Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2014 Fredag 7. mars 1. Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer 2. Ny strategiplan 50 mill. kan spares årlig 3. Innovasjon i fokus for Stavanger-anskaffelser 4. Anskaffelse uten å bryte taushetsplikt 5. Gebyr, milliardavtale og Facebook 6. Norsk innovasjons-tiltak frister svenskene 7. Kjøpte tenester frå privat blåljos-selskap 8. Krev lågare direktekjøp-grense i Sverige Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer I en veiledende kunngjøring på Doffin inviterer vann- og avløpsetaten i Oslo interesserte leverandører til dialogkonferanse etter modellen til NHO/KS s leverandørutviklingsprogram. Etaten jakter på innovative løsninger for såkalt gravefri tilkobling. Her er store økonomiske, samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster å hente. En banebrytende prosess som, hvis man lykkes, vil få usedvanlig stor betydning i arbeidet med å redusere lekkasjer i all vanndistribusjon, fastslår kompetansemiljøet Vannklyngen. Vann- og avløpsetaten har i mange år satset på gravefrie (No Dig) løsninger ved rehabilitering av kommunale hovedledninger. Fremgangsmåten som benyttes i dag, krever at hvert enkelt påkoblingspunkt blir gravet opp og koblet til hovedledningsnettet, med de ulempene dette medfører for miljø og samfunn. Kommunen ser store økonomiske, samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster i å få tilgang til en løsning som muliggjør gravefri tilkobling av vannledning fra hus til hovedvannledning, heter det, og har derfor et ønske om å utfordre markedet til å utvikle metoder for slik gravefri tilkobling. Det er innledet et samarbeid med NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, Norsk Vann (NV) og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) å utfordre markedet til å jobbe med innovasjonsløsninger. En dialogkonferanse skal arrangere 18. mars. Formålet med dialogkonferansen er å etablere en tidlig dialog med markedet med hensikt på å presentere behovet nærmere, informere markedet og få markedets umiddelbarere respons på behovet. I tilknytning til konferansen planlegges også «speeddating» mellom leverandør og etaten. 1

2 Begeistring Initiativet har ført til umiddelbar begeistring i Vannklyngen, som er et tverrfaglig nettverk som er interessert i vannbehandling. Medlemmene kommer fra leverandørindustrien konsulentselskaper, akademia og offentlig sektor. Hele verdikjeden fra underleverandører og systemleverandører via kunnskapsleverandører fram til krevende offentlige og private kunder er representert. Vannbransjen har også tidligere hatt et prosjekt som har fulgt leverandørutviklingsprogrammet, heter det i en kommentar, men: - Det som allikevel gjør at vi denne gangen vil karakterisere prosessen som banebrytende, er at det først og fremst handler om en teknologi, som om man lykkes, vil få usedvanlig stor betydning i arbeidet med å redusere lekkasjer i all vanndistribusjon. I tillegg er det helt åpenbart at henvendelsen retter seg mot andre kompetansemiljøer enn de som tradisjonelt er leverandører til vanndistribusjon. Vi har lenge - og i mange sammenhenger - snakket om at vannbransjen er overmoden for å hente inn teknologi fra leverandørene til offshoreindustrien. Dette er en klar invitt til leverandører fra offshoremiljøene. Vi har allerede fått tilbakemeldinger på at meldingen er oppfattet. «Hyllevare» I dag er styrt boring «hyllevare». Det som derimot ikke er løst, er muligheten for bore seg fra en bruker og ut til distribusjonsledningen. I denne siste stikkledningen inn til forbruker finner vi en betydelig andel av lekkasjen i nettet. VAVs erfaringsmessige tallmateriell fra tradisjonell graving for tilkobling fra hus til hovedvannledning viser at man ved ny gravefri løsning vil kunne oppnå en økonomisk besparelse på ca. 40 %. Dette kommer i tillegg til innspart arbeidstid som også utgjør ca. 40 %. Det er først i etterkant av dialogkonferansen etaten skal velge gjennomføringsform for konkurransen som følger, men i prosjektbeskrivelsen lanseres to alternativer: plan- og designkonkurranse eller før-kommersiell anskaffelse. Prosjektbeskrivelsen finner du her. Helse Nord RHF Ny strategiplan 50 mill. kan spares årlig Gjennom samordning av innkjøp, spesialisering og standardisering, bedre avtaledekning og avtalelojalitet mener vi det er mulig å realisere en besparelse på minst 50 millioner kroner årlig av vårt innkjøpsvolum på 5,8 mrd. som kan komme pasientbehandlingen til gode. Slik innledes strategiplanen for innkjøp i det regionale helseforetaket Helse Nord for perioden I tillegg til å sikre mest mulig helse for hver krone, skal innkjøpene også ivareta samfunnsansvar, som f.eks. fremme forsvarlige arbeids- og miljøforhold i globale leverandørkjeder. I 2012 kjøpte Helse Nord varer og tjenester for til sammen 5,8 milliarder kroner, om lag 40 % av Helse Nords samlede budsjett. Hovedmålene i strategiplanen er: Helse Nord skal sørge for å samordne flere anskaffelser nasjonalt. Helse Nord skal samordne flere anskaffelser regionalt. 2

3 Helse Nord skal inngå innkjøpsavtaler til riktig kvalitet og riktig pris. Helse Nord skal ha 100 % avtaledekning på sine kjøp. Helse Nord skal ha 100 % lojalitet til inngåtte avtaler. Avtaleinformasjon skal være tilgjengelig for alle ansatte. For å utvikle vår evne til å gjøre strategiske og samordnende anskaffelser, som ivaretar konkurransemessige og markedsmessige forhold skal vi: Innføre kategoristyring av innkjøpene i foretaksgruppen. Utarbeide 4-årige og årlige handlingsplaner for innkjøp innen den enkelte kategori og samlet for alle kategorier. Se Helse Nords handlingsplaner i sammenheng med HINAS nasjonale handlingsplan. Legge innkjøpsstrategien til grunn i Helse Nords nasjonale samarbeid med øvrige helseregioner gjennom HINAS, og bidra aktivt til videreutvikling av HINAS strategi og mål. Bidra til å implementere felles nasjonale retningslinjer, standarder, kategoristruktur og støttefunksjoner som utvikles gjennom prosjekt nasjonal samordning og standardisering på innkjøpsområdet Legge til rette for deltilbud der dette er mulig og er relevant i relasjon til konkurransemessige og markedsmessige forhold Det fremgår av planen at Regjeringens Handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser, helseforetakets medlemskap i Grønt Punkt og Initiativ for etisk handel (IEH) forplikter. For å sikre at Helse Nord bidrar på området, er et viktig tiltak å heve kompetanse om miljø og samfunnsansvar i hele foretaksgruppen. To mål er utkrystallisert: Redusere miljøbelastningen gjennom målrettede miljøkrav i den enkelte anskaffelsesprosess, herunder livssykluskostnader. Videreutvikle arbeidet med etiske leverandørkjeder. I tillegg heter det at etisk regelverk, retningslinjer og samhandlingsavtalene skal videreutvikles og følges i all aktivitet på innkjøpsområdet. Korrupsjon og andre misligheter skal ikke forekomme, er et annet mål i strategiplanen. Dessuten skal måleindikatorer innføres trinnvis i løpet av perioden planen omfatter. Innovasjon skal vurderes i planleggingsfasen av den enkelte anskaffelse, strategi for leverandørutvikling skal utarbeides og nedfelles i organisasjonen, og på sikt regner foretaket med at elektronisk handel blir et område som må prioriteres. Du kan lese hele strategiplanen for innkjøp i Helse Nord her. Innovasjon i fokus for Stavanger-anskaffelser Stavanger kommune skal ha fokus på innovasjon som metode i anskaffelsesarbeidet, fremgår det av anskaffelsesstrategien som bystyret i Stavanger nylig vedtok. Kommunen skal, ifølge planen, være pådriver for leverandørutvikling på anskaffelsesområdet. Dette skal ivaretas gjennom dialogmøter, tilbudskonferanser og ved å være en krevende kunde som stimulerer til utvikling og innovasjon. Anskaffelsene skal støtte opp om kommunens overordnede mål for langsiktig utvikling av Stavanger kommune, heter det i den nylig vedtatte strategiplanen. Kommunen skal gjennomføre økonomisk og kvalitativt gode anskaffelser 3

4 med vekt på miljø og samfunnsansvar. Anskaffelsene skal være juridisk korrekte og det skal legges til rette for god anskaffelsesfaglig kompetanse, innovasjon og nytenkning. Følgende strategier står sentralt: anskaffelsene skal være økonomisk og kvalitativt gode kommunen skal ha en god og effektiv kontraktsoppfølging arbeidet med anskaffelser skal være organisert med klare ansvarslinjer og kontrollmekanismer kommunen skal gå foran innenfor anskaffelsesfaget og bidra til utvikling både nasjonalt og internasjonalt høy anskaffelsesfaglig kompetanse kommunen skal gjennomføre samfunnsansvarlige anskaffelser Innovasjon og leverandørutvikling vies for øvrig betydelig oppmerksomhet i planen. Kommunen skal i den enkelte anskaffelse vurdere mulighetene regelverket byr på og utnytte innovative løsninger og nye konkurranseformer. Dette vil bidra til ny kunnskap, innovasjon og leverandørutvikling, heter det, og: - Innovasjon kan bidra til økt samfunnsøkonomisk nytte gjennom bedre tjenester til innbyggerne, effektivisering av det offentlige og et mer lønnsomt og omstillingsdyktig næringsliv. Leverandørutvikling Stavanger kommune er partner i NHO/KS Nasjonale program for leverandørutvikling og har gjennomført et pilotprosjekt i samarbeid med programmet. Dessuten har kommunen samarbeidet med programmet om workshop i smartere innkjøp og frokostmøte om miljøvennlige innovative innkjøp. Pilotprosjektet gjaldt energi- og driftsseksjonen som ønsket et nytt energibesparende sentraldriftsystem og mer effektiv drift av kommunen. Formålet med denne innovative anskaffelsen var en felles løsning for alle tekniske anlegg, få en oversikt over aktuell teknologi, og stimulere markedet til å utvikle løsninger som skulle treffe kommunenes behov. Det gav resultater. Dialog med markedet For å stimulere til nytenkning og innovasjon kan kommunen ta i bruk flere metoder, påpekes det i planen. Dialog med markedet og en grundig kartlegging av det markedet har å by på, er viktig for å danne seg et bilde av hva som finnes av løsninger som kan videreutvikles eller om det bør settes i gang et forsknings- og utviklingsprosjekt. Bred dialog med markedet kan være et godt utgangspunkt for å finne svar på dette, og kan også være nødvendig for å få et godt grunnlag for vurderingen knyttet til valg av anskaffelsesprosedyre. Anskaffelsesstrategien for Stavanger kommune kan du finne her. Anskaffelse uten å bryte taushetsplikt I noen tilfeller er det ikke mulig å gjennomføre en konkurranse uten å utlevere taushetsbelagte opplysninger som identifiserer brukeren av aktuelle helse- og sosialtjenester dersom leverandøren skal yte gode og dekkende tilbud. Når så er situasjonen, gir Helseog omsorgsdepartementet i et brev til Statens helsetilsyn oppskriften på hva man da kan gjøre uten å komme i konflikt med 4

5 taushetsplikten. Det heter i brevet at når en oppdragsgiver skal kjøpe inn helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere, må både anskaffelsesregelverket og taushetspliktreglene i helsepersonellloven respekteres. Eksempler på helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere er blant annet avlastningstjenester, tjenester til barneverntiltak, hjemmehjelptjenester og brukerstyrt personlig assistanse. Kommunen skal yte de aktuelle tjenestene enten i egenregi eller ved å bruke private leverandører. I mange tilfeller vil det, fremholder Helse- og omsorgsdepartementet, være mulig å gjennomføre en anskaffelse uten å utlevere opplysninger om brukeren som er omfattet av taushetsplikten og som identifiserer brukeren. Oppdragsgiveren kan for eksempel anonymisere bruker og i større grad beskrive leverandørens arbeidsoppgaver. Handlingsrommet I enkelte tilfeller vil det imidlertid ikke være mulig å gjennomføre en konkurranse uten å utlevere taushetsbelagte opplysninger som identifiserer brukeren, hvis leverandøren samtidig skal kunne levere gode og dekkende tilbud. I et høringsforslag angir departementet hva som er handlingsrommet ved kjøp av denne typen tjenester: Der bruker samtykker til at to eller flere bestemte leverandører får utlevert taushetsbelagte opplysninger, tilsier lovens krav til konkurranse at oppdragsgiveren må gjennomføre en lukket konkurranse mellom disse leverandørene. Ettersom brukeren nettopp har samtykket til at disse leverandørene får de taushetsbelagte opplysningene, vil dette ikke skape problemer mht. reglene om taushetsplikt. Der bruker bare samtykker til at én bestemt leverandør får utlevert taushetsbelagte opplysninger, vil konkurranse imidlertid ikke være mulig. I et slikt tilfelle vil det således være i samsvar med lov om offentlige anskaffelser å tildele kontrakten direkte til denne leverandøren. Ettersom brukeren nettopp har samtykket til at han får de taushetsbelagte opplysningene, vil heller ikke denne situasjonen skape noen problemer mht. reglene om taushetsplikt. Foreligger det ikke noe samtykke i det hele tatt, vil heller ikke konkurranse være mulig. Der det finnes en eksisterende leverandør som allerede har tilgang til de taushetsbelagte opplysningene, vil oppdragsgiver i utgangspunktet kunne tildele kontrakten direkte til denne leverandøren (dvs. forlenge den eksisterende kontrakten), uten å komme i konflikt med verken lov om offentlige anskaffelser eller taushetspliktreglene. Finnes det ikke en slik leverandør, vil oppdragsgiver imidlertid i prinsippet være tvunget til å utføre tjenesten i egenregi. Dette fordi det i utgangspunktet vil kunne innebære et brudd på taushetspliktreglene å utlevere taushetsbelagte opplysninger til en potensiell ny leverandør. Aktuelt i kortform om offentlige anskaffelser Gebyr, milliardavtale og Facebook To kommuner er ilagt overtredelsesgebyr av KOFA for ulovlige direkteanskaffelser en kunngjorde bare i lokalavisene, den andre kjøpte strøm 5

6 uten å kunngjøre. Entreprenørselskap har fått gebyr for bl.a. ulovlig anbudssamarbeid, Virke maner staten til å tenke nytt ved kjøp av teknologi, og helseforetakene har inngått grossistavtale til fire milliarder årlig. I Danmark er det etablert en task force for å fremme det offentliges kjøp av lokale matvarer, mens svenske har etablert en innovativ Facebook-løsning for døvblinde og andre med funksjonshemninger. 40 mill. for ulovlig anbudssamarbeid Oslo tingrett har avsagt dom i saken mellom NCC og Konkurransetilsynet. Retten opprettholder at det har skjedd en grov overtredelse av konkurranseloven og har gitt NCC Roads AS et betydelig gebyr på 40 millioner kroner. Dommen bekrefter at selskaper er ansvarlige for ansattes handlinger. Konkurransetilsynet vedtok i mars 2013 å ilegge NCC AB og NCC Roads AS et gebyr på 140 millioner kroner for ulovlig samarbeid med Veidekke i perioden Samarbeidet omfattet markedsdeling, pris- og anbudssamarbeid samt utveksling av annen strategisk informasjon i forbindelse med asfaltanbud i Midt-Norge. KOFA-gebyr (I): Kunngjorde bare i lokalaviser Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har pålagt Kvæfjord kommune gebyr på kroner (sak 2012/44). I stedet for å kunngjøre brøytetjenestene i Doffin, ble konkurransene bare annonsert i lokalaviser. Dette er ikke nok til å oppfylle kravet til kunngjøring, slik at alle leverandører som ønsker å det, kan delta i konkurransen. Kommunen mente at kontraktene av ulike årsaker måtte sees hver for seg. Klagenemnda viste imidlertid til tidligere praksis om dette, og fastslo at de ulike brøytekontraktene skulle vært sett i sammenheng i relasjon til terskelverdien. Gebyret utgjorde ca. 10 prosent av kontraktenes verdi. KOFA-gebyr (II): Kjøpte strøm ulovlig Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har pålagt gebyr på kroner til Fitjar kommune for ulovlig direkteanskaffelse (sak 2012/53). Kommunen har kjøpt elektrisk kraft fra Fitjar kraftlag uten at kontrakten på noe tidspunkt har vært kunngjort. Klagenemnda fant at kjøp av strøm direkte fra strømleverandør er en vareanskaffelse som må kunngjøres. Regelen i forskriften om at ikke kunngjøringsreglene skal legges til grunn for "varer eller tjenester som kjøpes på børs, råvarebørs eller lignende marked", gjelder ikke elektrisk kraft kjøpt direkte fra kraftleverandør. Kommunens kjøp av elektrisk kraft skulle derfor ha vært kunngjort. Gebyret utgjorde 12,5 % av kontraktens verdi. Grossistavtale til fire mrd årlig Alliance Healthcare Norge AS er tildelt kontrakt som ny grossist av legemiddel og handelsvarer til sykehusapotek og helseforetak i Norge. Avtalen skal gjelde fra 1. januar Verdien av kjøp fra grossist er anslått til om lag fire milliarder kroner årlig. Sykehusapotekene har på vegne av de fire regionale helseforetakene, gjennomført en anbudskonkurranse for å gjøre en grossistavtale. Kontrakten skal gjelde til og med 31. januar 2019, med muligheter for forlengelse i to år. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. 6

7 Forskjell på kjøp av teknologi og kontorrekvisita Teknologi skal ikke kjøpes på samme måte som man kjøper kontorrekvisita, ifølge uttalelser av bransjedirektør for Virke kunnskap og teknologi, Alisdair Munro, i Finansavisen. Han viser til at man kan spare store beløp ved å tenke nytt knyttet til offentlig - privat samarbeid. Statens innkjøp av teknologi og kunnskap på IKT-området for IKT må foregå på riktig måte dersom man skal kunne høste gevinster av investeringene: Bransjedirektøren mener at nye innkjøpsprosesser vil kunne skape et tettere samarbeid mellom det private næringslivet og det offentlige. Budskapet er at teknologi ikke skal kjøpes på samme måte som man kjøper kontorrekvisita. Det må foregå på måter som fremmer innovasjon og gir skreddersøm i forhold til de behov myndighetene har. Task force skal fremme lokale matkjøp Den danske regjeringen har etablert en såkalt task force, som skal hjelpe kommuner og andre offentlige institusjoner med å kjøpe lokale matvarer. Samtidig settes en gruppe «grønne ildsjeler» i gang med å fremme utviklingen og avsetningen av slike varer. Bakgrunnen er at regjeringen er gjort oppmerksom på at det for de små, lokale virksomhetene er vanskelig å levere til det offentlige på grunn av de store innkjøpsavtalene og kompliserte anskaffelsesregler. Det er bevilget 17 millioner kroner for årene til innsats for grønne innkjøp til de offentlige kjøkkener. Innovativ Facebook-løsning for døvblinde I Sverige har den statlige Post- och Telestyrelsens benyttet innovativ anskaffelse for å gjøre sosiale nettverk tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. Med en ny webløsning blir det enklere for personer med døvblindhet og andre funksjonsnedsettelser å benytte Facebook, skriver Offentliga Affärer på nett. Kontrakten ble inngått etter et avrop fra en statlig rammeavtale som gjaldt IT-konsulenttjenester. Facebook-tjenesten som konsulentselskap HiQ har utviklet, er en løsning som fungerer like godt på alle plattformer. Informasjonen gjøres tilgjengelig med hjelpemiddel som skjermleserprogram, punktskriftdisplay og forstørrelsesprogram. Personer med døvblindhet har vært med på utviklingen av løsningen. Norsk innovasjons-tiltak frister svenskene Det er interesse i Sverige for å sette i gang noe som ligner det norske leverandørutviklingsprogrammet. En fersk studie som nå er offentliggjort, viser det. Erfaringene fra Norge har gjort at så vel offentlige oppdragsgivere som leverandører kan tenke seg å bidra til etablering av et slikt program, ikke minst for å fremme innovasjon. Behovet for dialog med leverandørene er for øvrig også generelt stort i vårt naboland mot øst. Høsten 2013 gjorde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbeid med Teknikföretagen og VINNOVA en studie av NHO/KS Nasjonale program for leverandørutvikling. VINNOVA er en statlig, svensk myndighet som hører inn under Näringsdepartementet og som kalles Sveriges innovasjonsmyndighet. Teknikföretagen har om lag 3000 medlemmer som selger avanserte tekniske tjenester eller produserer komponenter og produkter av høy kvalitet. Det norske leverandørutviklingsprogrammet har bidratt til å utvikle metoden «smarte 7

8 innkjøp», hvis hovedingrediens er dialog med leverandørene forut for konkurransen og bruk av funksjonskrav i selve anskaffelsen. Som et ledd i studien er det foretatt en gjennomgang av en rekke vurderinger som er gjort av pilotprosjektene i det norske leverandørutviklingsprogrammet. Det slås bl.a. fast at de som har deltatt i prosjektene, i hovedsak er svært fornøyd med programmets virksomhet og metodikk. Programmet har vært en sterk støttespiller for oppdragsgiverne som har gjennomført prosjektene og har i rollen som tilrettelegger medvirket til samvirke mellom kjøpere og selgere. Svenskene konstaterer dessuten at den tilpassede metodikken og de dialogaktivitetene som er gjennomført, har bidratt til å åpne for innovative løsninger og mer funksjonsbaserte krav. Positive virkninger Blant de positive virkningene som dialogaktivitetene har medført, har den svenske studien bl.a. notert at leverandørene har fått mulighet til å presentere sine løsninger og at oppdragsgiverens virksomhet og behov er blitt presentert. Programmet har bidratt til ledelsesforankring av den aktuelle metoden og mer innovasjonsinnretning i forbindelse med anskaffelser. Samtidig har de som står bak studien foretatt en sondering av interessen i Sverige for å gjennomføre et initiativ likt det norske leverandørutviklingsprogrammet. Grunnlaget for konklusjonene er intervjuer med representanter for aktører som næringslivsorganisasjoner, kommuner, landsting (fylkeskommuner) og statlige oppdragsgivere. For tiden er det bare en begrenset oppmerksomhet knyttet til innovasjonsfremmende dialogaktiviteter hos næringslivsorganisasjonene i Sverige, heter det i resultatene fra undersøkelsen. Likeledes er det en viss usikkerhet om dialog i forbindelse med anskaffelser kan gjennomføres, og eventuelle tiltak bør derfor rettes inn mot å redusere denne usikkerheten. Det er et stort behov av mer dialog mellom kjøpere og leverandører, heter det, både løpende og i forbindelse med spesifikke anskaffelser. Behovet knytter seg til innovasjonsspørsmål og anskaffelsesarbeidet generelt. Svensk interesse Hos flere av de intervjuede organisasjonene er det en i utgangspunkt interesse for en virksomhet som tilsvarer det norske leverandørutviklingsprogrammet. Flere av de intervjuede organisasjonene ser med fordel at initiativet ledes av en nøytral aktør mede tydelig forankring fra mange berørte organisasjoner (representanter for både det offentlige og leverandører). Mange av de intervjuede har signalisert at de kunne tenke seg å støtte en slik virksomhet med ressurser, kompetanse og eventuell medfinansiering, men at det først krever en presisering av utformingen av og formene for et slikt tiltak, fremgår det av studiens konklusjoner. Rapporten «Dialog för bättre upphandling norska erfarenheter och svenska möjligheter» finner du her. Flaumkrise i England Kjøpte tenester frå privat blåljos-selskap Under ekstremveret i Søraust-England i vinter var det mange hjelparar, nokre av desse kom frå eit selskap som kallar seg det einaste blåljos-selskapet i heile Storbritannia. Dei hadde kontrakt med eit av grevskapa for å vere ei form for 8

9 ekstrakapasitet under vanlege brann- og redningsaksjonar. Men når flaumkrisa verkeleg ramma, var dei óg gode å ha. No følgjer ei rekkje andre med på røynslene med ein slik kontrakt, med sikte på å vurdere om dei sjølv skal gjere noko liknande. Dei søraustlege delane av England har vore heimsøkt av uvanleg mykje nedbør denne vinteren. Mange stader har det vore flaum, og folk har vorte redda ut av husa sine til ein tryggare plass medan det verste veret heldt på. Ein av røynslene i samband med eit ekstremver er at styresmaktene treng mannskap til ei rekkje oppgåver som dei ikkje har med i planane sine. I grevskapet Surrey, som er grannen til Stor-London i søraust, hadde dei ei løysing som synte seg svært så god. Den offentlege brann- og redningsverksemda hadde gjort kontrakt med ein privat leverandør. Føremålet var ikkje i utgangspunktet hjelp til å redde folk under flaumtilstandar, men rett og slett å ha ekstramannskap tilgjengeleg ved tilhøve som dei ikkje sjølv kunne handtere. Det kunne vere at mykje gjekk føre seg på ein gong, at kapasiteten deira vart redusert på grunn av trongare offentlege budsjett eller oppgåver på dette området som det offentlege ikkje har kompetanse til å løyse. Då kunne dei kjøpe tenester etter den rammeavtalen dei hadde med den private leverandøren. Einaste i sitt slag? Kontrakten er gjort med det som trulege er den einaste leverandøren i Storbritannia som leverer slike tenester, skal ein tru BBC. Specialist Group International (SGI) kallar seg eit privat blåljos-selskap. Etter avtalen er det ikkje berre ved flaumtilstandar dei kan nyttast, men førsteline-tenester året rundt. For tida er medarbeidarane i selskapet på vakt døgnet rundt. Selskapet har ein flåte med mellom anna seks båtar av ulik storleik og eit helikopter. Helikopteret vart mellom anna nytta til å ta bilete frå lufta som gav eit heilskapleg oversyn over kor ille det var i dei flaumramma områda. Bileta vart sende direkte til den sentrale overvakingsgruppa som den britiske regjeringa har, leia av statsministeren. Det var i 2012 at Surrey gjorde kontrakten med dette selskapet. Opphavleg var kontrakten berre på eitt år, men den vart forlengja til Regjeringa støtta løysinga som grevskapet valde. Fagforeininga i den offentlege brann- og redningsverksemda var på si side ikkje glade for tevlingsutsetjinga. For dei pengane selskapet får, vart det hevda, kunne det offentlege tilsette fleire tiltals nye medarbeidarar. Attåt meinte fagforeininga at det var så få menneske i selskapet som jobba med denne kontrakten, at dei måtte vere dei dyraste i sitt slag i heile landet. Selskapet vart ikkje meir populært i fagforeningskrinsar då dei hjelpte til med det som grevskapet trong, medan offentleg tilsette redningsmannskap var ute streik på hausten førre året. Kapasitetsmangel Frå grevskapet vert det peika på at selskapet leverer redningsekspertise på ein kostnadseffektiv måte som dei sjølv for tida ikkje kan. Medan det var flaum, var det fleire som måtte reddast enn det det offentlege hadde kapasitet til. Dessutan gjer kontakten med selskapet det mogeleg å trene nytilsette innanfor brann og redning utan å måtte redusere kapasiteten. Fleire stader i Storbritannia følgjer dei no med på røynslene frå Surrey for å sjå om dette er noko dei sjølve kan ta etter. Dessutan kan det òg kome på tale å tevlingsutsetje andre tenester, som til dømes dykkartenestene i politiet. 9

10 Krev lågare direktekjøp-grense i Sverige I staden for å lyfte dei svenske grensene for direktekjøp, bør dei senkast alternativt delast opp i ulike grenser etter typen kjøp eller typen offentleg oppdragsgjevar. Dette meiner ei ekspertgruppe med monaleg røynsle frå handsaming av klager på offentlege tilbodstevlingar. Det er den svenske regjeringa som har bede om synspunkt på eit framlegg om å auke grensa for direktekjøp til kroner, som er om lag dobbelt så høgt som grensa er i dag. Konkurrenskommissionen er ei ubunden ekspertgruppe i den svenske Stiftelsen Den Nya Välfärden. Kommisjonen vart til i 1994 og dit kan leverandørar vende seg omtil dømes mogeleg brot på reglane for offentlege innkjøp. Klagaren vert halden anonym. Kommisjonen samlar ikkje sjølv inn prov i sakene slik domstolane skal, men gjer sine vurderingar ut frå dei saksopplysningane som ligg føre. Sidan 1994 har dei handtert over 700 klager. Arbeidsmetodane deira er ikkje ulike NFOA Næringslivets forum for offentlige anskaffelser som NHO hadde før KOFA vart etablert. I fråsegna si går Konkurrenskommisjonen bestemd imot at grensa for direktekjøp skal lyftast. Føremålet er godt, heiter det, men dette framlegget til forenkling får verknader som ikkje er ønskjelege. Det gjer det ikkje betre for små og/eller nyetablerte verksemder som vil vere med i offentlege tevlingar, samstundes som det skapar risiko for meir korrupsjon. Lågare direktekjøps-grense Spørsmålet om å lyfte denne grensa må vente til dei meir overgripande regelendringane som kjem i samband med dei nye direktiva som EU nyleg har vedteke, held kommisjonen fram. Ikkje berre går kommisjonen inn for å avvise framlegget om høgare direktekjøpsgrense, dei ønskjer i tillegg å senke grensa, alternativt dele grensa opp etter ulike kjøp eller ulike oppdragsgjevarar. Dei meiner dessutan at den perioden kontraktsverdien skal reknast ut frå, ikkje skal vere det siste rekneskapsåret, men dei siste tolv månadene før den nye kontrakten. Kommisjonen peikar på at om lag kunngjeringar i året høyrer inn under dei nasjonale reglane, og dei små verksemdene har i hovudsak ressursar til og interesse i å vere med i desse tevlingane. Etter svensk statistikk står mikroføretak for nærare 30 prosent av dei som vinn desse tevlingane. Røynslene som Konkurrenskommisjonen har, tyder på at det i første rekkje er ved direktekjøp at dei mindre verksemdene ikkje vert tekne med. Offentlege oppdragsgjevarar seier ikkje sjeldan at dei finn det tryggare eller enklare å kjøpe varer og tenester direkte frå etablerte og tidligare føretak som dei kjenner. Dersom grensene for direktekjøp vert auka, er det truleg svært mogeleg at føresetnadene for de mindre føretaka til vere med i slike tevlingar, vert enda dårlegare. Auka kartellrisiko Dersom det vert etablert færre småverksemder og dersom færre slike føretak er med i dei offentlege tevlingane, aukar kartellrisikoen, held kommisjonen fram. Da vert det lettare å skape og oppretthalde ulovlege kartell. Dersom det er mange som kjem med tilbod med god tevling i marknaden, vert føresetnaden for kartell som øydelegg tevlingane, redusert. 10

11 Det er ikkje, slik kommisjonen ser det, saklege grunnar for å lyfte verdigrensa for direktekjøp. Det saknast god nok statistikk over talet på direktekjøp, kor mange leverandørar som har vore spurde og korleis kontraktstildelinga har gått føre seg. Korrupsjonsrisikoen ved høgare direktekjøpsgrenser ligg ikkje minst i auka handlingsrom for på kva grunnlag oppdragsgjevarane gjer kontraktstildeling. Det er auka fare for at dei som tek avgjerslene, kan leggje usaklege kriterier til grunn for tildelinga, heiter det. Dessutan kan dei høgare grensene føre til at leverandørar i aukande grad av redsle for ikkje å få kontraktar, ikkje seier frå om dei ser feil eller regelbrot. 11

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Storsamling for Framtidens byer 23.4.2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Agenda Om Programmet

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune 2014-2017 Innledning Strategien skal gjelde for alle tjenestesteder i Bærum kommune. Anskaffelsesstrategien skal legge grunnlaget for Felles forståelse og lik praksis

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog.

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Hvordan gjør vi det? Basis 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser - fremtidsrettede og bedre

Detaljer

hgfdhfhfgttttttt Gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

hgfdhfhfgttttttt Gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling NoDig hgfdhfhfgttttttt Gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Innhold 1 GRAVERFRI TILKOBLING FRA HUS TIL HOVEDVANNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik. Cecilie Møller Endresen

Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik. Cecilie Møller Endresen Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik Cecilie Møller Endresen Hva skal dere sitte igjen med etter møtet? Ha en god innsikt

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst»

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst» Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny strategi for utvikling av innkjøp og

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 601 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 601 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 601 &13 Arkivsaksnr.: 13/12464-2 Dato: 06.11.13 HØRING - UNNTAK FRA FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER FOR KJØP AV HELSE- OG SOSIALTJENESTER TIL

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Vestlandsnettverk for innovasjon gjennom anskaffelser. «What s in it for us?» Uwe Matthäus, Bergen kommune, innkjøpsseksjonen

Vestlandsnettverk for innovasjon gjennom anskaffelser. «What s in it for us?» Uwe Matthäus, Bergen kommune, innkjøpsseksjonen Vestlandsnettverk for innovasjon gjennom anskaffelser «What s in it for us?» Uwe Matthäus, Bergen kommune, innkjøpsseksjonen Forskjellige utgangspunkt Gjesdal kommune Lindås kommune Voss kommune Askøy

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE 1 Oversyn Deloitte gjennomførte ein forvaltningsrevisjon av innkjøp i Kvinnherad kommune i november 2015. Med grunnlag i rapporten frå revisjonen, har Kvinnherad

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser Innlegg Oslofrokost 22.august 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det

Detaljer

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er av vesentlig betydning for leverandører innen helsesektoren, ettersom det offentlige er en sentral kunde

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremme innovasjon og innovative løsninger

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Frokostmøte Kristiansand 12.okt 2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Video smartere samhandling

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Innovative anskaffelser

Innovative anskaffelser Innovative anskaffelser 01.11.2017 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Norges 7.største kommune Ca 80.000 innbyggere Anskaffer varer og tjenester for ca 1,2 milliarder årlig 2 Anskaffelsesenheten o Sentralt o 7 ansatte

Detaljer

Kommunen planlegg investeringar på 735 mill. kroner i vedtatt økonomiplan for

Kommunen planlegg investeringar på 735 mill. kroner i vedtatt økonomiplan for 1 INNLEIING Time kommune er ein kommune i vekst og talet på innbyggjarar er forventa å auka betydeleg framover. Folkeveksten vil krevja investeringar i barnehagar, skular, sjukeheimar og infrastruktur.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 200703632 Dato: 17.12.2008 Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året)

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året) SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2014 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Offentlege anskaffingar

Offentlege anskaffingar Offentlege anskaffingar Fagdag i Fjærland 06. juni 2017 I dag: Generelt: - Dei grunnleggjande prinsippa - Terskelverdiar og korleis desse blir utrekna - Kva er eit kjøp? Offentleg samarbeid Forsking og

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling

Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Framtidens byer 17. mars 2010 Nasjonalt program for leverandørutvikling Presentasjon 1. Bakgrunn nasjonalt leverandørutviklingsprogram 2. Om programmet,

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 25.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 ARKIVSAK: 2015/2352 STYRESAK: 123/15 STYREMØTE: 10.12. 2015

Detaljer

Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene. Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST

Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene. Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST 1 500 mrd pr år 40% av kommunale budsjetter består av innkjøp Offentlig

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Samfunnsansvar i leverandørkjeda: - Kven kva korleis. Per N. Bondevik Dagleg leiar, Initiativ for etisk handel (IEH)

Samfunnsansvar i leverandørkjeda: - Kven kva korleis. Per N. Bondevik Dagleg leiar, Initiativ for etisk handel (IEH) Samfunnsansvar i leverandørkjeda: - Kven kva korleis Per N. Bondevik Dagleg leiar, Initiativ for etisk handel (IEH) Tema for dagen Kven er Initiativ for etisk handel (IEH)? har ansvar? Kva er etisk handel?

Detaljer

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa:

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa: Rådmannen Moderniseringsdep. Postboks 8004 dep 0030 OSLO Etne, 01.07.2005 Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Sakshandsamar: 200404123 2005000527/2005003043 N-038.02 BIH HØRINGSBREV - ENDRINGER I REGELVERKET

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser Leverandørdialog Dialogkonferanse 9. april 2015 Trondheim kommune Rådgivertjenester, Vikåsen vanntunnel

Innovative offentlige anskaffelser Leverandørdialog Dialogkonferanse 9. april 2015 Trondheim kommune Rådgivertjenester, Vikåsen vanntunnel Innovative offentlige anskaffelser Leverandørdialog Dialogkonferanse 9. april 2015 Trondheim kommune Rådgivertjenester, Vikåsen vanntunnel Sørge for bedre og mer riktige løsninger i anskaffelser "Loven

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid 1 Miljø- og klimaforum, Sola strandhotell 26. november 2014 Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF 2 Innhold Starten hvorfor gikk vi i gang med dette?

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE FOR PERIODEN 2014 2017 Innledning: Bærum kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2014 til 2017 skal legge grunnlaget for en felles forståelse

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer