Rigget for vekst. Administrasjonen i NiT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rigget for vekst. Administrasjonen i NiT"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Administrasjonen i NiT Rigget for vekst NiT er en interesseforening som helt siden 1862 har arbeidet for at det skal bli enklere å starte og drive næringsvirksomhet i regionen, for å samle våre medlemmer i et lønnsomt fellesskap, være en attraktiv møteplass og en pådriver i næringspolitikk. I 2014 fikk vi tre nye medarbeidere med på laget som bidro til at Næringsforeningen styrket sin innsats for å bedre rammevilkårene for næringslivet. NiTs aktivitetsnivå reflekterer at næringslivet i landsdelen gjør det bra. Vi har et bredt sammensatt næringsliv og nærhet til fremragende kunnskapsmiljøer. Ved inngangen til 2014 valgte mer enn virksomheter med ansatte i Trondheimsregionen å være medlemmer i fellesskapet som Næringsforeningen utgjør. Dette er en medlemsøkning på hele 50 prosent siden Vi takker alle våre medlemmer for tilliten, og ser frem til et fruktbart samarbeid også i årene som kommer! BERIT RIAN Administrerende direktør Dir. tlf: E-post: TORGEIR SØLSNES Markedssjef Dir.tlf E-post: ANNE KRISTIN STENE Senior Advicer, ATA Carnet Dir.tlf E-post: ANNE GRETHE SMISTAD LEIN Salgs- og markedskoordinator Dir.tlf E-post: ANNE KATHRINE WILLUMSEN General Manager Int. Business Dir.tlf E-post: KENNETH STOLTZ Kommunikasjonsansvarlig Dir.tlf E-post: HANS PETTER ØIEN KVAM Daglig leder NiT Melhus Dir.tlf E-post: EVA CHRISTIN WANG Resepsjon/kontor Dir.tlf E-post: CHRISTIAN HAUGEN Næringutvikler Dir.tlf E-post: BØRGE BEISVÅG Næringspolitisk leder Dir tlf E-post: KAARE HAGERUP Daglig leder NiT Malvik Dir.tlf E-post: INGRID MOEN Møtekoordinator/trainee Dir.tlf E-post: 2 Årsrapport 2014

3 Styrets tilbakeblikk Styrets tilbakeblikk 2014 Feiring. Styreleder Knut Efskin i NiT spanderer kake på stortingsrepresentantene Linda Hofstad Helleland (leder av transportkomiteen) og Sivert Bjørnstad, som jobbet utrettelig i sine partigrupper for at Regjeringen skulle fatte en avgjørelse om nytt logistikknutepunkt sør for Trondheim etter mange års lokaliseringsdebatt. En fornøyd kommunalråd og gruppeleder fra Trondheim FrP, Elin Marie Andreassen, skjenker kaffe. Foto: Kenneth Stoltz Styret er meget tilfreds med det arbeid som er utført av Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) i Gjennom aktivt næringspolitisk arbeid, møteplassen, medieomtale og arbeidet i fagråd, prosjekter og utvalg, samt bredere geografisk tilstedeværelse, har NiT styrket sin posisjon i året som har gått. Dette har bidratt til å gi foreningen større slagkraft for å nå visjonen om å bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste. Styret er av den oppfatning at foreningen lever opp til sine verdier: ryddig, offensiv og samlende. Styret retter en stor takk til alle som har bidratt med frivillig innsats gjennom fagråd, styrer, utvalg og prosjekter, samt til administrasjonen i NiT, for det arbeid som er utført i Styret takker også foreningens samarbeidspartnere for deres bidrag til NiTs arbeid. Næringsforeningens løfter til medlemmene: LØFTE NR. 1: PÅDRIVER I NÆRINGSPOLITIKK NiTs styre har i 2014 hatt følgende prioriterte næringspolitiske saker: PÅ REGIONALT/LOKALT NIVÅ: Økonomisk vital og miljømessig god sentrumsutvikling Sentrumsutvikling i alle kommuner der NiT har avdelingskontor er viktig for foreningen. NiT har i 2014 hatt særskilt fokus på parkering i Trondheim sentrum gjennom påtrykk for etablering av P-hus under Torvet. NiT har deltatt i flere møter og workshops om parkering, og kommet med innspill til kommunens arbeid med evaluering av eksisterende parkeringspolitikk, samt avgitt høringsuttalelse vedrørende inn- og utkjøringsløsninger for P-hus under Torvet. HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE: Forside: Illustrasjon: Arkitekt Arne Vesterlids vinnerutkast til Handelsstandens Hus, i dag Næringslivets Hus i Dronningens gate 12. Forsidefoto: Kenneth Stoltz Layout: Bennett Reklamebyrå AS Trykk: Fagtrykk AS Opplag: Årsrapport

4 Styrets tilbakeblikk Historisk beslutning. I den saftigste indrefileten av byen vil containere og togskinner etter hvert vike for storstilt nybygging. F.v.: Sivert Bjørnstad (Frp), John-Ragnar Aarset (H) og Linda Hofstad Helleland (H) var svært fornøyd med å få godsterminalsaken på skinner etter kun 5 måneder i regjeringskontorene. Foto Kenneth Stoltz Foreningen har videre deltatt i et prosjekt for revitalisering av bryggene i Kjøpmannsgata i Trondheim, og i ulike aktiviteter for utvikling av en levende og attraktiv Midtby. NiT har jobbet for å få på plass en revisjon av dagens gatebruksplan for Midtbyen, samt gjenåpning av Gamle Bybro. NiT deltar aktivt i styret i Midtbyen Management AS, og i Strategisk samarbeidsforum for Midtbyen. NiT Midtre Gauldal har deltatt i arbeidet med utvikling av ny sentrumsplan for Støren som ble vedtatt i 2014, og NiT Malvik med tilsvarende planarbeid for Hommelvik sentrum som skal vedtas i Nok tilgjengelig næringsareal NiT jobber med å fremskaffe nok tilgjengelig næringsareal i alle kommuner. Det er mangel på areal til arealkrevende virksomheter i og nært Trondheim. Interkommunal arealplan (IKAP) løser etter NiTs syn ikke Trondheims utfordringer med tilstrekkelig areal til arealkrevende virksomheter, noe foreningen har påpekt i høringsinnspill til IKAP 2. Det er også mangel på sjønære næringsarealer. NiTs mål har vært en arealreserve i Trondheim på dekar næringsareal. I Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun jobbes det med å fremskaffe byggeklare næringsarealer. NiT Melhus har hatt prosjekt med å bistå ifht. salg av arealer i Hofstad leir. Arealene er nå fulltegnet. Foreningen har foreslått etablering av en «grønn strek» rundt Trondheim, der areal innenfor streken kan byomformes, mens områdene utenfor kan reserveres til landbruk. Trondheim kommune jobber nå med en sak om «grønn strek» som et første element i en kommende kommuneplanmelding om langsiktig byvekst. Mer næringsfremmende politikere NIT har hatt møter med de fleste politiske partier for å påvirke innhold i partiprogrammene frem mot kommunevalget i Foreningen har kvartalsvise møter med politiske ledelse i Trondheim kommune, og avdelingskontorene utenfor Trondheim har også faste møter med politisk og administrativ ledelse i de respektive kommunene. NiT har invitert politikere til foreningens arrangement og har i flere møter avholdt debatter med politisk deltakelse. PÅ NASJONALT NIVÅ: Regional forvaltning av deler av statens finansielle formue i unoterte aksjer NiT har jobbet aktivt med videreføringen av prosjektet som har som mål at deler av statens finansielle formue skal plasseres i unoterte aksjer og at forvaltningen skal skje fra kompetente miljøer i de største byene i Norge. Det er tidligere oppnådd tverrpolitisk enighet om denne saken lokalt og regionalt, men det eneste partiet nasjonalt som har tatt dette inn i sitt partiprogram er FrP. NiT har hatt møte med finansministeren om saken, og fulgt opp temaet i samarbeid med næringsforeningene i Bergen og Stavanger for å skape felles fokus og engasjement. Arbeidsgruppen for prosjektet har også fulgt opp dette overfor flere sentrale politikere, og NiT har tatt opp saken i møter med politikere på alle nivå, herunder stortingspolitikerne fra Trøndelag. Gode rammevilkår for FoU/utdanningsinstitusjonene NiT har vært en aktiv pådriver for HiST avd. Handelshøyskolen i Trondheims samlokalisering med NTNU på Hesthagen, og utvikling av fagtilbud rettet mot kommersialisering av teknologi. 4 Årsrapport 2014

5 Styrets tilbakeblikk Ministermøte. NiT-direktør Berit Rian og Fagråd Finans var vertskap for finansminister Siv Jensen i februar. Tema for møtet var regional forvaltning av deler av statens finansielle formue i unoterte aksjer. Foto: Kenneth Stoltz Andre viktige saker har vært å gi innspill til prosjektet HiST 2020 og NTNUs visjonsrapport om samling av campus. Det har vært utøvd påtrykk for å sikre fremdrift i det videre arbeid med Ocean Space Center som nå har fått planleggingsmidler, samt jobbet for å skaffe oppstartsmidler til nytt helsefagsbygg for HiST på Øya, og satt fokus på Trondheims behov for tildeling av flere studentboliger. NiT deltar i Strategisk samarbeidsforum for kunnskapsbyen der topplederne fra kommunen, fylkeskommunen og FoU/utdanningsinstitusjonene er med. NiT har deltatt i etablering av samarbeidet «Nordens beste studieby». Arbeidet med kobling student næringsliv skal forsterkes gjennom det nye samarbeidet. Gode samferdselsløsninger for regionen, herunder rask av klaring av nytt logistikknutepunkt I april 2014 ble det fra regjeringen bestemt at Jernbaneverket kun skulle utrede Torgård og Søberg som mulige lokasjoner for ny godsterminal for bane i Trondheimsregionen, i tråd med blant annet NiTs ønsker om ny lokalisering sør for Trondheim. NiT har deltatt aktivt i utredningsarbeidet gjennom deltagelse i Jernbaneverkets referansegruppe for prosjektet. NiT har i samarbeid med Vegforum Trøndelag vært en pådriver for å få på plass en helhetlig og rask utbygging av E6 Sør Trondheimsveien, med oppstart for Soknedalen i Det er i samarbeid med Vegforum avholdt møter med politikere på ulike nivå om viktige samferdselssaker for regionen. NiT har engasjert seg i videre utbygging av E6 Øst og kryssløsning for Sveberg som er avgjørende for videre utvikling av næringsarealer i området. Å få på plass en god løsning for utbygging av FV 704 fra Sandmoen til næringsarealene på Tulluan, er også noe NiT har jobbet aktivt med. Andre næringspolitiske saker NiT har jobbet med mange næringspolitiske saker ut over de ovennevnte i Følgende kan nevnes: Reduksjon av gategrunnsleie for uteservering i Trondheim Etablering av et prosjekt som skal utarbeide en overordnet langsiktig byplan for utvikling av Trondheim i regi av Fagråd Eiendom Midlertidig stopp for områdeplanen for Tempe, Sluppen og Sorgenfri som etter foreningens syn hadde store mangler og ikke hensyntok næringslivets interesser Etablering av prosjekt for forbedring av kommunale reguleringssaker Bedre involvering av næringslivet rundt stenging av Haakon VIIs gate Påvirkning overfor fylkeskommune og kommuner for å tillate innenlands vindkraftutbygging som vil styrke kraftsituasjonen i regionen Styrking av togtilbud til Melhus som ble en realitet i 2014 Revidering av arealplan for Skaun Revidering av skjenkepolitikken i Trondheim Etablering av Servicesenter for utenlandsk arbeidskraft (SUA kontor) i Trondheim Videre har NiT gjennomført undersøkelse av næringslivets syn på kommunereformen og fremtidig kommunestruktur. NiT har også jobbet for å få stoppet innføring av nye kommunale gebyrer for næringslivet i flere av kommunene der NiT er representert. Årsrapport

6 Styrets tilbakeblikk Trøndelags tilstand. Det er godt for næringslivet at vi har en Statsråd som inkluderer oss og har en vilje til å gå i dialog med oss, sa Merethe Storødegård i Vegforum, og overleverte statusrapport for trønderske veier og banestrekninger. Foto Kenneth Stoltz Samarbeid. Berit Rian, rådmann Olaf Løberg i Klæbu kommune og Bjørn Riise, banksjef i Klæbu Sparebank samt styreleder i Klæbu Næringsforum, diskuterer et formalisert samarbeid mellom Klæbu Næringsforening, Klæbu Næringsforum og NiT. Foto: Ragnhild Bergsmyr NiT har deltatt aktivt i arbeidet med gjennomføring av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen, og i Luftfartsforum TRD som jobber for å sikre gode direkteruter fra Værnes tilpasset næringslivets behov, effektive tilbringertjenester og optimale rammevilkår for utvikling av lufthavnen. NiT har videre gjennomført en landsdekkende næringspolitisk undersøkelse i 2014 i samarbeid med næringsforeningene i de andre storbyregionene i Norge. Foreningen har også avgitt flere høringsuttalelser om saker som berører næringslivet i regionen, og gjennomført en rekke møter med politikere lokalt, regionalt og nasjonalt. NiT deltar aktivt i Storbyalliansen (samarbeidsforum for næringsforeningene i de seks storbyregionene i Norge), og i Det norske Handelskammerforbund som er paraplyorganisasjonen for næringsforeningene i deres internasjonale virksomhet. LØFTE NR. 2: ATTRAKTIV MØTEPLASS NiT har gjennomført et høyt antall møter i Resultatet ble 150 seminarer med totalt deltakere, som er noe høyere enn året før. Årets viktigste arrangement var Manifestasjon 2014 der ca. 800 personer deltok. Et annet større arrangement vartrøndelagsdagen 2014 med ca deltagere en arena der trønderske bedrifter fikk muligheten til å profilere seg overfor studentene i Trondheim. Det ble gjennomført egne «bli kjent»-møter for nye medlemmer, og et nytt møtekonsept som skal bidra til økt salg for medlemmene i form av en møtecup to ganger i løpet av året. I tillegg til medlemsmøtene er det avholdt en rekke møter i styret, de 23 fagrådene, GROnett, Nettverk økonomi, og i diverse prosjekt grupper, styringsgrupper og utvalg der NiT er representert. NiTs medlemsmagasin Midtpunkt med et opplag på kom ut med seks utgaver i Leserundersøkelser viser at bladet har meget god oppslutning. NiTs Facebook- og LinkedIn-sider har også fått flere aktive brukere i året som har gått. NiT hadde videre en meget god synlighet i media i NiT inngikk i 2014 avtale med en ny hovedsamarbeidspartner E.C. Dahls Eiendom AS. Priser og utmerkelser Også i 2014 har NiT delt ut en rekke priser og utmerkelser enten alene eller i samarbeid med andre. Prisen Årets Handelsbedrift gikk til Prøven Bil, prisen Årets Bedrift ble tildelt Aqualine, og Madame Beyer-prisen gikk til Berit Rian, adm. direktør i NiT. Videre ble Adolf Øiens Etablererstipend gitt til ThermaSiC, AssiTech og BeatStack, mens Eksportørprisen Midt-Norge gikk til Devico. LØFTE NR. 3: SAMLE NÆRINGSLIVET I ET LØNNSOMT FELLESSKAP Foreningen har fått 351 nye medlemmer i Det totale medlemstallet ved utgangen av året utgjorde 1.526, en netto økning på 219 fra året før. NiTs representerer med dette ca ansatte. Styret ser seg meget godt fornøyd med medlemsutviklingen i Årsrapport 2014

7 Styrets tilbakeblikk Attraktiv møteplass. Nesten deltagere totalt fant veien til NiTs 150 seminarer/konferanser i Foto: Gry Karin Stimo Administrasjonen i NiT ble i 2014 styrket gjennom ansettelse av næringspolitisk leder, daglig leder for NiT Malvik og NiT Klæbu og møtekoordinator. NiT hadde 12 ansatte ved utgangen av året. Det ble også ansatt daglig leder for NiT Midtre Gauldal som startet i stillingen i februar Dette gjør at NiT står enda bedre rustet til å samle næringslivet i et lønnsomt fellesskap. Foreningen opprettet fem nye fagråd i Fagråd Kommersialisering av teknologi, Fagråd Styrearbeid, NiT Klæbu, NiT Midtre Gauldal og NiT Heimdal. NiT har nå totalt 23 fagråd som involverer ca. 220 ledere fra regionens nærings- og arbeidsliv som jobber på dugnadsbasis til det beste for fellesskapet, og er en viktig ressurs for utviklingen av et sterkt næringsliv i Trondheimsregionen. Styret er meget godt fornøyd med de resultater fagrådene har oppnådd i Den internasjonale virksomheten i NiT har i 2014 gjennomført flere seminarer med internasjonalt innhold, samarbeidet med regionale aktører innen det internasjonale området, jobbet med prosjektet «Grenseløse bransjemøter» - et samarbeid mellom Midt-Norge og Midt-Sverige, utstedt en rekke ATA Carneter og sertifiseringer, tatt imot representanter fra flere ambassader, lagt til rette for delegasjonsbesøk i regionen, samt deltatt på internasjonale handelskammersamlinger. NiTs forretningsnettverk for kvinnelige ledere og nøkkelpersoner GROnett har hatt et aktivt år også i GROnett hadde 618 medlemmer ved utgangen av året, og arrangerte i 2014 totalt 20 fagseminar og nettverkssamlinger med ca deltakere. GROnetts mål er å øke andelen kvinner i styrer og ledelse i regionens virksomheter. NiT leder Næringsalliansen for Trondheimsregionen som er et samarbeidsforum for næringsforeningene i 11 kommuner og Næringsrådet for Trondheimsregionen som skal sørge for gjennomføring av Strategisk næringsplan. NiT har også deltatt i arbeidet til Trondheim Helseklynge. NiT forsterket sin regionale rolle ytterligere i 2014 gjennom etableringen av avdelingene NiT Klæbu og NiT Midtre Gauldal med egne fagråd og egne daglige ledere. NiT har i 2014 jobbet med tre strategiske satsningsområder: Kommersialisering av teknologi - hvor målet er å bidra til en dobling av antall teknologibedrifter og ansatte i disse innen 2025 Tilgang på relevant kompetanse Styrking av teknologihovedstaden Trondheim Arbeidet med de strategiske satsningsområdene videreføres i Styret i NiT vil også i tiden fremover gjøre sitt ytterste for at foreningen skal nå sitt overordnede mål: Trondheimsregionen skal være det sted i Norge hvor det enklest å starte og drive næringsvirksomhet. Årsrapport

8 Medier og kommunikasjon Økt synlighet i 2014 Målet for NiTs kommunikasjonsarbeid er å øke kjennskap til og oppslutning om NiTs virksomhet gjennom synlig het i tradisjonelle og sosiale medier. Næringsforeningen ble hyppigere sitert og økte sin tilstedeværelse på flere plattformer i 2014 sammenlignet med året før. Dermed når vi ut til stadig flere med vårt budskap. Medieomtale 376 oppslag i norske medier i 2014 innebar en økning på 45 prosent fra 2013, da NiT fikk omtale i 260 medieoppslag og en dobling på to år (186 medieoppslag i 2012). I gjennomsnitt ble NiT omtalt 31 ganger per måned i norske medier i Adresseavisen (79 oppslag på papir og nett) og Trønderbladet var mediene NiT oftest fikk omtale i. Noen av våre saker fikk bred medieomtale nasjonalt, eksempelvis da finansministeren besøkte Næringsforeningen med regional forvaltning av oljefondet som tema. Midtpunkt Næringslivsmagasinet Midtpunkt distribueres 6 ganger årlig per post til ledere og nøkkelpersoner i næringsliv, akademia og samfunnsliv i Trondheimsregionen. I en leserundersøkelse i mars 2014 oppga nær 90 prosent av leserne at de har en ledende funksjon i sin virksomhet. Opplaget økte fra eksemplarer i 2013 til eksemplarer ved utgangen av 2014, og gjennomsnittlig sidetall per nummer økte med 15 prosent til 46 sider. Årgangen sett under ett bidro Midtpunkt til at NiT skjerpet søkelyset mot foreningens viktigste næringspolitiske saker. Både næringsliv og akademia, politikere og administrasjon, samt NiT selv utfordret og ble utfordret på næringspolitikk i Midtpunkt i Leserundersøkelsen i mars 2014 viser at Midtpunkt lykkes godt med å ta opp saker som næringslivet er opptatt av. I årets seks utgaver ble 111 virksomheter omtalt i redaksjonelle artikler, 351 virksomheter ble oppført i spalten Nye medlemmer i NiT, og 42 virksomheter valgte å profilere seg mot ledersjiktet i Trondheimsregionens næringsliv gjennom annonsering i Midtpunkt. Annonseinntektene i 2014 var på samme nivå som året før, knapt 1,2 millioner kroner. Facebook Ved årsskiftet var det følgere på NiTs Facebookside en økning fra følgere følgere ved inngangen til Facebook bidro til at NiTs aktiviteter stadig oftere ble omtalt og delt. Stadig flere melder seg på NiTs møter via Facebook-siden. NiT opprettet også egne Facebook-eventer med god påmelding og stor grad av deling og stor grad av engasjement i form av deling og likerklikk. LinkedIn Ved årsskiftet hadde vi medlemmer på NiTs LinkedIn-gruppe (lukket gruppe) en økning på 306 medlemmer. NiTs LinkedIn-gruppe Styrerommet, et kompetansenettverk for kvinner i lederposisjoner som ønsker å stille seg til disposisjon for styreverv i trøndersk næringsliv, økte fra 333 til 460 medlemmer i løpet av midtpunkt1/14 midtpunkt2/14 midtpunkt3/14 midtpunkt4/14 midtpunkt5/14 midtpunkt6/14 Talerøret NiT-direktør Berit Rian er engasjert og utålmodig på næringslivets vegne Ønsker mer næringsfremmende politikere Her er NiTs næringspolitiske prioriteringer i 2014 Midtbyen i fokus E. C. Dahls Eiendom ny samarbeidspartner for NiT Tema: De skriver om næringslivet HRG Nordic: En pionér vender hjem Startup Weekend: Start en bedrift på 54 timer Tema: Lokale mikrobryggerier i medvind Reisetips: Gyldne omveier ute og hjemme Professor: Ledere lite innovative Tema: Skjenkepolitikk Vintervoll: Setter nye rekorder Scandic Lerkendal: Skaper liv i døsig bydel Tema: Korrupsjon ISFIT-president Marius Jones utfordrer næringslivet Næringspolitikk Regjeringen forenkler for milliarder Manifestasjon 2014 Prisdryss med kongelig glans Ny gågate: Tidlig julegave til Midtbyen Ny i NiT: Bygger Trøndelag fra Støren Jubilanten: Skibnes Arkitekter 30 år Et magasin om og for næringslivet. Midtpunkt utkommer annenhver måned, og finansieres av annonseinntekter. 8 Årsrapport 2014

9 Økonomi Valuta Aust. dollar Danske kr. Euro Jap. yen Kan. dollar Br. pund Svei. francs Svenske kr. US Dollar AUD DKK EUR JPY CAD GBP CHF SEK USD siste år Oljepris(+0,79% ) ,44 5,42 110,93 111,06 8,29 8,28 5,89 5,88 5,44 5,43 10,06 10,04 678,02 679,73 92,80 92,62 6,03 6,03 s s s s s s s s n Siste: 110,64 Februar 2014 Februar 2013 Medier og kommunikasjon miredaksjonen: Telefon Kontakt økono avisen.no NYHETER KLASSEKAMPEN Torsdag 27. november 2014 Melhus fram mot Næringslivet i Trondheim vil skape en storbyregion: Får nei fra naboene STORBY: Næringslivet i Trondheim vil utvide byen. Men naboene vil ikke slukes. KOMMUNEREFORMEN Av Frida Holsten Gullestad muen. norske oljefor To tredeler av næringslivet i Trondheim vil at byen skal bli større ved å slå seg sammen med flere av nabokommunene. Høyt på ønskelisten står de tre kommunene som omkranser byen, Klæbu, Melhus og Malvik. Derfra får næringslederne ett ja og to rungende nei. Dette kommer fram i en undersøkelse blant trønderske næringslivsledere utført av Næringsforenigen i Trondheimsregionen (NiT). n I Klæbu vil 86 prosent av de fra Siv - Vi likte svarene er nene: Finansminist Åpner for regio ES Siv Jensen t, vil ikke være konkre men åpner likevel for en fremtidig ning regional forvalt av deler av den Foto: NILS H. TOLDN igang med en Regjeringen er an vår og jobber med gjennomgang av hvord skal s hørt signalene, best ger for Staten ning av deler milliardformue plass en ny forvalt dene, styrt dette. Endrin kommer ikke før felles es. Næringsministeren oljefon forvalt idlene 8, Onsdag 26. februar 2014 oljefond utland langt i å av de norske er ikke noe med virkem med går dette er er, sen arbeid komm Jen de Siv utenfor Oslo. ementet i over en lunsj. man spekulerer er opptatt av å finansdepartavgiftssystemet og Finansminister det norske oljefondet - og ingen r av Større forbehold besøkte næ- Men regjerkapital slik at man kan skatte ningsreglene for Statens for Oslo. antyde at dele i få frigjort mme prosjekter. Og forvalt d innland og utland. Sist gang Siv Jensen forvaltes uten var før valget sen er igang. ringsforeningen hun mer tydelig møte lønnso er en del potensielt oljefon i fremtiden kan de proses i uren Denne det strukt Da var vi ser at sammenmed jobbet for å endre slik at deler fjor høst. er komplekst og kter som sliter om å flytte deler dene fornøyde med på Frps ønske ut i regionene, gode prosjekapital, sier Jensen til DetteRegjeringspartiene er oppnorske oljefon Vi er meget satt. g på ningen forvaltes i byene skjønner at hun av disse kan at noe av felles- av forvalt for investeringer i tilgan eavisen. signalene. Vi oss noe nå, men Oslo, og, og åpne hun tirs- Adress ikke kan love hørt vårt ønske utenfor investeres i selselskaper. Når før de kommer formuen kan de internasjo- unoterte som finansminister, hun har sett og r er kommer ikke tning. Det er dag møtte skaper utenfo rer i over forbehold enn Endring om regional forval kule flere ta spe hun e. man måtte nale børsen mpen. gode signaler. e er ikke noe Rian, administrehun gjorde i valgka Det sier Berit i Næringsforem ligger fast, dett ny forvaltning Frps progra fremst j. rende direktør heim. Hun har Ønsker luns regjeringen og men vi regjererer først og de en ret har utford Trond vi I går, og ningen i attformen noen år flyttes finansminister Siv Jensen på regjeringspl har SIV JENSEN (FRP) tro på at det omfra ut av Oslo. i løpet av denne utarbeidet. Men regjeringen r håper at man makt og penge kan ha på i Stavanger, regjeringsperioden Kapitalforvaltere heim har lenge Bergen og Trond Årets næringskonferanse vil i hovedsak dreie seg om utviklingsmuligheter for Melhus Kommune i årene framover. Det er leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) avd. Melhus, Hans Petter Øien Kvam, som sammen med fagrådet i NiT Melhus har lagt opp programmet foran næringskonferansen som avholdes på Trøndertun 4. juni. Det er utrolig mye som skjer i Melhus de kommende årene, og vi har invitert ulike bedrifter og personer for å si noe om utviklingsmulighetene i kommunen. Vi ønsker å synliggjøre bredden i næringslivet, og føler vi har fått til et spennende program som belyser mange utviklingsmuligheter fram mot år 2025, sier Kvam. kommunene til å tenke større og se mulighetene, sier Storødegård. Hun tror nye storbykommuner muliggjør større satsinger, på vei, kollektiv og trafikknutepunkt. FAKTA Kommunereform: n Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) har undersøkt holdninger til kommunestruktur. n 546 næringsledere i seks spurte slå seg sammen med Trondheim. n I Melhus vil bare 40 prosent beholde kommunen som den er i dag. Like fullt mener to tredeler at en eventuell sammenslåing med Trondheim ikke er ønskelig, og ser heller mot nabokommunen Skaun, Midtre Gauldal og Klæbu. n I Malvik vil 73 prosent helst beholde kommunen som den er i dag. 60 prosent ser sammenslåing med Trondheim TRONDHEIM: Vil sluke naboene, men får nei. som det dårligste alternativet, men er heller ikke spesielt ivrige etter å slå seg sammen med kommunene lenger nord eller splittes opp. Satser på storbyregioner Det er fornuftig å utvide storbyene til større bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier Merethe Storødegård, region- FOTO: SÖREN SCHAPER direktør i NHO Trøndelag. Hun tror større bykommuner vil tvinge seg fram, på tross av motstand fra randkommunene. Med den sentraliseringen som skjer rundt byene, vil dette tvinge seg fram av seg selv. Jeg hadde egentlig håpet at randkommunene var mer offensive. Jeg vil oppfordre NYHETER Godsterminalsaken har bidratt til stort engasjement i Melhus, og mulighetene rundt den eventuelle godsterminalen på Søberg skal også belyses ved konferansen. Det er Bjarne Wist fra Cargonet som skal holde innlegg om muligheter for næringsetablering i forbindelse med godsterminalen. Cargonet er en godstransportør på jernbane, og eies 100 prosent av NSB. Selskapet er Norges største godsoperatør på tog og har i tillegg et transportnett som omfatter linjer blant annet i Sverige, Danmark, Tyskland og Sveits. Både Melhus og Malvik mener imidlertid at de er store nok og vil nødig la seg innlemme i et nytt Stor-Trondheim. Begge steder er næringslivet fornøyd med nærheten til politikere og saksbehandlere i kommunen. I Melhus vil de gjerne fortsette å være den største parten, og vil heller inngå allianser med sine små nabokommuner: Sånn sett sier vi det samme som næringslederne i Trondheim. Også i Melhus er vi positive til å være den største parten i en eventuell sammenslåing, sier Hans Petter Øien Kvam, daglig leder i NiT Melhus. Han ser for seg en sammenslåing mellom Melhus og nabokommunene Skaun og Midte Gauldal. Melhustunet Sentrumsutvikling i Melhus er også sentralt, og Jomar Grøtan skal prate om Melhustunets betydning for utviklingen av Melhus sentrum. Per i dag foretas det milliardinvesteringer i Melhus Sentrum og Melhustunet er budsjettert med 350 leiligheter og med kvadratmeter næringsareal. Melhustunet skal i all hovedsak bygges ut av Skanska Norge AS som er et av verdens største entreprenørkonsern. Travtrener Noralf Brækken kommer på næringskonferansen for å snakke om etablering av nye Leangen travbane som kan komme til å ende opp nettopp på Melhus. Brækken mener at Melhus har best beliggenhet og størst næringspotensial, og dersom travbanen blir lagt til kommunen vil det bety mye for næringsvirksomhet. Det er tidligere hevdet at en ny travbane i Vollmarka vil bidra med så mye som 50 nye arbeidsplasser til kommunen, men lokaliseringen er foreløpig ikke avgjort. KLASSEKAMPEN Økonomiske trender Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eikagruppen AS, vil bidra på næringskonferansen med innlegg om økonomiske trender og utviklingstrekk for Norge. Andreassen har hovedansvar for makroøkonomi i inn- og utland, og har de siste 20 årene jobbet med makroøkonomiske analyser i DNB, Alfred Berg og Norges Bank. Nå er han tilsatt i Eika Gruppen AS, som er et norsk finanskonsern og bankallianse. Finanskonsernet leverer finansielle tjenester, mens bankalliansen er et samarbeid mellom nær 80 selvstendige norske lokalbanker. ViFAMILIEHELG l ha en del av kaka Gratis familieomvisninger Aktiviteter for hele familien, hele helgen. Se utstillingene «Gjennom naturen» på Munchmuseet og «Gjennom naturen En røff guide» på Stenersenmuseet. Av Frida Holsten Gullestad For program (tekst og foto) TRONDHEIM se og VELKOMMEN! Vi får ikke god nok avkastning på oljepengene og vi utåpent lørdag og søndag. nytter ikke den kompetansen Gratis inngang begge museer, begge dager. som sitter rundt i Norge, sier Berit Rian, leder av Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT). I flere år har miljøene utenfor Oslo jobbet for at deler av mber 2014 oljefondet skal kunne forvallørdag 6. septe tes i miljøer utenfor hovedstaden. De vil dessuten at pengene skal kunne plasseres i selskaper som ennå ikke er notert på børs, i unoterte aksjer. Tirsdag var finansminister Siv Jensen i Trondheim, hvor hun ble utfordret av næringsforeningene i Trondheim, VIL DELTA I DET GODE SELSKAP: Næringsmiljøet i Trondheim Bergen. Stavanger. jobber hardt for at Siv Jensen skal tillate utenfor hovedstaden. Her ser vi at deler Program Næringskonferansen Ny travbane? Næringsmiljøer legger press på finansm inisteren: PENGER : Næringsnovember på Munchmuseet og Stenersenmuseet miljøer i Trondheim, Stavang erverdens eldste apeskjelett spennende foredrag av Jørn Hurum, Møt Ida, og Bergenpaleontolog frir til ved Naturhistorisk museum Siv Jensen (Frp) for barn være kreativ med materialer fra naturen Verksted for å få være med å Kuratoromvisninger forvalte oljefonøgler i mosen en rekonstruksjon av øgler fra Svalbard dets 5000 milliar Kunst og klimakrise samtale med Nina Jensen, generalsekretær der kroner. i WWF Norge og billedkunstner Elin Tanding Sørensen foreningen i Trondheimsregionen. Godsterminal Trekker i bremsen kommuner har svart. n To tredeler av lederne i næringslivet i Trondheim vil slå sammen bykommunen med naboene rundt. n Malvik ( innbyggere) og Melhus ( innbyggere) er begge vekstkommuner og sier nei. n Klæbu (590 innb.) sier ja. ØNSKER VELKOMMEN TIL NÆRINGS-KONFERANSE: Hans Petter Øien Kvam er daglig leder i Næringsforeningen i Melhus, som er tilknyttet Nærings- Fakta 14 Nyheter Variert program Onsdag 4. juni kl Økonomiske trender og utviklingstrekk for Norge v/jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen Kommunesammenslåing og identitet v/svein Johan Frisvoll, Senter for Bygdeforskning Fremtidens kommunikasjonsmåter, i et markedskommunikasjonsperspektiv magnet for tilreisende, status for næringsareal i kommunen og Melhus som satsingsområde for NSB. Hele programmet er også tilgjengelig via Næringsforeningen i Trondheimsregionens nettsider. Hans Petter Øien Kvam forteller at målsettingen for konferansen er at flere skal få innblikk i omfanget av det som skal skje framover i kommunen, og han håper så mange som mulig av næringsforeningens medlemmer og andre har mulighet til å komme og knytte nærmere kontakt under årets konferanse. Det blir også mulighet til å stå på stand og profilere seg. Årets næringskonferanse avholdes onsdag 4. juni på Trøndertun Folkehøgskole. Påmelding kan gjøres enten via nettsiden eller man kan kontakte Hans Petter Øien Kvam direkte på telefon eller epost Det er i tillegg flere andre aktuelle programposter for næringskonferansen, deriblant status utbyggingen av E6, Gaula som ressurs og Av Karen Gunnes v/dag Johansen, Bennett Reklamebyrå AS Gaula som ressurs og magnet for tilreisende v/torstein Rognes, Gaula Natursenter Godsterminal, muligheter for næringsetablering v/bjarne Wist, Cargonet Status for næringsareal i Melhus kommune v/hans Petter Øien Kvam, NiT Melhus Etablering av nye Leangen travbane på Melhus? v/noralf Brækken Melhus et satsningsområde for NSB v/asle Nordbotten, NSB Status for E6 utbygging i kommunen v/kjetil Strand, Statens Vegvesen Melhustunet sin betydning for sentrumsutvikling i Melhus v/jomar Grøtan Innspill og erfaringer fra sentrumsutviklingsprosjekt v/hus Arkitekter Offensive Melhus - Konsekvenser og muligheter v/ragnar Torland, Melhusbanken Møteleder Hans Petter Øien Kvam, NiT Melhus 3 Bilag til Trønderbladet 27. mai Malvik-Bladet Onsdag 20. august 2014 Bedriftenes nye mann Potensialet trigger meg. Aksen mellom en stor by og flyplassen er bestandig viktig og med stort potensial. Kaare Hagerup (43) er i gang som daglig leder i Næringsforening i #gjennomnaturen Trondheimsregionen (NiT) med salm kyllinger Malvik. I 30 prosent stilling skal Hagerup jobbe for å gjøre det enda mer attraktivt å etablere og drive næring i Malvik kommune. Jeg gleder meg veldig. Det er en artig kommune å jobbe i, sier Hagerup. januar 2014 Torsdag 23. tede besetniner dlegging av smit ene som of salmonellatyp hos menn salmonellose Ønsker seg invitasjoner opphevet før man arbeidet pågår, og desinfiseringsjef Jan Kåre ger blir ikke smittestoff i dyr eller EU. Den er ikke så vanlig Så langt har han så vidt kjent på at ble oppdaget nyjobben. Første arbeidsdag var sier seksjonss Mattilsynet i sikker på de oppholder seg i er Salmonellaen prøve før rer helst i bro isk 4. august og dermed er han inne i i miljøet eg- og oppt pa, opplyser Bjørkås hos ved obligator tter får fjørfeanl r, entusiasme: Ingen Dere drett i Euro et. bare sin tredje uke. Nå håper han fjern i Gauldal. ting. e på 30 dage tvil omsalm at Kaare onella finnes o å få mange invitasjoner i dageneslak get en karanten seg før nye kyll- Hagerup tgleder t hos fugler og ukene framover. anne ekyllingen hos Mange prøver lokalet står tomt til åblan gjøre en viktig slakt der av kom er ene Jeg ønsker å bli invitert ut iprøv s inn. arbeidet ble bekden kan også jobb for næringslivin. desinfiserings et ta nye inger kan sette lige usent i Gauldal, Når bedriftene. På den måten kan jeg prod vet i Malvik. Nå og en et ilsyn itutt Jensen med politisk rådgiver Petter Kvinge fôr ogvilsmittefar use av oljefondet forvaltes hanvia besøke komfinne ut hvilke utfordringer som reftet av Veterinærinst Tvedt (til høyre) og Yngve Brox (H). ferdig skal Mattkre at bakterien prod 15. alle e tis men Norg Vil ha fortgang ter, bedrifter. la infan munens å forsi finnes, og få kartlagt både muliguvanlig i besøk som nå erfoto: påviste salmonelr senere ble 13 prøver for FAKTA RICHARDrutin BAKKENer for av oljefondet i unoterte aksjer. Under besøket var oppforgode heter og utfordringer, sier Kaare onella infantis, 99,8 prosent av statens finansijanuar. To dage et og sendt til er fjernet. iverksatt omfattende Salmst i Sør-Trøndelag, er ikke skal inn i anlegget, slik (NBIM) har lokalkontor I partigrammet står det også dringen fra Bent R. Eidem, lehagerup. er Oljeformuen: elle formue fra hovedstaden, e, påvi nger avliv Det er g åi Malvik kylli varianten over hele verden. at «forvaltningen av disse der for finansfagrådet i Nit, til 000 å få inn smitt spesiali seringer innenfor stra- Møtt ordføreren ningen av 20 er at NiT Malvik lettskal hissigsteintensjonen for om muli og i børsnoterte selskaper. demedlemsn Næringsforeningene i de ikke blant er etaking g. ledelse og styreavi kommunen. prøv pengene skal skje fra kompekke Antallet Jensen klar: kom i gang med tegi, uerin arbeidsrett, bedrifter. lavt, ogel haen kontor Eiendom og industri I første omgang er stillingenogi avde og destr likev Trondheim, Stavanger og Staten legger alle eggene i Må gjøre en ble avlivet Malvik smittekilden Be- ng. men forer tente miljøer i Norge.» som arbeidet så fort som mulig: tning med finne oljen arbeid. Hage rup vil jobbe å øke dette Det letes etter egnede lokaen 30-prosentstilling. Den nye, og første, sjefen i NiT Bese Bån Bergen jobber for at deler av g dyre 20 prosent av investe- Da Norge Øvri tespredni smit Da Siv Jensen var til Det er bygd opp en komtuell fant oljen valgte 17. januar.min Iuert mastergraden ligger ing ler slik at dette vil komme på plass hoveneeven vil bli til litt underveis, og betydelig. Malvikvisnakker entusiastisk om destr Statens pensjonsfond utland ringskurven. Det vil å bygge vask Hagerup s som men bake i Trondheim i petent forvaltningsindustri. en nasjonal oljeindusdet mange juridiske noe Større tilslutning til Næ- etter hvert. Men det aller viktigste gleder seg til å bli kjent sin «nye» kommune. lagtfag, er bånd skal forvaltes av miljøer gi høyere avkastning tri. Nå hold går, var hun denne Nå handler det om å ta neste kan vi velge det samme ringsforeningen vil gi oss en for meg er å være ute i bedriftene. Hva er det som trigger deg jeg naturlig nok håper kommer med eksisterende næringsliv. utenfor Oslo. og spredning av risi- for pengene, gang i en langt mer reise, sier Eidem. mener Rian, til nytte i arbeidet for nærings Så langt har jeg hatt et møte kraftigere røst inn i saker som er Kanskje vil det også bli en løsmedsom denne jobben? ko om man også in- fikk støtte n I dag forvaltes 99,8 prosent ansvarlig Siv Jensen kunne derimot fra Erik Hagen Det er potensialet som finnes foreningen, sier 43-åringen som med noen av medlemsbedriftene viktig for næringslivet i Malvik, ning med å ha kontor hos en av posisjon fra vesterte av oljefondet i unoterte investeringsselskapet i Malvik. I utgangpunktet er aksen jobber som selvstendig nærings- og ordføreren. Nå skal jeg ut å understreker Kaare Hagerup. fra Oslo. som finansminister. ikke love å skynde seg. medlemsbedriftene. Dette skal vi Viking aksjer, mener Rian. n Forvaltere som sitter nær Venture. Jeg føler jeg ikke Jeg har hørt dere, sa fifinne en god løsning på, garantemellom en stor by og en flyplass drivende konsulent. Oppdrags- besøke større deler av næringsstatens pensjonsvekstnæringene vil kunne bidra Bare for ti år siden alltid kan være like fri som nansministeren, som ikke rer Kaare Hagerup. en viktig akse. Her ligger porteføljen og kompetansen er livet. På den måten håper jeg å få Støtter seg på fagrådet hadde n VIIs gate Leang fond utland har så vi ikke Haakobukta med verdifull kompetanse og jeg var før. Jeg må Ha kunne love konkrete resultahatt denne samtalen det til rette for mye utvikling og i stor grad rettet mot eiendom, mange innspill på ting de enkelte Fra før er det en stilling i Malringen ako vidt begynt å se på da hadde stengt ved innkjø i skape ringvirkninger. passe meg for hva jeg Bent Eidem ter i løpet av den neste stornæringsaktørene er opptatt av, vik Næringsutvikling. Hva er Spennende prosjekt det vil være naturlig at det skjer teknologi- og industriutvikling. vi st nv unoterte verdier ved kompetanse ikke den typen til Nilsson Trela sier, ii's tingsperiod fordi n Jeg har jobbet mye med eienforeningene sier den ferske daglige lederen. mye. forskjellen på den jobben du skal Han trekker spesielt fram to viki det utenfor t en. ofte 'S g Oslo. Det blir Hun er like mener også at å kjøpe eiendom i ut- har skjedd østlig retning (åpen ate Lade en realitet, sa finansminister fullt opptatt av å finne bedre Norge bør investere mer Hagerup er utdannet dom og industri og jobbet mye gjøre og den jobben Ole Christi- tige muligheter for Malvik på enormt mye påkaare disg) landet. I siste kvartalsrapport se årene, motsatt retnin Arena Siv Jensen. metoder for å styrke kapitalpenger i selskap som ikke er an Iversen gjør i Malvik Nærings- spørsmål om hvilke saker han vil sa Hagen. DetMaster siste of Management fra for Lyng-gruppen, forteller Medlemsverving var 0,9 prosent av fondet plastiåret har investeringsmiljøeforvaltningen i Norge. børsnoterte, og at kompetanhandelshøyskolen BI, med Hagerup. ta fatt i. Pr. i dag består Næringsfore- utvikling? sert i eiendom, blant annet i Vil ikke ne skynde i Trondheim sen Dette Han er ansatt i et kommunalt Det er mange store spenseg på dette er gått under finnes fra utredning. å forutenfor o det nykjøpte kontorbygget Tivalte rundt hundre millioner Jensen var positiv til ideen Når regjeringen trekker sin hovedstaden, blant annet i aksjeselskap, mens jeg er ansatt i nende prosjekt på gang, men otv mes Square Tower i New York. kroner til fem milliarder kroom å plassere oljefondet i unokonklusjon sier vi fra til StorNæringsforeningen i Trond- tilretteleggelse av næringsareal i venture-selskapene i TrondStorbyforeningene utenfor ner i året. terte aksjer og å benytte seg tinget først. Dette er børssenheimsregionen. Det gjør meg noe Sveberg- /Stav-området er viktig. heim. t Oslo vil vri fokus over til unoleangen allé stengn På av sitive møtet mer uavhengig, men samtidig må Det samme med en mulig utviforvaltnings n opplysninge i Trondheim e miljø n g Oljefondet r i går som også terte, men trygge vekstselska forvaltes i dag av vi msv e ved krysset Haako - var også politikere fra både utenfor Oslo, men mener at ikke kan sitte og synse om i et vi samarbeide tett. versen møter i delse av motorveien. Det vil ha hei Norges Bank Investment ti per, og tror det vil være en forra n VIIs gate (steng Frp, Høyre og Ap til stede, og man i slike spørsmål må lunsjforedrag, sier hun til fagrådet som allerede eksisterer i mye å si for hele kommunen, Management. del å sitte nær der det faktisk Øvre begge retninger) finansfolk fra flere av regio«skynde seg langsomt», og Klassekampen. Malvik, så vi får tett kontakt, sier sier Hagerup, som understreker skjer Rotvoll nens ventureselskaper. sikre et bredt politisk flertall. Kaare Hagerup. at han ikke bare vil jobbe for nye I fjor sommer var partileder Eksemplene som brukes er mest av i Norge. Det ville være STORE MENGDER MED PLANTER SKAL UT! Jeg er glad for at dette er til Vi skal ikke gamble med Fagrådet består for øvrig av le- virksomheter og nye etableringer. Siv Jensen (Frp) positiv til å la teknologiutviklingen i Trondrart om vi ikke skulle benytte vurdering i regjeringen og våre felles framtidige pensjoder Olav Løvseth, som er leder for Det vil være fokus på å de andre storbyene slippe til. heim, havbruket i Midt-Norge sjansen til å skape en sterk e glad for at dere jobber bredt for ner det er snakk om enorme Sveberg Handels- og Nærings- tilrettelegge for nye etablerinpå et møte med Nit slo hun ban og energiselskapene i Stavannæring på basis av dette». rav å sikre enighet. Dette er spørspenger og selv små endringer park, Ivar Fjellseth ved Mersalg, ger i næringslivet i Malvik, men fast at «Staten er landets sue6 nt ALLE gerregionen. Forvaltningen Frp er dessuten det eneste nge mål som ikke egner seg for kan få store konsekvenser, sa Tone Moum Drazkowski fra Sen- også viktig å ivareta interessene verent største kapitalist, og Lea av oljefondet er dessuten allepartiet som har programfestet kjekling mellom blokkene, sa Jensen. terkontoret AS og Oddstein Rygg for eksisterende næringsliv. Det penger er noe av det vi har KLATREPLANTER rede spredt. Norges Bank Inat de ønsker å investere deler Høyre-politiker Yngve Brox. ved Hommelvik Sjøside. er betydelig lettere å utvide en Slik det er i dag forvaltes vestment Management eksisterende virksomhet enn å RHODODENDRON for næringsskape en ny, sier Kaare Hagerup, Kontorjakt vanskeligheter kon VIIs kproblemer og Roger Kjørsvik, term vilinal. sette-vi trykk på ytterkaare Hagerup vil inntil videre de langs Haa godsogså skaper både trafikbeisvåg, NiT, Robert Klein NiT, ny som nging på Lade av saken om ROSER Næringsdriven ndlini g tre viktige elementer for ha kontorplass Trondheim, men Mere r at sentrale Stengt: Langvarig veiste, fra venstre Børge tre ligerethe r en rask beha liker disse dårlig er oppgitt ove næringslivet. å næringsliv kreve isteren på banen, sier fra vens til de i området. Det H TOLDNES dersk ut NILS driven Trøn gate på Lade Foto: ser Rian, NiT. OG PRYDTRÆR Ikke tid til nøling: lle Kommunal saksbehandling, erdselsmin et er stengt, og Trondos, og Berit r. Nå må samf med den aktue H. TOLDNES råd NILS selv ninge, om i Foto:. utred r infrastruktur og arealplanlegging, gang veie GRATIS motor n. trenger ikke flere Trøndelag) og Berit Rian (NiT) tid. g stengesituasjone i by fører til sier næringsforeningens mann i A lan i FAKT (NHO ngt på rd nt 0 prose Storødegå forbli ste Veibygging og fjernkontroll Malvik. synker med 20 3 vi prøver å gjøre tilgjengelighets- ved kjøp av terrassemarkise ut august ulemper, men es trafikken ut. De arbeidene Dermed tving østlig retning grunn av betyr det vanskeåpent dem minst mulig e ikke vært GEIr OlAv FlåAN en i området mrådet i problemer, hadd Trafikksituasjon r Kjørsvik, av Ladeo mot Sirkus ivi nå utfører, Roge Konge nye veialternat over Leangbrua iteten er be- ligheter. er alvorlig, sier i Trondos. Han mulig før de kapas Shopping der for å havne i kø på plass. etableringssjef agt stor var flyt vene av gjort manda sen har grenset. Faren del potensielle Avhengig daglig leder i NiT, har i lang tid planl Lade med Statens vegve rushperioder for sykkelen Rian, bruer at City to terer av Berit bety Nye g i å kan de orien åpning av GByggin n over Haakon VIIs gate registreringer kelser på fra ett 2. hvor viktig det de andre steder for sannsynlig at berammet til understreker det er ssveie områ kunder velger øp. forsin et i ekspre tre 100 butikker, viser. ører som der ngen GARASJEPORTER > Mot Allé. innkj strekningen at næringsakt foregå anleggser seg i den retni og over Leangen tikknutepunkt oktober. i dag gjøre sine 3,5 minutter på allé-haakon tes logis vet til skal vi knyt er det g det der r SOMMERKUPP i Trøndela i god tid før > Hvor n Hadde vi visst av veisystemet, fra krysset Lade et Bromstadtransportforme og bane. Dette i krysset Haako d blir kontaktet t kapasitet Næringslivet t Inntil gens om omlegging ny vurdering av Begrense åg, næringspolitisk arbei ektene kommer i gang. GNy rundkjøring Ebbels veg, ved VIIs gate til kryss veg. befaring: Forutsigbarhe > Hvilk n04990 sammen, bil, båt Gratis Øystens unkt forutglad for regjerin VIIs gate Arkitekt hadde vi tatt en Nå er det for Børge Beisvngsforening i Trond- prosjdette er et område med bilskutt ned neste vegen Kong n om ny logistikknutep ÅPNINGSTIDER: ikke er ll. initiativ i sake Men de krever innspillet ble n kom i gang. Går Et forutsigbare transport> ulik avkjøring til Rotvo åpningsdatoen. de brukt store leder i Nærinen (NiT), sier at ines mener dette Da er det et poeng el. Bidtn hand t r al. sjone er allere Man-fre baser heimsregio har vi sette før disku sent. Vi har godstermin Ring oss på kundene komm mye. po... ønster, nye rabatman må jøring og mar- formasjonen om tiltakene Øysand, må tem at bilene og når kjørem t med r. po, at Lørdag Endre linje tem idet sier ikke beløp på klarg G tlf: er arbe det Han tempo,. fra denne rundmen å få gjort åpningen. ering. Primært degård Møtet n plass ter og trafikkøyer n on vært for dårligningsdrivende kan frem. sier handelen er helt avstorø kedsføring av e, er det viktig Søndag STENGT Og anne Nilsso Haak o. steng av mot finne n sier er temp, t Hun den. byen senvarer en og vestov De forret Det er stengninge retning ved må få et helt anne mest mulig i perio ti bedrifter, repre the ønsker vi oss sør for situasjoner hvis hengig av flyt i trafikken. må kjøring nå komke nye og mins t g, seg østlig nors i se dighe sikti Midt t. tilpas lang tilfelog dette Trelas VIIs gate Uten samti hadde vi fått ktør Mere dette dreier seg det må tenkes ktiv. tid på seg. I dettefaktisk skal både inn og ut,når prosjekpanel lse tert ved regiondire Trøndelag Rian. Nilsson Trelast, Leangen Allé de får litt Trøndelags ting n til rspe primert utføre gsperioder med krysset Leangen NHO ble det tas hensy yser visste vi lite før Også Ombygging av gitt et 30-årspe r at vi må parkere degård i NHO direktør om. I tillegg em anleg G Henn Storø i forlen- let de. Bestilling av varer skjer tene planlegges. Rian etterl sen har fire f veier brua te gate. bety nye ifter de VIIs steng bedr Det reren er er Allé Haakon stengt da den Bromstadveien, skjed helt eller delvis e pågått over med Statens vegve år før de komm og administ ingsforeningen medlems at en integrert løsnland nativene som av hadd gjerne et halvt for tningen en dialog heim kommune om gelsen fra noen av alter som totalt sett det vi nå får. Vi åpnet for en tid i butikkene. Når omse Berit Rian i Nær gionen (NiT), uttrykk og Trond e. Heller ikke diskutert. Vi ønsker mer gods på Anni rekk Leangbrua, ble e tid enn foret å lengr msre etter er har kollapser dette. e ing t arbeidet i Trondhei tilbake. nisasjonen mott båt. Veinettet har fremskynde gsforeningen er utålmodig orga til e bil må e iften Da. denn bedr sier er og tidspunkt møter med nærin til ulemper. ; er års utredning en avskrevet Øysand. erle et eller annet Brukollaps elen ge t på Lade. bruk før i hand man by gslive at i imet om g etter nærin er t og tsreg dt seg Kjørsvik minn med vanskelige vil være steng Veibyggin man ta avgif med kref r. Det har spre telse somt Leangen Allé levd Da der lønn utset har igjen re ber. byggele for ger Lade ES, det mind på dnin sentantene n av novem HÅVARD BIDTN i ett år etter brufor matthet nårår før man Ikke nye utre ing er at vi nå gjøre det Ste Ingen av repre båt. form med til midtefelt sørover fra Haakon med trafikkforhold det e emer ser liger probl Nå gå meld ll. ett t har rime kan Vår klare kollapsen på Rotvofortsetter med næringslive de igangværende åpnesgate. Felt nordover vil åpne ser ut som det utrednin- bil, Ann nye uten tere bare VIIs oss VIIs ng. å aksep ut til at dette må klare og sykkelar. Haakon finner en løsni Trondos har fremdriften gen» tidlig i febru nker hele «kri ektene. Ny gangi er forsi felt prosj 2014 ett s i Savn to stengte24.veier. som ber savn ger til å novem må holde Rian vil være åpen og bra. Mand leietakere som 0 ag NHO er invitert Storødegård og t midt60 7 sråden e. for- vei er vel å prioritere gang og gate den. Toveis trafikk i sin helmø Både stat liger om r e ytter rdre tert i rupp, blan Utfo Men mulig før privat- perio løpende orien i en ny styringsg ing. er entusiasmen for terminalsagt med én gang med bekostning av flyter, het vil ikke være være Mu på bli l det a L liser ne. sykke sjerholde ringen enga a som skal vurdere loka raskt. norske ordførere unkt på dagen trafikken ikke ar. På gitte tidsp Haakon VIIs bilen, slik at Vi må få til begge febru prøver å få til en løsning Trondheim det er bra regje ep. bør komme hele Vi a jektet. saken, slik Lind er det kø langs es at det både er er et feilgr on VIIs gate vestfr er seg i denne d (H), leder i Men dengodsanalyse er ventet i prosalle sier de vil ha en løsning, M åg. Haak at Beisv slik skyld sier runddeler, gate. Dette til den nye sitte og Hofstad Hellelan munikasjons- Nasjonal kommune. Det og lyskryss som bare w blir åpen ned min rundi ikke av g ikke kan rundkjøringer ankom men ene gjør varetr gen og åpnin transport- og Stortinget for Vi av jobben kan burde vært krig kommuninaulemper es i kjørin som ett felt må forseres. Dette r Håvard Bidtn nye kjøringen samtidig Allé, sier term vente på den. Mye komiteen på dager siden. sport vanskelig. leder av fagråd Byggelede om å få gods V lt. i Leangen lom sen sier den loka, imel s vegve med noen åpner ns Klein for gjøre rt rd har et State e tunrobe degå midl dern Ketil handelen opp- Leangbrua og Strindheim til Håvard Bidtnes. to næringslivsle ringen len, sier Storø der nå må statsråd me De sten handel i NiT sier på alvor. burg Men Ham adkom 951 EN tatt opp, kom anse til anke om at regje nelen har gjort omkjørings- HERMANN HANS n.no lever å ikke bli seg selv refer eområdet er blitt en turistsolvik-olsen følge g hva som er vid- en mist et og Det er utroli vi får tid til å Ladeområd bedre enn noen herman å avklare den al- ikke har avklart med skal havn ter betaler bare på banen for turis aken sign som mulighetene inals må mulig å få til, han. han term og attraksjon ere prosessen, med, hvordan s. Det virker lite sanntilpasse oss, sier følger penger en for å besøke. ier e -v e d a L e t g n e t S er skaper problem akon Vii'S gt 4 Økonomi HØSTSALG Dø io Dette skal bygges - 40%- Statsråden må på banen d Det haster me l: godstermina 30% 10 isere om det rd. sier Storødegå rd og Rian sier Både Storødegå snarlig aven det må komme hvor fremtidig klaring av skal ligge. godsterminal Øysand Avskriver ikke del ikke skrin Vi har for vår Vårt primære lagt Øysand. plass et integrert ønske er å få på ykling s b b jo r fo e d il b r Fo videreføre erdselsministeren synlig at samf ned over midtrer en løsning det haster. To Og tnorske hoder. rer, Bring og store transportøflytte fra hentollpost, skal og Nyhavna i holdsvis Brattøraiftene får tydebedr Hvis hvor en fremtilige signaler om skal plasseres, dig godsterminal 1 s mest t til Trondheim. i 2014 Siemens er kåre ge arbeidsplass trimrom sykkelvennli ret, mekkekurs, e er et forbilde mot mange ansatter. Spesielt det for andre bedrifthuset viser benybygde sykkel å legge til rette driftens vilje til juryleder Lars for sykling, sa akken da han rik Sira fra Miljøp et selv er en ivrig Rygvold, som vært med å dra helårssyklist har sykkelsatsing konkurransen. ens artig at vi får Det er veldig at den kan bli i gang bedrift sykkelgruppa i med prisen. Jeg håper andre i bedrif- sammen slaget. for en inspirasjon er å begynne å bedriftsidrett vurder f ten som uavkortet, sier plassje Parkeringsfond sykle til jobben det mener ltiltak som sykke Olav Rygvold, skal til til ulike fjor å innføre årsrapport mulighetene Rian peker på r når det gjelterminal innebæresom vil styrke ing nå der verdiskap nsekraft. Men lokal konkurra tempo, tempo, t: er budskape tempo... EN HERMANN HANSdresseavisen.no

10 Priser og utmerkelser Priser 2014 NiT og samarbeidspartnere delte ut fem priser og utmerkelser i Prøven Bil ble Årets Handelsbedrift NiT og Danske Bank står bak prisen som deles ut til en handelsbedrift med god økonomisk utvikling, og som har vist evne til innovasjon og markedstilpasning. Bedriften skal ha sitt hovedkontor i Trondheim og ekspandere ut derfra. Prøven Bil er et familieeid norsk selskap med hovedkontor i Trondheim siden starten i De har ekspandert fra Trondheim til Verdal, Orkanger og Oppdal hvor de har egne avdelinger, og har i dag ca. 165 ansatte. Selskapet har hatt en positiv utvikling i omsetning, resultat og antall ansatte de siste årene. Omsetningen i 2013 ble 350 mill. kroner til tross for en omfattende brann som rammet verkstedet deres samme år. De har også vist evne til innovasjon gjennom løpende markedstilpasning, i tillegg til sitt fokus på kundetilfredshet og gode serviceholdninger. Aqualine ble Årets Bedrift Utmerkelsen Årets Bedrift er i over 20 år delt ut av Nordea i samarbeid med NiT. Formålet er å gi anerkjennelse til virksomheter som kan vise til resultater og soliditet gjennom mange år. Evne til å skape arbeidsplasser og bidrag til utvikling av regionen vektlegges også. Godt formål. Styreleder Knut Fordal i Prøven Bil lykkønskes med prisen Årets Handelsbedrift av NiT-direktør Berit Rian. Sjekken på kroner valgte Fordal å gi videre til Kirkens Bymisjon i Trondheim. Foto Kenneth Stoltz Oppdrettsnæringen har vokst til å bli en av de viktigste næringene for Norge, og skaper mange arbeidsplasser langs kysten av hele landet. Aqualine har siden 1980 levert oppdrettsmerder over hele verden, og er i dag verdens største leverandør av plastmerder. Bedriften legger vekt på lokal tilhørighet og kompetanse, og har i dag 47 faste ansatte og rundt 120 medarbeidere i høyaktivitetsperioder. Stolt prisvinner. Aqualines administrerende direktør Trond Lysklætt (t.h.) tok imot prisen som ble delt ut av fylkesordfører Tore O. Sandvik (t.v.) og områdebanksjef Bjørn Tilset i Nordea. Prisen består av et kunstverk, en plakett og en sjekk på kroner som Aqualine donerte til Barneklinikken ved St. Olavs Hospital. Foto: Gry Karin Stimo 10 Årsrapport 2014

11 Priser og utmerkelser Juryen skriver at prisvinneren, NiT-direktør Berit Rian, har flyttet fram samarbeidet og samholdet innen næringslivet på en måte som er forbilledlig og som skaper verdier for den enkelte bedrift og for hele regionen. Samarbeidet og dialogen med viktige samarbeidsparter i det politiske miljø og organisasjoner er godt og til glede for hele regionens næringsliv, og hun får på vegne av regionens næringsliv satt saker på dagsorden. Men viktigst av alt er Berit Rians fascinerende måte å være på. Hun har et personlig engasjement for enkelt bedrifter og for by og region. Hun har en entusiasme som gir den enkelte gründer tro og gjør oss alle stolt. Med sin åpne og inspirerende personlighet sprer hun optimisme rundt seg og gir andre kraft. I godt selskap. NiT-direktør Berit Rian ble hedret med Madame Beyer-prisen foran Kronprins Haakon og nesten 800 deltagere på Manifestasjon Foto: Gry Karin Stimo Bedriften har hovedkontor i Trondheim, produksjon og lager på Frøya, avdelingskontorer i Fosnavåg og Bjugn, datterselskaper i Australia og Chile. Aqualine har levert sterke økonomiske resultater over flere år. De opplevde sterk omsetningsvekst og gode resultater også i 2013 med en omsetning på 336 millioner kroner en økning på 142 mill. fra året før og et resultat på 20 millioner kroner, nesten en dobling sammenlignet med året før. Berit Rian mottok Madame Beyer-prisen Madame Beyer-prisen, oppkalt etter kjøpmannsenken Alette Beyer ( ), deles ut under NiTs årlige konferanse Manifestasjon i samarbeid med SpareBank 1 SMN, og er en utmerkelse til en kvinnelig leder i Trondheimsregionen med resultatansvar eller fagansvar, samt resultater som gagner bedriften og/eller næringslivet i regionen. En million til teknobedrifter i støpeskjeen Generalkonsul Adolf Øiens Etablererstipend ble utdelt for sjette gang under Manifestasjon Denne gang hadde stiftelsen doblet prispengene fra en halv til én million kroner, fordelt på tre mottakere: ThermaSic ( ,-) med en patentert og revolusjonerende overflate behandling av silisiumkarbid mot slitasje, korrosjon og høye temperaturer, AssiTech ( ,-) som har utviklet Nordens første «rullator i trapp», samt BeatStack ( ,-) med ny software som måler fysisk aktivitet som kan minimere risikoen for å pådra seg livsstilsrelaterte sykdommer. Nytt høyskolebygg sikret Eiendomsprisen Eiendomsprisen ble delt ut på Midt-Norsk Eiendomskonferanse i november, av NiT i samarbeid med Norion Næringsmegling og Danske Bank. Kriteriene for nominasjon var at prosjektet skal være utviklet i løpet av de siste 2 3 år, hovedsakelig inneholde næringsarealer med et «kommersielt» formål og være lønnsomt. Prosjektet skal dessuten ha arkitektoniske og/eller andre bygningsmessige kvaliteter, og bidra til å heve områdets attraktivitet. Rema Eiendom Nord og KLP Eiendom Trondheim vant prisen for Handelshøyskolen i Trondheims nybygg, i konkurranse med nye City Lade og Scandic Lerkendal. Milliondryss til teknogründere. Tre unge bedrifter mottok til sammen én million kroner i etablererstipend fra Generalkonsul Adolf Øiens Fond under Manifestasjon Foto: Gry Karin Stimo Rema Eiendom Nord og KLP Eiendom Trondheim mottok pris for Handelshøyskolens nybygg med m² i Elgeseter gate. Arkitekt: RambøllArkitekter. Entreprenør: Hent. Foto: HiST/Maiken Trane Årsrapport

12 Fagrådene i NiT Fagrådene er hjertet i Næringsforeningen NiT er det fremste talerøret for næringslivet i Trondheimsregionen, med visjon om å bidra til at midtnorsk næringsliv er landets sterkeste. For å sikre dette har NiT 21 fagråd for de enkelte bransjer, fagmiljøer og geografiske områder. I tillegg ble det i 2014 vedtatt å etablere ytterligere to fagråd, henholdsvis Fagråd Kommersialisering av teknologi og Fagråd Styrearbeid, som begge er i full drift per februar Fagrådene fungerer som styrets forlengede arm innenfor de respektive bransjer/fagmiljøer/geografier, og er svært viktige støttespillere for NiTs administrasjon. Fagrådene skal: 1. Bedre vilkårene for de næringsdrivende innenfor bransjen, fagmiljøet/disiplinen eller det geografiske området. 3. Skape et nettverk og en attraktiv møteplass, samt bidra til kompetanse bygging for bedriftene innenfor det respektive feltet. Fagrådene skal gi styret i NiT innspill til tiltak som kan gi vekst i verdiskapingen, og sikre en god næringsutvikling i regionen. NiTs administrasjon har det operative ansvaret for at tiltakene gjennomføres. Medlemmer og ledere av fagrådene oppnevnes av styret i NiT. Sammen med NiT-styret utgjør våre fagrådsmedlemmer en gruppe på over 200 ledere som jobber på dugnadsbasis for fellesskapets beste. De er NiTs viktigste ressurs, og på de følgende sidene kan du lese litt om hvem som deltar i fagrådene og hvilke saker de jobber med. 2. Sørge for et aktivt næringsutviklingsarbeid innenfor det respektive feltet. BYGG OG ANLEGG Fagrådet har i 2014 jobbet med å få gjennomført og avsluttet prosjektet Smartere bygging. Formålet er å finne beste praksis for gjennomføring av et bygg- og anleggsprosjekt fra idéfase til driftsfase for å sikre gode prosesser som gir forutsigbar pris, kvalitet og gjennomføring. Videre har fagrådet jobbet Morten Christensen med å dreie fokus mot grunnleggende utfordringer i bransjen knyttet til rekruttering/utdanning, omdømme, kriminalitet, ROT-fradrag, og holdninger hos skole/ungdom og i egne virksomheter. Fremme innovasjon i bygg- og anleggssektoren i Trondheimsområdet, og sikre de store kontraktene regionalt og nasjonalt Fokus på samspill mellom bransjen og FoU-miljøene gjennom ulike prosjekter og møteaktiviteter Være ledende møtearrangør for bygg- og anleggsbransjen, bl.a. gjennom den årlige Byggebørsen Morten Christensen, leder (Orion), Tedd Årnes (Reinertsen Entreprenør), Arve Forsdal (Brødrene Dahl), Terje Dalheim (Cowi), Kjell Håvard Nilsen (Optiman), Johan Varmedal (Bravida), Taale Arstad (Prora Eiendom), Olav Stenhaug (Mesterteam), Per Solem (Solem Arkitektur), Jonas Holme (SINTEF Byggforsk), Carl Christian Thodesen (BAT/ NTNU), Rolf Edvard Petersen (AFT/HiST), Ståle Brovold (Veidekke Entreprenør). Ivar Koteng EIENDOM Fagrådets viktigste saker i 2014 har vært å påvirke Trondheim kommunes langsiktige plan for byutvikling, sikre nok næringsareal i regionen, samt være pådriver for sentrumsutvikling i Trondheim. Sikre nok areal: dekar næringsareal, etablering av «grønn strek», og tilstrekkelig boligareal som kan bidra til lavere boligpriser Bidra til en økonomisk vital og miljømessig god sentrumutvikling, gjennom påvirkning for å få på plass ny gatebruksplan, ny Midtbyplan, P-hus under Torvet og gjenåpnet Gamle Bybro Jobbe for at Trondheim skal ha landets mest effektive reguleringsog byggesaksprosess Bidra til en god langsiktig byutvikling Ivar Koteng, leder (Koteng Eiendom), Sigfred Ekle (KLP Eiendom), Ingolv Høyland (Reitan Eiendom), Knut Efskin (Norion Næringsmegling), Karl Fr. Torp (Entra Eiendom), Hans Hoff (Realinvest), Marianne Brurok (Aberdeen Asset Management), Ole Petter Bjørseth (R. Kjeldsberg), Svein Erik Nordbotten (E.C. Dahls Eiendom), Ellen Tveit Klingenberg (Heimdal Eiendom), Aase Sætran (Øvre Rotvoll Eiendomsutvikling), Hilmar Auran (Basale), Torbjørn Skei (Trondos), Rigmor Bråthen (Midtbyen Management). 12 Årsrapport 2014

13 Fagrådene i NiT Bernhard Kvaal ENERGI Fagrådets viktigste saker i 2014 har vært de kommende store investeringene i vindkraftutbygging i Trøndelag og nøkkelfaktorer for å realisere disse. I tillegg har fagrådet fokusert på muligheter knyttet til campusutviklingen og tilknyttet energilandsby, samt smarte energiløsninger for boliger, byutvikling, energieffektivisering og velferdsteknologi. Jobbe generelt for kraftbalanse, fornybar energi i regionen og næringslivets muligheter Følge opp kraftsituasjonen/kraftbalansen i Midt-Norge også på lang sikt mot 2020 og videre Arbeide for at midtnorske bedrifter får en mest mulig aktiv rolle i den ventede utbyggingen av fornybar energi i regionen Bernhard Kvaal, leder (TrønderEnergi Kraft), Øyvind Holm (Voith Hydro), Kjell Einar Borren (Siemens), Vegard Larsen (Doble TransiNor), Hanne Wigum (Statoil), Arvid Wisløff (Statkraft), Petter Støa (SINTEF Energi), Svein Olav Munkeby (NTE Marked), Øyvind Leistad (Enova), Per Erik Sørås (Sør-Trøndelag fylkeskommune). Bent Richard Eidem FINANS Fagrådets viktigste saker i 2014 har vært arbeidet knyttet til prosjektet Regional forvaltning av deler av statens finansielle formue i unoterte aksjer, samt å gi innspill til etableringen av NiTs nye fagråd for kommersialisering av teknologi og overvåke egenkapitalsituasjonen i regionen. Sikre god kapitaltilgang i regionen for bedrifter i alle utviklingsfaser Bidra til oppbygging av miljøer/bedrifter som vil satse ut fra Trondheim Fokusere på nødvendigheten av sterke kapitalmiljøer og finansinstitusjoner med beslutningskompetanse i Trondheimsregionen Bidra til å få på plass en regional forvaltning av deler av statens finansielle formue i unoterte aksjer Bidra til et tettere samarbeid mellom økonomi- og ledelsesutdanningene ved NTNU og HiST, herunder en samlokalisering av økonomimiljøene på Hesthagen Bent Richard Eidem, leder (Danske Bank), Vegard Helland (SpareBank 1 SMN), Torgeir Skirstad (DNB), Bjørn Tilset (Nordea), Erik Hagen (Viking Venture Management), Geir Ove Kjesbu (Investinor), Herbjørn Skjervold (ProVenture Management), Trond Brekke (InvestorForum Trøndelag), Anne Strøm Nakstad (Tpc Eiendom), Erik Haugane (tidl. SIVA), Olaf Løberg (Trondheim kommune). GROnett GROnett er et medlemsbasert forretningsnettverk for kvinnelige ledere/nøkkelpersoner i Trondheimsregionen i regi av NiT. GROnett hadde 618 medlemmer per 31. desember Fagrådets viktigste saker i 2014 har vært videre utvikling av GROnett Berit Rian som en foretrukket nettverksarena for kvinnelige ledere/nøkkel personer i regionen, samt gjennomføring av flere tiltak for å få flere kvinner inn på de arenaer der beslutninger fattes. GROnett har følgende mål for sin aktivitet Øke antall kvinnelige ledere i regionens virksomheter (ledelse og styrer) Øke andel kvinner på NiTs møter og seminarer Øke andel kvinner i NiTs fagråd Berit Rian, leder (Næringsforeningen i Trondheimsregionen), Ellen Tveit Klingenberg (Heimdal Eiendom), Line Vaarum (Otium Sanserom), Camilla Prytz (Norges Kreative Høyskole), Karin Johnsen (KPMG), Bente Wold Wigum (NAV Sør-Trøndelag), Janne Rødsand Helling (Klapp Media), Marianne Johnsen (Byrå Tusj), Liv Malvik (Grilstad Marina), Agnes Bolsø (NTNU). Robert Klein HANDEL Det overordnede målet for Fagråd Handel er å bidra til at handelsnæringen i Trondheim vokser mer enn landsgjennomsnittet. Fagrådets viktigste saker i 2014 har vært arbeidet med handelsnæringens rammebetingelser, herunder like konkurransevilkår uavhengig om man driver virksomhet i eller utenfor sentrum. Fagrådet har følgende delmål: Heve status for handelsnæringen, samt sørge for gode og like rammevilkår Jobbe videre med varehandelsutdanning (bachelor) Bedre dialogen med offentlige instanser og politikere i forbindelse med utbyggingsprosjekter som berører varehandelen Samarbeide med Fagråd Eiendom for å sikre en spennende handelsby Drive proaktivt arbeid for bedre tilgjengelighet til/fra Midtbyen Arbeide for bedre parkeringsmuligheter i Midtbyen Robert Klein, leder (Kleins), Jarle Pettersen (Midtbyen Management), Jomar Asbøll (Trondheim Torg), Martin Aagaard (Aagaard Engros), Finn Dybdalen (City Syd Senterforening), Ole Eidem (E.C. Dahls Eiendom), Harald Angen (Brando), Frank Angelvik (Kremmerhuset), Thor Arne Falkanger (Falkanger Sko), Therese Bjørstad Karlsen (IKEA), Trine Foosnæs (Sirkus Shopping), Jørgen Sagmo (Retro). Årsrapport

14 Fagrådene i NiT HAVBRUK OG FISKERI Fagrådets viktigste saker i 2014 har vært å føre ut i livet den strategi og de hovedmål som er valgt for fagrådet; være en aktiv støttespiller til akvarena gjennom å samarbeide, planlegge og koordinere aktiviteter, samt å gi innspill i forbindelse med deres GCE(Global Centre Rolf Draveng of Expertise)-søknad; støtte opp om «Den Blå Bølge» i forbindelse med Nor-Fishing 2014 og å delta på selve messen. Fagrådet har i tillegg presentert bransjen og dens muligheter, prioriteringer og utfordringer for NiTs styre. Bidra til økt kunnskap om den marine næring Øke konkurranseevnen til marin næring gjennom å rette fokus på Trøndelagsregionens fortrinn geografisk og kompetansemessig Skape arenaer for næringsaktører og andre med fokus på mulighetene i næringen Sette dagsorden for aktuelle næringspolitiske saker Samarbeide med foreningen akvarena Rolf Draveng, leder (Tommen Gram), Arne Fredheim (SINTEF Fiskeri og Havbruk), Tony Haugen (Kongsberg Seatex), Anders Marthinussen (AquaGen), Alexandra Neyts (NTNU Marin), Trude Olafsen (AKVA group), Per Johan Røttereng (Rambøll Norge), Torstein Tiller (Norway Royal Salmon), Finn Victor Willumsen (AquaCulture Engineering), Sigurd Bjørgo (Sør-Trøndelag fylkeskommune). Inger Marie Bakken HELSE Fagrådet har hatt begrenset aktivitet i Hvilke muligheter som passer sektorens næringsstruktur og hvordan fagrådets aktiviteter best mulig bør tilpasses har vært diskusjonstema for fagrådet. Velferdsteknologikonferansen ble gjennomført for 5. gang i 2014, og NiT deltar i Trondheim Helseklynge gjennom plass i styre og rådgivende gruppe. Utvikle møtesteder for kunde-/leverandørutvikling Planlegge og gjennomføre bransjemøter og bidra til møteplasser Vurdere og gi innspill til organisering og oppfølging av andre nettverk/forum Gjennomføre videre konsolidering av fagrådet (bedrifter) Inger Marie Bakken, leder (Trøndelag Forskning og Utvikling), Willy Eidissen (Ernst & Young), Eivind Andersen (St. Olavs Hospital/NTNU), Yngvar Andresen (Prosessutvikling), Ann Iren Jamtøy (Trondheim Helseklynge), Maja Mortensen (Aleris Helse avd. Trondheim), Helge Garåsen (Trondheim kommune), Roald Bergstrøm (Helsedirektoratet). IKT Fagrådet har hatt begrenset aktivitet i Hvordan IKT-næringen kan settes tydeligere på kartet som en av de viktigste sektorene på flere områder i regionen har vært det viktigste diskusjonstemaet for fagrådet. Bevisstgjøring og omdømmebygging blant annet ved Snorre Meland bruk av bransje analyser, nærings politikk og media er viktige fokusområder fremover. Fagrådet arrangerte et vellykket bransjeseminar under Manifestasjon Fagrådet skal bidra til at midtnorsk næringsliv er landets sterkeste. For å nå dette målet skal fagrådet arbeide for å Synliggjøre næringen for media, politikere og innbyggere i Trøndelag Skape et bedre nettverk i næringen Beholde de flinke hodene i Trøndelag Snorre Meland, leder (Acando), Anders Kringstad (ITsjefen), Frode Lien Otnes (One Voice), Bo Kähler (Heads), Jo Kalland (Kantega), Roger Gjersvold (Datametrix), Save Asmervik (Webstep), Eistein Guldseth (Sør-Trøndelag fylkeskommune). Svenn Erik Nøklebye INFRASTRUKTUR OG SAMFERDSEL Fagrådets viktigste saker i 2014 har vært å gi innspill til høringsuttalelser i regionale samferdselssaker, oppfølging av beslutningsprosessen ifht. nytt logistikknutepunkt for Trondheimsregionen, og reorganisering av fagrådet. Gi innspill til prioritering av veiprosjekter og samordning av prioriteringene med andre interessenter i regionen gjennom samarbeidet i Vegforum Trøndelag Skape en felles arena for politikere, næringsliv og fagfolk Arrangere konferanser, seminarer og møter som setter agenda Bidra til at NiT har en offensiv holdning til utvikling av infrastruktur og samferdsels-/transportløsninger for både person- og næringstransport Fremskaffe fakta og analyser Bidra til at næringslivet fremstår samlet overfor beslutningstakerne Svenn Erik Nøklebye, leder (Reinertsen), Rolf Aarland (Trondheim Havn), Lars Inge Fenes (Logistikkforeningen), Niklaus Haugrønning (Nik. Haugrønning), Roar Norvik (SINTEF Teknologi og samfunn), Janne Sollie (AtB), Lasse Bardal (Avinor), Kenneth Bratt (Nor Lines), Per Ivar Tiller (Bring), Bjarne Ivar Wist (CargoNet), Asle Nordbotten (NSB), Roar Melum (Norsk Lastebileierforbund Trøndelag), Gunnar Pedersen Lian (Rema Distribusjon). 14 Årsrapport 2014

15 Fagrådene i NiT Eileen Brandsegg KREATIVE OG KULTURBASERTE NÆRINGER Fagrådets viktigste saker i 2014 har vært knyttet til diskusjoner for å tilpasse aktiviteten til bransjens utfordringer og muligheter og til den brede sammensetningen av virksomheter i bransjen. Synlighet, forretningsutvikling, innovasjon og entreprenørskap, kommunikasjon og teknologi, samt arenautvikling er de viktigste fokusområdene fremover. Fagrådet arbeider for å etablere en tettere kobling mellom kreative og kulturbaserte næringer og det øvrige næringsliv, og å skape en arena for nettverk og samarbeid mellom aktørene i bransjen. Fagrådet skal: Utarbeide statistikkmateriale for bransjen Definere bransjen og en naturlig inndeling av denne Definere bransjens fokusområder Delta i Trøndelags strategi for Kultur og Næring Eileen Brandsegg, leder (Midtbyen Management), Bente Dyrseth (Trøndelag Teater), Nina Steen (Trondheim Symfoniorkester), Frode Halvorsen (Trondheim Makers), Randi Bakken, (Randisign/ Atelier Ilsvika), Ernst Wiggo Sandbakk (Trondheim Jazzfestival), Kristin Karlsen (Kommunikasjonsforeningen), Lornts Ø. Tønne (Kreativt Forum), Erna Therese Widerøe (Trondheim Markedsforening). Ketil Olsen LEDELSE OG KOMPETANSE Fagrådets viktigste saker i 2014 har vært å videreføre Lederskolen sammen med Handelshøyskolen BI i Trondheim, samt å jobbe videre med revitalisering av eget fokus og funksjon i NiT. Som ett ledd i denne prosessen endret fagrådet navn fra Ressurs til Ledelse og Kompetanse per 1. januar Fagrådet skal bidra til bedre resultater for næringslivet gjennom fokus på de menneskelige ressurser, og være en pådriver for: Økt tilgang på kvalifisert og relevant kompetanse Å skape en arena for lederutvikling Å forvalte verdien av kunnskap Ketil Olsen, leder (Volo), Marianne Kartum (Simonsen Vogt Wiig), Bjørn Wiik (Adecco Norge), Magnus Hakvåg (Hakvåg), Eva Østerås (Siemens), Marit Collin (Kantega), Ingrid Kristin Viken (Visma Services Norge), Petter Daniel Jensen (SMB-Tjenester), Dag Johansen (Bennett), Grete Wennes (Handelshøyskolen i Trondheim). NiT HEIMDAL NiT Heimdal ble etablert i De viktigste sakene har vært å etablere fagrådet og mobilisere interesse blant næringslivet i området, samt å få på plass julebelysningi Heimdal sentrum. NiT Heimdal skal være talerør og pådriver for næringsdrivende i Heimdal, sette agenda for næringslivssaker og fungere som opinionsdanner for bydelen. Fagrådet skal: Jobbe for å bedre rammevilkårene for næringsutvikling i bydelen Bidra til å få mer fokus på Heimdal blant administrasjonen og politikerne i kommunen Synliggjøre NiT Heimdal og mulighetene i området Skape engasjement og aktivitet for næringslivet i bydelen Være en inspirerende møteplass for næringslivet Roar Langø (Fotograf Langø), Tor Lund (Rema 1000 Heimdal), Ragnhild Eggerud (Floriss Heimdal), Tore Bull Hedel (SpareBank 1 SMN), Anniken Johnsen (Heimdal Frisør), Fredrik Lillemyr (Handelsbanken), Marius Mattson (Corvus Estate), Tor Arne Brå (Etat Eiendom), Øyvind Antonsen (Lord Eiendom). Bjørn Riise NiT KLÆBU NiT Klæbu ble etablert medio 2014 som en videreføring av Klæbu Næringsforening som ble avviklet og medlemmene overført til NiT. Det ble også ansatt egen daglig leder for NiT Klæbu Kaare Hagerup. Viktige saker i 2014 har vært arbeidet med næringsarealet på Tulluan, utbedring av FV 704, og kartlegging av næringslivets holdning til kommunereformen. NiT Klæbu skal være talerør og pådriver for næringsdrivende i Klæbu kommune, sette agenda for næringslivssaker og fungere som opinionsdanner i kommunen. Fagrådet skal: Jobbe for å bedre rammevilkårene for næringsutvikling i Klæbu kommune Stake ut kurs og etablere strategi for aktivitet i NiT Klæbu Bidra til å finne optimal løsning for utbedring av FV 704 Tilrettelegge for aktivitet på ferdig regulert næringsområde på Tulluan Tilrettelegge for god kommunikasjon mellom næringsliv og politisk miljø Bjørn Riise, leder (Klæbu Sparebank), Geir Arnfinn Storvold (Smart Profil Trondheim), Ann-Kristin Torp Bakken (Skomakergården Torp), Haldor Buan Grendstad (Grunneierlaget og Skogeierlaget), Arne Andreas Grendstad (Tag Hage), Trygve Mork (Trygve Mork Consulting), Helle Lundereng (Klæbu Treningssenter), Roy Skorstad (Skorstad Bygg). Årsrapport

16 Fagrådene i NiT Olav Løvseth NiT MALVIK NiT Malvik har i 2014 fått på plass en operativ ressurs gjennom ansettelsen av egen daglig leder Kaare Hagerup. Medlemsmassen er økt betydelig, og de viktigste sakene har vært rettet mot nok tilgjengelig næringsareal, infrastruktur og kontakt mellom næringsliv og politisk ledelse. NiT Malvik skal være talerør og pådriver for næringsdrivende i Malvik kommune, sette agenda for næringslivssaker og fungere som opinionsdanner i kommunen. Fagrådet skal: Jobbe for å bedre rammevilkårene for næringsutvikling i Malvik kommune Arbeide med avklaring av Muruvik Havn (næringsområde) Bidra til god kontakt mellom næringsliv og politisk ledelse Bidra til gode løsninger vedr. nye planlagte planfrie kryss E6 Trondheim Stjørdal Bidra til å minimere ulemper i forbindelse med utbedring av Stavsjøtunnelen Sikre nok og hensiktsmessig næringsareal i kommunen Olav Løvseth, leder (Sveberg Handels- og Næringspark), Ivar Fjellseth (Mersalg Gruppen), Tone Moum Drazkowski (Senterkontoret), Oddstein Rygg (Hommelvik Sjøside), Ole Christian Iversen (Malvik Næringsutvikling). NiT MELHUS De viktigste sakene for NiT Melhus i 2014 har vært å arrangere møter og næringskonferanser, rekruttere medlemmer, samt holde en konstruktiv dialog med administrasjon og politikere i kommunen. NiT MIDTRE GAULDAL NiT Midtre Gauldal ble etablert i De viktigste sakene har vært å ansette daglig leder, arrangere Gauldalskonferansen og andre møter, rekruttere medlemmer, samt holde en konstruktiv dialog med administrasjon og politikere i kommunen. Det er ansatt egen daglig leder for NiT Midtre Gauldal med tiltredelse i februar 2015 Aina Midthjell Reppe. NiT Midtre Gauldal skal være talerør og pådriver for næringsdrivende i Midtre Gauldal kommune, sette agenda for næringslivssaker og fungere som opinionsdanner i kommunen. Fagrådet skal: Jobbe for å bedre rammevilkårene for næringsutvikling i Midtre Gauldal kommune Sikre områder for næringsareal og boligutvikling Skape engasjement og aktivitet for næringslivet i kommunen Skape positive holdninger til næringslivet i kommunen Bidra til god sentrumutvikling Være en inspirerende møteplass for næringslivet Jorid Løkken (AudioPlus), John Reese (Gauldal Energi), Arne Egil Aune (Aune Transport), Torstein Rognes (Gaula Natursenter), Knut Gunnar Frøseth (Byggmakker Støren), Kåre John Langberg (Coop Oppdal), Øystein Digre (Digre Transport), Arne Nordbotn (Børset og Bjerkset Entreprenør), Karl Reinert Halsen (SpareBank 1 SMN), Frank Robert Hanshus (Farmprodukter), Frank Røym (Bondelaget), Steffen Rogstad (Ramudden Norge). NiT SKAUN De viktigste sakene for NiT Skaun i 2014 har vært å arrangere møter og næringskonferanser, rekruttere medlemmer, samt holde en konstruktiv dialog med administrasjon og politikere i kommunen. Dag Runar Båtvik NiT Melhus skal være talerør og pådriver for næringsdrivende i Melhus kommune, sette agenda for næringslivssaker og fungere som opinionsdanner i kommunen. Fagrådet skal: Jobbe for å bedre rammevilkårene for næringsutvikling i Melhus kommune Synligjøre Melhus som en attraktiv næringskommune Sikre områder for næringsareal Skape engasjement og aktivitet for næringslivet i kommunen Skape positive holdninger til næringslivet i kommunen Bidra til god sentrumsutvikling på alle tettsteder, spesielt i Melhus Være en inspirerende møteplass for næringslivet Dag Runar Båtvik, leder (Norgeshus), Solveig Grande Moen (HMS- Senteret), Jomar Grøtan (Consto Trøndelag), Anders Eggen (Melhus Bondelag), Morten Nikolaisen (Bygger n Midttømme), Ronald Nygård (Trøndertun), Ragnar Torland (Melhusbanken). Even Lefstad NiT Skaun skal være talerør og pådriver for næringsdrivende i Skaun kommune, sette agenda for næringslivssaker og fungere som opinionsdanner i kommunen. Fagrådet skal: Jobbe for å bedre rammevilkårene for næringsutvikling i Skaun kommune Sikre områder for næringsareal Skape engasjement og aktivitet for næringslivet i kommunen Skape positive holdninger til næringslivet i kommunen Bidra til god sentrumsutvikling på alle tettsteder Være en inspirerende møteplass for næringslivet Even Lefstad, leder (Da-Tel), Even Landrø (selvstendig næringsdrivende/ Krokstad Gård), Torill Mevik (Konstadtunet), Frode Grandetrø (Dafro), Ola Hoseth Husby (SpareBank 1 SMN), Marit Oddveig Eggen (Børsa Blomster), Jon Haldor Kvidal (Kvidal Regnskap). 16 Årsrapport 2014

17 Fagrådene i NiT Jan Erik Lystad OLJE OG GASS Fagrådets viktigste sak i 2014 har vært å få større næringspolitisk engasjement for olje-/gassbransjen blant de lokale politikerne. Fagrådet har i denne sammenheng presentert bransjen, dens betydning i regionen, samt dens muligheter og utfordringer for Formannskapet i Trondheim kommune. Fagrådet skal: Bidra til at lokale næringer er mest mulig konkurransekraftige overfor de store nasjonale olje- og gassutfordringene Synliggjøre regionens kompetanse Påvirke at etableringer som er viktige for olje-/gassbransjen og hvor Trondheim har naturlige fortrinn, legges hit Følge med på beslutninger og aktiviteter knyttet til olje-/gassutvinning i nord Samarbeide aktivt med regionens andre olje-/gassaktører (Maritimt Forum, NPF, NCEI) Jan Erik Lystad, leder (Siemens), Torbjørn Akersveen (NCEI), Torgeir Anda (Det norske oljeselskap), Christian M. Bachke (Midnor CNI), Svein Ellingsrud (EMGS), Kjell Arne Jacobsen (SINTEF Petroleumsforskning), Helge Kvalvik (Boa Offshore), Martin Landrø (NTNU), Thomas Reinertsen (Reinertsen), Vegard Stuan (Bouvet Norge), Knut-Viggo Larsen (Nord-Trøndelag fylkeskommune), Asbjørn Rønning (Sør-Trøndelag fylkeskommune). INTERNASJONALT Fagrådets viktigste saker i 2014 har vært gjennomføring av siste fase av et Interregprosjekt, nettverksbygging og kompetanseheving for næringslivet i regionen, og samarbeid med HiST/Handelshøyskolen i Trondheim om Forretningspartner: Kina, et Short Odd Hjelmeland Executive Management Program for næringslivet og andre. Fagrådet har i tillegg samlet bedrifter og internasjonalt «hjelpeapparat» i Trøndelag til nettverksbygging og felles kompetanseheving i Brussel om mulighetene i Horizon Fagrådet skal: Tilrettelegge for nettverk og nyttige kontakter Tilby møter og seminarer som kan bidra til internasjonal kompetanseoppbygging Fungere som koordinator og pådriver for internasjonale aktiviteter Arrangere studieturer og nettverksturer som kan gi informasjon om og tilgang til nye markeder Odd Hjelmeland, leder (Hauken Invest/DTK Labs), Håvard Fjeldvær (Servi Cylinderservice), Einar Helsø (AKVA group), Fredrik Karlsen (Doble Transinor), Ulf Rinnan (Nopla), Vidar Segtnan (Trøndelags Europakontor, Brussel), Terje Strickert Samdal (Danske Bank), Ruth Karin S. Sørlie (DNB), Cecilie Hammond Spark (SpareBank 1 SMN). Cathrine Stadsvik REISELIV Fagrådets viktigste saker i 2014 har vært styrking av Trondheims posisjon som arrangementsby innenfor kultur, idrett og kongress, samt styrking av samarbeidet innad i reiselivsbransjen. Fagrådet har også vært opptatt av utviklingen av Mathall, Litteraturhus, Bryggeri- og ølsenter i E. C. Dahls lokaler, og skjenkepolitikken. Fagrådet skal: Bedre Trondheim som arrangementsby for kongresser, idrett og kultur Øke samarbeidet mellom reiselivsbedriftene i regionen Cathrine Stadsvik, leder (Comfort Hotel Park/Quality Hotel Augustin), Steinar Gjølme (SAS Norge), Roar Hildonen (To Rom og Kjøkken), Jan Trondvold (Travelnet Reisevarehuset), Torill Fossum Wennevold (McDonalds Familierestaurant), Anders Aursand (Via Egencia), Line Vikrem-Rosmæl (Visit Trondheim), Steinar Bjerkestrand (Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider). Årsrapport

18 Tilsluttede organer Handelsstandens Eldreboliger Hasselbakken (HEH) Styret i HEH har i 2014 avholdt 3 styremøter. Styret har i 2014 bestått av: Stein Ole Eide (styreleder), Ellen Tveit Klingenberg (nestleder), Haakon Eidissen (beboerrepresentant) HEH har hatt stabile leieinntekter de seneste år, noe som har sin årsak i at leilighetene oppgraderes ved hvert skifte av leietaker. Det er svært få søkere fra prioritert kategori og svært få på venteliste. Alle leiligheter har vært utleid mesteparten av Det regnskapsmessige resultat i 2014 viser et underskudd på kr ,-. Det er noe bedre enn forventet. Årsaken til underskuddet skyldes at det er gjennomført en total renovering av heisen med nytt maskineri, kabler og elektrisk styring. Kostnaden med heisen er utgiftsført i sin helhet med noe i overkant av kr ,-. På tross av dette er likviditeten tilfredsstillende og robust ved årsskiftet. I tillegg til heisarbeid er det foretatt løpende vedlikehold i eldreboligene. Det er også utført vedlikeholdsarbeid på villaen. En av pipene er fjernet, mens en annen er reparert. Vinduene i biblioteket er malt. Det gjenstår fortsatt noe vedlikeholdsarbeid på villaen, bl.a. skal setningsskader på hoved trappen utbedres og ventilasjon/lufting i kjeller bli bedret. Styret har besluttet å begrense utleie i størst mulig grad da slitasjen oppfattes å være større enn leieinntektene. Det legges ned et betydelig arbeid med å holde parkarealet i god stand. Det er styrets oppfatning at bygget er brannteknisk sikret i henhold til forskriftene. Det er rett før jul gjennomført en brannvarslingsøvelse og listen over beboere med behov for assistanse ved evakuering er oppdatert. Kontroll av nødlys, brannvarslere og elektrisk anlegg utføres av autorisert personell etter inngåtte avtaler. Årets egenkontroll er gjennomført uten bemerkninger fra branntilsynet. Prosessen med utredning av mulighetene for videre utnyttelse av tomtearealet er fortsatt pågående uten at det har skjedd noe nevneverdig nytt i løpet av Næringsforeningen i Trondheimsregionen er sekretariat for HEH. Trondhjems Handelsstands Understøttelseskasse (THUK) Styret i THUK har i 2014 avholdt to styremøter. Styret har i 2014 bestått av: Lars Eirik Aasen (styreleder), Stein Ole Eide (nestleder), Nils Berg, Trygve Marstrand og Robert Klein. Varamedlemmer: Karin Helgesen (Dameforeningen), Marit Vinje (Dameforeningen) og Thor Arne Falkanger. Det ble i 2014 utdelt kr ,-. THUKs kapital per 31. desember 2014 var kr ,-. Kapitalen er plassert i kombinasjonsfond og bankinnskudd. Næringsforeningen i Trondheimsregionen er sekretariat for THUK. Trondhjems Handelsstands Forenings Dameforening Dameforeningen har i 2014 avholdt fire styremøter og ti medlemsmøter (inkl. årsmøtet og sommerturen). Medlemstallet ved årsskiftet var 73 medlemmer. Styret i 2014 har bestått av: Turid Foosnæs (styreleder), Marit J. Vinje (nestleder), Sidsel Hay Wold (kasserer) og styremedlemmene Kirsti Østerlie, Liv Humstad, Sylvi B. Hyll, Inger Haraldsen, Ellen Hauan og Ingjerd Aas Østerlie. Revisor: Roar C. Hyll. Eldrerådet: Liv M. Johansen, Sylvi B. Hyll, Eva Walsø og Evy Klinge. Valgkomite: Sylvi B. Hyll (leder) og Marit J. Vinje. Dameforeningen er representert i styret for Handelsstandens Eldreboliger Hasselbakken ved Sylvi B. Hyll, og i styret for Trondhjems Handelsstands Understøttelseskasse ved Karin Helgesen og Marit J. Vinje. Næringsforeningen i Trondheimsregionen er sekretariat for Dameforeningen. Tillitsverv Valgkomité i Næringsforeningen i Trondheimsregionen har siden generalforsamlingen i mars 2014 bestått av følgende medlemmer: Ellen Tveit Klingenberg, Heimdal Eiendom AS (leder av valgkomiteen) Randi Wenche Haugen, Ungt Entreprenørskap Trøndelag Marit Collin, Kantega AS Martin Aagaard, Aagaard Engros AS Robert Klein, Kleins AS Revisor: Deloitte AS, ved statsautorisert revisor Jon Bjørnaas Oppnevnelser i regi av Næringsforeningen i Trondheimsregionen for 2014: Trøndelag Bomveiselskap AS, styret Randi G. Hjelm-Hansen, MIST Museene i Sør-Trøndelag (styremedlem) og Stig Harald Hågenstad, Tollpost Globe AS (varamedlem) Stiftelsen Trondhjems Borgerlige Realskole, styret Anne Dordi Alseth, Experis AS Knut Bryn Askelunds Minnelegat, styret Per Swensson, Codfathers AS (styreleder) Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond, styret Frank Wettland, Teekay Petrojarl AS og Karl Fredrik Torp, Entra Eiendom AS Trondhjems Stipendiefond, styret Liv Malvik, Grilstad Marina AS og Knut H. Lund, K. Lund Holding AS Grete Wennes, HiST avd. Handelshøyskolen i Trondheim Cathrine Tronstad, TrønderEnergi AS Den Nordenfjeldske Handelshøiskoles Fond, styret Stein Ole Eide, Eco Eiendom AS 18 Årsrapport 2014

19 Årsberetning 2014 Årsrapport

20 Årsregnskap Årsrapport 2014

STYRKING AV DE LOKALE NÆRINGSFORENINGENE I TRONDHEIMSREGIONEN. Ved Berit Rian, adm. direktør NiT 23.06.2014

STYRKING AV DE LOKALE NÆRINGSFORENINGENE I TRONDHEIMSREGIONEN. Ved Berit Rian, adm. direktør NiT 23.06.2014 STYRKING AV DE LOKALE NÆRINGSFORENINGENE I TRONDHEIMSREGIONEN Ved Berit Rian, adm. direktør NiT 23.06.2014 Kort om Næringsforeningen (NiT) Interesseforening for bedrifter og kunnskapsorganisasjoner i Trondheimsregionen

Detaljer

HVORDAN GJØRE TRONDHEIMSREGIONEN TIL ET ENDA BEDRE STED FOR NÆRINGSUTVIKLING? Børge Beisvåg, næringspolitisk leder 10.04.2014

HVORDAN GJØRE TRONDHEIMSREGIONEN TIL ET ENDA BEDRE STED FOR NÆRINGSUTVIKLING? Børge Beisvåg, næringspolitisk leder 10.04.2014 HVORDAN GJØRE TRONDHEIMSREGIONEN TIL ET ENDA BEDRE STED FOR NÆRINGSUTVIKLING? Børge Beisvåg, næringspolitisk leder 10.04.2014 Prioriterte regionale/lokale næringspolitiske Økonomisk vital og miljømessig

Detaljer

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheim SINTEF TTO 95

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

ERFARINGER MED MILJØPAKKEN I TRONDHEIM SETT FRA NÆRINGSLIVET Børge Beisvåg, Næringspolitisk leder 21.05.2015

ERFARINGER MED MILJØPAKKEN I TRONDHEIM SETT FRA NÆRINGSLIVET Børge Beisvåg, Næringspolitisk leder 21.05.2015 ERFARINGER MED MILJØPAKKEN I TRONDHEIM SETT FRA NÆRINGSLIVET Børge Beisvåg, Næringspolitisk leder 21.05.2015 Kort om Næringsforeningen (NiT) Interesseforening for bedrifter og kunnskapsorganisasjoner i

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådsmøte Orkdalsregionen 28. august 2015 Ved Berit Rian, leder Næringsrådet/Næringsalliansen i TR Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere

Detaljer

TRONDHHEIMSREGIONEN kva held dei på med der? Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHHEIMSREGIONEN kva held dei på med der? Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHHEIMSREGIONEN kva held dei på med der? Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen 10 kommuner, 279 000 innbyggere Hva gjør Trondheimsregionen? Et samarbeid mellom 10 kommuner politisk styrt 4 programområder:

Detaljer

MID-NORWAY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

MID-NORWAY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY MID-NORWAY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY Visjon Vi skal bidra til at Midt-Norsk næringsliv blir landets sterkeste Verdier Ryddig Offensiv Samlende ROS Løfter Samle næringslivet i et lønnsomt felleskap

Detaljer

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen Det politiske organet Ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011

Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011 Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011 Møte Trondheimsregionen 04.03.11, Stjørdal Berit Rian, leder Næringsrådet for Trondheimsregionen Børge Beisvåg, prosjektdriver Strategisk næringsplan Hvorfor Strategisk

Detaljer

IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. Hva har vi lykkes med - utfordringer videre. 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. Hva har vi lykkes med - utfordringer videre. 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen Hva har vi lykkes med - utfordringer videre 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Trondheimsregionen Hvorfor samarbeid i Trondheimsregionen

Detaljer

IKAP Interkommunal arealplan. Esther Balvers, prosjektleder IKAP

IKAP Interkommunal arealplan. Esther Balvers, prosjektleder IKAP IKAP Interkommunal arealplan Esther Balvers, prosjektleder IKAP Byutviklingskomiteen 10. mars 2016 Trondheimsregionen 10 kommuner som samarbeider om næringsutvikling og samordnet areal- og transport Hvorfor

Detaljer

REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER

REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER I all sin enkelhet - to ting: Unoterte aksjer Regional forvaltning ta i bruk kompetansen i de største byene Alt annet kan

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 19.01.15 Haltdalen samfunnshus Kl. 19.00 21.15 Antall til stede: ca. 100 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon:

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

SKAUN SOM NÆRINGSKOMMUNE I ET REGIONALT PERSPEKTIV Næringskonferanse Skaun, 1. februar 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

SKAUN SOM NÆRINGSKOMMUNE I ET REGIONALT PERSPEKTIV Næringskonferanse Skaun, 1. februar 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT SKAUN SOM NÆRINGSKOMMUNE I ET REGIONALT PERSPEKTIV Næringskonferanse Skaun, 1. februar 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheim - Nordens beste studieby. Samarbeidsavtale. november 2014

Trondheim - Nordens beste studieby. Samarbeidsavtale. november 2014 Trondheim - Nordens beste studieby Samarbeidsavtale november 2014 Samarbeidsavtale 1. Bakgrunn Aktiv satsing og godt samarbeid mellom aktørene i studiebyen har plassert Trondheim i front som Norges beste

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 25.3.2015

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 25.3.2015 INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 25.3.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato 10.3.2015 Sted: NiT, Dronningens gate 12 Tidsrom: 21.1.2015, kl 12.00 16.00 Det vil bli servert lunsj ved møtestart. Innkalt:

Detaljer

Strategisk næringsplan status og viktige tiltak framover Næringssamling Sør Trøndelag , Orkdal

Strategisk næringsplan status og viktige tiltak framover Næringssamling Sør Trøndelag , Orkdal Strategisk næringsplan status og viktige tiltak framover Næringssamling Sør Trøndelag 23.03.11, Orkdal Børge Beisvåg, prosjektdriver Strategisk næringsplan Hvorfor Strategisk næringsplan? Styrke Trondheimsregionens

Detaljer

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2015/665-1 Saksbehandler: Kristian Rolstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Malvik Næringsutvikling - fremtidige status Vedlegg: F.sak 237/88

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Rica Nidelven Hotell Mandag 10. februar kl 14:00

Rica Nidelven Hotell Mandag 10. februar kl 14:00 Rica Nidelven Hotell Mandag 10. februar kl 14:00 Program Byggebørsen 2014 Mandag 10. februar kl 14:00 Rica Nidelven 14:00 Registrering og kaffe 14:30 Seminardel Velkommen! EBA Trøndelag v/jomar Grøtan

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

Kommersialisering av teknologi som satsingsområde for Trondheimsregionen

Kommersialisering av teknologi som satsingsområde for Trondheimsregionen Kommersialisering av teknologi som satsingsområde for Trondheimsregionen Generelforsamling LORIF, Vanvikan, 19. mars 2014 Berit Rian, leder Næringsrådet og adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Hva har finanskrisen betydd for midt-norsk næringsliv, og hva blir utfordringene videre?

Hva har finanskrisen betydd for midt-norsk næringsliv, og hva blir utfordringene videre? Hva har finanskrisen betydd for midt-norsk næringsliv, og hva blir utfordringene videre? ved Berit Rian adm. direktør NiT Røroskonferansen 2010 12.02.2010 Agenda Kort om NiT Status for næringslivet i Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Trondheim i vekst Byomforming og fortettingspolitikk i praksis Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Trondheim er attraktiv! Rangeres høyt internasjonalt

Detaljer

NORDMØRSKONFERANSEN 2015

NORDMØRSKONFERANSEN 2015 NORDMØRSKONFERANSEN 2015 MULIGHETSROMMET ER HER HVORDAN GRIPER VI DET? Kommunereform, oljepriser og lokalisering av sykehus vil være med å påvirke utviklingen av regionen fremover. Her kan vi velge å se

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi Strategiplan September 2015 1 Teknologihovedstaden «Genibyen» «Nordens Silicon Valley» «Nordens beste studentby» «Norges vennligste by» «Landets største universitet»

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Saksframlegg. NÆRINGSAREAL I TRONDHEIM KOMMUNE - TILRETTELEGGING, KJØP OG SALG. OPPFØLGING AV BYSTYRESAK 14/09 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. NÆRINGSAREAL I TRONDHEIM KOMMUNE - TILRETTELEGGING, KJØP OG SALG. OPPFØLGING AV BYSTYRESAK 14/09 Arkivsaksnr. Saksframlegg NÆRINGSAREAL I TRONDHEIM KOMMUNE - TILRETTELEGGING, KJØP OG SALG. OPPFØLGING AV BYSTYRESAK 14/09 Arkivsaksnr.: 09/3606 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

NÆRINGSLIVET I TRONDHEIMSREGIONEN Næringsseminar i regi av Mosjøen Næringsforening,14. januar 2017 Ved Berit Rian, adm.

NÆRINGSLIVET I TRONDHEIMSREGIONEN Næringsseminar i regi av Mosjøen Næringsforening,14. januar 2017 Ved Berit Rian, adm. NÆRINGSLIVET I TRONDHEIMSREGIONEN Næringsseminar i regi av Mosjøen Næringsforening,14. januar 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden www.teknologihovedstaden.no Made in Trondheim https://www.facebook.com/teknologihovedstaden/videos/

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015 Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Skaun kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19.10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 22.04.2010 Tid: 16:00 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Orkladal næringsforening Årsberetning 2015

Orkladal næringsforening Årsberetning 2015 Orkladal næringsforening Årsberetning 2015 Styret i Orkladal Næringsforening har i perioden bestått av: Morten Brataas Erik Dragset Arve Slørdahl Eva Johansen Marit Fuglem Høgli Gjest-Ove Lilleås Johan

Detaljer

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK PK17 rapport evaluering og oppfølging VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK Agenda Deltakernes evaluering av PK 17 Hovedpunkter fra PK 17 Drøfting PK 17 - formål Gi

Detaljer

finansnæringens dag 24. mars 2015

finansnæringens dag 24. mars 2015 finansnæringens dag 24. mars 2015 Kloke penger framtidens verdiskaping Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00, kaffe serveres fra kl. 08.15 #klokepenger velkommen!

Detaljer

Næringspolitikk. Dag Arne Kristensen. Klikk for å skrive dato

Næringspolitikk. Dag Arne Kristensen. Klikk for å skrive dato Næringspolitikk Dag Arne Kristensen Klikk for å skrive dato ü Hvorfor jobber vi med næringspolitikk? ü Vårt program ü Finansskatt ü En næringspolitikk for finansnæringen hva nå? ü Grønn finans ü Hva kan

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORSLAG TIL VISJON FOR TRONDHEIMS BYKJERNE Arkivsaksnr.: 11/22781

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORSLAG TIL VISJON FOR TRONDHEIMS BYKJERNE Arkivsaksnr.: 11/22781 Saksframlegg FORSLAG TIL VISJON FOR TRONDHEIMS BYKJERNE Arkivsaksnr.: 11/22781 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret gir sin tilslutning til at Hjertebyen skal

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Årsmøte Styrets årsmelding 2014

Årsmøte Styrets årsmelding 2014 Årsmøte Styrets årsmelding 2014 Orkladal næringsforening Årsberetning 2014 Styret i Orkladal Næringsforening har i perioden bestått av: Morten Brataas Erik Dragset Arve Slørdahl Eva Johansen Marit Fuglem

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Medlem. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Medlem Medlem. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Indre Fosen Utvikling KF Møtested: Kantina, LIV-bygget - Vanvikan Dato: 10.01.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Vollan Leder RI-HØ Steinar

Detaljer

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til Leif Johan Sevland: Nyttårstalen Ledaal - 1.01.2011 God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle samlingen på Ledaal på årets første dag. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

Kommunereformen oppgaver og retningsvalg for Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal

Kommunereformen oppgaver og retningsvalg for Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal Kommunereformen oppgaver og retningsvalg for Trondheim kommune Foto: Geir Hageskal Februar 2015 Kommunegrenser fra 1964 store oppgaver til kommunenes bare siden 2000 Fastlegeordningen 2001 Introduksjonsprogrammet

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205

REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205 REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205 Sted: NiT, Dronningensgate 12 Tidsrom: 2.12.2015, kl. 12.00 1600 Tilstede: Berit Rian, Torstein Mørseth, Tore

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 17.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap 23.09.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. Brev av 27.08.2014 fra

Detaljer

Finansnæringens dag 19. mars 2013

Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens betydning i samfunnet Radisson Blu Plaza Hotel Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00 Kaffe serveres fra kl. 08.15 Finansnæringens betydning

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

torsd. 21. mars kl. 18.00

torsd. 21. mars kl. 18.00 Vi har gleden av å invitere deg til årsmøte i Birkenes Næringsforum torsd. 21. mars kl. 18.00 på kommunehuset Bildet er fra det nye næringsområdet på Jordbruna ÅRSMØTE SAKSLISTE Godkjenning av årsmøteinnkalling

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Strategi for næringsarealutvikling Trondheimsregionen. Esther Balvers, prosjektleder IKAP

Strategi for næringsarealutvikling Trondheimsregionen. Esther Balvers, prosjektleder IKAP Strategi for næringsarealutvikling Trondheimsregionen Esther Balvers, prosjektleder IKAP Felles Formannskapssamling Trondheimsregionen 18.mars 2016 IKAP samordnet areal- og transportutvikling spare jordbruksareal

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner. Trekker i trådene Av Inger Anne Hovland 03.03.2009 01:02 Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Detaljer

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 12.10.2016 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato 3.10.2016 Sted: Work -Work, Munkegata 58 Tidsrom: 12.10.2016, kl 12.00 15.00 Lunsj ved møtestart og pause avtales underveis

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen VEDTATT PLAN Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Vedtak i kommunestyret Stjørdal kommune 29. april 2010 Vedtak kommunestyret i Malvik kommune 26. mars 2010 Vedtak bystyret i Trondheim kommune

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2011 intervju med 240 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2011 intervju med 240 medlemmer av Medlemsundersøkelsen intervju med 240 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen har

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Invitasjon til Kick-Off!

Invitasjon til Kick-Off! Invitasjon til Kick-Off! Kompetansekraft Verdal Stiklestad, Norway 22. oktober 2014 Kompetansebygging som Verdal Industriparks viktigste fellesstrategi for økt konkurransekraft. Verdal Industripark Unik

Detaljer

Formannskapet 5. januar 2016

Formannskapet 5. januar 2016 Oppdatert 050116, kl. 0900 Formannskapet 5. januar 2016 Sakene PS 1/16 Mulige tiltak for tilrettelegging for kjøle/frysebasert industri i Trondheimsregionen Marek Jasinski (Ap) fremmet følgende forslag

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Rullering IKAP Rådmannsforum 19. august 2014. Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

Rullering IKAP Rådmannsforum 19. august 2014. Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Rullering IKAP Rådmannsforum 19. august 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Framdriftsplan Regionråd 19. september: sende IKAP-2 på høring (høringsperiode 22. september 31. oktober) felles saksframlegg

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Prosjektmarkedet mot 2024 og 2040

Prosjektmarkedet mot 2024 og 2040 Prosjektmarkedet i Trondheim Utvikling mot 2023 og 2040 Trondheim040 Prosjektmarkedet mot 2024 og 2040 Trondheim utvikling frem mot 2040 2013/14 ~ 26 år tilbake ~26 år frem 1987 2040 «Origo» City Syd åpner

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Kortversjon med fundament, overordnet mål, mål og strategier Fullstendig versjon finner du på www.trondheim-chamber.no/snp Utarbeidet for Trondheimsregionen

Detaljer