MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum Møtedato/tid/sted: desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / ST Medlemmer: Kari Ekelund Thørud Ove A. Brattbakk Hilde Bakken Morten Røsæg Thor Otto Lohne Knut Lockert Oluf Ulseth Jon Erik Holst Kristin Karlstad Dokumentet sendes til: KL, Arkiv Dato: Side: 1 av 3

2 AGENDA SAK NR. SAK Åpning av møtet Referatet fra forrige gang Gjennomgang av agenda Orientering om driften /orientering gis i møtet Erfaringer fra pilot for utveksling av sekundærreserver i Hasle /se vedlegg Statnetts høringsuttalelse til Reitenrapporten /se vedlegg Europeiske saker /saken ettersendes torsdag Neste generasjon kraftsystem /se vedlegg Strategisk nettutvikling NUP 2015 /se vedlegg Status for mellomlandsforbindelsene /se vedlegg Forberedelse til møte med Statnetts styre Eventuelt Side: 2 av 3

3 MARKEDS- OG DRIFTSFORUM MDF-sak Erfaringer fra pilot for utveksling av sekundærreserver i Hasle Møtedato: Kort sammendrag av saken som blir presentert FRR-A kapasitet er utvekslet mellom Norge og Sverige fra 23. oktober i år. Foreløpige erfaringer er positive. For å få et bredere erfaringsunderlag før man etablerer mer varige og mer omfattende ordninger ser Statnett og Svenska kraftnät på mulighetene for å gjennomføre en fase II av Haslepiloten med oppstart i løpet av februar Kort om erfaringer så langt Statnett og Svenska kraftnät gjennomførte første koordinerte kjøp av FRR-A kapasitet og til hørende reservasjon av overføringskapasitet 23. oktober I denne første fasen av Hasle-piloten blir siste utveksling av FRR-A kapasitet gjennomført 11. desember. Til tross for at perioder med flom har preget pilotperioden, har lønnsom utveksling av FRR-A kapasitet blitt gjennomført uten at dette har bidratt til ekstra utfordringer for driften. I hovedsak har overføringskapasitet blitt reservert i retning mot Norge, dvs. mot flytretningen i spotmarkedet. En slik reservasjon åpner for salg av nedregulering fra Norge til Sverige og oppregulering fra Sverige til Norge. Det siste har imidlertid ikke vært lønnsomt siden de norske budene har vært billigst. Selv om det ikke vil foreligge noen evalueringsrapport innen 10. desember, vil Statnett rapportere om foreløpige erfaringer i dette drifts- og markedsforumet. 2. Veien videre Hasle-piloten evalueres fortløpende, men endelig evalueringsrapport vil ikke foreligge før mot slutten av januar. Basert på en foreløpig evalueringsrapport, som forberedes i løpet av 2014, vil Statnett beslutte om det skal sendes søknad til NVE om å gjennomføre en fase II av Hasle-piloten med oppstart i løpet av februar. Den viktigste grunnen til å gjennomføre en fase II av Hasle-piloten er å få et bredere erfaringsgrunnlag før det implementeres mer varige ordninger med større omfang. Omfanget av Hasle-pilot fase II vil være om lag likt som for inneværende Hasle-pilot. Målet er fortsatt at det skal utvikles et nordisk marked for FRR-A kapasitet. 3. Involvering av aktører fremover Før Statnett kan starte Hasle-pilot fase II sammen med Svenska kraftnät må NVE, på samme måte som for pågående Hasle-pilot, godkjenne avtalen om å gjennomføre slik utveksling. Før mer varige ordninger med større omfang implementeres må det i tillegg gjennomføres høringer. Ønsker diskutert/drøftet Statnett ønsker tilbakemelding om hvordan D&M forum ønsker å bli informert om resultater fra evalueringen. Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum Pilot for utveksling av sekundærreserver i mellom Norge og Sverige Forslag til behandlingsform Til orientering Forankring i forhold til Statnetts strategi, planer og begrunnelse for at saken fremmes Erfaring med en dynamisk løsning for utveksling av reservekapasitet er viktig for å utviklingen av nordiske løsninger og vil være et positivt bidrag til utviklingen av et stabilt nordisk marked for FRR-A med nødvendige FRR-A volum. Erfaringene vil også være nyttige når handelsløsninger på nye kabler skal utvikles. Side: 1/1

4 MARKEDS- OG DRIFTSFORUM-SAK MDF-sak Reiten-utvalgets rapport Statnetts høringsuttalelse Møtedato: Kort sammendrag av saken som blir presentert Økt overføringskapasitet, forsterket integrasjon mellom det nordiske og europeiske markedet, sammen med økt grad av desentral ikke regulerbar produksjon og mer aktive forbrukere vil gi betydelige endringer i kraftsystemet de neste årene. Det er derfor viktig at rammebetingelser, regelverk og nettorganiseringen i størst mulig grad gjenspeiler bransjens mulighet til å håndtere denne situasjonen. Spesielt viktig er det med å få på plass en organisering av nettet som sikrer en rasjonell og forsvarlig nettutvikling og nettdrift. Det kan oppnås gjennom sammenslåing til større enheter eller å utpeke en ansvarlig konsesjonær innenfor et større geografisk område. Statnetts viktigste vurderinger kan oppsummeres i fem punkter: Det må legges til rette for en utvikling i retning av enheter med ansvar for dagens regional- og distribusjonsnett innenfor større geografiske områder. Enhetene må ha virkemidler og insentiver til å gjøre en samlet vurdering av forsyningssikkerhet, herunder nettutvikling, energi/ effektsikkerhet og nettkapasitet. Det er nødvendig med et selskapsmessig og funksjonelt skille for å ivareta nøytralitet og sikre fokus og kapitaltilgang for nettvirksomheten. Statnett støtter utvalget i at det fortsatt skal være en systemansvarlig med ansvar for det totale kraftsystemet. Rolle- og ansvarsdeling opp mot en fremtidig DSO må avklares i et nært samarbeid med Statnett, og DSOens oppgaver og ansvar bør forskriftsfestes. Statnett støtter utvalgets vurdering om inndeling i to nettnivåer; sentralnett og distribusjonsnett. Hensynet til kostnadseffektivitet og forsyningssikkerhet tilsier at Statnett bør eie alt sentralnett. De samme hensynene tilsier at dagens regionalnett bør eies og utvikles av selskap som har dette som primæroppgave. Vedlegg: Statnetts høringsuttalelse knyttet til rapport fra ekspertutvalget for et bedre organisert strømnett Ønsker innspill på/diskutert Hvordan bør Statnett følge opp Reiten-utvalgets rapport på en hensiktsmessig måte? Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum Nei Forslag til behandlingsform Til diskusjon Side: 1/1

5 Statnett Besøksadresse Nydalen alle Oslo Postadresse PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Foretaksregister NO MVA T F W statnett.no E firrn Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep Oslo Saksbeh./tlf.nr. : Ketil Røn/ Deres ref./deres dato: / Vår ref: Dokumentnummer Vår dato: Høringsuttalelse knyttet til rapport fra ekspertutvalget for et bedre organisert strømnett Det vises til rapport fra Olje- og energidepartementet datert 5. mai 2014; "Et bedre organisert strømnett". Statnett gjennomgår i dette brevet sine vurderinger og synspunkter på de tiltak som ekspertgruppen anbefaler. Statnetts hovedbudskap Statnett støtter i all hovedsak ekspertgruppens anbefalinger. Økt overføringskapasitet, forsterket integrasjon mellom det nordiske og europeiske markedet, sammen med økt grad av desentral ikke regulerbar produksjon og mer aktive forbrukere vil gi betydelige endringer i kraftsystemet de neste 1 O - 15 årene. Det er derfor viktig at rammebetingelser, regelverk og nettorganiseringen i størst mulig grad gjenspeiler bransjens mulighet til å håndtere denne situasjonen. Spesielt viktig er det med å få på plass en organisering av nettet som sikrer en rasjonell og forsvarlig nettutvikling og nettdrift. Det kan oppnås gjennom sammenslåing til større enheter eller å utpeke en ansvarlig konsesjonær innenfor et større geografisk område. Våre viktigste vurderinger kan oppsummeres i fem punkter: Det må legges til rette for en utvikling i retning av enheter med ansvar for dagens regionalog distribusjonsnett innenfor større geografiske områder. Enhetene må ha virkemidler og insentiver til å gjøre en samlet vurdering av forsyningssikkerhet, herunder nettutvikling, energi/effektsikkerhet og nettkapasitet. Det er nødvendig med et selskapsmessig og funksjonelt skille for å ivareta nøytralitet og sikre fokus og kapitaltilgang for nettvirksomheten. Statnett støtter utvalget i at det fortsatt skal være en systemansvarlig med ansvar for det totale kraftsystemet. Rolle- og ansvarsdeling opp mot en fremtidig DSO må avklares i et nært samarbeid med Statnett, og DSOens oppgaver og ansvar bør forskriftsfestes. Statnett støtter utvalgets vurdering om inndeling i to nettnivåer; sentralnett og distribusjonsnett. Hensynet til kostnadseffektivitet og forsyningssikkerhet tilsier at Statnett bør eie alt sentralnett. De samme hensynene tilsier at dagens regionalnett bør eies og utvikles av selskap som har dette som primæroppgave. Det er dermed er behov for en lovmessig bestemmelse om at dagens reg ionalnetudistribusjonsnett ikke kan eies av Statnett som TSO. Side 1 av 4

6 En utvidet tilknytningsplikt for nettselskapene gir økte oppgaver og kostnader for nettselskapene. Dette bør ikke få som konsekvens at fellesskapet skal betale for det kundespesifikke nettet. Nedenfor gir vi våre utfyllende kommentarer knyttet til det vi anser som de mest sentrale problemstillingene i rapporten. Nettorganiseringen - enheter med ansvar for større geografiske områder Statnett støtter ekspertgruppens overordnede vurderinger knyttet til nettstruktur og organisering av nettvirksomheten i Norge. Det er i dag for mange og for små selskaper, med risiko for en lite effektiv ressursutnyttelse og svake kompetansemiljøer. Dette gir risiko for feilinvesteringer og dårlig samlet utnyttelse av kompetanse. I en tid med store utfordringer for nettselskapene haster det dermed med tiltak som kan fremme en mer rasjonell nettorganisering. Statnett mener det er svært viktig med en organisering og et eierskap til nettet som legger til rette for sikker og effektiv drift nå og i framtiden. De langsiktige mulighetene og utfordringene i kraftsystemet er knyttet til mer komplisert styring av systemet som følge av økt markedsintegrasjon, større andel desentral og ikke regulerbar produksjon og mer aktive forbrukere. Samtidig er det nødvendig å skape gode rammebetingelser for samordning av nettinvesteringer og sikre at de riktige investeringsprosjektene realiseres. De utfordringene Statnett og øvrige nettselskaper står overfor krever en organisering og struktur som legger til rette for mer effektiv utnyttelse av kompetanse, teknologi og kapital. Vi mener det vil være hensiktsmessig med enheter som har ansvar for både regional- og distribusjonsnettet innenfor større geografiske områder. Dette vil gi grunnlag for et bedre samspill med Statnett hva angår både systemdrift, nettutvikling og beredskap. Eksempelvis vil færre og større aktører i større grad muliggjøre enhetlige kommunikasjonsløsninger mellom TSO og DSOene. I en to-nivå nettstruktur vil et framtidig distribusjonsnett bestå av dagens regional- og distribusjonsnett. Dette distribusjonsnettet bør primært utvikles av finansielt sterke regionale enheter som har forutsetninger for å utvikle gode kompetansemiljøer. Det er behov for å se nettutvikling i regional- og distribusjonsnettet under ett. Samtidig er det viktig med god samordning mot sentralnettet. Planlegging og koordinering av nettutvikling vil bedres ved færre og større enheter, med bedre muligheter for å ivareta og utvikle nødvendig kompetanse på plan og analyse. Et planarbeid som i større grad enn i dag binder opp aktørene vil være mer forpliktende. Konsesjonsbehandlingen til NVE blir med utvalgets forslag enda viktigere, da samfunnsøkonomisk lønnsomhet vil være et viktig kriterium for prioritering. Statnett støtter forslaget om utpeking av DSO-er som skal samordne og prioritere investeringer. Det er viktig at DSO-ens ansvar og oppgaver sett opp mot de underliggende netteierne gjennomgås og klargjøres i et lovverk. Uenigheter mellom DSO og netteierne må kunne håndteres raskt og effektivt av NVE som "oppmann", for å unngå unødvendige forsinkelser i allerede tidkrevende prosesser. Selskapsmessig og funksjonelt skille Konsernmodellen med et selskapsmessig og funksjonelt skille gir gode forutsetninger for samdrift og utnyttelse av kompetanse på tvers av virksomhetsområder. Samtidig kan modellen innebære visse utfordringer med hensyn til ivaretagelse av nøytralitet og kapitaltilgang for nettvirksomheten. Vi støtter ekspertgruppens vurderinger knyttet til krav om selskapsmessig og funksjonelt skille Side 2 av 4

7 innenfor konsernmodellen. Vi mener samtidig at konsernmodellen etter noe tid må evalueres i forhold til om ønskede effekter for nettvirksomheten oppnås. Statnett er blant annet opptatt av at det relativt raskt må etableres en forståelse av om konsernmodellen gir de ønskede effekter for kostnadseffektivitet og forsyningssikkerhet. Det er etter vår oppfatning viktig med god oppfølging av konsernselskapenes økonomi for å sikre nettselskapenes egen økonomi innenfor konsernene. Konsernene kan ha, og har erfaringsvis hatt, ulike forretningsvirksomheter med betydelig høyere økonomisk potensiale og risiko enn det nettvirksomheten representerer. Systemansvaret og DSO-rollen Vi konstaterer at ekspertgruppen tilrår at det fortsatt skal være en systemansvarlig med ansvar for å balansere totalsystemet. Statnett er enig i at dette må utgjøre et fundament i den strukturen som foreslås utviklet av utvalget. Vi vil understreke at en framtidig rolle- og oppgavedeling med DSOer må ha som utgangspunkt at systemansvarlig må ivareta alle oppgaver som har betydning for totalsystemet. En DSO som skal ha ansvar for systemdriftsoppgaver er avhengig av tillit hos alle aktører. Det er avgjørende at nøytraliteten ivaretas, og et selskapsmessig og funksjonelt skille er i så måte nødvendig. Statnett er enig med ekspertgruppen i at det i framtiden kan være hensiktsmessig at DSOen får flere oppgaver i operativ drift av distribusjonsnett. En fremtidig DSO-rolle med systemdriftsoppgaver forutsetter etter vår mening større nettselskaper med ansvar for alt distribusjonsnett innenfor et geografisk område. Dette fordi det er nødvendig å kunne vurdere tiltak i det samlede distribusjonsnettet i sammenheng. Statnett som TSO må ha sitt fokus rettet mot det sentrale overføringsnettet og totalsystemet, og ønsker ikke operative oppgaver i forbindelse med drift av distribusjonsnett. Ansvar og myndighet for DSOene bør primært reguleres gjennom et lovverk. Oppgaver i operativ drift og planlegging kan reguleres gjennom avtaler med TSO innenfor et slikt juridisk rammeverk. Et juridisk rammeverk bør også legge til rette for at TSOen kan utarbeide retningslinjer for hvordan enkelte oppgaver kan utføres lokalt for å ivareta utnyttelse av det totale systemet. Den videre utvikling av DSO-rollen innen driftskoordinering må skje i et nært samarbeid med Statnett som systemansvarlig. Vår anbefaling er at TSOen i dialog med DSOene innenfor en lovmessig ramme utarbeider funksjonskrav til hvordan oppgavene skal utøves for å sikre hensynet til utnyttelse og forsyningssikkerhet for totalsystemet. Eierskap og nettnivåinndeling Ekspertgruppen legger til grunn at sentralnettet i hovedsak videreføres som i dag, med de justeringer som er nødvendig for å implementere EUs tredje elmarkedsdirektiv. Videre mener gruppen at regionalnettet i hovedsak har samme funksjoner som distribusjonsnett, og tilrår dermed at det etableres to nettnivåer; sentralnett og distribusjonsnett. Statnett er enig i ekspertgruppens vurdering om inndeling i to nettnivåer, og at dagens regionalnett blir del av det framtidige distribusjonsnettet. Et grensesnitt med en klar rolle- og ansvarsdeling gir grunnlag for kostnadseffektive løsninger og et godt samarbeid mellom sentralnettet og underliggende nett. Dette vil gjelde både innenfor systemdrift, beredskap og nettutvikling. Hensynet til en rasjonell nettutvikling, kostnadseffektivitet og forsyningssikkerhet tilsier at Statnett bør eie alt sentralnettet. De samme hensynene tilsier at regionale aktører bør eie og ha ansvaret for det framtidige distribusjonsnettet. For å realisere en bedre nettorganisering må det dermed Side 3 av 4

8 legges til rette for at Statnett kan avhende sitt regionalnett, slik at Statnett kun blir eier av sentralnettet. Statnett mener dermed det er nødvending med en lovmessig bestemmelse om at dagens regionalnett ikke kan eies av Statnett som TSO. Utvidet tilknytningsplikt Ekspertgruppen foreslår at det innføres tilknytningsplikt som svarer til dagens regelverk om leveringsplikt. Dette innebærer at alle konsesjonærer gis ansvar for å sørge for nødvendige anlegg fram til den produsenten eller forbrukeren som ber om tilknytning. Nettselskapet blir da ansvarlig for, og vil måtte eie, alle nødvendige nettanlegg for å forsyne kunden. Statnett vil påpeke at ekspertgruppens anbefaling vil føre til økte oppgaver og økt investeringsvolum for nettselskapene. Vi vil også understreke at et regelverk på dette området uformes på en slik måte at det kan praktiseres med fleksibilitet og mulighet for bruk av skjønn. Eksempelvis vil det ikke alltid være praktisk eller hensiktsmessig at et nettselskap skal eie og drifte nettanlegg som er inne på en kundes industrianlegg. I en situasjon der nettselskapet eier mer av det kundespesifikke nettet er det viktig at tariffregelverket gir mulighet for at kunden selv må betale kostnaden for dette nettet. Vi forutsetter her at det nett Statnett vil eie blir å betrakte som sentralnett. At det kundenære nettet blir en del av sentralnettet bør ikke få som konsekvens at fellesskapet må betale for dette nettet. Avsluttende kommentarer Statnett har valgt å fokusere på de store problemstillingene utvalget berører. Vi stiller gjerne i et møte med departementet for å utdype våre vurderinger dersom det skulle være ønskelig. Med vennlig hilsen Bente Monica Haaland Konserndirektør Side 4 av 4

9 MARKEDS- OG DRIFTSFORUM-SAK MDF-sak Neste generasjon kraftsystem Møtedato: Kort sammendrag av saken som blir presentert Neste generasjon sentralnett gir en solid plattform for håndtere uregulert kraftproduksjon, økt kraftutveksling med utlandet, mulige endringer i forbruksmønsteret og økende krav til sikker strømforsyning. Samtidig ser vi at tilgang på elektrisitet er en forutsetning for klimaløsninger og verdiskaping og at teknologiutvikling gir utfordringer og muligheter. Konklusjonene er at vi trenger et sterkt nett og et smartere system for overvåking og styring av nett, produksjon og forbruk. Statnett vil derfor bidra til å utvikle neste generasjon kraftsystem der de smarte løsningene koordineres og optimaliseres med hensyn på hele kraftsystemet. Neste generasjon kraftsystem berører hele kraftsektoren og dessuten IKT og det er behov for en overordnet analyse som skal identifisere og drøfte utviklingstrekk frem mot 2030 og videre til Statnett er derfor opptatt av dialog for innhente kunnskap fra andre aktører, andre bransjer og andre land, og diskutere prioriteringer og løsninger for neste generasjon kraftsystem. Ønsker innspill på/diskutert - Hvordan ser kraftsystemet ut i fremtiden? - Hvilke krav stiller det fremtidige kraftsystemet til Statnett og bransjen? - Hva må vi samarbeide om fremover? - Hvordan sikrer vi gode arenaer for dialog og informasjonsutveksling? Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum Nei. Forslag til behandlingsform Til diskusjon Side: 1/3

10 1. Neste generasjon kraftsystem: utvikling av effektive helhetsløsninger Energisystemet er i endring og både klimatiltak, teknologiutvikling og befolkningsendring påvirker hvordan vi produserer og bruker strøm. Statnett har derfor satt i gang et arbeid for å forstå hvordan fremtidens kraftsystem vil se ut. Hovedmålet er å utarbeide et beslutningsgrunnlag for å gjøre Statnett i stand til å ta de riktige beslutningene knyttet til viktige veivalg på riktig tidspunkt og sikre en samfunnsøkonomisk, effektiv utvikling av kraftsystemet. Første steg er å gjennomføre en overordnet analyse for å identifisere og drøfte utviklingstrekk på både forbruk og produksjonssiden. Arbeidet vil danne grunnlaget for dialogen med eksterne aktører og våre innspill ovenfor myndighetene. 2. Fremtiden er elektrisk Mer uregulert kraftproduksjon, økt kraftutveksling med utlandet, mulige endringer i forbruksmønsteret og økende krav til sikker strømforsyning, som følge av økt anvendelse av elektrisitet og digitalisering av samfunnet er drivere som stiller kraftsystemet og Statnett overfor nye utfordringer. Neste generasjon sentralnett nett spiller her en nøkkelrolle for å sikre nødvendig fleksibilitet i systemet både momentant og på lengre sikt. For å løse fremtidens utfordringer er det i tillegg behov for gode planer for å videreutvikle markeds og driftsløsningene og IKT infrastrukturen, samt å utforske de nye mulighetene på forbrukssiden som følger av AMS utrullingen. Vi ser at utviklingen innenfor IKT gir stadig nye muligheter også innenfor kraftsektoren. Det er derfor viktig å kartlegge og forstå de nye tekniske mulighetene som følger av raskere og sikrere datakommunikasjon, økt evne til å håndtere store datamengder og utviklingen i kostnadene ved overvåking og styring av ulike komponenter og forbruksenheter. Bedre styring av kraftproduksjon og ulike typer forbruk (i industri, næring, varmesentraler, husholdninger, lading av elbiler) ved hjelp av IKT, kan bidra til bedre utnyttelse av energiressursene og nettet, og til en sikrere kraftforsyning. Der vi tidligere har brukt IKT til fysisk styring av systemet og overvåking og informasjonsutveksling i sentralnettet, kan IKT spille en større rolle også i distribusjonsnettet, med tilgjengelig data fra 2,8 millioner AMS målere fra Samtidig kan IKT løsninger også eksponere systemet for ny risiko ved feil på IKT systemene og dataangrep. Det er viktig at nye tekniske løsninger for infrastruktur, kommunikasjon, styring, måling og avregning utvikles på en slik måte at de realiserer potensielle gevinster i hele kraftsystemet og at sikkerheten blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det er viktig å unngå at det investeres i løsninger som unødvendig begrenser fremtidige gevinstmuligheter. Statnett har i dag en rekke aktiviteter innenfor markedsdesign, systemdrift og FoU, som alle utvikler og tar i bruk ny teknologi. Videre foregår det en betydelig utvikling, både i og utenfor Statnett, knyttet til muligheten for å utnytte distribuerte energiressurser, inkl. forbrukerfleksibilitet, produksjon og lagring, i kraftsystemet. Dette vil være viktige tiltak i utviklingen av neste generasjon kraftsystem. Mange av løsningene må utvikles i samarbeid med andre aktører vi ser grensesnitt mot nettselskaper, andre TSOer, produsenter, strømleverandører, forbrukere og nye aktører. 3. Behov for mer analyse Vi ser at tilgang på elektrisitet er en forutsetning for klimaløsninger og verdiskaping og at teknologiutvikling gir utfordringer og muligheter, samtidig som kavene til sikker forsyning vil stige. Statnett ser derfor behovet for en overordnet analyse som skal identifisere og drøfte utviklingstrekk på både forbruk og produksjonssiden frem mot 2030 og videre til Analysen vil være et viktig utgangspunkt for å forstå styringsutfordringer og muligheter i fremtidig forbruk, produksjon og overføring, og for å identifisere tiltak. Spesielt vil det være viktig å få et godt bilde av hvilke tiltak som bør gjennomføres de nærmeste årene for å realisere de største gevinstene for kraftsystemet både på kort og lang sikt. Sak Feil! Fant ikke referansekilden. Side: 2/3

11 4. Viktig med ekstern dialog Neste generasjon kraftsystem berører hele kraftsektoren og dessuten IKT. For å utvikle en god forståelse av utfordringer og muligheter er det derfor viktig med en god dialog med andre berørte aktører. Å velge de riktige løsningene og investeringene og gjennomføre dem til lavest mulig kostnad er avgjørende for at vi skal få et effektivt kraftsystem. En sentral del av arbeidet er å (i) innhente kunnskap fra andre aktører, andre bransjer og andre land, samt (ii) diskutere prioriteringer og løsninger for neste generasjon kraftsystem. For å få innspill og diskutere fremtidsbilde og løsninger er det også nødvendig å etablere gode arenaer for dialog med nettselskaper, forbrukere, kraftleverandører, produsenter og andre relevante aktører. Statnett legger opp til en åpen og tydelig prosess gjennom å organisere møter og grupper på ulike nivåer. Sak Feil! Fant ikke referansekilden. Side: 3/3

12 MARKEDS- OG DRIFTSFORUM-SAK MDF-sak Strategisk nettutvikling NUP 2015 Møtedato: Kort sammendrag av saken som blir presentert Mot 2020 er aktivitetsnivået i kraftbransjen høyt. Statnett har mange viktige prosjekter under planlegging som skal legge til rette for sikker strømforsyning, ny fornybar kraftproduksjon og verdiskaping. På Nasjonalt kraftsystemmøte den 28. august i år varslet vi at vi før fremleggelsen av neste nettutviklingsplan i 2015 vil gå gjennom vår prosjektportefølje i samarbeid med bransjen, for å undersøke om det er mulig å utjevne investeringspådraget noe mot Statnett har på fire regionale kundemøter i løpet av november bedt om tilbakemeldinger fra våre kunder om hva vi kan gjøre mindre av mot 2020, og innspill til hvordan vi kan jobbe enda mer effektivt med prosjektene våre. Diskusjonene har vært svært nyttige og gitt oss verdifulle innspill, både til videre arbeid med enkeltprosjektene og vår prosjektportefølje som helhet. Vi ønsker å drøfte utfordringen bransjens investeringsnivå representerer og hvordan Statnett kan møte denne på en god måte, samt å drøfte innspillene fra de regionale kundemøtene med Marked- og driftsforum. Ønsker innspill på/diskutert Hva kan Statnett, hvis noe, gjøre mindre av mot 2020? Hvordan kan vi jobbe mest mulig effektivt med våre prosjekter? Har dere kommentarer til innspillene fra våre kundemøter? Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum MDF-sak Strategisk nettutvikling NUP 15 Forslag til behandlingsform Til diskusjon Side: 1/3

13 1. Bakgrunn Statnetts planer for videre utvikling av sentralnettet beskrives i Nettutviklingsplanen, som fremlegges annethvert år. Neste nettutviklingsplan kommer i 2015 og vil for første gang være gjenstand for en bred høring blant bransjen, kunder og andre interessenter før den ferdigstilles. Nasjonalt kraftsystemmøte ble avholdt den 28. august på Gardermoen, og markerte startskuddet for arbeidet med Nettutviklingsplan Der flagget vi blant annet at vi ønsker å rette et særlig fokus mot det høye aktivitetsnivå i bransjen frem mot 2020, og de utfordringene og mulighetene dette representerer. Vi ønsker å legge til rette for at dette skal skje i god dialog med bransjen før neste nettutviklingsplan ferdigstilles. 2. Høyt investeringstempo i bransjen mot 2020 Statnett er i full gang med å gjennomføre et stort investeringsløft for å sikre at fremtidens kraftsystem legger til rette for sikker strømforsyning, gode klimaløsninger og verdiskaping over hele landet. Mot 2020 er aktivitetsnivået i kraftbransjen høyt. Dette skyldes både et stort behov for reinvesteringer for å møte forbrukssvekst og sikre tilstrekkelig forsyningssikkerhet, og at fornybarprosjekter må være ferdigstilt og levere strøm inn på nettet innen utgangen av 2020 for å være støtteberettiget via elsertifikatmarkedet. Statnett har over flere år økt egen utbyggingskapasitet, dette arbeidet vil fortsette. Samtidig fører den omfattende porteføljen i Statnett og bransjen for øvrig til en stort press i leverandørmarkedet med økendeenhetskostnader innenfor kjøp av tjenester og komponenter og større gjennomføringsrisiko. Vi vil derfor innen fremleggelsen av neste nettutviklingsplan gå gjennom vår prosjektportefølje i samarbeid med bransjen, for å se om det er mulig å utjevne investeringspådraget mot Viktige prosjekter forsyningssikkerhet, fornybar energi og verdiskaping Statnett har mange viktige prosjekter under planlegging mot Forbindelsen Lyse Stølaheia og første trinn i Nettplan Stor-Oslo vil styrke forsyningssikkerheten i områder med sterk befolkningsvekst. Ny 420 kv fra Balsfjord til Skaidi vil styrke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for ny næringsvekst i nord. Det er også et betydelig behov for reinvesteringer frem mot 2020 over hele landet. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til realiseringen av flere fornybarprosjekter før 2020, og behovet for kapasitetsøkning i sentralnettet som følge av tilknytning av ny produksjon er derfor uavklart. Dette gjelder blant annet vindkraftprosjektene i Midt-Norge og flere småkraftprosjekter på Vestlandet. Nye mellomlandsforbindelser til UK og Tyskland legger til rette for økt verdiskaping. Prosjektene er planlagt ferdigstilt i henholdsvis 2018 og Oppgradering av Vestre korridor er nødvendig for å sikre at de nye utenlandskablene får tilstrekkelig utvekslingskapasitet. 4. God dialog om felles utfordring Statnett har på fire regionale kundemøter i løpet av november bedt om tilbakemeldinger på hva vi kan gjøre mindre av mot 2020 og innspill til hvordan vi kan jobbe enda mer effektivt med prosjektene våre. Diskusjonene har vært svært nyttige, og gitt oss verdifulle innspill til videre arbeid med enkeltprosjektene og vår prosjektportefølje som helhet. Vi opplever en felles forståelse blant kundene om utfordringene et høyt aktivitetsnivå mot 2020 representerer, og at vår gjennomgang av egen prosjektportefølje er ønsket. Alle deler av Statnetts prosjektportefølje mot 2020 oppfattes som viktige hos kundene våre. I sine tilbakemeldinger under møtene har et flertall av kundene vært tydelige på at forsyningssikkerhet og tilknytning av nytt forbruk må være Statnetts øverste prioritet. Deretter kommer henholdsvis tilknytning av ny produksjon og økt kapasitet mellom prisområder. Økt kapasitet mellom prisområder for å sikre lønnsomhet for eksisterende vannkraft prioriteres høyere av de store produsentene, enn hos de andre kundegruppene. Side: 2/3

14 5. Koordinerte investeringsbeslutninger mellom produksjon og nett God koordinering mellom nettselskap og småkraft- og vindkraftprodusenter er viktig for å sikre at vi bruker ressursene på prosjektene som har størst sannsynlighet for å bli realisert. Flere regionalnettselskap har aktivt begynt å benytte anleggsbidrag for å redusere usikkerheten knyttet til realisering av ulike fornybarprosjekter. Aktivt samarbeid mellom regionale nettselskaper og Statnett kan bidra til bedre koordinering mellom investeringsbeslutninger for økt nett- og transformeringskapasitet og ny fornybar produksjon. Det har også kommet innspill om muligheten for å tilknytte mer produksjon enn netkapsiteten tillater for å sikre at 2020-fristen opprettholdes. I dag er dette forhindret i NVE forskrift, men NVE informerte på årets Energidager at de ville vurdere dette. På kundemøtene har flere aktører også stilt spørsmålstegn ved Statnetts standarder for egne nettanlegg. Dette gjelder både hvorvidt standardene for nye anlegg i enkelte tilfeller kan føre til at prosjektene overdimensjoneres med hensyn til de behov som skal imøtekommes, og om Statnetts vurdering av teknisk levetid på eksisterende anlegg i noen tilfeller er for konservative og kan medføre at reinvesteringer blir unødvendig fremskyndet i tid. Side: 3/3

15 MARKEDS- OG DRIFTSFORUM-SAK MDF-sak Status for mellomlandsforbindelsene Møtedato: Kort sammendrag av saken som blir presentert Statnett planlegger to nye mellomlandsforbindelser til utlandet innen 2020, NordLink til Tyskland og NSN til England. Denne saken gir en kort orientering om fremdrift og status for disse prosjektene. Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum MDF-sak Mellomlandsforbindelser, kapasitetsmarkeder og europeisk markedsutvikling Forslag til behandlingsform Til orientering Side: 1/1

16 To nye mellomlandsforbindelser 1400 MW likestrømskabler til Tyskland og Storbritannia innen 2020 Fremtiden er elektrisk

17 Mellomlandsforbindelser fra Norge Eksisterende kabler Norge-Danmark 1700 MW SK1-4 Norge-Nederland 700 MW NorNed Planlagte kabler Norge-Tyskland 1400 MW NordLink Norge-Storbritannia 1400 MW NSN Utvekslingskapasitet Norge-Sverige: Ca MW

18 NordLink: Kabelprosjekt Norge- Tyskland 1400 MW med +/- 515 kv DC Over 500 km sjøkabel Ca. 50 km jordkabel i Tyskland Ca. 50 km luftledning (likestrøm) i Norge Samlet investering 1,5-2 mrd (norsk investering 6-8 mrd NOK) Planlagt idriftsettelse 2018 \ 3

19 NSN: Kabelprosjekt Norge-Storbritannia 1400 MW med +/- 515 kv DC Over 700 km sjøkabel Kort jordkabel i Norge og UK Samlet investering 1,5-2 mrd (norsk investering 6-8 mrd NOK) Planlagt idriftsettelse 2020

20 13.10: Konsesjon gitt fra OED Utenlandskonsesjon for kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Anleggskonsesjon for likeretteranlegg i Sirdal, DClinje til Flekkefjord og sjøkabel norsk side Tidligere mottatte konsesjoner på norsk side Anleggskonsesjon for likeretteranlegg i Suldal, jordkabel og sjøkabel norsk side

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Årsrapport 2014 Norsk

Årsrapport 2014 Norsk Norsk Innhold Konsernsjefens betraktninger 4 Statnetts strategi 6 Dette er Statnett 8 Statnetts oppgaver 8 Organisasjonsstruktur 9 Presentasjon av konsernledelsen 10 Høydepunkter 2014 12 Mellomlandsforbindelsen

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen 1 Deres referanse Vår referanse Dato 201106765-12 eb/ivm HOW 28.09.2012 Norges vassdrags- og energidirektorat Energiavdelingen Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo Høring av forslag til revidering av regelverk

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Nettutviklingsplan for sentralnettet

Nettutviklingsplan for sentralnettet Nettutviklingsplan for sentralnettet 2010 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskaping, og legge til rette for klimavennlige løsninger.

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q4-2012 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 1 Innhold Nett og marked...3 Ny nettrapport klar for lansering Viktige endringer i

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer