Miljørapport JCDecaux Norge AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Klimaregnskap 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport JCDecaux Norge AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2014. Klimaregnskap 2014"

Transkript

1 Miljørapport JCDecaux Norge AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2014 Klimaregnskap 2014 Handlingsplan for 2015

2 Generelt År Omsetning 2010 MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK 244 Arbeidsmiljø År Sykefravær Sykefravær JCDecaux Landsgjennomsnitt * ,7 % 6,8 % ,7 % 6,7 % ,5 % 6,5 % ,9 % 6,5 % ,0 % 6,4 % *Kilde, SSB Sykefravær for alle arbeidstakere Egenmeldt og legemeldt (SN2007) Sykefravær JCDecaux Landsgjennomsnitt De siste årene har selskapet fått ned sykefraværet til nivåer under landsgjennomsnittet. Dette skyldes i all hovedsak bedre oppfølging og tilrettelegging for å benytte den arbeidskapasiteten den enkelte arbeidstaker innehar til enhver tid. Innkjøp JCDecaux Norge AS har utarbeidet en innkjøpsliste over leverandører som kan dokumentere sitt miljøengasjement. Innkjøp av varer eller tjenester, hvor verdien overstiger NOK skal så langt det er mulig gjøres fra leverandører på denne listen. Finnes leverandører ikke på listen skal det aktivt gjøres initiativ fra oss for å etterspørre slik dokumentasjon.

3 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet med å identifisere konkrete tiltak for a redusere sitt energiforbruk og tilhørende GHG-utslipp. Denne årlige rapporten gjør organisasjonen i stand til å måle nøkkeltall og dermed evaluere seg selv over tid. Rapporten omfatter kontorvirksomheten i Nydalen og Stavanger samt lagerlokaler og service/firmabiler. Det inkluderer kjøring på JCDecauxs regning, strøm til reklamebærere, inkludert indirekte abonnenter og kjøpesenter, flyreiser og avfall. Informasjonen som benyttes i et klimaregnskap stammer både fra eksterne og interne kilder, og blir omregnet til tonn CO2-ekvivalenter. Analysen er basert på den internasjonale standarden "A Corporate Accounting and Reporting Standard", som er utviklet av "the Greenhouse Gas Protocol Initiative" - GHG protokollen. Dette er den mest anvendte metoden verden over for å måle sine utslipp av klimagasser. ISO standard I er basert på denne. Denne rapporten er utarbeidet av CO2focus AS. Ved: Kristin Viko Rasmussen, rådgiver Dato:

4 Energi og klimaregnskap Kategori Forklaring Forbruk Enhet Energi (MWh) Utslipp (tco2e) Utslipp (fordeling) Transport Diesel (B5) liter % Bensin liter % Transport Total % Scope 1 total % Elektrisitet Elektrisitet Nordisk miks Kontorer kwh % Elektrisitet Nordisk miks Reklame direkte abn kwh % Elektrisitet Nordisk miks Reklame indir. abn kwh % Elektrisitet Total % Scope 2 total % Flyreiser Fly kontinentalt Ant.reiser % Fly nordisk 76.0 Ant.reiser % Flyreiser Total % Avfall Restavfall,forbrenning kg % Papir,gjenvinning kg % Glass,gjenvinning kg % Metall,gjenvinning kg Organisk,gjenvinning 80.0 kg Plast,gjenvinning kg EE-avfall,gjenvinning kg Treavfall,forbrenning kg Spesialavfall Lysrør kg Avfall Total % Scope 3 total % Total % Kommentarer Scope 1 Transport: Faktisk forbruk av fossilt brensel i selskapet kjøretøy (eiet, leiet, leaset), samt estimert forbruk fra km-godtgjørelse rapportert. Kategorien inkluderer for første gang i 2014 også direkte forbruk fra biler som brukes av ledelsen. Scope 2 Elektrisitet: Målt forbruk av elektrisitet i egen-eide eller leide lokaler/bygg, inkludert andel av elektrisitetsforbruk til

5 f.eks. oppvarming av fellesarealer. Det er også inkludert strømforbruk til reklamebærere med direkte abonnentavtaler og indirekte abonnentavtaler og kjøpesenter der kunden selv betaler for strømmen. For disse typer av reklamebærere er det estimert forbruk basert på energiforbruk/år/reklamebærere. Alle reklamebærere regnes til Scope 2 fordi det er JCDecaux som har operativ kontroll over skjermene og beslutter om eventuelle utskiftninger til mer energieffektive løsninger. Scope 3 Fly og forretningsreiser: Målt antall reiser per region. Rapportert fra interne kilder av sentral person som booker alle flyreiser. Avfall: Rapportert avfall i kg fordelt på ulike avfallsfraksjoner, samt behandlingsmetode (resirkulert, energigjenvunnet, deponert). Informasjon innhentes fra avfallsselskap eller interne kilder.

6 Årsrapport - klimagassutslipp (tco2e) Kategori Forklaring % endring fra forrige år Transport Diesel (B5) % Bensin % Transport Total % Scope 1 Utslipp % Elektrisitet Elektrisitet Nordisk miks Kontorer % Elektrisitet Nordisk miks Reklame direkte abn % Elektrisitet Nordisk miks Reklame indir. abn % Elektrisitet Total % Scope 2 Utslipp % Flyreiser Fly kontinentalt % Fly nordisk % Flyreiser Total % Avfall Glass,gjenvinning % Metall,gjenvinning % Organisk,gjenvinning Papir,gjenvinning % Plast,gjenvinning Spesialavfall Lysrør - - Restavfall,forbrenning % EE-avfall,gjenvinning Treavfall,forbrenning % Avfall Total % Scope 3 Utslipp % Total % Prosentvis endring -15.7% -16.9% Kommentarer JCDecaux hadde i 2014 et totalt klimagassutslipp på 685,2 tonn CO2-ekvivalenter (tco2e). Dette er en reduksjon på 138,9 tco2e, tilsvarende 16,9 %, sammenlignet med Klimagassutslippene fordeler seg i 2014 med 206,8 tco2e, 30 %, til Scope 1, 454,5 tco2e, 67 %, til Scope 2 og 23,9 tco2e, 3 %, til Scope 3. Det har vært en reduksjon i samtlige Scope fra 2013 til De direkte utslippene i Scope 1 er knyttet til forbruk av fossilt drivstoff. I 2014 har virksomheten for første gang også rapportert på drivstofforbruk fra ledernes biler. Tallene for 2013 er også justert for dette, og vi ser derfor en markert

7 økning i forbruk av fossilt drivstoff fra 2013 til Nedgangen er tilsvarende markert fra 2013 til 2014, og utslippet fra drivstofforbruk er i % lavere enn det var i Utslipp fra energiforbruk finner vi i Scope 2. Det har vært en minimal økning (under 1 %) i elektrisitetsforbruket fra 2013 til Utslippet fra energiforbruket er allikevel redusert med 103 tco2e, 18,5 % fra 2013 til Denne reduksjonen skyldes da ikke reduksjon i elektrisitetsforbruket, men at faktoren for utslipp fra elektrisitet er redusert. Denne er beregnet med bakgrunn i faktisk produksjon av elektrisitet i Norden i det aktuelle året, og reduksjonen reflekterer at det er produsert strøm fra kilder med lavere klimagassutslipp (som vannkraft sammenlignet med gasskraft) i 2014 sammenlignet med året før. Indirekte utslipp, altså utslipp fra varer og tjenester som virksomheten benytter, finner vi i Scope 3. Antallet flyreiser har gått ned med totalt 25 % fra 2013 til Mengden avfall er også redusert markert. I sum er utslippet fra Scope 3 redusert med 35 % fra 2013 til 2014.

8 Utslipp fra energibruk GHG-protokollens nye guide for Scope 2 beskriver to metoder for beregning av elektrisitetens klimautslipp basert på lokasjonsbasert eller markedsbasert metode. Lokasjonsbasert metode: Utslippen forbundet med elektrisitet er knyttet til MWh forbruk fra nettet og er uavhengig av virksomhetens kontraktsforhold med sin leverandør (nordisk miks) Markedsbasert metode reflekterer klimagassutslipp og andre attributter knyttet til energiprodukter valgt av bedriften fra sin leverandør. Her dokumenteres aktive innkjøpsvalg og speiler kontraktsforholdet til leverandør av elektrisitet ved kjøp av opprinnelsesgarantier (utslippsfaktor blir 0 for den strømmen dere har kjøpt opprinnelsesgarantier for) Under vises begge beregningsmetodene, og hva det har å si for klimagassutslippene. Lokasjonsbasert metode Utslippsfaktor Funksjon kwh kg CO2e Elektrisitet Nordisk miks Kontorer Elektrisitet Nordisk miks Reklame direkte abn Elektrisitet Nordisk miks Reklame indir. Abn Totalt lokasjonsbasert Utslipp Markedsbasert metode Funksjon kwh kg CO2e Elektrisitet med Opprinnelsesgaranti Elektrisitet Nordisk miks Kontorer Elektrisitet Nordisk miks Reklame direkte abn Energi uten Opprinnelsesgaranti Elektrisitet Nordisk miks Reklame indir. Abn Totalt markedsbasert Utslipp Forskjell kg CO2e

9 Nøkkeltall - Energi og klimaindikatorer Navn Enhet % endring fra forrige år Totale utslipp(s1+s2+s3) (tco2e) % Totalt energiforbruk Scope 1+2 (MWh) % Sum kvadratmeter(m2) % Sum kwh/m % S1+S2+S3 tco2e/årsverk Årsverk % S1+S2+S3 tco2e/omsetning M NOK % S1 +S2 MWh/Årsverk % Årsverk % Årlig energiforbruk(mwh) Scope 1 & 2 Årlige klimagassutslipp per Scope

10 Metode og referanser GHG-protokollen er utviklet av «World Resources Institute» (WRI) og «World Business Council for Sustainable Development» (WBCSD). Analysen i denne rapporten er utført iht. A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised edition, én av fire regnskapsstandarder under GHG-protokollen. Standarden omfatter følgende klimagasser, som omregnes til CO2-ekvivalenter: CO2, CH4 (metan), N2O (lystgass), SF6, HFK og PFK gasser. Denne analysen er basert på operasjonell kontroll aspektet, som dermed definerer hva som skal inngå i klimaregnskapet av en organisasjons driftsmidler, så vel som fordeling mellom de ulike scopene. I metoden skilles det mellom operasjonell kontroll og finansiell kontroll. Hvis operasjonell kontrollmetoden benyttes så inkluderes utslippskilder som organisasjonen fysisk kontrollerer, men ikke nødvendigvis eier. Man rapporterer dermed heller ikke over utslippskilder som man eier, men ikke har kontroll (f.eks. det er leietaker som rapporterer strømforbruket i scope 2, ikke utleier). Klimaregnskapet er inndelt i tre nivåer (scopes) som består av både direkte og indirekte utslippskilder. Scope 1 Obligatorisk rapportering inkluderer alle utslippskilder knyttet til driftsmidler der organisasjonen har operasjonell kontroll. Dette inkluderer all bruk av fossilt brensel for stasjonær bruk eller transportbehov (egeneide, leiede eller leasede kjøretøy, oljekjeler etc.). Videre inkluderes eventuelle direkte prosessutslipp (av de seks klimagassene). Scope 2 Obligatorisk rapportering av indirekte utslipp knyttet til innkjøpt energi; elektrisitet eller fjernvarme/-kjøling. Dette gjelder f.eks. for bygg som man leier og ikke nødvendigvis eier. Utslippsfaktorene som benyttes i CEMAsys for elektrisitet er basert på nasjonale produksjonsmikser, historisk femårs rullerende gjennomsnitt (IEA Stat). Den nordiske miksfaktoren dekker produksjonen i Sverige, Finland, Norge og Danmark og reflekterer det felles nordiske markedsområdet (Nord Pool Spot). I forhold til utslippsfaktorer på fjernvarme benyttes enten faktisk produksjonsmiks basert på innhentet informasjon fra den enkelte produsent, eller gjennomsnittsmikser basert på IEA statistikk (se kildehenvisning). Scope 3 Frivillig rapportering av indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer eller tjenester. Dette er utslipp som indirekte kan knyttes til organisasjonens aktiviteter, men som foregår utenfor deres kontroll (derav indirekte). Typisk scope 3 rapportering vil inkludere flyreiser, logistikk/transport av varer, avfall, forbruk av ulike råstoff etc. Generelt bør et klimaregnskap inkludere nok relevant informasjon slik at det kan brukes som beslutningsstøtteverktøy for virksomhetens ledelse. For å få til dette er det viktig å inkludere de elementer som har økonomisk relevans og tyngde, og som det er mulig å gjøre noe med. Referanser: DEFRA (2013). Environmental reporting guidelines: Including mandatory greenhouse gas emissions reporting guidance. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/206392/pb13944-env-reporting-guidance.pdf DEFRA (2014) guidelines to DEFRA/DECC s GHG conversion factor for company reporting (updated ). Produced by AEA for the Department of Energy and Climate Change (DECC) and the Department for Environment, Food, and Rural Affairs (DEFRA). IEA (2014). CO2 emission from fuel combustion: Highlights (2014 edition). International Energy Agency (IEA), Paris. IEA (2014). Electricity information (2014 edition). International Energy Agency (IEA), Paris. IMO (2014). Reduction of GHG emissions from ships - Third IMO GHG Study 2014 (Final report). International Maritime Organisation, IPCC (2014). IPCC fifth assessment report: Climate change 2013 (AR5 updated version November 2014). OFV (2014). Bilstatistikk Opplysningsrådet for Veitrafikken, SCB (2014). Fordon Statistiska centralbyrån, SimaPro (2014). Ecoinvent (3.version). SimaPro life cycle analysis version 8 (software). WBCSD/WRI (2004). The greenhouse gas protocol. A corporate accounting and reporting standard (revised edition). World Business Council on Sustainable Development (WBCSD), Geneva, Switzerland /World Resource Institute (WRI), Washington DC, USA, 116 pp. WBCSD/WRI (2011). Corporate value chain (Scope 3) accounting and reporting standard: Supplement to the GHG Protocol corporate accounting and reporting standard. World Business Council on Sustainable Development (WBCSD), Geneva, Switzerland /World Resource Institute (WRI), Washington DC, USA, 149 pp. WBCSD/WRI (2015). GHG protocol Scope 2 guidance: An amendment to the GHG protocol corportate standard. World Business Council on Sustainable Development (WBCSD), Geneva, Switzerland /World Resource Institute (WRI), Washington DC, USA, 117 pp. Wintergreen, J. & Delaney, T. (2009). ISO 14064: International standard for GHG emissions inventories and verification (2009 review). Raleigh, NC: 16th Annual International Emissions Inventory Conference.

11 Kompensering av utslipp JCDecaux Norge AS ble en klimanøytral virksomhet fra og med 1. januar Dette innebærer at vi blant annet kompenserer for våre utslipp fra biler og flyreiser ved å kjøpe FN godkjente CO2-kvoter, og at vi kjøper grønn strøm med opprinnelsesgaranti for våre reklameinstallasjoner med direkte abonnement samt lokaler. Strøm med opprinnelsesgaranti skal i sin helhet komme i fra fornybare kilder, og vi har valgt å dekke inn vårt forbruk ved å kjøpe dette direkte fra vår strømleverandør, Ustekveikja Energi. Oversikt over innkjøp som er gjort for å kompensere for drivstoff-, strømforbruk og avfall i 2014: Utslipp fra drivstoff i Scope 1, og fra Flyreiser og avfall i Scope 3 Drivstoff-forbruk fra kilometergodtgjørelse og fra servicebilpark, scope 1 Antall tonn CO2 206,8 Flyreiser, scope 3 19,8 Avfall og glass, scope 3 4,2 Kompensert Kjøp av 231 FN godkjente klimakvoter gjennom firmaet CO2 focus. Disse kvotene støtter et søppeldeponiprosjekt i El Cuacal, Colombia. Elforbruk i Scope 2 Strømforbruk reklameinstallasjoner med direkte abonnement og lokaler Antall MWh Kompensert 1301,8 Kjøpt av Ustekveikja Energi Kommentarer til Klimaregnskapet 2014 Klimaregnskapet viser en fortsatt nedgang i de totale utslippsnivåene på nesten 17% - eller nærmere 140 tonn CO2 ekvivalenter. Dette er en gledelig utvikling og et resultat av målrettet miljøarbeid. Vi forventer en ytterligere nedgang for 2015.

12 Gjennomførte tiltak 2014 Arbeidsmiljø Innkjøp Avfall Energi Vernerunder er foretatt innen alle verneområder. Månedlig kontroll av alle hjertestartere. Alle HMSdatablader er gjennomgått. Tett oppfølging og tilrettelegging ved langtids sykefravær Ferdigstilt handlingsprogram mot mobbing på arbeidsplass Innhentet miljødokumentasjon fra våre største leverandører Avfallsmengder monitoreres og dokumenteres kvartalsvis Oppfordret ansatte, kunder og samarbeidspartnere til å delta i Earth Hour. Når nye skilt kjøpes inn velges belysningen med lavest energiforbruk som tilfredsstiller våre kvalitetskrav. Alle nye installasjoner programmeres/justeres slik at energiforbruket holdes på et minimum uten at det går ut over kvalitet og funksjonalitet. Kontinuering vurdering av ny teknologi til bruk i våre reklameinstallasjoner som kan gi energibesparelse. Transport Årlige interne ECOdriving kurs er gjennomført. Effektivisering av driftsrutiner har medført redusert transportbehov og vesentlig reduksjon i samlet kjørelenge. Utslipp Klimaregnskapet er utført for 8. år på rad. Handlingsplan 2015 Arbeidsmiljø Forsette arbeidet med å holde sykefraværet på et lavt nivå Innkjøp Etterspør oppdatert miljødokumentasjon hos våre største leverandører Avfall Opprettholde en gjenvinningsgrad på over 90 % Avskaffe bruk av PVC, eller finne resirkuleringsløsninger for PVC Redusere papirforbruket i produksjon Redusere papirforbruket på kontoret med 20% i forhold til forbruk i 2014 Energi Konvertering av lysstoffrør til LED i større reklameinstallasjoner Transport Redusere antall kjørte kilometer på driftsbiler ved å implementere elektronisk kjøredagbok for Rogaland og full års effekt for Oslo

Miljørapport JCDecaux Norge AS

Miljørapport JCDecaux Norge AS Leskur i Rogaland utstyrt med solceller Miljørapport JCDecaux Norge AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Klimaregnskap 2013 Handlingsplan for 2014 Generelt År Omsetning 2009 MNOK

Detaljer

Energi & klimaregnskap 2013

Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Kaffehuset Friele. Energi & klimaregnskap 2013

Kaffehuset Friele. Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 RAPPORT JUNI 2013 glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall...

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 RAPPORT JU glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall... 7 7. Farlig

Detaljer

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Bakgrunn. Basert på et prøveregnskap for 2007 vedtok bystyret i 2008 å lage klimaregnskap for kommunens egen drift fra og med 2008 og framover. Å lage klimaregnskap

Detaljer

Klimaregnskap i organisasjoner: Analyse av eksisterende metodegrunnlag

Klimaregnskap i organisasjoner: Analyse av eksisterende metodegrunnlag Forfatter: Aina Elstad Stensgård Rapportnr.: OR.20.14 ISBN: 82-7520-722-3 ISBN: 978-82-7520-722-5 Klimaregnskap i organisasjoner: Analyse av eksisterende metodegrunnlag Rapportnr.: OR.20.14 ISBN nr.: 82-7520-722-3

Detaljer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune 2014 997,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Aust-Agder

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet 2008-2010

Helse, miljø og sikkerhet 2008-2010 else, miljø og sikkerhet 008-00 Innhold Sertifikater Leder S. Sertifikater Arne alonæs Administrerende direktør YIT Building Systems AS S. Leder S. 4 S på alvor S. 5 S-prisen S. 6 Arbeidsulykker S. 7 YIT

Detaljer

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter Miljøeffektivitet og miljøstyring i norske virksomheter Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter Metodeutvikling Elin Økstad Anne Rønning Stiftelsen Østfoldforskning OR 24.02 0 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar MILJØ & SAMFUNNS- ANSVAR 2013 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vi er ikke skapt for å sitte stille Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 Høringsutkast, februar 2013 Innhold Kap. 1. Innledning s. 1 1.1 Hvorfor arbeide med klima og energi? s. 1 1.2 Nasjonale klima- og energimål s. 3 1.3

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

Forsvarssektorens miljøregnskap for 2011

Forsvarssektorens miljøregnskap for 2011 FFI-rapport 2012/00769 Forsvarssektorens miljøregnskap for 2011 Hege Ringnes, Kristin Fjellheim. Oddvar Myhre, Petter Andre Prydz og Kjetil S. Longva Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 30. april 2012

Detaljer

Miljørapport 2014. Eidsiva Energi

Miljørapport 2014. Eidsiva Energi Miljørapport 2014 Eidsiva Energi 30. april 2015 Innhold Innledning... 1 Bakgrunn... 1 Konsernets miljø- og klimapolicy... 1 Årets rapport... 2 Vannkraft... 3 Internkontroll... 4 Terskel Pollvatn... 4

Detaljer

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Hovedrapport for 2012 Improving products and organizations through systems understanding MiSA AS Innherredsveien 7B 7491 Trondheim NORWAY PHONE +47 73551857 +47 73551856

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT?

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT? Strategisk instituttprogram (SIP): Miljøstyring og miljøeffektivitet i norske virksomheter Bruk av IKT i kompetansebasert tjenesteproduksjon: En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk

Detaljer

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Rapport 18/10 fra Vista Analyse AS Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Haakon Vennemo og Karin Ibenholt Vista Analyse 14.oktober 2010 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2010/18 Rapporttittel

Detaljer