Registre. Tilrettelegger: 1 av 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registre. Tilrettelegger: 1 av 23"

Transkript

1 Prospekt for obligasjonslån Agder Energi AS Registre eringsdokument Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 16. juni 2014 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av 23

2 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som gis i Registreringsdokumentet. Kontrollen og godkjennelsen knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. Finanstilsynet har heller ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet eller på annen måte omfattet av Verdipapirdokumentet. Ny informasjon av vesentlig betydning for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i Registreringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til Registreringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fås ved henvendelse til Selskapet eller Tilretteleggeren. * Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i avsnittet Definisjoner Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 2 av 23

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Risikofaktorer Definisjoner Ansvarlige Selskapets revisorer Opplysninger om utsteder Presentasjon av Agder Energi AS og konsernet Organisasjonsstruktur Fremtidsutsikter Styre, ledelse og tilsynsorganer Større aksjonærer Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, finansielle stilling og resultater Dokumentasjonsmateriale Kryssreferanseliste Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 3 av 23

4 1. Risikofaktorer Agder Energi AS er utsteder av obligasjonene for konsernet og er derfor eksponert for de samme risikofaktorene som datterselskapene. Aktivitetene til konsernet Agder Energi medfører ulike typer risiko; markedsrisiko (inkludert pris-, valuta- og renterisiko), motparts-/kredittrisiko og likviditetsrisiko. Risiko styres innenfor mål og rammer som fastsettes av styret og måles og følges opp av Agder Energis enhet for Risiko og kontroll. Risikofaktorer og risikostyring er beskrevet i detalj i årsrapport for 2013, note 29, side (www.ae.no). Markedsrisiko Markedsrisiko vil i hovedsak være knyttet til kraftprisrisiko, valutarisiko og renterisiko. Kraftpris Produksjonsportefølje Agder Energis vannkraftproduksjon er utsatt for både pris- og mengderisiko fordi både framtidig pris og tilsig er ukjent. Produksjonsporteføljen har til hensikt å ivareta vannkraftproduksjonen og risiko i tilknytning til denne. Nettoeksponeringen i porteføljen består av forventet fremtidig produksjon, kjøps- og salgsforpliktelser under langsiktige fysiske kontrakter, samt kontrakter på Nasdaq og bilaterale finansielle kontrakter. Omfanget av bilaterale finansielle kontrakter er begrenset. Siden målsettingen er å sikre verdien av fremtidige inntekter, har porteføljen en netto salgsposisjon. De fysiske salgsforpliktelsene i porteføljen består av kommersielle salgskontrakter, konsesjonskraftforpliktelser samt diverse frikraft- og erstatningskraftavtaler. De kommersielle avtalene har ulik varighet og er i hovedsak avsluttet innen utgangen av Konsernet har avtaler om erstatningskraft som er evigvarende og konsesjonskraftavtalene er også evigvarende. Disse evigvarende avtalene utgjør mindre enn ti prosent av konsernets middelproduksjon. De finansielle kontraktene har i all hovedsak løpetider som ligger innenfor fem år. Sluttbrukerportefølje Med sluttbrukervirksomhet menes salg til private konsumenter, offentlig virksomhet og private bedrifter. Det inngås både fysiske og finansielle kontrakter. Fysiske kontrakter leveres hovedsakelig til spotpris, variabel pris, fast pris eller variabel pris med tak. Løpende leveranser av kraft skjer ved innkjøp til spotpris. Flere av de fysiske kontraktene som inngås har en volumfleksibilitet. Nettoeksponeringen i sluttbrukerporteføljene består av de til enhver tid oppdaterte salgsforpliktelser med ulik bindingstid for pris, samt kontrakter på Nasdaq og bilaterale finansielle kontrakter. I all hovedsak har de løpetider som ligger innenfor tre år. Sluttbrukervirksomheten eksponeres for kraftprisrisiko når det avtales faste priser med sluttbruker og der endringer i flytende priser må varsles til sluttbrukerne med en viss frist. Når det foreligger slik prisrisiko, sikres priser gjennom inngåelse av finansielle kontrakter på Nasdaq eller internt mot konsernets produksjonsportefølje. Tradingporteføljer Agder Energi har ulike porteføljer for trading som forvaltes uavhengig av selskapets forventede kraftproduksjon. Porteføljeforvalterne agerer i markedet med tanke på gevinster på korte og lange endringer i markedsverdier for energi. Alle tradingkontraktene vurderes til virkelig verdi. Porteføljene består av kortsiktige finansielle termin- og opsjonskontrakter for kraft og kraftrelaterte produkter. Kontraktene kan handles på Nasdaq, andre børser og bilateralt. Valutarisiko Agder Energi er utsatt for valutarisiko gjennom produksjonsvirksomheten og sluttbruker-virksomheten. Den vesentligste valutaeksponeringen oppstår i produksjonsvirksomheten som følge av salg av fysisk kraft. Omsetningen på Nord-Pool gjøres opp i euro og i tillegg har Agder Energi inngått langsiktige kraftsalgsavtaler med oppgjør i euro. Ut over dette oppstår valutarisiko som følge av at finansiell handel på Nasdaq OMX også gjøres opp i euro. I sluttbrukervirksomheten skjer innkjøpet av kraft på NordPool og gjøres opp i euro. Det oppstår derfor valutarisiko når det inngås salgsavtaler med kunder til fast pris i norske kroner. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 4 av 23

5 Renterisiko Det alt vesentlige av renterisikoen er knyttet til innlånsporteføljen. Konsernet har i tillegg en renteeksponering knyttet til skjermingsrenten i grunnrenteskattregimet og i referanserenten ved fastsettelse av inntektsrammen til nettvirksomheten. Kreditt- og motpartrisiko Kredittrisiko er risikoen for at en part i en finansiell eller fysisk handel vil påføre den annen part et finansielt tap ved ikke å innfri sine forpliktelser. Agder Energi påtar seg motpartsrisiko ved salg av kraft, distribusjon av kraft (nettleie) og ved salg av andre varer og tjenester. Ved handel med finansielle instrumenter foreligger det også motpartsrisiko. Hoveddelen av inngåtte finansielle kraftkontrakter cleares på Nasdaq. For disse kontraktene antas liten motpartsrisiko. For alle andre inngåtte kraftkontrakter fastsettes rammene mot den enkelte motpart med utgangspunkt i en intern kredittrating. Forsikringsrisiko Agder Energi konsern har en betydelig risikoeksponering i den operative driften gjennom skader/tap på eiendeler, tapt produksjon, avbrudd ved overføring av energi og skade på tredjemanns liv og eiendom. Konsernet har dekning på 100 mill. kr for tingskader (førsterisiko) på overføringslinjer, men har ikke forsikringsdekning for avbrudd knyttet til overføring av energi. Øvrige forhold er dekket via konsernets energiforsikring. Det er også tegnet styre- og ansvarsforsikring for konsernet. Konsernets ansatte er omfattet av personalforsikringer iht. lov om yrkesskadeforsikring og sentralt og lokalt avtaleverk. Likviditetsrisiko Agder Energi påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle forpliktelser ikke samsvarer med den kontantstrømmen som eiendelene genererer, samt ved variasjon i sikkerhetskrav knyttet til finansielle kontrakter i terminmarkedet (Nasdaq). Agder Energi anses i kapitalmarkedet å ha lav kredittrisiko og har god tilgang til kredittmarkedet. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 5 av 23

6 2. Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette Registreringsdokumentet ha følgende betydning: EUR: Låntaker/Selskapet/ Agder Energi: Agder Energi konsernet/konsernet: NOK: Prospekt: Registreringsdokument: Tilrettelegger: Verdipapirdokument: VPS: Årsrapport 2013: Årsrapport 2012: Euro Agder Energi AS. Selskapet og dets datterselskaper. Norske kroner. Registreringsdokumentet med tillegg av aktuelt Verdipapirdokument utarbeidet i sammenheng med tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner og/eller søknad om notering av obligasjonslån på Oslo Børs. Dette dokumentet. Gyldig i 12 måneder etter godkjennelse. DNB Bank ASA, DNB Markets. Dokument som beskriver obligasjonslån utarbeidet som en del av Prospekt. Det utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som tas opp av Selskapet. Verdipapirsentralen. Selskapets årsrapport for 2013 slik denne foreligger på Selskapets årsrapport for 2012 slik denne foreligger på Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 6 av 23

7 3. Ansvarlige 3.1 Personer Agder Energi AS, Kjøita 18, 4630 Kristiansand er ansvarlig for innholdet i dette Registreringsdokumentet. 3.2 Ansvarserklæring Agder Energi AS bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Selskapet kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre Registreringsdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Kristiansand, 16. juni 2014 Agder Energi AS Tom Nysted Stein Johnsgård Konsernsjef Finanssjef Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 7 av 23

8 4. Selskapets revisorer 4.1 Navn og adresse Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette Registreringsdokumentet vært: Ernst & Young AS, Gravane 12, 4610 Kristiansand Foretaksregistrert: NO MVA Telefon: Link: Ernst & Young er medlem av Den norske Revisorforening. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 8 av 23

9 5. Opplysninger om utsteder 5.1 Utsteders historie og utvikling Selskapsnavn Selskapets registrerte navn er Agder Energi AS, det kommersielle navnet er Agder Energi Hjemsted og registreringsnummer Låntaker er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Selskapets forretnings- og besøksadresse er Kjøita 18, 4630 Kristiansand, telefonnummer er Registreringsdato Selskapet ble registrert i enhetsregisteret 4. mai Selskapet ble stiftet 14. april Utsteders domisil og juridisk form Agder Energi AS er morselskapet i Agder Energi konsernet og ivaretar eierrollen i hel- og deleide datterselskap. Selskapet er underlagt norsk lovgivning, den mest relevante loven for konsernets virksomhet er Aksjeselskapsloven Nærmere om utstederen Agder Energis virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi, samt energitilknyttede tjenester. Agder Energi eies av de 30 kommunene på Agder (54,5 %) og Statkraft Industrial Holding AS (45,5 %). Agder Energi er en betydelig kompetansebedrift og arbeidsgiver. Konsernet har rundt ansatte, først og fremst i Agder-fylkene, men også på Øst- og Vestlandet, samt i Sverige. Morselskapet Agder Energi AS er et norsk aksjeselskap, stiftet og hjemmehørende i Kristiansand. Selskapet er morselskap i Agder Energi konsernet og ivaretar eierrollen i hel- og deleide datterselskap. Agder Energi AS organiserer på vegne av konsernet felles funksjoner knyttet til økonomi og finans, organisasjon og sikkerhet, teknologi samt informasjon og samfunnskontakt. I tillegg til å være landsdelens vannkraftprodusent og strømleverandør har konsernet aktiviteter innen fjernvarme, elektroentreprenørvirksomhet og vindkraft. Agder Energi foredler og forvalter naturlig, fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vann og vind er evigvarende naturressurser, og er grunnlaget for at Agder Energi gjennom sin virksomhet skaper verdier for eiere, ansatte og samfunnet. For Sørlandet skaper Agder Energi betydelige ringvirkninger gjennom innkjøp av varer og tjenester i regionen, samt årlig utbytte, skatter og avgifter til eierkommunene. Årlig produserer konsernets 47 hel- og deleide kraftverk rundt 7,7 TWh fornybar energi. Konsernet har betydelige vindkraftinteresser gjennom selskapene Statkraft Agder Energi Vind og Bjerkreim Vind. Disse selskapene har planer for bygging av vindparker flere steder i landet. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for regional- og fordelingsnettet i begge Agder-fylkene, til sammen kilometer linjer. Selskapet har nettkunder. Markedsselskapet LOS leverer kraft til husholdninger og bedriftskunder over hele landet. Entreprenørselskapet Otera leverer elektrisk infrastruktur. Agder Energi Varme har fjernvarmeanlegg blant annet i Kristiansand, Arendal og Grimstad. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 9 av 23

10 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 10 av 23

11 6. Presentasjon av Agder Energi AS og konsernet 6.1 Hovedvirksomhet Agder Energi er organisert i fire resultatområder som gjenspeiler konsernets kjernevirksomhet og verdiskaping: Vannkraft, kraftforvaltning, nett og marked og forretningsutvikling. Morselskapet, Agder Energi AS, består av strategiske staber og sentraliserte fellestjenester. Resultatområdene og stabsenhetene i morselskapet blir ledet av konserndirektører, som sammen med konsernsjefen utgjør konsernledelsen Forretningsområder Vannkraft Resultatområdet vannkraft har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av konsernets hel- og deleide vannkraftanlegg. Den største verdidriveren for virksomheten er tilgjengelighet i produksjonsanlegg. Dette omfatter teknisk oppetid for kraftanleggene, nyttbart volum gjennom konsesjonsvilkår og ny produksjon gjennom reinvesteringer og nye konsesjoner. Virksomheten drives gjennom selskapet Agder Energi Vannkraft AS. Hoveddelen av Agder Energis energiproduksjon kommer fra vannkraft. Dette skjer gjennom 47 hel- eller deleide kraftstasjoner på Agder. Agder Energi Vannkraft har som mål å realisere og sette i drift nye 400 GWh vannkraft. Dette innebærer at dagens produksjonskapasitet skal økes med mer enn 5 prosent. Økningen vil kunne dekke energibehovet til rundt eneboliger. Prosjektene ligger i allerede regulerte vassdrag på Agder og i Telemark som AE Vannkraft har kraft- og reguleringsanlegg i dag. Prosjektene omfatter alt fra utskiftning av løpehjul i eksisterende kraftverk til utvidelse av eksisterende kraftverk og etablering av nye kraftverk Kraftforvaltning Resultatområdet kraftforvaltning har ansvar for å maksimere resultatet knyttet til konsernets kraftproduksjon. Resultater skapes gjennom fysisk disponering av vannressursene og finansiell styring av markedsrisiko, basert på hydrologi, værdata og markedsinformasjon. Virksomheten drives gjennom selskapet Agder Energi Kraftforvaltning AS, på vegne av Agder Energi Vannkraft AS. Resultatområdet har også ansvar for konsernets tradingporteføljer. Resultatområdene vannkraft og kraftforvaltning hadde driftsinntekter i 2013 på mill. kr (2 399 mill. kr). Driftsresultatet ble mill. kr (1 366 mill. kr). I første kvartal 2014 var omsetningen på 844 mill. kr (870 mill. kr) og driftsresultatet var 564 mill. kr (609 mill. kr). Vannkraftproduksjonen i 2013 var på GWh (8 134 GWh), og i 1. kvartal var produksjonen GWh (2 724 GWh). Til tross for høyere vannkraftproduksjon enn normalt har ressurssituasjonen bedret seg ytterligere, og ressursbeholdningen (vann og snø) var ved utgangen av første kvartal 2014 vesentlig høyere enn normalt. Gjennomsnittlig områdepris i kvartalet var 24,9 øre/kwh (31,1 øre/kwh), 20 % lavere enn på samme tid i fjor. Gode bidrag fra konsernets sikringsaktiviteter på kraft medførte imidlertid at nedgangen i konsernets oppnådde priser var vesentlig lavere Marked og forretningsutvikling Resultatområdet marked består av tre datterselskap; entreprenøren Otera AS, sluttbrukerleverandøren LOS AS og fjernvarmeleverandøren Agder Energi Varme AS. Otera AS leverer entreprenørtjenester innen elektrisk infrastruktur. Resultatene skapes gjennom god og effektiv prosjektgjennomføring. LOS AS er strømleverandør i bedriftsmarkedet og kraftleverandør totalt. LOS skaper verdier gjennom marginen selskapet genererer ved salg av strøm kombinert med en kostnadseffektiv driftsmodell. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 11 av 23

12 Agder Energi Varme AS leverer fjernvarme og fjernkjøling på Agder. Selskapet skaper verdier gjennom å etablere infrastruktur for å produsere og distribuere vannbåren varme og kjøling til bygg. Produksjonen er basert på spillvarme og fornybare energikilder. Resultatområdet hadde i 2013 en omseting på mill. kr (5 059 mill. kr), og driftsresultatet var 93 mill. kr (21 mill. kr). I 1. kvartal 2014 omsatte resultatområdet for mill. kr (1 661 mill. kr). Driftsresultatet ble 26 mill. kr (22 mill. kr). LOS hadde en omsetning i 2013 på mill. kr (3 424 mill. kr) og et driftsresultat på 98 mill. kr (55 mill. kr). Selskapets omsetning i 1. kvartal 2014 var 998 mill. kr (1 324 mill. kr) og driftsresultatet ble 35 mill. kr (20 mill. kr). LOS leverte i 2013 et samlet volum på GWh (9 780 GWh). I 1. kvartal 2014 leverte selskapet et volum på GWh (3 260 GWh). Oteras hadde en omsetning i 2013 var mill. kr (1 549 mill. kr), og driftsresultatet var -19 mill. kr (-48 mill. kr). I 1. kvartal 2014 ble omsetningen på 256 mill. kr (301 mill. kr), og driftsresultatet ble -17 mill. kr (-9 mill. kr). Sesongvariasjoner medfører at resultatet normalt er svakest i 1. kvartal. Etter utgangen av 1. kvartal 2014 har Otera Elektro blitt solgt til Bravida. Selskapet hadde i 2013 en omsetning på om lag 500 mill. kr. Otera vil etter salget satse videre på kjernevirksomheten. Denne omfatter infrastruktur innen høy- og lavspentanlegg, strøm til vei og bane samt mobilnett og radiolinjer. Agder Energi Varme hadde en omsetning i 2013 på 90 mill. kr (86 mill. kr), mens driftsresultatet var 14 mill. kr (15 mill. kr). I 1. kvartal 2014 var omsetningen på 33 mill. kr (36 mill. kr), og oppnådd driftsresultat 8 mill. kr (10 mill. kr) Nett Resultatområdet nett operer innen monopolvirksomhet, og skal ivareta samfunnsansvaret knyttet til forsyningsplikt av elektrisk energi. Inntektsrammen settes av myndighetene, så det er effektiv drift kombinert med god forvaltning av strømnettet som er resultatområdets verdidrivere. Virksomheten drives gjennom selskapet Agder Energi Nett AS, og har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av regional- og distribusjonsnettet i Agder. Hovedkontoret ligger i Arendal, men selskapet har virksomhet spredt over hele Agder. Drift og vedlikehold av nettet utføres av underleverandørene Otera, Infratek og Nettpartner. Agder Energi Nett investerer årlig betydelige beløp for å opprettholde og forbedre nettet, samt bygging av flere reserveforbindelser, tilknytning av nye kunder og nye småkraftverk. Dette er investeringer som kommer alle innbyggere på Agder til gode. Resultatområdet hadde i 2013 driftsinntekter på mill. kr (1 048 mill. kr). Driftsresultatet ble 479 mill. kr (128 mill. kr).i 1. kvartal 2014 var driftsinntektene på 302 mill. kr (394 mill. kr). Driftsresultatet ble 56 mill. kr (140 mill. kr). Nedgangen i driftsresultatet var ventet og skyldes reduksjon i inntektsrammen. Inntektsrammen for det enkelte år er avhengig av selskapets egne kostnader og nettbransjens kostnader to år tilbake i tid. I 2013 var inntektsrammen unormalt høy på grunn av ekstraordinært høye kostnader i Inntektsrammen i 2014 er lav som følge av lave kostnader i nettbransjen i Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 12 av 23

13 7. Organisasjonsstruktur 7.1 Organisasjonsstruktur Agder Energi AS er morselskap i Agder Energi konsernet og består av strategiske staber og sentraliserte fellestjenester. Konsernstrukturen fremgår av følgende figur: Aksjer i datterselskapet og tilknyttede selskaper per Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 13 av 23

14 Vindkraftprosjekterr Bjerkreim Vind har endelig konsesjon for å bygge vindpark i Bjerkreim kommune i Rogaland. Vindparkenn vil årlig kunne produsere fornybar energi til i overkant av boliger. Den planlagte vindparkenn får en effekt på inntil 150 MW. Bjerkreim vindpark eies av Bjerkreim Vind (86,5 %) og Lyse Energi. Agder Energi eier 59,25 % av Bjerkreim Vind. SAE Vind eies med 38 % av Agder Energi og 62 % av Statkraft. Selskapet har endelig konsesjon til vindparkene Storheia, Kvenndalsfjellet, Svarthammaren og Gjeitfjellet. Samlet installert effekt i de fire parkene vil kunne bli 660 MW. 7.2 Samspill mellom enheter i konsernet Agder Energi AS er avhengig av kontantstrøm fra de heleide datterselskapene for å betjenee sine forpliktelser. Det er ingen restriksjoner på kontantstrøm fra datterselskapene. Datterselskapene inngår i felles konsernkontosystem med Selskapet for å oppnå nettinggevinst og effektiv styring av likviditetsposisjoner. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 14 av 23

15 8. Fremtidsutsikter Agder Energi har flere store prosjekter som fra 2014 av gradvis vil øke konsernets kraftproduksjon og gi rett til elsertifikater. Innen vannkraft har Agder Energi en portefølje av nyinvesteringer, inkludert igangsatte prosjekter, på GWh. I tillegg har Agder Energi deleierskap i flere store vindkraftprosjekter hvor det vil kunne fattes investeringsbeslutning de nærmeste par årene. Agder Energi vil se økte svingninger i kraftprisen som følge av endringer i Europa. Dette vil igjen få følger for hvordan Agder Energi prioriterer sine investeringer fremover. Det høye nivået på kraftutbygging i Norge vil gi økt kraftproduksjon, noe som isolert sett vil føre til lavere kraftpriser. Dersom økt utbygging ikke følges av en økning i utvekslingskapasiteten mot utlandet, vil det gi et press på fremtidige kraftpriser. Økt markedsintegrasjon og klimatiltak øker behovet for fleksibel kraft på kontinentet og i Storbritannia. EU har et felles mål for fornybar energi på 27 prosent. Det betyr at fornybar energi vil spille en svært sentral rolle i den europeiske energiomleggingen frem mot For norsk fornybar energi gir dette både utfordringer og muligheter. Med gode utvekslingsmuligheter kan Agder Energi dra nytte av denne utviklingen. Ressurstilgangen har vært høyere enn normalt i 1. kvartal 2014, og i tillegg forventes Brokke Nord og Sør, Skarg kraftverk å igangsettes i løpet av 2. kvartal. Med en normal ressurstilgang fremover forventes det derfor en betydelig økning i vannkraftproduksjonen i 2014 sammenlignet med På den annen side indikerer terminmarkedet lavere priser i 2014, likevel forventes det relativt høye inntekter fra kraftsalget i Resultatet i nettselskapet forventes å bli vesentlig lavere i 2014 sammenlignet med Hovedårsaken er at nettselskapene i 2013 fikk en ekstraordinær kompensasjon på inntektsrammen for kostnader oppstått i Erklæring om fremtidsutsiktene etter siste avlagte regnskap Det har ikke funnet sted vesentlige negative endringer i Låntaker etter sist offentliggjorte reviderte regnskaper for Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 15 av 23

16 9. Styre og ledelse 9.1 Personopplysninger Styret Styret i Selskapet består av følgende personer: Navn Stilling Forretningsadresse Medlemmer Lars Erik Torjussen Styreleder Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Bente Zeline Rist Nestleder Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Katja Lehland Styremedlem Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Leif Atle Beisland Styremedlem Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Steinar Bysveen Styremedlem Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Steinar Asbjørnsen Styremedlem Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Jon Vatnaland Styremedlem Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Marit Grimsbo Styremedlem Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Johan Ekeland Ansattes representant Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Øyvind Østensen Ansattes representant Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Tore Kvarsnes Ansattes representant Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Gro Granås-Brattland Ansattes representant Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Lars Erik Torjussen (f. 1963), styreleder. Stilling: Administrerende direktør i Noroff AS. Utdannelse: Siviløkonomutdannelse fra Saint Mary s University, Canada. Bente Zeline Rist (f. 1967), nestleder. Stilling: Kommunalsjef Arendal kommune. Utdannelse: Master, offentlig administrasjon og ledelse, HiA, Kristiansand. Siviløkonom, Arizona State University. Katja Lehland (f. 1968) Stilling: Senior Vice President, HR and Elkem Business System. Utdannelse: B.Sc. økonomi og markedsføring. Leif Atle Beisland (f. 1975) Stilling: Førsteamanuensis, Universitetet i Agder. Utdannelse: Doktorgrad/Phd. NHH. Steinar Bysveen (f. 1958) Stilling: Konserndirektør i Statkraft. Utdannelse: Siv.ing., bedriftsøkonom. Steinar Asbjørnsen (f.1969) Stilling: Leder for administrative staber, kraftproduksjon i Statkraft. Utdannelse: Sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU. Jon Vatnaland (f. 1975) Stilling: Strategidirektør for Vindkraft og Teknologier i Statkraft. Utdannelse: Doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Marit Grimsbo (f. 1972) Stilling: Direktør HR og organisasjon i Statkraft. Utdannelse:Master of Science NTNU. Johan Ekeland (f. 1951) Stilling: Energimontør/ konserntillitsvalgt. Utdannelse: Videregående skole, energimontør. Øyvind Østensen (f. 1958) Stilling: Tilrettelegger i Otera/hovedtillitsvalgt. Utdannelse: Handelsskole og Yrkesskole elektrikerlinje. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 16 av 23

17 Tore Kvarsnes (f. 1975) Stilling: Rådgiver IKT. Utdannelse:Bachelorgrad informatikk NITH Oslo. Gro Granås-Brattland (f. 1967) Stilling: Avregningskonsulent/ tillitsvalgt. Utdannelse: Cand.mag. IT(NTNU). Tilleggsutdannelse innen ledelse og økonomi. Ledelsen Selskapets ledelse består av følgende personer: Navn Stilling Forretningsadresse Tom Nysted Konsernsjef Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Jan Tønnessen Konserndirektør vannkraft Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Edvard Lauen Konserndirektør kraftforvaltning Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Svein Are Folgerø Konserndirektør nett Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Steffen Syvertsen Konserndirektør marked og Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand forretningsutvikling Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand risiko Frank Håland Konserndirektør organisasjon og Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand fellestjenester Unni Farestveit Direktør samfunnskontakt Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Tom Nysted (f. 1952) Stilling: Konsernsjef. Utdannelse: Ingeniørutdanning og omfattende tilleggsutdanning innen ledelse. Jan Tønnessen (f. 1960) Stilling: Konserndirektør Vannkraft. Utdannelse: Sivilingeniør, Elektronikk og datateknikk Teknisk Kybernetikk. Edvard Lauen (f. 1954) Stilling: Konserndirektør kraftforvaltning. Utdannelse: Sosialøkonom. Svein Are Folgerø (f. 1966) Stilling: Konserndirektør nett. Utdannelse: Cand. scient i fysikk. Steffen Syvertsen (f. 1976) Stilling: Konserndirektør marked og forretningsutvikling. Utdannelse: Siviløkonom NHH, videreutdanning innen corporate finance, statsautorisert revisor. Pernille Kring Gulowsen (f. 1964) Stilling: Konserndirektør Økonomi, Finans og Risiko. Utdannelse: Siviløkonom. Frank Håland (f. 1973) Stilling: Konserndirektør Organisasjon og Fellestjenester. Utdannelse: Krigsskole 1 og 2, samt Stabsskole i Forsvaret. Tilleggsutdanning innen økonomi og ledelse. Unni Farestveit (f. 1963) Stilling: Direktør Samfunnskontakt. Utdannelse: Siviløkonom, psykologi grunnfag. 9.2 Styre og ledelse interessekonflikter Det foreligger ingen interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt over i punkt 9.1. har overfor Agder Energi AS, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 17 av 23

18 10. Større aksjonærer 10.1 Eierforhold Selskapets aksjekapital består av aksjer hver pålydende 670 kr er A-aksjer og er B- aksjer. Aksjer i aksjeklasse A kan kun eies av aksjonærer som oppfyller betingelsene for å få tidsubegrenset konsesjon til vannfall i henhold til den enhver tid gjeldende konsesjonslovgivning. Aksjer i aksjeklasse B er fritt omsettelige. En avtale mellom Agder Energis eiere inneholder blant annet bestemmelser om forkjøpsrett for eksisterende aksjonærer ved salg av aksjer i selskapet. Videre har de kommunale eierne inngått avtale om samordning av stemmegivning på generalforsamling Selskapet har inngått en avtale om industrielt samarbeid med den største aksjonæren Statkraft Industrial Holding AS. Det foreligger videre aksjonæravtale mellom aksjonærer i selskapet. AKSJONÆRAVTALE Aksjonæravtalen av 26. september 2001 omfatter Statkraft og Agder-kommunene og gjelder rettigheter og forpliktelser i Agder Energi. Aksjonæravtalen regulerer det fremtidige samarbeidet mellom aksjonærene og utgjør en del av et mer omfattende avtaleverk mellom Statkraft og Agder-kommunene i forbindelse med Statkrafts inntreden som aksjoner i Agder Energi. Aksjonæravtalen gjelder foran selskapets vedtekter. Aksjonæravtalen omfatter prinsipper for utdeling av utbytte, sammensetning av bedriftsforsamlingen, styresammensetning og -kompetanse og valgkomité. Dette omfatter også flertallskrav og stemmeplikt. Aksjonæravtalen omfatter i tillegg prinsipper for salg av aksjer dersom Agder-kommunene ønsker å selge aksjer i selskapet. AVTALE OM INDUSTRIELT SAMARBEID Samarbeidsavtalen av 26. september 2001 regulerer det industrielle samarbeidet mellom Agder Energi AS og Statkraft. Samarbeidsavtalen tar for seg målsetninger med samarbeidet mellom Statkraft og Agder Energi, realisering av etablerte planer på avtaletidspunktet, samt form og innhold for samarbeidet. SAMORDNINGSAVTALE Samordningsavtalen av 26. oktober 2001 er inngått mellom Agder-kommunene og har som formål å bidra til regional samordning av kommunenes innflytelse som majoritetsaksjonærer i selskapet. Avtalen berører stemmefellesskap, prinsipper for langsiktig eierskap og dertilhørende samordnet opptreden ved eventuelt salg av aksjer, eksempelvis informasjonsplikt og sanksjoner. Selskapets aksjonærer per 28. mai 2014: Aksjonær Antall aksjer Eierandel Statkraft Industrial Holding AS ,525 % Arendal kommune Kristiansand komm. Grimstad kommune Flekkefjord kommune Lyngdal kommune Kvinesdal kommune Lillesand kommune Marnardal kommune ,390 % ,300 % ,963 % ,516 % ,349 % ,326 % ,272 % ,101 % Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 18 av 23

19 Sirdal kommune Mandal kommune Vennesla kommune Froland kommune Søgne kommune Evje og Hornnes komm. Songdalen kommune Lindesnes kommune Hægebostad komm. Farsund kommune Birkenes kommune Åmli kommune Risør kommune Valle kommune Bygland kommune Iveland kommune Tvedestrand komm. Åseral kommune Vegårshei kommune Bykle kommune Gjerstad kommune Audnedal kommune ,070 % ,000 % ,000 % ,769 % ,587 % ,528 % ,496 % ,486 % ,359 % ,299 % ,260 % ,218 % ,170 % ,129 % ,111 % ,064 % ,059 % ,028 % ,809 % ,735 % ,690 % ,391 % Totalt % Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 19 av 23

20 11. Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, finansielle stilling og resultater 11.1 Historiske regnskapsopplysninger Agder Energi konsernet har børsnoterte obligasjonslån og er av denne grunn pålagt å avlegge konsernregnskapet i samsvar med International Financial Reporting Standard (IFRS) fra og med Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling I henhold til "Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004" som implementerer "Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council" kan informasjon i et prospekt inntas ved henvisning. På grunn av kompleksiteten i den historiske finansielle informasjonen inntas derfor slik informasjon inkludert noter ved henvisning til Årsrapport 2013 og Årsrapport Komplett internettadresse til ovennevnte årsrapporter fremgår av Kryssreferanselisten på side 23. Navn Årsrapport 2013 Årsrapport 2012 Resultatregnskap konsern Side Side 30 Balanse konsern Side 38 Side 31 Kontantstrømoppstilling konsern Side 39 Side 32 Noter Side Side Revisjonsberetning Side Side Resultatregnskap morselskap Side 94 Side 88 Balanse Side 95 Side 89 Kontantstrømoppstilling Side 96 Side 90 Noter Side Side Regnskaper Inngår i punkt 11.1 Historiske regnskapsopplysninger Revisjon av historiske årsregnskapsopplysninger Erklæring om revisjon Historisk finansiell informasjon for 2013 og 2012 som nevnt i punkt 11 er revidert Alder for siste regnskapsopplysninger Alder reviderte regnskapsopplysninger Siste reviderte regnskapsår er Retts- og voldgiftssaker Agder Energi As har ikke vært innblandet i forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (og utsteder er heller ikke kjent med at det er anlagt eller varslet saker), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Agder Energi AS og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet Vesentlige endringer i utsteders finansielle eller forretningsmessige stilling Det er ikke oppstått vesentlige endringer i Konsernets finansielle stilling eller markedsstilling som er skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort revidert finansiell informasjon. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 20 av 23

Registre. Tilrettelegger: 1 av 25

Registre. Tilrettelegger: 1 av 25 Prospekt for obligasjonslån Agder Energi AS Registre eringsdokument Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 22. juni 2015 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av 25 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) VEDLEGG IX MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal)

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) VEDLEGG IV Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 26. august 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK SAK 05/14: Godkjennelse av årsregnskap for 2013 for Agder Energi AS og FORSLAG TIL VEDTAK konsernet, samt styrets årsberetning - herunder utdeling av utbytte med 707

Detaljer

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11 SSB Boligkreditt AS Sandnes, 26.03.2010 1 av 11 Viktig informasjon et har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Agder Energi AS 13.06.2017 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Selskapets obligasjonslån

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO Tilrettelegger: Sandane,

Verdipapirdokument. 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO Tilrettelegger: Sandane, Sogn og Fjordane Energi AS, 14.03.2016 Verdipapirdokument ISIN NO0010759087 Verdipapirdokument 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO0010759087 Tilrettelegger: Sandane,

Detaljer

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015 Investorpresentasjon Årsrapport 2014 30. april 2015 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet Vår visjon Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Resultat 2014 Hovedtall GRS IFRS 2014 2013 2014 2013 Driftsinntekter mill. kr 8 269 8

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger,

Verdipapirdokument. 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger, Lyse AS, 24.05.2017 Verdipapirdokument ISIN NO0010786197 Verdipapirdokument 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO0010786197 Tilrettelegger: Stavanger, 24.05.2017 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Årsresultat 2012 Samfunnsregnskap 2012 Kvartalsresultat 1. kvartal 2013 Resultat 2012 Årsresultat

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 Eidsiva Energi AS, Prospekt av 23. juni 2015 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736572 Prospekt Verdipapirdokument for 2,60 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2022 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger:

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 30. april 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010704414 Prospekt Verdipapirdokument for 4,52 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2029 Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo,

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo, NorgesGruppen ASA, 29.03.2017 Sammendrag ISIN NO0010787823 Sammendrag FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO0010787823 Tilrettelegger: Oslo, 29.03.2017 Sammendraget er utarbeidet

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736580 Prospekt Verdipapirdokument for 3,15 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2030 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Saksframlegg. Agder Energi - Utbyttepolitikk og viljeserklæring

Saksframlegg. Agder Energi - Utbyttepolitikk og viljeserklæring Søgne kommune Arkiv: S01 Saksmappe: 2006/540-12999/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.03.2015 Saksframlegg Agder Energi - Utbyttepolitikk og viljeserklæring Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/15 Formannskapet

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Pluss Boligkreditt AS En del av Sparebanken Pluss konsern Kristiansand, 02.05 2012 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Sammendrag. 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo,

Sammendrag. 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo, ISIN NO0010720683 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel

Detaljer

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding E I E R KO M M U N E N E I AG D E R E N E R G I eier s kaps ME L D I N G Eierskapsmelding Innhold 1 Forord fra Arbeidsutvalgets leder 2 Innledning 3 Om Agder Energi 4 Eierkommunene i Agder Energi definerer

Detaljer

Investorpresentasjon. Årsrapport april 2017

Investorpresentasjon. Årsrapport april 2017 Investorpresentasjon Årsrapport 2016 7. april 2017 Agenda Om Agder Energi Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet Vår visjon Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11 Akershuss Energi AS, Prospekt av 30. november 2012 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010661432 Prospekt Verdipapirdokument for 4,40 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslånn 2012/2019 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon 38 60 70 00 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

EIERMØTE 16.Mai 2014 EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI

EIERMØTE 16.Mai 2014 EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI PROGRAM 1) Velkommen, opprop og praktisk informasjon 2) Gjennomgang av årsregnskap 2013 og generalforsamling 3) Utbyttepolitikk for 2013 4) Nominasjon av styrekandidater til

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument.

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument. Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS åpent obligasjonslån 2009/2012 Tilrettelegger Oslo, 9. september 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT 03-2014 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde pr. 3. kvartal driftsinntekter på 5 641 mill. kr mot 6 622 mill. kr i samme periode i 2013 1). Den viktigste årsaken til nedgangen

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 10 Viktig informasjon*

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for. 2,65 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2017/2024

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for. 2,65 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2017/2024 Prospekt Verdipapirdokument for 2,65 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2017/2024 Hamar/Oslo, 13. juni 2017 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 1 av 11 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

PROSPEKT. Sparebanken Hedmark. Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067. 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023

PROSPEKT. Sparebanken Hedmark. Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067. 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023 PROSPEKT Sparebanken Hedmark Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023 Verdipapirdokumentet bør leses sammen med Registreringsdokumentet av 27.januar

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 02-2015

KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 1. HALVÅR 2015 Agder Energi hadde i 1. halvår et resultat etter skatt på 637 mill. kr (majoritetens andel), mot 362 mill. kr i

Detaljer

kvartalsrapport

kvartalsrapport kvartalsrapport 01-2013 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2013 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2013 var 3 111 mill. kr mot 2 950 mill. kr i samme periode i fjor. 1) Driftsresultatet i 1. kvartal ble

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 03-2015

KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2015 Agder Energi hadde pr. 3. kvartal et resultat etter skatt på 806 mill. kr (majoritetens andel), mot 469 mill.

Detaljer

REGISTRERINGSDOKUMENT

REGISTRERINGSDOKUMENT Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS REGISTRERINGSDOKUMENT Energiselskapet Buskerud AS August 2010 Energiselskapet Buskerud AS Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

ISIN: NO 0010736929. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010736929. for. Tilrettelegger: 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736929 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0736929 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2015/2022 Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 22. juni 2015 Utarbeidet

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2015

KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2015 Agder Energi fikk i 2015 et resultat etter skatt på 1 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 475 mill. kr i 2014.

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder Oslo, 20.03.2017 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg

Detaljer

DnB NOR Bank ASA, Prospekt av 19. februar 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for

DnB NOR Bank ASA, Prospekt av 19. februar 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for Prospekt Verdipapirdokument for 4,20 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2012 Tilrettelegger Oslo, 19. februar 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 11 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO 0010486772 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder Oslo, 13.06.2016 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016 SpareBank 1 SR-Bank ASA, prospekt av 03. juni 2016 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO0010760341 VERDIPAPIRDOKUMENT for 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene.

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene. V2000-24 14.04.2000 Interkraft AS - Søknad om dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling - konkurranseloven 3-1, 3-3 og 3-9 Sammendrag: Interkraft AS søkte om forlenget dispensasjon, slik at selskapet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Aktivt Eierskap enkelt forklart

Aktivt Eierskap enkelt forklart VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI Aktivt Eierskap enkelt forklart Innhold 1 Sørlandets eget energiselskap 2 Visjon, kjernevirksomhet og satsing 3 Verdiskaping i energibransjen 4 Avtalene

Detaljer

THEMA-rapporten: For store oppgaver for lite penger?

THEMA-rapporten: For store oppgaver for lite penger? THEMA-rapporten: For store oppgaver for lite penger? Eiermøte 4. mai 2012 Tom Nysted, konsernsjef Politikkens visjon for kraftsektoren i 2020 Tilnærmet like strømpriser i hele landet Betydelig ny produksjon

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 NorgesGruppen ASA, 19.01 2015 Verdipapirdokument ISIN NO0010720683 Verdipapirdokument 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 Verdipapirdokumentet

Detaljer

kvartalsrapport

kvartalsrapport kvartalsrapport 03-2013 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2013 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2013 var 7 782 mill. kr mot 6 876 mill. kr i samme periode i fjor*. Det har vært økning i inntektene innenfor

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,67 % Agder Energi AS obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Kristiansand,

Verdipapirdokument. 3,67 % Agder Energi AS obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Kristiansand, Agder Energi AS, 17.06 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010711013 Verdipapirdokument 3,67 % Agder Energi AS obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010711013 Tilrettelegger: Kristiansand, 17.06 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Sammendrag. FRN SpareBank 1 SR-Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2028 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Stavanger,

Sammendrag. FRN SpareBank 1 SR-Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2028 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Stavanger, Sammendrag FRN SpareBank 1 SR-Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2028 med innløsningsrett for utsteder Stavanger, 13.06.2017 Sammendraget er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12 Entra Eiendom, prospekt av 15. april 2013 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010673700 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0673700 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Tilretteleggere:

Detaljer

SpareBank 1 Næringskreditt AS

SpareBank 1 Næringskreditt AS AS Noteringsdokument 2011 AS er heleied av bankene i SpareBank 1-alliansen Noteringsdokumentet fremlagt for og godkjent av Oslo Børs: 28.06.2011 Innledning AS er heleid av bankene i SpareBank 1 alliansen,

Detaljer

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO 001 0662893 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www.hafslund.no

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer