Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Sissel Elisabet Slapgård Tlf. direkte: E-post: Deres ref.: Vår dato: Vår ref.: 2007/2689 Arkivnr: Innherred samkommune Postboks Levanger Områdestyret for reindriften 7760 Snåsa Statens vegvesen, Region midt Fylkeshuset 6404 Molde Meråker kommune 7530 Meråker Nord-Trøndelag fylkeskommune, RUA Fylkets hus 7735 Steinkjer Fylkesmannens landbruksavdeling her Fylkesmannen miljøvernavdeling her Referat fra meklingsmøte den 17. desember 2010 vedrørende kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal Fylkesmannen viser til det ovennevnte meklingsmøtet og oversender vedlagt referat fra møtet. Med hilsen Inge Ryin fylkesmann Vedlegg C,C;55J1 Sissel Elisabet Slapgard Bygg- og justisleder Kommunal- og administrasjonsavdelingen Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Postboks 2600 Statens hus Telefax: Steinkjer Strandveien 38 Org.nr.: e-post: Internett:

2 Referat fra meklingsmøte den 17. desember 2010 vedrørende kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal I forbindelse med innsigelser fra Meråker kommune, Områdestyret for reindriften, Statens vegvesen, Fylkesmannens landbruksavdeling og Fylkesmannens miljøvernavdeling mot forslaget til kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal, ble det holdt meklingsmøte i Statens Hus, Steinkjer den 17. desember Til stede var: Fra Innherred samkommune: Fra Meråker kommune: Fra Områdestyret for reindriften: Fra Reindriftsforvaltningen: Fra Statens vegvesen: Fra Fylkesmannens landbruksavd.: Fra Fylkesmannens miljøvernavd.: Fra Fylkeskommunen: Fra Fylkesmannen: Iversen, Svarva, Grimstad, Stene, Holand og Isaksen Langsåvold, Moen og Gomo Storrø Kippe Fuglem og Belsaas Værdal og Lein Wiseth og Haugen Cegla Ryan, Huseth og Slapgård Fylkesmannen bad om at alle møtte med en innstilling om å komme fram til et resultat på meklingsmøte slik at en kunne få til en lokal løsning, og slippe å sende saken til avgjørelse i Miljøverndepartementet. Samkommunen presiserte at dette var viktige saker både for Levanger og Verdal, og viste til at det er første gang i landet at to kommuner har gått sammen om å lage en felles arealplan. En felles plan gir større muligheter til å se ting i sammenheng, men det har vært en lang prosess, og det er gått mange runder. Etter at planen var på høring og det kom mange innsigelser er det gjort en grundig jobb i samkommunen, og det som nå står igjen er et minimum. Dette er to kommuner som er i vekst, og samkommunen har holdt fast på sitt forslag på de områdene de anser er viktigst. Dette er å ha arealer som legger til rette for næringsvekst, et variert tilbud for boliger og få til tilleggsnæringer som kan hindre avfolking i Vera. De mener at de har hatt en ansvarlig holdning, og har hatt respekt for reindriftens interesser, men det er nødvendig å ha en balanse mellom de ulike interessene som gjør seg gjeldende. Samkommunen mente at de har redusert planen mye, og at mange er skuffet over de forslagene som er tatt vekk/ikke tatt med. Det ble gitt en kort orientering fra Fylkesmannen om muntlig kontakt med Miljøverndepartementet om KU-krav vedrørende de samlede virkningene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt. Planprogrammet i denne saken er vedtatt i 2007 og dermed etter gammel plan- og bygningslov (pb1). Selve planen er lagt ut til offentlig ettersyn etter 1. juli 2009, da ny lov og ny KU-forskrift trådte i kraft, og er utarbeidet i samsvar med ny pb1. Departementet mente at selv om planprogrammet var vedtatt etter gammelloven, var det gått såpass lang tid da planen ble lagt ut og denne var etter ny lov, at de mener kravet i ny KU-forskrift vedlegg III om helhetlig vurdering av virkningene for reinbeitedistriktet, gjelder. Meråker kommune var klar over at det er sjelden at nabokommuner fremmer innsigelse. I utgangspunktet har Meråker kommune ingen problemer med at det bygges hytter i Levanger og Verdal. Men når reindriften er klar på at den hyttebygging som skjer i disse kommunene kan medføre at det tillates færre hytter i Meråker, må Meråker kommune få reagere. I Meråker

3 er hyttebygging en viktig næringsvei. De er villige til å være med sammen med de andre kommunene og betale kostnadene med en helhetlig utredning for Færen reinbeitedistrikt. Meråker er av erfaring klar over at reindriften har makt bak sine krav. De vil trekke sin innsigelse under forutsetning av enighet om at det lages felles KU. Reindriften redegjorde for at Færen reinbeitedistrikt omfatter fire kommuner, Meråker, Stjørdal, Levanger og Verdal, som alle har et stort utbyggingspress. Det har vært en del vanskelige saker som hver for seg ikke trenger å framstå så ille for reindriften, men der den samlede virkningen blir stor. Det foreligger derfor et stort behov for en helhetlig utredning Reindriften krevde ikke en helhetlig utredning da planprogrammet for arealdelen var på høring, men har flere ganger etterpå krevd at samkommunen foretok en slik vurdering uten å få særlig respons. Da Meråker kommune la fram planprogram i 2008, krevde reindriften en helhetlig vurdering for Færen reinbeitedistrikt. Dette førte til at Meråker kommune skrev et brev til samkommunen med spørsmål om felles utredning, noe samkommunen svarte nei på. Færen er det reinbeitedistriktet i Nord-Trøndelag som er under størst press, og som har måttet tåle store inngrep, bl.a. kraftutbygging. Både Verdal og Levanger har gamle arealplaner som har medført mange dispensasjonsaker uten helhetlige vurderinger. Samkommunen har i sin KU konkludert med at en del av de områdene som foreslås til hyttebygging medfører konflikt med reindrift, men har likevel tatt områdene inn i planen, og det uten å begrunne hvorfor de tas inn på tross av problemene for reindriften. I Levanger kommune foreslås det 200 nye hytter, hvorav 85 i reinbeiteland. I Verdal kommune foreslås det 180 nye hytter som alle ligger i områder som brukes av reindriften. Samkommunen var klar på at de hadde respekt for reindriften, men mente det var betenkelig at en nabokommune fremmet innsigelse på grunn av konkurranse. Fylkeskommunen forstod reindriftens behov for langsiktig avklaring, og oppfordret kommunene til et samarbeid mellom reindriften, kommunene og fylkeskommunen for å få laget en helhetlig utredning. Samkommunen var villig til å være med på et samarbeid om en felles utredning for Færen reinbeitedistrikt. Situasjonen i Vera er ganske prekær med et samfunn som er i ferd med å nulles ut, og der det er viktig å ikke tape for mye tid. Avfolking i Vera må settes opp mot hensynet til reindriften. Det er to områder i Vera, H06 Juldalen/Væren, hvor Værdalsbruket er eier og H01 Sisselvolden som eies av en privatperson, og hvor det er stort behov for tilleggsnæring. Sisselvolden ligger nært eksisterende hyttefelt, og samkommunen mener det må være plass for 10 hytter her. Reindrift har i et tidligere meklingsmøte sagt at det her kunne være muligheter i en overordnet plan. Reindriften var klar på at både reindriftsforvaltningen og reinbeitedistriktet vil bidra i arbeidet med en helhetlig KU med den kunnskapen de har, men det er kommunen som må ta initiativ og styre et slikt arbeid. Ellers er det riktig at reindriften tidligere har signalisert at det kan være plass for flere hytter i Vera, men at en her både mangler vurdering av hvor det er best å fortette og hvor grensen går for hva reindriften kan tåle. Også her er det behov for KU. Sisselvoldområdet ligger i Færen reinbeitedistrikt, men områdene i nærheten brukes av Skjækerfiell reinbeitedistrikt og hyttebygging her vil få størst virkning for dem. Miljøvernavdelingen uttalte at det var ok med utbygging, men verna vassdrag og hensynet til avstand til vassdrag må ivaretas ved utarbeidelsen av detaljplan.

4 Fylkesmannen konstaterte at det var enighet om å utarbeide KU med helhetlig vurdering av virkningene for reinbeitedistriktet. Samkommunen har ansvaret. Fylkeskommunen mente man enten kunne tillate et begrenset antall hytter på Sisselvolden mens man utarbeidet KU, eller at man unntok dette området fra rettsvirkning til KU var ferdig. Reindriften var innstilt på å godta 5 hytter på Sisselvolden uten reguleringsplan, mens en lager KU. Plassering av hyttene bør skje i samarbeid mellom partene. Dette vil fylle grunneierens behov for raskt å få tilleggsinntekter, og KU kan resultere i at det blir rom for flere hytter via reguleringsplan. Kommunen mente at forslaget om foreløpig 5 hytter uten reguleringsplan var reguleringsmessig uheldig. Når det gjelder fortettingen av hytter ved Vulusjøen, så samkommunen at trafikken i området er problematisk for reindriften. Det er et etablert hyttefelt i området, men området blir også brukt som et regionalt utfartsområde for folk på ski eller til fots. Kommunen har lagt inn en hensynssone for reindriften i området der det ikke skal skje noen utbygging, denne sonen kan evt. utvides, men det bør være plass for fortetting her. Reindriften mente metningspunktet var nådd i dette området. Området vest for det eksisterende hytteområdet brukes som vinterbeite, mens området i øst er kalvingsområde. Det må være frie trekkleier mellom beiteområdet og kalvingsområdet. Stenges disse med hytter, presses reinen mot nord, og da blir det konflikter med rein på dyrkajord. Det er stor aktivitet i disse områdene når simlene trekker. Det kan imidlertid være plass for noen hytter i dette området når KU er ferdig. Fylkesmannen foreslo flg.: Det lages KU for de samlede virkningene for reinbeitedistriktet i samarbeid mellom kommunene Meråker, Stjørdal, Levanger og Verdal, samt Fylkeskommunen og reindriften. Samkommunen har ansvaret for prosessen. Området H06 Juldalen/Væren tas ut av planen Områdestyret vurderer om byggeområdet H01 Sisselvolden med 10 hytter kan godtas samt om det kan godtas 10 hytter som fortetting i områder ved Vulusjøen, og dette vurderes før KU-arbeidet er ferdig. Dersom Områdestyret ikke aksepterer dette, tas saken tilbake til et nytt meklingsmøte. Reindriften var villig til å legge dette fram for Områdestyret. Samkommunen var enig i fylkesmannens forslag. Leklemsåsen Samkommunen anførte at dette var en svært viktig sak for Verdal kommune. Det er et økende innbyggertall i kommunen og en er snart tom for sentrumsnære eneboligtomter. I de senere årene er det stort sett bare bygget leiligheter i sentrum. Det er viktig å ha et differensiert tilbud. Det er vanskelig å finne noen områder nært sentrum da sentrum er omkranset av

5 dyrkajord. I Leklemsåsen er det tidligere vedtatt reguleringsplan som hjemler bygging av boliger. Det er gang- og sykkelvei til området, det ligger nært E-6 og jernbane, det kommunaltekniske er på plass og det bygges ny skole som dette området hører til. Vegkontoret viste til at dette er en svært stor plan der de har fremmet innsigelse mot 3 av de foreslåtte byggeområdene. De har ansvaret for at klima blir ivaretatt i planleggingen, og transport er vesentlig i forhold til klima. De har fremmet innsigelse mot forslaget om boligområde i Leklemsåsen fordi de mener denne er i strid med RPR for ATP og fylkesplanens strategier vedrørende klima og kommunikasjon. Samkommunen har tatt innsigelsen mot boligområdet i Granamarka til følge for å vurdere andre alternativer på aksen Verdal-Levanger. Vegkontoret mente samkommunen bør gjøre det samme når det gjelder Leklemsåsen, slik at det kan utredes om det finnes andre alternativer. Vegkontoret har i liten grad vært med på diskusjoner med samkommunen i planprosessen, men på oppstartsmøtet hadde de signalisert at Leklemsåsen ville bli vanskelig. De ønsker en stopp i planleggingen for nærmere utredninger der konklusjonen trekkes etter at vurderingene er ferdige. Det finnes ledige tomter i området, slik at det bør være tid til en skikkelig vurdering. Det hadde vært mye greiere for vegkontoret og de oppgavene de skal ivareta dersom en kunne være sikker på at Leklemsåsen var den rette løsningen. Fylkeskommunen redegjorde for statistikk som viser at Nord-Trøndelag har fylt kravet om halvering av forbruket av dyrkajord, og ligger veldig godt an på landsbasis. Dessuten foregår det en del nydyrking. Landbruksavdelingen påpekte at den statistikken Fylkeskommunen hadde lagt fram mest sannsynlig var feil, men dette skal en få avklart. Dersom det viser seg at en ligger bedre an enn kravet, er de ikke lei seg av den grunn. Store samferdselsprosjekt i framtida vil forbruke mye dyrkajord. Leklemsåsen er resultatet av at kommunen har fått nei til å bruke dyrkajord til eneboligbebyggelse nært Verdal sentrum. Landbruksmyndighetene er noe overrasket over vegkontorets innsigelse mot dette boligområdet. Det vil medføre betydelige utfordringer dersom denne innsigelsen blir tatt til følge. Fylkesmannen viste til at det har vært leita før etter løsninger i dette området. Det er vanskelig å finne brukbare alternativer, men det kan være ok å foreta en samlet utredning f.eks på aksen Steinkjer-Skogn. Fylkesmannen mente argumentene trakk i retning av at Leklemsåsen burde godtas. Viktige hensyn imøtekommes ved at en kan nyttiggjøre seg eksisterende infrastruktur og ivareta hensynet til dyrkajord. Da får hensynet til klima vike. Etter en pause opplyste vegkontoret at de trakk innsigelsen mot Leklemsåsen. De mente imidlertid at de burde ha vært mer med i planleggingen slik at klima hadde blitt hensyntatt mer. Strekningen Steinkjer - Skogn bør vurderes bredere, og da må klima mer med i diskusjonen. Fylkeskommunen opplyste at det i forbindelse med regional planstrategi er sendt invitasjon til arbeidsgrupper bl.a. for areal- og transportplan. Ikke meningen at en der skal bestemme hvor arealene skal ligge, men avklare prosessen.

6 Samkommunen var glad for at innsigelsen ble trukket. De vil bli bedre på partnerskap, og vil engasjere seg i arbeidet med helhetsvurderingen. Området Fossing søndre Åsen er i planforslaget disponert til næringsareal. Samkommunen viste til at de prøver å utvikle grendesentra og ta vare på dyrkajorda. Innser at det kan være vanskelig å disponere dette arealet før en vet hvor E6 skal gå. Bensinstasjonen og Coop har planer om å etablere seg i dette området. Næringslivet har behov for en forsikring om at de kan regne med å få dette arealet når E6-traseen er klar. Vegkontoret viste til at en på 80- og 90-tallet diskuterte hvor E6 skulle gå gjennom Åsen sentrum, og det ble lagt inn en linje på arealplankartet. Konseptvalgutredningen vil vurdere behovet for utbygging av E6 gjennom fylket, og dette skal legges fram våren Det vil da bli tatt stilling til om det skal bygges ny E6 gjennom Åsen, men ikke hvor den evt. skal gå. Vegkontoret kan ikke gå med på en disponering av areal som kan binde opp en E6-løsning. Landbruksavdelingen var klar over at dette er areal som ligger slik til at de vil bli omdisponert, men ny E6 må være på plass først. Det er best at området ligger som LNFRområde til det er klart hvor E6 skal gå. Det er mulig at E6 kan bli den vestlige grensen for Åsen sentrum og at innsiden på framtidig E6 vil bli frigitt til næringsareal. Fylkeskommunen viste til at det finnes måter å framstille arealplanen på som gjør at arealet ikke blir tatt i bruk til næring før E6-traseen er klar. Fylkesmannen anførte at Vegkontoret og Landbruksavdelingen har gode argumenter, og at området ikke bør omdisponeres nå. Samkommunen aksepterte dette. Fylkesmannen tilrår derfor flg. Samkommunens forslag om at arealet disponeres til næringsareal tas ut av planen. Området disponeres til LNFR-område til det er klart hvor ny E6 skal gå. Når det gjelder samkommunens forslag til LNFR-spredt boligområder på Mule, viste de til at det er behov for boliger mellom de to kommunene. Det er stor trafikk mellom dem, folk bosatt i Levanger arbeider i Verdal og omvendt. Samkommunen har trukket forslaget om Granamarka ut av planforslaget, og det som nå ligger inne som spredt boligområde er det samme som i gjeldende arealplan. Landbruksavdelingen var klar over at samkommunen har arbeidet mye med spredtområdene og kriteriene til disse. Spredtområder blir ofte benyttet for å styrke grendesentre der det ikke er press. Spredt boligbygging er ikke riktig løsning på boligproblemene mellom Verdal og Levanger, her burde det vært tatt et større boligvurderingsgrep. Samkommunen bør vurdere om spredtbygging kan ødelegge for en større helhetlig løsning. Samkommunen anførte at dette innebærer litt spredtbygging i påvente av at en får til et skikkelig boligfelt. Kommunen ønsker et skikkelig felt, og både Børsåsen og Granamarka vil være aktuelle i en senere feltdiskusjon.

7 Landbruksavdelingen aksepterte samkommunens løsning under forutsetning av at spredtkriteriene også skal gjelde for dette området. Samkommunen bekreftet at kriteriene for LNFR-spredt boligbygging også skal gjelde i dette området På denne bakgrunnen tilrår fylkesmannen flg.: På Mule tillates LNFR-spredt boligbygging med spredtkriterier i det samme området som i eksisterende arealplan. Når det gjelder forslaget til spredt boligbygging i området Voll-Åsen, redegjorde samkommunen for at de nå har innskrenket dette området i forhold til det som var lagt ut til offentlig ettersyn. Bygging skal bare skje innenfor eksisterende husklynger. Landbruksavdelingen mener det er uheldig med spredt boligbygging helt ned til sentrum, men nytt for dem at kommunen vil begrense dette slik at det kun tillates i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. Landbruksavdelingen og samkommunen var enig om flg.: Innenfor området Voll-Åsen kan ny spredt boligbygging kun tillates i tilknytning til og som fortetting av eksisterende husklynger. Fylkesmannen tilrår derfor at ovennevnte løsning legges til grunn. Når det gjelder forslaget om å disponere Hotran til næringsformål, viste samkommunen til at det er en stor industriarbeidsplass i Levanger kommune, Norske Skog. Dessuten er det nå igjen blåst liv i gassdiskusjonen, noe som vil kunne få stor betydning for dette området. Norske Skog disponerer store arealer, og kommunen har kjøpt en gård som foreslås omdisponert til næringsareal. Dette for å styrke det som er/blir etablert innenfor Norske Skog området. Det nye området skal ikke tas i bruk før arealene innenfor Norske Skog-området er oppbrukt. Kommunen vil akseptere at det tas inn rekkefølgebestemmelser tilsvarende dette. Mulig at Eknesveien må flyttes. Klimamessig vil dette næringsarealet være midt i blinken, nært havn, E6 og jernbane. Landbruksavdelingen mente at de på samme måte som kommunen har gjort harde prioriteringer. Hotranområdet er det vanskeligste området for landbruksmyndighetene. Her er en midt i matfatet, matkornområde av tung nasjonal verdi. Det har vært snakk om dette området i flere år, og landbruksmyndighetene har hele tiden vært tydelige på at dette er vanskelig å frigi. De har krevd at kommunen skulle utrede en rekke forhold, men samkommunen har ikke gitt mange svar, for eksempel vedrørende behovet for nærhet til havn, eller hva slags etablering som nødvendigvis må etableres her eller som like gjerne kunne vært plassert andre steder. Dersom det blir noe av gasskraftverket, innser Landbruksavdelingen at det må frigis arealer, men ellers foreligger lite svar på hva som er behovet.

8 Fylkeskommunen mente det var andre virksomheter enn containerhavn og gasskraftverk som Norske Skog kan ha nytte av. Det er viktig å være tydelige på hva som kan etableres i dette området. Landbruksavdelingen registrerte vilje fra kommunen til å komme landbruksmyndighetene i møte. Når områdene innenfor Norske Skog sitt område er nyttet, og det er behov for nye arealer, vil landbruksmyndighetene imøtekomme dette. En må nå få til en ordning som skaper trygghet for hva som skal skje, og det er svært viktig at det etableres en tydelig grense mot dyrkajorda. Landbruksavdelingen aksepterer at det på område Il, avgrenset i sør av en framtidig omlagt Eknesvei (hvor det tas utgangspunkt i eksisterende avkjørsel fra E6), kan igangsettes områderegulering for et mulig framtidig næringsareal fra det tidspunkt at næringsarealene innenfor Norske Skogs område er nyttet. For at landbruksmyndighetene kan akseptere en slik områdereguleringsplan er det en forutsetning at en lykkes med å finne gode rekkefølgebestemmelser, samt bestemmelser som klart avgrenser type virksomhet til virksomheter som er avhengig av eller har klare fortrinn av denne nærheten. Det forutsettes en effektiv arealutnyttelse. Det forutsettes videre at arealet inntil områdereguleringsplanen er vedtatt disponeres til LNF. Kommunen aksepterte denne om løsningen. Fylkesmannen tilrår derfor flg.: Med den ovennevnte forutsetningen tas Hotran ut som næringsområde av planen, og området angis som LNFR-område. Miljøvernavdelingen berømmet samkommunen for god dialog underveis, og at samkommunen har en planadministrasjon som er noe av det beste i fylket. Når det gjelder verna vassdrag, viste Miljøvernavdelingen til kgl.res. fra 1994 med inndeling av vassdragene i klasser etter hvordan de ser ut. I Verdalsvassdraget er det foreslått en generell grense på 50 meter fra vassdraget, mens Miljøvernavdelingen har akseptert 50 meter i deler av vassdraget men krevd 100 meters grense for resten. Samkommunen har imøtekommet Miljøvernavdelingens krav så nær som for Malsåa, Kverna, Helgåa og Inna. Samkommunen har ikke foretatt noen differensiert inndeling av vassdraget, og Miljøvernavdelingen foreslår at det kjøres en slik prosess. De kan aksepterer 50 meters avstand til vassdraget i LNFR-spredtområdene. Samkommunen orienterte om at de aksepterer 100 meter avstand til vassdraget der Miljøvernavdelingen har krevd det (se Miljøvernavdelingens uttalelse av 30. august 2010 og e-post av 30. september 2010), men opprettholder 50 meter i LNFR-spredt områdene. Med denne forutsetningen frafalt Miljøvernavdelingen kravet om differensiert vurdering av vassdraget og sa seg enig i samkommunens forslag. Fylkesmannen tilrår ovennevnte løsning.

9 Ut fra samme forutsetninger frafalt Miljøvernavdelingen sin innsigelse mot forslaget til hytteområde H05 Varghiet. Miljøvernavdelingen har fremmet innsigelse mot samkommunens forslag om 5 områder til campingplass, CO1 Aksnes, CO2 Tuset nordre, CO3 Nedre Volen, C04 Auskin og CO5 Midtholmen nordre. Da innsigelsen ble fremmet, var Miljøvernavdelingen ikke klar over at det for CO1 og CO3 var gitt dispensasjon. For disse to områdene trekker Miljøvernavdelingen sin innsigelse. De andre områdene er etablert uten de nødvendige tillatelsene etter plan- og bygningsloven, og det bør ikke være slik at det som er ulovlig etablert uten videre skal bli ok. Samkommunen ønsket å etablere en kontrollert bruk av de områdene som er etablert, og at det er riktig at de i lang tid har vært kjent med de ulovlige forholdene uten å gjøre noe med dem. Fylkesmannen anførte at det ikke er kurant uten videre å godkjenne ulovlige forhold, og foreslo flg. løsning: CO1 Aksnes og CO3 Volen godtas som foreslått av samkommunen. For områdene CO2, C04 og CO5 godtas at områdene disponeres til campingplasser, men det kreves utarbeidet detaljplan. Samkommunen og Miljøvernavdelingen var enig i dette. Når det gjelder Miljøvernavdelingens innsigelse mot bygging i 100-metersbeltet mot sjø for 3 områder på Ytterøya, viste detil sentrale føringer og til arealmeldingen i fylkesplanen som legger opp til differensiert forvaltning av strandsonen i fylket, og hvor det skal være en streng holdning til bygging i 100-metersbeltet i Trondheimsfjorden. Ca halvparten av området F05 Storsveet med 5 hytter ligger innenfor 100-metersbeltet. Dette er et relativt urørt strandområde som det er viktig å beholde. Området F07 Kopperberget ligger i et flott kulturlandskap og størsteparten av arealet ligger i 100-metersbeltet. Dessuten interessant biologisk mangfold i dette strandområdet. Området F12 Bjørvik ligger nesten i sin helhet innenfor 100-metersbeltet, og med strandberg med særegen vegetasjon som det er viktig å bevare. Samkommunen har i forslaget til arealplan ikke tatt inn noen bestemmelse om at en annen grense enn 100 meter skal gjelde, og etter pb gjelder således byggeforbudet mot tiltak i 100-metersbeltet. Det er imidlertid misvisende når arealene på kartet er angitt som byggeområder helt ned til sjøen, og det bør vises på kartet hva som reelt gjelder. Samkommunen aksepterte Miljøvernavdelingens krav om at byggeforbudet i 100-metersbeltet gjelder for disse områdene, men at det ved utarbeidelse av detaljplan vurderes konkret om noen hytter kan plasseres nærmere sjøen enn 100 meter. Fylkesmannen konkluderte med at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen gjelder også for disse 3 områdene.

10 Når det gjelder området Fl3Hestøya, har Miljøvernavdelingen fremmet innsigelse mot hele området hvor det foreslås i alt 16 hytter. Dette av hensyn til allmenn ferdsel, friluftsliv og biologisk mangfold. Samkommunen var enig i at dette er et viktig utfartsområde for folk og at 100-metersbeltet bør holdes fritt for bebyggelse. Det ligger i noe næring bak forslaget om hyttebygging i dette området, men det er 16 søskenbarn som har rettigheter på øya. Det bør likevel kunne aksepteres et redusert antall hytter. Fylkesmannen anførte at hyttebygging på denne øya ville privatisere den, og vanskeliggjøre allmennhetens bruk, og foreslo at F13 tas ut av planen. Samkommunen aksepterte at dette området tas ut. Fylkesmannen tilrår derfor at området F13 Hestøya tas ut av planen, og at arealet angis om LNFR-område. Steinkjer, 21. desember 2010 Sissel E. Slapgård Ref.

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER 1 MØTEBOK Sak: 40/10 KK KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER Saksdokumenter: Dato: 1. Innherred samkommune Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal kommuner Høringsforslag 02.06.10

Detaljer

Uttalelse til kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal kommuner

Uttalelse til kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal kommuner Meråker kommune Sektor kommunal utvikling Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres ref: Vår ref: 2010/531-4 Saksbehandler: Gjermund Gorno 74813227 Dato: 23.08.2010 Uttalelse til kommuneplanens

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 20.09.2010 Vår ref.: 2010/3175 Arkivnr: 423.1 Anne Sofie og Thor Flittig

Detaljer

Innherred samkommune. KOMMUNEPLANENS AREALDEL des. 2009

Innherred samkommune. KOMMUNEPLANENS AREALDEL des. 2009 Innherred samkommune KOMMUNEPLANENS AREALDEL des. 2009 1 2www.innherred-samkommune.no Hvor er vi Planprogram fastsatt av samkommunestyret tidlig sommer 2007. Folkemøter - 4 stk i hver kommune Innspill

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Sigurd Bøe Sletten Tlf. direkte: 74168051 E-post: fmntsbs@fyikesmannen.no Deres ref.: Vár dato: 22.07.02014 Vár ref.: 2013/6064 Arkivnr: 421.3 Gretha Turid

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tor Sæther

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune Saksbehandler: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 31.08.2015 2015/1489-423.1 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Mottakere etter liste Vedtak i klagesak

Detaljer

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Implementering av SPR I kystsoneplan Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Veileder om fastsetting av byggegrense i 100-metersbeltet i Vestfold Veilederen inngår i revisjon

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Gunnar Hallager NESTL AP/SP Janne Stenbakk Grande MEDL AP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Gunnar Hallager NESTL AP/SP Janne Stenbakk Grande MEDL AP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet i 3. etasje, Herredshuset Dato: 18.05.2010 Tid: 09:00-11:45 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Ivar Lillenes Nes 7632 Åsenfjord Deres ref: Vår ref: TSI 2008/8470 Dato: 29.01.2009 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 245/2// Saksnr:

Detaljer

Dispensasjon i henhold til. og strandsonen

Dispensasjon i henhold til. og strandsonen Dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven kap. 19 og strandsonen Dispensasjon Fylkesmannen har behandlet 40 saker vedr. dispensasjon hittil i år. 26 stadfestet 2 opphevet 12 omgjort Planlovutvalget

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Øystein Rognes Gamle Kongevei 57 7043 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2014/2464 Dato: 11.02.2015 Søknad om oppføring av veranda og

Detaljer

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2009/398-25 25145/2010 L12 07.07.2010

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008.

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008. Statsråden Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 200800996 Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6.

Detaljer

Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra pbl. 1-8 for oppføring av naust samt rehabilitering av brygge, 229/89 Levanger - Kommunens

Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra pbl. 1-8 for oppføring av naust samt rehabilitering av brygge, 229/89 Levanger - Kommunens Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Tróöndelagen fylhkenàlma Innherred Samkommune postboks 130 Vår datoi 22.09.2015 Vår ref-i 2015/1658 7601 Deres dato: 3;kri :ls«:g::421'3 LEVANGER Klage på avslag på

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler: Jørgen Sæbø Deres ref.: 2014/542 Vår dato: 05.02.2015 Tlf.: 38 17 61 92 Vår ref.: 2013/1450

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

Strandsone - lovgivning og utredning. Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging

Strandsone - lovgivning og utredning. Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging Strandsone - lovgivning og utredning Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging Strandsone 1-8.Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag

Detaljer

PLANUTVALG LEKA KOMMUNE, den. Reidun Helmersen Ass.rådmann

PLANUTVALG LEKA KOMMUNE, den. Reidun Helmersen Ass.rådmann LEKA KOMMUNE Dato: 27.03.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG 16.04.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

uthus Åsvegen 27, Skogn 2 Hegglund (nordvest for Staupslia 7 hagesenter) Bunnpristomta, Gjemble 8 Kathrines Minde (ved

uthus Åsvegen 27, Skogn 2 Hegglund (nordvest for Staupslia 7 hagesenter) Bunnpristomta, Gjemble 8 Kathrines Minde (ved Levanger kommune Vedtatte reguleringsplaner Ca. antall boenheter Kleivan trinn 2, Okkenhaug 11(1 byggeklar) Stokkberget, Åsen Ca. 130 boenheter totalt 16 eneboligtomter B1: 4 + 4 + 24 = 32 boenheter 7

Detaljer

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle Kva seier lova: 11-7 nr 5 Landbruks,-natur-og friluftsformål Underformål a)areal for nødvendige tiltak for landbruk

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref.: Vår dato: 27.02.2009 Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Vår ref.: 2008/6508 Arkivnr: 423.1 Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Hjemlet i 6-2 i plan- og bygningsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1296-16 Saksbehandler: Pål Søndrol Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - Gnr.

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

enhetsleder plan, byggesak, oppmåling og miljø

enhetsleder plan, byggesak, oppmåling og miljø Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.01.2013 Tid: 13:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- Bekkenstenområdet

Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- Bekkenstenområdet Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2010/13778 14/4600-24 30.06.2015 Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten-

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Innsigelser til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Innsigelser etter myndighet og grunn 2008 og 2009

Innsigelser til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Innsigelser etter myndighet og grunn 2008 og 2009 Innsigelser til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Innsigelser etter myndighet og grunn 2008 og 2009 Del 1 Kommuneplanens arealdel 2008 og 2009 Innsigelser til kommune(del)planer 2009: 342 innsigelser

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011

Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011 Vår ref.: 2011/1566 Arkivnr: 423.1 Lilli Kristine Gjulem og

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten AS Levanger Tomteselskap Fagansvarlig barnehage, Levanger kommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 Steinkjer Kjønstadmarka

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 27.01.2016 Vår referanse: 15/69966-3 Deres dato: 06.01.2016 Deres referanse: Uttalelse - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/2106 /21099/13-PLNID Roy Fossum, Telefon: 77 79 00 12

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/2106 /21099/13-PLNID Roy Fossum, Telefon: 77 79 00 12 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/2106 /21099/13-PLNID Roy Fossum, 29.04.2013 210 Gaby Kern Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet Telefon: 77 79 00 12 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.01.2009 09/5

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.01.2009 09/5 MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.01.2009 09/5 Arkivsaksnr: 2009/563 Klassering: 142 Saksbehandler: Egil Stensheim Enhetsleder: Geir Gilde KOMMUNEPLANENS AREALDEL - REVISJON

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn

Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn Statsråden Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Deres ref Vår ref Dato 200801899-/CBS Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn Det vises til oversendelser

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

Inderøy kommune. Innstilling i Hovedutvalg Natur - 11.04.2011. Saksframlegg. Letneslandet - reguleringsplan, sluttbehandling

Inderøy kommune. Innstilling i Hovedutvalg Natur - 11.04.2011. Saksframlegg. Letneslandet - reguleringsplan, sluttbehandling Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2009/2228-23 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 18/11 11.04.2011 Inderøy kommunestyre 10/11 02.05.2011 Letneslandet -

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Forslag til planprogram.

Kommuneplanens arealdel Forslag til planprogram. 1 Meråker kommune Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2012/927-18 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 41/13 18.04.2013 Kommunestyret 33/13 29.04.2013 Kommuneplanens

Detaljer

Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme. Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL

Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme. Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL Møtested: Saemien Sijte, Snåsa Dato: 22.9.2010 Tidspunkt: 10.00 15.00 Medlemmer: Hans Martin Storø, leder

Detaljer

Uttalelse til planforslag for kommuneplanens arealdel i Meråker kommune

Uttalelse til planforslag for kommuneplanens arealdel i Meråker kommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Troondelagen fylhkenlma Meråker kommune 7530 Meråker Vår dato: 12.10.2014 Deres dato: 11.8.2014 Vår ref. 2014/1887 Deres ref. Uttalelse til planforslag for kommuneplanens

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Eirik Bøe Sletten Deres ref.: Vår dato: 6.7.2012 Tlf. direkte: 74 16 80 26 E-post: esl@fmnt.no Vår ref.: 2012/3279 Arkivnr: 423.1 Innherred samkommune Postboks

Detaljer

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark Sak: Anmoding fra Sør- Varanger kommune til Fylkeslandbruksstyret om ny behandling/ trekking av innsigelse til reguleringsplanen for gnr. 30 bnr. 9 Steinland i Renøysund, Sør- Varanger kommune Saksnummer

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Møtebok. Saksnr: Styre: Møtedato: 10/13 Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark 24.06.2013

Møtebok. Saksnr: Styre: Møtedato: 10/13 Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark 24.06.2013 Møtebok Arkivref: 2010/581-5 / 414.0 Saksbehandler: Sondre Sundmoen Saksnr: Styre: Møtedato: 10/13 Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark 24.06.2013 Selbu kommune - Kommuneplanens arealdel 2013-2023 -

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/157/4 - Deling av eiendommen Tangen nordre - Bård Magnus Brønstad - Hyttetomt - Dispensasjon kommuneplan Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no

Detaljer

Klage over vedtatt reguleringsplan for Bunnpristomta, 3/116 i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes

Klage over vedtatt reguleringsplan for Bunnpristomta, 3/116 i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Tlf. direkte: 74 16 80 51 E-post: wjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 17.03.2010 Vår ref.: 2010/1413 Arkivnr: 421.4 Beboere i Tors veg

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Advokat Ola A. Storaker Postboks 32 7601 LEVANGER Borettslaget Elvebredden Elvebredden 1E 7600 LEVANGER Eilif Due Mo gård 7600 LEVANGER

Detaljer

Fylkesmannen Nord-Trøndelag

Fylkesmannen Nord-Trøndelag Fylkesmannen Nord-Trøndelag Saksbehandler: Lise Lyngsaunet Skrove Tlf. direkte: 74 16 80 51 E-post: Isk@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 29.04.2011 Vår ref.: 2011/2086 Arkivnr: 423.1 Inge HovcIal Hopla 7632

Detaljer

Statens vegvesen. Rinnleiret naturreservat i Levanger og Verdal kommune - Statens vegvesens uttalelse til forslag om utvidelse

Statens vegvesen. Rinnleiret naturreservat i Levanger og Verdal kommune - Statens vegvesens uttalelse til forslag om utvidelse Statens vegvesen Fylkesmannen i Nord Trøndelag Statens Hus 7734 STEINKJER Behandlende enhet: Region midt Nord-Trøndelag distrikt Saksbehandler/innvalgsnr: Ola Belsaas - 74122693 Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 11.06.2014 038/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 13/41 Områderegulering

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen ih!r^herred SnP^1!(OPJ1!',-11dP,iF tl si, +G'^ 200h Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref.: Vår dato: 14.11.2008 Vår ref.:

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår ref: 2009/2297 Vår dato: 19.05.2009 Arkivnr: 423.1 Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/200/1 - Værdalsbruket AS - bygging av hengebru for ATV og snøscooter over Skjækra Saksbehandler: E-post: Tlf.: Oddvar Govasmark oddvar.govasmark@innherred-samkommune.no 74048531

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Landbruksavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Landbruksavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Landbruksavdelingen Utvikling i lys av det innskjerpede jordvernet den farbare veg jf. jordvernbrevet 21.02.06 For å nå dette målet er det nødvendig at kommunene trekker jordvernhensynet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Strandsone Vegårshei. Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Strandsone Vegårshei. Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Strandsone Vegårshei Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Kommuneplanen Er fra 2006 Trenger oppdatering Overordnet Langsiktig Viktig Strategisk Førende Hvorfor strandsone-emne aktuell? Selv om

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Sigdal kommune - gnr 130/4 og 130/5 - reguleringsplan for Skrikarlia / Gviststeinåsen - klage på egengodkjenning

Sigdal kommune - gnr 130/4 og 130/5 - reguleringsplan for Skrikarlia / Gviststeinåsen - klage på egengodkjenning Vår dato: 20.05.2016 Vår referanse: 2016/1682 Arkivnr.: 421.4 Deres referanse: 16/1240 Saksbehandler: Linda Boldvik Sigdal kommune Innvalgstelefon: 32266643 3350 Prestfoss Sigdal kommune - gnr 130/4 og

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

på. Landskapet inneholder ofte naturmangfold og Hvorfor bryr vi oss om strandsonen?

på. Landskapet inneholder ofte naturmangfold og Hvorfor bryr vi oss om strandsonen? 1 Hvorfor bryr vi oss om strandsonen? En god grunn til å ta vare på strandsonen er at det er fin natur og vakkert landskap ved sjøen. Områdene her er ofte attraktive og har kvaliteter som er viktige å

Detaljer

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 Strandsona i ny PBL Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 1 Innhald 1-8 Strandsoneparagrafen 11-7 nr 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

Detaljer