Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal"

Transkript

1 Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Innkomne forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble gjennomført den med brev til berørte parter og ved avisannonse. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble også gjort kjent på Asker og Røyken kommuner og Jernbaneverkets nettsider under plankunngjøringer. Det er i alt kommet inn 18 uttalelser til planforslaget. Merknad G/bnr Innsender Dato nr 1 Fylkesmannen i Buskerud Buskerud fylkeskommune v/utviklingsavdelingen Statens vegvesen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Akershus fylkeskommune Norges vassdrags og energidirektorat Kari Hovind Torodd Kolbergsrud og Lars Kr. Wear Torodd Kolbergsrud og Lars Kr. Wear 10 96/13, 95/96, 96/9 Jon S. Hauknes, Katinka M. og Stein Kvale Fam. Tautra Grønseth, fam. Meyer Vevatne og fam. Jensen 12 Torodd Kolbergsrud Nedre Hallenskog Vel v/per Olaf Øxseth /7 Per Olaf Øxseth Terje Ø. Lønseth Beboerne i Tangenveien v/ Økseth, Uthaug, Hauknes, Miller og Kvale 17 79/12 Stein Underland Jan Egil Korsvik 19 Erik Underland Resymé av innkomne forhåndsuttalelser 1. Fylkesmannen i Buskerud Bemerker at kartgrunnlag medfølgende varsel om planoppstart er mangelfullt og bruken av ordet planprogram i teksten gir føringer om konsekvensutredning. Fylkesmannen påpeker at det er underlig med en midlertidig sykkelvei. Dette forutsettes klargjort når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 1

2 Hensynet til barn og unge, samt trafikksikker atkomst for gående og syklende, må vektlegges. Universell utforming må sikres og dette må redegjøres spesielt for i planen og sikres gjennom egne reguleringsbestemmelser. I forhold til naturmiljø må det i planarbeidet redegjøres for hvordan 8 12 i naturmangfoldloven er fulgt opp. Skitthegga med tilhørende kantvegetasjon må tas hensyn til i planforslaget. Jordvernhensyn er en forutsetning. Planen inkluderer ny gang og sykkelvei. Denne er permanent og ikke midlertidig slik det fremgår av varslingsannonsen. Hensynet til universell utforming, naturmiljø, trafikksikker fremkommelighet for myke trafikanter, og barn og unges interesser er ivaretatt i planen. Det er redegjort for hvordan planen imøtekommer bestemmelser i naturmangfoldlovens 8 12, og valg av traséalternativ for ny vei er gjort av hensyn til naturmiljø. Underveis i planarbeidet er den sørligste delen av ny vei lagt om slik at arealbeslag i dyrket mark minimeres. 2. Buskerud fylkeskommune v/utviklingsavdelingen Kommenterer at kartet som medfølger varsel om planoppstart er av en målestokk og kvalitet som gjør det umulig å se planens eksakte avgrensing. Varselet er også svært sparsommelig med opplysninger om planarbeidet. Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Dette er derimot registrert i planområdets nærhet. Kulturminneregistreringer må derfor utføres og bekostes av tiltakshaver, der totalsummen eksklusive gravemaskinfører er anslått til kr For nyere tids kulturminner gjøres det oppmerksom på at kulturlandskapet innenfor hele planområdet har kvaliteter. I varselet om planoppstart bør det komme klart frem hvorvidt Hallenskog stasjon skal legges ned eller ikke. Hvis dette er tilfellet, må det anlegges tilfredsstillende gang og sykkelvei til Heggedal stasjon, og det må iverksettes ordninger som ivaretar sikker skoleskyss. I forhold til sanering av planoverganger, bemerkes det at bygging av overgang vil kunne føre til at elveleiet må justeres noe og at fundamentering kan bli vanskelig, grunnet flomsituasjonen i Skitthegga. Det opplyses om at det er utarbeidet flomsonekart for Skitthegga, og henstilles om at Jernbaneverket oppretter særskilt kontakt med NVE med tanke på dimensjonering av bruer og kulverter. I forhold til gang og sykkelvei, påpekes det at det er vanskelig å se for seg at dette kan være av midlertidig art. Det påpekes også at forholdene er ideelle for gang og sykkelvei langs Spikkestadbanen, slik det fremgår av revidert kommuneplan. Det er derfor vanskelig å skjønne at det skal reguleres gang og sykkelvei langs Underlandsveien, hvor det er svært trangt. Buskerud fylkeskommunen v/utviklingsavdelingen gjennomførte befaring av planområdet Buskerud fylkeskommunens brev av oppsummerer at på bakgrunn av befaringen ble avgjort at området rett syd for Myra i Røyken kommune er "av en slik karakter at en maskinell søkesjakting ikke ville være hensiktsmessig". Registreringen av de omtalte innmarksområder bortfalte dermed. Krav om maskinell søkesjakting opprettholdes imidlertid for innmarksområdene på gnr.17 bnr 5, Tronstad Røyken kommune. Buskerud fylkeskommune anbefaler i tillegg en visuell overflatebefaring samt steinalderstikking i utmarka innenfor plangrensa. Oppdatert flomsonekart for Skitthegga er lagt til grunn for planen. 2

3 Hallenskog stasjon skal legges ned, for å oppnå målet om økt frekvens langs Spikkestadbanen. Gangog sykkelvei frem til Heggedal stasjon inngår i planarbeidet, for å gi en trygg og miljøvennlig atkomst til stasjonen. Denne skal være permanent, og ikke midlertidig slik det fremgår av varslingsannonsen. Det er vanskelig å se for seg hvor gang og sykkelveien ellers skulle legges hvis ikke langs Underlandsveien. F.eks. det å anlegge gang og sykkelvei inntil jernbanetraseen viser seg å ha flere utfordringer. Bl.a. er løsning langs jernbanen i strid med Jernbaneverkets tekniske regelverk. I tillegg vil løsningen komme i konflikt med blant annet jordverninteresser, flomfare og hensyn til biologisk mangfold ved Skitthegga. 3. Statens vegvesen Uttaler at de ser positivt på planarbeidet og har for øvrig ingen merknader. 4. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Har ingen konkrete merknader, og henviser til aktuelle overordnede føringer som gjengitt i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 13. mai Akershus fylkeskommune Påpeker at de topografiske forholdene tilsier at planområdet innenfor Asker kommune har potensial for fornminner uten synlig markering. Arkeologisk registrering er derfor påkrevd, og anslått til å koste , der tiltakshaver selv bekoster gravemaskin med fører. Småbruket Haugen gård er Sefrak registrert, og kommunen bør i forbindelse med planarbeidet vurdere om bygningen og eventuelt småbruket, skal reguleres til hensynssone bevaring. Fylkesrådmannen minner om ivaretakelse av Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen og viktigheten av trygge ferdselsårer for myke trafikanter under byggeperioden og som en del av utbyggingen. Alle nye samferdselsanlegg skal være universelt utformet. Tiltak i reguleringsplanen skal ikke redusere muligheten til å oppfylle kravene i forskrift FOR nr 1446: om rammer for vannforvaltningen. Tiltakshaver vil gjennomføre arkeologisk registrering av planområdet som stipulert. Det at en bygning er SEFRAK registrert utløser ikke vanligvis behov for hensynssone. En endelig vurdering av behov for hensynssoner vil bli gjort på bakgrunn av resultater fra kulturminneregistreringene. Haugen småbruk til hensynssone avklares i dialog med kommunen. Krav om universell utforming ved etablering av nye samferdselsanlegg er ivaretatt i planen. Barn og unges interesser er sikret ved tilrettelegging av trygge ferdselsårer for myke trafikanter. Hensyn til føringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen forutsettes i planen ivaretatt gjennom miljøoppfølgingsplan i tilknytning til prosjekteringsfasen, og hensynssone langs Skitthegga. 6. Norges vassdrags og energidirektorat Opplyser at NVE utarbeider flomsonekart for Skitthegga for den aktuelle strekningen. NVE kan også hjelpe til med å vurdere flomhøyder og vannføringer på strekninger før flomsonekartet ferdigstilles. Anbefaler at det i planarbeidet sees på om noen av punktene der Spikkestadbanen krysser 3

4 Skitthegga er begrensende i forhold til flom, og vurdere å utvide kapasiteten ved disse. NVE er kjent med dårlige grunnforhold på strekningen. I planarbeidet må det gjøres vurderinger av hvorvidt tiltakene som planlegges vil kunne medføre økt skredfare for nærliggende bebyggelse, viser til NVEs retningslinjer Flaum og skredfare i arealplanar (2/2011). NVE har blitt underrettet om anbefalt trasé for ny atkomstvei. JBV oppfatter det slik at flomsonekartet ikke blir ferdig innen nærmeste framtid og har ikke fått tilbakemelding fra NVE på oversendte materiale. Veien vil ikke krysse Skitthegga, og legges høyere enn elven og inn mot fjellet av hensyn til flomrisiko og skredfare. Løsningen bør kvalitetssikres av NVE. Planen legger ikke opp til endringer i jernbanetraseen, og det er derfor ikke gjort egne vurderinger knyttet til flomforhold der traseen krysser Skitthegga. 7. Kari Hovind Ber om at det i planarbeidet medtas at boliger i Trondstadkleiva og nærliggende veier ikke er tilknyttet offentlig kloakk. Spillvannsledning i Underlandsveien er sannsynligvis nærmeste eventuelle fremtidige tilkobling. Dersom jernbane og trasé skal endres ønskes det tilrettelegging for at kloakk kan krysse denne uten ytterligere graving/endring i fremtiden, ved at rør dimensjonert for antatt fremtidig bruk legges klart der det er mest hensiktsmessig for en senere tilkobling. Eventuelt muligheter for å etablere rør for vann og avløpsledninger i forbindelse med ny atkomstvei vil bli vurdert i forbindelse med ny byggeplan. 8. Torodd Kolbergsrud og Lars Kr. Wear Ønsker som grunneiere av 17/5 og 17/11 å omregulere areal i Rødsåsen fra LNF til boligformål. Arealet består av mye skog med lav bonitet, samt fjell. Det er ikke dyrkbar mark med i forslaget. Påpeker mulighet med synergi når det gjelder kloakkering via plan om ny vei. Tangenveien er en smal atkomstvei og det vil ikke være aktuelt å øke antall brukere av denne. Forslaget vedrørende kloakkering av ny vei er denne reguleringsplanen uvedkommende. Således er dette ikke medtatt i planarbeidet. 9. Torodd Kolbergsrud og Lars Kr. Wear Innspill til ovennevnte merknad. Hele arealet er i gangavstand til offentlig kommunikasjon (Heggedal og Hallenskog stasjon). Ser for seg et samarbeid med Asker kommune, som også arbeider med regulering av Rødsåsen på Asker siden. Tangenveien er en smal atkomstvei og det vil ikke være aktuelt å øke antall brukere av denne. Forslaget vedrørende kloakkering av ny vei er denne reguleringsplanen uvedkommende. Således er dette ikke medtatt i planarbeidet. 10. Jon S. Hauknes, Katinka M. og Stein Kvale Foreslår ny atkomstvei fra Haugenlia som går øst for Skitthegga og kobler seg på Tangenveien i en sving nord for eiendom 17/7, se kart. Fremhever dette alternativet som det beste av samtlige, også fordi tilrettelegging for tilkobling av kloakk fra Asker kommune kan tilrettelegges samtidig. 4

5 Ny atkomst til Tangeveien fra Åmotveien fremholdes å være for bratt, og atkomst via eiendom 96/13 anses som uaktuell, da dette vil ødelegge deres eiendommer. Det foreslåtte alternativet, med ny atkomstvei til Tangenveien og Haugen gård via Haugenlia vil ha uakseptable stigningsforhold og medføre større terrenginngrep sammenliknet med valgt løsning. Veien vil også ha negative konsekvenser for Haugen gård ved nærføring av ny vei ved gårdens hovedbygg og økt trafikk og støyproblematikk som følge av dette. På samme måte vil en påkobling til Tangenveien ved Tangen gård beslaglegge deler av arealene til eiendom 17/7 som også per i dag er oppstykket av Tangenveien. Nærheten til Skitthegga vil kunne føre til at veien blir flomutsatt, noe som unngås med valgt løsning. For øvrig er valgt løsning delvis sammenfallende med foretrukket løsning, men ny vei er i valgt løsning lagt lenger øst, for å unngå flomproblematikk og konflikt med arealbruk. Beboerne i Tangenveien får fortsatt atkomst via denne. De negative konsekvensene dette medfører i form av lenger kjørevei mot Asker er beskrevet i planforslaget. 11. Fam. Tautra Grønseth, fam. Meyer Vevatne og fam. Jensen Merknaden tar for seg alternativet som forutsetter å benytte Åmotveien som atkomst for eiendommer i Tangenveien. Det påpekes at denne veien er for smal til at møtende trafikk kan passere normalt, og at en utvidelse med kryss og økt trafikk vil være uforenlig med gangtrafikk. Den nye forbindelsen vil måtte bygges i et meget bratt terreng, noe som medfører store fyllinger og inngrep, samt store inngrep i regulert friluftsområde. Ny veiforbindelse krysser regulert turvei, som hevdes å være eneste sikre skolevei for barn i området. Ny veiforbindelse vil også umuliggjøre atkomst til felles lekeareal for barn i Åmotveien på gnr/bnr 79/658. Ny veiforbindelse må også krysse bekk i dagen. Tangenveien vil ikke kobles på Åmotveien. Beslutningen var sammenfallende med de kommentarer merknaden fremsetter 12. Torodd Kolbergsrud Påpeker at ett av hans jorder vil bli delt i to i alternativene for mulige nye veitraseer for tilknytning av Haugen Gård og Tangenveien til Underlandsveien, og at fundamentering for Underlansveiens kryssing av jernbanen med bro, trolig også vil gå utover hans jorde. Foreslår at Underlandsveien legges om til der man hadde tenkt at Tangenveien skulle gå ut og føre denne i bro over jernbanen nærmere Heggedal. Dette kan føre til at mindre dyrka mark blir berørt. Samtidig er det grunn til å anta at det vil bli en trafikkøkning i Hallenskog for å komme til Heggedal stasjon etter at Hallenskog stasjon nedlegges i Ønsker også en forsikring om at planovergangen til jordet på andre siden av jernbanen ikke vil berøres. Ny veitrasé er flyttet til utkanten av det omtalte jordet for å unngå at jordet deles i to og for å minimere arealbeslag i dyrket mark. Planovergangen under Underlandsveien inngår ikke denne reguleringsplanen. Private planoverganger baserer seg på gamle avtaler. Generelt sett gir slike planoverganger ikke umiddelbart plikt til Jernbaneverket å tilrettelegge for store landbruksmaskiner. 5

6 13. Nedre Hallenskog Vel v/per Olaf Øxseth Gir et nytt forslag til veiløsning for de eiendommer som mister forbindelse med Underlandsveien ved at planovergangene fjernes. Påtenkt bro flyttes rett nord for kommunegrensen Asker/Røyken, med ny Underlandsvei sørover langs jernbanelinjen frem til Hallenskog stasjon, deretter langs en gammel sportrasé fram til gammelt steinbrudd, så langs fjellet på østsiden av dalen til den møter Underlandsveien. Det påpekes blant annet at ingen bebodde tomter berøres, og beboere som berøres av fjerning av planoverganger vil få kortere vei til Heggedal i og med nevnte alternativ. Forbedret trafikksikkerhet samt mulighet for innfartsparkering ved Hallenskog som følge av forslaget nevnes også. Hvis forslaget er uakseptabelt, ønskes veien framført som foreslått Alt. A ved Rambølls presentasjon Traséalternativet som er foreslått vil ligge nær Skitthegga og følgelig være utsatt for flom. Løsningsforslaget er derfor vurdert som utilstrekkelig, ved at dagens flomproblematikk vil videreføres dersom forslaget iverksettes. I tillegg berører forslaget jordbruksområder over en lengre strekning. Hallenskog stasjon er vedtatt nedlagt og et veisystem som tilrettelegger for innfartsparkering her, vil derfor være unødvendig. En forutsetning for planen er at ny bro skal oppføres sør i planområdet, noe som også legger føringer på valg av ny veitrasé. Rambølls alternativ A er ønsket dersom foreslått løsning ikke er gjennomførbar. I alternativ A, som går på østsiden av Spikkestadbanen, oppstår den samme problematikken som skissert overfor. Grunnet dette kan merknaden ikke etterkommes. 14. Per Olaf Øxseth Støtter Tangenveien Vellags forslag om alternativ atkomst, hvor ny vei legges fra Haugenlia og på nedsiden av Tangenveien, forbi Haugen gård på oversiden og hele veien fram til Tangen gård. Fordeler ved dette inkluderer blant annet få inngrep i natur, mindre risiko mht grunnforhold samt mulighet for å benytte veiene som gang og sykkelvei. Om foreslått alternativ ikke lar seg gjennomføre, ønskes Rambølls alternativ om å føre veien opp i den eksisterende Tangenveien, for så å koble seg på Åmotveien. Gir uttrykk for at en flytting av kommunegrensen vil være fordelaktig, slik at hele Tangenveien blir tilknyttet Asker kommune. Anbefaler også at det oppføres en gang og sykkelbro over jernbanen, ved eksisterende overgang for Tangenveien. Dette gir atkomst til gang og sykkelvei i Tangenveien. Foreslått alternativ 1, med ny atkomst via Haugenlia, vil ha uakseptable stigningsforhold og medføre større terrenginngrep sammenliknet med valgt løsning. Skissert løsning sør for dette, er lik løsningen som beskrives i planforslaget. De negative konsekvensene dette medfører i form av lenger kjørevei mot Asker for beboerne i Tangenveien, er fremhevet i planforslaget. Alternativ 2, tilkobling til Åmotveien, vil medføre til dels store oppfyllinger, som utløser behov for støttekonstruksjoner. En forlengelse av Tangenveien vil gi bratt stigning i ny forbindelse mellom Tangenveien og Åmotveien. Veiløsning mot Åmotveien vil også gi store terrenginngrep. Grunnet dette kan merknaden ikke etterkommes. 15. Terje Ø. Lønset Viser i tekst og bilder flomsituasjonen i Skitthegga den , som blant annet førte til at 6

7 Spikkestadbanen ble stengt i en periode. Det ble målt 45.3 mm nedbør ved Asker målestasjon, noe som ikke anses som ekstremt. Det påpekes at det kun er gjort ett tiltak for å dempe flom de siste 50 år, ved å senke damkrona i Kistefossdammen med 1 meter. Regulering av Kistefossdammen kan bidra til å senke vannstanden i Skitthegga, men denne reguleringsmuligheten benyttes ikke i dag. Vann med reguleringsmulighet kan benyttes som fordrøyningsmagasin. Sterk utbygging i området gjør at naturlig demping i terrenget blir borte. Dette gjør det nødvendig med flomdempende tiltak. Merknaden tas til orientering. Ny vei legges høyere enn Skitthegga for å unngå flomproblematikk. 16. Kathinka Mars Kvale, beboerne i Tangenvn rep. ved Økseth, Uthaug, Hauknes, Miller og Kvale Mener den beste løsningen for beboerne i Tangenveien er å ankomme fra ny vei i Haugenlia. Denne legges på nedsiden av blokkene og på nedsiden av Tangenveien, hele veien fram til Tangen gård. Påpeker at dette kan bli en ny god atkomst for Haugen gård, ved at veien passerer dennes låve. Foreslått trasé er beskrevet i gamle kart. Fordeler ved forslaget er at grøntområder skånes, samt at ustabile grunnforhold unngås, og det vil medføre en forbedring mht flomproblematikken. Alternativene med nedfart/atkomst fra Åmotveien er ikke ønskelig, da dette er for bratt og ødelegger eiendommene i Tangenveien 6, 8 og 10 i altfor stor grad. Merknaden gir en sammenstilling av fordeler og ulemper ved eget alternativ, samt alternativene til Nedre Hallenskog Vel og Stein Underland (se nedenfor). Konkluderer med at eget alternativ er det beste, bla med utgangspunkt i mulighet for tilkobling til kloakk til eiendommene i Tangeveien, samt at flomproblematikken unngås. Se kommentar til merknad 10. I forhold til en påkobling fra Tangenveien til Åmotveien, tas merknaden til følge. 17. Stein Underland Påpeker nødvendigheten av å utrede ny atkomst til sin eiendom med gnr/bnr 79/12 og landbrukseiendommen Haugen gård. Viser til konkrete planer for gjenopptakelse av drift med dyr, og at hans sønn har odel på gården. Foreslår å lage en ny egen bro fra snuplassen i Hallenskog v/kommunegrensen. Underland kan så kjøre på egen grunn til sin eiendom, men påpeker at forslaget kan utvides til å ta med beboere i Tangeveien, ved at veien ledes frem til eksisterende veisystem i Tangenveien. Foreslått gangbro ved Tangenveien kan da utelates, da ny bro ved haugen gård også har funksjon som gangbro. Ønsker ikke mye trafikk forbi eget gårdbruk, som i forslaget fra Nedre Hallenskog Vel. Det valgte løsningsforslaget forutsetter at det bygges bro lenger sør enn merknadens foreslåtte løsning. Foreslått broløsning er vurdert meget kostbar og vil føre til uønsket inngrep i Skitthegga som vil utløse kostbare og vanskelige kompensasjonstiltak. Veien føres frem til planlagt ny bro sør i planområdet, og alternative broløsninger er derfor ikke aktuelt. Merknaden foreslår atkomst til Haugen gård på egen grunn, fra ny vei i dalbunnen parallelt med jernbanen. Som påpekt i merknaden, har dalbunnen dårlige grunnforhold og er flomutsatt. En slik veiløsning vil derfor være lite egnet, spesielt siden dette blir eiendommens eneste atkomst. 7

8 Den foreslåtte løsningen i planforslaget, vil ikke gi økt trafikk forbi Haugen gård, ved at Haugen gård er den eneste eiendommen som får ny atkomst fra den nordligste delen av ny vei. Flomproblematikken løses også ved at ny vei legges inn i fjellskråningen. Negative konsekvenser som lengre kjørevei mot Heggedal fremheves i planforslaget. 18. Jan Egil Korsvik Protesterer mot fremtidig nedleggelse av Hallenskog stasjon. Stasjonen er dimensjonert for lange tog, og det kreves ingen investeringer for å beholde den. Påpeker at det ikke finnes noe annet kollektivtilbud i området, og at å etablere bussruter er umulig grunnet underdimensjonerte broer og veier. Veien mellom Hallenskog og Heggedal er uegnet for gående. Parkeringskapasiteten ved Heggedal stasjon er sprengt, og faren for at folk kjører lenger når man først er nødt til å bruke bil til togstasjonen, påpekes. Det er vedtatt at Hallenskog holdeplass skal nedlegges for å bidra til en mer robust rute m/15 min. snutid på Spikkestad. Merknaden faller ikke innenfor reguleringsplanens formål og virkeområde. 19. Erik Underland Stiller spørsmål om hvorfor ikke den første planovergangen sør for Heggedal stasjon ikke omfattes av planarbeidet. Påpeker samtidig støyproblematikk som følge av at togene tuter hver gang de skal passere denne planovergangen. Arealer på østsiden av planovergangen som det refereres til, er i kommuneplanens arealdel regulert til lnf område, og kan derved nedlegges uten å måtte regulere på ny. Lydsignal fra passerende tog vil opphøre med nedleggelse av planoverganger. 8

Merknader til 17/7 m/fl Reguleringsplan Planfri overgang Hallenskog

Merknader til 17/7 m/fl Reguleringsplan Planfri overgang Hallenskog Merknader til 17/7 m/fl Reguleringsplan Planfri overgang Hallenskog Fylkesmannen i Buskerud Bemerker at kartgrunnlag medfølgende varsel om planoppstart er mangelfullt og bruken av ordet planprogram i teksten

Detaljer

VURDERING AV VEIALTERNATIVER REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD - HALLENSKOG - HEGGEDAL

VURDERING AV VEIALTERNATIVER REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD - HALLENSKOG - HEGGEDAL Beregnet til Beslutningsgrunnlag Dokument type Rapport Dato 2014-01-07 VURDERING AV VEIALTERNATIVER REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD - HALLENSKOG - HEGGEDAL VEIALTERNATIVER REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD - HALLENSKOG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Statens Vegvesen, Region øst v/ulveseth og Håland Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Ved henvendelse vennligst oppgi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-210 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-210 Saknr.: 02/140 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Region øst Moss kontorsted Mars 2015 Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Vedlegg til detaljreguleringsplan PlanID: 010526031 B3: av uttalelser COWI AS 1 2 Innhold 1 Generelt... 3 2 Oversikt... 3 3 og kommentarer

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

78/18 m fl. Reguleringsplan for Spikkestadbanen sør for Heggedal Utleggelse til offentlig ettersyn

78/18 m fl. Reguleringsplan for Spikkestadbanen sør for Heggedal Utleggelse til offentlig ettersyn Rambøll Norge AS v/ Jørgen Biorn Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: TSKOVLI GBNR 78/- 28.06.2013 S11/3768 L40381/13 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S11/3768. 78/18

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse OMREGULERING BJORLIA HYTTEFELT NORD-ØST i Lesja kommune Planid:5120111 26.05.2011 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/2316-34+33+32+31+29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEI ENGA - HEM, GBNR 132/6,7, 12 M.FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 15/424 Arkivkode: FA - L12 Brann- og beredskapsrådgiver 1 Magne Eikanger Saksnummer Utvalg Dato 037/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø HTM-sak 119/13 R-268 Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/05247-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.12.2013 Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

Statens vegvesen Region øst. E16 Øye - Eidsbru, reguleringsplan for massedeponi Vang kommune

Statens vegvesen Region øst. E16 Øye - Eidsbru, reguleringsplan for massedeponi Vang kommune Statens vegvesen Region øst E16 Øye - Eidsbru, reguleringsplan for massedeponi Vang kommune Liste over innkomne merknader ved varsel om oppstart Resymé av merknadene med kommentarer fra vegvesenet 4. juni

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 21.05.2017 Referanse: 2016/875-6921/2017 Arkiv: 4/83 Vår saksbehandler: Camilla Anderson Direkte tlf. 47458630 Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes - 1. -gangsbehandling

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Vedlegg 15 Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Høringsperioden var 10.10.2015-20.11.2015. Det var ved høringsfristens utløp kommet inn til sammen 14 kommentarer og

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADBANEN, STREKNINGEN HENGEFOSS-HALLENSKOG.

REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADBANEN, STREKNINGEN HENGEFOSS-HALLENSKOG. REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADBANEN, STREKNINGEN HENGEFOSS-HALLENSKOG. SAK 73/2013 Møtedato: 11.06.2013 TILLEGGSNOTAT VEDRØRENDE EIENDOMMER SOM BERØRES AV FORESLÅTTE TILTAK LANGSMED UNDERLANDSVEIEN 1 EIENDOMMER

Detaljer

DEL AV MERÅKERBANEN - HELL

DEL AV MERÅKERBANEN - HELL STJØRDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING - Mindre endring DEL AV MERÅKERBANEN - HELL Plan ID: 2-033 B PLANBESKRIVELSE Dato for siste revisjon: 04.05.2011 MULTICONSULT Oppdrag: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser

Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser P040001 Hatlestad Gnr 82 bnr 84, 225 m.fl. Merknader begrenset høring Oversikt over merknader Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser: Brev datert: Hordaland Fylkesmann, Miljøvernavdelingen

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen Sak nr. Dato 033/17 Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017 031/17 Kommunestyre 11.05.2017 Detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato

SAKSFRAMLEGG. Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato SAKSFRAMLEGG Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: PLANPROGRAM FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/554-13 Dato: 04.10.17 DETALJREGULERING FOR KRINGSJÅVEGEN 188 MED DEL AV KRINGSJÅVEGEN SLUTTBEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

Forslag til BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADBANEN STREKNING HENGEFOSS/HALLENSKOG HEGGEDAL RØYKEN KOMMUNE

Forslag til BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADBANEN STREKNING HENGEFOSS/HALLENSKOG HEGGEDAL RØYKEN KOMMUNE Forslag til BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADBANEN STREKNING HENGEFOSS/HALLENSKOG HEGGEDAL RØYKEN KOMMUNE Dato: 28.05.2013 Bestemmelser er utfyllende i forhold til kommunedelplan for Slemmestad

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

NOTAT VEG OG TRAFIKK

NOTAT VEG OG TRAFIKK NOTAT VEG OG TRAFIKK FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR LAKSEVÅG, NYGÅRDSLIEN. GNR. 149, BNR. 5 OG 29 MFL. Plannr. P. 425.01.00 FOR WALDE BOLIG AS MAGNUS HELLAND AS 09.08.2005 Revidert 09.04.2010 1 Innhold

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1659 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 3716/2015 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 21.04.2015 26/15 Kommunestyret 23.04.2015 23/15

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Utvidelse av industriområde Pipelife Norge AS Surnadal

PLANBESKRIVELSE Utvidelse av industriområde Pipelife Norge AS Surnadal PLANBESKRIVELSE Utvidelse av industriområde Pipelife Norge AS Surnadal 11.12.2012 Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet... 6 4. Beskrivelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/704 /21463/11- PLNID 1745 Marit Engseth Telefon: 77 79 03 01 12.05.2011 PLAN- 1745- ADKOMSTVEG TIL SANDSLETTA I SKARSFJORD

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0222 Arkivsaksnr.: 12/718-32 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-19/13 03.06.2013

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

SOLE SKOG SKOLE OG IDRETTSANLEGG. Konsekvensutredning og reguleringsplan PLANPROGRAM FORSLAG 07.03.2008

SOLE SKOG SKOLE OG IDRETTSANLEGG. Konsekvensutredning og reguleringsplan PLANPROGRAM FORSLAG 07.03.2008 SOLE SKOG SKOLE OG IDRETTSANLEGG Konsekvensutredning og reguleringsplan PLANPROGRAM FORSLAG 07.03.2008 Innhold Planprogram Sole Skog skole og idrettsanlegg 1 Forslag til planprogram... 1 1.1 Generelt...1

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-233 Arkivsaksnr: 2011/5386-28 Saksbehandler: Bård Hubert Gustafson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013 1-233

Detaljer

INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET

INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET VEDLEGG 1 INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET 1. Liste over innkomne bemerkninger 1) Statens vegvesen, 05.12.07 2) Jernbaneverket, 18.12.07

Detaljer

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn SENTRALADMINISTRASJONEN Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Thea Holten 07.11.2013 2013/16544-2/109673/2013 EMNE L12 Telefon 22 05 56 69 Deres

Detaljer

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.10.2012 59303/2012 2010/1680 L12 Byplankontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 12/83 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/211 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling.

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Arkiv: PlanID - 0447.00, K2 - L12 Vår ref: 12/2323-30 Journalpostid: 15/26776 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0447.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Saksgang: Utval

Detaljer

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Innledning Melding om planarbeid for områderegulering av Linneheia boligområde ble kunngjort 13.04.10. Planprogrammet for reguleringen ble vedtatt av Teknisk utvalg

Detaljer

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201504859-18 Saksbehandler Nina Malo Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 25.08.2016 Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Steinnes Rø Planprogram for E18 Retvet-Vinterbro.

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/1668-18 Arkiv: 0304R1108 Dato: 06.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 17.06.2014 61/2014 Saksansvarlig Jan Petter Vad Arkiv: K2 - L12 Objekt: Arkivsaknr 08/1483 Sluttbehandling detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Vedlegg 1 Oppsummering og kommentarer til varsel om oppstart

Vedlegg 1 Oppsummering og kommentarer til varsel om oppstart Vedlegg 1 Oppsummering og kommentarer til varsel om oppstart Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble sendt til berørte parter i brevs form samtidig som det ble varslet ved annonse i Østlandets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 12/00529-18 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer