Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje"

Transkript

1 Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje

2 379 Ski stasjon. Reguleringsplan, Avgrening Østre linje Utarbeidet av: Bjørn Bryne Kvalitetssikret av: Ove Skovdahl Dato: Versjon: 1.1 Sammendrag Rapportens hensikt I sitt arbeid med å ta fram reguleringsplan for Follobanen og Ski besluttet Jernbaneverket uten å informere eller konferere med berørte kommuner i indre Østfold og Østfold fylkeskommune å ta ut den tidligere beskrevne planskilte kryssingen nord for Ski for tog mellom Østre linje og Follobanen. Siden sporarrangementet, slik det presenteres i reguleringsplanen, inneholder vesentlige begrensninger i muligheten for tog fra Østre linje å trafikkere Follobanen valgte 9 kommuner i indre Østfold og Østfold fylkeskommune å varsle innsigelse mot de framlagte reguleringsplanene Denne rapporten skal, på et nøytralt faglig grunnlag, gi politikerne i de ni kommunene i indre Østfold og i Østfold fylkeskommune et grunnlag for å kunne vurdere om de innsigelsene som de har gitt på Ski kommunes reguleringsplaner for Ski stasjon og Follobanen gjennom Ski kan trekkes tilbake.. Sporplanalternativene Fire sporplaner er vurdert: Reguleringsplanens, uten planskilt forbindelse mellom Østre linje og Follobanen Railconsults variant i nord, med planskilt forbindelse for sørgående tog mellom Follobanen og Østre linje nord for Ski, men ikke for nordgående tog Norsk Banes, med fullstendige planskilte forbindelser nord for Ski Jernbaneverkets framtidige løsning, der avgreningen for Østre linje flyttes til en ny planskilt forbindelse sør for Ski Det kan på overgripende nivå fastslås at alle er teknisk gjennomførbare. De ulike løsningene har ulik evne til å løse opp i potensielle konfliktpunkter mellom de ulike toglinjene. Felles for alle løsningene er at dagens avgrening for Østre linje, inne på Ski stasjon, skaper konfliktpunkter mellom togene til og fra Østre linje og Skilokalene. Alle løsningene har mulighet til en gang i framtiden å utvikles med tilkobling av høyhastighetsbaner. Samtidig så konstateres det at en framtidig utbygging av Østre linje til dobbeltspor krever at avgreningen for Østre linje flyttes bort fra stasjonsområdet. Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 1 av 42

3 Ved Follo banens åpning Regulerin gsplan Railconsuls Norsk Bane JBV framtidig Kostnadssammenligning En grov vurdering av kostnadene for å bygge planskilt forbindelse mellom østre linje og Follobanen angis en kostnad på 1 mrd kr ± 50%, uansett om denne bygges nord for Ski (Norsk Banes forslag) eller sør for Ski (Jernbaneverkets framtidige løsning) Hvilken trafikk er mulig Tabellen nedenfor angir hvor mange tog som kan kjøre gjennom Ski per time og retning for de ulike toglinjene som betjener Ski. Ski-lokalen Østre linje Mosselokalen IC i tabellen over angir at det utover 1 tog per time kjøres et ekstra innsatstog i rushretningen per time. For å kunne oppnå det antall tog som vises i tabellen over for Railconsults, Norsk Banes og Jernbaneverkets framtidige løsning kreves omfattende infrastrukturtiltak både på østre og vestre linje samt i Oslo. Når nås kapasitetstaket Overslagene over kapasitet og transportbehov tyder på at et trafikkopplegg med 2 tog pr time til Halden, 2 pr time til Moss, 1+1 til Mysen og 4 til Ski vil ha tilstrekkelig kapasitet til å avvikle den prognostiserte trafikken (med 2-3 % økning pr år) inntil etter Innføring av 2 innsatstog pr time i rushperiodene på Vestre linje, som er vurdert gjennomførbart på reguleringsplanens sporplan på Ski stasjon vil kunne bidra til at det er tilstrekkelig kapasitet inntil etter Ny avgrening for østre linje For å kunne kjøre det antall tog som kreves i framtiden må det etableres en ny avgrening for østre linje. En slik avgrening er ikke planlagt, men Jernbaneverket har lovet å sette av 10 Mkr i Follobaneprosjektet for planlegging av denne forbindelsen. For å ta høyde for den usikkerheten som finnes i hva som er det optimale jernbanenettet i Østfold på lang sikt er det viktig at denne utredningen får et vidt nok omfang slik at alle varianter kan vurderes. 1 Innsatstogene på vestre linje kan for eksempel stoppe i Ås, Vestby, Moss, Rygge og Fredrikstad og styrker dermed kapasiteten for både Mosselokalen og IC. Derfor er to innsatstog vist som 1 for Mosselokalen og 1 for IC. Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 2 av 42

4 Alternative handlingsmåter Uansett om innsigelsene opprettholdes eller ikke risikerer man at utbygging av jernbanenettet ikke holder tritt med økende antall reisende. Noe som kan gi forverret tilbud til de reisende. Hvis en eller flere av innsigelsene opprettholdes er det sannsynlig av Follobaneprosjektet forsinkes med minst ett år. Vi bedømmer at det er lite sannsynlig at en innsigelse vil føre til endringer i sporplanen for Follobanen og Ski stasjon. Hvis man med innsigelsene skulle oppnå at en planskilt forbindelse mellom Follobanen og østre linje bygges nord for Ski vil dette føre til at behovet for en ny avgrening for østre linje sør for Ski utsettes med ca. 10 år. Men etter at den nye avgreningen er ferdig vil investeringen i planskilt forbindelse nord for Ski være overflødig. Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 3 av 42

5 SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn Hensikt Arbeidsform Begrepsforklaringer FUNKSJONSBEHOV PÅ SKI STASJON Toglinjer Vending av tog Hensetting og posisjonering SPORPLANALTERNATIVENE års sporplan Reguleringsplanen Railconsults modifisering i nord Norsk Banes forslag Jernbaneverkets framtidige løsning Railconsults forslag om midlertidige sporforbindelser Utbyggingsmuligheter Konklusjon KOSTNADSSAMMENLIGNING HVILKEN TRAFIKK ER MULIG Trafikk ved Follobanens åpning Flere tog? Konklusjon: Maksimalt antall tog på de ulike linjene med ulike sporplaner NÅR NÅS KAPASITETSTAKET Kapasitet ved Follobanens åpning (passasjerer) Når nås kapasitetstaket med reguleringsplanens sporplan NY AVGRENING FOR ØSTRE LINJE Fordeler med en ny avgrening for Østre linje Ulemper med ny avgrening Behov for et tydelig og enhetlig målbilde for infrastrukturutbygging Omfang for utredning av innføring av Østre linje sør for Ski Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 4 av 42

6 7.5 Anbefaling: Hvordan sikre at ny avgrening for Østre linje bygges i tide? ALTERNATIVE TILNÆRMINGSMÅTER På kort sikt På mellomlang sikt (etter 2030) På lang sikt (etter 2050) BIBLIOGRAFI A. VEDLEGG A TRAFIKKTEORI A. 1. Kapasitetsøkning A. 2. Knutepunkter og strekninger A. 3. Rutemessige bindinger A. 4. Stive ruter som deler timen på ulik måte B. VEDLEGG B INNSIGELSEBREVENE På Follobanen gjennom Ski Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 5 av 42

7 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Hva har skjedd sett fra Østfolds perspektiv I planprogrammet for reguleringsplanen for Follobanen gjennom Ski og Ski stasjon [1] fantes følgende formulering om sporforbindelsene nord for Ski stasjon: «Det er to alternativer for innføring av Follobanen til Ski stasjon. Disse er plassert enten øst for eller vest for Østfoldbanen. Jernbaneverket har definert det som viktig å etablere et kapasitetssterkt kryssingsområde nord for Ski stasjon, både for kunne knytte sammen Østre linje og Follobanen, og for en fleksibel avvikling av godstrafikk på Follobanen og Østfoldbanen. På dagstrekningen nord for Ski stasjon planlegges det en slik overkjøringsmulighet.» Tilsvarende forsikringer om at forbindelsen nord for Ski skal bygges slik at den sikrer at tog til og fra Østre linje kan benytte Follobanen mellom Oslo og Ski har lokalpolitikere fra Østfold fått i kontakt med rikspolitikere og Samferdselsdepartementet. I sitt arbeid med å ta fram reguleringsplan for Follobanen og Ski besluttet Jernbaneverket uten å informere eller konferere med berørte kommuner i indre Østfold og Østfold fylkeskommune å ta ut den planskilte kryssingen nord for Ski for tog mellom Østre linje og Follobanen. Først da reguleringsplanene kom på høring fikk kommunene i indre Østfold og Østfolds fylkeskommune informasjon om endringene i forhold til fastsatt planprogram. Siden sporarrangementet, slik det presenteres i reguleringsplanen, inneholder vesentlige begrensninger i muligheten for tog fra Østre linje å trafikkere Follobanen valgte 9 kommuner i indre Østfold og Østfold fylkeskommune å komme med innsigelser mot de framlagte reguleringsplanene Hva har skjedd sett fra Jernbaneverkets perspektiv Som en del av planarbeidet gjennomførte Jernbaneverket våren 2010 en kapasitetsstudie [2] for den sporplan som planprogrammet bygget på (heretter omtalt som 2008-års sporplan). Studien pekte på at sporplanen, slik den var foreslått, hadde flere problematiske kapasitetsmessige bindinger. De mest problematiske bindingene oppstår som en følge av at Østre linjes eksisterende innføring til Ski stasjon tvinger fram en løsning der togene til og fra Østre linje må dele spor og plattformer med lokaltogene mellom Ski og Oslo. På grunn av dette vil det ikke være mulig å kjøre alle tog som man i ulike planer, bl.a. IC-utredningen [3], bedømmer vil kjøre over Ski i framtiden (4 pr time på alle relasjoner; 6 pr time Oslo-Ski). Studien viste at man ved å dele på tilkoblingene på Ski stasjon slik at koblingen mellom Follobanen og Østfoldbanen legges nord for stasjonen og koblingen mellom Vestre linje og Østre linje legges sør for stasjonen vil man få en stasjon med vesentlig færre bindinger enn i 2008-års sporplan. Og at denne løsningen vil ha tilstrekkelig kapasitet for alle tog man med rimelighet kan regne med i en framtidig situasjon. Arbeidet med å detaljplanlegge 2008-års sporplan avdekket også at det var vanskelig å oppfylle de geometriske kravene på nybygde baner. På grunn av at Follobanens munning i Ski ble liggende relativt høyt ville man ha blitt tvunget til å bygge en Cut and Coverløsning i tunnelens sørligste del. Noe som innebærer høyere kostnader og større inngrep i byggetiden. Nordbyveiens bro over jernbanen må byttes i forbindelse med ombygging av Ski stasjon. Den nye broen må, i motsetning til den eksisterende, oppfylle nybygningskrav noe som fører til at kjørebanen må løftes hvis sporene fortsatt skal ligge på samme nivå som i dag. Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 6 av 42

8 Siden det ikke gikk å bygge en løsning nord for Ski med tilstrekkelig kapasitet for framtidig trafikk, samtidig som dette var mulig med en løsning i sør, valgte Jernbaneverket å gå videre med en sporløsning nord for Ski som inneholder de forbindelser som er nødvendige også når forbindelsen i sør er bygd. Dette for å unngå at man nå bygger kostbare konstruksjoner i nord som man vet at ikke er nødvendige når sporsystemet er ferdig utbygd. Dessverre ble ikke kommunene i indre Østfold tatt med i prosessen som førte fram til disse beslutningene. Follobaneprosjektets utredningsgrense lå ved Nordlig åpning av Finstadtunellen og Østre linjes første sporveksel på Ski. Ny sørlig sammenføying av Østre og Vestre linje sør for Ski ble derfor definert til å ligge utenfor Follobaneprosjektet. Dessverre ble denne beslutningen tatt uten at kommunene i indre Østfold og Østfold fylkeskommune ble tatt med på råd. 1.2 Hensikt Rapporten skal, på et nøytralt faglig grunnlag, gi politikerne i de ni kommunene i indre Østfold og i Østfold fylkeskommune et grunnlag for å kunne vurdere om deres innsigelser mot Ski kommunes reguleringsplaner for Ski stasjon og Follobanen gjennom Ski kan trekkes tilbake Vedtak i Østfold fylkesutvalg Fylkesutvalget i Østfoldfylkeskommune fatter den 20. september 2012 følgende vedtak: 1. Reguleringsplanen for Ski stasjon må ikke vanskeliggjøre en hensiktsmessig planskilt påkobling mellom Østre Linje og Follobanen. Planen må også ta høyde for fremtidig høyhastighetstog. 2. Videre behandling av reguleringsplan for Ski stasjon bør avvente utfall i forhandlinger og eventuelle meklinger rundt Forslag til reguleringsplan for Follobanen. I motsatt fall fremmer Østfold fylkeskommune innsigelse til Reguleringsplan for Ski stasjon. 3. Østfold fylkeskommune ønsker å bidra til en prosess som gir nødvendige avklaringer innen de tidsfrister som kreves for å unngå forsinkelser i prosjektet. Planleggere fra de berørte kommuner og fylkeskommuner bør arbeide intensivt for å vurdere hvilke justeringer i reguleringsplanene som er nødvendige for å få en planskilt påkobling. Om nødvendig innhentes det jernbanefaglig kompetanse for å bistå i denne prosessen. Kostnaden for innhenting av slik kompetanse begrenses oppad til maksimalt kr for fylkeskommunen under forutsetning av at beløpet matches fra kommunene. Dette er et hasteoppdrag som må gjennomføres umiddelbart. Innsigelsene til de to reguleringsplanene fra Østfold fylkeskommune og kommunene i indre Østfold finnes i vedlegg B 1.3 Arbeidsform Rapporten er utformet av Railconsult på oppdrag av Østfold fylkeskommune og Indre Østfold Regionråd Grunnlaget for rapporten er en serie arbeidsmøter med representanter fra de berørte kommunene og fylkeskommunen i Østfold samt representanter fra Jernbaneverket, Ski kommune og Norsk Bane AS. Videre grunnlag er hentet fra rapporter, brev og notater som vist i bibliografien i kapitel 9. På kapasitet og noen andre områder har Railconsult også gjort egne analyser for å bekrefte punkter som vi har vært usikre på. Det bør påpekes at analysemetodene som har vært brukt for analyser spesielt utført for denne rapporten har vært grove og at resultatet fra disse dermed også må tolkes med stor grad av forsiktighet. Denne unøyaktigheten i analysene gjelder bl.a. kostnadsanalysene for Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 7 av 42

9 planskilt avgrening for Østre linje både sør og nord for Ski, avsnitt 0 og etterspørselstallene i avsnitt Begrepsforklaringer Østfoldbanen Østre linje Vestre linje Grunnrute I denne rapporten brukes dette kun om dagens bane mellom Ski og Oslo S (utenfor dette avsnitt) I denne rapporten brukes dette for Østfoldbanens Østre linje via Askim Østfoldbanens Vestre linje via Moss Det «faste» togtilbudet som opprettholdes mesteparten av døgnet. 2 Funksjonsbehov på Ski stasjon 2.1 Toglinjer Persontrafikk I ruteordningen fra desember 2014 trafikkeres Ski av fem forskjellige persontogsystem. Lokaltog Ski Skøyen som stopper på alle stasjoner (Ski-lokalen) Rushtids lokaltog Ski Lysaker som stopper på de fleste stasjoner (Ski-lokalen) Lokaltog Moss Skøyen som stopper på alle stasjoner sør for Ski og vest for Oslo S samt på Kolbotn mellom Ski og Oslo S (Mosselokalen). Fram til 9. desember 2012 kjøres dette toget Moss Spikkestad. Lokaltog Mysen Skøyen som stopper på alle 2 stasjoner øst for Ski og vest for Oslo S samt på Holmlia mellom Ski og Oslo S, noen rushtidsavganger kjøres til og fra Rakkestad (indre Østfold tog) IC-tog Halden Oslo S, via vestre linje og som stopper i byene, samt Rygge og Råde Samtlige persontog stopper på Ski, men IC togene bare for reisende til og fra Østfold. Ved Follobanens åpning er det forutsatt at alle tog som skal til eller kommer fra punkter sør og øst for Ski kjører Follobanen Godstog Det er ingen godstog som betjener hverken Ski eller inntilliggende stasjoner for omsetting av gods. Samtlige godstog er gjennomgående og kjører i dag vestre linje. Etter at Petterson i Moss gikk konkurs, og at godstogene dit dermed ble lagt ned, betjenes i dag nedre Glomma (Sarpsborg og Rolvsøy) og Halden av godstog. Videre går tog mot Göteborg og Skåne gjennom Ski. I nord har godstogene sine start- og målpunkter i Drammen, på Alnabru eller nord for Alnabru. Ved Follobanens åpning må alle godstog som skal til eller forbi Alnabru kjøre Østfoldbanen siden det ikke finnes noen direkte kobling mellom Follobanen og godssporene mot Alnabru i Oslo. Tog til eller fra Drammen kan kjøre både Follobanen og Østfoldbanen. 2 I forhold til i dag vil Drømtorp, Langli, Langnes og Næringsparken være nedlagt. Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 8 av 42

10 2.1.3 Potensielle konflikter mellom kryssende toglinjer på Ski Østre linje nordgående Skilokalen nordgående Østre linje nordgående Skilokalen sørgående Skilokalen nordgående Skilokalen sørgående Skilokalen nordgående Østre linje sørgående Skilokalen nordgående Follobanen nordgående Skilokalen nordgående Follobanen sørgående Follobanen nordgående Østre linje sørgående Follobanen nordgående Skilokalen sørgående Godstog nordgående Skilokalen sørgående Godstog nordgående Follobanen sørgående Østre linje sørgående Skilokalen sørgående Skilokalen sørgående Follobanen sørgående I tillegg vil det oppstå konflikter mellom to tog som kjører etter hverandre på samme spor. Se avsnitt Feil! Fant ikke referansekilden. om togfølgetider i Vedlegg B. 2.2 Vending av tog Vending av tog innebærer at fører, togleder og konduktører må utføre et antall prosedyrer, samt at fører må forflytte seg fra førerrommet i den ene enden av toget til den andre. Samtidig må det finnes noe overskuddstid slik at et tog som er litt forsinket har mulighet til å hente inn denne forsinkelsen og avgå fra stasjonen etter ruten. Alt dette gjør at vending av tog planmessig ikke kan vende tog på mindre enn 11 minutter. Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 9 av 42

11 Hvis vendingen på grunn av begrenset plattformkapasitet ikke kan skje ved plattform må togene først kjøres ut til et vendespor. Behov for å kontrollere at alle har gått av toget samt behov for rapportering mellom konduktør og fører og mellom fører og togleder i forbindelse med at tog avsluttes eller opprettes gjør at oppholdstiden ved plattform på Ski for disse togene må være minst 2 minutter. For øvrige persontog som betjener Ski er minste oppholdstid 30 sek. Når vendingen skjer på vendespor vil bevegelsene skje som skift som er underlagt andre trafikkregler en togbevegelser. Dette betyr av de tidsmessige bindingene knyttet til kryssende skifteveier (se avsnitt 0) er kortere enn for kryssende togveier. Dette betyr av konfliktpunkter knyttet til kryssende bevegelsesveier ved vending på vendespor er mindre alvorlige enn øvrige kryssinger. 2.3 Hensetting og posisjonering Persontrafikkens togsett benyttes ikke hele tiden og det er derfor nødvendig med spor der togsettene kan parkere (hensettes) når de ikke er i bruk. Slike hensettingsspor bør så langt det er mulig plasseres så nært der omløpet for togene begynner. Hensettingsspor er arealkrevende og i Oslo-området er det vanskelig å finne plass for slike. Mellom Ski og Drammen er det i dag bare i Lodalen ved Oslo S, på Skøyen og Filipstad det er mulig å hensette mer enn ett eller to togsett. Lodalen benyttes i hovedsak for fjerntog. Det er derfor viktig for effektiviteten i lokaltogssystemet at det finnes hensettingsspor på Ski. Det pågår en utvidelse og modernisering av hensettingssporene på Ski for å forberede til det utvidede togtilbudet som etableres fram til desember I dag benyttes hensetting på Ski for togsett som går i Ski-lokalen samt for noen av togsettene som benyttes for togene på Østre linje siden det ikke finnes nok sporkapasitet i Mysen og Rakkestad. På en stasjon der tog begynner sine omløp vil man måtte posisjonere togsettet før selve trafikkoppgaven begynner. Slik posisjonering krever også kapasitet. Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 10 av 42

12 3 Sporplanalternativene års sporplan Sporplan På skissen over framkommer ikke forbikjøringssporene for godstog plassert på Ås som var med i denne planen, men som i planene under er erstattet av godsspor øst og godsspor vest Konfliktpunkter Løsningen innebærer at Østre linjetogene og Skilokalen har felles strekning inne på et avsnitt på Ski stasjon samtidig som Ski-lokalen har fellesstrekning med Follobanen (deriblant togene fra Østre linje) i Oslotunnelen. Man får rutemessige bindinger mellom Follobanen og Østfoldbanen både på Ski og i Oslo noe som begrenser mulighetene for å etablere ruteplaner som «går opp» uten at tog behøver å vente for å tilpasse seg trafikkbilde, se vedlegg 1A. 1 Siden det ikke er plass for godstogene til å vente på ledig luke på Follobanen når de skal kjøre over fra Østfoldbanen og vice versa oppstår det enda en rutemessig binding her. Videre innebærer løsningen at følgende krysningspunkter mellom ulike tog vil skje i samme plan: Skilokalen nordgående Skilokalen sørgående Skilokalen nordgående Østre linje sørgående Godstog nordgående Østre linje nordgående Østre linje sørgående Godstog sørgående Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 11 av 42

13 Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 12 av 42

14 3.2 Reguleringsplanen Sporplan Konfliktpunkter Løsningen tar ikke bort den doble rutemessige bindingen mellom tog fra Østre linje og Ski-lokalen som fantes i 2008-års sporplan. Den ruteplanmessige bindingen i 2008-års sporplan, som skapes når godstog kjører mellom Østfoldbanen og Vestre linje, er fjernet i og med at det er skapt godsforbindelser som er lange nok for at godstog kan stå der å vente på ledig luke på den banen de er på vei inn på uten og forstyrre øvrig trafikk. Løsningen innebærer at følgende krysningspunkter mellom ulike tog vil skje i samme plan: Østre linje nordgående Skilokalen sørgående Skilokalen nordgående Skilokalen sørgående Skilokalen nordgående Østre linje sørgående Follobanen nordgående Østre linje sørgående Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 13 av 42

15 3.3 Railconsults modifisering i nord Ny planskilt forbindelse sørgående Follobane Østre line Sporplan I forhold til reguleringsplanen tilkommer en sporforbindelse mellom Follobanens sørgående spor og Østfoldbanens sørgående spor. Fra avgreningen fra Follobanen stiger forbindelsen med ca. 30 for å komme opp på samme høyde som godsspor øst. Fra et punkt ca. der sporet passerer over Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 14 av 42

16 Follobanen vil dette sporet dele tunnel med godsspor øst fram til begge kommer ut i dagen. Sporet består av ca m i tunell og 500 m i dagsone. For å få plass med ytterligere et spor i kulverten for godsspor øst ned mot tunnelåpningen, må Østfoldbanens spor på dette avsnittet flyttes ca. 8 m lengre øst. Dette vil i sin tur føre til at skjæringen opp mot Langhusveien må erstattes med en mur, alternativt at Langhusveien må flyttes tilsvarende. Det vil ikke være nødvendig med noen utvidelse av bredden ved raet i Ski eller under Nordbyveien. Siden det ikke er noen planskilt forbindelse for nordgående tog må disse krysse togveien for sørgående tog på Østfoldbanen samt sørgående tog mot Østre linje Konfliktpunkter Løsningen innebærer at følgende krysningspunkter mellom ulike tog vil skje i samme plan: Østre linje nordgående Skilokalen sørgående Skilokalen nordgående Skilokalen sørgående Skilokalen nordgående Østre linje sørgående Den rutemessige bindingen på Ski stasjon er også beholdt. Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 15 av 42

17 3.4 Norsk Banes forslag Forslaget slik det beskrives her er Railconsult AS sin tolking av sporplanen slik den presenteres i notat fra Norsk Bane [3] Nye planskilte forbindelser Follobane Østre line I tillegg til sporforbindelsen for sørgående tog fra Follobanen til Østre linje, vist i avsnitt 3.3, etableres også en sporforbindelse mellom Østfoldbanens nordgående spor og Follobanens nordgående spor. Dette sporet gir en planskilt forbindelse også for nordgående tog. Sporet må bygges med større stigning enn standard kravet på 12,5, men siden det normalt kun skal trafikkeres i fallretningen vil det ikke innebære samme negative effekt for godstog som den sørgående sporforbindelsen. For at det skal bli plass for det nye sporet mellom Østfoldbanen og Langhusveien må denne flyttes m lengre øst Konfliktpunkter Løsningen innebærer at følgende krysningspunkter mellom ulike tog vil skje i samme plan: Skilokalen nordgående Skilokalen sørgående Skilokalen nordgående Østre linje sørgående Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 16 av 42

18 Den rutemessige bindingen på Ski stasjon er beholdt. 3.5 Jernbaneverkets framtidige løsning Sporplanen Østre linjes avgrening flyttes til et punkt på Vestre linje sør for Ski stasjon. Mellom denne avgreningen og eksisterende linje, mest sannsynlig like nord for Kråkstad, bygges en ny, ca. 6 km lang, dobbeltsporet bane. Avgreningen utformes slik at sørgående tog mot østre linje krysser nordgående tog på Vestre linje planskilt. Etter avgreningen vil banen måtte føres i en relativt skarp kurve mot øst Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 17 av 42

19 slik at hastigheten her vil være begrenset til ca. 100 km/h. For resten av den nye banen vil tillatt hastighet være ca. 200 km/h Konfliktpunkter Løsningen innebærer ingen rutemessige bindinger mellom Østfoldbanen (lokaltog mellom Ski og Oslo) og Follobanen sør for Oslo S. Løsningen innebærer at følgende krysningspunkter mellom ulike tog vil skje i samme plan: Skilokalen nordgående Skilokalen sørgående 3.6 Railconsults forslag om midlertidige sporforbindelser For å muliggjøre vending av lokaltog på spor 4 i perioden mellom Follobanens ferdigstillelse og åpning av ny avgrening for Østre linje foreslår Railconsult at det opprettes midlertidige sporsløyfer mellom spor 2 og 3 sør og nord for plattformene. For å få forskriftsmessig avstand mellom sporveksler og signaler må plattformene 1 og 2 forkortes fra reguleringsplanens 350 til ca. 220 m. Plattformlengde 220 m tilsvarer doble sett av type 73 eller FLIRT. Flere andre plattformer som betjenes av disse togene vil ha samme lengdebegrensning i overgangsperioden. En slik innkorting vurderes derfor ikke å være kapasitetsbegrensende for tog på strekningen i denne perioden Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 18 av 42

20 3.7 Utbyggingsmuligheter Tre tilkommende sporsløyfer for å muliggjøre bruk av spor 4 for vendende lokaltog Utbygging av Østre linje til dobbeltspor I prinsipp er det mulig å bygge dobbeltspor langs dagens trasé hele veien fra Kråkstad til Ski. Men vi kan ikke se at det er mulig å designe et fungerende arrangement med sporveksler i tilkoblingspunktet til hensettingsområdet som både ivaretar dobbeltsporfunksjonen og tilkobling til hensettingsområdet. Dette betyr at for at et dobbeltspor mellom Kråkstad og Ski langs dagens trasé skal gi nok kapasitetstilskudd til at den er verdt å bygge, så må hensettingsanlegget på Ski flyttes. Det er mulig å bygge et slikt anlegg øst for Drømtorp, men det gir vesentlige ulemper i form av lengre avstand mellom plattformen der togomløpene starter og hensettingssporene. Betydelige landbruksarealer vil også beslaglegges Ny avgrening for Østre linje Siden samtlige sporplanforslag er like for vestre linje sør for plattformene i Ski, vil den nye avgreningen sør for Ski som inngår i Jernbaneverkets framtidige løsning, avsnitt 3.5, kunne bygges i samtlige alternativ. Den nye avgreningen erstatter de planskilte forbindelsene i nord som finnes med i Railconsults (avsnitt 3.3) og Norsk Banes forslag (avsnitt 0). Hvis en av disse sporplanene bygges, og man senere bygger ny avgrening sør for Ski vil man da sitte igjen med kostbare konstruksjoner med liten nytte nord for Ski Avgrening til en framtidig høyhastighetsbane på Follobanen Follobaneprosjektet forbereder Follobanen slik at hvis man en gang i framtiden bygger en høyhastighetsbane i retning Stockholm eller Göteborg utenom Ski, så vil det være mulig å skape en avgrening der hvor Follobanen grener av fra den nye høyhastighetsbanen inne i tunnelen. Det er ennå ikke klarlagt hvor mye forberedelser som skal gjøres for denne avgreningen. Slike forberedelser har for et høyhastighetsprosjekt ikke så stor økonomisk betydelse, men vil være viktig Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 19 av 42

21 for å redusere driftsforstyrrelsene på Follobanen i anleggsperioden. For Follobaneprosjektet har de dog en ikke ubetydelig økonomisk betydelse. Ingen av de foreslåtte sporplanene hindrer en slik avgrening. Men hvis muligheten skal beholdes gir det noen begrensninger i hvordan man kan utforme Railconsults og Norsk Banes forslag til planskilte forbindelser nord for Ski Høyhastighetstog via Ski For en høyhastighetsbane i retning Stockholm vil avgreningen sør for Ski fungere godt. Løsningen er ikke helt optimal. Etter at togene har akselerert opp til 100km/h må de holde denne hastigheten i ca. 1 km for å kunne kjøre gjennom den skarpe kurven som kreves for å få banen i riktig retning mot indre Østfold nord for Østensjøvannet. Deretter kan de fortsette å akselerere. Dette vil gi mindre enn 1 minutts forlenget kjøretid sammenlignet med en optimal linjeføring. Hvis man forutsetter at høyhastighetsbanen mot Göteborg bygges direkte mot Sarpsborg slik som Høyhastighetsutredningen har skissert [4], vil tunnelmunningen for Follobanetunnellens forlengelse havne noen hundre meter sør for ny avgrening for Østre linje sør for Ski. Det ligger derfor godt til rette for å skape en forbindelse mellom disse banene. Men siden det også her vil kreves skarpe kurver så vil ulempen med at man ikke kommer opp i full hastighet fort være betydelig større enn for en bane i retning Stockholm. Som vist i Vedlegg 1A. 3 der noen av Follobanens tog kjører direkte mot Sarpsborg og noen kjører mot Sarpsborg etter en omvei via Ski, vil en løsning gi doble rutemessige bindinger noe som gir betydelige kapasitetsbegrensninger. Det er derfor usannsynlig at en slik forbindelse bygges for planmessig persontrafikk. Hvis persontrafikken på en høyhastighetsbane rutemessig skal gå via Ski, eller om den nye høyhastighetsbanen bygges via Moss, ligger sannsynligvis de beste avgreningspunktene i eller sør for Kjølstadtunnelene og påvirkes dermed lite av hvordan Ski stasjon utformes (så lenge kapasiteten er tilstrekkelig). 3.8 Konklusjon Fire sporplaner er vurdert: Reguleringsplanens, uten planskilt forbindelse mellom østre linje og Follobanen Railconsults variant i nord, med planskilt forbindelse for sørgående tog mellom Follobanen og Østre linje nord for Ski, men ikke for nordgående tog Norsk Banes, med fullstendige planskilte forbindelser nord for Ski Jernbaneverkets framtidige løsning, der avgreningen for Østre linje flyttes til en ny planskilt forbindelse sør for Ski Det kan på overgripende nivå fastslås at alle er teknisk gjennomførbare. De ulike løsningene har ulik evne til å løse opp i potensielle konfliktpunkter mellom de ulike toglinjene. Felles for alle løsningene der dagens avgrening for østre linje er at de skaper konfliktpunkter mellom togene til og fra østre linje og Skilokalene. Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 20 av 42

Kapasitetssituasjonen i Oslo-områdets sentrale del. Svein Skartsæterhagen, JBV Utbygging, Plan og analyse

Kapasitetssituasjonen i Oslo-områdets sentrale del. Svein Skartsæterhagen, JBV Utbygging, Plan og analyse Kapasitetssituasjonen i Oslo-områdets sentrale del Svein Skartsæterhagen, JBV Utbygging, Plan og analyse Resultat fra prosjekt for simulering av høyhastighet (Railconsult) Konklusjon: Med nødvendige kapasitetsforsterkende

Detaljer

Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg 2009. Sammendrag.

Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg 2009. Sammendrag. NOTT Til: tt: Jernbaneforum Øst Hans rne Bjerkemyr Fra: Ove Skovdahl Vi bidrar til bærekraftige baneløsninger Dato: 21. september 2009 Vår ref.: 107 Prosjektnr.: 22 Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg

Detaljer

NSB Hovedkontoret Avdeling for strategi og miljø

NSB Hovedkontoret Avdeling for strategi og miljø 625.111 (481) NSB Høy NSB Hovedkontoret Avdeling for strategi og miljø Jernbaneverkei' Biblioteket REDUSERT UTBYGGING KAPASITETSVURDERINGER 3. JUNI 1992 HØYHASTIGHETSPROSJEKTET OSLO - KORNSJØ (GOTEBORG)

Detaljer

sporforbindelser, muligheter og umuligheter Ove Skovdahl Railconsult AS

sporforbindelser, muligheter og umuligheter Ove Skovdahl Railconsult AS Oslo S og Oslotunnelen; sporforbindelser, muligheter og umuligheter Ove Skovdahl Railconsult AS 02.12.09 09 Min bakgrunn for å stå her og mene noe om kapasitet gjennom Oslo: 24 år varierende jernbane-erfaring

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

Follobaneprosjektet. Barrierer og beredskap SJT seminar 15.10.2013. Anne Kathrine Kalager Ass. Prosjektdirektør Follobanen Jernbaneverket

Follobaneprosjektet. Barrierer og beredskap SJT seminar 15.10.2013. Anne Kathrine Kalager Ass. Prosjektdirektør Follobanen Jernbaneverket Follobaneprosjektet Barrierer og beredskap SJT seminar 15.10.2013 Anne Kathrine Kalager Ass. Prosjektdirektør Follobanen Jernbaneverket FOLLOBANEPROSJEKTET - nytt dobbelt spor Oslo-Ski Innføring ~20 km

Detaljer

Dato: 14.02.2014 Saksnr: 14/575-1 Deres ref: Henvendelse til: Ulf Bakke, 97 10 90 58

Dato: 14.02.2014 Saksnr: 14/575-1 Deres ref: Henvendelse til: Ulf Bakke, 97 10 90 58 ORG. NR. 984 661 177 NSB Schweigaards gate 23 N-0048 Oslo T (+47) 23 15 00 00 F (+47) 23 62 01 13 nsb.no Dato: 14.02.2014 Saksnr: 14/575-1 Deres ref: Henvendelse til: Ulf Bakke, 97 10 90 58 Likelydende

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Ski stasjon og Follobanen Notat av 08.10.2012

Ski stasjon og Follobanen Notat av 08.10.2012 Ski stasjon og Follobanen Notat av 08.10.2012 Innhold 1 Generelt... 2 2 Betegnelser på banestrekninger, samt viktige kjennetegn... 2 2.1 Follobanen... 2 2.2 Østfoldbanens vestre linje... 2 2.3 Østfoldbanens

Detaljer

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I Ny rutetermin Gyldighet: Utgitt av: Ruteplanlegger: Fra og med søndag 14. desember 2014 kl.03.00 Jernbaneverket Ruteområde Øst Arne Hovland 2 Oversikt

Detaljer

Kapasitet og tiltaksbehov. Notat til Byutredning Grenland

Kapasitet og tiltaksbehov. Notat til Byutredning Grenland Kapasitet og tiltaksbehov Notat til Byutredning Grenland Dato: 19.12.2017 Fra Til Kopi til Vedrørende Saksref. 201701277 Dato 19.12.2017 Ove Tovås, Trafikk og kapasitet Bodil Riis, Langsiktig utvikling

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

INTERNT NOTAT - HALVTIMESFREKVENS DRAMMEN - KONGSBERG. KONKLUSJONER FRA FORSTUDIE

INTERNT NOTAT - HALVTIMESFREKVENS DRAMMEN - KONGSBERG. KONKLUSJONER FRA FORSTUDIE TIL: "Buskerudbyen" Dato: 09.01.2009 FRA: Henning Myckland Saksnr: KOPI TIL: Johan Selmer INTERNT NOTAT - HALVTIMESFREKVENS DRAMMEN - KONGSBERG. KONKLUSJONER FRA FORSTUDIE Bakgrunn Buskerudbyen utgjøres

Detaljer

Erfaringer med blandet trafikk i Oslo-området. Kapasitetsseminar 29.10.08 Tore Tomasgard

Erfaringer med blandet trafikk i Oslo-området. Kapasitetsseminar 29.10.08 Tore Tomasgard Erfaringer med blandet trafikk i Oslo-området Kapasitetsseminar 29.10.08 Tore Tomasgard CargoNet - kjernevirksomhet I det skandinaviske markedet for kombinerte transporter Svensk datterselskap CargoNet

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Høyhastighet, regiontog eller godstog

Høyhastighet, regiontog eller godstog Høyhastighet, regiontog eller godstog -Tre ønsker på en bane v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Situasjon/utfordringer tog har høy markedsandel inn mot Oslo, kapasiteten fullt utnyttet,

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Rammer for jernbanen Mill. kr Lav Basis Middels Høy Post 23 Drift og vedlikehold 119 440 119 690 133 430 141 000

Detaljer

KVU IC Intercityutredningen

KVU IC Intercityutredningen Intercityutredningen hvorfor hva hvordan 1 2 Utfordringer IC-området Befolknings- og næringsutvikling Kraftig vekst Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose Jernbanene stort potensial for å ta mer av

Detaljer

FREDRIKSTADKOMMUNE. Møtebok. høringsuttalelse. Formannskapets behandling : innstilling til Bystyret:

FREDRIKSTADKOMMUNE. Møtebok. høringsuttalelse. Formannskapets behandling : innstilling til Bystyret: FREDRIKSTADKOMMUNE Saksnr.: 2010/8890 Dokumentnr.: 17 Løpenr.: 65293/2012 Klassering: 113 Saksbehandler: Trine Huitfeldt Nygaard Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 14.06.2012 101/12

Detaljer

Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon

Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon Notat Fra Trafikkonsept A/S ved Jon Hamre Til Aksjonsgruppen Bevar Steinberg stasjon Bergen den 05.05.2014 Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon Innhold 1 Innledning 2 Robusthet i togtrafikken

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Orientering for Rygge og Moss kommuner, formannskapene mandag 13. januar 2014 1. STATUS 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4.

Detaljer

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid PF/NVTF Møte om nye Oslo-tunneler 26. april 2012 Arne Stølan, prosjektleder Jernbaneverket Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid Hva handler spørsmålet om en ny jernbanetunnel

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen Strategi for utvikling av Gjøvikbanen v/ Øyvind Rørslett Utviklingssjef Jernbaneverket Plan Øst 1 Dagens situasjon Fakta lengde 117,51 km enkeltspor 6,32 km dobbeltspor trafikk 10-12 godstog i døgnet fra

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad. Moss tirsdag 28. januar 2014

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad. Moss tirsdag 28. januar 2014 PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Moss tirsdag 28. januar 2014 1. STATUS IC 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4. VEIEN VIDERE 5. BYGGETILTAKET 1. STATUS - IC-prosjektet

Detaljer

SYSTEMGJENNOMGANG SANDBUKTA - MOSS

SYSTEMGJENNOMGANG SANDBUKTA - MOSS JUNI 2013 JERNBANEVERKET PLAN OG UTVIKLING ØST SYSTEMGJENNOMGANG SANDBUKTA - MOSS SLUTTRAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2013 JERNBANEVERKET

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Jernbaneverkets prioriteringer v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet. Jernbanen nær nullvisjon for antall drepte Trafikkutvikling: Gods:

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

Utvidelse av Lysaker stasjon

Utvidelse av Lysaker stasjon Utvidelse av Lysaker stasjon Ferdigstilt: 4. februar 2015 Prosjekt: Forfattere: Prosjektkontakt: Vedlegg til: KVU Oslo-Navet Sven Narum, ViaNova/Aas-Jakobsen Terje Grytbakk, KVU-staben Vedlegg 8, teknisk-økonomisk

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 315 Ruters på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele trafikkområde i 2013 2 av side 114 Det skal

Detaljer

Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen.

Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen. Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen. Åpent møte på Stjørdal 26.06.2012 Heidi Meyer Midtun Plan Nord, Regional planstab Jernbaneverket Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkende

Detaljer

Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet

Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Nabomøte, Hell 30.04.2014 Hell Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Bakgrunn for tiltaket Tilrettelegge for trinnvis utvikling av persontransporttilbudet på

Detaljer

UTREDNING. Kapasitetsanalyse av ny godsforbindelse mellom Sørkorridoren og Alnabru

UTREDNING. Kapasitetsanalyse av ny godsforbindelse mellom Sørkorridoren og Alnabru UTREDNING Kapasitetsanalyse av ny godsforbindelse mellom Sørkorridoren og Alnabru 000 Endelig utgave 2.5.2013 NIKE TOOV KNCH Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Østfoldbanen, Hovedbanen

Detaljer

Det er på Jernbanen det

Det er på Jernbanen det Det er på Jernbanen det skjer NovaPoint Brukermøte 9.mai Trude Anke Avdelingsleder Jernbaneteknikk, JBV Utbygging Innhold Pågående prosjekter Kommende prosjekter Høyhastighetsutredning Intercityutredning

Detaljer

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL Regionrådet Midt Buskerud Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner 23. oktober 2014 Cecilie Bjørlykke prosjektleder for utredning av Ringeriksbanen

Detaljer

Planlagte anskaffelser Plan og Teknikk / Strategi og Samfunn. Leverandørdag 14.september 2015

Planlagte anskaffelser Plan og Teknikk / Strategi og Samfunn. Leverandørdag 14.september 2015 Planlagte anskaffelser / Strategi og Samfunn Leverandørdag 14.september 2015 Avrop rammeavtale; Utredning, Hovedplan og Offentlig Plan Prosjektnavn Avdeling Beskrivelse av anskaffelsen Forespørsel sendes

Detaljer

Tunneler gjennom Oslo

Tunneler gjennom Oslo Tunneler gjennom Oslo Traséutredning Oslo S - Lysaker med avgrening til Bislett Lysaker kollektivknutepunkt Fagmøte NVFT Østlandet 14. november 2017 Nina Tveiten, prosjektleder Innhold KVU Oslo-Navet Traséutredning

Detaljer

Lengre reisetid tross enorme investeringer

Lengre reisetid tross enorme investeringer Lengre reisetid tross enorme investeringer Dette er en overskrift i Aftenposten 15. mai i år [1], og det er ingen spøk. Stortinget har bevilget flere milliarder kr de siste 10 årene til bygging av nye

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

Informasjonsmøte om nye Ski stasjon. VELKOMMEN 7. februar 2012

Informasjonsmøte om nye Ski stasjon. VELKOMMEN 7. februar 2012 Informasjonsmøte om nye Ski stasjon VELKOMMEN 7. februar 2012 Agenda 1. Kort om Follobanen nytt dobbeltspor fra Oslo til Ski. 2. Reguleringsplanarbeidet Ski stasjon -hva omfatter reguleringen? - hva skjer

Detaljer

Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan

Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan Hensikten med møtet Informere grunneiere som kan bli berørt av ny jernbane i nærområdet til Nye Moss stasjon. Informere om trasévalg, framdrift og prosessen

Detaljer

Funn fra mulighetsstudier utbyggingskonsepter IC-strekningene Vest- og Østfoldbanen - har konseptvalg betydning for byutvikling?

Funn fra mulighetsstudier utbyggingskonsepter IC-strekningene Vest- og Østfoldbanen - har konseptvalg betydning for byutvikling? Funn fra mulighetsstudier utbyggingskonsepter IC-strekningene - har konseptvalg betydning for byutvikling? Prosjektleder Anne Siri Haugen OSLO BOLIG- OG BYPLANFORENING 01.02.11 NORSK BOLIG- OG BYPLANFORENING

Detaljer

ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER

ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER ANBEFALT KONSEPT OG BETYDNING FOR ASKER Nina Tveiten, KVU-staben/ Jernbaneverket Sjefingeniør, Strategi og samfunn Asker plan, samferdsel og næringsutvalg 10.03.2016 Anbefalt konsept på fem minutter Mandat

Detaljer

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Saknr. 16/11414-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet gir sin

Detaljer

Tekstlig informasjon til togtilbudskonsepter for jernbanen i KVU Transportsystemet Jaren Gjøvik Moelv (Gjøvikbanen og rv. 4)

Tekstlig informasjon til togtilbudskonsepter for jernbanen i KVU Transportsystemet Jaren Gjøvik Moelv (Gjøvikbanen og rv. 4) Notat Togtilbud Tekstlig informasjon til togtilbudskonsepter for jernbanen i KVU Transportsystemet Jaren Gjøvik Moelv (Gjøvikbanen og rv. 4) Effekter som kan følge av de forskjellige utbyggingskonseptene:

Detaljer

Follobanen Et prosjekt for fremtiden. Prosjektledelse i Front 2011. Anne Kathrine Kalager Prosjektsjef Jernbaneverket Utbygging

Follobanen Et prosjekt for fremtiden. Prosjektledelse i Front 2011. Anne Kathrine Kalager Prosjektsjef Jernbaneverket Utbygging Follobanen Et prosjekt for fremtiden Prosjektledelse i Front 2011 Anne Kathrine Kalager Prosjektsjef Jernbaneverket Utbygging Bakgrunn for prosjektet Arealbruk og utvikling i Sørkorridoren 50 000 pendler

Detaljer

Høyhastighetsbane Oslo - Stockholm Om arbeidet med en mulighetsstudie Stortinget, 27.01.14. Jørg Westermann, daglig leder

Høyhastighetsbane Oslo - Stockholm Om arbeidet med en mulighetsstudie Stortinget, 27.01.14. Jørg Westermann, daglig leder Høyhastighetsbane Oslo - Stockholm Om arbeidet med en mulighetsstudie Stortinget, 27.01.14 Jørg Westermann, daglig leder Om Norsk Bane AS 350 aksjonærer, kommuner og fylker eier 73 % av aksjene. Utvikler

Detaljer

978-82-7281-252-1 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no

978-82-7281-252-1 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no 978-82-7281-252-1 Opplag 1000 eks. www.jernbaneverket.no InterCity Utbygging av Østfoldbanen Oktober 2015 2 En moderne Østfoldbane Utbyggingen av Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet.

Detaljer

Sømløst i sør. Strategiforum 26.2.2015

Sømløst i sør. Strategiforum 26.2.2015 Sømløst i sør Strategiforum 26.2.2015 Presentasjon av Sømløst i sør 23.1.2015 foreløpig medierespons Sømløshet innebærer Kundene skal ikke møte organisatoriske eller praktiske problemer som følge av at

Detaljer

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Jernbaneforum Kongsvingerbanen Mai 2011 1 Bakgrunn Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble formelt konstituert i februar 2011. Skedsmo,

Detaljer

Utredning Sørli Brumunddal

Utredning Sørli Brumunddal Utredning Sørli Brumunddal Presentasjon av funn september 2013 Agenda Bakgrunn Mandat Føringer Alternativer H1-H7. Funn Videre planlegging 2 Bakgrunn Jernbaneverket arbeider med utredning av dobbeltspor

Detaljer

LEKSJON MARKED OG RUTEPLAN FORELESER GAUTE BORGERUD PLAN OG UTVIKLING, ANALYSE

LEKSJON MARKED OG RUTEPLAN FORELESER GAUTE BORGERUD PLAN OG UTVIKLING, ANALYSE LEKSJON MARKED OG RUTEPLAN FORELESER GAUTE BORGERUD PLAN OG UTVIKLING, ANALYSE MÅL FOR LEKSJONEN: DEFINISJONER MARKED TILBUDSUTVIKLING RUTEPLAN TRE TEKNOLOGINIVÅER TRANSPORTTEKNOLOGI Transport: Forflytting

Detaljer

Trønderbanens muligheter og utfordringer

Trønderbanens muligheter og utfordringer Trønderbanens muligheter og utfordringer By- og regionkonferanse, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Onsdag 6. mai 2015 v/anne Skolmli Regional direktør Jernbaneverket Strategi og samfunn Lokaltog i Trøndelag

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Det er i dag 8 plasser under bygging ved Ski stasjon. For å imøtekomme tilbudsforbedringer som følge av åpningen av Follobanen (2019) foreslås

Detaljer

Dobbeltsporutbygging i Moss Reguleringsplan

Dobbeltsporutbygging i Moss Reguleringsplan Dobbeltsporutbygging i Moss Reguleringsplan Tid Agenda møte med grunneiere 29.4.15 Tema 18.00 Velkommen v/ ordfører Tage Pettersen Agenda og opplegg for dagen v/prosessleder Ellen Melander Presentasjon

Detaljer

Kombibane mulighetsstudie

Kombibane mulighetsstudie Kombibane mulighetsstudie KAPASITET PRIORITET MATERIELL SIKKERHET MULIGHETSSTUDIE KOMBIBANE HOVEDBANEN JÆRBANEN Vedtak i Jernbaneverkets ledergruppe: Med de begrensninger og forutsetninger som er beskrevet

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

For å få en Gjøvikbane velegnet for godstrafikk bør det planlegges for en flatere bane enn i dag. Figur: Network statement 2016, vedlegg

For å få en Gjøvikbane velegnet for godstrafikk bør det planlegges for en flatere bane enn i dag. Figur: Network statement 2016, vedlegg Notat til KVU Transportsystemet for Jaren (Oslo) Gjøvik - Moelv. 23.09.2016 Utarbeidet av: Svein Skartsæterhagen, Hege B. Selbekk, Eivind B. Larsen og Michael Brendås, JBV Valgt standard på ny Gjøvikbane

Detaljer

Kapasitet versus komfort Kollektivtransportforum årskonferanse 4.2.2013. Plandirektør Johan Selmer, NSB

Kapasitet versus komfort Kollektivtransportforum årskonferanse 4.2.2013. Plandirektør Johan Selmer, NSB Kapasitet versus komfort Kollektivtransportforum årskonferanse 4.2.2013 Plandirektør Johan Selmer, NSB Innhold 1. Innledning 2. NSBs valg Ny rutemodell Nye tog 3. Betydning av komfortelementer 4. Forventninger

Detaljer

Hva skal til for å gjenåpne Steinberg stasjon? Møte Nedre Eiker 15. januar 2014

Hva skal til for å gjenåpne Steinberg stasjon? Møte Nedre Eiker 15. januar 2014 Hva skal til for å gjenåpne Steinberg stasjon? Møte Nedre Eiker 15. januar 2014 Statsbudsjettet, St.prop. 1 I forbindelse med innføring av ny grunnrutemodell må Steinberg stasjon på Sørlandsbanen fra desember

Detaljer

Follobanen Størst. Urban. Komplisert. Raskere. Fremtidens jernbane

Follobanen Størst. Urban. Komplisert. Raskere. Fremtidens jernbane Follobanen Størst. Urban. Komplisert. Raskere. Fremtidens jernbane Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets lengste jernbanetunnel. Tunnelen på Follobanen blir den

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv

Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv Sammendrag: Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv TØI-rapport 902/2007 Forfatter(e): Jon Inge Lian Oslo 2007, 37 sider Flytrafikken øker nasjonalt og internasjonalt. Også på Oslo lufthavn

Detaljer

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Hønefoss 15 nye hensettingsplasser innen 2030 med arealreserver tilsvarende 10 plasser.

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Hønefoss 15 nye hensettingsplasser innen 2030 med arealreserver tilsvarende 10 plasser. Vedlegg 3.2. Analyse arealer Hønefoss 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Hønefoss 15 nye hensettingsplasser innen 2030 med arealreserver tilsvarende 10 plasser.

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.07.06

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.07.06 Plattformer og spor på stasjoner Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLATTFORMER... 3 2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant... 3 2.2 Plattformlengde... 5 2.3 Spor mot plattformer...

Detaljer

Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan

Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan Dobbeltsporutbygging i Moss og Rygge Reguleringsplan Åpent møte i Moss 26.08.2015 Åpent møte Moss 26.8.15 Hensikten med møtet er å informere om status i prosjektet, framdrift og prosessen videre. Tid Tema

Detaljer

2.1 Områder diskutert i møte med Tønsberg, Sandefjord og Stokke kommune

2.1 Områder diskutert i møte med Tønsberg, Sandefjord og Stokke kommune Vedlegg 3.5: Analyse arealer Tønsberg 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Tønsberg 30 nye hensettingsplasser som bør ferdigstilles innen 2023. Det er ikke besluttet

Detaljer

Brakerøya er et stasjonært knutepunkt og en ønsker i utgangspunktet høy arealutnyttelse i nærheten av stasjoner.

Brakerøya er et stasjonært knutepunkt og en ønsker i utgangspunktet høy arealutnyttelse i nærheten av stasjoner. NOTAT OPPDRAG Reguleringsplan Vestre Viken Sykehus DOKUMENTKODE 126952-RIJ-NOT-001 EMNE Drammensbanen Vurdering av byggegrense langs jernbanen TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Vestre Viken HF OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Kollektivtrafikkløsning til Fornebu. Prosjektleder Hellen E. Jansen, Ruter As

Kollektivtrafikkløsning til Fornebu. Prosjektleder Hellen E. Jansen, Ruter As Kollektivtrafikkløsning til Fornebu Prosjektleder Hellen E. Jansen, Ruter As Oppgave og rammer Fra Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune i mai 2008: Ruter skal frembringe beslutningsgrunnlag for en bybaneløsning

Detaljer

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sømløst i sør Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sør Oslo syd Follo i Akershus Østfold Ca. 470 000 innbyggere Ca. 50 millioner kollektivtrafikkreiser årlig Kostnad ca. 2,5 milliarder kroner

Detaljer

Fredrikstad. Sarpsborg. Halden

Fredrikstad. Sarpsborg. Halden Vedlegg 2.4: Analyse arealer Fredrikstad-Sarpsborg 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer er det ved Fredrikstad identifisert et behov for 8 nye hensettingsplasser på kort sikt

Detaljer

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen Informasjonsmøte om Fornebubanen Agenda Fornebubanen:

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Jernbaneverket Region Øst GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Jernbaneverket Region Øst GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Økonomi og logistikk Vurdering av framtidig stallingsbehov for lokaltog i Oslo Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59

Detaljer

KAPASITET. Foreleser Gaute Borgerud/Ove Tovås Trafikk og kapasitet Jernbanedirektoratet

KAPASITET. Foreleser Gaute Borgerud/Ove Tovås Trafikk og kapasitet Jernbanedirektoratet KAPASITET Foreleser Gaute Borgerud/Ove Tovås Trafikk og kapasitet Jernbanedirektoratet MÅL FOR LEKSJONEN: KAPASITET Hva er kapasitet? Trafikkapasitet Transportkapasitet Kapasitet på enkeltsporede strekninger

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.06

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.06 Plattformer og spor på stasjoner Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLATTFORMER... 3 2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant... 3 2.2 Plattformlengde... 5 2.3 Spor mot plattformer...

Detaljer

Planutfordringer for intercity-strekningene

Planutfordringer for intercity-strekningene Konferanse «Underveis» Tekna og RIF 08.11.11: Planutfordringer for intercity-strekningene Anne Siri Haugen Prosjektleder konseptvalgutredning for IC-strekningene 1 Tilnærming Bakteppe Planutfordring 1:

Detaljer

Orientering om Jernbaneverkets prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg

Orientering om Jernbaneverkets prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg Orientering om Jernbaneverkets prosjekter Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg 1 JBVs investeringsbudsjetter 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nyanlegg 1 261 1 838 1 815

Detaljer

Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging?

Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging? Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging? Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum BA 2015 8.januar 2013 Jernbane gir stor kapasitet I rushtiden kan

Detaljer

Meld.St. 33 ( ) Nasjonal transportplan

Meld.St. 33 ( ) Nasjonal transportplan Meld.St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 Spørsmål 29. Av side 96 går det fram at det skal bygges dobbeltspor til Sarpsborg innen 2026, i tråd med milepælene i NTP 2014-2023. Av vedlegg

Detaljer

Søknad om endring av togtilbudet i Hedmark

Søknad om endring av togtilbudet i Hedmark Saknr. 14/5042-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Søknad om endring av togtilbudet i Hedmark Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet i Hedmark fremmer søknad til Samferdselsdepartementet

Detaljer

Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo. Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr.

Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo. Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr. Ås kommune Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr.: 15/03281-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kollektivløsning til Fornebu

Kollektivløsning til Fornebu Kollektivløsning til Fornebu Orienteringsmøte 5. oktober 2010 Prosjektleder: Hellen E. Jansen Agenda 1. Formål 2. Fremdrift 3. Bakgrunn 4. Spørsmål Formål Regulere en trasé for fremtidig kollektivløsning,

Detaljer

Jernbane: Dobbel og elektrisk - Nye spor Nye muligheter!

Jernbane: Dobbel og elektrisk - Nye spor Nye muligheter! Jernbane: Dobbel og elektrisk - Nye spor Nye muligheter! Historisk satsing på Jernbane i Trøndelag. Fantastiske muligheter hvis vi gjør de rette valgene. Valgene vil få store konsekvenser for samferdsel,

Detaljer

Jernbaneverkets stamnettutredning Utgangspunkt:

Jernbaneverkets stamnettutredning Utgangspunkt: Utgangspunkt: Hvordan bør jernbanen utvikles for å bli et effektivt, attraktivt og konkurransedyktig transportmiddel i 2040? Forventet trafikkvekst, standard mv. Videreføring av dagens strategi for utvikling

Detaljer

Statlige midler Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner): Restbehov per

Statlige midler Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner): Restbehov per Fylkesflak NTP 2018-2029: Østfold I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 23 455 millioner kroner til prosjekter i Østfold. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområde,

Detaljer

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2015/11185-23328/2017 Arkiv: Q62 Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører:

Detaljer

TEKNA seminar 12.02.2009 Februar 2009. Utvikling av Vestfoldbanen og Jærbanen v/utbyggingssjef Ole Konttorp

TEKNA seminar 12.02.2009 Februar 2009. Utvikling av Vestfoldbanen og Jærbanen v/utbyggingssjef Ole Konttorp 1 TEKNA seminar 12.02.2009 Februar 2009 Utvikling av Vestfoldbanen og Jærbanen v/utbyggingssjef Ole Konttorp 2 Dobbeltspor i Norge og Sverige (status pr. 2008) Dobbeltspor Norge 218 km Dobbeltspor Sverige

Detaljer

InterCity. Gjør Østlandet til ett arbeidsmarked

InterCity. Gjør Østlandet til ett arbeidsmarked InterCity Gjør Østlandet til ett arbeidsmarked Gjør Østlandet til ett arbeidsmarked Utbyggingen av InterCity-området vil binde sammen byene på Østlandet, og gjøre det enda mer attraktivt å bo og jobbe

Detaljer

MENER REGJERINGEN ALVOR NÅR DE SIER AT DE VIL SATSE PÅ JERNBANE? I så fall bør de satse på Gjøvikbanen

MENER REGJERINGEN ALVOR NÅR DE SIER AT DE VIL SATSE PÅ JERNBANE? I så fall bør de satse på Gjøvikbanen MENER REGJERINGEN ALVOR NÅR DE SIER AT DE VIL SATSE PÅ JERNBANE? I så fall bør de satse på Gjøvikbanen Folk vil ta toget, hvorfor vil ikke regjeringen satse? Gjøvikbanen i dag Det vil gi: Miljøgevinst

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

INTERCITY-PROSJEKTET. Jernbanekonferansen i Larvik Torsdag 27. mars 2014

INTERCITY-PROSJEKTET. Jernbanekonferansen i Larvik Torsdag 27. mars 2014 INTERCITY-PROSJEKTET Jernbanekonferansen i Larvik Torsdag 27. mars 2014 1. IC-PROSJEKTETS FØRINGER 2. IC-STASJONER I BYOMRÅDER 3. FORPROSJEKT KRYSSING HAMMERDALEN 4. VIDERE PROSESS LARVIK 1. INTERCITY-PROSJEKTETS

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen

InterCity Drammen - Kobbervikdalen InterCity Drammen - Kobbervikdalen Hvorfor InterCity-satsing? Befolknings- og næringsutvikling: Kraftig vekst, ref. Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognoser moderne jernbane og smart arealutvikling

Detaljer