Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune"

Transkript

1 Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /13 Bystyret /13 Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler planutvalget å avgi slik innstilling til Bystyret: I medhold av plan- og bygningsloven godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Østsiden sykehjem, arealplanid , plankart datert , sist revidert , med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Fredrikstad, Planutvalgets behandling : Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Planutvalgets innstilling : I medhold av plan- og bygningsloven godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Østsiden sykehjem, arealplanid , plankart datert , sist revidert , med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Bystyrets behandling : Votering: Planutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt. Bystyrets vedtak : I medhold av plan- og bygningsloven godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for Østsiden sykehjem, arealplanid , plankart datert , sist revidert , med tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Fredrikstad, Rett utskrift Anita Simensen møtesekretær Utskrift til: Regulering og byggesak v/ Petter Stordahl Kommunalsjef Roy H. Jakobsen Side 1 av 7

2 Sammendrag Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS. Forslagsstiller er Fredrikstad kommune. Planforslaget tilrettelegger for etablering av nytt sykehjem på Østsiden. Det ble kunngjort oppstart av planarbeid den i Fredrikstad blad og Demokraten. Elektronisk varsling på kommunens hjemmesider Naboer og offentlige instanser er blitt underrettet med eget brev. Forslaget til reguleringsplan ble i henhold til vedtak i planutvalget den , sak nr. 4/13, vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte planforslaget godkjennes. Vedlegg 1. Oversiktskart 2. Plankart datert , sist revidert , nedfotografert til A3 3. Reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Planbeskrivelse datert , sist revidert Vedlegg til Bystyret 1. Oversiktskart 2. Plankart datert , sist revidert , nedfotografert til A4 sort/hvitt 3. Reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Planbeskrivelse datert , sist revidert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Øvrige dokumenter ifølge dokumentliste. Saksopplysninger Bakgrunn for planarbeidet Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS. Forslagsstiller er Fredrikstad kommune. Planforslaget tilrettelegger for etablering av nytt sykehjem på Østsiden. I planutvalgsvedtaket om høring- og offentlig ettersyn ble det vedtatt et punkt om at det skal igangsettes en ny reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom sykehjemmet og Borgarveien. Det er Prosjektadministrasjonen i kommunen som har ansvaret for å utføre dette. Saksbehandler på regulering og byggesak har fått bekreftet fra Prosjektadministrasjonen at planlegging av arbeidet med ny reguleringsplan er igangsatt. Overordnet planstatus I fylkesplan for Østfold er planområdet avsatt til nåværende tettbebyggelse og innenfor langsiktig grense for framtidig tettbebyggelse. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til framtidig offentlig og privat tjenesteyting, nåværende og framtidig bebyggelse og anlegg, samt hensynssone kulturmiljø. Planområdet er i hovedsak uregulert, men planforslaget overlapper delvis reguleringsplan Østsiden eldresenter (adkomstvei) og reguleringsplan Kong Fredrik II golfbane (turvei). Beskrivelse av planområdet eksisterende forhold Planområdet ligger mellom Borgarveien, Østsiden eldresenter, Kong Fredrik II golfbane og Ekkohuset. Planområdet er i dag et ubebygd brakkområde med noe vegetasjon og en grusslette. Området heller svakt mot syd, har gode solforhold og kan være noe vindutsatt. I planområdet er det registrert viktige naturområder i naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning, deriblant smalmarihånd som er registrert som sårbar i rødlista. Plankonsulenten oppgir imidlertid at registreringer gjort av Jan Ingar Båtvik og Hermod Side 2 av 7

3 Karlsen i 1998 viser at forekomsten av smalmarihånd ikke ligger innenfor planområdet, men lenger sør. Nye registreringer i 2005 konstaterer i tillegg at den tidligere registrerte smalmarihånden ikke eksisterer lenger på grunn av gjengroing i området. Beskrivelse av planforslaget Gang- og sykkelvei etableres nord i planområdet langs Borgarveien og langs adkomstvei som blir felles med Østsiden eldresenter. Det legges opp til ny gang- og sykkeladkomst fra Borgarveien til Ekkohuset fordi eksisterende adkomst innlemmes i tomt for nytt sykehjem. Turvei langs golfbanen sør for sykehjemstomta opprettholdes som i dag, men tas inn i planforslaget for å sikre adkomst for utrykningskjøretøy rundt sykehjemmet. Areal for nytt sykehjem er gitt formål offentlig og privat tjenesteyting, men plankart og bestemmelser presiserer at alle arealene innfor planområdet er til offentlige formål. Reguleringsbestemmelsene gir rammer for byggehøyder, utforming og utnyttelsesgrad. Det foreslås maksbestemmelser for bilparkering og minimumskrav for sykkelparkering. Det er tatt inn rekkefølgekrav for utbygging av nødvendig infrastruktur, støyskjermingstiltak og utomhusanlegg. Konsekvenser av planforslaget Området endres fra brakkområde til byggeområde for sykehjem. Utbyggingen vil være positiv for Fredrikstad kommune ved at tilbudet til eldre i kommunen styrkes. Samtidig vil etableringen av gang-/sykkelvei langsmed Borgarveien være et positivt tiltak for befolkningen i området som helhet ved at den øker trafikksikkerheten for de myke trafikantene. Det er gjort en vurdering av krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredninger 26. juni Konklusjonen er at tiltaket ikke faller inn under utredningsbehovet i forskriften. Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalysen i planbeskrivelsen omfatter naturbasert og menneskeskapt risiko/sårbarhet. Det er vist til tiltak som integreres i planen for å unngå uønskede hendelser der det er identifisert behov innen de forskjellige risikokategoriene. Dette gjelder blant annet radon, kulturmiljø, støy og trafikksikkerhet. Samråd og medvirkningsprosess Forslaget til reguleringsplan ble i henhold til vedtak i planutvalget den , sak nr. 4/13, vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Det kom 10 innspill som alle er referert og kommentert i kapittelet nedenfor. Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med plankonsulentens og rådmannens kommentarer. 1 Fredrikstad fjernvarme, Det opplyses i planbeskrivelsen at planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. I tillegg kan det opplyses at fjernvarmenettet på Østsiden ligger i Borgarveien og i en trasé fra Østsiden Eldresenter mot Regimentsbanen/Golfbanens parkeringsplass. Det vil være enkelt å knytte prosjektet til eksisterende fjernvarmenett. FFAS anbefaler at tilknytningsplikten til fjernvarme gjøres gjeldende i tråd med kommunens vedtak. Tas til etterretning. Side 3 av 7

4 2 Jernbaneverket, Jernbaneverket har ingen merknader til planforslaget. 3 Fredrikstad kommune brann og redningskorps, Turveien, T, dimensjonert for kjøring med brannbil følger tomtegrensens syd-østre hjørne og danner en 90 graders vinkel. Av praktiske årsaker for både brøytemannskap og brannvesen bør denne veien legges ut med tilstrekkelig sving i dette hjørnet av tomten, og «kobles» sammen med gang-/sykkelvei G/S5. Det er lagt inn sving og tilknytning i henhold til ønsket. 4 Eldrerådet, Det må avsettes tilstrekkelig parkeringsplasser for både ansatte og besøkende. En stor del av de besøkende er eldre som vil benytte bil. Ansatte vil også ha behov for å bruke bil, de kan ha lang vei og tidspress i forhold til barnehagenes åpningstider. Parkeringskravet er endret noe. Det er en forutsetning at parkering kan dekkes på egen tomt. 5 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Det forutsettes universell utforming som sikrer løsninger med god tilgjengelighet, sikkerhet og miljøkvalitet for alle. Tiltaket vil tilfredsstille krav i TEK10 og Husbankens krav. Tomta er flat og enkel å opparbeide i henhold til universell utforming. 6 Statens vegvesen, Det foreslåtte kravet på maksimalt 0,3 bilparkeringsplasser per ansatt vil i praksis være en del høyere, siden et sykehjem er en typisk skiftarbeidsplass der de ansatte ikke er til stede samtidig. Det er heller ikke avklart hvor mange ansatte/beboere det vil bli. Antallet vil uansett kunne variere over tid. Å knytte parkeringskrav til antall ansatte/beboere vil derfor kunne være vanskelig å håndtere. Det anbefales å vurdere og sette krav til parkering ut fra antall m 2 som skal bygges ut i hvert byggetrinn. Det anbefales at det tas inn gang-/sykkelvei eller fortau lang KV3 og at etablering sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. Gang-/sykkelveier og turveier som skal dimensjoneres for kjøring med brannbil må dimensjoneres for kjøretøytype lastebil også når det gjelder svingradius. Slik bygningene er skissert i planbeskrivelsen vil det bli stor avstand mellom adkomstene for brannbiler rundt tomta og selve bygningskroppen. Det bør vurderes å ta inn krav til at utomhusplanene også viser arealer for brannslukking og redning helt inn mot bygningene på relevante steder. Parkeringskrav er justert og refereres til antall m 2. Det er tenkt noe parkering langs KV3. Det er derfor vanskelig å fastsette nøyaktig plassering av gangadkomst. Trafikkmengden på KV3 utløser heller ikke i utgangspunktet krav om separering. Dette er dessuten interne forhold Side 4 av 7

5 som vil bli løst i landskapsplan. Svingradius på brannadkomst er justert. For øvrig er interne brannslukningsforhold ivaretatt av rådgivende ingeniør på brann. Det kan også minnes om at kommunens brann- og redningskorps har vurdert planforslaget. 7 Østfold fylkeskommune, Det kommer ikke fram i reguleringsbestemmelsene 4 hvordan det arkitektoniske uttrykket på de nye bygningene skal ta hensyn til omgivelsene og kulturmiljøet. Det må i reguleringsbestemmelsene settes strenge krav til materialbruk, målestokk og at det bevisst skal legges vekt på at bebyggelsen vil ligge i overgangen mellom et stort åpent slettelandskap som er del av et nasjonalt verdifullt kulturmiljø. Av hensyn til en grønn avgrensning av Byens Marker, som er en viktig del av det helhetlige kulturmiljøet knyttet til Fredrikstad festning, ønskes det at et slikt belte reguleres inn på nordsiden av turveien, T. Fylkeskonservatoren er svært bevisst på at Byens Marker er en viktig del av kulturmiljøet rundt Gamlebyen. Fylkeskonservatoren savner at dette punktet belyses i planbeskrivelsens pkt Ettersom sykehjemmet vil legge beslag på en stor del av Brakkesletta, bør man i sakens opplysning si noe mer om hvorfor det åpne landskapet inngår i kulturmiljøet. Det forutsettes at intensjonen om lav parkeringsdekning om nødvendig blir fulgt opp med andre tiltak, slik at ansattparkering ikke blir en belastning for naboområdet. Kravet til ladestasjoner for el-bil bør økes fra 2 % til 20 % ut fra prognoser for bruk og nasjonale mål. Det bør også tas med et konkret krav om minimum antall uavhengig av antall ansatte. Maksimale byggehøyder er i reguleringsbestemmelsenes 4 satt til kote 18,5. Dette kunne med fordel vært supplert med angivelse i forhold til terreng, ev. med en tydelig illustrasjon i planbeskrivelsen. Det bør tas sikte på en energibruk bedre enn minimumskrav for bygg. Planbeskrivelsen mangler en nærmere beskrivelse av den planlagte aktiviteten i området herunder ca. antall beboere og ansatte. Det er tatt inn noe mer om arkitektonisk uttrykk. Det er ikke tatt inn vegetasjonsskjerm i planen. Det vil bli noe vegetasjon i denne sonen uansett, men dette vil være i form av enkelttrær og grupper av trær, slik som det er i området for øvrig. Det vil ikke være naturlig eller ønskelig med en tett vegetasjonsskjerm. Forholdet ivaretas i landskapsplan. Høydene er beskrevet mer i beskrivelsen. Kommunen har i utgangspunktet et ønske om å ha en energibruk under minstekravet, men dette er avhengig av den totale kostnaden og bindes ikke opp i bestemmelsene. Antall p-plasser tilrettelagt for el-bil er ikke endret. Dette vil det være kurant å utvide senere, dersom det blir behov. 8 Gudeberg lokalsamfunnsutvalg, Det er viktig at forholdene legges til rette for en trygg trafikkavvikling. Gudeberg LSU imøteser reguleringsplan for ny gang-/sykkelvei. Det er kommunen som er grunneier for områdene langs Borgarveien, reguleringsplanen må omfatte hele Borgarveien. Den lave parkeringsdekningen ønskes tatt opp til vurdering basert på tall fra dagens behov ved eldresenteret. Områdene utenfor planområdet gir ikke rom for avlastende parkering. Etablering og vedlikehold av uteområdene vil ha stor betydning for lokalsamfunnet. Planlegging av uteområdene bør prioriteres slik at de fremstår med enkelt og godt vedlikehold. Trafikkreguleringer i Borgarveien ivaretas ikke i reguleringsplanen. Kommunen sjekker ut av dette som en egen sak. Parkeringskravet er justert. Side 5 av 7

6 9 Fylkesmannen i Østfold, Det bør reguleres et felt med grønnstruktur mot sør som kan bidra til å skjerme bebyggelsen og gi en mykere overgang til det åpne landskapet i sør. Det er ikke angitt ved hvilken høyde støyen er beregnet. Støysonekart skal vise utendørs støynivå 4 meter over terreng. Det burde i tillegg vært angitt støynivå ved noen antatte fasader i antall tillatte etasjer og uteoppholdsarealer. Dette for å sikre at det faktisk er mulig å skjerme seg mot støyen innenfor ønsket utnyttelse av tomten og at denne skjermingen vil være estetisk akseptabel. Reguleringsbestemmelse 2.2 er veldig uklar. T-1442/2012 er en retningslinje for støy i arealplanleggingen. Den inneholder også retningslinjer for avvik, slik at det med den foreslåtte bestemmelsen kan bli vanskelig å oppnå et juridisk grunnlag for å ivareta intensjonen med bestemmelsen. Det antas at det menes at de anbefalte grenseverdiene for støy skal ivaretas. Vegetasjonsskjerm mot sør er i samråd med kommunen ikke innlemmet i planen. Se kommentar til ØFK. Bestemmelsen om støy er endret slik at den refererer til anbefalte grenseverdier. For øvrig er det lagt inn byggegrense slik at store deler av arealet opp mot Borgarveien (innenfor gul støysone) ikke kan bebygges. Dermed vil det heller ikke være behov for å skjerme dette. 10 Borgarveien borettslag, Konsekvensene økt støy vil ha for rekkehusene i Borgarveien er ikke tilstrekkelig utredet og kommentert verken i planbeskrivelsen eller i saksfremlegget. Det må fattes konkrete vedtak og gjennomføres tiltak for å minske støyen fra trafikken i Borgarveien, fortrinnsvis ved å begrense tungtrafikken. Beboerne opplever at det fra Gamlebyveien mot Rema/Borgarkrysset er to svært uoversiktlige svinger, samt en rekke til dels farlige kryss og utkjørsler. Argumentasjonen i detaljreguleringsplanen om at gang-/sykkelsti til sykehjemmet skal redusere biltrafikken i Borgarveien, må anses som i beste fall å være naiv tankegang. Det forventes at det foretas nye analyser med hensyn til støy og trafikk, og at det blir foretatt støyberegninger/målinger for vurdering av tiltak mot økt støy og trafikk i Borgarveien. Det er ønskelig at det etableres en egen adkomst for tungtrafikk til sykehjemmet vis-a-vis innkjøring til Mineberget ved eksisterende innkjøring til Ekkohuset. Dette gjør at borettslagets leiligheter inntil Borgarveien slipper økt støy og forurensing fra tungtrafikken. Borgarveien vest for denne nye innkjørselen bør stenges for tungtrafikk. Borgarveien borettslag ønsker at dagens fartsgrense revurderes med tanke på trafikksikkerheten til fotgjengerne. Det uttrykkes bekymring for at det skal peles i det leirholdige området der bygningsmassen skal oppføres. Det kreves en forsikring og garanti i forhold til setningsskader. Byggegrensen mot Borgarveien ønskes flyttet slik at de eksisterende boligene sikres gode solforhold. Når det gjelder eventuelle støy-/trafikkdempende tiltak, bes det om at borettslaget blir tatt med i beslutningsprosessen ettersom valg av løsning(-er) kan få relativt store konsekvenser for deres bomiljø. Trafikkreguleringer i Borgarveien ivaretas ikke i reguleringsplanen. Heller ikke privatrettslige forhold som forsikringer/garantier osv. Det er lagt inn byggegrense i det nordvestre hjørnet av tomta. Dette arealet vil da bli benyttet til parkering. Dermed unngår man bebyggelse som hindrer sol og utsikt for de boligene som har uteoppholdsareal mot sør på den andre siden av Borgarveien. Side 6 av 7

7 Økonomiske konsekvenser Ikke relevant. Konsekvenser levekår/folkehelse Ut over de samfunnsmessige fordelene ved utvidelse av sykehjemstilbudet legger planforslaget opp til utvidelse av gang- og sykkelveinettet i området, og styrker forbindelser til eksisterende turveinett. Dette er positivt for folkehelsen. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant. Vurdering Areal for utbygging av sykehjemmet (OPT) er lite detaljert framstilt på plankartet. Dette vil gi fleksibilitet for endringer av bebyggelsen i detaljprosjekteringsfasen. Samtidig vurderes foreslåtte reguleringsbestemmelser å gi tilstrekkelig forutsigbarhet og rammer for tilpasning, kvalitet og utnyttelse av arealene. Etter høringsinnspillene er det tatt noe mer i planbeskrivelsen og bestemmelsene om høydevirkningen og tilpasning til omgivelsene. Rådmannens vurdering er at hensynet til landskap og naturmangfold er ivaretatt i planforslaget. Parkeringskravene er også endret etter høringen. Kravet relaterer seg nå til antall m² bygningsmasse og ikke til antall ansatte og beboere. Rådmannen vurderer at parkeringskravet nå er letter å forholde seg til. Utbygging av nytt sykehjem vil medføre økt biltrafikk. Støyberegningen i planbeskrivelsen viser en beskjeden utvidelse av gul støysone (økt støybelastning) for boliger nord for planområdet. På sykehjemstomta gir trafikkøkningen en større utvidelse av gul støysone pga. at arealet er ubebygd. Det er etter høringen lagt inn en utvidet byggegrense i det nordvestre hjørnet av tomta. Dette arealet vil da bli benyttet til parkering. Dermed unngår man også bebyggelse som hindrer sol og utsikt for de boligene som har uteoppholdsareal mot sør på den andre siden av Borgarveien. Støysonen vil derfor kun berøre byggetrinn to. Denne bebyggelsen er det ikke avklart plassering og utforming på. Eventuelle avbøtende tiltak avhenger av områdets utforming. Planforslaget har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter høring og offentlig ettersyn, og innkomne faglige råd og merknader er hensyntatt på en rekke punkter. Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er nødvendig med nytt offentlig ettersyn. Det foreligger nå ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte planforslaget godkjennes. Side 7 av 7

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 09/2473-16 Arknr.: GNR 141/91 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 14/10 20.04.2010 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer