SIKKERHETSDATABLAD I henhold til artikkel 31 og Tillegg II av EU REACH bestemmelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD I henhold til artikkel 31 og Tillegg II av EU REACH bestemmelsen"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktnavn : 1.2 Identifiserte : Halvledere bruksområder Frarådde bruksområder : Ikke kjent. 1.3 Firma : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium E-post adresse (HMS-Datablad) : Kundetjeneste : English Tel: Deutsch Tel: Français Tel: Italiano Tel: Español Tel: Nødtelefonnummer : Dow Corning (Barry U.K. 24h) Dow Corning (Wiesbaden 24h) Dow Corning (Seneffe 24h) Fax: Tel: Tel: Tel: VIKTIGSTE FAREMOMENTER 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen I henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF: R11 Meget brannfarlig. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. 2.2 Merkelementer Merking i henhlod til EEC-direktiv Inneholder : Trimetokst(metyl)silan Symboler : F Meget brannfarlig Xi Irriterende R-setninger : R11 Meget brannfarlig. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. 1 av 10

2 S-setninger : S23(S) Unngå innånding av sprøytetåke. S23(V) Unngå innånding av damp. S24 Unngå hudkontakt. S33 Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. S37 Bruk egnede vernehansker. S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. 2.3 Andre farer Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. 2 av 10

3 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING. Kjemisk karakteristikk: Silikon harpiksløsning I henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF: Navn CAS-nr. EINECS/ ELINCS No. REACH registrerings nummer Kons.(ve kt%) Klassifisering Oktametyltrisiloksan ,0 R10 Dimetyl, metylmetoksy, fenylmetoksy siloksan med metyl og fenyl silseskioksaner Fritatt eller ikke tilgjengelig - 30,0 Stoff med yrkeshygienisk eksponeringsgrenser (EU) Toluen ,0 F R11 Xi R38 Xn R48/20 R65 Xn, Repr. Cat. 3 R63 R67 Trimetokst(metyl)silan ,7 R43 F R11 I henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008: Navn CAS-nr. EINECS/ ELINCS No. REACH registrerings nummer Kons.(ve kt%) Klassifisering Oktametyltrisiloksan ,0 Brennbar væske: Kategori 3 - H226 Dimetyl, metylmetoksy, fenylmetoksy siloksan med metyl og fenyl silseskioksaner Fritatt eller ikke tilgjengelig - 30,0 Stoff med yrkeshygienisk eksponeringsgrenser (EU) Toluen ,0 Brennbar væske: Kategori 2 - H225 Hudetsing / Hudirritasjon: Kategori 2 - H315 Reproduserbar giftighet: Kategori 2 - H361d Spesifikk målorgan giftighet - enkel utsettelse (Inhalering - damp): Kategori 3 (narkotiske virkninger) - H336 Spesifikk målorgan giftighet - gjentatt utsettelse (Inhalering): Kategori 2 (sentralnervesystem) Aspirasjonsfare: Kategori 1 - H304 Trimetokst(metyl)silan ,7 Brennbar væske: Kategori 2 - H225 Hudsensibilisering: Kategori 1 - H317 3 av 10

4 For den fulle teksten til R setningene nevnt i denne Seksjonen, se Seksjon 16. For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16. CLP klassifikasjonene er basert på all gjeldende tilgjengelig data som inkluderes fra kjente internasjonale organisasjoner. Disse klassifikasjonene utsettes for revidering etterhvert som mer informasjon blir tilgjengelig. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førsthjelpstiltak: Øyekontakt : Skyll med vann. Hudkontakt : Skyll med vann. Tørk av. Sørg for legetilsyn. Hvis produktet innåndes : Flyttes ut til frisk luft. Svelging : Sørg for legetilsyn. 4.2 De viktigste symptomer/virkninger, akutte og utsatte : Kan gi allergi ved hudkontakt. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING 5.1 Passende brannslukningsmiddel Uegnende brannslukningsmidler : Ved store branner bruk AFFF alkoholkompatibelt skum eller vannspray (tåke). Ved små branner bruk AFFF alkoholkompatibelt skum, CO2 eller vannspray (tåke). Vann kan brukes for å kjøle ned brannutsatte beholdere. : Ikke kjent. 5.2 Farer ved brannslukking : Brannen utvikler seg mer voldsomt enn forventet. Dampene er tyngre enn luft og kan vandre langs bakken til fjerntliggende antennelseskilder. Elektrostatiske ladninger kan bli dannet når produktet overføres mellom beholdere. Pass på at alt utstyr er jordet. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Farlige forbrenningsprodukter 5.3 Spesielt verneutstyr / prosedyrer : Termisk nedbrytning av dette produktet under brann og svært høye varmetilstander kan utvikle følgende nedbrytningsprodukter: Silika. Karbondioksid og spor av ufullstendig forbrente karbonforbindelser. Formaldehyd. Svovelforbindelser. Metallforbindelser. : Bruk åndedrettsvern med egen luftforsyning og beskyttelsesdrakt. Bestem behovet for evakuering eller isolering av området i henhold til din lokale plan for nødsituasjoner. Bruk vannspray holde beholdere som er utsatt for brann kalde. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer 6.2 Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø : Bruk åndedrettsvern med egen luftforsyning og beskyttelsesdrakt. Bestem behovet for evakuering eller isolering av området i henhold til din lokale plan for nødsituasjoner. Fjern alle antennelseskilder. : Forhindre spredning eller at produktet kommer til avløp eller vassdrag ved hjelp av sand, jord eller andre egnede sperremidler. 4 av 10

5 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing : Bestem behovet for evakuering eller isolering av området i henhold til din lokale plan for nødsituasjoner. Fjern alle antennelseskilder. Svært store utslipp skal fanges opp ved demning, og lignende prosedyrer. Mopp, tørk eller sug opp med absorberende materiale og plasser i en beholder med lokk. Utslipp av produktet danner en ekstremt glatt overflate. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 7.1 Råd om sikker håndtering : Generell ventilasjon er påkrevd. Punktventilasjon er anbefalt. Unngå kontakt med hud og øyne. Innånd ikke sprøytestøv eller aerosoler. Innånd ikke damp. Må ikke inntas. Må ikke tømmes i kloakkavløp. 7.2 Lagringsanvisning : Lagres i et brannsikkert, godt ventilert område. Elektrostatiske ladninger kan bli dannet når produktet overføres mellom beholdere. Pass på at alt utstyr er jordet. Hold beholderen tett lukket. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Lagringstemperatur: maksimum 32 C 7.3 Spesielle anvendelser : Referer til teknisk datablad tilgjengelig på anmodning. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 8.1 Kontrollparametere Navn CAS-nr. Eksponeringsgrenser Oktametyltrisiloksan ppm TWA-8h. Dow Corning rekomendasjon. Dimetyl, metylmetoksy, fenylmetoksy siloksan med metyl og fenyl silseskioksaner ppm 8h (Metanol) 130 mg/m3 8h (Metanol) Toluen ppm 8h 94 mg/m3 8h Trimetokst(metyl)silan ppm (8h TWA) - Dow Corning recommendation. 8.2 Eksponeringskontroll Ventilasjon : Se avsnitt 7. : Ventilasjon: Se avsnitt av 10

6 Personlig verneutstyr Åndedrettsvern : Egnet åndedrettsvern skal brukes hvis produktet brukes i store mengder, på lukket rom eller under andre forhold hvor man kan nå den administrative normen eller overskride den. Egnet åndedrettsvern skal brukes under omstendigheter hvor det kan dannes aerosol eller tåke. Avhengig av arbeidstilstandene, bruk en pustemaske med filter(e) AXP eller bruk selvstendig respirator. Valg av filtertype avhenger av mengden og typen av kjemikalie som håndteres på arbeidsstedet. Med hensyn til filterkarakteristikker, ta kontakt med din åndedrettsvernleverandør. Håndbeskyttelse : Kraftige og lange hansker som beskytter mot kjemikalier bør brukes og fjernes på riktig måte for å hindre skader på hud: Silver shield(tm). 4H(TM). Med hensyn til hanskers gjennombruddstid..., bør kontakt ta's med leverandøren av de kjemikalie bestandige vernehanskene. Øyen-/ansiktsvern : Vernebriller skal brukes. Hudbeskyttelse : Bruk tette verneklær ved behandlingen av dette produktet hvis det kan oppstå hudkontakt. Hygieniske tiltak : Det bør utvises god industriell hygiene. Hender skal vaskes, spesielt før inntak av mat og drikke og før røyking. Fjern forurensede klær umiddelbart. Annen informasjon : Disse forsiktighetsreglene er for håndtering ved romtemperatur. Bruk ved høye temperaturer eller aerosol/spray anvendelser kan kreve tilleggs forsiktighetsregler. For ytterligere informasjon angående bruken av silikoner / organiske oljer i forbruker aerosol anvendelser, vennligst referer til rådgivningsdokumentet angående anvendelsen av disse materielltypene i forbruker aerosolanvendelser som har blitt utviklet av silikonindustrien (www.sehsc.com) eller ta kontakt med Dow Corning kunde tjenestegruppen. Eksponeringskontroll for miljøet : Referer til seksjoner 6 og FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form : Væske. Farge : Gjennomskinnelig. Lukt : Meget lite. Kokepunkt/kokepunktinterv : 101 C all Flammepunkt : 16,1 C (Closed Cup) Eksplosive egenskaper : Nej Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Tetthet : 0,88 6 av 10

7 Viskositet : 1000 cst (25 C). Oksiderende egenskaper : Nej Den ovennevnte informasjonen er ikke tenkt brukt til å utarbeide produktspesifikasjoner. Dow Corning bør kontaktes før produktspesifikasjoner skrives. 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet : Dette produktet skiller ut metanol Stabilitet : Stabil under normale bruksforhold Mulighet for farlige reaksjoner : Ikke kjent Forhold som skal unngås : Fjern alle antennelseskilder 10.5 Materialer som skal unngås 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter : Kan reagere med sterke oksiderende agenter. : Termisk nedbrytning av dette produktet under brann og svært høye varmetilstander kan utvikle følgende nedbrytningsprodukter: Silika. Karbondioksid og spor av ufullstendig forbrente karbonforbindelser. Formaldehyd. Svovelforbindelser. Metallforbindelser. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Akutt giftighet: Øyekontakt : Kan forårsake forbigående ubehag. Hudkontakt : Store mengder i kontakt med betydelige hudoverflateområder kan forårsake systemiske negative virkninger. Hvis produktet innåndes : Kan gi svimmelhet, døsighet, omtåkethet, hodepine og kvalme og ved høyere konsentrasjoner, tap av bevissthet. Svelging : Danner metanol. Svelging av store mengder kan føre til systemiske negative virkninger og blindhet. Kronisk giftighet: Hudkontakt : Forlenget eller gjentatt hudkontakt kan føre til systemiske negative virkning. Gjentatt kontakt kan føre til sensibilisering og allergisk eksem. Hvis produktet innåndes : Forlenget eller gjentatt inhalering kan føre til systemiske negative virkninger. Svelging : Gjentatt svelging kan føre til systemiske negative virkninger. Toksikokinetikk, stoffskifte og spredning, : Farlige mengder kan absorberes gjennom huden. 7 av 10

8 1 2 Basert på tester av produktet Basert på tester med liknende produkter. 12. MILJØOPPLYSNINGER 12.1 Økotoksikologiske effekter Det forventes ingen skadelige virkninger på vannlevende organismer Persistens og nedbrytbarhet Dette produktet hydrolyseres i vann eller fuktig luft, det avgir metanol og organisk silisium Bioakkumulasjon Ingen risko for bioackumulerin antages Slipp ut i vann / Mobilitet i jord Effekter på renseprosessen i renseanlegg for kloakk: Det forventes ingen skadelig virkning på bakterier Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Ikke anvendeligt 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Produkt og emballasjeavhenting : Kvittes seg med i overensstemmelse med de lokale myndigheters bestemmelser. I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Vei / Jernbane (ADR/RID) FN-nr. : UN 1993 Riktig transportnavn : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(Octamethyltrisiloxane / Toluene) Klasse : 3 Emballasjegruppe : II Etiketter : 3 Båttransport (IMDG) 8 av 10

9 FN-nr. : UN 1993 Riktig transportnavn : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(Octamethyltrisiloxane / Toluene) Klasse : 3 Emballasjegruppe : II EmS. Fareseddel : F-E S-E Etiketter : flammable liquid Flytransport (IATA) FN-nr. : UN 1993 Riktig transportnavn : Flammable liquid, n.o.s.(octamethyltrisiloxane / Toluene) Klasse : 3 Emballasjegruppe : II Etiketter : Flammable Liquid 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER 15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Status EINECS : Alle stoffer er på liste eller fritatt. TSCA : Alle inngående stoffer er på liste eller unntatt. 9 av 10

10 16. ANDRE OPPLYSNINGER Dette produkt sikkerhetsdatabladert ble forberedt i henhold til artikkel 31 og Tillegg II av EU REACH bestemmelsene i tillegg til dets relevante endringer angående tilnærmelse av lover, bestemmelser og administrative forholdsregler når det gjelder klassifiseringen, pakkingen og merkingen av farlige stoffer og preparater. Vedkommende som tar imot dette produktdatabladet har ansvar for å forsikre seg om at informasjonen i dette HMS-databladet blir lest og forstått av alle som skal bruke, håndtere, deponere eller som på annen måte kommer i kontakt med produktet.hvis mottageren produserer blandinger som inneholder Dow Corning's produkter, så er det utelukkende mottagerens ansvar å sikre at all relevant informasjon fra Dow Corning's HMS-datablad blir overført til deres eget HMS-datablad i samsvar med artikkel 31 og Tillegg II av EU REACH bestemmelsene. All informasjon og instrukser gitt i dette sikkerhets databladet (SDS) er basert på gjeldende tilstand av vitenskapelig og teknisk kunnskap ved datoen som vises på nåværende SDS. Dow Corning skal ikke være ansvarlig for noen defekter i produktet dekket av dette SDS dersom en slik defekt ikke er påviselig tatt i betraktning gjeldende tilstand av vitenskapelig og teknisk kunnskap. Som uttalt ovenfor, har dette sikkerhets databladet blitt forberedt i overensstemmelse med gjeldende europeisk lov. Hvis du kjøper dette materialet utenfor Europa hvor overensstemmelseslover kan variere, må du be din lokale Dow Corning leverandør om å få tilsendt en SDS som gjelder for det landet hvor produktet selges og skal brukes. Vennligst merk at utseendet og innholdet til SDS kan variere mellom forskjellige lands overensstemmelseskrav. Skulle du ha noen spørsmål, vennligst be om råd hos din lokale Dow Corning leverandør. Informasjonskilde: Intern data og informasjon som er offentlig tilgjengelig R10 Brannfarlig., R11 Meget brannfarlig., R38 Irriterer huden., R43 Kan gi allergi ved hudkontakt., R48/20 Helseskadelig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding., R63 Mulig fare for fosterskade., R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging., R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet H225 Svært brennbar væske og damp, H226 Brennbar væske og damp, H304 Kan være dødelig ved svelging og hvis det kommer inn i luftveiene., H315 Forårsaker hudirritasjon., H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon., H336 Kan føre til døsighet og svimmelhet., H361d Antatt å skade det ufødte barnet. 10 av 10

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn Andre identifikatorer : : Marine Fuel oil Fuel oil, residual 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG.

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Sid 1 (8) 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Firmanavn Kosan Gas Norge AS Besøkadresse Grenseveien 82

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 21224-32 PAN Indicator

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 21224-32 PAN Indicator Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer