Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010"

Transkript

1 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar april

2 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side 2 FORORD april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor) arrangere et ide-seminar om utvikling av Ski sentrum, der ulike problemstillinger knyttet til fremtidens transportsystem skal belyses og drøftes. Seminaret er en av aktivitetene i utredningsfasen i kommuneplanrulleringen i Ski. Resultatene fra seminaret vil være grunnlag for utarbeiding av ny kommuneplan og en egen kommunedelplan for Ski sentrum. For å gi deltakerne på Botsfor-seminaret noe forkunnskap om Ski tettsted, er det utarbeidet et bakgrunnsnotat basert på informasjon fra kommunen, fylkeskommunen, vegvesenet, jernbaneverket og Ruter. Bidragene er utarbeidet av : Medarbeider Etat / firma Tema Grethe Salvesvold Trygve Johansen Ski kommune Ski kommune Beskrivelse av Ski tettsted Planstatus Utfordringer Gang- og sykkelveger Kommunens vurderinger av Ski sentrum (vedlegg) Befolkningsutvikling Utfordringer Njål Nore Akershus fylkeskommune Are Sturød Statens vegvesen Hovedplan for FV152 Trafikkmodellberegninger Terje Vegem Jernbaneverket Follobanen Olav Raanaas Moen Ruter Bussruter Anton Bakken Norsam AS Trafikkgrunnlag for Ski tettsted Bidragene er sammenstilt av Norsam AS. Oslo, Norsam AS

3 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side 3 INNHOLD Side 1. SKI TETTSTED KORT HISTORIKK UTFORDRINGER PLANSTATUS BOSATTE OG ANSATTE Bosatte Arbeidsplasser Ski tettsted JERNBANE Dagens situasjon Follobanen Plan for nye Ski stasjon BUSSRUTER VEGER Dagens vegnett for biltrafikk Trafikkvolum Planlegging av Fv 152 gjennom Ski sentrum Gang- / sykkelveger PARKERING TRAFIKK Datagrunnlag Transportmønster Biltrafikk VEDLEGG : Ski kommunes vurdering av Ski sentrum

4 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side 4 1. SKI TETTSTED Ski er handels-, nærings- og kommunikasjonssenteret i Follo. I Ski sentrum finnes lokalsykehus og flere statlige kontorer som styrker kommunens posisjon som regionsenter. Europaveiene E 6 og E 18 går begge gjennom kommunen, samt hovedjernbanen fra Oslo videre til Østfold og kontinentet. Et planlagt nytt dobbeltspor vil redusere togreisen til og fra Oslo til 11 minutter. Ski kommune er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Den grenser mot Oslo i nord. Ski kommune har ca innbyggere, mens det bor ca mennesker i hele Follo. Ski sentrum har et stort potensial for byutvikling og er kanskje det stedet i Akershus som kommer til å oppleve de største forandringer neste årene. Når Follobanen er ferdig får stedet et kommunikasjonsmessig løft med hyppige togavganger og en svært god regional tilgjengelighet i forhold til Oslo, Østfold og store deler av Akershus. Ski kommune er i gang med kommuneplanrullering. Ny kommuneplan skal forberede en forsterket bymessig utvikling av Ski tettsted som svar på mulighetene som Follobanen gir, og for å møte utfordringene knyttet til den store befolkningsveksten som er ventet i Oslo og Akershus. 2. KORT HISTORIKK Jernbanen og jernbanetettstedet 1879 Ved åpning av jernbanelinjen Oslo Halden i 1879 og Østre linje i 1882 ble Ski jernbaneknutepunkt. Parallelt med bygging av jernbanen ble det etablert nye veier inn mot stasjonsområdet. NSB ble en betydelig arbeidsplass, og i løpet av 1890-årene etablerte Forsvaret Artilleriregiment nr. 1 på Monsrud gård like vest for Ski stasjon. Jernbanen åpnet også for oppføring av ny villabebyggelse og forretninger omkring stasjonen. Av de større bedriftene som etablerte seg i Ski før 1920 er det bare Ski Bygg (1919) som fortsatt eksisterer. Ski sentrum, 1930

5 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side 5 Ski sentrum 1969 Forstadsvekst og sentrumsplanen 1972 De eldste reguleringsplaner var i hovedsak en fastsetting av vegtraseer. Slike planer forelå også i Ski tettsted. De første ansatser til bymessig bebyggelse i Ski sentrum skjedde på 1930-tallet ved oppføring av funkisbyggene Nessgården og Rutheim ved krysset Jernbaneveien Kirkeveien. Den første reguleringsplan var Preben Krags byplan av Gatenettet i denne planen er i stor grad som ved senere reguleringer. Krags byplan viste seg tidlig å være for lite detaljert som grunnlag for bygging. I 1968 ble det arrangert en arkitektkonkurranse om utvikling av Ski sentrum. Resultatet av konkurransen ble lagt til grunn for ny regulering. Ski kommune utarbeidet sin første generalplan i Reguleringsplan 1972, utarbeidet av Andersson & Skjånes, har formet dagens sentrum. Planen var en åpen rammeplan og skulle utfylles med egne reguleringsplaner for hvert kvartal. Dette har skjedd når det har vært byggeplaner i kvartalene. Kvartalsreguleringene har fortløpende endret planen, slik at gjeldende planer avviker mye fra opprinnelig plan av -72. Denne fleksibilitet for senere endringer har også vært en styrke ved planen. Etter en grundig debatt på begynnelsen av 80-tallet ga kommunestyret retningslinjer for endring av planen, men det ble aldri fattet noe formelt planvedtak. I sentrumsplanen av 1972 var hele området mellom Jernbaneveien og jernbanelinjene regulert til trafikkformål: jernbanestasjon, bussterminal og parkering. I 1987 tok Jernbaneverket selv initiativ til at nytt stasjonsbygg ble integrert i et forretningsbygg. Det gamle stasjonsbygget ble revet. Ski storsenter 1994 Tidlig på tallet arbeidet Sten og Strøm med planer om et større kjøpesenter på Vinterbro. Ski kommune var bekymret for hvilke virkninger dette kunne ha for Ski sentrum, og fryktet handelslekkasje. Rådmannen tok derfor initiativ til utarbeiding av planer for et eget kjøpesenter i kvt. 17 i Ski sentrum. Reguleringsplan for Ski storsenter vedtatt har vært det mest vesentlige brudd med sentrumsplanen av 1972 som forutsatte at all handelsvirksomhet skulle skje

6 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side 6 innenfor sentrumstrekanten Skoleveien Sanderveien Jernbaneveien Kirkeveien. Vegnettet omkring storsenteret ble vesentlig ombygget og det ble gjennomført nye trafikkregulerende tiltak i Jernbaneveien. Ski Storsenter hadde ved åpningen i 1995 noe over kvm. forretningsareal. I 2001 ble Senteret utvidet ved bygging i kvt på andre siden av Jernbaneveien, med forbindelse ved overbygging av riksveien. Forretningene i denne del av Ski Storsenter utgjør ca kvm, og rommer også hotell, flerkino og boliger i tre etasjer over forretningene. Ved ny regulering vedtatt ble det åpnet for at den eldre delen av Storsenteret kunne påbygges med en ekstra etasje. Forretningsarealet økte da med ca kvm, slik at forretningsareal i Ski Storsenter i dag er omkring kvm. Ski Storsenter har gitt store utfordringer for handelsvirksomhet utenfor senteret, hvor forretningslokaler i for stor grad nå nyttes til kontorer og annen lite kundeintensiv virksomhet. 3. UTFORDRINGER Utfordringer knyttet til utvikling- og organisering av sentrumskjernen ( fra tettsted til by ) Gi rom for vekst i handel, service og byboliger. Gi rom for nye kontorarbeidsplasser (anslagsvis 5 000). Utvikle gode byrom og binde sammen byen på tvers av jernbanen. Utvikle gode transportårer for gående og syklende Peke ut gode transportårer for buss i sentrum Utvikle en gatestruktur, et veisystem og løsning for parkering av biler som skjermer livet i byen for biltrafikk. Utfordringer knyttet til fremtidig vekst utenom sentrumskjernen med tilpasset løsning for transportsystemet inn mot og gjennom Ski sentrum. Gi rom for en langsiktig vekst av boliger Næringslokalisering, spesielt handel med plasskrevende varer Hva skal være premissgivende buss-akser inn mot Ski sentrum/ski stasjon? Løsning for gående og syklende fra boligområder, skoler m.m. Utvikle et lokalt hovedveisystem som løser biltrafikk til/fra- og forbi sentrum. Prinsipper for lokalisering av offentlige virksomheter. 4. PLANSTATUS Gjeldende planverk for Ski sentrum er en rammeplan (1972) for senere kvartalsreguleringer, hvor delplanene i dag erstatter så godt som hele 72-planen. 72-planen gir i dag ikke anvendelige rammer for videre sentrumsutvikling.

7 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side 7 Utsnitt av gjeldende kommuneplan Innspill om endret arealbruk i ny kommuneplan Planprogram for kommuneplan og sentrumsplan for Ski har nylig vært på høring. Regionale myndigheter og andre regionale aktører er entydige i sine forventninger til økt bolig- og næringsutvikling i Ski. 9 av de 16 innspillene til arealdelen i ny kommuneplan er relatert til Ski tettsted, se kartskisse under.

8 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side 8 5. BOSATTE OG ANSATTE 5.1 Bosatte Folloregionen Felles befolkningsprognoser i Follo er ett av prosjektene i Follorådets handlingsprogram Prosjektet er en del av samordnet kommuneplanrullering i Follo og oppfølgingen av Follorådets regionale føringer for areal- og transportutvikling. Sterk vekst i befolkning og arbeidsplasser og bygging av Follobanen (ferdig 2018) gir Follo både utfordringer og muligheter. De regionale føringene sier at Follo skal legge til rette for inntil nye innbyggere frem mot 2025, og at 75% av befolkningsveksten skal søkes lokalisert til tettsteder med jernbane. Øvrig vekst skal bygge opp om prioriterte bussruter, og om båten til Nesodden. Kriterier for fordeling av vekst, i prioritert rekkefølge: Knutepunkter med størst konsentrasjon av målpunkter (boliger, handel, service og kulturtilbud). Knutepunkter med høyt innbyggertall. Knutepunkter med kort reisetid til Oslo og høy frekvens på kollektivtilbudet. Befolkningsutvikling i Ski kommune Folketallet i Ski kommune har økt jevnt fra 1950 til i dag, spesielt var veksten stor i perioden Dagens folketall er ca Dette forventes å øke med ca i løpet av de neste 20 år. Befolkningsutvikling og befolkningsprognose, Ski kommune

9 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side Arbeidsplasser Det er mellom 3800 og 4300 ansatte i Ski sentrum. Anslagsvis fordeling på bransjer: i handel: butikk, agentur, bil og bensinsalg m.m i privat service: advokater, forsikring, helse og velferd, rådgivning, og lignende. ca ansatt i offentlig sektor: kommunen, fylkeskommunen, staten (politiet, rettsvesenet, skattevesenet, NSB, NAV, og lignende.) Av de anslåtte arbeidsplassene har Ski storsenter over Senteret omsatte i 2009 for mill. kr. I forbindelse med pågående planarbeid må tas høyde for et taktskifte basert på at: Nytt dobbelspor vil gi kort reisetid (11 min) og hyppige avganger fra Oslo sentrum som vil gi tilgjengelighet til et stort arbeidsmarked. Høyt utdannet arbeidskraft i Follo UMB-Ås kan gi impulser til næringsvekst, bl.a. innenfor bioteknologi. Det er vanskelig å anslå hvor stor veksten vil bli, men nye kontorarbeidsplasser innen år 2030 er et forsiktig anslag. 5.3 Ski tettsted Figuren viser grunnkretsene innen for tettstedet gruppert i 6 storsoner. Ski tettsted

10 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side 10 Prognoseforutsetninger Forventet vekst i antall bosatte og ansatte, vist i i dette kapittelet og lagt til grunn for transportberegningene i kapittel 8 og 10, er hentet fra arbeidet med KVU for Oslopakke 3. Grunnlaget ble der utarbeidet i samarbeid med Akershus Fylkekommune og Oslo Kommune i Dette kan være et forsiktig vekstanslag tatt i betraktning at Ski er et regionalt sentrum med særlig godt kollektivtilbud. Den forutsatte befolkningsveksten på 37 % i Ski sentrum fram til år 2030 er omtrent som gjennomsnittet for Akershus i de nye befolkningsprognosene som ble utarbeidet av Oslo og Akershus i Bosatte i tettstedet Bosettingen er størst vest for sentrumsområdet. Her forventes også størst vekst fram mot Sone Bosatte Endring Absolutt Relativt Sentr V % Sentr Ø % Ski NV % Ski SV % Ski NØ % Ski SØ % Sum % Bosatte 2009 / 2030 Volum og fordeling av vekst i antall bosatte er til vurdering i pågående kommuneplanrullering. Sammenlignet med kommunenes foreløpige nye anslag vil de mest vesentlige endringene i forhold til tabellen komme i Ski sentrum øst og delvis Ski sør-vest her vil det bli planlagt for sterkere vekst enn anslått over.

11 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side 11 Ansatte i tettstedet Det er flest arbeidsplasser i Sentrum Øst og Ski SørØst. Forventet vekst i antall arbeidsplasser fram mot 2030 er større enn forventet vekst i bosetting. Ny arbeidsplasser planlegges å vokse mest i sentrumssonene og i Ski SørØst. Sone Ansatte Endring Absolutt Relativt Sentr V % Sentr Ø % Ski NV % Ski SV % Ski NØ % Ski SØ % Sum % Ansatte 2009 / Volum og fordeling av vekst i arbeidsplasser er til vurdering i pågående kommuneplanrullering. I kommunens foreløpige anslag over nye arbeidsplasser planlegges det for langt høyere vekst i antall arbeidsplasser i Ski sør-vest (anslagsvis 1000 frem mot 2030) og en noe lavere vekst i Sentrum øst enn anslått i tabellen over.

12 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side JERNBANE 6.1 Dagens situasjon Østfoldbanen og Østre linje føres sammen på Ski stasjon. Jernbane med Ski stasjon Ski stasjon har i dag nær påstigende passasjerer pr dag, ca 650 P-plasser for bil (70 % belegg) og ca 410 P-plasser for sykkel (85 % belegg i sommerhalvåret). 6.2 Follobanen Med Follobanen etableres et nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Dermed økes antallet spor på strekningen fra to til fire. Follobanen gis høyhastighetsstandard, mens Østfoldbanen reserveres for lokaltogtrafikk. Jernbaneverket legger til grunn en optimal byggetid for anlegget. Dette vil si en byggetid som gir best mulig balanse mellom kostnader og fremdrift, og det forutsetter fulle bevilgninger i både planog byggeperiodene. Når prosjektet er byggeklart, er det driving av tunnelen som utgjør den største delen av byggetiden. Dette styres blant annet av antall angrepspunkter for tunneldrivingen. Med maksimal innsats i alle mulige angrepspunkter på Follobanen antas total byggetid å være 5-6 år for hele anlegget. Planlagt byggestart er 2013 med ferdigstilling 2018.

13 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side 13 Aktuelle fakta Follobanen skal benyttes av regiontog. Østfoldbanen skal benyttes av lokaltog. Begge banene kan utnyttes for godstrafikk. På Østfoldbanen opprettholdes dagens stasjonsmønster. Ski stasjon bygges ut som en del av dobbeltsporprosjektet. Follobanen dimensjoneres for 250 km/t. Normal hastighet på Østfoldbanen er ca 80 km/t. Tog fra Indre Østfold kan knyttes til Follobanen. Samspill mellom Østfoldbanen og Follobanen (Illustrasjon : Jernbenverket) Effekter og gevinster Med Follobanen blir tilbudet bedre for både lokaltog og regiontog. Kapasiteten for godstog flerdobles. Reisetiden med raskeste tog fra Ski til Oslo reduseres fra 22 minutter til 11 minutter. Fire spor gir muligheten for effektiv trafikkavvikling, også ved uforutsette hendelser. Follobanen legger til rette for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Kapasiteten øker til mer enn det dobbelte, selv om antallet spor bare dobles. Det skyldes at raske direktetog kan adskilles fra lokaltog med mange stopp underveis. Dette gir plass til fremtidig økning av antall reiser som følge av vekst i befolkning og næringsliv i landsdelen. Med Follobanen kan hele trafikkveksten i Sørkorridoren frem mot 2025 håndteres med tog. Mulig rutetilbud Effekten av et nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski bestemmes av det driftsopplegg sporet gir mulighet for å gjennomføre. Hovedprinsippet for driftsopplegget med ny Follobane er at Østfoldbanen fra Ski til Oslo drives etter T-baneprinsipp med hyppige avganger og stopp på alle stasjoner. Regionaltog eller gjennomgående tog fra Østfold kjører på Follobanen inn til Oslo.

14 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side 14 Mulig driftskonsept som er lagt til grunn for gjennomført utredning innebærer fire avganger på Follobanen mellom Ski og Oslo i normaltrafikk, og åtte avganger pr. time i rushtid. På Østfoldbanen vil det i normaltrafikk og rushtid gå 4 tog pr. time fra Ski, og som stopper på alle stasjoner inn til Oslo S. Det innebærer totalt 12 tog i timen fra Ski stasjon og inn til Oslo. Reisetid for tog langs Østfoldbanen (med stopp på alle stasjoner) ventes å bli 30 minutter. På Follobanen blir reisetiden mellom Ski og Oslo kun 11 minutter (22 min i dag). Nord for Ski stasjon planlegges en sporforbindelse som gir god kapasitet og fleksibilitet til samspillet mellom det nye dobbeltsporet og den gamle Østfoldbanen. Denne forbindelsen gir også en direkte kobling mellom Østre linje og Follobanen. Arealutvikling og vekst Ski stasjon er et knutepunkt for de ulike toglinjer i Sørkorridoren, og vil derfor få gode forbindelser mot Oslo, både langs Østfoldbanen og Follobanen. Sett fra Ski stasjon og tettsted vil det også være gode forbindelser til andre kommuner i Follo. Ski er regionsenter for Follo og vil få stadig flere fellesfunksjoner. De siste årene er det bygget nytt tinghus, lingningskontor og politihus i Ski. Ski har en betydelig ut og innpendling. Utbygging av ny stasjon i Ski tettsted vil først og fremst ha betydning for kontakten mellom østre og vestre bydel, hvor det i dag er få mulighet for undergang. Det satses på næringsutvikling og boligfortetting rundt jernbanen. Langhus er et viktig utbyggingsområde i kommuneplanen for Ski. Dette gjelder både med hensyn til boliger og næringsarealer. Næringsområdene ved Langhus er dominert av arealkrevende virksomheter. Det er derfor boligutviklingen som vil være dominerende når det gjelder passasjergrunnlag for jernbanen. Det er også utbyggingsområder omkring Ski tettsted, og på sikt kan områder mellom Ski og Vevelstad bli regulert til boligformål. Bygging av Follobanen sikrer et bedre kollektivtilbud som blir tilgjengelig for store deler av befolkningen langs traseen. Faktisk er tilgang og kvalitet på offentlige kommunikasjoner koblet til tjenester, en velferdskomponent. Frihet med tanke på hvor en kan bo og jobbe, hvor en tar utdanning, hvor en gjør innkjøp, fritidsaktiviteter osv. er alle mer eller mindre aktiviteter som er påvirket av fysisk mobilitet. Samlokalisering av handels- og tjenestefunksjoner kombinert med gode kollektivsystemer som gjør det tidseffektivt å komme til og fra hjemsted og jobb, gjør det lettere å planlegge hverdagen innenfor et stramt tidsskjema. Samlet sett bygger dobbeltsporet mellom Oslo S og Ski opp under den etablerte strategien for areal- og transportutvikling i Osloregionen. Denne strategien har støtte i de regionale samarbeidsorganene og Fylkeskommunene. Denne arealstrategien passer godt sammen med det som er næringsstrategien på ulike nivå i Osloregionen. Det er stadig sterkere koordinering mellom kommuner - for eksempel i Follorådet - når det gjelder areal- nærings- og transportpolitikk. Dette bygger opp om de lokale kjernepunkter. Også på kommunalt nivå legges det opp til fortetning omkring tettsteder som betjenes av jernbanen. Økt attraktivitet av jernbanetrafikken vil imidlertid kreve tilrettelegging for kombinerte reiser og matetransport, fordi det i mange tilfeller ikke er tilgjengelig arealer i kort avstand fra stasjonsområder. 6.3 Plan for nye Ski stasjon Gitt vedtatt mål i Oslo og Akershus om å løse det vesentlige av transportveksten gjennom kollektivsystemet, må det tas høyde for at et regionalt knutepunkt som Ski stasjon vil få dobbelt så mange påstigende passasjerer i år 2030.

15 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side 15 Bygging av Ski stasjon var prioritert i Nasjonal Transportplan , men ble ikke fulgt opp ved etterfølgende behandling av statsbudsjettene. På grunn av mangelfulle bevilgninger ble planarbeidene ved Ski stasjon stilt i bero, og jernbaneverket prioriterte dobbeltsporet Oslo - Asker. Reguleringsplan for Ski stasjon ble godkjent i Planarbeidene ved Ski stasjon ble gjenopptatt i 2006 og jernbaneverket bearbeidet detaljplanen for stasjonsområdet. En noe endret stasjonsplan ble vedtatt i Planlagt byggestart for den nye Follobanen er i 2013, med ferdigstillelse i Ny Ski stasjon inngår i planene for Follobanen. Stasjonen skal utvides til seks spor og med en ny midtplattform. Alle plattformer heves og forlenges. Tilgjengelighet, adkomstforhold og omstigning inne på stasjonsområdet forbedres. Full utbygging av Ski stasjon kan skje når grensesnittet mot dobbeltsporet er avklart, men forberedende arbeider starter mai 2010 og bygging av vendespor har forventet oppstart 1. kvartal Ski stasjon planlegges ferdigstilt i Plan for nordre del av stasjonsområdet, som omfatter Nordbyveien bro med tilstøtende veganlegg ble ikke gjennomgått Den regulerte løsningen forutsetter vesentlig heving av Norbyveien bro (ny bro). Dette gir store utfordringer så vel vegteknisk som byplanmessig. Alternative løsninger må derfor belyses, og det foregår nå en kvalitetssikring av denne del av stasjonsplanen. Hvordan binde sammen byen på tvers av jernbanen? Illustrasjonen er basert på vedtatt reguleringsplan for Ski stasjon

16 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side BUSSRUTER Det er to hovedbusslinjer som trafikkerer Ski i dag. Linje 905 er en pendel som betjener strekningene 1. Tusenfryd Vintebro Nordby Nordbyveien Ski Bussterminal og strekningen 2. Ski Bussterminal Siggerud Sværsvann. Strekning 1 kjøres med 30 min rute mesteparten av driftsdøgnet, unntatt sen kveld og søndager, strekningen via Siggerud trafikkeres i hovedsak med timesrute hele tiden, med unntak av enkelte innsatsvogner i forbindelse med rush/skoleslutt. Linjen har om lag 1600 reisende daglig. På Tusenfryd korresponderer linjen med busslinje 541 mot Oslo, på Sværsvann med busslinje 501 mot Oslo. Strekningen Ski Siggerud Oslo er dessuten supplert med enkelte avganger i linje 504 som kjører via Ryen til Oslo sentrum. Linje 906 er en pendellinje som kjører strekningen Dyrløkke (Drøbak) Fv152 Ås Fv152 Holstad Ski Langhus Vevelstad stasjon Bøleråsen. Linjen kjøres med 30 min rute store deler av døgnet, unntatt etter kl. 20 og på søndager hvor det kjøres timesrute. Linjen har om lag 3000 reisende daglig. På Dyrløkke korresponderer linjen med busslinje 541 fra Drøbak sentrum, på Ås stasjon med tog linje 550, samt på Vevelstad stasjon med lokaltoget Oslo Ski. Linjen har således mange deloppdrag underveis. Det er med på forklare det høye passasjertallet. Mellom Ås og Ski kjøres det to busser per avgang i rushtidene for å takle etterspørselen. Linje 963 (563) kjører strekningen Ski Kråkstad Bjastad ( - Mysen) og er i hovedsak en matebuss til TIMEkspressen linje 9. Linjen kjøres med 30- og 60-min rute og kjøres ikke på kveldstid og søndager. Linjen driftes av Østfold Kollektivtrafikk. I tillegg kjøres en rekke servicelinjer i Ski. De viktigste er linjene 971, 972 og 973 som betjener henholdsvis Hebekk/Finstad, Ski sykehus/sentrum og Ellingsrudlia. Linjene kjøres med timesfrekvens på dagtid frem til kl.17. De to førstnevnte er tenkt styrket, særlig med morgenrushavganger, i nær fremtid. Dagens bussruter

17 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side VEGER 8.1 Dagens vegnett for biltrafikk Pr ble tidligere Rv152 og Rv154 omklassifisert til Fv152 og Fv154. Dagens hovedveger 8.2 Trafikkvolum Døgntrafikk (ÅDT) på dagens hovedvegnett (Kilde : Nasjonal vegdatabank)

18 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side Planlegging av Fv 152 gjennom Ski sentrum. Planstatus Omlegging av Fv. 152 fra nord (Langhusveien) ble planlagt på 1980-tallet, men er fortsatt ikke gjennomført. I gjeldende kommuneplan er Fv. 152 vist med en nord-syd forbindelse i tunnel under Fv 154 som en forlengelse av Skoleveien. Traseforslaget bygger på en hovedplan fra Fv 152 er utpekt som en viktig intern transportåre i Follo (Follorådet 2003). Føringen av hovedvegen inn til og gjennom Ski er ett av områdene som trenger mer detaljerte studier. Dagens løsning gir for stor trafikk i enkelte veger i sentrum. Sanderveien har i dag en trafikkbelastning over det vegstandard og hensynet til omgivelsene tilsier. Trafikken i Jernbaneveien er også for stor til at kommunen kan gjennomføre en ønsket ombygging av vegen til bygate med vekt på miljø og kollektivtrafikk. Analyse av 3 løsningsalternativer (Statens vegvesen) Alternativ 1: Skoleveien nedsenket i tunnel under Fv 154 Alternativet innebærer at det etableres en ny rundkjøring i Langhusveien for å gi adkomst til sykehuset. Alternativ: 1 Fv 152 i tunnel under Kirkeveien Trafikk fra nord ledes i tunnel under Fv 154 for å dukke opp rett syd for Idrettsveien. Trafikk fra nord som skal enten vest eller øst på Fv 154, må kjøre opp til dagens kryss med Kirkeveien og svinge enten til venstre eller høyre.

19 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side 19 Alternativ 2 A: Langhusveien føres langs jernbanen med ny bru over stasjonsområdet Alternativ 2a Fv 152 langs jernbanen Alternativet innebærer etablering av ny veg parallelt og nærmest mulig jernbanen, ovenfor Kapelldammen og bygges inn i den dype skjæringen jernbanen går gjennom på nordsiden av Kirkeveien. Alternativet vil føre til store terrenginngrep og vil gå i nærheten av gravhauger som ligger rett nord for Waldemarhøy. Alternativ 2 B: Langhusveien føres i bue rundt Kapelldammen. Uten kobling mot Kirkeveien Alternativ 2b: Fv 152 langs jernbanen Alternativet innebærer relativt tunge terrenginngrep nærføring til Kapelldammen ved Waldermarhøy og ny bru over jernbanen nord for dagens bru og innføring i en ny rundkjøring på Nordbyveien vest for jernbanelinja. Alternativet vil innebære mye konstruksjoner og må ta høyde for nytt dobbeltspor på jernbanen som vil ligge på vestsiden av dagens spor.

20 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side 20 Alternativ 3: Langhusveien føres i ny bru over jernbanen, deretter langs vestre side av jernbanen med kobling til Holteveien inn i rundkjøringen til Vestveien med kobling til Kirkeveien A l t. 3 Alternativ 3: Ny trase vest for jernbanen Alternativet innebærer en relativt lang skrå bru over jernbanen inklusive det nye dobbeltsporet. Ny veg vil bli i overkant av 800 meter lang og vil innebære relativt tunge terrenginngrep for å nå Holteveien. Oppsummering trafikale konsekvenser I tabellen under er det vist bergnede forskjeller i trafikkstrømmer i 6 forskjellige snitt i Ski sentrum. Snittene fremgår av egen figur. Analysen viser at det alt vesentlige av trafikken på vegene rundt Ski sentrum, har et ærend i sentrum. Av tabellen fremgår det at alternativ 1 er det vegsystemet som best avlaster Jernbaneveien mest. Denne er en viktig kollektivtrase og det er viktig å sikre fremkommeligheten for busser i denne veien. Alternativet avlaster Sanderveien best som i dag er en boliggate og dermed ikke egnet til å avvikle mye trafikk. Snitt Beregnet trafikk Alt. 1 Alt. 2a Alt. 2b Alt 3 1. Langhusveien Sanderveien Kirkeveien Jernbaneveien Vestveien Ny lenke

21 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side 21 Kostnadsberegning Det er gjennomført en forenklet kostnadsberegning etter ANSLAGs metoden for alternativ 1 Tunnel under Kirkeveien. Stipulerte anleggskostnader er ca 65 mill kr inkl. mva. Anleggskostnadene er beregnet på oversiktsplannivå inklusive mva. Usikkerheten er ± 40%. 8.4 Gang- / sykkelveger Eksisterende (rød strek) og planlagte (svart, stiplet strek) føringer for gang- og sykkeltrafikk Økt tilrettelegging for gående og syklende vil bli tillagt stor vekt i Ski kommunes videre planarbeider. Ski er med i nasjonalt nettverk av sykkelbyer, og har forutsetninger for langt høyere andel gående og syklende enn i dag.

22 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side PARKERING Lokalisering av parkeringsplasser

23 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side 23 Parkeringsplasser i Ski sentrum 10. TRAFIKK 10.1 Datagrunnlag Statens vegvesen har beregnet transportmønsteret i tettstedet ved hjelp av transportmodellen EMMA/FREDRIK. Beregningen er basert på antall bosatte og ansatte som dokumentert i kapittel 5.3. Transportmodellen er et strategisk verktøy som primært gir resultater på et overordnet nivå. Andre forutsetninger for arealbruk og transporttilbud vil påvirke beregningsresultatene.

24 Ski tettsted BOTSFOR-seminar april 2010 Side Transportmønster 2009 Beregningen viser følgende hovedtrekk for transporten til/fra studieområdet (Ski tettsted) : Ski har en regional funksjon der 54% av turene har endepunkt i Follo-regionen 25% av turene er utpendling til Oslo Innen studieområdet har nesten havparten av turene tilknytning til Sentrum Øst, mens 20% har tilknytning til Ski SørØst Turene har en høy bilandel Ekstern sone Personturer YDT 2009 Andel I bil Kollektivt Gang Sykkel Sum Ski øvrig % Follo øvrig % Oslo % Asker / Bærum % Romerike % Buskerud % Oppland / Hedemark % Østfold % Sum % Andel 81 % 16 % 1 % 1 % 100 % Personturer mellom studieområdet og eksterne soner fordelt på reisemiddel, YDT 2009 Intern sone Personturer YDT 2009 Andel I bil Kollektivt Gang Sykkel Sum Sentr V % Sentr Ø % Ski NV % Ski SV % Ski NØ % Ski SØ % Sum % Andel 81 % 16 % 1 % 1 % 100 % Personturer mellom sonene i studieområdet og alle eksterne soner fordelt på reisemiddel, YDT 2009

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

> Samordnet kommuneplanrullering i Follo. Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune,

> Samordnet kommuneplanrullering i Follo. Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune, > Samordnet kommuneplanrullering i Follo. > Viktige utfordringer i pålagt plansamarbeid Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune, leder av areal og samferdselsgruppen i Follo Follorådet: Arealutviklingen

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Follobaneprosjektet - Ski

Follobaneprosjektet - Ski Follobaneprosjektet - Ski Presentasjon for «klassens time» - Hebekk skole 4. mars 2016 FOLLOBANEN STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. Agenda Velkommen v/jacob Kielland Haug, Jernbaneverket og filmen "Kjør

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Informasjonsmøte om nye Ski stasjon. VELKOMMEN 7. februar 2012

Informasjonsmøte om nye Ski stasjon. VELKOMMEN 7. februar 2012 Informasjonsmøte om nye Ski stasjon VELKOMMEN 7. februar 2012 Agenda 1. Kort om Follobanen nytt dobbeltspor fra Oslo til Ski. 2. Reguleringsplanarbeidet Ski stasjon -hva omfatter reguleringen? - hva skjer

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 E18 (Drammensveien) - landets mest trafikkerte vei - gjennom landets tettest bebodde område Ringerike og Hole 37.000 innb. Oslo 620.000 innb.

Detaljer

SKI FRA TETTSTED TIL BY

SKI FRA TETTSTED TIL BY SKI FRA TETTSTED TIL BY Runar Henanger, Plan Urban for Statens vegvesen Region øst 24.03.2014 BAKGRUNN 1. SKI TETTSTED SKAL BLI BY 2. HVA FORVENTER VI FREMOVER? 3. HVORDAN REISER VI I DAG? 4. HVA MÅ TIL

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Spikkestadkorridoren

Spikkestadkorridoren En sentral transportåre i Asker og Røyken - i periferien av to fylker, - i periferien av to veiregioner, - i periferien av jernbanesystemet. Spikkestadkorridoren omfatter: Spikkestadlinjen (tog) Røykenveien

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY

PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY Runar Henanger, Norconsult AS Sykkelbynettverket Oslo 21.10 2016 PLAN URBAN AS By- og tettstedsutvikling Bærekraftig mobilitet Ny tid Nye løsninger Visjonær

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Anskaffelsens verdi og innhold...

Detaljer

Fornebubanen. - I tunnel på hele strekningen, inkluderer tiltak ved aktuelle stasjoner

Fornebubanen. - I tunnel på hele strekningen, inkluderer tiltak ved aktuelle stasjoner 29/04 20/6 2013 Fornebubanen - I tunnel på hele strekningen, inkluderer tiltak ved aktuelle stasjoner Byutvikling på Majorstuen Knutepunkt og byutvikling Bystruktur og sammenhenger Koordinering av planer

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Åpent møte 13 og 14 april Forslag til kommunedelplan 13.04.2016 E18 stadig på dagsorden 1994 Vestkorridoren, KU fase 1 (omfattet jernbane og vei) 2002 Vestkorridoren, KU fase 2 (omfattet

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling?

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Strategi for knutepunktutvikling ved Til intern diskusjon InterCity-stasjonene, 10.2.14 Rom Eiendom AS Ellen Haug, 28.08.2014 CIENS Bykonferanse

Detaljer

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid PF/NVTF Møte om nye Oslo-tunneler 26. april 2012 Arne Stølan, prosjektleder Jernbaneverket Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid Hva handler spørsmålet om en ny jernbanetunnel

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE Asker kommune Transportvurdering, Heggedal - Asker Side 1 NOTAT Til Njål Nore, Asker kommune Kopi Jan Erik Lindøe, Røyken kommune Fra Anton A. Bakken, Norsam AS Dato 27.04.2006 Arealutvikling Heggedal

Detaljer

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Transport og parkering STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

Nå kommer Fornebubanen

Nå kommer Fornebubanen Nå kommer Fornebubanen Planforslaget for Fornebubanen er nå på offentlig ettersyn, og du kan si din mening om planen. Høringsfristen er 10. april 2017. Hvorfor Fornebubanen? Da flyplassen på Fornebu ble

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER

ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER Nina Tveiten, KVU-staben/ Jernbaneverket Sjefingeniør, Strategi og samfunn Asker plan, samferdsel og næringsutvalg 10.03.2016 Anbefalt konsept på fem minutter Mandat

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2

Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27. 28. april 2010 arrangerte Ski kommune og Statens vegvesen et idéseminar om fremtidens transportsystem i Ski tettsted. Seminaret ble gjennomført

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap Møtetid: 06.04.2016 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Jernbaneforum Kongsvingerbanen Mai 2011 1 Bakgrunn Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble formelt konstituert i februar 2011. Skedsmo,

Detaljer

Kommuneplan Kongsvinger kommune. Notat. Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by

Kommuneplan Kongsvinger kommune. Notat. Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by Kommuneplan 2009-2021 Kongsvinger kommune Notat Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by 19. mai 2009 2 Framtidig vegsystem i Kongsvinger by Kongsvinger sentrum er et sentralt kommunikasjonsknutepunkt i

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Fillan Mobilitetsvurderinger

Fillan Mobilitetsvurderinger 2016 Fillan Mobilitetsvurderinger Riersen Kai Arne ÅF Reinertsen med Pir II 01.12.2016 Innledning Pir II med ÅF Reinertsen på mobilitet, trafikk og transport har fått i oppdrag å gjennomføre en tettstedsanalyse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Bybanen som byutvikler

Bybanen som byutvikler Bybanen som byutvikler Nordisk vegforum 01.nov. 2017 Solveig Mathiesen, prosjektleder Bybanen Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune Målsetting for Bybanen Bybanen skal styrke bymiljøet Bybanen skal gi

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET

KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET Workshop: klimagassregnskap for transport på områdenivå 16.04.2012 Erling Ekerholt Sæveraas - Groruddalsenheten Tore Mauseth - Ressurssenteret Plan- og bygningsetaten

Detaljer

KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON

KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON Øvre Eiker Næringsråd, Hokksund 12. November 2015 KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET Prosjektutløsende behov: sikkerhet tilgjengelighet kundetilfredshet Mulighetsstudiet samarbeid

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 239/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 29.10.2012 ORIENTERING OM INNFARTSPARKERING OG INNFØRING AV PARKERINGSOBLAT I ULLENSAKER

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen Lysbilde 1 Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen 11. Januar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Byplanen skal revideres: Kommunedelplan for sentrum Leiret Kommunedelplan

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

KVU IC Intercityutredningen

KVU IC Intercityutredningen Intercityutredningen hvorfor hva hvordan 1 2 Utfordringer IC-området Befolknings- og næringsutvikling Kraftig vekst Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose Jernbanene stort potensial for å ta mer av

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre NOTAT Til: Ungdommens Bystyre -43 () Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre 18.10.17 Innledning Rådmannen legger frem sak om Trondheim stasjonssenter til Ungdommens bystyre

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas. Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14 Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.no Utfordringer fra Samling 1 Ny E6 og kopling mellom Strandtorget og

Detaljer

Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen. Lars Christian Stendal, 11/11-2014

Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen. Lars Christian Stendal, 11/11-2014 Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen Lars Christian Stendal, 11/11-2014 Veksten er et resultat av økt frekvens Jærbanens utvikling 1991 Omfattende oppussing av Jærbanen i forbindelse med ruteendring. Det

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Saksprotokoll Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Behandlet av Møtedato 1 Kommunestyre 150/13 09.12.2013 2 Kommunestyre 154/13 16.12.2013

Detaljer

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka April 2016 Hvorfor Bypakke Tønsberg-regionen? Bypakka ble etablert for å planlegge og anlegge et helhetlig

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO

HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO Nannestad kommunes uttalelse Nannestad kommune støtter konklusjonene i forslaget til strategi for innfartsparkering i

Detaljer

Innfartsparkering for biler

Innfartsparkering for biler Innfartsparkering for biler Hvordan beskrives dette tiltaket i tiltakskatalogen? Ny giv for innfartsparkering? Statens vegvesen, seminar i Asker kulturhus 29.11.2013 Jan Usterud Hanssen Tiltakskatalogen?

Detaljer

Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling

Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling Presentasjon for kommunestyret i Asker 25.9.2012 Sølve Jerm planprosessleder Statens vegvesen Gunnar

Detaljer

E18 Elvestad Vinterbro

E18 Elvestad Vinterbro Statens vegvesen E18 Elvestad Vinterbro 2007-02-05 Oppdrag E18 Østfold grense - Vinterbro Tema Analyse av flere alternativer av ny E18 mellom Vinterbro og Elvestad i 2025 Notat nr. 3 Engebrets vei 5 Pb

Detaljer

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2 ULLENSAKER KOMMUNE VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sømløst i sør Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sør Oslo syd Follo i Akershus Østfold Ca. 470 000 innbyggere Ca. 50 millioner kollektivtrafikkreiser årlig Kostnad ca. 2,5 milliarder kroner

Detaljer

Dato: 14.02.2014 Saksnr: 14/575-1 Deres ref: Henvendelse til: Ulf Bakke, 97 10 90 58

Dato: 14.02.2014 Saksnr: 14/575-1 Deres ref: Henvendelse til: Ulf Bakke, 97 10 90 58 ORG. NR. 984 661 177 NSB Schweigaards gate 23 N-0048 Oslo T (+47) 23 15 00 00 F (+47) 23 62 01 13 nsb.no Dato: 14.02.2014 Saksnr: 14/575-1 Deres ref: Henvendelse til: Ulf Bakke, 97 10 90 58 Likelydende

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Beboere i Hagakollen, Hagaveien og Reistadlia Forslag til kommunedelplan 31.03.2016 Gjeldende rammer og premisser Nasjonale føringer Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Høyhastighet, regiontog eller godstog

Høyhastighet, regiontog eller godstog Høyhastighet, regiontog eller godstog -Tre ønsker på en bane v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Situasjon/utfordringer tog har høy markedsandel inn mot Oslo, kapasiteten fullt utnyttet,

Detaljer

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Saknr. 16/11414-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet gir sin

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Trønderbanens muligheter og utfordringer

Trønderbanens muligheter og utfordringer Trønderbanens muligheter og utfordringer By- og regionkonferanse, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Onsdag 6. mai 2015 v/anne Skolmli Regional direktør Jernbaneverket Strategi og samfunn Lokaltog i Trøndelag

Detaljer

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen 8. Februar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Hovedpunkter: Vurdering av mulige ringveier Andre samleveier og veilenker som skal inn eller

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer

«LOOK TO SKI» FRA TETTSTED TIL URBANT KNUTEPUNKT. Runar Henanger - Plan Urban AS

«LOOK TO SKI» FRA TETTSTED TIL URBANT KNUTEPUNKT. Runar Henanger - Plan Urban AS «LOOK TO SKI» FRA TETTSTED TIL URBANT KNUTEPUNKT Runar Henanger - Plan Urban AS 16.12.2013 HVA ER SKI OM 30 ÅR? KOMMUNEPLAN En attraktiv og levende by i et vakkert kulturlandskap. KOMMUNEPLAN Regionsenter

Detaljer

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL Regionrådet Midt Buskerud Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner 23. oktober 2014 Cecilie Bjørlykke prosjektleder for utredning av Ringeriksbanen

Detaljer

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi Sørum Kommune Plan- og regulering Akershus fylkeskommune - sentraladministrasjonen Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 24.02.2014 12/08509-5 Anne Grindal Søbye Oversendelse

Detaljer

Dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017

Dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017 Dobbeltspor Nykirke-Barkåker Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017 Agenda 1. Velkommen 2. Planlegging og utbygging av IC Vestfoldbanen 3. Kortfilm 4. Presentasjon av planforslag pr. 8.6.17

Detaljer

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Randi Sira / 61271232 17/141487-3 04.10.2017 Vegavdeling

Detaljer

Prosjekt: Teie torg Lengde: km Trafikkmengde

Prosjekt: Teie torg Lengde: km Trafikkmengde Prosjekt: Teie torg Lengde: km Trafikkmengde Revidert 19.02.15 (ÅDT): 12000 Kollektiv Sykkel Presterød, Teie, Tjøme og Hogsnes Fastlandsforbindelse Bompenge Fartsgrense: 30 km/t Oversiktskart Beskrivelse

Detaljer