Oslo kommune Oslo Havn KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Oslo Havn KF"

Transkript

1 Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: kl. 16:00 OBS! OBS! Det serveres et enkelt måltid varmmat i kantinen i første etasje, skur 38 i perioden kl Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf E-post: Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Sakspapirer følger vedlagt. Innkalling er sendt til havnestyrets medlemmer og varamedlemmer. Med vennlig hilsen Anne Kjersti Steffensen Anne Kjersti Steffensen utvalgssekretær Side1

2 Havnestyresaker Innhold Lukket Protokoll fra havnestyrets møte Habilitet Rapport vedr. bruk av fullmakter Arbeidsutvalgets aktivitet Havnestyresaker til behandling ST 58/14 Status økonomi 2 tertial - Drift og investering X ST 59/14 Justering av driftsbudsjettet 2. tertial 2014 X ST 60/14 Justering av Investeringsbudsjettet pr. 2. tertial 2014 X ST 61/14 Priser og forretningsvilkår for 2015 ST 62/14 Landstrøm i Oslo Havn ST 63/14 HAV EIENDOM AS - Statusrapport 2. tertial X ST 64/14 Overføring av forvaltningsansvar til datterselskap X Referatsaker RS 5/14 Eierstrategi for eiendommer i byutviklingsområder X Eventuelt Informasjon om transportarbeidersaken Informasjon Forslag til møtedatoer i 2015 Avgradering av saker Side2

3 Protokollfrahavnestyretsmøte Habilitet Rapportvedr.brukavfullmakter Arbeidsutvalgetsaktivitet Side3

4 Havnestyresakertilbehandling Side4

5 Havnestyresakertilbehandling Side5

6 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 61/14 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjon / Økonomi og IT Tommy Svendsen Dato: Saksnummer: 2014/465 Arkivref: 2670/2014 Sak: Priser og forretningsvilkår for 2015 Saken gjelder: Som en del av havnestyresak 2014/15 Budsjett 2015 og økonomiplan , behandlet i møtet , vedtok havnestyret overordnede rammer for neste års prisjusteringer. Havnestyret har tidligere, i sak 34/11, vedtatt behandlingsmåte for HAVs priser og forretningsvilkår. I samsvar med disse sakene legges herved fram forslag til Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar Saken behandles i havnestyret iflg.: Framgår av saken. Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Framgår av saken. Budsjettmessige forhold: Framgår av saken. Havnedirektørens vurderinger: I sak 2014/15 (vedlegget Endringer i HAVs tariffpriser i 2015) ble det lagt til grunn en gjennomsnittlig økning av tariffprisene fra 2014 til 2015 på 1,4 %. HAVs kunder er blitt informert om de planlagte prisendringene gjennom ordinær kundekontakt og utsendelse av et informasjonsskriv (vedlegg 1). Ingen kunder har uttrykt innvendinger mot de planlagte prisjusteringene. Med mindre det inntreffer vesentlige endringer i forutsetningene som er lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettforslaget, eller andre uforutsette forhold, vil havnestyresaken som legges fram på høsten om priser og forretningsvilkår være i samsvar med det som er fastlagt i Side6

7 Oslo Havn KF Side: 2 budsjettforslaget. Foreliggende forslag til prisoppsett avviker fra budsjettforslaget på ett punkt. Høynet terrorberedskap i juli 2014 påførte HAV merkostnader til havnesikring, som blir foreslått inndekket ved at ISPS-gebyret blir noe høyere enn hva som ble varslet i budsjettsaken og i informasjonen som gitt til havnebrukerne. I forslaget er derfor ISPSgebyret for 2015 satt kr 0,40 høyere enn opprinnelig planlagt for å dekke inn anslåtte merkostnader på kr over to år. I vedlegg 2 er forslag til Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2015 gjengitt i sin helhet. I dokumentet er prisene justert i samsvar med rammene havnestyret vedtok under budsjettbehandlingen, med unntak av hva som er nevnt ovenfor om ISPS-gebyr. I gjennomsnitt er prisene økt med 1,5 %. Andre endringer i dokumentet går fram av kommentarene som følger. Kapittel VII Vederlag av varer I avsnittet som omhandler beregningsgrunnlaget for varevederlaget er omregningsreglene for volumgods er tatt ut. Disse bestemmelsene har ikke vært anvendt på svært lang tid og må regnes som foreldet. Videre er en av unntaksposisjonene i regulativet for varevarevederlag, 6B Malt (Tolltariffens 11.7), fjernet fra regulativet siden den ikke har vært brukt de to siste årene. Kapittel IX Lagring og utleie Prisen som gjelder lagring i skur tas ut, siden HAV ikke lenger har bygningsareal som disponeres av havnebrukere utenom leiekontrakter. I kapitlet er det videre fjernet en del tekst som anses som overflødig og foreldet. Kapittel X Bruk av havneområdet til sjøuavhengig trafikk Priser og bestemmelser som gjelder jernbanevogner, importbiler og innkjøring for tollregistrering er tatt ut. Disse bestemmelsene er ikke anvendt på flere år. Kapittel XI Diverse tjenester, utleie av utstyr m.m. To nye priser er føyd til (materialer medgått i oppdragsarbeid og leie av arbeidsflåte). Skillet mellom høy og lav pris ved slippsetting av båter endres fra 50 fot til 15 meter, for å harmonere med tilsvarende skille i regelverket for merverdiavgift. Utover dette er det gjort enkelte redaksjonelle endringer i flere av kapitlene i den hensikt å gjøre teksten mer brukervennlig. Ny kontrakt med operatør for Sjursøya containerterminal trer i kraft , noe som får betydning for HAVs priser og forretningsvilkår, særlig når det gjelder bryggevederlag og krantjenester. Det er derfor nødvendig å publisere en revidert versjon allerede , der følgende endringer innarbeides: Kapittel VII Vederlag av varer Referanser, bestemmelser og priser som gjelder bryggevederlag tas ut. Denne betalingsordningen har de senere år i all hovedsak vært knyttet til Ormsund containerterminal, og kan derfor fjernes når den nye terminalkontrakten trer i kraft. Det er likevel nødvendig å opprettholde en pris for overliggende varer, som føyes til prisene for lagring i kapittel IX. (Se også omtalen av endringer i kapittel IX under). Kapittel VIII Bortleie og bruk av kran Alle referanser, bestemmelser og priser som gjelder containerkraner og RTG-kraner tas Side7

8 Oslo Havn KF Side: 3 ut. I tillegg omarbeides vilkårene for bestilling, plikter og ansvar ved leie av HAVs kraner utenom containerterminalen til å samsvare med den nye terminalkontrakten. Priser for leie av HAVs fire svingkraner utenom containerterminalen tilpasses med siktemål å unngå at havnebrukerne påføres kostnadsøkning ut over hva som er varslet. Kapittel IX Lagring og utleie Blant prisene for lagring innføres en ny pris for overliggende varer, dvs. varer som ligger på kaier og arealer ut over friperiodene for vare- og godsvederlag. Prisen settes til kr 7 pr. kvm. pr. arbeidsdag, som tilsvarer grunnprisen i bryggevederlagsordningen som avvikles. Kapittel X Bruk av havneområdet til sjøuavhengig trafikk Referanse til bestemmelsene for bryggevederlag erstattes av en referanse til bestemmelsene om lagring. Det er behov for en nøyere gjennomgang av praktiske rutiner og juridiske forhold rundt bestilling og bruk av kraner utenom containerterminalen, før endelig utarbeidelse av nye vilkår fra 1. februar Havnedirektøren vurderer det hensiktsmessig å publisere priser og vilkår som skal gjelde fra 1. januar 2015 på rutinemessig måte. Samtidig orienteres havnebrukerne om at en revidert utgave av vilkårene vil gjelde fra 1. februar Havnedirektørens forslag til vedtak: Havnestyret vedtar det framlagte forslaget til Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar Havnestyret gir administrasjonen fullmakt til å tilpasse vilkårene fra 1. februar 2015, i samsvar med innføringen av ny operatørkontrakt for Sjursøya containerterminal. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Solveig Eikeland Administrasjonsdirektør Vedlegg: 1 Informasjon til havnebrukerne 2 Priser og forretningsvilkår for forslag Side8

9 Oslo kommune Oslo Havn KF Informasjonsskriv Dato: Informasjon til havnebrukerne om planlagte justeringer i Oslo Havn KFs tariffpriser fra 1. januar 2015 Oslo havnestyre har i forbindelse med behandlingen av budsjett for Oslo Havn KF 2015 vedtatt rammer for justering av tariffprisene fra 1. januar Detaljene i neste års prisliste vil bli utarbeidet på grunnlag av disse rammene og vedtas av havnestyret i oktober i år. Publisering av Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2015 vil skje ca. 1. november Vi ønsker allerede nå å informere havnebrukerne om planlagte endringer i neste års prisliste. Nedenfor er de planlagte prisendringene: For hjemmehørende fartøyer vil satsene på kaileie øke med 10,0 %, mens satsene på sjøvederlag senkes med 2,5 %. På denne måten legges en noe større del av betalingen på kaileie, mens samlet innbetaling fra fartøygruppen blir uendret. Passasjervederlag for lokalpassasjerer endres ikke. ISPS gebyr for cruisepassasjerer reduseres med 31 %. Avfallsgebyr reduseres med 22 % for cruiseskip, og økes med 8 % for andre skip i ordinær trafikk. Andre priser økes med 3 %. Justering av enkeltpriser kan på grunn av avrunding avvike noe fra den generelle prisøkningen på 3 %. Spesielt gjelder dette passasjervederlaget for utenrikspassasjerer, der enhetsprisen justeres fra kr 2,60 til kr 2,70, en økning på 3,8 %. I gjennomsnitt økes tariffprisene med 1,4 %. Tabellen på neste side viser rammene for prosentvise prisjusteringer, fordelt etter kapittelinndelingen i Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF. Prosentsatsene i tabellen er gjennomsnittlige justeringer for hver prisgruppe. Det vil si at justering av enkeltpriser innen hver gruppe kan komme til å avvike noe fra prosentsatsene i tabellen. Vesentlige endringer i forutsetningene som er lagt til grunn i budsjettbehandlingen, eller andre uforutsette forhold, vil kunne føre til endringer i priser og vilkår utover de vedtatte rammene. Side 1 av 2 Oslo Havn KF Postadresse: Telefon: DNB: Postboks 230 Sentrum Telefaks: Org.nr.: MVA 0103 OSLO Besøksadresse: Epost: Akershusstranda 19, Skur 38 NS-EN ISO 14001:2204 Side9

10 Kapittel i prisliste Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF planlagte prisendringer fra 2014 til 2015 II b) Kaivederlag ordinær skipstrafikk 3,0 % III b) Kaileie hjemmehørende fartøy 10,0 % III c) Sjøvederlag hjemmehørende fartøy 2,5% IV Vannleveranser til skip 3,0 % V Skipsrenovasjon 17,5% VI a) Passasjervederlag fergetrafikk 3,8 % VI b) ISPS gebyr/passasjervederlag cruise 26,8% VI c) Snuhavnvederlag cruise 0,0 % VI d) Passasjervederlag lokaltrafikk 0,0 % VII a) Varevederlag for lossing/lasting 3,0 % VII b) Bryggevederlag overliggende varer 3,0 % VIII Krantjenester 3,0 % IX a) Lagring av varer og utstyr 3,0 % IX b) Utleie arealer 3,0 % IX b) Utleie lokaler 3,0 % IX c) Utleie parkeringsplasser 3,0 % X Sjøuavhengig trafikk 3,0 % XI Diverse tjenester, utleie av utstyr, etc. 3,0 % Totalt 1,4 % Side 2 av 2 Side10

11 Utkast Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2015 Forretningsvilkårene gjelder for Oslo havn og Oslo kommunes sjøområde. Bestemmelser som avviker fra herværende vilkår kan kun gjøres gjeldene såfremt de er eksplisitt og skriftlig avtalt med Oslo Havn KF. Vilkårene er også tilgjengelig i engelsk utgave. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom norsk og engelsk utgave, er den norske utgave gjeldende. For andre bestemmelser som kan være av betydning for brukere av Oslo havn henvises til Oslo Havn KFs internettsider Det tas forbehold om trykkfeil. 2 Side11

12 Utkast Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra Innhold: I. Opplysningsplikt og betaling... 4 II. Vederlag av fartøy i ordinær trafikk... 4 III. Vederlag av fartøy hjemmehørende i Oslo havn... 6 IV. Vannleveranser til skip mv V. Skipsrenovasjon... 8 VI. Vederlag av passasjerer og passasjerbiler, ISPS-gebyr mv VII. Vederlag av varer VIII. Bortleie og bruk av kran IX. Lagring og utleie X. Bruk av havneområdet til sjøuavhengig trafikk XI. Diverse tjenester, utleie av utstyr m.m XII. Oslo havns områdeinndeling XIII. Kontaktinformasjon Side12

13 Utkast Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra I. Opplysningsplikt og betaling Brukere av Oslo havn har plikt til å avgi opplysninger som er nødvendige til bruk ved trafikk-overvåkning, føring av statistikk og beregning av gebyrer og vederlag. Dersom annet ikke er angitt i de følgende kapitler, eller uttrykkelig avtalt med Oslo Havn KF, skal betaling av gebyrer og vederlag skje etter faktura utstedt med 30 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling svares morarenter etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. Skyldig gebyr eller vederlag er tvangsgrunnlag for utlegg. Oslo Havn KF kan kreve at havnebrukere stiller økonomisk sikkerhet for betaling av gebyrer og vederlag. Utførte oppdrag, ytelser og tiltak som ikke er beskrevet i de følgende kapitler blir fakturert med påløpte kostnader eller etter avtale. Dette gjelder også ytelser og tiltak iverksatt av Oslo Havn KF ut fra miljø- eller sikkerhetshensyn. Så fremt det kan dokumenteres at det som følge av feil i grunnlagsopplysningene er betalt for mye i gebyr eller vederlag, kan regulering finne sted etter påkrav overfor Oslo Havn KF, dog ikke senere enn 3 måneder fra betalingsdato. Oslo Havn KF kan, når særlige grunner foreligger, nedsette eller ettergi påløpt gebyr eller vederlag. Alle priser angitt i dette dokumentet er oppgitt i norske kroner (NOK) eksklusive MVA. II. Vederlag av fartøy i ordinær trafikk a) Generelt Fartøyer som anløper Oslo havn og benytter offentlig kai skal betale kaivederlag. Vederlaget beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets målebrev i henhold til Den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer av Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av Oslo Havn KF basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy. For norske eller utenlandske orlogsfartøyer hvor BT ikke fremgår av målebrevet, settes beregningsgrunnlaget til to tredjedeler av deplasementet på konststruksjonsvannlinjeplanet. Kaivederlaget er fartøyets betaling for bruk av havna og Oslo Havn KFs kaier, og svares pr. døgn liggetid. Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Liggetid under 24 timer betales med kaivederlag for ett døgn, deretter betales for hver påbegynt periode på 12 timer. For fartøy som benytter Oslo Havn KFs ankerplasser eller fortøyer utenpå et annet fartøy som ligger ved offentlig kai, betales kaivederlag med en tredjedel av ordinær sats etter avsnitt II b). 4 Side13

14 Utkast Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra Med rute menes i disse vilkår trafikk med ett eller flere fartøy som anløper faste havner til bestemte tider året rundt og er åpen for passasjerer og/eller last for allmennheten. Ruteplanene skal godkjennes av Oslo Havn KF. b) Satser og rabatter Følgende regulativ gjelder: Pris pr. døgn Akkumulert Beløp For de første 1000 BT, pr. BT... 1,094 For de første 1000 BT For de neste 3000 BT, pr. BT...0,684 For de første 4000 BT For alt over 4000 BT, pr. BT...0,546 Minstepris pr. døgn liggetid...656,00 Eksempler på utregning: Kaivederlag ved et anløp av fartøy som ikke går i rute, liggetid ett døgn eller mindre: Fartøystørrelse 1500 BT: kaivederlag = ( ) x 0,684 = kr Fartøystørrelse 8000 BT: kaivederlag = ( ) x 0,546 = kr Det gis følgende rabatter: For fartøy i rute settes satsene ned med 30 %. For gods- og passasjerferger i utenriks rutefart settes satsene ned med 62 %. For cruiseskip som anløper utenom hovedsesongen settes satsene ned med 60 %. Hovedsesongen for cruiseanløp regnes f.o.m. 1. mai t.o.m. 30. september. For cruiseskip med anløp innenfor hovedsesongen settes satsene ned med 20 % f.o.m. sjette anløp av skip fra ett og samme rederi (opererer under samme varemerke) innenfor denne perioden. For skip registrert i ESI (Environmental Ship Index) med en totalscore fra 25 til 50 poeng settes satsene ned med 20 %. For skip med en totalscore på 50 eller mer settes satsene ned med 40 %. Rabatten gis kun for anløp innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode og der ESI-registreringen fremgår av anløpets forhåndsmelding. Rabattene ovenfor kan kombineres og beregnes hver for seg på grunnlag av regulativet ovenfor. Samlet kan rabattene ikke overstige 62 %. c) Fritak Unntatt fra plikt til å betale kaivederlag er: Skolesip når disse ikke driver kommersiell virksomhet. Bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting. Havnepolitiets og brannvesenets fartøyer. Fartøyer som betaler kaileie etter III b). 5 Side14

15 Utkast Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra III. Vederlag av fartøy hjemmehørende i Oslo havn a) Generelt Fartøyer som hovedsakelig brukes innen Oslo kommunes sjøområde betaler etter søknad om kaiplass kaileie og sjøvederlag for sin bruk av havnen og sjøarealet. Kaileie og sjøvederlag beregnes for hele måneder. Kaiplass skal sies opp skriftlig med minst 1 ukes frist. Det må betales for kaiplass som ikke er sagt opp i rett tid. Hjemmehørende fartøyer av enhver størrelse som fører passasjerer og andre hjemmehørende fartøyer med største lengde 24 meters eller mer, som ikke er tildelt fast kaiplass ved Oslo Havn KFs kaier betaler ½ sjøvederlag iht. punkt III c). Hvis foretakets kaier anløpes, betales i tillegg kaivederlag iht. pkt. II b) for den enkelte tur. b) Kaileie Kaileien er betaling for bruk av offentlig kai og beregnes på grunnlag av fartøyets største lengde i meter. Følgende regulativ gjelder: Pris pr. meter fartøylengde pr. mnd. Kaiplasser i områdene Kaiplasser i andre områder (Oslo havns områdeinndeling går fram av kapittel XII). c) Sjøvederlag Sjøvederlaget er betaling for bruk av Oslo havns maritime infrastruktur og beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje (BT). Følgende regulativ gjelder: Pris pr. mnd. Fartøyer opp til 10 BT Fartøyer fra 11 til 25 BT Fartøyer fra 26 til 50 BT Fartøyer fra 51 til 100 BT Fartøyer fra 101 til 200 BT Fartøyer fra 201 til 300 BT Fartøyer fra 301 til 500 BT Fartøyer fra 501 til 1000 BT Tillegg pr. ytterligere 500 BT Fartøyer med fast kaiplass ved offentlig kai betaler i lavsesong halv pris. Med lavsesong menes her måneder der fartøyet har 5 eller færre turer i farvannet. d) Fritak Unntatt fra plikt til å betale kaileie og sjøvederlag er: Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet. Havnepolitiets og brannvesenets fartøyer. Kongeskipet Norge. 6 Side15

16 Utkast Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra IV. Vannleveranser til skip mv. Ordinære priser: Til skip og vannbåter mv. etter målt kvantum enten gjennom måler eller ved påfylling av en på forhånd peilet tank av bestemt innhold, pr. m 3 :... kr 16,50 Minstepris pr. levering... kr 640,00 Ved levering av vann utenom ordinær arbeidstid blir vannfyllerens overtidstillegg belastet mottakeren gjennom tillegg på regningen: Overtid mandag fredag fra kl og lørdag kl , pr. time... kr 275,00 Annen overtid, pr. time... kr 545,00 Bestillinger innkommet før kl på vanlige hverdager kan i alminnelighet påregnes utført uten overtidsberegning med mindre rekvirenten uttrykkelig krever leveransen utført utenom ordinær arbeidstid. Bestilling av vann for levering på lørdager, søn- og helligdager må skje senest kl på fredager eller siste ordinære virkedag før helligdag. Bestillingen er bindende, og det beregnes i alle tilfeller minstepris pluss eventuell overtidsbetaling etter tariff. Hjemmehørende fartøyer: Til skip som har tillatelse til å fylle med egne slanger (gjelder rutegående fartøyer i rute innenfor Drøbak og slepebåter hjemmehørende i Oslo havn. Gjelder også charterbåter.), pr. mnd.:... kr 168,00 Til spyling av dekk med skipenes egne slanger, pr. mnd:... kr 168,00 Inntil 15 dager belastes som halv måned. Fra 16 til 30 dager belastes som 1 måned. Deretter regnes hele måneder. Bil- og passasjerferger: Til bil- og passasjerferger når tilkobling og fylling utføres av rederiets folk, pr. m 3 :... kr 10,90 Skoleskip: Gratis vann. 7 Side16

17 Utkast Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra V. Skipsrenovasjon I henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (FOR nr. 931) kapittel 20, har Oslo Havn KF etablert mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip. Detaljert informasjon om mottaks-ordningen, rapporteringsskjemaer mv. finnes på Oslo Havn KFs internettsider Oljeavfall, lasterester og kloakk: Oslo Havn KFs trafikksentral vil formidle kontakt med firma som kan motta oljeavfall, lasterester og kloakk fra skip. For at disse avfallsfraksjoner skal kunne mottas må fartøyet ha overholdt meldeplikten beskrevet i forskriftens 7, og skipet må ligge ved en kai der mottak av slikt avfall er sikkerhetsmessig og praktisk gjennomførbart. Betaling for mottak av oljeavfall, lasterester og kloakk beregnes i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av type og mengde som leveres, samt leveringstidspunkt. Betalingen oppkreves av avfallsfirmaet. Søppel: Søppel avleveres i avfallscontainere, som er plassert i havnen. Farlig avfall kan kun leveres ved spesielle mottaksstasjoner. Mottak av søppel dekkes av avfallsgebyret som betales til Oslo Havn KF. Avfallsgebyr: Avfallsgebyr skal betales av alle fartøyer i ordinær trafikk som anløper offentlig kai, uavhengig av om det leveres avfall fra skipet til avfallsordningen. Fritidsbåter som ikke betaler kaivederlag omfattes ikke av ordningen og skal ikke betale gebyr. Gebyret beregnes på grunnlag av antall personer som skipet har til latelse til å transportere (besetningsmedlemmer pluss passasjerer), eller på grunnlag av skipets brutto-tonnasje. Gebyr pr. anløp: Cruiseskip og passasjerferger i utenriksfart, pr. person:... kr 7,00 Andre fartøyer i ordinær trafikk, pr. BT:... kr 0,09 Minste avfallsgebyr er kr. 100,00 pr. anløp. For liggetid utover to døgn beregnes et tillegg på 50 % pr. døgn i søppelgebyret. Når fartøyets siste anløpshavn før Oslo er utenfor Nord-Europa betales et tillegg på 50 %. Som nord-europeiske havner regnes her europeiske havner nord for 48. breddegrad. Det kan kreves tilleggsgebyr dersom fartøyet ønsker å levere større mengder enn hva som anses rimelig i forhold til skipets størrelse, normale drift og seilingstid siden forrige anløpshavn. Tilleggsgebyr kan også innkreves dersom fartøyet ikke har overholdt meldeplikten beskrevet i forskriftens 7. Det kan gis fradrag i eller bortfall av gebyr dersom det kan dokumenteres at avfall fra skipet leveres fast i en annen havn, eller andre særlige hensyn tilsier det. 8 Side17

18 Utkast Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra Avfallsgebyret oppkreves av Oslo Havn KF og faktureres sammen med kaivederlaget. For orlogsfartøyer beregnes gebyret i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av type og mengde avfall som leveres, samt leveringstidspunkt. I slike tilfelle oppkreves gebyret av avfallsfirmaet. Spesielt for cruiseskip: Når cruiseskip leverer søppel kildesortert i minst 3 resirkulerbare fraksjoner, og dette bekreftes skriftlig av avfallsfirmaet, nedsettes gebyret med 40 %. For cruiseskip dekker avfallsgebyret i tillegg leveranse av oljeholdig flytende avfall når leveransen kan finne sted innenfor normal arbeidstid, dvs. på hverdager fra Det kan leveres oljeholdig avfall i rimelige mengder, som defineres som den mengde som har oppstått i skipet ved normal drift siden siste anløpshavn før Oslo, dog maksimalt 5 m 3. Levering utenom normal arbeidstid eller utover rimelig mengde vil medføre et tilleggsgebyr som beregnes i hvert enkelt tilfelle, for dekning av tilleggskostnadene. VI. Vederlag av passasjerer og passasjerbiler, ISPS-gebyr mv. a) Vederlag av passasjerer, passasjerbiler og busser i utenriks fergetrafikk For ankommende og utreisende passasjerer, passasjerbiler og busser i utenriks fergetrafikk skal rederiet svare vederlag til Oslo Havn KF etter følgende regulativ: Passasjerer, så vel barn som voksne, pr person... 2,70 Passasjerbiler, pr. stk ,70 Busser, pr. stk... 21,40 Pris Bestemmelsene om rabatt for rettidig innrapportering av vareopplysninger i avsnitt VII a) gjelder tilsvarende for opplysninger om passasjerer m.v. som rapporteres sammen med vareopplysninger. b) Sikkerhetsgebyr (ISPS) og vederlag av cruisepassasjerer Når Oslo Havn KF forestår adgangskontroll til inngjerdet område for cruiseskip og andre passasjerskip påløper sikkerhetsgebyr (ISPS) og passasjervederlag. Når Oslo Havn KF ikke forestår slik adgangs-kontroll påløper kun passasjervederlaget. Sikkerhetsgebyr (ISPS) svares pr. døgn liggetid. Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Liggetid under 24 timer betales med gebyr for ett døgn, deretter betales for hver påbegynt periode på 12 timer. 9 Side18

19 Utkast Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra Følgende regulativ gjelder: Sikkerhetsgebyr (ISPS), pr. person pr. døgn... 12,40 Passasjervederlag, pr. person pr. anløp... 2,70 Minste sikkerhetsgebyr (ISPS) pr. anl. pr. døgn ,00 Dersom påløpte kostnader til adgangskontroll ved et anløp i urimelig grad overstiger samlet beregnet gebyrbeløp kan det kreves tilleggsgebyr for inndekning av dokumenterte kostnader. Pris Gebyr/vederlag beregnes på grunnlag av antall passasjerer i transitt, samt iland- og ombordstigende passasjerer. Ved bruk av inspeksjonsbåt som følge av ønske fra skipet eller pga. forhøyet sikkerhetsnivå betales et vederlag på kr 1 500,- pr. time. c) Snuhavnsvederlag Når cruisepassasjerer begynner eller avslutter sitt cruise i Oslo betales snuhavnsvederlag, som kommer i tillegg til sikkerhetsgebyr (ISPS). Vederlaget fastsettes i avtale med skipets megler/agent. d) Vederlag av passasjerer i lokaltrafikk For båtpassasjerer i lokaltrafikk, der båtreisen begynner eller slutter ved en av Oslo Havn KFs kaier eller brygger, betales et vederlag på kr. 0,50 pr. passasjerer. For passasjerer med tur- og charterbåter kreves vederlaget inn kun i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 30. september. VII. Vederlag av varer a) Vederlag av varer som losses eller lastes Varevederlaget er varens betaling for bruk av kaier og arealer og betales av alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen og som føres over Oslo Havn KFs kaier. Vederlaget dekker lagring av varer på kommunale kaier og arealer, eller innretninger knyttet til disse, inntil 48 timer etter endt utlossing av skip eller inntil 7 dager før lastingen av skipet tar til. Havneadministrasjonen kan innrømme inntil en arbeidsuke fri tid for større lastepartier. Beregningsgrunnlaget er varens vekt i metriske tonn 10 Side19

20 Utkast Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra Regulativ varevederlag: Varegrupperingen refererer seg til EU-kommisjonens rådsdirektiv 95/64/EF av 8. desember Denne varegrupperingen bygger på varenomenklaturen NST/R. Prisene er angitt i kr pr. tonn der annet ikke er oppgitt. Følgende regulativ gjelder: Varegruppe Varenavn Pris Varer i containere, pr. container 1) 162,00 Varer på veigående ro/ro-enheter, pr. enhet 2) 132,00 1 Korn 5,85 4 Tre og kork 6,60 6A Dyrefôr, melasse (Tolltariffens og 23) 5,85 10 Petroleumsprodukter 6,10 11A Avfall og skrap av jern eller stål etc. (Tolltariffens 72.04) 7,80 13 Råvarer og halvfabrikata av metall 7,80 14 Sement, kalk, bearbeidede bygningsmaterialer 5,15 15 Råmineraler og bearbeidede mineraler 4,90 15A Mudrings-/dumpingmasse 3) 2,30 16 Natur- og kunstgjødsel 5,75 18A Bioetanol (Tolltariffens 22.07) og biodiesel ( Tolltariffens 38.24) 6,10 20A Motorkjøretøyer, inkludert traktorer 57,80 Varer som ikke er spesifisert ovenfor 11,95 1) Gjelder varer i containere av minst 20 størrelse, som kan løftes om bord i eller i land fra skipet som frakter dem til sjøs, uansett varens art og mengde (jf. rådsdirektiv 95/64/EF, vedlegg I og vedlegg II). Gjelder ikke swap bodies. 2) Gjelder varer som fraktes på bil, vogntog, henger, semitrailer o.l. enheter, uansett varens art og mengde. Gjelder ikke varer i containere på chassis, slave eller lignende enheter som ikke er veigående. 3) Dette gjelder ikke godkjente fyllmasser til Oslo Havn KFs utfyllinger i sjøen. Fritak: Fritatt for varevederlag er: passasjerers bagasje proviant, olje og skipsfornødenheter som innlastes til fartøyets eget behov containere, paller o.l. som ikke er handelsvare Varer som ankommer sjøverts for sjøverts eksport til utlandet, er fritatt for innenriks varevederlag. Varer importert sjøverts, som videreforsendes sjøverts til innenriks sted innen 3 måneder etter ankomst og det dokumenteres at det er betalt varevederlag ved inngående transport, er fritatt for innenriks varevederlag. Petroleumsprodukter som ankommer Oslo havn med skip fra kysten, er fritatt for utgående innenriks varevederlag når varen leveres til bunkring av skip i Oslo havn eller andre havner eller fly og fraktes fra Sjursøya med bunkringsbåt eller lignende. 11 Side20

21 Utkast Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra Oppkrevingsbestemmelser: Varevederlag for inngående varer påhviler varemottaker. For utgående varer påhviler vederlaget vareavsender. Vederlaget oppkreves av fartøyets ekspeditør eller fører etter faktura fra Oslo Havn KF. Fartøyets ekspeditør kan han gjøres ansvarlig for vederlagsbeløpet. Ekspeditører som krever inn varevederlag for Oslo Havn KF gis en oppkrevingsgodtgjørelse på 10 %. Godsopplysninger innrapporteres ved hjelp a blankett Melding til Oslo Havn KF om passasjerer og lossing/lasting av gods, eller elektronisk etter avtale. Blankett og veiledning til utfylling fås ved henvendelse til Oslo Havn KF. Det gis en rabatt på 2 % betinget av at godsmeldingen er mottatt av foretakets distriktskontor innen 7 arbeidsdager fra skipets avgang. For skip med avgang i perioden f.o.m. 16. juni t.o.m. 31. august er det tilstrekkelig at melding er mottatt 2 uker etter skipets avgang. b) Bryggevederlag av overliggende varer Varer som henlegges på Oslo Havn KFs kaier eller i skur, skal hurtigst mulig bringes bort med mindre Oslo Havn KF finner å kunne tillate at de blir liggende Av varer som blir liggende over 2 arbeidsdager etter endt utlossing betales bryggevederlag av overliggende varer til havnekassen for hvert døgn eller del av døgn etter nedenstående takster. Det samme gjelder også for varer som avlesses på kai eller i vareskur tidligere enn 7 arbeidsdager før fartøyet begynner å laste. Bryggevederlag skal også betales av tomme containere. Gjeldende grunnsatser er: Containere, pr. TEU 1)... kr 100,00 Andre varer på areal, pr. m 2... kr 6,80 Varer i skur, pr. m 2... kr 13,60 1) 1 TEU er én 20-fots enhet Pr. arbeidsdag betales: T.o.m. 8. dag før skipet laster... 1 x grunnsats dag før skipet laster... intet vederlag Laste/lossedag... intet vederlag dag etter skipet har losset... intet vederlag dag etter skipet har losset... 1 x grunnsats F.o.m. 6. dag etter skipet har losset... 2 x grunnsats Minste bryggevederlag av varer betales med kr. 50,-. For julaften, nyttårsaften, lørdager, søn- og helligdager, 1. og 17.mai betales ikke denne vederlag. Ekspeditører som leverer vederlagspliktig vare uten at vederlaget er betalt, gjøres ansvarlig for beløpet. 12 Side21

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

2015 Ferge og trafikkhavn

2015 Ferge og trafikkhavn 2015 Ferge og trafikkhavn Vederlag og gebyrer for Horten havn Horten havnevesen 01.01.2015 HORTEN HAVNEVESEN Telefon: 33 08 64 00 E-post: postmottak@hortenhavn.no Postadresse: Postboks 167, 3192 Horten

Detaljer

FORSLAG www.drammenhavn.no

FORSLAG www.drammenhavn.no Priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2014 FORSLAG www.drammenhavn.no 1 Drammen havn Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2011 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no Versjon 4 (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2009 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN Gjeldende fra 01.01.08 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. GENERELLE BESTEMMELSER 5 1.1 Hjemmel 5 1.2 Formål 5 1.3 Avgiftsområdet 5 1.4 Avgiftsarter 6 1.5 Tjenester og vederlag

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER 2014 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Foto: Petter Solheim Side 1 av 12 INNHOLD Vilkår for bruk av BOHs infrastruktur og tjenestetilbud

Detaljer

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 Priser for bruk av Kristiansand Havn KF sine kaier, arealer og tjenester Anløpsavgift Prisliste og havneavgifter for Kristiansand Havn KF for perioden 01.01.14-31.12.14 i

Detaljer

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014 FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2014 NRK-Sjøkurs i Brønnøysund 11.07.2013 Fotograf: Per Åge Rodahl - 1 - INFORMASJON

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2015, revidert 15.12.14, PS-14/195 (14/2790) Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 04.12.2014 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. V 77/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Dato: 10.10.2008 Saksnummer: 2008/306 SAK: Revisjon av forskrift

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 05.12.2013 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Hotel Kämp møterom «Paavo Nurmi» Møtetid: 18.09.2013 kl. 09.00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN

HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN 1 HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN KORT OM LANDSTRØM I OSLO HAVN Strøm fra lavspentnettet på land til mindre båter benyttes daglig i Oslo havn. Levering av

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 31.01.2013 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

Mandag 21. oktober 08:00

Mandag 21. oktober 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 19.03.2015 kl. 16:00 OBS! OBS! Det serveres et måltid varmmat i kantinen i 1. etg, skur 38, fra kl. 15.30. Forfall

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF Hst- sak 13. mars 2014 Årsberetning 2013 Oslo Havn KF 1 STYRETS BERETNING... 3 1.1 Overordnede målsetninger, prioriteringer og tiltak... 3 1.2 Utfordringer og fokusområder fremover...

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

Kontroll med utbetalingene?

Kontroll med utbetalingene? Kontroll med utbetalingene? Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører Revisjonsrapport 25.01.11 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger...

Detaljer