Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART"

Transkript

1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn Bergenhus, Årstad, gnr 163 bnr 490 m.fl. Haraldsplass diakonale sykehus. Arealplan-ID PlanID Saksnummer Utarbeidet av Norconsult AS Datert/Revidert 23. august 2013 Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Kirsten Grevskott og Svein Ove Båtnes, Ulriksdal 30, e-post av Mangelfull informasjon om reguleringsendringen Spesielt etterlyser de informasjon om hvilke planer man har for adkomstvei til garasjeanlegget, samt hvilken trasé som er planlagt brukt for utkjøring av sprengsteinsmasser. De synes også det er svært uheldig at nabovarslet sendes ut i starten på ferien. Svarfristen på 6 uker blir dermed i praksis redusert til 2 uker.» 2. Risiko for ras i forbindelse med sprenging Tidligere i år mottok de informasjonsbrev (datert ) om resultater fra Bergen kommunes skredfareundersøkelser ved Ulriken. Deres bolig/tomt er der plassert i sone med fare for ras. De anser det som sannsynlig at sprengningsarbeid vil øke risikoen for ras og vil be om garantier for at sprengningsarbeid ikke startes før området ovenfor er forsvarlig sikret. Til 1 Det har ikke vært tatt med opplysninger om dette i varselet om oppstart. Dette vil naboene bli orientert om særskilt, når tiden for oppstart av anleggsarbeidene nærmer seg. Det vil være aktuelt å holde et eget informasjonsmøte for naboene. Vi ser i ettertid at varselet om oppstart kunne vært mer informativt mht. den kommende informasjon om oppstart av arbeidet mv. Vi har i utgangspunktet antatt at de tre ekstra ukene som ble lagt til høringsperioden, ville være tilstrekkelig for å fange opp varslingen i sommerferien. Vi legger for ordens skyld til at ingen har bedt om forlenget frist for å komme med merknader. Til 2 Det vil bli foretatt rassikring i anleggsperioden. Vi viser også til de permanente rassikringstiltakene som er vedtatt i gjeldende plan. På samme måte som ved dagens regulerte løsning for underjordiske parkeringsanlegg vil dette bli ivaretatt i forbindelse med anleggsperioden og informert om i den forbindelse. 3. Risiko for skader på bolig og støy i forbindelse med sprengning Ifølge mottatt kartskisse ligger boligen ca. 30 meter fra garasjeanlegget (nærmeste stiplet linje i varslingskartet). De frykter derfor både skader på bolig (setningsskader) og plagsom støy i forbindelse med sprengningsarbeidet. De forutsetter at tilstanden på huset kartlegges før sprengningsarbeidet starter og at det gjennomføres løpende rystelsesmålinger på boligens fasade mens arbeidet pågår.» Til 3 Dette vil bli ivaretatt i anleggsperioden. Det vil bli foretatt avfotografering og rystelsesmålinger i området. Naboene vil få orientering om hvordan dette skal følges opp. Skader som følge av utbyggingen vil bli erstattet.

2 4. Borehull På tomten har dei et borehull som forsyner boligen med bergvarme. Fra tilsvarende prosjekter (tunnelprosjekter) har de forstått at slike inngrep kan påvirke grunnvannsforholdene i området. Det er ikke mer enn vel 40 meter fra garasjeanlegget (nærmeste stiplet linje i varslingskartet) til borehullet. Siden investering i bergvarme er et stort privatøkonomisk løft, ønsker de faglig begrunnede garantier om at anlegget ikke vil kunne påvirke vanntilsiget i borehullet. Hvis parkeringsanlegget bygges må det også gjennomføres relevante målinger før og etter, for å verifisere at borehullet faktisk ikke påvirkes. Til 4 Dette vil bli ivaretatt i anleggsperioden. Naboene vil få orientering om hvordan dette skal følges opp. Skader som følge av utbyggingen vil bli erstattet. Side2 5. Utkjøring av masse De forutsetter at man planlegger å bruke adkomstveien til parkeringsanlegget også til uttransportering av utsprengt masse. Vi frykter at anleggsvirksomheten vil virke negativt inn på sikkerheten for barn som går til fots til og fra Haukeland skole. De må ha garantier for at skoleveien forblir sikker også i anleggsperioden.» 6. Adkomstvei til parkeringsanlegget I varslingsbrevet er det ikke gitt informasjon om planlagt adkomstvei til parkeringsanlegget. De forutsetter at man fortsatt planlegger adkomst til et evt. fjellanlegg fra veg 1, i tunnel under nytt sengebygg og eksisterende bygningsmasse, som beskrevet i opprinnelig reguleringsplan fra De frykter at planlagte omlegginger vil virke negativt inn på sikkerheten for barn som går til fots til og fra Haukeland skole. De må ha garantier for at skoleveien forblir sikker. Til 5 Det skal kjøres ut ca m3 masse. Halvparten av dette skal ut på offentlig veg og halvparten skal brukes i rasvoll. Utkjøring vil finne sted inne på sykehusområdet via adkomstveien til anlegget og ikke gjennom Ulriksdal. Videre prosjektering vil vise om etableringen av rasvollen kan gjøres med direkte utkjøring av masse fra det underjordiske anlegget eller om en må kjøre via Ulriksdal for å etablere rasvollen. Naboene vil få orientering om hvordan dette skal følges opp. Til 6 På dette punktet søkes det ikke om endringer i forhold til vedtatt plan. Adkomst til fjellanlegget vil skje fra veg 1, i tunnel under eksisterende bygningsmasse. Den planlagte omleggingen vil dermed ikke virke negativt inn på sikkerheten for barn som går til fots til og fra Haukeland skole. 7. Økt trafikk I reguleringsplanen fra 2010 er det oppgitt en økning av antall parkeringsplasser med vel 40 % i forhold til i dag. Alle som bor og arbeider i dette området har registrert at trafikkforholdene gradvis har blitt forverret de siste årene. Mye av dette kan nok tilskrives store utbygginger som gir økt biltrafikk. De er frustrert over at de ansvarlige politikerne ikke sørger for en helhetlig reguleringsplan for området, der blant annet trafikkforhold og arealdisponering kan sees samlet. Fra tidligere behandling av reguleringsplanen ser vi at byrådet selv etterlyser en helhetlig arealplan for sykehusenes interessområder, i henhold til plan og bygningsloven. Men det er for sent å få en slik plan på plass når et stort antall utbyggingsprosjekter allerede er godkjent og igangsatt, og dette også gjelder andre enn sykehusprosjektene, som nytt odontologibygg, Statsarkivet, boliger i Møllendalsbakken, etc. Til 7 På dette punktet søkes det ikke om endringer i forhold til vedtatt plan. Slik det også er sagt i varslingsbrevet, vil ikke den nye plasseringen av parkeringsanlegget føre til en økning i antall parkeringsplasser, i forhold til gjeldende reguleringsplan.

3 Thor Ebbesvik, Ulriksdal 28, e-post av Han viser til e-posten fra Grevskott og Båtsnes. Bortsett fra mulige problemer med borehull, tiltredes alle ovennevnte anmerkninger til tiltaksplan i sin helhet. jf kommentarer over. Side3 Tone Lønning og Johan Giertsen, Ulriksdal 31, e- post av De er kjent med uttalelsen fra Båtnes og Grevskott i Ulriksdal 30 og har de samme syn på saken. A. TRAFIKK 1) «Mangelfull informasjon om adkomstvei til garasjeanlegget Den mottatte informasjonen om reguleringsendringen er mangelfull. Spesielt etterlyser vi informasjon om hvilke planer man har for adkomstvei til garasjeanlegget, samt hvilken trasé som er planlagt brukt for utkjøring av masser. Vi forutsetter at verken atkomst til parkeringsanlegget eller utkjøring av masser i anleggsperioden skjer forbi nr. 5, 29 og 31. Her ferdes mange gående, syklende og kjørende til og fra sykehusene, skolene, barnehagene og boligene.» Til 1 Det har ikke vært tatt med opplysninger om dette i varselet om oppstart. Dette vil naboene bli orientert om særskilt, når tiden for oppstart av anleggsarbeidene nærmer seg. Vi ser i ettertid at varselet om oppstart kunne vært mer informativt mht. den kommende informasjon om oppstart av arbeidet mv. Adkomst til anlegget skal ikke skje forbi nr 5, 29 og 31. Videre prosjektering vil vise om etableringen av rasvollen kan gjøres med direkte utkjøring av masse fra det underjordiske anlegget eller om en må kjøre ut av anlegget og opp Ulriksdal for å etablere rasvollen. Naboene vil få orientering om hvordan dette skal følges opp. 2) «Flere parkeringsplasser? De finner i det tilsendte dokumentet ikke informasjon om det foreslåtte parkeringsanlegget kommer som erstatning for eksisterende plasser på gategrunn, eller om dette vil medføre en økning av antall parkeringsplasser på Haraldsplass. Hvis antall parkeringsplasser skal økes, bør myndighetene si nei til prosjektet sett i lys av at kapasiteten på vegnettet i Ulriksdal er begrenset, rundkjøringen er overbelastet i rushtiden og området har et godt tilbud av kollektiv transport. 3) Fartsdumper og begrenset fremmedparkering Trafikken i området rundt Haraldsplass har over årene øket kraftig. Ulriksdal er ikke dimensjonert for dette, bl.a. den omfattende fremmedparkeringen. Samtidig er antall små barn i Ulriksdal økende pga generasjonsskifte i området. For å begrense ulempene ved mer trafikk, bør kommunen sørge for fartsdumper i Ulriksdal, og sette inn tiltak for på begrense fremmedparkeringen. Til 2 Vår kommentar: Det omsøkte tiltaket innebærer ingen endringer i antallet parkeringsplasser, i forhold til gjeldende reguleringsplan. Til 3 Merknaden er ikke tatt til følge Det omsøkte tiltaket innebærer ingen endringer i trafikkbildet, i forhold til gjeldende reguleringsplan.

4 4) Trygg skolevei Det er avgjørende at barn fortsatt kan gå trygt gjennom Haraldsplass til og fra Haukeland skole. De anmoder om en skriftlig forsikring om at skoleveien fortsatt vil være sikker, både i anleggsperioden og etter at parkeringsanlegget er tatt i bruk. Til 4 Dette vil bli ivaretatt i anleggsperioden. Naboene vil få orientering om hvordan dette skal følges opp. Side4 B. RISIKO VED SPRENGING 5) Risiko for ras i forbindelse med sprenging Bergen kommune har utført skredfareundersøkelser ved Ulriken. Området er i sone med fare for ras. De anser det som sannsynlig at sprengningsarbeid vil øke risikoen for ras og kan ikke akseptere at sprengningsarbeid gjennomføres uten at området sikres forsvarlig. 6) Risiko for skader på bolig og støy i forbindelse med sprengning De frykter skader på bolig (setningsskader) og plagsom støy i forbindelse med sprengningsarbeidet. De forutsetter at tilstanden på boligene kartlegges før sprengningene starter, og at det gjennomføres løpende rystelsesmålinger på boligenes fasader mens arbeidet pågår. Til 5 Dette vil bli ivaretatt i anleggsperioden. Naboene vil få orientering om hvordan dette skal følges opp Til 6 Dette vil bli ivaretatt i anleggsperioden.. Det vil bli foretatt avfotografering og rystelsesmålinger i området. Naboene vil få orientering om hvordan dette skal følges opp. Skader som følge av utbyggingen vil bli erstattet. C. SAMLET PLAN 7) Behov for samlet plan Utbyggingene på Haraldsplass og Haukeland sykehus har i en årrekke vært gjennomført "klattvis", uten noen overordnet eller samlet plan for arealdisponeringen fra Ulriksbanen i sør til Haukeland skole i nord. Nye tiltak, bl.a. de foreslåtte parkeringsplassene, bør stilles i bero inntil kommunen har utarbeidet en slik samlet plan der trafikk, boliger, sykehus, miljøtiltak etc. kan sees samlet. Til 7 Merknaden er ikke tatt til følge Bystyret har vedtatt reguleringsplanen for Haraldsplass i juni 2011, uten å kreve en overordnet plan for hele området. Det som søkes godkjent her, er en mindre justering av planen fra Vi kan ikke se at det er naturlig at denne mindre justeringen i seg selv skal utløse et behov for en slik samlet regulering.

5 Turid og Ole Johan Giertsen, Ulriksdal 5, e- post av Anna og Sigvald Johansen, Ulriksdal 29, e- post av De er kjent med uttalelser fra Svein Ove Båtnes og Kirsten Grevskott i Ulriksdal 30, og Tone Lønning og Johan Giertsen i Ulriksdal 31 og slutter seg til deres uttalelser. De er kjent med merknadene Tone og Johan Giertsen i Ulriksdal 31 har sendt inn 12. august 2013, og vil gi sin fulle tilslutning til disse merknadene. Merknadene er tatt til følge Jf kommentarene over. Side5 Erik Fritz Loy, Ulriksdal 36, e-post av Gisle Hildershavn, Steinseidevegen 59, 5310 Hauglandshella, e-post av Endringen synes å være begrenset til kun en ny plassering av underjordisk parkeringsanlegg. Det sies ikke noe om endringen f.eks. også vil medføre behov for nye adkomstløsninger. Det legges dermed til grunn at ny plassering ikke vil påvirke planlagt adkomst, og at de varslede endringer ellers vil bli lite merkbar for omgivelsene i forhold til opprinnelig vedtatte plan. Skulle planendringen mot formodning vise seg å også omfatte endret adkomst til parkeringsanlegget, bes dette om å bli underrettet i nytt og fullstendig varsel til alle berørte parter i saken. For den videre prosjekteringen av øvrig planlagt bebyggelse, forutsettes det at lindealleen i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelser blir bevart i sin helhet, slik at den i praksis fortsatt blir åpen for fri og uhindret ferdsel for allmennheten i hele sin lengdeakse. Hildershavn peker på at det planlagte P-anlegget på Haraldsplass ligger like ved eksisterende og ny Ulrikstunnel (togtunnel - utvidelse fra ett til to spor). Det bes om at det fra kommunen sin side settes fram krav om at det blir tilrettelagt (sprengt ut hall for en togstasjon samtidig som parkeringsanlegget, og eventuelt tunnelen, blir sprengt ut), slik at det kan etableres en togstasjon i gangavstand fra bla. Haraldsplass Sykehus, Haukeland Universitets Sykehus, Odontologen og mange av boligene i Årstad Bydel. Hildershavn skriver videre at «det er skremmende at det i Bergen kommune (og i Hordaland Fylke), under det samme byrådet sin styring og med samme konsulent som rådgiver i begge/alle prosjektene, kan planlegges en jernbanetunnel til mange milliarder og et parkeringsanlegg parallelt ved siden av hverandre, uten at noen ser miljø- og samferdselspotensiale potensialet med å relativt enkelt å få til/legge til rette for en jernbanestasjon på Vestlandets største arbeidsplass. Denne vil ha direkte forbindelse til Bergen stasjon/bybanen/bergen Busstasjon/ Trolleybussen i sentrum på den ene siden og (planlagt nye) Arna stasjon og kollektivknutepunkt i den andre enden. Sjelden ligger vel forholdene Den omsøkte justeringen av parkeringsanlegget innebærer ikke endring av planlagt adkomst for anlegget. Adkomst til fjellanlegget vil skje fra veg 1, i tunnel under eksisterende bygningsmasse. Søknaden innebærer ingen endringer for så vidt gjelder lindealleen.. Merknaden er ikke tatt til følge Jernbaneverket er orientert om planene til Haraldsplass om underjordisk parkeringsanlegg. Vi konstaterer at en løsning med en ny jernbanestasjon mellom Bergen og Arna ikke har vært vurdert som del av det pågående planarbeidet for Ulrikstunnelen eller at dette ble spilt. Vi legger til at diskusjonen omkring skinnegående kollektivtilbud for Haukeland sykehus mv har til nå tatt utgangspunkt i Bybanen. Vi kan ikke se at merknaden gir grunnlag for noen endring av søknaden.

6 enklere til rette for å øke kollektivandelen i en norsk by enn dette, og samtidig får en mest mulig samferdselsanlegg ut av skatte- og avgiftskronene og reduserer rushproblemene i området Årstad - Danmarksplass. Side6 Fylkesmannen i Hordaland, e-post av Fylkesmannen har ingen kommentar til planlagt endring av parkeringsanlegget Hordaland fylkeskommune, brev datert 15. august 2013 Fylkeskommunen skriver bl.a. at «det følger lite informasjon i oppstartmeldinga om konsekvensar av tiltaket. Hordaland fylkeskommune føreset at omreguleringa berre gir endringar inni fjell og ikkje endra tilhøvet til til dømes bygg og anlegg av kulturhistorisk verdi, tilhøvet til mjuke trafikkantar eller landskap. Om reguleringsplan får vesentlege konsekvensar for desse plantema må tiltaket bli handsama som ei vesentleg reguleringsendring. Vi minner om at dersom særlege vesentlege regionale interesser som kulturminne ikkje vert ivaretatt i planen, kan fylkeskommunen vurdere å fremje motsegn. ( ) Ut over dette har vi ikkje vesentlege merknader til reguleringsendringa.» Det er korrekt at omreguleringen med unntak av luftinntaket kun gir endringer inni fjellet og at forslaget ikke får vesentlige konsekvenser for bygg, landskap eller forholdet til myke trafikanter.

7 Side7

MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART

MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART Plannavn: Årstad, gnr. 15 bnr. 169 m.fl., Eikeveien. Plan ID: 63630000 Saksnummer: 201318997 Det er ikke mottatt private merknader med avsender utenfor kartutsnittet.

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M. FL., KOKSTADVEGEN 54 Arealplan-ID 1201_6316 0000 Saksnummer 201220140

Detaljer

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN SfAli&FORN/ES ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN PLANBESKRIVELSE DATERT 04.03.09 I brev datert 24.11.08 ble det varslet

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer