Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje"

Transkript

1 Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje

2 379 Ski stasjon. Reguleringsplan, Avgrening Østre linje Utarbeidet av: Bjørn Bryne Kvalitetssikret av: Ove Skovdahl Dato: Versjon: 1.1 Sammendrag Rapportens hensikt I sitt arbeid med å ta fram reguleringsplan for Follobanen og Ski besluttet Jernbaneverket uten å informere eller konferere med berørte kommuner i indre Østfold og Østfold fylkeskommune å ta ut den tidligere beskrevne planskilte kryssingen nord for Ski for tog mellom Østre linje og Follobanen. Siden sporarrangementet, slik det presenteres i reguleringsplanen, inneholder vesentlige begrensninger i muligheten for tog fra Østre linje å trafikkere Follobanen valgte 9 kommuner i indre Østfold og Østfold fylkeskommune å varsle innsigelse mot de framlagte reguleringsplanene Denne rapporten skal, på et nøytralt faglig grunnlag, gi politikerne i de ni kommunene i indre Østfold og i Østfold fylkeskommune et grunnlag for å kunne vurdere om de innsigelsene som de har gitt på Ski kommunes reguleringsplaner for Ski stasjon og Follobanen gjennom Ski kan trekkes tilbake.. Sporplanalternativene Fire sporplaner er vurdert: Reguleringsplanens, uten planskilt forbindelse mellom Østre linje og Follobanen Railconsults variant i nord, med planskilt forbindelse for sørgående tog mellom Follobanen og Østre linje nord for Ski, men ikke for nordgående tog Norsk Banes, med fullstendige planskilte forbindelser nord for Ski Jernbaneverkets framtidige løsning, der avgreningen for Østre linje flyttes til en ny planskilt forbindelse sør for Ski Det kan på overgripende nivå fastslås at alle er teknisk gjennomførbare. De ulike løsningene har ulik evne til å løse opp i potensielle konfliktpunkter mellom de ulike toglinjene. Felles for alle løsningene er at dagens avgrening for Østre linje, inne på Ski stasjon, skaper konfliktpunkter mellom togene til og fra Østre linje og Skilokalene. Alle løsningene har mulighet til en gang i framtiden å utvikles med tilkobling av høyhastighetsbaner. Samtidig så konstateres det at en framtidig utbygging av Østre linje til dobbeltspor krever at avgreningen for Østre linje flyttes bort fra stasjonsområdet. Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 1 av 42

3 Ved Follo banens åpning Regulerin gsplan Railconsuls Norsk Bane JBV framtidig Kostnadssammenligning En grov vurdering av kostnadene for å bygge planskilt forbindelse mellom østre linje og Follobanen angis en kostnad på 1 mrd kr ± 50%, uansett om denne bygges nord for Ski (Norsk Banes forslag) eller sør for Ski (Jernbaneverkets framtidige løsning) Hvilken trafikk er mulig Tabellen nedenfor angir hvor mange tog som kan kjøre gjennom Ski per time og retning for de ulike toglinjene som betjener Ski. Ski-lokalen Østre linje Mosselokalen IC i tabellen over angir at det utover 1 tog per time kjøres et ekstra innsatstog i rushretningen per time. For å kunne oppnå det antall tog som vises i tabellen over for Railconsults, Norsk Banes og Jernbaneverkets framtidige løsning kreves omfattende infrastrukturtiltak både på østre og vestre linje samt i Oslo. Når nås kapasitetstaket Overslagene over kapasitet og transportbehov tyder på at et trafikkopplegg med 2 tog pr time til Halden, 2 pr time til Moss, 1+1 til Mysen og 4 til Ski vil ha tilstrekkelig kapasitet til å avvikle den prognostiserte trafikken (med 2-3 % økning pr år) inntil etter Innføring av 2 innsatstog pr time i rushperiodene på Vestre linje, som er vurdert gjennomførbart på reguleringsplanens sporplan på Ski stasjon vil kunne bidra til at det er tilstrekkelig kapasitet inntil etter Ny avgrening for østre linje For å kunne kjøre det antall tog som kreves i framtiden må det etableres en ny avgrening for østre linje. En slik avgrening er ikke planlagt, men Jernbaneverket har lovet å sette av 10 Mkr i Follobaneprosjektet for planlegging av denne forbindelsen. For å ta høyde for den usikkerheten som finnes i hva som er det optimale jernbanenettet i Østfold på lang sikt er det viktig at denne utredningen får et vidt nok omfang slik at alle varianter kan vurderes. 1 Innsatstogene på vestre linje kan for eksempel stoppe i Ås, Vestby, Moss, Rygge og Fredrikstad og styrker dermed kapasiteten for både Mosselokalen og IC. Derfor er to innsatstog vist som 1 for Mosselokalen og 1 for IC. Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 2 av 42

4 Alternative handlingsmåter Uansett om innsigelsene opprettholdes eller ikke risikerer man at utbygging av jernbanenettet ikke holder tritt med økende antall reisende. Noe som kan gi forverret tilbud til de reisende. Hvis en eller flere av innsigelsene opprettholdes er det sannsynlig av Follobaneprosjektet forsinkes med minst ett år. Vi bedømmer at det er lite sannsynlig at en innsigelse vil føre til endringer i sporplanen for Follobanen og Ski stasjon. Hvis man med innsigelsene skulle oppnå at en planskilt forbindelse mellom Follobanen og østre linje bygges nord for Ski vil dette føre til at behovet for en ny avgrening for østre linje sør for Ski utsettes med ca. 10 år. Men etter at den nye avgreningen er ferdig vil investeringen i planskilt forbindelse nord for Ski være overflødig. Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 3 av 42

5 SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn Hensikt Arbeidsform Begrepsforklaringer FUNKSJONSBEHOV PÅ SKI STASJON Toglinjer Vending av tog Hensetting og posisjonering SPORPLANALTERNATIVENE års sporplan Reguleringsplanen Railconsults modifisering i nord Norsk Banes forslag Jernbaneverkets framtidige løsning Railconsults forslag om midlertidige sporforbindelser Utbyggingsmuligheter Konklusjon KOSTNADSSAMMENLIGNING HVILKEN TRAFIKK ER MULIG Trafikk ved Follobanens åpning Flere tog? Konklusjon: Maksimalt antall tog på de ulike linjene med ulike sporplaner NÅR NÅS KAPASITETSTAKET Kapasitet ved Follobanens åpning (passasjerer) Når nås kapasitetstaket med reguleringsplanens sporplan NY AVGRENING FOR ØSTRE LINJE Fordeler med en ny avgrening for Østre linje Ulemper med ny avgrening Behov for et tydelig og enhetlig målbilde for infrastrukturutbygging Omfang for utredning av innføring av Østre linje sør for Ski Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 4 av 42

6 7.5 Anbefaling: Hvordan sikre at ny avgrening for Østre linje bygges i tide? ALTERNATIVE TILNÆRMINGSMÅTER På kort sikt På mellomlang sikt (etter 2030) På lang sikt (etter 2050) BIBLIOGRAFI A. VEDLEGG A TRAFIKKTEORI A. 1. Kapasitetsøkning A. 2. Knutepunkter og strekninger A. 3. Rutemessige bindinger A. 4. Stive ruter som deler timen på ulik måte B. VEDLEGG B INNSIGELSEBREVENE På Follobanen gjennom Ski Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 5 av 42

7 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Hva har skjedd sett fra Østfolds perspektiv I planprogrammet for reguleringsplanen for Follobanen gjennom Ski og Ski stasjon [1] fantes følgende formulering om sporforbindelsene nord for Ski stasjon: «Det er to alternativer for innføring av Follobanen til Ski stasjon. Disse er plassert enten øst for eller vest for Østfoldbanen. Jernbaneverket har definert det som viktig å etablere et kapasitetssterkt kryssingsområde nord for Ski stasjon, både for kunne knytte sammen Østre linje og Follobanen, og for en fleksibel avvikling av godstrafikk på Follobanen og Østfoldbanen. På dagstrekningen nord for Ski stasjon planlegges det en slik overkjøringsmulighet.» Tilsvarende forsikringer om at forbindelsen nord for Ski skal bygges slik at den sikrer at tog til og fra Østre linje kan benytte Follobanen mellom Oslo og Ski har lokalpolitikere fra Østfold fått i kontakt med rikspolitikere og Samferdselsdepartementet. I sitt arbeid med å ta fram reguleringsplan for Follobanen og Ski besluttet Jernbaneverket uten å informere eller konferere med berørte kommuner i indre Østfold og Østfold fylkeskommune å ta ut den planskilte kryssingen nord for Ski for tog mellom Østre linje og Follobanen. Først da reguleringsplanene kom på høring fikk kommunene i indre Østfold og Østfolds fylkeskommune informasjon om endringene i forhold til fastsatt planprogram. Siden sporarrangementet, slik det presenteres i reguleringsplanen, inneholder vesentlige begrensninger i muligheten for tog fra Østre linje å trafikkere Follobanen valgte 9 kommuner i indre Østfold og Østfold fylkeskommune å komme med innsigelser mot de framlagte reguleringsplanene Hva har skjedd sett fra Jernbaneverkets perspektiv Som en del av planarbeidet gjennomførte Jernbaneverket våren 2010 en kapasitetsstudie [2] for den sporplan som planprogrammet bygget på (heretter omtalt som 2008-års sporplan). Studien pekte på at sporplanen, slik den var foreslått, hadde flere problematiske kapasitetsmessige bindinger. De mest problematiske bindingene oppstår som en følge av at Østre linjes eksisterende innføring til Ski stasjon tvinger fram en løsning der togene til og fra Østre linje må dele spor og plattformer med lokaltogene mellom Ski og Oslo. På grunn av dette vil det ikke være mulig å kjøre alle tog som man i ulike planer, bl.a. IC-utredningen [3], bedømmer vil kjøre over Ski i framtiden (4 pr time på alle relasjoner; 6 pr time Oslo-Ski). Studien viste at man ved å dele på tilkoblingene på Ski stasjon slik at koblingen mellom Follobanen og Østfoldbanen legges nord for stasjonen og koblingen mellom Vestre linje og Østre linje legges sør for stasjonen vil man få en stasjon med vesentlig færre bindinger enn i 2008-års sporplan. Og at denne løsningen vil ha tilstrekkelig kapasitet for alle tog man med rimelighet kan regne med i en framtidig situasjon. Arbeidet med å detaljplanlegge 2008-års sporplan avdekket også at det var vanskelig å oppfylle de geometriske kravene på nybygde baner. På grunn av at Follobanens munning i Ski ble liggende relativt høyt ville man ha blitt tvunget til å bygge en Cut and Coverløsning i tunnelens sørligste del. Noe som innebærer høyere kostnader og større inngrep i byggetiden. Nordbyveiens bro over jernbanen må byttes i forbindelse med ombygging av Ski stasjon. Den nye broen må, i motsetning til den eksisterende, oppfylle nybygningskrav noe som fører til at kjørebanen må løftes hvis sporene fortsatt skal ligge på samme nivå som i dag. Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 6 av 42

8 Siden det ikke gikk å bygge en løsning nord for Ski med tilstrekkelig kapasitet for framtidig trafikk, samtidig som dette var mulig med en løsning i sør, valgte Jernbaneverket å gå videre med en sporløsning nord for Ski som inneholder de forbindelser som er nødvendige også når forbindelsen i sør er bygd. Dette for å unngå at man nå bygger kostbare konstruksjoner i nord som man vet at ikke er nødvendige når sporsystemet er ferdig utbygd. Dessverre ble ikke kommunene i indre Østfold tatt med i prosessen som førte fram til disse beslutningene. Follobaneprosjektets utredningsgrense lå ved Nordlig åpning av Finstadtunellen og Østre linjes første sporveksel på Ski. Ny sørlig sammenføying av Østre og Vestre linje sør for Ski ble derfor definert til å ligge utenfor Follobaneprosjektet. Dessverre ble denne beslutningen tatt uten at kommunene i indre Østfold og Østfold fylkeskommune ble tatt med på råd. 1.2 Hensikt Rapporten skal, på et nøytralt faglig grunnlag, gi politikerne i de ni kommunene i indre Østfold og i Østfold fylkeskommune et grunnlag for å kunne vurdere om deres innsigelser mot Ski kommunes reguleringsplaner for Ski stasjon og Follobanen gjennom Ski kan trekkes tilbake Vedtak i Østfold fylkesutvalg Fylkesutvalget i Østfoldfylkeskommune fatter den 20. september 2012 følgende vedtak: 1. Reguleringsplanen for Ski stasjon må ikke vanskeliggjøre en hensiktsmessig planskilt påkobling mellom Østre Linje og Follobanen. Planen må også ta høyde for fremtidig høyhastighetstog. 2. Videre behandling av reguleringsplan for Ski stasjon bør avvente utfall i forhandlinger og eventuelle meklinger rundt Forslag til reguleringsplan for Follobanen. I motsatt fall fremmer Østfold fylkeskommune innsigelse til Reguleringsplan for Ski stasjon. 3. Østfold fylkeskommune ønsker å bidra til en prosess som gir nødvendige avklaringer innen de tidsfrister som kreves for å unngå forsinkelser i prosjektet. Planleggere fra de berørte kommuner og fylkeskommuner bør arbeide intensivt for å vurdere hvilke justeringer i reguleringsplanene som er nødvendige for å få en planskilt påkobling. Om nødvendig innhentes det jernbanefaglig kompetanse for å bistå i denne prosessen. Kostnaden for innhenting av slik kompetanse begrenses oppad til maksimalt kr for fylkeskommunen under forutsetning av at beløpet matches fra kommunene. Dette er et hasteoppdrag som må gjennomføres umiddelbart. Innsigelsene til de to reguleringsplanene fra Østfold fylkeskommune og kommunene i indre Østfold finnes i vedlegg B 1.3 Arbeidsform Rapporten er utformet av Railconsult på oppdrag av Østfold fylkeskommune og Indre Østfold Regionråd Grunnlaget for rapporten er en serie arbeidsmøter med representanter fra de berørte kommunene og fylkeskommunen i Østfold samt representanter fra Jernbaneverket, Ski kommune og Norsk Bane AS. Videre grunnlag er hentet fra rapporter, brev og notater som vist i bibliografien i kapitel 9. På kapasitet og noen andre områder har Railconsult også gjort egne analyser for å bekrefte punkter som vi har vært usikre på. Det bør påpekes at analysemetodene som har vært brukt for analyser spesielt utført for denne rapporten har vært grove og at resultatet fra disse dermed også må tolkes med stor grad av forsiktighet. Denne unøyaktigheten i analysene gjelder bl.a. kostnadsanalysene for Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 7 av 42

9 planskilt avgrening for Østre linje både sør og nord for Ski, avsnitt 0 og etterspørselstallene i avsnitt Begrepsforklaringer Østfoldbanen Østre linje Vestre linje Grunnrute I denne rapporten brukes dette kun om dagens bane mellom Ski og Oslo S (utenfor dette avsnitt) I denne rapporten brukes dette for Østfoldbanens Østre linje via Askim Østfoldbanens Vestre linje via Moss Det «faste» togtilbudet som opprettholdes mesteparten av døgnet. 2 Funksjonsbehov på Ski stasjon 2.1 Toglinjer Persontrafikk I ruteordningen fra desember 2014 trafikkeres Ski av fem forskjellige persontogsystem. Lokaltog Ski Skøyen som stopper på alle stasjoner (Ski-lokalen) Rushtids lokaltog Ski Lysaker som stopper på de fleste stasjoner (Ski-lokalen) Lokaltog Moss Skøyen som stopper på alle stasjoner sør for Ski og vest for Oslo S samt på Kolbotn mellom Ski og Oslo S (Mosselokalen). Fram til 9. desember 2012 kjøres dette toget Moss Spikkestad. Lokaltog Mysen Skøyen som stopper på alle 2 stasjoner øst for Ski og vest for Oslo S samt på Holmlia mellom Ski og Oslo S, noen rushtidsavganger kjøres til og fra Rakkestad (indre Østfold tog) IC-tog Halden Oslo S, via vestre linje og som stopper i byene, samt Rygge og Råde Samtlige persontog stopper på Ski, men IC togene bare for reisende til og fra Østfold. Ved Follobanens åpning er det forutsatt at alle tog som skal til eller kommer fra punkter sør og øst for Ski kjører Follobanen Godstog Det er ingen godstog som betjener hverken Ski eller inntilliggende stasjoner for omsetting av gods. Samtlige godstog er gjennomgående og kjører i dag vestre linje. Etter at Petterson i Moss gikk konkurs, og at godstogene dit dermed ble lagt ned, betjenes i dag nedre Glomma (Sarpsborg og Rolvsøy) og Halden av godstog. Videre går tog mot Göteborg og Skåne gjennom Ski. I nord har godstogene sine start- og målpunkter i Drammen, på Alnabru eller nord for Alnabru. Ved Follobanens åpning må alle godstog som skal til eller forbi Alnabru kjøre Østfoldbanen siden det ikke finnes noen direkte kobling mellom Follobanen og godssporene mot Alnabru i Oslo. Tog til eller fra Drammen kan kjøre både Follobanen og Østfoldbanen. 2 I forhold til i dag vil Drømtorp, Langli, Langnes og Næringsparken være nedlagt. Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 8 av 42

10 2.1.3 Potensielle konflikter mellom kryssende toglinjer på Ski Østre linje nordgående Skilokalen nordgående Østre linje nordgående Skilokalen sørgående Skilokalen nordgående Skilokalen sørgående Skilokalen nordgående Østre linje sørgående Skilokalen nordgående Follobanen nordgående Skilokalen nordgående Follobanen sørgående Follobanen nordgående Østre linje sørgående Follobanen nordgående Skilokalen sørgående Godstog nordgående Skilokalen sørgående Godstog nordgående Follobanen sørgående Østre linje sørgående Skilokalen sørgående Skilokalen sørgående Follobanen sørgående I tillegg vil det oppstå konflikter mellom to tog som kjører etter hverandre på samme spor. Se avsnitt Feil! Fant ikke referansekilden. om togfølgetider i Vedlegg B. 2.2 Vending av tog Vending av tog innebærer at fører, togleder og konduktører må utføre et antall prosedyrer, samt at fører må forflytte seg fra førerrommet i den ene enden av toget til den andre. Samtidig må det finnes noe overskuddstid slik at et tog som er litt forsinket har mulighet til å hente inn denne forsinkelsen og avgå fra stasjonen etter ruten. Alt dette gjør at vending av tog planmessig ikke kan vende tog på mindre enn 11 minutter. Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 9 av 42

11 Hvis vendingen på grunn av begrenset plattformkapasitet ikke kan skje ved plattform må togene først kjøres ut til et vendespor. Behov for å kontrollere at alle har gått av toget samt behov for rapportering mellom konduktør og fører og mellom fører og togleder i forbindelse med at tog avsluttes eller opprettes gjør at oppholdstiden ved plattform på Ski for disse togene må være minst 2 minutter. For øvrige persontog som betjener Ski er minste oppholdstid 30 sek. Når vendingen skjer på vendespor vil bevegelsene skje som skift som er underlagt andre trafikkregler en togbevegelser. Dette betyr av de tidsmessige bindingene knyttet til kryssende skifteveier (se avsnitt 0) er kortere enn for kryssende togveier. Dette betyr av konfliktpunkter knyttet til kryssende bevegelsesveier ved vending på vendespor er mindre alvorlige enn øvrige kryssinger. 2.3 Hensetting og posisjonering Persontrafikkens togsett benyttes ikke hele tiden og det er derfor nødvendig med spor der togsettene kan parkere (hensettes) når de ikke er i bruk. Slike hensettingsspor bør så langt det er mulig plasseres så nært der omløpet for togene begynner. Hensettingsspor er arealkrevende og i Oslo-området er det vanskelig å finne plass for slike. Mellom Ski og Drammen er det i dag bare i Lodalen ved Oslo S, på Skøyen og Filipstad det er mulig å hensette mer enn ett eller to togsett. Lodalen benyttes i hovedsak for fjerntog. Det er derfor viktig for effektiviteten i lokaltogssystemet at det finnes hensettingsspor på Ski. Det pågår en utvidelse og modernisering av hensettingssporene på Ski for å forberede til det utvidede togtilbudet som etableres fram til desember I dag benyttes hensetting på Ski for togsett som går i Ski-lokalen samt for noen av togsettene som benyttes for togene på Østre linje siden det ikke finnes nok sporkapasitet i Mysen og Rakkestad. På en stasjon der tog begynner sine omløp vil man måtte posisjonere togsettet før selve trafikkoppgaven begynner. Slik posisjonering krever også kapasitet. Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 10 av 42

12 3 Sporplanalternativene års sporplan Sporplan På skissen over framkommer ikke forbikjøringssporene for godstog plassert på Ås som var med i denne planen, men som i planene under er erstattet av godsspor øst og godsspor vest Konfliktpunkter Løsningen innebærer at Østre linjetogene og Skilokalen har felles strekning inne på et avsnitt på Ski stasjon samtidig som Ski-lokalen har fellesstrekning med Follobanen (deriblant togene fra Østre linje) i Oslotunnelen. Man får rutemessige bindinger mellom Follobanen og Østfoldbanen både på Ski og i Oslo noe som begrenser mulighetene for å etablere ruteplaner som «går opp» uten at tog behøver å vente for å tilpasse seg trafikkbilde, se vedlegg 1A. 1 Siden det ikke er plass for godstogene til å vente på ledig luke på Follobanen når de skal kjøre over fra Østfoldbanen og vice versa oppstår det enda en rutemessig binding her. Videre innebærer løsningen at følgende krysningspunkter mellom ulike tog vil skje i samme plan: Skilokalen nordgående Skilokalen sørgående Skilokalen nordgående Østre linje sørgående Godstog nordgående Østre linje nordgående Østre linje sørgående Godstog sørgående Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 11 av 42

13 Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 12 av 42

14 3.2 Reguleringsplanen Sporplan Konfliktpunkter Løsningen tar ikke bort den doble rutemessige bindingen mellom tog fra Østre linje og Ski-lokalen som fantes i 2008-års sporplan. Den ruteplanmessige bindingen i 2008-års sporplan, som skapes når godstog kjører mellom Østfoldbanen og Vestre linje, er fjernet i og med at det er skapt godsforbindelser som er lange nok for at godstog kan stå der å vente på ledig luke på den banen de er på vei inn på uten og forstyrre øvrig trafikk. Løsningen innebærer at følgende krysningspunkter mellom ulike tog vil skje i samme plan: Østre linje nordgående Skilokalen sørgående Skilokalen nordgående Skilokalen sørgående Skilokalen nordgående Østre linje sørgående Follobanen nordgående Østre linje sørgående Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 13 av 42

15 3.3 Railconsults modifisering i nord Ny planskilt forbindelse sørgående Follobane Østre line Sporplan I forhold til reguleringsplanen tilkommer en sporforbindelse mellom Follobanens sørgående spor og Østfoldbanens sørgående spor. Fra avgreningen fra Follobanen stiger forbindelsen med ca. 30 for å komme opp på samme høyde som godsspor øst. Fra et punkt ca. der sporet passerer over Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 14 av 42

16 Follobanen vil dette sporet dele tunnel med godsspor øst fram til begge kommer ut i dagen. Sporet består av ca m i tunell og 500 m i dagsone. For å få plass med ytterligere et spor i kulverten for godsspor øst ned mot tunnelåpningen, må Østfoldbanens spor på dette avsnittet flyttes ca. 8 m lengre øst. Dette vil i sin tur føre til at skjæringen opp mot Langhusveien må erstattes med en mur, alternativt at Langhusveien må flyttes tilsvarende. Det vil ikke være nødvendig med noen utvidelse av bredden ved raet i Ski eller under Nordbyveien. Siden det ikke er noen planskilt forbindelse for nordgående tog må disse krysse togveien for sørgående tog på Østfoldbanen samt sørgående tog mot Østre linje Konfliktpunkter Løsningen innebærer at følgende krysningspunkter mellom ulike tog vil skje i samme plan: Østre linje nordgående Skilokalen sørgående Skilokalen nordgående Skilokalen sørgående Skilokalen nordgående Østre linje sørgående Den rutemessige bindingen på Ski stasjon er også beholdt. Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 15 av 42

17 3.4 Norsk Banes forslag Forslaget slik det beskrives her er Railconsult AS sin tolking av sporplanen slik den presenteres i notat fra Norsk Bane [3] Nye planskilte forbindelser Follobane Østre line I tillegg til sporforbindelsen for sørgående tog fra Follobanen til Østre linje, vist i avsnitt 3.3, etableres også en sporforbindelse mellom Østfoldbanens nordgående spor og Follobanens nordgående spor. Dette sporet gir en planskilt forbindelse også for nordgående tog. Sporet må bygges med større stigning enn standard kravet på 12,5, men siden det normalt kun skal trafikkeres i fallretningen vil det ikke innebære samme negative effekt for godstog som den sørgående sporforbindelsen. For at det skal bli plass for det nye sporet mellom Østfoldbanen og Langhusveien må denne flyttes m lengre øst Konfliktpunkter Løsningen innebærer at følgende krysningspunkter mellom ulike tog vil skje i samme plan: Skilokalen nordgående Skilokalen sørgående Skilokalen nordgående Østre linje sørgående Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 16 av 42

18 Den rutemessige bindingen på Ski stasjon er beholdt. 3.5 Jernbaneverkets framtidige løsning Sporplanen Østre linjes avgrening flyttes til et punkt på Vestre linje sør for Ski stasjon. Mellom denne avgreningen og eksisterende linje, mest sannsynlig like nord for Kråkstad, bygges en ny, ca. 6 km lang, dobbeltsporet bane. Avgreningen utformes slik at sørgående tog mot østre linje krysser nordgående tog på Vestre linje planskilt. Etter avgreningen vil banen måtte føres i en relativt skarp kurve mot øst Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 17 av 42

19 slik at hastigheten her vil være begrenset til ca. 100 km/h. For resten av den nye banen vil tillatt hastighet være ca. 200 km/h Konfliktpunkter Løsningen innebærer ingen rutemessige bindinger mellom Østfoldbanen (lokaltog mellom Ski og Oslo) og Follobanen sør for Oslo S. Løsningen innebærer at følgende krysningspunkter mellom ulike tog vil skje i samme plan: Skilokalen nordgående Skilokalen sørgående 3.6 Railconsults forslag om midlertidige sporforbindelser For å muliggjøre vending av lokaltog på spor 4 i perioden mellom Follobanens ferdigstillelse og åpning av ny avgrening for Østre linje foreslår Railconsult at det opprettes midlertidige sporsløyfer mellom spor 2 og 3 sør og nord for plattformene. For å få forskriftsmessig avstand mellom sporveksler og signaler må plattformene 1 og 2 forkortes fra reguleringsplanens 350 til ca. 220 m. Plattformlengde 220 m tilsvarer doble sett av type 73 eller FLIRT. Flere andre plattformer som betjenes av disse togene vil ha samme lengdebegrensning i overgangsperioden. En slik innkorting vurderes derfor ikke å være kapasitetsbegrensende for tog på strekningen i denne perioden Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 18 av 42

20 3.7 Utbyggingsmuligheter Tre tilkommende sporsløyfer for å muliggjøre bruk av spor 4 for vendende lokaltog Utbygging av Østre linje til dobbeltspor I prinsipp er det mulig å bygge dobbeltspor langs dagens trasé hele veien fra Kråkstad til Ski. Men vi kan ikke se at det er mulig å designe et fungerende arrangement med sporveksler i tilkoblingspunktet til hensettingsområdet som både ivaretar dobbeltsporfunksjonen og tilkobling til hensettingsområdet. Dette betyr at for at et dobbeltspor mellom Kråkstad og Ski langs dagens trasé skal gi nok kapasitetstilskudd til at den er verdt å bygge, så må hensettingsanlegget på Ski flyttes. Det er mulig å bygge et slikt anlegg øst for Drømtorp, men det gir vesentlige ulemper i form av lengre avstand mellom plattformen der togomløpene starter og hensettingssporene. Betydelige landbruksarealer vil også beslaglegges Ny avgrening for Østre linje Siden samtlige sporplanforslag er like for vestre linje sør for plattformene i Ski, vil den nye avgreningen sør for Ski som inngår i Jernbaneverkets framtidige løsning, avsnitt 3.5, kunne bygges i samtlige alternativ. Den nye avgreningen erstatter de planskilte forbindelsene i nord som finnes med i Railconsults (avsnitt 3.3) og Norsk Banes forslag (avsnitt 0). Hvis en av disse sporplanene bygges, og man senere bygger ny avgrening sør for Ski vil man da sitte igjen med kostbare konstruksjoner med liten nytte nord for Ski Avgrening til en framtidig høyhastighetsbane på Follobanen Follobaneprosjektet forbereder Follobanen slik at hvis man en gang i framtiden bygger en høyhastighetsbane i retning Stockholm eller Göteborg utenom Ski, så vil det være mulig å skape en avgrening der hvor Follobanen grener av fra den nye høyhastighetsbanen inne i tunnelen. Det er ennå ikke klarlagt hvor mye forberedelser som skal gjøres for denne avgreningen. Slike forberedelser har for et høyhastighetsprosjekt ikke så stor økonomisk betydelse, men vil være viktig Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 19 av 42

21 for å redusere driftsforstyrrelsene på Follobanen i anleggsperioden. For Follobaneprosjektet har de dog en ikke ubetydelig økonomisk betydelse. Ingen av de foreslåtte sporplanene hindrer en slik avgrening. Men hvis muligheten skal beholdes gir det noen begrensninger i hvordan man kan utforme Railconsults og Norsk Banes forslag til planskilte forbindelser nord for Ski Høyhastighetstog via Ski For en høyhastighetsbane i retning Stockholm vil avgreningen sør for Ski fungere godt. Løsningen er ikke helt optimal. Etter at togene har akselerert opp til 100km/h må de holde denne hastigheten i ca. 1 km for å kunne kjøre gjennom den skarpe kurven som kreves for å få banen i riktig retning mot indre Østfold nord for Østensjøvannet. Deretter kan de fortsette å akselerere. Dette vil gi mindre enn 1 minutts forlenget kjøretid sammenlignet med en optimal linjeføring. Hvis man forutsetter at høyhastighetsbanen mot Göteborg bygges direkte mot Sarpsborg slik som Høyhastighetsutredningen har skissert [4], vil tunnelmunningen for Follobanetunnellens forlengelse havne noen hundre meter sør for ny avgrening for Østre linje sør for Ski. Det ligger derfor godt til rette for å skape en forbindelse mellom disse banene. Men siden det også her vil kreves skarpe kurver så vil ulempen med at man ikke kommer opp i full hastighet fort være betydelig større enn for en bane i retning Stockholm. Som vist i Vedlegg 1A. 3 der noen av Follobanens tog kjører direkte mot Sarpsborg og noen kjører mot Sarpsborg etter en omvei via Ski, vil en løsning gi doble rutemessige bindinger noe som gir betydelige kapasitetsbegrensninger. Det er derfor usannsynlig at en slik forbindelse bygges for planmessig persontrafikk. Hvis persontrafikken på en høyhastighetsbane rutemessig skal gå via Ski, eller om den nye høyhastighetsbanen bygges via Moss, ligger sannsynligvis de beste avgreningspunktene i eller sør for Kjølstadtunnelene og påvirkes dermed lite av hvordan Ski stasjon utformes (så lenge kapasiteten er tilstrekkelig). 3.8 Konklusjon Fire sporplaner er vurdert: Reguleringsplanens, uten planskilt forbindelse mellom østre linje og Follobanen Railconsults variant i nord, med planskilt forbindelse for sørgående tog mellom Follobanen og Østre linje nord for Ski, men ikke for nordgående tog Norsk Banes, med fullstendige planskilte forbindelser nord for Ski Jernbaneverkets framtidige løsning, der avgreningen for Østre linje flyttes til en ny planskilt forbindelse sør for Ski Det kan på overgripende nivå fastslås at alle er teknisk gjennomførbare. De ulike løsningene har ulik evne til å løse opp i potensielle konfliktpunkter mellom de ulike toglinjene. Felles for alle løsningene der dagens avgrening for østre linje er at de skaper konfliktpunkter mellom togene til og fra østre linje og Skilokalene. Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 20 av 42

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 ØSTLANDET HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 Rapport - revidert KaKLa KSt MaVei 01A Rapport - revidert 12.05.2015 KaKLa MaVei MaVei 00A Rapportutkast 18.03.2015 MaVei KSt MaVei Revisjon Revisjonen

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu Ruterrapport 2011:5 Versjon 1.0 13.4.2011 Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning Forord Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ga i mai 2008 Ruter As i oppdrag

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34 2.2.1 DAGENS SITUASJON 8 2.2.2 BESKRIVELSE AV TILTAKETS EFFEKT/PÅVIRKNING 8 2.2.3 VURDERING AV TILTAKETS KONSEKVENSER 9 2.2.4 RANGERING AV HOVEDKORRIDOR-ALTERNATIVENE 10 2.2.5 NÆRMERE OM TRAFIKKGRUNNLAG

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Trikkens rolle Trikkeprogrammet

Trikkens rolle Trikkeprogrammet Trikkens rolle Trikkeprogrammet Rapport: Trikkens rolle Juni 2015 Rapport Trikkens rolle Juni 2015 Utarbeidet for Trikkeprogrammet av Analyse & Strategi AS Forfattere: Julie Amlie, Espen Martinsen og Ulla

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Lengre reisetid tross enorme investeringer

Lengre reisetid tross enorme investeringer Lengre reisetid tross enorme investeringer Dette er en overskrift i Aftenposten 15. mai i år [1], og det er ingen spøk. Stortinget har bevilget flere milliarder kr de siste 10 årene til bygging av nye

Detaljer

R ailconsult. Mulighetsanalyse for Torp Øst. Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo

R ailconsult. Mulighetsanalyse for Torp Øst. Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo R ailconsult Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo org. nr. 985 377 189 Telefon: 22336633 www.railconsult.no Faks: 22336634 post@railconsult.no Sertifi sert ISO 9001, ISO 14001, OHS AS 18001 Forord I

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE RAPPORT /// NOVEMBER 2011 OPPDRAGSGIVER Ruter AS KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forsidebilde: Strasbourg Alle fotografier: Plan Urban Kartgrunnlag:

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Økt virkestransport på jernbane

Økt virkestransport på jernbane Utredning til Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket November - 2010 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks-

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Skyss Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Endelig rapport September 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Skyss Driftskonsept

Detaljer

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus Snorre Kverndokk, Haakon Vennemo og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Stian With Bjørnstad

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

Transportøkonomisk institutt. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1)

Transportøkonomisk institutt. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) Dovre International AS Dovre International AS Transportøkonomisk institutt Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) Unntatt offentlighet,

Detaljer