lyspunktet Sarepta kan bli vår månelanding Fryktsommelig ungdom Festivalsommer eid av trøndere side 8 side 16 side 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lyspunktet Sarepta kan bli vår månelanding Fryktsommelig ungdom Festivalsommer eid av trøndere side 8 side 16 side 22"

Transkript

1 lyspunktet 3_2011 bedriftsblad for trønderenergi Sarepta kan bli vår månelanding side 8 Fryktsommelig ungdom side 16 Festivalsommer side 22 eid av trøndere

2 2 INNHOLD s. 3 Redaktørens spalte s. 4 Konsernsjefens spalte s. 5 Rustes for nye krafttider s. 6 TrønderEnergi Nett s. 8 Sarepta kan bli vår månelanding s. 10 Mubuku kraftverk i vente? s. 12 Omfattende støtte i Uganda s. 13 Trondheims-Ørn måtte gi tapt s. 14 Hektisk innspurt for elsertifikater 3/2011 September 2011_24. årgang Organ for TrønderEnergi Postadresse Postboks 9480 Sluppen, 7496 Trondheim Tlf Nett: Loqal: Redaksjonsmedlemmer Ole Jørgen Frostad (red.) Cathrine Berger Steen Steve Halsetrønning Charlotte Wulff Tore Wuttudal Hanne Afseth Terje Storvik Kjell Dahle Eli Flakne Bladet sendes til ansatte, eiere, pensjonister, styremedlemmer, media, sørtrønderske stortingsrepresentanter, selskapets forbindelser samt øvrige interesserte. Grafisk formgiving HK Reklamebyrå s. 16 Fryktsommelig ungdom s. 18 Ny trafo til Frøya s. 20 SkandiaCup s. 22 Festivalsommer s. 24 TrønderEnergi Invest Trykk TrykkPartner Grytting Artikler signert av andre enn redaksjonens medlemmer står for artikkelforfatterens regning, og samsvarer ikke nødvendigvis med redaksjonens eller utgiverens syn. s. 26 TC Trening s. 28 Familiedag på Leangen s. 30 Glimt fra... Forsiden: Foto: Tore Wuttudal

3 REDAKTØRENS SPALTE 3 Urimelig skattlegging Energibransjen er sannsynligvis en av de bransjene som blir aller mest beskattet her i landet. Et selskap som driver med kraftproduksjon betaler således foruten ordinær skatt på årsresultat, eiendomsskatt, grunnrenteskatt og naturressursskatt. Det er derfor en meget interessant sak som nå føres for Frostating Lagmannsrett, hvor spørsmålet som behandles er om Tynset kommune har hjemmel til å utskrive særskilt eiendomsskatt for KVO-nettet (Kraftverkene i Orkla). Denne saken reiser to hovedspørsmål: 1. Kan produksjonsrelaterte nettanlegg anses som en del av kraftanlegget det betjener i eiendomsskatterettslig forstand? 2. Er de aktuelle delene av KVO-nettet å anse for produksjosrelaterte nettanlegg, som er en del av kraftanleggene de betjener, i eiendomsskatterettslig forstand? Saken har tidligere vært behandlet i Tingretten, som ga Tynset kommune medhold det vil si at retten mener at det er hjemmel for å utskrive særskilt eiendomsskatt for KVO-nettet. Denne dommen ble i sin helhet anket (av KVO) med begrunnelse om feil rettsanvendelse og uklare domspremisser, det vil si manglende begrunnelse. Vi, det vil si KVO/TrønderEnergi, mener at de aktuelle anleggsmidlene, i dette tilfellet KVO-nettet er å anse som særskilte driftsmidler i kraftanleggene. Og at dette nettet inngår i kraftanleggene både som verdsettelsesobjekt og som eiendomsskatteobjekt. Det vil si at Tynset kommunes utskrivning av særskilt eiendomsskatt for dette nettet etter vår mening åpenbart må betraktes som dobbeltbeskatning, i og med at det allerede er betalt eiendomsskatt for kraftanleggene. KVO-nettet kan således ikke både inngå i kraftanleggene og være et eget eiendomsskatteobjekt. Vi mener derfor at Tingrettens lovforståelse er i strid med gjeldende verdsettelsesprinsipp for kraftanlegg, og at den vil medføre en vesentlig økt eiendomsskattebyrde for kraftprodusentene dersom den blir stående. Et viktig poeng er dessuten at kraftverk som ikke er direkte tilknyttet det ordinære nettet må mate kraften inn via egne linjer produksjonslinjer/matelinjer. Den eneste funksjonen til disse linjene er å mate produsert kraft inn til det ordinære nettet, og uten kraftverket hadde ikke linjene eksistert, eventuelt vært dimensjonert vesentlig mindre. Uten linjene hadde heller ikke kraftverket hatt noen funksjon. Det er lett å forstå at denne saken har stor prinsipiell betydning, og at den nye praksisen som Tynset kommune her prøver å etablere raskt vil bli etablert i en lang rekke kommuner, dersom dommen blir stående. Det er vel derfor ingen dristig spådom å antyde at denne saken uansett utfall nok vil havne i Høyesterett. Vi venter i spenning på utfallet!

4 4 konsernsjefens spalte Kraftproduksjon i fokus Vi har tidligere, både i denne spalten og i Lyspunktet for øvrig, beskrevet Målbilde 2020, hvor en av hovedkonklusjonene er at TrønderEnergi i løpet av perioden fram til da skal styrke kjerneområdene gjennom en hovedsatsing innen energi og nett. Dette skal også være basis for videre utvikling og vekst innen nye energiformer og energirelaterte arenaer; kompetansemessig, finansielt og industrielt. Vi har en ambisjon om å bygge ut 1 TWh fornybar energi, sannsynligvis mest innen området vindkraft. Her sier vi at vi skal bli blant de fremste aktørene i Norge og Sverige innen utbygging, drifting og forvaltning av vindkraft. Det er derfor meget gledelig at vi nå har overtatt Statoils eierpost i vindkraftselskapet Sarepta AS. Det innebærer at vi har gått inn som 50 %- eier sammen med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), som eier den andre halvparten. Dersom alle de fire prosjektene som eies av Sarepta bygges ut, vil nesten hele målsettingen om 1 TWh bli oppfylt det vil si at vår andel utgjør ca 0,9 TWh. I tillegg til disse vindkraftprosjektene arbeider plan- og utviklingsstaben i Trønder- Energi Kraft med en rekke vannkraftprosjekter, hvor noen av disse også vil kunne bli utbygd i perioden fram mot Denne porteføljen er bredt sammensatt, med kraftverk med beregnet årlig produksjon fra 5 GWh til i overkant av 40 GWh. Vi har dessuten andre vindkraftprosjekter utenom Sarepta, hvor Frøya vindpark er det desidert største med en årlig produksjon på ca 600 GWh. Dette er også et samarbeidsprosjekt med NTE, og her håper vi å få et endelig svar på vår konsesjonssøknad i løpet av høsten. Den har som kjent ligget til behandling hos NVE siden 2004! Alle disse prosjektene krever betydelig kapital, og det sier seg selv at vi i de nærmeste årene nok må foreta noen harde prioriteringer. Nettfusjonen mellom Trondheim Energi Nett AS og TrønderEnergi Nett AS har opptatt mye tid for mange det siste året, og samordningen av blant annet de mange og ulike datasystemene har vært en krevende oppgave, som nå ser ut til å gå inn i en avslutningsfase. Økonomisk sett har vi lagt bak oss et første halvår som har gitt oss et rekordstort driftsresultat. Noe av grunnen til dette er at vi har blitt et større selskap med en høyere omsetning etter nettfusjonen. Men vi har også hatt en svært høy kraftproduksjon i en periode hvor prisene har vært gode. Også etter den tid har produksjonen vært høy, og i august satte vi således ny produksjonsrekord for den måneden med 328 GWh. Den forrige var fra 2005 med 319 GWh. Fortsetter høsten på samme måte vil nok årsresultatet for 2011 bli svært positivt.

5 rustes for nye krafttider 5 I midten av september blir maskin nr. 2 i Driva kraftverk forvandlet til en anselig mengde smådeler. Stasjonen er førstemann ut av flere kraftverk som skal rehabiliteres. Tekst: ragnhild bergsrønning I FOTO: TEK Rustes for nye krafttider Driva kraftverk nærmer seg 40 år, og komponentene begynner naturlig nok å bli slitne, forteller prosjektleder Kjetil Stene i TrønderEnergi Kraft. I 2009 ble den ene av de to maskinene i kraftverket rehabilitert, blant annet med skifte av løpehjul, det vil si turbinen som driver generatoren. Nå står maskin nr. 2 for tur. En kraftstasjon inneholder en mengde anlegg og komponenter som skal tåle høyt vanntrykk over lang tid. De fleste stasjonene våre ble bygd på 70- og 80-tallet, og skal vi sikre levetiden og produksjonen over tid, må vi starte gjennomgangen nå. Driva er det første kraftverket som gjennomgår en så helhetlig og omfattende renovasjon, forteller Stene. I tillegg til å bedre levetid og sikkerhet, fører rehabiliteringen også til økt produksjon i kraftverket. Skifte av løpehjulene i begge maskinene gir en effektøkning på rundt 10 MW per maskin. Det utgjør en vesentlig gevinst, lover Stene. Fakta: TrønderEnergi er i gang med en omfattende OU-prosess (opprustning og utvidelse) av alle produksjonsanlegg. Driva kraftverk er det første som gjennomgår en total analyse og renovering. I perioden blir alle komponentene i kraftverket gjennomgått og renovert eller skiftet. Det er i tillegg foretatt analyse og utbedring av brann- og eksplosjonssikkerhet for trafoene og stasjonen ifølge nye krav. 38 år gamle Driva kraftverk rustes opp for å få lengre levetid, større sikkerhet og økt produksjon. Her fra en renovering i 2007.

6 6 TEN TrønderEnergi Nett (TEN) har fått nytt organisering, og selskapets overordnete struktur er på plass. Kjernetanken er å få til en mer effektiv organisasjon, med en mer prosessorientert organisering. Støttefunksjonene som samles under stab & strategi-avdelingen i TEN, skal spisses. Tekst: Sture Lian Olsen I Foto: Åge Hojem D-dag: 15. september Kartet er tilpasset det nye terrenget Mens TEN tidligere hadde en stor nettledergruppe, har man nå valgt å samle ledelse knyttet til rammebetingelser, økonomi, kvalitet, innkjøp, HMS, IT og eiendom inn i én stab. IKT Telcom blir en seksjon under avdelingen for nettstyring.tidligere hadde nettdirektøren disse rett under seg. Hovedtanken er at selskapet skal prosessorienteres med fokus på kjerneaktivitetene. Med en intern entreprenøravdeling er det viktig å fokusere på gode beslutninger, god ressursstyring og effektiv gjennomføring. Den nye organisasjonsplanen, som ble presentert 30. juni, innebærer en del personellmessige rokkeringer. Men å tegne kart og bokser er én ting. Det aller viktigste blir like fullt å framelske medarbeidernes evne til omstilling, nye tenkemåter og kontinuerlig forbedring. Det må til, for TEN har lagt listen høyt: Ambisjonen er å være det mest effektive nettselskapet i Norge innen 5 år. Det er virkelig noe å strekke seg etter. 15. september var en slags D-dag for TEN. Da gjøres den nye organisasjonen operativ, og alle skal ha en tilhørighet i den nye strukturen. Det har også vært ønskelig å gjøre en beslutning rundt lokalisering, men dette arbeidet er ikke avsluttet ennå. Hvor skal nettselskapet ha sine baser og medarbeiderne sine arbeidsplasser? De heteste alternativene har vært Sluppen, kombinert med andre plasser eller full samling i sør, i et nytt anlegg på Sandmoen. Der er det god tilgang på tomter og mange tilbydere. Samtidig vil det bli tatt beslutninger knyttet til oppmøteplasser i distriktene. Skal noen bort? Hvilke bør bestå? Hvilke bygg skal selges, og hvilke beholdes? Avtalen om direkteoppmøte for montørene er på plass, de kan i større grad ta bilen og starte arbeidsdagen hjemmefra. Men det vil fortsatt være behov for lagerhold i distriktene. TEN Nettdirektør Knut Ivar Nyhaug TENs nye organisasjonskart. Mye er endret. Stab & strategi Avdelingssjef Trine Nicolaisen DLE Avdelingssjef Annar Lie Nettforvaltning Avdelingssjef Ole Bjørn Nilsen Prosjekt Avdelingssjef Sigurd Aamodt Montasje Avdelingssjef Hilmar C. Fredriksen Nettstyring Avdelingssjef Trond R. Olsen Kunde Avdelingssjef Ragnhild Åsrønning

7 TEN 7 Linjearbeid krever ofte mye utstyr, og det er et stykke å kjøre fra Trondheim til for eksempel Meldal og Agdenes. Installasjonsvirksomheten i regi av TEN skal avvikles. Denne aktiviteten, som drives fra Melhus, er allerede krympet ned. Folk er overført til andre aktiviteter innen nettselskapet, blant annet til gatelys i Trondheim. TEN kan ikke drive med installasjon, av habilitetshensyn i forhold til eltilsynet. Det søkes nå nye løsninger: Installasjonsvirksomhet som egen enhet innenfor TrønderEnergi-konsernet, salg, sammenslåing med andre? Slikt tar tid. Janne Kjøsen er et godt eksempel på overføring. Hun kom fra stillingen som montør i installasjonsvirksomheten, til i dag å jobbe som planlegger i avdeling kundetilknytning og nyanlegg.

8 8 sarepta YTRE VIKNA: Vi står på en fjelltopp på Ytre Vikna i Nord-Trøndelag. Anleggsmaskinene brummer flittig flere steder. På veien opp har vi møtt et entreprenørfirma fra Fosen i full gang med byggingen av en stor transformatorstasjon. Sarepta er årsaken til vårt besøk. Sarepta kan bli TrønderEnergis månelanding i forhold til den vedtatte produksjonsmålsetningen. Tekst: KJELL DAHLE I Foto: TORE WUTTUDAL Sarepta kan bli vår månelanding Som kjent for de fleste kjøpte TrønderEnergi 50 prosent av aksjene i Sarepta Energi AS av Statoil. Den andre halvparten tilhører Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). I Trønder- Energis målsetting inn mot 2020 er det et vedtatt mål å øke produksjonen med 1 TWh. Realiseres hele Sareptapakken, er målsetningen nesten oppfylt. Positiv NTE NTE hadde forkjøpsrett også til Trønder- Energis aksjer, men i styremøte 27. august besluttet styret i NTE å unnlate bruk av forkjøpsretten. - Styret i NTE har godkjent Trønder- Energis aksjekjøp i Sarepta Energi AS. TrønderEnergi overtar med dette Statoils posisjon som eier sammen med NTE. Det er hyggelig å ønske TrønderEnergi velkommen som medeier i Sarepta, sier styreleder Bjørnar Skjevik i NTE. - Samarbeidet mellom de to energiselskapene i Midt-Norge legger grunnlaget for en sterk trøndersk vindkraftaktør med muligheter for betydelig verdiskapning i regionen. Kontrollen over de store vindkraftressursene i Trøndelag vil dermed også være trøndersk eid og ligge i regionale selskaper, legger han til. Sarepta Energi AS har konsesjoner på fire vindparker i Nord- og Sør-Trøndelag. Dette gjelder Ytre Vikna i Vikna kommune, Roan i Roan kommune, Sørmarkfjellet i kommunene Osen og Flatanger og Harbakfjellet i Åfjord kommune. Ytre Vikna og Harbakfjellet har rettskraftige konsesjoner og utbyggingen av trinn 1 på Ytre Vikna er i gang. PÅ FJELLET i Ytre Vikna går arbeidet sin gang.

9 sarepta 9 1,9 TWh Til sammen vil disse parkene bidra med ca 1,9 TWh fornybar kraftproduksjon, tilsvarende forbruket i nær husholdninger. Det tilsvarer en dobling av det Norge produserer av vindkraft i dag. Totalt vil det dreie seg om investeringer på over syv milliarder kroner de kommende årene, noe som gjør utbyggingen til en av de største industriprosjekter i Trøndelag noen gang. - Sarepta ble i sin tid etablert for å sikre NTE en partner i de svært store investeringene som kommer i vindkraft på Trøndelagskysten, sier Skjevik. - Styrets vurdering er fortsatt at NTE alene ikke kan ta de framtidige investeringene, det har derfor ikke vært aktuelt for oss å benytte forkjøpsretten til de aksjer TrønderEnergi har kjøpt, legger han til. - Vi er godt fornøyd med NTEs beslutning. Dette gir et godt grunnlag for et forhåpentligvis fruktbart samarbeid om en felles utnyttelse av vindressursene i Midt-Norge. For TrønderEnergi betyr dette at vi langt på vei når de produksjonsmål vi har satt inn mot 2020 når det gjelder utbygging av fornybar energi, sier styreleder Per Kristian Skjærvik i TrønderEnergi. Arbeidet i gang På denne vakre augustdagen er det fint å se at arbeidet er godt i gang. Litt underlig er det å tenke på at vi skal utvikle positive prosjekter for fornybar energi langt inne i Nord- Trøndelag. Til gjengjeld skal vår nye samarbeidspartnere på tilsvarende måte delta i prosjektene på Fosen, godt inne i Sør-Trøndelag. - Vi er godt i gang med arbeidet, og mener vi har dette under kontroll, sier NTEs lokale byggeleder Hilbjørn Brøndmo der han viser oss rundt i den nye vindkraftparken på Ytre Vikna. Rett vest står Norskehavet klart og beredt til å sende kraftig vind til kommende produksjoner. Sarepta betyr ikke bare at Trønder- Energi når sine prosjektmål, prosjektet betyr også at selskapet kommer i tettere inngrep med NTE i årene som kommer. Det kan bli spennende og utviklende for begge parter. Nå er det Sarepta som gjelder og selvsagt gjenstår det en rekke ting, men prosjektet er i en positiv startfase. Tyske Enercon, som TrønderEnergi kjenner godt fra Bessakerfjellet og Valsneset, skal levere vindturbinene også på Ytre Vikna. De starter arbeidet i april, og etter planen skal parken med 17 vindturbiner settes i drift 8. september TRAFOSTASJONEN på undersiden av fjellformasjonenen i Ytre Vikna er under bygging. Fv: Arve Pettersen, Bjørn Lund, Hilbjørn Brøndmo, Arve Brunes og Raymond Børdal (sittende). BYGGELEDER Hilbjørn Brøndmo i brakkebyen på Ytre Vikna har full kontroll på prosjektet lokalt. Avventer Bessakerfjellet II Da statsråd Ola Borten Moe gjestet TrønderEnergi og Valsneset vindkraftverk 27. juni i år, hadde han med seg konsesjonen til Bessakerfjellet II i Roan, eller Skomakerfjellet for mer lokalkjente. Etter dette, har TrønderEnergis vindkraftposisjon blitt vesentlig større nå som vi har ervervet 50% av Sarepta Energi AS. - I og med at Sarepta har store planer for vindkraftutbygging på Fosen har vi bestemt oss for at vi avventer videre framdrift med Skomakerfjellet inntil vi som ny medeier i Sarepta får etablert samarbeidet med NTE om dette selskapet. Videre er det ønskelig at det felles elsertifikatmarkedet mellom Sverige og Norge trer i kraft det skjer da etter nyttår. Når så har skjedd vil vi ta stilling til videre framdrift for Skomakerfjellet, sier plan- og utviklingssjef Bernhard Kvaal i TrønderEnergi.

10 10 UGANDA

11 Uganda 11 KASESE, UGANDA: Kraftverket Bugoye ved den vestugandiske småbyen Kasese er vel kjent i konsernet. Mindre kjent er kraftverkene Mubuku 1 og Mubuku 3. Dette er to eldre kraftverk som TrønderEnergi snuser på, blant annet sammen med det norske utviklingsselskapet Norfund. Tekst: KJELL DAHLE I Foto: TORE WUTTUDAL Mubuku-kraftverk i vente? Som kjent eier Norfund 27,5 prosent av Bugoye, hvor TrønderEnergi eier de resterende 72,5 prosentene. Gruveselskaper Begge de to Mubuku-kraftverkene har til felles at de ble bygd for å skaffe strøm til gruvedrift på stedet. Mubuku 1 tilhører gruveselskapet Kilembe Mines Limited. Kraftverket ligger oppstrøms Bugoye kraftverk. Vannet nedstrøms Mubuku 1 går inn i den seks kilometer lange vannkanalen som forsyner Bugoye. Kraftverket har en samlet maskininstallasjon på 5 MW. Mubuku 3 ligger helt nede i dalen og får vannet etter at det har passert Bugoye. Dette kraftverket tilhører selskapet Kasese Cobolt Company Limited. Nåværende maskininstallasjon er 10 MW, men potensialet er 13 MW. Kraftverkene er godt brukt, og det er ikke å ta for hardt i at dersom Trønder- Energi eventuelt med partnere får kjøpt Mubuku 1, må det saneres og bygges opp fra grunnen av. Mubuku 3 har en langt høyere standard, selv om det ligger tilbake for det tekniske nivået som er valgt i Bugoye. Ikke majoritetssøkende - Vi ønsker å gå sammen med Norfund også i dette prosjektet, men så langt som til noen eierbrøk har vi ikke kommet, verken vi eller Norfund trenger nødvenigvis ikke å være majoritetssøkende her, sier prosjektutvikler utland, Inge Stølen i TrønderEnergi. - Det er kommet lengst med Mubuku 1, her er det vedtak om å splitte opp og avhende kraftverket uavhengig av gruvebiten, forteller Stølen. Lokale myndigheter i Kasese har i sakens anledning tilskrevet landets president Yoweri Museveni med hyggelige anbefalinger av TrønderEnergi, eller rettere sagt datterselskapet TronderPower Ltd. - Vi oppfatter at det er en uttrykt vilje til å få dette til, men med ugandisk byråkrati trenger ikke dette å gå spesielt raskt, sier Inge Stølen. Kraftverksjef Idunn Finnanger i TrønderEnergi og driftssjef Paul Kasaija i Mubuku 3. Mubuku 3. Til venstre: fra maskinsalen i Mubuku 1.

12 12 UGANDA SYR BALLER: Ressursene er små, her er en av lagets spillere i ferd med å sy sammen fotballer i et lite rom i Stephen Pritchards hjem. Tekst: KJELL DAHLE I Foto: TORE WUTTUDAL Omfattende støtte i Uganda MUBUKU, UGANDA: - Kom igjen alle sammen, la oss gå inn, sier den ivrige ildsjelen Stephen Pritchard utenfor sin ringe bolig i Mubukudalen i Uganda. Den lille mannen, for øvrig med skotsk bakgrunn, gjør en uvurderlig jobb for veldig mange i Mubuku-dalen. CDTS TrønderEnergi har i flere år hatt et godt samarbeid med Stephen Pritchard gjennom det såkalte CDTS-programmet, som står for Community Development Through Sports. Det er en sannhet uten modifikasjoner at Uganda, i likhet med mange andre afrikanske land, sliter med stor dødelighet som følge av HiV/aids og ikke minst malaria. Noe er galt fatt når halvparten av landets innbyggere er under 15 år. Fotball Få norske fotballag anno 2011 ville akseptert det jordet disse ugandiske spillerne må ta til takke med. Men det fungerer, selv om ikke banen en gang er i vater. Gleden over å kunne delta er enorm. En glede vi også kan fornemme inne i det lille huset til det ivrige skotten som har gjort ugandier av seg. Laget, med trøndersk støtte, begynner etter hvert også å få resultater. ILDSJEL: Stephen Pritchard er en ildsjel utenom det vanlige. TAKKNEMLIGE: Kraftverkssjef Idunn Finnanger opplever takknemligheten fra de lokale spillerne når hun kommer med nye drakter fra TrønderEnergi. CDTS-programmet inneholder alt fra utdeling av noe så enkelt som kondomer til informasjonsvirksomhet. Stephen Pritchard, og etter hvert flere lokale ildsjeler, har brukt fotballen som samlingsmiddel i kampen mot utfordringene.

13 TRONDHEIMS-ØRN 13 RANHEIM: En kombinasjon av tett regn og det faktum at kampen gikk direkte på NRK-TV førte til at det var plass til alle på tribunen da Trondheims-Ørn tapte årets kanskje viktigste kamp, semifinalen mot Røa i forrige uke. TEKST/FOTO: KJELL DAHLE Trondheims-Ørn måtte gi tapt Som hovedsponsor var TrønderEnergi selvsagt på plass da begivenheten fant sted. For markedssjef Eli Flakne var ikke selve resultatet det viktigste. Trondheims-Ørn. Ren TrønderEnergi. Hun begrunner TrønderEnergis engasjement i Trondheims-Ørn på denne måten: - TrønderEnergi er stolt sponsor av Trondheims-Ørn. Bakgrunn for dette er å støtte opp omkring damefotball samt bidra til at Trondheim fortsetter å markere seg innenfor toppserien for damer. Å kunne bidra som sponsor overfor deler av fotballen som ikke har så mye fra før, og hvor tilgangen på sponsorkroner er begrenset, er også en driver for TrønderEnergi sitt engasjement. Og så passer det med vår LITT SKUFFET: Trondheims-Ørns hovedtrener, Thomas Dahle, var litt skuffet etter semifinaletapet, men mente de tapte for et bedre lag. sponsorstrategi - Ørn jentene er gode forbilder for barn og unge og ypperlige ambassadører for TrønderEnergi, framholder Eli Flakne. Tapte for et bedre lag Selve kampen, som Røa til slutt vant 3-1, skal vi la ligge her. Men vi må kunne si at Trondheims-Ørn tapte for sannsynligvis Norges beste lag. I cupfinalen i fjor tapte Trondheims-Ørn hele 7-0 for nettopp Røa. Hovedårsaken til at cupfinalen er årets store happending på spinnesiden i norsk fotball, er publikumsoppslutningen. Ikke er den bare TV-sendt, det venter også nærmere tilskuere i finalen. TETT KAMP: Trondheims-Ørn, her representert ved Marita Eide (th), måtte gi tapt for Røa og Katrine Dreyer Andresen. - Det var ikke noe artig å tape, men i dag tapte vi for et bedre lag. Dette sagt selv om jeg syntes vi var jevngode med dem i store deler av kampen, sa lagets trener, Thomas Dahle.

14 14 ELSERTIFIKATER Hektisk innspurt for elsertifikater TEKST/foto: KJELL DAHLE MANGE TRÅDER: Vi lar et mastepunkt i Roan illustrere at det er mange tråder å nøste i når det gjelder elsertifikatordningen.

15 ELSERTIFIKATER 15 OSLO: Fra 1. januar 2012 trår den nye elsertifikatordningen i kraft i det norske kraftmarkedet. Nylig gjennomførte Energi Norge det siste seminaret for bransjen. Her var norske og svenske bransjefolk samlet, og når man står overfor mulige investeringer i størrelsesorden milliarder kroner fram til 2020, var selvsagt også finansnæringen på plass. For TrønderEnergi, som er både produsent, nettleverandør og kraftselger, vil det bli en krevende oppgave å få alt på plass i tide. Den tidligere støtteordningen som Enova har stått for i forhold til Trønder- Energis siste utbyggingsprosjekter, har bortfalt. Nå erstattes dette av en ordning der sluttbrukerne får et påslag på sine strømregninger. Størrelsen på dette er vanskelig å tallfeste på det nåværende stadiet, men det blir lite i starten og øker noe etter hvert. NVEs versjon Her hitsettes deler av NVEs offisielle beskrivelse av elsertifikat-ordningen: Norge og Sverige har inngått avtale om et felles elsertifikatmarked fra 1. januar Målsettingen er 26,4 TWh ny fornybar elektrisitetsproduksjon til sammen i de to landene innen Elsertifikater er en markedsbasert ordning der energiprodusentene mottar støtte etter hvor mye fornybar elektrisitet de produserer. Støtten tildeles gjennom at produsentene får et visst antall sertifikater i henhold til faktisk produksjon. Alle som etablerer ny produksjon av fornybar energi kan få elsertifikater. Sertifikatene selges til såkalte kvotepliktige strømkunder, og blir dermed en ekstra inntekstkilde for produsentene. Kraftleverandørene, altså selskapene som selger strøm til sluttbrukerne, pålegges å kjøpe et visst antall sertifikater i henhold til hvor mye strøm som omsettes. Denne kostnaden vil strømleverandørene vanligvis overføre til kundene gjennom et påslag i strømprisen. Det er altså de som bruker strøm som finansierer sertifikatordningen. Mest lønnsomme anlegg først Tildelingen av elsertifikater til godkjente produsenter av fornybar elektrisitet starter 1. januar Sertifikatordningen omfatter alle former for fornybar elektrisitet. Støtten som tildeles bestemmes av mengden ny fornybar elektrisitet som produseres, uavhengig av hvilken teknologi som benyttes. I stedet for å støtte spesielle teknologier, fører sertifikatene til at de mest lønnsomme prosjektene realiseres først. Det vil bli overgangsordninger for utbygginger som igangsettes fram til innføring av en sertifikatordning fra 1. januar Produsenter kan søke om å bli tildelt sertifikater så snart forskrift om elsertifikater er trådt i kraft. Forskriften vil bli sendt på høring høsten Varierende sertifikatpris En av fordelene med elsertifikater er at de setter myndighetene i stand til å bestemme hvor stor produksjonen av ny fornybar elektrisitet skal være. Dette gjøres ved at den samlede kjøpeplikt for sertifikater bestemmes politisk. Norge og Sverige er blitt enig om at kraftforbrukere i hvert av landene skal finansiere 13,2 TWh ny elproduksjon. Prisen på sertifikater vil tilpasse seg slik at ønsket kraftproduksjon faktisk etableres. Ordningen gjør at prosjekter som ellers ikke ville være lønnsomme, kan gjennomføres. Produsentene får sertifikater over flere år i samsvar med produksjonen de ulike år. Sertifikatene gir forutsigbare rammebetingelser for aktørene i den forstand at de vet hvor mange sertifikater de vil få tildelt. Prisen på sertifikatene vil imidlertid variere noe over tid. I OSLO: TrønderEnergi var selsvagt på plass når en av de siste større konferansene om innføringen av det nye elsertifikatmarkedet slår inn. Fv Inger Marie Malvik, Erland Aarvik, Bernhard Kvaal og Ole Jørgen Frostad på plass.

16 16 FRYKTSOMMELIG UNGDOM I 30 år har Rune Malmo jobbet i TrønderEnergi. I mars 2012 fyller konsernsjefen 67, da har han tenkt å slutte! TEKST: Anne Lise aakervik I FOTO: TPL Fryktsommelig ungdom Man kan unngå mye her i livet, men ikke coming of age. Rune Malmo smiler og tar plass ved det ovale møtebordet inne på kontoret sitt. Om jeg klarer å slutte? Det var et godt spørsmål. Jeg har hjernen min innstilt på denne kanalen store deler av dagen og døgnet. Det blir ingen åtte til fire rytme i denne jobben. Det er ikke bare å skru av. Jeg kommer nok til å følge med på det som skjer og jeg kommer helt sikkert til å fortsette i noen av styrene jeg sitter i. Fra Fasit til ipad Det har skjedd mye på de 30 årene Rune Malmo har sittet i ledelsen i selskapet. Han ble ansatt som assisterende direktør i 1981, med en Fasit skrivemaskin og grå skivetelefon på kontoret. I 2012 forlater han det bærende på iphone og ipad. Den gangen het det Sør-Trøndelag Kraftselskap og var et rent kraftproduserende selskap. I dag driver TrønderEnergi og datterselskapene med bredbånd, investeringer og nettdrift. I 1981 var det 150 ansatte, nå er det over 500. I dag spiller også selskapet en samfunnsrolle med blant annet sponsortiltak rettet mot lokalmiljøene i eierkommunene. Utfordrende prosesser Hva har vært mest krevende? Energiloven fra 1991 er nok den som har påvirket virksomheten vi driver mest, svarer Malmo. Omstillingen var utfordrende for alle parter, men etter å ha kommet gjennom den krevende startfasen synes jeg mekanismen fungerer bra, selv om ikke alle er enige i det. I den senere tida er det fusjonsprosessen på nettsida som har tatt mye oppmerksomhet. For det første handler dette om folk og jobben deres. Det er en stor prosess som skal håndteres på riktig måte. I tillegg handler det mye om systemer. Når to selskaper skal bli ett, også systemmessig, kan mye skje. Dette er en prosess som vi startet allerede for ti år siden, og som først nå er i havn. Malmo innrømmer at den økte medieoppmerksomheten etter at TE har blitt et stort nettselskap i Trondheim var overraskende. For Adresseavisen var vi ikke særlig interessante da vi opererte i ytterkantene, men nå har vi fått et annet fokus. Det kjennes litt merkelig, sier han, og avslører at den typen oppmerksomhet kan han godt være foruten. Ledelsesfilosofi Mens mange mener fem år i samme jobb holder, er Malmo en stayer. Han startet karrieren i Oslo Lysverker, og jobbet to år på Svalbard, før han kom tilbake til Oslo i fire år. Siden har det vært TrønderEnergi. Gleden av å jobbe i en bransje som ikke har stått stille er nok årsaken til at jeg ikke har skiftet jobb. Dette er en kompetansedrevet bransje, og jeg er stolt over totaliteten i konsernet. Vi har mange dyktige ansatte som får ting til å skje. Malmo har tro på at når mennesket får prøvd ferdighetene de har og trives vil de også ta ansvar. Har du problemer med å gi fra deg styringa? Ansetter du dyktige folk må du også regne med at de bruker den, og gir du folk handlingsrom får du mye tilbake. Men han innrømmer å være standhaftig og bryner gjerne standpunkter med andre. Dessuten liker han å lede, kommer det fra en nær medarbeider.

17 FRYKTSOMMELIG UNGDOM 17 Respekten for mennesket Han er omgjengelig, prater med alle og gir folk muligheter til å prøve seg sies det om Malmo. En egenskap han har med seg fra heimplassen. Fryktsommelig ungdom, svarer han halvveis på spøk, på spørsmålet om hva som har formet ham. Respekt for lærer og lensmann har jeg alltid hatt. I sitt barndoms rike, Malm, opplevde han et samfunn preget av et sterkt klasseskille. Gruvearbeiderne på den ene siden og kontorfolket på den andre. Selv kom jeg fra gård som lå midt i bygda og vandret i begge leire under oppveksten. Det har gitt meg dimensjoner om likhetsidealer som jeg ikke ville fått ved å velge side. Det var sterke skiller, men det var godt å vokse opp i Malm etter krigen. Utover 50-tallet var vi mange barn, og det var gode skoler. Vårt lille samfunn ble med i en forsøksordning med 9-årig grunnskole, og det trakk gode lærekrefter til bygda, noe alle barna dro nytte av enten de kom fra gruvefamilier eller kontorfolket. Selv startet han på landsgymnaset i Steinkjer og deretter ble det Trondheim og studier i el-kraftteknikk ved NTH. Ingen vanlig bestefar Fra sjuende etasje i Fokusbygget har han god utsikt over Bymarka og områdene rundt. En aktiv fritid er noe konsernsjefen setter pris på og som det blir mer tid til å drive neste år. En utpreget familiemann svares det på spørsmålet om fritidsinteresser. Kone, tre barn og fire barnebarn krever oppmerksomhet. Noe han liker å gi nylig tok han dykkersertifikatet sammen med et av barnebarna. Jeg trives i vannet og har en drøm om å dykke i Rødehavet, men like spennende hadde det vært å dykke i fjorden utenfor heimbygda Malm, sier han, man blir aldri for gammel til å utfordre seg selv. Med en sønn som driver med fallskjermhopping står et tandemhopp høyt på ønskelista. Følelsen av mestring er like stor enten man er 6, 16 eller 66. Holder formen ved like Rune Malmo er i hele tatt en mann som liker fysisk aktivitet. Da jeg ikke kom inn i guttemusikken i Malm, ble det friidrett isteden, humrer han. I ettertid har jeg skjønt hva ildsjeler betyr for et samfunn. Friidrettsgruppa i Malm ble drevet av en far, og det var et utrolig godt miljø. Men da barna hans ble store, falt alt sammen. Rune Malmo rakk å bli en habil mellomdistanseløper i sin tid. Hvert år annonserte Trønder-Avisa at i år skulle jeg slå erkerivalen og jamnaldringen Knut Brustad fra Frosta, som blant annet tok sølv i innendørs EM i Det skjedde nok ikke, og på den tida var det jo bare bygdeoriginaler som sprang, sier han. I dag holdes formen ved like med sykling. Han sykler gjerne fra bopel til jobb enten det er på Tunga eller Rosten. Da konkurrerer han med seg selv. Tiden forbedrer seg gjerne en 6-8 minutter i løpet av sykkelsesongen konstaterer han fornøyd. Nysgjerrig Manisk multeplukker og farlig vedhugging er andre karakteristikker. Jo da, innrømmer Malmo, multeplukking er nærmest en mani og som andre garvede plukkere holder han hånda over multeplassene sine. Jeg liker turene, kombinasjonen av å komme ut i fjellet, det fysiske og selvsagt bærplukkinga. På en god sesong kan det gjerne bli 30 kg, men i år havnet jeg på fire kg. Vi ble nok overrasket over tidlig modning, tror han. Vedhugging sier han ikke noe om, men nære kilder hevder at når han først går i gang er det med orkans styrke. Samtidig er det en meget nysgjerrig person som sitter ved bordet. Spesielt nysgjerrig på nye elektroniske dingser eller gadgets som Malmo kaller det. Jeg er ekstremt nysgjerrig på det som er nytt, er det nyttig eller ikke. Det startet med diktafon som var veldig nyttig for meg. Men det involverte jo en ekstra person som man ikke har i dag. Nå er det iphone og ipad som er hans nærmeste følgesvenner. Her kan jeg sjekke e-posten mens kontorpc n starter opp. I tillegg er den genial på møter hvor man kan gjøre notater ved hjelp av et lite tastatur. Han ser fornøyd på det lille brettet. Glasskula Etter snart 40 år i energibransjen har Rune Malmo følgende å si når han ser inn i glasskula. I de neste 20 årene vil vi få større fokus på sluttbrukeromsetning og en energiforsyning som fungerer. Bioenergi og andre nye energibærere som vil komme langt sterkere også i Norge. Kravene til gode miljøløsninger vil helt klart øke, ikke svekkes som en del synes å tro. Vannkraft er en optimal ressurs, og har vært en velsignelse for Norge, det har utløst industripotensial av dimensjoner. Den har reguleringsevne, den er ren og enkel å distribuere, og den kan lagres til vi trenger den. Drømmen om et samla energifylke gjenstår når han vandrer ut kontordøra i mars neste år, men det kommer, skal vi tro Rune Malmo. Selv ser han seg selv på en båt seilende ned Nilen med avstikkere til Kongenes dal og Luxor en gang i nærmeste framtid.

18 18 NY TRAFO TIL FRØYA FRØYA: Forsyningssikkerheten til hele Frøya med ytre områder er betydelig økt etter at den nye transformatorstasjonen på Frøya ble satt i drift i august. Og for første gang er det 66 kv-hovedlinje som går ut til Frøya. TEKST: KJELL DAHLE FOTO: TORE WUTTUDAL Prosjektledelsen har bestått av fv Hilde Stangeland, stasjonen, Per Egil Espnes 22 kv-delen og Olaf Mikkelsen, 66 kv-delen. Høyere spenning med ny stasjon KOBLER: Jarle Volden i sving inne i en av 22 kvavgangene på Frøya. Den nye trafostasjonen har en prislapp på 12 millioner kroner og er lokalisert til Hamarvik, rett etter at vi ankommer Frøya gjennom tunnelen. Utløst behov -Forsyningen til Frøya har også tidligere vært god nok, men da Salmar i 2009 meldte at den nye fabrikken Innovamar ville trenge nær 25 prosent av Frøyas totale effektbehov, måtte nettet forsterkes. De krevde så mye strøm at det ville vært vanskelig for oss å kunne levere ønsket kvalitet

19 NY TRAFO TIL FRØYA 19 med de anleggene vi hadde, sier Per Egil Espnes som har vært lokal prosjektleder. -Som forbruker i en vanlig husstand vil det ikke merkes særlig forskjell, kanskje at lyset blinker sjeldnere, sier prosjektleder for 66kV ledningen, Olaf Mikkelsen. Sør-Frøya og Nesset/Heia. Den siste avgangen er seks kilometer utenfor Sistranda, nærmere bestemt Frøya Fiskeindustri. Siemens og Bravida har hatt de største elektriske entreprisene, mens TrønderEnergis egne mannskaper har bistått i betydelig grad også lokalt, ikke minst i sluttfasen. Anlegget er selvsagt helt moderne, med de siste teknologiske løsningene som finnes for dette segmentet. -Forskjellen fra tidligere blir at vi kan føre strømmen lettere over lengre strekk, eksempelvis til Mausund og Sula, forklarer prosjektleder for selve stasjonen, Hilde Stangeland. Moderne Frøya trafostasjon har altså en 66 kv-linje inn fra fastlandet via Hitra. Her transformeres spenningen ned til 22 kv-avganger til Hamarvik, Frøyatunnelen, Innovamar, Sistranda, Dolmøy, I ARBEID: Marit Riiber og lokal anleggsleder Hans Thorvaldsen driver med kabelskjøting i sluttfasen før endelig ferdigstillelse av Frøya trafostasjon. BYGGET: Frøya trafostasjon er godt synlig, men tilpasset terrenget i Hamarvik.

20 20 SkandiaCup SkandiaCup TEKST: Eli Flakne SkandiaCup er et viktig arrangement for TrønderEnergi. Her møter vi barn og unge i alderen år akkurat den målgruppen som vi synes det er viktig å bidra inn mot. Gjennom vår tilstedeværelse håper vi å kunne formidle noe av det samfunnsengasjementet vi har og verdigrunnlaget til TrønderEnergi. I år valgte vi å lage en utstilling av våre Stolte trøndere innenfor både bredde og profiler under stolpen idrett. I tillegg hadde vi konkurranser knyttet til presisjonsskyting på mål under kyndig ledelse av spillere og trener fra Trondheims- Ørn, Mini og ansatte i avdeling merke. Rent Spill er en aktivitet som Trønder- Energi har bygd opp og eier sammen med SkandiaCup. Gjennom denne konkurransen handler det om at lagene har en sunn og god holdning til med- og motspillere. Dessuten synes vi også at trenere, lagledere og foreldre skal framstå som gode forbilder gjennom god oppførsel på sidelinja. I år var det et guttelag fra Sverresborg fotball som kunne ta i mot den gjeve prisen på kr Prisen ble i år delt ut av Marit Bjørgen. Til stor stas for alle som var til stede. Ren TrønderEnergi på Skandia Cup i dag! Solfrid Andersen, kaptein på Trondheims-Ørn kommer på besøk kl Hvor treffsikker er du? Skyt på TrønderEnergi målet og vær med å konkurrere om å vinne ipod Shuffle! Besøk oss også på vår stand inne i teltet der har vi fotballspill og andre aktiviteter. Ren TrønderEnergi på Skandia Cup i dag! Mini kommer på besøk kl Skyter du raskt? Skyter du hardt? Skyt på TrønderEnergimålet og vær med å konkurrere om å vinne ipod Shuffle! Besøk oss også på vår stand inne i teltet der har vi fotballspill og andre aktiviteter. tronderenergi.no tronderenergi.no Vi ønsket fokus og oppmerksomhet knyttet til engasjementet vårt. Vi annonserte hver dag og resultatet var mange spente barn og unge rundt aktivitetene våre. Stolt sponsor av Skandia Cup Stolt sponsor av Skandia Cup

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Sarepta Energi AS eies 50/50 av NTE og TrønderEnergi Selskapet er stiftet i 2004 av Hydro og

Detaljer

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo 1 2 Kort om TrønderEnergi Etablert i 1950 da halvparten av innbyggerne i Trøndelag var uten strøm Hovedkontor

Detaljer

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD Presentasjon for Windcluster Norway Trondheim 11. desember 2014 Kristian Aa, Fosen Vind AS Hva vi har gjort: Etablert selskapet Utredet prosjektene Planene for vindkraft

Detaljer

TrønderEnergi Kraft AS. VTF Regionmøte Midt Storlidalen 16. 17.09.2009

TrønderEnergi Kraft AS. VTF Regionmøte Midt Storlidalen 16. 17.09.2009 TrønderEnergi Kraft AS VTF Regionmøte Midt Storlidalen 16. 17.09.2009 Innhold TrønderEnergi konsernet TrønderEnergi Kraft AS organisasjon virksomhetsområder produksjonsanlegg Utviklingsplaner TronderPower

Detaljer

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» Knut A. Mollestad, Statkraft WLN Windcluster Norway 15. mai 2014 Vindkraftsatsingen i Midt-Norge Krever omfattende nettutbygging

Detaljer

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Utbyggers roller, utfordringer og muligheter Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Agenda Bakgrunn Trenger vi mer fornybar energi? Sareptas vindprosjekter Leverandører og

Detaljer

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS?

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? Agenda Bedriftskultur i forskjellige selskap HMS arbeid organisert hos TrønderEnergi / TrønderEnergi Entreprenør

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

BLIR DET VINDKRAFTINVESTERINGER I NORGE?

BLIR DET VINDKRAFTINVESTERINGER I NORGE? BLIR DET VINDKRAFTINVESTERINGER I NORGE? ELSERTIFIKATKONFERANSEN 2014 Oslo 14. januar 2014 Anders Gaudestad Adm. Direktør Statkraft Agder Energi Vind Statkraft Agder Energi Vind SAE Vind er eid av Statkraft

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN 7-FJELLSKONFERANSEN, 31. MARS 2011 STORE MULIGHETER I EUROPA EUs energi- og klimapakke innebærer omfattende

Detaljer

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover? Kluge / Norwea seminar Kjøp og salg av vindkraftprosjekter Oslo 14.februar 2012 Anders Gaudestad Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Kommunebesøk Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Agenda Kort innledning om fakta og rolle Muligheter og utfordringer fremover for hvert virksomhetsområde Grep for å sikre videre vekst

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Kommunebesøk Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Agenda Kort innledning om fakta og rolle Muligheter og utfordringer fremover for hvert virksomhetsområde Grep for å sikre videre vekst

Detaljer

Status utbygging av Raskiftet vindkraftverk. Trysil, 30. august 2016

Status utbygging av Raskiftet vindkraftverk. Trysil, 30. august 2016 Status utbygging av Raskiftet vindkraftverk Trysil, 30. august 2016 Raskiftet vindkraftverk et kort tilbakeblikk Austri Vind har siden 2010 arbeidet med et vindkraftprosjekt på vestsiden av Osensjøen i

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012 Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Innhold Veien til elsertifikatmarkedet Regelverket NVEs rolle Tilbud av sertifikater

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Kvinnenettverkskonferanse 24. april 2007 Wenche Teigland

Kvinnenettverkskonferanse 24. april 2007 Wenche Teigland BKK ledelsesmodell og satsing på kvinner Kvinnenettverkskonferanse 24. april 2007 Wenche Teigland Om BKK En av landets største kraftprodusenter, og landets nest største nettselskap Leverer også bredbånd,

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN

FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN SPONSOR 2011 FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN Fortjener Arendal et eget fotballag? Ja, Arendal både fortjener og trenger et godt fotballag. Et lag som samler byen. Som skaper begeistring, håp og noen ganger

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Eiermøte i Agder Energi

Eiermøte i Agder Energi Eiermøte i Agder Energi 26. september 2014 Styreleder Lars Erik Torjussen Perspektiver på bransjen Et hovedinntrykk fra gårsdagens konferanse, er dette: I et lengre perspektiv vil fornybar energi styrke

Detaljer

Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen

Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen Deres referanse Vår referanse Dato DRC 21.06.2013 Norges Vassdrags og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen Vi viser til

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater KIÆR MYKLEBY Olje- og energidepartementet Postboks 8148 0333 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater.docx 2480 Koppang, 12.01.2015 Høringsuttalelse om

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

Trondheim 06.06.12. Til Trønderenergis aksjonærar

Trondheim 06.06.12. Til Trønderenergis aksjonærar Til Trønderenergis aksjonærar Trondheim 06.06.12 Trønderenergi og nasjonale miljømål og miljøstandardar Vi er uroa over at Trønderenergi i liten grad følgjer nasjonale miljømålsettingar, miljøkrav/ retningsliner

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Finnmark Skandinavias beste område for vindkraft Kan vi levere fornybar kraft til olje og gruveindustrien?

Finnmark Skandinavias beste område for vindkraft Kan vi levere fornybar kraft til olje og gruveindustrien? Finnmark Skandinavias beste område for vindkraft Kan vi levere fornybar kraft til olje og gruveindustrien? Administrerende Direktør John Masvik Agenda: Finnmark Kraft Hva er behovet i Finnmark Vindkraft

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Småkraftforeninga Erfaringar, utfordringar og moglegheiter i ei vekstnæring ved Småkraftforeninga og Styreleder Trond Ryslett

Småkraftforeninga Erfaringar, utfordringar og moglegheiter i ei vekstnæring ved Småkraftforeninga og Styreleder Trond Ryslett Småkraftforeninga Erfaringar, utfordringar og moglegheiter i ei vekstnæring ved Småkraftforeninga og Styreleder Trond Ryslett Interesseorganisasjon for produsenter av kraft i mikro-, miniog småkraftverk

Detaljer

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no I kraft av naturen Administrerende direktør John Masvik Finnmark Kraft Finnmark Kraft AS ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Selskapets formål er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen

Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen Innhold Bakgrunn for elsertifikater Elsertifikatmarkedet Veien frem mot 1.1.2012 2 Grunner til å støtte fornybar kraft Miljø-

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Hjertelig velkommen til seminar om toppidrett og utdanning her i Granåsen.

Hjertelig velkommen til seminar om toppidrett og utdanning her i Granåsen. Åpningsinnlegg, toppidrett og utdanning Granåsen 06.03.2014 Hanne Moe Bjørnbet Kjære alle sammen! Hjertelig velkommen til seminar om toppidrett og utdanning her i Granåsen. Idrett er en viktig del av identiteten

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1 Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 Hvem er vi? Kursveiledere: Tommy Bang-Larssen Jon Møkkelgård Deltakere: Navn Klubb Rolle i klubb KORT om forventninger til kurset

Detaljer

I de siste 8 årene er 4 stk aktører i bransjen gått konkurs som følge av at utbygging av småkraftverk har stoppet helt opp.

I de siste 8 årene er 4 stk aktører i bransjen gått konkurs som følge av at utbygging av småkraftverk har stoppet helt opp. Fra: Hydrosafe [mailto:post@hydrosafe.net] Til: 'postmottak@oed.dep.no' Emne: Nye vilkår for mikro, mini og småkraftverk. Til Olje og energi minister Tord Lien. Vedlegger forslag til nye vedtekter for

Detaljer

FosenVind. Et utviklingsprosjekt i regi av Åfjord kommune

FosenVind. Et utviklingsprosjekt i regi av Åfjord kommune Frokost møte Rissa 21.02.2014 FosenVind Et utviklingsprosjekt i regi av Åfjord kommune Fosenpakken til sammen 860 MW ny energi Sørmarfjellet 150. Eksisterende Bessaker 90 mw Roan transformatorstasjon Vår

Detaljer

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Grafisk prod.: Kurer Grafisk AS Utgitt: August 1997 Opplag: 20 000 Velkommen til håndballfamilien

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Et nytt, midtnorsk industrieventyr. Trond F. Mellingsæter, adm. dir. Bessaker,

Et nytt, midtnorsk industrieventyr. Trond F. Mellingsæter, adm. dir. Bessaker, Et nytt, midtnorsk industrieventyr Trond F. Mellingsæter, adm. dir. Bessaker, 13.2.2014 Agenda Bakgrunn Trenger vi mer fornybar energi? Sareptas vindprosjekter Leverandører og samarbeidspartnere Veien

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon

Tilsynsrapport - revisjon Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon Revidert enhet: TrønderEnergi Nett AS, TrønderEnergi Marked AS. Revis'onsdato: 28. o 29. mars 2011 Sted: Trondheim Medvirkende fra revidert

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

ENERGINETTVERK VITENSENTERET 7. Sept. 2011

ENERGINETTVERK VITENSENTERET 7. Sept. 2011 ENERGINETTVERK VITENSENTERET 7. Sept. 2011 Begynnelsen Over 90 år er gått siden starten med tradisjonell vannkraftutbygging. NTE har produsert vannkraft siden 1923, og eier og driver i dag 26 kraftverk.

Detaljer

ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR

ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR fra og med 1. januar 2012 trer det svensk-norske elsertifikatmarkedet i kraft. norge og sverige har et felles mål om å øke kraftproduksjonen fra fornybare energikilder

Detaljer

Teknisk Ukeblad TU.no

Teknisk Ukeblad TU.no Teknisk Ukeblad TU.no Norske vindparker produserer gjennomgående mindre enn oppgitt i konsesjonssøknaden. Her fra Høg-Jæren, hvor de faktisk får det til. Foto: Håkon Jacobsen Vindmøllene skuffer år etter

Detaljer

TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo

TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo 1 KLP investerer i TrønderEnergi Nett KLP investerer NOK 750mill

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente?

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Lyse Produksjon Frank Emil Moen Avd.leder

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

TOPPFOTBALLENS ÅRSBERETNING 2013

TOPPFOTBALLENS ÅRSBERETNING 2013 TOPPFOTBALLENS ÅRSBERETNING 2013 1. TOPPFOTBALLENS STYRE Leder: Styremedlemmer: Trond Tostrup Tor R. Jensen Roar Norheim Larsen Inger Andersen Arild Nygård Svein Erik Gevelt Kenneth Karlsen har vært sportslig

Detaljer

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet Ombygging av transformatorarrangement i mast Forventninger til markedet Tekna 5.janunar 2010 Arild Borge Markedssjef i Infratek Entreprenør Utdannelse: Ingeniørhøgskole (ØIH) og markedsøkonom (BI) Tidligere

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Får vi et pliktig sertifikatmarked sammen med Sverige? Hvorfor opprinnelsesmerket strøm?

Får vi et pliktig sertifikatmarked sammen med Sverige? Hvorfor opprinnelsesmerket strøm? Får vi et pliktig sertifikatmarked sammen med Sverige? Hvorfor opprinnelsesmerket strøm? Jan Atle Liodden jan.atle.liodden@ae.no Agder Energi Produksjon www.aep-renewables.com Målsetting for presentasjon

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 17.12.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6573 Klassering: 026 Saksbehandler: Susanne Bratli FREMTIDIG EIERSKAP I NTE - INNSPILL Trykte vedlegg:

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Nasjonal ramme for vindkraft på land - Innspill til metodebeskrivelse

Nasjonal ramme for vindkraft på land - Innspill til metodebeskrivelse Energi Norge Postboks 7184 Majorstuen 0307 OSLO Vår dato: 28.04.2017 Vår ref.: 201604596-16 Arkiv: 510 Deres dato: Deres ref.: Prosjektleder: Erlend Bjerkestrand 911 29 413/erbj@nve.no Nasjonal ramme for

Detaljer

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET Innhold. Om denne brosjyren.2 Hva er Lørenskog Fotball sitt Akademi?..3 Hva vil vi oppnå?......3 Hva er Akademiet best på?...... 3 Hvem deltar på Akademiet?......4

Detaljer

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is.

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Stavanger kunstløpklubb engasjerer målbevisste og hardt arbeidende jenter og gutter som

Detaljer

Agdenda. Kort om Norwea. Vindkraft. Fornybarhetdirektivet, hva er det? Elsertifikater. Norge og vindkraft

Agdenda. Kort om Norwea. Vindkraft. Fornybarhetdirektivet, hva er det? Elsertifikater. Norge og vindkraft Agdenda Kort om Norwea Vindkraft Fornybarhetdirektivet, hva er det? Elsertifikater Norge og vindkraft Hva er Norwea? En kombinert interesse-, bransje og lobbyorganisasjon Finansiert av medlemsbedrifter

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen

Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen Bindal kommune Rådmannen Olje- og energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen 31.01.2011 Høringsuttalelse

Detaljer

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Tore Olaf Rimmereid Innhold Kort om E-CO Energi El-sertifikatmarkedet og konsekvenser for E-CO Energi Kraftmarkedet fremover Noen strukturelle utfordringer

Detaljer

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Eidsiva Energi Omsetning: 3 milliarder kroner 3,5 TWh vannkraftproduksjon

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter

Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter Fastsettelsen av kvotekurven har vært gjort i dialog med NVE som fagmyndighet. Dette er svært markedssensitiv informasjon og dialogen har ikke vært offentlig. I

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 34. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

BARRIERER FOR STORSKALA VINDKRAFTUTBYGGING I NORGE

BARRIERER FOR STORSKALA VINDKRAFTUTBYGGING I NORGE BARRIERER FOR STORSKALA VINDKRAFTUTBYGGING I NORGE PTK - 5. mars 2012 Olav Rommetveit Foto: R. Myre Innhold Status for vindkraft i Norge i dag. Hva kan bygges nå? Barriere 1: Barriere 2: Konsesjonsbehandlingen

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer