Riksrevisjonen en vokter av felleskapets midler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Riksrevisjonen en vokter av felleskapets midler"

Transkript

1 Nr 2 / 2010 Riksrevisjonen en vokter av felleskapets midler Under ledelse av Jørgen Kosmo har Riksrevisjonen blitt en langt mer synlig samfunnsinstitusjon. Også utenfor landets grenser blir den norske riksrevisjonen lagt merke til. Jørgen Kosmo har gjort seg godt bemerket gjennom de fire årene han har ledet Riksrevisjonen. Nylig tok han fatt på fire nye år som en av de fremste eksponentene for vokterne av samfunnets interesser. Under hans ledelse kan Riksrevisjonen se tilbake på mange spaltemetre med store overskrifter. Norsk forvaltning er blant de aller beste i verden. Vi er veldig godt rustet her i Norge. Men det er alltid mulig å gjøre ting bedre, sier Kosmo. Det er mange offentlige instanser og virksomheter som har fått kritikk de siste årene. Nav, psykiatrien, barnevernet, Jernbaneverket, Veivesenet, Oljefondet, sykehusene og Norsk Tipping har alle blitt ettergått i sømmene av Kosmo og hans medarbeidere. Mange har etterlyst mer ros fra Riksrevisjonen. Det er ikke vår oppgave å fortelle om alt som er bra, vi skal lete etter og påpeke det som ikke fungerer, sier Kosmo. To hovedoppgaver Riksrevisjonen ble opprettet helt tilbake i 1816, som følge av arbeidet med å opprette de konstitusjonelle institusjonene i det nye, frie Norge. I dag har Riksrevisjonen to hovedoppgaver: Å sikre at Stortingets vedtak faktisk følges opp i praksis og å revidere regnskapene til statsforvaltningen og enkelte fristilte virksomheter. Prinsippet med å føre kontroll med forvaltningen er viktig. Det er en bærebjelke i demokratiet at forvaltningen faktisk følges opp og kontrolleres med tanke på alle de store og små beslutninger som skal gjennomføres. Om Riksrevisjonen Ansatte: ca. 500 ansatte Hovedkontor i Oslo Regionkontorer i Hamar, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø Det er ikke vår jobb å fortelle om alt som er bra i statsforvaltningen. Vårt mandat er å granske, ettergå og påse at vedtak og regler følges, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. Kamp mot korrupsjon Det offentlige Norge handler produkter og tjenester for svimlende 300 milliarder kroner hvert år. Det betyr langt over én milliard per arbeidsdag. For å sikre at det offentlige gjør sunne og gode innkjøp er det derfor laget regler, som blant annet skal redusere risikoen for korrupsjon. Riksrevisjonen kan umulig følge opp alle innkjøp som gjøres, men har et uttalt fokus på å forebygge og redusere misligheter og korrupsjon i statlig sektor. Ett tiltak er etableringen av en tipskanal på nett der folk kan melde fra om saker som bør ettergås nærmere. «Riksrevidering» en eksportvare En oppegående og uavhengig riksrevisjon er en viktig forutsetning for et fungerende demokrati. Velutviklede riksrevisjoner har et ansvar for å bidra til å bygge gode riksrevisjoner i nye demokrati. Vi har samarbeidsavtaler med blant andre riksrevisjonene i Malawi, Mongolia og Serbia, for å nevne noen, sier Kosmo. Norge og andre bistandsytere har også en egeninteresse i at samarbeidslandene har oppegående riksrevisjoner som sikrer at midlene går til det de var ment til. En spennende og god arbeidsplass Jeg har hatt mange spennende jobber, men denne jobben er en av de mest morsomme og interessante jeg har hatt, sier Kosmo entusiastisk. Her jobber revisorer, økonomer, samfunnsvitere, IKT-eksperter og mange andre sammen om spennende og viktige oppgaver, og medarbeiderne drives av et sterkt samfunnsengasjement. Lenge før jeg startet her har det også vært arbeidet med å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø. Vi forsøker å ta vare på folk i de ulike livsfasene gjennom å legge til rette for en god kombinasjon av arbeid og fritid og tilpasse arbeidssituasjonen ved sykdom. Vi har også gode seniorordninger som gjør at medarbeidere kan velge å arbeide også utover det tidspunktet mange velger å pensjonere seg. Riksrevisjonen er en god arbeidsplass der folk trives, konstaterer Kosmo. // Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn

2 HSH: Hjelper morgendagens vinnerbedrifter Norge har tatt skrittet fra tradisjonell industrinasjon til å bli et kunnskaps- og tjenestesamfunn. Utviklingen av kunnskap og teknologi er ustoppelig og akselererende. HSH spiller en sentral rolle som støttespiller for medlemsvirksomhetene og som en utfordrer overfor myndighetene. HSH jobber for å vri fokuset i norsk arbeidsliv fra gårsdagens til morgendagens næringsliv. Vi snakker om at norsk industri er konkurranseutsatt, men det gjelder sannelig også tjenesteytende sektor, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i HSH, hovedorganisasjonen for handel og tjenester. Vi hjelper enkeltbedrifter til å bli gode arbeidsgivere i hverdagen, samtidig som vi jobber for å skape best mulige rammevilkår for virksomheter i handels- og tjenestenæringene. I tillegg jobber vi politisk for å forme fremtidens arbeids- og næringsliv i Norge. Dette er tre helt sentrale områder for oss. Endret tankegang Tre av fire nordmenn jobber i dag i tjenesteytende næringer, og i takt med den betydelige veksten har medlemstallet i HSH økt kraftig de siste årene. Madsen tror medlemsøkningen også skyldes en endring i tankegangen hos bedriftene: Tradisjonelt har dette vært næringer som ofte ikke har hatt tariffavtaler og som derfor heller ikke har sett behovet for å organisere seg. Det vi Om HSH Hovedorganisasjon for handel og tjenester i Norge. Organiserer blant annet virksomheter innen detalj-, agentur-, import- og engroshandel, reiseliv, forlag, IKT, konsulenttjenester, vikartjenester, regnskaps- og økonomitjenester, helse, utdanning, kultur, frivillighet, servering og ulike typer personlig tjenesteyting medlemsbedrifter med til sammen ansatte. har klart med HSH, er å skape et miljø der stadig flere virksomheter velger å være med i et fellesskap for å fokusere skarpt på rammebetingelser og det å være gode arbeidsgivere. Former fremtiden Et nøkkelbegrep for mye av arbeidet HSH nedlegger er fremtidens arbeidsliv. Konkurransen er beinhard blant bedrifter som selger varer og tjenester, og norske virksomheter er ofte også i konkurranse med internasjonale aktører. Derfor er det viktig for oss å forutsi trender og utvikling i markedene, slik at medlemsvirksomhetene våre er rustet til å være med i konkurransen. Vi gjennomfører stadig undersøkelser og forskningsprosjekter for å finne ut hvordan morgendagens arbeidsplasser, markeder og vilkår vil være. Sentrale stikkord er innovasjon, nytenkning og mulighetene for å kunne tilby fleksible arbeidsbetingelser, forteller Madsen. Internasjonal konkurranse HSH-sjefen er opptatt av å se ut over landegrensene og sørge for at norske arbeidsgivere er attraktive på det internasjonale markedet. Stadig flere land vil slå seg opp som kunnskapsnasjoner. Da vil betingelsene en kan tilby være avgjørende. HSH og administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen vil ligge i forkant av utviklingen, slik at norsk næringsliv vinner kampen om markedene og om hodene og hendene. Norge konkurrerer om de beste hodene, og vi vil gi våre medlemmer rammebetingelser som gjør dem attraktive for utenlandske spesialister. Da må vi være villige til å se på reglene og være fleksible rundt spørsmål som arbeidstid og ansettelsesforhold. Praktisk utdanning Norsk handel og tjenester er i verdenstoppen i å drive smart. Privat tjenesteyting i Fastlands-Norge drev fra 1999 til ,4 prosent smartere hvert år, målt i vekst i verdiskaping per sysselsatt. Det er syv ganger raskere forbedring enn i EU, dobbelt så raskt som i Sverige og godt foran USA. Utfordringen er å dele denne kunnskapen, slik at veksten fortsetter når konkurransen øker, mener Madsen. Vi vil påvirke myndighetene til å satse på forskning og utvikling for å understøtte enda mer innovasjon i tjenesteytende sektor. Kompetansen og utviklingen må reflektere det næringslivet har behov for. Derfor ønsker vi blant annet et mye mer forpliktende samarbeid mellom skole og næringsliv. Dersom utdanningsinstitusjonene hadde fokusert skarpere på virkelighetsnære problemstillinger, ville færre falt fra i skolen og de som fullførte løpene sine vært bedre rustet for arbeidslivet som venter dem. Det handler om å være i forkant av utviklingen, og å hjelpe våre medlemsbedrifter slik at de også er det. Bare slik vil norsk næringsliv vinne kampen både om markedene og om de beste hodene og hendene. 2

3 Sørlandet: Norges eksportregion nr. 1 Sørlandet har skapt seg et meget godt omdømme i det internasjonale markedet takket være verdensledende teknologi, og fremtidsrettet industri. Nå er Sørlandet Norges fremste eksportregion av bearbeidede produkter. Vi har lang historie med internasjonal konkurranse. Mange bedrifter har vært her i snart hundre år. De har gjerne vært utenlandseid og har måttet konkurrere i forhold til verdensmarkedet, sier Helene Fladmark som forklaring på Sørlandets sterke eksport- og industriposisjon. Fladmark er prosjektleder for EYDE-nettverket, som ble stiftet av en rekke prosessindustribedrifter september 2007, og som jobber sammen for styrke sin egen konkurransekraft. Bedriftene står sterkt i dag fordi de har vært i kontinuerlig utvikling og klart å hevde seg gjennom fornyelse og større effektivitet som følge av den internasjonale konkurransen. Utviklingen har skjedd takket være et unikt samspill mellom operatører og ingeniører. Dette er kanskje et norsk fenomen som følge av et relativt flatt hierarki, der ideene kan komme opp i produksjon og videreutvikles av ingeniørkolleger, legger hun til. Tidligere ble prosessindustrien gjerne forbundet med forurensning, men situasjonen i dag er en helt annen. Alle bedriftene i EYDE-nettverket bidrar offensivt med miljøvennlige produkter eller produksjonsmetoder: For eksempel leverer tre av bedriftene produkter til solcelleindustrien, og et annet medlem av klyngen er den mest miljøvennlige produsenten av aluminium i hele verden, forteller Fladmark. Et lignende eksempel er Elkem Solar som anvender kun 20% av energien man bruker andre steder i verden på å produsere rent silisium til solcelleindustrien. Verdens beste At Agder-fylkene er en av Norges fremste teknologiregioner bekreftes av at Sørlandsklyngen NODE er utpekt som en av de sterkeste i landet og har fått status som Norwegian Centre of Expertise (NCE). Klyngen består av 50 teknologibedrifter som til sammen står for over 40% av Norges eksport av høyteknologisk utstyr innen olje og gass. Bedriftene er verdensledende på boreutstyr, laste/losse/forankringsutstyr og bølgekompenserte kraner, sier Kjell O. Johannesen, prosjektleder i NCE NODE. Klyngen av høyteknologiske bedrifter tilegnet seg sin kompetanse i Nordsjøen for deretter å erobre verden som en utpreget kundedrevet innovasjonsklynge med stor suksess. NODE er den mest globale klyngen innen olje og gass i Norge. For fire år siden omsatte klyngen for fem milliarder kroner. I 2009 var tallet 40 milliarder. Veksten bekrefter at verdens aller ypperste teknologi finnes på Sørlandet og aktørene står i kø for å kjøpe den. Bakenfor ligger det gründere som har drevet bedriftene tungt frem. Det har også blitt en aksept hos kundene for at verdens fremste teknologiske miljø ligger i denne klyngen, forklarer Johannessen. På gründertoppen En viktig årsak til industrisuksessene på Sørlandet Prosjektleder for EYDE-nettverket, Helene Fladmark (til høyre), prosjektleder for NCE NODE, Kjell O. Johannesen, og næringsrådgiver for Aust-Agder fylkekommune, Bodil Lindestad jobber for at Sørlandet fortsatt skal være Norges fremste eksportregion. er et omfattende samarbeid mellom næringsliv, fylkeskommunene, og forskningsinstitusjoner. Næringsrådgiver for Aust-Agder fylkeskommune, Bodil Lindestad, forteller at det legges stor vekt på å drive frem nyetableringer i begge Agderfylkene for å ha et rikt fremtidig næringsliv. Vi har blant annet et eget Gründersenter som opplever stor pågang fra potensielle nyetablerere. Sørlandet var da også på gründertoppen i 2006, 2007 og 2008, noe som er veldig inspirerende. I disse dager etableres dessuten et nytt regionalt forskningsfond på Agder, noe som i enda større grad gjør oss i stand til å støtte opp rundt blant annet Universitet i Agder og andre forskningsmiljøer. Vi tror på at sterke næringsklynger der forskning og innovasjon står i sentrum vil gjøre oss til en konkurransedyktig region også i fremtiden, sier Lindestad

4 Bedriftsforbundet: Ni av ti SMB-bedrifter ønsker karensdager I anledning sykefraværsdebatten har Bedriftsforbundet gjort en undersøkelse blant sine medlemsbedrifter. Av de 671 bedriftene som responderte på undersøkelsen, svarte 88 prosent at innføring av karensdager vil fungere best for dem. Minst effekt vil bedre oppfølging av den sykemeldte ved arbeidsgiver, lege eller NAV ha. Tom Bolstad, administrerende direktør i Bedriftsforbundet, ser med undring på at Regjeringen i sykefraværsdebatten først og fremst snakker med de store bedriftene når de diskuterer hvordan sykefraværet skal reduseres. Det er ikke Statoil, Telenor og Orkla som utgjør ryggraden i Norsk næringsliv. 99,5 prosent av norske bedrifter er små og mellomstore bedrifter. Vi er den eneste næringslivsorganisasjonen som mener det skal lønne seg å gå på jobb. Jeg oppfordrer flere små og mellomstore bedrifter til å melde seg inn i Bedriftsforbundet, slik at vi står enda sterkere i forhold til å kunne bedre rammebetingelsene for SMB-sektoren, sier Tom Bolstad, administrerende direktør i Bedriftsforbundet. Om Bedriftsforbundet Bedriftsforbundet er organisasjonen for små og mellomstore bedrifter, med inntill 100 ansatte. Forbundets hovedoppgave er å påvirke næringspolitikken til fordel for SMB-sektoren, med stor vekt på skatte- og avgiftsregler, herunder fjerning av formueskatt på arbeidende kapital, forenkling av regel- og skjemavelde og bedre sosiale rettigheter for næringsdrivende. Bedriftsforbundet tilbyr også sine medlemsbedrifter gode avtaler som gjør at bedrifter og ansatte kan spare betydelige beløp. Eksempler på slike avtaler er gunstige forsikringer, rabatter på varer og tjenester og diverse kurs og aktiviteter. Forbundet tilbyr også gratis juridisk og økonomisk rådgivning innen de fleste saksområder og fører saker for retten til en gunstig timepris. Bedriftsforbundet har rundt 3000 medlemsbedrifter med til sammen ca ansatte, og 14 fylkes- og regionforeninger. Hovedadministrasjonen ligger i Oslo og avdelingskontor i Trondheim. Det er her de største verdiene skapes. Da er det skremmende at deres stemmer knapt blir hørt, sier Bolstad, som tror resultatet blir at den medisinen som utskrives vil fungere dårlig på ni av ti pasienter. Korttidsfraværet det største problemet Med ønske om å vekke politikerne har Bedriftsforbundet gjennomført en undersøkelse blant sine medlemsbedrifter, for å høre deres mening om hva som vil fungere best. 671 bedrifter responderte på undersøkelsen og 88 prosent av dem mener at innføring av karensdager vil fungere best. Minst effekt har økt oppfølging av sykemeldte, ved arbeidsgiver, lege eller NAV. Det største problemet for småbedrifter er korttidsfraværet. Derfor er det positivt at Ekspertutvalget, som skulle se på ulike løsninger for å redusere sykefraværet, foreslår at arbeidsgiverperioden reduseres fra 16 til 10 dager. Samtidig er det grunn til å frykte at flere egenmeldingsdager vil gi mer misbruk og dermed økte utfordringer med korttidsfravær, mener Bolstad. Bolstad synes likevel at ekspertutvalget leverte en skuffende innstilling. I altfor stor grad har de tatt hensyn til de politiske signalene fra regjeringen og LO, og bare foreslått økonomiske tiltak rettet mot arbeidsgivere. Dette til tross for at ekspertene slår fast at det ville gi resultater om sykepenger var lavere enn lønn, sier Bolstad. God helse mer vektlagt ved ansettelser På spørsmål om hva bedriftene vil gjøre hvis arbeidsgiver må betale ved sykefravær etter 16 dager, svarte 86 prosent at god helse vil vektlegges mer ved ansettelser. På samme spørsmål svarte også 79 prosent av bedriftene at de ville leie inn arbeidskraft fremfor å ansette noen. Økt arbeidsgiveransvar for langtidssykemeldte bygger på den misforståelsen at arbeidsgiver i dag ikke påføres kostnader ved langtidsfravær. Arbeidsgiver behøver ikke flere økonomiske incentiver for å redusere langtidsfraværet. Bedriftene har allerede en høy ekstraregning etter 16 dager, sier Bolstad, som legger til at de er villige til å vurdere økt ansvar for bedriftene hvis det samtidig ble innført ordninger som gjør at ansatte får incentiver til å komme raskere tilbake på jobb. Skal man få til resultater som virkelig monner kommer man ikke utenom at det må koste noe å være borte fra jobb, mener Bolstad. 4

5 Sjøfartsdirektoratet: Unngå kø til båtførerprøven vær tidlig ute Fortsatt sitter nærmere nordmenn som er pålagt båtførerprøven for å kunne føre båt på gjerdet. Hvis de blir stoppet på sjøen etter 1. mai risikerer båtførerne bøter og avkortning på forsikringen ved skade. Gjennom godt sjøvettarbeid i nærmere 40 år har antallet dødsulykker med fritidsfartøy gått betydelig ned de siste tiårene. Imidlertid gir utviklingen de siste årene, hvor stadig raskere og mer avanserte båter er involvert i ulykker, grunn til bekymring. Kunnskapen gjennom båtførerprøven vil gi færre grunnstøtinger, kollisjoner og sammenstøt med land. Båtførerprøven vil også skape bedre holdninger og større respekt og aktsomhet for ferdsel på sjøen, mener sjøfartsdirektør Olav Akselsen i Sjøfartsdirektoratet. Uansett alder bør du ta båtførerprøven. Det øker tryggheten til sjøs, som igjen bidrar til bedre trivsel. Det mener (f.v.) Bjørn Reppe, Olav Akselsen og Lorna M. Dyrkolbotn i Sjøfartsdirektoratet, som legger til at det er høyst overkommelig for de aller fleste å bestå båtførerprøven. Mens utviklingen av stadig raskere og mer avanserte båter går i rasende fart, går utviklingen av sjømannskap motsatt vei. Den manglende respekten for ferdsel på sjøen ser vi på ulykkesstatistikken, som viser at i 2009 omkom 31 personer i fritidsbåtulykker i Norge, sier Akselsen. Dårlig sjøvett dreper En vanlig ulykkesårsak er båter som i stor fart kjører på land eller treffer et skjær. En livsfarlig kombinasjon er for mye alkohol, fart og kjøring i nattemørket. Et annet problem er folk som faller på sjøen, men også her har stor fart ofte spilt en medvirkende rolle. Akselsen er glad for at obligatorisk båtførerprøve for personer under 30 år har kommet på plass. Selv om de fleste ulykkene til sjøs forårsakes av personer eldre enn 30 år, mener han at det er viktig å starte med de unge. Sikker ferdsel til sjøs handler aller mest om holdninger. Det er derfor vi starter med de yngste, på samme måte som vi for en del år siden påla de yngste mopedsertifikat. Over tid fører det til at alle som ferdes til sjøs vil ha fått opplæring i å føre båt. Om båtførerprøven Båtførerprøven er obligatorisk for personer født eller senere, og som skal føre båt med motorytelse over 25 hk eller båter lengre enn åtte meter. Båtførerprøven gir innføring i navigasjon, navigasjonsinstrumenter, lanterner, nødsignal, sjøens trafikk regler, sjømannskap, sikker bruk av båt og håndtering av nødssituasjoner. Det er ikke nødvendig med kurs for å ta båtførerprøven, men erfaringsmessig opplever de fleste kurset som nyttig og lærerikt. Du må være 14 år eller eldre for å ta båtførerprøven, men du får utstedt båtførerbevis først ved fylte 16 år. For å føre fritidsbåt med lengde 15 meter eller mer, må du ha minimum fritidsbåtskippersertifikat. Dette sertifikatet gir deg rett til å føre fritidsbåt med inntil 50 bruttotonnasje. Båtførerprøven kan tas på en rekke testsentre. Se Norsk Test AS sine hjemmesider for ulike testsentre. For å få bestått på båtførerprøven, kreves korrekte svar på minimum 40 av 50 spørsmål. Det finnes flere webbaserte tester til øving mot eksamen. Båtførerbeviset kommer i posten et par uker etter at Norsk Test AS har mottatt resultatet og bilde av deg. Teksten på baksiden av båtførerbeviset gir en bekreftelse av kunnskap på norsk og engelsk. Har du mistet det gamle beviset, kan du ta kontakt med Norsk Test AS for å få utstedt duplikat. Båtførerprøven koster 525 kroner. Trygghet gir økt trivsel Alle båtførere bør imidlertid ta båtførerprøven, også dem som har ført båt lenge. Det handler ikke bare om sikkerheten men like mye om trivselen om bord, mener Bjørn Reppe, underdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Kunnskap skaper trygghet, som igjen øker trivselen. En stor del av båtførerprøven omhandler navigasjon og når du kan lese kartene, at du vet hvor du befinner deg på sjøen og på hvilken side du skal passere de ulike sjømerkene, får du også mer glede av å være på sjøen, tror Reppe. 5

6 NHO: Organiserer norsk næringsliv NHO avspeiler store deler av norsk næringsliv både bransjemessig og geografisk. For norske bedrifter innebærer et NHO-medlemskap tilgang til viktig hjelp på en rekke områder, og ikke minst deltakelse i et verdifullt fellesskap. NHO er talerør for våre medlemsbedrifter overfor myndighetene. Vi løfter viktige saker for bedriftene inn i en samfunnsmessig sammenheng og jobber aktivt med å påvirke rammebetingelsene innen temaer som samferdsel, kompetanse, innovasjon, skatt, offentlige anskaffelser, miljø og økonomi. Samtidig hjelper vi den enkelte bedrift med direkte medlemsservice, forteller avdelingsdirektør Grete Karin Berg og rådgiver Hege Saastad i NHO. Plass til alle Siden 2005 har antallet medlemsbedrifter økt fra til Bedriftene er organisert i en rekke lands- og bransjeforeninger. Regionkontorer over hele landet gjør at det er kort vei for å søke bistand. Berg og Saastad avliver gjerne myten om at det bare er store bedrifter som blir NHOmedlemmer. 75 prosent av medlemsbedriftene våre har færre enn 20 årsverk. Bedrifter i alle størrelser passer inn her, og vi bistår med service og veiledning for å finne den rette tilhørighet i organisasjonen. Blir lyttet til Medlemsmassen er bredt sammensatt, og kompetansen NHO sitter på gjenspeiler dette. Blant oppgavene er lønnsforhandlinger for de tariffbundne bedriftene, der god dialog med LO og andre arbeidstakerorganisasjoner er viktig. NHO var også en viktig part i forhandlingene om vinterens nye IA-avtale. Om NHO Norges største nærings-og arbeidsgiverorganisasjon medlemmer med til sammen ca årsverk Består av 21 landsforeninger, har 15 regionkontorer og Brusselkontor Grete Karin Berg og Hege Saastad i NHOs avdeling for organisasjonsspørsmål, verving og medlemmer, ønsker nye medlemsbedrifter velkommen. Vi har svært gode relasjoner til myndighetene og er høringsinstans for både storting og regjering, NHO blir hørt på og spurt om råd i det daglige. Slik skaper vi resultater for medlemsbedriftene våre, og er med på å sette rammene blant annet for lønnsutviklingen i Norge, understreker Berg. Hjelper ledere I tillegg til å forhandle avtaler, gjennomføre økonomiske analyser og skape arenaer der bedrifter kan møtes og utveksle erfaringer, hjelper NHO-fellesskapet sine medlemmer med konkrete utfordringer i det daglige: For bedriftsledere kan det være vanskelig å vite hvem man skal snakke med om hva i jungelen av organer og instanser. Vi kan ta oss av de tingene en bedriftsleder ikke rekker i det daglige det frigjør tid til å utvikle bedriften videre. NHO har dyktige medarbeidere som utgjør sterke kompetansemiljøer. Hos oss får du praktiske veiledere, sjekklister, kontraktsmaler og råd i konkrete saker. De som er gode til å bruke medlemsskapet sitt får mye igjen, sier Saastad. Gunstige avtaler Blant tilbudene er også fri juridisk rådgivning i arbeidsgiverspørsmål, råd og kursing om HMS og andre viktige tema for arbeidsgivere, en gunstig advokatavtale med Wikborg Rein, en gunstig avtale med Kopinor som gjør det enkelt å kopiere lovlig samt økonomiske medlemsfordeler som forsikringsordninger, innkjøpsavtaler og tjenestepensjon. NHO-fellesskapet gir tilgang til verktøykasser, og skaper møteplasser og nettverk både bransjemessig og i regionene. Det viktigste vil alltid være å ha god dialog med medlemmene om deres ønsker og behov, lytte til hva medlemmene er opptatt av og følge med på hvordan næringslivet endrer seg. Et medlemsskap i NHO oppfattes utad som et seriøst kvalitetsmerke. Det signaliserer også at man er en bedrift med langsiktig perspektiv som vil utvikle seg videre, fastslår Berg og Saastad. 6

7 Statsbygg bygger Statsbygg har forvaltningsansvaret for 2300 bygninger som omfatter alt fra regjeringsbygg til kongelige eiendommer, fengsler og ambassader. Vi bygger og tar vare på bygninger og eiendommer som bidrar til at samfunnet fungerer, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Rygh. for fremtiden Statsbygg har forvaltningsansvar for intet mindre enn 2300 statlige bygninger i inn- og utland. Totalt utgjør disse bygningene 2,6 millioner kvadratmetre. Alle er formålsbygg som bidrar til å holde hjulene i gang i samfunnet. Til enhver tid har Statsbygg hele 140 byggeprosjekter av ulik størrelse og type gående. Vi er statens byggherre og eiendomsforvalter. Det betyr at vi iverksetter de tiltak innenfor bygge- og eiendomsvirksomheten den til enhver tid sittende regjering ønsker å gjennomføre. Vi er dermed det verktøyet regjeringen trenger for å gjennomføre politikken som omfatter nybygg eller vedlikehold av statlige bygninger. Vi tar vare på fortiden og bygger for fremtiden, oppsummerer Njaa Rygh. Bygningsporteføljen inkluderer regjeringsbygg, barnevernsinstitusjoner, tinghus, kongelige eiendommer, høyskoler, museer, operahuset i Bjørvika og faktisk også noen hytter på fjellet. Men også utenfor landets grenser har Statsbygg eiendom å ta vare på for staten. Ja, vi forvalter 174 bygninger i utlandet til bruk i norsk utenrikstjeneste i 56 land, forteller Njaa Rygh. I 2009 overtok Statsbygg forvaltningsansvaret for alle statlig eide fengsler. Å ta vare på fengselseiendommer er utfordrende sier Njaa Rygh: Det stilles blant annet spesielt strenge krav til sikkerhet. Flere av fengslene er kulturminner og derfor i tillegg underlagt frednings- og vernekrav, forteller hun. Ledende i næringen Statsbygg har 820 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Porsgrunn og regionkontoret for Østlandet som ligger i Oslo. Mange av våre ansatte har høyere utdanning. Flere arbeider med den konkrete, fysiske forvaltningen av bygningene. Totalt sett besitter virksomheten kompetanse som gjør den ledende i bransjen. Statsbygg er en av landets største virksomheter innen bygge- og eiendomssektoren med forvaltningsansvar for 2300 bygninger i inn- og utland, forteller kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh. Vi har en viktig og tydelig rolle innen byggenæringen, og ønsker å etablere gode arbeidsmetoder og standarder på mange områder. Det omfatter bruk av ny teknologi som Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) et betydelig teknologisk fremskritt. Vi er også opptatt av å ivareta miljøhensyn og gå foran i byggenæringen på dette området. Vår rolle gjør det viktig for oss å ta samfunnsansvar på flere områder. Statsbygg har sterke krav til å levere kvalitet. Dette sikres blant annet gjennom solide rutiner og systemer for gjennomføring av prosjekter. Det er helt sentralt for oss å utføre byggeprosjektene til den forventende kvaliteten, innenfor avtalt tid og budsjett. Vi skal møte kundens behov og gjerne være i forkant. Vårt arbeid handler om å forvalte skattebetalernes penger til beste for samfunnet. Det er et stort ansvar, sier hun. Fikk finanskrisen i fanget Da regjeringen iverksatte sin tiltakspakke under finanskrisen handlet mye om bygg- og anleggssektoren. En betydelig andel av tiltakene havnet hos Statsbygg, som dermed fikk mer å gjøre enn noensinne: Vi hadde allerede flere store oppgaver gjennom statsbudsjettet, og fikk på toppen av dette 740 millioner fra tiltakspakken. Dermed kunne vi sette i gang noen nye byggeprosjekter, og ivareta flere viktige vedlikeholdsarbeider, i tillegg til et allerede høy tempo i organisasjonen. Vi har kunnet bidra til å holde sysselsettingen i byggebransjen i gang. Tiltakspakken hadde betydelig effekt. Jeg er stolt av medarbeiderne i Statsbygg som har gjort en kjempeinnsats i forhold til dette, sier Njaa Rygh. Statsbygg Biskop Gunnerus gate 6 (Byporten) Postboks 8106 Dep0032 Oslo Telefon: Fax: E-post: 7

8 Kommunalbanken Norge (KBN): Kommunenes viktigste lånekilde Kommunalbanken Norge (KBN) er den viktigste långiveren til norske kommuner. Bankens fremste oppgave er å bidra til lavest mulige finanskostnader for kommunesektoren. Dermed kan Ola og Kari nyte godt av investeringer i barnehager, veier og sykehus. Berører hele samfunnet Vi er med og gjør et viktig samfunnsmessig bidrag i lys av at vi finansierer kommunale investeringer. Gjennom KBN kan kommunene låne penger til svært gunstige betingelser. Dette gjør dem i stand til å utføre sine samfunnsmessige oppgaver uten å betale for mye i renter, sier administrerende direktør i KBN, Petter Skouen. Han nevner omsorgsinstitusjoner, kulturhus, idrettsanlegg og renovasjonsanlegg som eksempler. Gjennom vår virksomhet er vi er med på å redusere kommunenes rentekostnader. Ordinær gjeldsbrevrente hos oss ligger på beskjedne 2,25 prosent per i dag. Det er rimelig, og det kommer kommunesektoren og dermed folk flest til gode. Godt rykte i utlandet KBN er kjent over hele verden som en topp rated obligasjonsutsteder. I 2009 ble det utstedt obligasjonslån i 15 ulike valutaer. I lys av at den norske stat ikke selv benytter utenlandske markeder til låneopptak, medfører dette at KBN-obligasjoner i utenlandsk valuta er spesielt attraktive hos utenlandske forvaltere og sentralbanker. Banken lånte i fjor inn i overkant av 100 milliarder kroner og var for eksempel den største utenlandske låntakeren på det japanske obligasjonsmarkedet rettet mot privatinvestorer, det såkalte «Uridashi» markedet. Norske kommuner er veldig prisbevisste. Vi sikrer effektiv konkurranse og bidrar til lavest mulig finanskostnader for kommunesektoren, sier Petter Skouen som er administrerende direktør for en av landets største finansinstitusjoner, Kommunalbanken Norge. Attraktiv kundegruppe Vår formålsparagraf begrenser virksomheten vår til utlån overfor kommuner og fylker, eller lån med garanti fra kommuner og fylker. I lys av at kommuner ikke kan gå konkurs, og i tillegg følges tett opp av staten, er det ikke merkelig at vi aldri har hatt et tap på utlån. Dette er selvsagt noe vi selv bruker når vi er ute og låner opp internasjonalt, sier Skouen. Kapitalmarkedet fungerer i grove trekk slik at de som har best kredittverdighet betaler minst i rente. KBN er den eneste finansinstitusjonen i Norge som har en trippel A-rating. Dette innebærer at banken har lavere innlånskostnader enn andre banker i Norge. Norske kommuner er i realiteten mer kredittverdig enn norske banker. Følgelig ville det sett rart ut om norske kommuner skal betale for å låne i banker med dårligere kredittverdighet enn dem selv, supplerer Skouen. Blant de største KBN har hatt en utlånsvekst på rundt 17,5% de siste 10 årene. Veksten kommer takket være at kommunene ønsker å låne penger der hvor det er billigst. Samtidig har vi et godt oppbygget apparat for å gi god service til kundene våre. Kommuner er krevende når det gjelder service og oppfølging. Selv om banken trolig er den minst kjente blant de store finansinstitusjonene, er den er i dag blant de aller største med om lag 250 milliarder kroner i forvaltningskapital. Vi har i underkant av 50% av totalmarkedet på utlån til kommunal sektor. Men vekst er ikke et mål i seg selv. Vi må se til at våre lån kommer kommunene og samfunnet til gode. Målet vårt er å se til at kommunene får så lave utgifter som mulig, stadfester Skouen. 8

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Bonanza og slitne arbeidstakere

Bonanza og slitne arbeidstakere T R Ø N D E L A G Bonanza og slitne arbeidstakere Trøndersk næringsliv går så det griner de ansatte blir slitne og syke Gjør døren høy og porten vid Næringslivet skriker etter arbeidskraft Slipp til de

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 TEMA: Finanskrisen Regjeringens tiltakspakke DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær U37 / 2 MRD. TIL AKTIVE EIERFOND / OLA H. GRYTTEN OM EKSPORTNÆRINGEN www.bergen-chamber.no

Detaljer

Parat. Trener sjøløver i Bergen side 8. Irene Beyer. Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20

Parat. Trener sjøløver i Bergen side 8. Irene Beyer. Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20 MEDLEMSBLAD FOR PARAT EN ARBEIDSTAKER- ORGANISASJON I YS Parat Irene Beyer Trener sjøløver i Bergen side 8 Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20 1 2013

Detaljer

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet KarrIere & utvikling 9. UTGAVE - AUGUST 2008 DEN NYE LEDERROLLEN: MERKEVAREBYGGING: KOSTBAR TURNOVER: Sjefen som coach Mye av opplæringsvirksomheten i norske

Detaljer

Tema. Norges. Vi har egentlig bare to valg: Å jobbe mer eller å jobbe smartere. nærings-nm: beste kommuner

Tema. Norges. Vi har egentlig bare to valg: Å jobbe mer eller å jobbe smartere. nærings-nm: beste kommuner NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 01.2010 Tuva Thorson på Langedrag er sjef for en hel flokk nærings-nm: Norges beste kommuner Tema Vi har egentlig bare to valg: Å jobbe mer eller å

Detaljer