det er søkt enøkstøtte for noe av dette. (oppdatere status) Det er i 2012 utført energimerking av SiOs yrkesbygg, blant annet barnehager og kontorbygg, inkludert å energivurdere byggenes tekniske anlegg. SiO har et mål om at flere av utleielokalene skal ha målinger av energi, da dette øker bevissthet om forbruket og gir bedre grunnlag for å påvirke det i ønsket retning. 6

7 AVFALL SiO har som mål å ha en miljøriktig avfallshåndtering. Avfall fra SiO skilles i hovedkategori% ene husholdningsavfall, som kommer fra våre studentboliger, og næringsavfall, som kommer fra de ulike virksomhetene. Husholdningsavfall samles inn av kommunen ved deres transportører/renovasjonsselskaper, mens næringsavfallet hentes av forskjellige firmaer det er gjort avtale med. SiOs studentboliger bruker den aktuelle kommunes ordning for kildesortering av avfall. I Oslo går den bl.a. ut på at matavfall legges i grønn pose, og plastemballasje legges i blå pose. For SiOs virksomheter benyttes returordninger for bl.a. skriverkassetter, elektrisk og elektronisk avfall. SiO driver en egen minigjenbruksstasjon på Kringsjå som i tillegg til vaktmesternes avfallsrunder i studentbyene tar imot byggavfall fra drift, vedlikehold og rehabilitering av bygninger. Minigjenbruksstasjonen er gjort tilgjengelig for flere virksomheter i SiO utover Studentboligene og SiO Eiendom. Tallene for avfall i denne rapporten har varierende nøyaktighetsgrad, og SiO har fortsatt ønske om å bedre tallgrunnlaget. Dette er vanskelig da det av innsamlet avfall kun er noe av næringsavfallet som blir veid. De fleste tallene er basert på antall tømminger og volum av oppsamlingsbeholdere, som ikke alltid er fulle ved tømming. SiOs virksomheter har ofte felles avfallsløsning med andre leietakere i de aktuelle byggene, noe som betyr at SiOs avfall ikke måles separat. HUSHOLDNINGSAVFALL Det er en del forskjeller i mengde avfall per hybelenhet (HE) mellom de forskjellige studentbyene/husene. Noe av forklaringen til dette er målemetoden nevnt foran. Mengdene økte i 2011 som følge av fusjonen OAS%SiO. Regnet per enhet har de imidlertid vært temmelig stabile de årene vi har rapportert. Beregnede mengder husholdningsavfall, Studentboligene: År Avfall, m Papir/papp, m Sum, m Liter per HE/uke, papir/avfall 17/51 17/50 21/53 18/54 18/55 17/57 De fleste av SiOs barnehager ligger i tilknytning til en av studentbyene, så det meste av avfallet fra barnehagene inngår i tallene for husholdningsavfall. Barnehagene kildesorterer ellers i forhold til hva som fins av sorteringsbeholdere i nærområdet. NÆRINGSAVFALL Næringsavfall sorteres som minimum i papir/papp og rest. Utover dette har følgende virksomheter en mer omfattende kildesortering: % Studentkaféene, tre av disse (Frederikke, Helga Eng og Samfunnsvitenskapelig) % Studentbarnehagene, bruker minigjenbruksstasjonen på Kringsjå % Studenthelsetjenesten, ordning for risikoavfall I forbindelse med de ovenfor nevnte kaféene har SiO i samarbeid med gårdeier i 2012 utvidet leveransen av matavfall fra kjøkken til dyrefor. 7

8 DRIFTS- OG BYGGAVFALL Avfallsmengder og %sammensetning ved minigjenbruksstasjonen endret seg i 2012 ved at totalmengdene gikk ned fra 353 tonn til 309 tonn og andel elektrisk og elektronisk avfall (EE% avfall) økte vesentlig. Videre gikk andelen blandet/usortert avfall ned fra 70 % til 68 % i Avfall fra Kringsjå minigjenbruksstasjon, mengder i tonn: Minigjenbruksstasjonen, fordeling av fraksjoner: 8

9 INNKJØP SiO skal søke leverandører som har et godt og ansvarlig forhold til miljøet og utøver sin virksomhet på en etisk forsvarlig måte i forhold til HMS, samfunnsansvar og etisk handel. De i SiO som arbeider med innkjøpsavtaler skal påse at det legges inn punkt om miljø i alle leverandøravtaler. Der det er relevant legges det inn en klausul om at leverandørene skal være medlem av Grønt Punkt og de aktuelle bransjerelaterte returordninger. SiOs leverandør av kontor% og datarekvisita har synliggjort de miljømerkede produktene i katalogen slik at det ved bestillinger skal være lett å velge produkter som har miljømerke. Bruk av SiNett innkjøpsportal skal bidra til effektivisering også miljømessig. En del av SiOs trykksaker er produsert av trykkeri med miljøsertifisering. Studentbarnehagene benytter spesielle leverandører med miljømerkede varer. Alle enheter i SiO oppfordres til å planlegge og å samle sine bestillinger, slik at det i samarbeid med leverandørene legges opp til rasjonelle logistikkløsninger. Gjennom bedre planlegging av bestillinger hos færre leverandører, vil vi oppnå mindre daglige leveranser. Mindre transport vil spare miljøet i form av lavere utslipp fra transport%sektoren. Eksempelvis har Studentbarnehagene lagt opp til ukentlige vareleveranser. SiO IT har en samarbeidsavtale med et selskap når det gjelder anskaffelser av PC er skrivere og skjermer. Selskapet legger stor vekt på miljø og satser bl.a. gjenbruk av PC er fremfor kun materialgjenvinning. Studentkaféene velger miljømerkede varer der dette ikke medfører ulemper som går ut over økonomien. Eksempelvis velges det miljømerkede produkter for skrivepapir og såpemidler. Det tas betalt for engangsemballasje til drikke% og matvarer for å søke å holde bruken av slik emballasje nede. Økologiske matvarer tilbys i en viss utstrekning, men dette begrenser seg da de uten unntak er dyrere enn alternativet og er lite i omløp. Det elektroniske stoffkartoteket for kjemikalier som er tatt i bruk skal bidra til å velge de minst miljøskadelige stoffene. Dette dataverktøyet brukes også til å risikovurdere de stoffene som er i bruk. 9

10 TRANSPORT Dette kapitlet omhandler SiOs transport med egne kjøretøy. Studentboligene og SiO Eiendom er de virksomhetene i SiO som har et visst omfang av kjøretøy, henholdsvis 25 og 16 biler. Det er de operative enhetene Drift og Vedlikeholdsavdelingen som har de fleste bilene til bruk ved sine oppdrag. Øvrige virksomheter har fra null til fire biler. SiOs virksomheters kjøretøy i 2012, antall: Diesel Bensin Elektrisk Sum Merknad SiO sentralt 1 1 For post Studenthelsetjenesten 1 1 Studentboligene Elbil er disponert av flere i SiO Studentkaféene 4 4 SiO Eiendom SiO totalt Antall biler redusert fra 50 til 47, og drivstofforbruk er redusert med 21 % (både for diesel og bensin). Drivstofforbruk i liter diesel og bensin, SiO : 10

11 VANN Studentsamskipnaden er som de fleste andre abonnent på den kommunale vannforsyningen. Vann er en ressurs som det betales penger for. Tilsvarende betales det avgift for å håndtere vann som er brukt og som skal behandles i renseanlegg. SiOs aktiviteter kan medføre utslipp til og forurensning av avløpsnett, grunn, grunnvann og vassdrag. Kjemikalier, fyringsolje og legemidler er eksempler på forurensende stoffer dersom de kommer på avveie. Ved å følge med på vannforbruket kan man avdekke unormalt forbruk som kan skyldes lekkasje. Med denne bakgrunn har SiO satt som mål å ha oversikt over vannforbruket og ikke å forurense vann og grunn. Det foreligger en del målinger av forbruk, men systematisering og oppfølging av dette gjenstår. Sikring mot forurensning er spesielt i fokus ved større byggeprosjekter, der SiO har oljetanker og i forbindelse med parkering av biler. STØY SiO får av og til klager på støy, og ansatte kan være plaget av støy på sitt arbeidssted. Tiltak blir vurdert og iverksatt ved behov. Byggeprosjekter vil i perioder medføre støy for beboere og naboer. Tekniske anlegg (f. eks. ventilasjonsanlegg) og biler kan også oppfattes som støyende. Derfor har SiO et mål om å ta støyhensyn i drift og i byggprosjekter. Dette betyr bl.a. at tillat arbeidstid i byggeprosjekter blir vurdert i forhold til støyende aktiviteter, og at støyberørte varsles i forkant. I byggeprosjektet Sogn 2012 har det vært krav til når støyende arbeider kan foregå og varsling av beboere ved spesielle forhold. Ved arbeider utover grenseverdier for støy som ved pigging, er gjennomføringen avklart med bydelsoverlegen. Det er tre studentbarnehager på Sogn, og disse har hatt støybelastning i byggeperioden. ØVRIGE MILJØSAKER Utbyggingen av Sogn studentby startet i 2011 og pågikk gjennom hele SiO har fulgt opp miljø i egne møter med de to totalentreprenørene. Det har vært kontakt om befaringer med Bymiljøetaten i forbindelse med tidligere registrerte kulturminner på Sogn og ved lokaliteter med biologisk mangfold. Sogn kultur% og historielag satte høsten 2012 opp en informasjonstavle om gravfeltene fra yngre jernalder som tidligere gjort på Sogn. Et sverd, en spydspiss og en steinøks funn på Sogn og i nærområdet har siden 1963 har vært deponert hos SiO og utstilt i en monter i resepsjonen på Sogn. Disse gjenstandene ble etter anmodning høsten 2012 levert til Kulturhistorisk museum, UiO, for gjennomgang og rekonservering. 11

12 NØKKELTALL Om SiO Studenter antall Ansatte antall Hybler antall Leiligheter antall Barnehageplasser antall Salg adgangskort idrett antall Salg enkeltbillett idrett antall ,3 19,3 22,2 21,2 27,6 28,1 Avfall Studentboligene avfall 1000 m 3 Studentboligene ,6 6,6 7,8 6,8 9,0 8,0 papir/papp m 3 Kringsjå minigjenbruksstasjon Bsorteringsgrad tonn % Energi studentboliger Elektrisk kraft GWh 39,2 38,8 38,8 38,3 40,8 41,8 Fyringsolje GWh 1,6 1,2 4,3 5,9 3,5 3,5 Fjernvarme GWh 1,2 1,2 1,2 2,6 8,4 9,7 Sum energi GWh 42,0 41,1 44,2 46,9 52,7 55,1 Per hybelenhet (HE) kwh Per arealenhet, m 2 kwh Per areal, tempkorrigert kwh Energi SiO øvrig Domus Athletica inkl. kontorer, el. kraft GWh 4,06 4,12 2,62 2,16 Som over, fjernvarme GWh 1,13 1,71 Centrum Athletica GWh 0,60 Kunstgress, gass GWh B B 0,52 0,46 Kunstgress, fjernvarme GWh 0,05 0,60 Studentbarnehagene, el. kraft (åtte b.h.) MWh Studenthelsetjenesten (Nydalen) MWh Transport Biler antall Bensin m 3 5,8 5,8 7,1 6,2 5,7 4,5 Diesel m 3 14,5 15,5 20,5 18,3 25,3 20,0 FORKLARINGER Tonn: 1 tonn = 1000 kg GWh: Gigawattimer; 1 GWh = 1000 MWh MWh: Megawattimer; 1 MWh = 1000 kwh kwh: Kilowattimer; 1 kwh = 1000 Wh 1 liter olje gir ca. 10 kwh energi Watt (W); mål for effekt (overført energi per tidsenhet). Forbruk av 1 kilowatt i en time betyr 1 kwh. m 3 : Kubikkmeter. 1 m 3 = 1000 liter 12

Utbyggingen av Sogn studentby startet i 2011, og SiO følger opp miljø i egne møter med entreprenøren.

Utbyggingen av Sogn studentby startet i 2011, og SiO følger opp miljø i egne møter med entreprenøren. 1 INNHOLD Innhold... 2 Kort om SiO og miljø 2011... 3 Energi... 4 Studentboligene... 4 SiO for øvrig... 6 Avfall... 7 Husholdningsavfall... 7 Produksjonsavfall/ byggavfall... 8 Innkjøp... 8 Klimapåvirkning

Detaljer

KORT OM SIO OG MILJØ 2013

KORT OM SIO OG MILJØ 2013 1 INNHOLD Innhold... 2 Kort om SiO og miljø 2013... 3 Energi... 4 SiO Bolig... 4 SiO for øvrig... 5 Avfall... 6 Husholdningsavfall... 6 Næringsavfall... 6 Drifts- og byggavfall... 6 Innkjøp... 8 Transport...

Detaljer

SiO miljørapport 2010

SiO miljørapport 2010 SiO miljørapport 2010 Innhold Kort om SiO og miljø 2010... 3 Avfall... 4 Energi... 6 Innkjøp... 8 Klimapåvirkning og transport... 9 Vann og grunn... 10 Støy... 10 Andre miljøforhold... 10 Prosjekter og

Detaljer

Prisliste med depositumsatser 2015/2016

Prisliste med depositumsatser 2015/2016 Prisliste med depositumsatser 2015/2016 Merknader: 1. Energi faktureres som fast tilegg pr måned. Beløpet blir justert kvartalsvis ved vesentlige endringer i energikostnadene. 2. Energi faktureres av ekstern

Detaljer

Prisliste med depositumsatser 2016/2017

Prisliste med depositumsatser 2016/2017 Prisliste med depositumsatser 2016/2017 Merknader: 1. Energi er inkludert i husleien 3. Boligen har privat strømabonnement. 4. Forbeholdt familier med barn. 5. De fleste boliger er i utgangspunktet ordnære,

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Renholdssoner AS

Miljørapport - Renholdssoner AS Miljørapport - Renholdssoner AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Renholdssoner AS Miljørapport 212 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Studentboligene. Kartlegging, oppfølging og dokumentasjon av en. a Oslo 29 oktober 2009 Jonn Eggerud Sjef Kvalitet, sikkerhet, teknikk

Studentboligene. Kartlegging, oppfølging og dokumentasjon av en. a Oslo 29 oktober 2009 Jonn Eggerud Sjef Kvalitet, sikkerhet, teknikk Studentboligene Kartlegging, oppfølging og dokumentasjon av en Operasjonell e Risiko og Sårbarhetsanalyse. a Oslo 29 oktober 2009 Jonn Eggerud Sjef Kvalitet, sikkerhet, teknikk Studentsamskipnaden i Oslo-

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule Miljørapport - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning Millioner kr Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule Miljørapport - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 357,16 Millioner kr 461,8 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. 1 Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner kr. 2009 139,00

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Invitasjon til Markering for Håvard Vederhus og Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 29. august kl. 17:00-21:00 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 10 000,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 5 Millioner kr 2 6

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 1,9 Millioner kr 2 9 3,5

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole Miljørapport - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Innhold Innledning Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Vedlegg til pkt. 2 Drift: Håndtering av farlig avfall

Vedlegg til pkt. 2 Drift: Håndtering av farlig avfall Vedlegg til pkt. 2 Drift: Håndtering av farlig avfall Oversikt over mengde avfall Virksomheten har god oversikt over innlevert mengde avfall. Følgende diagram 1 viser en oversikt over innleverte mengder

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene / kartleggingen Krav til alle bransjer! Sykehjem Kartleggingsområdene Systemkrav Arbeidsmiljø Energi Innkjøp / Materialforbruk Avfall Transport Utslipp

Detaljer

Miljørapport - MK Rådgivning AS

Miljørapport - MK Rådgivning AS - MK Rådgivning AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2013 41,30 Millioner kr. 37 45,00 Millioner kr.

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 482,8 Millioner kr. 7 213 555,2 Millioner

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje!

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011 - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Oljefri-kampanjen takker for støtte fra Miljøverndepartementet i 2010 og 2011! Gammel

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2 5 Millioner kr 2

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Handlingsplan for 2010 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljø. MATERIAL EN1 Materialforbruk Enhet 2012 2011 2010

Miljø. MATERIAL EN1 Materialforbruk Enhet 2012 2011 2010 Miljø. BKKs CO2-avtrykk domineres av utslipp fra fjernvarmeanlegget og Kollsnes kogenereringsverk i Øygarden, der spillgass fra LNG-produksjon blir til kraft og varme. Samlet slippes årlig rundt 30 000

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

5 4,31 % 4,18 % 4 3,65 %

5 4,31 % 4,18 % 4 3,65 % 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Banken AS Miljøfyrtårn KLP Banken AS Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,76 % 6 5 4,31 % 4,18 % Prosent 4 3 3,21 % 3,65 % 2 1 211 212 213

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2002

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2002 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-1977/2003 ISBN 82-7655-221-8 Sammendrag SFTs miljøindikatorer for viser samlet sett mer variasjon enn tidligere år. Vi har registrert økt energiforbruk, flere

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljørapport - Borgund vidaregåande skole

Miljørapport - Borgund vidaregåande skole Miljørapport - Borgund vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS Energimerking og fjernvarme av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS 1 Energimerking Myndighetene ønsker at energimerket skal bli viktig ifm kjøp/salg av boliger og

Detaljer

Avantor Organisasjon Oktober 2012

Avantor Organisasjon Oktober 2012 Forvaltningsdirektør Roy Frivoll Eiendomssjef Øyvind Engan Eiendomssjef Geir Storsveen Eiendomssjef Jan André Sæther Eiendomssjef Bjørn Nygård Driftssjef Tor Olsen Driftsleder Jostein Odden Servicevaktmestere

Detaljer

Miljørapport - Kristiansund vgs

Miljørapport - Kristiansund vgs Miljørapport - Kristiansund vgs Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2013 03.04.2013 2010 2011 NB! Omsetning var registrert inkludert mva. t.o.m. 2009-rapporten Arbeidsmiljø

Detaljer