Tiltaksplan mot doping i norsk idrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltaksplan mot doping i norsk idrett"

Transkript

1 Tiltaksplan mot doping i norsk idrett Utvalgets anbefalinger 29. november 2013

2 Til Idrettsstyret Utvalget som ble nedsatt av NIFs generalsekretær med hjemmel i Idrettsstyrets vedtak nr. 158, for å utarbeide forslag til en handlingsplan mot doping i idretten, legger med dette frem sine anbefalinger for generalsekretæren for videre behandling i Idrettsstyret. Oslo, 29. november 2013 Kjartan Haugen Tone Sparby Arnfinn Vik Anders Solheim Kjetil Hildeskor Tore Øvrebø Henriette Hillestad Thune Vidar Bøe/Johan Conradson Bjørn Sætre Per Tøien Ingvild Bretten Berg Lars Bunæs Rune Nordhaug Morten Novum 1

3 Innhold Utvalgets utgangspunkt og anbefalinger Innledning Bakgrunnen for utvalgets arbeid Utvalgets mandat og arbeid Beskrivelse av antidopingarbeidet i idretten og anbefaling til ulike tiltak Innledning Nærmere om NIFs lovgiverfunksjon (Tiltak 1-9) Forholdet til WADAs regelverk Hvem dopingbestemmelsene gjelder for Nærmere om Antidoping Norges kontroll- og påtalefunksjon (Tiltak 10-14) Kontroll- og påtalevirksomheten Prosessuelle regler i etterforskningsfasen Vitne- og forklaringsplikt Utlevering av opplysninger Opplysninger fra politi- og påtalemyndighet Nærmere om NIFs domsfunksjon (Tiltak 11-20) Organiseringen av domsvirksomheten Krav til forsvarlig saksbehandling Oppnevning og bekostning av forsvarer Offentliggjøring av dommer Håndheving av dommer og sanksjoner Verdi-, informasjons- og forebyggende arbeid (Tiltak 21-25) Forebyggende arbeid Antidopingarbeidet i Idrettspolitisk Dokument ( ): NIFs informasjonsrolle Internasjonalt antidopingarbeid (Tiltak 26-30) Generelt Internasjonale idrettsarrangementer i Norge Antidopingarbeidet i toppidretten (Tiltak 31-37) Særforbundenes antidopingarbeid (Tiltak 38-39) Idrettskretsenes antidopingarbeid (Tiltak 40-41)

4 2.10 Idrettslagenes antidopingarbeid (Tiltak 42-43) NIFs utøverkomites antidopingarbeid (Tiltak 44-45) Samarbeid mellom de ulike aktørene (Tiltak 46-47) Håndtering av konkrete dopingsaker (Tiltak 48-49) Innledning Mulig brudd på dopingbestemmelsene Håndtering av en dopingsak

5 Utvalgets utgangspunkt og anbefalinger Idrettsstyret ønsker at norsk idrett skal fremstå med stor troverdighet og tydelighet i spørsmål knyttet til etikk og doping. Idrettsstyret har uttrykt at doping er manipulering av idrettsresultater og et onde som griper direkte inn i kjernen ved selve idrettsutøvelsen og konkurransene, og at det er en ren destruksjon av idrettens egenverdi, dens omdømme og i ytterste forstand dens sjel og Fair Play-prinsippet. Det er viktig å bygge en gjennomgripende kultur som har null-toleranse for doping. Dopingproblemet kan ikke bekjempes isolert i Norge. Norsk idrett må være samkjørt og tydeligere i sitt antidopingarbeid, nasjonalt og internasjonalt. Utvalget anbefaler følgende tiltak: Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 Tiltak 4 Tiltak 5 Tiltak 6 Tiltak 7 Tiltak 8 Tiltak 9 NIF må opprette en revisjonsgruppe for å implementere WADA-koden 2015 i NIFs regelverk. NIF må iverksette en gjennomgang av dopingbestemmelsenes virkeområde med tanke på en eventuell revisjon frem mot Idrettstinget NIF og særforbundene må sikre at alle ansatte/konsulenter de er juridisk ansvarlig for og som har nær tilknytning til den idrettslige aktiviteten, til enhver tid er underlagt dopingbestemmelsene. NIF må sørge for at alle særforbundene får tilgang til de avtaleklausuler NIF har utarbeidet for å sikre at ansatte/konsulenter med nær tilknytning til den idrettslige aktiviteten til enhver tid er underlagt dopingbestemmelsene, og som særforbundene kan benytte overfor sine ansatte/konsulenter. NIF må gjennomgå NIFs lov med tanke på å sikre en klar lovhjemmel for å kunne sanksjonere ansatte/konsulenter som har nær tilknytning til den idrettslige aktiviteten. NIF må gjennomgå NIFs lov med tanke på å lovhjemle en plikt for organisasjonsleddene til å sikre at alle ansatte/konsulenter og andre personer med nær tilknytning til den idrettslige aktiviteten er underkastet idrettens dopingbestemmelser enten gjennom avtale eller medlemskap. Plikten bør kunne håndheves. Alle treningssentre som drives av NIF eller organisasjonsledd i NIF må være «Rent senter». Alle idrettsarrangementer i regi av NIFs organisasjonsledd og som er åpne for ikke-medlemmer, må sikre at deltagerne kan sanksjoneres for brudd på dopingbestemmelsen. Plikten bør nedfelles i NIFs lov. NIF må gjennomgå hjemmelsgrunnlaget Idrettsstyret har for å kunne reagere overfor ikke-medlemmer som er involvert i idrettslig aktivitet og som bryter NIFs dopingbestemmelser. 4

6 Tiltak 10 Tiltak 11 Tiltak 12 Tiltak 13 Tiltak 14 Tiltak 15 Tiltak 16 Tiltak 17 Tiltak 18 Tiltak 19 Tiltak 20 Tiltak 21 Tiltak 22 Tiltak 23 Tiltak 24 Tiltak 25 NIF/NIFs organisasjonsledd må legge til rette for en effektiv kontrollvirksomhet i regi av Antidoping Norge på alle nivåer. NIF må vurdere å lov-/forskriftsregulere enkelte prosessuelle regler i etterforskningsfasen av en dopingsak. NIF må vurdere å lovhjemle en vitne- og forklaringsplikt for påtalenemnda og for NIFs domsorganer. NIF må utrede om og i så fall på hvilken måte NIF/NIFs organisasjonsledd kan motta opplysninger i etterforskningsfasen og i saker som er foreldet etter dopingbestemmelsene. NIF må i samarbeid med Antidoping Norge drøfte med relevante myndigheter muligheten for å få tilgang til opplysninger fra politi-/og påtalemyndighet som er nødvendig for å kunne drive et effektivt antidopingarbeid i idretten. NIF må iverksette en gjennomgang av om eksisterende domsfunksjon fungerer optimalt i dopingsaker med særlig fokus på kravet til en effektiv domsbehandling NIF må melde til WADA at det eksisterer et behov for en database for avgjørelser og kurs for dommere som skal avsi dommer basert på WADAs regelverk NIF må vurdere om ordningen med oppnevnt og bekostet forsvarer fungerer tilfredsstillende, og gi eventuelle nødvendige tiltak. NIF må sørge for at dommer offentliggjøres i samsvar med WADAs regelverk og norsk lov. NIF må etablere et system der de organisasjonsledd som skal håndheve dopingdommer, kan få opplysninger om disse innenfor de rammer norsk lov setter. NIF må etablere et system der de organisasjonsledd som skal håndheve sanksjoner ilagt av Idrettsstyret, kan få opplysninger om disse innenfor de rammer norsk lov setter. NIF må gå opp grensedragningen og avklare samarbeidet når det gjelder forebygging mellom NIF og Antidoping Norge. NIF må vurdere på hvilken måte og i hvilket omfang NIF sentralt bør drive forebyggende arbeid. NIF og særforbund må legge til rette for eget og Antidoping Norges forebyggende arbeid på alle nivåer i organisasjonen. NIF må i samarbeid med særforbund tydeliggjøre antidopingarbeidet i norsk idretts utdanningsløp. NIF må informere om sin rolle og arbeid på antidopingfeltet, samt gangen i en dopingsak. 5

7 Tiltak 26 Tiltak 27 Tiltak 28 Tiltak 29 Tiltak 30 Tiltak 31 Tiltak 32 NIF må konkretisere hvordan målet om styrking av antidopingarbeidet internasjonalt skal nås. NIF må i samarbeid med særforbundene og Antidoping Norge identifisere aktuelle samarbeidsområder og tiltak, og hvordan samarbeidet kan koordineres. Ved internasjonale idrettsarrangementer i Norge må NIFs organisasjonsledd påvirke sine respektive internasjonale forbund til å gjennomføre dopingkontroller. NIFs organisasjonsledd må arbeide for at Antidoping Norge gis rett til å gjennomføre dopingkontroller dersom det internasjonale særforbundet selv ikke gjør det. NIF/NIFs organisasjonsledd og Antidoping Norge bør i samarbeid med Organisasjonskomiteen for Ungdoms- OL 2016, gjennom konkrete tiltak utnytte den mulighet arrangementet gir til å presentere idrettens verdier og holdning til doping. Særforbundene må sørge for at egne utøvere og støttepersonell er underlagt dopingbestemmelsene og har gjennomført e-læringsprogrammet»ren utøver». Ved uttak til OL/PL og ved tildeling av stipender, må NIF/OLT påse at særforbundene har sørget for at egne utøvere og støttepersonell er underlagt dopingbestemmelsene og har gjennomført e-læringsprogrammet»ren utøver». Tiltak 33 NIF/OLT må sørge for at eget støtteapparat er underlagt dopingbestemmelsene. Tiltak 34 Tiltak 35 Tiltak 36 Tiltak 37 Tiltak 38 Tiltak 39 Særforbundene og NIF/OLT - og NIF/OLT internt - bør være tydelige og samkjørte i sin holdning mot doping ved at det lages samordnede kjøreregler for behandling av konkrete dopingsaker. Antidopingarbeid i toppidretten i særforbundene må inngå i særforbundenes handlingsplan mot doping. Antidopingarbeid i NIF/OLT må inngå i og være samkjørt med NIFs øvrige forebyggende antidopingarbeid Særforbundene og NIF/OLT må bidra til å legge til rette for Antidoping Norges kontrollvirksomhet. Alle særforbund skal være et «Rent særforbund». NIF, Antidoping Norge og særforbundene må sammen revidere dagens «Rent særforbund»-konsept slik at dette ivaretar de utfordringer særforbundene møter på antidopingfeltet. 6

8 Tiltak 40 Tiltak 41 Tiltak 42 Tiltak 43 Tiltak 44 Tiltak 45 Tiltak 46 Tiltak 47 Tiltak 48 Tiltak 49 Når idrettskretser er i direkte kontakt med idrettslagene bør de informere om idrettens antidopingarbeid og avklare om idrettslagene er et «Rent idrettslag». NIF må sørge for at eventuelt relevant materiale idrettskretsene benytter overfor idrettslagene inneholder nødvendig informasjon om idrettens antidopingarbeid. Alle idrettslag bør være «Rent idrettslag». NIF og relevante organisasjonsledd må sammen med Antidoping Norge revidere det eksisterende «Rent idrettslag»-konseptet, slik at dette ivaretar de utfordringer idrettslagene møter på antidopingfeltet. NIFs utøverkomité og NIF må sammen med Antidoping Norge samarbeide om å fronte de riktige verdiene og holdningene i antidopingarbeidet. NIFs utøverkomité må bistå Antidoping Norge i revisjonen av konseptet «Ren utøver». NIF må forankre et overordnet ansvar for antidopingarbeidet et bestemt sted i organisasjonen. Det må etableres arenaer for samarbeid og utveksling av erfaringer internt i NIF, med Antidoping Norge og med særforbund, NIFs utøverkomité og andre aktører på antidopingfeltet. NIF må vurdere om det skal være en plikt til å melde fra om mulige brudd på dopingbestemmelsene. Eventuelle varsler skal meldes til Antidoping Norge. NIF må i samarbeid med Antidoping Norge, særforbund og andre organisasjonsledd utarbeide et sett med kjøreregler for håndtering av dopingsaker. 7

9 1 Innledning 1.1 Bakgrunnen for utvalgets arbeid Idrettsstyret fattet i Idrettsstyremøte nr. 19 ( ) i sak 158 følgende vedtak: «Generalsekretæren oppretter et utvalg som skal utarbeide en samlet plan for bekjempelse av doping i idretten. Utvalgets mandat fastsettes av generalsekretæren. Planen legges frem for Idrettsstyret til behandling i løpet av 2013.» På bakgrunn av ovennevnte har NIFs generalsekretær oppnevnt følgende utvalg: Norges idrettsforbund, en representant fra følgende avdelinger: o Olympiatoppen o Utvikling o Informasjon/kommunikasjon o Juridisk En representant fra Stiftelsen Antidoping Norge. En representant fra NIFs utøverkomité En representant fra Akershus Idrettskrets En representant fra følgende særforbund: o Norges Friidrettsforbund o Norges Styrkeløftforbund o Norges Fotballforbund o Norges Skiforbund o Norges Cykleforbund o Norges Amerikanske Idretters Forbund (Amerikansk Fotball) o Norges Bandyforbund De aktuelle avdelinger/organisasjonsledd har selv utpekt sine representanter til utvalget. Følgende personer har deltatt i arbeidet: Norges idrettsforbund, en representant fra følgende avdelinger: o Fra Olympiatoppen; Helge Bartnes, utviklingssjef, og Tore Øvrebø, toppidrettssjef o Fra Utviklingsavdelingen: Arnfinn Vik, ass. utviklingssjef o Fra Kommunikasjonsavdelingen: Per Tøien, kommunikasjonssjef o Fra juridisk seksjon: Henriette Hillestad Thune, juridisk sjef Fra Stiftelsen Antidoping Norge: Anders Solheim, daglig leder 8

10 Fra NIFs utøverkomité: Kjartan Haugen, leder Fra Akershus Idrettskrets: Vidar Bøe, styremedlem, og Johan Conradson, rådgiver/adm. nestleder En representant fra følgende særforbund: o Fra Norges Cykleforbund: Bjørn Sætre, generalsekretær o Fra Norges Amerikanske Idretters Forbund: Tone Sparby, generalsekretær o Fra Norges Skiforbund: Ingvild Bretten Berg, organisasjonssjef o Fra Norges Bandyforbund: Lars Bunæs, konsulent/national Team Coordinator o Fra Norges Friidrettsforbund: Kjetil Hildeskor, generalsekretær o Fra Norges Fotballforbund: Rune Nordhaug, fagansvarlig klubblisens o Fra Norges Styrkeløftforbund: Morten Novum, president 1.2 Utvalgets mandat og arbeid NIFs generalsekretær har gitt utvalget følgende mandat basert på de føringer som er gitt av Idrettsstyret: 1. Gi en overordnet beskrivelse av idrettens antidopingarbeid. 2. Med utgangspunkt i beskrivelsen, utarbeide et forslag til en tiltaksplan som skal fremmes for og vedtas av Idrettsstyret. 3. Planen bør omfatte tiltak innenfor følgende overordnete områder: a. Overordnede mål på området i Idrettspolitisk dokument b. Holdningsskapende arbeid informasjonsarbeid. c. Organisering av antidopingarbeidet i norsk idrett. d. Behandling av dopingsaker. e. Antidopingarbeidet i toppidretten. f. Internasjonalt arbeid Utvalget har avholdt 3 halvdagsmøter, alle i november Utvalgets vurderinger med anbefalte tiltak vil bli lagt frem for Idrettsstyret 6. desember Det understrekes at dette er utvalgets anbefalinger og at de ikke har vært behandlet i utvalgsmedlemmenes egne organisasjoner. 9

11 2 Beskrivelse av antidopingarbeidet i idretten og anbefaling til ulike tiltak 2.1 Innledning Formålet med antidopingarbeidet innenfor den organiserte idretten er å hindre at utøvere benytter forbudte midler og metoder, og derigjennom sikre utøvernes helse og konkurransens integritet. Det er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som har det overordnete ansvaret for antidopingarbeidet i norsk idrett. NIF har valgt å organisere antidopingarbeidet på en måte som sikrer det såkalte maktfordelingsprinsippet, ved at utøvende, lovgivende og dømmende funksjoner er lagt til egne uavhengige organer. Idrettstinget utgjør den lovgivende myndighet gjennom vedtagelsen av NIFs dopingbestemmelser i NIFs lov kapittel 12. Det er også Idrettstinget som utpeker personer til NIFs domsutvalg og appellutvalg, men disse utvalgene kan ikke instrueres verken av Idrettstinget eller Idrettsstyret. For å sikre at den utøvende virksomheten (kontroll og påtale) i idretten skjer uavhengig av NIF, stiftet Kulturdepartementet (KUD) og NIF i 2003 i felleskap Stiftelsen Antidoping Norge (Antidoping Norge). NIF avga deretter sin kontroll- og påtalemyndighet til Antidoping Norge, som er uavhengig av både KUD og NIF. Antidoping Norge driver også en utstrakt forebyggende virksomhet. Det er NIF sammen med KUD, som i fellesskap har fastsatt stiftelsens vedtekter og utpeker styremedlemmene i Antidoping Norge. Selv om Antidoping Norge er uavhengig av NIF, er virksomheten som drives av Antidoping Norge delegert fra og utføres etter mandat fra NIF, dvs. norsk idrett. Antidoping Norge er med andre ord ikke atskilt fra, men en del av den organiserte idrettens antidopingarbeid. Arbeidet mot doping i idretten er forankret i NIFs formålsbestemmelse. NIFs lov 1-2 lyder: «Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.» «Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.» Antidopingarbeidet er også forankret i de forpliktelser NIF og Antidoping Norge har påtatt seg gjennom tilslutningen til World Anti-Doping Agency s (WADA) regelverk. WADA ble etablert i 1999, og er en privatrettslig stiftelse underlagt sveitsisk lovgivning, men med hovedsete i Canada. I de styrende organer i WADA sitter representanter fra både idrettsorganisasjoner og offentlige myndigheter. WADA kan betegnes som en verdensomspennende antidopingorganisasjon hvis formål er å utarbeide en koordinert politikk på antidopingfeltet, blant annet ved å fremme harmonisering av dopingregler, disiplinære prosedyrer og dopingsanksjoner. For dette formålet har WADA utarbeidet et eget regelverk. Dette regelverket har tre nivåer; 1)World Anti-Doping Code (WADA-koden), 2) de internasjonale standardene og 3) veiledende retningslinjer. 10

12 Formålet med WADAs regelverk er blant annet å lage ett regelsett som samtlige idretts- og antidopingorganisasjoner, på nasjonalt og internasjonalt nivå, skal forplikte seg til å bruke i dopingsaker. WADA-koden har nylig vært gjenstand for en omfattende revisjonsprosess, og en ny kode ble vedtatt på en internasjonal antidopingkonferanse i Johannesburg 15. november Den nye WADA-koden skal tre i kraft 1. januar WADA-koden inneholder en egen «straffelov» med angivelse av forseelser, straffer, saksbehandlingsregler mv. Ettersom både NIF og Antidoping Norge har forpliktet seg til dette regelverket, innebærer det at NIF og Antidoping Norges antidopingarbeid i konkrete dopingsaker må skje i samsvar med koden og de internasjonale standardene. Denne «straffeloven» er inkorporert i NIFs dopingbestemmelser (NIFs lov kapittel 12). I tillegg inneholder kodens (2015) artikkel 20 en rekke andre krav til NIF og Antidoping Norge som ikke knytter seg spesifikt til konkrete dopingsaker. Disse kravene knytter seg i vesentlig grad til sikring av grunnleggende forutsetninger for antidopingarbeidet som uavhengighet, krav til utdanning, informasjon, samarbeid internt og eksternt, samt en forsvarlig overholdelse og håndhevelse av regelverket. Det ligger også klare føringer fra staten overfor både NIF, NIFs øvrige organisasjonsledd og Antidoping Norge gjennom Idrettsmeldingen og de årlige tilskuddsbrevene fra Kulturdepartementet (KUD). I Meld. St. 26 «Den norske idrettsmodellen» fremgår blant annet; «Norge skal fortsatt være ledende i arbeidet mot doping i idretten. Det overordnede målet er å opprettholde og videreutvikle et effektivt og faglig sterkt antidopingarbeid, samtidig som arbeidet ivaretar rettssikkerheten og rettigheten til utøvere og andre berørte enkeltindivider.» I tilskuddsbrevet fra KUD til NIF av fremgår blant annet: «alle medlemmer i norsk idrett skal ha et bevisst forhold til idrettens grunnverdier. Idrettens grunnverdier skal fremmes gjennom de lokale idrettslagenes daglige arbeid. Departementet forutsetter at alle organisasjonsleddene medvirker til en korrekt bruk av antidopingbestemmelsene. Etikk, holdningsskapende antidopingarbeid og Nasjonal handlingsplan mot kampfiksing i idretten bør prioriteres.» I tilskuddsbrevet fra KUD til Antidoping Norge av fremgår blant annet: «Statens overordnede mål med tilskuddet til Antidoping Norge er å opprettholde og utvikle Antidoping Norge som et uavhengig kontroll- og påtaleorgan innenfor det norske antidopingarbeidet og å bidra til at Antidoping Norge gjennom sin virksomhet kan bekjempe doping ved å fremme en ærlig og dopingfri idrett.» «Gjennom tilskuddet for 2013 legger departementet til rette for at Antidoping Norge fortsatt skal være en ledende antidopingorganisasjon, både når det gjelder kvalitet og aktivitetsomfang.. Kulturdepartementet viser til Antidoping Norges strategiplan for perioden , og virksomhetsplanen for Departementet deler Antidoping Norges oppfatning om at en effektiv kamp mot doping forutsetter kontinuerlig utvikling og implementering av nye metoder og et effektivt kontrollprogram for å avsløre dopingbruk, gjennom bl.a. innføring 11

13 av blodprofiler og veksthormonavhengige profiler. Departementet har også merket seg at Antidoping Norge, i forbindelse med den siste tids dopingsaker, benytter alternative undersøkelsesmåter i dopingsaker som samtaler og intervjuer med utøvere og støttepersonell. «Endelig påhviler det NIF og Antidoping Norge en rekke plikter gjennom de internasjonale konvensjoner Norge har ratifisert; Europarådets antidopingkonvensjon av 1989 og UNESCOs antidopingkonvensjon av Selv om det er den norske stat som er pliktsubjekt etter konvensjonene, vil gjennomføringen av pliktene for en stor del falle på NIF og Antidoping Norge. Idrettstinget har selv nedfelt egne krav til antidopingarbeidet i Idrettspolitisk dokument (IPD) for perioden : «2.3. Antidopingarbeidet Mål: Idretten vil videreutvikle sitt verdiarbeid, tydeliggjøre sin holdning mot doping i alle ledd og ivareta utøvernes rettsikkerhet, ved at etikk og antidopingarbeid inntas i trenerutdanningen. toppidrettsutøvere og støtteapparat skoleres systematisk. idrettslagene oppfordres til å innta et tydelig standpunkt mot doping.» «2.8. Internasjonalt arbeid Mål: NIF og særforbundene skal sikre norske idrettsinteresser internasjonalt, ved å styrke Norges innflytelse og bidra aktivt i internasjonale fora. føre et aktivt påvirkningsarbeid overfor EU, FN og offentlige organer. styrke folk-til-folk-samarbeidet i Barentsområdet. arbeide for fair play og en dopingfri idrett.» 2.2 Nærmere om NIFs lovgiverfunksjon (Tiltak 1-9) Forholdet til WADAs regelverk Det er Idrettstinget som vedtar endringer i NIFs lov, og NIFs dopingbestemmelser er inntatt i NIFs lov kapittel 12. Idrettsstyret har en midlertidig lovgivningsmyndighet blant annet for kapittel 12, som kan benyttes når det er behov for endringer som ikke kan vente til neste ordinære Idrettsting, for eksempel dersom WADA gjør endringer i sitt regelverk som trer i kraft før et nytt ordinært Idrettsting. Idrettsstyrets vedtatte lovendringer er av midlertidig karakter og må godkjennes på neste påfølgende Idrettsting. Etter at NIF undertegnet WADA-koden, står ikke lenger Idrettstinget fritt mht. hva som kan vedtas i NIFs dopingbestemmelser. NIF plikter å implementere WADA-koden i sitt regelverk, og NIFs mulighet til å påvirke innholdet i koden er begrenset. I den siste revisjonsprosessen mottok WADA flere tusen innspill til endringer fra flere hundre aktører i det internasjonale antidopingarbeidet. Selv om hoveddelen i WADA-koden er absolutte krav, er det enkelte deler i koden der NIF står fritt til å gi supplerende bestemmelser. WADA-koden består av 102 sider og er utformet med utgangspunkt i amerikansk rett og har en omfattende ordbruk. Den er inkorporert i kapittel 12 i NIFs lov, men er begrenset til 8 12

14 sider og har en helt annen strukturell oppbygning. Dette er gjort for å sikre at kapittel 12 ligner på straffebestemmelsene i NIFs lov kapittel 11. Fordelen er at NIFs lov er utformet i tråd med norsk lovgivningspraksis og dermed fremstår som mer tilgjengelig for brukerne. Svakheten ved det norske systemet er at det kan tenkes tilfeller der noe i koden ikke blir regulert i NIFs lov. I slike tilfeller går WADA-koden foran NIFs lov. Den 15. november 2013 ble det vedtatt en ny WADA-kode, som skal implementeres i NIFs lov og trer i kraft 1. januar For dette formålet må det nedsettes en revisjonsgruppe. Den utfordring som er skissert ovenfor, at WADA-koden er innlemmet i et kapittel i NIFs lov og at det derfor er en risiko for at noe ikke er regulert i NIFs lov, bør inngå i gruppens vurderinger. På denne bakgrunn anbefaler utvalget følgende TILTAK 1 NIF må opprette en revisjonsgruppe for å implementere WADA-koden 2015 i NIFs regelverk Hvem dopingbestemmelsene gjelder for Innledning NIF er en medlemsorganisasjon. NIFs lov er en foreningslov som skal regulere idrettsaktivitet innenfor NIFs organisasjon. Loven gir hjemmel til å sanksjonere medlemmer som har brutt bestemmelsene i loven. Virkeområdet for NIFs lov kapittel 12 tilsvarer NIFs lov kapittel 11 (straffebestemmelsene). Etter NIFs lov 12-1 gjelder dopingbestemmelsene for følgende: «12-1. Virkeområde (1) Dopingbestemmelsene gjelder for følgende; a) Ethvert medlem av idrettslag tilsluttet NIF. Den som melder seg ut av idrettslag tilsluttet NIF er fortsatt pliktig til å underkaste seg dopingkontroll i ett år etter utmelding. Den som melder seg ut og samtidig uteblir fra dopingkontroll, kan ikke gjeninntre som medlem før to år etter uteblivelsen. b) Enhver utøver som deltar på lag som representerer organisasjonsledd i NIF (representasjonslag). Som vilkår for deltagelse på representasjonslag kan særforbund kreve at utøver undertegner avtale om overholdelse av dopingbestemmelsene samt plikt til å oppgi hvor utøveren til enhver tid befinner seg i treningsmessig eller annen sammenheng for mulig gjennomføring av dopingkontroll. c) Ethvert medlem som oppholder seg og trener/konkurrerer i utlandet. d) Enhver som deltar på stevner eller andre idrettsarrangementer som arrangeres av et organisasjonsledd innen NIF. Dette gjelder uavhengig av om arrangementet har karakter av trening eller konkurranse. e) Organisasjonsledd i NIF. (2) Dersom deltaker i støtteapparat (trener, lagleder, medisinsk personell) ikke er medlem av idrettslag tilsluttet NIF, plikter organisasjonsledd å inngå avtale med slike personer som sikrer at vedkommende vil akseptere bestemmelsene i dette kapittel som gjeldende for seg.» 13

15 Det har den senere tid vært flere saker hvor spørsmålet om hvor langt idrettens selvdømme strekker seg, dvs. hvem som omfattes av selvdømmeordningen. Et eksempel er Kjærgaardsaken (NIFD 2/2013). I Kjærgaardsaken uttalte domsutvalget følgende om NIFs lov 11-3 (som tilsvarer NIFs lov 12-1): «Når det gjelder den personelle begrensning i 11-3 første ledd som krever medlemskap "av idrettslag tilsluttet NIF", må det etter Domsutvalgets syn innfortolkes et tilleggskrav. Det må kreves at den handling medlemmet er anmeldt for, må være tilknyttet og / eller foranlediget av slikt medlemskap.» Videre uttales det om begrepsbruken i annet ledd (som er likt i kapittel 11 og 12): «Domsutvalget vil likevel bemerke at selv om slik avtale hadde vært inngått, ville det neppe være hjemmel for å gjøre straffebestemmelsene i NIF lov gjeldende for en slik stilling (sportssjef) det her er snakk om. Det vises til NIF lov 11-3 annet ledd som gjelder " deltaker i støtteapparat ( trener, lagleder, medisinsk personell). Det kan anføres at Kjærgaard i kraft av sin stilling som sportssjef hos NCF, med blant annet hovedansvaret for det sportslige opplegget, hadde så nær tilknytning til den idrettslige aktivitet at straffebestemmelsene derfor må kunne gis anvendelse. Etter Domsutvalgets syn ville en slik tolkning av loven innebære en utvidelse av lovens virkeområde som i tilfelle må skje ved endring av 11-3 i NIF lov.» Avgjørelsen viser at NIFs lov ikke er tilstrekkelig klart formulert. På denne bakgrunn anbefaler utvalget følgende TILTAK 2 NIF må iverksette en gjennomgang av dopingbestemmelsenes virkeområde med tanke på en eventuell revisjon frem mot Idrettstinget Dopingbestemmelsenes anvendelse på ikke-medlemmer NIFs dopingbestemmelser gjelder som nevnt for alle medlemmer såfremt handlingen er relatert til idrettslig aktivitet, ref. domsutvalgets uttalelse (NIFD 2/2013). Dette innebærer at alle medlemmer som også har frivillige verv (trener, lagleder mv) i sine klubber, automatisk er omfattet av NIFs dopingbestemmelser. De færreste trenere er trolig klar over at ikke bare utøverne, men også trenerne selv har forpliktelser etter dopingregelverket og kan sanksjoneres for brudd på dette. Profesjonaliseringen av idretten har imidlertid ført til at en rekke personer som har direkte befatning med idretten, ikke alltid er medlem. Typisk gjelder dette trenere og personer i det sportslige apparatet. De kan være ansatt eller konsulenter. I tillegg er det en rekke 14

16 idrettsarrangementer i regi av organisasjonsledd, eller i regi av selskaper i samarbeid med organisasjonsledd, med deltagere som ikke er medlem av norsk idrett. Endelig er det slik at en rekke idrettslag, men også treningssentre eiet av NIF (Toppidrettssenteret, Bardufosstun) er åpne også for ikke-medlemmer. Samlet skaper dette store utfordringer for idrettens selvdømme. a) Ansatte og konsulenter med nær tilknytning til den idrettslige aktiviteten Brudd på idrettens regelverk kan få arbeidsrettslige konsekvenser Dersom et ikke-medlem skal være underlagt idrettens regelverk må det ha akseptert dette gjennom en avtale. Idrettsstyret vedtok 5. desember 2012 at alle som ansettes i NIF/Olympiatoppen som trenere, ledere eller annet støttepersonell, gjennom ansettelsesavtalen garanterer at de ikke er eller har vært involvert i virksomhet som er uforenlig med idrettens virksomhet og kjerneverdier. Dette innbefatter blant annet doping og kampfiksing og andre handlinger som på annen måte er egnet til å skade idrettens anseelse og omdømme. Det samme gjelder konsulentavtaler. Dette er implementert i NIF gjennom egne erklæringer og standardklausuler i ansettelses-/konsulentavtaler. Brudd på disse klausulene kan bare få konsekvenser for ansettelsesforholdet/konsulentavtalen, og da må man følge arbeidsrettens regler om oppsigelse/avskjed. Selv uten slike klausuler vil brudd på idrettens regelverk kunne få arbeidsrettslige konsekvenser (eventuelt konsekvenser for konsulentoppdraget). Dersom en ansatt landslagstrener tilbyr forbudte dopingpreparater til landslagsutøvere og dermed bryter bestemmelsen i NIFs lov 12-2 (1) g), vil dette alltid kunne være oppsigelses-/ avskjedsgrunn. Brudd på idrettens regelverk kan få idrettslige konsekvenser Følgende krav påhviler NIF iht. WADA-koden (2015): To require each of its National Federations to establish rules requiring each Athlete Support Personnel who participates as coach, trainer, manager, team staff, official, medical or para-medical personnel in a Competition or activity authorized or organized by a National Federation or one of its member organizations, to agree to be bound by antidoping rules and Anti-Doping Organization results management authority in conformity with the Code as a condition of such participation. I WADA-koden (2015) gis det følgende definisjon av begrepet «Athlete Support Personnel»: Any coach, trainer, manager, agent, team staff, official, medical, paramedical personnel, parent or any other Person working with, treating or assisting an Athlete participating in or preparing for sports Competition. Som nevnt følger det av NIFs lov 1-1 (2) at «Dersom deltaker i støtteapparat (trener, lagleder, medisinsk personell) ikke er medlem av idrettslag tilsluttet NIF, plikter organisasjonsledd å inngå avtale med slike personer som sikrer at vedkommende vil akseptere bestemmelsene i dette kapittel som gjeldende for seg.» 15

17 Støttepersonell-begrepet i WADA-koden er tilsynelatende videre enn det begrepet som anvendes i NIFs lov, jf. «støtteapparat (trener, lagleder, medisinsk personell)». Denne uklarheten er uheldig og må korrigeres ved neste lovendring. Skal et organisasjonsledd sikre seg at ansatte/konsulenter er underlagt idrettens regelverk og kan sanksjoneres med idrettslige sanksjoner hvis de bryter NIFs lov, må organisasjonsleddet sørge for at de undertegner en klausul som binder dem til idrettens regelverk. Selv med en slik avtaleklausul kan ikke alle ansatte straffes for brudd på idrettens regelverk. Handlingen må også ha tilknytning til idretten, ref. Kjærgaardsaken. Slike klausuler er derfor bare aktuelt for ansatte/konsulenter som har nær tilknytning til den idrettslige aktiviteten. NIF har sikret at alle ansatte/konsulenter som NIF er juridisk ansvarlig for og som har en slik tilknytning til den idrettslige aktiviteten, er underlagt idrettens regelverk. Flere særforbund har også lagt inn tilsvarende klausuler for ansatte/konsulenter med tilsvarende stillinger/oppgaver som de er juridisk ansvarlig for. NIF må bistå særforbundene med å gi særforbundene tilgang til de avtaleklausuler NIF har utarbeidet i den forbindelse og som særforbundene kan benytte overfor sine ansatte/konsulenter. NIF bør imidlertid ta grep for å sikre at enda flere særforbund følger opp og at dette skjer kontinuerlig i takt med utskiftninger av ansatte/konsulenter. Dersom særforbundet utarbeider en egen handlingsplan mot doping i form av å inngå i «Rent særforbund» konseptet, vil slike krav følge av handlingsplanen. På klubbnivå er utfordringene om enn enda større. NIF har utarbeidet en standard trenerkontrakt for lønnete trenere og i den kreves det at treneren er medlem av NIF. Kontrakten ligger på NIFs hjemmeside. Spørsmålet er om det bør kreves medlemskap som vilkår for å være trener i et idrettslag. Dersom medlemskap skal være pålagt, må det vurderes hvor dette i så fall skal forankres. I NIFs lov 12-1 (2) statueres det en plikt for alle organisasjonsledd til å sikre at ikke-medlemmer i støtteapparatet er underlagt idrettens regelverk. Dersom det statueres en medlemskapsplikt, er det naturlig å legge inn en passus i denne bestemmelsen om at støttepersonell enten må være medlem eller inngå en avtale. Bestemmelsen bør i så fall utformes som en pliktregel for organisasjonsleddene, som det skal kunne sanksjoneres i forhold til, dvs. at bestemmelsen vil bli håndhevet. Et alternativ er at idrettslagene anbefales å bli en del av konseptet «Rent idrettslag». I så fall vil det være naturlig at slike krav/forventninger ligger innbakt i dette konseptet. På bakgrunn av disse vurderingene anbefaler utvalget følgende TILTAK 3-6 NIF og særforbundene må sikre at alle ansatte/konsulenter de er juridisk ansvarlig for og som har nær tilknytning til den idrettslige aktiviteten, til enhver tid er underlagt dopingbestemmelsene. NIF må sørge for at alle særforbundene får tilgang til de avtaleklausuler NIF har utarbeidet i den forbindelse og som særforbundene kan benytte overfor sine ansatte/konsulenter. NIF må gjennomgå NIFs lov med tanke på å sikre en klar lovhjemmel for å kunne sanksjonere ansatte/konsulenter som har en nær tilknytning til den idrettslige aktiviteten. 16

18 NIF må gjennomgå NIFs lov med tanke på å lovhjemle en plikt for organisasjonsleddene til å sikre at alle ansatte/konsulenter og andre personer med nær tilknytning til den idrettslige aktiviteten er underkastet idrettens dopingbestemmelser enten gjennom avtale eller medlemskap. Plikten bør kunne håndheves. b) Treningssentre drevet av organisasjonsledd i NIF NIF driver flere treningssentre. Det samme gjør en rekke klubber. Antidoping Norge har etablert et konsept som heter «Rent senter». Følgende er hentet fra Antidoping Norges side om dette konseptet: «Rent senter er et R-konsept som retter seg mot treningssentrene. Målet med konseptet Rent senter er å bekjempe doping på treningssentrene. Fysisk aktivitet og trening skal være sunt og ha en helsefremmende effekt. Doping brukes for prestasjon, særlig i styrketrening, for å oppnå større og mer markerte muskler. Bruk av dopingmidler, som anabole steroider, er en stor risiko for den enkeltes psykiske og fysiske helse. Dopingmidler er en trussel mot treningsmiljøet og sees på som lite gunstig i oppnåelse av en helsefremmende effekt og et sunt og helsefremmende treningsmiljø. Bekjempelse av doping gjøres ved å gi ansatte ved treningssentrene adekvat kunnskap omkring doping, slik at de ansatte lettere skal kunne avdekke mistanke til doping. Kunnskap gis gjennom e-læring, der de ansatte ved treningssentrene får tilgang til en portal. De ansatte må bestå en prøve å bevise at de har oppnådd adekvat kunnskap. Det er også ønskelig å i større grad, synliggjøre et tydelig standpunkt mot doping på treningssentrene.» Toppidrettssenteret er et «Rent senter», og alle medlemmer av senteret må undertegne på følgende erklæring: «Som medlem av Olympiatoppens Treningssenter tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Olympiatoppens Treningssenter rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning». For tiden er 323 treningssentre med i ordningen. Av disse er det kun et fåtall som er drevet av idretten, kommuner eller studentidrettslag. Bardufosstun er for eksempel ennå ikke et «Rent senter». Det må være et mål at alle treningssentre som drives av organisasjonsledd i NIF er et «Rent senter». TILTAK 7 Alle treningssentre som drives av NIF eller organisasjonsledd i NIF må være «Rent senter». 17

19 c) Større idrettsarrangementer som er åpne for ikke-medlemmer Det har vært en tendens de siste årene at idrettslagene selv, eller i samarbeid med andre, arrangerer store idrettsarrangementer som også er åpne for ikke-medlemmer. Det følger av NIFs lov 11-3 at dopingbestemmelsene gjelder for «Enhver som deltar på stevner eller andre idrettsarrangementer som arrangeres av et organisasjonsledd innen NIF. Dette gjelder uavhengig av om arrangementet har karakter av trening eller konkurranse.» Juridisk sett er det tvilsomt om dette er tilstrekkelig for å kunne sanksjonere ikkemedlemmer som deltar i slike arrangementer. Det bør derfor kreves at ikke-medlemmene eksplisitt aksepterer å underkaste seg idrettens regelverk og tilhørende sanksjoner ved brudd på disse. Det følger av NIFs lov 14-2(4) at organisasjonsledd som arrangerer idrettsarrangementer i samarbeid med en ekstern aktør, må sørge for at arrangementet er underlagt og gjennomføres i henhold til idrettens regelverk. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for å kunne sanksjonere deltagerne. Arrangøren må også sikre at hver enkelt deltager er kjent med og har akseptert å underkaste seg idrettens regelverk for det aktuelle arrangementet. I triathlonløpet «Norseman» må eksempelvis alle deltagerne akseptere følgende som vilkår for deltagelse: I acknowledge that use of prohibited methods and substances included in the WADA List of Prohibited Substances and Methods is forbidden. I will comply with The World Anti- Doping Code in itself, or as implemented in the rules of the International Triathlon Union or the Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports anti-doping rules. I accept to be subject to random doping testing by Anti-Doping Norway. Det må være et mål at alle idrettsarrangementer i regi av eller i samarbeid med NIFs organisasjonsledd og som er åpne for ikke-medlemmer, sikrer at alle deltagere er underlagt dopingreglene og kan straffes for brudd på disse. På samme måte som organisasjonsledd plikter å inngå avtaler som sikrer at ansatte/konsulenter med tilknytning til idrettsaktivitet er underlagt idrettens regelverk, bør tilsvarende plikt etableres for idrettsarrangementer. På denne bakgrunn anbefaler utvalget følgende TILTAK 8 Alle idrettsarrangementer i regi av NIFs organisasjonsledd og som er åpne for ikkemedlemmer må sikre at deltagerne kan sanksjoneres for brudd på dopingbestemmelsen. Plikten bør nedfelles i NIFs lov. 18

20 d) Sanksjonering av ikke-medlemmer Dersom et ikke-medlem ikke har akseptert idrettens regelverk, kan vedkommende ikke straffes av idrettens domsorganer. Saken sendes til Idrettsstyret, som med hjemmel i NIFs lov 12-8 (11) kan ilegge følgende sanksjoner: «Person som begår regelbrudd i tilknytning til idrettsaktivitet arrangert av organisasjonsledd uten å være medlem av idrettslag tilsluttet NIF, kan av Idrettsstyret administrativt utelukkes fra deltakelse i organisert idrett, støtteapparat for idrett organisert av NIF og medlemskap i idrettslag. Ved vurderingen av utelukkelsens lengde skal sanksjonene som gjelder for medlemmer benyttes gjelder tilsvarende.» For det første er det en forutsetning at bestemmelsen om virkeområde og sanksjonshjemmelen er sammenfallende mht. personkrets, slik at man har hjemmel for å sanksjonere alle ikke-medlemmer som er omfattet av loven gjennom en avtale. Dernest er spørsmålet om sanksjonene i bestemmelsen er tilstrekkelig for å holde personene utenfor den organiserte idretten. Skal en slik sanksjon fungere, må sanksjonen dessuten håndheves, se nærmere om håndheving under pkt På denne bakgrunn anbefaler utvalget følgende TILTAK 9 NIF må gjennomgå hjemmelsgrunnlaget Idrettsstyret har for å kunne reagere overfor ikkemedlemmer som er involvert i idrettslig aktivitet og som bryter NIFs dopingbestemmelser. 2.3 Nærmere om Antidoping Norges kontroll- og påtalefunksjon (Tiltak 10-14) Kontroll- og påtalevirksomheten For å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten i idretten skjer uavhengig av NIF, stiftet Kulturdepartementet (KUD) og NIF i felleskap Stiftelsen Antidoping Norge (Antidoping Norge) i NIF avga deretter sin kontroll- og påtalemyndighet til Antidoping Norge, som er uavhengig både av KUD og NIF. Følgende fremgår om dette i NIFs lov 12-22: « Kontroll- og påtalekompetanse i dopingsaker (1) Kontroll- og påtalekompetansen i dopingsaker er overført til Antidoping Norge. (2) Overføring av kontrollkompetansen innebærer at personer nevnt i 12-1 plikter å underkaste seg dopingkontroll bestemt av Antidoping Norge. (3) Overføring av kontrollkompetansen innebærer at Antidoping Norge kan gi prosedyrer for gjennomføring av antidopingvirksomheten, herunder bl.a. regler for unntak fra dopinglisten, dopingkontroll, saksbehandling, prøveoppbevaring samt forsendelse og oppfølging av analyseresultater. (4) Overføringen av påtalekompetanse innebærer at Antidoping Norge har myndighet til å fatte påtalemessige avgjørelser i medhold av dopingbestemmelsene, herunder adgang til å opptre som part i dopingsaker for doms- og appellutvalget. Dette omfatter også 19

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Innstilling fra fellesutvalget nedsatt av Advokatforeningen og riksadvokaten om veiledende normer for uttalelser til offentligheten

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Årsmelding for 2014. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Årsmelding for 2014. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Årsmelding for 2014 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Til Stortinget I henhold til lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-,

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian

Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian 1 Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Warszawa, 16. mai 2005 Fortale Europarådets medlemsstater og de øvrige

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Den norske toppidrettsmodellen 2022 Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Oversendt fra styringsgruppen til Idrettsstyret 11.april 2015 Den norske toppidrettsmodellen

Detaljer