Årsmøte Oppland Arbeiderparti mars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011"

Transkript

1 Årsmøte Oppland Arbeiderparti mars 2011

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske saker... s. 5 Organisatoriske forslag... s. 6 Politiske forslag... s. 10 Samferdsel... s. 11 Velferd, herunder helse... s. 15 Klima / miljø... s. 20 Kompetanse... s. 24 Kommunalpolitiske spørsmål... s. 27 Internasjonalt / integrering / asyl... s. 30 Andre politiske saker... s. 31 For sent innkomne forslag... s. 36 Beretning s. 37 Sanger... s. 69 3

4 Dags- og forretningsorden Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning, konstituering. Herunder valg av redaksjonskomiteer 2. Beretning for foregående kalenderår 3. Vedtektsendringer 4. Innledning og debatt om aktuelle organisatoriske / politiske spørsmål 5. Redaksjonskomiteens innstilling på innkomne forslag og saker fremmet i årsmøtet 6. Valg 7. Avslutning Forslaget til dagsorden er i tråd med Oppland Arbeiderpartis vedtekter 3.4 Styrets forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes. Styrets forslag til forretningsorden (Med forbehold om styrets behandling 11. mars 2011) 1. Møtetiden er lørdag fra kl til kl Møtetiden søndag er fra kl til kl , eller til sakslista er ferdig behandlet. 2. Taletiden er gjennomgående 3 minutter for alle, utenom innledningsforedragene. Fylkesordfører, AUF-leder og en av stortingsrepresentantene har 5 minutters taletid på sine innledningsforedrag. Ingen har rett til ordet mer enn to ganger til samme sak. Dirigenten har rett til å stille forslag om ytterligere begrensning av taletiden, og framsette forslag om strek ved de inntegnede talere. Til forretningsorden får ingen ordet mer enn en gang og taletiden er inntil 2 minutter. Talere skal tale fra hertil bestemt sted i lokalet. 3. Det velges 2 dirigenter til å lede årsmøtets forhandlinger og 2 sekretærer til å føre protokollen. I protokollen innføres saker som behandles, alle forslag, vedtak, avstemninger ved vedtak og hvem som har ordet til saken. Alle forslag framlegges skriftlig til dirigentene undertegnet av forslagstiller. Etter at det er vedtatt å sette strek kan nye forslag ikke framsettes. Dersom noen krever det skal valgene foregå ved skriftlig avstemning. Andre avstemninger foregår ved håndsopprekning. 4. Protokollen godkjennes av fylkespartistyret. Styrets forslag til vedtak: Foretningsorden godkjennes. Fullmakter til årsmøtet i Oppland Ap Styrets fattet i sitt møte 10. februar 2011 følgende vedtak i tråd med Oppland Arbeiderpartis vedtekter 3.12: Alle kommunepartier og AUF har levert sine fullmakter innen fristen 5. februar Samtlige delegasjoner oppfyller kravet til kjønnsbalanse. Styret forutsetter at alle kommunepartier selv har sjekket at de foreslåtte delegatene har gyldig kontingent. VEDTAK: Samtlige 133 fullmakter godkjennes 4

5 Innkomne forslag Politiske og organisatoriske saker 5

6 Organisatoriske forslag Forslag nr 1 Forslagstiller: Styret Forslag: Vedtektsendringer Gjeldende vedtekter Forslag til nye 6. KONTINGENT 6.1 Kontingent til fylkespartiet fastsettes av DNAs landsmøte. 6.2 Kontingenten til landsmøtefondet fastsettes av representantskapet gjennom budsjettbehandlingen. Landsmøtefondet skal dekke utgiftene til landsmøteutsendingene fra fylkespartiet og andel av AUFs landsmøte. 6.2 Endres til: Landsmøtefondet skal bidra til å dekke utgiftene til landsmøteutsendingene fra fylkespartiet. 6.3 Landsmøtefondet skal baseres på kommunepartienes oppslutning ved kommunevalg. RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALUTVALGET Kommunalutvalget er rådgivende organ for Oppland Arbeiderparti. Det skal bistå styret med å hevde en kommunalpolitikk i fylket som er i samsvar med Det norske Arbeiderpartis program og retningslinjer. Kommunalutvalget skal i samarbeid med styret planlegge kommunalkonferanser og hjelpe til med å fremme samarbeid mellom kommunestyregruppene. Utvalget består av 8 faste representanter, herav en representant fra AUF i Oppland, som velges etter innstilling fra AUF. Leder velges ved særskilt valg, utvalget konstituerer seg selv med nestleder. Til møtene i Kommunalutvalget kan innkalles Endring 3. og 4. avsnitt. Utvalget består av 6 årsmøtevalgte representanter, hvorav en er fra AUF i Oppland og en fra fylkestingsgruppa. Blant de årsmøtevalgte representantene skal enten Gjøvik eller Lillehammer være representert. Utvalget velges blant formannskaps- og fylkesutvalgsmedlemmer. Det er to tiltredende til utvalget: stortingsgruppa og OAPs fremste representant i KS Oppland sitt styre. 6

7 partiets fylkeskommunale tillitsvalgte, representanter for partistyret, partiets representanter i styret for KS Oppland og representanter for kommunepartiene / kommunestyregruppene. Partikontoret er sekretariat for utvalget. RETNINGSLINJER FOR STUDIEUTVALG Studieutvalget er et rådgivende organ for Oppland Arbeiderparti. Utvalget ledes av studieleder, som er medlem av fylkespartistyret. Utvalget består av fire årsmøtevalgte medlemmer, hvorav en velges etter innstilling fra AUF i Oppland. Utvalget skal være pådriver og motivator for studiearbeidet i alle ledd i Oppland Arbeiderparti. Studieutvalget legger hvert år fram for styret i Oppland Ap kompetanseplan, i tråd med sentrale og lokale planer. Endres til RETNINGSLINJER FOR ORGANISASJONS- OG STUDIEUTVALG 3. avsnitt endres til: Utvalget skal være pådriver og motivator for organisasjonsutvikling og studiearbeid i alle ledd i Oppland Arbeiderparti. Studieutvalget har i samarbeid med partikontoret hovedansvaret for å iverksette kompetanseplanen for fylkespartiet. AOF Innlandet kan inviteres til møter i studieutvalget. Styret ønsker med dette å presisere bl.a. at studieutvalget har ansvar for mer enn studieaktivitet, samt at man ønsker å lytte til de tilbakemeldinger kommunalutvalget har kommet med på hvordan utvalget fungerer. Endringer i 6 er å tilpasse vedtektene til faktisk situasjon. Forslaget vedtas 7

8 Forslag nr 2 Forslagstiller: Studieutvalget via styret Forslag: Oppland Arbeiderparti sammen mot 2029 Vår visjon er at organisasjonen utvikler sosialdemokratisk politikk ved at medlemskapet har verdi Arbeiderpartiet har vært, og er, et bredt folkeparti som favner vidt, der ulike mennesker møtes for å drøfte politikk. Årsakene til å engasjere seg kan være svært forskjellig fra person til person, noen engasjerer seg på grunn av enkelt saker, andre på grunn av det sosialdemokratiske verdigrunnlaget og atter andre kan ha helt andre motivasjoner for å engasjere seg. Alle disse som velger å bli medlem i Arbeiderpartiet er de som ut gjør partiet og som skal vedta partiets politikk. Fram til vedtak fattes må Ap lytte, også til de som ikke er medlem i partiet, ved bruk av for eksempel samråd, dette vinner partiet tillit på. Når vedtak fattes er det medlemmene som gjør dette. Derfor er det også viktig at arbeidet i partiorganisasjonen legges opp slik at medlemmene er informert og har mulighet til å delta. Nye arenaer og verktøy, slik som for eksempel facebook og er med å gjør kommunikasjonen med medlemmene enklere og mer effektiv. Derfor må alle kommuneparti og partilag bli skolert i bruk av disse, slik at dette kan nyttigeres i det daglige organisasjonsarbeidet. Arbeiderpartiet er et maktparti. Et parti som vinner posisjoner i valg og gjennom dette har makt til å forme samfunnet. Dette er krevende på mange måter. Ikke minst krevende fordi det kan gi kamp om posisjoner i partiet. Dette er en kamp som i seg selv ikke er negativt, det er bra og nødvendig at det finnes flere som kan ta på seg framtredende verv. Det er først når kampen om slike posisjoner ikke foregår på en kameratslig, saklig og ryddig måte at det blir et problem for partiet. Da oppstår konflikter. Organisasjonskulturen i Arbeiderpartiet må være preget av gjensidig tillit og respekt, der vi kan drøfte politiske og organisatoriske saker på en åpen og kameratslig måte. En løsning for å motvirke dette kan være å i større grad bruke uravstemning blant medlemmene. La kandidater til posisjoner presentere seg og hva de står for, så kan medlemmene stemme over hvem de ønsker. Arbeiderpartiets organisasjonsstruktur er omfattende, mange ledd og mange tillitsverv skal fylles. Mye av strukturen ble lagt i en annen tid. I dag går verden raskere, kommunikasjon skjer med enkle tastetrykk og informasjon spres kjapt. Organisasjonsstrukturen må tilpasses den tid man lever i og de oppgaver man skal løses. Struktur er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å løse bestemte oppgaver. Arbeiderpartiets organisasjonsstruktur er til for å utvikle politikk. Dagens lagstruktur er ikke nødvendigvis den rette for å gi medlemmene 8

9 rom for å utvikle politikk. Andre arenaer kan også benyttes. Lagsstruktur kan i dag ikke begrunnes ut fra reiseavstander. Kommunepartiene bør sette på dagsorden hvordan de best kan engasjere medlemmene direkte i politikk utformingen. Det vesentlige her er at det er et medlemsdemokrati i Ap og ikke et folkevalgtdemokrati. I dette ligger det at politikken må forankres i partiorganisasjonen og ikke avgjøres i kommunestyregruppa alene. Medlemmene har avgjørende myndighet, medbestemmelse og utviklingsmulighet, de skal tas med i debatter, rådslag og avgjørelser. Medlemmene er organisasjonen. Vedtak i Ap fattes i våre vedtektsfesta fora. Det må være respekt for de vedtak som er gjort. Vedtektene må respekteres og omkampskulturen og fraksjonsvirksomhet må bekjempes. Partiet har følgende vedtektsfesta fora: årsmøter, medlemsmøter og styremøter i kommunepartiene, i fylkespartiet er det årsmøter, representantskapsmøter og styremøter. Disse møtene må organiseres slik at de er gode politiske verksteder, der det er rom for å fremme sine synspunkter og diskutere politiske saker. Bare på denne måten kan ny politikk utformes, på en åpen og demokratisk måte. Samarbeidet mellom våre tillitsvalgte og folkevalgte er avgjørende for at Arbeiderpartiet skal sette sitt preg på samfunnsutviklinga. Det er derfor viktig at man har respekt for hverandres roller, og at man viser hverandre tillit. I starten av kommende kommunestyreperiode må kommunepartiene drøfte med sine kommunestyregrupper hvordan samarbeidet skal være mellom tillitsvalgte og folkevalgte, på samme måte som fylkespartiet må drøfte med fylkestingsgruppa. En slik drøfting må ta utgangspunkt i hvilke roller de enkelte har, og hva denne rolla/ dette vervet har som oppgave. Kunnskapen om organisasjon og hvordan denne drives er viktig, derfor må skolering i å drive organisasjonen gjennomføres. Ap måtte hvert eneste år ha tilbud om organisatorisk skolering, både grunnlegende, men også for viderekommende. Skoleringen må ha vår ideologi som grunnlag. Kunnskap om og respekt for roller og funksjoner må gå igjen i all skolering. Partiorganisasjonen i Oppland må bli flinkere til å nyttiggjøre seg erfaring og kunnskap som andre har tilegna seg. Arbeiderpartiet sliter med at medlemsmassen blir eldre år for år, uten at man får fylt på med flere yngre medlemmer. Det må derfor fra partiet sentralt, i fylket og lokalt bli satt fokus på målrettede vervekampanjer som retter seg mot aldersgrupper som i dag er underrepresentert. Styret slutter seg til forslaget og viser til OAPs forslag til landsmøte vedr.: Styrk demokratiet moderniser det politiske arbeidet! og Moderniser partiorganisasjonen. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for organisatoriske saker. 9

10 Forslag nr 3 Forslagstiller: Sør-Fron Arbeiderparti Forslag: Oppland Arbeiderparti krever at partistøtten må økes og reguleres i takt med prisøkningen ellers i samfunnet. Begrunnelse: Mange kommunepartier sliter med å stille utsendinger, delegater og representanter til møter i fylkespartiet og på sentrale kurs og tilstelninger. Ofte har ikke kommunepartiene økonomi til å betale overnatting og reise til sine representanter. Det gjør det ikke lettere at avstandene er store og reisetiden er lang. Små kommuneparti har ofte færre å spille på slik at det er det samme som stiller, ofte blir ikke reiseutgiftene dekket fullt ut. Oppland Arbeiderparti krever at partistøtten økes. Styret har merket seg at kostnadene ved å drive partiarbeid har økt mer enn tilskudd fra stat, fylke og kommune. Dette er alvorlig, ikke minst fordi det kan føre til at enkelte organisasjonsledd ikke kan delta på grunn av økonomi. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for organisatoriske saker. Politiske forslag Innledende bemerkning Styret ønsker å bemerke at ikke alle de innsendte forslagene følger den vedtatte malen som partiorganisasjonen ble bedt om å bruke når forslag skulle fremmes. For senere år innstiller styret på at forslag som ikke er i tråd med malen vil bli returnert til forslagsstiller for tilpassing eller at de vil bli foreslått avvist. Dette for at samtlige forslagsstillere skal inneha samme mulighet, bl.a for å argumentere for / begrunne sine forslag. Til behandlingen av årsmøteforslagene viser styret videre til sak 21/10 i representantskapet i Oppland Arbeiderparti 28. november 2010: valg av forberedende redaksjonskomiteer til årsmøtet Her uttrykte representantskapet et ønske om å vitalisere årsmøtet i Oppland Arbeiderparti ytterligere og skape et reelt politisk verksted gjennom fortrinnsvis å spisse noen utvalgte tema og ha fokus primært på disse. Det ble derfor valgt flere forberedende redaksjonskomiteer enn tidligere. I henhold til vedtak i representantskapet skal de forberedende redaksjonskomiteene prioriterer hvilke saker som vil være viktigst for sitt politikkområde og bearbeider / innarbeider relevante årsmøteforslag i et utkast til uttalelse (inntil to A4-sider). Uttalelsene sendes ihht fremdriftsplanen årsmøtets delegater primo mars. Disse uttalelsene vil være viktige spesielt med tanke på kommune- og fylkestingsvalget 2011 og det som er sagt om presisering av viktige prinsipper / konkretisering av programmet gjennom mer detaljerte politiske ved- 10

11 tak. Det vil være de foreslåtte uttalelsene samt utkastene til manifest, mer enn enkeltforslag fra kommunepartier og AUF som vil danne grunnlag for diskusjonene på selve møtet. Samferdsel Forslag nr 4 Forslagsstiller: Søndre Land Arbeiderparti Forslag: Vi ønsker oss en rask avklaring av situasjonen rundt Valdresbanen. En god del av banen går gjennom Søndre Land. Banelegemet fra Eina til Aurdal og infrastrukturen rundt er i en slik forfatning at det vil koste jernbaneverket dyrt å få banen i kjørbar stand. Sommeren 2008 var det siste året med drift av turisttog. Da gikk det 8 kjøringer mellom Eina og Hov. Banen videre nordover var for dårlig til å brukes. Vi ser ikke at det er realisme i planene om å få i gang godstrafikk. Jernbaneverkets penger trengs sårt der jernbanen er i drift, som for eksempel på Gjøvikbanen. En stor del av befolkningen i Søndre land ønsker å få frigitt banelegemet slik at vi kan etablere en gang og sykkelvei langs traseen til glede for både lokalbefolkning og tilreisende. Vi håper at en slik tanke kan smitte over på våre naboer i nord og øst og at vi etter hvert kan etablere en turveg som til og med kan trekke til seg turister og besøkende fra inn og utland. Det er veldig viktig at vi kan få en rask avgjørelse på bruken av disse arealene, ellers vil jernbanesporet gro igjen, og jobben med å benytte det til noe annet blir dyrere, vanskeligere og mer usannsynlig. Flere strekninger av gamle Valdresbanen er allerede omdisponert. Det vises til uttalelse fra årsmøte i 2000 der det bl.a. heter: Årsmøtet i Oppland Arbeiderparti viser til tidligere vedtak i styret og vil uttale følgende: 1. Det bør arbeides for å få tilbake tømmertransporten på jernbanen til Dokka. Dette vil være det beste både samfunnsøkonomisk, miljømessig og ikke minst av hensyn til trafikksikkerheten. 2. Skinnegangen nord for Dokka må fjernes for å avsette arealet til andre samferdselsformål, blant annet gang og sykkelveg. Styret støtter intensjonen i forslaget fra Søndre Land. Situasjonen fra årsmøtevedtaket i 2000 er etter styrets mening vesentlig endret. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. 11

12 Forslag nr 5 Forslagsstiller: Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu Arbeiderparti Forslag: Utbedring av jernbanenettet i det såkalte InterCity-triangelet på Østlandet må prioriteres langt høyere ved den kommende revisjon av NTP enn det som ligger inne i nåværende planverk. Det må byges dobbeltspor på strekningen Gardermoen - Lillehammer innen Begrunnelse: Ei slik utbygging vil redusere reisetida og øke sikkerheten på disse strekningene, og bidra til at hele Østlandsområdet blir en sammenhengende bo - og arbeidsregion. 2 ferske mulighetsstudier utført på oppdrag fra Jernbaneverket, viser at ei slik utbygging vil doble antall reisende som velger tog framfor bil, på enkelte strekninger vil passasjertallet kunne tredobles. Styret støtter intensjonen i forslaget og viser til vedtak om jernbane på de siste års årsmøter. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. Forslag nr 6 Forslagstiller: Sør-Fron Arbeiderparti Gjennomføring av Nasjonal transportplan (NTP) krever økte statlige bevilgninger! Forslag: Oppland AP skal arbeide aktivt for og ytterligere øke statens andel, særlig til viktige nasjonale veiprosjekter i NTP Begrunnelse: Oppland Arbeiderparti ser på Regjeringens satsning på Nasjonal Transportplan er meget positiv. Likevel ser en at det er reelle behov for ytterligere økning av årlige investeringsrammer ut ifra en betydelig kostnadsvekst i veisektoren. Oppland Arbeiderparti mener at Regjeringen må øke den statlig andel på nasjonalt viktige stamveistrekninger, hvor bompengekostnadene blir urealistisk store. Disse veiprosjektene må få økt statlig andel da prosjektene er av nasjonal betydning. Styret støtter intensjonen i forslaget og viser blant annet til vedtak i årsmøte i 2010: Oppland Arbeiderparti forventer at målene i Nasjonal transportplan følges opp med nødvendige bevilgninger i kommende statsbudsjett, og at Fylkeskommunen får tilfredsstillende rammer til å gjennomføre fylkesvegprogrammet Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. 12

13 Forslag nr 7 Forslagstiller: Vestre Toten Arbeiderparti Forslag: Vestre Toten Arbeiderparti krever følgende når det gjelder Gjøvikbanen; Gjøvikbanen må forlenges og kobles sammen med Dovrebanen til en Mjøs-bane Gjøvikbanen må utbedres slik at reisetiden Oslo- Gjøvik reduseres til å bli maksimum 1 time og 30 minutter Det kreves timesavgang på Gjøvikbanen mellom Oslo og Gjøvik Gjøvik-banen skal være en del av jernbanenettets Intercity-område Styret støtter intensjonen i forslaget og viser blant annet til vedtak i årsmøtet i 2010: Gjøvikbanen er viktig og trygg transport for svært mange reisende til/ fra hovedstaden i befolkningstunge områder. Den har lenge vært forsømt med manglende bevilgninger til vedlikehold og utbedringer. Oppland Arbeiderparti vil at den skal få et løft så raskt som mulig, og at det i utredningsarbeidet som er igangsatt av Regjeringen om høyhastighetsbaner også omfatter alternativet vest for Mjøsa og sammenkobling med Dovrebanen på Moelv. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. Forslag nr 8 Forslagstiller: Vestre Toten Arbeiderparti Forslag: Vestre Toten Arbeiderparti viser til tidligere prioriteringer av veiutbygging vedtatt av årsmøter i Oppland Arbeiderparti. Disse prioriteringene må ligge fast. Vestre Toten Arbeiderparti ber om at Oppland Arbeiderparti blir en aktiv part for å få til en snarlig utbygging av RV-4 gjennom Hadeland og Nittedal, samt å bidra til at Fossumdiagonalen i Oslo blir realisert. Vestre Toten Arbeiderparti ber også om at utbedring av enkelte av de dårligste parsellene av RV-4 i Gjøvik og Vestre Toten kommuner blir utbedret. Dette gjelder i første rekke på strekningen Mjøsbrua - Gjøvik og på parsellen forbi Eina sentrum. Dette er nødvendige tiltak for å gjøre RV-4 til en god og tjenlig hovedferdselsåre. Målsettingen må være å få disse tiltakene inn i Nasjonal Transportplan ved første revisjon. Styret viser til landsmøteforslag fra Gran Arbeiderparti vedrørende statlig reguleringer. Styret støtter intensjonen i forslaget. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. 13

14 Forslag nr 9 Forslagstiller: Jevnaker Arbeiderparti Forslag: Ved veiutbygginger hvor det forutsettes bompengefinansiering, ber Jevnaker Arbeiderparti om at den statlige finansieringsandelen økes betydelig og at bompengefinansieringsandelen reduseres betraktelig. Dette med sikte på at fremtidige veiutbygginger kun maksimalt skal ha inntil 20 % av bygge/anleggskostnadene finansiert gjennom bompenger. Styret slutter seg til intensjonene i forslaget og viser til fylkesordførerens tale til fylkestinget i desember 2010 der han blant annet sa: Brukerbetaling i form av bompenger er blitt et nødvendig virkemiddel for å få løst viktige samferdselsprosjekt, både på statlige og fylkeskommunale veger. For å få det til må det foreligge lokal enighet, det vil si i kommuner og fylkeskommuner før det kan sluttbehandles i Stortinget. Jeg er av den klare oppfatning at sentrale myndigheter nå må diskutere både innretning og nivå på bompenger, og floraen av bompengeselskaper som kreves etablert. Bompengesystemet har noen fordelingsmessige svakheter og rammer distrikter med forholdsvis lav ÅDT uforholdsmessig hardt. I dag kan du kjøre 6-felt motorveg fra Oslo-Gardermoen uten å betale en krone, mens det på strekningen Frya-Otta, som er kortere, må betales ca 3 kr. pr. kilometer. Dette påfører distriktene urimelig høye kostnader, og er svært negativt for distriktspolitikken og distriktsutviklingen. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. Forslag nr 10 Forslagstiller: Skjåk Arbeiderparti Fraktutgjevning Skjåk AP fremjar forslag om fraktutgjevnings tilskot skal gjenopprettast. Begrunnelse: Dette for å gje både industri og transportfirma i distriktskommunar moglegheit til å konkurrere betre med sentrale strok. I distrikt der det ikkje er tilrettelagt for bane eller sjøtransport vil dette vere eit tiltak for å betre næringsgrunnlaget for små og mellomstore bedrifter. Styret støtter intensjonen i forslaget Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. 14

15 Velferd, herunder helse Forslag nr 11 Forslagsstiller: Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag Forslag: Nei til redusert adgang til å klage på kommunale helsetjenester! Ny kommunehelselov må ikke gi brukerne av kommunale helsetjenester dårligere klageadgangen de ville hatt etter Forvaltningsloven. Klageorgan bør være Helsetilsynet i fylket, som bør ha adgang til å fatte vedtak i saker der kommunalt vedtak underkjennes. Begrunnelse: Et grunnprinsipp for Samhandlingsreformen må være at en ikke skal risikere at brukerne av helse tjenester får dårligere vilkår enn i dag. Derfor må rettighetene brukere av helsetjenester har til å klage over kommunale helsetjenester ikke være dårligere enn klageadgangen i dag for andre tjenester. Hvis en klager får medhold, må klageorganet i samsvar med prinsippene i Forvaltningsloven samtidig kunne fatte nytt vedtak. Styret viser til at forslaget til ny kommunal helse- og omsorgslov ikke er en rettighetslov, men kommunene får et sørge-for-ansvar, uten at kommunene samtidig pålegges bestemte måter å organisere tjenestene på. Kommunens plikter skal i all hovedsak videreføres, men pliktene foreslås utformet mer overordnet og profesjonsnøytralt. Dette vil gi kommunene et tydeligere og mer helhetlig ansvar og større frihet til å organisere og tilpasse tilbudet i samsvar med lokale behov. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. Forslag nr 12 Forslagsstiller: Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag Forslag: Samhandlingsreformen: Likeverd uansett hvor en bor! I ny kommunehelseslov må sentrale kommunale helsetjenester, f.eks «frisklivssentraler» og lokalmedisinske sentre for mottak av pasienter før, istedet for eller etter sykehusopphold lovfestes, underlegges krav om minstestandarder, og fullfinansieres direkte. Ansvarsfordeling mellom stat og kommune må lovreguleres. Begrunnelse: Et grunnprinsipp for Samhandlingsreformen må være at en ikke skal risikere at brukerne av helse tjenester får dårligere vilkår enn i dag. Sosiale og geografiske ulikheter må utjevnes, ikke forsterkes. For Arbeiderpartiet er hensynet til brukernes rettigheter overalt i landet viktigere enn total kommunal handlefrihet. Dette kan ikke sikres uten tydelig statlig styring gjennom lovfesting, fastlegging av minstestandarder og direkte fullfinansiering. Ansvarsfordelingen mellom stat og kommuner må ikke være uklar. Det må ikke være rom for gradvis, stille og underfinansiert forskyvning av ansvar for helse- og omsorgstjenester fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, tilsvarende det vi har sett ved tidlig utskriving av pasienter etter sykehusreformen 15

16 Styret viser til merknad til forlag nr 11 Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. Forslag nr 13 Forslagsstiller: Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag Forslag: Samhandlingsreformen må iverksettes gradvis! Samhandlingsreformen innebærer mange steg inn i det ukjente og uprøvde. For å forhíndre at uforutsette følger av reformen skal få negative følger for velferd, helse og i verste fall liv, må reformen settes ut i livet gradvis, og med overlapping mellom gamle og nye systemer, ordninger og ansvarsforhold. Begrunnelse: Samhandlingsreformen er en reform på størrelse med NAV-reformen, ja kanskje større. NAV-reformen har vist at det er nødvendig med større forsiktighet, større bruk av overgangsordninger og større vekt på ansvars- og eierskapsforhold når så store reformer skal gjennomføres. Ved gradvis gjennomføring, og større grad av overlapping mellom gamle og nye systemer i overgangsfasen vil en kunne avverge problemer som kan bety usikkerhet og trusler mot helsetjenestenes brukere folk flest. Styret viser til at samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten utvikles gradvis, og at nytt lovverk nå utarbeides, slik at dette samarbeidet blir forankret i ny lov. Styret mener gjennomføringen av reformen må tilpasse de lokale aktører. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. Forslag nr 14 Forslagsstiller: Vestre Toten Arbeiderparti Forslag: Det er i det brede lag av befolkningen er en økende frustrasjon og mistillit til dagens organisering av spesialisthelsetjenesten. Vestre Toten Arbeiderparti krever at foretaksmodellen blir avviklet og erstattes med en enklere og mindre administrativ topptung organisasjonsmodell, med hovedfokus på helsetjenester og pasientbehandling, framfor helsebyråkrati og byggeprosjekter. Styret viser årsmøteuttalelse fra 2008; helse: OAp er usikker på om organiseringen av sykehusene etter foretaksmodellen, og de styrings og økonomiprinsippene som følger av denne, er den beste. OAp er usikker på om dette gir best og mest utnytting av ressurser og økonomi, og om det gir den sykehusforvaltning som best samsvarer med sosialdemokratiske prinsipper og visjoner. OAp ber på denne bakgrunn om en full evaluering av sykehusreformen. Evalueringen skal 16

17 munne ut i en fri og ubunden vurdering av alternativer for framtidig sykehusorganisering og styring. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. Forslag nr 15 Forslagsstiller: AUF i Oppland Forslag: En ny blodgiverpolitikk I helse-norge i dag er det knapphet på blod. Blodgivere i Norge blir kalt inn til blodoverføringer med mye større hyppighet enn for eksempel i Danmark. I Danmark har man fire ganger så mange blodgivere per innbygger enn i Norge. Dette skyldes svært strenge til dels rigide regler på hvem som kan gi blod. Homofile menn er totalt utelukket fra å gi blod, det er nok at man har hatt seksuell omgang med en mann en gang, da er man utelukket fra å gi blod resten av sitt liv. Dette begrunnes i at smittefaren for hepatitt og HIV er betraktelig høyere blant homofile menn statistisk sett enn blant lesbiske og heterofile Et annet eksempel er at om man har oppholdt seg i Storbritannia i over ett år til sammen i perioden 1980 til 1996 eller har fått blodoverføring der etter 1980 får man også livslang utestengelse. Norge har mye strengere regler for blodoverføring enn de fleste andre land. Oppland Arbeiderparti mener at regelverket må mykes opp for å sikre at flere friske mennesker som ønsker å gi blod kan få gjort det. Å gi blod er ingen menneskerett, likevel bør ikke et rigid regelverk stoppe helt friske mennesker fra å kunne bidra. Homofile menn i et livslangt parforhold som er HIV-negative smitter neppe hverandre. Oppland Arbeiderparti mener derfor: At den generelle regelen om at man er utelukket på livstid om en mann har hatt seksuell omgang med en mann fjernes og erstattes med et regelverk som mer tar hensyn til den enkelte blodgiver. At man går gjennom regelverket, og åpner for en individuell vurdering av hver enkelt blodgiver. Styret støtter intensjonen i forslaget Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. 17

18 Forslag nr 16 Forslagsstiller: AUF i Oppland Forslag: Et forsterket skattenivå Oppland Arbeiderparti ønsker en generell heving av skattenivået i Norge, som skal bidra til å sikre velferden på lang sikt. Vår samfunnsmodell er under sterkt press, og for å sikre at denne er bærekraftig i framtiden trengs en økning i offentlig konsum, på bekostning av en økning i det private konsum. Oppland Arbeiderparti krever: En generell økning av skattenivået for å styrke det offentlige konsum. Styret viser til uttalelsen Norge må investere i framtida fra årsmøtet Skattetrykket må vurderes ut fra hvilket behov det er for å finansiere velferdsgoder. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. Forslag nr 17 Forslagsstiller: Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag Forslag: Et mer rettferdig skattesystem Det nedsettes en skattekommisjon for å utforme et skattesystem som er lett å forstå, som gjør at alle, også de rikeste må betale personskatt av hele sin inntekt, som klart skiller mellom skattlegging av personer og av næringsinntekt, som gir en mest mulig rettferdig personbeskatning og en bedriftsbeskatning som bidrar til effektivitet. Begrunnelse: Per Kleppe påpeker i Dagsavisen at selv om formuesskatten hindrer nullskattytere, hindrer den ikke stadig økende rikdom samlet på få hender, og økende forskjeller. Den hindrer gründere i å utvikle sine prosjekter. Den rammer formuer forskjellig, og er lett å manipulere. Eiendomsskatt med et betydelig, kronefestet bunnfradrag er vesentlig bedre. Arbeiderpartiet bør arbeide for en inntektsbeskatning som gjør at også de rikeste må betale skatt av hele sin inntekt inkl aksjeutbytte, slik vanlige folk må. Tyskland har innført enklere selskapsform for småbedrifter, og gjort det lettere å skille beskatning av personer og næringsvirksomhet. Et nytt system må være robust nok til å holde mange år, og må baseres på et bredest mulig skatteforlik. Styret støtter intensjonen i forslaget. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. 18

19 Forslag nr 18 Forslagsstiller: Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag Forslag: Skattenivå og offentlig velferd For å sikre og utvikle velferds- og kunnskapssamfunnet, minske sosiale og økonomiske forskjeller, styrke miljøvennlig infrastruktur og næringsliv, sikre tilgang til stabil og kompetent arbeidskraft til helse-, omsorgs- og andre offentlige tjenester og hindre press i økonomien, må offentlig andel av totalforbruket økes etter å ha minket lenge. Personskattenivået må gradvis heves fra og med Begrunnelse: Skattenivået er holdt uendret siden Fra sentralt partihold er det forsøkt lagt lokk på skatte debatten ved å varsle videreføring av 04-skattenivået etter Velferds-, utdannings- og infrastrukturoppgaver hindres av økende gap mellom offentlige oppgaver og inntekter. Presskapende sosialt skjevt privat forbruk vokser dobbelt så sterkt som offentlig. Innstramming og kutt i offentlige budsjetter varsles før skatteøkning trass i at skattefinansiert velferd for å styrke statskassa og bremse privat kjøpekraft er den politikken som har gjort Arbeiderpartiet sterkt og Norge til verdens beste land å leve i. Det er en vinnerlinje for Arbeiderpartiet. Lite sosialt innrettede avgifter er det ikke. Skatteøkningen vi foreslår vil ikke senke, bare bremse veksten i kjøpekraften. Styret viser til uttalelsen Norge må investere i framtida fra årsmøtet Skattetrykket må vurderes ut fra hvilket behov det er for å finansiere velferdsgoder. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. Forslag nr 19 Forslagstiller: Skjåk Arbeiderparti Tannhelse - Skjåk AP fremjar forslag om tiltak for å gje studentar subsidiert tannbehandling fram til 30 år. Begrunnelse: Dette fordi tannbehandling er dyrt og vert bortprioritert. Dette kan føre til store ekstrakostnader for både den einskilde og samfunnet ved at tannsjukdommar ikkje vert oppdaga tidleg nok. Styret støtter intensjonen i forslaget Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. 19

20 Forslag nr 20 Forslagstiller: Skjåk Arbeiderparti Ambulanse - Skjåk AP fremjar forslag om offentleg drift av ambulansar. Begrunnelse: Samstundes må ein kunne sei noko om eit forsvarleg ambulansetilbod og heildøgnsambulanser. Flåte styring som fungerer, kvalifisert ambulansepersonell med minimum fagbrevskompetanse må vere målsetjing for ei framtidsretta ambulansedrift. Dette knytt opp mot ein samhandlingsreform,sjukehusstruktur som skal fungere i si heilskap. Styret støtter intensjonen i forslaget Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. Klima / miljø Forslag nr 21 Forslagsstiller: Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag Forslag: Husholdningsstrøm: Leveringsplikt, prisregulering for normalforbruk Systemet med prissetting av elektrisk husholdningsstrøm etter normalforbruk og overforbruk gjeninnføres. Det innføres minstefylling av vassmagasiner. Vasskraftprodusentene pålegges leveringsplikt til husholdningssektoren tilsvarende sektorens normalforbruk. Normalforbruk av strøm pris reguleres, og det innføres nasjonal maksimalpris for normalforbruk. Overforbruk prisreguleres ikke. Begrunnelse: Vasskraftbasert elektrisitet er en fornybar ressurs. Husholdningsstrøm er ikke et hvilket som helst forbruksgode, men en livsnødvendig velferdsrettighet. En skal ha rett til strøm til et moderat for bruk uavhengig av økonomisk evne i et samfunn der likeverd er et grunnleggende mål. Strømforsyning må ikke være avhengig av innenlandsk husholdningssektors evne til å konkurrere med utenlandsk elektrisitetsmarked. Derfor må markedet for husholdningsstrøm reguleres, ved leveringsplikt, gjeninnføring av normalog overforbruk, og prisregulering av normalforbruk. Det kan ikke være vanskeligere å fastsette normalforbruk og fakturere husholdningene for normal forbruk og overforbruk nå enn det var før datateknologien ble tilgjengelig. Styret viser til uttalelsen Energipolitikk for framtida i et kimaperspektiv fra årsmøtet Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. 20

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2011 Oppland Arbeiderparti sammen mot 2029 Vår visjon er at organisasjonen utvikler sosialdemokratisk politikk ved at medlemskapet har verdi Arbeiderpartiet

Detaljer

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014 1 Formål... 2 2 Fylkespartiet... 2 3 Likestilling... 2 4 Direkte medlemskap... 2 5 Registrering av styreverv og økonomiske interesser... 2 6 Kontingenten... 2 7 Årsmøtet... 2 8 Representantskapet... 3

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti 1 Formål Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet vil

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 21., 22. og 23.04.2015 Sak: 28/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/2093 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan 2018-2027 - Innspill fra

Detaljer

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtektene er bygget på Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer for kommunepartiene, partiavdelingene (heretter «partilaga») og kvinnenettverket vedtatt på

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Nesodden Arbeiderparti Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Vedtatt på ekstraordinært årsmøte, 7. oktober 2008. Godkjent styret i Akershus Arbeiderparti 27. november 2008 med endringer i e-post av 10.

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007.

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. VEDTEKTER FOR SØRREISA ARBEIDERPARTI Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. Vedtektene er vedtatt i Sørreisa Arbeiderpartis årsmøte

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

INNSPILL TIL FYLKESMANN

INNSPILL TIL FYLKESMANN INNSPILL TIL FYLKESMANN GJØVIKREGIONEN Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Regionen er hjemsted for nesten 70.000 mennesker, og er den mest

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI

VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR OPPLAND ARBEIDERPARTI 1. FORMÅL Oppland Arbeiderparti skal arbeide for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 3. utkast 16.02.2016 LIV HUSBY UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. Bakgrunn Stortinget har

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

INFORMASJONSBREV. Innhold. Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon:

INFORMASJONSBREV. Innhold. Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon: INFORMASJONSBREV Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon: Som er åpen og inkluderende Hvor det er lett å engasjere seg Hvor det gis gode muligheter for å delta i beslutningsprosesser Hvor det

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg Kommunereformen - endelig retningsvalg I denne saken skal det besluttes hvilken alternativ kommunesammenslutning det skal arbeides videre med fram til endelig avgjørelse i bystyret i juni dette år, og

Detaljer

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 Forslag nr. 1 STUDENTBOLIGER Det må bygges flere studentboliger og som et minimum må takten øke fra dagens 1000 årlig til 2000. I

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det. Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen

Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det. Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen B a kgru n n og form å l Jernbanepolitisk plattform utarbeides av Hedmark og Oppland fylkeskommuner i samarbeid med

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte 28.02. 2008. # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 # 2 Formål 2 Grunnlaget for Árjas politikk ligger i vår samiske kultur og samenes

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Journalpost:16/39160 Saksnummer Utvalg/komite Dato 053/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for samferdsel 25.04.2016 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 14.02.15 1 Vedtatt dd.02.2015 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI. 3 1 Formål.3 2 Organisasjonens oppbygging.3 3 Årsmøtet.. 3 4 Medlemsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Utdannings- og forskningskomiteen. Budsjetthøringen statsbudsjett 2018

Utdannings- og forskningskomiteen. Budsjetthøringen statsbudsjett 2018 Utdannings- og forskningskomiteen Budsjetthøringen statsbudsjett 2018 Avansert IKT-kompetanse og IT-sikkerhetskompetanse Det er et stort gap mellom nasjonens samlede avanserte IKT-kompetanse og det behov

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Dato xx/xx 2016 Navn,.. Tittel,.. Østlandssamarbeidet InterCity er vår tids Bergensbane Befolkningen øker raskest og mest på Østlandet

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring

H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring ARBEIDSGIVERFORENINOEN Fina nsdepartementet Oslo, 01.03.2076 Vår ref. 64902/H567 H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Vi viser til h6ringsbrev datert 1. desember

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål Kommunal- og moderniseringsdepartementet Velkommen! Dagsorden Presentasjon av budsjettet for og ny målstruktur Spørsmål Pause Rapportering, videre arbeid høsten 2016, samarbeid med fylkeskommunene Spørsmål

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Rammer: Regjeringssammensetning Samarbeidsavtale Regjeringserklæring Aktuelle tema for friluftslivet

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

Hefte 3 innkomne forslag

Hefte 3 innkomne forslag Hefte 3 innkomne forslag 3-1 Forslag til årsmøte saken «VALG» Fra Marthe Hammer og Marianne Sæhle : Styret i Bergen SV bes om at det velges en kvinnepolitisk leder for Bergen SV. Styret i Bergen SV velger

Detaljer

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy Kommunereformen Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell Fylkesmann Helen Bjørnøy «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.»

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 01-00 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Telemark SVs langsiktige strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Hva vil vi med det regionale Norge?

Hva vil vi med det regionale Norge? Hva vil vi med det regionale Norge? Fagdirektør Hans Henrik Bull Molde 21. november 2013 Disposisjon Regjeringens regionalpolitikk Tilleggsbudsjettet første signaler Infrastruktur og regional utvikling

Detaljer

Gruppeoppgave 5 dag 2

Gruppeoppgave 5 dag 2 Gruppeoppgave 5 dag 2 Fra forhandlingsutvalget 4. des ble følgende setninger notert ( ikke bearbeidet): Betre nærings- og samfunnsutvikling. Betre soliditet/større øk handlingsrom. Betre og likeverdige

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS /16 Formannskapet PS /16 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS /16 Formannskapet PS /16 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS 07.03.2016 011/16 Formannskapet PS 09.03.2016 022/16 Kommunestyret PS 17.03.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Tom Olstad

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge

SAKSFREMLEGG. Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge SAKSFREMLEGG Sak 21/08 Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge 2008-2020 Utvalg: Saksbehandler: Grete Samstad Arkivsak: 08/2186-3 Arkiv: 022 Innstilling 1. Styret ved St. Olavs Hospital

Detaljer

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Arbeiderpartiet i Bergen Endret sist på årsmøtet 06.02.2016 Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Innholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Organisasjon 2 3 Årsmøte 2 4 Representantskap

Detaljer

Må vi alle jobbe mer eller kan vi jobbe mindre?

Må vi alle jobbe mer eller kan vi jobbe mindre? 1 Må vi alle jobbe mer eller kan vi jobbe mindre? NTL-konferanse 17. februar 2017 Erling Holmøy, Forskningsavdelingen, SSB 8 7 6 5 4 3 2 1 Antall 20-66 år per person 67+ år 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål i juni 2014: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Saksbehandler, innvalgstelefon Vår dato Vår referanse Håvard Rød, 55 57 21 43 (' Ø 2007/12298 008 Deres dato Deres referanse 26.10.2007 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer