Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Sissel Elisabet Slapgård Tlf. direkte: E-post: Deres ref.: Vår dato: Vår ref.: 2007/2689 Arkivnr: Innherred samkommune Postboks Levanger Områdestyret for reindriften 7760 Snåsa Statens vegvesen, Region midt Fylkeshuset 6404 Molde Meråker kommune 7530 Meråker Nord-Trøndelag fylkeskommune, RUA Fylkets hus 7735 Steinkjer Fylkesmannens landbruksavdeling her Fylkesmannen miljøvernavdeling her Referat fra meklingsmøte den 17. desember 2010 vedrørende kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal Fylkesmannen viser til det ovennevnte meklingsmøtet og oversender vedlagt referat fra møtet. Med hilsen Inge Ryin fylkesmann Vedlegg C,C;55J1 Sissel Elisabet Slapgard Bygg- og justisleder Kommunal- og administrasjonsavdelingen Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Postboks 2600 Statens hus Telefax: Steinkjer Strandveien 38 Org.nr.: e-post: Internett:

2 Referat fra meklingsmøte den 17. desember 2010 vedrørende kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal I forbindelse med innsigelser fra Meråker kommune, Områdestyret for reindriften, Statens vegvesen, Fylkesmannens landbruksavdeling og Fylkesmannens miljøvernavdeling mot forslaget til kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal, ble det holdt meklingsmøte i Statens Hus, Steinkjer den 17. desember Til stede var: Fra Innherred samkommune: Fra Meråker kommune: Fra Områdestyret for reindriften: Fra Reindriftsforvaltningen: Fra Statens vegvesen: Fra Fylkesmannens landbruksavd.: Fra Fylkesmannens miljøvernavd.: Fra Fylkeskommunen: Fra Fylkesmannen: Iversen, Svarva, Grimstad, Stene, Holand og Isaksen Langsåvold, Moen og Gomo Storrø Kippe Fuglem og Belsaas Værdal og Lein Wiseth og Haugen Cegla Ryan, Huseth og Slapgård Fylkesmannen bad om at alle møtte med en innstilling om å komme fram til et resultat på meklingsmøte slik at en kunne få til en lokal løsning, og slippe å sende saken til avgjørelse i Miljøverndepartementet. Samkommunen presiserte at dette var viktige saker både for Levanger og Verdal, og viste til at det er første gang i landet at to kommuner har gått sammen om å lage en felles arealplan. En felles plan gir større muligheter til å se ting i sammenheng, men det har vært en lang prosess, og det er gått mange runder. Etter at planen var på høring og det kom mange innsigelser er det gjort en grundig jobb i samkommunen, og det som nå står igjen er et minimum. Dette er to kommuner som er i vekst, og samkommunen har holdt fast på sitt forslag på de områdene de anser er viktigst. Dette er å ha arealer som legger til rette for næringsvekst, et variert tilbud for boliger og få til tilleggsnæringer som kan hindre avfolking i Vera. De mener at de har hatt en ansvarlig holdning, og har hatt respekt for reindriftens interesser, men det er nødvendig å ha en balanse mellom de ulike interessene som gjør seg gjeldende. Samkommunen mente at de har redusert planen mye, og at mange er skuffet over de forslagene som er tatt vekk/ikke tatt med. Det ble gitt en kort orientering fra Fylkesmannen om muntlig kontakt med Miljøverndepartementet om KU-krav vedrørende de samlede virkningene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt. Planprogrammet i denne saken er vedtatt i 2007 og dermed etter gammel plan- og bygningslov (pb1). Selve planen er lagt ut til offentlig ettersyn etter 1. juli 2009, da ny lov og ny KU-forskrift trådte i kraft, og er utarbeidet i samsvar med ny pb1. Departementet mente at selv om planprogrammet var vedtatt etter gammelloven, var det gått såpass lang tid da planen ble lagt ut og denne var etter ny lov, at de mener kravet i ny KU-forskrift vedlegg III om helhetlig vurdering av virkningene for reinbeitedistriktet, gjelder. Meråker kommune var klar over at det er sjelden at nabokommuner fremmer innsigelse. I utgangspunktet har Meråker kommune ingen problemer med at det bygges hytter i Levanger og Verdal. Men når reindriften er klar på at den hyttebygging som skjer i disse kommunene kan medføre at det tillates færre hytter i Meråker, må Meråker kommune få reagere. I Meråker

3 er hyttebygging en viktig næringsvei. De er villige til å være med sammen med de andre kommunene og betale kostnadene med en helhetlig utredning for Færen reinbeitedistrikt. Meråker er av erfaring klar over at reindriften har makt bak sine krav. De vil trekke sin innsigelse under forutsetning av enighet om at det lages felles KU. Reindriften redegjorde for at Færen reinbeitedistrikt omfatter fire kommuner, Meråker, Stjørdal, Levanger og Verdal, som alle har et stort utbyggingspress. Det har vært en del vanskelige saker som hver for seg ikke trenger å framstå så ille for reindriften, men der den samlede virkningen blir stor. Det foreligger derfor et stort behov for en helhetlig utredning Reindriften krevde ikke en helhetlig utredning da planprogrammet for arealdelen var på høring, men har flere ganger etterpå krevd at samkommunen foretok en slik vurdering uten å få særlig respons. Da Meråker kommune la fram planprogram i 2008, krevde reindriften en helhetlig vurdering for Færen reinbeitedistrikt. Dette førte til at Meråker kommune skrev et brev til samkommunen med spørsmål om felles utredning, noe samkommunen svarte nei på. Færen er det reinbeitedistriktet i Nord-Trøndelag som er under størst press, og som har måttet tåle store inngrep, bl.a. kraftutbygging. Både Verdal og Levanger har gamle arealplaner som har medført mange dispensasjonsaker uten helhetlige vurderinger. Samkommunen har i sin KU konkludert med at en del av de områdene som foreslås til hyttebygging medfører konflikt med reindrift, men har likevel tatt områdene inn i planen, og det uten å begrunne hvorfor de tas inn på tross av problemene for reindriften. I Levanger kommune foreslås det 200 nye hytter, hvorav 85 i reinbeiteland. I Verdal kommune foreslås det 180 nye hytter som alle ligger i områder som brukes av reindriften. Samkommunen var klar på at de hadde respekt for reindriften, men mente det var betenkelig at en nabokommune fremmet innsigelse på grunn av konkurranse. Fylkeskommunen forstod reindriftens behov for langsiktig avklaring, og oppfordret kommunene til et samarbeid mellom reindriften, kommunene og fylkeskommunen for å få laget en helhetlig utredning. Samkommunen var villig til å være med på et samarbeid om en felles utredning for Færen reinbeitedistrikt. Situasjonen i Vera er ganske prekær med et samfunn som er i ferd med å nulles ut, og der det er viktig å ikke tape for mye tid. Avfolking i Vera må settes opp mot hensynet til reindriften. Det er to områder i Vera, H06 Juldalen/Væren, hvor Værdalsbruket er eier og H01 Sisselvolden som eies av en privatperson, og hvor det er stort behov for tilleggsnæring. Sisselvolden ligger nært eksisterende hyttefelt, og samkommunen mener det må være plass for 10 hytter her. Reindrift har i et tidligere meklingsmøte sagt at det her kunne være muligheter i en overordnet plan. Reindriften var klar på at både reindriftsforvaltningen og reinbeitedistriktet vil bidra i arbeidet med en helhetlig KU med den kunnskapen de har, men det er kommunen som må ta initiativ og styre et slikt arbeid. Ellers er det riktig at reindriften tidligere har signalisert at det kan være plass for flere hytter i Vera, men at en her både mangler vurdering av hvor det er best å fortette og hvor grensen går for hva reindriften kan tåle. Også her er det behov for KU. Sisselvoldområdet ligger i Færen reinbeitedistrikt, men områdene i nærheten brukes av Skjækerfiell reinbeitedistrikt og hyttebygging her vil få størst virkning for dem. Miljøvernavdelingen uttalte at det var ok med utbygging, men verna vassdrag og hensynet til avstand til vassdrag må ivaretas ved utarbeidelsen av detaljplan.

4 Fylkesmannen konstaterte at det var enighet om å utarbeide KU med helhetlig vurdering av virkningene for reinbeitedistriktet. Samkommunen har ansvaret. Fylkeskommunen mente man enten kunne tillate et begrenset antall hytter på Sisselvolden mens man utarbeidet KU, eller at man unntok dette området fra rettsvirkning til KU var ferdig. Reindriften var innstilt på å godta 5 hytter på Sisselvolden uten reguleringsplan, mens en lager KU. Plassering av hyttene bør skje i samarbeid mellom partene. Dette vil fylle grunneierens behov for raskt å få tilleggsinntekter, og KU kan resultere i at det blir rom for flere hytter via reguleringsplan. Kommunen mente at forslaget om foreløpig 5 hytter uten reguleringsplan var reguleringsmessig uheldig. Når det gjelder fortettingen av hytter ved Vulusjøen, så samkommunen at trafikken i området er problematisk for reindriften. Det er et etablert hyttefelt i området, men området blir også brukt som et regionalt utfartsområde for folk på ski eller til fots. Kommunen har lagt inn en hensynssone for reindriften i området der det ikke skal skje noen utbygging, denne sonen kan evt. utvides, men det bør være plass for fortetting her. Reindriften mente metningspunktet var nådd i dette området. Området vest for det eksisterende hytteområdet brukes som vinterbeite, mens området i øst er kalvingsområde. Det må være frie trekkleier mellom beiteområdet og kalvingsområdet. Stenges disse med hytter, presses reinen mot nord, og da blir det konflikter med rein på dyrkajord. Det er stor aktivitet i disse områdene når simlene trekker. Det kan imidlertid være plass for noen hytter i dette området når KU er ferdig. Fylkesmannen foreslo flg.: Det lages KU for de samlede virkningene for reinbeitedistriktet i samarbeid mellom kommunene Meråker, Stjørdal, Levanger og Verdal, samt Fylkeskommunen og reindriften. Samkommunen har ansvaret for prosessen. Området H06 Juldalen/Væren tas ut av planen Områdestyret vurderer om byggeområdet H01 Sisselvolden med 10 hytter kan godtas samt om det kan godtas 10 hytter som fortetting i områder ved Vulusjøen, og dette vurderes før KU-arbeidet er ferdig. Dersom Områdestyret ikke aksepterer dette, tas saken tilbake til et nytt meklingsmøte. Reindriften var villig til å legge dette fram for Områdestyret. Samkommunen var enig i fylkesmannens forslag. Leklemsåsen Samkommunen anførte at dette var en svært viktig sak for Verdal kommune. Det er et økende innbyggertall i kommunen og en er snart tom for sentrumsnære eneboligtomter. I de senere årene er det stort sett bare bygget leiligheter i sentrum. Det er viktig å ha et differensiert tilbud. Det er vanskelig å finne noen områder nært sentrum da sentrum er omkranset av

5 dyrkajord. I Leklemsåsen er det tidligere vedtatt reguleringsplan som hjemler bygging av boliger. Det er gang- og sykkelvei til området, det ligger nært E-6 og jernbane, det kommunaltekniske er på plass og det bygges ny skole som dette området hører til. Vegkontoret viste til at dette er en svært stor plan der de har fremmet innsigelse mot 3 av de foreslåtte byggeområdene. De har ansvaret for at klima blir ivaretatt i planleggingen, og transport er vesentlig i forhold til klima. De har fremmet innsigelse mot forslaget om boligområde i Leklemsåsen fordi de mener denne er i strid med RPR for ATP og fylkesplanens strategier vedrørende klima og kommunikasjon. Samkommunen har tatt innsigelsen mot boligområdet i Granamarka til følge for å vurdere andre alternativer på aksen Verdal-Levanger. Vegkontoret mente samkommunen bør gjøre det samme når det gjelder Leklemsåsen, slik at det kan utredes om det finnes andre alternativer. Vegkontoret har i liten grad vært med på diskusjoner med samkommunen i planprosessen, men på oppstartsmøtet hadde de signalisert at Leklemsåsen ville bli vanskelig. De ønsker en stopp i planleggingen for nærmere utredninger der konklusjonen trekkes etter at vurderingene er ferdige. Det finnes ledige tomter i området, slik at det bør være tid til en skikkelig vurdering. Det hadde vært mye greiere for vegkontoret og de oppgavene de skal ivareta dersom en kunne være sikker på at Leklemsåsen var den rette løsningen. Fylkeskommunen redegjorde for statistikk som viser at Nord-Trøndelag har fylt kravet om halvering av forbruket av dyrkajord, og ligger veldig godt an på landsbasis. Dessuten foregår det en del nydyrking. Landbruksavdelingen påpekte at den statistikken Fylkeskommunen hadde lagt fram mest sannsynlig var feil, men dette skal en få avklart. Dersom det viser seg at en ligger bedre an enn kravet, er de ikke lei seg av den grunn. Store samferdselsprosjekt i framtida vil forbruke mye dyrkajord. Leklemsåsen er resultatet av at kommunen har fått nei til å bruke dyrkajord til eneboligbebyggelse nært Verdal sentrum. Landbruksmyndighetene er noe overrasket over vegkontorets innsigelse mot dette boligområdet. Det vil medføre betydelige utfordringer dersom denne innsigelsen blir tatt til følge. Fylkesmannen viste til at det har vært leita før etter løsninger i dette området. Det er vanskelig å finne brukbare alternativer, men det kan være ok å foreta en samlet utredning f.eks på aksen Steinkjer-Skogn. Fylkesmannen mente argumentene trakk i retning av at Leklemsåsen burde godtas. Viktige hensyn imøtekommes ved at en kan nyttiggjøre seg eksisterende infrastruktur og ivareta hensynet til dyrkajord. Da får hensynet til klima vike. Etter en pause opplyste vegkontoret at de trakk innsigelsen mot Leklemsåsen. De mente imidlertid at de burde ha vært mer med i planleggingen slik at klima hadde blitt hensyntatt mer. Strekningen Steinkjer - Skogn bør vurderes bredere, og da må klima mer med i diskusjonen. Fylkeskommunen opplyste at det i forbindelse med regional planstrategi er sendt invitasjon til arbeidsgrupper bl.a. for areal- og transportplan. Ikke meningen at en der skal bestemme hvor arealene skal ligge, men avklare prosessen.

6 Samkommunen var glad for at innsigelsen ble trukket. De vil bli bedre på partnerskap, og vil engasjere seg i arbeidet med helhetsvurderingen. Området Fossing søndre Åsen er i planforslaget disponert til næringsareal. Samkommunen viste til at de prøver å utvikle grendesentra og ta vare på dyrkajorda. Innser at det kan være vanskelig å disponere dette arealet før en vet hvor E6 skal gå. Bensinstasjonen og Coop har planer om å etablere seg i dette området. Næringslivet har behov for en forsikring om at de kan regne med å få dette arealet når E6-traseen er klar. Vegkontoret viste til at en på 80- og 90-tallet diskuterte hvor E6 skulle gå gjennom Åsen sentrum, og det ble lagt inn en linje på arealplankartet. Konseptvalgutredningen vil vurdere behovet for utbygging av E6 gjennom fylket, og dette skal legges fram våren Det vil da bli tatt stilling til om det skal bygges ny E6 gjennom Åsen, men ikke hvor den evt. skal gå. Vegkontoret kan ikke gå med på en disponering av areal som kan binde opp en E6-løsning. Landbruksavdelingen var klar over at dette er areal som ligger slik til at de vil bli omdisponert, men ny E6 må være på plass først. Det er best at området ligger som LNFRområde til det er klart hvor E6 skal gå. Det er mulig at E6 kan bli den vestlige grensen for Åsen sentrum og at innsiden på framtidig E6 vil bli frigitt til næringsareal. Fylkeskommunen viste til at det finnes måter å framstille arealplanen på som gjør at arealet ikke blir tatt i bruk til næring før E6-traseen er klar. Fylkesmannen anførte at Vegkontoret og Landbruksavdelingen har gode argumenter, og at området ikke bør omdisponeres nå. Samkommunen aksepterte dette. Fylkesmannen tilrår derfor flg. Samkommunens forslag om at arealet disponeres til næringsareal tas ut av planen. Området disponeres til LNFR-område til det er klart hvor ny E6 skal gå. Når det gjelder samkommunens forslag til LNFR-spredt boligområder på Mule, viste de til at det er behov for boliger mellom de to kommunene. Det er stor trafikk mellom dem, folk bosatt i Levanger arbeider i Verdal og omvendt. Samkommunen har trukket forslaget om Granamarka ut av planforslaget, og det som nå ligger inne som spredt boligområde er det samme som i gjeldende arealplan. Landbruksavdelingen var klar over at samkommunen har arbeidet mye med spredtområdene og kriteriene til disse. Spredtområder blir ofte benyttet for å styrke grendesentre der det ikke er press. Spredt boligbygging er ikke riktig løsning på boligproblemene mellom Verdal og Levanger, her burde det vært tatt et større boligvurderingsgrep. Samkommunen bør vurdere om spredtbygging kan ødelegge for en større helhetlig løsning. Samkommunen anførte at dette innebærer litt spredtbygging i påvente av at en får til et skikkelig boligfelt. Kommunen ønsker et skikkelig felt, og både Børsåsen og Granamarka vil være aktuelle i en senere feltdiskusjon.

7 Landbruksavdelingen aksepterte samkommunens løsning under forutsetning av at spredtkriteriene også skal gjelde for dette området. Samkommunen bekreftet at kriteriene for LNFR-spredt boligbygging også skal gjelde i dette området På denne bakgrunnen tilrår fylkesmannen flg.: På Mule tillates LNFR-spredt boligbygging med spredtkriterier i det samme området som i eksisterende arealplan. Når det gjelder forslaget til spredt boligbygging i området Voll-Åsen, redegjorde samkommunen for at de nå har innskrenket dette området i forhold til det som var lagt ut til offentlig ettersyn. Bygging skal bare skje innenfor eksisterende husklynger. Landbruksavdelingen mener det er uheldig med spredt boligbygging helt ned til sentrum, men nytt for dem at kommunen vil begrense dette slik at det kun tillates i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. Landbruksavdelingen og samkommunen var enig om flg.: Innenfor området Voll-Åsen kan ny spredt boligbygging kun tillates i tilknytning til og som fortetting av eksisterende husklynger. Fylkesmannen tilrår derfor at ovennevnte løsning legges til grunn. Når det gjelder forslaget om å disponere Hotran til næringsformål, viste samkommunen til at det er en stor industriarbeidsplass i Levanger kommune, Norske Skog. Dessuten er det nå igjen blåst liv i gassdiskusjonen, noe som vil kunne få stor betydning for dette området. Norske Skog disponerer store arealer, og kommunen har kjøpt en gård som foreslås omdisponert til næringsareal. Dette for å styrke det som er/blir etablert innenfor Norske Skog området. Det nye området skal ikke tas i bruk før arealene innenfor Norske Skog-området er oppbrukt. Kommunen vil akseptere at det tas inn rekkefølgebestemmelser tilsvarende dette. Mulig at Eknesveien må flyttes. Klimamessig vil dette næringsarealet være midt i blinken, nært havn, E6 og jernbane. Landbruksavdelingen mente at de på samme måte som kommunen har gjort harde prioriteringer. Hotranområdet er det vanskeligste området for landbruksmyndighetene. Her er en midt i matfatet, matkornområde av tung nasjonal verdi. Det har vært snakk om dette området i flere år, og landbruksmyndighetene har hele tiden vært tydelige på at dette er vanskelig å frigi. De har krevd at kommunen skulle utrede en rekke forhold, men samkommunen har ikke gitt mange svar, for eksempel vedrørende behovet for nærhet til havn, eller hva slags etablering som nødvendigvis må etableres her eller som like gjerne kunne vært plassert andre steder. Dersom det blir noe av gasskraftverket, innser Landbruksavdelingen at det må frigis arealer, men ellers foreligger lite svar på hva som er behovet.

8 Fylkeskommunen mente det var andre virksomheter enn containerhavn og gasskraftverk som Norske Skog kan ha nytte av. Det er viktig å være tydelige på hva som kan etableres i dette området. Landbruksavdelingen registrerte vilje fra kommunen til å komme landbruksmyndighetene i møte. Når områdene innenfor Norske Skog sitt område er nyttet, og det er behov for nye arealer, vil landbruksmyndighetene imøtekomme dette. En må nå få til en ordning som skaper trygghet for hva som skal skje, og det er svært viktig at det etableres en tydelig grense mot dyrkajorda. Landbruksavdelingen aksepterer at det på område Il, avgrenset i sør av en framtidig omlagt Eknesvei (hvor det tas utgangspunkt i eksisterende avkjørsel fra E6), kan igangsettes områderegulering for et mulig framtidig næringsareal fra det tidspunkt at næringsarealene innenfor Norske Skogs område er nyttet. For at landbruksmyndighetene kan akseptere en slik områdereguleringsplan er det en forutsetning at en lykkes med å finne gode rekkefølgebestemmelser, samt bestemmelser som klart avgrenser type virksomhet til virksomheter som er avhengig av eller har klare fortrinn av denne nærheten. Det forutsettes en effektiv arealutnyttelse. Det forutsettes videre at arealet inntil områdereguleringsplanen er vedtatt disponeres til LNF. Kommunen aksepterte denne om løsningen. Fylkesmannen tilrår derfor flg.: Med den ovennevnte forutsetningen tas Hotran ut som næringsområde av planen, og området angis som LNFR-område. Miljøvernavdelingen berømmet samkommunen for god dialog underveis, og at samkommunen har en planadministrasjon som er noe av det beste i fylket. Når det gjelder verna vassdrag, viste Miljøvernavdelingen til kgl.res. fra 1994 med inndeling av vassdragene i klasser etter hvordan de ser ut. I Verdalsvassdraget er det foreslått en generell grense på 50 meter fra vassdraget, mens Miljøvernavdelingen har akseptert 50 meter i deler av vassdraget men krevd 100 meters grense for resten. Samkommunen har imøtekommet Miljøvernavdelingens krav så nær som for Malsåa, Kverna, Helgåa og Inna. Samkommunen har ikke foretatt noen differensiert inndeling av vassdraget, og Miljøvernavdelingen foreslår at det kjøres en slik prosess. De kan aksepterer 50 meters avstand til vassdraget i LNFR-spredtområdene. Samkommunen orienterte om at de aksepterer 100 meter avstand til vassdraget der Miljøvernavdelingen har krevd det (se Miljøvernavdelingens uttalelse av 30. august 2010 og e-post av 30. september 2010), men opprettholder 50 meter i LNFR-spredt områdene. Med denne forutsetningen frafalt Miljøvernavdelingen kravet om differensiert vurdering av vassdraget og sa seg enig i samkommunens forslag. Fylkesmannen tilrår ovennevnte løsning.

9 Ut fra samme forutsetninger frafalt Miljøvernavdelingen sin innsigelse mot forslaget til hytteområde H05 Varghiet. Miljøvernavdelingen har fremmet innsigelse mot samkommunens forslag om 5 områder til campingplass, CO1 Aksnes, CO2 Tuset nordre, CO3 Nedre Volen, C04 Auskin og CO5 Midtholmen nordre. Da innsigelsen ble fremmet, var Miljøvernavdelingen ikke klar over at det for CO1 og CO3 var gitt dispensasjon. For disse to områdene trekker Miljøvernavdelingen sin innsigelse. De andre områdene er etablert uten de nødvendige tillatelsene etter plan- og bygningsloven, og det bør ikke være slik at det som er ulovlig etablert uten videre skal bli ok. Samkommunen ønsket å etablere en kontrollert bruk av de områdene som er etablert, og at det er riktig at de i lang tid har vært kjent med de ulovlige forholdene uten å gjøre noe med dem. Fylkesmannen anførte at det ikke er kurant uten videre å godkjenne ulovlige forhold, og foreslo flg. løsning: CO1 Aksnes og CO3 Volen godtas som foreslått av samkommunen. For områdene CO2, C04 og CO5 godtas at områdene disponeres til campingplasser, men det kreves utarbeidet detaljplan. Samkommunen og Miljøvernavdelingen var enig i dette. Når det gjelder Miljøvernavdelingens innsigelse mot bygging i 100-metersbeltet mot sjø for 3 områder på Ytterøya, viste detil sentrale føringer og til arealmeldingen i fylkesplanen som legger opp til differensiert forvaltning av strandsonen i fylket, og hvor det skal være en streng holdning til bygging i 100-metersbeltet i Trondheimsfjorden. Ca halvparten av området F05 Storsveet med 5 hytter ligger innenfor 100-metersbeltet. Dette er et relativt urørt strandområde som det er viktig å beholde. Området F07 Kopperberget ligger i et flott kulturlandskap og størsteparten av arealet ligger i 100-metersbeltet. Dessuten interessant biologisk mangfold i dette strandområdet. Området F12 Bjørvik ligger nesten i sin helhet innenfor 100-metersbeltet, og med strandberg med særegen vegetasjon som det er viktig å bevare. Samkommunen har i forslaget til arealplan ikke tatt inn noen bestemmelse om at en annen grense enn 100 meter skal gjelde, og etter pb gjelder således byggeforbudet mot tiltak i 100-metersbeltet. Det er imidlertid misvisende når arealene på kartet er angitt som byggeområder helt ned til sjøen, og det bør vises på kartet hva som reelt gjelder. Samkommunen aksepterte Miljøvernavdelingens krav om at byggeforbudet i 100-metersbeltet gjelder for disse områdene, men at det ved utarbeidelse av detaljplan vurderes konkret om noen hytter kan plasseres nærmere sjøen enn 100 meter. Fylkesmannen konkluderte med at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen gjelder også for disse 3 områdene.

10 Når det gjelder området Fl3Hestøya, har Miljøvernavdelingen fremmet innsigelse mot hele området hvor det foreslås i alt 16 hytter. Dette av hensyn til allmenn ferdsel, friluftsliv og biologisk mangfold. Samkommunen var enig i at dette er et viktig utfartsområde for folk og at 100-metersbeltet bør holdes fritt for bebyggelse. Det ligger i noe næring bak forslaget om hyttebygging i dette området, men det er 16 søskenbarn som har rettigheter på øya. Det bør likevel kunne aksepteres et redusert antall hytter. Fylkesmannen anførte at hyttebygging på denne øya ville privatisere den, og vanskeliggjøre allmennhetens bruk, og foreslo at F13 tas ut av planen. Samkommunen aksepterte at dette området tas ut. Fylkesmannen tilrår derfor at området F13 Hestøya tas ut av planen, og at arealet angis om LNFR-område. Steinkjer, 21. desember 2010 Sissel E. Slapgård Ref.

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER 1 MØTEBOK Sak: 40/10 KK KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER Saksdokumenter: Dato: 1. Innherred samkommune Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal kommuner Høringsforslag 02.06.10

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

Uttalelse til kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal kommuner

Uttalelse til kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal kommuner Meråker kommune Sektor kommunal utvikling Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres ref: Vår ref: 2010/531-4 Saksbehandler: Gjermund Gorno 74813227 Dato: 23.08.2010 Uttalelse til kommuneplanens

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Ragnhild Torsdatter Grønvold Tlf. direkte: 74 16 80 24 E-post: rgr@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 22.03.2011 Vår ref.: 2010/7797 Arkivnr: 421.4 Ingebrikt Fjerdingen

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 20.09.2010 Vår ref.: 2010/3175 Arkivnr: 423.1 Anne Sofie og Thor Flittig

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Innherred samkommune KOMMUNEPLANENS AREALDEL des. 2009 1 Hvor er vi Planprogram fastsatt av samkommunestyret tidlig sommer 2007. Folkemøter - 4 stk i hver kommune Innspill om byggeområder (næring, bolig,

Detaljer

Innherred samkommune. KOMMUNEPLANENS AREALDEL des. 2009

Innherred samkommune. KOMMUNEPLANENS AREALDEL des. 2009 Innherred samkommune KOMMUNEPLANENS AREALDEL des. 2009 1 2www.innherred-samkommune.no Hvor er vi Planprogram fastsatt av samkommunestyret tidlig sommer 2007. Folkemøter - 4 stk i hver kommune Innspill

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel

Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 200802804-/HDA Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel Miljøverndepartementet viser til brev fra

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune Saksbehandler: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 31.08.2015 2015/1489-423.1 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Mottakere etter liste Vedtak i klagesak

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Sigurd Bøe Sletten Tlf. direkte: 74168051 E-post: fmntsbs@fyikesmannen.no Deres ref.: Vár dato: 22.07.02014 Vár ref.: 2013/6064 Arkivnr: 421.3 Gretha Turid

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tor Sæther

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår dato: 26.08.2009 Vår ref: 2009/3690 Arkivnr: 443,4 Gunfrid V. Størvold Elgveien

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

Notat om byggegrenser langs sjø og vassdrag, Høst 2016

Notat om byggegrenser langs sjø og vassdrag, Høst 2016 Notat om byggegrenser langs sjø og vassdrag, Høst 2016 Dette notatet skal gi en kort forklaring av hvordan man skal forstå de fastsatte byggegrensene og hvordan man skal forstå regelverket med byggegrenser.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Statens vegvesen. Uttalelse - Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Hitra kommune

Statens vegvesen. Uttalelse - Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Statens vegvesen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Marthe Fjellheim / 45205288

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Gunnar Hallager NESTL AP/SP Janne Stenbakk Grande MEDL AP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Gunnar Hallager NESTL AP/SP Janne Stenbakk Grande MEDL AP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet i 3. etasje, Herredshuset Dato: 18.05.2010 Tid: 09:00-11:45 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Øystein Rognes Gamle Kongevei 57 7043 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2014/2464 Dato: 11.02.2015 Søknad om oppføring av veranda og

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2011/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2011/ / Statsråden Fylkesmannen i Nordland Statens Hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref Vår ref Dato 2011/5414 15/1377-23 31.01.2017 Ballangen kommune - innsigelse til delområde 5.9 Storpollen i kommuneplanens

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra pbl. 1-8 for oppføring av naust samt rehabilitering av brygge, 229/89 Levanger - Kommunens

Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra pbl. 1-8 for oppføring av naust samt rehabilitering av brygge, 229/89 Levanger - Kommunens Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Tróöndelagen fylhkenàlma Innherred Samkommune postboks 130 Vår datoi 22.09.2015 Vår ref-i 2015/1658 7601 Deres dato: 3;kri :ls«:g::421'3 LEVANGER Klage på avslag på

Detaljer

Dispensasjon i henhold til. og strandsonen

Dispensasjon i henhold til. og strandsonen Dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven kap. 19 og strandsonen Dispensasjon Fylkesmannen har behandlet 40 saker vedr. dispensasjon hittil i år. 26 stadfestet 2 opphevet 12 omgjort Planlovutvalget

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

Avklaring i formannskapet.

Avklaring i formannskapet. Avklaring i formannskapet. I løpet av prosessen med planstrategiarbeidet er det fra rådmannen tatt opp forholdet mellom planstrategi, samfunnsplan og arealplan. Spesielt er det forholdet til sentrale temaer

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Ivar Lillenes Nes 7632 Åsenfjord Deres ref: Vår ref: TSI 2008/8470 Dato: 29.01.2009 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 245/2// Saksnr:

Detaljer

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Implementering av SPR I kystsoneplan Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Veileder om fastsetting av byggegrense i 100-metersbeltet i Vestfold Veilederen inngår i revisjon

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

Noerhte-Troondelagen fylhkenålma / ø Guri Bade Nilsen Vår dato: Vår ref.: Harald Bothners Vei /6642

Noerhte-Troondelagen fylhkenålma / ø Guri Bade Nilsen Vår dato: Vår ref.: Harald Bothners Vei /6642 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Troondelagen fylhkenålma / ø 3671 Guri Bade Nilsen Vår dato: Vår ref.: Harald Bothners Vei 45 14-12-2616 2616/6642 A k' kode:421.3 7052 TRONDHEIM Deres dato: Drage/s

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler: Jørgen Sæbø Deres ref.: 2014/542 Vår dato: 05.02.2015 Tlf.: 38 17 61 92 Vår ref.: 2013/1450

Detaljer

Kommunen behandlet søknaden i møte den 29. januar 2009, sak nr. 55/09, hvor følgende vedtak ble fattet:

Kommunen behandlet søknaden i møte den 29. januar 2009, sak nr. 55/09, hvor følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: wjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 04.09.2009 Vår ref.: 2009/4614 Arkivnr: 423.1 Ivar Lillenes Nes

Detaljer

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan.

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Sak.nr. 201116162 Gbnr: 93/163 Saksbehandler Ronald Kvamme Vedtaksdato: 07.11.2011 Tiltakshaver: Evy Margrethe

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 4577/10 Ark.nr. 142. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010-2022 - OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til

Detaljer

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2009/398-25 25145/2010 L12 07.07.2010

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Detp 0030 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/5580-4 Ingvill Dahl Håpnes

Detaljer

Strandsone - lovgivning og utredning. Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging

Strandsone - lovgivning og utredning. Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging Strandsone - lovgivning og utredning Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging Strandsone 1-8.Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

Vår ref.: Ark.: FE Dato:

Vår ref.: Ark.: FE Dato: Notat Fra Saksbehandler : Plan og teknisk : Wenche Hagestuen Dale Vår ref.: 2008000114-422 Ark.: FE - 142 Dato: 21.11.2016 VEDRØRENDE NYE AREALER TIL FRITIDSBEBYGGELSE OG EKSISTERENDE SPREDT FRITIDSBEBYGGELSE

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Arman Rad MEDL DNA/SP/KRF Einar Vandvik MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Arman Rad MEDL DNA/SP/KRF Einar Vandvik MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.02.2010 Tid: 14:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Planutvalget - Ørland kommune /37 Kommunestyret - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Planutvalget - Ørland kommune /37 Kommunestyret - Ørland kommune Arkiv: L12-2015/1012 Dato: 12.04.2016 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Planutvalget - Ørland kommune 19.04.2016 16/37 Kommunestyret - Ørland kommune 28.04.2016 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 054/003 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkivsak: 17/505-9 Arkivkode: GBNR 054/003 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Asbjørn Lillenes Nessvegen 46 7632 ÅSENFJORD Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2015/2147 Dato: 13.07.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Eirik Bøe Sletten Tlf. direkte: 74 16 80 26 E-post: esl@fmnt.no Deres ref.: GVA 2011/7646 Vår dato: 6.7.2012 Vår ref.: 2012/2257 Arkivnr: 423.1 Jan Arild Steinvik

Detaljer

Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - behandling etter mekling.

Detaljreguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - behandling etter mekling. Arkivsak. Nr.: 2012/1104-26 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 22/13 06.05.2013 Kommunestyret Detaljreguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - behandling

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/188-416 143 Vår saksbehandler: Svein Jetlund, tlf. 61 28 30 70 KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk

Detaljer

Grunnlag for gode kommuneplaner. Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort?

Grunnlag for gode kommuneplaner. Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort? Grunnlag for gode kommuneplaner Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort? Krav til kunnskapsgrunnlaget Går fram av planprogrammet som ramme for videre planlegging Viktig å få inn best mulige innspill om

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008.

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008. Statsråden Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 200800996 Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6.

Detaljer

PLANUTVALG LEKA KOMMUNE, den. Reidun Helmersen Ass.rådmann

PLANUTVALG LEKA KOMMUNE, den. Reidun Helmersen Ass.rådmann LEKA KOMMUNE Dato: 27.03.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG 16.04.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2011/3421-38 FM-K Kari Øyen Gay 12.07.2012 INNSIGELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR SPRO HAVN OG KOMMUNEPLAN

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 16/2566-15 24.03.2017 Områderegulering for Brekstadbukta næringsområde i Ørland kommune - avgjørelse

Detaljer

uthus Åsvegen 27, Skogn 2 Hegglund (nordvest for Staupslia 7 hagesenter) Bunnpristomta, Gjemble 8 Kathrines Minde (ved

uthus Åsvegen 27, Skogn 2 Hegglund (nordvest for Staupslia 7 hagesenter) Bunnpristomta, Gjemble 8 Kathrines Minde (ved Levanger kommune Vedtatte reguleringsplaner Ca. antall boenheter Kleivan trinn 2, Okkenhaug 11(1 byggeklar) Stokkberget, Åsen Ca. 130 boenheter totalt 16 eneboligtomter B1: 4 + 4 + 24 = 32 boenheter 7

Detaljer

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015.

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015. Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer

Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer Midtveisseminar Kongsberg 08.12.08 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 08.12.09 AV/EP Handle lokalt og tenke regionalt om

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.12.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

Kommunalt ansvar: Revisjon hver valgperiode. Kommunalt ansvar: Revisjon ved behov

Kommunalt ansvar: Revisjon hver valgperiode. Kommunalt ansvar: Revisjon ved behov Kommunalt ansvar: Revisjon hver valgperiode Kommunalt ansvar: Revisjon ved behov Privat eller kommunalt planinitiativ, må hjemles i k-plan eller reg.- /områdeplan. Privat eller kommunal gjennomføring 1

Detaljer

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle Kva seier lova: 11-7 nr 5 Landbruks,-natur-og friluftsformål Underformål a)areal for nødvendige tiltak for landbruk

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Marit Huseby Yrkesveien 10 7500 STJØRDAL Deres ref: Vår ref: KNMO 2016/1873 Dato: 09.05.2016 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 332/3/0/0

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hitra kommunestyre

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hitra kommunestyre KOMMUNEPLANENS AREALDEL Hitra kommunestyre 07.09.2017 Tidslinje Planoppstart i sak 150/14 (02.12.2014) Planprogram for arealplanen fastsatt i KST i sak 17/15 (18.03.2015) Innspillsperiode annonsert 28.04.2015,

Detaljer

Fylkesmannen Nord-Trøndelag

Fylkesmannen Nord-Trøndelag 11/ Fylkesmannen Nord-Trøndelag Saksbehandler: Frode Finstad Deres ref.: Var dato: 05.10.2012 Tlf. direkte: 74 16 80 51 E-post: ffifmnt.no Var ref.: 2012/4033 Arkivnr: 421.3 Håvar Myhr, 7629 YTTERØY Innherred

Detaljer

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20829/2013 2013/1972 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan

Detaljer

enhetsleder plan, byggesak, oppmåling og miljø

enhetsleder plan, byggesak, oppmåling og miljø Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.01.2013 Tid: 13:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2015/4946-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref.: Vår dato: 27.02.2009 Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Vår ref.: 2008/6508 Arkivnr: 423.1 Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Hjemlet i 6-2 i plan- og bygningsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Hanne

Detaljer

Saksutskrift. Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /16

Saksutskrift. Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /16 Saksutskrift Arkivsak-dok. 15/05362-6 Arkivkode 144 Saksbehandler Ragne Storsul Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 23.05.2016 42/16 Mekling av uløste innsigelser til kommuneplan 2014-2026 Rådmannens

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt.

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt. Arkivsaknr: 2017/387 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Ny søknad om ny plassering av flytebrygge på Nordfugløy Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2013/3765-23 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Sluttbehandling av planprogram for revidering av Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Forslag til planprogram.

Kommuneplanens arealdel Forslag til planprogram. 1 Meråker kommune Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2012/927-18 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 41/13 18.04.2013 Kommunestyret 33/13 29.04.2013 Kommuneplanens

Detaljer