MØTEINNKALLING. kl Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09."

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: kl Møtet settes kl Saksbehandling i hht saksliste kl Lunsj Orienteringer: kl Veileder stedsutvikling Harestua - status kl Status kommuneplanarbeidet kl Boligprosjekt Kværnhusmoen kl TV-aksjonen kl Diskusjon Innlandsbykonferansen kl Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut ) Roa, Jenny Eide Hemstad Fagleder Kopi legges ut på Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sak 87/12 Sak 88/12 Sak 89/12 Sak 90/12 Sak 91/12 Sak 92/12 Sak 93/12 Sak 94/12 Sak 95/12 Sak 96/12 Sak 97/12 Sak 98/12 Referater Formannskapet Merknadsbehandling, reguleringsplan for Holtåsen Plan-ID 07/1517 Merknads- og sluttbehandling av reguleringsplan for Grindvoll sentrum øst. Merknads- og sluttbehandling, endring av reguleringsplan for Skolevegen Merknadsbehandling av reguleringsplan for Bislingen 173/390 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei Søknad om motorisert ferdsel på islagt vassdrag, Harestuvannet, Rally Hadeland /1 Klage på meldingssak datert Endring av fasade 116/4 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Etablering av fiskebrygge ved Sølvtjern Bosetting av flyktninger: Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i 2013 Ny heis på LOS Valutaterminkontrakter

3 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 12/55-12 Ark.: 033 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 87/12 Formannskapet Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, Fagleder REFERATER FORMANNSKAPET REFERATNUMMER: 39/12 Delegerte vedtak 40/12 Vannområdet Leira Nitelva Årsmelding 2011, aktivitetsplan og budsjett /12 Oppland fylkeskommune Avslag på søknad om spillemidler til delanlegg friidrett i Harestua idrettspark 42/12 Oppland fylkeskommune Tilsagn på søknad om spillemidler til flerbruksflate med fast dekke i Harestua idrettspark 43/12 Oppland fylkeskommune Tilsagn om spillemidler til Harestua kunstgressbane 44/12 Oppland fylkeskommune Avslag på søknad om spillemidler til Frøystad kunstgressbane 45/12 Fylkesmannen i Oppland Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/ Oppland utsendelse 46/12 Riksantikvaren - Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen - Utvikling av kompetansemodell Bestilling av arbeid - Kopi av brev til Gran kommune 47/12 Jevnaker kommune - Utkast til kommunal planstrategi - Jevnaker 48/12 Frivillighet Norge - Den nasjonale frivillighetsprisen /12 Samferdselsdepartementet - Prinsipielle transportløsninger for rv 4 på strekningen Gjelleråsen 50/12 Oppland fylkeskommune - Nasjonal transportplan Høring av transportetatenes planforslag 51/12 Fylkesmannen i Oppland - Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS Kopi av brev til Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 52/12 Overrekkelse av underskriftskampanje mot skytebane på Kjevlingen 53/12 Miljøverndepartementet Fylkesmannens rolle i arbeidet med å sikre en tilstrekkelig boligutbygging DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: referatene Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

4 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 07/ Ark.: PLAN 07/1517 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 88/12 Formannskapet /12 Formannskapet /07 Utviklingsutvalget Saksbehandler: Ingun Bjørgli Juul-Hansen, Planlegger MERKNADSBEHANDLING, REGULERINGSPLAN FOR HOLTÅSEN PLAN-ID 07/1517 Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven må planforslaget endres og planen legges ut på nytt offentlig ettersyn. Før planen kan tas opp til ny realitetsbehandling må følgende supplerende dokumentasjon foreligge: Konsekvensutredning og løsning for strømtilførsel til hytteområdet. Dokumentasjon som viser hvordan styring av beitedyr skal håndteres slik at dagens situasjon (med gjerder, ferist og grind for skogsmaskiner) opprettholdes/ivaretas. Vegrett til Markabilvegen for adkomst til hyttefeltet. Plankart, planbestemmelser og beskrivelse må rettes opp tilsvarende. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

5 Sammendrag: Forslag til detaljreguleringsplan for Holtåsen hytteområde (Skarpsno) nordvest i Lunner kommune har ligget ute til offentlig ettersyn, og innspill skal nå behandles. Det er kommet inn 4 innspill. De viktigst merknader gjelder strømforsyning og rett til adkomst. Saksutredning: 1. FAKTA 1.1 Bakgrunn for saken Planforslaget omfatter 10 hyttetomter, vegsystemer, et eksisterende hyttetun, grønnstruktur og løsninger for vann- og kloakk. 1.2 Formell prosess og medvirkning Forslaget ble diskutert i regionalt planforum Varsel om oppstart sendt parter Varsel om oppstart annonsert i Hadeland Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i Formannskapets møte 7. juni Planen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 10. juli til 20. august MERKNADSBEHANDLING Det er innkommet 4 merknader. Nedenfor følger sammendrag av hvert innspill og administrasjonens kommentarer til disse. Alle merknader ligger vedlagt saken. 2.1 Fra Hadeland EnergiNett AS mottatt Opplyser at det ikke er kapasitet til flere tilkoplinger på eksisterende lavspent-framføring, og at det for dette regulerte feltet må bygges høyspent og en ny nettstasjon med de kostnader som dette innebærer for utbyggers regning. Administrasjonens kommentar: Tas til etterretning. Bygging av høyspent-nett og ny nettstasjon får konsekvenser for mange interesser både i området hvor framføring vil skje og på/nær arealet som skal benyttes til nettstasjon. Dette krever følgelig en konsekvensutredning. Resultatet av denne vil avgjøre hvordan videre planprosess skal legges opp. Dersom planområdet må utvides, kreves nytt oppstartsvarsel og ny høring. Dersom nettstasjonen kommer innenfor planområdet, kreves tilpassing av planendokumentene til dette og også her, nytt offentlig ettersyn. 2.2 Fra Halvor Desserud mottatt Manglende vegløsning: Veganlegget Svea-Volla-Olimb eller Markabilvegen er et andelslag for skogbrukere i området der kun en av grunneierne til hyttefeltet har andeler. Ber om at planprosessen utsettes inntil godkjent avtale om rett til veg foreligger. Manglende konsekvensutredning for bruk av omkringliggende områder: Sti- og løypenettet i området er orientert slik at hyttefolket i all hovesak vil benytte seg av andre skogeiendommer enn tiltakshavernes skog uten at det foreligger verken avtaler om slik bruk eller at konsekvenser av dette er utredet. Side 5

6 Det ville vært naturlig å utsette planprosessen inntil slik utredning foreligger. Administrasjonens kommentar: Avtale om bruk av adkomstveg inn til hyttefeltet er avgjørende for om planen kan realiseres, og må avklares før planen kan vedtas. Anser ikke at belastningen på omkringliggende skogareal blir større enn hva som ligger i allemannsretten. Tas til etterretning 2.3 Fra Arvid Skjennum mottatt Er ikke kontaktet av utbyggere/planlegger angående denne saken. Har tinglyste rettigheter i planområdet som ikke kan forandres uten hans tillatelse. Strømforsyning er ikke utredet. Konsekvensen er sannsynligvis nytt anlegg som vil gå delvis over hans grunn. Ferist med tilhørende grind for skogsdrift slik det i dag er anlagt mellom hytteeiendommen og markabilvegen, må anlegges for å holde beitedyr på rett side i forhold til hytteeiendom og innmark. Er Holtåsens største grunneier så det meste av bilveger, turveger, strøm, sti-/løypenett vil bli belastet han. Mener reguleringsplan må utsettes evt. forandres. Administrasjonens kommentar: Har mottatt sakspapirer som part, men mener han skulle vært kontaktet muntlig. Dette gjelder en rett til bruk av traktorveg som går gjennom planområdet. Traseen er lagt om innenfor planområdet slik at den ikke er funksjonell til de formål den skal brukes til (for eksempel kjøring av helstammer). Dette må rettes opp slik at vegen opprettholdes slik den er i dag. Vedr. strømforsyning, se under Hadeland EnergiNett AS over. Tiltakshaver må besørge gjerding med ferist og tilhørende grind slik at dagens situasjon opprettholdes. Tas til orientering Tas til etterretning 2.4 Fra Fylkesmannen i Oppland mottatt Området ligger inne som byggeområde for inntil 10 hyttetomter i kommuneplanen. Opprinnelig område ble vedtatt endret av Lunner kommune i møtet , sak 62/07. Har ikke merknader til planforslaget. Administrasjonens kommentar: Ingen. 3.KONKLUSJON I medhold av plan- og bygningsloven avviser Lunner kommune detaljreguleringsplan for Holtåsen hytteområde slik den er framlagt. Før planen kan tas opp til ny realitetsbehandling må følgende supplerende dokumentasjon foreligge: Konsekvensutredning og løsning for strømtilførsel til hytteområdet. Side 6

7 Dokumentasjon som viser hvordan styring av beitedyr skal håndteres slik at dagens situasjon (med gjerder, ferist og grind for skogsmaskiner) opprettholdes/ivaretas. Vegrett til Markabilvegen for adkomst til hyttefeltet. Plankart, planbestemmelser og beskrivelse må rettes opp tilsvarende. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. plan- og bygningsloven 1-0. jfr. forvaltningsloven kap. VI. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Merknader. Øvrige dokument: Innsigelse på plassering - Hyttefelt Holtåsen F11 Reguleringsplan for Holtåsen, F11 ( ) Reguleringsarbeid i Holtåsen hytteområde, Lunner - Naboer Svar - Reguleringsarbeid i Holtåsen hytteområde, Lunner - Naboer Signert avtale - Reguleringsplan for Holtåsen Skisse over planområdet Oversendelse ifm Regionalt Planforum 13. april - Reguleringsplan for Holtåsen, F11 ( ) Krav om planprogram og konsekvensutredning - Reguleringsplan for Holtåsen Referat fra planforummøte Vurdering av planområdet - Holtåsen hytteområde i Lunner Vurdering Holtåsen hytteområde, Lunner Vurdering Holtåsen hytteområde i Lunner - Forslag til byggeområde Referat fra forhåndskonferanse vedr. oppstart av reguleringsarbeid Holtåsen Melding om oppstart av reguleringsarbeid Holtåsen Reguleringsplan for Holtåsen hytteområde - Varsel om planstart 112/2-112/4 Referat fra forhåndskonferanse vedr. oppstart av reguleringsarbeid Holtåsen Reguleringsplan Holtåsen hytteområde - Varsel om oppstart Kopi av brev til Grinaker Utvikling AS Melding om oppstart av reguleringsplanarbeidet for eiendommen 112/2 og 112/4 i Holtåsen hytteområdet Kopi av brev til Grinaker Utvikling AS Reguleringsplan for Holtåsen, Lunner kommune - uttalelse etter arkeologisk befaring Kopi av brev til Grinaker Utvikling AS Nina Minirapport Oversendelse av ortofoto over planområdet Forslag til detaljereguleringsplan for Holtåsen hytteområde Oppfølging og avkalring av Holtåsen hytteområde Plan-ID 07/1517 Oversender 10 stk fotoserier over området Vedr. detaljreguleringsplan for Holtåsen - Merknad fra NVE Plan-ID 07/1517 Forslag til detaljreguleringsplan for Holtåsen hytteområde - Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Holtåsen hytteområde - Vedlegg 9 og 10 Detaljreguleringsplan for Holtåsen hytteområde - Vedlegg 8 Oversender annonse og varsel om oppstart - Vedlegg 1 og 2 Side 7

8 Oversender forhåndkonferanse og ROS analyse - Vedlegg 3 og 7 Offentlig ettersyn reguleringsplan for Holtåsen i Lunner kommune Offentlig ettersyn reguleringsplan for Holtåsen i Lunner kommune Plan-ID 07/1517 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rune Holth,, 2730 LUNNER Karl Emil Grina, Dæhlinvegen 12, 2730 LUNNER Arvid Skjennum, Dæhlinvegen 95, 2730 LUNNER Iver Ulven, Ulvengutua 31, 2720 GRINDVOLL Leif Håkon Strøm, Torleif Haugsvei 11, 0791 OSLO Kari Myrvoll, Bruåsveien 8B, 1488 HAKADAL Anne Karin Elnæs,, 3520 JEVNAKER Dag Hofoss, Adolph Tidemands gate 12 F, 2000 LILLESTRØM Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 8

9 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 10/ Ark.: PLAN 10/1978 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 89/12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet Saksbehandler: Ingun Bjørgli Juul-Hansen, Planlegger MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR GRINDVOLL SENTRUM ØST. Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune detaljreguleringsplan for Grindvoll sentrum øst- del av Løken, gnr.10, bnr.1 med følgende endringer i planbeskrivelsen: Hjemmelsforhold rettes opp i forhold til eiendommen gnr. 10, bnr.10 som eies av Tonje Strand. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

10 Sammendrag: Forslag til detaljregulering for Grindvoll sentrum øst, har ligget ute til offentlig ettersyn, og innkomne merknader skal behandles og planen skal sluttbehandles. Det er kommet inn 4 merknader. De viktigste innspill gjelder forhold for barn og unge og adkomst til planområdet. Saksutredning: 1.FAKTA 1.1 Bakgrunn for saken Planforslaget ligger innenfor gjeldende reguleringsplan for Grindvoll hvor arealet i dag er regulert til byggeområde, landbruksområde og fareområde. Planforslaget innbefatter 3 nye boligtomter, adkomstveger og 3 eksisterende boliger. 1.2 Formell prosess og medvirkning Forhåndskonferanse ble avholdt med kommunen Det ble varslet oppstart med annonse i Hadeland Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i kommunestyremøtet Planen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 10. juli til 20. august MERKNADSBEHANDLING Det er kommet inn 4 merknader. Nedenfor følger sammendrag av hvert innspill og administrasjonens kommentarer til disse. Alle merknader ligger vedlagt saken. 2.1 Fra Statens Vegvesen mottatt : Innspillene i oppstartsfasen er ivaretatt i planen. SVV har ikke merknader til planen. Administrasjonens kommentar: Ingen. 2.2 Fra Fylkesmannen i Oppland mottatt : Presiserer at det er viktig å legge til rette for hverdagsaktivitet gjennom å sikre trygge adkomster til grøntstruktur og gang- og sykkelveger i og utenfor planområdet. Anbefaler innarbeidet rekkefølgebestemmelser om opparbeiding av lekeområder, friområder og trygge adkomster før området tas i bruk. Positiv til at bestemmelsene regulerer hvor støyfølsomme rom skal ligge. Administrasjonens kommentar: Enig Få boliger og lite tilrettelegging i grøntområdene samt lav trafikk i området som helhet, gjør at opparbeiding av lekeplass og pålegg om gang-/sykkelveg ikke tas inn som rekkefølgebestemmelse. Grindvollgata er ikke definert som trafikkfarlig skoleveg og 3 nye boliger, endrer ikke på denne status. Ok Side 10

11 2.3 Fra Oppland Fylkeskommune mottatt : Henviser til sin uttalelse vedr. oppstart, og har ingen ytterligere merknader. Administrasjonens kommentar: Ok. 2.4 Fra Tonje Strand mottatt : Viser til feil i plandokumentet vedr. eierskap til 10/10 og at adkomstvegen til planområdet følgelig ligger på annen manns grunn. Ber om at plandokumentene rettes opp. Ber om å bli kontaktet vedr. planforslaget. Administrasjonens kommentar: Tas til etterretning Tas til etterretning Tas til etterretning. Det forutsettes at tiltakshaver og grunneier kommer fram til en avtale som gir utvidet adkomst til planområdet. 3. KONKLUSJON I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune detaljreguleringsplan for Grindvoll sentrum øst- del av Løken, gnr.10, bnr.1 med følgende endringer i planbeskrivelsen: Hjemmelsforhold rettes opp i forhold til eiendommen gnr. 10, bnr.10 som eies av Tonje Strand. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Høringsuttalelsene. Øvrige dokument: Reguleringsplan for Grindvoll sentrum øst - del av Løken, gnr.10, bnr.1 Forhåndskonferanse Oppstartsvarsel - Igangsetting av reguleringsarbeid for 10/1,10, 58, 59 og 67 - Grindvoll Vedrørende reguleringsplan for Grindvoll sentrum øst - del av Løken, gnr.10, bnr.1 - varsel om oppstart Kopi av brev til COWI AS Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for 10/1,10, 58, 59 og 60 - Grindvoll Kopi av brev til Cowi AS Plankart Planbeskrivelse Planbestemmelser Offentlig ettersyn reguleringsplan for Grindvoll sentrum øst i Lunner kommune Oversender plankart Oversender ROS-skjema Oversender reguleringsbestemmelser Oversender planbeskrivelse Spørsmål i forbindelse med plansak Side 11

12 Uttalelse vedrørende varsel om offentlig ettersyn angående reguleringsplan for Grindvoll sentrum øst - del av Løken 10/1 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, Vågårdsveien 210, 3516 HØNEFOSS Egil Vildmyren, Løkengutua 26, 2720 GRINDVOLL Tor Erik Østrem, Grindvollgata 21, 2720 GRINDVOLL Kari Løvland, Rugdeveien 17, 0778 OSLO Pål Jørgen Løvland, Telavåggata 6, 0564 OSLO Elisabeth Finseth, Grindvollgata 32, 2720 GRINDVOLL Willy Pedersen, Grindvollgata 32, 2720 GRINDVOLL Ketil Øyen, Nedre Dahls vei 8, 3511 HØNEFOSS Tonje Strand Øyen, Myre, Ulvengutua 113, 2720 GRINDVOLL Ingeborg Blyverket, Ulvengutua 107, 2720 GRINDVOLL Stevje Carlsen, Grindvollgata 29, 2720 GRINDVOLL Halvor Western, Grindvollgata 23, 2720 GRINDVOLL Grindvoll Vel,, 2720 GRINDVOLL Målfrid Krisitin og Øivind Mediaas, Nedre Silkestrå 7, 0375 OSLO Hilde Kari Waterud, Grindvollgata 19, 2720 GRINDVOLL Linda Merethe Hvattum, Edvardsentoppen, Grindvollgata 14a, 2720 GRINDVOLL Geir Ballangrud Hermansen, Grindvollgata 12, 2720 GRINDVOLL Bodil Svinning Roen, Grindvollgata 12, 2720 GRINDVOLL Hans Kristian Bjerkeli, Movegen 19, 2770 JAREN Line Mette Hammer, Morells vei 25G, 0487 OSLO Tom Roger Hammer, Anton Schjøths gate 18, 0454 OSLO Eva Marianne Western, Korsrudlinna 763, 2720 GRINDVOLL Rolf Hjalmar Svendsen, Ulvengutua 97, 2720 GRINDVOLL Willy Andersen, Lunde. Grindvollinna 546, 2720 GRINDVOLL Oppland Fylkeskommune,, Fylkesmannen i Oppland,, Statens vegvesen,, Hadeland energi,, Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 12

13 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 12/ Ark.: PLAN Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 90/12 Formannskapet /12 Formannskapet Saksbehandler: Ingun Bjørgli Juul-Hansen, Planlegger MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, vedtar Lunner kommune endring av reguleringsplan for Skolevegen med følgende tilføyelse i planbeskrivelsen: Støyvurdering datert legges inn som vedlegg til planbeskrivelsen. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningslovens kap. VI. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

14 Sammendrag: Forslag til endring av reguleringsplan for Skolevegen har vært ute til offentlig ettersyn, og innkomne merknader skal nå behandles og planen skal sluttbehandles. Det er innkommet 4 merknader. De viktigste omhandler plassering av lekeplass og støykartlegging. Saksutredning: 1. FAKTA 1.1 Bakgrunn for saken Lunner kommune ønsker å bygge 12 omsorgsleiligheter og 8 barneboliger/avlastningsplasser i skolevegen på Harestua. Dette innebærer endring av del av gjeldende reguleringsplan for Skolevegen. Endringen berører planområdene B2, B3, Fe1 og Fe4 samt friluftsområdet og området for fjernvarmeanlegg under høyspentlinja nord for B Formell prosess og medvirkning Forhåndskonferanse ble avholdt i februar Planoppstart ble varslet i mars Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i kommunestyremøtet 21.juni. Planen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 10. juli til 20. august MERKNADSBEHANDLING Det er kommet inn 4 merknader. Nedenfor følger sammendrag av hvert innspill og administrasjonens kommentarer til disse. Alle merknader ligger vedlagt saken. 2.1 Fra Hadeland EnergiNett AS mottatt : Ber om at planbeskrivelsens kap.3.5, siste avsnitt endres til: «Hadeland Energinett AS prosjekterer strømforsyning når utbygger har avklart behov for kapasitet til utbygging og bestiller prosjektering. Framføring av elektrisitet til ny bebyggelse vil skje ved jordkabel.» Administrasjonens kommentar: OK 2.2 Fra Leona Folde mottatt : Har et sterkt ønske om å beholde mest mulig av skogen mellom ungdomsbolig og nybygget (B3). Vil ikke ha anleggstrafikk på privat veg tilhørende B2. Ønsker begrunnelse for forlengelse av gangveg tilhørende B2. Vil vite hva hvit markering/veg betyr på plantegningen. Ber om kopi av et kart med høydeprofil. Spør om hovedinngangen til komplekset er fra øst. Ønsker tegninger som viser hvordan uteområdet til B3 blir når det er ferdigstilt. Vil overvann gå i anlegg eller i bakken Hva slags beboere er komplekset tiltenkt. Administrasjonens kommentar: Skogen utenfor ungdomsboligen B2 vil bli borte. Det vil imidlertid bli igjen et grøntareal i form av lekeområde inntil parkeringsplassen. Side 14

15 Det er lagt inn i planen at gangveg/adkomst til B3 opparbeides nord for gangveg til B2 slik at en unngår å forlenge og benytte gangveg til B2. Sekundærinngang til bygget fra øst. Hvit markering er ment som gangsti Kart med høydeprofil er sendt Hovedinngang er fra nord. Foreløpig utomhusplan er oversendt Håndtering av overvann er ikke avklart ennå Beboerne er personer med behov for tilrettelagte tjenester 2.3 Fra Fylkesmannen i Oppland mottatt : Forslaget ivaretar folkehelseperspektiv og miljørettet helsevern på en tilfredsstillende måte vedr. bomiljø, utearealer og gang-/sykkelveger. Forventer at prinsippene om tilgjengelighet og UU også ivaretas i den videre prosess. Medvirkning fra berørte parter forutsettes jf. pbl 5-1, spesielt for grupper som krever spesiell tilrettelegging. Lekeplass ligger nær fv.16 og parkeringsområde. Viktig at trafikksikkerhet og trygge adkomster sikres i området tilknyttet lekeplassen. Viser til RPR for barn og planlegging pkt. 5a og Miljøverndepartementets veileder for Barn og unge og planlegging etter pbl, T Alternativt kan man vurdere å flytte lekeplassen nærmere plangrensen mot øst. Ny støyretningslinje T-1521 erstatter T Alle nye reguleringsplaner bør vise støysonekart innenfor planområdet. Støyfaglig utredning skal foretas så tidlig som mulig i planprosessen. Planforslaget legger opp til å håndtere støyproblematikk i forbindelse med søknad om rammetillatelse. Støyutredning skal foreligge samtidig med planforslaget. Administrasjonens kommentar: Ok Ok Ok Gang-/sykkelveg ligger imellom fylkesveg og lekeplass. Viktig at utforming blir slik at lekeplassen vender seg mot boligene og vekk fra parkering og fylkesveg. Støyvurdering etter T-1442 ble gjennomført og legges inn i planbeskrivelsen. Denne viser at lydkravet i T-1442 og NS8175 vil bli oppfylt uten behov for støydempende tiltak. Ok Ok 2.4 Fra Oppland Fylkeskommune mottatt : Forslaget synes godt gjennomarbeidet og deres innspill vedr. oppstartsvarselet er godt ivaretatt. Kulturarvenheten viser til tidligere innspill, og har ingen ytterligere merknader til planene. Administrasjonens kommentar: Ok Side 15

16 Ok 3. KONKLUSJON I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, vedtar Lunner kommune endring av reguleringsplan for Skolevegen med følgende tilføyelse i planbeskrivelsen: Støyvurdering datert legges inn som vedlegg. Planbeskrivelsens kap.3.5, siste avsnitt endres til: «Hadeland Energinett AS prosjekterer strømforsyning når utbygger har avklart behov for kapasitet til utbygging og bestiller prosjektering. Framføring av elektrisitet til ny bebyggelse vil skje ved jordkabel.» Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningslovens kap. VI. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Alle høringsinnspill. Øvrige dokument: Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsendring Skolevegen Kopi av brev til Areal + AS Vedrørende varsling av endring av reguleringsplan Ettersender kartutsnitt Reguleringsendring Skolevegen. Plankart Møtereferat Varsel om oppstart av reguleringsendring Skolevegen - Lunner kommune 173/619 Nabolister Parkeringsbehov Skolevegen Forslag til endring av reguleringsplan for Skolevegen Situasjons- og reguleringsplanskisser Plantegninger-bygg Offentlig ettersyn reguleringsplan for Skolevegen i Lunner kommune Lunner kommune - Reguleringsplan for Skolevegen - Oppstart Kopi av brev til Areal+ AS Kommentarer til Omsorgs- og barneboliger - Skolevegen, Harestua Offentlig ettersyn reguleringsplan for skolevegen i Lunner kommune Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Lunner Boligstiftelse, Sandsveien 1, 2740 ROA Lunner Kommune, Sandsvegen 1, 2740 ROA Bjørnevåg Leo Aleksander, Kloppavegen 1, 2743 HARESTUA Bruvold Morten As, Postboks 53, 2716 HARESTUA Ungdommens Borettslag Hare, Postboks 81, 2715 LUNNER Lunner Boligstiftelse, Sandsveien 1, 2740 ROA Bruvold Morten As, Postboks 53, 2716 HARESTUA LARKAS AS v/per Olav Hasselknippe,, Eldrerådet,, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne,, Side 16

17 Ungdomsrådet,, Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 17

18 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 08/ Ark.: PLAN 08/1288 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 91/12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet /11 Kommunestyret Saksbehandler: Ingun Bjørgli Juul-Hansen, Planlegger MERKNADSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven og Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven må planforslaget endres og planen legges ut til nytt offentlig ettersyn. Før kommunen kan behandle forslag til reguleringsplan for nytt offentlig ettersyn, må følgende opprettinger være gjort: Planbeskrivelsen: Planprogrammet må oppfylles vedr. landskapsbildet for alt byggeri og for alternativer med lavere byggehøyde. Konsekvenser av etablering av leilighetsbyggene skal utredes sett i forhold til behov for overnatting for ansatte. Plankartet: Basiskartet utformes som strek-kart uten fylte flater. Høydekoter legges inn. Fargebruk/-SOSI-koder rettes opp i hht. Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Eksisterende bygg vises med rett streksymbol i forhold til om de skal bestå eller forutsettes fjernet. Byggegrenser på 4 meter legges inn. Planbestemmelsene: Reguleringsformål hotell (kode 1320) Illustrasjon som viser fasade og uttrykk tas inn i 2 samtidig som det presiseres at dette skal gjelde for hotell og leilighetsbygg. Arealregnskap i forhold til bebygd areal vises for N1 Arealregnskap og antall parkeringsplasser innenfor N1 (inkludert leilighetsbyggene) og f_p1 vises. Rekkefølgebestemmelse som sikrer at hotell ferdigstilles før leilighetsbygg bygges. Dersom andre løsninger for vann- og avløp enn offentlig tilknytning blir valgt, kreves konsekvensutredning av vannmiljø/naturmiljø og evt. andre forhold som blir berørt av anleggets plassering. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

19 I tillegg bør det foreligge en fornyet disposisjonsrett til arealet som sikrer realiserbarhet og langsiktighet i prosjektet. Side 19

20 Sammendrag: Forslag til detaljreguleringsplan for Bislingen Naturhotell har vært ute til offentlig ettersyn, og innkomne merknader skal behandles. Det er kommet inn 11 merknader til planforslaget. I tillegg kommer fylkesutvalgets uttalelse inn i ettertid. Fylkesmannen har fremmet innsigelse til planforslaget ut fra mangelfull konsekvensutredning og vesentlig feil og mangler i plankart og bestemmelser. Saksutredning: 1.FAKTA 1.1 Bakgrunn for saken Bislingen Eiendom AS ønsker å bygge hotell på Bislingen, på tomta til fjellstua. Forslag til reguleringsplan har vært ute til offentlig ettersyn. Innkomne merknader skal nå behandles og det skal vurderes om planen skal vedtas, jfr. kap. 12 i plan- og byningsloven. Kartutsnittet til høyre viser utsnitt av kommuneplanens arealdel for Bislingen og områdene rundt. Mylla ses i nordkanten av utsnittet. Planområdet ligger som byggeområde for henholdsvis idrett og erverv i gjeldende kommuneplan. 1.2 Formell prosess og medvirkning Forhåndskonferanse ble avholdt i oktober Planoppstart ble varslet i mars Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i kommunestyremøtet (K-sak 60/12). Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 10. juli til 20. august. Tiltakshaver avholdt åpent møte om planforslaget 27. juli i Lunner Rådhus. Under vises utsnitt av fasaden som skal sikre enhetlig form og uttrykk for alt byggeri gjennom planbestemmelsene. Side 20

21 2. INNKOMNE MERKNADER MED ADMINISTRASJONENS VURDERING Det er kommet inn 11 merknader. I tillegg vil fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune ettersende sin merknad. Nedenfor følger sammendrag av hvert innspill og administrasjonens kommentar til disse. Alle merknader ligger vedlagt saken. 2.1 Fra Marianne Zimmer mottatt 3. august 2012: Mener det burde vært sendt ut invitasjon om folkemøtet til de som har eiendom i omegnen rundt Bislingen. Hvordan skulle man ellers få vite om møtet? Kan ikke regnes med at man går daglig inn på kommunens sider. Administrasjonens kommentar: Informasjon om møtet ble annonsert i avisa Hadeland 11. juli og på kommunens hjemmeside f.o.m. 7. juli. Møtet ble avholdt 27. juli. Informasjon kan alltid gjøres bedre. Fra Marianne Zimmer mottatt 6. august 2012: Beklager at folkemøtet er satt til 27. juli, en typisk feriedag hvor folk er fraværende. Protesterer kraftig mot de planene som foreligger Å kalle et høyhus en bauta er fullstendig misforstått ordbruk. Slutter seg til Fylkesmannens merknader til prosjektet. Administrasjonens kommentar: Tidspunktet var uheldig for mange, men burde også være positivt for deltakelse fra de som har hytter i området og som bruker fritiden på Mylla. Med annonsering i forkant burde det være mulig for de spesielt interesserte å få ryddet plass til møtet eller sendt en representant. Tiltakshaver sa i møtet at de gjerne stilte opp på et nytt møte hvis de ble bedt om det. Kommunen har ikke registrert noe ønske om tilleggsmøte i etterkant av møtet den 27. juli. Se kap.3 vedr. de tre siste prikkpunktene. Fra Marianne Zimmer mottatt 7. august 2012: Etterlyser referat fra folkemøtet 27. juli. Har forstått fra andre som var tilstede at det ikke framkom nye opplysninger om gjennomføringen og detaljer i prosjektet og heller ikke hvordan tiltakshaver og Lunner kommune skal imøtekomme Fylkesmannens bemerkninger mot forslaget. Har tidligere uttalt sterk skepsis til hotellets utforming som høyhus og lystårn. En slik arkitektur er lite tilpasset omgivelsene og vil lyse opp store skogsområder, også langt innover i det fredete Nordmarka. Administrasjonens kommentar: Dette var tiltakshavers møte, og det er ikke skrevet referat. Når Zimmer viser til Fylkesmannens bemerkninger, relaterer dette seg til bemerkninger fra tidligere i planfasen (planprogram/planoppstart). Planforslaget som har ligget ute til høring viser hvordan tiltakshaver har svart på Fylkesmannens bemerkninger fra innledende planfase. Se kap.3. Side 21

22 2.2 Fra Oslo og Omland Friluftsråd og Naturvernforbundet i Oppland mottatt : Betviler at tiltaket vil være et gode for friluftslivet. Bygget vil framstå som et dominerende fremmedelement i landskapet. Tiltakshaver har ikke tatt hensyn til føringer om redusert byggehøyde. Mener utredningsplikten ifht alternativ med lavere byggehøyde ikke er oppfylt, og mener planen må suppleres eller avvises. Mener tiltaket er i konflikt med markalovens formål og med nasjonale mål om å sikre landskapskvalitetene i Marka og i omlandet for øvrig. Positiv til at det er regulert inn parkering for almennheten og at vegen åpnes igjen. Dersom kafe/restaurant og badeanlegg skal være åpen for almennheten, må dette nedfelles i reguleringsbestemmelsene. Administrasjonens kommentar: Se kap Fra Nordmarka Beitelag mottatt : Etterlyser konsekvensutredning vedr. økt biltrafikk og økt turgåing for beitedyr som vurderer: Økt trafikk ved sankebingen ved Sliperiet Driving av dyr langs veger Økt andel urbane bilførere Stengning av veg på sankedager Ferdselsåre for storfe over Bislingen og på veier/stier mellom beiteområdene Inngjerding og kart med oversikt over trekkruter Søppel Redusert tilvekst Økonomisk kompensasjon Økt hundehold Ber om at reguleringsprosessen utsettes inntil slik utredning foreligger. Administrasjonens kommentar: Konsekvensutredningen vurderes som oppfylt for dette temaet sett i forhold til planprogrammet. Dersom disse innspill hadde foreligget tidligere, kunne det vært aktuelt å vurdere å utvide kravet til utredninger fastsatt i planprogrammet. 2.4 Fra Gustav Sverdrup-Thygeson mottatt : Hotellet må legges lavere i terrenget. Plassering av utebadet vil ødelegge turfolks adgang til Bislingtoppen. Muligheten for parkering for almennheten må ikke gjøres dårligere enn tidligere. Et biobrenselanlegg vil i perioder vinterstid medføre store skyer av vanndamp omkring toppen. Skal befolkningen i Lunner belastes kostnader til vann og kloakk til hotellet og til hyttene? Bør fartsgrensen i Vestbygdvegen settes ned fra 80 km/t til 60 km/t? Administrasjonens kommentar: Tas til orientering som et synspunkt Kan ikke se at plassering av Skogbadet hindrer adgangen til Skogsbadet Side 22

23 Forslaget legger opp til god parkeringskapasitet for almennheten Tas til orientering I kommunedelplan for Teknisk heter det at de kommunale avgiftene ikke skal økes for å finansiere infrastruktur til hytteområder. Slike prosjekter må være selvfinansierende. Prosjektering av vann- og avløp til Bislingen er tenkt utført på en slik måte at hytter i Myllaområdet kan koples på ledningsnettet. Tilsvarende regler gjelder ikke for næringsetableringer. For øvrig er vann- og avløp et selvkostområde hvor brukerne betaler for eget forbruk, noe også Bislingen Eiendom AS må gjøre. Konsekvensutredningen viser ikke at det er behov for et slikt tiltak, men tiltaket/ønskes videreformidles Eiendom & Infrastruktur. 2.5 Fra Thomas Klevmark mottatt : Positiv til bygget isolert sett, men bekymret for konsekvensene for landskapet som helhet. Bekymret for lysforurensing Mener sysselsettingsbehovet er overdrevet og etterlyser grunnlag for tallet. Administrasjonens kommentar: For de to første prikkpunktene, henvises til kap.3. Vedr. sysselsettingsbehov må det forventes at bransjen selv kjenner til behovet i forhold til den planlagte driften. 2.6 Fra Hadeland Turlag mottatt : Positiv til at det skjer noe på Bislingen Sikring av tilgjengelighet til området og sikring av at hotellet har et tilbud i tråd med en tradisjonell markahytte for dagsturister, som beskrevet i planbeskrivelsen, er turlagets viktigste anliggende i saken. Administrasjonens kommentar: OK OK 2.7 Fra Jevnaker Almenning mottatt : Har kommentarer til følgende punkt i planbeskrivelsen: 1.2: Bør være presis på eierforhold og ikke skrive at forslagsstiller har «ervervet» tomta. 1.7: Bør utrede forhold rundt vegen mer nøyaktig bl.a. at Jevnaker Almenning benytter denne til tømmertransport etter muntlig avtale fra grunneier Lunner Almenning. 2.3: Tidspunkt for åpent møte var meget dårlig valgt. I tillegg framkom ved møtestart at målgruppen var barn og unge, og ingen barn/unge var møtt fram. Møtet bar ikke preg av at forslagsstillerne hadde sett for seg at det kom voksne på møtet : Positiv til bruk av tre og til miljøprofilen i prosjektet : Boligplanene er lite utdypet. I hvilken grad tillates boligbygging i forbindelse med hotelldrift når tidligere offentlige innspill har gitt klare signal på at fritidsbebyggelse ikke skal tillates. Side 23

24 5.8.4: Uenig i at det ikke blir behov for tilrettelegging for friluftslivet i form av nye løyper/stier m.m. Hvordan er økt forsøpling tenkt håndtert? Kommunen bør stille krav om organisert avfallshåndtering også i friluftsområdene rundt hotellet : Det er ikke sagt noe om det er aktuelt å gjerde inn alpinanlegget, noe som vil hindre skade på teknisk utstyr fra dyr og motsatt. Gjerding vil beslaglegge beitemark og hindre fri ferdsel. Konsekvensutredningen konkluderer med at verdien på skog er liten i området, noe som er for enkelt beskrevet da skogbruk er en langsiktig næring. Dersom vegen skal ha nytte for skogsdrift, må den rustes opp. Forslagsstiller ser for ensidig på konsekvensene av jakt og fiske, og savner vurdering av konsekvenser for grunneier av økt ferdsel i elgjakta, da dette kan føre til redusert verdi av arealene rundt hotellet som jaktområder noe som igjen reduserer grunneiers inntjening. Beitebruken tatt i betraktning, mener almenningen det blir feil når det står at konsekvensen for naturverdier blir ubetydelig. Administrasjonens kommentar: 1.2: Tas til etterretning. 1.7: Dette er et privat forhold 2.3: Tas til orientering 3.3.3: OK 3.3.4: Se kap :: Se kap : De bebygde deler av eiendommen skal gjerdes inn for å holde beitedyr ute. Alpinanlegget har eksistert i området i mange 10-år sammen med beitedyr uten at kommunen kjenner til at det har vært konflikt med beitedyr. Tas til orientering Tas til orientering Se kap.3. Se kap Fra Fylkesmannen i Oppland mottatt : Mener det er gjort vesentlige endringer i planlagt utbyggingsprosjekt i fht det som var angitt i planprogrammet, spesielt tre leilighetsbygg på 5 etasjer med totalt 48 leiligheter. Konsekvensene av leilighetsbyggene er ikke utredet. Nær- og fjernvirkning av planlagt bebyggelse er svært mangelfullt utredet Planprogrammets krav om å utrede landskapsmessig virkning av et hotell med lavere byggehøyde er ikke oppfylt. Konsekvenser for friluftsliv og naturopplevelse er mangelfullt vurdert og synliggjort. Plankart oppfyller ikke formelle krav og er ikke utformet ihht nasjonale standarder. Reguleringsbestemmelsene er svært mangelfulle Uklart hvorvidt nasjonale hensyn og interesser er tilstrekkelig ivaretatt. Fremmer innsigelse til planforslaget ut fra mangelfull konsekvensutredning og vesentlige feil og mangler i plankart og bestemmelser. Side 24

25 Avventer videre tilleggsutredninger og bearbeiding før de tar stilling til de konkrete utbyggingstiltakene. Administrasjonens kommentar: Se kap Fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) datert : Planen er totalt uakseptabel ut fra et frilufts- og markaperspektiv. Bislingen ligger reelt sett i Marka og et konferansehotell hører ikke hjemme her. Inngrepet vil bli synlig fra store deler av Marka og må ansees som et fremmedelement. Dokumentasjonen av fjernvirkning er villedende med bruk av vidvinkel, utvalgte ståsteder og bagatellisering av flomlyset i alpinanlegget. I marka skal friluftsliv og naturopplevelse og idrett ha forrang foran annen virksomhet. Et kommersielt tiltak som dette har ikke noe i Marka å gjøre. Uenig med forslagsstiller om at tiltaket ikke vil svekke, men styrke markalovens formål. Utbygger vil oppnå en markedsmessig fordel basert på beliggenhet og utsikt på bekostning av almennheten og markas egenart. Konsekvensutredningen er i liten grad egnet til å påvise de reelle konsekvensene for Marka og Markabrukerne. Skillet mellom det klassiske og det tilrettelagte friluftslivet er kunstig og ikke i tråd med Markakulturen. Har ikke hørt at noen av de brukerne av Marka som Markaorganisasjonene representerer, har hevdet at hotellet vil være en berikelse, men tvert imot negativt. Som beskrevet i konsekvensutredningen har NOA registrert toppområdet av Bislingen som «eventyrskog» med sitt lite berørte fjellskogpreg. Planene er sterkt negative for friluftslivet. Bislingenområdet ned til Vestbygdvegen bør inngå i Marka. Evt. hotellplaner bør henvises til bunnen av slalombakken. Ber tiltakshaver om å trekke planene og Lunner kommune om å avvise planene. Administrasjonens kommentar: Se kap Fra Oppland Fylkeskommune, Fylkesrådmannen mottatt : I uttalelsen ved oppstart tok FK forbehold om innsigelse til bygningshøyden. Planmaterialet er mangelfullt og det er store avvik fra vedtatt planprogram. Spesielt gjelder dette 3 leilighetsbygg på 5 etasjer med totalt 48 leiligheter som ikke er nevnt ved oppstart eller i planprogrammet. Konsekvensutredning mangler for leilighetsbyggene og de er i liten grad illustrert sammen med resten av bygningsmassen jf. pbl 4-2. Mener planmaterialet mangler betraktninger rundt realistisk utbygging av området. Nær- og fjernvirkning av tiltaket er mangelfullt illustrert. Plankart med bestemmelser er mangelfullt og det er ikke samsvar mellom plankart og tegnforklaring. Savner vurdering av behov ifht avstand til Gardermoen og ifht hotell på Grua (Hadelandsparken). Side 25

26 Lav medvirkning registreres. Samlet oversikt over arealbeslag innenfor område N1 etterlyses. Stiller spørsmål ved om omfanget av boliger for ansatte er realistisk i forhold til behov. Krav til UU mangler i bestemmelsene. Savner bestemmelser som sikrer god tilgjengelighet til utearealer og sammenhengende gangareal som kan brukes av alle. Det går ikke fram av plankartet hva som er bygg 1,2 og 3. Savner mer omfattende bestemmelser som juridisk sikrer gjennomføringen av et såpass ambisiøst miljøprosjekt og som sikrer materialbruk, farger osv.. Rekkefølgebestemmelse bør sikre at hotellet bygges før leilighetsbyggene. Anbefaler at bestemmelsene drøftes i regionalt planforum. Savner illustrasjoner som viser hele området utbygd som planlagt med all bebyggelse. Savner KU for alternativer med lavere byggehøyde. Foreslår innsigelse inntil konsekvensen av tiltakets virkninger på friluftslivsinteresser og landskap er tilstrekkelig utredet. Savner dialog med regionale myndigheter forut for offentlig ettersyn. Administrasjonens kommentar: Se kap Fra Lunner Almenning mottatt : Viser til kap.1.2 hvor det står at forslagsstiller har ervervet tomta, og presiserer at dette ikke er tilfellet, men at det foreligger en festekontrakt fra 1991 som utløper Fra nevnte tidspunkt skal tomta være ryddet for bygninger og annet. Dersom grunneier og fester ikke kommer fram til ny avtale vedr. feste eller salg, vil grunneier kreve festeforholdet avviklet med de økonomiske konsekvenser det får. Dagens arealbruk er bundet opp av grunnleiekontrakten hvor det kun er lov å oppføre hotell, motellbygg og tilhørende uthus, samlet grunnflate på inntil 1500m2. Det var en klar forutsetning at grunnleiekontrakten gjaldt næringsbygg noe som ble gjentatt da det ble inngått ny grunnleiekontrakt i november 1976 ifm at det ble bygget et hus for ansatte tilknyttet hotelldriften. Grunnleiekontrakten gir ikke rom for feste til fritidsboliger og bolighus. Planen er ambisiøs vedr. byggeri, og hensyntar ikke at dette er en festekontrakt med kun 18,5 år igjen av festetiden. Forslagsstiller kan ikke påregne å få erstattet bygningsmassen når festetiden er ute og eiendommen skal være ryddet for bygninger. I avsnittet som omhandler eiendomsforhold burde det vært lagt til grunn at festekontrakten utløper i 2031 uten rett til forlengelse. Videre står det skrevet at almen bruk av vegen betinger samtykke av den som disponerer vegen. Her er det ikke opplyst om at grunnleiekontrakten sikrer at Lunner Almenning har rett til å bruk vegen i den utstrekning almenningen ønsker uten ytterligere samtykke. Samme rett gjelder for bruksberettigede tomteleiere. Boliger for ansatte må være del av næringsvirksomheten og kun i det omfang som anses nødvendig for utøvelse av næringsvirksomhet i tråd med grunnleiekontrakten. Leiligheter kan aldri seksjoneres ut for salg til private og heller ikke benyttes for langtidsutleie. I kapittel 4 nevnes boligetablering under lov om bygdealmenninger. Almenningen understreker igjen at boligetablering ikke er tillatt i henhold til grunnleiekontrakten. Side 26

27 Når det gjelder vegen, ga almenningen fri grunn i sin tid i tilknytning til festekontrakten. Breddeutvidelse kan imidlertid ikke skje uten etter samtykke fra almenningen som grunneier. Konsekvensutredningen gir ingen grundig redegjørelse for konsekvensene for beitedyr på og rundt Bislingen. Er bekymret for at økt trafikk vil føre til skader på husdyra. Almenningen krever at dette utredes bedre. Gjør oppmerksom på at almenningen har tilbudt fester både forlengelse av festekontrakt og evt. kjøp av tomta uten resultat. Administrasjonens kommentar Tas til etterretning Tas til etterretning Tas til etterretning Tas til etterretning Tas til etterretning Tas til etterretning Tas til etterretning Tas til etterretning Se kommentar under Nordmarka Beitelag kap.2.3. Tas til orientering 3. OM KONSEKVENSUTREDNINGEN SVARER PÅ PLANPROGRAMMET OG VURDERING AV ANDRE VESENTLIGE MERKNADER Nedenfor gis administrasjonens vurdering av om konsekvensutredningen gir de svar som planprogrammet krever. Sist i avsnittet besvares også andre vesentlige merknader. 3.1 Konsekvensutredning - planprogram Trafikk Planprogrammet er oppfylt Landskapsbildet Fjernvirkning av hotellet er tilfredsstillende oppfylt i henhold til planprogrammet da det er laget synlighetskart og fjernvirkning er vist fra bestemte toppområder i kommunen. Belysning av anlegget i fjern- og nærvirkning er imidlertid ikke tilfredsstillende oppfylt. Her er det viktig å ha som grunnlag at det er et eksisterende anlegg på Bislingen i dag som avgir lys. Spesielt nevnes eksisterende alpintbakke med lysanlegg på samme sted som det som vises i reguleringsplanforslaget. Illustrasjoner må derfor vise forskjeller mellom eksisterende og ny situasjon. Tilsvarende mangler en vurdering av konsekvenser for landskapsbildet i sin helhet for alternativer med lavere byggehøyde. Vurderingene må også ha i seg leilighetsbyggene. Planprogrammet er ikke oppfylt Friluftsliv KU for friluftsliv er tilfredsstillende vurdert i forhold til planprogrammet. Her er det skilt mellom det enkle friluftslivet og det mer tilrettelagte. Dette er et vanskelig tema med mange oppfatninger av hva som er positivt og negativt for ulike typer friluftslivsutøvelse. Det er også presisert at det blir kafe-tilbud for dagturister, 90 parkeringsplasser for almennheten samt at alpinbakken blir tilgjengelig for alle. Røde-Kors blir også godt ivaretatt med romløsning i hotellet. Side 27

28 Planprogrammet er oppfylt Naturmiljø KU for naturmiljø er tilfredsstillende vurdert i forhold til planprogrammet. Her er gjennomført en ny biologisk kartlegging i forbindelse med konsekvensutredningen. Tidspunktet for kartleggingen gir imidlertid undersøkelsen en klar svakhet. Rimelig god biologisk kartlegging fra tidligere, gjør at dette aksepteres av kommunen. Konsekvenser for fugl og vannmiljø er utelatt da dette ikke er relevant grunnet fjerning av vindturbin og planer om tilkobling til kommunalt ledningsnett for vann og kloakk. Dersom andre løsninger for VA, blir aktuelle, må KU vedr. vannmiljø selvsagt oppfylles før utslippstillatelse evt. kan gis. Planprogrammet er oppfylt Naturressurser Dette er et krevende tema hvor utfallet i forhold til konsekvenser er svært vanskelig å anslå før det er gått flere år med hotelldrift. Konsekvenser for beitedyr og grunneiers inntjeningsmulighet på tømmer, jakt og fiske er vurdert. Inngjerding av bebygd del for å holde beitedyr ute, er vedtatt tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Planprogrammet er oppfylt Lokale/regionale virkninger Planprogrammet er oppfylt Kulturminner Planprogrammet er oppfylt ROS-analyse Dette tema må sees sammen med utbyggingsavtalen mellom kommunen og Bislingen Eiendom AS. Planprogrammet er oppfylt 3.2 Plankart og -bestemmelser Plankartet Basiskartet utformes som strek-kart uten fylte flater for å gjøre planinnholdet entydig. Dette gjelder bl.a. eksisterende bygninger og Folaputten. Høydekoter legges inn. Fargebruk/-SOSI-koder rettes opp i hht. Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister/innspill fra Fylkesmannen. Eksisterende bygg vises med rett streksymbol i forhold til om de skal bestå eller forutsettes fjernet. Byggegrenser på 4 meter legges inn Planbestemmelsene: 1 og 3: Reguleringsformål for bebygd areal N1 skal være hotell (kode 1320), og ikke fritids- og turistformål som det feilaktig står i bestemmelsene. Arealformål hotell vil regulere bruken av alt byggeri og hindre mulighet for bruk av leilighetsbygg til utleie til fritidsformål/boligformål. Side 28

29 2.2 og 2.3: Teksten spisses slik at den blir entydig. Illustrasjonen tas inn i : Grad av utnytting styrer det totalt tillatte bebygde arealet innenfor N1. Nedenfor vises et arealregnskap for dette. Arealgrunnlag N1: m Arealbeslag (BYA) fra de enkelte delelementer innenfor N1: Hotell 945m 2 Leilighetsbygg I,II,III 320m 2 Parkering 1075m 2 RødeKors hytta 82m 2 Kiosk 50m 2 Skogsbad 311m 2 Totalt i m 2 : 2783 m %BYA = 19% Parkeringsarealer og -plasser: f_p1 (2 arealer) ligger med eget arealformål med et arealgrunnlag på 3283 m2. I henhold til TEK refereres følgende: «Der felles parkeringsanlegg er avsatt som eget reguleringsformål, vil disse arealene ikke inngå i beregningsgrunnlaget.» f_p1 : 108 plasser. Parkering innenfor N1: 86 plasser. Parkeringsanlegg under leilighetsbyggene: 48 plasser. Totalt 242 parkeringsplasser innenfor planområdet. Maksimal mønehøyde er ikke gitt da planen legger opp til flate tak, og gesimshøyde er satt som høydebegrensning jf. TEK Betegnelsen bygg 1,2 og 3 endres i bestemmelsene til: leilighetsbyggene vist nord på parkeringsplassen. Andre bemerkninger til planbestemmelsene: Bestemmelser som regulerer bruken av byggene Arealformålet regulerer bruken av byggene. Det gjelder både hotell, leilighetsbygg, røde-kors hytte og kiosk/serviceanlegg. Bestemmelser som sikrer miljøkvalitet Planbeskrivelsen beskriver hvordan miljøaspektet ivaretas ifht passivhusstandard med minimalt med utslipp/forbruk av energi. Likeledes beskrives hovedkilden for oppvarming til å være bioenergi muligens kombinert med jordvarme. Planbeskrivelsen er bindende. Side 29

30 Disse forhold vil bli ivaretatt i byggesaken. Bestemmelser om universell utforming Dette er et lovpålagt krav og vil bli fulgt opp i byggesaken jf. TEK10 kap.12 og bestemmelsene 2.1. UU er også omtalt i planbeskrivelsen under kap hvor det står at anlegget vil bli tilrettelagt for bevegelseshemmede i hht. gjeldende krav. Vedr. rekkefølgebestemmelse leilighetsbygg Administrasjonen er enig i at det burde vært tatt inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer at hotellet oppføres og ferdigstilles før leilighetsbygg. Bestemmelser om parkering Bestemmelsene om parkering sikrer allmenn tilgjengelighet til området. Rekkefølgekrav om etablering av garasjeanlegg før leilighetsbygg kan bygges, er ikke nødvendig da kjeller må anlegges før bygget over kjeller kan reises. Boliger/leilighetsbygg og manglende KU Planprogrammet varslet at det planlegges to boliger nord på parkeringsplassen med hybelleiligheter for drivere av hotellet. Det ble ikke stilt krav til KU av dette tiltaket. Da omfanget av tiltaket ble utvidet til å gjelde 3 bygg med totalt 48 leiligheter før offentlig ettersyn, er administrasjonen enig i at tiltaket burde vært undergitt KU fordi avviket fra planprogrammet ble såvidt stort. Kommunen sikrer seg imidlertid mot at dette blir boliger/hytter ved at arealformålet er hotell (1320). Beklageligvis er bestemmelsene ikke rettet opp tilsvarende, de skulle vist hotell og ikke fritids- og turistformål (1170). Utleie til fritidsformål er ikke del av næringsformålet jf. T-1490 kap Bestemmelsene 2 og 3 skal også sikre at form og uttrykk av leilighetsbyggene skal harmonere med hotellet, nettopp for å unngå annen bruk. Friluftsliv Fylkesmannen etterlyser foto/illustrasjon som viser den visuelle effekten hotell og leilighetsbygg vil har for viktig friluftsområder/naturområder som Bislingflaka og eventyrskogen. Dette vil bli synliggjort/oppfylt gjennom den landskapsmessige nærvirkningen som etterlyses som forutsetning for nytt offentlig ettersyn. Støy fra hotellet og alpinbakken: Det har i mange årtider vært virksomhet på Bislingen med alpinbakke som gir støy og fjellstue som også bidrar med støy. Det er ikke planlagt endringer knyttet til alpinbakken som tilsier mer støy. Det er ikke ansett som nødvendig med bestemmelser knyttet til støy i alpinbakken. Når det gjelder hotellet, er det lite formålstjenlig å vurdere støykonsekvens for friluftslivet da det allerede er vurdert at det enkle friluftslivet vil bli negativt berørt av virksomheten. Med dette konkrete hotellkonseptet som har som forretningside å oppleves mest mulig naturnært, er det lite som tyder på at støynivået vil bli problematisk for det tilrettelagte friluftslivet. Utøverne av det tilrettelagte friluftslivet vil være brukere av hotellets tjenester, og slik vil støynivået justeres slik at det passer denne brukergruppen. Side 30

31 Synlighet fra Fjellsjøhøgda og Branntjernhøgda ønsker Fylkesmannen illustrert. Lunner kommune har krevet synliggjøring fra sentrale høgder i kommunen både nord, sør og øst. I Marka er det vist synlighet fra Snøplogen/Katnoshøgda som fullt ut tilfredsstiller synlighet fra Marka. Administrasjonen mener derfor at dette kravet allerede er oppfylt. 4. KONKLUSJON I medhold av plan- og bygningsloven må planforslaget endres og planen legges ut til nytt offentlig ettersyn. Før kommunen kan behandle forslag til reguleringsplan for nytt offentlig ettersyn, må følgende opprettinger være gjort: Planbeskrivelsen: Planprogrammet må oppfylles vedr. landskapsbildet for alt byggeri og for alternativer med lavere byggehøyde Konsekvenser av etablering av leilighetsbyggene skal utredes sett i forhold til behov for overnatting for ansatte. Plankartet: Basiskartet utformes som strek-kart uten fylte flater. Høydekoter legges inn. Fargebruk/-SOSI-koder rettes opp i hht. Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Eksisterende bygg vises med rett streksymbol i forhold til om de skal bestå eller forutsettes fjernet. Byggegrenser på 4 meter legges inn. Planbestemmelsene: Reguleringsformål hotell (kode 1320) Illustrasjon som viser fasade og uttrykk tas inn i 2 samtidig som det presiseres at dette skal gjelde for hotell og leilighetsbygg. Arealregnskap i forhold til bebygd areal vises for N1 Arealregnskap og antall parkeringsplasser innenfor N1 (inkludert leilighetsbyggene) og f_p1 vises. Rekkefølgebestemmelse som sikrer at hotell ferdigstilles før leilighetsbygg bygges. Dersom andre løsninger for vann- og avløp enn offentlig tilknytning blir valgt, kreves konsekvensutredning av vannmiljø/naturmiljø og evt. andre forhold som blir berørt av anleggets plassering. I tillegg bør det foreligge en fornyet disposisjonsrett til arealet som sikrer realiserbarhet og langsiktighet i prosjektet. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: 11 høringsuttalelser. Øvrige dokument: Forhåndskonferanse reguleringsplan Bislingen Varsel om oppstart regulering Varsel om oppstart regulering Kopi av brev til V-stil As 116/6 Bislingen - Varsel om oppstart av regulering Kopi av brev til V-stil AS Strandgt Side 31

32 2317 Hamar Varsel om oppstart regulering Kopi av brev til V-stil As Tilbakemelding på varsel om oppstart av regulering Varsel om oppstart regulering for Bislingen fjellstue og alpinbakke Kopi av brev til V-stil As - avdeling tegnestuen BELLA Planlagt hotellbygg på Bislingen - Konsekvenser for brann og redningstjenesten Forespørsel om miljøinformasjon/ innsyn i forvaltningen Forslag detaljert reguleringsplan for Bislingen Svar - Forslag detaljert reguleringsplan for Bislingen Reguleringsplan Bislingen - Vurdering av behov for planprogram Bislingen hotell - kommentar til innsendt planforslag Bislingen Reguleringsplan Bislingen (08/1288) Referat fra forhåndskonferanse avholdt Merknader til reguleringsplan Bislingen Innspill Bislingen Forslag til planprogram for Bislingen Naturhotell Forslag til planprogram. Innspill fra Lunner kommune Reguleringsplan Bislingen - inspill til forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell Varsel om oppstart av regulering og planprogram til offentlig ettersyn Planprogram høringsversjon mars 2011 Uttalelse vedrørende planprogram Bislingen Uttalelse til varsel om oppstart og planprogram for Bislingen naturhotell Merknader til høringsuttalelser planprogram Bislingen Vedrørende reguleringslan for Bislingen naturhotell - varsel om oppstart Kopi av brev til Snøhetta AS Forslag til reguleringsbestemmelser for Bislingen Reguleringsplanforslag Bislingen - innspill Reguleringsplan Bislinen Vurdering - Hotell Bislingen Oversender plan og terrengsnitt Bislingen Resort - funkjonshemmede gjester Høringsuttalelse oversendes for Bislingen Naturhotell Reguleringsplan Bislingen. Evakueringsplan for bevegelseshemmede Planbeskrivelse Bislingen Bestemmelser Bislingen Svar - Utsatt høringsfrist Foreløpig svar angående offentlig ettersyn av reguleringsplan for Bislingen Naturhotell, Lunner kommune Offentlig ettersyn reguleringsplan Bislingen Reguleringsplan Bislingen Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Leif Bae Mysen,, Adv Håkon Schiong,, Oslo og omland Friluftsråd, Postboks 8896 Youngstorget, 0028 OSLO Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Grensen 9B, 0159 OSLO Lunner Almenning, Hadelandsvegen 853, 2743 HARESTUA Inger og Jan Erik Kristiansen, Søndre Skøien veg 68, 2730 LUNNER Gran og Lunner Brann og redning, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN Side 32

33 Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 LILLEHAMMER Oslo og omland friluftsråd, Pb 8896 Youngstorget, 0028 OSLO Barnerepresentanten Geir Albertsen, Sandsvegen 1, 2740 ROA Naturvernforbundet i Oppland, Postboks 368, 2601 LILLEHAMMER Naturvernforbundet i Gran og Lunner, Postboks 99, 2716 HARESTUA Multiconsult,, Ingebjørg Skaare Snøhetta AS, Akershusstranda 21, 0150 OSLO Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 33

34 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 12/ Ark.: GNR 173/390 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 92/12 Formannskapet /12 Formannskapet Saksbehandler: Trine Myrmo, Byggesaksbehandler 173/390 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven kap. 19 Klageadgang: Avslag medfører klagerett. Positiv innstilling medfører ny nabovarsling før endelig vedtak kan fattes og klagerett gis. Rådmannens innstilling: Lunner kommune er positive til å innvilge søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense i reguleringsplan for Furumo IV da fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Fordelene ved å samle boligens garasjebygg på en side, forutsatt at det etableres en minimum 5 meter lang parkeringssone foran garasjeporten som ikke er i strid med eiendomsgrensen mot kommunal vei, vurderes klart større enn ulempene ved at det blir trangt mellom byggene. Dispensasjon vil bli gitt på følgende vilkår: Det skal avsettes en 5m lang parkeringssone foran garasjeportene. Denne parkeringssonen skal ikke være nærmere eiendomsgrense enn 5m målt i garasjens forlenging retning veien. Garasjen kan ikke bygges før søknad om byggetillatelse etter pbl 20-2 er ferdigbehandlet av Lunner kommune. Det må foreligge ny dokumentasjon for nabovarsling i henhold til plan- og bygningsloven 21-3, før kommunen kan fatte endelig vedtak om å innvilge dispensasjon. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

35 Sammendrag: Det er søkt om å bygge dobbeltgarasje som bryter med regulert byggegrense langs kommunal vei, Røsslyngen, på Harestua. På visse vilkår som ivaretar den kommunale veien og vedlikeholdet av den, stiller kommunen seg positiv til å innvilge dispensasjon. Det må gjennomføres ny nabovarsling til nærmeste før endelig vedtak om å innvilge dispensasjon kan gjøres. 1. FAKTABESKRIVELSE 1.1 Bakgrunn Lunner kommune mottok søknad om tillatelse til bygging av dobbeltgarasje på gnr 173 / bnr 390 i Røsslyngen 4 på Harestua. garasjen er foreslått som et tilbygg på boligens nordre fasade. Søknaden krevde dispensasjon fra fastsatt byggegrense mot kommunal vei. Etter noe kommunikasjon med søker, ble det gitt avslag på dispensasjonssøknad. Tiltaks-haver har i etter tid bedt byggesaksbehandler på befaring for å se på endret løsning. Søknad om ny løsning ble mottatt (den har overskrifta «Klage på avslag om dispensasjon fra byggegrense»). Ny løsning krever også dispensasjon fra regulert byggegrense. Pilen på kartet opp til høyre viser tiltakets lokalisering i Lunner kommune. Kartene under viser eksisterende situasjon på eiendommen til venstre høyre og utsnitt av gjeldende reguleringsplan til høyre. Side 35

36 Tegning under viser tiltakshavers egen oppmåling av situasjonen. OBS!En del mål er målsatt til takutstikk. Under vises ønsket tilbygg med målsetting av yttervegger. Side 36

37 På kartet under er tiltakshavers mål overført til offisielt kartverk. Nedenfor er tiltaket innpasset på kart der regulert byggegrense mot vei framgår med stiplet linje. 1.2 Planstatus i området og rettslig grunnlag Eiendommen GNR 173/390 er i reguleringsplan for Furumo 4 avsatt til boligområde, område B1. Av bestemmelsene framgår at garasje kan oppføres med grunnflate opptil 40m 2 uavhengig av boligstørrelse. Omsøkte tiltak er i henhold til dette kravet. Reguleringsplanen viser byggegrense 9m fra senterlinje vei og 5m fra tomtegrense. Tilbygget er vist ca 7,5m fra senterlinje vei (dvs 3,5m fra tomtegrense) og trenger da dispensasjon fra byggegrense for å kunne realiseres. Tiltaket er ellers i tråd med gjeldende arealplan. Det framgår av plan- og bygningsloven 12-4 at en reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området, og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller Side 37

38 utvidelser av eksisterende tiltak som nevnt i lovens 1-6. Kommunen kan i følge plan- og bygningslovens 19-2 gi dispensasjon fra reguleringsplaner. 1.3 Forholdet til plan- og bygningsloven 19 Etter Plan- og bygningsloven 19-1 krever dispensasjon grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles dersom det ikke er åpenbart at søknaden ikke berører naboers interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjoner fra planer, plankrav og forbudet i Plan- og bygningslovens 1-8. Etter plan- og bygningslovens 19-2 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke gis dispensasjon fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. Etter plan- og bygningslovens 19-3 kan midlertidig dispensasjon gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen fjerne eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den tidligere tilstand. Dispensasjonen kan gjøres betinget av erklæring der også eier eller feste for sin del aksepterer disse forpliktelser. Erklæringen kan kreves tinglyst. Den er bindende for panthavere og andre rettighetshavere i eiendommen uten hensyn til når retten er stiftet og uten hensyn til om erklæringen er tinglyst. Etter Plan- og bygningslovens 19-4 tilligger myndigheten til å gi dispensasjon kommunen. 1.4 Begrunnelse for dispensasjon Søker skrev i første dispensasjonssøknad som fikk avslag, at plasseringen av garasjen ikke vil hindre sikt på veien, da veiradius går i nord/øst- retning. Det ble sagt at det også er god plass for en biloppstillingsplass utenfor garasjen, uten at denne vil bli til hinder for sikt på veien. Søker mente at det ikke er mulig å forskyve garasjen lengre mot vest, fordi denne da vil komme for nære nabogrense og naboens garasje. Side 38

39 Etter at det ble gitt avslag på dispensasjonssøknaden, har tiltakshaver framholdt at det er bedre plass i virkeligheten enn hva søkers opprinnelige inntegning på kartet viser. Han mener at garasjen kan trekkes så langt fra veien at biler som parkerer foran garasjeporten vil stå 2 meter fra veikanten. I nyere reguleringsplaner for boligområder, slik som på Haneknemoen, er det fastsatt at garasjer som står vinkelrett på veg skal plasseres minimum 6m fra eiendomsgrense, mens garasjeplasseringer for øvrig skal følge plankartets viste byggegrenser noe som medfører garasjeplassering 4m fra eiendomsgrense. Tiltakshaver har på telefon hevdet at flere garasjer i området har like trang situasjon for garasje som han vil få. Han nevnte spesielt Røsslyngen 26 og Nabomerknader Naboer ble varslet med nabovarsel, i første søknad der man søkte om plassering 5,5m fra senterlinje vei. Den berørte naboen på gnr 173 / bnr 391 har gitt tillatelse til at tilbygget kan oppføres 0,5m fra felles grense. Det er ikke varslet om endret plassering. Nærmeste nabo må varsles på nytt før det eventuelt gis endelig byggetillatelse. 2. HØRINGSUTTALELSER Saker om byggegrense mot kommunal vei sendes ikke på høring til overordnede myndigheter. 3. VURDERINGER 3.1 Hensynet bak bestemmelsen det ønskes dispensasjon fra (eller hensyn i loves formålsbestemmelse). Vurdering av ny løsning forutsetter at tiltakshaver har gjort nøyaktige innmålinger i terrenget. Saksbehandler har i forkant vært på befaring og antydet hvilke mål som er viktige. Byggegrense mot vei settes hovedsakelig av følgende grunner: 1. For å gjøre området rundt veien oversiktlig og trafikksikker 2. For å hindre at bygninger skades ved veivedlikehold. Også areal utenfor selve veibanen eies av kommunen og skal vedlikeholdes 3. For å skape arkitektonisk orden 4. For å gi rom for senere mindre justeringer av veien I denne saken argumenterer søker med at plassering av garasjen ikke vil hindre sikt på veien, da veiradius går i nord/østre retning. Ett bygg plassert ca 7,5m fra senterlinje vil i seg selv ikke vesentlig hindre sikten på veien, men det vil være parkering foran garasjer, som vil kunne hindre sikt, og også skape størst problemer for det kommunale veivedlikeholdet. I nye planer avsetter Lunner kommune 6m til parkering på egen grunn foran garasjeporter. Man får da en rommelig plass i forhold til anerkjent parkeringsbehov på 5m. Avstanden til vei påvirker også muligheten til snu bil utenfor veibanen. Når garasjen er skråstilt i forhold til veien, som her, vil man måtte rygge i sving nordover ut i Røsslyngen før man kan kjøre Røsslyngen sørover ut på hovedveien (Elvefaret). Det vurderes at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt når det gjelder trafikksikkerhet og hensynet til veivedlikehold når biler ikke må parkere nærmere veikant enn 2m. I en bygningsrekke der bygningene ikke ligger parallelt med veien, men hvor hushjørnene stikker ut mot veien, vil det ikke så tydelig framkomme om noen bygg ligger nærmere veien Side 39

40 enn andre. Hensynet til arkitektonisk orden vil ikke bli vesentlig tilsidesatt. Tilbygget vil imidlertid oppføres svært nær naboens garasje, slik at bebyggelsen kan oppfattes som veldig tett. En må stole på at tiltakshaver og hans nabo er klar over at det blir tett, og at de har kontroll på at det blir plass til takutstikk. Garasjen er vist 6,5m lang (utvendig mål). En garasje vil også være funksjonell om den er en halv meter kortere. Tiltakshaver er innstilt på å gjøre branntekniske tiltak. Fordelende ved å gi dispensasjon er at tiltakshaver kan få 2 garasjeplasser på sin eiendom, og at garasjer og utkjørsler samles på den delen av tomta som er minst attraktiv. Ulempene er at det blir trangt mellom bebyggelsen, det blir liten plass til takutstikk, og at parkerte biler foran nordre garasjeport kanskje så vidt kan bli stående parkert noe utenfor eiendomsgrense mot vei. 3.3 Statlige og regionale rammer og mål En eventuell dispensasjon berører ikke klart statlige og regionale rammer og mål. 3.5 Andre lignede saker Tiltakshaver peker på at andre bygg i området ikke forholder seg til byggegrenser eller ikke har plass til å parkere på egen eiendom. Generell kommentar til dette er at ny plan- og bygningslov av 2008 har skjerpet inn kravene for når det kan gis dispensasjon fra arealplaner. Bygninger det kan vises til er oppført før den nye loven trådte i kraft. Det er heller ikke bra om man ikke skal kunne gi avslag til uheldige løsninger fordi man tidligere har gjort et uheldig vedtak. Det vil være lite framtidsrettet å gi tillatelser til løsninger som medfører at man ikke får parkert på egen grunn. Tiltakshaver viser til Røsslyngen 26 og 28. Garasje i Røsslyngen 26 er skråstilt, men er ikke i strid med den regulerte byggegrensen byggegrense. Garasje i Røsslyngen 26 er plassert utenfor byggegrense, og det er ikke plass til å parkere bil foran på egen grunn. I byggesaken for garasjen, i 1993, er garasjen vist plassert godt bak byggegrense mot vei. Slik er det for flere bygninger som kartet viser plassert utenfor byggelinje. Byggene er vist innenfor byggegrense på søknad, men er ikke plassert korrekt. Dette gjelder bl.a. både søkers eksisterende garasje og garasje på naboeiendommen, gnr 173 / bnr 391. Gamle vedtak om byggetillatelse angir ofte at nøyaktig plassering gjøres ved utstikking, og at kommunen skal stikke ut hushjørnene. Garasje på gnr 173 / bnr 356 ligger skråstilt svært nær veien Haukåsen (en parallellvei). Det er gitt byggetillatelse i Arkivdokumentene viser at det er innsendt alternative løsninger uten av vedtaket klart sier hvilken løsning som er godkjent, men kommunen skulle selv sette ut hushjørnene. Det er ikke behandlet søknad om dispensasjon fra byggegrense. 4. TOTALVURDERING Lunner kommune vurderer at man ikke skal la seg styre av om det finnes andre garasjer i området som er oppført utenfor byggegrense mot vei. Hver sak må behandles for seg, og gamle, dårlige løsninger skal ikke legitimere at man lager nye dårlige løsninger. I denne saken blir situasjonen noe trang, men fordelene med at man ikke har 2 enkeltgarasjer, en på hver side av boligen, er nok klart større enn ulempene med at det blir trangt. Side 40

41 Garasjen er skråstilt, og man må fortsatt opprettholde kravet om at det som blir parkert foran garasjen fullt og helt står på egen grunn. Dette krever minimum at parkeringsplass foran garasjeportene ikke på noe sted er mindre enn 5m mellom port og eiendomsgrensen mot kommunal vei når det måles i garasjens forlenging retning veien. Med denne forutsetningen vurderes hensikten bak bestemmelsene ikke å bli vesentlig tilsidesatt. 5. FORSLAG TIL VEDTAK Lunner kommune er positive til å innvilge søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense i reguleringsplan for Furumo IV da fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Fordelene ved å samle boligens garasjebygg på en side, forutsatt at det etableres en minimum 5 meter lang parkeringssone foran garasjeporten som ikke er i strid med eiendomsgrensen mot kommunal vei, vurderes klart større enn ulempene ved at det blir trangt mellom byggene. Dispensasjon vil bli gitt på følgende vilkår: Det skal avsettes en 5m lang parkeringssone foran garasjeportene. Denne parkeringssonen skal ikke være nærmere eiendomsgrense enn 5m målt i garasjens forlenging retning veien. Garasjen kan ikke bygges før søknad om byggetillatelse etter pbl 20-2 er ferdigbehandlet av Lunner kommune. Det må foreligge ny dokumentasjon for nabovarsling i henhold til plan- og bygningsloven 21-3, før kommunen kan fatte endelig vedtak om å innvilge dispensasjon. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: 173/390 Søknad om tillatelse uten ansvarsrett - Riving og gjenoppbygging av garasje 173/390 - Varsling om riving av garasje 173/390 Foreløpig svar på byggesøknad - Riving og gjenoppbygging av garasje 173/390 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett 173/390 - Avslag på søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei - tillatelse til riving av eksisterende garasje 173/390 - Klage på avslag om dispensasjon fra byggegrense Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Lise Flatla og Jens M. Andreassen, Røsslyngen 4, 2743 HARESTUA Ing Sverre Hagen, Postboks 26, 2714 JAREN Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 41

42 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 12/ MØTEBOK Ark.: K01 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 93/12 Formannskapet Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, Miljøvernkonsulent SØKNAD OM MOTORISERT FERDSEL PÅ ISLAGT VASSDRAG, HARESTUVANNET, RALLY HADELAND 2013 Lovhjemmel: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Markaloven) Klageadgang: Ja Rådmannens innstilling: I medhold av Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6 og Markaloven 14, gis det tillatelse til å arrangere NM-runde i rally på fastlagt trasè på Harestuvannet lørdag 19. januar 2013, med begrenset prøvekjøring fredag 18. januar Tillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Grunneierne Lunner almenning og Løvenskiold Skog må gi tillatelse til arrangementet. 2. Innbyggere på Harestua må varsles i god tid før arrangementet. 3. Eventuell konflikt med skiløyper over Harestuvannet må avklares og det må evt tilrettelegges for alternative løyper. 4. Det må tilstrebes at det ikke forekommer søl av olje bensin og søppel på vannet og arrangøren må ha rutiner for å forhindre dette og rutiner for opprydding. 5. Isforholdene må sjekkes tilstrekkelig, særlig i forbindelse med utslippsledningen i Harestuvannet. Begrunnelsen for å gi tillatelse til arrangementet er at dette er et enkeltstående arrangement som totalt sett vurderes å ha større fordeler enn skader og ulemper tiltaket vil medføre for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser for øvrig. Vedtaket kan påklages etter Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 7 og etter Markaloven 16 jmf Forvaltningsloven kap IV. En eventuell klage må fremsettes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker fra vedtaket er gjort kjent. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

43 Sammendrag: NMK Hadeland søker om dispensasjon fra reglene om motorferdsel i utmark for å få arrangere en rallyetappe på Harestuvannet i forbindelse med NM-runde i rally som de er tildelt lørdag 19. januar Harestuvannet ligger innenfor Markagrensa og kjøring på isen er ikke i tråd med formålet verken i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag eller i Markaloven. Det foreslås at det innvilges dispensasjon fra de ovennevnte lovverk for å kunne kjøre en rallyetappe i et begrenset tidsrom på 3 timer den 19. januar 2013 da en ikke kan se at ulempene eller skadene ved et slikt arrangement er større enn fordelene. Saksutredning: 1. FAKTA NMK Hadeland søker om å arrangere NM-runde i forbindelse med Rally Hadeland i januar 2013 og i den forbindelse søker de Lunner kommune om dispensasjon fra regelverket om motorferdsel i utmark for å kunne kjøre en av etappene på isen på Harestuvannet. Det er Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som regulerer motorferdsel på islagte vassdrag. Kjøring med bil på islagt vassdrag er ikke i samsvar med reglene i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 6 i nevnte forskrift gis kommunestyret eller annet folkevalgt organ adgang til å gi tillatelse til kjøring utover for de formål som framkommer i 2-5. Det settes krav til at det skal være skriftlig søknad og søkeren skal påvise et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. NMK Hadeland skriver følgende i sin søknad som er mottatt hos kommunen : NMK Hadeland søker om tillatelse til og arrangere NM runde Rally Hadeland januar I denne forbindelse søker vi herved om tillatelse til å benytte deler av Harestuvannet til en påtenkt publikums etappe under rallyet (se vedlegg for eksempel på trasee). Denne etappen vil bli brøytet og gjort klar kort tid i forkant av løpet (såfremt vær, føre og is tykkelse tillater dette, samt at Norges Bilsportforbund godkjenner sikkerheten på etappen) Klargjøring vil bli gjort på en slik måte at det ikke vil kunne være mulig å kjøre i traseen før selve løpet. Etappen vil kun bli benyttet til selve rallyet og vil derfor ikke være i bruk utenom arrangementet. Etappen vil bli benyttet ca en time fredag i forbindelse med gjennomkjøring + max 3 timer lørdag i forbindelse med selve løpet. Etter løpet vi etappen bli ryddet og traseen vil bli fylt igjen med snø, slik at det ikke vil være mulig å kjøre her lenger. På de steder der evt skiløyper blir berørt vil vi sørge for at det blir minst mulig til hinder for skiløperene både før, under og etter løpet. Det er planlagt innkjøring på isen ca 300 m sør for innkjøring til Kiwi Harestua (plass for å sette ut båter). Utkjøring av etappen vi bli rett nord for Harestua Kro. Publikum: Det vil bli brøytet opp områder langs kanten av vannet der vi ønsker at publikum skal oppholde seg. Disse plassene kan evt etter løpet benyttes til skøytebaner, eller om ønskelig vil disse også bli fylt igjen med snø. Side 43

44 Kart på berørt område ligger vedlagt. Ved spørsmål ta gjerne kontakt med undertegnede. Kart med inntegnet trasè med rød linje på vannflate: Søker har pr telefon den informert kommune om at NMK Hadeland har blitt tildelt NM-runde i Rally lørdag 19. januar VURDERING/DRØFTING 2.1 Forankring i aktuelt planverk/spørsmål om dispensasjon fra gjeldende plan Søknaden blir å behandle som en dispensasjon fra Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. I tillegg må søknaden behandles etter reglene i Markaloven da Harestuvannet i sin helhet ligger innenfor Marka. Det opplyses i søknaden fra NMK Hadeland at de aktuelle grunneierne, Lunner Almenning og Løvenskiold Skog, er forespurt om tillatelse og det er sendt søknader til disse. Dette er et arrangement som vil foregå i løpet av en lørdag (3 timer) i tillegg til prøvekjøring fredag (1 time). Trasèen vil ikke være åpen utover dette. Det opplyses om at trasèen vil bli fylt igjen med snø umiddelbart etter løpet slik at det ikke vil være mulig å kjøre der. I rundskriv T-1/96 om motorferdsel i utmark står det vedrørende motorsport at begrensede Side 44

45 arrangementer i idrettslig regi vil kunne avholdes. Det er her snakk om et arrangement som er begrenset i tid til ca 3 timer en dag på vinterstid og det er i en fastsatt trasè på deler av Harestuvannet. Det er skiløyper som går over Harestuvannet og ut i Marka på vinterstid og et rally på Harestuvannet kan komme i konflikt med disse. Dette kan løses ved at det settes krav om at det etableres alternative skiløyper på det aktuelle tidspunktet. Et rally genererer støy og vil påvirke boligområdene på Harestua. Arrangementet er i et begrenset tidsrom og det bør kreves av arrangør at innbyggerne på Harestua varsles tilstrekkelig om arrangementet. For å få gjennomført ei rallyetappe på Harestuvannet er en avhengig av at isforholdene er gode nok og arrangør av rallyet må sjekke dette tilstrekkelig på ulike steder av etappen før trasè evt brøytes opp. Det er viktig å være klar over at utslippsledningen for Harestua renseanlegg er senket ned og går utover i Harestuvannet ca 500 m fra nordlig bredde. Det må avklares på forhånd om denne ledningen kan skape usikre isforhold. Siden utslippsledningen er såpass ny og at den ikke har vært fullt belastet, har en foreløpig ingen erfaring i forhold til om utslippsledningen eventuelt vil påvirke isforholdene. Biler på et islagt vann kan forårsake olje og bensinsøl på isen og det må settes som vilkår at dette fjernes i etterkant av etappen. Det samme vilkåret må gjelde for øvrig søppel. Rallyetappen kan også gjennomføres på veg, men dette vil også medføre støy og ulemper for omgivelsene, kanskje i like stor grad som om en har etappen på isen. Det spesielle med å arrangere etappen på isen er at dette er litt mer attraktivt enn om det skulle være på veg og kan trekke flere tilskuere. Harestuvannet er innenfor Markagrensa og på et vassdrag som kan være sårbart for slike arrangementer bl.a i forbindelse med eventuelle lekkasjer av olje og bensin. Arrangementet vil foregå i et begrenset tidsrom i løpet av en dag og slike arrangementer arrangeres ikke ofte. Å innvilge søknaden om dispensasjon i dette tilfellet vurderes til å ikke skape noen uheldig presedens. Når det gjelder naturmangfold så vurderes det slik at et rally vinterstid på isen i dette området ikke vil ha vesentlige konsekvenser så lenge en sørger for at det ikke etterlates søl og søppel på isen. Harestua er leveområde for elg (vinterbeiteområde) og det bør søkes å ta hensyn til dette ved gjennomføring av rallyet. Arrangementet er i et begrenset tidsrom og det er lite trolig at elgen vil berøres vesentlig i dette området som allerede er mye påvirka av utbygging og næringsvirksomhet. Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet vurderes å være tilstrekkelig og konsekvensene for naturmangfoldet vurderes å være begrenset. Kravene i naturmangfoldloven 8-12 vurderes å være oppfylt. Å arrangere rally innenfor Marka er ikke i tråd med formålet i Markaloven og kan ikke tillates i henhold til reglene i 10 om motorferdsel i Markaloven. 14 i samme lov gis det mulighet for å søke om tillatelse og tillatelse kan bare gis hvis fordelene ved tiltaket er større enn de skader og ulemper tiltaket vil medføre for friluftslivet, naturmiljøet eller de allmenne interesser for øvrig. Totalt sett vurderes det slik at rally vinterstid på et begrenset areal i et begrenset tidsrom ikke har de store negative konsekvensene for friluftsliv, naturmiljø eller de allmenne interesser forøvrig og at fordelene ved å ha en NM-runde på Harestua er større i forhold til å kunne markedsføre et tettsted i utvikling. Side 45

46 3. Tema for skjønnsutøvelse (politiske avveininger) Et NM-rally på Harestua kan bidra til å sette Harestua på kartet og være en positiv «happening» i forbindelse med å gjøre tettstedet kjent utover kommunens grenser. Samtidig gir et slikt arrangement støy som ikke er i tråd med formålet i motorferdsellovgivningen eller i markaloven. Det må tas stilling til om fordelene ved å ha et slikt arrangement er større enn ulempene. 4. Alternative løsningsforslag Søknad om dispensasjon fra Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og Markaloven for å kunne kjøre en rallyetappe på isen på Harestuvannet 19. januar 2013, innvilges ikke da en ikke kan se at det er særlige grunner for at det skal kjøres rallyetappe på isen. Det er muligheter for å gjennomføre denne rallyetappen på veg og fordelene ved å arrangere rallyetappe på isen framfor på veg vurderes ikke til å være større en ulempene dette medfører totalt sett. 5. Konklusjon med begrunnelse I medhold av Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6 og Markaloven 14, gis det tillatelse til å arrangere NM-runde i rally på fastlagt trasè på Harestuvannet lørdag 19. januar 2013, med begrenset prøvekjøring fredag 18. januar Tillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Grunneierne Lunner almenning og Løvenskiold Skog må gi tillatelse til arrangementet. 2. Innbyggere på Harestua må varsles i god tid før arrangementet. 3. Eventuell konflikt med skiløyper over Harestuvannet må avklares og det må evt tilrettelegges for alternative løyper. 4. Det må tilstrebes at det ikke forekommer søl av olje bensin og søppel på vannet og arrangøren må ha rutiner for å forhindre dette og rutiner for opprydding. 5. Isforholdene må sjekkes tilstrekkelig, særlig i forbindelse med utslippsledningen i Harestuvannet. Begrunnelsen for å gi tillatelse til arrangementet er at dette er et enkeltstående arrangement som totalt sett vurderes å ha større fordeler enn skader og ulemper tiltaket vil medføre for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser for øvrig. Vedtaket kan påklages etter Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 7 og etter Markaloven 16 jmf Forvaltningsloven kap IV. En eventuell klage må fremsettes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker fra vedtaket er gjort kjent. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: Side 46

47 Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark - Rally Hadeland 2013 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: NMK Hadeland v/stulen, Pb 76, 2770 JAREN Lunner Almenning, Hadelandsvegen 853, 2743 HARESTUA Løvenskiold Skog, Fossumveien 70, 1359 EIKSMARKA Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep, 0032 OSLO Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 47

48 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 06/ Ark.: GNR 39/1 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 94/12 Formannskapet /12 Formannskapet /09 Utviklingsutvalget /06 Utviklingsutvalget Saksbehandler: Gunn Elin Rudi, Tjenesteleder arealforvaltning 39/1 KLAGE PÅ MELDINGSSAK DATERT ENDRING AV FASADE Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven. jfr. forvaltningslovens kap. VI Klageadgang: Hvis Formannskapet omgjør tidligere samtykke til fasadeendring, kan det nye vedtaket påklages. Rådmannens innstilling: Formannskapet opprettholder samtykke til endring i fasade datert på driftsbygning på eiendommen 39/1. Klagen fra Britt og Arne Raastad, May-Wencke Henschien og Kay Lindbråten inneholder ikke nye momenter til fasadeendringen som er av en slik karakter at samtykket bør omgjøres. Innhold i klagen vedr. lukt- og flueplager som ikke er del av fasadesaken, vurderes videre ut i fra folkehelse- og gjødselhåndteringsregelverket av kommunelegen, Landbrukskontoret for Hadeland og Lunner kommune. Saken oversendes fylkesmannen i Oppland til sluttbehandling, jf. plan- og bygningsloven 1-9. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

49 Sammendrag: Saken omhandler klage på samtykke i endring av fasade på en driftsbygning i Nordre Oppdalen. Kommunen finner ikke at klagen inneholder nye opplysninger som gjør at gitt samtykke bør omgjøres. 1. FAKTA 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for saken er at Britt og Arne Raastad, May-Wencke Henschien og Kay Lindbråten har påklaget kommunens samtykke i endring av fasade på landbruksbygg på eiendommen 39/1 i Nordre Oppdalen. Pilen på kartet til høyre viser tiltakets lokalisering i Lunner kommune. 1.2 Planstatus i området og rettslig grunnlag Eiendommen 39/1 ligger i uregulert område og er i kommuneplanens arealdel for Lunner avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde, LNF-område. Endring av fasaden på landbruksbygget er i samsvar med gjeldende plan. 1.3 Kort sakshistorikk 4. september 2006 mottok Lunner kommune melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81 Forlengelse av nåværende driftsbygning. Nedenfor vises utsnitt av situasjonskart som fulgte meldingen den gang. 16. november 2006 ga Lunner kommune igangsettingstillatelse for tilbygg driftsbygning etter plan- og bygningsloven 93. Meldingen ble da omgjort til søknad med bakgrunn i at det hadde kommet inn nabomerknader. Tillatelsen ble bl.a. gitt på vilkår av at: Det må støpes platting med vanger som tilfredsstiller dagens krav til lagring av gjødsel. Avrenning skal skje til lukket kum. Landbrukskontoret anbefaler at taket trekkes ut slik at gjødsel blir skjermet for nedbør. Vilkår i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav må oppfylles. Kommunens igangsettingstillatelse ble ikke påklaget av naboer. Kommunen mottok den tegninger av endret søndre fasade på tilbygget da det var oppdaget at det var gjort endringer under byggingen som ikke var del av saken fra 2006, se nedenfor. Endringene gjelder tre porter på tilbyggets sørside som ikke er etablert i hht. de opprinnelige tegningene fra Side 49

50 Endringen ble nabovarslet i mars 2012 som ledd i meldingssaken. Platting med vanger for lagring av gjødsel ble fastsatt som vilkår for byggetillatelsen i 2006, og har ikke vært en del av den pågående fasadeendringssaken. Kommunen samtykket i endring av fasadene som vist over gjennom brev datert Dette samtykket ble påklaget av fire naboer i brev datert Det er denne klagen som nå skal opp til behandling. Søker er gitt anledning til å komme med tilsvar til klagen, og dette ble mottatt i kommunen For ytterligere opplysninger om sakshistorikk i denne saken, vises det til kap.1.2 i vedlagt saksutredning til formannskapssak 5/12 fra møte (dokumentnr. 06/ ). 2. KLAGEBEHANDLINGEN 2.1 Om grunnlaget for klage foreligger Det foreligger skriftlig klage fra Britt og Arne Raastad, May-Wencke Henschien og Kay Lindbråten datert Klagen er registrert i kommunens sakssystem den Som naboer til tilgrensende eiendommer er disse parter i saken etter forvaltningslovens kap. VI. Klagen har kommet i rett tid i forhold til klagefristen. 2.2 Innholdet i klagen fra naboer og søkers tilsvar Både klagebrevet og søkers tilsvar til klagen er vedlagt saken i sin helhet. 2.3 Kommunens vurdering av klagen Det framgår av klagen at det ikke er primært fasadeendringen det klages på, men flue- og luktproblemer. Kommunen behandler klagen slik at man uansett kommer et skritt videre i saken som omhandler fasadeendringen og kan få avsluttet denne delen av saken Nabovarsling og tidligere vedtak Det vises i klagen til at naboene i tidligere fase av saken er forført av fine tegninger som viste gjødselkjeller m/porter og at det ikke var noe i kommunens vedtak som ga naboene en Side 50

51 forståelse for at gjødsel skulle lagres åpent. I så tilfelle heter det i klagen at naboene ville protestert kraftig. Gjødselhåndteringen er bygd i h.h.t. de vilkår som var satt i byggetillatelsen fra 2006 og de krav som følger av Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Kopi av vedtaket i 2006 ble sendt til naboene Britt og Arne Raastad og May Wencke Henschien uten at det ble påklaget. Man kan ha forståelse for at det her er synspunkter på mangelfull nabovarsling, men det er samtidig slik at det er fattet et vedtak med tydelige vilkår om bygging av platting med vanger for gjødselhåndteringen. Siden saken dreier seg om bygging av driftsbygning i et LNF-område, vil det vært vanskelig for kommunen å avslå en slik melding som det var snakk om i Så selv om naboene hadde protestert den gang, ville kommunen neppe hatt hjemmel til ikke å samtykke i meldingen Lukt og flueplager Kommunen har vært og er i kontakt med kommunelegen, som følger opp opplysningene om lukt- og flueplager i forhold til reglene i folkehelselovgivningen. Det har i den forbindelse vært gjennomført befaring i området med grunneier, representant fra Landbrukskontoret, kommunelegen og Arealforvaltningen. Naboene hadde i forbindelse med merknad til varsling av endret fasade våren 2012, skissert en løsning for hvordan gjødsellageret kan bygges inn på en måte som de mener kan avhjelpe de plagene de opplever. Løsningen er gjengitt nedenfor. Grunneier ga tilbakemelding til kommunen om at de ikke hadde noe ønske om å kommentere nabomerknaden, og har senere respondert negativt på forslaget som vist over. Kommunelege, Landbrukskontoret og Arealforvaltningen arbeider videre for å vurdere flueog luktproblematikk ut i fra folkehelse- og gjødselhåndteringsregelverket, men dette ses uavhengig av klagen som behandles her. 3. KONKLUSJON MED BEGRUNNELSE Formannskapet opprettholder samtykke til endring i fasade datert på driftsbygning på eiendommen 39/1. Klagen fra Britt og Arne Raastad, May-Wencke Henschien og Kay Lindbråten inneholder ikke nye momenter til fasadeendringen som er av en slik karakter at samtykket bør omgjøres. Innhold i klagen vedr. lukt- og flueplager som ikke er del av fasadesaken, vurderes videre ut i fra folkehelse- og gjødselhåndteringsregelverket av kommunelegen, Landbrukskontoret for Hadeland og Lunner kommune. Side 51

52 Saken oversendes fylkesmannen i Oppland til sluttbehandling, jf. plan- og bygningsloven 1-9. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Saksutredning til formannskapssak 5/12 fra møte (dokumentnr. 06/ ). Vedtak i formannskapssak 5/12 fra møte Samtykke i endring av fasade datert Klage fra naboer datert Tilsvar på klage datert Øvrige dokument: 39/1 - Anmodning om fasadetegning vedr. nabovarsel av /1 - Bemerkning til Nabovarsel 39/1 - Melding om tiltak - Driftsbygning i landbruket 39/1 - Naboklage 39/1 Igangsettingstillatelse - Tilbygg driftsbygning 39/1 Kvittering for rekomantert sending 39/1 - Tillatelse til forleget frist for oppstart av byggearbeider - tilbygg hønsehus 39/1 Igangsettingstillatelse - Tilbygg driftsbygning 39/1 - Søknad om utsettelse av frist for bygging 39/1 - Svar vedrørende byggesaksgebyr 39/1 - Manglende nabovarsel 39/1 - Svar på henvendelse om manglende nabovarsel 39/1 - Etterspørring etter dokumenter 39/1 - Svar på henvendelse om manglende gjødselsporter i kjeller 39/1 - Søknad om midlertidig brukstillatelse 39/1 - Midlertidig brukstillatelse for tilbygg til driftsbygning 39/1 Varsel om ilegging av overtredelsesgebyr 39/1 Vedrørende varsel om ilegging av overtredelsegebyr 39/1 Vedrørende overtredelsesgebyr og tegninger 39/1 Oversendelse av fasadetegninger 39/1 Tegning av driftsbygning - gjødsellager 39/1 Etterspørsel etter dokumenter 39/1 Varsel om pålegg om tildekking av gjødselhaug ved hønsehus 39/1 Vedrørende hønsehus 39/1 Bekreftelse på mottatt ferdigmelding - Tilbygg driftsbygning 39/1 Klage 39/1 - Vedr. nabovarsling 39/1 - Gjenpart av nabovarsel 39/1 Saksbehandling i Lunner kommune - Areal 39/1 - Nabokommentar 39/1 Endring av fasade 39/1 - Anmodning om ferdigattest 39/1 Tilsvar til nabovarsel 39/1 - Vedrørende utvidelse av driftsbygning 39/1 - Viser til brev av og oversender begrunnelser 39/1 Foreløpig svar på brev om utvidelse av driftsbygning Side 52

53 39/1 - Svar på brev vedrørende utvidelse av driftsbygning 39/1 Klage vedrørende endring av fasade - Gjødselslager 39/1 - Nabovarsel 39/1 - Vedrørende nabomerknader til endret driftsbygning 39/1 Retting av klage 39/1 Klage på endring av fasade 39/1 Forespørsel om utsettelse av frist til å kommentere klage 39/1 Kommentar til klage på endring av fasade 39/1 Svar på forespørsel om utsettelse av frist til å kommentere klage Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Jon Erik Raastad, Raastadvegen 20, 2730 LUNNER May Wencke Henschien, Blistenvegen 57, 2730 LUNNER Britt og Arne Raastad, Blistenvn 67, 2730 LUNNER Kay Petter Lindbråten, Blistentoppen 18, 2730 LUNNER Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 53

54 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 12/ Ark.: GNR 116/4 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 95/12 Formannskapet Saksbehandler: Gunn Elin Rudi, Tjenesteleder arealforvaltning 116/4 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL ETABLERING AV FISKEBRYGGE VED SØLVTJERN Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Klagerett: Ved avslag på søknad Rådmannens innstilling: Lunner kommune stiller seg positiv til å innvilge søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av fiskebrygge ved Sølvtjern som omsøkt, jfr. plan- og bygningsloven kap. 19. Kommunen vurderer en slik plassering til ikke å ha negativ innvirkning på det biologiske mangfoldet i tjernet, samtidig som det er et tiltak for allmennheten og ikke minst mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dispensasjon blir gitt på følgende vilkår: Dersom det ved tiltak i marka blir funnet automatisk fredede kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. kulturminneloven 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. Fiskebrygga med adkomst skal tilfredsstille kravene til universell utforming, jfr. TEK kap. 8. Fiskebrygga skal være tilgjengelig for allmennheten. Tiltakshaver skal sørge for at en begrenser omfanget av graving i sedimentene og at naturlig vegetasjon bevares i størst mulig grad. Tiltak kan ikke iverksettes før det foreligger byggetillatelse. Før endelig vedtak kan fattes, må saken sendes på høring til regionale myndigheter i hht. kravene i plan- og bygningsloven kap. 19. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

55 Sammendrag Lunner almenning har søkt om tillatelse til å etablere fiskebrygge i Sølvtjern sør for Brovoll. Tiltaket er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel, da det bl.a. ligger i byggeforbudssonen til vassdrag. Brygga skal tilrettelegges for rullestolbrukere. På gitte vilkår stiller kommunen seg positiv til at det innvilges dispensasjon fra kommuneplanen i denne saken. 1. FAKTABESKRIVELSE 1.1 Bakgrunn Lunner kommune mottok den søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fra Lunner Almenning for å etablere en enkel fiskebrygge ved/i Sølvtjern. Almenningen beskriver at formålet med brygga er å tilrettelegge for fiskere og at den skal være tilgjengelig med rullestol da den ligger i tilknytning til veg. Brygga skal være åpen for alle. Kartet til høyre viser bryggas plassering i kommunen. Kartskissen nedenfor viser bryggas plassering slik som omsøkt med rød pil. Side 55

56 Nedenfor vises fiskebryggas plassering på kommuneplankart og ortofoto. (På kommuneplankartet er vannfargen grønn) Nedenfor er det vist bilde av bryggas plassering. Side 56

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING. REGULERINGSPLAN FOR HOLTÅSEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING. REGULERINGSPLAN FOR HOLTÅSEN Arkivsaksnr.: 07/1517-55 Arkivnr.: PLAN 07/1517 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING. REGULERINGSPLAN FOR HOLTÅSEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-12. Rådmannens

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Arkivsaksnr.: 10/1437-13 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HOLTÅSEN. OFFENTLIG ETTERSYN PLAN-ID 07/1517

REGULERINGSPLAN FOR HOLTÅSEN. OFFENTLIG ETTERSYN PLAN-ID 07/1517 Arkivsaksnr.: 07/1517-14 Arkivnr.: PLAN 07/1517 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR HOLTÅSEN. OFFENTLIG ETTERSYN PLAN-ID 07/1517 Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN

MERKNADSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN Arkivsaksnr.: 08/1288-58 Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen MERKNADSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10 og 12-12.

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE

MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE Arkivsaksnr.: 10/1437-39 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Arkivsaksnr.: 08/1288-90 Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN. REGULERINGSPLAN FOR GRINDVOLL SENTRUM ØST - DEL AV LØKEN, GNR.10, BNR.1

OFFENTLIG ETTERSYN. REGULERINGSPLAN FOR GRINDVOLL SENTRUM ØST - DEL AV LØKEN, GNR.10, BNR.1 Arkivsaksnr.: 10/1978-16 Arkivnr.: PLAN 10/1978 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN. REGULERINGSPLAN FOR GRINDVOLL SENTRUM ØST - DEL AV LØKEN, GNR.10, BNR.1 Hjemmel:

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDSKOLLEN HYTTEFELT

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDSKOLLEN HYTTEFELT Arkivsaksnr.: 13/1447-10 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Gunn Elin Rudi OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDSKOLLEN HYTTEFELT Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10 Rådmannens

Detaljer

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Arkivsaksnr.: 10/140-69 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0002 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Hjemmel: PBL

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

KLAGEBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL

KLAGEBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 08/1288-128 Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: planlegger, Ingun

Detaljer

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/2074-16 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/5 MYLLA - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/2184-10 Arkivnr.: Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Hjemmel:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innsikten SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201302 Lnr.: 7708/14 Arkivsaksnr.: 13/1454-21 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart datert, 20.08.2014.

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 11/16 AV 4.2.2016

DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 11/16 AV 4.2.2016 Arkivsaksnr.: 13/1447 Lnr.: 5647/16 Ark.: PLAN 0533-2016-0001 Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn Gunn Elin Rudi DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE - KLAGEBEHANDLING

DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE - KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 13/96-45 Arkivnr.: PLAN 13/96 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE - KLAGEBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL I LUNNER KOMMUNE - UTTALELSE FRA OPPLAND FYLKESKOMMUNE

OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN NATURHOTELL I LUNNER KOMMUNE - UTTALELSE FRA OPPLAND FYLKESKOMMUNE Regionalenheten Arkivsak-dok. 201103836-22 Saksbehandlere Ingvil Aarholt Hegna, regionalenheten og Øystein Rønning Andersen, kulturarvenheten Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.09.2012 OFFENTLIG ETTERSYN

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG.

Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG. Arkivsaksnr.: 11/425-33 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0003 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV GRUA KIRKEGÅRD MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING

Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV GRUA KIRKEGÅRD MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 14/1102 Lnr.: 3480/16 Ark.: PLAN 14/1102 Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV GRUA KIRKEGÅRD MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Lovhjemmel:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID Saksframlegg Arkivsak: 14/2615-36 Sakstittel: Saken skal behandles av: Kommuneplanutvalget Kommunestyret DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Tirsdag 24.08.2010 kl. kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Sunndal kommune. Reguleringsplan for Steinsvoll - endring, 1. gangs behandling. Saksframlegg. Økonomi- og planutvalget 102/

Sunndal kommune. Reguleringsplan for Steinsvoll - endring, 1. gangs behandling. Saksframlegg. Økonomi- og planutvalget 102/ Sunndal kommune Arkiv: 20140110 Arkivsaksnr: 2014/58-14 Saksbehandler: Berit Skjevling Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 102/14 25.11.2014 Reguleringsplan for Steinsvoll

Detaljer

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL Arkivsaksnr.: 15/1769 Lnr.: 15372/15 Ark.: GNR 38/102 Saksbehandler: byggesaksbehandler Anne Elisabeth Låveg 38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

22/54 BEHANDLING AV PLASSERING AV UTHUS I NABOGRENSE

22/54 BEHANDLING AV PLASSERING AV UTHUS I NABOGRENSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 08/744-12 Arkivnr.: GNR 22/54 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap. VI Klageadgang: Dersom Kommunestyret omgjør vedtaket, kan nytt vedtak påklages.

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap. VI Klageadgang: Dersom Kommunestyret omgjør vedtaket, kan nytt vedtak påklages. Arkivsaksnr.: 14/939 Lnr.: 849/17 Ark.: GNR 98/48 Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen 98/48 - Klage på fradelingssamtykke Tomtervegen Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap. VI.

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap. VI. Arkivsaksnr.: 15/1863 Lnr.: 18898/15 Ark.: GNR 67/13 Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen 67/13 KLAGE PÅ FRADELINGSTILLATELSE Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap.

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen 30.05.2012 1731 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN 1731 - FRITIDSBEBYGGELSE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

PRIVATE FORSLAGSTILLERE - DETALJREGULERING.

PRIVATE FORSLAGSTILLERE - DETALJREGULERING. SANDEFJORD KOMMUNE TEKNISK ETAT BYGNINGS- OG AREALPLANSEKSJONEN Grunneiere, rettighetshavere eller andre interesserte som ønsker å la utarbeide privat reguleringsplan. PRIVATE FORSLAGSTILLERE - DETALJREGULERING.

Detaljer

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar.

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar. Samlet saksfremstilling Arkivsak 7274/12 144/10 og 144/23 og 144/156 og 144/160 og 144/161 m.fl - DETALJREGULERING KORSVEGBOTNAN Saksansvarlig Guro Ianssen Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet

Detaljer

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 11.06.2014 038/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 13/41 Områderegulering

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HARESTUA SENTRUM- STADFESTING AV DELOMRÅDET «JORDET» PÅ EIENDOMMEN 79/1

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HARESTUA SENTRUM- STADFESTING AV DELOMRÅDET «JORDET» PÅ EIENDOMMEN 79/1 Arkivsaksnr.: 08/1379-125 Arkivnr.: PLAN 0533-2012-0001 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HARESTUA SENTRUM- STADFESTING AV DELOMRÅDET «JORDET» PÅ EIENDOMMEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM

ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM Arkivsaksnr.: 12/1850-2 Arkivnr.: P24 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM Hjemmel: Markaloven 14 Klageadgang: Ja,

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom C1 Onsdag 15.06.2016 kl. 09:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN. DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE (98/1) OG HØRING AV OFFENTLIG ADRESSE FOR NY VEG

OFFENTLIG ETTERSYN. DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE (98/1) OG HØRING AV OFFENTLIG ADRESSE FOR NY VEG Arkivsaksnr.: 13/96-6 Arkivnr.: PLAN 13/96 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN. DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE (98/1) OG HØRING AV OFFENTLIG ADRESSE FOR NY

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN LUNNER KOMMUNE Ref. adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Reguleringsplan for Hadelandsparken ved Grua i Lunner kommune

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer