DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE"

Transkript

1 DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE PLANKART PLAN ID xx 1 PLANBESKRIVELSE 1.1 Forslagsstiller og planlegger På vegne av Pål Vere har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på seg arbeidet med å utarbeide detaljreguleringsplan for hans tomt på Høygård i Farsund Kommune. 1.2 Hensikten med planen Hensikten med planen er å oppfylle plankrav i områdeplan for Høygård datert (PanID,02400). Formål i eksisterende plan er byggeområde. Ved behandling av planen blir derfor spørsmålet hvilken type bebyggelse som skal oppføres innenfor tomta. Forslaget hjemler oppføring av tidligere omsøkt enebolig med mulighet for en utleieenhet i hovedbygg. Det kan bygges garasje og anneks. 1.4 Beskrivelse av dagens situasjon Tomta ligger mellom de to detaljregulerte områdene Høygård 1 og Høygård II. Høygård 1 er utbygd mens Høygård II nylig er vedtatt. Tomta ble ikke med i noen av detaljplanene. Det stilles derfor krav om detaljregulering for en bolig med tilhørende anlegg. Formål i overordnet plan er byggeområde. Området er delvis bevokst med tett granskog Hkl 4-5 som tar utsikt og sol fra eksisternde bebyggelse i Høygård II. Resterende område er dels åpent, dels bevokst med kratt av diverse løvtre. Bonitet varierer mellom skrinn rabbemark og tidligere beite.

2 2 PLANFORSLAG 2.1 Planens begrensning Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 4 daa. Plankartet viser eksakt hvor planområdet befinner seg. 2.2 Planens reguleringsformål Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, pkt 1) - Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse (BF) Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL 12-5, pkt 2) - Kjøreveg - Annen veggrunn - grøntareal Hensynssoner (PBL 12-6) - Frisikt - Landskap

3 2.3 Beskrivelse av planens løsninger Bebyggelse og anlegg Figur 1 viser ønsket situasjonsplan for planområdet. I tillegg ønskes mulighet til å bygge garasje og anneks.

4 Bebygd areal for boligen som det foreligger tegninger for, er 237m 2. I tillegg kommer to parkeringsplasser á 18m 2 per boenhet. Dette utgjør et totalt planlagt BYA på tomta 309m 2. Videre innreguleres et areal for mulig fremtidig utvidelse av bolig, garasje og anneks på 71m 2. Totalt tillatt BYA settes derfor til 380m 2. Dette tilsvarer i underkant av 10%BYA for tomta. For Høygård II er det tillatt et BYA på 30% Gesims og mønehøyde på tomta er henholdsvis 5.5 og 8.1. Figur 2 viser planlagt snitt med beregnet gesims og mønehøyde. Tillatt gesimshøyde er økt noe, mens mønehøyde er begrenset som på tegning. Tillatte høyder er redusert i forhold til tillatte høyder (gesims 7.5 m og mønehøyde 9.5m) i nylig vedtatt plan for høygård II.

5 Figur 3 viser byggets terrengtilpasning sett fra nord. Underetasje er lagt inn i terrenget, noe som gir redusert synlig høyde fra omkringliggende landskap og boliger. Særlig vil tilpasning til større landskapsrom i sør og øst bli meget god. Planen inneholder også adkomst veg over egen grunn. I veg legges vann, avløp og nødvendige kabler.

6 3 VIRKNINGER AV PLANEN 3.1 Trafikkforhold Adkomst skjer via etablert kommunal internveg i Høygård II til ny avkjørsel over privat grunn. Internveg er flat, asfaltert oversiktlig og i god stand. Kjøring til planlagt bebyggelse vil ikke utgjøre noen nevneverdig endring av trafikkforhold på eksisterende veger. Privat oppkjørsel vil få stigning på 14%. Nederst, ved avkjøring til kommunal veg, reduseres stigning, slik at avkjøring blir forsvarlig. 14% er generelt i overkant av akseptabel stigning. Vegen er rett og vil derfor gi trygg adkomst også vinterstid forutsatt normal brøyting. Mulig uønsket hendelse forbundet med at kjøretøy kan komme ut av kontroll og kjøre utfor oppkjørsel, er gjennom bestemmelsene forebygget ved krav om oppføring av betongfender samt gjerde. Parkering vil skje på tomta, enten i garasje eller utenfor bygg. Vi mener adkomst og parkering på tomta planlegges utført på trafikksikker måte. 3.2 Estetikk og byggeskikk Planlagt bebyggelse føyer seg til et variert formspråk innenfor eksisterende bebyggelse. I plan for Høygård II er det heller ikke angitt spesielle krav til utforming. Vi mener derfor at bestemmelsene åpner for bebyggelse innenfor det som er akseptert på omkringliggende areal. Reduserte byggehøyder sett i forhold til hva som er tillatt i Høygård II medfører skånsom tilpasning. 3.3 Leke- og oppholdsarealer barn og unge samt funksjonshemmede. I plan for Høygård 1 er det innregulert lekeareal. Ett av lekearealene ligger like i grense til den aktuelle eiendommen. Videre er det tilgjengelig friareal utenfor tomta. For privat bruk åpner tomta og dens størrelse for store leke- og rekreasjons areal. I Plan for Høygård II er det innregulert ett stort offentlig nærmiljøanlegg ikke langt unna tomta i denne planen. Offentlig lekeareal vil derfor være nærmere en for mange nye tomter i Høygård II.

7 Figur 4 viser gjeldende plan for høygård 1og 2 med tilgjengelige lekeareal. I forhold til funksjonshemmede er det ikke satt spesielle krav til utforming, ut over det som er angitt i TEK10. Planlagt adkomst gir direkte adkomst på to plan, noe som vil være gunstig for bevegelseshemmede. 3.4 Forhold til og konsekvenser for naboer ved utbygging Flere naboer har i sine innspill til planen klart gitt uttrykk for at de ikke ønsker flere enn én bolig på den aktuelle tomta. De begrunner dette blant annet med trafikksikkerhet. Utbygger er i utgangspunktet heller ikke interessert i å bygge ut flere enheter, men ønsker - som beskrevet - å kunne leie ut en leilighet i samme bygg. Vi mener valg av antall enheter er fornuftig, selv om en i denne type områder fra regionalt og kommunalt hold ønsker en høyere grad av utnytting. Dersom en skulle tilrettelegge for flere enheter, vil dette medføre større terrenginngrep på mer eksponerte deler av tomta. Nabo på gnr 20 bnr 246 har ment at planlagt utbygging vil medføre store ulemper for eiendommen, blant annet på grunn av utsikt og skygge. Vi vil innledningsvis minne om at området det planlegges i, er definert som byggeområde og kunne ha vært utnyttet langt tettere. Eksisterende naturlig utsikt fra gnr 20 bnr 246 går mot vest og nord-vest. Utsikt gjennom utbyggers tomt, mot syd, er sterkt redusert på grunn av terrenget samt skog.

8 Figur 5 viser utsikt og solnedgang fra gnr 20 bnr 246 mot nordvest ca 20. april. Mot nord er landskapet åpent. Merk hvordan eksisterende skog påvirker sol og lysforhold. Ved bygging kan og vil en del av skogen måtte hogges. Dette vil bedre utsikt og solforhold for naboer, selv om ny bebyggelse nødvendigvis vil kaste skygge. Vi har utarbeidet skyggeanalyse som viser forskjell mellom dagens skyggekast og planlagt situasjon. Skog er ikke lagt inn i modellen, noe som medfører at faktisk skygge i modell som viser dagens situasjon, er undervurdert. Dette gir forsikring om at modellen viser et riktig bilde av endrede skyggeforhold. Fjerntliggende terrengformasjoner er heller ikke med i modellen.

9 Figur 6 viser tidspunkt og årstid der skygge påvirker naboeiendom. Skyggen treffer uteoppholdsareal mellom kl ved vår og høstjevndøgn. Dette er den dagen med mest skygge. Før og etter berører skygge, fra huset, nabotomtt i to måneder. Berørt nabo vil kunne finne sol andre steder på sin tomt, når skygge inntreffer. Endrede skyggeforhold vil, som vist, være kortvarig og kan klart karakteriseres som akseptabelt. Se vedlagte skyggeanalyse for datoer der nabotomt blir påvirket av skygge.(modell tar ikke høyde for sommertid.) Planlagt bebyggelses avstand til nabogrense er 4 m, selv om det i denne omgang ikke blir aktuelt å bygge nærmere en 8 m fra grense. Nabo på gnr 20 bnr 246 har tidligere ment at 8 m avstand fra deres grense heller ikke er akseptabelt. Vi finner å måtte se bort fra deres innspill, da dette helt klart er urimelige krav som på ingen måte kan imøtegås. Ytterligere flytting fra deres grense vil i sum medføre større allmenne ulemper i form av eksponering av bygget mot sør vest. 3.5 Kulturminner på land og i sjø Fylkeskonservator har befart området uten at det er gjort registreringer, som kan komme i konflikt med tiltaket.

10 3.6 Naturmiljø og biologisk mangfold Det finnes ingen registreringer i naturbase som kan bli påvirket av tiltaket. Naturtypen på stedet inneholder ingen element av stor betydning for naturlig mangfold. Naturtypen ansees som vanlig forekommende i området. Arealet er for det meste tørt og dermed lite rikt på arter. Selv om arealet er tørt, kan det teoretisk sett finnes arter med spesielle krav til lite næringsrike habitat. Naturkartlegging i forbindelse med Høygård II omfattet også planområdet, uten at det ble gjort registreringer. Ved synfaring ble det på nytt gjort registrering som bekreftet at området ikke inneholdt truede arter eller spesielt viktige livsmiljøer. Figur 7 viser eksempel på naturtype innenfor planområdet. Området er også utredet i forbindelse med planlegging av Høygård II. Naturmangfoldlovens 8-12, jf. 7 8 Kunnskapsgrunnlaget er ivaretatt ved ovenstående utredning sammenholdt med utredning i forbindelse med Høygård II. Planområdet var del av utredning for Høygård II, og har vært gjenstand for ny gjennomgang. 9 Føre- var- prinsippet kommer ikke til anvendelse, da det - basert på tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, ikke er registret truede arter eller viktige levemiljø.

11 10 Økosystem- området er en del av vanlig forekommende naturtype, og vil ikke være under stort samlet press Kostnader med miljøforringelse og forsvarlige driftsteknikker forestås av tiltakshaver. Paragrafene 11 og 12 kommer ikke til anvendelse, da det ikke er avdekket at tiltaket medfører uakseptable naturskader. 3.7 Friluftsinteresser Området er i gjeldende områdeplan avsatt til byggeområde. I omkringliggende boligområder er friluftsinteresser registret vurdert og i varetatt for området. Selv om planområdet ligger nært opptil eksisterende boligområder, er det større tilgjengelige urørte områder som kan brukes alternativt. Planlagte område har ingen enestående kvaliteter i form av strandsone, eller spesielt vakkert landskap. Utsiktsforhold er gode, men ikke fremtredende i forhold til området rundt. Bygging vil ikke legge beslag på viktige friluftsområder, som ikke kan finnes andre steder i nærområdet. 3.8 Landskap Bygget er plassert tilbakretrukket og nedsenket i naturlig terrengforhøyning. Tomta der bygget ønskes plassert, utgjør en flate. En kolle som utgjør lokalt landskapselement, blir ivaretatt. Etablert byggefelt og planlagt byggefelt vil ligge høyere i terrenget og skape en bebygget ramme, som planlagt bebyggelse lokalt og i større målestokk vil bli en del av.

12 Figur 8 viser prinsipp for skånsom plassering av bebyggelse og tekniske inngrep. Landskapselement ivaretas innenfor rammen av eksisterende og planlagt høyereliggende bebyggelse. Det er tegnet hensynsone over eksponerte areal for å gi ekstra beskyttelse. 3.9 Grunnforhold og flom Det er ut fra beliggenhet og grunnforhold ingen fare for ras, steinsprang, utglidning eller flom Andre forhold som fremkommer av ROS-analysen - Entydige krav til radon for boligbebyggelse i byggeforskriften TEK 10, vedtatt i Det er kun en mulig adkomstrute for brannbil. Adkomsten vurderes som tilfredsstillende.

13 4 RISIKO OG SÅRBARHET Det er tatt en gjennomgang på temaet i form av en sjekkliste. EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/ MERKNAD Naturgitte Er området utsatt for snø- eller steinskred? forhold Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Er det radon i grunnen? - Se pkt Annet (angi) Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? -hendelser på veg - Se pkt hendelser på jernbane -hendelser på sjø/vann/elv -hendelser i luften Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? -utslipp av giftige gasser/væsker -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: -elektrisitet -teletjenester -vannforsyning -renovasjon/spillvann Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området: -til skole/barnehage? -til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? -til forretning etc.? -til busstopp? Brannberedskap -omfatter området spesielt farlige anlegg? -har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? JA Se pkt Tidligere Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? bruk -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. -industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering -annet (angi) Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) Annet (angi) Ulovlig Sabotasje og terrorhandlinger virksomhet - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? - finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?

14 5 MERKNADER TIL VARSEL OM IGANGSATT PLANARBEID Skriftlig varsel om oppstart av planarbeid ble tilsendt følgende hjemmelshaver og offentlige myndigheter med frist for innspill innen : Høringspart Sammendrag av uttalelse Vår kommentar Statens Vegvesen De vil legge vekt på endringer, særlig i høyde på eksisterende adkomstveg. Eksisterende veg endres ikke. Vest- Agder Fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder De har ingen planfaglige merknader til at planarbeidet startes. De hadde heller ikke merknader til tidligere byggesøknad. Det må settes rekkefølgekrav om opparbeidelse av trygge lekeareal. - Planforslaget må vise virkninger av planen. - Naturmangfoldlovens 8-12 skal i varetas. - Forholdet til barn/unge og funksjonshemmede må ivaretas. - Støygrenser må overholdes. - Ros-analyse skal utføres. - Spredning av fremmede arter skal unngås. - Det minnes om bygge- og graveforskriften. Planforslaget er i praksis likt med tidligere dispensasjonssøknad som VAF ikke hadde merknader til. Vi mener det ikke er behov for å regulere inn lekeareal, da det bare hjemles en boenhet med mulighet for utleie i planen. Tomta er stor og det vil være tilgjengelig fritidsareal. - Vi mener planbeskrivelsen gjennomgår relevante virkninger av planforslaget. - Naturmangfoldloven er kommentert etter registrering og vurdering. - Forholdet til barn, unge og funksjonshemmede er omtalt. - Støy er ikke omtalt i planbeskrivelsen da avstand til veg, med god margin, overstiger bredde på støysone ved lignende veger. Jf. Støyvarslingskart i Farsund. Det er utført ROS analyse. Risikoreduserende tiltak er innarbeidet i bestemmelser. -Det er satt en fellesbestemmelse med krav til rene masser. Julie Berntsen og Ønsker at hus, vei mm blir plassert så hensynsfullt som mulig overfor dem som naboer, med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Mener blant annet de som nabo vil miste flere timer sol vær dag. Ønsker at bygg ikke plasseres slik at - Det er gjort vurderinger av de konsekvenser foreslått bygging vil medføre for nabo. - Av hensyn til naboer er det kun tillatt en enhet med

15 Linny og Roy Frigstad Jan Willy og Kristine G. Johnsen Tine Lund/Charlotte Gaupeland dette ikke medfører ulemper for dem som nabo. Ønsker ikke mer trafikk på eksisterende veg. Ber om en befaring sammen med kommunen og aktuelle involverte. Protesterer på grunn av problemer med adkomst og økt trafikkmengde, dersom det er snakk om regulering av flere bo-enheter. Protesterer dersom eiendommen reguleres for flere enn én tomt, pga. lekeområde for barn, observasjon av rådyr og elg, mye arbeid og inngrep i naturen, ødelegger utsikt, mye innsyn til naboer, forringelse av verdien på boligene /leilighetene. Innvendinger til adkomst og økt trafikk, samt til økt innsyn i bolig og hage, og forringing av boligens verdi og sikkerhet. Bemerker også at det har blitt lagt til tilleggsareal til tiltakshavers tomt. mulighet for utleie til hybel. - I bestemmelsene er det satt krav om fender for å hindre uønskede hendelser. - Sol/skyggeanalyse viser at skygge vil berøre deres tomt i liten grad. - Vi mener å ha lyttet, så langt det er mulig, til innspill fra naboer. - Planer om flere enheter er tatt ut av hensyn til naboer. - Planer om flere enheter er tatt ut av hensyn til naboer. - Se kommentarer over. - Planavgrensning følger nå tomtegrense.

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. Dato: 20.08.2013 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealers

Detaljer

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Utgave/dato: 1 / 2013-06-05

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Planbeskrivelse Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Dato 14.11.2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Reguleringsplanprosessen.... 3 1.2 Formål med planen...

Detaljer

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utvidelse Storbukt fiskeindustri

Detaljer

Krødsherad Kommune. Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen. Utgave: 1 Dato: 2015-02-23

Krødsherad Kommune. Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen. Utgave: 1 Dato: 2015-02-23 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen Utgave: 1 Dato: 2015-02-23 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Hallingdal Hytteservice AS. Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol. Utgave: 1 Dato: 2015-02-02

Hallingdal Hytteservice AS. Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol. Utgave: 1 Dato: 2015-02-02 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol Utgave: 1 Dato: 2015-02-02 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol Utgave/dato:

Detaljer

Detaljregulering Havsdalsgrenda - Geilo. Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2015-05-15

Detaljregulering Havsdalsgrenda - Geilo. Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2015-05-15 Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2015-05-15 Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Havsdalsgrenda Eiendom AS/Estatia Resort Holding AS Rapporttittel: Planbeskrivelse Utgave/dato: 2 / 2015-05-15

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune.

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Birger Bjørnstad Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Beskrivelse Sætre 14. juni 2012 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

Detaljer

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen. 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko og sårbarhetsanalyse for Strandlia vest er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 4 3. Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 (16) Oppdragsgiver Fet kommune Rapporttype Vedlegg til kommunedelplan 2011-01-20 KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk. Utgave: 01 Dato: 2010-09-09

Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk. Utgave: 01 Dato: 2010-09-09 Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk Utgave: 01 Dato: 2010-09-09 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer