Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal"

Transkript

1 Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Innkomne forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble gjennomført den med brev til berørte parter og ved avisannonse. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble også gjort kjent på Asker og Røyken kommuner og Jernbaneverkets nettsider under plankunngjøringer. Det er i alt kommet inn 18 uttalelser til planforslaget. Merknad G/bnr Innsender Dato nr 1 Fylkesmannen i Buskerud Buskerud fylkeskommune v/utviklingsavdelingen Statens vegvesen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Akershus fylkeskommune Norges vassdrags og energidirektorat Kari Hovind Torodd Kolbergsrud og Lars Kr. Wear Torodd Kolbergsrud og Lars Kr. Wear 10 96/13, 95/96, 96/9 Jon S. Hauknes, Katinka M. og Stein Kvale Fam. Tautra Grønseth, fam. Meyer Vevatne og fam. Jensen 12 Torodd Kolbergsrud Nedre Hallenskog Vel v/per Olaf Øxseth /7 Per Olaf Øxseth Terje Ø. Lønseth Beboerne i Tangenveien v/ Økseth, Uthaug, Hauknes, Miller og Kvale 17 79/12 Stein Underland Jan Egil Korsvik 19 Erik Underland Resymé av innkomne forhåndsuttalelser 1. Fylkesmannen i Buskerud Bemerker at kartgrunnlag medfølgende varsel om planoppstart er mangelfullt og bruken av ordet planprogram i teksten gir føringer om konsekvensutredning. Fylkesmannen påpeker at det er underlig med en midlertidig sykkelvei. Dette forutsettes klargjort når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 1

2 Hensynet til barn og unge, samt trafikksikker atkomst for gående og syklende, må vektlegges. Universell utforming må sikres og dette må redegjøres spesielt for i planen og sikres gjennom egne reguleringsbestemmelser. I forhold til naturmiljø må det i planarbeidet redegjøres for hvordan 8 12 i naturmangfoldloven er fulgt opp. Skitthegga med tilhørende kantvegetasjon må tas hensyn til i planforslaget. Jordvernhensyn er en forutsetning. Planen inkluderer ny gang og sykkelvei. Denne er permanent og ikke midlertidig slik det fremgår av varslingsannonsen. Hensynet til universell utforming, naturmiljø, trafikksikker fremkommelighet for myke trafikanter, og barn og unges interesser er ivaretatt i planen. Det er redegjort for hvordan planen imøtekommer bestemmelser i naturmangfoldlovens 8 12, og valg av traséalternativ for ny vei er gjort av hensyn til naturmiljø. Underveis i planarbeidet er den sørligste delen av ny vei lagt om slik at arealbeslag i dyrket mark minimeres. 2. Buskerud fylkeskommune v/utviklingsavdelingen Kommenterer at kartet som medfølger varsel om planoppstart er av en målestokk og kvalitet som gjør det umulig å se planens eksakte avgrensing. Varselet er også svært sparsommelig med opplysninger om planarbeidet. Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Dette er derimot registrert i planområdets nærhet. Kulturminneregistreringer må derfor utføres og bekostes av tiltakshaver, der totalsummen eksklusive gravemaskinfører er anslått til kr For nyere tids kulturminner gjøres det oppmerksom på at kulturlandskapet innenfor hele planområdet har kvaliteter. I varselet om planoppstart bør det komme klart frem hvorvidt Hallenskog stasjon skal legges ned eller ikke. Hvis dette er tilfellet, må det anlegges tilfredsstillende gang og sykkelvei til Heggedal stasjon, og det må iverksettes ordninger som ivaretar sikker skoleskyss. I forhold til sanering av planoverganger, bemerkes det at bygging av overgang vil kunne føre til at elveleiet må justeres noe og at fundamentering kan bli vanskelig, grunnet flomsituasjonen i Skitthegga. Det opplyses om at det er utarbeidet flomsonekart for Skitthegga, og henstilles om at Jernbaneverket oppretter særskilt kontakt med NVE med tanke på dimensjonering av bruer og kulverter. I forhold til gang og sykkelvei, påpekes det at det er vanskelig å se for seg at dette kan være av midlertidig art. Det påpekes også at forholdene er ideelle for gang og sykkelvei langs Spikkestadbanen, slik det fremgår av revidert kommuneplan. Det er derfor vanskelig å skjønne at det skal reguleres gang og sykkelvei langs Underlandsveien, hvor det er svært trangt. Buskerud fylkeskommunen v/utviklingsavdelingen gjennomførte befaring av planområdet Buskerud fylkeskommunens brev av oppsummerer at på bakgrunn av befaringen ble avgjort at området rett syd for Myra i Røyken kommune er "av en slik karakter at en maskinell søkesjakting ikke ville være hensiktsmessig". Registreringen av de omtalte innmarksområder bortfalte dermed. Krav om maskinell søkesjakting opprettholdes imidlertid for innmarksområdene på gnr.17 bnr 5, Tronstad Røyken kommune. Buskerud fylkeskommune anbefaler i tillegg en visuell overflatebefaring samt steinalderstikking i utmarka innenfor plangrensa. Oppdatert flomsonekart for Skitthegga er lagt til grunn for planen. 2

3 Hallenskog stasjon skal legges ned, for å oppnå målet om økt frekvens langs Spikkestadbanen. Gangog sykkelvei frem til Heggedal stasjon inngår i planarbeidet, for å gi en trygg og miljøvennlig atkomst til stasjonen. Denne skal være permanent, og ikke midlertidig slik det fremgår av varslingsannonsen. Det er vanskelig å se for seg hvor gang og sykkelveien ellers skulle legges hvis ikke langs Underlandsveien. F.eks. det å anlegge gang og sykkelvei inntil jernbanetraseen viser seg å ha flere utfordringer. Bl.a. er løsning langs jernbanen i strid med Jernbaneverkets tekniske regelverk. I tillegg vil løsningen komme i konflikt med blant annet jordverninteresser, flomfare og hensyn til biologisk mangfold ved Skitthegga. 3. Statens vegvesen Uttaler at de ser positivt på planarbeidet og har for øvrig ingen merknader. 4. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Har ingen konkrete merknader, og henviser til aktuelle overordnede føringer som gjengitt i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 13. mai Akershus fylkeskommune Påpeker at de topografiske forholdene tilsier at planområdet innenfor Asker kommune har potensial for fornminner uten synlig markering. Arkeologisk registrering er derfor påkrevd, og anslått til å koste , der tiltakshaver selv bekoster gravemaskin med fører. Småbruket Haugen gård er Sefrak registrert, og kommunen bør i forbindelse med planarbeidet vurdere om bygningen og eventuelt småbruket, skal reguleres til hensynssone bevaring. Fylkesrådmannen minner om ivaretakelse av Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen og viktigheten av trygge ferdselsårer for myke trafikanter under byggeperioden og som en del av utbyggingen. Alle nye samferdselsanlegg skal være universelt utformet. Tiltak i reguleringsplanen skal ikke redusere muligheten til å oppfylle kravene i forskrift FOR nr 1446: om rammer for vannforvaltningen. Tiltakshaver vil gjennomføre arkeologisk registrering av planområdet som stipulert. Det at en bygning er SEFRAK registrert utløser ikke vanligvis behov for hensynssone. En endelig vurdering av behov for hensynssoner vil bli gjort på bakgrunn av resultater fra kulturminneregistreringene. Haugen småbruk til hensynssone avklares i dialog med kommunen. Krav om universell utforming ved etablering av nye samferdselsanlegg er ivaretatt i planen. Barn og unges interesser er sikret ved tilrettelegging av trygge ferdselsårer for myke trafikanter. Hensyn til føringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen forutsettes i planen ivaretatt gjennom miljøoppfølgingsplan i tilknytning til prosjekteringsfasen, og hensynssone langs Skitthegga. 6. Norges vassdrags og energidirektorat Opplyser at NVE utarbeider flomsonekart for Skitthegga for den aktuelle strekningen. NVE kan også hjelpe til med å vurdere flomhøyder og vannføringer på strekninger før flomsonekartet ferdigstilles. Anbefaler at det i planarbeidet sees på om noen av punktene der Spikkestadbanen krysser 3

4 Skitthegga er begrensende i forhold til flom, og vurdere å utvide kapasiteten ved disse. NVE er kjent med dårlige grunnforhold på strekningen. I planarbeidet må det gjøres vurderinger av hvorvidt tiltakene som planlegges vil kunne medføre økt skredfare for nærliggende bebyggelse, viser til NVEs retningslinjer Flaum og skredfare i arealplanar (2/2011). NVE har blitt underrettet om anbefalt trasé for ny atkomstvei. JBV oppfatter det slik at flomsonekartet ikke blir ferdig innen nærmeste framtid og har ikke fått tilbakemelding fra NVE på oversendte materiale. Veien vil ikke krysse Skitthegga, og legges høyere enn elven og inn mot fjellet av hensyn til flomrisiko og skredfare. Løsningen bør kvalitetssikres av NVE. Planen legger ikke opp til endringer i jernbanetraseen, og det er derfor ikke gjort egne vurderinger knyttet til flomforhold der traseen krysser Skitthegga. 7. Kari Hovind Ber om at det i planarbeidet medtas at boliger i Trondstadkleiva og nærliggende veier ikke er tilknyttet offentlig kloakk. Spillvannsledning i Underlandsveien er sannsynligvis nærmeste eventuelle fremtidige tilkobling. Dersom jernbane og trasé skal endres ønskes det tilrettelegging for at kloakk kan krysse denne uten ytterligere graving/endring i fremtiden, ved at rør dimensjonert for antatt fremtidig bruk legges klart der det er mest hensiktsmessig for en senere tilkobling. Eventuelt muligheter for å etablere rør for vann og avløpsledninger i forbindelse med ny atkomstvei vil bli vurdert i forbindelse med ny byggeplan. 8. Torodd Kolbergsrud og Lars Kr. Wear Ønsker som grunneiere av 17/5 og 17/11 å omregulere areal i Rødsåsen fra LNF til boligformål. Arealet består av mye skog med lav bonitet, samt fjell. Det er ikke dyrkbar mark med i forslaget. Påpeker mulighet med synergi når det gjelder kloakkering via plan om ny vei. Tangenveien er en smal atkomstvei og det vil ikke være aktuelt å øke antall brukere av denne. Forslaget vedrørende kloakkering av ny vei er denne reguleringsplanen uvedkommende. Således er dette ikke medtatt i planarbeidet. 9. Torodd Kolbergsrud og Lars Kr. Wear Innspill til ovennevnte merknad. Hele arealet er i gangavstand til offentlig kommunikasjon (Heggedal og Hallenskog stasjon). Ser for seg et samarbeid med Asker kommune, som også arbeider med regulering av Rødsåsen på Asker siden. Tangenveien er en smal atkomstvei og det vil ikke være aktuelt å øke antall brukere av denne. Forslaget vedrørende kloakkering av ny vei er denne reguleringsplanen uvedkommende. Således er dette ikke medtatt i planarbeidet. 10. Jon S. Hauknes, Katinka M. og Stein Kvale Foreslår ny atkomstvei fra Haugenlia som går øst for Skitthegga og kobler seg på Tangenveien i en sving nord for eiendom 17/7, se kart. Fremhever dette alternativet som det beste av samtlige, også fordi tilrettelegging for tilkobling av kloakk fra Asker kommune kan tilrettelegges samtidig. 4

5 Ny atkomst til Tangeveien fra Åmotveien fremholdes å være for bratt, og atkomst via eiendom 96/13 anses som uaktuell, da dette vil ødelegge deres eiendommer. Det foreslåtte alternativet, med ny atkomstvei til Tangenveien og Haugen gård via Haugenlia vil ha uakseptable stigningsforhold og medføre større terrenginngrep sammenliknet med valgt løsning. Veien vil også ha negative konsekvenser for Haugen gård ved nærføring av ny vei ved gårdens hovedbygg og økt trafikk og støyproblematikk som følge av dette. På samme måte vil en påkobling til Tangenveien ved Tangen gård beslaglegge deler av arealene til eiendom 17/7 som også per i dag er oppstykket av Tangenveien. Nærheten til Skitthegga vil kunne føre til at veien blir flomutsatt, noe som unngås med valgt løsning. For øvrig er valgt løsning delvis sammenfallende med foretrukket løsning, men ny vei er i valgt løsning lagt lenger øst, for å unngå flomproblematikk og konflikt med arealbruk. Beboerne i Tangenveien får fortsatt atkomst via denne. De negative konsekvensene dette medfører i form av lenger kjørevei mot Asker er beskrevet i planforslaget. 11. Fam. Tautra Grønseth, fam. Meyer Vevatne og fam. Jensen Merknaden tar for seg alternativet som forutsetter å benytte Åmotveien som atkomst for eiendommer i Tangenveien. Det påpekes at denne veien er for smal til at møtende trafikk kan passere normalt, og at en utvidelse med kryss og økt trafikk vil være uforenlig med gangtrafikk. Den nye forbindelsen vil måtte bygges i et meget bratt terreng, noe som medfører store fyllinger og inngrep, samt store inngrep i regulert friluftsområde. Ny veiforbindelse krysser regulert turvei, som hevdes å være eneste sikre skolevei for barn i området. Ny veiforbindelse vil også umuliggjøre atkomst til felles lekeareal for barn i Åmotveien på gnr/bnr 79/658. Ny veiforbindelse må også krysse bekk i dagen. Tangenveien vil ikke kobles på Åmotveien. Beslutningen var sammenfallende med de kommentarer merknaden fremsetter 12. Torodd Kolbergsrud Påpeker at ett av hans jorder vil bli delt i to i alternativene for mulige nye veitraseer for tilknytning av Haugen Gård og Tangenveien til Underlandsveien, og at fundamentering for Underlansveiens kryssing av jernbanen med bro, trolig også vil gå utover hans jorde. Foreslår at Underlandsveien legges om til der man hadde tenkt at Tangenveien skulle gå ut og føre denne i bro over jernbanen nærmere Heggedal. Dette kan føre til at mindre dyrka mark blir berørt. Samtidig er det grunn til å anta at det vil bli en trafikkøkning i Hallenskog for å komme til Heggedal stasjon etter at Hallenskog stasjon nedlegges i Ønsker også en forsikring om at planovergangen til jordet på andre siden av jernbanen ikke vil berøres. Ny veitrasé er flyttet til utkanten av det omtalte jordet for å unngå at jordet deles i to og for å minimere arealbeslag i dyrket mark. Planovergangen under Underlandsveien inngår ikke denne reguleringsplanen. Private planoverganger baserer seg på gamle avtaler. Generelt sett gir slike planoverganger ikke umiddelbart plikt til Jernbaneverket å tilrettelegge for store landbruksmaskiner. 5

6 13. Nedre Hallenskog Vel v/per Olaf Øxseth Gir et nytt forslag til veiløsning for de eiendommer som mister forbindelse med Underlandsveien ved at planovergangene fjernes. Påtenkt bro flyttes rett nord for kommunegrensen Asker/Røyken, med ny Underlandsvei sørover langs jernbanelinjen frem til Hallenskog stasjon, deretter langs en gammel sportrasé fram til gammelt steinbrudd, så langs fjellet på østsiden av dalen til den møter Underlandsveien. Det påpekes blant annet at ingen bebodde tomter berøres, og beboere som berøres av fjerning av planoverganger vil få kortere vei til Heggedal i og med nevnte alternativ. Forbedret trafikksikkerhet samt mulighet for innfartsparkering ved Hallenskog som følge av forslaget nevnes også. Hvis forslaget er uakseptabelt, ønskes veien framført som foreslått Alt. A ved Rambølls presentasjon Traséalternativet som er foreslått vil ligge nær Skitthegga og følgelig være utsatt for flom. Løsningsforslaget er derfor vurdert som utilstrekkelig, ved at dagens flomproblematikk vil videreføres dersom forslaget iverksettes. I tillegg berører forslaget jordbruksområder over en lengre strekning. Hallenskog stasjon er vedtatt nedlagt og et veisystem som tilrettelegger for innfartsparkering her, vil derfor være unødvendig. En forutsetning for planen er at ny bro skal oppføres sør i planområdet, noe som også legger føringer på valg av ny veitrasé. Rambølls alternativ A er ønsket dersom foreslått løsning ikke er gjennomførbar. I alternativ A, som går på østsiden av Spikkestadbanen, oppstår den samme problematikken som skissert overfor. Grunnet dette kan merknaden ikke etterkommes. 14. Per Olaf Øxseth Støtter Tangenveien Vellags forslag om alternativ atkomst, hvor ny vei legges fra Haugenlia og på nedsiden av Tangenveien, forbi Haugen gård på oversiden og hele veien fram til Tangen gård. Fordeler ved dette inkluderer blant annet få inngrep i natur, mindre risiko mht grunnforhold samt mulighet for å benytte veiene som gang og sykkelvei. Om foreslått alternativ ikke lar seg gjennomføre, ønskes Rambølls alternativ om å føre veien opp i den eksisterende Tangenveien, for så å koble seg på Åmotveien. Gir uttrykk for at en flytting av kommunegrensen vil være fordelaktig, slik at hele Tangenveien blir tilknyttet Asker kommune. Anbefaler også at det oppføres en gang og sykkelbro over jernbanen, ved eksisterende overgang for Tangenveien. Dette gir atkomst til gang og sykkelvei i Tangenveien. Foreslått alternativ 1, med ny atkomst via Haugenlia, vil ha uakseptable stigningsforhold og medføre større terrenginngrep sammenliknet med valgt løsning. Skissert løsning sør for dette, er lik løsningen som beskrives i planforslaget. De negative konsekvensene dette medfører i form av lenger kjørevei mot Asker for beboerne i Tangenveien, er fremhevet i planforslaget. Alternativ 2, tilkobling til Åmotveien, vil medføre til dels store oppfyllinger, som utløser behov for støttekonstruksjoner. En forlengelse av Tangenveien vil gi bratt stigning i ny forbindelse mellom Tangenveien og Åmotveien. Veiløsning mot Åmotveien vil også gi store terrenginngrep. Grunnet dette kan merknaden ikke etterkommes. 15. Terje Ø. Lønset Viser i tekst og bilder flomsituasjonen i Skitthegga den , som blant annet førte til at 6

7 Spikkestadbanen ble stengt i en periode. Det ble målt 45.3 mm nedbør ved Asker målestasjon, noe som ikke anses som ekstremt. Det påpekes at det kun er gjort ett tiltak for å dempe flom de siste 50 år, ved å senke damkrona i Kistefossdammen med 1 meter. Regulering av Kistefossdammen kan bidra til å senke vannstanden i Skitthegga, men denne reguleringsmuligheten benyttes ikke i dag. Vann med reguleringsmulighet kan benyttes som fordrøyningsmagasin. Sterk utbygging i området gjør at naturlig demping i terrenget blir borte. Dette gjør det nødvendig med flomdempende tiltak. Merknaden tas til orientering. Ny vei legges høyere enn Skitthegga for å unngå flomproblematikk. 16. Kathinka Mars Kvale, beboerne i Tangenvn rep. ved Økseth, Uthaug, Hauknes, Miller og Kvale Mener den beste løsningen for beboerne i Tangenveien er å ankomme fra ny vei i Haugenlia. Denne legges på nedsiden av blokkene og på nedsiden av Tangenveien, hele veien fram til Tangen gård. Påpeker at dette kan bli en ny god atkomst for Haugen gård, ved at veien passerer dennes låve. Foreslått trasé er beskrevet i gamle kart. Fordeler ved forslaget er at grøntområder skånes, samt at ustabile grunnforhold unngås, og det vil medføre en forbedring mht flomproblematikken. Alternativene med nedfart/atkomst fra Åmotveien er ikke ønskelig, da dette er for bratt og ødelegger eiendommene i Tangenveien 6, 8 og 10 i altfor stor grad. Merknaden gir en sammenstilling av fordeler og ulemper ved eget alternativ, samt alternativene til Nedre Hallenskog Vel og Stein Underland (se nedenfor). Konkluderer med at eget alternativ er det beste, bla med utgangspunkt i mulighet for tilkobling til kloakk til eiendommene i Tangeveien, samt at flomproblematikken unngås. Se kommentar til merknad 10. I forhold til en påkobling fra Tangenveien til Åmotveien, tas merknaden til følge. 17. Stein Underland Påpeker nødvendigheten av å utrede ny atkomst til sin eiendom med gnr/bnr 79/12 og landbrukseiendommen Haugen gård. Viser til konkrete planer for gjenopptakelse av drift med dyr, og at hans sønn har odel på gården. Foreslår å lage en ny egen bro fra snuplassen i Hallenskog v/kommunegrensen. Underland kan så kjøre på egen grunn til sin eiendom, men påpeker at forslaget kan utvides til å ta med beboere i Tangeveien, ved at veien ledes frem til eksisterende veisystem i Tangenveien. Foreslått gangbro ved Tangenveien kan da utelates, da ny bro ved haugen gård også har funksjon som gangbro. Ønsker ikke mye trafikk forbi eget gårdbruk, som i forslaget fra Nedre Hallenskog Vel. Det valgte løsningsforslaget forutsetter at det bygges bro lenger sør enn merknadens foreslåtte løsning. Foreslått broløsning er vurdert meget kostbar og vil føre til uønsket inngrep i Skitthegga som vil utløse kostbare og vanskelige kompensasjonstiltak. Veien føres frem til planlagt ny bro sør i planområdet, og alternative broløsninger er derfor ikke aktuelt. Merknaden foreslår atkomst til Haugen gård på egen grunn, fra ny vei i dalbunnen parallelt med jernbanen. Som påpekt i merknaden, har dalbunnen dårlige grunnforhold og er flomutsatt. En slik veiløsning vil derfor være lite egnet, spesielt siden dette blir eiendommens eneste atkomst. 7

8 Den foreslåtte løsningen i planforslaget, vil ikke gi økt trafikk forbi Haugen gård, ved at Haugen gård er den eneste eiendommen som får ny atkomst fra den nordligste delen av ny vei. Flomproblematikken løses også ved at ny vei legges inn i fjellskråningen. Negative konsekvenser som lengre kjørevei mot Heggedal fremheves i planforslaget. 18. Jan Egil Korsvik Protesterer mot fremtidig nedleggelse av Hallenskog stasjon. Stasjonen er dimensjonert for lange tog, og det kreves ingen investeringer for å beholde den. Påpeker at det ikke finnes noe annet kollektivtilbud i området, og at å etablere bussruter er umulig grunnet underdimensjonerte broer og veier. Veien mellom Hallenskog og Heggedal er uegnet for gående. Parkeringskapasiteten ved Heggedal stasjon er sprengt, og faren for at folk kjører lenger når man først er nødt til å bruke bil til togstasjonen, påpekes. Det er vedtatt at Hallenskog holdeplass skal nedlegges for å bidra til en mer robust rute m/15 min. snutid på Spikkestad. Merknaden faller ikke innenfor reguleringsplanens formål og virkeområde. 19. Erik Underland Stiller spørsmål om hvorfor ikke den første planovergangen sør for Heggedal stasjon ikke omfattes av planarbeidet. Påpeker samtidig støyproblematikk som følge av at togene tuter hver gang de skal passere denne planovergangen. Arealer på østsiden av planovergangen som det refereres til, er i kommuneplanens arealdel regulert til lnf område, og kan derved nedlegges uten å måtte regulere på ny. Lydsignal fra passerende tog vil opphøre med nedleggelse av planoverganger. 8

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune:

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: 1. Gang-sykkeltrasé sørover. 2. Endret kjøreatkomst til planområdet fra Bjørnstadveien.

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn Arealplan-ID Saksnummer Utarbeidet av Datert/Revidert Fana, gnr. 52, bnr. 1 m.fl, gnr. 53, bnr. 2

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Skoltebyen kulturmiljø

Skoltebyen kulturmiljø Skoltebyen kulturmiljø Forslag til detaljert reguleringsplan 25 februar 2011 Detaljert reguleringsplan for Skoltebyen kulturmiljø Side 1 av 16 Innhold Liste over vedlegg... 3 1. Bakgrunn... 4 2. Planstatus

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD Oppdragsgiver Gausdal kommune Rapporttype Reguleringsplan 2011-05-30 BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD 3 (26) BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 09/2473-16 Arknr.: GNR 141/91 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 14/10 20.04.2010 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer