Registre. Tilrettelegger: 1 av 23

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registre. Tilrettelegger: 1 av 23"

Transkript

1 Prospekt for obligasjonslån Agder Energi AS Registre eringsdokument Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 16. juni 2014 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av 23

2 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som gis i Registreringsdokumentet. Kontrollen og godkjennelsen knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. Finanstilsynet har heller ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet eller på annen måte omfattet av Verdipapirdokumentet. Ny informasjon av vesentlig betydning for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i Registreringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til Registreringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fås ved henvendelse til Selskapet eller Tilretteleggeren. * Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i avsnittet Definisjoner Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 2 av 23

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Risikofaktorer Definisjoner Ansvarlige Selskapets revisorer Opplysninger om utsteder Presentasjon av Agder Energi AS og konsernet Organisasjonsstruktur Fremtidsutsikter Styre, ledelse og tilsynsorganer Større aksjonærer Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, finansielle stilling og resultater Dokumentasjonsmateriale Kryssreferanseliste Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 3 av 23

4 1. Risikofaktorer Agder Energi AS er utsteder av obligasjonene for konsernet og er derfor eksponert for de samme risikofaktorene som datterselskapene. Aktivitetene til konsernet Agder Energi medfører ulike typer risiko; markedsrisiko (inkludert pris-, valuta- og renterisiko), motparts-/kredittrisiko og likviditetsrisiko. Risiko styres innenfor mål og rammer som fastsettes av styret og måles og følges opp av Agder Energis enhet for Risiko og kontroll. Risikofaktorer og risikostyring er beskrevet i detalj i årsrapport for 2013, note 29, side (www.ae.no). Markedsrisiko Markedsrisiko vil i hovedsak være knyttet til kraftprisrisiko, valutarisiko og renterisiko. Kraftpris Produksjonsportefølje Agder Energis vannkraftproduksjon er utsatt for både pris- og mengderisiko fordi både framtidig pris og tilsig er ukjent. Produksjonsporteføljen har til hensikt å ivareta vannkraftproduksjonen og risiko i tilknytning til denne. Nettoeksponeringen i porteføljen består av forventet fremtidig produksjon, kjøps- og salgsforpliktelser under langsiktige fysiske kontrakter, samt kontrakter på Nasdaq og bilaterale finansielle kontrakter. Omfanget av bilaterale finansielle kontrakter er begrenset. Siden målsettingen er å sikre verdien av fremtidige inntekter, har porteføljen en netto salgsposisjon. De fysiske salgsforpliktelsene i porteføljen består av kommersielle salgskontrakter, konsesjonskraftforpliktelser samt diverse frikraft- og erstatningskraftavtaler. De kommersielle avtalene har ulik varighet og er i hovedsak avsluttet innen utgangen av Konsernet har avtaler om erstatningskraft som er evigvarende og konsesjonskraftavtalene er også evigvarende. Disse evigvarende avtalene utgjør mindre enn ti prosent av konsernets middelproduksjon. De finansielle kontraktene har i all hovedsak løpetider som ligger innenfor fem år. Sluttbrukerportefølje Med sluttbrukervirksomhet menes salg til private konsumenter, offentlig virksomhet og private bedrifter. Det inngås både fysiske og finansielle kontrakter. Fysiske kontrakter leveres hovedsakelig til spotpris, variabel pris, fast pris eller variabel pris med tak. Løpende leveranser av kraft skjer ved innkjøp til spotpris. Flere av de fysiske kontraktene som inngås har en volumfleksibilitet. Nettoeksponeringen i sluttbrukerporteføljene består av de til enhver tid oppdaterte salgsforpliktelser med ulik bindingstid for pris, samt kontrakter på Nasdaq og bilaterale finansielle kontrakter. I all hovedsak har de løpetider som ligger innenfor tre år. Sluttbrukervirksomheten eksponeres for kraftprisrisiko når det avtales faste priser med sluttbruker og der endringer i flytende priser må varsles til sluttbrukerne med en viss frist. Når det foreligger slik prisrisiko, sikres priser gjennom inngåelse av finansielle kontrakter på Nasdaq eller internt mot konsernets produksjonsportefølje. Tradingporteføljer Agder Energi har ulike porteføljer for trading som forvaltes uavhengig av selskapets forventede kraftproduksjon. Porteføljeforvalterne agerer i markedet med tanke på gevinster på korte og lange endringer i markedsverdier for energi. Alle tradingkontraktene vurderes til virkelig verdi. Porteføljene består av kortsiktige finansielle termin- og opsjonskontrakter for kraft og kraftrelaterte produkter. Kontraktene kan handles på Nasdaq, andre børser og bilateralt. Valutarisiko Agder Energi er utsatt for valutarisiko gjennom produksjonsvirksomheten og sluttbruker-virksomheten. Den vesentligste valutaeksponeringen oppstår i produksjonsvirksomheten som følge av salg av fysisk kraft. Omsetningen på Nord-Pool gjøres opp i euro og i tillegg har Agder Energi inngått langsiktige kraftsalgsavtaler med oppgjør i euro. Ut over dette oppstår valutarisiko som følge av at finansiell handel på Nasdaq OMX også gjøres opp i euro. I sluttbrukervirksomheten skjer innkjøpet av kraft på NordPool og gjøres opp i euro. Det oppstår derfor valutarisiko når det inngås salgsavtaler med kunder til fast pris i norske kroner. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 4 av 23

5 Renterisiko Det alt vesentlige av renterisikoen er knyttet til innlånsporteføljen. Konsernet har i tillegg en renteeksponering knyttet til skjermingsrenten i grunnrenteskattregimet og i referanserenten ved fastsettelse av inntektsrammen til nettvirksomheten. Kreditt- og motpartrisiko Kredittrisiko er risikoen for at en part i en finansiell eller fysisk handel vil påføre den annen part et finansielt tap ved ikke å innfri sine forpliktelser. Agder Energi påtar seg motpartsrisiko ved salg av kraft, distribusjon av kraft (nettleie) og ved salg av andre varer og tjenester. Ved handel med finansielle instrumenter foreligger det også motpartsrisiko. Hoveddelen av inngåtte finansielle kraftkontrakter cleares på Nasdaq. For disse kontraktene antas liten motpartsrisiko. For alle andre inngåtte kraftkontrakter fastsettes rammene mot den enkelte motpart med utgangspunkt i en intern kredittrating. Forsikringsrisiko Agder Energi konsern har en betydelig risikoeksponering i den operative driften gjennom skader/tap på eiendeler, tapt produksjon, avbrudd ved overføring av energi og skade på tredjemanns liv og eiendom. Konsernet har dekning på 100 mill. kr for tingskader (førsterisiko) på overføringslinjer, men har ikke forsikringsdekning for avbrudd knyttet til overføring av energi. Øvrige forhold er dekket via konsernets energiforsikring. Det er også tegnet styre- og ansvarsforsikring for konsernet. Konsernets ansatte er omfattet av personalforsikringer iht. lov om yrkesskadeforsikring og sentralt og lokalt avtaleverk. Likviditetsrisiko Agder Energi påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle forpliktelser ikke samsvarer med den kontantstrømmen som eiendelene genererer, samt ved variasjon i sikkerhetskrav knyttet til finansielle kontrakter i terminmarkedet (Nasdaq). Agder Energi anses i kapitalmarkedet å ha lav kredittrisiko og har god tilgang til kredittmarkedet. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 5 av 23

6 2. Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette Registreringsdokumentet ha følgende betydning: EUR: Låntaker/Selskapet/ Agder Energi: Agder Energi konsernet/konsernet: NOK: Prospekt: Registreringsdokument: Tilrettelegger: Verdipapirdokument: VPS: Årsrapport 2013: Årsrapport 2012: Euro Agder Energi AS. Selskapet og dets datterselskaper. Norske kroner. Registreringsdokumentet med tillegg av aktuelt Verdipapirdokument utarbeidet i sammenheng med tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner og/eller søknad om notering av obligasjonslån på Oslo Børs. Dette dokumentet. Gyldig i 12 måneder etter godkjennelse. DNB Bank ASA, DNB Markets. Dokument som beskriver obligasjonslån utarbeidet som en del av Prospekt. Det utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som tas opp av Selskapet. Verdipapirsentralen. Selskapets årsrapport for 2013 slik denne foreligger på Selskapets årsrapport for 2012 slik denne foreligger på Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 6 av 23

7 3. Ansvarlige 3.1 Personer Agder Energi AS, Kjøita 18, 4630 Kristiansand er ansvarlig for innholdet i dette Registreringsdokumentet. 3.2 Ansvarserklæring Agder Energi AS bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Selskapet kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre Registreringsdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Kristiansand, 16. juni 2014 Agder Energi AS Tom Nysted Stein Johnsgård Konsernsjef Finanssjef Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 7 av 23

8 4. Selskapets revisorer 4.1 Navn og adresse Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette Registreringsdokumentet vært: Ernst & Young AS, Gravane 12, 4610 Kristiansand Foretaksregistrert: NO MVA Telefon: Link: Ernst & Young er medlem av Den norske Revisorforening. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 8 av 23

9 5. Opplysninger om utsteder 5.1 Utsteders historie og utvikling Selskapsnavn Selskapets registrerte navn er Agder Energi AS, det kommersielle navnet er Agder Energi Hjemsted og registreringsnummer Låntaker er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Selskapets forretnings- og besøksadresse er Kjøita 18, 4630 Kristiansand, telefonnummer er Registreringsdato Selskapet ble registrert i enhetsregisteret 4. mai Selskapet ble stiftet 14. april Utsteders domisil og juridisk form Agder Energi AS er morselskapet i Agder Energi konsernet og ivaretar eierrollen i hel- og deleide datterselskap. Selskapet er underlagt norsk lovgivning, den mest relevante loven for konsernets virksomhet er Aksjeselskapsloven Nærmere om utstederen Agder Energis virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi, samt energitilknyttede tjenester. Agder Energi eies av de 30 kommunene på Agder (54,5 %) og Statkraft Industrial Holding AS (45,5 %). Agder Energi er en betydelig kompetansebedrift og arbeidsgiver. Konsernet har rundt ansatte, først og fremst i Agder-fylkene, men også på Øst- og Vestlandet, samt i Sverige. Morselskapet Agder Energi AS er et norsk aksjeselskap, stiftet og hjemmehørende i Kristiansand. Selskapet er morselskap i Agder Energi konsernet og ivaretar eierrollen i hel- og deleide datterselskap. Agder Energi AS organiserer på vegne av konsernet felles funksjoner knyttet til økonomi og finans, organisasjon og sikkerhet, teknologi samt informasjon og samfunnskontakt. I tillegg til å være landsdelens vannkraftprodusent og strømleverandør har konsernet aktiviteter innen fjernvarme, elektroentreprenørvirksomhet og vindkraft. Agder Energi foredler og forvalter naturlig, fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vann og vind er evigvarende naturressurser, og er grunnlaget for at Agder Energi gjennom sin virksomhet skaper verdier for eiere, ansatte og samfunnet. For Sørlandet skaper Agder Energi betydelige ringvirkninger gjennom innkjøp av varer og tjenester i regionen, samt årlig utbytte, skatter og avgifter til eierkommunene. Årlig produserer konsernets 47 hel- og deleide kraftverk rundt 7,7 TWh fornybar energi. Konsernet har betydelige vindkraftinteresser gjennom selskapene Statkraft Agder Energi Vind og Bjerkreim Vind. Disse selskapene har planer for bygging av vindparker flere steder i landet. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for regional- og fordelingsnettet i begge Agder-fylkene, til sammen kilometer linjer. Selskapet har nettkunder. Markedsselskapet LOS leverer kraft til husholdninger og bedriftskunder over hele landet. Entreprenørselskapet Otera leverer elektrisk infrastruktur. Agder Energi Varme har fjernvarmeanlegg blant annet i Kristiansand, Arendal og Grimstad. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 9 av 23

10 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 10 av 23

11 6. Presentasjon av Agder Energi AS og konsernet 6.1 Hovedvirksomhet Agder Energi er organisert i fire resultatområder som gjenspeiler konsernets kjernevirksomhet og verdiskaping: Vannkraft, kraftforvaltning, nett og marked og forretningsutvikling. Morselskapet, Agder Energi AS, består av strategiske staber og sentraliserte fellestjenester. Resultatområdene og stabsenhetene i morselskapet blir ledet av konserndirektører, som sammen med konsernsjefen utgjør konsernledelsen Forretningsområder Vannkraft Resultatområdet vannkraft har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av konsernets hel- og deleide vannkraftanlegg. Den største verdidriveren for virksomheten er tilgjengelighet i produksjonsanlegg. Dette omfatter teknisk oppetid for kraftanleggene, nyttbart volum gjennom konsesjonsvilkår og ny produksjon gjennom reinvesteringer og nye konsesjoner. Virksomheten drives gjennom selskapet Agder Energi Vannkraft AS. Hoveddelen av Agder Energis energiproduksjon kommer fra vannkraft. Dette skjer gjennom 47 hel- eller deleide kraftstasjoner på Agder. Agder Energi Vannkraft har som mål å realisere og sette i drift nye 400 GWh vannkraft. Dette innebærer at dagens produksjonskapasitet skal økes med mer enn 5 prosent. Økningen vil kunne dekke energibehovet til rundt eneboliger. Prosjektene ligger i allerede regulerte vassdrag på Agder og i Telemark som AE Vannkraft har kraft- og reguleringsanlegg i dag. Prosjektene omfatter alt fra utskiftning av løpehjul i eksisterende kraftverk til utvidelse av eksisterende kraftverk og etablering av nye kraftverk Kraftforvaltning Resultatområdet kraftforvaltning har ansvar for å maksimere resultatet knyttet til konsernets kraftproduksjon. Resultater skapes gjennom fysisk disponering av vannressursene og finansiell styring av markedsrisiko, basert på hydrologi, værdata og markedsinformasjon. Virksomheten drives gjennom selskapet Agder Energi Kraftforvaltning AS, på vegne av Agder Energi Vannkraft AS. Resultatområdet har også ansvar for konsernets tradingporteføljer. Resultatområdene vannkraft og kraftforvaltning hadde driftsinntekter i 2013 på mill. kr (2 399 mill. kr). Driftsresultatet ble mill. kr (1 366 mill. kr). I første kvartal 2014 var omsetningen på 844 mill. kr (870 mill. kr) og driftsresultatet var 564 mill. kr (609 mill. kr). Vannkraftproduksjonen i 2013 var på GWh (8 134 GWh), og i 1. kvartal var produksjonen GWh (2 724 GWh). Til tross for høyere vannkraftproduksjon enn normalt har ressurssituasjonen bedret seg ytterligere, og ressursbeholdningen (vann og snø) var ved utgangen av første kvartal 2014 vesentlig høyere enn normalt. Gjennomsnittlig områdepris i kvartalet var 24,9 øre/kwh (31,1 øre/kwh), 20 % lavere enn på samme tid i fjor. Gode bidrag fra konsernets sikringsaktiviteter på kraft medførte imidlertid at nedgangen i konsernets oppnådde priser var vesentlig lavere Marked og forretningsutvikling Resultatområdet marked består av tre datterselskap; entreprenøren Otera AS, sluttbrukerleverandøren LOS AS og fjernvarmeleverandøren Agder Energi Varme AS. Otera AS leverer entreprenørtjenester innen elektrisk infrastruktur. Resultatene skapes gjennom god og effektiv prosjektgjennomføring. LOS AS er strømleverandør i bedriftsmarkedet og kraftleverandør totalt. LOS skaper verdier gjennom marginen selskapet genererer ved salg av strøm kombinert med en kostnadseffektiv driftsmodell. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 11 av 23

12 Agder Energi Varme AS leverer fjernvarme og fjernkjøling på Agder. Selskapet skaper verdier gjennom å etablere infrastruktur for å produsere og distribuere vannbåren varme og kjøling til bygg. Produksjonen er basert på spillvarme og fornybare energikilder. Resultatområdet hadde i 2013 en omseting på mill. kr (5 059 mill. kr), og driftsresultatet var 93 mill. kr (21 mill. kr). I 1. kvartal 2014 omsatte resultatområdet for mill. kr (1 661 mill. kr). Driftsresultatet ble 26 mill. kr (22 mill. kr). LOS hadde en omsetning i 2013 på mill. kr (3 424 mill. kr) og et driftsresultat på 98 mill. kr (55 mill. kr). Selskapets omsetning i 1. kvartal 2014 var 998 mill. kr (1 324 mill. kr) og driftsresultatet ble 35 mill. kr (20 mill. kr). LOS leverte i 2013 et samlet volum på GWh (9 780 GWh). I 1. kvartal 2014 leverte selskapet et volum på GWh (3 260 GWh). Oteras hadde en omsetning i 2013 var mill. kr (1 549 mill. kr), og driftsresultatet var -19 mill. kr (-48 mill. kr). I 1. kvartal 2014 ble omsetningen på 256 mill. kr (301 mill. kr), og driftsresultatet ble -17 mill. kr (-9 mill. kr). Sesongvariasjoner medfører at resultatet normalt er svakest i 1. kvartal. Etter utgangen av 1. kvartal 2014 har Otera Elektro blitt solgt til Bravida. Selskapet hadde i 2013 en omsetning på om lag 500 mill. kr. Otera vil etter salget satse videre på kjernevirksomheten. Denne omfatter infrastruktur innen høy- og lavspentanlegg, strøm til vei og bane samt mobilnett og radiolinjer. Agder Energi Varme hadde en omsetning i 2013 på 90 mill. kr (86 mill. kr), mens driftsresultatet var 14 mill. kr (15 mill. kr). I 1. kvartal 2014 var omsetningen på 33 mill. kr (36 mill. kr), og oppnådd driftsresultat 8 mill. kr (10 mill. kr) Nett Resultatområdet nett operer innen monopolvirksomhet, og skal ivareta samfunnsansvaret knyttet til forsyningsplikt av elektrisk energi. Inntektsrammen settes av myndighetene, så det er effektiv drift kombinert med god forvaltning av strømnettet som er resultatområdets verdidrivere. Virksomheten drives gjennom selskapet Agder Energi Nett AS, og har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av regional- og distribusjonsnettet i Agder. Hovedkontoret ligger i Arendal, men selskapet har virksomhet spredt over hele Agder. Drift og vedlikehold av nettet utføres av underleverandørene Otera, Infratek og Nettpartner. Agder Energi Nett investerer årlig betydelige beløp for å opprettholde og forbedre nettet, samt bygging av flere reserveforbindelser, tilknytning av nye kunder og nye småkraftverk. Dette er investeringer som kommer alle innbyggere på Agder til gode. Resultatområdet hadde i 2013 driftsinntekter på mill. kr (1 048 mill. kr). Driftsresultatet ble 479 mill. kr (128 mill. kr).i 1. kvartal 2014 var driftsinntektene på 302 mill. kr (394 mill. kr). Driftsresultatet ble 56 mill. kr (140 mill. kr). Nedgangen i driftsresultatet var ventet og skyldes reduksjon i inntektsrammen. Inntektsrammen for det enkelte år er avhengig av selskapets egne kostnader og nettbransjens kostnader to år tilbake i tid. I 2013 var inntektsrammen unormalt høy på grunn av ekstraordinært høye kostnader i Inntektsrammen i 2014 er lav som følge av lave kostnader i nettbransjen i Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 12 av 23

13 7. Organisasjonsstruktur 7.1 Organisasjonsstruktur Agder Energi AS er morselskap i Agder Energi konsernet og består av strategiske staber og sentraliserte fellestjenester. Konsernstrukturen fremgår av følgende figur: Aksjer i datterselskapet og tilknyttede selskaper per Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 13 av 23

14 Vindkraftprosjekterr Bjerkreim Vind har endelig konsesjon for å bygge vindpark i Bjerkreim kommune i Rogaland. Vindparkenn vil årlig kunne produsere fornybar energi til i overkant av boliger. Den planlagte vindparkenn får en effekt på inntil 150 MW. Bjerkreim vindpark eies av Bjerkreim Vind (86,5 %) og Lyse Energi. Agder Energi eier 59,25 % av Bjerkreim Vind. SAE Vind eies med 38 % av Agder Energi og 62 % av Statkraft. Selskapet har endelig konsesjon til vindparkene Storheia, Kvenndalsfjellet, Svarthammaren og Gjeitfjellet. Samlet installert effekt i de fire parkene vil kunne bli 660 MW. 7.2 Samspill mellom enheter i konsernet Agder Energi AS er avhengig av kontantstrøm fra de heleide datterselskapene for å betjenee sine forpliktelser. Det er ingen restriksjoner på kontantstrøm fra datterselskapene. Datterselskapene inngår i felles konsernkontosystem med Selskapet for å oppnå nettinggevinst og effektiv styring av likviditetsposisjoner. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 14 av 23

15 8. Fremtidsutsikter Agder Energi har flere store prosjekter som fra 2014 av gradvis vil øke konsernets kraftproduksjon og gi rett til elsertifikater. Innen vannkraft har Agder Energi en portefølje av nyinvesteringer, inkludert igangsatte prosjekter, på GWh. I tillegg har Agder Energi deleierskap i flere store vindkraftprosjekter hvor det vil kunne fattes investeringsbeslutning de nærmeste par årene. Agder Energi vil se økte svingninger i kraftprisen som følge av endringer i Europa. Dette vil igjen få følger for hvordan Agder Energi prioriterer sine investeringer fremover. Det høye nivået på kraftutbygging i Norge vil gi økt kraftproduksjon, noe som isolert sett vil føre til lavere kraftpriser. Dersom økt utbygging ikke følges av en økning i utvekslingskapasiteten mot utlandet, vil det gi et press på fremtidige kraftpriser. Økt markedsintegrasjon og klimatiltak øker behovet for fleksibel kraft på kontinentet og i Storbritannia. EU har et felles mål for fornybar energi på 27 prosent. Det betyr at fornybar energi vil spille en svært sentral rolle i den europeiske energiomleggingen frem mot For norsk fornybar energi gir dette både utfordringer og muligheter. Med gode utvekslingsmuligheter kan Agder Energi dra nytte av denne utviklingen. Ressurstilgangen har vært høyere enn normalt i 1. kvartal 2014, og i tillegg forventes Brokke Nord og Sør, Skarg kraftverk å igangsettes i løpet av 2. kvartal. Med en normal ressurstilgang fremover forventes det derfor en betydelig økning i vannkraftproduksjonen i 2014 sammenlignet med På den annen side indikerer terminmarkedet lavere priser i 2014, likevel forventes det relativt høye inntekter fra kraftsalget i Resultatet i nettselskapet forventes å bli vesentlig lavere i 2014 sammenlignet med Hovedårsaken er at nettselskapene i 2013 fikk en ekstraordinær kompensasjon på inntektsrammen for kostnader oppstått i Erklæring om fremtidsutsiktene etter siste avlagte regnskap Det har ikke funnet sted vesentlige negative endringer i Låntaker etter sist offentliggjorte reviderte regnskaper for Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 15 av 23

16 9. Styre og ledelse 9.1 Personopplysninger Styret Styret i Selskapet består av følgende personer: Navn Stilling Forretningsadresse Medlemmer Lars Erik Torjussen Styreleder Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Bente Zeline Rist Nestleder Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Katja Lehland Styremedlem Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Leif Atle Beisland Styremedlem Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Steinar Bysveen Styremedlem Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Steinar Asbjørnsen Styremedlem Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Jon Vatnaland Styremedlem Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Marit Grimsbo Styremedlem Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Johan Ekeland Ansattes representant Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Øyvind Østensen Ansattes representant Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Tore Kvarsnes Ansattes representant Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Gro Granås-Brattland Ansattes representant Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Lars Erik Torjussen (f. 1963), styreleder. Stilling: Administrerende direktør i Noroff AS. Utdannelse: Siviløkonomutdannelse fra Saint Mary s University, Canada. Bente Zeline Rist (f. 1967), nestleder. Stilling: Kommunalsjef Arendal kommune. Utdannelse: Master, offentlig administrasjon og ledelse, HiA, Kristiansand. Siviløkonom, Arizona State University. Katja Lehland (f. 1968) Stilling: Senior Vice President, HR and Elkem Business System. Utdannelse: B.Sc. økonomi og markedsføring. Leif Atle Beisland (f. 1975) Stilling: Førsteamanuensis, Universitetet i Agder. Utdannelse: Doktorgrad/Phd. NHH. Steinar Bysveen (f. 1958) Stilling: Konserndirektør i Statkraft. Utdannelse: Siv.ing., bedriftsøkonom. Steinar Asbjørnsen (f.1969) Stilling: Leder for administrative staber, kraftproduksjon i Statkraft. Utdannelse: Sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU. Jon Vatnaland (f. 1975) Stilling: Strategidirektør for Vindkraft og Teknologier i Statkraft. Utdannelse: Doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Marit Grimsbo (f. 1972) Stilling: Direktør HR og organisasjon i Statkraft. Utdannelse:Master of Science NTNU. Johan Ekeland (f. 1951) Stilling: Energimontør/ konserntillitsvalgt. Utdannelse: Videregående skole, energimontør. Øyvind Østensen (f. 1958) Stilling: Tilrettelegger i Otera/hovedtillitsvalgt. Utdannelse: Handelsskole og Yrkesskole elektrikerlinje. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 16 av 23

17 Tore Kvarsnes (f. 1975) Stilling: Rådgiver IKT. Utdannelse:Bachelorgrad informatikk NITH Oslo. Gro Granås-Brattland (f. 1967) Stilling: Avregningskonsulent/ tillitsvalgt. Utdannelse: Cand.mag. IT(NTNU). Tilleggsutdannelse innen ledelse og økonomi. Ledelsen Selskapets ledelse består av følgende personer: Navn Stilling Forretningsadresse Tom Nysted Konsernsjef Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Jan Tønnessen Konserndirektør vannkraft Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Edvard Lauen Konserndirektør kraftforvaltning Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Svein Are Folgerø Konserndirektør nett Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Steffen Syvertsen Konserndirektør marked og Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand forretningsutvikling Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand risiko Frank Håland Konserndirektør organisasjon og Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand fellestjenester Unni Farestveit Direktør samfunnskontakt Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Tom Nysted (f. 1952) Stilling: Konsernsjef. Utdannelse: Ingeniørutdanning og omfattende tilleggsutdanning innen ledelse. Jan Tønnessen (f. 1960) Stilling: Konserndirektør Vannkraft. Utdannelse: Sivilingeniør, Elektronikk og datateknikk Teknisk Kybernetikk. Edvard Lauen (f. 1954) Stilling: Konserndirektør kraftforvaltning. Utdannelse: Sosialøkonom. Svein Are Folgerø (f. 1966) Stilling: Konserndirektør nett. Utdannelse: Cand. scient i fysikk. Steffen Syvertsen (f. 1976) Stilling: Konserndirektør marked og forretningsutvikling. Utdannelse: Siviløkonom NHH, videreutdanning innen corporate finance, statsautorisert revisor. Pernille Kring Gulowsen (f. 1964) Stilling: Konserndirektør Økonomi, Finans og Risiko. Utdannelse: Siviløkonom. Frank Håland (f. 1973) Stilling: Konserndirektør Organisasjon og Fellestjenester. Utdannelse: Krigsskole 1 og 2, samt Stabsskole i Forsvaret. Tilleggsutdanning innen økonomi og ledelse. Unni Farestveit (f. 1963) Stilling: Direktør Samfunnskontakt. Utdannelse: Siviløkonom, psykologi grunnfag. 9.2 Styre og ledelse interessekonflikter Det foreligger ingen interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt over i punkt 9.1. har overfor Agder Energi AS, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 17 av 23

18 10. Større aksjonærer 10.1 Eierforhold Selskapets aksjekapital består av aksjer hver pålydende 670 kr er A-aksjer og er B- aksjer. Aksjer i aksjeklasse A kan kun eies av aksjonærer som oppfyller betingelsene for å få tidsubegrenset konsesjon til vannfall i henhold til den enhver tid gjeldende konsesjonslovgivning. Aksjer i aksjeklasse B er fritt omsettelige. En avtale mellom Agder Energis eiere inneholder blant annet bestemmelser om forkjøpsrett for eksisterende aksjonærer ved salg av aksjer i selskapet. Videre har de kommunale eierne inngått avtale om samordning av stemmegivning på generalforsamling Selskapet har inngått en avtale om industrielt samarbeid med den største aksjonæren Statkraft Industrial Holding AS. Det foreligger videre aksjonæravtale mellom aksjonærer i selskapet. AKSJONÆRAVTALE Aksjonæravtalen av 26. september 2001 omfatter Statkraft og Agder-kommunene og gjelder rettigheter og forpliktelser i Agder Energi. Aksjonæravtalen regulerer det fremtidige samarbeidet mellom aksjonærene og utgjør en del av et mer omfattende avtaleverk mellom Statkraft og Agder-kommunene i forbindelse med Statkrafts inntreden som aksjoner i Agder Energi. Aksjonæravtalen gjelder foran selskapets vedtekter. Aksjonæravtalen omfatter prinsipper for utdeling av utbytte, sammensetning av bedriftsforsamlingen, styresammensetning og -kompetanse og valgkomité. Dette omfatter også flertallskrav og stemmeplikt. Aksjonæravtalen omfatter i tillegg prinsipper for salg av aksjer dersom Agder-kommunene ønsker å selge aksjer i selskapet. AVTALE OM INDUSTRIELT SAMARBEID Samarbeidsavtalen av 26. september 2001 regulerer det industrielle samarbeidet mellom Agder Energi AS og Statkraft. Samarbeidsavtalen tar for seg målsetninger med samarbeidet mellom Statkraft og Agder Energi, realisering av etablerte planer på avtaletidspunktet, samt form og innhold for samarbeidet. SAMORDNINGSAVTALE Samordningsavtalen av 26. oktober 2001 er inngått mellom Agder-kommunene og har som formål å bidra til regional samordning av kommunenes innflytelse som majoritetsaksjonærer i selskapet. Avtalen berører stemmefellesskap, prinsipper for langsiktig eierskap og dertilhørende samordnet opptreden ved eventuelt salg av aksjer, eksempelvis informasjonsplikt og sanksjoner. Selskapets aksjonærer per 28. mai 2014: Aksjonær Antall aksjer Eierandel Statkraft Industrial Holding AS ,525 % Arendal kommune Kristiansand komm. Grimstad kommune Flekkefjord kommune Lyngdal kommune Kvinesdal kommune Lillesand kommune Marnardal kommune ,390 % ,300 % ,963 % ,516 % ,349 % ,326 % ,272 % ,101 % Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 18 av 23

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. God kraft. Godt klima. Spiraltromma, som veier 26 tonn, heises på plass i Iveland 2 kraftverk i Iveland i Aust-Agder.

ÅRSRAPPORT 2014. God kraft. Godt klima. Spiraltromma, som veier 26 tonn, heises på plass i Iveland 2 kraftverk i Iveland i Aust-Agder. ÅRSRAPPORT 4 God kraft. Godt klima. Agder Energi Postboks 63 Lundsiden, 466 Kristiansand Besøksadresse hovedkontor: Kjøita 8, 463 Kristiansand Telefon: 38 6 7 Organisasjonsnummer: NO 98 95 34 Spiraltromma,

Detaljer

INNHOLD. Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall

INNHOLD. Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall ÅRSRAPPORT 213 INNHOLD Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall Hovedtall 4 Konsernstruktur 8 Her er Agder Energi 9 Kort om Agder Energi 1 Virksomhetsbeskrivelse 11 Viktige begivenheter 12 Konsernsjefens

Detaljer

HoVeDtaLL RESULTAT. Def. 2012 2011 2010

HoVeDtaLL RESULTAT. Def. 2012 2011 2010 årsrapport 2012 HoVeDtaLL RESULTAT Mill. kr % 2 800 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 0 35 30 25 20 15 10 5 0 2012 2011 2010 2012 2011 2010 ebitda Driftsresultat årsresultat Driftsmargin egenkapitalavkastning

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Lyse Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 19. juni 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Prospekt Registreringsdokument for FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Sandnes, 12. januar 2012 SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO 001

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 30 01 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med Registreringsdokument

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon 38 60 70 00 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873

FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 PROSPEKT Registreringsdokument for FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 Mo i Rana, 13. juni 2012

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument NorgesGruppen ASA Oslo, 20.02 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

Aktivt Eierskap enkelt forklart

Aktivt Eierskap enkelt forklart VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI Aktivt Eierskap enkelt forklart Innhold 1 Sørlandets eget energiselskap 2 Visjon, kjernevirksomhet og satsing 3 Verdiskaping i energibransjen 4 Avtalene

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument NorgesGruppen ASA Oslo, 16.08 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg IV Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Sandnes Sparebank Sandnes, 20.02 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XI Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument NorgesGruppen ASA, 19.01.2015 NorgesGruppen ASA Oslo, 19.01.2015 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg IV Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Oslo, 12.06 2012 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån

Detaljer

PROSPEKT. Registreringsdokument for. Bergen, 14. juni 2012

PROSPEKT. Registreringsdokument for. Bergen, 14. juni 2012 PROSPEKT Registreringsdokument for FRN Sparebanken Vest NOK 325 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010635915 Bergen, 14. juni 2012 SPAREBANKEN VEST

Detaljer

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding E I E R KO M M U N E N E I AG D E R E N E R G I eier s kaps ME L D I N G Eierskapsmelding Innhold 1 Forord fra Arbeidsutvalgets leder 2 Innledning 3 Om Agder Energi 4 Eierkommunene i Agder Energi definerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima. ÅRSRAPPORT 20 09 God kraft. Godt klima. Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon,

Detaljer

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument Prospekt obligasjonslån Registreringsdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no 26. juni

Detaljer

Fakta om TrønderEnergi

Fakta om TrønderEnergi F a k t a o m T r ø n d e r E n e r g i Fakta om TrønderEnergi TrønderEnergi er organisert som et konsern som ved årsskiftet hadde TrønderEnergi AS som morselskap og ni datterselskap: TrønderEnergi Kraft

Detaljer

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer