Reinefjorden REINE I LOFOTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reinefjorden REINE I LOFOTEN"

Transkript

1 BRUK NORGE! 1

2 Foo: CH/viiorwy.com Rifjor REINE I LOFOTEN Hvor rr u år u k oppg? Nr? Er r øvr? Og hv år u r v bfir g mi i? Kkj u må bgy m bgy? M hvor r? KJÆRE, r ikk å h om Norg om bromm kgri. Dmrk r ovrkommig i. Svrig r ovrkommig ihorik. M Norg r orm på mår. Vi hr å my om kiomr kyij. D vømmur i ro r o ukr ogå om u jukr ri å i m bå. Og vi hr mmig my óg kvrkiomr må u kk om u k få ovrik ovr om r r ufor jo uviu og i kjøkkhg. Å ku for g Norg om fri r rfor ikk i vippur. D r ivoppgv å igr år u får y i å ri, å r br å gjør umibr. Grip hvr øybikk, igr og jr. Vi må ogå v Norg hr or hvområr. D r my v, bå k, vrm, yp og gru. D hgr i bøgr om høyhu r mygr om irk råpr på hvi rr. Du hr ikkr y i å ogå. Du må br komm i gg. 2 3

3 KUNSTEN Å GÅ Foo: CH/viiorwy.com Svovær LOFOTEN Å gå r vvær på høy ivå. D r vi r kp for, og r kropp og ho riv m. Hr og for, r roig og gom. Du om ikr å gå, r brg. DU HAR i o å gjør. Du hr i o å på. Du hr i o i v ovr opp r ru vig. Du k g på yr u mør. Du k prig i. (Kkj fr mm yr?). Du k i på u. Du r jo uroig å for u kommr frm år u brukr bi. D r rfor r å vikig å opp i urvi og. Hv u r, k vi br gj på. M Norg r fu v prfk vrrur. No r øffr r, m å r jo m fok ogå. EVENTYRLIG RIKE LOFOTEN D r m vrrur i Lofo. Fr r f i r br. Kommu Rø hr 365 øyr, m fok bor hovkig på Rø. Dr bfir u g å vi ovr hvivå. Ti gjgj r my uf og frih å kj på, og mio rffr g prkik fr kr. På Værøy r fr ir u mo Nup før rur går ibk gjom ruifjær. D r ogå mr krv ur i Må. På Mokøy hr u fr muighr. I Mok kommu k u vg kor ur ru Sørvågv, mi ur vi Suv i Mukbu, br ur i uikpuk på Ribrig og kombir bå-gåur i fjærivå m o fik rr om bøig. I Fk kommu k u gå g fjær fr Yr i Muø. D r kor og. Er u k gå fr Torfjor i Kvvik på yri, u k gå gmmi fr Npp i Npprum r u k vr øyp fr Nufjor i N. Og iimom fj bor jo fok på kjø r. Vi vr fikvær Å, Sørøy, Ri og Hmøy, Møro, Frvg. Vi kkr my om jo ii i Hr fir u m v. Foo: C.H/viiorwy.com Foo: Sói Arrpi Phoogrphy/viiorwy.com 1 2 Foo: Ni-Erik Bjørho/viiorwy.com 3 Foo: Ni-Erik Bjørho/viiorwy.com 1 Nork kykuur r fo bå å vær i og å bo i. Hr fi pi- og ovrigmuighr v ypr og i prikr. I Lofo fi rkk rorbur i ui år ru. 2 Sprur i fjær r i ir. D r å uroig my rr om kommr i m hv, og å ukr jo å go kkur i ovrgg mom og v. 3 Lofo r ypprig å ufork y kivir. Surfig, krig, RIB-urr og hvfri r br o v u k prøv. 4 E ork gåur r of i ærh v hv, m kmuigh om byr g. 4 Foo: Mi Jo NORGE PÅ TVERS Ly i å gjør i r? D forår vi Norg på vr. D ur føgr 63. brgr og r uk. Vrig bgyr i Sjør og r opp v vkgr i Ty og urvi r u iom Skrv og Ro joprk. Tur hr igig fr u i c 1000 moh., og u k ovr på uriforig hyr, bå bj og vbj. 4 5

4 ISENS OG SNØENS ESTETIKK Foo: Mr Koppru/viiorwy.com Brikbr STRYN Brurr r fik oppv, og i Norg bfir u g mi i vyr. Vi hr mr 2500 brr. Kribr i gjr? Pkk kk. S kur mo Sogfjvg. Foo: CH/viiorwy.com 1 Foo: Ep Mi/viiorwy.com 4 KILOMETERVIS v hvi, hrpkk, v og pur brkp iggr br og vr på g, om r hr gjor i o u år. D r grigp for my kukp i igg i kjøh byr på. Gjr iggr bvr i yp og k for hiorir om o og vr. M å r higvi ufor, ik vi k k o på ovrf. Ti brvrig rgr u: Brførr, u foruf, go kær, gjr, ikrig, m og rikk. E br r i i bvg og prkkr k oppå po, k gå r r k kv. Sikkrh r før bu. Go ur. DEN STØRSTE I EUROPA Jobr i Sog og Fjor r på 487 km2, og r ør br på uropik f. D hr mr 50 brrmr om rkkr g ovr i, b Brikbr og Nigrbr. KOMBINER MED SOGNEFJELLSVEIEN D brur k u kombir m å kjør Sogfjvi fr Lom og i Gup, ri om r v jo urivg. D r vkkr og hiorik rkig på 108 km, r u rr i Bøvr, prr Nor- Europ høy fjovrgg på 1434 moh, forrr mgik Mfj og kommr gjom og ir i i Sogfjor. Urvi r u brr og oppr og u om Røihim, og u pir på uvg pir om ho Bkr i Lom, på Fohim r Ar Brimi r ork kokkrvoujo, r på Wkr ho fr 1640 om r Norg, og r 9. grjo å r vrkp. I Lur iggr ogå Ur Svkirk fr c år No r v r r. D hiorik vi vr g mr krv å ibkgg for o hur år i. Ikk mi fori krmmr om frk, fik, mør, jær og ki må p g for virøvr. Foo: Ep Mi/viiorwy.com 2 Foo: Ar Gjg/viiorwy.com 3 1 Sogfjvi r Nor-Europ høy fjovrgg om kyr fjor og fj mm. D r v Njo urivg om byr på rkikur, pkkuær uikpuk og ku g vi. Vi r virg frm i mi. 2 I områ ru vkr Lurfjor fi fr, og høy uik, ovrigmuighr. Fr cmpig på Dør i grik Wkr ho. Bgg r prkik om uggpuk for ur på Jobr. 3 D Nork Turiforig hr mg orgir urr om ommr, og fi ogå rkk ok brførrg. 4 Go m r vikig v fri. Lg Njo urivg fi mg ok måkprour om r vr opp. Ny uøk måir br på g rijor og ok råvrr. Hr k vi m for v Norwgi Foopri. På rurr m kvimp Norwgi Foopri får u b v vår g mkuur. 6 7

5 Å RULLE GJENNOM NORGE Foo: Sviug Myri/viiorwy.com Sr GEIRANGERFJORDEN Sykig i Norg r vrir oppv. D r oppovr og ovr. Arg og hvi. Drv ykir ikr br f. Dr hr u jo gjr movi u hvor u kjørr. Så hv rømmr u om å h på hi år u kommr hjm? FJELLOVERGANGER AV MAJESTETISK STØRRELSE? Gir og ur og kur? Vi oppr? Skjø øyr og pkkuær r. Fjorr, v? D r å mg og å uik r å vg mom, i ri r vkig jobb. Å fi u hvor u k r gg. Og kr å u r ri i. HØYT OG LAVT K vi få ov i å forå o urr å i i yrk? Du k jo prøv Troig. D ur bgyr i Girgr og går vi Ir i Troig. D r krv, br, m br g i u. Er hv m Himmbå-ru om går g kyvi i Nor, vi m bå. D r prri i vkkr kuurkp og ur. Brøøyu Sjø - Brøøyu. ELLER NEDOVER D fik m ykk r jo ogå går for, miig om m r u i ur og r v kp. Og kr for går ovr. K vi fri m Rrvg? D r m popuær ykkur, og ikk u gru. Srkig fr Hugø i Fåm r 82 km. Du k r ri m ogur i Fi og bgy å yk fr Hugø. Hr får u ogå i ykk. Hrfr rir u å i igig i Fgrv før u rr på ovrbkk. Huk å brm og r på Rrkf før u frr Kivgj og i Fåm og Nærøyfjor. Jo Ægir hr gjoppå fr myoogi og bryggr ok i Fåm. Hr k u ogå mk k rr br på korri m. Er hv m omviig i Ægir kjr. Og huk, hi vr gu kom. RALLARVEGEN I KILOMETER Fr Hugø i Fi r 27 km. Fr Hugø i Higki r 48 km. Fr Hugø i Vh r 65 km. Fr Hugø i Fåm r 82 km. D b i å yk g Rrvg r fr mi v jui i u v pmbr. BESØK BLÅISEN M u r på Fi, k u jo ogå by ig i brur på Båi. D iggr c 5 kiomr u, og r c 1,5 2 imr å gå i. Drr r g o imr på v br, før rurrr. D r bå og vkkr oppv. D rrgr gui urr h ommrhvår. Foo: Trj Rkk/Noric Lif/viiorwy.com Foo: Trj Rkk/Noric if/viiorwy.com 1 2 Foo: jokgu.o 3 Foo: Trj Boru 1 K u øk g iigr vuig på ykkur kukk ur i kjkk på Girgrfjor? Ikk. V, r br å i. Hvor my krf hr u i rm? Hvor my vi u? Hr r vkr for, fugiv og iyik kp. 2 Bir ig Nor- Norg? Himmbåru går g kyvi i Nor, vi m bå. D r prri i vkkr kuurkp og ur. Brøøyu Sjø Brøøyu. 3 Ly i i båi r kkur om v iir bå. D r h pi oppv å bvg g i i urig viro. 4 Ly i å yk Troig? Ru bgyr i Girgr og går vi Ir i Troig. D r krv, br, m br g i u

6 LIVET VERTIKALT O Foo: Sco Sporr/Mor HARDANGERFJORD D m ihug krr vr vrik. D bor i hg i om igr om kokogr i fji. D hgr i krok i, u i, ir g opp, firr g. D r ikk irr i horio om f r. No hr vipp kr r o grr. Pri r br. Er ikk vgg, r ikk o moro. Si r kog. Hør u om g? Er i om g? Hr kommr o u kkj vi ik. ODDA. HARDANGERFJORDEN I O fi o rur v yp Vi Frr, r jrvir, å krøypr m frig mor åbor og vir om gjør r å kr. Drm gr g ogå for g om ikk hr å my rfrig r å or frighr. Som vig urgår, k u umrk go føg i kri, i mr krv r, og u å må m g g uyr. Bgg øyp r ky opp mo ork urihiori, vkrfhiori og iuri. O r jo mvrkbyg, og u går i rr fopor. Hr mø ur og iuri v fo v kjø Hrgrfjor. KOMBINER ODDA-KLATRING MED SIDERRUTA I Uvik i Hrgr fir u går Hk, Sy og Lkv. D ufr bokvig v gmm rijo. Hr prour rijorik ir og r omviigr og mkprøvr. SMAK PÅ TROLLTUNGA MENS DU ER HER Troug iggr på 1100 moh og forjr v i. D r pkkuær iformjo om år horio u fr fj ru 700 mr ovr Rigv i Skjgg i O. D går o forkjig urr opp. D r gåur, r u før går i i Mågiopp. Drfr r 4 imr øig rig før u r frmm. Turiforig hr hyr hr, ærm r Tyvbu. Foo: Frk Ar/ororg.com LYNGSALPENE Lygp r Nor-Europ Himy og på å bi y, irjo kroro. D r or fj m vrir ø- og førforho viri. Områ r pkkuær, r vi og vkkr, og r h uik o, ikk mi i iggr i por v Norg m øff vir og y omr m mio. D kommr ig y uir hi, og kommr fr h vr bå ommr og vir. 1 Hrgrfjor r Norg g fjor. D r ik vkkr om u r ovfr r fr vf. 2 Epr hr m yrk hr i D vr gk mukr om ok m g kukp hi i. Muk kom før i Lykor i 1146, og å i Hrgr og Uvg i før år D h or ir for hgbruk, b.. pyrkig og poig. 3 Vørigfo r Norg m kj fo. D hr fhøy på 182 mr. 2,5 kiomr v for Norhimu, iggr Sifo. D hr f på 50 mr. D r pi fori u k gå bk fof og å r og vær i. Tk g k. Foo: Pr Ei/viiorwy.com Foo: Pu Au/Fjor Tour 1 2 Foo: Joh Brg/viiorwy.com

7 OPP HELT ØVERST Foo: Håvr Mykbu/viiorwy.com D r o om hr i kropp, må opp. A vi h ovrik ovr h. S h ru. I å må r Norg fi å vær i. D r oppr ok. Tuvi v oppr. D r å mg m k ho på h iv, og i i. Så hvik opp bir? Sor Skgøi HURRUNGANE I ÅRDAL EN KJEMPEBRATT m g oppur og g ur? E k og vig opp m mi ovrggr? E ovrhgopp m riikomomr om får hjr i å hmr og b i å kjv, i hvr f i? Kkj m i v hvr. Hr r o forg. TVERRÅDALSKYRKJA (2088 moh) i Brhim. Hr får u ubkrivig uik. Du bør h fi vær for å få fu uby v. 360 GRADERS hyur på Skåår D r jo h umuig, m iggr å ihy øvr på fjopp. Hr r 18 gpr i køyr m r i høy. GAUSTATOPPEN (1883 moh). E k 1/6 v Norg fr opp v Guopp på kr g. L å big, m m iyk uik. MOLLADALEN or på Ørhvøy på Sumør byr på fr pkkuær krig i gåurr. Sikkor:, fik, y. BESSEGGEN r g. Tur r p krv, m kj mkig, m or f på i. D r ufig ur om r 16 km g og 43 moh. PREIKESTOLEN hgr 604 moh og r urig og kvrik på i kp. D r vi vkkr og gir vim uik ovr vkr Lyfjor. ROMSDALSEGGEN r gk krv og ufig ru om rr på Vjr, går opp i c 18 moh. S uik fr k v up før u forr i Å. STORE SKAGASTØLSTIND Sor k, og r Norg rj høy fj. Sk u på opp, må u kr, og rgr u ikk vrk på Ghøpigg r Giri. Ru r ikk å vkig, m ufig. Du bør vær i go form for å gjomfør. D r 1600 høymr og imr ur. Urvi prr u m grir, u må kr 600 m ovr Sigbybr, og u må vær forikig m hy i iprg, bå i forho i g v og r. Hr u vær i krrfrig, bf u å hvg iførigkur. Og å r u kr. Vi går fr Turgrø, og r fr vir opp. Erpå rurrr u i Turgrø. Foo: Håvr Mykbu/viiorwy.com 2 Foo: Sygr Gryig 1 Priko hgr 604 moh. og r urig og kvrik på i kp. D r vi vkkr og gir vim uik ovr kjø Lyfjor. Hvm om kkr hr? D må vær ur g kog. 2 Vi i Ør krvr i krig for u k komm h opp. Du rr fr Vr r på Vr og går opp Bjøkr. Og uik? Priik. 3 Sygr Gryig i 700 år hr går hr gi m og huy i fok på vi mom Trohim og Oo. Kkj pigrimr, kkj hfok, yigvi bgg. Vi u ovr k u gjør i mirhrbrg fr 1300 r i hiorik hovhu fr Vi ovr: Du kommr i å få y i å bi vær. 3 GALDHØPIGGEN Norg høy fj moh. D r kr hi hr u y å komm. Hr år fkik hy på opp. Nummr fir. D r r hr vi. Foo: Cpr Tybjrg/viiorwy.com

8 VÅR EVIGE VENN Foo: Trj Rkk/Noric Lif/viiorwy.com Bioø OPPLAND VI HAR RIDD å g vi hr h h, og r før kom yigvi i Norg omkrig 1500 f.kr. H gjor jorbruk kr, gjor r å forfy g. Og ig ku vi r hvr ogå bruk i ur og forøy. I bgy vr h for m vhv, m r hvr b vig m h på f går. D vr øvigh for å ku riv go. Br r fig bø må gjør hjobb v. D vr ogå hr i byr og i ypr rbi. J, f hkjørr i Norg h i go opp på 70-. I g r h ko og riv. D r bø mu, gyg ur ovr yg, go uk og vrm, gom kri r rk rv. Få ig r rivigr, om o. Og higvi fi mvi v uik ibu for g om vi på rifri, u r hv r ikk. D r u og rijorik y, om bå kropp og j hr go v. FRA BEITO MED HEST INN I JOTUNHEIMEN OG VALDRES Bioø åpr opp for urr i Jouhim og Vr, og r områr om gr g prfk for riig. D r or, og på hrygg kommr u g. Og kp pr h go. Småkupr, froig, frik, og m p or uforrigr bå for ryr og h. PILEGRIMSLEDEN Du k ri pigrim. Bi m på fo 8-gr ur fr Kvii på Dovrfj. Tur går g r v pigrim og ovr fr fjovrggr. D r i Trohim ur Ovg. Foo: Joh Wihg/viiorwy.com RAFTING Foo: Mr Koppru/viiorwy.com I Nor-Norg fi g hr. D k orh r ogå ygh. D r ikk å or, m vkkr og rk, og kommr frm ovr. Før i i b bruk i rbi og rpor. Nå r bi mir jobb, og mr friibruk. 1 Foo: Wo 2 Foo: CH/viiorwy.com 1 Riur k kombir m r p oppvr. L h hvi m u uforkr Brikbr i Norfjor. 2 I Norg k u kombir jøri og ri. D r fo å gå r ri ovr, og å k u p k kyrkigr. Og hv m å bo i hvgp? Norg r fu v fyr, h fr Vrø i or og i Li i ør. På Kjø Fyr i Fimrk og på Hugjg Fyr på Normør k u i og m bo i år. 3 Du k ri på gurr i fjrrg m uik ovr Dovr og Ro r urr ovr fr gr. 4 I h Nor-Norg r mg riibu, bå i Nor, Trom og Fimrk. Å ri i mio r viurig. 3 Rfig r br vvkig fr hrygg. Sjo iggr ikk g u Bio og r grik, og i få får u bruk h r mukr u gjør i. Foo: Trj Rkk/Noric if/viiorwy.com

9 SAFARI I EGET LAND A Foo: CH/viiorwy.com FINNMARK SAFARI ER SWAHILI for or ri, og r o u h k gjør mr v. Ri r fr gmm v yoym m y iik og proig vk, m å i ovr g vr og g v, og i komm hjm om y mk. D r jo fik. I mg ifr gikk i ri i u. Vi ro for å vig byr. M o uigr kom hi og vi vig kpr. Sv h vi å ikk oppg vrifu rimå vi h ifor gr vår, r mom Arki og Norpo. E v før om kom ri i mrk Kyk vr gkm Richr Chcor. H kom i forbi i 1553 m kpijo på r kip om jk på orø-pj. To v kip forv. Sv ovrv h. Og kipp g h v Norkpp. Ovr hur år r kom iik pr Frcco Ngri gå gjom Skivi i mm kipp. Vi rgr hm om Norkpp før uri. Sv bkrivr h om vr puk h kom fjpå vir D ok yrigr o hur år før Norkppurim ok v. I 1873 kom uiokog Ocr r på bøk. D b vrpr irr, og r i 1875 kom før gruppri m cruibår. I 1907 ri hik kog i Norkpp. Ur g ri, om b gikk m bå gjom Norg, krv kog Chuogkor jr og iformiv brv hjm, r h for om fok h mø, om byr, kp og v. Og i 2007, 100 år rpå, vr h obr pri Chubhor ibk i Norg for å urkriv mrbiv. D ir o om hvor vikig rir r. Vi u oppv fri i g r muigh mg. Hv m å vg b v i: KONGEKRABBESAFARI Ufor Fimrk k u r på kogkrbbfri. Hr u ykkrrifik, k u vær m i yp og h opp kjmp, hvi ikk mør u m ovr vf. Og r or kr. D k bi oppi 15 kio og m rkkvi på o mr mom kør. K u k g hvor my iig m bir v? MOSKUSSAFARI Ly i å o forhiorik or? D r fi m moku, yrr om mmr fr i ii. I joprk på Dovrfj fi mg yr, og u r grr å o på fri. A om r bf å ho c 200 m v i yr. Tur vrr c k imr. HVALSAFARI I Vrå r fo å r på hvfri, og j r or for u k få prmhv. Er u hig, k u ogå mø på grihv, våghv, pukkhv, pkkhuggr r fir. D r u mkig oppv fu v urirykk og frik jøuf. ØRNESAFARI Ørfri k u r på g or r v Norkky, fr Ø-Fimrk i or og i øy ru Frøy og Hir i ør. D r higvi r hvr bi gk mg hkk ørr i kyrøk, og vi yr y v m. No ggr k føg g bå r u kommr i bå og om u går i fo. D r pri på å vi hvor hr g h. FUGLESAFARI Norg r pri for fugkikkr. Lu, k, krykkj, hvu og krv hor i på fugfj, vfug fi i våmrk og om hor i på i kogv. Fugiv r rik og vrir, og ur hr mg gr å by m om kommr for å. På Gjværpp i Fimrk r or hvukooi, og på Sværhokubb fi ør mig m krykkj. På Ekkrøy i Vrgr r fug ru g ovr. På hom ufor Vio r Skrvkooi. Fugfj på Ru ufor Åu r oro for fugirr. LUNDESAFARI På Lovu kommr ufug ibk hvr 14. pri. Kooi hr r v vr r ør. D bår v ru fugr. D r fik ku, og r å komm g i og fr m gig hurigbå r frg. Du k for kmp Luru Dø-Lovu fm gr i uk. LOKALMATSAFARI På Røro rrgrr okmfri, m bøk ho uvg mprour og pi rvrigr i rk. D bir mkprøvr og mg mkoppvr og bir vg ig i å h ok m. Foo: Trj Rkk/Noric Lif/viiorwy.com Foo: Pr Ei/viiorwy.com 1 4 Foo: CH/viiorwy.com Foo: Li Brhro 5 2 Foo: CH/viiorwy.com 1 I Fimrk k u vær m på kogkrbbfri. Hvi u ør. U får u vær m og pi m. 2 Hv r ok og hv r koik? Når u r på ri, r u å hig r o ir v mm k. Diig rikjø, iig fik, iig or og u r rr u ri hr prøv før. 3 Mokufri r p urr r u får mø or yr om hr kir i ii. Du hr ykig guir og bvgr g på rygg v. 4 Lufug k for jøppgøy, og r uroig frgrik og jrmr krb. D hr ogå i ærg ir. Som hr hjmkommrg 14. pri. D hkkr fr V og orovr. 5 D å ør r pi. Og r r hvr bi mg om rrgrr ørfri g orkky. Som rg går m u m bå. 3 16

10 V rk u fjo Mb ø H Fikb UNESCO wor hrig i or E10 Nrvik Bog O f ofj BrøyT y r Sokm Airpor / Fughf / Luchhv S u ør rå V Borr / Grz / Gr i ifj Sor Bg Sær STEDER Å BESØKE STEDER Å BO i y Ar o vgø Sor M opp Bjør Svovær Mo røy 81 Li E10 H Hm øy mofj Fi gøy igvær v H øy V Lk Lu y ø Smu Eg B Gmvik gbrg Hmi øy k g F Vrø Brvå E10 Mhm y jor f i ø R Bå k i Nork Mo Sørvg Sø mmr o r-r r So f o Rgprk hvøy Fo Vgfjo jo Vrv N y rfjor h ø Skipkjø3 Vrg k o M 63 y ærøy rv vø Sø y grh rk kog Værø Fuk 80 pgo Sui 1907 Vr jol Nvær fjor fj Skjr Bkkr Hig Vø 80 Suijmø E75 r Rø R f joør Gr Ro ro vg kr Ifjor B g Ju o b r Jko fj Bv V ikr væ 98 S SkogrigBv rbo B Fr rvrg ArøyShoøy r u Juk prk øy T br Fi jo Svr N gøy Kirk Fu 77 E105 Sorjor yau Gimø o r f jo UN ES CO ik Bjrkv E10 E10 jær y Tjø Løig jåkk Vy prk Nio 825 Grg Evk Lig E10 Sor f j or j Frry / Fähr / Vri Hiø y ø Lg Hr Bork y Myr øy Skog v I rj Aø Ro r r Ohr ro / Ar Srß / Ar wg Riøyh vf io Nio ouri rou / Di Grü Srß Nio oriich rou øy Bjrk y Gryø F m Vägfjor Aøy G Scory ro / Lrß / Ovrig wg Af å Mi ro / Huprß / Vrbiigwg 45 SVALBARD Nor fo Lö L T v k ok r j R fj. or r fjo To Nm Nm j or Br fjori - m Gå Dr iv oy fjor røy H r No ro fi V r r f jo r Fjør- Lu fjor røy fj. Næ H K rø r rf j. Sørfjor r ä V brg fj. Sufj Trøg Ø Vfo Akrhu Ric Ho r g h H ir Vgr k Hir h Skg Hirh ikhv Frr V Mo & Rom Kriiu & Normør Girgrfjor Åu & Sumør Brg & Hor Br Brg Brg Kyvyr Hrgr Suhor Hugu & Hug Svgrrgio Ryfyk Vär Tø k M r S Tho Ho Hig Hm & Gofj Lom Jouhim Lihmmr-rgio Wirø NORGE RETT I LOMMA Gri pp for ipho og Aroi Ovrig, kivir, rrgmr, pir og rkjor r u r r i u k. L mr på viiorwy.o/pp Lyou: TRY Rkmbyrå. Trykk: Sup Proukjo. Forifoo: Girgr. Foo: CH/viiorwy.com Tk iig: Kri Gjævr Pr Ugivr: Iovjo Norg, Akrg. 13, 0158 Oo. Pobok 448 Srum, 0104 Oo. viiorwy.o Rkjo vu 1. mr 2014 D forbho om rigr og oppyigr år gjr kokr ibu, prir og kivir i mgi. Tibu og proukr gjr for 2014, rom ikk r gi. 70 g 26 m Hho g Koppø f j o r r Åk r fj. H r Af j. fjo Bø m rg,b gr, S v Gå m Sør R- jø fjor Jo vik jø Frø y O Nm Nm Br fjori - So g r To fj o j or B ø r v r S b b u K Rifj. Lyg Lö fj. R or h im fj or o Dr iv røy fjor r oy H No ro v fi h rik M org Göb Krii O k ø yf jo Try Fr L E39 fjor Fkk Lyg Hiror fj 43 Li Fru Li E18 Li 3 Ao V r r So Ki Sjo v h Køb N r O Øy Egru Uv Ar Fmu E18 Grim 41 Fmu ø R 55 Fjhim j Lom o 27 Ro k O Ro jopr Egå 26 r So R 15 O Dovr 84 k mr k u Fm jopr N Evj 42 Dombå 42 h Hir 28 UN ES CO grgirr fjo E136 OSLO Hirh Røro O him Ri prk jo N vgg Skr 1961 r g ir G Groi Ei 63 E39 h 31 UN ES CO 60 Nor-Norg. f. V Hir H u Å Føy Hri 60 Sørøy åg ik Sæbo Fov Uiv E39 yv Søy Vo Ør g p fjo r Vo k r ru Hjø 18 Moi Auru Vvg Vigr UN ES CO S 30 fjo ho r For im g y 1332 Troh 68 Ubr Brgø70 16 o Båhø Tigv So 1672 Ork Tigvo og k roh fj. 70 E39 3 Fo jopr Opp ør N Tog Eivåg SuDriv Tj Go Su or 30 fj o g My fj kk L Ty Orøofjor S Su M Rom k Å Eik ovrfj- pr fj. 64 V Sv D jo Rom v N Søh fj 29 E136 Ru ki r Hj r m Av E39 Dov Fo o 63 o rfj. Sjøh Høg 39 So 64 øy g Sv Syjö 1536 r Skrø g Avr m Gå Gu Sjo j G u 1441 Fog Å Sør k 65 E14 r Mråk Him Sbujø Sbu Mhu 3 Ao N O vrk Lygør. Foo: Trj Rkk/Noric Lif/viiorwy.com r So E39 Or Eøy Korvo Er- y vgø Tu r Orkg i him og Ro v prk jo N Skr Lom ri Sp Tro 72 E14 o 27 Ro k O Ro jopr g L å im h Tro Ju Rg Svik Fr Sjør Tr Dovr R Fmu ø R 55 Fjhim N um r Fmu jor fjo u rii K øy Sorv or Dombå f g By m gfj Egå 26 R v ør Vr y Kriv Trv k Lir prk jo jr Skjøk Sik Yrø 28 k mr k u Fm jopr N Kr r Su fjo Su Frøy v Frøyh jor yf rø Tir F Fo or Afj Røro O y Liø E136 UN ES CO UN ES CO N 1337 jh Båf rfj kjæk k -S pr Båfj jo N krfj jæ Sk rrö 1118 To rfj Fro Frohv Auru UN ES CO i 869 Gifj køy 30 H 74 jø Sjøå Bg Sok Tujø Grog Nmo fj. Syj 1536 r Skrø m Ev y - rø O N Gu Fo i Br Lu ö G u Sør r E N S J Ø R D O N f Fo Jø V Limig v kkv fjo Hj Irk Vi r Vik igf Frøy Fo o r Kogm I Fog Å Lk Him Sbujø Sbu Mhu r Orkg f j. - Bi fi. 64 UN ES CO Kvigi 03 Mjv ørgfjrk p B jo N Sor j Nmv øy fj Børg iki Kjv 1078 Tro E39 E14 r Mråk og Ro rk v p Skr jo N im h i him Svik E14 Sjør Tr 72 Fr Avr Aur 76 Søm Tro ør Vr y Sorv or k fj g V øøyu Br Torg Hfj 73 Trofor Bifj Rø v Gii Mojø jr Skjøkrfj g Koppø Tryi p R Huor Vir 25 ri Ø Gi G u br r Fåvg jø 2472 O b 26 rk igg 1513 Ufj. 60 Byrkjo JoNjop Lu øp Ru Tr Gh Oi im ip h k Sø S Jou pr r Svg R g jo mr Brm m N Skjo 24ru05 h Bygi Ski hg Li i 25 Hur Vir 32ip E39 v Hov 3 m Suph r Evru 5 J ø Øvr ÅrTyi u Gup Forø 5 Tyi 51 Brum E16 r Gå 25 y F ør f jor Fø m g ø Ho 4 3 Sv År Sog Eivik r HmSg 57 Dokk 33 Dfjor Fgr V 5 Lær S Borug Mjø Fi 55 r 33 Gjøvik E16 v Aøy R r B f j or 55 Hm 51 E16 Vær E39 og 52 Hm S krv S jø Go Aur Lvik Ri89 Sor Su v Yr Opp Ir 34 E16 g Ru im g Torpo 7 Råho Døy by Guv i Fåm 50 9 Søh 13 N E3 r øy Hu jø Su Å E16 igr Hir Yr g E16 57 v Kogv Vij krv Sr 1933 rv øy E16 2 ig prk k g Birk øy H Gio jo S Hi ru vf N r Sko fj. Tuho Jvk Grr grvo r fjor 4 mo Hr62 Uv Mgo Høfo Fj jøku Ni E16 22 g r r 7 Røb 7 Eifjo 6 jor y E1 rif v vø Ty A vik Sø Kir øy Låg ig Bom fjor Hr Mårv Bjør u 16 E18 E18 rhim m g 48 No i Drm Fbr Brg 49 grv k kku Ti Ho r 23 E39 Hr jop E18 jø 1341j Rjuk N Bf Sor Mjø 37 O Ørj m Sor okkrvik m O fo k Møv 35 Gom Fog K 37 rg E1 19ggj pr Hhj f jo r jo fo B jør N S Kogb r år 49 g Sogv jø Hom o fr M Lø Hufhm røy V 40 borg E134 Huf 34 rp øy E1 S 34 E1 Rø Ty 21 To 48 Nook Hor gr H v 32 Huki 9 35 H Frrik Sor E39 Sjor Åmo 40 Ooøy H rg Tøb fjor 108 Hov v 32 ø rj Su u åg No D k S E øy Vv Ski 40 B Vr u Vrå jor r Sø Sf o 1804 Skjærh u Bøm Buvåg E134 9 S Porgr E18 Vräv 38 Sröm 46 fj. i E39 Vo Lrvik Nir Bø vik Sohim Vi Rop S Br r v u S Fyr Srum V Lg 13 Ak Rjuv 41 u Fyr 1434 r Hug v ø N v E39 Svr Krgr fjor 47 pprokr Bok Uir fjor fjor 9 øy rm 13 K Bok Riør Jørp fjor hv Morvik fj. Høg Sku Sku Ly fj. øy r Kvi Tv r E12 Korg 1916 Oki Rui 78 r gfj him Ri prk Ei jo N vgg Skr r Girg Groi 15 grgirr fjo O v Sry Sry rpigg kp f j or Hb 2157 Lo63 r Sørøy åg ik Sæbo Fov Uiv E39 yv Søy Vo Ør g p fjo r Vo S Likgr Fok 61 Syv p Hori Åhim Sig vi 15 Mur øy or j f Våg r i r I 15 No Norfjo Måøy V Sor Akrv UN ES CO Føy Hri H øy 1158 k Fi Mi y ø Hm Vg Åu v 12 Mo i R E12 K io S- v V Dø jø S Hrøy A Vigr f Tomm Dø 95 ru 77 Lgv Ar Lurøy fjo v Ju Rg Sik Yrø Kriv Lir prk jo N 1337 h Båfj rfj æk -Skj prk Båfj jo N rfj k Skjæ 18 Torrö Gifj fjo hog r For im g y 1332 Troh 68 Ubr Brgø70 16 o Båhø Tigv So 1672 O g Tigvo og k rk Vv roh fj. 70 E39 3 Fo jopr Opp ør N Tog Eivåg SuDriv Tj Go Su r 30 Myo kk Lgfjo fj Ty Orøofjor S Su M Rom k Å Eik ovrfj- pr fj. 64 V Sv D jo Rom v N Søh E136 Ru Hjrki v m ovrfj A E39 D Fo o 63 o rfj. Sjøh Høg 39 So Hjø Jkvik Lovu Krii r 1506 Gomfjo i Lø Sor- ri gomv Forøy -Sv k i Sfj jopr ø S N 1599 Bjøå Svri Nøy Træ 74 Åmøy k Eøy Korvo Er- y vgø Tu u kog Sui 1907 Suijm r Jukv B ig Bv Fr r Juk prk jo N øy Fo or Afj Trv Tujø Grog Nmo Møy Kr r Su fjo Su Frøy v Frøyh jor røyf F r Ti o Rgprk jo N Sorjor Lu fj. Or fj S ArøyShor øy Fi Svr Fugøy ær Bikv rc ic Ci y Liø Fro Frohv Limig v Brkkv R Rog fi m Ev y - rø O køy Fuk 80 ig Frøy N Sok m fj Skjr 80 Boøor Fo Jø Kvigi 03 Mjv ørgfjrk p B jo N Sor fj Nmv L Hig Fo H go vær ø Rø R Vik E10 Fo Vr i Sø mmr r So f o Bi fi. fo Nor r Vfjo Mok ærøy y Sørv Værø - Ar irk Por E N J Ø D S R N O Nju13 Divi Øvrprk jo N I Av opp Bjør H mofj o f o L M Irk Vi E10 øy Ri Sørvg ok E8 ä ä v Sær Ari gøy or Mo S yauv Gimø Svovær Mo røy 81 Li E10 Hm øy Fi y vær vgø Hig øy VL k Lu y ø Smu Eg B øy Fk K ö k äm ifj Sor Bg Fo o r Kogm I h im fj or r BrøyT y r f jo UNESCO vrrvi UNESCO wor hrig i Lk o S u ør rå rk Sokm u fjo Mb ø H Fikb V Tj Løig or - fj Børg iki Kjv 1078 jø Sjøå Bg Nrvik Bog ik Bjrkv E10 E10 jær O f ofj Mpuio o Luo 1523 i g Moko jåkk Vy prk Nio 825 Grg Evk øy o r f j T o V Lig E10 Sor o Srm rj Ro g fj g V øøyu Br Torg Søm Hfj 73 Trofor Bifj 1289 U N E S C O V rjohk Aá k Øvr jopr N Ly g øy Lg E8 Rø v Gii Mojø Mi y ø Hm Si r Sir r Skog Av 84 Sjøvg Sk v Må Aø Hr Bork y Hiø Myr øy ggi i Bijov v Suorr jvr prk Rijo N io Kuok 78 E12 Korg 1916 Oki Rui Riø vf io Frry / Fähr / Vri S øy Bjrk y Gryø F yhm Vägfjor r G Ar vir Frg Gr Borr / Grz / Gr Fyp Airpor / Fughf / Luchhv Ohr ro / Ar Srß / Ar wg or g fj r b So y Dyrø BioR Sor Akrv 1158 k Fi - øy E8 Norkjo bo Fi vo Kmp h r uo Ri1365 ibo S-io H øy Tomm Dø v V Dø jø S Hrøy A 95 v 12 Mo i R E12 K Læ u r Afjor å øy A Scory Lviro / Lrß / Ovrig wg Ufjor V A H E K S R 82 Sørf j o r Wo o fj Mi ro / Huprß / Vrbiigwg Fykvi/rikvi Nio ouri rou / Di Grü Srß Njooriich urivgrou Nio UN ES CO E8 kr B r M Vi j o r g Bkkjo 100 km Moorwy Moorvi/ Auobh / Auowg 45 y Kvø f j or j 80 ø Trom 93 h gæ Lgv Ar Lurøy 92 Lovu Krjo Bæcc 4 Træ k vrr Jij gbo Kvæ Kfjor 91 Sj 86 N O 60 u Grø øy Vg Sor irk Por Nøy Circ - Aric 40 Sbu Jkvik kk 20 Europ ro / Europ-Srß / Europ wg Europvi iø y R ø Rigv k Åm rjo 0 y R r Grifjo r A Å prk Njo Uøy i Rig : Kåg øy Kr f NORWAY NORGE NORGE y Hgø v Forøy øy A 30 V vøy Nork y Grøø y ø bb A Møy v Lk 1046 bur k Sb pr jo N UN ES CO i 25 A R 20 T E Hop Sørkppøy Fug Tuøy SØRKAPP LAND 15 øy Sjr u fjor Brg hvøy øy Kvæ Arøy Nymo g r øy Spi Luk øy Skjrv 77 Hvmåøy 98 Rog S j r u Si Lopp rø r vik 1506 Gomfjo Sv i Lø Sor- ri gomv -Sv k i Sfj jopr Sø N 1599 Bjøå Svri Si u y p rfjo So r fjo hv Lop uv Tj Ru i r Egøy Sø Rov y Sørø 78 Vrgu Yrkjæ Ski Kvu r y Kvø 94 Vi Rpvåg 9 Rvbo U N E S C O Hmmrf g øy u øy Rov Abøy Kåfjor gr Por hvøy rho Svæ y hvø P o r g y Igø r TORELL LAND Tofj 933 Horui f jo WEDEL JARLSBERG LAND A NATHORST LAND Riv Kogøy u Svkøy 665 Hbrg Svgruv r u u B LAND Brburg For SABINE NORDENSKJØLD LAND O Brøy Logyrby Grumby Kpp Lié Wihmøy Spibrg fjor Er k KONG KARLS LAND 1068 OLAV V LAND Bckuopp OSCAR II LAND I ri ik E jor 1085 Kpp Moh f Nwoopp Ny Åu 1225 Tr Kror PRINS KARLS FORLAND r k gfjor Ko S jor Kjøf våg Hoig M Kirk Måoy øy Hjm u Hvøy L op NY FRIESLAND pp Nork øy gr GUSTAV ADOLF LAND ANDRÈE LAND Eivofj Sorøy Noru Hi VII LAND i Nork 80 ORVIN LAND GUSTAV V LAND Wijfjor ALBERT I LAND HAAKON Kviøy Norkiøbuk Sorfj Norkpp 50 km or 0 f Sjuøy 1 : yi Abor 19

11 OPPLEV NORD-NORGE OG SVALBARD Foo:Trj Rkk/Noric Lif/ororg.com/Boø VERDENS VAKRESTE KYST k v Nio Gogrphic, u.o og om hr ri g Norky. Foo: CH /viiorwy.com Foo: Bår Løk/ororg.com/Lofo Foo: Trj Rkk Noric Lif/viihg.com/ Træ Du mør myr v øyr, gm hr, hvi rr og ivig fikvær. T ur u m RIB, hvkjkk r Hurigru, m yr yriv ovr og ur vf. Fj om igr r opp fr hv, rk mrømmr og ibrr om rkkr g h u i ky. Du mør vikighiori og vrrv. Byiv og gm kykuur går hå i hå. Hr fir u uøk rurr og må kfr om byr på moppvr fr hv kjøkk, m frk fik, kyr og hv. I Nor-Norg r y h øg, h ommr. Sov k u gjør i hø. L mr på ororg.com Foo: Ov Br 1 Foo: Tommy Ar/ororg.com 2 Foo: Hvfri AS KYSTRIKSVEIEN Iføg Nio Gogrphic r rkig Sikjr og Boø b vr 101 mo cic rou. På vår hjmmi fir u uik urforg i hvor u k oppv Kyrikvi m bi r ykk. Bi ogå vår rihåbok. Ri g Kyrikvi m offig rpor. Turforg på bckpckr.com Kyrikvi Riiv Tf.: kyrikvi.o BODØ OG VERDENS VAKRESTE KYST NORDLANDSKYSTEN Hr fir u kyby i or ur k iby. Syk g o i ykkri Arcic Rc of Norwy om ogå går gjom Fuk og S. M Boø om b r u gurr i vår vkr øyrik. Kjrrigøy gm h r y ufuk. T hurigbå r fy vir i Sig, Gikå, Lofo r Hg. viiboo.com HVALSAFARI ANDENES Hvfri A hr kor v i hvf. Ikur muumomviig. Tur vrr orm 2-4 imr. Værforbho. Hvgri. Forkigvig. Suvirhop. Rur. Sog mi pmbr. Pri vok kr 890 p.p. Br 5-13 kr 570 p.p. Br 1-4 kr 199 p.p whfri.o viivr.com 3 Foo: rorbur.o RORBUFERIE I LOFOTEN Ei Rorbur r v rorbugg i Lofo. Agg iggr i vkr og vi V-Lofo, på Hmøy. Hr ibyr vi ovrig i rijo rorbur og mg p kivir. Høy r og fik uik! Pri rorbu fr kr 790 vog kr 990 høyog rorbur.o ofo.ifo 4 S V A L B A R D H E L G E L A N D 6 L O F O T E N 1 Logyrby V E S T E R Å L E N 4 S A L T E N 2 3 S Ø R 5 - T R O M S Svovær Nrvik Mo i R Brøøyu A Boø O O F N O R D - T R O M Hr Brufo Porirk T E N M I S D T - T R O M V E S T - F S I N N M A R K Norkpp Tromø Kuokio I N E D R R K F I N N M A Ø S T - F I N N M A R K Vrø Hmmrf Kirk A 20 21

12 BLIR DET NORD-NORGE I SOMMER? NORD-NORGE - MÅ OPPLEVES! Bi m på urfri Di vr på g: hvør, hv, g, kogkrbb,, riyr, m myr v fugrr. Foo: Rir Schufr/ororg.com/Brg LYST HELE NATTEN oppv rkik y og mgik urfom i or Foo: Norky Ho/ororg.com/Lbby Foo: Frk Ar/ororg.com/Hr Foo: CH/viiorwy.com Hr mør u ø vir og vimrkområr i for vrig og fik. Du k oppv rkik kp, for og fu. Fugfj m yr iv, fjorr og ir på rkk og r. Evig ommrr i gyrø mio, om gjør okbfokig og gjr g, rgik og i i. L byr på rkk ivig fivr h år. E frgrik fok, m ivg og forrg. Oppv mik kuur og orig puk i Europ. I Nor-Norg r y h øg, h ommr. Sov k u gjør i hø. L mr på ororg.com Foo: B&B Tourig SKJÆRGÅRDSSAFARI E v vr orig og vkr kjærgårr iggr i Hr! Hr k u oppv rik rkik yriv, fr hur øyr, homr, kjær, yig rr og brøm hiorik r fr vikigi. Akiv oppvr i i g mpo; f urr og iiviu progrmmr! Dgig urr m uik frøyypr i prio: RIB-fri fr kr 575 p.p Tf: iiohr.o 5 Foo: O J. Lio 6 Foo: Kjri Bg 7 Foo: Zbigiw Wuch 8 Kogkrbbfri. Foo: Dijo 71 Nor 9 SVALBARD I ISBJØRNENS RIKE E ri i Svbr om ommr r r koik oppv på vr orig ijo. Oppv brk ur i føg m gui, på båur, brvrig, four, kjkkur, r kivi. Svbr Riiv Tf.: viivbr.com Foo: Bjr Rio/ororg.com/Norkpp VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST ALTA MUSEUM E v Nor-Europ ør hriigområr, g v jgr og fgfok, for ru 7000 år i. Brgku i A r oppfør på UNESCO vrrvi. Muum m uiigr, kfé og buikk. Auioguir. Pri vok kr 95 Hoør kr 85 Br 7-16 kr 25 Ur 7 år gri Tf.: muum.o SPRUDLENDE ENERGI I HAMMERFEST Hr u y i å få ri i å pump i? Hr u y i å u opp bkk? D r u g morom ur ru vr orig by på EL-ykk! D kroik ø ørgr for ovrrk vi og morom oppv i by om iggr på 70 grr or. Fr kr 130 p. p Tf.: hmmrf-uri.o OPPLEV NORDKAPP I SOMMER I igg i oppvr på Norkpp ibyr vi fo uroppvr om kogkrbbfri, vvocmp og fri i Nor Europ ør fugfj og fikoppvr. Lok hiori og mik kuur, r, gri, ibr og juhu. Ovrig. Norkpp-pkk: Pri fr kr 740 p.p. i b på Ric Ho, ik. froko og igg Norkpph. Tf.: orkpp.o Smk v Nor-Norg Kok i i fjær, vfik kogkrbb, vpukk mubær og rikjø i vvo. G r ikk fri år u rir orovr. Fivr iv og rør i or A fr poi- og urfokfiv i irjo kuuroppvr om Nor Muikkfuk i Boø og Fpi i Nor-Norg i Hr. Nurfomr i ærk Torgh, Porirk, Svri, Srum, Lygp og mrk Norkpp. Oppvr u ikk fir r r. Ny rorbufri I rorbu får u mofær fr gm ir fik, kombir m mor komfor. Hr ovr u i mio og våkr i bøgkvup. D rkik y i or Fø v r g år gig r mio vi u ri gmm. Bøk Uco Vrrv I or iggr r v vr kuur- og urrv; Vgøy på Hgky, Hriig i A og Sruv rigkj i Hmmrf. Oppv mik kuur Lg or vr urgm or, gr håvrkrijor og ærg pråk i mpi m mor koogi. Smkuur ugjør kuur ovr h Nor-Norg. Kjør Njo urivgr Oppv vgrkigr uom vig, hvr m i ærprg og i g forigr. Sk v i iggr i or: Hgky, Lofo, Aøy, Sj, Hvøyu og Vrgr. Akiv fri Hv m kjkkpig, øyhoppig m ykk, fjykig, vrig fr hy i hy, fik, groig, ykkig, gof i mio r foipukkig på Svbr. Muigh r mg. Økr u å oppv mr? S ororg.com/br-m-oppv 22 23

13 TRØNDELAG - MIDT I NORGESHISTORIEN TRONDHEIM - GØY PÅ LANDET MIDT I BYEN Foo: Irøy. Norm Foo: Sir Joh HVA SKJER? Trøg r kj for my, m kivi i ur vi hr ru o, moppv og fo kuur ibu om kp hr, r ok vi r r m o v jui, Røro rum Jri Trrgykkri for mr 21. jui, år or yh: Fåkypopp åpr på Aukrur i Av jui, Kvik Nork Ørrfikfiv øff.com jui, Sormo Av Livock Fiv m foku på go muikk og uroppvr for h fmii ivockfiv.o 24. jui 2. ugu, Røro E hiorik muikkr på Norg m pkkuær uc E roro.o 25. jui 3. ugu, Tog Ook m mr 50 rrgm ovr 10 gr ookiog.com VERDENSARVEN RØROS Foo:Trj Rkk/Noric Lif/viiorwy.com Vkomm i vrrv Røro og vyrig okmog roppvr. Oppv uik pu mom gruvby og rgio ru, m pur h og k kfékuur. Bi m på p ri i ok mhiori i Norg frm okmrgio. Lok råvrr, kuur og hiori gjør i uforgmmig oppv. Vi ibyr uik gui okmfrir, r vi rir m bu og bøkr uvg okmprour og uik rvrigr i Rørork. Du får rik ig i å mk okm, m mg mkprøvr, fu ok uj og kff m bk r gåri og r vg ig i å h okmmir m hjm! Prir fr kr 580 i 680 Bookig på roro.o r Tf.: UNIKE SETEROPPLEVELSER I Rørorgio fir u i i åp r i rog om u k bøk m vr, br r brbr. Bi m på fjø, ropr, rko og fo urområr. Sog f.o.m. ørg 12. jui.o.m. frg 15. ugu. Pri vi vrir m my og kivir. Foo: Sv-Erik Koff I Norg hiorik hov, Trohim r igjgig for g, og m iggr i umibr ærh i hvrr. Du k i på kfé, gå ur i mrk og frm rkk i hoppig og kkj impuur på i gri. Du k fik k mi i by, yk r p kjkk gjom by, pr g iyik vpromr, mø vig mkr, oppv rørk rku og u g 5-rr om gir mkmir for iv. Du k gjør kkur u hr y i år u r hr. Våk opp i by om ikk krvr pggig, hvor u br k å opp og hv om kjr! E by r go å rømm g bor i og h poiiv rgi. Trohim r by hvor kjr my i kuur, og by r pi kj for i høy irjo ivå i bå jzz og kmmrmuikk. Vi hr mur og rkjor for hvr mk og Bymrk br rikkur u. Vkomm i Norg m jrmr by! Foo: CH/viiorwy.com Foo: CH/viiorwy.com HVA SKJER? 26. jui -3. ugu, Trohim Ovfg ovfg.o 31. jui 2. ugu, Trohim Trørk mfiv oim.o 31. jui 2. ugu, Trohim Bryggrifiv oibrygg.o ugu, Trohim Profiv pro.o Foo: CH/viiorwy.com Vii Trohim AS Norr g Trohim Tf.: viirohim.o Twir/viirohim Vig. Foo: CH/viiorwy.com fcbook.com/ijororo f.: roro.o Foo: CH/viiorwy.com Foo: CH/viiorwy.com fcbook.com/ viirohim.o 24 25

14 HISTORISKE INNHERRED OLAVSFESTDAGENE OLAVSFESTDAGENE Ovfg r ør kirk- og kuurfiv m ovr 200 rrgm i øp v fivuk. Fiv rrgm ihor korr i jgr, uiigr, brprogrm, gujr, kur, pigrimvrigr, forrg og hiorik mrk. Fiv r uggpuk i hiorik Ovrv og øfr frm vikig vripørmå for or pubikum i og ru hovr Niroom og Erkbipgår. Irøy. Foo Sir Joh DEN GYLDNE OMVEI T v fr og y Norg b omvi i vkkr kuurkp v Trohimfjor. Lg D Gy Omvi k u mk på ok m og ok ø, ok ku og hør om u bøkr. Oppv D Gy Omvi m bi r ykk, og ovr i hiorik omgivr. TREHUSBYEN LEVANGER Iyik v Lvgru i Trohimfjor iggr Trhuby Lvgr. Bi kj m gmm og y v Mukby kor og Fr. Ekoik mk v frk o fr muk kombir m ku ho Gri Fk k opp g på Ihrr. L o mm mirik ur for g m pkkpri. Foo: Ep Sorhug STIKLESTADSOMMER MED SPELET OM HEILAG OLAV Hv h Norg hioribok vær u Trøg? Br prm ir o Vi k bf fir ihorik gr m ok kuur og hiori på p vi. Vi r g i Egg Muum i Sikjr hvor bø ru i kmp mo Ov Hig i Dr får y hiorik måi g D Gy Omvi og org uik ovr Trohimfjor. Tur r på Sik hvor r r Sp om Hig Ov 25., 26., 27. og 29. jui. fr kr p.p i r (3 r) FÅ MED DEG: jui, Irøy Irøyf iroyf.o jui, Sikjr Sikjrfiv 2014 ikjrfiv.o jui, Sikjr Lfiv i gmmmuikk fiv.o jui, Ookg på Sik m Sp om Hig Ov ik.o BARNAS INNHERRED Dr i r og bi ykkig! Smk på hjmmki mør og ykok rømmgrø og ug hrj. D r ommr- og ri! Egg muum r oro for br m v hiori for h fmii i fo omgivr. Hopp i høy, kpp yr og ko r. I Dmpg b og Trørh r vki om okkr. Vii Ihrr i fripggr Tf.: viiihrr.com Foo: Chri Ruu ELDEN PÅ RØROS Tm for år Ovfgr r Fok. Vfromø br m go forrghor og br fr mg i frg. Ki Bjør åpr Ovfg m Sgr om ihørigh i Niroom. Borggårprogrmm vu m Trohim m Åg Akr & Smb. Ovfg 2014 rrgr 26. jui i 3. ugu. Vkomm i Ovfg 2014! S mr på: ovfg.o fcbook.com/ovf #OFD2014 ELDEN PÅ RØROS På Norg m pkkuær uc r mpi gir og mikk vig ku: Krig rur ug håp og rømmr. M mg r om ikv bærr i i hjr. E muikkr om kjærigh og h håp og forvi, i Nor ør krigrgi. Av A. Srømmvo og B. Rihug. Rgi: Lif Sirbom. S v ovr 9500 pubikummr i Fu r fir i år. E r b ør år gjr ug kupir i kjo. Hr r profjo og ok kørr, ug og r, hå i hå, ommr r ommr, for å gi o 18-oppvr. KYSTNORGE - VILT OG SJARMERENDE Foo: M Forbrg BESØK PÅ OPPDRETTSANLEGG Ægir Kymu hvbrukuiig gir ibikk i mor hvbruk, h fr bgy iig på 70- og frm i i g. Uiig r gri. Vi u i igg oppv opp mor opprgg i fu rif, iby båur i RIB (åp huriggå bå) m førr og gui u i viiggg. Påmig og iformjo få v hv i Kymu. Tf.: kymu.o Foo: Ep Svi Egg Sorhug Foriigr: jui, 28. jui 2. ugu. Foriig rr k NB: Abf ikk for br ur kor. Big på Røro Turikoor f.: og Birvic birvic.o -roro.o STIKLESTAD OLSOKDAGENE PÅ STIKLESTAD OG SPELET OM HEILAG OLAV Kuurfiv Ookg på Sik r or fiv m mir, fgforrg, foriigr, uiigr, korr, hiorik vrigr, mir mrk, kivir for or og må, og m Sp om Hig Ov om høypuk m fir foriigr. Kjugkjær Fyr. Foo Lif Hr H KYSTNORGE VILT OG SJARMERENDE Ky v Trøg r vrir og vkkr. A fr åp hv, kjærgår og u fjorkp i kogk år og høy fj mør g om kommr på bøk. Hr får u oppv kyur og kykuur m v okmfu, ok m og rkk kivir på jø og. E fikoro vr g u ikr hvfik r ifik. På Fohvøy fi o v por r mkr i Norg, k år gm. Vi ovr g ufork oppvr m kyhoppig, kyfoku og kymk. FÅ MED DEG: jui, Muu UTiHAVET-fiv uihv.o.-19. jui, Hir Hopjøg hopjo.o ugu, Frøyfiv froyfiv.o ugu, Lyøyu Kykuurg iffrohv.o Foo: J Pr AUSTRÅTTBORGEN Auråborg, v Norg uik kuurmir, iggr vkkr i v iøp i Trohimfjor, i omgivr r g Jrkjgg og Fi Aro hr virk, i ikh m fru Igr, mrk kikk i ork mirhiori. E v prkbygg Auråborg mmr fr 1100-, m ro b fufør ru 1650 v rikkr Ov Bjk. Åp for omviig og k rvrig i ommrog. Tf.: r kim.o/ur Foo: Ky Arv KYSTENS ARV I STADSBYGD E mor muum om r vr på v kyfok rijor, m g kiv båbyggri, hiorik rohg, rur m urvrig, rurr prgårhg fr 00-, åp muumu og v ør migr m kikbyg rågbår. Du får båbyggr i rbi, og muigh for å ro og g rijobår. Tf.: kyrv.o Mirmrk r koik i v fiv og br i ikyig i mirgår Sikir. På mrk fir vi fok fr mg uropik om hr piir g på håvrk fr mir og om gjr morrr hvor ig g og om gjr gr m rpå. I 2014 går v fiv v b jui Sp om hig Ov r Norg ør og friufr. I år firr foriig 60 år! Oppv kjb m rk mør mom y og mørk, r og g, gmm og y. E rk oppv v vikig kh i ork hiori! Dor: 25., 26., 27. og 29. jui k Bi.: birvic.o r f.: Mr iformjo om fiv og Sp om Hig Ov: Tf.: ik.o 26 27

15 TOPP TI OPPLEVELSER I TRØNDELAG Foo: Sigbjør Frg Foo: Oppv Opp Foo: CH/viiorwy.com Lokmfri på Røro Bi m på Lokmfri i mkoppvr i Norg frm mrgio. Kombijo v ok råvrr, kuur og hiori gjør Lokmfri i p og ærrik oppv. F ommrrur mg, og og frg. Miiburpor m gui, mki, mkprøvr, m ujrk r ikur. Muigh for h på oppr. Tr uik rur. Pri br kr 340 p.p., vok kr 680 p.p. Mokufri på Opp Oppv moku i i r m, på gui ur i Dovrfj. Hr får u muigh i å ik og forvig mø m mjik yr, i uik omgivr. Vi k grr u får oppv moku på ær ho. Hy i bå yr og mkr år r ur h vrig. Mokufri: Pri br kr 250 p.p., vok kr 350 p.p Rfig på Opp Bi m Oppv Opp på hfig rfigur på Driv. Tur rr roig, m r hvr kommr m ogå i fr frfy ryk. Muighr for hoppig fr kipp urvi. Mium vkighgr, ig forkukpr uovr vømmykigh krv. Vrigh c 3 imr. Trpor /r Opp Sjo r ikur. Pri: Fmiiur fr kr 390 p.p. Normur kr 790 p.p. Foo: Sv-Erik Koff Foo: Phiip Wifurh Byvrig i Trohim Bi m på vrig i Trohim 1000-årig hiori, fr Ov Tryggvo på Torg i by, g bryggrkkr v Niv og i i rg vir fr mir. M uorir Trohimgui får u Trohim på må u ikk hr oppv iigr. Sr fr Turiiformjo. Pri vok kr 0 hoør kr 150 p.p. Br u. 15 år gri i føg m vok. Hvighig i Trohim Bi m ru i khv, Niv og fjor. Vi r mg v by vrighr, om brygg, Gm Bybro og Mukhom, fr jøi. Bå oppr på Mukhom hvor om økr k gå i, for r å by mm bi på oriær rubå ibk i by. Vrigh: c 1,5 im. Pri br (4-14 år) kr 60 p.p., vok kr 0 p.p. Foo: Nur Tour Vrur i Bymrk Nur Tour ibyr vrig i Bymrk. Vrur g go irg vg, fr Fjr kp i Li, m hiorir om ur og kuur urvi. Oppv ih og vk i ur i Bymrk, og uik ovr by fr Li. Tur vu m m og rikk v Liv, før vr orig rikkij, Gråkb, r o ibk i by. Tur r g for. Trpor /r ikur. Pri kr 300 p.p. Brg Går. Foo: Mgr Kirk Bøk D Gy Omvi Bøk Norg vkr omvi i ommr D Gy Omvi i Irøy. T og fr Trohim r r ur v Rør Sjo hvr ørg i jui. Dr vr bu om r r ru i grir og gårr m korri og ok m. Bøk iyik Srum m Ni A Kuvrk, pi iig uj på rur Øy og bøk gårr om Brg Går og Gubur m ommrkfé og gårbuikkr. Pri kr 690. Forhåbiig. Foo: Mriu Ru Fr jøprøy i go koriv Oppv Tur m korruir og mor koriv. Ny br måi og p hoppig i gårbuikk på Korgår. Trpor m RIB /r fr Trohim. Muighr for ykkur. A øvig uyr ikur. Hvr org og øg k Pri kr p.p. Foo: CH/viiorwy.com Foo: Mriu Ru Sikommr På Sikommr k bå or og må i p kivir på uområ v Sik Njo Kuurr. Hvor bo, v, k og g kær og vrkøy i mir, r o v ig m får vr på i form v kivir, forrr og my mr. Sikommr rrgr fr jui i ugu. Pri br kr 80 vok kr160 p.p. HVORDAN VIL DU SOVE I SOMMER? Hvi u k bøk o i ommr k vær gri å vi fi br rivr å ibrig i i ovpo. Er på i for kor ovof. Vi hr ikk br go gr på vår ærmr 80 hor, m ogå vår g pumy. Og vår pribø froko. Vår prir r krfig rur i ommr og gjr fr 20. jui i. ugu. M r i g k u bi g om r br for rygg. Og humør. Smm m vår om i år pr i å hjp, håpr vi u vi mrk å bo ho o k ugjør i, or forkj på hvor fri i bir i ommr. D b pri fir u i på ric.o Brgvrig på Røro Gui vrig b rhu i vrrv Røro. Vrig byr p ibikk i rhuby om hr ovr 100 fr bygigr. Gruvhiori, bygighiori og jrmr bkgårr m p ug v ku og håvrk, r i vrig. Pri kr 80 p.p, gri for br ur 15 i føg m vok. Bi på: rog.com/bookig 28 29

16 MOLDE & ROMSDAL HVA SKJER? jui, Å Nork Fjfiv ork-fjfiv.o jui, Miu Miufiv miufiv.o jui, Mo Mo Irjo Jzz Fiv mojzz.o KRISTIANSUND & NORDMØRE HVA SKJER? mi, Kriiu Noric Ligh Irio Fiv of Phoogrphy Forrg, workhop, uiigr. Kurik r Mor Krogvo.o jui, Sur Nork Lkfiv Når ikp r ovrh orkkfiv.o Foo: Eir Eg Oppv Troig og Arhvvi, jzz, ror, og vyrig ky-, fjor- og fjrik. Foo: Pr Ei/Fjor Norwy Foo: Hr Bkk Foo: Lif J. O DAGLIGE RUNDTURER MED BUSS OG HURTIGRUTEN Bu fr Mo r Å vi Troig i Girgr, r fr Mo vi Arhvvi i Kriiu. Hurigru ibk i Mo. Biig g før. Pri fr kr 595 p.p. Sog: Dgig jui pmbr. viimo.com GÅ ROMSDALSEGGEN I SOMMER Dgig fjbu fr Å k i Vg. Gå rr Romgg ibk i Å. Tur k gjør i fr vkighgrr, og u får h uik fjur i pkkuær Rom. Pri kr 125 p.p., ik. bu Å-Vg og kr m urbkriv. Dgig 1. jui 30. p. vii.com GUIDET TUR PÅ RAUMABANEN Bi m på gui ogur på Norg m pkkuær ogrkig; Å-Dombå. Tog hr fooopp fr r. Du får oppv vkj rkjor om Trovgg, Kyig Bru, Romhor og Rum v. Gui ur på Rumb: Dgig 24. mi 25. ugu. Pri kr 230 p.p Å Dombå. b.o/rumb ugu, Å RumRock rumrock.com ugu, Eik Eikg ik.o ugu, Evåg Norjøfiv bf.o ugu, Agvik Sommrkor ugu, Mo og N Bjørofiv bjorofiv.o pmbr, Bfjorør Dyrgo-g yrgo-g.o 6. pmbr Romggøp ork-fjfiv.o ATLANTERHAVSVEIEN ÅLESUND Hurigru Grip MOLDE Smø Å KRISTIANSUND HJØRUNDFJORDEN TROLLSTIGEN Fr Trohim Sur Su Foo: Øyvi Lr Oppv Arhvvi og områ prfk for kiv fri. L vår okkj guir g m på oppvr u vi gmm. Akivir om fik, kjkk, ykkig, oppur, vrig og ykig r br o v om vr g. Du k ogå y gr, kjør Arhvvi og vi fjvi Aurjøvg, r oppg iyik fikvær om Vihom, Håhom og Grip. Vi u vr? Bøk ro i Trohim, oppg Sup, r y vr Fjorru. Oppv ogå Kriiu, jrmr og ærprg by om fyr på fir øyr i hv. For ipirjo, riip og brojyrr viikriiu.com/kivfri Foo: Mi Frriko LUFTIG I NORGES VAKRESTE DAL Ti opp på Irår. Tur r ufig og p ogå for m u krrfrig. Ovr gjr på rijo r r urihy i, før og r ur. Pri kr p.p. corvur.o Foo: Ep Li Dh HAVØRNFOTOSAFARI Bi m Smø Nuroppvr u i hv, for å oppv og foogrfr hvør up og fik ik v bårip. Pri fr kr 900/450 mouroppvr.o Hurigru jui, Su Su kuurfiv Hiorik p, korr, uiigr. E v Mi-Norg ør fivr. u.kuurfiv.o jui, Kriiu Thiifiv Norg rivig muikkfiv? hii-fiv.o.-20. jui, Smø Fru Guri v Eøy Vkkr, hiorik uørp gurip.o ugu, Kriiu/Aur/ Ork/Trohim Toppirvk Rukir, offrori, gøp m mr oppirvk.o ATLANTERHAVSVEIEN ÅLESUND ØRSTA/VOLDA Hurigru MOLDE Å GEIRANGER KRISTIANSUND HJØRUNDFJORDEN TROLLSTIGEN Sumørp Grip Smø Fr Trohim Sur Su Dombå Hurigru Sumørp ØRSTA/VOLDA GEIRANGER Dombå Brg Fr Oo Foo: Rom Akiv PADLEEKSPEDISJON UNDER TROLLSTIGEN Økourim i ko gjom vimrk i for Troig. D o fj Bip, Kog og Droig kikkr på pr h ur. Oppv ih ovr v mo Romfjor. Pri kr 950 p.p., ik. m og rikk. Tur vrr i 5 imr. Sog: Mi-ugu. Gokj koirukjo. Tf.: romkiv.com Foo: ivur.o KAJAKKTUR & FJELLTUR Oppv 4-5 imr kjkkur ru iyik Moiv (Mohom) r four i Trokirk p mrmorgror m urjorik fof. Tur krvr ig forkukp. Pri kr 1200 pr. gr. Miimum 6 pror. Sog: 15. jui 15. ugu. Pri ikurr: DID gui, uyr, rpor, m og rikk. Forhåbiig g før. ivur.o Foo:Trj Rkk/Noric Lif/viiorwy.com BYVANDRING MED KAFFE OG VAFLER Avgg fr urikoor på org i Mo. Vrig r g gjom D grø korrior, kuurmir, prk og uikpuk, og r m omviig i Byg på Rommu m kff og vfr på Mi Cfé. Vrigh: C 1,5 im. Pri kr 150 p.p., (ik. kff og vfr). Sog: Jui u uk 29, gig k rommu.o Brg Fr Brg Dijo Mo & Rom Tf.: For mr iformjo: viimo.com Fr Oo Fr Oo Oo Foo: Joh Wihg/Puookvi/DKN GRIP EVENTYRØYA I HAVET Bøk bii øy m or hiori. E v rgio ør rkjor. Dgig båurr fr Kriiu om ommr. Pri kr 300/150 p.p., ik. båur og gui. viigrip.o Foo: Srømhom/DKN FISKETUR VED ATLANTERHAVSVEIEN Dgig vggr hvr g h ommr. Forøk fikykk mm m okkj gui. Pri kr 650 p.p. romhom.o Foo: Smø kjkk KAJAKK PÅ SMØLA ET AV NORGES FLOTTESTE PADLESTEDER Yr i hvgp omrig v homr og kjær. Smø Kjkk ibyr bå kur, guiig og ui om pr for bå fmii, ybgyr og virkomm. Pri fr kr 300 p.p. mokjkk.o Fr Brg Fr Oo Tf.: viikriiu.com 30 31

17 GEIRANGERFJORD KVA SKJER? 8. jui, Girgr Frå fjor i fj, mobkkrrgm i fo, m ykk r ruki frfjorifj.o jui, Nor Miommrgr hhppy.o jui, Hy Sommrgr hy.o jui, V Ookfrig v.o pmbr, Sr Srg ÅLESUND & SUNNMØRE ATLANTERHAVSVEIEN Hurigru Fr Trohim KRISTIANSUND Hurigru A Ru Torvik ÅLESUND ØRSTA/VOLDA MOLDE Å HJØRUNDFJORDEN TROLLSTIGEN Sumørp GEIRANGER Dombå Foo: Pr Ei/Fjor Norwy Girgrfjor jøv juv b i ork fjor. Akivir, pkkuær ur og uik kuurhiori. viigirgrfjor.com Foo: Hmmrø Særg rkikur i jugi m vr vkr fjorr, mjik fj og kyprr i umibr ærh. Brg Fr Brg Sry Fr Oo Fr Oo HVA SKJER? jui, Åu Miommrjzz jui, Vo Di york fp Ivr A-u jui, Hrøy Kog Rig Hrøyp Hiorik pi Foo:Trj Rkk/Noric Lif/viiorwy.com Foo:Trj Rkk/Noric Lif/viiorwy.com Foo:Trj Rkk/Noric Lif/viiorwy.com Foo: Arhvprk Foo: Krii Søy/viiu.com Foo: 62 NORD KAJAKK I GEIRANGERFJORDEN Fjor k oppv frå kjkk bå m og u gui. D iby bå fmiikjkkr, kjkkr for ybgyrr og urkjkkr, m pbr. Prir frå kr 150 p.p. Tf.: civgirgr.o Tf.: cooyy.com FJORDCRUISE FJORDSAFARI Ei gui ighigur m M/S Girgrfjor r i fu fr på ær h m RIB-bå r popuær år i vi jå Girgrfjor m fof Di ju yr, fjorgr Skgfå, Kivfå, Mvik, m fir. Pri frå kr 195 p.p. Tf.: girgrfjor.o DALSNIBBA OG FLYDALSJUVET Ei v i vkr og m pkkuær buur u k oppv går i Dibb, m opp på Fyjuv. Dibb (1500 moh) gir g i fik pormuik ovr Girgrfjor, fjhim og ibrr. Pri kr 260 p.p. Tf.: girgrfjor.o TIL FJELLS MED GONDOL Goo på Srfj k g rk 1062 moh. i Pvijog Ro om byr på m m ok piir. Hr k u r fjur, r brr y orå porm ovr Sorfjor, Sumørp og fjorbyg Sr, r v igg i Vrrvområ Girgrfjor. Pri goour kr 90 p.p. Tf.: rfj.o BARNAS FAVORITTER Oppv o v Norg ør kkorukjor på Br Lk og y Arhvprk Åu Akvrium pkkuær ykkrhow. Ovrig på Ric Prk Ho. Fm. pri 2 v./2 b., ik. iggbi. (v.). Tigg for krg. ric.o Sog: H år. Dgig. Pri fr kr pr fmii. viiu.com/kmpj BÅTTUR TIL FUGLEFJELLET PÅ RUNDE Ufork rik fugiv på fugøy Ru fr jø m 2-imr båur fr Ru hv. På ur får u mg uik fugrr, og pi popuær r ufug. E kjm r g m og forr om fugr, kim og ærmijø. Fr 8 år og m værforbho. F vggr. gokoyr.o Sog: m-ø. Pri fr kr 200 p.p viiu.com/kmpj HJØRUNDFJORD CRUISE Hjørufjor omkr v mjik Sumørp robir ig fr ri. Bi m på oppvrik crui og y 2-rr uj på hrkpig Ho Uio Øy. Muigh å forg oppho på ho, og ur i urmå Sog. 62.o. Avg. fr Åu. Sog: Dgig. Pri kr 795 p.p. viiu.com/kmpj jui, Åu Åu Båfiv Mriim fokf 25. jui, Gik Sommrf Muikkfiv 26. jui 3. ugu, Ør Nurfiv og fjøp Suhor r opp ugu, Søy Kog Arhur-p Hiorik pi ugu, Åu Jugf Muikkfiv ugu, Åu D Nork Mfiv E rkk NM kokurrr NOREGS VAKRASTE FERJECRUISE; VALLDAL-GEIRANGER Tur k g iom r fjorr; Norfjor, Suyvfjor og Girgrfjor. Du rir gjom i fjor- og fjkp om r på UNESCO i vrrvi. Bir k kjøp på frj r på førh på. Pri frå kr 240 p.p. Tf.: fjor1.o Foo: Mrco Toioo/DGT SYKKELOPPLEVINGAR PÅ SUNNMØRE Gui ykkurr bå i rrg og g vg m ovrigr på høgr hyr. Ei y og p må å oppv vrrvområ på. Pri frå kr 1490 p.p. ik. 2 ovrigr Tf.: krgbkk.o RAFTING I VALLDAL Bi m på rfig for i frik og ciofy uroppvig i vkr omgivr. Rfig i V pr for i r f, bå ybyrjrr og i om hr prøv rfig før. Ev Vø r go g for rfig m rig ryk for uovr 11 km g rkig. 4 imr ur. Pri frå kr 790 p.p. Tf.: v.o Foo: Jkob År NORSK FJORDSENTER Kvifor r fj å høg og fjor å jup? Og vi u v mir om iv før og o g fjor? Ei bøk på Nork fjorr k gi g vr på mykj v u urr på. Hr r kuuiigr, kivir, ok hvrk og kfé. Pri kr 110 p.p. Tf.: vrrvfjor.o Foo: Svrr Hjørvik VANDRETURER I ÅLESUND Kombir k vrurr m p byoppv m uggpuk i Åu prk ho. Fir Ho Aic iggr mi i by m kor v i by fiir og fj- og vrurr i by og ærområ. firho.o/ic Sog h år. Pri fr kr 550 p.p.. viiu.com/kmpj Foo: Hkgr. FAMILIEEVENTYR PÅ HAKALLEGARDEN L br ufo g i mø m ø yrvr på bøkgår Hk-gr og fi ro m fmii m ovrig på Tro Fjorhyr. Prfk for g om vi fik i fjor r vr i fj. Igg på Hkgr og ovrig i hy ik. bå. fjorhyr.com Pri fr kr 5 p.p. (v/7 pr.) viiu.com/kmpj Foo: Hmmrø WILDLIFE SEA SAFARI L ri få fri pirom på p fri i jø i åp huriggå RIB-bå. S Åu fr jøi, bøk kooir og oppv ufug og hvør på fugøy Ru. T m kmr og oppv vr g! 62.o. Avg. fr Åu. Sog x gig. Pri kr 795 p.p. viiu.com/kmpj Føg o på: fcbook.com/viiu wir.com/viiu Dijo Åu & Sumør Tf.: viiu.com 32 33

18 VELKOMMEN TIL BERGEN & HORDALAND Th T Ship Rc 2014 Brg jui Troug i Hrgr. Foo: Trj Nhu Nur- og kuuroppvr h år! Akiv, frik og p oppvr i h! Foo: Gu Hm KYSTEVENTYRET ASKØY/SOTRA/ØYGARDEN SÅ UT I DET FRI, SÅ NÆR BYEN! Vkomm i fcir rimå for g om økr kiv og oppvrik fri. Hv og kykp byr på or og vrir ibu p hiorir; k, ær og voppv. Hrfr rir m fo oppvr og b hiori, fori u pir hovro i m v. E kyvyr for bå må og or å ær orby! kyvyr.o Rfig på Vo. Foo: Erik Øi VOSS BYGD FOR STERKE OPPLEVINGAR Evyr i høg Vo Krprk, fy om Suprm i viu, rfig, goob, ufig m fkjrm og prgiig, oppv vimrk i Borgj, pig, ruurr i Vrrvområ Nærøyfjor m og, bu og bå (k ogå gjomfør m ykk og gui). viivo.o Foo: A Amå Trøy SUNNHORDLAND FRA HAV TIL BRE Suhor rkkr g fr åp hv i v i høy fj og yp fjorr i ø. Oppv pkkuær brvrig på Fogfo r pig i iv fr Fogfo! Sykk og vrurr iggr om prr på or i h rgio, og hr bugr v fik i hv og i fjor. viiuhor.o Eifjor i Hrgr. Foo: frh.o HARDANGER ET ELDORADO FOR LITEN OG STOR Hrgr iggr ær Brg og v vkr områ i Norg. Hrgrvi joprk, Fogfo joprk, o jo urivgr, fjor, for og ibrr vr på g. hrgrfjor.com viihor.o Foo: Gjrmu Hv NORDHORDLAND KYSTPERLA MELLOM BERGEN OG SOGNEFJORDEN Oppv hiori om Fj by i hv og Hiøy Fyr, Lyghir og hiorik kykp, og Vork Uvrigr. Hjrig vkomm i Norhor i ommr. 30 miur or for Brg. Foo: Brg Riivg/Johy Mzzii/viiBrg.com BERGEN INNGANGEN TIL FJORDRIKET Brg r irjo by fu v hiori og rijo, orby m måby jrm, mofær og ir byoppvr. Fjor hov hr i o å by på. Vkomm i Brg E Vrrvby og Europik Kuurhov. viibrg.com 34 35

19 BERGEN Suprku kivir HVA SKJER? AKVARIET Fôrig, how, ghårig og fimviigr gjom h g. VILVITE.o.m. 1.9 k u ogå oppv muiig Vkomm i bor! Hr r my å ær om m vi pir ærrik for h fmii. FLØIBANEN Mio jui mio ugu Gri kjk for h fmii på Føy. Gri koui i Skomkrik på Føy. VANNKANTEN DUFFE, mko vår, rffr u hvr ørg og øg, m på kofri gr. BrBrg.o Foo: ViVi/Thor Brørkif Brg r br by. Få byr i Norg byr på å mg moromm og p kivir og oppvr for br. Foo: Akvri i Brg Føg Br Brg på Fcbook.com/brBrg S Br Brg på YouTub Foo: Føib/Mv Foo: ViVi/Exprimrium Foo: Mgi Hå Dyrøy Foo: Akvri i Brg FLØIBANEN BERGEN FRA SIN BESTE SIDE! Føib, m popuær rkjo i Brg, r g fr by rum i Føy på 7 miur og ur r oppv i g v. Fr prkfu uikpå på Føy k u bur orå uik ovr Brg. På Føy fir u fik urområ m vkkr ur og mg urmuighr. Bøk for kmp y ukikkår i Grbkk, og gg rr ur i v gri r båp om u fir fr r på Føy. H ommr k fmii i vår rbuøyp på Føy, m p por gjm i kog. V Skomkrik, 5 miur gg fr Føy r gri uå v kor i kofri. Ny kp! I pri åpr vår pir y kp! Hr bir mr v moromm uforrigr for mi br! Føib r kbb v i g i Skivi, og kjørr hvr g år ru fr iig morg i k. 23. Føib r jo fir u mi i rum, br 150 mr fr Fikorg. Biprir /r Br/vok/fmii: kr 43/85/215 Føib AS Vrimig 21 Tf.: foib.o D r br o v ig u k oppv på Føy vår. Føg m på vår ir og ik o på Fcbook å hor u g oppr på om kjr på Føy! få rb m Brgkor! VILVITE OPPLEVELSESSENTER FOR HELE FAMILIEN På vir ViVi r my p og moro for bå br og vok i or irkiv uiigr. To fvorir r å g værmig i Væruio og å progrmmr robo Robr i å kk og yg. D ør br får kick v å yk 360 grr i Srifugkp m yg kr å ur ku ippr i Grvijobrø. Ovr 100 uik ijor og kprimr gr og gjrr må og or i imvi. Vkomm i bor! Frm i 1.9 k u ogå oppv muiig Vkomm i bor! Hr r my å ær om m vi pir ærrik for h fmii. Fob på uområ L g ogå fcir v vihow og 3D-fimr. Og prøv ukivi! I ommr hr my om fob. Du får på iggbi. Vkomm! Åpigir I kofri : M-ø k. 10 I koår: Tir fr k. 9 15, ør ø k. 10 Uvi i frir, vivi.o Aggkor : Br/vok/fmii: kr 135/5/530 I koår: Br/vok/fmii: kr 120/160/450 Br ur 3 år gri. Supri. Eg prir/oppgg for kor. Byb r bu. Prkrighu. ViVi Thormøhg 51 Tf.: vivi.o få rb m Brgkor! VANNKANTEN BADELAND VÅTT OG VARMT! Hr k h fmii bor g i hrig bgr i og u. Oppv r mg og moromm, u vgr v vår 8 bgr, rujbr, bobb r yr go m og rikk på r. Fri bi. Br ur 10 år ku mm m b vok! No kri u fir u Vk m 110 buikkr, g ih, curig, bowig og 9 pir. Åpigir Mg: k * Tirg-frg k * Lørg k Søg k * k ku vok I prio jui-ug: Uvi åpigir Biprir M-or/fr-ø, ko frigr Br oppi 3 år: kr 55 p.p. Br ur 15 år og hoør: kr 115/125 p.p. Vok: kr 125/145 p.p. Fmiibi: kr 400/470 (2 vok og 2 br i mm hu) Forbho om pririg. Vk B Lofjorvi 2 Tf.: vk.o AKVARIET I BERGEN MEET THE LOCALS Akvri byr på ovr 60 må og or kvrir hvor u på ær ho k g fcir v mrkvrig om bfir g ur ovrf. Få ogå m g Viu, om pir fob, og r ok proighr, om pigvi Pigri Axr. Sikp O og Hugo r hr og ikk mi k u hi på Skivi ør ikrokoi Smo og h o kor. Hr u røm om å ho g? Nå k u få muigh Vi hr ghårig på ropik vig. D fir jøøv hr r my i i og vir m g frm ku i på jøøvhow. Kom og v! I kio k u pkkuær 3D-fimr og p fim om pkkhuggr g orkky. Vkomm i o! Åpigir k gr k gr k ir ø (g mg) Biprir Vok: kr 250 p.p. Br: kr 150 p.p. Fmiibi 2+2: kr 700 Br ur 3 år gri. Eg prir for kor. Akvri i Brg Norbkk 4 Tf.: kvri.o få rb m Brgkor! 36 37

20 KULTURBYEN BERGEN Igg i Fjorrik 9. ugu 14. pmbr, h Hor Kyogvk Kykuurfiv kyogvk.o ugu, Gvær på Sor Prifrifiv Muikkfiv prifrifiv.o pmbr, rum Brg Mfiv Bør i by M og urhoig mf.o Foo: Brg Riivg/Robi Sr viibrg.com É by Grø oppvr. Vi hørr hvr år. Bøk fr h vr bmrkr å gjr ku ibrk mr i i by mom yv fj. Sv om Brg r bkj i ørr, oppgr vår bøk rk by rommr my for oppvu. Hr vr rk rijor i om i m vibrr kuuriv. By hr p rv fr hi og u om Europik Kuurby. Uik fr Føy. Foo: Brg Riivg/Mjz Ihr viibrg.com Brg r v vr bøk u åri. Vår og hø r frgrik, ommr byr på yr byiv, og om vir k u kombir orbyfri m ufr i v kiområ i ærh. Få ogå m g gur Norg i øk. S v r gr i Vrrvby Brg og vi grrr g uforgmmig irykk og oppvr: Dg I Sr g m ur g Fikorg og Brygg. Bøk o v by mg mur, grir og uik kumigr, før u r hoppigru. BERGENSKORTET prkik og rimig Hr u Brgkor i omm, rir u gri i Brg m bu og byb. Du får gri r rbr gg i mur og rkjor, mg br kuuribu, uik ighig-ibu, rurr og prkrig. Pri kr 200/75 p.p. vok/br (3-15 år) for 24-imr kor. Pri kr 260/100 p.p. vok/br (3-15 år) for 48-imr kor. viibrg.com/brgkor Dg II Bøk Evr Grig hjm, Trohug, om h ommr byr på ujkorr i urkjø omgivr. T ur i iyik Gm Brg, før u r Føib r Urikb i opp og yr orå uik ovr by. Turir frir i fourr iovr byfj. Dg III Tibrig formig i Akvri r på oppvr ViVi. Dr på fjorighig h rmig. I mig på v by fikrurr og vu kv m kor r rbøk på v by mg cr. HVA SKJER? FESTIVALER pri, rum Humorf Moromm gr mom yv fj humorf.o 7.-9.mi, rum Norik Migr migr.o 21.mi 4.jui, rum og i kurhjmm Fpi i Brg Ku og muikk fib.o mi, USF Vrf Njzz E h uk m hrig jzz jzz.o jui, rum Brgf Muikkfiv brgf.o 24. jui 27. jui, rum Th T Ship Rc 2014 Brg Sikur, ji og rock&ro! hipbrg.o 24. pmbr 1.okobr, rum BIFF Brg Irjo Fim Fiv, Mgu Brfo Kio biff.o okobr, Trohug Evr Grig Irjo Piokokurr Sjrpiir kokurrrr på Trohug grigcompiio.o okobr, BIT rgrj Okobr Kurik og fgig progrm bi-rgrj.o 24. okobr 1. ovmbr rum, Ekko fiv for kroik muikk og yku Ør & USF Vrf kko.o/or.o 21. ovmbr 3. mbr, rum Hobrgg Brokkmuikkfiv hobrgg.uib.o STJERNEKONSERTER 23. pri, Grg Nick Low brgiv.o 16. mi, Brghu Fig P Yvi brgiv.o 14. jui, Brghu Fig L D Ry brgf.o 28. jui, Brghu Fig Iro Mi brgf.o 1. ugu, Brghu Fig Kog, Ni Youg & Crzy Hor brgiv.o 14.ugu, Brghu Fig P, Tom Jo brgiv.o Føg viibrg på Brg Riivg Turiiformjo i Brg Srki 3 Tf.: viibrg.com Turiiformjo i Brg. Foo: Er Bi Arkikr TURISTINFORMASJONEN I BERGEN I j i vår y og fo Turiiformjo på Fikorg k u bi ovrig, bir i ighig, fjorurr og korr, kjøp Brgkor og få my go iformjo om vir og ipirrr i fo oppho. Turiiformjo r v vr bøk hr hr u pormuik ovr hv og Brygg. Mu Lyø/Foo: Dg Fo LYSØEN O Bu fik vyrvi på Lyø r åp gr fr 18/5-31/8 og øgr i pmbr fr k Kfé, mrk urir og bmuighr. Skybå fr Bu ki hvr h im i åpigi. Gri prkrig. Korr og r kivir hvr øg. yo.o MARKEN GJESTEHUS Bruk pg på o å ov. M okirig mi i Brg rum, r Mrk Gjhu ypprig b for å ufork og oppv vkkr og hiorik by, om hr mgfo v kuur hppig, hoppig og r kivir om u k i, m u ovr go og rimig på Mrk Gjhu. Prir fr kr 210 p.p. i frgrom. Ekrom fr kr 525. Dobbrom fr kr 305 p.p. Tf: mrk-gjhu.com BESTILL ONLINE Vår ir r i oppr og guir g k mom uik ibu. Ovrig Fjorurr Brgkor Arkjor Sighig Korr Akivir Bi ovrig og oppvr viibrg.com Foo: Dg Fo TROLDHAUGEN I ommr k u på popuær gig ruur fr Brg rum i Trohug om ikurr bå kor og omviig. Avri fr uriiformjo k Omviig i Grig vi og 30 miur kor i Tro. Rur i Brg rum k Bir: kr 250/200/100. Foo: Ep Lo NYT EN HELG I BERGEN BESTILL SHOWPAKKE MED HOTELL Bo på Brg b ho: Rio Bu Få b pbi Fribir i opp ur 25% rb på horom 25% rb på howmig L mr og bi på BERGENHELG.o TOPP OPPLEVELSER I BERGENSREGIONEN Brygg i Brg Rgr om r 1 oppv/ rkjo i h Norg v Trip Avior i mr. Føib Fr prkfu uikpå k u bur orå uik ovr by, fj og fjorr. Urik643 T vvb i Urik og oppv høy v 7 fj. Rur på opp m pormuik. Norg i øk Fjor Tour Oppv vr vkr ogri m Brgb, impor Fåmb, Aurfjor og rg Nærøyfjor. Dgig, h år. Hrgrfjor i øk Fjor Tour Ruri m gig vggr fr Brg. E mk v fruk og fjor! Fjorcrui m Whi Ly Bi m på fjorur i ogik mofær ombor i vrbå Whi Ly. Trohug Evr Grig Muum Trohug bår v Vi, Kompoihy, Ni og Evr Grig grv og kor Trohug. Lujkorr hvr g i ommr. Vivi Lk og ær på vir. Uiigr, vihow, vrkr og 3D-fimr. Hik Muum Hr k m hvor yk kjøpm v i Brg fr c Rmu Myr Kuuiig Much I fo kumig fir vi økkvrk fr Evr Much kurkp. Lprmu Lprmu S. Jørg Hopi r uik bvr ykhumijø fr

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014 DELAKERINFORASJON FEUNDLØPE 1 Vdg ir du vikig irj di dk. Vig vdg irj øy g jkk gå id vår www.ud. d d y øybkriv vriærirj g rgr. Vi økr dg gd ri i Rør g r r i å øk dg vk! Rgirrig krri g buikk Skrri bir å

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477 Høgv 1101 L Nd v N rdv Mød r S 794 Su G rrd p Fj 964 Sh u j S Kr Hjr å Brj 502 Vfj 435 1 530 Svrrg Urd v: T 2 000 Mr Eg 637 Lud 448 Kpp 656 P 7050, 5020 Brg BKK Prduj AS, 704 Hrhug dr 5 N Ovrr 357 GåArv

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

B = BILENS SERIENUMMER C1 = BILENS TOTALVEKT D = BILTYPEKODER E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODER H = BAKAKSELKODE L = BREMSESERVO M = RØYKVERDI

B = BILENS SERIENUMMER C1 = BILENS TOTALVEKT D = BILTYPEKODER E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODER H = BAKAKSELKODE L = BREMSESERVO M = RØYKVERDI = TYOIOR OR = I RIUR = I TOTVT = TOTVT OR I/TIHR = TITT TI Å OR = TITT TI Å = ITYOR = TYRI = OTORTYOR = IRO OROR TRIT/TOURO COCT 2002 TO IHOR IORO O «TRIT/TOURO COCT 2002» ROURT O I 2002. VRO II OVROR

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk Hvrn r br m mny 46% or.pris 46,/pk Kjøtti v storf, u/st o vnn (62,25/k) jr t u b i T ons n m KUN 13,31 PR STK 39% or.pris 41,10/pk 79 Ppsi Mx 6pk 6, Gi, (41,50/k) 6x1,5 tr, (8,87/) pr pk or.pris 37,/stk

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Opplev toppen av Fjord Norge!

Opplev toppen av Fjord Norge! Opplev toppen av Fjord Norge! 2 Den kontrastfylte naturen i Møre og Romsdal kan ta pusten fra noen og enhver med fjell og fjorder som er blant de vakreste i verden. Med kort avstand mellom attraksjonene

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Salangen IF Turns Desemberlotteri 2015

Salangen IF Turns Desemberlotteri 2015 S IF Tur Dmbrttr 2015 1 Dmbr 2 Dmbr 3 Dmbr 4 Dmbr 1 L r 200,2 L r 200,3 L r 200,- Sp Vr 399,- 5 Dmbr S ær AS 1 Grt 250,2 Grt 250,6 Dmbr Prutr Vr 500,7 Dmbr 8 Dmbr Grt 250,9 Dmbr Bmtrppt Vr 500,10 Dmbr

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

Ta meg med hjem! Play-Doh tips og moro LEK OG LÆ NYE KREATIVE PROSJEKTER SOM GIR MANGE TIMERS GOD LEK FOR DEG OG BARNET DITT MER!

Ta meg med hjem! Play-Doh tips og moro LEK OG LÆ NYE KREATIVE PROSJEKTER SOM GIR MANGE TIMERS GOD LEK FOR DEG OG BARNET DITT MER! Play-Doh tips og moro Y KRV PROJKR OM GR MG MR GOD LK FOR DG OG BR D LK OG LÆ MD O R D B FR B GG V ÅP, RDR. OG MR! JYR O R B V K a meg med hjem! 05 Hasbro. Med enerett. K L B R U G GR < ORM V KLK FRGR

Detaljer

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse Brt- 16001 EKS 01008 CI front rør 610 233,00 EKS 01010 CI midtre potte 610 405,00 EKS 01011 CI bakre rør 610 261,00 EKS 01016 CI bakre potte 610 780,00 EKS 01019 CI front potte 610 655,00 EKS 01022 CI

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre G-SPORT SLÅR TIL IGJEN Md vf å æ,, fb, fiufuy g y æ ø V f å g D bnn i Fø... ø P P U K v n å j d g i g d - d v n j å gn, Ai, B, i h jø i N, b U, d T, Bu, Adid, Ni i K, Pu Vi h gj n ng, c F h Din, Th N dbi

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO BLI MD PÅ «BOKING»-KONKURRANS! S i i! HØSTLIST 2014 Tfo: (+47) 22 400 400 Po: Pb 363 Sum, 0102 Oo Bø: Sh p, Oo WWW.TIGRFORLAGT.NO T HLT NYTT OG SPNNND FORLAG I NORG! Hi, jæ boh. H vi, h yopp o vi i på

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

amfi osmagasin Langåpent til kl. 21 SUPERTorsdag 15/8 Hesteridning Ringobamsen og mye mer!

amfi osmagasin Langåpent til kl. 21 SUPERTorsdag 15/8 Hesteridning Ringobamsen og mye mer! mf omg M-f 10-20 (8-22) Lø 10-18 (8-20) ø COOp x 10-20 mf.o Tlbu gjl 15. 17. ugu 2013. SUPERTog 15/8 Lgåp l kl. 21 Hg Rgobm E L O SK og my m! mf o mg mf mg o Skol og omm på hll Håp ll h h lk lg omm om

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen Ap VPK Bpp T ss Foo o s o pps s U 25.03.2014 1 V på so s os Tpø: TA (ø), psss, os TA + GND på X4 TRL (ø ), os TRL + GND på X4 Sø: Ko sø opsso (på 400 s, ø) Ko sø ss, os so 3-s (s. s 4 o 5) Ko sø ssø Ssospp:

Detaljer

110; Spar opptil. 10 x 1,5 /LRaw, 6,60/liter + pant. Åsane Storsenter 9 21 (9 19) Tlf: 55 19 92 50. +pant. Tid for skrei!

110; Spar opptil. 10 x 1,5 /LRaw, 6,60/liter + pant. Åsane Storsenter 9 21 (9 19) Tlf: 55 19 92 50. +pant. Tid for skrei! 31/1 5/2 2011 Pisn gjld f.o.m 31/1 t.o.m. 5/2 uk 5. 5 FRK K RI H l, p. kg I skiv 6, sdag 2/2 n o 1 / 1 3 andag Gjld m 34 0/kg id fo ski! FRK LR VINKO g P. kg t 3,/k n i a M Kydt/ pa opptil 1 o f l a t

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010 NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet 28. til 30.mai 2010 Forslag til kjøreplan Avgang fra Sandmoen Turen går via Orkanger til Kyrksæterøra Videre kjører vi via Aure der vi får den første ferjestrekningen inn

Detaljer

The Lofoten adventure 2013

The Lofoten adventure 2013 The Lofoten adventure 2013 Hemo Travels 28. Aug 1. september 1 Onsdag 28. august starter årets fottur i regi av Hemo Travels. Vi gjentar suksessen fra i fjor og drar til Lofoten, men med et nytt program

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

d2x/dt2 dx/dt x F _ 1/m D F m K x m t-plan: x m s-plan: x m Transferfunksjon: m K m D m Standard form for en 2.orden transferfunksjon: 2

d2x/dt2 dx/dt x F _ 1/m D F m K x m t-plan: x m s-plan: x m Transferfunksjon: m K m D m Standard form for en 2.orden transferfunksjon: 2 Mknik. jær, fjærkrf v pr, pkr En [kg] r f il fjær/pr- og lir påvirk n r krf. Mn vil opp okrfn: [ N ] [ kg ] [ ] jær vil opp okrfn: kg f [ N] [ ] [ ] pr vil opp okrfn: kg [ N] ] [ ] v[ rfln for : f or å

Detaljer

Vedlegg 6: Askvoll, fagtema-kart. - Biologisk mangfald - Friluftsliv - INON - Landskapskartlegging - Kulturlandskap - Kulturminne og miljø - Reiseliv

Vedlegg 6: Askvoll, fagtema-kart. - Biologisk mangfald - Friluftsliv - INON - Landskapskartlegging - Kulturlandskap - Kulturminne og miljø - Reiseliv Vdlgg 6: Askvoll, fagmakar Biologisk magfald Frilufsliv INON Ladskapskarlggig Kulurladskap Kulurmi og miljø Risliv Biologisk magfald Askvoll Naurypar Nasjoal vrdi Rgioal vrdi Raudlis og asvarsarar* # 6

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Norges skjulte skatt Trondheimsregionen

Norges skjulte skatt Trondheimsregionen Norges skjulte skatt Trondheimsregionen I HJERTET AV NORGE HVORDAN KOMME TIL TRONDHEIM LUFTHAVN? Innenlands ruter: Bergen, Bodø, Brønnøysund, Harstad/Narvik, Kristiansund, Mo I Rana, Molde, Mosjøen, Oslo,

Detaljer

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU lik på VI-pladen nedenfor for at gå til det ønskede afsnit. = TYODDOD ORD = I RIUR = TIDT TOTVÆT = TIDT RUTTOVÆT I. HÆR = TIDT TI OR = TIDT TI D = TYOD = TYRI = OTORTYOD = ROD ORORD TRIT/TOURO COCT 2002

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

REGISTER. I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*)

REGISTER. I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*) REGISTER I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*) A. R e t t e l s e a f T j e n e s t e d o k u m e n t e r. S id o F r e m s e n d e lse a f S e r ie A N r. 1-5... 7, 8 9, 9 3, 11. - A N r. 6-7... :...

Detaljer

2t 14. 2MP3 2t 14. 3KJ5 2t 2ML5 2t 12. Utdanningsmesse Oslo H 1NA5 2t 19. 2NO4 5.-8.t (HM) 3ES5 1SF3

2t 14. 2MP3 2t 14. 3KJ5 2t 2ML5 2t 12. Utdanningsmesse Oslo H 1NA5 2t 19. 2NO4 5.-8.t (HM) 3ES5 1SF3 Studiespesialisering Veke Vg1 Vg2 Vg3 3 13.1. -.1. 15. Terminslutt 4 20.1. -.1.. 3NO6 (SM/M) 2KJ5 28. 3FY5 3ES5, 3FR5 30. Foreldremøte 30. Studiestart 5.-8.t 3. 1MP5 2FR4, 2TY4 3ML5, 3IT5, 3BI5 6. 1MT5

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Eksempler p å på kart kart o g og kartforståelse i VAV

Eksempler p å på kart kart o g og kartforståelse i VAV Eksempler på kart og kartforståelse i VAV En kartplate (A0) i M 1:1 000 måler 65 x 85 cm. I terrenget tilsvarer dette 650 x 850 meter. En kartplate (A0) i M 1:500 måler 65 x85 cm. I terrenget tilsvarer

Detaljer