BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen"

Transkript

1 BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen

2 SKALLUMHAGEN Skallumhagen 52, 54, 56, 58, 1368 Stabekk Gnr.16, Bnr. 190 og 194 i Bærum kommune Leveransebeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Med Bolig menes hele kontraktobjektet, det vil si leilighet med tilhørende balkong/terrasse, bod, P-plass samt bruksrettigheter til fellesareal og -bygninger. Leveransebeskrivelsen er utgitt av JM Norge AS, som også er ansvarlig for innholdet. BYGGHERRE OG TILTAKSHAVER JM Norge AS region Oslo ARKITEKT Petter Bogen Arkitektkontor AS SALG VED JM Norge AS org.nr Mustads vei 1, 0283 Oslo SALGSLEDER Lise Wiik INNHOLD 1. Eiendommen 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Tekniske opplysninger 5. Innredninger og overflater 6. Innredningsvalg 7. Dokumentasjon etc 8. Kontraktsmessige forhold vedrørende eierseksjonsbolig SELGER Hege Anita Dalen HOVEDENTREPRENØR JM Norge AS 1. Boligprosjektet 2 REGULERINGSMESSIG STATUS Detaljregulering for Skallum gnr 16 bnr 190/194 Plan ID Vedtatt 24. september 2014 BYGGETOMTA Eksisterende vegetasjon Utbyggingsområdet har vært benyttet som rigg og anleggsområde for Jernbaneverket ved utbygging av ny jernbane i tunell mellom Lysaker og Sandvika. Det er derfor ingen stedegen vegetasjon på utbyggingsområdet. TERRENG/GRUNNFORHOLD Terrenget er relativt flatt, svakt skrånende mot vest. Tomten er dekket av sprengsteinsfylling og løsmasser på fjell meter til fjell. ATKOMST/PARKERING Adkomst til feltet Avkjøring fra Gamle Ringeriksvei til Skallumhagen. Garasjeløsning/biloppstilling Kjellerplan under bebyggelsen. Alle boliger i sameiet har 1 parkeringsplass i fellesarealet i lukket garasjeanlegg. Et antall parkeringsplasser blir avsatt for bevegelseshemmede. I tillegg har garasjeanlegget 14 parkeringsplasser som selges separat og organiseres i en næringsseksjon. Disse plassene kan kun omsettes internt i sameiet. Gjesteparkering Felles parkeringsplass for gjester på eiendommen 16/194 som ligger på den andre siden av veien Skallumhagen. Totalt 13 plasser. I tillegg er det en parkeringsplass for bevegelseshemmede på uteområdet foran byggene. OMFANG/STØRRELSE Eiendommen Gnr. 16, Bnr. 190 og 194 i Bærum kommune. Størrelse på eiendommen 6000 m2 og 1300 m2 Antall boenheter 40 leiligheter i 4 separate punkthus. Sammenhengende garasje anlegg under hele bebyggelsen med 54 parkeringsplasser. Bodanlegg og tekniske rom i tilknytning til garasjeanlegget. Skallumhagen 58 består av 7 leiligheter. Skallumhagen 56 består av 11 leiligheter. Skallumhagen 54 består av 11 leiligheter. Skallumhagen 52 består av 11 leiligheter.

3 AREALER BRA er målt som arealet som ligger innenfor leilighetens omsluttende vegger. Med omsluttende vegger menes yttervegger og skillevegger mot andre leiligheter. Med skillevegger menes veggene slik de må være bygget for å oppfylle brann - og lydmessige forskriftskrav etter TEK10 mot andre leiligheter. Sjakter, utforinger, kasser etc. som ligger innenfor omsluttende vegger eller inntil disse inngår i leilighetens BRA. FREMTIDIG EIERFORHOLD Eiendommen 16/190 (tomt og bygninger) skal seksjoneres og eies av Skallumhagen Boligsameie bestående av alle kjøperne. Hver kjøper blir eier av en ideell andel av eiendommen, og får eksklusiv bruksrett til en bestemt bolig med eventuelle tilleggsdeler. Den enkelte sameier skal for egen regning holde sin bruksenhet (hoveddel som tilleggsdel) forsvarlig vedlike slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Vedlikehold av eiendommens fellesarealer med anlegg og utstyr er sameiets ansvar. Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet er felleskostnader. Felleskostnadene skal fordeles etter sameiebrøk med unntak av kostnader som naturlig fordeles pr. enhet slik som bredbåndsabonnement, drift av parkeringsanlegg, etc. Parkeringsplasser kan ikke leies ut eller selges til andre enn de som til enhver tid er eiere av boligseksjoner i sameiet. Eiendommen 16/194 «gjesteparkering», blir eiet av sameiet. Det er regulert avkjøring til naboeiendom 16/20 over parkeringsplassen. 2. Miljø, energi og sikkerhet ENERGISTANDARD Boligene bygges i samsvar med krav i Plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift av 2010 (TEK 10). TEK 10 angir minstekravet for nybygg. JM har imidlertid besluttet at alle boliger skal prosjekteres til å være minst 25 % bedre enn krav i TEK 10 når det gjelder beregnet behov for levert energi til oppvarming, inkludert energi til vifter og pumper, men eksklusive energi til teknisk utstyr og belysning o.l. Det ekstra gode «klimaskallet», sammen med balansert ventilasjon med energigjenvinning, sikrer lavt energiforbruk og en god og jevn temperaturfordeling uten trekk. Boligen er utstyrt med ekstra godt isolerende vinduer. Dette medfører imidlertid at det kan forekomme dugg på utsiden av glasset (spesielt om morgenen etter en klar nattehimmel). Dette er imidlertid en naturlig konsekvens av lite varmetap fra vinduet, og er ikke skadelig for vinduet. ENERGIMERKING Energiattest utstedes av JM og er vedlegg til kjøpekontrakten. I leilighetsbygg vil ulik plassering av leilighetene med hensyn på varmetap føre til at energimerket kan variere. SUNNE MATERIALER JM følger føre var - prinsippet som innebærer at vi velger bort produkter allerede ved mistanke om negativ miljøpåvirkning. Vi unngår helse- og miljøfarlige materialer i våre hus, som f.eks. mykgjørere i plast (f.eks. ftalater) og bromerte flammehemmingsmidler. JM bruker i størst mulig grad tradisjonelle og utprøvde naturmaterialer som tre, stein, tegl og keramiske fliser. ALLERGIHENSYN Boligene leveres med PVC-frie overflater ettersom forskning har vist mulig sammenheng mellom allergiske plager hos barn og forekomst av PVC-plast. Vi unngår også allergifremkallende treslag som f.eks. rød seder, santor palisander, merbau og sapelli. I plantefelt som omgir boligene benyttes trær som er giftfrie og gunstige for allergikere. KILDESORTERING Alle boligene leveres med innredning i kjøkkenbenk for kildesortering av avfall. FUKTSIKRING JM bruker mugg- og soppresistente plater på våtrom som underlag for fliser. JMs byggemetode med fabrikkproduserte utfyllingselementer sikrer at ytterveggene bygges av tørre og stabile materialer og at bygget lukkes raskt for å unngå at nedbør tilfører fuktighet i bygget. LYD OG AKUSTIKK Boligene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C. SIKKERHET Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelsene som myndighetene har pålagt, blant annet: Automatisk brannslokkingsanlegg (sprinkler) i alle leilighetene Elektrisk anlegg etter el-norm NEK-400:2014, med jordfeilbryter, overspenningsvern og komfyrvakt. Vendbare vinduer med sikringsbeslag, som kan pusses fra innsiden. Faste vinduer pusses fra bakken, fra balkong/terrasse eller fra åpningsvindu ved siden. TILGJENGELIGHET Alle boligene oppfyller krav til tilgjengelig boenhet i TEK 10. Dette betyr at boligene har trinnfrie løsninger og oppfyller tilgjengelighetskrav for rullestol i oppholdsrom. Uteområdene er universelt utformet, så langt topografi gjør det mulig. Det betyr at de i tillegg til å oppfylle tilgjengelighetskrav for rullestol, også er brukbare for syns- og hørselshemmede og allergikere. 3

4 3. Utvendig anlegg ADKOMST OG VEIER Felles kjøreadkomst og parkeringsplasser leveres med asfaltert dekke. Gangveier frem til inngangsdør til det enkelte bygg får en kombinasjon av asfalt og belegningsstein. Kantstein leveres der det er nødvendig for styrt avrenning av overflatevann. Belysning leveres langs kjøreveier og gangveier i henhold til forskriftskrav. Sameierne har felles ansvar for drift og vedlikehold av alle felles arealer. Gangveier frem til markert oppstillingsplass for brannbil er dimensjonert for tyngre kjøretøy. LEKE- OG AKTIVITETSPLASSER I henhold til endelig godkjent situasjonsplan. BEPLANTING/ TILSÅING Fellesarealer opparbeides og beplantes i henhold til endelig utomhusplan. Det gjøres oppmerksom på at ferdigstillelse av utomhusarealet kan bli gjennomført etter at boligseksjonene er overtatt avhengig av årstid. OVERVANNSHÅNDTERING Asfalterte flater bygges med fall slik at overvann kan renne til omkringliggende terreng eller til overvannssluk. Takvann ledes til terreng. Regn- og smeltevann fra terreng infiltreres i grunnen. VANN - OG SPILLVANNSLEDNINGER Vann og spillvannledninger knyttes til offentlig nett. KABELFØRINGER Kabler for sterkstrøm, TV, tele og bredbånd føres i bakken fra transformator og fordelingspunkt for kabel TV frem til fordelingsskap i den enkelte bolig. Kabelselskapene har eierskap og vedlikeholdsansvar frem til fordelingsskap. RENOVASJON Felles renovasjonspunkt med nedsenkede avfallscontainere plasseres sentralt på området ihht situasjonsplan. POSTKASSER Det vil bli montert én postkasse for hver boenhet i felles postkassestativ i inngangspartiet i hvert bygg. Postkassene leveres med lås. Navneskilt må den enkelte kjøper eller sameiet i felleskap besørge. SKILT JM Norge AS vil sørge for at det blir montert nødvendig skilt for adressering av boligene. Det vil bli montert et signaturskilt med JM logo på fasade ved inngangsparti til byggene. 4. Tekniske opplysninger FUNDAMENTERING Betongsåle støpt på komprimert sprengsteinsfylling /Pæler til fjell. BÆREKONSTRUKSJONER Bærende yttervegg utføres med 20 cm betong eller brannisolerte stålsøyler. Innvendige bærende leilighetskillevegger er av 20 cm betong. Etasjeskiller utføres med 25 cm betong. Vegger mot terreng (grunnmurer) støpes i betong og isoleres. YTTERVEGGSKONSTRUKSJON Yttervegger er bindingsverk av tre med cm isolasjon og fuktbestandig plate utvendig. Fasademateriale hovedsakelig i tegl og beiset trepanel. VINDUER Vindu og vindusdører leveres med U-verdi 0,9 W/m2K. BALKONGER Balkonger av betongelementer eller plasstøpt betong som er innspent i betongdekke. Balkonggulv leveres ubehandlet med fall fra veggen. SOLAVSKJERMING Det leveres ikke solavskjerming. AVSKJERMING OVER ØVERSTE BALKONG OG TAKTERRASSER Solavskjerming eller markiser leveres ikke. Takterrasser er delvis overbygget med takutstikk som krager ut fra fasade. Ref kontraktstegning for omfang. REKKVERK PÅ BALKONGER OG TAKTERRASSER Rammer og håndløper i aluminium og glassfyllinger av laminert sikkerhetsglass. TAKTEKING OG NEDLØP Taket tekkes med 2 lag papp. Takvann ledes til overvannsnett i innvendige nedløp. VANN Det leveres 1 vannkran i utendørsanlegget i tilknytning til hvert bygg. INNVENDIGE VEGGER Ikke bærende innvendige vegger bygges av bindingsverk av tre som kles med gipsplater. Der det er krav om isolering mot lyd og/eller brann, for eksempel mellom leiligheter, bygges dobbelt bindingsverk som kles med to lag gipsplater på hver side og isoleres med mineralull. Der veggene skal kles med fliser legges ett lag sopp- og fuktresistent plate og ett lag kryssfiner. Innvendige lettvegger isoleres med 5 cm mineralull for å dempe lyd. 4

5 ROMHØYDE Innvendig netto romhøyde i boligene er ca. 2,5 m. I senkede områder, f.eks. i ganger og våtrom vil romhøyden være lavere, men minimum 2,2 m. VEGGER MELLOM HEIS/ TRAPPEROM OG OPPHOLDSROM I LEILIGHETER Vegg mot heis eller trapperom er i 20 cm betong med isolert påforing for å gi god lyddemping. FELLES INNGANGSPARTIER Alle leiligheter, får inngang gjennom felles inngangsparti. Inngangspartiet får overdekning utvendig og fotskraperist. Inngangsdør leveres i aluminium med glassfelt. TRAPPEROM Trapper bygges av betongelementer som hviler på lydisolerende gummiklosser. UTVENDIG BITRAPP TIL GARASJE Leveres i betong. Trappen blir avlåst, men kan åpnes fra innside i tilfelle rømningsbehov. HEIS Det leveres heis med stoppested i alle etasjer, også på garasjeplan. Heiskupéen leveres med innvendige mål 1,1 x 2,1 meter (såkalt møbelheis). FELLES PARKERINGSKJELLER Veggene sprøytemales. Isolasjonsplater med forsterket overflate i himling. Dekket asfalteres eller støpes. Minstehøyde i garasjen er 210 cm, bortsett fra under rør og kanaler langs enkelte vegger. Garasjeport av stål med automatisk portåpner. BODER Det leveres en sportsbod for hver bolig plassert i kjeller. Vegger mellom boder leveres av stålnetting. SYKKELPARKERING Det blir avsatt plass til sykkelparkering i felles garasjeanlegg, i tillegg til avsatt plass for sykler på terreng. RINGEANLEGG Ved hovedinngangsdør til trapperom leveres ringetablå med callinganlegg. Til hver bolig leveres dørtelefon som gjør det mulig å snakke med de som ringer på, samt åpne døren. Det leveres også ringeklokke ved inngangsdør til hver bolig. SANITÆRUTSTYR Boligene leveres med sanitærutstyr og hvitevarer som er vist på kontraktstegning, i tillegg til opplegg for vaskemaskin. INNVENDIGE VANNLEDNINGER Internt i boligen er ledningene for varmt og kaldt vann lagt som rør-i-rør system som sikkerhet mot vannskader. Røri-rør skap plasseres med overløp til rom med sluk. Det er hovedstoppekran i hver bolig. LEVERINGSOMFANG AV UTSTYR Boligene leveres med det sanitærutstyret som er vist på kontraktstegningene, og opplegg for vaskemaskin. Alle armaturer er ettgreps. I våtrom leveres membran under flis, med gulvsluk. SPRINKLER Det leveres automatisk sprinkleranlegg for brannslokking. ELEKTRO Elektrisk anlegg leveres iht. bransjenormen NEK400:2014 med jordfeilbryter, overspenningsvern og nødvendige antall el-punkter. Det kan forekomme åpne føringer der spesielle bygningsmessige forhold tilsier det. Alle stikkontakter leveres som jordede stikkontakter og kan kun nyttes med flate, eller jordede støpsler. VENTILASJON OG VARME Det levers balansert ventilasjonsanlegg i hver bolig integrert i en varmesentral som gjenvinner energi fra ventilasjonsluften til oppvarming av varmt forbruksvann. Nilan Compact er en ventilasjons-/og varmeløsning som kombinerer ventilasjon, varmegjenvinning og produksjon av varmtvann. Nilan Compact er utstyrt med en rustfast varmtvannsbereder og har også et innebygget forvarmebatteri til oppvarming av uteluften i årets kalde perioder. Denne oppvarmingen beskytter anlegget mot blant annet tilising som kan oppstå grunnet kondens i varmeveksleren. Anlegget sikrer styrt utskiftning av luften i leiligheten og skal sikre et behagelig og sunt inneklima. Varmesentralen er plassert i teknisk rom i leiligheten. Filtrert og forvarmet luft tilføres i oppholdsrom. Avtrekk skjer fra våtrom og kjøkken. I tillegg til varmegjenvinning sikres oppvarming med termostatstyrte elektriske panelovner i henhold til beregnet effektbehov. I våtrom leveres elektriske varmekabler med termostat. Vannrør plasseres skjult i dekket eller i vegg. Kjøkkenhette er tilknyttet avtrekkskanal, og er utstyrt med komfyrvakt. Garasjekjeller, trapperom og andre fellesrom ventileres med egne systemer. GASSPEIS Det leveres gasspeis med felles gasstank og fordelingsnett. Individuell gassmåler til hver leilighet. TV, TELEFON OG BREDBÅND Signalleverandør legger kabler for tele, data og TV signaler til hver bolig. Ett fastpunkt monteres i stue. Eventuelle tilleggspunkter må avtales som tilvalg. JM velger leverandør som sameie overtar i bindingstiden som er 3 år. 5

6 6

7 7

8 5. Innredninger og overflater ROMSKJEMA FELLESAREALER Rom Gulv Vegger Himling, annet Inngangsparti Keramiske fliser Malt Akustisk plater For øvrig malt Trapperom Keramiske fliser Malt Akustisk plater For øvrig malt Korridorer Keramiske fliser Malt Akustisk plater For øvrig malt Garasje Asfalt/Betong Sprøytemalt Felles boder Støvbundet betong Malt betong/lecavegg, nettingvegger Himlingsplater av mineralull BOLIGENE Inngang Inngangsdøren til leiligheten leveres med lyd- og brannisolering i glatt overflate. Døren har FG-godkjent lås. Innredninger Leveringsomfang fremgår av kontraktstegningene. Kjøkken leveres fra Marbodal eller tilsvarende. Kjøkken leveres med hvite, glatte fronter og laminert benkeplate. Standardskap blir 2,28 m høyt med foringer til tak. Underlimt oppvaskkum med stor og liten kum nedfelt i benkeplaten. Lyslist under overskap. Det leveres integrert oppvaskmaskin, kombiskap kjøl/frys, innbygget stekeovn i høyskap og nedfelt platetopp. Baderomsinnredning leveres fra Svedberg eller tilsvarende. Garderobeskap leveres fra Marbodal eller tilsvarende med glatte hvite fronter. Skyvedørsgarderober leveres fra Elfa eller tilsvarende innredning. Hovedsoverom får skyvedørsgarderobe, øvrige soverom får skap med slagdør (høyde 2,12). I gangen leveres skyvedørsgarderobe med hattehylle og garderobestang i full bredde. Det gis muligheter for individuell tilpasning fra tilvalgsmeny. Vinduer og terrassedører Vinduer og terrassedører er av tre med ytterkledning av aluminium og leveres ferdig overflatebehandlet fra leverandør. Åpningsbare vinduer blir i hovedsak utadslående. Vinduer og terrassedører har 3-lags energiglass. Dører Innvendige i leilighetene leveres hvitmalte dører med flat terskel i eik. Mellom stue og gang leveres dører og sidefelt med glassfelt og sprosser. Listverk I rom uten fliser leveres eik gulvlister. Dørgerikter leveres med glatt, hvitmalt overflate. Da alt listverk og gerikter er overflatebehandlet før montering, vil det være synlige spikerhoder. Gulv Det leveres 3-stavs eikeparkett med matt lakkert overflate. I teknisk rom og våtrom leveres keramiske fliser. Vegger og himlinger Alle vegger og himlinger males hvite. Det leveres keramiske fliser mellom kjøkkenbenk og overskap. Det er synlige V fuger mellom betongelementene i himling. ROMSKJEMA LEILIGHETENE 8 Rom Gulv Vegger Himling Inngangsparti/gang Eikeparkett Malt, hvit Malt, hvit Kjøkken Eikeparkett Malt, Hvit, Flis over kjøkkenbenk, 30x60 cm Malt, hvit Stue Eikeparkett Malt, Hvit Malt, hvit Soverom Eikeparkett Malt, Hvit Malt, hvit Bad/vaskerom Keramiske fliser, Grå 20x20 Keramiske fliser, Hvit Matt 25x40 cm Nedforet himling av cm, Sluk gips som males Baderom Bod/teknisk rom Privat terrasse på bakken og takterrasser. Keramiske fliser, Grå 20x20 cm, Sluk Keramiske fliser, Grå 20x20 cm, Sluk Terrassegulv av trykkimpregnert tre Keramiske fliser, Hvit Matt 25x40 cm Malt, Hvit Levegg mellom boligene på hagesiden. Nedforet himling av gips som males Malt, hvit Balkong Betong Rekkverk, Aluminiumsrammer med glassfelt Balkongplate over er umalt For ytterligere detaljer henvises til Innredningsguiden

9 6. Innredningsvalg JM ORIGINAL OG TILVALGSSORTIMENT Boligen leveres med en nøye utvalgt innredning, kalt JM Original. JM tilbyr også å velge andre innredningsprodukter som tilvalg. JM Original og priser for våre tilvalgsprodukter vil bli presentert i vår Innredningsguide utviklet spesielt for prosjektet. Enkelte tilvalg er kostnadsfrie for kjøper. JM tar forbehold om at sortiment kan utgå eller endres hos våre leverandører og må erstattes med tilsvarende produkt av samme kvalitet. JM Norge AS tilbyr tilvalg innenfor følgende kategorier Kjøkken og garderobe Baderomsinnredninger Innerdører Fliser Parkett Multimedia kontakter Elektriske punkter (Planlagte punkter kan ikke endres) Hvitevarer Farger på malte vegger bestemt ut fra NCS - kodesystemet Garderobeløsninger Gasspeis omramming GENERELT OM TILVALG OG ENDRINGER Hvis kjøper ikke ønsker tilvalg, leveres boligen i henhold til standard beskrevet som JM Original. Det kan ikke bestilles endringer som krever endring av opplegg for vann og avløp eller som krever offentlig godkjenning. Endringer utover tilvalgsprogrammet betraktes som endring og må prises separat. Det tas forbehold om at arbeidene på byggeplass ikke er kommet for langt til at endringer og tilleggsbestillinger kan gjennomføres. Tilvalg og endringer må bestilles av JM s innrednigsansvarlig innen de frister som blir opplyst i tilvalgsmøtet. TILVALGSMØTE Etter at byggestart er besluttet vil kjøper bli kontaktet av en representant fra JM og invitert til et møte for å gjennomgå JM Original og tilvalg. I forkant av møtet vil kjøper få tilsendt Innredningsguiden som og viser pris for de ulike tilvalgene. Ønske om endringer og tilvalg utover det som presenteres i Innredningsguiden må vurderes og prises i hvert enkelt tilfelle. JM har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadsoppføringslova 44. TILVALGSBESTILLING Tilvalgene inkluderes i kjøpers bestilling for boligen og medtas i sluttavregningen. Alle priser er inklusive MVA og viser merkostnaden for å oppgradere fra JM Original til det aktuelle tilvalgsproduktet. Montering er normalt inkludert i prisen hvis annet ikke er opplyst. KONTROLL AV DIN BESTILLING Det er svært viktig at kjøper ser nøye gjennom bestillingen og sjekker at den er i overenstemmelse med ønsker og avtaler som er inngått. Overenskomster som ikke finnes i bestillingen har ikke gyldighet. Avtalen er bindende og kan ikke endres etter at den er signert og returnert. Skulle det være avvik eller uklarheter i bestillingen må kjøper umiddelbart ta kontakt med JM sin representant og avklare forholdene. Bestillingen er underlag for leveransen JM mottar fra leverandørene. Produktene er spesialbestilt til prosjektet og kan ikke avbestilles eller returneres. Dersom boligen avbestilles, skal bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet. FORBEHOLD Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til å foreta mindre endringer som er hensiktsmessig og/eller nødvendig, uten å redusere boligens generelle standard. Alle illustrasjoner benyttet i markedsføring av boligene er kun ment å være av veiledende, illustrativ karakter og avvik kan forekomme. 7. Dokumentasjon etc HUSEIERBOK Ved overtakelse vil kjøper få utlevert relevant dokumentasjon på boligens materialer, utstyr og oppbygging, samt rettledning i bruk og vedlikehold. I eierseksjonssameier vil også sameiet få utlevert en huseierbok til som omfatter bygningens fellesrom, yttervegger, tak og utvendige anlegg. ERKLÆRINGER Det vil bli tinglyst nødvendig erklæringer for fremføring og plassering av tekniske anlegg som VA ledninger, trafo og el- og fiberkabler. Det vil bli tinglyst erklæring om adkomstrett for nabo over eiendommen 16/194 hvor fellesparkeringen ligger. DRIFTSAVTALER JM vil på vegne av deg som kjøper inngå avtaler om Strømleveranser Abonnement på antenne/internett/telefon Renovasjon Forretningsfører Alarm til brannvesenet Heis vedlikehold/service Kjøper overtar ansvaret for boligen fra og med overleveringsdagen. Dette gjelder også tekniske innretninger og lignende som trenger systematiske drifts- og vedlikeholdsrutiner. JMs reklamasjonsansvar er avhengig av at innretningene er underlagt forsvarlig drifts- og vedlikehold JM anbefaler at sameiet inngår avtaler for: Vaktmestertjenester, brøyting og strøing av veier og plasser samt stell av grøntanlegg. Drift og vedlikehold av heiser Drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg Drift og vedlikehold av brannvarslingsanlegg Seviceavtale for garasjeport Serviceavtale for tekniske varmesentraler i leilighetene. 9

10 10

11 8. Kontraktsmessige forhold vedrørende eierseksjonsbolig BETALINGSPLAN Straks kontrakt er signert stiller JM sikkerhet ihht bustadsoppføringslova % av kjøpesummen forfaller til betaling 7 dager etter at slik sikkerhet er stilt. Beløpet skal være fri egenkapital, dvs at betaling ikke forutsetter pant i boligen og det kan ikke være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at JM ikke kan disponere over beløpet. Resterende del av kjøpesummen samt tilvalgsbestillinger og omkostninger betales ved overtakelse. Alle innbetalinger skjer til klientkonto hos megler/oppgjørsmegler. SIKKERHETSSTILLELSE JM stiller sikkerhet for oppfyllelse sine forpliktelser iht kontrakten i samsvar med buofl 12. Sikkerheten utgjør 3 % av vederlaget frem til overtakelse, deretter øker sikkerheten til 5 % og vil gjelde i fem år etter overtakelsen. Tilvalg/ endringer vil ikke påvirke størrelsen på selgers sikkerhetsstillelse. Selger kan stille garanti iht bufl 47 for å kunne disponere over innbetalt del av kjøpesum. Renter av innbetalingen vil da også tilfalle selger. OMKOSTNINGER I forbindelse med kjøpet betales 2,5 % dokumentavgift av boligens andel av tomteverdien. I tillegg påløper tinglysingsgebyr for skjøte og for hvert pantedokument og pantattest som skal tinglyses. Ved kjøp av ekstra biloppstillingsplass påløper i tillegg dokumentavgift på 2,5% av kjøpesummen. Andel tomteverdi og tinglysningskostnader fremgår av kontrakten. Videre skal kjøper betale andel kostnader for etablering av sameiet og a konto innbetaling av driftskapital til sameiet. Det tas forbehold om endringer av offentlige avgifter og gebyrer. KJØPERS MISLIGHOLD Dersom kjøpesum, omkostningene eller øvrige krav ikke blir betalt helt eller delvis ved forfall, påløper forsinkelsesrente av det til enhver tid utestående beløp fra forfall til betaling finner sted. Har betaling av kjøpesummen ikke funnet sted innen 30 dager etter forfall, regnes dette som vesentlig mislighold som gir JM rett til å heve kontrakten 14 dager etter skriftlig varsel. JM kan ta dekning for sitt tilgodehavende (herunder renter og omkostninger) i de innbetalinger som kjøper har foretatt. JM har deretter rett til å selge boligen på nytt. Kjøper vil i et slikt tilfelle bli belastet for salgskostnader, en eventuell differanse ved en lavere salgssum samt eventuelt annet tap som JM måtte være påført. Dersom kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i boligen før fullt oppgjør har funnet sted, og ikke betaler fullt oppgjør, godtar kjøper utkastelse fra boligen uten søksmål og dom, jf tvangsfullbyrdelsesloven 13-2, 3. ledd (e). Dette gjelder selv om det er stilt garanti for kjøpesum. PRISER OG BUDGIVNING Boligene selges til faste priser (kjøpesummen skal ikke indeksreguleres). JM står fritt til når som helst å endre priser eller betalingsbetingelser på boliger som ikke er solgt. Også usolgte biloppstillingsplasser ved overtakelse tilhører JM. KREDITTVURDERING, FINANSIERINGSBEVIS JM og megler har rett til å foreta kredittvurdering av kjøper samt til å kreve fremleggelse av finansieringsbevis (lånebevis) før avtale om kjøp aksepteres. Kjøpere som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet kan bli avvist. FORBEHOLD OM TILSTREKKELIG SALG M.V. JM tar forbehold om offentlige tillatelser og tilstrekkelig salg for gjennomføring av prosjektet i tillegg til godkjenning i JM s styrende organer. JM skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. JM er bundet av kontrakten dersom det ikke er sendt skriftlig melding til kjøper om at forbeholdet gjøres gjeldende innen 21 kalenderdager etter utløpet av den aktuelle fristen. Dersom kontrakten bortfaller som følge av forbeholdene ovenfor, skal kjøper umiddelbart få tilbakeført innbetalt beløp samt renter opptjent på meglers klientkonto. Renter blir ikke utbetalt dersom beløpet er mindre enn ½ rettsgebyr. Ut over dette har JM ved bortfall av kontrakten intet ansvar overfor kjøper. Ved enighet mellom partene, kan fristene (herunder ferdigstillelsesfristen) forlenges. Kontraktens betingelser for øvrig vil i et slikt tilfelle være de samme. OVERTAKELSE Frist for overlevering av boligen fastsettes i kjøpekontrakten og vil begynne å løpe når JM s forbehold er bortfalt. Fristen forlenges for hver fellesferie (21 kalenderdager), juleferie (7 kalenderdager) og påskeferie (7 kalenderdager) som blir berørt av arbeidene. Forlengelsene gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i feriene. JM kan kreve overtakelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. JM skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt ved forsinkelse i forhold til det nye overtakelsestidspunktet. Forhåndsbefaring av boligen gjøres før overtakelse. Befaringen ledes av en representant for JM. Kjøper bør 11

12 delta i befaringen for å kunne komme med bemerkninger til overtakelsen samt kontrollere bestilte tilvalg. Innkalling til forhåndsbefaring sendes deg i god tid. Ved overtakelse leveres boligen i byggerengjort stand. Synlige skader/mangler, som skader på vindusruter, porselen, dører eller overflatebehandlinger, må påpekes ved overtakelse. I nye bygg vil det normalt kunne oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overtakelse, forutsatt at dette ikke forringer boligens kvalitet. Overtakelse av sameiets fellesarealer foretas av sameiets styre, som da representerer alle sameierne. Ved overtakelse av boligen må det påregnes at det gjenstår mindre innvendige og utvendige arbeider på fellesarealer. Dersom utomhusarealer ikke er fullført ved tidspunktet for overtakelse av boligen, kan det holdes tilbake et beløp opptil kr ,- pr bolig på meglers konto frem det tidspunkt til overtakelsesforretning for utomhusarealene er gjennomført. ENDREDE LØSNINGER M.V. Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler og funksjoner, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. JM forbeholder seg rett til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger, uten at dette gir rett til endring av vederlaget. Endelig utforming av utomhusarealer fastsettes av JM, og støttemurer, belysning, kummer, trafoer og lignende blir plassert der dette finnes hensiktsmessig. JM forbeholder seg rett til å foreta endringer knyttet til en eventuell deling, sammenslåing eller bruksendring av usolgte boliger JM har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet eller verdi, uten at dette gir rett til endring av vederlaget. JM skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper om slike endringer. Presentasjoner, planer, skisser og bilder i salgsmaterialet er av illustrativ karakter og kan derfor vise bygningsvolumer og inneholde innredning og detaljer m.v som ikke inngår i leveransen. I tilfelle motstrid mellom salgsprospekt og leveransebeskrivelsen vil beskrivelsen ha forrang, og leveransens omfang er begrenset til denne. SEKSJONERING Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid hos kommunen. Det gjøres oppmerksom på at utleie av boligen før seksjonerings-begjæringen er tinglyst kan utløse kjøpsrett for leietaker til redusert pris, jf. bestemmelsene i eierseksjonsloven kapittel III. Dette vil i tilfelle være kjøpers ansvar. Dersom skjøtet ikke foreligger ved overtakelse, kan JM utstede garanti iht. buofl. 47 for hele kjøpesummen mot at oppgjøret finner sted. FORSIKRING JM holder eiendommen forsikret i byggeperioden. Eiendommen skal være forsikret av JM frem til 2 uker etter at sameiets fellesarealer er overtatt av sameiet. Sameiet skal deretter tegne egen forsikring. Dersom det skulle inntreffe brann eller annen skade under byggetiden som dekkes av forsikringen, skal avtalen likevel opprettholdes fullt ut idet erstatningen tilfaller JM, som på sin side plikter å foreta gjenoppbygging etter opprinnelige tegninger innen rimelig tid. JM, vil ved tilfelle som nevnt her, ikke ha noe ansvar for kjøpers forsinkede innflytting jf. bufl. 17. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. FELLESKOSTNADER, ANDRE LØPENDE UTGIFTER Felleskostnader skal dekke sameiets driftskostnader, som vil omfatte bl.a felles bygningsforsikring, kostnader til drift og vedlikehold, forretningsførsel, kommunale avgifter og strøm i fellesarealer. Budsjett for sameiet er utarbeidet av JM i samråd med forretningsfører. Budsjettet tas opp til behandling på første årsmøte. Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og felleskostnader gjennomgås også på årsmøtet. I tillegg til de ovennevnte kostnader påløper andre faste, løpende utgifter for den enkelte bolig, som bl.a innboforsikring og strømutgifter. Videre påløper utgifter til bredbånd og kabel-tv. UTLEIE Boligen har ingen egen utleieenhet. BRUKSTILLATELSE Ved overtakelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse. JM er ansvarlig for å innhente ferdigattest, men kjøper er innforstått med at denne normalt ikke foreligger før lang tid etter overtakelse. TOMTEFORHOLD, FELLESAREALER Sameiets tomt er eiet. Tomten er ikke endelig oppmålt, noe som skjer ved oppmålingsforretning som avholdes av kommunen. Det tas således forbehold om justering av endelig tomteareal og tomtegrenser. Tilsvarende forbehold tas dersom fradeling eller sammenføyning skal finne sted etter krav fra offentlige myndigheter. Det tas også forbehold om justering av fellesarealer i forbindelse med seksjoneringen hvis dette anses hensiktsmessig. HEFTELSER Boligsameiet har pant i hver seksjon, jf. eierseksjonsloven 25. Dessuten har kommunen lovbestemt pant for eiendomsskatt og enkelte særlige eiendomsavgifter og gebyrer, jf. panteloven 6-1. For øvrig vil boligen bli overdratt fri for pengeheftelser (andre enn de kjøper lar tinglyse). Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser (servitutter) som fremgår av grunnbokutskriften. I tillegg har JM rett til å tinglyse bestemmelser knyttet til sameie- eller naboforhold, eller forhold pålagt av det offentlige. 12

13 LIKNINGSVERDI Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregisteret pr. 1. januar) utgjør 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens bruksareal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 60% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal, for skatteår Se nærmere info på www. skatteetaten.no. SAMEIEFORHOLD Kjøper har rett og plikt til å være medlem av det eierseksjonssameiet som etableres for eiendommen. Det er utarbeidet et utkast til vedtekter for sameiet. Utkastet er kun av veiledende karakter og vil kunne bli endret i forbindelse med organiseringen av eiendommen eller sameiet, på grunn av sammenføyning/fradeling, seksjonering eller andre forhold. For at sameiet skal være i drift ved overtakelsen vil JM engasjere forretningsfører for sameiet samt inngå andre avtaler knyttet til driften av sameiet, for sameiets regning. JM beslutter endelig organisering av eiendommens kjelleranlegg (parkering og boder etc). Dette vil skje i seksjoneringsprosessen, som bl.a styres av offentlige krav. Det tas således forbehold om endelig organisering av kjelleranlegget. ETTÅRSBEFARING Ca. 1 år etter overtakelsen vil JM innkalle til en kontrollbefaring av boligen. Det skal føres protokoll fra denne, som skal undertegnes av begge parter. Dersom det ikke er til klar ulempe for kjøper, kan JM kreve at utbedring av mangler som er reklamert etter overtakelsen skjer samlet etter kontrollbefaringen. OPPGJØRSMEGLERS SIKKERHETSSTILLELSE, HONORAR M.V. Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler, begrenset oppad til kr. 30 millioner. Enkeltsaker er forsikret med inntil kr. 10 millioner. Ved kjøpesum over kr. 10 millioner kan klientmidlene tilleggsforsikres. Kjøper må innen kontraktsmøtet gi selger tilbakemelding dersom dette er ønskelig. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. AVBESTILLING Kjøper kan iht. bustadoppføringsloven (bufl.) kapittel VI avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Hvis avbestilling skjer før det er gitt igangsettingstillatelse, skal avbestillingsgebyret utgjøre 5 % av vederlaget inkl. mva. Ved senere avbestilling gjelder bestemmelsen i bufl. 53, slik at JM i et slikt tilfelle skal ha dekket hele sitt økonomiske tap. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet. TRANSPORT AV KONTRAKT Transport av kjøpekontrakten skjer kun etter samtykke fra JM. Ved transport påløper et gebyr på kr ,-. Ved transport skal transportavtale utarbeidet av JM benyttes. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg. Transport av garantier kan kun skje etter samtykke fra garantisten, og endringer av garantier som følge av transporten bekostes av kjøper. KONTRAKTSMALER/LOVGRUNNLAG Salg av bolig under oppføring til forbrukere reguleres av bufl, og JM benytter standard byggeblankett Leveransebeskrivelsen er et vedlegg til blanketten og utgjør således en del av kontrakten. Ved eventuell motstrid mellom bestemmelsene i byggeblanketten og beskrivelsen, går beskrivelsen foran. Ved salg til andre enn forbrukere og boliger som er ferdigstilte benytter JM seg av en kontraktsmal basert på bestemmelsene i avhendingsloven, og som inneholder bestemmelser som avviker fra leveransebeskrivelsen. BEBYGGELSENS AREALER Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(bra) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-rom som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Meglerhonorar betales av JM, basert på en fast avtalt pris. MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV EN TRANSAKSJON I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/ eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. 13

14 14

15 Å KJØPE BOLIG AV JM 1. Visning På jm.no, finn.no eller i aviser vil dere få informasjon om når vi har visning av våre boligprosjekter. Når dere kommer på visning hos oss, kan dere få se plantegninger, illustrasjoner og snakke med erfarent personale for å bli kjent med prosjektet og boligene. 2. Kjøp av bolig Når du har bestemt deg for å kjøpe en bolig, skrives en kjøpsbekreftelse med JM. Innen ca to uker etter dette, avløses kjøpsbekreftelsen av endelig kjøpekontrakt. Ved signering av kontrakten forfaller 10% av kjøpesummen til betaling. JM stiller garanti for pengene, i henhold til Bustadoppføringslova. Beløpet skal innbetales til oppgjørsmeglers konto, som står spesifisert i kontrakten. Pengene skal være fri egenkapital. 3. Tilvalgsmøte Etter at byggestart er besluttet, vil vår erfarne innredningsansvarlige invitere deg til et tilvalgsmøte. Her gjennomgås JM Original og det synliggjøres hvilke tilvalgsmuligheter som finnes. Du vil også få informasjon om bestillingsfristene for tilvalg. For å være sikker på at din bestilling innarbeides i boligen, er det viktig at vi mottar bestillingen innen fristen. 4. Velkommen til byggeplassvisning Når råbygget er oppe, og det er trygt å ferdes i bygget, arrangerer vi byggeplassvisning for våre kjøpere. 5. Befaring og kontroll Når boligprosjektet nærmer seg ferdigstillelse, får dere informasjon om tidspunkt for forhåndsbefaring og overtakelse. Dere vil også få besiktige boligen sammen med en representant fra JM. Noen uker før boligen din er klar for overtakelse gjennomføres en grundig sjekk av alle overflater og tilvalgsbestillinger. 6. Siste innbetaling Før du overtar din nye bolig, skal resten av kjøpesummen, som beskrevet i kjøpekontrakten, inkludert tilvalg og endringer, betales. 7. Overtagelsen Nå kan du flytte inn! Når alt er betalt får du dine nøkler til boligen og skjøtet tinglyses. 8. Vi følger opp Det er viktig for oss at du skal trives i ditt nye hjem. Derfor vil vi ta kontakt med deg kort tid etter at du har flyttet inn, og stille deg noen enkle spørsmål om hvordan du opplever boligen. Vi sender deg også en spørreundersøkelse hvor vi gjerne vil ha dine tilbakemeldinger. 9. Kundeservice Du finner mye praktisk og nyttig informasjon i Huseierboken. Skulle du oppleve noe i boligen din, som du trenger hjelp for å løse, kan du kontakte Kundeservice. Du finner informasjon om JM Kundeservice på jm.no under Kontakt. 15

16 Lang erfaring - trygghet i alle ledd JM er en av Nordens ledende prosjektutviklere av boliger og boligområder. Virksomheten er fokusert på nyproduksjon av boliger med attraktiv beliggenhet med tyngdepunkt i ekspansive storbyområder og universitetsbyer i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Belgia. Vi arbeider også med prosjektutvikling av kommersielle lokaler og entreprenørvirksomhet, hovedsakelig i Stor-Stockholm-området. JM skal i all virksomhet fremme et langsiktig kvalitetsog miljøarbeid. Vi omsetter for cirka 14 milliarder svenske kroner og har cirka medarbeidere. JM AB er et allmennselskap notert på NASDAQ Stockholm i segmentet Large Cap. JM forbeholder seg retten til eventuelle endringer og trykkfeil. Noen av illustrasjonene er idébilder som kan avvike fra virkeligheten. Design & produksjon JM Norge Region Oslo Visualiseringsbilder Carbonwhite Trykk Rolf Ottesen Grafisk Produksjon Arkitekt Petter Bogen Arkitektkontor Dato MILJØMERKET 241 Trykksak SALG VED JM Norge AS - Region Oslo Salgsleder Lise Wiik, telefon , lise Selger Hege Anita Dalen, telefon , jm.no/skallumhagen 681 JM Norge AS Postadresse PB 453, 1327 Lysaker I Besøksadresse Mustads vei 1, 0283 Oslo I Telefon I Internett jm.no

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA Illustrasjonsfoto Basbergrønningen Vest, C3-2 Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 2

LØREN STASJON SALGSTRINN 2 LØREN STASJON SALGSTRINN 2 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN.

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN. STRAUMEHAGEN SUTALAUSE SUTALAUSE STRAUME HAGEN Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt Salgsoppgave STRAUMEHAGEN Utbygger/selger Utbygger

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev:

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev: 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4 Dato: 25.02.2012 Rev: 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

OPPLØPET SALGSTRINN 1

OPPLØPET SALGSTRINN 1 OPPLØPET SALGSTRINN 1 1 22 Illustrasjon. Avvik vil forekomme Om å bo på Lørenskog Lørenskog har mye å by på. Er du ute etter naturopplevelser, kultur, sport eller shopping, er Lørenskog stedet for deg!

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 VELKOMMEN TIL sjøsia Hadde han Selvaag vært nordfra, ville man kanskje stava navnet hans Sælvåg, som ville betydd at han kom fra en våg hvor det en gang var mye sel. Selvaag

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN BO i NYDALEN Nydalen har et historisk sus over seg. På 1800-tallet lå fabrikkene og møllene tett langs elva. Stedet var et viktig industrisenter med

Detaljer

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme NydaleN Nydalen i Oslo har de siste 20 årene vært gjennom store forandringer. Fra å være et industriområde er det nå en levende bydel langs Akerselva.

Detaljer

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: 970 76 984 Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg 4 2407 Elverum Org.nr.: 959 360 987 Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr. 959 360 987 Adkomst Se kart. Bebyggelsen

Detaljer