Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2014 Fredag 7. mars 1. Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer 2. Ny strategiplan 50 mill. kan spares årlig 3. Innovasjon i fokus for Stavanger-anskaffelser 4. Anskaffelse uten å bryte taushetsplikt 5. Gebyr, milliardavtale og Facebook 6. Norsk innovasjons-tiltak frister svenskene 7. Kjøpte tenester frå privat blåljos-selskap 8. Krev lågare direktekjøp-grense i Sverige Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer I en veiledende kunngjøring på Doffin inviterer vann- og avløpsetaten i Oslo interesserte leverandører til dialogkonferanse etter modellen til NHO/KS s leverandørutviklingsprogram. Etaten jakter på innovative løsninger for såkalt gravefri tilkobling. Her er store økonomiske, samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster å hente. En banebrytende prosess som, hvis man lykkes, vil få usedvanlig stor betydning i arbeidet med å redusere lekkasjer i all vanndistribusjon, fastslår kompetansemiljøet Vannklyngen. Vann- og avløpsetaten har i mange år satset på gravefrie (No Dig) løsninger ved rehabilitering av kommunale hovedledninger. Fremgangsmåten som benyttes i dag, krever at hvert enkelt påkoblingspunkt blir gravet opp og koblet til hovedledningsnettet, med de ulempene dette medfører for miljø og samfunn. Kommunen ser store økonomiske, samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster i å få tilgang til en løsning som muliggjør gravefri tilkobling av vannledning fra hus til hovedvannledning, heter det, og har derfor et ønske om å utfordre markedet til å utvikle metoder for slik gravefri tilkobling. Det er innledet et samarbeid med NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, Norsk Vann (NV) og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) å utfordre markedet til å jobbe med innovasjonsløsninger. En dialogkonferanse skal arrangere 18. mars. Formålet med dialogkonferansen er å etablere en tidlig dialog med markedet med hensikt på å presentere behovet nærmere, informere markedet og få markedets umiddelbarere respons på behovet. I tilknytning til konferansen planlegges også «speeddating» mellom leverandør og etaten. 1

2 Begeistring Initiativet har ført til umiddelbar begeistring i Vannklyngen, som er et tverrfaglig nettverk som er interessert i vannbehandling. Medlemmene kommer fra leverandørindustrien konsulentselskaper, akademia og offentlig sektor. Hele verdikjeden fra underleverandører og systemleverandører via kunnskapsleverandører fram til krevende offentlige og private kunder er representert. Vannbransjen har også tidligere hatt et prosjekt som har fulgt leverandørutviklingsprogrammet, heter det i en kommentar, men: - Det som allikevel gjør at vi denne gangen vil karakterisere prosessen som banebrytende, er at det først og fremst handler om en teknologi, som om man lykkes, vil få usedvanlig stor betydning i arbeidet med å redusere lekkasjer i all vanndistribusjon. I tillegg er det helt åpenbart at henvendelsen retter seg mot andre kompetansemiljøer enn de som tradisjonelt er leverandører til vanndistribusjon. Vi har lenge - og i mange sammenhenger - snakket om at vannbransjen er overmoden for å hente inn teknologi fra leverandørene til offshoreindustrien. Dette er en klar invitt til leverandører fra offshoremiljøene. Vi har allerede fått tilbakemeldinger på at meldingen er oppfattet. «Hyllevare» I dag er styrt boring «hyllevare». Det som derimot ikke er løst, er muligheten for bore seg fra en bruker og ut til distribusjonsledningen. I denne siste stikkledningen inn til forbruker finner vi en betydelig andel av lekkasjen i nettet. VAVs erfaringsmessige tallmateriell fra tradisjonell graving for tilkobling fra hus til hovedvannledning viser at man ved ny gravefri løsning vil kunne oppnå en økonomisk besparelse på ca. 40 %. Dette kommer i tillegg til innspart arbeidstid som også utgjør ca. 40 %. Det er først i etterkant av dialogkonferansen etaten skal velge gjennomføringsform for konkurransen som følger, men i prosjektbeskrivelsen lanseres to alternativer: plan- og designkonkurranse eller før-kommersiell anskaffelse. Prosjektbeskrivelsen finner du her. Helse Nord RHF Ny strategiplan 50 mill. kan spares årlig Gjennom samordning av innkjøp, spesialisering og standardisering, bedre avtaledekning og avtalelojalitet mener vi det er mulig å realisere en besparelse på minst 50 millioner kroner årlig av vårt innkjøpsvolum på 5,8 mrd. som kan komme pasientbehandlingen til gode. Slik innledes strategiplanen for innkjøp i det regionale helseforetaket Helse Nord for perioden I tillegg til å sikre mest mulig helse for hver krone, skal innkjøpene også ivareta samfunnsansvar, som f.eks. fremme forsvarlige arbeids- og miljøforhold i globale leverandørkjeder. I 2012 kjøpte Helse Nord varer og tjenester for til sammen 5,8 milliarder kroner, om lag 40 % av Helse Nords samlede budsjett. Hovedmålene i strategiplanen er: Helse Nord skal sørge for å samordne flere anskaffelser nasjonalt. Helse Nord skal samordne flere anskaffelser regionalt. 2

3 Helse Nord skal inngå innkjøpsavtaler til riktig kvalitet og riktig pris. Helse Nord skal ha 100 % avtaledekning på sine kjøp. Helse Nord skal ha 100 % lojalitet til inngåtte avtaler. Avtaleinformasjon skal være tilgjengelig for alle ansatte. For å utvikle vår evne til å gjøre strategiske og samordnende anskaffelser, som ivaretar konkurransemessige og markedsmessige forhold skal vi: Innføre kategoristyring av innkjøpene i foretaksgruppen. Utarbeide 4-årige og årlige handlingsplaner for innkjøp innen den enkelte kategori og samlet for alle kategorier. Se Helse Nords handlingsplaner i sammenheng med HINAS nasjonale handlingsplan. Legge innkjøpsstrategien til grunn i Helse Nords nasjonale samarbeid med øvrige helseregioner gjennom HINAS, og bidra aktivt til videreutvikling av HINAS strategi og mål. Bidra til å implementere felles nasjonale retningslinjer, standarder, kategoristruktur og støttefunksjoner som utvikles gjennom prosjekt nasjonal samordning og standardisering på innkjøpsområdet Legge til rette for deltilbud der dette er mulig og er relevant i relasjon til konkurransemessige og markedsmessige forhold Det fremgår av planen at Regjeringens Handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser, helseforetakets medlemskap i Grønt Punkt og Initiativ for etisk handel (IEH) forplikter. For å sikre at Helse Nord bidrar på området, er et viktig tiltak å heve kompetanse om miljø og samfunnsansvar i hele foretaksgruppen. To mål er utkrystallisert: Redusere miljøbelastningen gjennom målrettede miljøkrav i den enkelte anskaffelsesprosess, herunder livssykluskostnader. Videreutvikle arbeidet med etiske leverandørkjeder. I tillegg heter det at etisk regelverk, retningslinjer og samhandlingsavtalene skal videreutvikles og følges i all aktivitet på innkjøpsområdet. Korrupsjon og andre misligheter skal ikke forekomme, er et annet mål i strategiplanen. Dessuten skal måleindikatorer innføres trinnvis i løpet av perioden planen omfatter. Innovasjon skal vurderes i planleggingsfasen av den enkelte anskaffelse, strategi for leverandørutvikling skal utarbeides og nedfelles i organisasjonen, og på sikt regner foretaket med at elektronisk handel blir et område som må prioriteres. Du kan lese hele strategiplanen for innkjøp i Helse Nord her. Innovasjon i fokus for Stavanger-anskaffelser Stavanger kommune skal ha fokus på innovasjon som metode i anskaffelsesarbeidet, fremgår det av anskaffelsesstrategien som bystyret i Stavanger nylig vedtok. Kommunen skal, ifølge planen, være pådriver for leverandørutvikling på anskaffelsesområdet. Dette skal ivaretas gjennom dialogmøter, tilbudskonferanser og ved å være en krevende kunde som stimulerer til utvikling og innovasjon. Anskaffelsene skal støtte opp om kommunens overordnede mål for langsiktig utvikling av Stavanger kommune, heter det i den nylig vedtatte strategiplanen. Kommunen skal gjennomføre økonomisk og kvalitativt gode anskaffelser 3

4 med vekt på miljø og samfunnsansvar. Anskaffelsene skal være juridisk korrekte og det skal legges til rette for god anskaffelsesfaglig kompetanse, innovasjon og nytenkning. Følgende strategier står sentralt: anskaffelsene skal være økonomisk og kvalitativt gode kommunen skal ha en god og effektiv kontraktsoppfølging arbeidet med anskaffelser skal være organisert med klare ansvarslinjer og kontrollmekanismer kommunen skal gå foran innenfor anskaffelsesfaget og bidra til utvikling både nasjonalt og internasjonalt høy anskaffelsesfaglig kompetanse kommunen skal gjennomføre samfunnsansvarlige anskaffelser Innovasjon og leverandørutvikling vies for øvrig betydelig oppmerksomhet i planen. Kommunen skal i den enkelte anskaffelse vurdere mulighetene regelverket byr på og utnytte innovative løsninger og nye konkurranseformer. Dette vil bidra til ny kunnskap, innovasjon og leverandørutvikling, heter det, og: - Innovasjon kan bidra til økt samfunnsøkonomisk nytte gjennom bedre tjenester til innbyggerne, effektivisering av det offentlige og et mer lønnsomt og omstillingsdyktig næringsliv. Leverandørutvikling Stavanger kommune er partner i NHO/KS Nasjonale program for leverandørutvikling og har gjennomført et pilotprosjekt i samarbeid med programmet. Dessuten har kommunen samarbeidet med programmet om workshop i smartere innkjøp og frokostmøte om miljøvennlige innovative innkjøp. Pilotprosjektet gjaldt energi- og driftsseksjonen som ønsket et nytt energibesparende sentraldriftsystem og mer effektiv drift av kommunen. Formålet med denne innovative anskaffelsen var en felles løsning for alle tekniske anlegg, få en oversikt over aktuell teknologi, og stimulere markedet til å utvikle løsninger som skulle treffe kommunenes behov. Det gav resultater. Dialog med markedet For å stimulere til nytenkning og innovasjon kan kommunen ta i bruk flere metoder, påpekes det i planen. Dialog med markedet og en grundig kartlegging av det markedet har å by på, er viktig for å danne seg et bilde av hva som finnes av løsninger som kan videreutvikles eller om det bør settes i gang et forsknings- og utviklingsprosjekt. Bred dialog med markedet kan være et godt utgangspunkt for å finne svar på dette, og kan også være nødvendig for å få et godt grunnlag for vurderingen knyttet til valg av anskaffelsesprosedyre. Anskaffelsesstrategien for Stavanger kommune kan du finne her. Anskaffelse uten å bryte taushetsplikt I noen tilfeller er det ikke mulig å gjennomføre en konkurranse uten å utlevere taushetsbelagte opplysninger som identifiserer brukeren av aktuelle helse- og sosialtjenester dersom leverandøren skal yte gode og dekkende tilbud. Når så er situasjonen, gir Helseog omsorgsdepartementet i et brev til Statens helsetilsyn oppskriften på hva man da kan gjøre uten å komme i konflikt med 4

5 taushetsplikten. Det heter i brevet at når en oppdragsgiver skal kjøpe inn helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere, må både anskaffelsesregelverket og taushetspliktreglene i helsepersonellloven respekteres. Eksempler på helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere er blant annet avlastningstjenester, tjenester til barneverntiltak, hjemmehjelptjenester og brukerstyrt personlig assistanse. Kommunen skal yte de aktuelle tjenestene enten i egenregi eller ved å bruke private leverandører. I mange tilfeller vil det, fremholder Helse- og omsorgsdepartementet, være mulig å gjennomføre en anskaffelse uten å utlevere opplysninger om brukeren som er omfattet av taushetsplikten og som identifiserer brukeren. Oppdragsgiveren kan for eksempel anonymisere bruker og i større grad beskrive leverandørens arbeidsoppgaver. Handlingsrommet I enkelte tilfeller vil det imidlertid ikke være mulig å gjennomføre en konkurranse uten å utlevere taushetsbelagte opplysninger som identifiserer brukeren, hvis leverandøren samtidig skal kunne levere gode og dekkende tilbud. I et høringsforslag angir departementet hva som er handlingsrommet ved kjøp av denne typen tjenester: Der bruker samtykker til at to eller flere bestemte leverandører får utlevert taushetsbelagte opplysninger, tilsier lovens krav til konkurranse at oppdragsgiveren må gjennomføre en lukket konkurranse mellom disse leverandørene. Ettersom brukeren nettopp har samtykket til at disse leverandørene får de taushetsbelagte opplysningene, vil dette ikke skape problemer mht. reglene om taushetsplikt. Der bruker bare samtykker til at én bestemt leverandør får utlevert taushetsbelagte opplysninger, vil konkurranse imidlertid ikke være mulig. I et slikt tilfelle vil det således være i samsvar med lov om offentlige anskaffelser å tildele kontrakten direkte til denne leverandøren. Ettersom brukeren nettopp har samtykket til at han får de taushetsbelagte opplysningene, vil heller ikke denne situasjonen skape noen problemer mht. reglene om taushetsplikt. Foreligger det ikke noe samtykke i det hele tatt, vil heller ikke konkurranse være mulig. Der det finnes en eksisterende leverandør som allerede har tilgang til de taushetsbelagte opplysningene, vil oppdragsgiver i utgangspunktet kunne tildele kontrakten direkte til denne leverandøren (dvs. forlenge den eksisterende kontrakten), uten å komme i konflikt med verken lov om offentlige anskaffelser eller taushetspliktreglene. Finnes det ikke en slik leverandør, vil oppdragsgiver imidlertid i prinsippet være tvunget til å utføre tjenesten i egenregi. Dette fordi det i utgangspunktet vil kunne innebære et brudd på taushetspliktreglene å utlevere taushetsbelagte opplysninger til en potensiell ny leverandør. Aktuelt i kortform om offentlige anskaffelser Gebyr, milliardavtale og Facebook To kommuner er ilagt overtredelsesgebyr av KOFA for ulovlige direkteanskaffelser en kunngjorde bare i lokalavisene, den andre kjøpte strøm 5

6 uten å kunngjøre. Entreprenørselskap har fått gebyr for bl.a. ulovlig anbudssamarbeid, Virke maner staten til å tenke nytt ved kjøp av teknologi, og helseforetakene har inngått grossistavtale til fire milliarder årlig. I Danmark er det etablert en task force for å fremme det offentliges kjøp av lokale matvarer, mens svenske har etablert en innovativ Facebook-løsning for døvblinde og andre med funksjonshemninger. 40 mill. for ulovlig anbudssamarbeid Oslo tingrett har avsagt dom i saken mellom NCC og Konkurransetilsynet. Retten opprettholder at det har skjedd en grov overtredelse av konkurranseloven og har gitt NCC Roads AS et betydelig gebyr på 40 millioner kroner. Dommen bekrefter at selskaper er ansvarlige for ansattes handlinger. Konkurransetilsynet vedtok i mars 2013 å ilegge NCC AB og NCC Roads AS et gebyr på 140 millioner kroner for ulovlig samarbeid med Veidekke i perioden Samarbeidet omfattet markedsdeling, pris- og anbudssamarbeid samt utveksling av annen strategisk informasjon i forbindelse med asfaltanbud i Midt-Norge. KOFA-gebyr (I): Kunngjorde bare i lokalaviser Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har pålagt Kvæfjord kommune gebyr på kroner (sak 2012/44). I stedet for å kunngjøre brøytetjenestene i Doffin, ble konkurransene bare annonsert i lokalaviser. Dette er ikke nok til å oppfylle kravet til kunngjøring, slik at alle leverandører som ønsker å det, kan delta i konkurransen. Kommunen mente at kontraktene av ulike årsaker måtte sees hver for seg. Klagenemnda viste imidlertid til tidligere praksis om dette, og fastslo at de ulike brøytekontraktene skulle vært sett i sammenheng i relasjon til terskelverdien. Gebyret utgjorde ca. 10 prosent av kontraktenes verdi. KOFA-gebyr (II): Kjøpte strøm ulovlig Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har pålagt gebyr på kroner til Fitjar kommune for ulovlig direkteanskaffelse (sak 2012/53). Kommunen har kjøpt elektrisk kraft fra Fitjar kraftlag uten at kontrakten på noe tidspunkt har vært kunngjort. Klagenemnda fant at kjøp av strøm direkte fra strømleverandør er en vareanskaffelse som må kunngjøres. Regelen i forskriften om at ikke kunngjøringsreglene skal legges til grunn for "varer eller tjenester som kjøpes på børs, råvarebørs eller lignende marked", gjelder ikke elektrisk kraft kjøpt direkte fra kraftleverandør. Kommunens kjøp av elektrisk kraft skulle derfor ha vært kunngjort. Gebyret utgjorde 12,5 % av kontraktens verdi. Grossistavtale til fire mrd årlig Alliance Healthcare Norge AS er tildelt kontrakt som ny grossist av legemiddel og handelsvarer til sykehusapotek og helseforetak i Norge. Avtalen skal gjelde fra 1. januar Verdien av kjøp fra grossist er anslått til om lag fire milliarder kroner årlig. Sykehusapotekene har på vegne av de fire regionale helseforetakene, gjennomført en anbudskonkurranse for å gjøre en grossistavtale. Kontrakten skal gjelde til og med 31. januar 2019, med muligheter for forlengelse i to år. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. 6

7 Forskjell på kjøp av teknologi og kontorrekvisita Teknologi skal ikke kjøpes på samme måte som man kjøper kontorrekvisita, ifølge uttalelser av bransjedirektør for Virke kunnskap og teknologi, Alisdair Munro, i Finansavisen. Han viser til at man kan spare store beløp ved å tenke nytt knyttet til offentlig - privat samarbeid. Statens innkjøp av teknologi og kunnskap på IKT-området for IKT må foregå på riktig måte dersom man skal kunne høste gevinster av investeringene: Bransjedirektøren mener at nye innkjøpsprosesser vil kunne skape et tettere samarbeid mellom det private næringslivet og det offentlige. Budskapet er at teknologi ikke skal kjøpes på samme måte som man kjøper kontorrekvisita. Det må foregå på måter som fremmer innovasjon og gir skreddersøm i forhold til de behov myndighetene har. Task force skal fremme lokale matkjøp Den danske regjeringen har etablert en såkalt task force, som skal hjelpe kommuner og andre offentlige institusjoner med å kjøpe lokale matvarer. Samtidig settes en gruppe «grønne ildsjeler» i gang med å fremme utviklingen og avsetningen av slike varer. Bakgrunnen er at regjeringen er gjort oppmerksom på at det for de små, lokale virksomhetene er vanskelig å levere til det offentlige på grunn av de store innkjøpsavtalene og kompliserte anskaffelsesregler. Det er bevilget 17 millioner kroner for årene til innsats for grønne innkjøp til de offentlige kjøkkener. Innovativ Facebook-løsning for døvblinde I Sverige har den statlige Post- och Telestyrelsens benyttet innovativ anskaffelse for å gjøre sosiale nettverk tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. Med en ny webløsning blir det enklere for personer med døvblindhet og andre funksjonsnedsettelser å benytte Facebook, skriver Offentliga Affärer på nett. Kontrakten ble inngått etter et avrop fra en statlig rammeavtale som gjaldt IT-konsulenttjenester. Facebook-tjenesten som konsulentselskap HiQ har utviklet, er en løsning som fungerer like godt på alle plattformer. Informasjonen gjøres tilgjengelig med hjelpemiddel som skjermleserprogram, punktskriftdisplay og forstørrelsesprogram. Personer med døvblindhet har vært med på utviklingen av løsningen. Norsk innovasjons-tiltak frister svenskene Det er interesse i Sverige for å sette i gang noe som ligner det norske leverandørutviklingsprogrammet. En fersk studie som nå er offentliggjort, viser det. Erfaringene fra Norge har gjort at så vel offentlige oppdragsgivere som leverandører kan tenke seg å bidra til etablering av et slikt program, ikke minst for å fremme innovasjon. Behovet for dialog med leverandørene er for øvrig også generelt stort i vårt naboland mot øst. Høsten 2013 gjorde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbeid med Teknikföretagen og VINNOVA en studie av NHO/KS Nasjonale program for leverandørutvikling. VINNOVA er en statlig, svensk myndighet som hører inn under Näringsdepartementet og som kalles Sveriges innovasjonsmyndighet. Teknikföretagen har om lag 3000 medlemmer som selger avanserte tekniske tjenester eller produserer komponenter og produkter av høy kvalitet. Det norske leverandørutviklingsprogrammet har bidratt til å utvikle metoden «smarte 7

8 innkjøp», hvis hovedingrediens er dialog med leverandørene forut for konkurransen og bruk av funksjonskrav i selve anskaffelsen. Som et ledd i studien er det foretatt en gjennomgang av en rekke vurderinger som er gjort av pilotprosjektene i det norske leverandørutviklingsprogrammet. Det slås bl.a. fast at de som har deltatt i prosjektene, i hovedsak er svært fornøyd med programmets virksomhet og metodikk. Programmet har vært en sterk støttespiller for oppdragsgiverne som har gjennomført prosjektene og har i rollen som tilrettelegger medvirket til samvirke mellom kjøpere og selgere. Svenskene konstaterer dessuten at den tilpassede metodikken og de dialogaktivitetene som er gjennomført, har bidratt til å åpne for innovative løsninger og mer funksjonsbaserte krav. Positive virkninger Blant de positive virkningene som dialogaktivitetene har medført, har den svenske studien bl.a. notert at leverandørene har fått mulighet til å presentere sine løsninger og at oppdragsgiverens virksomhet og behov er blitt presentert. Programmet har bidratt til ledelsesforankring av den aktuelle metoden og mer innovasjonsinnretning i forbindelse med anskaffelser. Samtidig har de som står bak studien foretatt en sondering av interessen i Sverige for å gjennomføre et initiativ likt det norske leverandørutviklingsprogrammet. Grunnlaget for konklusjonene er intervjuer med representanter for aktører som næringslivsorganisasjoner, kommuner, landsting (fylkeskommuner) og statlige oppdragsgivere. For tiden er det bare en begrenset oppmerksomhet knyttet til innovasjonsfremmende dialogaktiviteter hos næringslivsorganisasjonene i Sverige, heter det i resultatene fra undersøkelsen. Likeledes er det en viss usikkerhet om dialog i forbindelse med anskaffelser kan gjennomføres, og eventuelle tiltak bør derfor rettes inn mot å redusere denne usikkerheten. Det er et stort behov av mer dialog mellom kjøpere og leverandører, heter det, både løpende og i forbindelse med spesifikke anskaffelser. Behovet knytter seg til innovasjonsspørsmål og anskaffelsesarbeidet generelt. Svensk interesse Hos flere av de intervjuede organisasjonene er det en i utgangspunkt interesse for en virksomhet som tilsvarer det norske leverandørutviklingsprogrammet. Flere av de intervjuede organisasjonene ser med fordel at initiativet ledes av en nøytral aktør mede tydelig forankring fra mange berørte organisasjoner (representanter for både det offentlige og leverandører). Mange av de intervjuede har signalisert at de kunne tenke seg å støtte en slik virksomhet med ressurser, kompetanse og eventuell medfinansiering, men at det først krever en presisering av utformingen av og formene for et slikt tiltak, fremgår det av studiens konklusjoner. Rapporten «Dialog för bättre upphandling norska erfarenheter och svenska möjligheter» finner du her. Flaumkrise i England Kjøpte tenester frå privat blåljos-selskap Under ekstremveret i Søraust-England i vinter var det mange hjelparar, nokre av desse kom frå eit selskap som kallar seg det einaste blåljos-selskapet i heile Storbritannia. Dei hadde kontrakt med eit av grevskapa for å vere ei form for 8

9 ekstrakapasitet under vanlege brann- og redningsaksjonar. Men når flaumkrisa verkeleg ramma, var dei óg gode å ha. No følgjer ei rekkje andre med på røynslene med ein slik kontrakt, med sikte på å vurdere om dei sjølv skal gjere noko liknande. Dei søraustlege delane av England har vore heimsøkt av uvanleg mykje nedbør denne vinteren. Mange stader har det vore flaum, og folk har vorte redda ut av husa sine til ein tryggare plass medan det verste veret heldt på. Ein av røynslene i samband med eit ekstremver er at styresmaktene treng mannskap til ei rekkje oppgåver som dei ikkje har med i planane sine. I grevskapet Surrey, som er grannen til Stor-London i søraust, hadde dei ei løysing som synte seg svært så god. Den offentlege brann- og redningsverksemda hadde gjort kontrakt med ein privat leverandør. Føremålet var ikkje i utgangspunktet hjelp til å redde folk under flaumtilstandar, men rett og slett å ha ekstramannskap tilgjengeleg ved tilhøve som dei ikkje sjølv kunne handtere. Det kunne vere at mykje gjekk føre seg på ein gong, at kapasiteten deira vart redusert på grunn av trongare offentlege budsjett eller oppgåver på dette området som det offentlege ikkje har kompetanse til å løyse. Då kunne dei kjøpe tenester etter den rammeavtalen dei hadde med den private leverandøren. Einaste i sitt slag? Kontrakten er gjort med det som trulege er den einaste leverandøren i Storbritannia som leverer slike tenester, skal ein tru BBC. Specialist Group International (SGI) kallar seg eit privat blåljos-selskap. Etter avtalen er det ikkje berre ved flaumtilstandar dei kan nyttast, men førsteline-tenester året rundt. For tida er medarbeidarane i selskapet på vakt døgnet rundt. Selskapet har ein flåte med mellom anna seks båtar av ulik storleik og eit helikopter. Helikopteret vart mellom anna nytta til å ta bilete frå lufta som gav eit heilskapleg oversyn over kor ille det var i dei flaumramma områda. Bileta vart sende direkte til den sentrale overvakingsgruppa som den britiske regjeringa har, leia av statsministeren. Det var i 2012 at Surrey gjorde kontrakten med dette selskapet. Opphavleg var kontrakten berre på eitt år, men den vart forlengja til Regjeringa støtta løysinga som grevskapet valde. Fagforeininga i den offentlege brann- og redningsverksemda var på si side ikkje glade for tevlingsutsetjinga. For dei pengane selskapet får, vart det hevda, kunne det offentlege tilsette fleire tiltals nye medarbeidarar. Attåt meinte fagforeininga at det var så få menneske i selskapet som jobba med denne kontrakten, at dei måtte vere dei dyraste i sitt slag i heile landet. Selskapet vart ikkje meir populært i fagforeningskrinsar då dei hjelpte til med det som grevskapet trong, medan offentleg tilsette redningsmannskap var ute streik på hausten førre året. Kapasitetsmangel Frå grevskapet vert det peika på at selskapet leverer redningsekspertise på ein kostnadseffektiv måte som dei sjølv for tida ikkje kan. Medan det var flaum, var det fleire som måtte reddast enn det det offentlege hadde kapasitet til. Dessutan gjer kontakten med selskapet det mogeleg å trene nytilsette innanfor brann og redning utan å måtte redusere kapasiteten. Fleire stader i Storbritannia følgjer dei no med på røynslene frå Surrey for å sjå om dette er noko dei sjølve kan ta etter. Dessutan kan det òg kome på tale å tevlingsutsetje andre tenester, som til dømes dykkartenestene i politiet. 9

10 Krev lågare direktekjøp-grense i Sverige I staden for å lyfte dei svenske grensene for direktekjøp, bør dei senkast alternativt delast opp i ulike grenser etter typen kjøp eller typen offentleg oppdragsgjevar. Dette meiner ei ekspertgruppe med monaleg røynsle frå handsaming av klager på offentlege tilbodstevlingar. Det er den svenske regjeringa som har bede om synspunkt på eit framlegg om å auke grensa for direktekjøp til kroner, som er om lag dobbelt så høgt som grensa er i dag. Konkurrenskommissionen er ei ubunden ekspertgruppe i den svenske Stiftelsen Den Nya Välfärden. Kommisjonen vart til i 1994 og dit kan leverandørar vende seg omtil dømes mogeleg brot på reglane for offentlege innkjøp. Klagaren vert halden anonym. Kommisjonen samlar ikkje sjølv inn prov i sakene slik domstolane skal, men gjer sine vurderingar ut frå dei saksopplysningane som ligg føre. Sidan 1994 har dei handtert over 700 klager. Arbeidsmetodane deira er ikkje ulike NFOA Næringslivets forum for offentlige anskaffelser som NHO hadde før KOFA vart etablert. I fråsegna si går Konkurrenskommisjonen bestemd imot at grensa for direktekjøp skal lyftast. Føremålet er godt, heiter det, men dette framlegget til forenkling får verknader som ikkje er ønskjelege. Det gjer det ikkje betre for små og/eller nyetablerte verksemder som vil vere med i offentlege tevlingar, samstundes som det skapar risiko for meir korrupsjon. Lågare direktekjøps-grense Spørsmålet om å lyfte denne grensa må vente til dei meir overgripande regelendringane som kjem i samband med dei nye direktiva som EU nyleg har vedteke, held kommisjonen fram. Ikkje berre går kommisjonen inn for å avvise framlegget om høgare direktekjøpsgrense, dei ønskjer i tillegg å senke grensa, alternativt dele grensa opp etter ulike kjøp eller ulike oppdragsgjevarar. Dei meiner dessutan at den perioden kontraktsverdien skal reknast ut frå, ikkje skal vere det siste rekneskapsåret, men dei siste tolv månadene før den nye kontrakten. Kommisjonen peikar på at om lag kunngjeringar i året høyrer inn under dei nasjonale reglane, og dei små verksemdene har i hovudsak ressursar til og interesse i å vere med i desse tevlingane. Etter svensk statistikk står mikroføretak for nærare 30 prosent av dei som vinn desse tevlingane. Røynslene som Konkurrenskommisjonen har, tyder på at det i første rekkje er ved direktekjøp at dei mindre verksemdene ikkje vert tekne med. Offentlege oppdragsgjevarar seier ikkje sjeldan at dei finn det tryggare eller enklare å kjøpe varer og tenester direkte frå etablerte og tidligare føretak som dei kjenner. Dersom grensene for direktekjøp vert auka, er det truleg svært mogeleg at føresetnadene for de mindre føretaka til vere med i slike tevlingar, vert enda dårlegare. Auka kartellrisiko Dersom det vert etablert færre småverksemder og dersom færre slike føretak er med i dei offentlege tevlingane, aukar kartellrisikoen, held kommisjonen fram. Da vert det lettare å skape og oppretthalde ulovlege kartell. Dersom det er mange som kjem med tilbod med god tevling i marknaden, vert føresetnaden for kartell som øydelegg tevlingane, redusert. 10

11 Det er ikkje, slik kommisjonen ser det, saklege grunnar for å lyfte verdigrensa for direktekjøp. Det saknast god nok statistikk over talet på direktekjøp, kor mange leverandørar som har vore spurde og korleis kontraktstildelinga har gått føre seg. Korrupsjonsrisikoen ved høgare direktekjøpsgrenser ligg ikkje minst i auka handlingsrom for på kva grunnlag oppdragsgjevarane gjer kontraktstildeling. Det er auka fare for at dei som tek avgjerslene, kan leggje usaklege kriterier til grunn for tildelinga, heiter det. Dessutan kan dei høgare grensene føre til at leverandørar i aukande grad av redsle for ikkje å få kontraktar, ikkje seier frå om dei ser feil eller regelbrot. 11

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Kraftig vekst i bruken av e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov

Detaljer

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2011 Fredag 16. desember 1. KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse 2. Offentlig

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2010 Fredag 18. juni 1. Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift 2. Smartere

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker

Detaljer

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2011 Fredag 24.juni 1. Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp 2. Ble nektet

Detaljer

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd.

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 11/2009 Fredag 20. mars 1. Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. 2. Satser på nettbasert

Detaljer

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi.

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige

Detaljer

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2012 Fredag 4. mai 1. Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse 2. Gransker

Detaljer

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet

Detaljer

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner Nyhetsbrev nr. 37/2007 Fredag 9. november 1. Milliardavtale med energikrav og e-auksjoner 2. Miljøkrav i kommuneinnkjøp lågt prioriterte 3. KOFA-seminar, spesialkurs og gassferjer 4. Framlegg om like vilkår

Detaljer

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 6/2012 Fredag 10. februar 1. Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket 2. Doblet

Detaljer

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 25/2008 Fredag 27. juni 1. Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform 2. Bergen kommune

Detaljer

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 32/2010 Fredag 24. september 1. Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan 2. Ny sanksjon

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1 NR 2-2009 Side 1 Forside fra Grand Place, Brussel Stadthuis. Fotograf: Knut Otto Pedersen. INNHOLD LEDER 3 Av Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune, leder fagrådet KS Innkjøpsforum. HVORDAN SIKRE

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

Viktig at staten viser vei

Viktig at staten viser vei Landets ledende fagblad om offentlige anskaffelser www.offentlighandel.no februar 2012 Nr. 1 10. årgang DIFI valgte SendRegning som leverandør av aksesspunkt: Viktig at staten viser vei 11 13 Delte meninger

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer