FAG- EIER KODEVERKSTYPE BESKRIVELSE EV. EKSTERN OMRÅDE. KODEVERKSEIER Utl.fag ASA BEROSTILLINGAARSAK Koder for grunnlag for berostilling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAG- EIER KODEVERKSTYPE BESKRIVELSE EV. EKSTERN OMRÅDE. KODEVERKSEIER Utl.fag ASA BEROSTILLINGAARSAK Koder for grunnlag for berostilling."

Transkript

1 Generelt (ikke-juridisk) kodeverk i Utlendingsdatabasen eierskap, ansvar og rutiner for endring - vedlegg 1: Liste over kodeverk med kodeverkseiere FAG- Generelt AEF BYDEL Koder for bydeler i Oslo. Oslo Kommune Generelt AEF FYLKE Fylkeskoder. SSB Generelt AEF KJOENN Koder for kjønn Generelt AEF KOMMUNE Kommunekoder. SSB Generelt AEF KONTAKTINFO Koder for type kontaktinfo (e-post, mobil osv.). Generelt AEF LAND Koder for stater / land / ISO 3166 Alpha-3 dokumentutstedende myndighet. Generelt AEF LIKNINGSKONTOR Koder for likningskontor. Skatteetaten (kodeverket er utdatert) Generelt AEF MÅLFORM Koder for Bokmål, Nynorsk, Nøytral. Generelt AEF POLITIDISTRIKT Koder for politidistrikter. POD Generelt AEF POSTADRESSE Postnumre. Posten Generelt AEF SIVILSTAND Sivilstandkoder. SSB Beskyttelse ASA ASYLKATEGORI Koder for kategorier av asylsøknader. Side 1 av 13

2 Utl.fag ASA BEROSTILLINGAARSAK Koder for grunnlag for berostilling. Utl.fag ASA DOKUMENTASJONSGRAD Koder for grader av dokumentert identitet for en person. Beskyttelse ASA DUBLINANMODNINGGRUNNLAGTYPE Koder for grunnlag for innkommende og utgående Dublin-anmodninger. Beskyttelse ASA DUBLINREGISTRERINGTYPE Koder for type innkommende og utgående Dublin-korrespondanse (anmodning, bestridelse). Utl.fag ASA DUF-FAG Koder for fagområde (bosetting, mottak, utlendingssak - for filtrering av hendelsesliste i DUF.) Utl.fag ASA EDOKTEMPLATE Koder for edok-maler. Beskyttelse / Mottak ASA ENSLIGMINDREAARIGENDRETAARSAK Koder for årsak til endring av enslig mindreårig-registrering. Brukes ved endring både av registrering knyttet til sak og registrering knyttet til integreringsobjekt. Generelt ASA ETNISITET Koder for etnisitet. Beskyttelse ASA EURODACLAND Koder for deltakende stater i Eurodac (to-bokstaverskoder). Beskyttelse ASA EURODACSTATUS Koder for slettestatus for fingeravtrykk; vurderes, stanset, bekreftet Generelt ASA FLYPLASS Flyplasskoder. Brukes ved registrering av budsending og reiseruter for asylsøkere. Utl.fag ASA HENDELSE Koder for hendelser, saks- eller personrelaterte. EU EU ICAO Side 2 av 13

3 Beskyttelse ASA KOMMUNEUTLAND Koder for kommuner i Jugoslavia, Serbia og Montenegro, Kroatia, Bosnia-Herzegovina, Irak. Beskyttelse ASA KORRESPONDANSEDUBLINTYPE Koder for type utgående Dublinkorrespondanse. Utl.fag ASA MERKNAD Koder for merknader i ulike kontekster. Beskyttelse ASA OFFTILSTAND Koder for status overføringsflyktningssak. Beskyttelse ASA OFFTYPE Koder for type overføringsflyktning; dossier, kommisjon. Utl.fag ASA OPPBEVARING Kode for oppbevaringssted for registrerte personlige dokumenter (en verdi; UDIARKIV). Beskyttelse ASA OPPHOLDANNETLANDSTATUS Koder for asylsøkeres status i annet Dublin-land. Beskyttelse ASA OPPHOLDAVDEKKETMETODE Koder for hvordan asylsøkeres opphold i annet Dublin-land ble avdekket. Utl.fag ASA PERSONLIGDOKUMENT Koder for reisedokumenter og andre personlige dokumenter. Utl.fag ASA POSTREGISTRERING Koder for registreringstyper (korrespondansetyper) i esak Utl.fag ASA POSTREGISTRERINGARBPROS Kombinasjoner av registreringstyper og arbeidsprosesser i esak Utl.fag ASA PROSEDYREKODE Koder for saksbehandlingsprosedyre. Side 3 av 13

4 Utl.fag ASA PROSEDYREKODEENDRETAARSAK Koder for årsak til endring av prosedyrekode. Utl.fag ASA RELASJON Koder for relasjoner mellom personer, grupper og saker. Utl.fag ASA RIKTIGHETSGRAD Koder for riktighetsgrad av navn, fødselsdato, personlig dokument, relasjon, nasjonalt id-nummer, reiseforsikring. Utl.fag ASA SAKKARAKTERISTIKKODE Koder for sakskarakteristika. Utl.fag ASA SAKMERKINGKODE Koder for saksmerker. Utl.fag ASA SAKMERKINGKODEENDRETAARSAK Koder for årsak til endring av saksmerking. Utl.fag ASA SAKSBEHANDLERROLLE Kode for rolle for saksbehandler i saksbehandler-/oppgaveliste (en verdi; OPPFANSV). Beskyttelse ASA SAKSKATEGORI Koder for type asylsak. Generelt ASA SPRAAK Språkkoder. ISO 639-2/ ISO Generelt ASA TRANSPORTMIDDEL Koder for transportmidler. Brukes ved registrering av reiseruter for asylsøkere. Utl.fag ASA TVANGSTILTAK Koder for tvangstiltak. Utl.fag ASA UTGAATTAARSAK Koder for grunnlag for at hendelse er utgått; FEILREG, ANNET. Utl.fag ASA UTSATTIVERKSETTELSESTATUS Koder for status for utsatt iverksettelse; Begjært, Avslag, Innvilget. Side 4 av 13

5 Utl.fag ASA VARIGHETENHET Koder for tidsrom (år, måned, uke, dag). Arkiv ASU DOKUMENTINTERESSENTROLLE Koder for forholdet mellom dokumentinteressent og dokument (avsender, mottaker osv). Arkiv ASU DOKUMENTMEDIUM Koder for brev, e-post osv. Arkiv ASU DOKUMENTNULLDOKAARSAK Koder for typer av 0-dokumenter. Arkiv ASU DOKUMENTREKVISISJONAARSAK Koder for årsak til rekvisisjon av elektroniske dokumenter. Arkiv ASU DOKUMENTROLLE Koder for hoveddokument, tillegg og vedlegg. Arkiv ASU DOKUMENTTILGANGNIVAA Koder for tilgangsnivå, knyttet til dokumenttyper. Arkiv ASU DOKUMENTTYPE Koder for type dokument (innhold) Bosetting IMDI BOSETTINGOENSKEBEGRUNNELSEDEFINISJON Koder for grunnlag for bosettingsønske. Bosetting IMDI BOSETTINGSANSVARGITTKATEGORI Koder for bosettingsansvar; Fordelt, Overført. Bosetting IMDI EKSTRATILSKUDDSØKNADGJELDER Koder for søknader om ekstratilskudd, i forbindelse med bosetting. Bosetting IMDI EKSTRATILSKUDDSØKNADGRUNNLAG Koder for grunnlag for søknader om ekstratilskudd, i forbindelse med bosetting. Bosetting IMDI EKSTRATILSKUDDSØKNADSTATUS Koder for status for søknader om ekstratilskudd, i forbindelse med bosetting. Side 5 av 13

6 Bosetting IMDI EKSTRATILSKUDDVILKÅR Koder for vilkår knyttet til behandling av søknad om ekstratilskudd, i forbindelse med bosetting. Bosetting IMDI EKSTRATILSKUDDVILKÅRSTATUS Koder for status på vilkår knyttet til behandling av søknad om ekstratilskudd, i forbindelse med bosetting. Bosetting IMDI IMDIKONTOR Koder for IMDis regionkontor. Bosetting IMDI TILSKUDD Koder for typer tilskudd til kommuner i forbindelse med integrering. Visum OPA ANNULMENTGROUND CVIS-koder for grunnlag for annullering av visum. Opphold OPA APPLICATIONCHECKLIST Koder for meldinger til søker om mangler ved søknad. Opphold OPA APPLICATIONPLACETYPE Koder for søknadssted; Abroad, Norway. Opphold OPA APPLICATIONSTATUS Koder for prosesstrinn for søknad. Visum OPA AUTHORITYLOCATION CVIS-koder for lokasjoner for ulike typer utlendingskontrollmyndigheter. Visum OPA AUTHORITYTYPE CVIS-koder for ulike typer utlendingskontrollmyndigheter. Opphold OPA BETALINGSTYPE Koder for betalingsmåte for gebyr; kontant, bank, terminal osv. Visum OPA CLOSINGGROUND CVIS-koder for grunnlag for henleggelse(?) Visum OPA CONSULTATIONSTATUS Koder for statuser i konsultasjonsprosessen Generelt OPA CURRENCY Koder for valutatyper ISO 4217 Side 6 av 13

7 Visum OPA CVISDECISION CVIS- koder for handlinger knyttet til behandling av søknad om visum. Visum OPA CVISUSER CVIS-koder for brukere av CVIS (stater). Visum OPA DOCUMENTATION Koder for typer av dokumenter relevante som dokumentasjon ved søknad om visum. Opphold OPA DOCUMENTATION_OTAT Koder for typer av dokumenter relevante som dokumentasjon ved søknad om oppholdstillatelse. Opphold OPA EDU_FUNDING_TYPE Koder for typer av finansiering av utdanning, brukes i SpN. Opphold OPA EDU_LEVEL Koder for utdanningsnivå, brukes i SpN. Visum OPA EFFEKTUERINGSTYPE Koder for type effektuering av visum. Visum OPA EXTENSIONGROUND CVIS-koder for grunnlag for forlengelse av visum. Generelt OPA FAGFELT Koder for utdanningsfagfelt. Opphold OPA FAM_SUPPORT_TYPE Koder for type underhold (Ja, Nei, Annet) ved søknad om familieinnvandring (?) Brukes i SpN. Visum OPA FINGERPRINTSETTYPE CVIS-koder for type sett av fingeravtrykk (en kode). Opphold OPA GEBYRDISPENSASJON Koder for grunnlag for dispensasjon fra gebyr. Opphold OPA GEBYRRDOK Koder for søknader om reisedokument med ulike gebyrsatser. Visum OPA GROUPTYPE Koder for type gruppe, brukt i forbindelse med søknader om visum. Side 7 av 13

8 Opphold OPA HOSTREFERENCETYPE Koder for type referanse (Company / Person) Visum OPA IMAGETYPE CVIS-koder for type bilde (én kode). Opphold OPA MEANSOFSUPPORT Koder for typer av dekning av opphold. Visum OPA NOOFENTRIES CVIS-koder for antall innreiser; 1, 2, Multi Opphold OPA NORVISSAKSTATUS Koder for saksbehandlingsstatuser i Norvis. Opphold OPA NSISIDENTITET Koder for typer identitet i SIS; fastslått, misbrukt, annen. Opphold OPA NSISKJOENN Koder for kjønn i SIS (F, M) Opphold OPA NSISLAND Koder for stater som inngår i SISsamarbeidet (en bokstavs- /sifferkoder). Opphold OPA NSISMERKNAD Koder for SIS-merknader; Voldelig, Bevæpnet, Voldelig og bevæpnet. Opphold OPA NSISSIGNAL Signalementskoder. Visum OPA OCCUPATION CVIS-yrkeskoder. Opphold OPA PURPOSE Koder for hensikt med søknad om familietillatelse; Foreldrebesøk, Familieinnvandring, Annet. Opphold OPA PURPOSEOFSTAYINCOUNTRY Koder for hensikt med opphold. Visum OPA PURPOSEOFTRAVEL CVIS ()-koder for hensikt med reise som det søkes om visum til. Side 8 av 13

9 Opphold OPA RECEIVING_UNIT Koder for organisasjonsenheter som mottakere av ulike typer SPNsøknader. Visum OPA REDUCEDDURATIONGROUND CVIS-koder for grunn til redusert varighet for visum. Visum OPA REFUSALGROUND CVIS-koder for grunn til avslag visum. Visum OPA REISEDOKSTATUS Koder for status for visumstickere(?) Visum OPA REISFORSDISPGRUNN Koder for grunn til dispensasjon fra krav om reiseforsikring. Opphold OPA REQUIREDWEBDOC Koder for påkrevd dokumentasjon. Visum OPA REVOCATIONGROUND CVIS-koder for grunn til inndragelse av visum. Visum OPA SCHENGENCOUNTRY Koder for deltakende stater i. Visum OPA SCHENGENFORMSTATUS Koder for status for skjema i konsultasjonsprosess. Opphold OPA SOEKNADGEBYRKATEGORI Koder for søknadstypegebyrer. (ISO 3166 Alpha-3) Opphold OPA TYPEOFEMPLOYMENT Koder for type ansettelse. Utl.fag OPA TYPEOFPASSPORT -kodeverk for passtyper. Visum OPA TYPEOFSTAYINCOUNTRY Koder for type opphold(?) Visum OPA URGENCY Koder for grad av hast for visumsøknader(?) Generelt OPA UTDANNINGSINSTITUSJONSTYPE Koder for type utdanningsinstitusjon. Generelt OPA UTDANNINGSNIVÅ Koder for utdanningsnivå. SSB (NUS2000) Side 9 av 13

10 Visum OPA VISAREMARKS Koder for merknader til visa. Visum OPA VISATYPE -kodeverk for visatyper. Visum OPA VISATYPEREQUESTED Koder for visatyper; Transit, Short stay, Long stay oa. Visum OPA VISMAILTYPEOFATTACHMENT Koder for filtyper som kan følge som vedlegg til Vismail. Visum OPA VISMAILTYPEOFDOCUMENT Koder for VISMAIL-dokumenttyper (innhold) Visum OPA VISMAILTYPEOFMESSAGE Koder for VISMAIL-meldingstyper. Opphold OPA VPNFEEDBACKCCATEGORIES Koder for SPN-prosesstrinn(?) Opphold OPA WHOISPAYING Koder for Host Company, Host Person(s), Myself Opphold OPA WORKEXPERIENCEREQUIREMENT Koder for typer av arbeidserfaringskrav. Generelt OPA YESNO Koder for Ja, Nei, N/A. Generelt OPA YRKE Yrkeskoder. SSB (STYRK -08) Mottak RMA AKTIVITET Koder for aktiviteter i mottak. Mottak RMA ANKOMSTKODE Koder for ankomster til mottak. Mottak RMA AVREISEGRUNN Koder for avreiser fra mottak. Mottak RMA BORTFALLMOTTAKSPLASSAARSAK Koder for grunnlag for bortfall av mottaksplass. Side 10 av 13

11 Mottak RMA DOKUMENTKATEGORI Koder for UDI-dokumenter tilgjengeliggjort for mottaksoperatører i Sesam. Mottak RMA DRIFTSOPERATØRDEFINISJON Koder for type driftsoperatør (privat, organisasjon, kommune) Mottak RMA FRAVAER Koder for fravær fra mottak Mottak RMA KONTERINGYTELSE Kombinasjoner av konto2koder, prosjektkoder og refusjonskravkoder Mottak RMA MOTTAKAVTALEBELØPTYPEDEFINISJON Koder for ulike typer avtalebeløp. Mottak RMA MOTTAKAVTALEBETALINGSPERIODEDEFINISJON Koder for betalingshyppighet. Mottak RMA MOTTAKAVTALETYPEDEFINISJON Koder for type avtale; Hoved, Tillegg, Aktivering. Mottak RMA MOTTAKFLYTTINGDEFINISJON Koder for grunnlag for flytting mellom mottak(?) Mottak RMA MOTTAKFLYTTINGINNVILGELSESGRUNNLAG Koder for grunnlag for innvilgelse av flyttesøknad. Mottak RMA MOTTAKPLASSTYPEDEFINISJON Koder for ulike typer mottaksplasser. Mottak RMA MOTTAKSKATEGORI Koder for ulike typer mottak. Mottak RMA REFDRIFTUTGIFT Koder for type utgift i mottak som kreves refundert Mottak RMA REFKRAVKONTONR Koder for regnskapsposter for refusjonskrav Mottak RMA REFUSJONSKRAV Koder for krav om refusjon for ytelser i mottak Side 11 av 13

12 Mottak RMA REGIONKONTOR Koder for organisasjonsenheter i RMA. Mottak RMA RETURSOEKNADSTATUS Koder for status for søknad om frivillig retur. Mottak RMA ROMTYPE Koder for type rom i mottak. Mottak RMA SESAMBUDSJETTPLASSTYPE Koder for mottaksplasstyper (EM, Ord, Transitt) Mottak RMA SESAMBUDSJETTPOST Koder for budsjettposter for mottak Mottak RMA SESAMBUDSJETTSTATUS Koder for budsjettstatus (foreløpig, revidert) for mottak Mottak RMA SESAMJOURNAL Koder for typer av journaloppføringer i mottaksjournal Mottak RMA SESAMKONTO2CODE Koder for regnskapsposter Mottak RMA SESAMKONTOKODE Koder for regnskapsposter, overordnet Mottak RMA SESAMOEKONOMIJOURNAL Koder for status for beboerjournal i Sesam. Mottak RMA SESAMPERIODE Koder for perioder (dag, uke, halvmåned, måned). Mottak RMA SESAMPROSJEKT Koder for prosjekter (regnskapsposter). Del av økonomikodeverk i Sesam. Mottak RMA SESAMSOEKNADSTATUS Koder for status for søknad om ytelser. Mottak RMA SESAMTREKKSTATUS Koder for status for trekk i ytelser. Ettergitt, Feilregistrert, Foreldet, Nedbetalt. Side 12 av 13

13 Mottak RMA SESAMUTLEVERINGFORM Kodeelementer Bank, Betaling, Faktura, Kontant, Naturalia, Utbetaling Mottak RMA SESAMVALOER Koder for pengebeløp Mottak RMA TBVSTØTTEBELØPTYPE Koder for typer støtte til tilbakevending. Mottak RMA TBVSØKNADMELDINGTIL Koder for adressater for melding om tilbakevendingssøknad. Mottak RMA TBVSØKNADSTATUS Koder for status for søknader om støtte til tilbakevending. Mottak RMA TBVSØKNADTYPE Koder for type søknad om støtte til tilbakevending. Mottak RMA TBVTILBAKEBETALINGVEDTAK Koder for (innhold i) vedtak om tilbakebetaling av støtte til tilbakevending. Mottak RMA YTELSEPENGEREGLEMENT Koder for ytelser og trekk i mottak. UNE UNE UNEBEHANDLINGSFORM Koder for behandlingsformer i UNE. UNE UNE UNESAKSKATEGORI Koder for sakskategorier i UNE. UNE UNE UNEVEDTAKDISSENS Koder for Ja, Nei, Delvis. UNE UNE UNEVURDERING Koder for UNEs avvisning eller aksept av overførte saker / oppgaver. UNE UNE UNEAARSAKOVERSENDINGNL Koder for grunn til oversending av sak til nemndleder i UNE. UNE UNE UNEAARSAKUTAVPROSEDYRE Koder for grunn til å ta sak ut av prosedyre i UNE. Side 13 av 13

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

DUF KODEHÅNDBOK. Indekspunkt: DUF: Saks- og vedtakskoder VEDLEGG 1 TIL RS 2010-145 SAKSNUMMER: 09/5822-7

DUF KODEHÅNDBOK. Indekspunkt: DUF: Saks- og vedtakskoder VEDLEGG 1 TIL RS 2010-145 SAKSNUMMER: 09/5822-7 Indekspunkt: DUF: Saks- og vedtakskoder VEDLEGG 1 TIL RS 2010-145 SAKSNUMMER: 09/5822-7 DUF KODEHÅNDBOK Sist endret 09.12.2011 Utlendingsdirektoratet, Enhet for informasjonsforvaltning DUF KODEHÅNDBOK...

Detaljer

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn.

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren er laget for å gi en kort

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010)

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) 1 Heftets tittel: Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Utgitt: 06/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. juli 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Lov nr. 38 om endr.

Detaljer

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen i Norge. Direktoratet, som ble opprettet i 1988, ligger under Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). UDI har ansvaret for

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN Dato august 2014 Referanse 12/1500 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har 11. juni 2014 inngått avtaler om bruk av kontantkort for utbetalinger

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Harmonisert liste over underlagsdokumentasjon til søknader om Schengenvisum i Den russiske føderasjon: business/arbeid

Harmonisert liste over underlagsdokumentasjon til søknader om Schengenvisum i Den russiske føderasjon: business/arbeid Harmonisert liste over underlagsdokumentasjon til søknader om Schengenvisum i Den russiske føderasjon: business/arbeid 1) Harmonisert søknadsskjema for visum, utfylt og signert av søkeren. 1 2) Reisedokumentgyldig

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet:

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Obligatorisk kursoppgave/eksamensoppgave/sensorveiledning Klage på sensurvedtak (samlesak)

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 Im 2010-026V6 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF.

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. 7. juni 2005 Sluttrapport Prosjekt arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF UDI Side 1 av 112 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

St.prp. nr. 1 2005 2006

St.prp. nr. 1 2005 2006 St.prp. nr. 1 2005 2006 FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2427 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5606, 5615 5616 Særskilte vedlegg: H-2178 Mål for inkludering av innvandrere

Detaljer

Regelverk for salgsfremmende tiltak

Regelverk for salgsfremmende tiltak Regelverk for salgsfremmende tiltak Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Formålet med regelverket Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune

TROMSØ KOMMUNE. Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune TROMSØ KOMMUNE Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune 29.05.2015 Innhold Bakgrunn for saken... 2 Revisjonsgruppens medlemmer og mandat... 2 Metodikk... 3 Flyktningtjenesten i Tromsø... 4 Flyktningtjenestens

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen

Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen Marko Valenta, Kristin Thorshaug, Thomas Hugaas Molden og Berit Berg i samarbeid med Halvar Andreassen Kjærre Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen Mellom passiv tvang og aktiv returassistanse Avdeling

Detaljer