Fra flis i fingeren til ragnarok. En innledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra flis i fingeren til ragnarok. En innledning"

Transkript

1 Fra flis i fingeren til ragnarok. En innledning Stian Lydersen NTNU Tittelen på denne boka henspeiler på at sikkerhet handler om å unngå alt fra enkle arbeidsulykker («flis i fingeren») til katastrofale hendelser som 11. september, store industriulykker eller naturkatastrofer(«ragnarok»). Boka starter med intervjuer med justisminister Odd Einar Dørum og med Kåre Willoch, som var leder av det regjeringsutnevnte sårbarhetsutvalget. Deretter følger 20 selvstendige kapitler av ulike forfattere. Disse spenner over det omfattende og mangfoldige fagfeltet som har dannet rammen for konferansen Sikkerhetsdagene i 20 år. Hvert enkelt kapitel er selvstendig og kan leses separat. Vi har imidlertid forsøkt å gruppere dem temamessig, i følgende bolker: Perspektiver på sikkerhetsarbeid Forsikring og økonomi Hva kan vi lære av ulykker? Risikokommunikasjon og læring «Nye» utfordringer Etterord Nedenfor følger en kort omtale av hvert kapitel. 13

2 Fra flis i fingeren til ragnarok. En innledning Perspektiver på sikkerhetsarbeid Det første perspektivkapitlet er skrevet av Jan Hovden. Sikkerhetsarbeid er ikke statisk. Blant annet må man ta hensyn til ny teknologi, samt endrede rammeforhold i samfunnet. Hans bidrag starter med et tilbakeblikk på endringer de siste 20 år, og hvordan dette har vært gjenspeilet i programmet for Sikkerhetsdagene. Avslutningsvis drøfter han utviklingen innenfor sikkerhetsforskningen og hvilke utfordringer vi vil stå overfor i tiden som kommer. Det neste kapitlet er skrevet av Helge Ryggvik. Han sammenlikner utviklingen av sikkerhetsarbeidet innen oljesektoren og jernbanen i Norge. Begge disse sektorene har store potensialer for ulykker, og de har håndtert sikkerheten på forskjellige måter opp gjennom årene. Her får vi se dette gjennom historikerens øyne. Forfatteren diskuterer også hvorfor sikkerhetsarbeidet i en sektor kan eller ikke kan overføres fra en sektor til en annen. Hvordan bør samfunnet, den enkelte virksomhet, eller enkeltpersoner forholde seg til risiko? Tradisjonelt forsøker man å skille mellom risikoestimat, som forventet tap, risikohåndtering, som iverksetting av tiltak, og kommunikasjon av risiko. Men disse flyter lett sammen. Videre er det slett ikke vitenskapelig konsensus om alt innen sikkerhet. For eksempel håndteres usikkerhetsbegrepet ulikt i forskjellige fagmiljø. Alt i alt står vi overfor en rekke etiske utfordringer. Disse diskuteres i kapitlet av Matthias Kaiser. Marvin Rausand og Knut Øien beskriver hva som inngår i risikoanalyser i forskjellige sektorer. De ser spesielt på historikken i kjernekraft- og offshoreindustrien, der det er klare ulikheter i både tilnærming og bruk av slike analyser. Til slutt gir de en vurdering av status for risikoanalysene og de metodene som benyttes innen forskjellige sektorer i dag, og kommer med synspunkter på hva som kreves av ny utvikling. Sikkerhet og økonomi Skader og ulykker medfører økonomiske tap. De direkte økonomiske tapene kan man til en viss grad forsikre seg mot. Forsikringsselskapene, og dermed deres kunder gjennom forsikringspremier, er tjent med at ulykker skjer sjelden. Arne Skauge og Andreas Pihl drøfter hvordan forsikringsselskapene kan bidra til skadeforebyggende arbeid, gjennom krav og andre insentivmidler overfor kundene, og samarbeid med andre parter. I tillegg til de økonomiske tap som man kan forsikre seg mot, vil det være en rekke andre økonomiske tap knyttet til skader og ulykker. For den enkelte bedrift eller organisasjon bør det være et klart økonomisk insentiv til å unngå ulykker. Når det ikke alltid fungerer slik, er det fordi tapene etter skaden ikke 14

3 Stian Lydersen alltid bæres av den som betaler for forebygging. Kostnadene er heller ikke alltid lett å se. Disse sammenhengene beskrives og diskuteres i kapitlet av Kirsten Rognstad. Hva kan vi lære av ulykker? Denne delen av boka starter med en oversikt over og kort beskrivelse av storulykker i Norge i , skrevet av Snorre Sklet. I denne sammenheng er storulykker definert som ulykker med 5 eller flere omkomne. Kapitlet av Jan Hovden, Snorre Sklet og Ranveig Kviseth Tinmannsvik tar utgangspunkt i hva som forårsaker en ulykke, og samspillet mellom bakenforliggende årsaker og utløsende faktorer. Hvordan kommer ulykkesårsaker og ulike påvirkende faktorer til uttrykk i ulike ulykkesmodeller? Metoder som brukes i ulykkesgransking omtales, i lys av hvordan man kan lære av ulykker for å forebygge. I etterkant av store ulykker nedsettes granskingskommisjoner. De store ulykkene før moderne tid skyldtes naturkatastrofer. I begynnelsen av 1900-tallet opplevde verden flere større ulykker innen transport og industri. På denne bakgrunn beskriver Sverre Røed-Larsen hvorfor og hvordan granskingskommisjoner ble opprettet, og hvilken betydning de har som virkemiddel i det forebyggende arbeid. I kjølvannet av store ulykker følger som oftest politietterforskning og rettssaker. I hvilken grad er disse bare rettet mot å finne en «syndebukk» som har juridisk skyld? Uaktsomhet er et sentralt begrep som har flere betydninger. Terje Skjønhals og Erik Jersin gir en innføring i påtalemyndighetens og rettsvesenets roller etter ulykker i Norge. Hva kan vi lære, og hvordan kan vi lære, av store ulykker? Helge Stamnes diskuterer innledningsvis i sitt kapitel hva som er en storulykke, og hvordan potensialet for storulykker oppfattes. Store ulykker forårsakes ofte er sammentreff av flere uheldige omstendigheter. Han peker på aktuelle tiltak mot store ulykker i Norge. Avslutningsvis diskuterer han hvordan vi i Norge også bør lære av store ulykker i utlandet. Risikokommunikasjon og læring Hvordan bør myndigheter og bedrifter kommunisere med befolkningen om den risiko som faktisk er knyttet til en virksomhet, altså om ulykker som kan komme til å inntreffe? Menneskers forestillingsevne har betydning for deres opplevelse av risiko. Dette kan gi opphav til så vel overdreven frykt som undervurdering av 15

4 Fra flis i fingeren til ragnarok. En innledning den reelle risikoen. Også eksperter kan ha forskjellig erfarings- og kunnskapsbakgrunn. God kommunikasjon mellom alle berørte parter er viktig. Britt-Marie Drottz-Sjöberg belyser dette gjennom eksempler fra USA og Sverige. Hvordan bringer media nyhetene om en ulykke etter at den har skjedd? Bedrifter som opplever en krise, kommer skjevt ut hvis de gir mangelfull informasjon til media fra starten. Dette lar seg vanskelig rette opp i ettertid. Kommunikasjonsrådgiver Per Ritzler refererer i sitt kapitel til vidtspennende eksempler på hvordan kriser har vært håndtert i media. Avslutningsvis beskriver han hvordan bedrifter bør planlegge og håndtere informasjon til media før og under en krise. I kapitlet av Bodil Alteren, Bjørn-Emil Madsen og Jostein Sveen beskrives hvordan økt motivasjon og trygghet i jobben bidrar til en bedre utnyttelse av tekniske og menneskelige ressurser i organisasjonen. Dette skapes gjennom forbedringer i selskapenes interne læringsprosesser, og man oppnår økt sikkerhet og reduserte kostnader. Kapitlet beskriver hvordan dette er gjennomført innen boring og produksjon hos en offshoreoperatør i prosjektet «Smartere sammen». «Nye» utfordringer Tradisjonelt har sikkerhetsarbeid dreid seg om beskyttelse mot mindre og større ulykker. I den senere tid har nye farer og trusler oppstått eller blitt aktualisert. Mange land er politisk ustabile, har et diktatorisk styresett, og manglende menneskerettigheter.å fremme norske verdier eller standarder innen helse, miljø og sikkerhet kan være vanskelig. Oljeindustrien vil også utnytte nye ressurser i områder med spesielt sårbar natur eller dårlig kartlagte naturressurser. Kapitlet av Urban Kjellén handler om dilemmaer som norsk oljeindustri må forholde seg til ved aktiviteter i andre land. Økonomisk kriminalitet er ikke et nytt fenomen. Det nye de siste årene er at dette er blitt synlig i stort omfang. Økonomisk kriminalitet finnes helt inne i toppledelsen av store selskap, som vi har sett i Enron-skandalen i USA og Finance Credit saken i Norge. Konsekvensene kan være store tap, i verste fall milliardbeløp. Helge Kvammes kapitel beskriver de forskjellige formene for økonomisk kriminalitet, og hvilke tiltak som bør gjennomføres for å forhindre eller oppdage dette i tide. IKT-sikkerhet er tradisjonelt blitt sett på som et teknisk problem, og defineres som sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av data eller informasjon. I dag blir IKT stadig mer innvevd virksomhetenes aktiviteter. Eirik Albrechtsen og Tor Olav Grøtan beskriver de utfordringer og dilemmaer vi står overfor her. De fokuserer spesielt på kunnskapsbedrifter, der de argumenterer for at den tradisjonelle håndteringen av IKT-sikkerhet ikke er god nok. 16

5 Stian Lydersen I sitt kapitel beskriver Tryggve Fett de utfordringer man står overfor ved bevaring av faste kulturminner i Norge. Her står man ikke bare overfor «tradisjonelle» sikkerhetsmessige trusler, som brann, tyveri og sabotasje. Bevaringsønsket kommer lett i konflikt med ønsker om modernisering, utbygging og moderne arealplanlegging. Så vel vær og vind som «tidens tann» og slitasje kan også medføre forringelse. Samtidig kan en fornuftig bruk av kulturminnene bidra til å vedlikeholde og bevare dem. Til slutt i denne bolken skriver Ragnar Rosness, Karina Aase og Ranveig Kviseth Tinmannsvik om HMS i paradoksenes tid. Strategier og virkemidler som ikke lenger virker etter hensikten, tvinger oss til å tenke nytt. Ting som ikke er slik vi tror, rommer ofte spennende trusler og muligheter. Forfatterne skisserer scenarier for HMS-arbeid i fremtiden, og peker på faglige perspektiver som kan sette oss bedre i stand til å møte fremtiden. Etterord Det siste kapitlet i boka er et etterord om skadebyggende arbeid i vidt perspektiv, skrevet av Per Vetaas. 17

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag.

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

Partner for arbeidsmiljø det norske verneombudets rolle og funksjon

Partner for arbeidsmiljø det norske verneombudets rolle og funksjon Partner for arbeidsmiljø det norske verneombudets rolle og funksjon Sammendrag av rapporten Hans Torvatn, Ulla Forseth og Thale Kvernberg Andersen SINTEF Teknologi og samfunn, Ny praksis Oktober 2007 SINTEF

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Våren 2013 Masteroppgave i samfunnssikkerhet

Våren 2013 Masteroppgave i samfunnssikkerhet Våren 2013 Masteroppgave i samfunnssikkerhet Røykvarslere i norske hjem: status og funksjon Kai Arne Jenssen UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM I SAMFUNNSSIKKERHET MASTEROPPGAVE 30 STUDIEPOENG

Detaljer

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E)

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport

Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport FFI-rapport 2007/01204 Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport Håvard Fridheim og Janne Hagen Forsvarets forskningsinstitutt/norwegian Defence Research Establishment

Detaljer

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK Hvordan kan nærhetsetikken bidra til å gjøre veien fra konflikt til forsoning kortere i en arbeidskonflikt? Gunni Marie Banggren Veileder: Dr. theol. Svein Olaf Thorbjørnsen

Detaljer

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Versjon 1.0 8. september 2000 KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 KITH-rapport Tittel Risikoanalyse Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Forfatter(e) Bjarte

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Norges offentlige utredninger 2000: 24 Et sårbart samfunn Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999 Avgitt

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Læring av hendelser i Statoil

Læring av hendelser i Statoil www.iris.no Randi Austnes-Underhaug, Eric Cayeux, Ole Andreas Engen, Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen, Fionn Iversen, Kari Kjestveit, Solfrid Mykland, Torstein Nesheim, Gerhard Nygaard, Kathrine Skoland

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013 RAPPORTEN #1-2013 Elektronisk dokumenthåndtering HVA DU MÅ TENKE PÅ FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: PROGRAMVARELØSNING OG DITT REGNSKAP BENCHMARKING: HVA KAN DIN REGNSKAPSFØRER BISTÅ MED? FINNER DU RETNINGEN?

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet Masteroppgave i samfunnssikkerhet, våren 2005 Monica Østerhus Universitetet i Stavanger, det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

Verneombudsordningen offshore

Verneombudsordningen offshore Verneombudsordningen offshore Historien og nye utfordringer (Arbeidsnotat. Helge Ryggvik, oktober 2005) Sett fra myndighetene finnes det to milepæler i utviklingen av et effektivt arbeid for Helse, miljø

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer