MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum Møtedato/tid/sted: desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / ST Medlemmer: Kari Ekelund Thørud Ove A. Brattbakk Hilde Bakken Morten Røsæg Thor Otto Lohne Knut Lockert Oluf Ulseth Jon Erik Holst Kristin Karlstad Dokumentet sendes til: KL, Arkiv Dato: Side: 1 av 3

2 AGENDA SAK NR. SAK Åpning av møtet Referatet fra forrige gang Gjennomgang av agenda Orientering om driften /orientering gis i møtet Erfaringer fra pilot for utveksling av sekundærreserver i Hasle /se vedlegg Statnetts høringsuttalelse til Reitenrapporten /se vedlegg Europeiske saker /saken ettersendes torsdag Neste generasjon kraftsystem /se vedlegg Strategisk nettutvikling NUP 2015 /se vedlegg Status for mellomlandsforbindelsene /se vedlegg Forberedelse til møte med Statnetts styre Eventuelt Side: 2 av 3

3 MARKEDS- OG DRIFTSFORUM MDF-sak Erfaringer fra pilot for utveksling av sekundærreserver i Hasle Møtedato: Kort sammendrag av saken som blir presentert FRR-A kapasitet er utvekslet mellom Norge og Sverige fra 23. oktober i år. Foreløpige erfaringer er positive. For å få et bredere erfaringsunderlag før man etablerer mer varige og mer omfattende ordninger ser Statnett og Svenska kraftnät på mulighetene for å gjennomføre en fase II av Haslepiloten med oppstart i løpet av februar Kort om erfaringer så langt Statnett og Svenska kraftnät gjennomførte første koordinerte kjøp av FRR-A kapasitet og til hørende reservasjon av overføringskapasitet 23. oktober I denne første fasen av Hasle-piloten blir siste utveksling av FRR-A kapasitet gjennomført 11. desember. Til tross for at perioder med flom har preget pilotperioden, har lønnsom utveksling av FRR-A kapasitet blitt gjennomført uten at dette har bidratt til ekstra utfordringer for driften. I hovedsak har overføringskapasitet blitt reservert i retning mot Norge, dvs. mot flytretningen i spotmarkedet. En slik reservasjon åpner for salg av nedregulering fra Norge til Sverige og oppregulering fra Sverige til Norge. Det siste har imidlertid ikke vært lønnsomt siden de norske budene har vært billigst. Selv om det ikke vil foreligge noen evalueringsrapport innen 10. desember, vil Statnett rapportere om foreløpige erfaringer i dette drifts- og markedsforumet. 2. Veien videre Hasle-piloten evalueres fortløpende, men endelig evalueringsrapport vil ikke foreligge før mot slutten av januar. Basert på en foreløpig evalueringsrapport, som forberedes i løpet av 2014, vil Statnett beslutte om det skal sendes søknad til NVE om å gjennomføre en fase II av Hasle-piloten med oppstart i løpet av februar. Den viktigste grunnen til å gjennomføre en fase II av Hasle-piloten er å få et bredere erfaringsgrunnlag før det implementeres mer varige ordninger med større omfang. Omfanget av Hasle-pilot fase II vil være om lag likt som for inneværende Hasle-pilot. Målet er fortsatt at det skal utvikles et nordisk marked for FRR-A kapasitet. 3. Involvering av aktører fremover Før Statnett kan starte Hasle-pilot fase II sammen med Svenska kraftnät må NVE, på samme måte som for pågående Hasle-pilot, godkjenne avtalen om å gjennomføre slik utveksling. Før mer varige ordninger med større omfang implementeres må det i tillegg gjennomføres høringer. Ønsker diskutert/drøftet Statnett ønsker tilbakemelding om hvordan D&M forum ønsker å bli informert om resultater fra evalueringen. Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum Pilot for utveksling av sekundærreserver i mellom Norge og Sverige Forslag til behandlingsform Til orientering Forankring i forhold til Statnetts strategi, planer og begrunnelse for at saken fremmes Erfaring med en dynamisk løsning for utveksling av reservekapasitet er viktig for å utviklingen av nordiske løsninger og vil være et positivt bidrag til utviklingen av et stabilt nordisk marked for FRR-A med nødvendige FRR-A volum. Erfaringene vil også være nyttige når handelsløsninger på nye kabler skal utvikles. Side: 1/1

4 MARKEDS- OG DRIFTSFORUM-SAK MDF-sak Reiten-utvalgets rapport Statnetts høringsuttalelse Møtedato: Kort sammendrag av saken som blir presentert Økt overføringskapasitet, forsterket integrasjon mellom det nordiske og europeiske markedet, sammen med økt grad av desentral ikke regulerbar produksjon og mer aktive forbrukere vil gi betydelige endringer i kraftsystemet de neste årene. Det er derfor viktig at rammebetingelser, regelverk og nettorganiseringen i størst mulig grad gjenspeiler bransjens mulighet til å håndtere denne situasjonen. Spesielt viktig er det med å få på plass en organisering av nettet som sikrer en rasjonell og forsvarlig nettutvikling og nettdrift. Det kan oppnås gjennom sammenslåing til større enheter eller å utpeke en ansvarlig konsesjonær innenfor et større geografisk område. Statnetts viktigste vurderinger kan oppsummeres i fem punkter: Det må legges til rette for en utvikling i retning av enheter med ansvar for dagens regional- og distribusjonsnett innenfor større geografiske områder. Enhetene må ha virkemidler og insentiver til å gjøre en samlet vurdering av forsyningssikkerhet, herunder nettutvikling, energi/ effektsikkerhet og nettkapasitet. Det er nødvendig med et selskapsmessig og funksjonelt skille for å ivareta nøytralitet og sikre fokus og kapitaltilgang for nettvirksomheten. Statnett støtter utvalget i at det fortsatt skal være en systemansvarlig med ansvar for det totale kraftsystemet. Rolle- og ansvarsdeling opp mot en fremtidig DSO må avklares i et nært samarbeid med Statnett, og DSOens oppgaver og ansvar bør forskriftsfestes. Statnett støtter utvalgets vurdering om inndeling i to nettnivåer; sentralnett og distribusjonsnett. Hensynet til kostnadseffektivitet og forsyningssikkerhet tilsier at Statnett bør eie alt sentralnett. De samme hensynene tilsier at dagens regionalnett bør eies og utvikles av selskap som har dette som primæroppgave. Vedlegg: Statnetts høringsuttalelse knyttet til rapport fra ekspertutvalget for et bedre organisert strømnett Ønsker innspill på/diskutert Hvordan bør Statnett følge opp Reiten-utvalgets rapport på en hensiktsmessig måte? Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum Nei Forslag til behandlingsform Til diskusjon Side: 1/1

5 Statnett Besøksadresse Nydalen alle Oslo Postadresse PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Foretaksregister NO MVA T F W statnett.no E firrn Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep Oslo Saksbeh./tlf.nr. : Ketil Røn/ Deres ref./deres dato: / Vår ref: Dokumentnummer Vår dato: Høringsuttalelse knyttet til rapport fra ekspertutvalget for et bedre organisert strømnett Det vises til rapport fra Olje- og energidepartementet datert 5. mai 2014; "Et bedre organisert strømnett". Statnett gjennomgår i dette brevet sine vurderinger og synspunkter på de tiltak som ekspertgruppen anbefaler. Statnetts hovedbudskap Statnett støtter i all hovedsak ekspertgruppens anbefalinger. Økt overføringskapasitet, forsterket integrasjon mellom det nordiske og europeiske markedet, sammen med økt grad av desentral ikke regulerbar produksjon og mer aktive forbrukere vil gi betydelige endringer i kraftsystemet de neste 1 O - 15 årene. Det er derfor viktig at rammebetingelser, regelverk og nettorganiseringen i størst mulig grad gjenspeiler bransjens mulighet til å håndtere denne situasjonen. Spesielt viktig er det med å få på plass en organisering av nettet som sikrer en rasjonell og forsvarlig nettutvikling og nettdrift. Det kan oppnås gjennom sammenslåing til større enheter eller å utpeke en ansvarlig konsesjonær innenfor et større geografisk område. Våre viktigste vurderinger kan oppsummeres i fem punkter: Det må legges til rette for en utvikling i retning av enheter med ansvar for dagens regionalog distribusjonsnett innenfor større geografiske områder. Enhetene må ha virkemidler og insentiver til å gjøre en samlet vurdering av forsyningssikkerhet, herunder nettutvikling, energi/effektsikkerhet og nettkapasitet. Det er nødvendig med et selskapsmessig og funksjonelt skille for å ivareta nøytralitet og sikre fokus og kapitaltilgang for nettvirksomheten. Statnett støtter utvalget i at det fortsatt skal være en systemansvarlig med ansvar for det totale kraftsystemet. Rolle- og ansvarsdeling opp mot en fremtidig DSO må avklares i et nært samarbeid med Statnett, og DSOens oppgaver og ansvar bør forskriftsfestes. Statnett støtter utvalgets vurdering om inndeling i to nettnivåer; sentralnett og distribusjonsnett. Hensynet til kostnadseffektivitet og forsyningssikkerhet tilsier at Statnett bør eie alt sentralnett. De samme hensynene tilsier at dagens regionalnett bør eies og utvikles av selskap som har dette som primæroppgave. Det er dermed er behov for en lovmessig bestemmelse om at dagens reg ionalnetudistribusjonsnett ikke kan eies av Statnett som TSO. Side 1 av 4

6 En utvidet tilknytningsplikt for nettselskapene gir økte oppgaver og kostnader for nettselskapene. Dette bør ikke få som konsekvens at fellesskapet skal betale for det kundespesifikke nettet. Nedenfor gir vi våre utfyllende kommentarer knyttet til det vi anser som de mest sentrale problemstillingene i rapporten. Nettorganiseringen - enheter med ansvar for større geografiske områder Statnett støtter ekspertgruppens overordnede vurderinger knyttet til nettstruktur og organisering av nettvirksomheten i Norge. Det er i dag for mange og for små selskaper, med risiko for en lite effektiv ressursutnyttelse og svake kompetansemiljøer. Dette gir risiko for feilinvesteringer og dårlig samlet utnyttelse av kompetanse. I en tid med store utfordringer for nettselskapene haster det dermed med tiltak som kan fremme en mer rasjonell nettorganisering. Statnett mener det er svært viktig med en organisering og et eierskap til nettet som legger til rette for sikker og effektiv drift nå og i framtiden. De langsiktige mulighetene og utfordringene i kraftsystemet er knyttet til mer komplisert styring av systemet som følge av økt markedsintegrasjon, større andel desentral og ikke regulerbar produksjon og mer aktive forbrukere. Samtidig er det nødvendig å skape gode rammebetingelser for samordning av nettinvesteringer og sikre at de riktige investeringsprosjektene realiseres. De utfordringene Statnett og øvrige nettselskaper står overfor krever en organisering og struktur som legger til rette for mer effektiv utnyttelse av kompetanse, teknologi og kapital. Vi mener det vil være hensiktsmessig med enheter som har ansvar for både regional- og distribusjonsnettet innenfor større geografiske områder. Dette vil gi grunnlag for et bedre samspill med Statnett hva angår både systemdrift, nettutvikling og beredskap. Eksempelvis vil færre og større aktører i større grad muliggjøre enhetlige kommunikasjonsløsninger mellom TSO og DSOene. I en to-nivå nettstruktur vil et framtidig distribusjonsnett bestå av dagens regional- og distribusjonsnett. Dette distribusjonsnettet bør primært utvikles av finansielt sterke regionale enheter som har forutsetninger for å utvikle gode kompetansemiljøer. Det er behov for å se nettutvikling i regional- og distribusjonsnettet under ett. Samtidig er det viktig med god samordning mot sentralnettet. Planlegging og koordinering av nettutvikling vil bedres ved færre og større enheter, med bedre muligheter for å ivareta og utvikle nødvendig kompetanse på plan og analyse. Et planarbeid som i større grad enn i dag binder opp aktørene vil være mer forpliktende. Konsesjonsbehandlingen til NVE blir med utvalgets forslag enda viktigere, da samfunnsøkonomisk lønnsomhet vil være et viktig kriterium for prioritering. Statnett støtter forslaget om utpeking av DSO-er som skal samordne og prioritere investeringer. Det er viktig at DSO-ens ansvar og oppgaver sett opp mot de underliggende netteierne gjennomgås og klargjøres i et lovverk. Uenigheter mellom DSO og netteierne må kunne håndteres raskt og effektivt av NVE som "oppmann", for å unngå unødvendige forsinkelser i allerede tidkrevende prosesser. Selskapsmessig og funksjonelt skille Konsernmodellen med et selskapsmessig og funksjonelt skille gir gode forutsetninger for samdrift og utnyttelse av kompetanse på tvers av virksomhetsområder. Samtidig kan modellen innebære visse utfordringer med hensyn til ivaretagelse av nøytralitet og kapitaltilgang for nettvirksomheten. Vi støtter ekspertgruppens vurderinger knyttet til krav om selskapsmessig og funksjonelt skille Side 2 av 4

7 innenfor konsernmodellen. Vi mener samtidig at konsernmodellen etter noe tid må evalueres i forhold til om ønskede effekter for nettvirksomheten oppnås. Statnett er blant annet opptatt av at det relativt raskt må etableres en forståelse av om konsernmodellen gir de ønskede effekter for kostnadseffektivitet og forsyningssikkerhet. Det er etter vår oppfatning viktig med god oppfølging av konsernselskapenes økonomi for å sikre nettselskapenes egen økonomi innenfor konsernene. Konsernene kan ha, og har erfaringsvis hatt, ulike forretningsvirksomheter med betydelig høyere økonomisk potensiale og risiko enn det nettvirksomheten representerer. Systemansvaret og DSO-rollen Vi konstaterer at ekspertgruppen tilrår at det fortsatt skal være en systemansvarlig med ansvar for å balansere totalsystemet. Statnett er enig i at dette må utgjøre et fundament i den strukturen som foreslås utviklet av utvalget. Vi vil understreke at en framtidig rolle- og oppgavedeling med DSOer må ha som utgangspunkt at systemansvarlig må ivareta alle oppgaver som har betydning for totalsystemet. En DSO som skal ha ansvar for systemdriftsoppgaver er avhengig av tillit hos alle aktører. Det er avgjørende at nøytraliteten ivaretas, og et selskapsmessig og funksjonelt skille er i så måte nødvendig. Statnett er enig med ekspertgruppen i at det i framtiden kan være hensiktsmessig at DSOen får flere oppgaver i operativ drift av distribusjonsnett. En fremtidig DSO-rolle med systemdriftsoppgaver forutsetter etter vår mening større nettselskaper med ansvar for alt distribusjonsnett innenfor et geografisk område. Dette fordi det er nødvendig å kunne vurdere tiltak i det samlede distribusjonsnettet i sammenheng. Statnett som TSO må ha sitt fokus rettet mot det sentrale overføringsnettet og totalsystemet, og ønsker ikke operative oppgaver i forbindelse med drift av distribusjonsnett. Ansvar og myndighet for DSOene bør primært reguleres gjennom et lovverk. Oppgaver i operativ drift og planlegging kan reguleres gjennom avtaler med TSO innenfor et slikt juridisk rammeverk. Et juridisk rammeverk bør også legge til rette for at TSOen kan utarbeide retningslinjer for hvordan enkelte oppgaver kan utføres lokalt for å ivareta utnyttelse av det totale systemet. Den videre utvikling av DSO-rollen innen driftskoordinering må skje i et nært samarbeid med Statnett som systemansvarlig. Vår anbefaling er at TSOen i dialog med DSOene innenfor en lovmessig ramme utarbeider funksjonskrav til hvordan oppgavene skal utøves for å sikre hensynet til utnyttelse og forsyningssikkerhet for totalsystemet. Eierskap og nettnivåinndeling Ekspertgruppen legger til grunn at sentralnettet i hovedsak videreføres som i dag, med de justeringer som er nødvendig for å implementere EUs tredje elmarkedsdirektiv. Videre mener gruppen at regionalnettet i hovedsak har samme funksjoner som distribusjonsnett, og tilrår dermed at det etableres to nettnivåer; sentralnett og distribusjonsnett. Statnett er enig i ekspertgruppens vurdering om inndeling i to nettnivåer, og at dagens regionalnett blir del av det framtidige distribusjonsnettet. Et grensesnitt med en klar rolle- og ansvarsdeling gir grunnlag for kostnadseffektive løsninger og et godt samarbeid mellom sentralnettet og underliggende nett. Dette vil gjelde både innenfor systemdrift, beredskap og nettutvikling. Hensynet til en rasjonell nettutvikling, kostnadseffektivitet og forsyningssikkerhet tilsier at Statnett bør eie alt sentralnettet. De samme hensynene tilsier at regionale aktører bør eie og ha ansvaret for det framtidige distribusjonsnettet. For å realisere en bedre nettorganisering må det dermed Side 3 av 4

8 legges til rette for at Statnett kan avhende sitt regionalnett, slik at Statnett kun blir eier av sentralnettet. Statnett mener dermed det er nødvending med en lovmessig bestemmelse om at dagens regionalnett ikke kan eies av Statnett som TSO. Utvidet tilknytningsplikt Ekspertgruppen foreslår at det innføres tilknytningsplikt som svarer til dagens regelverk om leveringsplikt. Dette innebærer at alle konsesjonærer gis ansvar for å sørge for nødvendige anlegg fram til den produsenten eller forbrukeren som ber om tilknytning. Nettselskapet blir da ansvarlig for, og vil måtte eie, alle nødvendige nettanlegg for å forsyne kunden. Statnett vil påpeke at ekspertgruppens anbefaling vil føre til økte oppgaver og økt investeringsvolum for nettselskapene. Vi vil også understreke at et regelverk på dette området uformes på en slik måte at det kan praktiseres med fleksibilitet og mulighet for bruk av skjønn. Eksempelvis vil det ikke alltid være praktisk eller hensiktsmessig at et nettselskap skal eie og drifte nettanlegg som er inne på en kundes industrianlegg. I en situasjon der nettselskapet eier mer av det kundespesifikke nettet er det viktig at tariffregelverket gir mulighet for at kunden selv må betale kostnaden for dette nettet. Vi forutsetter her at det nett Statnett vil eie blir å betrakte som sentralnett. At det kundenære nettet blir en del av sentralnettet bør ikke få som konsekvens at fellesskapet må betale for dette nettet. Avsluttende kommentarer Statnett har valgt å fokusere på de store problemstillingene utvalget berører. Vi stiller gjerne i et møte med departementet for å utdype våre vurderinger dersom det skulle være ønskelig. Med vennlig hilsen Bente Monica Haaland Konserndirektør Side 4 av 4

9 MARKEDS- OG DRIFTSFORUM-SAK MDF-sak Neste generasjon kraftsystem Møtedato: Kort sammendrag av saken som blir presentert Neste generasjon sentralnett gir en solid plattform for håndtere uregulert kraftproduksjon, økt kraftutveksling med utlandet, mulige endringer i forbruksmønsteret og økende krav til sikker strømforsyning. Samtidig ser vi at tilgang på elektrisitet er en forutsetning for klimaløsninger og verdiskaping og at teknologiutvikling gir utfordringer og muligheter. Konklusjonene er at vi trenger et sterkt nett og et smartere system for overvåking og styring av nett, produksjon og forbruk. Statnett vil derfor bidra til å utvikle neste generasjon kraftsystem der de smarte løsningene koordineres og optimaliseres med hensyn på hele kraftsystemet. Neste generasjon kraftsystem berører hele kraftsektoren og dessuten IKT og det er behov for en overordnet analyse som skal identifisere og drøfte utviklingstrekk frem mot 2030 og videre til Statnett er derfor opptatt av dialog for innhente kunnskap fra andre aktører, andre bransjer og andre land, og diskutere prioriteringer og løsninger for neste generasjon kraftsystem. Ønsker innspill på/diskutert - Hvordan ser kraftsystemet ut i fremtiden? - Hvilke krav stiller det fremtidige kraftsystemet til Statnett og bransjen? - Hva må vi samarbeide om fremover? - Hvordan sikrer vi gode arenaer for dialog og informasjonsutveksling? Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum Nei. Forslag til behandlingsform Til diskusjon Side: 1/3

10 1. Neste generasjon kraftsystem: utvikling av effektive helhetsløsninger Energisystemet er i endring og både klimatiltak, teknologiutvikling og befolkningsendring påvirker hvordan vi produserer og bruker strøm. Statnett har derfor satt i gang et arbeid for å forstå hvordan fremtidens kraftsystem vil se ut. Hovedmålet er å utarbeide et beslutningsgrunnlag for å gjøre Statnett i stand til å ta de riktige beslutningene knyttet til viktige veivalg på riktig tidspunkt og sikre en samfunnsøkonomisk, effektiv utvikling av kraftsystemet. Første steg er å gjennomføre en overordnet analyse for å identifisere og drøfte utviklingstrekk på både forbruk og produksjonssiden. Arbeidet vil danne grunnlaget for dialogen med eksterne aktører og våre innspill ovenfor myndighetene. 2. Fremtiden er elektrisk Mer uregulert kraftproduksjon, økt kraftutveksling med utlandet, mulige endringer i forbruksmønsteret og økende krav til sikker strømforsyning, som følge av økt anvendelse av elektrisitet og digitalisering av samfunnet er drivere som stiller kraftsystemet og Statnett overfor nye utfordringer. Neste generasjon sentralnett nett spiller her en nøkkelrolle for å sikre nødvendig fleksibilitet i systemet både momentant og på lengre sikt. For å løse fremtidens utfordringer er det i tillegg behov for gode planer for å videreutvikle markeds og driftsløsningene og IKT infrastrukturen, samt å utforske de nye mulighetene på forbrukssiden som følger av AMS utrullingen. Vi ser at utviklingen innenfor IKT gir stadig nye muligheter også innenfor kraftsektoren. Det er derfor viktig å kartlegge og forstå de nye tekniske mulighetene som følger av raskere og sikrere datakommunikasjon, økt evne til å håndtere store datamengder og utviklingen i kostnadene ved overvåking og styring av ulike komponenter og forbruksenheter. Bedre styring av kraftproduksjon og ulike typer forbruk (i industri, næring, varmesentraler, husholdninger, lading av elbiler) ved hjelp av IKT, kan bidra til bedre utnyttelse av energiressursene og nettet, og til en sikrere kraftforsyning. Der vi tidligere har brukt IKT til fysisk styring av systemet og overvåking og informasjonsutveksling i sentralnettet, kan IKT spille en større rolle også i distribusjonsnettet, med tilgjengelig data fra 2,8 millioner AMS målere fra Samtidig kan IKT løsninger også eksponere systemet for ny risiko ved feil på IKT systemene og dataangrep. Det er viktig at nye tekniske løsninger for infrastruktur, kommunikasjon, styring, måling og avregning utvikles på en slik måte at de realiserer potensielle gevinster i hele kraftsystemet og at sikkerheten blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det er viktig å unngå at det investeres i løsninger som unødvendig begrenser fremtidige gevinstmuligheter. Statnett har i dag en rekke aktiviteter innenfor markedsdesign, systemdrift og FoU, som alle utvikler og tar i bruk ny teknologi. Videre foregår det en betydelig utvikling, både i og utenfor Statnett, knyttet til muligheten for å utnytte distribuerte energiressurser, inkl. forbrukerfleksibilitet, produksjon og lagring, i kraftsystemet. Dette vil være viktige tiltak i utviklingen av neste generasjon kraftsystem. Mange av løsningene må utvikles i samarbeid med andre aktører vi ser grensesnitt mot nettselskaper, andre TSOer, produsenter, strømleverandører, forbrukere og nye aktører. 3. Behov for mer analyse Vi ser at tilgang på elektrisitet er en forutsetning for klimaløsninger og verdiskaping og at teknologiutvikling gir utfordringer og muligheter, samtidig som kavene til sikker forsyning vil stige. Statnett ser derfor behovet for en overordnet analyse som skal identifisere og drøfte utviklingstrekk på både forbruk og produksjonssiden frem mot 2030 og videre til Analysen vil være et viktig utgangspunkt for å forstå styringsutfordringer og muligheter i fremtidig forbruk, produksjon og overføring, og for å identifisere tiltak. Spesielt vil det være viktig å få et godt bilde av hvilke tiltak som bør gjennomføres de nærmeste årene for å realisere de største gevinstene for kraftsystemet både på kort og lang sikt. Sak Feil! Fant ikke referansekilden. Side: 2/3

11 4. Viktig med ekstern dialog Neste generasjon kraftsystem berører hele kraftsektoren og dessuten IKT. For å utvikle en god forståelse av utfordringer og muligheter er det derfor viktig med en god dialog med andre berørte aktører. Å velge de riktige løsningene og investeringene og gjennomføre dem til lavest mulig kostnad er avgjørende for at vi skal få et effektivt kraftsystem. En sentral del av arbeidet er å (i) innhente kunnskap fra andre aktører, andre bransjer og andre land, samt (ii) diskutere prioriteringer og løsninger for neste generasjon kraftsystem. For å få innspill og diskutere fremtidsbilde og løsninger er det også nødvendig å etablere gode arenaer for dialog med nettselskaper, forbrukere, kraftleverandører, produsenter og andre relevante aktører. Statnett legger opp til en åpen og tydelig prosess gjennom å organisere møter og grupper på ulike nivåer. Sak Feil! Fant ikke referansekilden. Side: 3/3

12 MARKEDS- OG DRIFTSFORUM-SAK MDF-sak Strategisk nettutvikling NUP 2015 Møtedato: Kort sammendrag av saken som blir presentert Mot 2020 er aktivitetsnivået i kraftbransjen høyt. Statnett har mange viktige prosjekter under planlegging som skal legge til rette for sikker strømforsyning, ny fornybar kraftproduksjon og verdiskaping. På Nasjonalt kraftsystemmøte den 28. august i år varslet vi at vi før fremleggelsen av neste nettutviklingsplan i 2015 vil gå gjennom vår prosjektportefølje i samarbeid med bransjen, for å undersøke om det er mulig å utjevne investeringspådraget noe mot Statnett har på fire regionale kundemøter i løpet av november bedt om tilbakemeldinger fra våre kunder om hva vi kan gjøre mindre av mot 2020, og innspill til hvordan vi kan jobbe enda mer effektivt med prosjektene våre. Diskusjonene har vært svært nyttige og gitt oss verdifulle innspill, både til videre arbeid med enkeltprosjektene og vår prosjektportefølje som helhet. Vi ønsker å drøfte utfordringen bransjens investeringsnivå representerer og hvordan Statnett kan møte denne på en god måte, samt å drøfte innspillene fra de regionale kundemøtene med Marked- og driftsforum. Ønsker innspill på/diskutert Hva kan Statnett, hvis noe, gjøre mindre av mot 2020? Hvordan kan vi jobbe mest mulig effektivt med våre prosjekter? Har dere kommentarer til innspillene fra våre kundemøter? Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum MDF-sak Strategisk nettutvikling NUP 15 Forslag til behandlingsform Til diskusjon Side: 1/3

13 1. Bakgrunn Statnetts planer for videre utvikling av sentralnettet beskrives i Nettutviklingsplanen, som fremlegges annethvert år. Neste nettutviklingsplan kommer i 2015 og vil for første gang være gjenstand for en bred høring blant bransjen, kunder og andre interessenter før den ferdigstilles. Nasjonalt kraftsystemmøte ble avholdt den 28. august på Gardermoen, og markerte startskuddet for arbeidet med Nettutviklingsplan Der flagget vi blant annet at vi ønsker å rette et særlig fokus mot det høye aktivitetsnivå i bransjen frem mot 2020, og de utfordringene og mulighetene dette representerer. Vi ønsker å legge til rette for at dette skal skje i god dialog med bransjen før neste nettutviklingsplan ferdigstilles. 2. Høyt investeringstempo i bransjen mot 2020 Statnett er i full gang med å gjennomføre et stort investeringsløft for å sikre at fremtidens kraftsystem legger til rette for sikker strømforsyning, gode klimaløsninger og verdiskaping over hele landet. Mot 2020 er aktivitetsnivået i kraftbransjen høyt. Dette skyldes både et stort behov for reinvesteringer for å møte forbrukssvekst og sikre tilstrekkelig forsyningssikkerhet, og at fornybarprosjekter må være ferdigstilt og levere strøm inn på nettet innen utgangen av 2020 for å være støtteberettiget via elsertifikatmarkedet. Statnett har over flere år økt egen utbyggingskapasitet, dette arbeidet vil fortsette. Samtidig fører den omfattende porteføljen i Statnett og bransjen for øvrig til en stort press i leverandørmarkedet med økendeenhetskostnader innenfor kjøp av tjenester og komponenter og større gjennomføringsrisiko. Vi vil derfor innen fremleggelsen av neste nettutviklingsplan gå gjennom vår prosjektportefølje i samarbeid med bransjen, for å se om det er mulig å utjevne investeringspådraget mot Viktige prosjekter forsyningssikkerhet, fornybar energi og verdiskaping Statnett har mange viktige prosjekter under planlegging mot Forbindelsen Lyse Stølaheia og første trinn i Nettplan Stor-Oslo vil styrke forsyningssikkerheten i områder med sterk befolkningsvekst. Ny 420 kv fra Balsfjord til Skaidi vil styrke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for ny næringsvekst i nord. Det er også et betydelig behov for reinvesteringer frem mot 2020 over hele landet. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til realiseringen av flere fornybarprosjekter før 2020, og behovet for kapasitetsøkning i sentralnettet som følge av tilknytning av ny produksjon er derfor uavklart. Dette gjelder blant annet vindkraftprosjektene i Midt-Norge og flere småkraftprosjekter på Vestlandet. Nye mellomlandsforbindelser til UK og Tyskland legger til rette for økt verdiskaping. Prosjektene er planlagt ferdigstilt i henholdsvis 2018 og Oppgradering av Vestre korridor er nødvendig for å sikre at de nye utenlandskablene får tilstrekkelig utvekslingskapasitet. 4. God dialog om felles utfordring Statnett har på fire regionale kundemøter i løpet av november bedt om tilbakemeldinger på hva vi kan gjøre mindre av mot 2020 og innspill til hvordan vi kan jobbe enda mer effektivt med prosjektene våre. Diskusjonene har vært svært nyttige, og gitt oss verdifulle innspill til videre arbeid med enkeltprosjektene og vår prosjektportefølje som helhet. Vi opplever en felles forståelse blant kundene om utfordringene et høyt aktivitetsnivå mot 2020 representerer, og at vår gjennomgang av egen prosjektportefølje er ønsket. Alle deler av Statnetts prosjektportefølje mot 2020 oppfattes som viktige hos kundene våre. I sine tilbakemeldinger under møtene har et flertall av kundene vært tydelige på at forsyningssikkerhet og tilknytning av nytt forbruk må være Statnetts øverste prioritet. Deretter kommer henholdsvis tilknytning av ny produksjon og økt kapasitet mellom prisområder. Økt kapasitet mellom prisområder for å sikre lønnsomhet for eksisterende vannkraft prioriteres høyere av de store produsentene, enn hos de andre kundegruppene. Side: 2/3

14 5. Koordinerte investeringsbeslutninger mellom produksjon og nett God koordinering mellom nettselskap og småkraft- og vindkraftprodusenter er viktig for å sikre at vi bruker ressursene på prosjektene som har størst sannsynlighet for å bli realisert. Flere regionalnettselskap har aktivt begynt å benytte anleggsbidrag for å redusere usikkerheten knyttet til realisering av ulike fornybarprosjekter. Aktivt samarbeid mellom regionale nettselskaper og Statnett kan bidra til bedre koordinering mellom investeringsbeslutninger for økt nett- og transformeringskapasitet og ny fornybar produksjon. Det har også kommet innspill om muligheten for å tilknytte mer produksjon enn netkapsiteten tillater for å sikre at 2020-fristen opprettholdes. I dag er dette forhindret i NVE forskrift, men NVE informerte på årets Energidager at de ville vurdere dette. På kundemøtene har flere aktører også stilt spørsmålstegn ved Statnetts standarder for egne nettanlegg. Dette gjelder både hvorvidt standardene for nye anlegg i enkelte tilfeller kan føre til at prosjektene overdimensjoneres med hensyn til de behov som skal imøtekommes, og om Statnetts vurdering av teknisk levetid på eksisterende anlegg i noen tilfeller er for konservative og kan medføre at reinvesteringer blir unødvendig fremskyndet i tid. Side: 3/3

15 MARKEDS- OG DRIFTSFORUM-SAK MDF-sak Status for mellomlandsforbindelsene Møtedato: Kort sammendrag av saken som blir presentert Statnett planlegger to nye mellomlandsforbindelser til utlandet innen 2020, NordLink til Tyskland og NSN til England. Denne saken gir en kort orientering om fremdrift og status for disse prosjektene. Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum MDF-sak Mellomlandsforbindelser, kapasitetsmarkeder og europeisk markedsutvikling Forslag til behandlingsform Til orientering Side: 1/1

16 To nye mellomlandsforbindelser 1400 MW likestrømskabler til Tyskland og Storbritannia innen 2020 Fremtiden er elektrisk

17 Mellomlandsforbindelser fra Norge Eksisterende kabler Norge-Danmark 1700 MW SK1-4 Norge-Nederland 700 MW NorNed Planlagte kabler Norge-Tyskland 1400 MW NordLink Norge-Storbritannia 1400 MW NSN Utvekslingskapasitet Norge-Sverige: Ca MW

18 NordLink: Kabelprosjekt Norge- Tyskland 1400 MW med +/- 515 kv DC Over 500 km sjøkabel Ca. 50 km jordkabel i Tyskland Ca. 50 km luftledning (likestrøm) i Norge Samlet investering 1,5-2 mrd (norsk investering 6-8 mrd NOK) Planlagt idriftsettelse 2018 \ 3

19 NSN: Kabelprosjekt Norge-Storbritannia 1400 MW med +/- 515 kv DC Over 700 km sjøkabel Kort jordkabel i Norge og UK Samlet investering 1,5-2 mrd (norsk investering 6-8 mrd NOK) Planlagt idriftsettelse 2020

20 13.10: Konsesjon gitt fra OED Utenlandskonsesjon for kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Anleggskonsesjon for likeretteranlegg i Sirdal, DClinje til Flekkefjord og sjøkabel norsk side Tidligere mottatte konsesjoner på norsk side Anleggskonsesjon for likeretteranlegg i Suldal, jordkabel og sjøkabel norsk side

REFERAT. Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

REFERAT. Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 REFERAT Møte i s Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. -11. desember 2014 / kl 15:00 / Jevnaker Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S&K Medlemmer til stede: Thor Otto Lohne

Detaljer

Søknad om pilot for utveksling av FRR-A kapasitet mellom Norge og Sverige (Hasle pilot)

Søknad om pilot for utveksling av FRR-A kapasitet mellom Norge og Sverige (Hasle pilot) NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIR NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Saksbeh./tlf.nr.: Bernt Anders Hoff/23903102 Deres ref./deres dato: / Vår ref.: 14/01154-1 Vår dato: 30.06.2014 Søknad om pilot for

Detaljer

Kraftsystemet, utbygging og kostnadsfordeling Auke Lont, CEO Statnett

Kraftsystemet, utbygging og kostnadsfordeling Auke Lont, CEO Statnett Kraftsystemet, utbygging og kostnadsfordeling Auke Lont, CEO Statnett Industri2014, Bodø, 18. september 2014 Statnett er ansvarlig for et sikkert og stabilt kraftsystem Statnett drifter omkring 11 000

Detaljer

Neste generasjons sentralnett muligheter og begrensinger

Neste generasjons sentralnett muligheter og begrensinger aep Neste generasjons sentralnett muligheter og begrensinger Norwea 30 mars 2011 Erik Skjelbred direktør Strategi og samfunnskontakt Hovedpillarer for Statnetts utvikling av fremtidens sentralnett Høy

Detaljer

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i energiloven

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i energiloven Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i energiloven 1 Innhold 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Departementets lovforslag... 3 3.1 Bakgrunn for forslaget...

Detaljer

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU Fremtidens utfordringer for kraftsystemet Trond.jensen@statnett.no NTNU 27.06.2011 Statnetts oppgaver og hovedmål Statnetts er systemansvarlig nettselskap i Norge Ansvar for koordinering og daglig styring

Detaljer

Felles høringsnotat i forbindelse med OEDs forslag til endring i energiloven.

Felles høringsnotat i forbindelse med OEDs forslag til endring i energiloven. Felles høringsnotat i forbindelse med OEDs forslag til endring i energiloven. 10.01.2014 Felles høringsnotat for selskapene Øvre Eiker Energi AS, Lier Everk AS, Flesberg Elektrisitetsverk AS, Midtnett

Detaljer

R E F E R A T. Sak Referat fra Statnetts markeds- og driftsforum Møtedato/Tid/Sted 9. april 2013 / kl / Nydalen alle 33

R E F E R A T. Sak Referat fra Statnetts markeds- og driftsforum Møtedato/Tid/Sted 9. april 2013 / kl / Nydalen alle 33 R E F E R A T Sak Referat fra Statnetts markeds- og driftsforum 2013-01 Møtedato/Tid/Sted 9. april 2013 / kl. 10.00 / Nydalen alle 33 Saksbehandler/Adm. Enhet Steinar Drejer Aksnes/KMK Jakob Norem Dyrhaug/KMK

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Gunnar G. Løvås, konserndirektør Nettutvikling, Statnett Presentasjon i Polyteknisk forening 30. september 2010 2010 09 17-2 Vi trenger både nett og alternativene

Detaljer

Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth

Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth Velkommen til PTK 2012 Administrerende direktør Oluf Ulseth Investeringer i fornybar energi gir grønn vekst Bransjen skal investere - behovet for effektive konsesjonsprosesser og raskere nettutvikling

Detaljer

Regionalnettene i Norge. Jon Eilif Trohjell, Agder Energi Nett AS

Regionalnettene i Norge. Jon Eilif Trohjell, Agder Energi Nett AS Regionalnettene i Norge NEF-konferansen 25.-26.10.2010 26.10.2010 Grimstad Jon Eilif Trohjell, Agder Energi Nett AS Linjer/kabler 33-45-66-110-132 kv Transformatorstasjoner til 6-11-22 kv Regionalnettets

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i energiloven

Høringsuttalelse - endringer i energiloven Olje- og energidepartementet Deres ref: Vår ref: 2011/12-314/2015 Vår saksbehandler: Rune Stensland Dato: 30.04.2015 Høringsuttalelse - endringer i energiloven Vi viser til høringsnotat av 15.04.2015 om

Detaljer

Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden. Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015

Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden. Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015 Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015 SIKKER HMS: Nedgangen har stoppet opp - nye initiativ er satt i gang Driften En

Detaljer

EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering

EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering Endret filosofi rundt kabling hvilke konsekvenser tekniske og økonomiske kan dette få? EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering

Detaljer

REFERAT. Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-04

REFERAT. Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-04 REFERAT Møte i s Markeds- og driftsforum 2015-04 Møtedato/tid/sted: 11. november 2015 / kl. 15:00 og 12. november kl. 11:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Gabriella Larsson / ST Medlemmer

Detaljer

Forslag til ny forskrift om energiutredninger. Christina Kvamme Nettseksjonen, Energiavdelingen

Forslag til ny forskrift om energiutredninger. Christina Kvamme Nettseksjonen, Energiavdelingen Forslag til ny forskrift om energiutredninger Christina Kvamme Nettseksjonen, Energiavdelingen g Hvorfor foreslås endringer? Nettmeldingen Forsyningssikkerhet Behov for mer detaljert forskriftstekst Forslag

Detaljer

Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett

Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett Sammentænkning, København, 12. september 2014 2 Statnett er ansvarlig for et sikkert og stabilt kraftsystem i Norge Statnett drifter omkring 11 000

Detaljer

Vi utvikler et fremtidsrettet sentralnett på en sikker, innovativ og kostnadseffektiv måte. Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett

Vi utvikler et fremtidsrettet sentralnett på en sikker, innovativ og kostnadseffektiv måte. Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett Vi utvikler et fremtidsrettet sentralnett på en sikker, innovativ og kostnadseffektiv måte Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett Det vi bygger i dag, skal passe for fremtidens forbruk og produksjon

Detaljer

Et kraftsystem i endring - hvordan ivareta sikker systemdrift

Et kraftsystem i endring - hvordan ivareta sikker systemdrift Et kraftsystem i endring - hvordan ivareta sikker systemdrift Kraftsystemmøte 9. april 2015 Ingrid H. Eivik System- og markedsutvikling Systemdrift Sørge for sikker drift, - høyeste prioritet Legge til

Detaljer

Nettutvikling - Forventninger til kapasitet. Astri Gillund Nettseksjonen

Nettutvikling - Forventninger til kapasitet. Astri Gillund Nettseksjonen Nettutvikling - Forventninger til kapasitet Astri Gillund Nettseksjonen Innhold Kraftsystemutredninger Forventede investeringer i regional og sentralnett Fremtidig nettilgang 31.03.2014 Kraftsystemets

Detaljer

Samfunnsmål og effektmål Kraftsystemet i Sør-Rogaland, analyse av behov og tiltak. Underlagsrapport mål og rammer

Samfunnsmål og effektmål Kraftsystemet i Sør-Rogaland, analyse av behov og tiltak. Underlagsrapport mål og rammer Samfunnsmål og effektmål Kraftsystemet i Sør-Rogaland, analyse av behov og tiltak Underlagsrapport mål og rammer 1 Samfunnsmål og effektmål Innhold MÅL OG RAMMER...4 1 Samfunnsmål og effektmål... 5 2

Detaljer

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-02 27. mai 2014 / kl 09:00 13:00 / Nydalen Allé 33

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-02 27. mai 2014 / kl 09:00 13:00 / Nydalen Allé 33 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-02 Møtedato/tid/sted: 27. mai 2014 / kl 09:00 13:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer

Nettmessige implikasjoner av fornybarsatsingen

Nettmessige implikasjoner av fornybarsatsingen Nettmessige implikasjoner av fornybarsatsingen Censes årskonferanse 14. oktober 2011 Seniorrådgiver Trond Jensen Statnett har ansvar for utvikling og drift av sentralnettet Statnett skal sørge for at produksjon

Detaljer

På nett med framtida. Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida. Kraftnettets betydning for verdiskaping På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping BRED DELTAKELSE SIKRET MANGE PERSPEKTIVER RESULTATENE ER VÅRT ANSVAR ALENE 1 nasjonal og 5 landsdelsrapporter På nett med framtida Kraftnettets

Detaljer

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett)

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) STORSKALA LASTSTYRING I NORD-NORGE Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) Sammendrag Prosjektet Storskala Laststyring er en del av satsingen innenfor forskningsprogrammet Smarte

Detaljer

Statnett ønsker innspill til ordning for fordeling av ledig nettkapasitet

Statnett ønsker innspill til ordning for fordeling av ledig nettkapasitet Statnett ønsker innspill til ordning for fordeling av ledig nettkapasitet I enkelte områder kan det oppstå en konkurransesituasjon om en begrenset ledig nettkapasitet. I slike tilfeller kan ikke all konsesjonsgitt

Detaljer

Nett - et sikkert og robust klimatiltak! Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge

Nett - et sikkert og robust klimatiltak! Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge Nett - et sikkert og robust klimatiltak! Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge Hovedbudskap Utvikling av kraftnettet er nøkkelen for å nå klimamålene, sikre forsyningssikkerheten, og å bidra til grønn

Detaljer

REFERAT. Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum Oluf Ulseth Pål Tore Svendsen Kristin Karlstad. Wenche Teigland

REFERAT. Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum Oluf Ulseth Pål Tore Svendsen Kristin Karlstad. Wenche Teigland REFERAT Møte i s Markeds- og driftsforum 2017-04 Møtedato/tid/sted: 08. november 2017 / kl. 10:30-15:00 og 09. november 2017 / kl. 11:00-13:00, Nydalen alle 33 Saksbehandler/adm. enhet: Gabriella Larsson

Detaljer

REFERAT. Statnett administrasjon tilstede: Statnetts styre tilstede (fra kl 11:00 05.12.13) Bente Hagem. Kolbjørn Almlid (styreleder) Øivind Rue

REFERAT. Statnett administrasjon tilstede: Statnetts styre tilstede (fra kl 11:00 05.12.13) Bente Hagem. Kolbjørn Almlid (styreleder) Øivind Rue REFERAT Sak: Referat Statnetts markeds- og driftsforum 2013-03 Møtedato/tid/sted: 4.- 5. desember 2013 / kl. 17:00 / Jevnaker Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / KMK Medlemmer tilstede: Ove

Detaljer

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Kraftforsyningen og utbyggingsplaner Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i

Detaljer

Nettutviklingsplan 2007-2025. Norske og nordiske nettutfordringer. Grete Westerberg Statnett. EBL Temadag 30.-31. mai 2007

Nettutviklingsplan 2007-2025. Norske og nordiske nettutfordringer. Grete Westerberg Statnett. EBL Temadag 30.-31. mai 2007 Nettutviklingsplan 2007-2025 Norske og nordiske nettutfordringer Grete Westerberg Statnett EBL Temadag 30.-31. mai 2007 Hva er Nettutviklingsplanen? Bygger på Kraftsystemutredning for Sentralnettet, NVE-krav.

Detaljer

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Nettkonferansen 2010 Grete Westerberg, Direktør Nettplanlegging, Statnett

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Deres ref: Vår ref: oby Dato: 1.10.2014 Høring Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Rapport fra ekspertgruppe om organisering

Detaljer

Norges rolle som energinasjon

Norges rolle som energinasjon Norges rolle som energinasjon NEF-konferansen 26.10.2010 Edvard Lauen Agenda 1 Hvorfor kabler? 2 Utfordringer med å få bygget kablene 3 Kabler regional næringsutvikling Kabler vil øke verdien på norske

Detaljer

Nettutvikling i sør og øst mot Anders Kringstad 9 mai 2017

Nettutvikling i sør og øst mot Anders Kringstad 9 mai 2017 Nettutvikling i sør og øst mot 2030-40 Anders Kringstad 9 mai 2017 Drivere for videre nettutvikling i sør og øst Forbruksvekst Forsyningssikkerhet Behov for fornyelse Ny produksjon Økt effekt i eksisterende

Detaljer

Hvordan vil NVE stimulere til utvikling av smartnett i Norge

Hvordan vil NVE stimulere til utvikling av smartnett i Norge Energiforskningskonferansen 2014 Smartgrid sesjon Hvordan vil NVE stimulere til utvikling av smartnett i Norge Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder Sluttbrukermarkedet, Elmarkedstilsynet, NVE Et strømmarked

Detaljer

Deres ref.: NVE ep/chs Vår ref.: Vår dato: 31.januar til NVEs forslag om felles tariffering av regional- og

Deres ref.: NVE ep/chs Vår ref.: Vår dato: 31.januar til NVEs forslag om felles tariffering av regional- og 1K51 Bedrift Dislliklenes enelgiforening NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref.: NVE 201004535-2 ep/chs Vår ref.: Vår dato: 31.januar 2011 Kommentarer sentralnett til NVEs forslag om felles tariffering

Detaljer

Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet. Bente Hagem

Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet. Bente Hagem Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet Bente Hagem Statnett i tall 11 000 km kraftledninger 150 Transformatorstasjoner 3 Regionssentraler 1 Landssentral 1100 Ansatte 41 mrd

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015 - Fokus på nord. Presentasjon på Kraftdagen 2015 Bodø 12. nov. 2015

Nettutviklingsplan 2015 - Fokus på nord. Presentasjon på Kraftdagen 2015 Bodø 12. nov. 2015 Nettutviklingsplan 2015 - Fokus på nord Presentasjon på Kraftdagen 2015 Bodø 12. nov. 2015 Statnetts hovedmål er å legge til rette for en samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling av kraftsystemet Gjennomføre

Detaljer

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Finnmarkskonferansen 5. september 2012 Konsernsjef Auke Lont Statnetts oppdrag Forsyningssikkerhet Klima og miljø Verdiskaping Nettmeldingen underbygger Statnetts

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Strategier för at anpassa ett elsystem i förändring utblick mot Norden. Adm. direktør Oluf Ulseth

Strategier för at anpassa ett elsystem i förändring utblick mot Norden. Adm. direktør Oluf Ulseth Strategier för at anpassa ett elsystem i förändring utblick mot Norden Adm. direktør Oluf Ulseth Strategier for at anpassa et elsystem i förändring utblick mot Norden Kraftsystemet er i forandring: Mindre

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT ' "" Deres ref Vår ref Dato 14/1448-

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT '  Deres ref Vår ref Dato 14/1448- 5 0 IX I. J DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT ' "" BKK Nett AS Postboks 7050 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 1 6 APR 2015 Klage på NVEs vedtak om vilkår for tilknytning og anleggsbidrag - nettilknytning

Detaljer

Neste generasjon sentralnett

Neste generasjon sentralnett Neste generasjon sentralnett Forsyningssikkerhet, verdiskapning og klima hånd i hånd Energiforum 6. oktober 2009 Auke Lont, Konsernsjef Statnett Agenda Drivere mot en bærekraftig utvikling Statnetts strategi

Detaljer

Neste generasjon sentralnett - planer, drivere og utviklingstrekk. Vindkraftseminaret 2011 Erik Skjelbred, Direktør, Statnett

Neste generasjon sentralnett - planer, drivere og utviklingstrekk. Vindkraftseminaret 2011 Erik Skjelbred, Direktør, Statnett Neste generasjon sentralnett - planer, drivere og utviklingstrekk Vindkraftseminaret 2011 Erik Skjelbred, Direktør, Statnett Forsyningssikkerhet - Redusert kvalitet 1200 Antall avvik pr. måned Trend 1000

Detaljer

Godkjennelse av "Avtale om pilot for midlertidig utveksling av FRR-A mellom Norge og Sverige over Hasle (Hasle piloten)"

Godkjennelse av Avtale om pilot for midlertidig utveksling av FRR-A mellom Norge og Sverige over Hasle (Hasle piloten) Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 03.09.2014 Vår ref.: 201403757-2 Arkiv: 632 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Stian Henriksen 22959208/sthe@nve.no Godkjennelse av "Avtale om

Detaljer

Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før Rune Flatby

Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før Rune Flatby Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før 2020 Rune Flatby Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i petroleumssektoren

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Seksjon interne tjenester Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår ref.: 15/16138 / 12/2469 / FA - S00, TI - &00 Dato: 26.05.2015 Saksbehandler:

Detaljer

Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner. Energirike, 24. juni 2011, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling

Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner. Energirike, 24. juni 2011, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner Energirike, 24. juni 211, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling Samfunnets oppdrag til Statnett Bedre forsyningssikkerhet Økt verdiskapning

Detaljer

Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen

Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen Fakta Myndighetenes vurderinger Strømkrise? Energibalanse Større hendelser

Detaljer

Må energiloven endres for å møte dagens utfordringer i kraftsektoren?

Må energiloven endres for å møte dagens utfordringer i kraftsektoren? Må energiloven endres for å møte dagens utfordringer i kraftsektoren? Einar Hope Energiforum EF og NHH Temamøte Energiforum 03.10.07 Energiloven av 29. juni 1990, nr. 50 Formål: Loven skal sikre at produksjon,

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

Hvordan vil endringer i det europeiske regelverket påvirke driften av kraftsystemet (network codes)?

Hvordan vil endringer i det europeiske regelverket påvirke driften av kraftsystemet (network codes)? Hvordan vil endringer i det europeiske regelverket påvirke driften av kraftsystemet (network codes)? Hans Olav Ween Næringspolitisk rådgiver - kraftsystemer Innhold Hvorfor er EU regelverk viktig for Norge?

Detaljer

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 Møtedato/tid/sted: 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / A Medlemmer:

Detaljer

Evaluering av Energiloven

Evaluering av Energiloven Evaluering av Energiloven 13.11.2007 Innspill fra Småkraftforeninga av Bjørn Lauritzen, daglig leder Vi har felles målsetning: Bidra til at småkraftpotensialet kan realiseres Bidra til at samfunnsøkonomisk

Detaljer

Virkningen av den økonomiske reguleringen for Statnett

Virkningen av den økonomiske reguleringen for Statnett Virkningen av den økonomiske reguleringen for Statnett Norges energidager Holmenkollen Park Hotell 18. oktober 2013 Konserndirektør Knut Hundhammer Statnett SF Tidlig 2000-tall var nettet preget av flere

Detaljer

Balansekraft barrierer og muligheter

Balansekraft barrierer og muligheter Balansekraft barrierer og muligheter Produksjonsteknisk konferanse 7. mars 2011 Bente Hagem Konserndirektør We will see wind farms in Scotland produce electricity which is stored in Norway and then used

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

SAKSUTREDNING. Høring - Reiten utvalgets utredning " Et bedre organisert strømnett"

SAKSUTREDNING. Høring - Reiten utvalgets utredning  Et bedre organisert strømnett SAKSUTREDNING Dato: 18.05.2015 Arkivsak: 2012/745-9 Saksbehandler: Ola Næprud 61 70 07 67 Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Kommunestyret Høring - Reiten utvalgets utredning " Et bedre organisert strømnett"

Detaljer

Er forvaltningspraksis i harmoni med energilovens formål?

Er forvaltningspraksis i harmoni med energilovens formål? Er forvaltningspraksis i harmoni med energilovens formål? EBLs Nettkonferanse 2008 Gardermoen 2.-3. desember Gunnar Martinsen, Thommessen www.thommessen.no I Rammene for forvaltningspraksis Stortinget

Detaljer

Forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet

Forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet Forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet Konseptvalgutredning (KVU) august 2015 4 Konseptvalgutredning Forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet 2 Sammendrag Forord Det er flere store planer om

Detaljer

Nye forsyningsmønstre for kraft - virkning for norsk næringsutvikling på kort og lang sikt

Nye forsyningsmønstre for kraft - virkning for norsk næringsutvikling på kort og lang sikt Nye forsyningsmønstre for kraft - virkning for norsk næringsutvikling på kort og lang sikt EnergiRikekonferansen 2007, Haugesund Odd Håkon Hoelsæter Konsernsjef, Statnett Disposisjonsutkast KRAFTFORSYNING

Detaljer

Et bedre organisert strømnett

Et bedre organisert strømnett Et bedre organisert strømnett Presentasjon av utredning fra ekspertgruppe oppnevnt av Olje- og energidepartementet 5. mai 2014 Eivind Reiten Mandatet 1. Gruppen skal kort drøfte hvilke oppgaver overføringsnettet

Detaljer

Endringer i energiloven tredje energimarkedspakke høring

Endringer i energiloven tredje energimarkedspakke høring 1 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Sendt pr epost til postmottak@oed.dep.no Vår ref.: Vår dato.: 10. januar 2014 Endringer i energiloven tredje energimarkedspakke høring Distriktenes

Detaljer

Future Role of DSO Oppsummering av CEER høring

Future Role of DSO Oppsummering av CEER høring Future Role of DSO Oppsummering av CEER høring Ivar Munch Clausen, NVE og medlem i CEER arbeidsgruppe Trondheim, 15. september 2015 DET STORE BILDET Brukerne i sentrum Ny teknologi, klimapolitikk påvirker

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status og videre fremdrift ved innføring av AMS Workshop om Smart Strøm, 28. mars Thor Erik Grammeltvedt seksjonsjef, NVE 2 30. mar. Veien mot fullskala utbygging

Detaljer

Vil manglende nettkapasitet legge begrensninger på industriutviklinga i regionen? Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram

Vil manglende nettkapasitet legge begrensninger på industriutviklinga i regionen? Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram Vil manglende nettkapasitet legge begrensninger på industriutviklinga i regionen? Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram Er pålitelig strømforsyning en selvfølge? For svakt nett i

Detaljer

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET?

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Green Energy Day, Bergen 28. september 2017 SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Kristine Fiksen, THEMA MÅL FOR ENERGISYSTEMET : «..SIKRE EN EFFEKTIV, ROBUST

Detaljer

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Nettplan Stor-Oslo Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Sentralnettet i Stor-Oslo må fornyes for å sikre trygg strømforsyning i fremtiden Gammelt nett og økt strømforbruk krever oppgradering til et mer

Detaljer

Rammebetingelser for nett!

Rammebetingelser for nett! Rammebetingelser for nett! Oppfølging og status i saken vedr. anleggsbidrag/ bunnfradraget for tilkobling til nett.! Redegjørelse for kommunenes handlingsrom i relevante nasjonale prosesser (ved AU)! Arbeid

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-4 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 08.05.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 5/2015 Arbeidsutvalg 22.05.2015 Høring Reiten-utvalgets utredning

Detaljer

Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen

Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen Nettutvikling og nettinvesteringer Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen Nettet på Agder! ca 172 000 kunder ca 80 innmatningskunder 18 600 km el-nett 57 transformatorstasjoner ca 7.500

Detaljer

Møte med statssekretær Eli Blakstad

Møte med statssekretær Eli Blakstad Møte med statssekretær Eli Blakstad Besøk hos Energi Norge 23.juni 2011 Energi Norges medlemmer Energi Norge Samler energiselskap i Norge Vi har medlemmer i alle landets fylker Deltar i Nordisk samarbeid

Detaljer

Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge

Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge Tromsø 19. august 29 Gunnar G. Løvås Konserndirektør Divisjon Utvikling og Investering Agenda Drivkreftene De nære løsningene Visjonene som muliggjør enda mer vindkraft

Detaljer

Smart Grid. Muligheter for nettselskapet

Smart Grid. Muligheter for nettselskapet Smart Grid. Muligheter for nettselskapet Måleforum Vest Høstkonferanse Bergen 4. 5.november v/trond Svartsund, EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innhold Bakgrunn Smart Grid hva

Detaljer

Hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front!

Hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front! Hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front! 28.10.2011 1 Nettets rolle i klimapolitikken Konserndirektør infrastruktur Thor André Berg 2 Kraft trenger Nett «som

Detaljer

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget?

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Camilla Aabakken Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda Om NVE Elbiler i Norge 200 000 elbiler innen 2020? Noen nettselskapers erfaringer

Detaljer

Et bedre organisert strømnett

Et bedre organisert strømnett Et bedre organisert strømnett Presentasjon av utredning fra ekspertgruppe oppnevnt av Olje- og energidepartementet 5. mai 2014 Eivind Reiten Mandatet 1. Gruppen skal kort drøfte hvilke oppgaver overføringsnettet

Detaljer

Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger. Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga

Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger. Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Presentasjon av Småkraftforeninga Stiftet i 2001 Har om lag 570 kraftverk/planlagte

Detaljer

Høring - tredje energimarkedspakke

Høring - tredje energimarkedspakke Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Sendt pr epost til postmottak@oed.dep.no Oslo 10.01.2014 Høring - tredje energimarkedspakke KS Bedrift viser til departementets høringsnotat

Detaljer

HVDC-kabler -utfordringer for systemdriften

HVDC-kabler -utfordringer for systemdriften HVDC-kabler -utfordringer for systemdriften Idar Gimmestad, Avdelingsleder Landssentralen IEEE 12.11.2015 Nordiske HVDC-kabler Utvikling i HVDC-kapasitet -en ny kabel omtrent annethvert år Frekvenskvalitet

Detaljer

Dilemmaer rundt lokal og sentral energiproduksjon

Dilemmaer rundt lokal og sentral energiproduksjon Dilemmaer rundt lokal og sentral energiproduksjon Konsekvenser for nettet sett fra nettselskapets side BKK Nett AS, Bengt Otterås, oktober 2013. Hvordan ser fremtiden ut? Dilemma 1: Trender, effekt og

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Kirkenes 29. 30.09.2008 Bjørn Hugo Jenssen Områdeansvarlig Nord-Norge, Divisjon utvikling og Investering Viktige ledningssnitt som overvåkes

Detaljer

Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker. Rune Flatby

Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker. Rune Flatby Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker Rune Flatby Disposisjon Litt om konsesjonsbehandling Viktige hensyn i konsesjonsbehandlingen Status konsesjonssaker fornybar energi Beslutningsgrunnlag

Detaljer

HVORDAN BØR NETTET ORGANISERES FRAMOVER? NORSK INDUSTRI 18.- 19. SEPTEMBER 2014 ADVOKAT KRISTIN BJELLA (H)

HVORDAN BØR NETTET ORGANISERES FRAMOVER? NORSK INDUSTRI 18.- 19. SEPTEMBER 2014 ADVOKAT KRISTIN BJELLA (H) HVORDAN BØR NETTET ORGANISERES FRAMOVER? NORSK INDUSTRI 18.- 19. SEPTEMBER 2014 ADVOKAT KRISTIN BJELLA (H) Kort om min bakgrunn Advokat med møterett for Høyesterett, partner i Advokatfirmaet Hjort DA Leder

Detaljer

Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser?

Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser? Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser? Statssekretær Anita Utseth Fagdag FSNs årsmøte Flåm 24. mai Hva snakker vi om? krise (gr. krisis, avgjørelse, dom,

Detaljer

Temadager Regional- sentralnettet

Temadager Regional- sentralnettet Temadager Regional- sentralnettet Utfordringer i sentral- og regionalnettet Aktuelle problemstillinger EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Hovedfokus i EUs energistrategi EUs interne

Detaljer

Merknader til foreslått revidering av Energiutredningsforskriften (ref. nr )

Merknader til foreslått revidering av Energiutredningsforskriften (ref. nr ) Merknader til foreslått revidering av Energiutredningsforskriften (ref. nr. 201204594) I juni 2012 sendte NVE forskrift om energiutredninger på høring. Frist for merknader til forskriften er satt til 1.

Detaljer

Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet. Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering

Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet. Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering Innhold Spenningsoppgradering fra 300 til 420 kv Hvorfor Hvordan

Detaljer

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Statssekretær Robin Kåss, Olje- og energidepartementet Tema i dag Norges arbeid med fornybardirektivet Miljøvennlig

Detaljer

Vedlegg Oppdatering av investeringsplanen i hver region Utviklingen av nye sentralnettanlegg tar lang tid. Underveis i prosjektutviklingen legger Statnett stor vekt på å gi oppdatert informasjon om prosjektenes

Detaljer

Evaluering og utvikling av tariffmodellen for transmisjonsnettet Presentasjon av eksterne utredninger. Nydalen,

Evaluering og utvikling av tariffmodellen for transmisjonsnettet Presentasjon av eksterne utredninger. Nydalen, Evaluering og utvikling av tariffmodellen for transmisjonsnettet Presentasjon av eksterne utredninger Nydalen, 15.9.2017 Velkommen til seminar Agenda Hvem Tidsrom Innledning og velkommen Bente Monica Haaland,

Detaljer

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen 9.3.2011 Energispørsmål som kan interessere økonomer Hva er oppgavene? Hvordan løses de? Hva gjør økonomene? Litt om strøm P F Litt om strøm forts P K

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

NETTREGULERING I FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM. Kristine Fiksen og Åsmund Jenssen, THEMA

NETTREGULERING I FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM. Kristine Fiksen og Åsmund Jenssen, THEMA NETTREGULERING I FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM Kristine Fiksen og Åsmund Jenssen, THEMA OM PROSJEKTET FRAMTIDENS NETTREGULERING DRIVKREFTER FOR ENDRING UTFALLSROM FOR FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM FRAMTIDENS NETTREGULERING

Detaljer

ELSERTIFIKATINVESTERINGER EKSTRAORDINÆRE AVSKRIVNINGSREGLER

ELSERTIFIKATINVESTERINGER EKSTRAORDINÆRE AVSKRIVNINGSREGLER Deres referanse Vår referanse Dato IS 14.08.2012 Finansdepartementet Postboks 8008 0030 OSLO ELSERTIFIKATINVESTERINGER EKSTRAORDINÆRE AVSKRIVNINGSREGLER Likeverdige konkurranseforhold er viktig for å realisere

Detaljer

AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Ole Haugen Rådgiver EBL 13. mai 2009 Agenda Nasjonale rammebetingelser

Detaljer