KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Innledningsvis bli det bli orientert om Dokkadeltaet ved styreleder Kjetil Bjørklund. Saksprotokoller med innstilling etter behandlingen i formannskapets møte vil bli ettersendt. Utvalgssakstype/nr. 35/13 13/779 Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE TERTIALRAPPORTERING /13 13/782 BUDSJETTPROSESSEN /13 13/1433 KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE /13 13/1426 UTBYTTE FRA GJENSIDIGE / OVERFØRING TIL FORSIKRINGSFOND 39/13 13/354 REGULERINGSPLAN - FLUBERG BARNEHAGE 40/13 13/1452 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE Hov, den Terje Odden Ordfører Knut Viset kontorsjef Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks:

2 Sak 35/13 TERTIALRAPPORTERING 2013 Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 13/779 Saksnr.: Utvalg Møtedato 110/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner foreliggende tertialrapport pr. 31. august Kommunestyret godkjenner revidert investeringsbudsjett for 2013 Vedlegg: Tertialrapporten. Bakgrunn: I henhold til kommunens økonomireglement skal det legges fram en tertialrapport for 1. og 2. tertial hvert år. Vurdering av kommunens økonomiske stilling og status i forhold til budsjett framgår av dokumentet. Tertialrapporten inneholder også revidert investeringsbudsjett, som det er gjort rede for i dokumentet. Revidert investeringsbudsjett for 2. tertial er vesentlig redusert i forhold til revidert investeringsbudsjett for 1. tertial, noe som skyldes forsinkelser i forhold til opprinnelig plan for flere investeringsprosjekter. Vurdering: Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner foreliggende tertialrapport pr. 31. august Rådmannen anbefaler videre at kommunestyret godkjenner forslag til revidert investeringsbudsjett for Side 2 av 17

3 Sak 36/13 BUDSJETTPROSESSEN 2014 Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 13/782 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til rammer for budsjett Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 102/13 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet viser til orienteringen i møtet og vedtar de framlagte rammene som foreløpige. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: På økonomi- og strategikonferanse 17. juni 2013, og i formannskapet 24. september 2013 ble det drøftet fremdriftsplan for budsjettarbeidet. Det ble bestemt at rammer for budsjett 2014 skulle legges fram i formannskapet 16. oktober 2013, med en viss usikkerhet når det gjelder inntektene fra statsbudsjett. Statsbudsjettet legges fram mandag 14. oktober, og det er usikkert om KS prognosemodell, som er kommunens verktøy i budsjettarbeidet er oppdatert med inntektstallene fra statsbudsjettet innen 16. oktober. Det er derfor en risiko for at det er et noe usikkert grunnlag med tanke på inntektsnivået. Vurdering: Forslag til rammer for budsjett 2014 blir lagt fram på møtet 16. oktober Rådmannen anbefaler at de foreslåtte rammene vedtas. Side 3 av 17

4 Sak 37/13 KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Saksbehandler: Line Bøe Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 13/1433 Saksnr.: Utvalg Møtedato 112/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret tar saken til orientering og slutter seg til at det arbeides videre med utgangspunkt i at følgende verdigrunnlag og overordnede mål ligger til grunn: Søndre Land skal kjennetegnes av et verdigrunnlag der ærlighet, åpenhet og respekt for enkeltmenneskene står i sentrum. Søndre Land skal være en attraktiv bostedskommune for så vel egne som nye innbyggere. Søndre Land skal ha en bærekraftig økonomi med 3 % årlig netto driftsresultat. Vedlegg: Planstrategi Planprogram kommuneplanen Bakgrunn: I planstrategien for perioden 2012 til 2016 (vedtatt i kommunestyret ) er det lagt opp til en revisjon av kommuneplanens langsiktige del i I planprogrammet for kommuneplanrevisjonen (vedtatt i kommunestyret ) legges det opp til en samlet revisjon av både samfunnsdelen og arealdelen. Det er viktig at samfunnsdelen har en klar retning og tydelige satsningsområder, samt en kobling til budsjett og økonomiplan. Vurdering: Visjoner, mål og strategier Som grunnlag for det videre arbeidet med kommuneplanen er det behov for en vurdering av hva som skal være kommunens overordnede visjon, verdigrunnlag, mål og strategier. Side 4 av 17

5 Sak 37/13 I kommuneplanens samfunnsdel er den overordnede visjonen Trivsel, trygghet og tilhørighet og det er satt opp 6 hovedmål om befolkningsutvikling, oppvekstvilkår, attraktivitet m.m. For lokalsamfunnsprosjektet Opptur har kommunestyret vedtatt en visjon om at Søndre land skal være den foretrukne bostedskommunen for unge etablerere i Gjøvikregionen innen Målet er å styrke næringsgrunnlaget så kommunen blir en mer attraktiv bokommune. For balanse i økonomien-prosjektet har kommunen vedtatt mål om en bærekraftig kommuneøkonomi på 3 % netto driftsresultat og effektiviseringsgevinst, som skal gi handlingsrom slik at omdømme og sjølrespekt styrkes og gir attraktive arbeidsplasser. Følgende strategiske satsningsområder ble foreslått for kommunestyret : a) Følge opp omsorgsplanen, jf. utviklingen i alderssammensetningen blant innbyggerne. b) Planlegge hvordan barnehagetilbudet i kommunen skal dekkes i årene framover og kvaliteten sikres. c) Planlegge hvordan skoletilbudet skal tilpasses elevtallet framover og læringsmiljø og kvalitet sikres. d) Følge opp kommunens arbeidsgiverrolle og myndiggjorte medarbeidere så omdømme og sjølrespekt styrkes og gir attraktive arbeidsplasser. e) Utvikle kommunesenteret til en god møteplass for innbyggere og besøkende. Videre fremdriftsplan for kommuneplanprosessen Aktivitet Dato Møte med grunneiere, hyttefelt Næringsseminar med referansegruppe fra næringslivet Åpent folkemøte på rådhuset Møte med grunneiere, hyttefelt Primo nov Behandling av planforslag i FSK Jan 2013 Offentlig ettersyn FSK/KST behandler samfunnsdelen og event arealdelen Feb/mars Juni 2. runde ettersyn arealdelen Juli/sept. FSK/KST behandler arealdelen Nov Side 5 av 17

6 Sak 37/13 Åpent folkemøte 23. oktober Det inviteres til åpent folkemøte 23. oktober og vi håper mange politikere også har mulighet til å delta. Temaene for møte blir som følger: Planarbeid i Søndre Land Kommunens ressurser og utfordringer Folkehelse Ny tid og ny giv visjoner, mål og strategier Uten frivillighet stopper lokalsamfunnet Nye arealer til industri, hytter og boliger Side 6 av 17

7 Sak 38/13 UTBYTTE FRA GJENSIDIGE / OVERFØRING TIL FORSIKRINGSFOND Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 13/1426 Saksnr.: Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar at årets utbytte fra Gjensidige Forsikring ASA på kr ,- tilføres Forsikringsfondet. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Søndre Land kommune mottok 5. september 2013 kr ,- som utbytte for driftsåret 2012 fra Gjensidige Forsikring ASA. Vurdering: Søndre Land kommune har Forsikringsfond, som er et fritt driftsfond. Dette fondet brukes i utgangspunktet til forskjellige sikkerhetstiltak. Disponibelt på fondet pr. dags dato er kr ,44. Rådmannen foreslår at årets utbytte; kr ,- tilføres Forsikringsfondet. Side 7 av 17

8 Sak 39/13 REGULERINGSPLAN - FLUBERG BARNEHAGE Saksbehandler: Lars Harald Weydahl Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/354 Saksnr.: Utvalg Møtedato 52/13 Formannskapet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Innstilling: I medhold av PBL vedtar kommunestyret i S-Land kommune reguleringsplan for Fluberg barnehage som vist ved plankart og reguleringsbestemmelser Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 52/13 Behandling: Det ble pekt på at gang-/sykkelveg m.m. er foreslått lagt inn i planen med tanke på eventuell framtidig utbygging. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet vedtar at reguleringsplan for Fluberg barnehage slik det framgår av saksframlegget med vedlegg legges ut på offentlig høring og ettersyn før sommeren med eventuelt følgende merknader/endringer: Høringsdokumenter er plankart, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og ROS-analyse. Vedlegg: Plandokumenter: Plankart av Reguleringsbestemmelser av Side 8 av 17

9 Planbeskrivelse av ROS-analyse av Støyvurdering av Berg Knudsen AS av Bakgrunn: Saksgang: Kommunestyret vedtok lokalitet for Fluberg barnehage. Denne lokaliteten er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan der formålet er LNF-område. Ny kommuneplan er tidligst ferdig høsten 2014, derfor var det ønskelig å sette i gang planprosessen før overordnet plan er ferdig. Det ble avholdt oppstartsmøte 14.febr.2013 mellom planfirma (Areal+) og kommunen. Det ble ikke krevd planprogram eller konsekvensanalyse fra regionale myndigheter ved oppstart av planarbeidet. Arealforvaltningsavdelingen i Søndre Land har vurdert ved planoppstart at behovet for konsekvensutredning etter 4 i konsekvensutredningsforskriften ikke var tilstede (se planbeskrivelsen). Etter varsling om oppstart av planarbeidet 28.febr kom det inn uttalelser fra NVE, fylkeskommunen, fylkesmannen og SVV som langt på vei ble tatt hensyn til i planarbeidet og beskrevet i planbeskrivelsen. Formannskapet vedtok 5.juni 2013 å legge forslag til reguleringsplan for Fluberg barnehage ut til offentlig høring og ettersyn med høringsfrist 5.aug Høringsdokumentene besto av plankart, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og ROS-analyse utarbeidet av Areal+, i tillegg forelå en støyfaglig vurdering av Berg Knudsen AS. Det er kommet inn både innsigelser og merknader til planen fra regionale myndigheter, dette er nærmere gjort rede for nedenfor. Kort om planen: I medhold av PBL 4-3 er det utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse for Fluberg barnehage. Her vurderes sannsynligheten for hendelser og konsekvensen hvis hendelsen skjer. Det mest alvorlige kan være trafikkulykker som kan oppstå ved kryssing av fylkesvegen utenom krysningspunkt, påkjørsler i barnehageområdet eller anleggstrafikk mens nåværende barnehage er i drift. Planen tar sikt på å redusere risikoen mest mulig, men det er også viktig å ha fokus på Side 9 av 17

10 trafikksikkerhet både under anleggsfasen og i driften slik at ulykker forebygges. To områder ga utfordringer i planarbeidet utover det ROS-analysen forutså: større krav til sikkerhet mot flom og påvisning av nye kulturminner. Barnehageutbyggingen er gjort nærmere rede for i vedlagte planbeskrivelse. Her ligger avklaringer vedr. vurderinger rundt nødvendigheten av konsekvensutredning, behandling av uttalelser etter varsel om oppstart, nærmere beskrivelse av planforslaget og virkning/konsekvenser planforslaget vil kunne ha. Barnehagebygget ligger i plankartet kun som et skissert bygg. Utformingen vil endres etter en konkurranse. Utbyggingen berører ikke eksisterende friluftsbarnehage i området (se bildet ovenfor), denne innlemmes i fremtidig barnehage som en del av utearealet. Det er kommunalt vann- og avløpsnett i området med tilkoblingsmuligheter ved samfunnshuset og på utsida av fylkesvegen. Adkomstveg bruker dagens trasè men trukket noe mot vest for å gi rom for parkering P1. Denne parkeringsplassen er ment som hente-bringeparkering med gangvei langs veien opp til hovedinngang, eventuelt bruke dagens sti. P2 er handicap-parkering og P3 for ansatte. P3 kan også brukes som supplement til P1. Utvidelsesmulighet for P3 er mot sør. Som planen viser er det lagt en gang- og sykkelvei på øst side av fylkesvegen, denne ligger ikke i handlingsplan for fylkesveger , men planlegges for framtiden slik at nødvendig areal sikres til formålet. Det er viktig at kryssing av fylkesveien kan gjøres trafikksikkert. SVV foreslår to alternativer: Gangfelt med redusert fartsgrense eller krysningssted med lyspunkt. Dette må avklares og etableres før barnehagen tas i bruk. Det foreligger i dag en busslomme på vest side av fylkesvegen. Lysløypa som i dag går gjennom området er i begrensa bruk. Det planlegges en alternativ trasè ned på parkeringsplassen P1 som vist på kartet, korridoren er forholdsvis bred med tanke på løypemaskiner. Rød og gul støysone er angitt på kartet. Både nytt barnehagebygg og det meste av utearealet ligger utenfor gul sone. Hvis det viser seg å være nødvendig med opparbeidet uteareal innenfor gul sone, kan støydempende tiltak gjennomføres. Det bør imidlertid være plass nok for både bygg og opparbeidet uteareal utenfor støysonen. Side 10 av 17 Steinsrudelva sydøst for planområdet kan utgjøre en erosjonsfare ved ekstreme flommer. Som bildet viser går i dag en sti/enkel vei langs elva

11 på samme side som ny barnehage. Denne stien er delvis anlagt inn i skråningen og gjort denne mindre stabil. Siden skråningen er relativt høy og bratt vil det trolig medføre store kostnader å erosjonssikre denne. NVE har i sin høringsuttalelse krevd at enten sikres skråningen mot elva eller så trekkes bygget 20 m inn fra kanten. Det siste er valgt i revidert plan. Innenfor området er det påvist 4 automatisk fredete kulturminner som alle er merket av på plankartet. Det er tre kullgroper og en sannsynlig fangstgrop, alternativt kullgrop. Nordøstlige kulturminne er en kullgrop som ligger i utearealet til ute-barnehagen og er påvirket av slitasje. De tre andre ble først registrert som fangstgroper (som del av et mulig fangstanlegg), men ved nærmere undersøkelser i starten av juli ble de to som ligger mest i konflikt med en utbygging omdefinert til kullgroper etter en grov undersøkelse. De kunne derfor vurderes frigitt av regionale kulturminnemyndigheter etter nærmere undersøkelse/utgraving bekostet av kommunen. I dialog med kulturarvenheten ble det bestemt at den nordligste av disse 3 gropene som ikke direkte berøres av utbygging, skulle avsettes til bevaring med vernesone rundt. I midten av august ble de to andre (som var blitt omdefinert til kullgroper) nærmere undersøkt/utgravd av arkeolog ved hjelp av gravemaskin og frigitt til byggeformålet. Ett av dem er vist på bildet (Id ). Innenfor vernesonen til det kulturminnet som ikke er frigitt, skal tiltak som foreslås forelegges fylkeskommunen for godkjenning. Det er tiltak som kan utilbørlig skjemme kulturminnet som ikke er tillatt. Eksisterende sti gjennom vernesonen kan fortsatt brukes. Kullgropa som ligger lengst øst i området ble ikke vurdert som nødvendig med arkeologisk utgraving av og kan fortsatt brukes av barnehagebarna. Kart: Beliggenheten av kulturminner innenfor planområde. Id er fortsatt vernet med vernesone rundt. Id og Id ble arkeologisk undersøkt/utgravd i aug Side 11 av 17

12 Kart: Utsnitt av plankart med enkel forklaring. Vurdering og merknadsbehandling: Innkomne merknader: Jernbaneverket av NVE av Fylkeskonservator/kulturarvenheten Oppland fylkeskommune av Regionalenheten Oppland fylkeskommune av Statens vegvesen av Fylkesmannen i Oppland av Oppland Fylkeskommune kulturarvenheten og regionalenheten av Nedenfor er listet opp uttalelser i høringsperioden og administrasjonens vurdering. Det går også fram hva som er tatt til følge i planen (grønn farge), hva som delvis er tatt til følge eller sikres i senere utbygging (gul farge) og hva som ikke er tatt til følge (rød farge). Side 12 av 17

13 Innspill Vurdering Endring i plan Jernbaneverket Ingen merknader Ingen Ingen Norges Vassdrags- og energidirektoret (NVE) Innsigelse til planen vedr. sikring mot skred: Enten etableres erosjonssikring mot Steinsrudelva før utbygging kan starte eller så flyttes bebyggelsen minst 20 m bort fra topp skråning. Kulturarvenheten, Oppland fylkeskommune foreløpig uttalelse Direkte berørte kullgroper kan frigis etter nærmere arkeologisk undersøkelse, ellers innsigelse. Kulturarvenheten endelig vedtak Vern av ett kulturminne og frigivning av tre andre (kullgroper) innenfor planområdet, kart og planbestemmelser endres i tråd med dette. Eksisterende sti gjennom vernesona kan benyttes på visse vilkår. Regionalenheten og gjentatt Anbefalt: Mer tydelig krav til universell utforming av bygningsmassen Anbefalt: Utforming av P1 slik at rygging unngås Side 13 av 17 Stor kostnad med erosjonssikring medfører at bygget trekkes minst 20 m fra kanten mot Steinsrudelva. Gjelder både barnehagebygget i område A1 og for eventuelt framtidig bygg i A2 (forsamlingslokale). Kommunen tar kostnaden forbundet med arkeologisk undersøkelse av to kullgroper framfor å endre lokaliseringen av barnehagen. Vern av kulturminne med vernesone som foreslått gjennomføres i planen og 3 frigitte kulturminner avmerkes på plankart. Skiløypetrasè legges nærmere fylkesvegen og utenfor vernesona. Reguleringsbestemmelser endres i tråd med dette. Krav det vises til i TEK 10 vil hensyntas i forbindelse med senere byggetillatelse Området er for trangt til at rundkjøring er mulig, men total bredde (parkering, annet veiareal og vei V2) vurderes som romslig nok til at trafikkbildet er, byggegrense vist i plankart. ved utbygging Tas ikke til følge

14 Anbefalt: Bredere gangvei fra parkering og opp til barnehagen enn 2,5m for å sikre vinterbrøyting Statens vegvesen (SVV) Trafikksikkerhet: Gangfelt i 60-sone krever søknad om nedsatt fartsgrense og gangfelt. Alternativ til gangfelt er to lyspunkt på begge sider av fylkesvegen. Krever at godkjent krysningssted er etablert før barnehagen tas i bruk. Gang- og sykkeveg langs fylkesveg: Gang- og sykkelvegen på vest side av fylkesvegen ikke i handlingsplanen for fylkesveger Uklart når dette kan iverksettes. Savner vurdert valg av side i forhold til fylkesveg. Gang- og sykkelveg GV1: Etterlyser rekkefølgebestemmelse som sikrer at denne etableres. oversiktlig. Det forutsettes at gangveg GV1 brukes. Asfaltert bredde blir 2,5 m. Med noe skulder på begge sider er dette vurdert som tilstrekkelig for vinterbrøyting. I plankart legges mer areal inn i tilknytning til GV1 (grå farge) Kommunen samarbeider med SVV om et best mulig utformet krysningspunkt som kan ivareta trafikksikkerheten. Det lages rekkefølebestemmelse der godkjent krysningssted er etablert før barnehagen tas i bruk. Gang- og sykkelvegen langs fylkesvegen er avsatt areal for framtidig sykkelveg og forutsettes ikke bygd i forbindelse med barnehageutbyggingen. Side av fylkesveg er valgt med bakgrunn i mulig framtidig boligfelt nord for barnehagen og at boliger ligger svært nærme fylkesvegen på den andre siden. Gang- og sykkelveg GV1 etableres i forbindelse med barnehageutbyggingen. Delvis tatt til følge, mer areal i tilknytning til GV1 Tas til orientering Kryssutforming og frisikt: Positiv til at eksisterende adkomst benyttes og frisiktsone 10x85 m i krysset, samt at byggetegningene skal godkjennes av SVV. Justering av terreng innenfor frisiktsone kan være nødvendig. Nødvendige tiltak tatt inn i plankart og bestemmelser. Støy: Bestemmelser som sikrer at bygget ikke plasseres innenfor gul støysone. Nødvendige tiltak tas inn i bestemmelser. Side 14 av 17

15 Bestemmelser som sikrer at utforming og endelig plassering av støyskjermingstiltak må godkjennes av SVV. Statens vegvesen Tilleggsbemerkning ved gjennomsyn av planen Påpeker det uheldige ved P1 at biler må rygge ut i vegbanen for å snu Sikre avstand/fysisk hinder mellom P1 og GV1 slik at gangvegen ikke tas i bruk til parkering. P3 ligger i frisiktsona og det må sikres at parkeringsplass og biler ikke hindrer sikten. Fylkesmannen i Oppland Sikker krysningspunkt over fylkesvegen. Sikker krysning av V2 fra P3 til barnehagen. Rekkefølgebestemmelse som sikrer at uteområder er ferdige før brukstillatelse gis. Universell utforming av gang- og sykkelvei med hensyn på dekke og stigningsforhold. Området er for trangt til at rundkjøring er mulig, men total bredde (parkering, annet veiareal og vei V2) vurderes som romslig nok til at trafikkbildet er oversiktlig. Det forutsettes at gangveg GV1 brukes. Både P1 og GV1 skal asfalteres, det kan legges kantstein mot gangvei for å hindre bilkjøring. Parkeringsplassens beliggenhet justeres noe for å sikre god sikt. Se ovenfor under SVV. Mest ansatte som vil benytte P3. Viktig med god sikt i svingen nordover. Tas inn i bestemmelsene. Gang- og sykkelveger asfalteres, derimot vil stigningen langs vei opp til barnehagebygget ikke ivareta kravene, dette ivaretas ved en handicap P-plass (P2) ved barnehagebygget. Tas ikke til følge ved utbygging Tas delvis til følge Tas delvis til følge Side 15 av 17

16 Oppsummering og konklusjon: Alle innsigelser og krav fra regionale myndigheter er tatt til følge i plankart og/eller reguleringsbestemmelser. Det er også imøtekommet anbefalinger så langt mulig. Følgende endringer er gjort etter offentlig ettersyn og høring: Plankart: Byggegrense minst 20 m fra topp skråning mot Steinsrudelva i byggeområde A1 og A2, skisse for barnehagebygg er flyttet Vernesone lagt rundt ett automatisk fredet kulturminne og endret Id-nummer for enkelte kulturminner Skiløype/lysløype endret trasè i forhold til vernesone for kulturminne Justering av parkeringsplass P3 Annet vegareal lagt ved siden av gangveger på flere steder Planbestemmelser: Fellesbestemmelser knyttet til kulturminner, siste kulepunkt er nytt Nytt avsnitt 5.2: LNFR-område med vernesone rundt kulturminne etter PBL 12-5 nr.5 og vilkår for bruk av eksisterende sti Endring i avsnitt 6.2 vedr. støysoner der støyskjermingstiltak skal godkjennes og ikke plassere barnehagebygget innenfor gul støysone uten støyreduserende tiltak Rekkefølgekrav der også tiltak som gangveg GV1, krysningssted over Fv.34 og barnehagebygg med utearealer skal være opparbeidet før brukstillatelse gis Rådmann anbefaler reguleringsplanen for Fluberg barnehage slik den nå foreligger etter offentlig ettersyn og høring med de tilpasninger og undersøkelser som har vært påkrevd for vedtatte lokalitet. Det tas sikte på 2.gangs behandling i formannskapet 16.okt.2013 og vedtaksbehandling i kommunestyret 21.okt Side 16 av 17

17 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE Saksbehandler: Knut Viset Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/1452 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/13 Kommunestyret Innstilling: Referatsakene tas til orientering. Vedlegg: Referatsak nr 1 (finnes på ipad under det respektive møtet sendes for øvrig til de som ikke har ipad) Referatsak nr 2. Bakgrunn: Det fremmes følgende referatsaker til behandling: 1. Protokoll fra kommunestyrets møte Protokoll fra kontrollutvalgets møte Vurdering: Rådmannen har ingen tilføyelser til referatsakene. Side 17 av 17

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD Oppdragsgiver Gausdal kommune Rapporttype Reguleringsplan 2011-05-30 BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD 3 (26) BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer