SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE (Gyldig til 31 mai 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE (Gyldig til 31 mai 2012)"

Transkript

1 SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE (Gyldig til 31 mai 2012) INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. SJ AB og passasjerens innbyrdes rettigheter og plikter reguleres i hovedsak - i den svenske lov om jernbanetrafikk (järnvägstrafiklagen, se vedlegg 1) - i rådsforordning (EU) nr 1371/2007 om rettigheter og forpliktelser for togpassasjerer (se vedlegg 2), inklusive overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) med enhetlige rettsregler for avtale om internasjonal transport av passasjerer og reisegods på jernbane (CIV), og i andre lovbestemmelser samt i SJ ABs særskilte bestemmelser, inklusive de generelle transportvilkårene for jernbanepassasjerer, General Conditions of Carriage for Rail Passengers (GCC CIV/PRR) (se vedlegg 3). 2. For hver avtale om transport av passasjerer i tog i trafikk innenlands og med utlandet som inngås med SJ AB, gjelder dessuten disse generelle vilkårene for transport med jernbane ( Transportvilkårene ) dersom annet ikke er avtalt. Transportvilkårene utgjør en del av transportavtalen. 3. Transportvilkårene gjelder også dersom SJ AB anvender et annet transportmiddel i stedet for tog for å utføre den avtalte transporten. 4. Transportvilkårene gjelder også for transport som består av reise på SJ ABs tog kombinert med reise på annet jernbaneforetak/annen transportørs tog og/eller med reise med veitransportmiddel, eller annet transportmiddel, dersom SJ AB i forhold til passasjeren opptrer som avtalepart for den kombinerte reisen og det for den kombinerte reisen blir utstedt billett som angir at Transportvilkårene skal anvendes. Transportvilkårene gjelder allikevel ikke for transport som består av reise med annet jernbaneforetak/- transportørs tog og/eller med reise med veitransportmiddel, eller annet transportmiddel, dersom SJ AB etter det som fremgår av billetten for reisen, bare har solgt reisen som agent for de nevnte transportørenes regning. For slike reiser gjelder de transportvilkår som disse transportørene anvender. 5. Endringer av Transportvilkårene anvendes ikke på transport som blir avtalt før endringenes ikrafttreden. 6. Transportvilkårene er tilgjengelig hos SJ ABs Kundetjeneste (Contact Center) og betjente salgssteder, på SJ ABs hjemmeside (www.sj.se), samt hos SJ ABs agenter og representanter. TRANSPORT AV PASSASJERER 7. Plikt til å transportere

2 7.1 SJ AB er, mot fastsatt billettpris, forpliktet til å transportere passasjerer med tog som tar passasjerer i henhold til SJ ABs offentlige rutetabeller og endringer i disse som er oppslått eller på annen måte gjort kjent av SJ AB. Denne plikten gjelder i den utstrekning det er plass på toget og med de begrensningene som følger av rutetabellene. 7.2 En reisende som: a) opptrer beruset eller forstyrrer ordenen eller forstyrrer andre passasjerer på en måte som ikke kan godtas, eller b) ved sin oppførsel medfører en sikkerhetsrisiko eller kan fryktes å medføre en sikkerhetsrisiko for jernbanedriften, eller c) ikke retter seg etter anvisninger gitt av togpersonalet i tjenesten, eller d) ikke har gyldig billett og når vedkommende er ombord i toget nekter straks å betale billett og eventuelt fastsatt tilleggsavgift i henhold til punkt 8.4 nedenfor, eller e) tar med seg håndbagasje som det ikke er tillatt å medbringe i henhold til punkt 10.2 mister sin rett til transport og må forlate toget. 1 Den som har mistet sin rett til transport i henhold til punkt 7.2 bokstav a), b) eller c) har ikke rett til å få tilbake det vedkommende har betalt for billetten, eller dersom transporten er påbegynt, differansen mellom billettprisen og prisen for den strekning han er transportert. Den som har mistet sin rett til transport i henhold til punkt 7.2 bokstav e), har rett til å få tilbake billettprisen han har betalt, eller, dersom transporten er påbegynt, differansen mellom denne billettprisen og prisen for den strekningen han er blitt transportert. 2 Billetter 8.1 Med billetter menes i Transportvilkårene alle typer billetter og reisebevis som forekommer hos SJ AB, herunder billetter som gjelder for bestemte perioder (kort). En billett skal ha den form og det innhold, samt utseende ellers, som SJ AB i særskilte regler har bestemt for vedkommende billett. Billetter kan også opprettes i elektronisk form som kan endres til lesbare skrifttegn. 8.2 Dersom ikke annet er bestemt av SJ AB, skal en billett inneholde opplysninger om a) transportøren eller transportørene (SJ eller annet jernbaneforetak som passasjeren har inngått transportavtale med) b) gyldighet når det gjelder tid d) avreisestasjon og bestemmelsesstasjon e) eventuell plassreservasjon f) billettprisen g) eventuell rett til refusjon h) avgangstid og ankomsttid som måtte gjelde i) passasjerens navn på personlig billett

3 8.3 Passasjeren skal så lenge han oppholder seg på toget eller innenfor sperringene på en jernbanestasjon som trafikkeres av SJ AB, kunne fremvise gyldig billett for hele transportstrekningen. Billetten skal uten oppfordring vises frem for stempling ved første billettkontroll. Dersom passasjeren ikke har billett når reisen påbegynnes, skal han ved slik billettkontroll opplyse at han mangler billett. Passasjeren skal også på oppfordring vise frem sin billett ved etterfølgende kontroll. Billetten skal beholdes under hele reisen. En billett som er utstedt på en bestemt navngitt reisende, er personlig og gjelder bare mot fremvisning av identitetsbevis godtatt av SJ for denne reisende. Dersom passasjeren ikke kan fremvise slikt identitetsbevis, kan passasjeren anses som å mangle gyldig billett. Dersom en billett skal stemples i automat i eller utenfor toget, kan passasjeren anses å mangle gyldig billett dersom slik stempling ikke er foretatt. En billett som urettmessig er blitt endret, er ugyldig og skal tas hånd om av togpersonalet. For stempling og kontroll av retten til å reise for såkalte billettløse passasjerer gjelder det SJ AB har fastsatt i særskilte regler. Slike regler finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. 8.4 En reisende som ikke kan fremvise gyldig billett eller på annen måte bevise sin rett til transport, skal kjøpe billett til den pris som gjelder ved kjøp ombord i toget. Passasjeren skal i tillegg, dersom han ikke ved første billettkontroll opplyste at han manglet billett eller på annen måte forsøkte å unndra seg plikten til å betale riktig billettpris for reisen, betale en fastsatt tilleggsavgift (kontrollavgift) i henhold til lov om tilleggsavgift i kollektiv persontrafikk. Kontrollavgiften er kr 800 for den som har fylt 18 år og kr 400 for den som har fylt 15, men ikke 18 år. 8.5 Dersom annet ikke er uttrykkelig bestemt av SJ AB for visse typer billetter, eller angitt på billetten, kan billetten ikke overdras etter at reisen er påbegynt. 8.6 En billett kan ikke leveres tilbake for refusjon ut over det som uttrykkelig er bestemt av SJ AB for visse typer billetter, eller angitt på billetten. Regler om dette finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. Dersom refusjon gis, avhenger refusjonsbeløpet av når billetten ble avbestilt eller levert tilbake. Refusjon gis bare innen ett år fra utløpet av billettens gyldighetstid, eller innen den kortere perioden som eventuelt er angitt på billetten. 8.7 Billett som mistes og som ikke er utstedt til en bestemt person, erstattes ikke. Mistet billett som er utstedt til en bestemt person, erstattes i henhold til SJ ABs spesielle bestemmelser om dette. Regler om dette finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. 1 En plassreservasjon som gjelder en bestemt nummerert sitteplass, medfører at passasjeren har rett til denne plassen fremfor annen reisende som ikke har reservasjon på samme plass. Billett uten plassreservasjon medfører ikke rett til noen sitteplass, dersom ledige plasser ikke finnes. 2 Regler om ikkediskriminering 9.1 Passasjerer med funksjonshindringer eller nedsatt bevegelighet har samme rettigheter som andre passasjerer. Egne tjenester finnes for å gjøre togreisen tilgjengelig for så mange som mulig. Mer informasjon finnes på SJ ABs hjemmeside (www.sj.se/funktionshinder) eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste.

4 10. Håndbagasje 10.1 Som håndbagasje kan passasjeren ta med seg gjenstander som passasjeren lett kan bære og som er av rimelig omfang og som ikke innebærer ulempe for medpassasjerene. Til denne håndbagasjen kan passasjeren benytte plassen rett over og under sitt sete eller tilsvarende plass som er avsatt for håndbagasje. Som tillatt håndbagasje regnes blant annet sammenslått barnevogn, sammenslått rullestol uten motor og annet særskilt utstyr som anvendes av personer med funksjonshindring eller nedsatt bevegelighet (f eks rullestol som anvendes som hjelpemiddel under reisen), ski i emballasje, annet sportsutstyr som ikke er omfangsrikt og, avhengig av plassen, også barnevogner som ikke er slått sammen, samt det som følger av SJ ABs spesielle bestemmelser. Disse finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. Passasjeren bærer selv ansvaret for sin håndbagasje. Dette gjelder også når håndbagasjen er plassert slik at passasjeren ikke kan holde den under direkte oppsikt. Dersom rullestol anvendes som hjelpemiddel under reisen, må passasjeren før bestilling av billetten forsikre seg om at rullestolen på grunn av lengde, bredde og vekt kan tas med på toget. Bestemmelsene om bestilling av rullestolplass m.m. finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste Som håndbagasje kan ikke medtas a) farlig gods, så som eksplosiver, brannfarlige gjenstander og væsker, med unntak av oksygenbeholdere som medtas av medisinske grunner samt giftige, smittebærende eller etsende stoffer b) skytevåpen, med mindre sluttstykket eller annen vital del tas av og oppbevares atskilt fra våpenet, som skal være oppbevart i futteral c) gjenstander som ikke er tillatt i henhold til punkt 10.1 d) andre gjenstander som kan medføre ulempe eller ubehag for medpassasjerer eller for SJ AB eller kan forårsake skade, e) levende dyr, med unntak som angitt i pkt 10.3 samt det som følger av SJ ABs spesielle bestemmelser. Bestemmelsene finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste Hunder og andre kjæledyr kan tas med gratis i særskilt anviste rom. Førerhund eller servicehund til personlig hjelp for passasjerer med funksjonsnedsettelse kan tas med gratis også i Bistro- og restaurantvogner samt i alle vogner der det finnes rullestolplass. Dyr skal plasseres på gulvet. Mindre kjæledyr i bur kan likevel plasseres på sitteplass som er reservert. Vedrørende priser og bestemmelser ellers gjelder SJ ABs spesielle bestemmelser. Bestemmelsene finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. SJ ABs ANSVAR 11 Ansvar for ting- og personskade 11.1 SJ ABs ansvar dersom en reisende skades eller dør (personskade) og selskapets ansvar for passasjerens håndbagasje og andre personlige eiendeler (tingskade) er regulert av svensk lov om jernbanetrafikk (järnvägstrafiklagen, se vedlegg 1).

5 Etter hovedregelen i loven har SJ AB objektivt ansvar for personskade som passasjeren påføres som følge av jernbanedriften mens han oppholder seg i eller går på eller av en jernbanevogn. Det samme gjelder for tingskade som oppstår i forbindelse med personskaden. For tingskade som oppstår uten forbindelse med personskade, er SJ AB bare ansvarlig dersom SJ AB har forvoldt skaden (feil eller forsømmelse). Ansvaret for tingskade er begrenset til et halvt grunnbeløp, med mindre SJ AB forsettelig eller grovt uaktsomt har voldt skaden. Inntreffer person og/eller tingskade, eller annet forhold som passasjeren vil kreve erstatning av SJ AB for, skal forholdet om mulig meldes allerede til togpersonalet ombord. Krav om erstatning fremsettes i henhold til bestemmelsene i punkt SJ AB er ikke ansvarlig for skade som passasjeren kan lide ved at han kommer for sent til togets avgangstid, ved at han tar plass på feil tog eller i feil vogn eller ved at han ikke går av toget på sin bestemmelses- eller overgangsstasjon. Dersom passasjeren sannsynliggjør at hans handling er foranlediget av feilaktige opplysninger fra SJ ABs personale, eller feil i SJ ABs rutetabeller eller skilting, har passasjeren likevel samme rett til erstatning for skade som han har i henhold til pkt Det samme gjelder ved forsinket vekking av sove- eller liggevogns-passasjerer, hvor SJ AB har påtatt seg vekkingen. 12 Ansvar for ikke oppfylt transportforpliktelse 12.1 SJ ABs ansvar for skade når SJ AB ikke oppfyller sin transportforpliktelse, er regulert i jernbanetrafikkloven. 13 Ansvar for assistanse m.m. ved forsinkelse, tapt korrespondanse og innstilling 13.1 SJ AB er ansvarlig overfor passasjeren på grunn av togforsinkelse, tapt korrespondanse eller innstilling av tog i henhold til bestemmelsene i dette punkt 13.1 SJ AB er fritatt for dette ansvaret dersom forsinkelsen, den uteblitte forbindelsen eller innstillingen kan henføres til noen av følgende årsaker: a) Omstendigheter som ikke er knyttet til jernbanedriften og som SJ AB ikke hadde kunnet unngå eller forebygge følgene av, selv om SJ AB hadde iakttatt den omtanke som omstendighetene krevde. b) Feil eller forsømmelse fra passasjerens side. c) Tredjeparts opptreden som SJ AB ikke hadde kunnet unngå eller forebygge følgene av, selv om SJ AB hadde iakttatt den omtanke som omstendighetene krevde. Et annet foretak som anvender samme infrastruktur, skal ikke anses som tredjemann og heller ikke infrastrukturadministratoren. SJ AB er også fri fra dette ansvaret når forsinkelsen, den uteblitte forbindelsen eller innstillingen var kjent for passasjeren gjennom informasjon som han hadde mottatt før sitt kjøp av billett, eller dersom passasjeren på tross av forsinkelsen eller etter å ha fått ny billett, har ankommet den endelige bestemmelsesstasjonen i tide eller med en forsinkelse som høyst utgjør 60 minutter. SJ ABs erstatningsansvar omfatter plikt til å yte passasjeren bistand og i den sammenheng betale erstatning til passasjeren for rimelige kostnader til kost og losji m.m. samt også for nødvendige kostnader som forårsakes av behov for underretning til personer som venter på passasjeren. Verditap så som tapte inntekter

6 Erstatning ytes som følger: a) Telefonisk og annen telekommunikasjon Ved forsinkelse fra avreisestasjonen eller til bestemmelsesstasjonen som utgjør 60 minutter eller mer, erstattes utgifter til nødvendig telekommunikasjonsbeskjeder. Erstatning for slike utgifter gis også i de tilfeller der passasjeren på grunn av trafikkforstyrrelsen avstår fra å reise med tog. b) Kost og losji Ved forsinkelse fra avreisestasjonen eller til bestemmelsesstasjonen som utgjør 60 minutter eller mer, erstattes rimelige merutgifter til kost og losji samt ved behov transport til losjistedet. Dersom SJ AB kostnadsfritt har tilbudt kost og losji samt transport, ytes ikke erstatning for tilsvarende kostnader. Merutgifter til kost og losji samt transport erstattes ikke dersom passasjeren avstår fra å reise med tog. c) Transport som erstatter forsinket eller innstilt reise Ved forsinkelse fra avreisestasjonen eller til bestemmelsesstasjonen som utgjør 60 minutter eller mer, skal SJ AB tilby passasjeren kostnadsfri transport fra toget til jernbanestasjonen, til et alternativt avgangspunkt eller til det endelige bestemmelsesstedet for forbindelsen, dersom toget er blitt stående på linjen, når og hvis dette er fysisk mulig. Dersom forbindelsen må avbrytes, skal SJ AB så snart som mulig organisere alternativ transport av passasjeren. Det samme gjelder dersom bestilt rullestolplass ikke kunne skaffes. Passasjeren har ikke annen rett, utover det som er angitt i foregående avsnitt i denne bokstav c), til erstatning fra SJ AB for transport med annet transportmiddel, så som erstatning for forsinket eller innstilt togreise som passasjeren selv har ordnet med. d) Videretransport med annet transportmiddel enn tog Dersom togpassasjeren kommer for sent til å rekke buss-, drosje- eller fergeforbindelse som omfattes av billetten, har passasjeren rett til erstatning for telemeldinger samt for kost og losji i henhold til det som følger av a) og b) ovenfor. I tillegg ytes erstatning for erstatningstransport under forutsetninger som angitt under bokstav c) ovenfor. 14 Ansvar for refusjon av billettpris ved forsinkelse, tapt korrespondanse eller innstilling samt passasjerens rett til ombestilling 14.1 SJ AB er ansvarlig overfor passasjeren for refusjon av billettprisen på grunn av togforsinkelse, tapt korrespondanse eller toginnstilling i samsvar med bestemmelsene i dette punkt SJ AB er fri fra dette ansvaret når forsinkelsen, den uteblitte forbindelsen eller innstillingen kan henføres til noen av de årsaker og fritaksgrunner som er angitt i punkt SJ ABs refusjonsplikt omfatter hele eller deler av billettprisen. Refusjon og ombestilling tillates i henhold til følgende: a) Unyttig reise Dersom det er rimelig grunn til å anta at ankomsten til den endelige bestemmelsesstasjonen vil bli forsinket med 60 minutter eller mer, har passasjeren rett til erstatning tilsvarende hele billettprisen, på samme vilkår som ved kjøpet, for den eller de delene av reisen som ikke er gjennomført og for den eller de delene av reisen som er gjennomført, dersom reisen ikke lenger tjener noe formål med tanke på passasjerens opprinnelige reiseplan. Dessuten får passasjeren en kostnadsfri returreise til den første avreisestasjonen så snart som mulig dersom dette er relevant.

7 En reise anses å ikke lenger tjener noe formål dersom passasjeren er kommet tilbake til avreisestasjonen senest med første forbindelse 30 minutter etter ankomsten til bestemmelsesstasjonen. Rett til refusjon i henhold til foregående avsnitt i denne bokstav a) gjelder ikke for innehavere av periodisk gyldig billett (kort). b) Ny billett Dersom det er rimelig grunn til å anta at ankomsten til den endelige bestemmelsesstasjonen vil bli forsinket med 60 minutter eller mer, kan passasjeren isteden velge å fortsette sin reise til bestemmelsesstasjonen eller isteden be om ny billett til annen togforbindelse på likeverdige vilkår, om mulig samme dag eller en senere dag som passasjeren finner ønskelig. c) Orden og hygiene Dersom passasjeren utsettes for ubehag under reisen som følge av mangel ved utstyr, orden eller hygiene på toget som SJ AB bærer ansvaret for, skal SJ AB refundere en rimelig del av billettprisen. d) Særskilt reisetidsgaranti Dersom en passasjer under reise med SJ ABs tog rammes av en forsinkelse mellom den avreisestasjon og bestemmelsesstasjon som er angitt på billetten, og det ikke er ytet erstatning for billettprisen i henhold til bokstav a) ovenfor, har passasjeren, Passasjer med billett som ikke er gyldig for en periode, ytes erstatning med: 1) 25 prosent av billettprisen ved fra 60 til 119 minutters forsinkelse 2) 50 prosent av billettprisen ved 120 minutters forsinkelse eller mer En passasjer med periodisk gyldig billett (kort) ytes erstatning med den del av billett(kort)avgiften som SJ AB i særskilte regler har bestemt for den slags billett som passasjeren innehar. Vedkommende bestemmelser finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. Ved kombinert reise gjelder således garantien bare reisen i SJ ABs tog. e) Komme-frem-garanti Passasjer som har billett for SJ-tog til Arlanda C (SJ Utgangsreise) og dessuten når utgangsreisen påbegynnes, har billett for reise med SAS-fly fra Stockholm-Arlanda lufthavn til destinasjon i Sverige eller innenfor det øvrige Europa (SAS Korrespondansereise) har, dersom passasjeren, til tross for at foreskrevet transfertid på Stockholm-Arlanda lufthavn er overholdt, ankommer for sent med SJ AB Utgangsreise for å rekke å komme med SAS Korrespondansereise, rett til garanti i form av erstatningstransport og kost og losji i henhold til vilkårene i dette punkt 14.1 bokstav e). Tilsvarende rett til garanti foreligger ved tapt korrespondanse på Arlanda C mellom SAS Utgangsreise og SJ Korrespondansereise. Garantien gjelder dersom foreskrevet transfertid på Stockholm-Arlanda lufthavn/arlanda C er overholdt. Transfertiden, dvs tid mellom ankomst tog og avgang fly i henhold til rutetabellen, og omvendt, skal ifølge billettene utgjøre minst 45 minutter for innenlandsreise og 60 minutter for utenlandsreise. Gjelder garantien, har passasjeren rett til kostnadsfri erstatningsreise i stedet for og på samme klasse som den tapte Korrespondansereisen innen 24 timer fra ankomsttiden for Utgangsreisen i følge

8 rutetabellen. Dersom passasjeren ikke kan tilbys erstatningsreise samme dag, men først den påfølgende dag, har passasjeren rett til rimelig erstatning for kost og losji. Retten til erstatning for kost m.m. foreligger også for hver forsinkelse i Utgangsreisen som overstiger to timer. Kan erstatningsreise ikke tilbys innen 24-timersfristen, har passasjeren rett til et verdibevis i form av tilgodehavende for senere Korrespondansereise tilsvarende prisen for den tapte Korrespondansereisen. Dersom passasjeren vil gjøre garantien gjeldende, må han snarest henvende seg til SJ ABs eller SAS servicedesk på Stockholm-Arlanda lufthavn. De nærmere vilkårene for Komme-frem-garantien fremgår av det SJ AB har fastsatt i egne regler. Vedkommende bestemmelser finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. 15 Utbetaling av erstatning 15.1 Når det skal betales erstatning til passasjeren i form av tilbakebetaling av billettpris i henhold til Transportvilkårene, skal erstatningen ikke reduseres gjennom fradrag for transaksjonskostnader hos SJ AB, f eks SJ ABs gebyrer, telefon- eller portokostnader Erstatning som skal utbetales i henhold til Transportvilkårene, skal utbetales kontant til passasjeren innen én måned fra den dag da SJ AB mottok passasjerens krav om erstatning. Erstatning i henhold til Komme-frem-garantien utbetales imidlertid med verdibevis etter at krav etter garantien er fremsatt i følge punkt14.1 bokstav e) Dersom en reise er kjøpt innenfor rammen av en bedriftsavtale med SJ AB, utbetales erstatningen i henhold til Transportvilkårene til bedriften dersom dette er særskilt avtalt i bedriftsavtalen Det laveste beløp for utbetaling av erstatning etter Transportvilkårene utgjør et beløp som når utbetaling skjer regnet i kroner tilsvarer EUR 4. Under dette beløp ytes ingen erstatning. PASSASJERENS ANSVAR 16. Skader forårsaket av passasjeren og dennes håndbagasje 16.1 Passasjeren er ansvarlig for skader og kostnader passasjeren kan påføre SJ AB og andre passasjerer gjennom å forstyrre ordenen eller sette sikkerheten jernbanedriften i fare eller som han/hun forårsaker på annen måte Passasjeren er ansvarlig for skader som forårsakes av passasjerens håndbagasje. Dette gjelder også når hans/hennes håndbagasje er plassert på en slik måte at passasjeren ikke kan holde den under direkte oppsikt. REKLAMASJON OG TVISTELØSNING 17 Erstatningskrav mot SJ AB m.m 17.1 Opplysninger om hvordan og hvor passasjeren kan fremsette krav om erstatning fra SJ AB, gis eller formidles av SJ ABs Kundetjeneste og betjente salgssteder samt av togpersonalet ombord. Opplysninger finnes også på SJ ABs hjemmeside Ønsker passasjeren å klage på omstendigheter som berettiger til erstatning eller bistand etter de generelle vilkårene, bør han/hun i første omgang henvende seg til togpersonalet eller til personalet

9 ved betjente salgssteder. Kan dette personalet ikke treffe beslutning om erstatning, bør passasjeren senest innen 3 måneder fremsette sitt krav overfor SJ AB Kundetjeneste eller via SJ ABs hjemmeside (www.sj.se) eller skriftlig til SJ AB. Avtale om erstatning inngått mellom passasjeren og togpersonalet, eller personalet på betjent salgssted, skal anmerkes på billetten eller ellers skriftlig. Er slik anmerkning ikke foretatt, må den part som vil gjøre avtalen gjeldende, godtgjøre denne og dens innhold Tvist om tolkning eller anvendelse av Transportvilkårene avgjøres av de alminnelige domstoler. Har passasjeren krevd behandling i Allmänna reklamationsnemden (ARN) av tvist med SJ AB vedrørende krav om erstatning i henhold til Transportvilkårene eller annet, og er dette gjort innen foreldelsesfristen som gjelder for kravet, skal SJ AB og passasjeren avvente ARNs avgjørelse før søksmål reises. Foreligger ARNs avgjørelse først etter at kravet er foreldet, har parten likevel rett til å reise søksmål innen tre måneder fra dagen for avgjørelsen. Bare dersom søksmål reises etter denne tidsfristen, kan den andre parten gjøre gjeldende innsigelse om foreldelse. IKRAFTTREDELSE 18. Om gyldigheten av Transportvilkårene 18.1 Disse generelle vilkårene trer i kraft 3. desember 2009 og gjelder for reiser som blir kjøpt fra og med denne dato.

SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE

SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE Denne utgaven er en oversettelse av det svenske originaldokumentet. Dersom den svenske og den oversatte utgaven ikke stemmer overens, skal den svenske

Detaljer

SJ AB GENERELLE REISEVILKÅR

SJ AB GENERELLE REISEVILKÅR SJ AB GENERELLE REISEVILKÅR A. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1. BAKGRUNN... 3 B FØR OG UNDER REISEN... 3 2 INFORMASJON... 3 3 TRANSPORT AV PASSASJERER... 4 4 BILLETTER... 5 5. BAGASJE... 6 6 KJÆLEDYR...

Detaljer

Transportvilkår for NSB

Transportvilkår for NSB Transportvilkår for NSB Vilkårene gjelder fra 4. desember 2013 NSB_transportvilkår_jan2014_TRYKK.indd 1 20.02.14 15:31 NSB_transportvilkår_jan2014_TRYKK.indd 2 20.02.14 15:31 1 Vilkårenes gyldighet Transportvilkårene

Detaljer

Transportvilkår for reisende med taxi

Transportvilkår for reisende med taxi Transportvilkår for reisende med taxi Utarbeidet av Norges Taxiforbund 2000 1 Transportvilkårenes anvendelse 2 Bestilling av taxi 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi. 4 Praiing utenom holdeplass.

Detaljer

REISEBETINGELSER - REDERI AB GÖTA KANAL

REISEBETINGELSER - REDERI AB GÖTA KANAL 2017-09-15 REISEBETINGELSER - REDERI AB GÖTA KANAL Disse generelle reisebetingelsene samt Arrangørens spesielle reisebetingelser er del av avtalen mellom den reisende og Rederi AB Göta Kanal («Arrangøren»).

Detaljer

Sammendrag av bestemmelser om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei 1

Sammendrag av bestemmelser om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei 1 Sammendrag av bestemmelser om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei (båtpassasjerrettighetsforordningen)

Detaljer

15.11.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11.

15.11.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. Nr. 54/371 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 2007/EØS/54/21 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning

Detaljer

Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi

Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi 1 - Transportvilkårenes anvendelse 2 - Bestilling av taxi 3 - Bruk av holdeplass - Fortrinnsrett til taxi 4 - Praiing utenom holdeplass 5 - Taxiførers rett

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

Postens generelle leveringsvilkår

Postens generelle leveringsvilkår Standardvilkår for de leveringspliktige tjenestene Les mer på: posten.no Postens generelle leveringsvilkår 1 - Definisjoner 1.1 Posten: Posten Norge AS. 1.2 Postsending: 1.2.1 Registrert postsending: Postsending

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

1. Innledning 2. Forordningens innhold Nærmere om innholdet i forordningen

1. Innledning 2. Forordningens innhold Nærmere om innholdet i forordningen HØRINGSNOTAT Utkast til lov om endring i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) og utkast til lov om endring i lov 10.

Detaljer

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler.

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler. HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Godt betalte oppdrag! Viktig at dere kjenner lovens regler. Virkeområde m.m. Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

4 Svalbard Forskriften får anvendelse på Svalbard. 5 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 17. februar 2005.

4 Svalbard Forskriften får anvendelse på Svalbard. 5 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 17. februar 2005. Forskrift om gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for Katt Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hva forsikringen dekker... 2 5 Andre personers handlinger,

Detaljer

TRANSPORTVILKÅR Gjeldende fra 1. januar 2017

TRANSPORTVILKÅR Gjeldende fra 1. januar 2017 TRANSPORTVILKÅR Gjeldende fra 1. januar 2017 Transportørens ansvar for passasjerer og reisegods Transportvilkårene utfylles av Lov om sjøfarten av 24. juni 1994 nr. 39 kap. 15. 1. Ansvar for passasjerer

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

STREIK HOS FLYSELSKAP. Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå

STREIK HOS FLYSELSKAP. Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå STREIK HOS FLYSELSKAP Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå 1. Varsel om streik Et streikevarsel er i seg selv ikke nok til å utløse hevingsrett, verken for flybilletter eller pakkereiser.

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 13/8683 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG... 4 2.1.

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Formuesskade Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDNING TIL SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

KRITERIER OG VEILEDNING TIL SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE KRITERIER OG VEILEDNING TIL SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede. Vi vil spesielt påpeke

Detaljer

Besl. O. nr. 49. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 49. Jf. Innst. O. nr. 38 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( )

Besl. O. nr. 49. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 49. Jf. Innst. O. nr. 38 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) Besl. O. nr. 49 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 49 Jf. Innst. O. nr. 38 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 20 (2003-2004) År 2003 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 9-1. Formål

Detaljer

Gouda ID - ID-tyverisikring

Gouda ID - ID-tyverisikring Gouda ID - ID-tyverisikring Vilkår 680 Gjeldende fra januar 2018 Innholdsfortegnelse A. Om avtalen 4 B. Hva avtalen gjelder 4 C. Forsikringsavtalen består av 4 D. Regler for kollektiv forsikringsavtale

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRING OG FOR DEKNING AV REISEUTGIFTER VED ARBEID I FYLKESNEMNDA FOR SOSIALE SAKER

RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRING OG FOR DEKNING AV REISEUTGIFTER VED ARBEID I FYLKESNEMNDA FOR SOSIALE SAKER Barne- og familiedepartementet, Oslo, desember 2000 RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRING OG FOR DEKNING AV REISEUTGIFTER VED ARBEID I FYLKESNEMNDA FOR SOSIALE SAKER Retningslinjene gjelder fra 1. januar 2001

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

KONTRAKT NR.: D

KONTRAKT NR.: D Side 1 av 5 KONTRAKT NR.: D-2015-083 Om LEVERANSE AV UTSTYR mellom

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 16.03.2006 ansvarlig: Versjon: 3 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2017. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2014. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Forebyggende enhet PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Innst. O. nr. 52. (1998-99)

Innst. O. nr. 52. (1998-99) Innst. O. nr. 52. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov av 10. juni 1977 nr. 73 om jernbaneansvar overfor reisende (jernbaneansvarslova). Ot.prp. nr. 28 (1998-99). Til Odelstinget.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-350 15.10.2010 ACE European Group Limited Reisegods Forsinket bagasje? - unntak for siste destinasjon med offentlig transportmiddel på returreisen. På vei

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Pasientskadeloven har 01.01.2009 trådt i kraft også for pasienter som behandles i privat del av helsevesenet. Dette utdraget av loven inneholder

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Avkortning

Forsikringsklagenemnda Avkortning Forsikringsklagenemnda Avkortning Uttalelse FKN-2010-054 17.2.2010 Chartis Europe Reisegods Tyveri av sekk med bl.a. en pc oppbevart i bagasjehylle på tog Brudd på sikkerhetsforskrift? FAL 4-8. Den 26.2.08

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 21.03.2013 Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for.................................

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Transportvilka r DB SCHENKERocean

Transportvilka r DB SCHENKERocean [År] Transportvilka r DB SCHENKERocean Innhold 1. Generelle bestemmelser... 1 2. Vekt og volumberegning... 2 3. Farlig gods... 2 4. Henting/levering og ansvar... 3 Transportvilkår for SCHENKERocean Avtalene

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Sammendrag av sak 12/1353 12/1353 18.09.2013. Saksnummer: 12/1353. Lovgrunnlag: DTL 9 Dato for uttalelse: 27.05.2013

Sammendrag av sak 12/1353 12/1353 18.09.2013. Saksnummer: 12/1353. Lovgrunnlag: DTL 9 Dato for uttalelse: 27.05.2013 Vår ref.: Dato: 12/1353 18.09.2013 Saksnummer: 12/1353 Lovgrunnlag: DTL 9 Dato for uttalelse: 27.05.2013 Sammendrag av sak 12/1353 A klaget inn NSB for brudd på plikten til universell utforming etter dtl.

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2014-09-17 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2015 C:\Users\ilb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HAOJ3EDK\SBS

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer