SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE (Gyldig til 31 mai 2012)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE (Gyldig til 31 mai 2012)"

Transkript

1 SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE (Gyldig til 31 mai 2012) INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. SJ AB og passasjerens innbyrdes rettigheter og plikter reguleres i hovedsak - i den svenske lov om jernbanetrafikk (järnvägstrafiklagen, se vedlegg 1) - i rådsforordning (EU) nr 1371/2007 om rettigheter og forpliktelser for togpassasjerer (se vedlegg 2), inklusive overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) med enhetlige rettsregler for avtale om internasjonal transport av passasjerer og reisegods på jernbane (CIV), og i andre lovbestemmelser samt i SJ ABs særskilte bestemmelser, inklusive de generelle transportvilkårene for jernbanepassasjerer, General Conditions of Carriage for Rail Passengers (GCC CIV/PRR) (se vedlegg 3). 2. For hver avtale om transport av passasjerer i tog i trafikk innenlands og med utlandet som inngås med SJ AB, gjelder dessuten disse generelle vilkårene for transport med jernbane ( Transportvilkårene ) dersom annet ikke er avtalt. Transportvilkårene utgjør en del av transportavtalen. 3. Transportvilkårene gjelder også dersom SJ AB anvender et annet transportmiddel i stedet for tog for å utføre den avtalte transporten. 4. Transportvilkårene gjelder også for transport som består av reise på SJ ABs tog kombinert med reise på annet jernbaneforetak/annen transportørs tog og/eller med reise med veitransportmiddel, eller annet transportmiddel, dersom SJ AB i forhold til passasjeren opptrer som avtalepart for den kombinerte reisen og det for den kombinerte reisen blir utstedt billett som angir at Transportvilkårene skal anvendes. Transportvilkårene gjelder allikevel ikke for transport som består av reise med annet jernbaneforetak/- transportørs tog og/eller med reise med veitransportmiddel, eller annet transportmiddel, dersom SJ AB etter det som fremgår av billetten for reisen, bare har solgt reisen som agent for de nevnte transportørenes regning. For slike reiser gjelder de transportvilkår som disse transportørene anvender. 5. Endringer av Transportvilkårene anvendes ikke på transport som blir avtalt før endringenes ikrafttreden. 6. Transportvilkårene er tilgjengelig hos SJ ABs Kundetjeneste (Contact Center) og betjente salgssteder, på SJ ABs hjemmeside (www.sj.se), samt hos SJ ABs agenter og representanter. TRANSPORT AV PASSASJERER 7. Plikt til å transportere

2 7.1 SJ AB er, mot fastsatt billettpris, forpliktet til å transportere passasjerer med tog som tar passasjerer i henhold til SJ ABs offentlige rutetabeller og endringer i disse som er oppslått eller på annen måte gjort kjent av SJ AB. Denne plikten gjelder i den utstrekning det er plass på toget og med de begrensningene som følger av rutetabellene. 7.2 En reisende som: a) opptrer beruset eller forstyrrer ordenen eller forstyrrer andre passasjerer på en måte som ikke kan godtas, eller b) ved sin oppførsel medfører en sikkerhetsrisiko eller kan fryktes å medføre en sikkerhetsrisiko for jernbanedriften, eller c) ikke retter seg etter anvisninger gitt av togpersonalet i tjenesten, eller d) ikke har gyldig billett og når vedkommende er ombord i toget nekter straks å betale billett og eventuelt fastsatt tilleggsavgift i henhold til punkt 8.4 nedenfor, eller e) tar med seg håndbagasje som det ikke er tillatt å medbringe i henhold til punkt 10.2 mister sin rett til transport og må forlate toget. 1 Den som har mistet sin rett til transport i henhold til punkt 7.2 bokstav a), b) eller c) har ikke rett til å få tilbake det vedkommende har betalt for billetten, eller dersom transporten er påbegynt, differansen mellom billettprisen og prisen for den strekning han er transportert. Den som har mistet sin rett til transport i henhold til punkt 7.2 bokstav e), har rett til å få tilbake billettprisen han har betalt, eller, dersom transporten er påbegynt, differansen mellom denne billettprisen og prisen for den strekningen han er blitt transportert. 2 Billetter 8.1 Med billetter menes i Transportvilkårene alle typer billetter og reisebevis som forekommer hos SJ AB, herunder billetter som gjelder for bestemte perioder (kort). En billett skal ha den form og det innhold, samt utseende ellers, som SJ AB i særskilte regler har bestemt for vedkommende billett. Billetter kan også opprettes i elektronisk form som kan endres til lesbare skrifttegn. 8.2 Dersom ikke annet er bestemt av SJ AB, skal en billett inneholde opplysninger om a) transportøren eller transportørene (SJ eller annet jernbaneforetak som passasjeren har inngått transportavtale med) b) gyldighet når det gjelder tid d) avreisestasjon og bestemmelsesstasjon e) eventuell plassreservasjon f) billettprisen g) eventuell rett til refusjon h) avgangstid og ankomsttid som måtte gjelde i) passasjerens navn på personlig billett

3 8.3 Passasjeren skal så lenge han oppholder seg på toget eller innenfor sperringene på en jernbanestasjon som trafikkeres av SJ AB, kunne fremvise gyldig billett for hele transportstrekningen. Billetten skal uten oppfordring vises frem for stempling ved første billettkontroll. Dersom passasjeren ikke har billett når reisen påbegynnes, skal han ved slik billettkontroll opplyse at han mangler billett. Passasjeren skal også på oppfordring vise frem sin billett ved etterfølgende kontroll. Billetten skal beholdes under hele reisen. En billett som er utstedt på en bestemt navngitt reisende, er personlig og gjelder bare mot fremvisning av identitetsbevis godtatt av SJ for denne reisende. Dersom passasjeren ikke kan fremvise slikt identitetsbevis, kan passasjeren anses som å mangle gyldig billett. Dersom en billett skal stemples i automat i eller utenfor toget, kan passasjeren anses å mangle gyldig billett dersom slik stempling ikke er foretatt. En billett som urettmessig er blitt endret, er ugyldig og skal tas hånd om av togpersonalet. For stempling og kontroll av retten til å reise for såkalte billettløse passasjerer gjelder det SJ AB har fastsatt i særskilte regler. Slike regler finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. 8.4 En reisende som ikke kan fremvise gyldig billett eller på annen måte bevise sin rett til transport, skal kjøpe billett til den pris som gjelder ved kjøp ombord i toget. Passasjeren skal i tillegg, dersom han ikke ved første billettkontroll opplyste at han manglet billett eller på annen måte forsøkte å unndra seg plikten til å betale riktig billettpris for reisen, betale en fastsatt tilleggsavgift (kontrollavgift) i henhold til lov om tilleggsavgift i kollektiv persontrafikk. Kontrollavgiften er kr 800 for den som har fylt 18 år og kr 400 for den som har fylt 15, men ikke 18 år. 8.5 Dersom annet ikke er uttrykkelig bestemt av SJ AB for visse typer billetter, eller angitt på billetten, kan billetten ikke overdras etter at reisen er påbegynt. 8.6 En billett kan ikke leveres tilbake for refusjon ut over det som uttrykkelig er bestemt av SJ AB for visse typer billetter, eller angitt på billetten. Regler om dette finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. Dersom refusjon gis, avhenger refusjonsbeløpet av når billetten ble avbestilt eller levert tilbake. Refusjon gis bare innen ett år fra utløpet av billettens gyldighetstid, eller innen den kortere perioden som eventuelt er angitt på billetten. 8.7 Billett som mistes og som ikke er utstedt til en bestemt person, erstattes ikke. Mistet billett som er utstedt til en bestemt person, erstattes i henhold til SJ ABs spesielle bestemmelser om dette. Regler om dette finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. 1 En plassreservasjon som gjelder en bestemt nummerert sitteplass, medfører at passasjeren har rett til denne plassen fremfor annen reisende som ikke har reservasjon på samme plass. Billett uten plassreservasjon medfører ikke rett til noen sitteplass, dersom ledige plasser ikke finnes. 2 Regler om ikkediskriminering 9.1 Passasjerer med funksjonshindringer eller nedsatt bevegelighet har samme rettigheter som andre passasjerer. Egne tjenester finnes for å gjøre togreisen tilgjengelig for så mange som mulig. Mer informasjon finnes på SJ ABs hjemmeside (www.sj.se/funktionshinder) eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste.

4 10. Håndbagasje 10.1 Som håndbagasje kan passasjeren ta med seg gjenstander som passasjeren lett kan bære og som er av rimelig omfang og som ikke innebærer ulempe for medpassasjerene. Til denne håndbagasjen kan passasjeren benytte plassen rett over og under sitt sete eller tilsvarende plass som er avsatt for håndbagasje. Som tillatt håndbagasje regnes blant annet sammenslått barnevogn, sammenslått rullestol uten motor og annet særskilt utstyr som anvendes av personer med funksjonshindring eller nedsatt bevegelighet (f eks rullestol som anvendes som hjelpemiddel under reisen), ski i emballasje, annet sportsutstyr som ikke er omfangsrikt og, avhengig av plassen, også barnevogner som ikke er slått sammen, samt det som følger av SJ ABs spesielle bestemmelser. Disse finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. Passasjeren bærer selv ansvaret for sin håndbagasje. Dette gjelder også når håndbagasjen er plassert slik at passasjeren ikke kan holde den under direkte oppsikt. Dersom rullestol anvendes som hjelpemiddel under reisen, må passasjeren før bestilling av billetten forsikre seg om at rullestolen på grunn av lengde, bredde og vekt kan tas med på toget. Bestemmelsene om bestilling av rullestolplass m.m. finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste Som håndbagasje kan ikke medtas a) farlig gods, så som eksplosiver, brannfarlige gjenstander og væsker, med unntak av oksygenbeholdere som medtas av medisinske grunner samt giftige, smittebærende eller etsende stoffer b) skytevåpen, med mindre sluttstykket eller annen vital del tas av og oppbevares atskilt fra våpenet, som skal være oppbevart i futteral c) gjenstander som ikke er tillatt i henhold til punkt 10.1 d) andre gjenstander som kan medføre ulempe eller ubehag for medpassasjerer eller for SJ AB eller kan forårsake skade, e) levende dyr, med unntak som angitt i pkt 10.3 samt det som følger av SJ ABs spesielle bestemmelser. Bestemmelsene finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste Hunder og andre kjæledyr kan tas med gratis i særskilt anviste rom. Førerhund eller servicehund til personlig hjelp for passasjerer med funksjonsnedsettelse kan tas med gratis også i Bistro- og restaurantvogner samt i alle vogner der det finnes rullestolplass. Dyr skal plasseres på gulvet. Mindre kjæledyr i bur kan likevel plasseres på sitteplass som er reservert. Vedrørende priser og bestemmelser ellers gjelder SJ ABs spesielle bestemmelser. Bestemmelsene finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. SJ ABs ANSVAR 11 Ansvar for ting- og personskade 11.1 SJ ABs ansvar dersom en reisende skades eller dør (personskade) og selskapets ansvar for passasjerens håndbagasje og andre personlige eiendeler (tingskade) er regulert av svensk lov om jernbanetrafikk (järnvägstrafiklagen, se vedlegg 1).

5 Etter hovedregelen i loven har SJ AB objektivt ansvar for personskade som passasjeren påføres som følge av jernbanedriften mens han oppholder seg i eller går på eller av en jernbanevogn. Det samme gjelder for tingskade som oppstår i forbindelse med personskaden. For tingskade som oppstår uten forbindelse med personskade, er SJ AB bare ansvarlig dersom SJ AB har forvoldt skaden (feil eller forsømmelse). Ansvaret for tingskade er begrenset til et halvt grunnbeløp, med mindre SJ AB forsettelig eller grovt uaktsomt har voldt skaden. Inntreffer person og/eller tingskade, eller annet forhold som passasjeren vil kreve erstatning av SJ AB for, skal forholdet om mulig meldes allerede til togpersonalet ombord. Krav om erstatning fremsettes i henhold til bestemmelsene i punkt SJ AB er ikke ansvarlig for skade som passasjeren kan lide ved at han kommer for sent til togets avgangstid, ved at han tar plass på feil tog eller i feil vogn eller ved at han ikke går av toget på sin bestemmelses- eller overgangsstasjon. Dersom passasjeren sannsynliggjør at hans handling er foranlediget av feilaktige opplysninger fra SJ ABs personale, eller feil i SJ ABs rutetabeller eller skilting, har passasjeren likevel samme rett til erstatning for skade som han har i henhold til pkt Det samme gjelder ved forsinket vekking av sove- eller liggevogns-passasjerer, hvor SJ AB har påtatt seg vekkingen. 12 Ansvar for ikke oppfylt transportforpliktelse 12.1 SJ ABs ansvar for skade når SJ AB ikke oppfyller sin transportforpliktelse, er regulert i jernbanetrafikkloven. 13 Ansvar for assistanse m.m. ved forsinkelse, tapt korrespondanse og innstilling 13.1 SJ AB er ansvarlig overfor passasjeren på grunn av togforsinkelse, tapt korrespondanse eller innstilling av tog i henhold til bestemmelsene i dette punkt 13.1 SJ AB er fritatt for dette ansvaret dersom forsinkelsen, den uteblitte forbindelsen eller innstillingen kan henføres til noen av følgende årsaker: a) Omstendigheter som ikke er knyttet til jernbanedriften og som SJ AB ikke hadde kunnet unngå eller forebygge følgene av, selv om SJ AB hadde iakttatt den omtanke som omstendighetene krevde. b) Feil eller forsømmelse fra passasjerens side. c) Tredjeparts opptreden som SJ AB ikke hadde kunnet unngå eller forebygge følgene av, selv om SJ AB hadde iakttatt den omtanke som omstendighetene krevde. Et annet foretak som anvender samme infrastruktur, skal ikke anses som tredjemann og heller ikke infrastrukturadministratoren. SJ AB er også fri fra dette ansvaret når forsinkelsen, den uteblitte forbindelsen eller innstillingen var kjent for passasjeren gjennom informasjon som han hadde mottatt før sitt kjøp av billett, eller dersom passasjeren på tross av forsinkelsen eller etter å ha fått ny billett, har ankommet den endelige bestemmelsesstasjonen i tide eller med en forsinkelse som høyst utgjør 60 minutter. SJ ABs erstatningsansvar omfatter plikt til å yte passasjeren bistand og i den sammenheng betale erstatning til passasjeren for rimelige kostnader til kost og losji m.m. samt også for nødvendige kostnader som forårsakes av behov for underretning til personer som venter på passasjeren. Verditap så som tapte inntekter

6 Erstatning ytes som følger: a) Telefonisk og annen telekommunikasjon Ved forsinkelse fra avreisestasjonen eller til bestemmelsesstasjonen som utgjør 60 minutter eller mer, erstattes utgifter til nødvendig telekommunikasjonsbeskjeder. Erstatning for slike utgifter gis også i de tilfeller der passasjeren på grunn av trafikkforstyrrelsen avstår fra å reise med tog. b) Kost og losji Ved forsinkelse fra avreisestasjonen eller til bestemmelsesstasjonen som utgjør 60 minutter eller mer, erstattes rimelige merutgifter til kost og losji samt ved behov transport til losjistedet. Dersom SJ AB kostnadsfritt har tilbudt kost og losji samt transport, ytes ikke erstatning for tilsvarende kostnader. Merutgifter til kost og losji samt transport erstattes ikke dersom passasjeren avstår fra å reise med tog. c) Transport som erstatter forsinket eller innstilt reise Ved forsinkelse fra avreisestasjonen eller til bestemmelsesstasjonen som utgjør 60 minutter eller mer, skal SJ AB tilby passasjeren kostnadsfri transport fra toget til jernbanestasjonen, til et alternativt avgangspunkt eller til det endelige bestemmelsesstedet for forbindelsen, dersom toget er blitt stående på linjen, når og hvis dette er fysisk mulig. Dersom forbindelsen må avbrytes, skal SJ AB så snart som mulig organisere alternativ transport av passasjeren. Det samme gjelder dersom bestilt rullestolplass ikke kunne skaffes. Passasjeren har ikke annen rett, utover det som er angitt i foregående avsnitt i denne bokstav c), til erstatning fra SJ AB for transport med annet transportmiddel, så som erstatning for forsinket eller innstilt togreise som passasjeren selv har ordnet med. d) Videretransport med annet transportmiddel enn tog Dersom togpassasjeren kommer for sent til å rekke buss-, drosje- eller fergeforbindelse som omfattes av billetten, har passasjeren rett til erstatning for telemeldinger samt for kost og losji i henhold til det som følger av a) og b) ovenfor. I tillegg ytes erstatning for erstatningstransport under forutsetninger som angitt under bokstav c) ovenfor. 14 Ansvar for refusjon av billettpris ved forsinkelse, tapt korrespondanse eller innstilling samt passasjerens rett til ombestilling 14.1 SJ AB er ansvarlig overfor passasjeren for refusjon av billettprisen på grunn av togforsinkelse, tapt korrespondanse eller toginnstilling i samsvar med bestemmelsene i dette punkt SJ AB er fri fra dette ansvaret når forsinkelsen, den uteblitte forbindelsen eller innstillingen kan henføres til noen av de årsaker og fritaksgrunner som er angitt i punkt SJ ABs refusjonsplikt omfatter hele eller deler av billettprisen. Refusjon og ombestilling tillates i henhold til følgende: a) Unyttig reise Dersom det er rimelig grunn til å anta at ankomsten til den endelige bestemmelsesstasjonen vil bli forsinket med 60 minutter eller mer, har passasjeren rett til erstatning tilsvarende hele billettprisen, på samme vilkår som ved kjøpet, for den eller de delene av reisen som ikke er gjennomført og for den eller de delene av reisen som er gjennomført, dersom reisen ikke lenger tjener noe formål med tanke på passasjerens opprinnelige reiseplan. Dessuten får passasjeren en kostnadsfri returreise til den første avreisestasjonen så snart som mulig dersom dette er relevant.

7 En reise anses å ikke lenger tjener noe formål dersom passasjeren er kommet tilbake til avreisestasjonen senest med første forbindelse 30 minutter etter ankomsten til bestemmelsesstasjonen. Rett til refusjon i henhold til foregående avsnitt i denne bokstav a) gjelder ikke for innehavere av periodisk gyldig billett (kort). b) Ny billett Dersom det er rimelig grunn til å anta at ankomsten til den endelige bestemmelsesstasjonen vil bli forsinket med 60 minutter eller mer, kan passasjeren isteden velge å fortsette sin reise til bestemmelsesstasjonen eller isteden be om ny billett til annen togforbindelse på likeverdige vilkår, om mulig samme dag eller en senere dag som passasjeren finner ønskelig. c) Orden og hygiene Dersom passasjeren utsettes for ubehag under reisen som følge av mangel ved utstyr, orden eller hygiene på toget som SJ AB bærer ansvaret for, skal SJ AB refundere en rimelig del av billettprisen. d) Særskilt reisetidsgaranti Dersom en passasjer under reise med SJ ABs tog rammes av en forsinkelse mellom den avreisestasjon og bestemmelsesstasjon som er angitt på billetten, og det ikke er ytet erstatning for billettprisen i henhold til bokstav a) ovenfor, har passasjeren, Passasjer med billett som ikke er gyldig for en periode, ytes erstatning med: 1) 25 prosent av billettprisen ved fra 60 til 119 minutters forsinkelse 2) 50 prosent av billettprisen ved 120 minutters forsinkelse eller mer En passasjer med periodisk gyldig billett (kort) ytes erstatning med den del av billett(kort)avgiften som SJ AB i særskilte regler har bestemt for den slags billett som passasjeren innehar. Vedkommende bestemmelser finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. Ved kombinert reise gjelder således garantien bare reisen i SJ ABs tog. e) Komme-frem-garanti Passasjer som har billett for SJ-tog til Arlanda C (SJ Utgangsreise) og dessuten når utgangsreisen påbegynnes, har billett for reise med SAS-fly fra Stockholm-Arlanda lufthavn til destinasjon i Sverige eller innenfor det øvrige Europa (SAS Korrespondansereise) har, dersom passasjeren, til tross for at foreskrevet transfertid på Stockholm-Arlanda lufthavn er overholdt, ankommer for sent med SJ AB Utgangsreise for å rekke å komme med SAS Korrespondansereise, rett til garanti i form av erstatningstransport og kost og losji i henhold til vilkårene i dette punkt 14.1 bokstav e). Tilsvarende rett til garanti foreligger ved tapt korrespondanse på Arlanda C mellom SAS Utgangsreise og SJ Korrespondansereise. Garantien gjelder dersom foreskrevet transfertid på Stockholm-Arlanda lufthavn/arlanda C er overholdt. Transfertiden, dvs tid mellom ankomst tog og avgang fly i henhold til rutetabellen, og omvendt, skal ifølge billettene utgjøre minst 45 minutter for innenlandsreise og 60 minutter for utenlandsreise. Gjelder garantien, har passasjeren rett til kostnadsfri erstatningsreise i stedet for og på samme klasse som den tapte Korrespondansereisen innen 24 timer fra ankomsttiden for Utgangsreisen i følge

8 rutetabellen. Dersom passasjeren ikke kan tilbys erstatningsreise samme dag, men først den påfølgende dag, har passasjeren rett til rimelig erstatning for kost og losji. Retten til erstatning for kost m.m. foreligger også for hver forsinkelse i Utgangsreisen som overstiger to timer. Kan erstatningsreise ikke tilbys innen 24-timersfristen, har passasjeren rett til et verdibevis i form av tilgodehavende for senere Korrespondansereise tilsvarende prisen for den tapte Korrespondansereisen. Dersom passasjeren vil gjøre garantien gjeldende, må han snarest henvende seg til SJ ABs eller SAS servicedesk på Stockholm-Arlanda lufthavn. De nærmere vilkårene for Komme-frem-garantien fremgår av det SJ AB har fastsatt i egne regler. Vedkommende bestemmelser finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. 15 Utbetaling av erstatning 15.1 Når det skal betales erstatning til passasjeren i form av tilbakebetaling av billettpris i henhold til Transportvilkårene, skal erstatningen ikke reduseres gjennom fradrag for transaksjonskostnader hos SJ AB, f eks SJ ABs gebyrer, telefon- eller portokostnader Erstatning som skal utbetales i henhold til Transportvilkårene, skal utbetales kontant til passasjeren innen én måned fra den dag da SJ AB mottok passasjerens krav om erstatning. Erstatning i henhold til Komme-frem-garantien utbetales imidlertid med verdibevis etter at krav etter garantien er fremsatt i følge punkt14.1 bokstav e) Dersom en reise er kjøpt innenfor rammen av en bedriftsavtale med SJ AB, utbetales erstatningen i henhold til Transportvilkårene til bedriften dersom dette er særskilt avtalt i bedriftsavtalen Det laveste beløp for utbetaling av erstatning etter Transportvilkårene utgjør et beløp som når utbetaling skjer regnet i kroner tilsvarer EUR 4. Under dette beløp ytes ingen erstatning. PASSASJERENS ANSVAR 16. Skader forårsaket av passasjeren og dennes håndbagasje 16.1 Passasjeren er ansvarlig for skader og kostnader passasjeren kan påføre SJ AB og andre passasjerer gjennom å forstyrre ordenen eller sette sikkerheten jernbanedriften i fare eller som han/hun forårsaker på annen måte Passasjeren er ansvarlig for skader som forårsakes av passasjerens håndbagasje. Dette gjelder også når hans/hennes håndbagasje er plassert på en slik måte at passasjeren ikke kan holde den under direkte oppsikt. REKLAMASJON OG TVISTELØSNING 17 Erstatningskrav mot SJ AB m.m 17.1 Opplysninger om hvordan og hvor passasjeren kan fremsette krav om erstatning fra SJ AB, gis eller formidles av SJ ABs Kundetjeneste og betjente salgssteder samt av togpersonalet ombord. Opplysninger finnes også på SJ ABs hjemmeside Ønsker passasjeren å klage på omstendigheter som berettiger til erstatning eller bistand etter de generelle vilkårene, bør han/hun i første omgang henvende seg til togpersonalet eller til personalet

9 ved betjente salgssteder. Kan dette personalet ikke treffe beslutning om erstatning, bør passasjeren senest innen 3 måneder fremsette sitt krav overfor SJ AB Kundetjeneste eller via SJ ABs hjemmeside (www.sj.se) eller skriftlig til SJ AB. Avtale om erstatning inngått mellom passasjeren og togpersonalet, eller personalet på betjent salgssted, skal anmerkes på billetten eller ellers skriftlig. Er slik anmerkning ikke foretatt, må den part som vil gjøre avtalen gjeldende, godtgjøre denne og dens innhold Tvist om tolkning eller anvendelse av Transportvilkårene avgjøres av de alminnelige domstoler. Har passasjeren krevd behandling i Allmänna reklamationsnemden (ARN) av tvist med SJ AB vedrørende krav om erstatning i henhold til Transportvilkårene eller annet, og er dette gjort innen foreldelsesfristen som gjelder for kravet, skal SJ AB og passasjeren avvente ARNs avgjørelse før søksmål reises. Foreligger ARNs avgjørelse først etter at kravet er foreldet, har parten likevel rett til å reise søksmål innen tre måneder fra dagen for avgjørelsen. Bare dersom søksmål reises etter denne tidsfristen, kan den andre parten gjøre gjeldende innsigelse om foreldelse. IKRAFTTREDELSE 18. Om gyldigheten av Transportvilkårene 18.1 Disse generelle vilkårene trer i kraft 3. desember 2009 og gjelder for reiser som blir kjøpt fra og med denne dato.

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2

INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2 Februar 2013 Vilkår for Befordring av Passasjerer og Bagasje INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2 Artikkel 2 Anvendelsesområde 5 Artikkel 3 Billetter 6 Artikkel 4 Billettpriser, skatter, avgifter og gebyr

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

INNLEDENDE BESTEMMELSER

INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Overenskomst om disse bestemmelser, som trer i kraft 1. juni 1998, er kommet i stand etter forhandlinger mellom Nordisk Speditørforbund på den ene side og med nedenfor nevnte organisasjoner på den annen

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College.

Detaljer

NORWEGIAN HOLIDAYS GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER

NORWEGIAN HOLIDAYS GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER NORWEGIAN HOLIDAYS GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER Norwegian Holidays AS (heretter kalt Norwegian Holidays), organisasjonsnummer 992 911 700, er et norsk firma med hovedkontor i Oslo, med forretningsadresse

Detaljer

Vilkår for GoStudy 2013/2014

Vilkår for GoStudy 2013/2014 Vilkår for GoStudy 2013/2014 I det følgende vil begrepet reise bli brukt om det samlede produktet GoStudy er forpliktet til å levere etter avtalen. På samme måte vil reisende bli benyttet om mottaker av

Detaljer

Alminnelige vilkår for pakkereiser med charterfly

Alminnelige vilkår for pakkereiser med charterfly Alminnelige vilkår for pakkereiser med charterfly Vitaltours reisevilkår bygger på Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres

Detaljer

Vilkår og betingelser for Solsikke Reiser AS

Vilkår og betingelser for Solsikke Reiser AS Vilkår og betingelser for Solsikke Reiser AS Ved disse vilkår vil Solsikke Reiser AS gjøre den reisende oppmerksom på hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisende og Solsikke Reiser AS. Solsikke

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

Alminnelige vilkår for pakkereiser

Alminnelige vilkår for pakkereiser Alminnelige vilkår for pakkereiser Det er den reisendes plikt å ta del i våre katalogopplysninger og reisevilkår. Det er Nila Reiser sin plikt å be våre kunder lese all viktig informasjon på nilareiser.no

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE 1 Innholdsfortegnelse Artikkel 1. DEFINISJONER... 5 Artikkel 2. ANVENDBARHET... 8 2.1. Generelle bestemmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2001 av Hovedorganisationen

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO).

Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Alminnelige vilkår for pakkereiser Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

1. Inngåelse av avtale om reise ( avtalen ) og betalingsvilkår

1. Inngåelse av avtale om reise ( avtalen ) og betalingsvilkår 1. Inngåelse av avtale om reise ( avtalen ) og betalingsvilkår Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Bekreftelse gjøres skriftlig på firmaets brevark, påført forpliktende signatur

Detaljer

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd Europ Assistance reiseforsikring PLUSS HIB0900200NOPL PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av kredittkort,

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Generelle transportvilkår for CARGOLINK AS

Generelle transportvilkår for CARGOLINK AS Generelle transportvilkår for CARGOLINK AS Disse generelle transportvilkår kommer til anvendelse på alle avtaler mellom kunden og CARGOLINK om transport av kundens lastbærer(e) i nasjonal og internasjonal

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR INNLØSNING AV KONTOKORTTRANSAKSJONER 1 (Juli 2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR INNLØSNING AV KONTOKORTTRANSAKSJONER 1 (Juli 2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR INNLØSNING AV KONTOKORTTRANSAKSJONER 1 (Juli 2010) 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1 Euroline AB ( Euroline ) er heleid datterselskap av SEB Kort AB som i sin tur er et heleid datterselskap

Detaljer

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av

Detaljer