1. Ekstreme verdier i høy eller lav retning er sjekket manuelt (antallet er valgt ut fra inspeksjon av data).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Ekstreme verdier i høy eller lav retning er sjekket manuelt (antallet er valgt ut fra inspeksjon av data)."

Transkript

1 4 DATA 4.1 Bearbeiding av data En rask gjennomgang av den kodede SPSS-fila som ble levert fra allup tyder på at den optiske kodingen i en del tilfeller har hatt problemer med å lese tall fra spørreskjemaene. Dette kommer særlig klart frem når det fremkommer merkelige data på enkelte av variablene. For eksempel der hvor en husholdning bruker 1200 favner ved per år, reiser tre ganger rundt ekvator på en uke eller bor i en bolig som er 2 m 2 eller m 2. Årsakene til disse verdiene er flere. For det første har den optiske lesningen vært mangelfull (for eksempel har skillelinjen mellom boksene i en del tilfeller blitt lest som et ettall ). For det andre er en del av de utfylte tallene vanskelige å lese (selv manuelt). For det tredje kan tall være fylt inn feil (for eksempel er det anvendt desimaler selv om vi har bedt om hele tall). Endelig kan det være rene misforståelser ved utfyllingen. For å bøte på dette har vi sett oss nødt til å sjekke en del spørreskjema manuelt (dette gjelder bare der hvor respondentene har fylt inn tall). Vi har gått frem på følgende måte: 1. Ekstreme verdier i høy eller lav retning er sjekket manuelt (antallet er valgt ut fra inspeksjon av data). 2. Et tilsvarende antall respondenter fra de med normale / akseptable verdier er trukket tilfeldig og sjekket manuelt. Utvalget av disse respondentene har blitt foretatt ved terningkast. I de tilfeller hvor vi har rettet feil i den tilsendte SPSS-fila har vi oppgitt det ved behandlingen av den enkelte variabel (id. nummeret er angitt). Der hvor de ekstreme verdiene faktisk er oppgitt riktig, har vi latt disse stå. Vi har imidlertid i enkelte tilfeller utelatt dem fra analysene. I de tilfeller er det oppgitt ved beregningene (kapittel 5). 109

2 SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-slo Den overnevnte metode for sjekking av skjema førte til at svært mange feil ble avdekket. Vi besluttet derfor å sjekke manuelt alle spørsmål hvor respondentene har angitt tall (og ikke avkryssing i bokser, som ser ut til å være uproblematisk for den optiske lesningen) manuelt. Dette gjelder spm: 2, 4, 5, 6, 12, 15, 19, 22, 23 og 24. De øvrige spørsmålene er avlesning av bokser og det ser ut til å ha gått greit Vi har følgende kommentarer til den manuelle sjekkingen: - Det er antagelig lagt inn en feil slik at de som har krysset av nei på spm.13 ikke har fått registrert energiforbrukstall (det forklarer hvorfor tilsynelatende bare 30 prosent hadde angitt energiforbruk ved første gangs analyse). - Det er ikke gitt muligheter for koding både med arbeidsreiser og studiereiser ( kodingssperre ). - Mange i samme boligområde (for eksempel Holmlia) har angitt både el-forbruk og fjernvarmeforbruk. Deretter har mange sagt kollektiv avregning og mange i samme område (med sammenliknbare forbrukstall) krysset av på ikke fellesregning. Hva er riktig her. Vi antar at de har individuell avlesning av fjernvarme (kronebeløp for de fleste) siden de oppgir nøyaktige tall og tallet varierer mellom husholdningen (for eksempel 7110 kwh el og 6204 kr fjernvarme, se også ). Hva skal så dette fellesforbruket være? Mange har latt være å angi elforbruk. Kan det være felles? En del har nok forvekslet a-konto innbetaling med fellesutgifter. Alt tyder på at husholdningene på Holmlia får en regning (fra borettslaget/strømleverandør) på individuelt forbruk av el og fjernvarme (mange har krysset av her på nei på spm.16). - Feilkoding av tall har mange ulike former: (i) skillelinjen mellom boksene har blitt lest som 1, (ii) 0 har blitt lest som et tall, (iii) vanskelige tall å lese, (iv) uforståelige feilkodinger, (v) oppføring av tall utenfor rutene. - Den optiske lesningen har i enkelte tilfeller registrert at det er klusset over og ført på nytt et annet sted, andre ganger har den ikke registrert dette. - Skjemaene fra respondentene er omkodet til (bakgrunnen for dette er at allup feilaktig hadde gitt disse husholdningen, på Holmlia, grunnkrets 3204, mens det riktige skal være Har rünerløkka fellesfyring med fyringsolje? De fleste skriver nei, men en del oppgir olje og fellesavregning (spm.16). - Mange har angitt at de nylig har flyttet inn i den boligen de bor i og derfor ikke vet forbruket per år. - Der hvor respondenten har angitt 0 har det blitt mye tull. - Skjema mangler (ligger på SPSS-fil). - I Sandvika har mange fjernvarme inkludert i husleie. I grunnkrets 1409 har mange oppgitt at de bruker fjernvarme men ikke angitt noen sum (noen oppgir at de har kollektiv avregning mens andre sier individuelt). Imidlertid har noen oppgitt kwh fjernvarme så de får vel en individuell avregning. - I Sandvika grunnkrets 1417 har de nok ikke fjernvarme eller kollektiv avregning (se ) oppgir at de har felles varmtvann i sameie. - Silkestrå (5503) er fjernvarmeområde med tydeligvis individuell avregning på fjernvarme (503001) oppgir at ukjent hvor stor andel av borettslagets forbruk jeg har. Den neste respondenten (503026) vet derimot hvor mange kroner vedkommende bruker (10000 kr) oppgir at fjernvarme er inkludert i husleien. Måles ikke per leilighet. Det er liten tvil om at husholdingene får individuell avregning når oppgir el:1200 kr og fjernvarme: 6984 kr. - Vålerenga (2704) er område uten fjernvarme og felles energiregninger. - Vålerenga (2705) har felles oljefyring (sentralvarme) med kollektiv regning? tyder på det, men tyder ikke på det. Heller ikke tyder på noe kollektiv oppvarmingssystem i dette området. Se for øvrig som oppgir nøyaktige beløp for strøm og fyringsolje og krysser av på kollektiv avregning. Det tyder på at de får regning på sitt beløp? - På Vålerenga (2705) har oppgitt varmepumpe. En annen (705132) har oppgitt fjernvarme har på sin side oppgitt fyringsolje. Hmmm - Skjema mangler for Bor i en 8 m 2 bolig? - Hovseter (4910) har sannsynligvis ingen felles energibruk var ikke lagt inn på SPSS-fil. Vi la den inn manuelt. mråde, husholdningstype og grunnkrets? - To skjema var unummererte. Disse har vi gitt nummer 1 og 2. Er det mulig å finne ut hvem disse er? 110

3 Data 4.2 Hvor mange og hvem har svart? I alt ble sendt ut spørreskjema til 2477 husholdninger i de åtte boligområdene, med i gjennomsnitt 300 husholdninger per boligområde. 56 I alt 941 respondenter besvarte og returnerte spørreskjemaet 57, mens 104 kom i retur. Det gir en svarprosent på 40 prosent (39,7). De innkomne skjemaene fordeler seg mellom de åtte boligområdene som vist i tabellen under. Antall grønne familier på hvert sted er også vist i tabellen. Tabell 4.1 Fordeling av respondentene mellom boligområdene og type husholdning. Boligområde rønn familie rdinær familie Øko-team Total Bjørndalen rünerløkka Holmlia Hovseter Rykkinn Sandvika Silkestrå Vålerenga Totalt Populasjon og utvalg Vi skal i dette kapittelet se nærmere på hvordan vårt utvalg stemmer overens med den populasjonen vi har i hvert boligområde. Dette er vist i tabellene på de neste sidene. 56 Vårt mål var å sende ut 2496 skjema (hvorav 286 til rønne familier). Så viste det seg at et område var så lite at vi ikke fikk fylt kvoten. Dette var 3316 på Bjørndalen. Alternativet var å trekke 18 husstander fra det "hybride" området 3310 på Bjørndalen. Det ble bestemt å ikke gjøre dette. 57 To respondenter sendte inn skjema uten av det var påført identifikasjonsnummer. Da det ikke er mulig å finne ut hvor disse kommer fra (boligområde og familietype) er disse to utelatt fra analysene. 111

4 SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-slo populasjon, de ordinære, de grønne og samlet utvalg Boligområde Sex N Alder Personlig bruttoinntekt (1000 kroner) < K A > > Bjørndalen P 50,2 5,0 16,6 32,2 29,8 10,9 3,7 1, ,3 3,3 16,7 50,0 16,7 16,7 0,0 20,0 60,0 0,0 20,0 0,0 42,5 3,4 2,8 4,7 25,5 38,7 16,0 8,5 3,8 7,8 6,9 32,4 26,5 9,8 16,7 U 42,0 3,4 2,7 4,5 25,0 39,3 16,1 8,9 3,6 7,5 7,5 33,6 25,2 10,3 15,9 rünerløkka P 47,1 0,9 33,6 36,4 14,2 9,1 1,5 4, ,6 1,7 34,5 41,4 13,8 10,3 14,3 7,1 39,3 32,1 3,6 3,6 50,5 1,8 25,3 46,3 13,7 8,4 2,1 4,2 16,1 22,6 21,5 19,4 14,0 6,5 U 52,4 1,8 27,4 45,2 13,7 8,9 1,6 3,2 15,7 19,0 25,6 22,3 11,6 5,8 Holmlia P 51,8 4,3 22,5 25,0 22,2 15,0 6,0 5, ,7 2,5 6,7 26,7 33,3 20,0 6,7 6,7 6,7 26,7 40,0 13,3 13,3 0,0 44,9 2,6 13,0 17,4 21,7 20,3 14,5 13,0 26,2 23,0 31,1 18,0 1,6 0,0 U 48,8 2,6 11,9 19,0 23,8 20,2 13,1 11,9 22,4 23,7 32,9 17,1 3,9 0,0 Hovseter P 58,0 3 13,4 18,2 18,8 16,2 7,1 23, ,0 1,4 20,0 10,0 20,0 20,0 10,0 20,0 11,1 33,3 22,2 22,2 0,0 11,1 53,4 2,0 5,2 23,5 19,1 20,0 9,6 22,6 8,1 27,0 29,7 19,8 7,2 8,1 U 55,6 1,9 6,4 22,4 19,2 20,0 9,6 22,4 8,3 27,5 29,2 20,0 6,7 8,3 Rykkinn P 52,6 4 12,4 15,6 20, ,9 16, ,0 2,5 25,0 50,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 25,0 0,0 41,2 2,8,8 4,2 20,2 21,0 21,0 14,3 18,5 6,0 19,7 23,9 17,1 15,4 17,9 U 42,3 2,8,8 4,1 20,3 20,3 22,0 14,6 17,9 6,6 19,8 24,0 16,5 15,7 17,4 Sandvika P 55,0 1,1 22,1 13,2 7,8 11, , ,0 3,1 25,0 62,5 12,5 0,0 28,6 42,9 14,3 0,0 14,3 49,5 1,6 15,9 13,1 6,5 14,0 19,6 30,8 12,9 28,7 27,7 18,8 4,0 7,9 U 53,0 1,7 14,8 13,9 10,4 13,0 18,3 29,6 12,0 28,7 28,7 18,5 3,7 8,3 112

5 Data populasjon, de ordinære, de grønne og samlet utvalg (forts) Boligområde Sex N Alder Personlig bruttoinntekt (1000 kroner) < K A > > Silkestrå P 53,8 2,9 10,7 29,8 30,2 14,3 4,3 7, ,5 2,8 5,0 12,5 15,0 17,5 32,5 10,0 7,5 21,6 18,9 16,2 8,1 18,9 16,2 60,2 2,3,9 4,5 24,1 28,6 16,1 11,6 14,3 5,8 15,4 30,8 20,2 14,4 13,5 U 58,2 2,4 2,0 6,6 21,7 25,7 20,4 11,2 12,5 9,9 16,3 27,0 17,0 15,6 14,2 Vålerenga P 50,0 2,0 31,3 28,8 16,0 12,3 4,7 4, ,2 2,4 9,1 40,9 40,9 4,5 4,5 21,7 4,3 43,5 13,0 13,0 4,3 51,9 2,0 12,3 33,3 24,7 18,5 6,2 4,9 12,5 22,5 37,5 20,0 2,5 5,0 U 51,9 2,1 11,7 35,0 28,2 15,5 5,8 3,9 14,6 18,4 38,8 18,4 4,9 4,9 Totalt P 60,0 2,4 1,5 14,9 26,9 26,1 18,7 6,7 5,2 15,6 16,4 32,8 15,6 11,7 7,8 49,4 2,3,6 10,1 25,1 21,8 16,8 10,9 14,7 10,9 20,5 29,0 20,0 9,2 10,3 U 50,9 2,3,7 10,8 25,4 22,4 17,1 10,3 13,3 11,6 20,0 29,5 19,4 9,6 9,9 P = populasjon; U = totalt utvalg; = de ordinære i utvalget; = de grønne i utvalget; K = kvinneandel [N=941(806)]; A = Antall husholdningsmedlemmer per husholdning [N=941(806)]; Alder= andel respondenter i hver alderskategori [N=938(804)]. populasjon, de ordinære, de grønne og samlet utvalg (forts.) Boligområde Utdanning Hovedbeskjeftigelse Boligtyper Bilhold S V H1 H2 Y H S AP U/A AL A E R B BIL Bjørndalen P 9,2 55,1 26,5 9,2 81,6 8,6 3,9 1,9 3,2 0,9 49,4 50, ,7 33,3 33,3 16,7 66,7 16,7 16,7 100, 100, 6,6 33,0 37,7 21,7 81,1 2,8 4,7 7,5 1,9 1,9 80,6 18,4 1,0 98,1 U 7,1 33,0 37,5 21,4 80,4 3,6 4,5 7,1 2,7 1,8 81,7 17,4,9 98,2 rünerløkka P 10,7 43,3 34,5 11,5 75,0 11,8 2,2 3,7 4,6 2,9 0,1 1,4 98,5 29,6 10,3 24,1 65,5 75,9 17,2 3,4 3,4 3,4 96,6 24,1 5,3 20,0 23,2 50,5 74,7 10,5 4,2 2,1 7,4 1,1 1,1 98,9 41,1 U 4,0 17,7 23,4 54,0 75,0 12,1 3,2 1,6 6,5 1,6,8,8 98,4 37,1 113

6 SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-slo populasjon, de ordinære, de grønne og samlet utvalg (forts.) Boligområde Utdanning Hovedbeskjeftigelse Boligtyper Bilhold S V H1 H2 Y H S AP U/A AL A E R B BIL Holmlia P 18,9 55,9 19,9 5,2 60,6 16,9 3,5 5,4 9,9 3,7 1,4 26,8 71, ,7 33,3 40,0 86,7 6,7 6,7 6,7 66,7 26,7 80,0 15,9 37,7 33,3 13,0 59,4 1,4 10,1 14,5 7,2 4,3 2,9 1,4 13,0 85,5 57,4 U 13,1 35,7 33,3 17,9 64,3 1,2 8,3 13,1 6,0 4,8 2,4 2,4 22,6 75,0 61,4 Hovseter P 12,9 46,5 28,1 12,5 55,4 9,0 2,6 24,7 7,0 1,4 1,9 0,3 97,9 53,2 50,0 50,0 70,0 10,0 20,0 10,0 20,0 70,0 60,0 9,5 23,3 37,1 27,6 67,2,9 1,7 25,0 4,3,9 5,3 2,6 92,1 76,1 U 8,7 21,4 38,1 29,4 67,5,8 2,4 24,6 4,0,8 5,6 4,0 90,3 74,8 Rykkinn P 11,9 49,9 28,3 9,9 66,2 6,0 0,9 19,3 5,4 0,4 87,1 12, ,0 25,0 25,0 25,0 75,0 25,0 25,0 75,0 75,0 8,4 27,7 39,5 24,4 70,6,8,8 24,4 2,5,8 88,0 5,1 6,8 91,5 U 8,9 27,6 39,0 24,4 70,7,8,8 24,4 2,4,8 86,0 7,4 6,6 91,0 Sandvika P 11, ,8 9,4 42,6 8,6 1,5 38,4 7,0 1,3 3 10,8 86, ,5 37,5 50,0 75,0 12,5 12,5 25,0 50,0 25,0 100, 10,3 32,7 33,6 21,5 47,7,9 3,7 37,4 8,4 1,9 2,9 11,4 85,7 70,5 U 9,6 31,3 33,9 23,5 49,6,9 3,5 35,7 7,8 2,6 4,4 14,2 81,4 72,6 Silkestrå P 4,7 33,2 32,9 29,2 76,2 6,2 3,4 9,4 4,0 0,7 2, ,3 67 2,5 17,5 40,0 40,0 72,5 2,5 12,5 10,0 2,5 40,0 47,5 12,5 87,2,9 23,0 21,2 54,0 76,1 2,7 2,7 14,2 3,5,9 2,7 2,7 94,6 74,3 U 1,3 21,6 26,1 50,3 75,2 2,6 5,2 13,1 2,6,7,7 12,5 14,5 73,0 77,6 Vålerenga P 15 48,3 27,3 9,4 74,3 10,2 3,6 5,5 4,8 1,6 9,4 16,3 74,3 43 8,7 26,1 60,9 87,0 4,3 4,3 4,3 8,7 4,3 87,0 52,2 11,1 25,9 37,0 24,7 79,0 1,2 2,5 6,2 7,4 2,5 1,2 16,3 11,3 72,5 60,5 U 8,7 22,1 34,6 32,7 80,8 1,9 2,9 4,8 5,8 1,9 1,9 14,6 9,7 75,7 58,7 Totalt P 65,5 10,1 2,7 13,6 6,1 1,8 2,2 14,8 33,3 48,9 77,0 2,2 8,9 6,7,7 1,5 3,0 22,2 28,9 48,9 65,7 8,1 27,5 32,9 30,4 69,6 1,4 4,2 17,5 4,5 1,6 1,2 26,7 7,8 65,5 72,9 U 7,2 25,7 32,9 33,0 70,7 1,5 4,9 15,9 3,9 1,6 1,5 26,0 10,9 63,1 71,9 P = populasjon; U = totalt utvalg; = de ordinære i utvalget; = de grønne i utvalget;; S = runnskole; V = videregående skole; H1 = Høyere utdanning inntil 4 år; H2 = Høyere utdanning over 4 år; Y= Yrkesaktiv, inntektsgivende arbeid ; H = Hjemmeværende ; S = Skoleelev/student; AP = Alderspensjonist; U/A = Uføretrygdet eller annen pensjonist; AL= Er arbeidsledig, uten inntektsgivende arbeid; A = Annet; E = Enebolig; R = Rekkehus; B = Boligblokk; Bil= andel av husholdningene som disponerer egen bil. 114

7 Data populasjon, de ordinære, de grønne og samlet utvalg (forts.) Boligområde Antall husholdningsmedlemmer Bjørndalen P U rünerløkka P ,4 0,3 U Holmlia P U Hovseter P ,4 0,4 U Rykkinn P U Sandvika P U Silkestrå P U

8 SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-slo populasjon, de ordinære, de grønne og samlet utvalg (forts.) Boligområde Antall husholdningsmedlemmer Vålerenga P U Totalt P ,6 U Sammenliknet med populasjonen i de åtte boligområdene ser vårt utvalg ut til å være noenlunde representativt med hensyn til de fleste forhold så nær som utdanning. Når det gjelder utdanning er det klart av vi i utvalget har langt flere respondenter med høyere utdanning. Særlig er andelen med høyere utdanning over fire år vesentlig høyere blant våre respondenter enn de som faktisk bebor områdene. Denne skjevheten har i størst grad rammet andelen av de med videregående skole som høyeste utdanningsnivå. De som kun har grunnskole som formell utdanning er imidlertid ikke like hardt rammet. Selv om sammenfallet mellom populasjon og utvalg er større for de andre bakgrunnsforholdene, er det likevel slik at vi i for liten grad har unge respondenter (de under 30 år) og innbyggere med lav bruttoinntekt (under kr per år). Vi har også en underrepresentasjon av hjemmeværende. Likeledes er det en tendens til at husholdninger med to medlemmer i større grad har svart enn husholdninger med kun ett medlem. Basert på disse sammenlikningene kan vi beskrive en god svarer som følger: en velutdannet mann eller kvinne, yrkesaktiv, beboende i enebolig med årlig bruttoinntekt i området Tilsvarende er en dårlig svarer en hjemmeværende mann eller kvinne med lav utdanning og lav årlig inntekt, og som bor i blokkleilighet. 116

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE)

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) 7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) I forrige kapittel viste vi hvordan egenskaper ved individene, husholdningene og utforming av boligene med dens fysiske nærstruktur

Detaljer

SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Osloområdet. Dokumentasjonsrapport (sammendrag) Rapport nr.

SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Osloområdet. Dokumentasjonsrapport (sammendrag) Rapport nr. Rapport nr. 3/04 SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Osloområdet Dokumentasjonsrapport (sammendrag) Eli H ld I id Th N l d ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-Oslo Dokumentasjonsrapport

En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-Oslo Dokumentasjonsrapport 5DSSRUWQU 6XV+RPHV En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-Oslo Dokumentasjonsrapport Erling Holden og Ingrid T. Norland ISBN: 82-7480-138-5 ISSN: 0806-8992 ProSus

Detaljer

3 UNDERSØKELSESOMRÅDENE OG GRØNN HVERDAG

3 UNDERSØKELSESOMRÅDENE OG GRØNN HVERDAG 3 UNDERSØKELSESOMRÅDENE OG GRØNN HVERDAG 3.1 Utvalg og utvalgskriterier Formålet med undersøkelsen er å finne ut hvordan energibruk i boligen og transport varierer mellom husholdninger som bor i ulike

Detaljer

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Rapport 11/2000 Tilbakebetaling av studielån En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Vibeke Opheim ISBN 82-7218-436-2 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo - 2000 NIFU Norsk institutt

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening Hjemmekompostering i kommunal regi NRF medlemsundersøkelse Rapport nr 5/2005 NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport nr: 5/05 Distribusjon: Fri Dato:

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen

Resultater fra undersøkelsen Spørreundersøkelse blant kvinner i Steigen 2006 Om undersøkelsen: Kvinneuniversitetet Nord utførte i februar/mars 2006 spørreundersøkelse blant kvinner i Steigen i aldersgruppen 20-45 år. Hensikten var

Detaljer

Barn av høyt utdannede får mest støtte

Barn av høyt utdannede får mest støtte Levekårsundersøkelsen for studenter 25 Barn av høyt utdannede får mest støtte Foreldrene er økonomiske støttespillere for om lag halvparten av studentene, viser Levekårsundersøkelsen for studenter 25.

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Elisabeth Gulløy. Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997. 97/48 I Notater 1 1997

Elisabeth Gulløy. Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997. 97/48 I Notater 1 1997 97/48 I Notater 1 1997 Elisabeth Gulløy Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997 Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Innholdsfortegnelse NØKKELTALL FOR UNDERSØKELSEN

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet. Emilie Nærum Everett

Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet. Emilie Nærum Everett Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet Emilie Nærum Everett 80 2013 R A P P O R T Husholdningskunders tilpasning i kraftmarkedet Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 80-2013 Husholdningskunders

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Notater. Aina Holmøy. Forbruksundersøkelsen 2004 Dokumentasjonsrapport. 2005/54 Notater 2005

Notater. Aina Holmøy. Forbruksundersøkelsen 2004 Dokumentasjonsrapport. 2005/54 Notater 2005 2005/54 Notater 2005 Aina Holmøy Notater Forbruksundersøkelsen 2004 Dokumentasjonsrapport Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk Forord Forbruksundersøkelsen 2004 er utført

Detaljer

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet A Jo Saglie NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet Jo Saglie Statens institutt for alkohol-

Detaljer

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass ordninger for familier med lavest betalingsevne

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass ordninger for familier med lavest betalingsevne Redusert foreldrebetaling for barnehageplass ordninger for familier med lavest betalingsevne 2 Forord TNS Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomført en kartlegging av redusert foreldrebetaling

Detaljer

Den økonomiske situasjonen for norske husholdninger Resultater fra SIFO-survey 2014

Den økonomiske situasjonen for norske husholdninger Resultater fra SIFO-survey 2014 Prosjektnotat nr. 12-2014 Torvald Tangeland Den økonomiske situasjonen for norske husholdninger Resultater fra SIFO-survey 2014 Finansiering av forbruk og betalingsproblemer SIFO 2014 Prosjektnotat nr.

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår

Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår Rapporter 29/35 Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser fra

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter 38/2012 2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Lotte Rustad Thorsen 94 prosent av studentene hadde registrerte yrkesinntekter i 2010 og disse inntektene

Detaljer

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater 2009/29 Notater Berit Otnes Notater Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Foreløpig rapport Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Rapport 2013-13 Proba-rapport nr. 2013-13, Prosjekt nr. 12054 ISSN: 1891-8093 AG/SK, 28/10/13 -- Offentlig -- Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune

Detaljer

Vedlegg Spørreskjema... 33

Vedlegg Spørreskjema... 33 Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer