Reinefjorden REINE I LOFOTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reinefjorden REINE I LOFOTEN"

Transkript

1 BRUK NORGE! 1

2 Foo: CH/viiorwy.com Rifjor REINE I LOFOTEN Hvor rr u år u k oppg? Nr? Er r øvr? Og hv år u r v bfir g mi i? Kkj u må bgy m bgy? M hvor r? KJÆRE, r ikk å h om Norg om bromm kgri. Dmrk r ovrkommig i. Svrig r ovrkommig ihorik. M Norg r orm på mår. Vi hr å my om kiomr kyij. D vømmur i ro r o ukr ogå om u jukr ri å i m bå. Og vi hr mmig my óg kvrkiomr må u kk om u k få ovrik ovr om r r ufor jo uviu og i kjøkkhg. Å ku for g Norg om fri r rfor ikk i vippur. D r ivoppgv å igr år u får y i å ri, å r br å gjør umibr. Grip hvr øybikk, igr og jr. Vi må ogå v Norg hr or hvområr. D r my v, bå k, vrm, yp og gru. D hgr i bøgr om høyhu r mygr om irk råpr på hvi rr. Du hr ikkr y i å ogå. Du må br komm i gg. 2 3

3 KUNSTEN Å GÅ Foo: CH/viiorwy.com Svovær LOFOTEN Å gå r vvær på høy ivå. D r vi r kp for, og r kropp og ho riv m. Hr og for, r roig og gom. Du om ikr å gå, r brg. DU HAR i o å gjør. Du hr i o å på. Du hr i o i v ovr opp r ru vig. Du k g på yr u mør. Du k prig i. (Kkj fr mm yr?). Du k i på u. Du r jo uroig å for u kommr frm år u brukr bi. D r rfor r å vikig å opp i urvi og. Hv u r, k vi br gj på. M Norg r fu v prfk vrrur. No r øffr r, m å r jo m fok ogå. EVENTYRLIG RIKE LOFOTEN D r m vrrur i Lofo. Fr r f i r br. Kommu Rø hr 365 øyr, m fok bor hovkig på Rø. Dr bfir u g å vi ovr hvivå. Ti gjgj r my uf og frih å kj på, og mio rffr g prkik fr kr. På Værøy r fr ir u mo Nup før rur går ibk gjom ruifjær. D r ogå mr krv ur i Må. På Mokøy hr u fr muighr. I Mok kommu k u vg kor ur ru Sørvågv, mi ur vi Suv i Mukbu, br ur i uikpuk på Ribrig og kombir bå-gåur i fjærivå m o fik rr om bøig. I Fk kommu k u gå g fjær fr Yr i Muø. D r kor og. Er u k gå fr Torfjor i Kvvik på yri, u k gå gmmi fr Npp i Npprum r u k vr øyp fr Nufjor i N. Og iimom fj bor jo fok på kjø r. Vi vr fikvær Å, Sørøy, Ri og Hmøy, Møro, Frvg. Vi kkr my om jo ii i Hr fir u m v. Foo: C.H/viiorwy.com Foo: Sói Arrpi Phoogrphy/viiorwy.com 1 2 Foo: Ni-Erik Bjørho/viiorwy.com 3 Foo: Ni-Erik Bjørho/viiorwy.com 1 Nork kykuur r fo bå å vær i og å bo i. Hr fi pi- og ovrigmuighr v ypr og i prikr. I Lofo fi rkk rorbur i ui år ru. 2 Sprur i fjær r i ir. D r å uroig my rr om kommr i m hv, og å ukr jo å go kkur i ovrgg mom og v. 3 Lofo r ypprig å ufork y kivir. Surfig, krig, RIB-urr og hvfri r br o v u k prøv. 4 E ork gåur r of i ærh v hv, m kmuigh om byr g. 4 Foo: Mi Jo NORGE PÅ TVERS Ly i å gjør i r? D forår vi Norg på vr. D ur føgr 63. brgr og r uk. Vrig bgyr i Sjør og r opp v vkgr i Ty og urvi r u iom Skrv og Ro joprk. Tur hr igig fr u i c 1000 moh., og u k ovr på uriforig hyr, bå bj og vbj. 4 5

4 ISENS OG SNØENS ESTETIKK Foo: Mr Koppru/viiorwy.com Brikbr STRYN Brurr r fik oppv, og i Norg bfir u g mi i vyr. Vi hr mr 2500 brr. Kribr i gjr? Pkk kk. S kur mo Sogfjvg. Foo: CH/viiorwy.com 1 Foo: Ep Mi/viiorwy.com 4 KILOMETERVIS v hvi, hrpkk, v og pur brkp iggr br og vr på g, om r hr gjor i o u år. D r grigp for my kukp i igg i kjøh byr på. Gjr iggr bvr i yp og k for hiorir om o og vr. M å r higvi ufor, ik vi k k o på ovrf. Ti brvrig rgr u: Brførr, u foruf, go kær, gjr, ikrig, m og rikk. E br r i i bvg og prkkr k oppå po, k gå r r k kv. Sikkrh r før bu. Go ur. DEN STØRSTE I EUROPA Jobr i Sog og Fjor r på 487 km2, og r ør br på uropik f. D hr mr 50 brrmr om rkkr g ovr i, b Brikbr og Nigrbr. KOMBINER MED SOGNEFJELLSVEIEN D brur k u kombir m å kjør Sogfjvi fr Lom og i Gup, ri om r v jo urivg. D r vkkr og hiorik rkig på 108 km, r u rr i Bøvr, prr Nor- Europ høy fjovrgg på 1434 moh, forrr mgik Mfj og kommr gjom og ir i i Sogfjor. Urvi r u brr og oppr og u om Røihim, og u pir på uvg pir om ho Bkr i Lom, på Fohim r Ar Brimi r ork kokkrvoujo, r på Wkr ho fr 1640 om r Norg, og r 9. grjo å r vrkp. I Lur iggr ogå Ur Svkirk fr c år No r v r r. D hiorik vi vr g mr krv å ibkgg for o hur år i. Ikk mi fori krmmr om frk, fik, mør, jær og ki må p g for virøvr. Foo: Ep Mi/viiorwy.com 2 Foo: Ar Gjg/viiorwy.com 3 1 Sogfjvi r Nor-Europ høy fjovrgg om kyr fjor og fj mm. D r v Njo urivg om byr på rkikur, pkkuær uikpuk og ku g vi. Vi r virg frm i mi. 2 I områ ru vkr Lurfjor fi fr, og høy uik, ovrigmuighr. Fr cmpig på Dør i grik Wkr ho. Bgg r prkik om uggpuk for ur på Jobr. 3 D Nork Turiforig hr mg orgir urr om ommr, og fi ogå rkk ok brførrg. 4 Go m r vikig v fri. Lg Njo urivg fi mg ok måkprour om r vr opp. Ny uøk måir br på g rijor og ok råvrr. Hr k vi m for v Norwgi Foopri. På rurr m kvimp Norwgi Foopri får u b v vår g mkuur. 6 7

5 Å RULLE GJENNOM NORGE Foo: Sviug Myri/viiorwy.com Sr GEIRANGERFJORDEN Sykig i Norg r vrir oppv. D r oppovr og ovr. Arg og hvi. Drv ykir ikr br f. Dr hr u jo gjr movi u hvor u kjørr. Så hv rømmr u om å h på hi år u kommr hjm? FJELLOVERGANGER AV MAJESTETISK STØRRELSE? Gir og ur og kur? Vi oppr? Skjø øyr og pkkuær r. Fjorr, v? D r å mg og å uik r å vg mom, i ri r vkig jobb. Å fi u hvor u k r gg. Og kr å u r ri i. HØYT OG LAVT K vi få ov i å forå o urr å i i yrk? Du k jo prøv Troig. D ur bgyr i Girgr og går vi Ir i Troig. D r krv, br, m br g i u. Er hv m Himmbå-ru om går g kyvi i Nor, vi m bå. D r prri i vkkr kuurkp og ur. Brøøyu Sjø - Brøøyu. ELLER NEDOVER D fik m ykk r jo ogå går for, miig om m r u i ur og r v kp. Og kr for går ovr. K vi fri m Rrvg? D r m popuær ykkur, og ikk u gru. Srkig fr Hugø i Fåm r 82 km. Du k r ri m ogur i Fi og bgy å yk fr Hugø. Hr får u ogå i ykk. Hrfr rir u å i igig i Fgrv før u rr på ovrbkk. Huk å brm og r på Rrkf før u frr Kivgj og i Fåm og Nærøyfjor. Jo Ægir hr gjoppå fr myoogi og bryggr ok i Fåm. Hr k u ogå mk k rr br på korri m. Er hv m omviig i Ægir kjr. Og huk, hi vr gu kom. RALLARVEGEN I KILOMETER Fr Hugø i Fi r 27 km. Fr Hugø i Higki r 48 km. Fr Hugø i Vh r 65 km. Fr Hugø i Fåm r 82 km. D b i å yk g Rrvg r fr mi v jui i u v pmbr. BESØK BLÅISEN M u r på Fi, k u jo ogå by ig i brur på Båi. D iggr c 5 kiomr u, og r c 1,5 2 imr å gå i. Drr r g o imr på v br, før rurrr. D r bå og vkkr oppv. D rrgr gui urr h ommrhvår. Foo: Trj Rkk/Noric Lif/viiorwy.com Foo: Trj Rkk/Noric if/viiorwy.com 1 2 Foo: jokgu.o 3 Foo: Trj Boru 1 K u øk g iigr vuig på ykkur kukk ur i kjkk på Girgrfjor? Ikk. V, r br å i. Hvor my krf hr u i rm? Hvor my vi u? Hr r vkr for, fugiv og iyik kp. 2 Bir ig Nor- Norg? Himmbåru går g kyvi i Nor, vi m bå. D r prri i vkkr kuurkp og ur. Brøøyu Sjø Brøøyu. 3 Ly i i båi r kkur om v iir bå. D r h pi oppv å bvg g i i urig viro. 4 Ly i å yk Troig? Ru bgyr i Girgr og går vi Ir i Troig. D r krv, br, m br g i u

6 LIVET VERTIKALT O Foo: Sco Sporr/Mor HARDANGERFJORD D m ihug krr vr vrik. D bor i hg i om igr om kokogr i fji. D hgr i krok i, u i, ir g opp, firr g. D r ikk irr i horio om f r. No hr vipp kr r o grr. Pri r br. Er ikk vgg, r ikk o moro. Si r kog. Hør u om g? Er i om g? Hr kommr o u kkj vi ik. ODDA. HARDANGERFJORDEN I O fi o rur v yp Vi Frr, r jrvir, å krøypr m frig mor åbor og vir om gjør r å kr. Drm gr g ogå for g om ikk hr å my rfrig r å or frighr. Som vig urgår, k u umrk go føg i kri, i mr krv r, og u å må m g g uyr. Bgg øyp r ky opp mo ork urihiori, vkrfhiori og iuri. O r jo mvrkbyg, og u går i rr fopor. Hr mø ur og iuri v fo v kjø Hrgrfjor. KOMBINER ODDA-KLATRING MED SIDERRUTA I Uvik i Hrgr fir u går Hk, Sy og Lkv. D ufr bokvig v gmm rijo. Hr prour rijorik ir og r omviigr og mkprøvr. SMAK PÅ TROLLTUNGA MENS DU ER HER Troug iggr på 1100 moh og forjr v i. D r pkkuær iformjo om år horio u fr fj ru 700 mr ovr Rigv i Skjgg i O. D går o forkjig urr opp. D r gåur, r u før går i i Mågiopp. Drfr r 4 imr øig rig før u r frmm. Turiforig hr hyr hr, ærm r Tyvbu. Foo: Frk Ar/ororg.com LYNGSALPENE Lygp r Nor-Europ Himy og på å bi y, irjo kroro. D r or fj m vrir ø- og førforho viri. Områ r pkkuær, r vi og vkkr, og r h uik o, ikk mi i iggr i por v Norg m øff vir og y omr m mio. D kommr ig y uir hi, og kommr fr h vr bå ommr og vir. 1 Hrgrfjor r Norg g fjor. D r ik vkkr om u r ovfr r fr vf. 2 Epr hr m yrk hr i D vr gk mukr om ok m g kukp hi i. Muk kom før i Lykor i 1146, og å i Hrgr og Uvg i før år D h or ir for hgbruk, b.. pyrkig og poig. 3 Vørigfo r Norg m kj fo. D hr fhøy på 182 mr. 2,5 kiomr v for Norhimu, iggr Sifo. D hr f på 50 mr. D r pi fori u k gå bk fof og å r og vær i. Tk g k. Foo: Pr Ei/viiorwy.com Foo: Pu Au/Fjor Tour 1 2 Foo: Joh Brg/viiorwy.com

7 OPP HELT ØVERST Foo: Håvr Mykbu/viiorwy.com D r o om hr i kropp, må opp. A vi h ovrik ovr h. S h ru. I å må r Norg fi å vær i. D r oppr ok. Tuvi v oppr. D r å mg m k ho på h iv, og i i. Så hvik opp bir? Sor Skgøi HURRUNGANE I ÅRDAL EN KJEMPEBRATT m g oppur og g ur? E k og vig opp m mi ovrggr? E ovrhgopp m riikomomr om får hjr i å hmr og b i å kjv, i hvr f i? Kkj m i v hvr. Hr r o forg. TVERRÅDALSKYRKJA (2088 moh) i Brhim. Hr får u ubkrivig uik. Du bør h fi vær for å få fu uby v. 360 GRADERS hyur på Skåår D r jo h umuig, m iggr å ihy øvr på fjopp. Hr r 18 gpr i køyr m r i høy. GAUSTATOPPEN (1883 moh). E k 1/6 v Norg fr opp v Guopp på kr g. L å big, m m iyk uik. MOLLADALEN or på Ørhvøy på Sumør byr på fr pkkuær krig i gåurr. Sikkor:, fik, y. BESSEGGEN r g. Tur r p krv, m kj mkig, m or f på i. D r ufig ur om r 16 km g og 43 moh. PREIKESTOLEN hgr 604 moh og r urig og kvrik på i kp. D r vi vkkr og gir vim uik ovr vkr Lyfjor. ROMSDALSEGGEN r gk krv og ufig ru om rr på Vjr, går opp i c 18 moh. S uik fr k v up før u forr i Å. STORE SKAGASTØLSTIND Sor k, og r Norg rj høy fj. Sk u på opp, må u kr, og rgr u ikk vrk på Ghøpigg r Giri. Ru r ikk å vkig, m ufig. Du bør vær i go form for å gjomfør. D r 1600 høymr og imr ur. Urvi prr u m grir, u må kr 600 m ovr Sigbybr, og u må vær forikig m hy i iprg, bå i forho i g v og r. Hr u vær i krrfrig, bf u å hvg iførigkur. Og å r u kr. Vi går fr Turgrø, og r fr vir opp. Erpå rurrr u i Turgrø. Foo: Håvr Mykbu/viiorwy.com 2 Foo: Sygr Gryig 1 Priko hgr 604 moh. og r urig og kvrik på i kp. D r vi vkkr og gir vim uik ovr kjø Lyfjor. Hvm om kkr hr? D må vær ur g kog. 2 Vi i Ør krvr i krig for u k komm h opp. Du rr fr Vr r på Vr og går opp Bjøkr. Og uik? Priik. 3 Sygr Gryig i 700 år hr går hr gi m og huy i fok på vi mom Trohim og Oo. Kkj pigrimr, kkj hfok, yigvi bgg. Vi u ovr k u gjør i mirhrbrg fr 1300 r i hiorik hovhu fr Vi ovr: Du kommr i å få y i å bi vær. 3 GALDHØPIGGEN Norg høy fj moh. D r kr hi hr u y å komm. Hr år fkik hy på opp. Nummr fir. D r r hr vi. Foo: Cpr Tybjrg/viiorwy.com

8 VÅR EVIGE VENN Foo: Trj Rkk/Noric Lif/viiorwy.com Bioø OPPLAND VI HAR RIDD å g vi hr h h, og r før kom yigvi i Norg omkrig 1500 f.kr. H gjor jorbruk kr, gjor r å forfy g. Og ig ku vi r hvr ogå bruk i ur og forøy. I bgy vr h for m vhv, m r hvr b vig m h på f går. D vr øvigh for å ku riv go. Br r fig bø må gjør hjobb v. D vr ogå hr i byr og i ypr rbi. J, f hkjørr i Norg h i go opp på 70-. I g r h ko og riv. D r bø mu, gyg ur ovr yg, go uk og vrm, gom kri r rk rv. Få ig r rivigr, om o. Og higvi fi mvi v uik ibu for g om vi på rifri, u r hv r ikk. D r u og rijorik y, om bå kropp og j hr go v. FRA BEITO MED HEST INN I JOTUNHEIMEN OG VALDRES Bioø åpr opp for urr i Jouhim og Vr, og r områr om gr g prfk for riig. D r or, og på hrygg kommr u g. Og kp pr h go. Småkupr, froig, frik, og m p or uforrigr bå for ryr og h. PILEGRIMSLEDEN Du k ri pigrim. Bi m på fo 8-gr ur fr Kvii på Dovrfj. Tur går g r v pigrim og ovr fr fjovrggr. D r i Trohim ur Ovg. Foo: Joh Wihg/viiorwy.com RAFTING Foo: Mr Koppru/viiorwy.com I Nor-Norg fi g hr. D k orh r ogå ygh. D r ikk å or, m vkkr og rk, og kommr frm ovr. Før i i b bruk i rbi og rpor. Nå r bi mir jobb, og mr friibruk. 1 Foo: Wo 2 Foo: CH/viiorwy.com 1 Riur k kombir m r p oppvr. L h hvi m u uforkr Brikbr i Norfjor. 2 I Norg k u kombir jøri og ri. D r fo å gå r ri ovr, og å k u p k kyrkigr. Og hv m å bo i hvgp? Norg r fu v fyr, h fr Vrø i or og i Li i ør. På Kjø Fyr i Fimrk og på Hugjg Fyr på Normør k u i og m bo i år. 3 Du k ri på gurr i fjrrg m uik ovr Dovr og Ro r urr ovr fr gr. 4 I h Nor-Norg r mg riibu, bå i Nor, Trom og Fimrk. Å ri i mio r viurig. 3 Rfig r br vvkig fr hrygg. Sjo iggr ikk g u Bio og r grik, og i få får u bruk h r mukr u gjør i. Foo: Trj Rkk/Noric if/viiorwy.com

9 SAFARI I EGET LAND A Foo: CH/viiorwy.com FINNMARK SAFARI ER SWAHILI for or ri, og r o u h k gjør mr v. Ri r fr gmm v yoym m y iik og proig vk, m å i ovr g vr og g v, og i komm hjm om y mk. D r jo fik. I mg ifr gikk i ri i u. Vi ro for å vig byr. M o uigr kom hi og vi vig kpr. Sv h vi å ikk oppg vrifu rimå vi h ifor gr vår, r mom Arki og Norpo. E v før om kom ri i mrk Kyk vr gkm Richr Chcor. H kom i forbi i 1553 m kpijo på r kip om jk på orø-pj. To v kip forv. Sv ovrv h. Og kipp g h v Norkpp. Ovr hur år r kom iik pr Frcco Ngri gå gjom Skivi i mm kipp. Vi rgr hm om Norkpp før uri. Sv bkrivr h om vr puk h kom fjpå vir D ok yrigr o hur år før Norkppurim ok v. I 1873 kom uiokog Ocr r på bøk. D b vrpr irr, og r i 1875 kom før gruppri m cruibår. I 1907 ri hik kog i Norkpp. Ur g ri, om b gikk m bå gjom Norg, krv kog Chuogkor jr og iformiv brv hjm, r h for om fok h mø, om byr, kp og v. Og i 2007, 100 år rpå, vr h obr pri Chubhor ibk i Norg for å urkriv mrbiv. D ir o om hvor vikig rir r. Vi u oppv fri i g r muigh mg. Hv m å vg b v i: KONGEKRABBESAFARI Ufor Fimrk k u r på kogkrbbfri. Hr u ykkrrifik, k u vær m i yp og h opp kjmp, hvi ikk mør u m ovr vf. Og r or kr. D k bi oppi 15 kio og m rkkvi på o mr mom kør. K u k g hvor my iig m bir v? MOSKUSSAFARI Ly i å o forhiorik or? D r fi m moku, yrr om mmr fr i ii. I joprk på Dovrfj fi mg yr, og u r grr å o på fri. A om r bf å ho c 200 m v i yr. Tur vrr c k imr. HVALSAFARI I Vrå r fo å r på hvfri, og j r or for u k få prmhv. Er u hig, k u ogå mø på grihv, våghv, pukkhv, pkkhuggr r fir. D r u mkig oppv fu v urirykk og frik jøuf. ØRNESAFARI Ørfri k u r på g or r v Norkky, fr Ø-Fimrk i or og i øy ru Frøy og Hir i ør. D r higvi r hvr bi gk mg hkk ørr i kyrøk, og vi yr y v m. No ggr k føg g bå r u kommr i bå og om u går i fo. D r pri på å vi hvor hr g h. FUGLESAFARI Norg r pri for fugkikkr. Lu, k, krykkj, hvu og krv hor i på fugfj, vfug fi i våmrk og om hor i på i kogv. Fugiv r rik og vrir, og ur hr mg gr å by m om kommr for å. På Gjværpp i Fimrk r or hvukooi, og på Sværhokubb fi ør mig m krykkj. På Ekkrøy i Vrgr r fug ru g ovr. På hom ufor Vio r Skrvkooi. Fugfj på Ru ufor Åu r oro for fugirr. LUNDESAFARI På Lovu kommr ufug ibk hvr 14. pri. Kooi hr r v vr r ør. D bår v ru fugr. D r fik ku, og r å komm g i og fr m gig hurigbå r frg. Du k for kmp Luru Dø-Lovu fm gr i uk. LOKALMATSAFARI På Røro rrgrr okmfri, m bøk ho uvg mprour og pi rvrigr i rk. D bir mkprøvr og mg mkoppvr og bir vg ig i å h ok m. Foo: Trj Rkk/Noric Lif/viiorwy.com Foo: Pr Ei/viiorwy.com 1 4 Foo: CH/viiorwy.com Foo: Li Brhro 5 2 Foo: CH/viiorwy.com 1 I Fimrk k u vær m på kogkrbbfri. Hvi u ør. U får u vær m og pi m. 2 Hv r ok og hv r koik? Når u r på ri, r u å hig r o ir v mm k. Diig rikjø, iig fik, iig or og u r rr u ri hr prøv før. 3 Mokufri r p urr r u får mø or yr om hr kir i ii. Du hr ykig guir og bvgr g på rygg v. 4 Lufug k for jøppgøy, og r uroig frgrik og jrmr krb. D hr ogå i ærg ir. Som hr hjmkommrg 14. pri. D hkkr fr V og orovr. 5 D å ør r pi. Og r r hvr bi mg om rrgrr ørfri g orkky. Som rg går m u m bå. 3 16

10 V rk u fjo Mb ø H Fikb UNESCO wor hrig i or E10 Nrvik Bog O f ofj BrøyT y r Sokm Airpor / Fughf / Luchhv S u ør rå V Borr / Grz / Gr i ifj Sor Bg Sær STEDER Å BESØKE STEDER Å BO i y Ar o vgø Sor M opp Bjør Svovær Mo røy 81 Li E10 H Hm øy mofj Fi gøy igvær v H øy V Lk Lu y ø Smu Eg B Gmvik gbrg Hmi øy k g F Vrø Brvå E10 Mhm y jor f i ø R Bå k i Nork Mo Sørvg Sø mmr o r-r r So f o Rgprk hvøy Fo Vgfjo jo Vrv N y rfjor h ø Skipkjø3 Vrg k o M 63 y ærøy rv vø Sø y grh rk kog Værø Fuk 80 pgo Sui 1907 Vr jol Nvær fjor fj Skjr Bkkr Hig Vø 80 Suijmø E75 r Rø R f joør Gr Ro ro vg kr Ifjor B g Ju o b r Jko fj Bv V ikr væ 98 S SkogrigBv rbo B Fr rvrg ArøyShoøy r u Juk prk øy T br Fi jo Svr N gøy Kirk Fu 77 E105 Sorjor yau Gimø o r f jo UN ES CO ik Bjrkv E10 E10 jær y Tjø Løig jåkk Vy prk Nio 825 Grg Evk Lig E10 Sor f j or j Frry / Fähr / Vri Hiø y ø Lg Hr Bork y Myr øy Skog v I rj Aø Ro r r Ohr ro / Ar Srß / Ar wg Riøyh vf io Nio ouri rou / Di Grü Srß Nio oriich rou øy Bjrk y Gryø F m Vägfjor Aøy G Scory ro / Lrß / Ovrig wg Af å Mi ro / Huprß / Vrbiigwg 45 SVALBARD Nor fo Lö L T v k ok r j R fj. or r fjo To Nm Nm j or Br fjori - m Gå Dr iv oy fjor røy H r No ro fi V r r f jo r Fjør- Lu fjor røy fj. Næ H K rø r rf j. Sørfjor r ä V brg fj. Sufj Trøg Ø Vfo Akrhu Ric Ho r g h H ir Vgr k Hir h Skg Hirh ikhv Frr V Mo & Rom Kriiu & Normør Girgrfjor Åu & Sumør Brg & Hor Br Brg Brg Kyvyr Hrgr Suhor Hugu & Hug Svgrrgio Ryfyk Vär Tø k M r S Tho Ho Hig Hm & Gofj Lom Jouhim Lihmmr-rgio Wirø NORGE RETT I LOMMA Gri pp for ipho og Aroi Ovrig, kivir, rrgmr, pir og rkjor r u r r i u k. L mr på viiorwy.o/pp Lyou: TRY Rkmbyrå. Trykk: Sup Proukjo. Forifoo: Girgr. Foo: CH/viiorwy.com Tk iig: Kri Gjævr Pr Ugivr: Iovjo Norg, Akrg. 13, 0158 Oo. Pobok 448 Srum, 0104 Oo. viiorwy.o Rkjo vu 1. mr 2014 D forbho om rigr og oppyigr år gjr kokr ibu, prir og kivir i mgi. Tibu og proukr gjr for 2014, rom ikk r gi. 70 g 26 m Hho g Koppø f j o r r Åk r fj. H r Af j. fjo Bø m rg,b gr, S v Gå m Sør R- jø fjor Jo vik jø Frø y O Nm Nm Br fjori - So g r To fj o j or B ø r v r S b b u K Rifj. Lyg Lö fj. R or h im fj or o Dr iv røy fjor r oy H No ro v fi h rik M org Göb Krii O k ø yf jo Try Fr L E39 fjor Fkk Lyg Hiror fj 43 Li Fru Li E18 Li 3 Ao V r r So Ki Sjo v h Køb N r O Øy Egru Uv Ar Fmu E18 Grim 41 Fmu ø R 55 Fjhim j Lom o 27 Ro k O Ro jopr Egå 26 r So R 15 O Dovr 84 k mr k u Fm jopr N Evj 42 Dombå 42 h Hir 28 UN ES CO grgirr fjo E136 OSLO Hirh Røro O him Ri prk jo N vgg Skr 1961 r g ir G Groi Ei 63 E39 h 31 UN ES CO 60 Nor-Norg. f. V Hir H u Å Føy Hri 60 Sørøy åg ik Sæbo Fov Uiv E39 yv Søy Vo Ør g p fjo r Vo k r ru Hjø 18 Moi Auru Vvg Vigr UN ES CO S 30 fjo ho r For im g y 1332 Troh 68 Ubr Brgø70 16 o Båhø Tigv So 1672 Ork Tigvo og k roh fj. 70 E39 3 Fo jopr Opp ør N Tog Eivåg SuDriv Tj Go Su or 30 fj o g My fj kk L Ty Orøofjor S Su M Rom k Å Eik ovrfj- pr fj. 64 V Sv D jo Rom v N Søh fj 29 E136 Ru ki r Hj r m Av E39 Dov Fo o 63 o rfj. Sjøh Høg 39 So 64 øy g Sv Syjö 1536 r Skrø g Avr m Gå Gu Sjo j G u 1441 Fog Å Sør k 65 E14 r Mråk Him Sbujø Sbu Mhu 3 Ao N O vrk Lygør. Foo: Trj Rkk/Noric Lif/viiorwy.com r So E39 Or Eøy Korvo Er- y vgø Tu r Orkg i him og Ro v prk jo N Skr Lom ri Sp Tro 72 E14 o 27 Ro k O Ro jopr g L å im h Tro Ju Rg Svik Fr Sjør Tr Dovr R Fmu ø R 55 Fjhim N um r Fmu jor fjo u rii K øy Sorv or Dombå f g By m gfj Egå 26 R v ør Vr y Kriv Trv k Lir prk jo jr Skjøk Sik Yrø 28 k mr k u Fm jopr N Kr r Su fjo Su Frøy v Frøyh jor yf rø Tir F Fo or Afj Røro O y Liø E136 UN ES CO UN ES CO N 1337 jh Båf rfj kjæk k -S pr Båfj jo N krfj jæ Sk rrö 1118 To rfj Fro Frohv Auru UN ES CO i 869 Gifj køy 30 H 74 jø Sjøå Bg Sok Tujø Grog Nmo fj. Syj 1536 r Skrø m Ev y - rø O N Gu Fo i Br Lu ö G u Sør r E N S J Ø R D O N f Fo Jø V Limig v kkv fjo Hj Irk Vi r Vik igf Frøy Fo o r Kogm I Fog Å Lk Him Sbujø Sbu Mhu r Orkg f j. - Bi fi. 64 UN ES CO Kvigi 03 Mjv ørgfjrk p B jo N Sor j Nmv øy fj Børg iki Kjv 1078 Tro E39 E14 r Mråk og Ro rk v p Skr jo N im h i him Svik E14 Sjør Tr 72 Fr Avr Aur 76 Søm Tro ør Vr y Sorv or k fj g V øøyu Br Torg Hfj 73 Trofor Bifj Rø v Gii Mojø jr Skjøkrfj g Koppø Tryi p R Huor Vir 25 ri Ø Gi G u br r Fåvg jø 2472 O b 26 rk igg 1513 Ufj. 60 Byrkjo JoNjop Lu øp Ru Tr Gh Oi im ip h k Sø S Jou pr r Svg R g jo mr Brm m N Skjo 24ru05 h Bygi Ski hg Li i 25 Hur Vir 32ip E39 v Hov 3 m Suph r Evru 5 J ø Øvr ÅrTyi u Gup Forø 5 Tyi 51 Brum E16 r Gå 25 y F ør f jor Fø m g ø Ho 4 3 Sv År Sog Eivik r HmSg 57 Dokk 33 Dfjor Fgr V 5 Lær S Borug Mjø Fi 55 r 33 Gjøvik E16 v Aøy R r B f j or 55 Hm 51 E16 Vær E39 og 52 Hm S krv S jø Go Aur Lvik Ri89 Sor Su v Yr Opp Ir 34 E16 g Ru im g Torpo 7 Råho Døy by Guv i Fåm 50 9 Søh 13 N E3 r øy Hu jø Su Å E16 igr Hir Yr g E16 57 v Kogv Vij krv Sr 1933 rv øy E16 2 ig prk k g Birk øy H Gio jo S Hi ru vf N r Sko fj. Tuho Jvk Grr grvo r fjor 4 mo Hr62 Uv Mgo Høfo Fj jøku Ni E16 22 g r r 7 Røb 7 Eifjo 6 jor y E1 rif v vø Ty A vik Sø Kir øy Låg ig Bom fjor Hr Mårv Bjør u 16 E18 E18 rhim m g 48 No i Drm Fbr Brg 49 grv k kku Ti Ho r 23 E39 Hr jop E18 jø 1341j Rjuk N Bf Sor Mjø 37 O Ørj m Sor okkrvik m O fo k Møv 35 Gom Fog K 37 rg E1 19ggj pr Hhj f jo r jo fo B jør N S Kogb r år 49 g Sogv jø Hom o fr M Lø Hufhm røy V 40 borg E134 Huf 34 rp øy E1 S 34 E1 Rø Ty 21 To 48 Nook Hor gr H v 32 Huki 9 35 H Frrik Sor E39 Sjor Åmo 40 Ooøy H rg Tøb fjor 108 Hov v 32 ø rj Su u åg No D k S E øy Vv Ski 40 B Vr u Vrå jor r Sø Sf o 1804 Skjærh u Bøm Buvåg E134 9 S Porgr E18 Vräv 38 Sröm 46 fj. i E39 Vo Lrvik Nir Bø vik Sohim Vi Rop S Br r v u S Fyr Srum V Lg 13 Ak Rjuv 41 u Fyr 1434 r Hug v ø N v E39 Svr Krgr fjor 47 pprokr Bok Uir fjor fjor 9 øy rm 13 K Bok Riør Jørp fjor hv Morvik fj. Høg Sku Sku Ly fj. øy r Kvi Tv r E12 Korg 1916 Oki Rui 78 r gfj him Ri prk Ei jo N vgg Skr r Girg Groi 15 grgirr fjo O v Sry Sry rpigg kp f j or Hb 2157 Lo63 r Sørøy åg ik Sæbo Fov Uiv E39 yv Søy Vo Ør g p fjo r Vo S Likgr Fok 61 Syv p Hori Åhim Sig vi 15 Mur øy or j f Våg r i r I 15 No Norfjo Måøy V Sor Akrv UN ES CO Føy Hri H øy 1158 k Fi Mi y ø Hm Vg Åu v 12 Mo i R E12 K io S- v V Dø jø S Hrøy A Vigr f Tomm Dø 95 ru 77 Lgv Ar Lurøy fjo v Ju Rg Sik Yrø Kriv Lir prk jo N 1337 h Båfj rfj æk -Skj prk Båfj jo N rfj k Skjæ 18 Torrö Gifj fjo hog r For im g y 1332 Troh 68 Ubr Brgø70 16 o Båhø Tigv So 1672 O g Tigvo og k rk Vv roh fj. 70 E39 3 Fo jopr Opp ør N Tog Eivåg SuDriv Tj Go Su r 30 Myo kk Lgfjo fj Ty Orøofjor S Su M Rom k Å Eik ovrfj- pr fj. 64 V Sv D jo Rom v N Søh E136 Ru Hjrki v m ovrfj A E39 D Fo o 63 o rfj. Sjøh Høg 39 So Hjø Jkvik Lovu Krii r 1506 Gomfjo i Lø Sor- ri gomv Forøy -Sv k i Sfj jopr ø S N 1599 Bjøå Svri Nøy Træ 74 Åmøy k Eøy Korvo Er- y vgø Tu u kog Sui 1907 Suijm r Jukv B ig Bv Fr r Juk prk jo N øy Fo or Afj Trv Tujø Grog Nmo Møy Kr r Su fjo Su Frøy v Frøyh jor røyf F r Ti o Rgprk jo N Sorjor Lu fj. Or fj S ArøyShor øy Fi Svr Fugøy ær Bikv rc ic Ci y Liø Fro Frohv Limig v Brkkv R Rog fi m Ev y - rø O køy Fuk 80 ig Frøy N Sok m fj Skjr 80 Boøor Fo Jø Kvigi 03 Mjv ørgfjrk p B jo N Sor fj Nmv L Hig Fo H go vær ø Rø R Vik E10 Fo Vr i Sø mmr r So f o Bi fi. fo Nor r Vfjo Mok ærøy y Sørv Værø - Ar irk Por E N J Ø D S R N O Nju13 Divi Øvrprk jo N I Av opp Bjør H mofj o f o L M Irk Vi E10 øy Ri Sørvg ok E8 ä ä v Sær Ari gøy or Mo S yauv Gimø Svovær Mo røy 81 Li E10 Hm øy Fi y vær vgø Hig øy VL k Lu y ø Smu Eg B øy Fk K ö k äm ifj Sor Bg Fo o r Kogm I h im fj or r BrøyT y r f jo UNESCO vrrvi UNESCO wor hrig i Lk o S u ør rå rk Sokm u fjo Mb ø H Fikb V Tj Løig or - fj Børg iki Kjv 1078 jø Sjøå Bg Nrvik Bog ik Bjrkv E10 E10 jær O f ofj Mpuio o Luo 1523 i g Moko jåkk Vy prk Nio 825 Grg Evk øy o r f j T o V Lig E10 Sor o Srm rj Ro g fj g V øøyu Br Torg Søm Hfj 73 Trofor Bifj 1289 U N E S C O V rjohk Aá k Øvr jopr N Ly g øy Lg E8 Rø v Gii Mojø Mi y ø Hm Si r Sir r Skog Av 84 Sjøvg Sk v Må Aø Hr Bork y Hiø Myr øy ggi i Bijov v Suorr jvr prk Rijo N io Kuok 78 E12 Korg 1916 Oki Rui Riø vf io Frry / Fähr / Vri S øy Bjrk y Gryø F yhm Vägfjor r G Ar vir Frg Gr Borr / Grz / Gr Fyp Airpor / Fughf / Luchhv Ohr ro / Ar Srß / Ar wg or g fj r b So y Dyrø BioR Sor Akrv 1158 k Fi - øy E8 Norkjo bo Fi vo Kmp h r uo Ri1365 ibo S-io H øy Tomm Dø v V Dø jø S Hrøy A 95 v 12 Mo i R E12 K Læ u r Afjor å øy A Scory Lviro / Lrß / Ovrig wg Ufjor V A H E K S R 82 Sørf j o r Wo o fj Mi ro / Huprß / Vrbiigwg Fykvi/rikvi Nio ouri rou / Di Grü Srß Njooriich urivgrou Nio UN ES CO E8 kr B r M Vi j o r g Bkkjo 100 km Moorwy Moorvi/ Auobh / Auowg 45 y Kvø f j or j 80 ø Trom 93 h gæ Lgv Ar Lurøy 92 Lovu Krjo Bæcc 4 Træ k vrr Jij gbo Kvæ Kfjor 91 Sj 86 N O 60 u Grø øy Vg Sor irk Por Nøy Circ - Aric 40 Sbu Jkvik kk 20 Europ ro / Europ-Srß / Europ wg Europvi iø y R ø Rigv k Åm rjo 0 y R r Grifjo r A Å prk Njo Uøy i Rig : Kåg øy Kr f NORWAY NORGE NORGE y Hgø v Forøy øy A 30 V vøy Nork y Grøø y ø bb A Møy v Lk 1046 bur k Sb pr jo N UN ES CO i 25 A R 20 T E Hop Sørkppøy Fug Tuøy SØRKAPP LAND 15 øy Sjr u fjor Brg hvøy øy Kvæ Arøy Nymo g r øy Spi Luk øy Skjrv 77 Hvmåøy 98 Rog S j r u Si Lopp rø r vik 1506 Gomfjo Sv i Lø Sor- ri gomv -Sv k i Sfj jopr Sø N 1599 Bjøå Svri Si u y p rfjo So r fjo hv Lop uv Tj Ru i r Egøy Sø Rov y Sørø 78 Vrgu Yrkjæ Ski Kvu r y Kvø 94 Vi Rpvåg 9 Rvbo U N E S C O Hmmrf g øy u øy Rov Abøy Kåfjor gr Por hvøy rho Svæ y hvø P o r g y Igø r TORELL LAND Tofj 933 Horui f jo WEDEL JARLSBERG LAND A NATHORST LAND Riv Kogøy u Svkøy 665 Hbrg Svgruv r u u B LAND Brburg For SABINE NORDENSKJØLD LAND O Brøy Logyrby Grumby Kpp Lié Wihmøy Spibrg fjor Er k KONG KARLS LAND 1068 OLAV V LAND Bckuopp OSCAR II LAND I ri ik E jor 1085 Kpp Moh f Nwoopp Ny Åu 1225 Tr Kror PRINS KARLS FORLAND r k gfjor Ko S jor Kjøf våg Hoig M Kirk Måoy øy Hjm u Hvøy L op NY FRIESLAND pp Nork øy gr GUSTAV ADOLF LAND ANDRÈE LAND Eivofj Sorøy Noru Hi VII LAND i Nork 80 ORVIN LAND GUSTAV V LAND Wijfjor ALBERT I LAND HAAKON Kviøy Norkiøbuk Sorfj Norkpp 50 km or 0 f Sjuøy 1 : yi Abor 19

11 OPPLEV NORD-NORGE OG SVALBARD Foo:Trj Rkk/Noric Lif/ororg.com/Boø VERDENS VAKRESTE KYST k v Nio Gogrphic, u.o og om hr ri g Norky. Foo: CH /viiorwy.com Foo: Bår Løk/ororg.com/Lofo Foo: Trj Rkk Noric Lif/viihg.com/ Træ Du mør myr v øyr, gm hr, hvi rr og ivig fikvær. T ur u m RIB, hvkjkk r Hurigru, m yr yriv ovr og ur vf. Fj om igr r opp fr hv, rk mrømmr og ibrr om rkkr g h u i ky. Du mør vikighiori og vrrv. Byiv og gm kykuur går hå i hå. Hr fir u uøk rurr og må kfr om byr på moppvr fr hv kjøkk, m frk fik, kyr og hv. I Nor-Norg r y h øg, h ommr. Sov k u gjør i hø. L mr på ororg.com Foo: Ov Br 1 Foo: Tommy Ar/ororg.com 2 Foo: Hvfri AS KYSTRIKSVEIEN Iføg Nio Gogrphic r rkig Sikjr og Boø b vr 101 mo cic rou. På vår hjmmi fir u uik urforg i hvor u k oppv Kyrikvi m bi r ykk. Bi ogå vår rihåbok. Ri g Kyrikvi m offig rpor. Turforg på bckpckr.com Kyrikvi Riiv Tf.: kyrikvi.o BODØ OG VERDENS VAKRESTE KYST NORDLANDSKYSTEN Hr fir u kyby i or ur k iby. Syk g o i ykkri Arcic Rc of Norwy om ogå går gjom Fuk og S. M Boø om b r u gurr i vår vkr øyrik. Kjrrigøy gm h r y ufuk. T hurigbå r fy vir i Sig, Gikå, Lofo r Hg. viiboo.com HVALSAFARI ANDENES Hvfri A hr kor v i hvf. Ikur muumomviig. Tur vrr orm 2-4 imr. Værforbho. Hvgri. Forkigvig. Suvirhop. Rur. Sog mi pmbr. Pri vok kr 890 p.p. Br 5-13 kr 570 p.p. Br 1-4 kr 199 p.p whfri.o viivr.com 3 Foo: rorbur.o RORBUFERIE I LOFOTEN Ei Rorbur r v rorbugg i Lofo. Agg iggr i vkr og vi V-Lofo, på Hmøy. Hr ibyr vi ovrig i rijo rorbur og mg p kivir. Høy r og fik uik! Pri rorbu fr kr 790 vog kr 990 høyog rorbur.o ofo.ifo 4 S V A L B A R D H E L G E L A N D 6 L O F O T E N 1 Logyrby V E S T E R Å L E N 4 S A L T E N 2 3 S Ø R 5 - T R O M S Svovær Nrvik Mo i R Brøøyu A Boø O O F N O R D - T R O M Hr Brufo Porirk T E N M I S D T - T R O M V E S T - F S I N N M A R K Norkpp Tromø Kuokio I N E D R R K F I N N M A Ø S T - F I N N M A R K Vrø Hmmrf Kirk A 20 21

12 BLIR DET NORD-NORGE I SOMMER? NORD-NORGE - MÅ OPPLEVES! Bi m på urfri Di vr på g: hvør, hv, g, kogkrbb,, riyr, m myr v fugrr. Foo: Rir Schufr/ororg.com/Brg LYST HELE NATTEN oppv rkik y og mgik urfom i or Foo: Norky Ho/ororg.com/Lbby Foo: Frk Ar/ororg.com/Hr Foo: CH/viiorwy.com Hr mør u ø vir og vimrkområr i for vrig og fik. Du k oppv rkik kp, for og fu. Fugfj m yr iv, fjorr og ir på rkk og r. Evig ommrr i gyrø mio, om gjør okbfokig og gjr g, rgik og i i. L byr på rkk ivig fivr h år. E frgrik fok, m ivg og forrg. Oppv mik kuur og orig puk i Europ. I Nor-Norg r y h øg, h ommr. Sov k u gjør i hø. L mr på ororg.com Foo: B&B Tourig SKJÆRGÅRDSSAFARI E v vr orig og vkr kjærgårr iggr i Hr! Hr k u oppv rik rkik yriv, fr hur øyr, homr, kjær, yig rr og brøm hiorik r fr vikigi. Akiv oppvr i i g mpo; f urr og iiviu progrmmr! Dgig urr m uik frøyypr i prio: RIB-fri fr kr 575 p.p Tf: iiohr.o 5 Foo: O J. Lio 6 Foo: Kjri Bg 7 Foo: Zbigiw Wuch 8 Kogkrbbfri. Foo: Dijo 71 Nor 9 SVALBARD I ISBJØRNENS RIKE E ri i Svbr om ommr r r koik oppv på vr orig ijo. Oppv brk ur i føg m gui, på båur, brvrig, four, kjkkur, r kivi. Svbr Riiv Tf.: viivbr.com Foo: Bjr Rio/ororg.com/Norkpp VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST ALTA MUSEUM E v Nor-Europ ør hriigområr, g v jgr og fgfok, for ru 7000 år i. Brgku i A r oppfør på UNESCO vrrvi. Muum m uiigr, kfé og buikk. Auioguir. Pri vok kr 95 Hoør kr 85 Br 7-16 kr 25 Ur 7 år gri Tf.: muum.o SPRUDLENDE ENERGI I HAMMERFEST Hr u y i å få ri i å pump i? Hr u y i å u opp bkk? D r u g morom ur ru vr orig by på EL-ykk! D kroik ø ørgr for ovrrk vi og morom oppv i by om iggr på 70 grr or. Fr kr 130 p. p Tf.: hmmrf-uri.o OPPLEV NORDKAPP I SOMMER I igg i oppvr på Norkpp ibyr vi fo uroppvr om kogkrbbfri, vvocmp og fri i Nor Europ ør fugfj og fikoppvr. Lok hiori og mik kuur, r, gri, ibr og juhu. Ovrig. Norkpp-pkk: Pri fr kr 740 p.p. i b på Ric Ho, ik. froko og igg Norkpph. Tf.: orkpp.o Smk v Nor-Norg Kok i i fjær, vfik kogkrbb, vpukk mubær og rikjø i vvo. G r ikk fri år u rir orovr. Fivr iv og rør i or A fr poi- og urfokfiv i irjo kuuroppvr om Nor Muikkfuk i Boø og Fpi i Nor-Norg i Hr. Nurfomr i ærk Torgh, Porirk, Svri, Srum, Lygp og mrk Norkpp. Oppvr u ikk fir r r. Ny rorbufri I rorbu får u mofær fr gm ir fik, kombir m mor komfor. Hr ovr u i mio og våkr i bøgkvup. D rkik y i or Fø v r g år gig r mio vi u ri gmm. Bøk Uco Vrrv I or iggr r v vr kuur- og urrv; Vgøy på Hgky, Hriig i A og Sruv rigkj i Hmmrf. Oppv mik kuur Lg or vr urgm or, gr håvrkrijor og ærg pråk i mpi m mor koogi. Smkuur ugjør kuur ovr h Nor-Norg. Kjør Njo urivgr Oppv vgrkigr uom vig, hvr m i ærprg og i g forigr. Sk v i iggr i or: Hgky, Lofo, Aøy, Sj, Hvøyu og Vrgr. Akiv fri Hv m kjkkpig, øyhoppig m ykk, fjykig, vrig fr hy i hy, fik, groig, ykkig, gof i mio r foipukkig på Svbr. Muigh r mg. Økr u å oppv mr? S ororg.com/br-m-oppv 22 23

13 TRØNDELAG - MIDT I NORGESHISTORIEN TRONDHEIM - GØY PÅ LANDET MIDT I BYEN Foo: Irøy. Norm Foo: Sir Joh HVA SKJER? Trøg r kj for my, m kivi i ur vi hr ru o, moppv og fo kuur ibu om kp hr, r ok vi r r m o v jui, Røro rum Jri Trrgykkri for mr 21. jui, år or yh: Fåkypopp åpr på Aukrur i Av jui, Kvik Nork Ørrfikfiv øff.com jui, Sormo Av Livock Fiv m foku på go muikk og uroppvr for h fmii ivockfiv.o 24. jui 2. ugu, Røro E hiorik muikkr på Norg m pkkuær uc E roro.o 25. jui 3. ugu, Tog Ook m mr 50 rrgm ovr 10 gr ookiog.com VERDENSARVEN RØROS Foo:Trj Rkk/Noric Lif/viiorwy.com Vkomm i vrrv Røro og vyrig okmog roppvr. Oppv uik pu mom gruvby og rgio ru, m pur h og k kfékuur. Bi m på p ri i ok mhiori i Norg frm okmrgio. Lok råvrr, kuur og hiori gjør i uforgmmig oppv. Vi ibyr uik gui okmfrir, r vi rir m bu og bøkr uvg okmprour og uik rvrigr i Rørork. Du får rik ig i å mk okm, m mg mkprøvr, fu ok uj og kff m bk r gåri og r vg ig i å h okmmir m hjm! Prir fr kr 580 i 680 Bookig på roro.o r Tf.: UNIKE SETEROPPLEVELSER I Rørorgio fir u i i åp r i rog om u k bøk m vr, br r brbr. Bi m på fjø, ropr, rko og fo urområr. Sog f.o.m. ørg 12. jui.o.m. frg 15. ugu. Pri vi vrir m my og kivir. Foo: Sv-Erik Koff I Norg hiorik hov, Trohim r igjgig for g, og m iggr i umibr ærh i hvrr. Du k i på kfé, gå ur i mrk og frm rkk i hoppig og kkj impuur på i gri. Du k fik k mi i by, yk r p kjkk gjom by, pr g iyik vpromr, mø vig mkr, oppv rørk rku og u g 5-rr om gir mkmir for iv. Du k gjør kkur u hr y i år u r hr. Våk opp i by om ikk krvr pggig, hvor u br k å opp og hv om kjr! E by r go å rømm g bor i og h poiiv rgi. Trohim r by hvor kjr my i kuur, og by r pi kj for i høy irjo ivå i bå jzz og kmmrmuikk. Vi hr mur og rkjor for hvr mk og Bymrk br rikkur u. Vkomm i Norg m jrmr by! Foo: CH/viiorwy.com Foo: CH/viiorwy.com HVA SKJER? 26. jui -3. ugu, Trohim Ovfg ovfg.o 31. jui 2. ugu, Trohim Trørk mfiv oim.o 31. jui 2. ugu, Trohim Bryggrifiv oibrygg.o ugu, Trohim Profiv pro.o Foo: CH/viiorwy.com Vii Trohim AS Norr g Trohim Tf.: viirohim.o Twir/viirohim Vig. Foo: CH/viiorwy.com fcbook.com/ijororo f.: roro.o Foo: CH/viiorwy.com Foo: CH/viiorwy.com fcbook.com/ viirohim.o 24 25

14 HISTORISKE INNHERRED OLAVSFESTDAGENE OLAVSFESTDAGENE Ovfg r ør kirk- og kuurfiv m ovr 200 rrgm i øp v fivuk. Fiv rrgm ihor korr i jgr, uiigr, brprogrm, gujr, kur, pigrimvrigr, forrg og hiorik mrk. Fiv r uggpuk i hiorik Ovrv og øfr frm vikig vripørmå for or pubikum i og ru hovr Niroom og Erkbipgår. Irøy. Foo Sir Joh DEN GYLDNE OMVEI T v fr og y Norg b omvi i vkkr kuurkp v Trohimfjor. Lg D Gy Omvi k u mk på ok m og ok ø, ok ku og hør om u bøkr. Oppv D Gy Omvi m bi r ykk, og ovr i hiorik omgivr. TREHUSBYEN LEVANGER Iyik v Lvgru i Trohimfjor iggr Trhuby Lvgr. Bi kj m gmm og y v Mukby kor og Fr. Ekoik mk v frk o fr muk kombir m ku ho Gri Fk k opp g på Ihrr. L o mm mirik ur for g m pkkpri. Foo: Ep Sorhug STIKLESTADSOMMER MED SPELET OM HEILAG OLAV Hv h Norg hioribok vær u Trøg? Br prm ir o Vi k bf fir ihorik gr m ok kuur og hiori på p vi. Vi r g i Egg Muum i Sikjr hvor bø ru i kmp mo Ov Hig i Dr får y hiorik måi g D Gy Omvi og org uik ovr Trohimfjor. Tur r på Sik hvor r r Sp om Hig Ov 25., 26., 27. og 29. jui. fr kr p.p i r (3 r) FÅ MED DEG: jui, Irøy Irøyf iroyf.o jui, Sikjr Sikjrfiv 2014 ikjrfiv.o jui, Sikjr Lfiv i gmmmuikk fiv.o jui, Ookg på Sik m Sp om Hig Ov ik.o BARNAS INNHERRED Dr i r og bi ykkig! Smk på hjmmki mør og ykok rømmgrø og ug hrj. D r ommr- og ri! Egg muum r oro for br m v hiori for h fmii i fo omgivr. Hopp i høy, kpp yr og ko r. I Dmpg b og Trørh r vki om okkr. Vii Ihrr i fripggr Tf.: viiihrr.com Foo: Chri Ruu ELDEN PÅ RØROS Tm for år Ovfgr r Fok. Vfromø br m go forrghor og br fr mg i frg. Ki Bjør åpr Ovfg m Sgr om ihørigh i Niroom. Borggårprogrmm vu m Trohim m Åg Akr & Smb. Ovfg 2014 rrgr 26. jui i 3. ugu. Vkomm i Ovfg 2014! S mr på: ovfg.o fcbook.com/ovf #OFD2014 ELDEN PÅ RØROS På Norg m pkkuær uc r mpi gir og mikk vig ku: Krig rur ug håp og rømmr. M mg r om ikv bærr i i hjr. E muikkr om kjærigh og h håp og forvi, i Nor ør krigrgi. Av A. Srømmvo og B. Rihug. Rgi: Lif Sirbom. S v ovr 9500 pubikummr i Fu r fir i år. E r b ør år gjr ug kupir i kjo. Hr r profjo og ok kørr, ug og r, hå i hå, ommr r ommr, for å gi o 18-oppvr. KYSTNORGE - VILT OG SJARMERENDE Foo: M Forbrg BESØK PÅ OPPDRETTSANLEGG Ægir Kymu hvbrukuiig gir ibikk i mor hvbruk, h fr bgy iig på 70- og frm i i g. Uiig r gri. Vi u i igg oppv opp mor opprgg i fu rif, iby båur i RIB (åp huriggå bå) m førr og gui u i viiggg. Påmig og iformjo få v hv i Kymu. Tf.: kymu.o Foo: Ep Svi Egg Sorhug Foriigr: jui, 28. jui 2. ugu. Foriig rr k NB: Abf ikk for br ur kor. Big på Røro Turikoor f.: og Birvic birvic.o -roro.o STIKLESTAD OLSOKDAGENE PÅ STIKLESTAD OG SPELET OM HEILAG OLAV Kuurfiv Ookg på Sik r or fiv m mir, fgforrg, foriigr, uiigr, korr, hiorik vrigr, mir mrk, kivir for or og må, og m Sp om Hig Ov om høypuk m fir foriigr. Kjugkjær Fyr. Foo Lif Hr H KYSTNORGE VILT OG SJARMERENDE Ky v Trøg r vrir og vkkr. A fr åp hv, kjærgår og u fjorkp i kogk år og høy fj mør g om kommr på bøk. Hr får u oppv kyur og kykuur m v okmfu, ok m og rkk kivir på jø og. E fikoro vr g u ikr hvfik r ifik. På Fohvøy fi o v por r mkr i Norg, k år gm. Vi ovr g ufork oppvr m kyhoppig, kyfoku og kymk. FÅ MED DEG: jui, Muu UTiHAVET-fiv uihv.o.-19. jui, Hir Hopjøg hopjo.o ugu, Frøyfiv froyfiv.o ugu, Lyøyu Kykuurg iffrohv.o Foo: J Pr AUSTRÅTTBORGEN Auråborg, v Norg uik kuurmir, iggr vkkr i v iøp i Trohimfjor, i omgivr r g Jrkjgg og Fi Aro hr virk, i ikh m fru Igr, mrk kikk i ork mirhiori. E v prkbygg Auråborg mmr fr 1100-, m ro b fufør ru 1650 v rikkr Ov Bjk. Åp for omviig og k rvrig i ommrog. Tf.: r kim.o/ur Foo: Ky Arv KYSTENS ARV I STADSBYGD E mor muum om r vr på v kyfok rijor, m g kiv båbyggri, hiorik rohg, rur m urvrig, rurr prgårhg fr 00-, åp muumu og v ør migr m kikbyg rågbår. Du får båbyggr i rbi, og muigh for å ro og g rijobår. Tf.: kyrv.o Mirmrk r koik i v fiv og br i ikyig i mirgår Sikir. På mrk fir vi fok fr mg uropik om hr piir g på håvrk fr mir og om gjr morrr hvor ig g og om gjr gr m rpå. I 2014 går v fiv v b jui Sp om hig Ov r Norg ør og friufr. I år firr foriig 60 år! Oppv kjb m rk mør mom y og mørk, r og g, gmm og y. E rk oppv v vikig kh i ork hiori! Dor: 25., 26., 27. og 29. jui k Bi.: birvic.o r f.: Mr iformjo om fiv og Sp om Hig Ov: Tf.: ik.o 26 27

15 TOPP TI OPPLEVELSER I TRØNDELAG Foo: Sigbjør Frg Foo: Oppv Opp Foo: CH/viiorwy.com Lokmfri på Røro Bi m på Lokmfri i mkoppvr i Norg frm mrgio. Kombijo v ok råvrr, kuur og hiori gjør Lokmfri i p og ærrik oppv. F ommrrur mg, og og frg. Miiburpor m gui, mki, mkprøvr, m ujrk r ikur. Muigh for h på oppr. Tr uik rur. Pri br kr 340 p.p., vok kr 680 p.p. Mokufri på Opp Oppv moku i i r m, på gui ur i Dovrfj. Hr får u muigh i å ik og forvig mø m mjik yr, i uik omgivr. Vi k grr u får oppv moku på ær ho. Hy i bå yr og mkr år r ur h vrig. Mokufri: Pri br kr 250 p.p., vok kr 350 p.p Rfig på Opp Bi m Oppv Opp på hfig rfigur på Driv. Tur rr roig, m r hvr kommr m ogå i fr frfy ryk. Muighr for hoppig fr kipp urvi. Mium vkighgr, ig forkukpr uovr vømmykigh krv. Vrigh c 3 imr. Trpor /r Opp Sjo r ikur. Pri: Fmiiur fr kr 390 p.p. Normur kr 790 p.p. Foo: Sv-Erik Koff Foo: Phiip Wifurh Byvrig i Trohim Bi m på vrig i Trohim 1000-årig hiori, fr Ov Tryggvo på Torg i by, g bryggrkkr v Niv og i i rg vir fr mir. M uorir Trohimgui får u Trohim på må u ikk hr oppv iigr. Sr fr Turiiformjo. Pri vok kr 0 hoør kr 150 p.p. Br u. 15 år gri i føg m vok. Hvighig i Trohim Bi m ru i khv, Niv og fjor. Vi r mg v by vrighr, om brygg, Gm Bybro og Mukhom, fr jøi. Bå oppr på Mukhom hvor om økr k gå i, for r å by mm bi på oriær rubå ibk i by. Vrigh: c 1,5 im. Pri br (4-14 år) kr 60 p.p., vok kr 0 p.p. Foo: Nur Tour Vrur i Bymrk Nur Tour ibyr vrig i Bymrk. Vrur g go irg vg, fr Fjr kp i Li, m hiorir om ur og kuur urvi. Oppv ih og vk i ur i Bymrk, og uik ovr by fr Li. Tur vu m m og rikk v Liv, før vr orig rikkij, Gråkb, r o ibk i by. Tur r g for. Trpor /r ikur. Pri kr 300 p.p. Brg Går. Foo: Mgr Kirk Bøk D Gy Omvi Bøk Norg vkr omvi i ommr D Gy Omvi i Irøy. T og fr Trohim r r ur v Rør Sjo hvr ørg i jui. Dr vr bu om r r ru i grir og gårr m korri og ok m. Bøk iyik Srum m Ni A Kuvrk, pi iig uj på rur Øy og bøk gårr om Brg Går og Gubur m ommrkfé og gårbuikkr. Pri kr 690. Forhåbiig. Foo: Mriu Ru Fr jøprøy i go koriv Oppv Tur m korruir og mor koriv. Ny br måi og p hoppig i gårbuikk på Korgår. Trpor m RIB /r fr Trohim. Muighr for ykkur. A øvig uyr ikur. Hvr org og øg k Pri kr p.p. Foo: CH/viiorwy.com Foo: Mriu Ru Sikommr På Sikommr k bå or og må i p kivir på uområ v Sik Njo Kuurr. Hvor bo, v, k og g kær og vrkøy i mir, r o v ig m får vr på i form v kivir, forrr og my mr. Sikommr rrgr fr jui i ugu. Pri br kr 80 vok kr160 p.p. HVORDAN VIL DU SOVE I SOMMER? Hvi u k bøk o i ommr k vær gri å vi fi br rivr å ibrig i i ovpo. Er på i for kor ovof. Vi hr ikk br go gr på vår ærmr 80 hor, m ogå vår g pumy. Og vår pribø froko. Vår prir r krfig rur i ommr og gjr fr 20. jui i. ugu. M r i g k u bi g om r br for rygg. Og humør. Smm m vår om i år pr i å hjp, håpr vi u vi mrk å bo ho o k ugjør i, or forkj på hvor fri i bir i ommr. D b pri fir u i på ric.o Brgvrig på Røro Gui vrig b rhu i vrrv Røro. Vrig byr p ibikk i rhuby om hr ovr 100 fr bygigr. Gruvhiori, bygighiori og jrmr bkgårr m p ug v ku og håvrk, r i vrig. Pri kr 80 p.p, gri for br ur 15 i føg m vok. Bi på: rog.com/bookig 28 29

16 MOLDE & ROMSDAL HVA SKJER? jui, Å Nork Fjfiv ork-fjfiv.o jui, Miu Miufiv miufiv.o jui, Mo Mo Irjo Jzz Fiv mojzz.o KRISTIANSUND & NORDMØRE HVA SKJER? mi, Kriiu Noric Ligh Irio Fiv of Phoogrphy Forrg, workhop, uiigr. Kurik r Mor Krogvo.o jui, Sur Nork Lkfiv Når ikp r ovrh orkkfiv.o Foo: Eir Eg Oppv Troig og Arhvvi, jzz, ror, og vyrig ky-, fjor- og fjrik. Foo: Pr Ei/Fjor Norwy Foo: Hr Bkk Foo: Lif J. O DAGLIGE RUNDTURER MED BUSS OG HURTIGRUTEN Bu fr Mo r Å vi Troig i Girgr, r fr Mo vi Arhvvi i Kriiu. Hurigru ibk i Mo. Biig g før. Pri fr kr 595 p.p. Sog: Dgig jui pmbr. viimo.com GÅ ROMSDALSEGGEN I SOMMER Dgig fjbu fr Å k i Vg. Gå rr Romgg ibk i Å. Tur k gjør i fr vkighgrr, og u får h uik fjur i pkkuær Rom. Pri kr 125 p.p., ik. bu Å-Vg og kr m urbkriv. Dgig 1. jui 30. p. vii.com GUIDET TUR PÅ RAUMABANEN Bi m på gui ogur på Norg m pkkuær ogrkig; Å-Dombå. Tog hr fooopp fr r. Du får oppv vkj rkjor om Trovgg, Kyig Bru, Romhor og Rum v. Gui ur på Rumb: Dgig 24. mi 25. ugu. Pri kr 230 p.p Å Dombå. b.o/rumb ugu, Å RumRock rumrock.com ugu, Eik Eikg ik.o ugu, Evåg Norjøfiv bf.o ugu, Agvik Sommrkor ugu, Mo og N Bjørofiv bjorofiv.o pmbr, Bfjorør Dyrgo-g yrgo-g.o 6. pmbr Romggøp ork-fjfiv.o ATLANTERHAVSVEIEN ÅLESUND Hurigru Grip MOLDE Smø Å KRISTIANSUND HJØRUNDFJORDEN TROLLSTIGEN Fr Trohim Sur Su Foo: Øyvi Lr Oppv Arhvvi og områ prfk for kiv fri. L vår okkj guir g m på oppvr u vi gmm. Akivir om fik, kjkk, ykkig, oppur, vrig og ykig r br o v om vr g. Du k ogå y gr, kjør Arhvvi og vi fjvi Aurjøvg, r oppg iyik fikvær om Vihom, Håhom og Grip. Vi u vr? Bøk ro i Trohim, oppg Sup, r y vr Fjorru. Oppv ogå Kriiu, jrmr og ærprg by om fyr på fir øyr i hv. For ipirjo, riip og brojyrr viikriiu.com/kivfri Foo: Mi Frriko LUFTIG I NORGES VAKRESTE DAL Ti opp på Irår. Tur r ufig og p ogå for m u krrfrig. Ovr gjr på rijo r r urihy i, før og r ur. Pri kr p.p. corvur.o Foo: Ep Li Dh HAVØRNFOTOSAFARI Bi m Smø Nuroppvr u i hv, for å oppv og foogrfr hvør up og fik ik v bårip. Pri fr kr 900/450 mouroppvr.o Hurigru jui, Su Su kuurfiv Hiorik p, korr, uiigr. E v Mi-Norg ør fivr. u.kuurfiv.o jui, Kriiu Thiifiv Norg rivig muikkfiv? hii-fiv.o.-20. jui, Smø Fru Guri v Eøy Vkkr, hiorik uørp gurip.o ugu, Kriiu/Aur/ Ork/Trohim Toppirvk Rukir, offrori, gøp m mr oppirvk.o ATLANTERHAVSVEIEN ÅLESUND ØRSTA/VOLDA Hurigru MOLDE Å GEIRANGER KRISTIANSUND HJØRUNDFJORDEN TROLLSTIGEN Sumørp Grip Smø Fr Trohim Sur Su Dombå Hurigru Sumørp ØRSTA/VOLDA GEIRANGER Dombå Brg Fr Oo Foo: Rom Akiv PADLEEKSPEDISJON UNDER TROLLSTIGEN Økourim i ko gjom vimrk i for Troig. D o fj Bip, Kog og Droig kikkr på pr h ur. Oppv ih ovr v mo Romfjor. Pri kr 950 p.p., ik. m og rikk. Tur vrr i 5 imr. Sog: Mi-ugu. Gokj koirukjo. Tf.: romkiv.com Foo: ivur.o KAJAKKTUR & FJELLTUR Oppv 4-5 imr kjkkur ru iyik Moiv (Mohom) r four i Trokirk p mrmorgror m urjorik fof. Tur krvr ig forkukp. Pri kr 1200 pr. gr. Miimum 6 pror. Sog: 15. jui 15. ugu. Pri ikurr: DID gui, uyr, rpor, m og rikk. Forhåbiig g før. ivur.o Foo:Trj Rkk/Noric Lif/viiorwy.com BYVANDRING MED KAFFE OG VAFLER Avgg fr urikoor på org i Mo. Vrig r g gjom D grø korrior, kuurmir, prk og uikpuk, og r m omviig i Byg på Rommu m kff og vfr på Mi Cfé. Vrigh: C 1,5 im. Pri kr 150 p.p., (ik. kff og vfr). Sog: Jui u uk 29, gig k rommu.o Brg Fr Brg Dijo Mo & Rom Tf.: For mr iformjo: viimo.com Fr Oo Fr Oo Oo Foo: Joh Wihg/Puookvi/DKN GRIP EVENTYRØYA I HAVET Bøk bii øy m or hiori. E v rgio ør rkjor. Dgig båurr fr Kriiu om ommr. Pri kr 300/150 p.p., ik. båur og gui. viigrip.o Foo: Srømhom/DKN FISKETUR VED ATLANTERHAVSVEIEN Dgig vggr hvr g h ommr. Forøk fikykk mm m okkj gui. Pri kr 650 p.p. romhom.o Foo: Smø kjkk KAJAKK PÅ SMØLA ET AV NORGES FLOTTESTE PADLESTEDER Yr i hvgp omrig v homr og kjær. Smø Kjkk ibyr bå kur, guiig og ui om pr for bå fmii, ybgyr og virkomm. Pri fr kr 300 p.p. mokjkk.o Fr Brg Fr Oo Tf.: viikriiu.com 30 31

17 GEIRANGERFJORD KVA SKJER? 8. jui, Girgr Frå fjor i fj, mobkkrrgm i fo, m ykk r ruki frfjorifj.o jui, Nor Miommrgr hhppy.o jui, Hy Sommrgr hy.o jui, V Ookfrig v.o pmbr, Sr Srg ÅLESUND & SUNNMØRE ATLANTERHAVSVEIEN Hurigru Fr Trohim KRISTIANSUND Hurigru A Ru Torvik ÅLESUND ØRSTA/VOLDA MOLDE Å HJØRUNDFJORDEN TROLLSTIGEN Sumørp GEIRANGER Dombå Foo: Pr Ei/Fjor Norwy Girgrfjor jøv juv b i ork fjor. Akivir, pkkuær ur og uik kuurhiori. viigirgrfjor.com Foo: Hmmrø Særg rkikur i jugi m vr vkr fjorr, mjik fj og kyprr i umibr ærh. Brg Fr Brg Sry Fr Oo Fr Oo HVA SKJER? jui, Åu Miommrjzz jui, Vo Di york fp Ivr A-u jui, Hrøy Kog Rig Hrøyp Hiorik pi Foo:Trj Rkk/Noric Lif/viiorwy.com Foo:Trj Rkk/Noric Lif/viiorwy.com Foo:Trj Rkk/Noric Lif/viiorwy.com Foo: Arhvprk Foo: Krii Søy/viiu.com Foo: 62 NORD KAJAKK I GEIRANGERFJORDEN Fjor k oppv frå kjkk bå m og u gui. D iby bå fmiikjkkr, kjkkr for ybgyrr og urkjkkr, m pbr. Prir frå kr 150 p.p. Tf.: civgirgr.o Tf.: cooyy.com FJORDCRUISE FJORDSAFARI Ei gui ighigur m M/S Girgrfjor r i fu fr på ær h m RIB-bå r popuær år i vi jå Girgrfjor m fof Di ju yr, fjorgr Skgfå, Kivfå, Mvik, m fir. Pri frå kr 195 p.p. Tf.: girgrfjor.o DALSNIBBA OG FLYDALSJUVET Ei v i vkr og m pkkuær buur u k oppv går i Dibb, m opp på Fyjuv. Dibb (1500 moh) gir g i fik pormuik ovr Girgrfjor, fjhim og ibrr. Pri kr 260 p.p. Tf.: girgrfjor.o TIL FJELLS MED GONDOL Goo på Srfj k g rk 1062 moh. i Pvijog Ro om byr på m m ok piir. Hr k u r fjur, r brr y orå porm ovr Sorfjor, Sumørp og fjorbyg Sr, r v igg i Vrrvområ Girgrfjor. Pri goour kr 90 p.p. Tf.: rfj.o BARNAS FAVORITTER Oppv o v Norg ør kkorukjor på Br Lk og y Arhvprk Åu Akvrium pkkuær ykkrhow. Ovrig på Ric Prk Ho. Fm. pri 2 v./2 b., ik. iggbi. (v.). Tigg for krg. ric.o Sog: H år. Dgig. Pri fr kr pr fmii. viiu.com/kmpj BÅTTUR TIL FUGLEFJELLET PÅ RUNDE Ufork rik fugiv på fugøy Ru fr jø m 2-imr båur fr Ru hv. På ur får u mg uik fugrr, og pi popuær r ufug. E kjm r g m og forr om fugr, kim og ærmijø. Fr 8 år og m værforbho. F vggr. gokoyr.o Sog: m-ø. Pri fr kr 200 p.p viiu.com/kmpj HJØRUNDFJORD CRUISE Hjørufjor omkr v mjik Sumørp robir ig fr ri. Bi m på oppvrik crui og y 2-rr uj på hrkpig Ho Uio Øy. Muigh å forg oppho på ho, og ur i urmå Sog. 62.o. Avg. fr Åu. Sog: Dgig. Pri kr 795 p.p. viiu.com/kmpj jui, Åu Åu Båfiv Mriim fokf 25. jui, Gik Sommrf Muikkfiv 26. jui 3. ugu, Ør Nurfiv og fjøp Suhor r opp ugu, Søy Kog Arhur-p Hiorik pi ugu, Åu Jugf Muikkfiv ugu, Åu D Nork Mfiv E rkk NM kokurrr NOREGS VAKRASTE FERJECRUISE; VALLDAL-GEIRANGER Tur k g iom r fjorr; Norfjor, Suyvfjor og Girgrfjor. Du rir gjom i fjor- og fjkp om r på UNESCO i vrrvi. Bir k kjøp på frj r på førh på. Pri frå kr 240 p.p. Tf.: fjor1.o Foo: Mrco Toioo/DGT SYKKELOPPLEVINGAR PÅ SUNNMØRE Gui ykkurr bå i rrg og g vg m ovrigr på høgr hyr. Ei y og p må å oppv vrrvområ på. Pri frå kr 1490 p.p. ik. 2 ovrigr Tf.: krgbkk.o RAFTING I VALLDAL Bi m på rfig for i frik og ciofy uroppvig i vkr omgivr. Rfig i V pr for i r f, bå ybyrjrr og i om hr prøv rfig før. Ev Vø r go g for rfig m rig ryk for uovr 11 km g rkig. 4 imr ur. Pri frå kr 790 p.p. Tf.: v.o Foo: Jkob År NORSK FJORDSENTER Kvifor r fj å høg og fjor å jup? Og vi u v mir om iv før og o g fjor? Ei bøk på Nork fjorr k gi g vr på mykj v u urr på. Hr r kuuiigr, kivir, ok hvrk og kfé. Pri kr 110 p.p. Tf.: vrrvfjor.o Foo: Svrr Hjørvik VANDRETURER I ÅLESUND Kombir k vrurr m p byoppv m uggpuk i Åu prk ho. Fir Ho Aic iggr mi i by m kor v i by fiir og fj- og vrurr i by og ærområ. firho.o/ic Sog h år. Pri fr kr 550 p.p.. viiu.com/kmpj Foo: Hkgr. FAMILIEEVENTYR PÅ HAKALLEGARDEN L br ufo g i mø m ø yrvr på bøkgår Hk-gr og fi ro m fmii m ovrig på Tro Fjorhyr. Prfk for g om vi fik i fjor r vr i fj. Igg på Hkgr og ovrig i hy ik. bå. fjorhyr.com Pri fr kr 5 p.p. (v/7 pr.) viiu.com/kmpj Foo: Hmmrø WILDLIFE SEA SAFARI L ri få fri pirom på p fri i jø i åp huriggå RIB-bå. S Åu fr jøi, bøk kooir og oppv ufug og hvør på fugøy Ru. T m kmr og oppv vr g! 62.o. Avg. fr Åu. Sog x gig. Pri kr 795 p.p. viiu.com/kmpj Føg o på: fcbook.com/viiu wir.com/viiu Dijo Åu & Sumør Tf.: viiu.com 32 33

18 VELKOMMEN TIL BERGEN & HORDALAND Th T Ship Rc 2014 Brg jui Troug i Hrgr. Foo: Trj Nhu Nur- og kuuroppvr h år! Akiv, frik og p oppvr i h! Foo: Gu Hm KYSTEVENTYRET ASKØY/SOTRA/ØYGARDEN SÅ UT I DET FRI, SÅ NÆR BYEN! Vkomm i fcir rimå for g om økr kiv og oppvrik fri. Hv og kykp byr på or og vrir ibu p hiorir; k, ær og voppv. Hrfr rir m fo oppvr og b hiori, fori u pir hovro i m v. E kyvyr for bå må og or å ær orby! kyvyr.o Rfig på Vo. Foo: Erik Øi VOSS BYGD FOR STERKE OPPLEVINGAR Evyr i høg Vo Krprk, fy om Suprm i viu, rfig, goob, ufig m fkjrm og prgiig, oppv vimrk i Borgj, pig, ruurr i Vrrvområ Nærøyfjor m og, bu og bå (k ogå gjomfør m ykk og gui). viivo.o Foo: A Amå Trøy SUNNHORDLAND FRA HAV TIL BRE Suhor rkkr g fr åp hv i v i høy fj og yp fjorr i ø. Oppv pkkuær brvrig på Fogfo r pig i iv fr Fogfo! Sykk og vrurr iggr om prr på or i h rgio, og hr bugr v fik i hv og i fjor. viiuhor.o Eifjor i Hrgr. Foo: frh.o HARDANGER ET ELDORADO FOR LITEN OG STOR Hrgr iggr ær Brg og v vkr områ i Norg. Hrgrvi joprk, Fogfo joprk, o jo urivgr, fjor, for og ibrr vr på g. hrgrfjor.com viihor.o Foo: Gjrmu Hv NORDHORDLAND KYSTPERLA MELLOM BERGEN OG SOGNEFJORDEN Oppv hiori om Fj by i hv og Hiøy Fyr, Lyghir og hiorik kykp, og Vork Uvrigr. Hjrig vkomm i Norhor i ommr. 30 miur or for Brg. Foo: Brg Riivg/Johy Mzzii/viiBrg.com BERGEN INNGANGEN TIL FJORDRIKET Brg r irjo by fu v hiori og rijo, orby m måby jrm, mofær og ir byoppvr. Fjor hov hr i o å by på. Vkomm i Brg E Vrrvby og Europik Kuurhov. viibrg.com 34 35

19 BERGEN Suprku kivir HVA SKJER? AKVARIET Fôrig, how, ghårig og fimviigr gjom h g. VILVITE.o.m. 1.9 k u ogå oppv muiig Vkomm i bor! Hr r my å ær om m vi pir ærrik for h fmii. FLØIBANEN Mio jui mio ugu Gri kjk for h fmii på Føy. Gri koui i Skomkrik på Føy. VANNKANTEN DUFFE, mko vår, rffr u hvr ørg og øg, m på kofri gr. BrBrg.o Foo: ViVi/Thor Brørkif Brg r br by. Få byr i Norg byr på å mg moromm og p kivir og oppvr for br. Foo: Akvri i Brg Føg Br Brg på Fcbook.com/brBrg S Br Brg på YouTub Foo: Føib/Mv Foo: ViVi/Exprimrium Foo: Mgi Hå Dyrøy Foo: Akvri i Brg FLØIBANEN BERGEN FRA SIN BESTE SIDE! Føib, m popuær rkjo i Brg, r g fr by rum i Føy på 7 miur og ur r oppv i g v. Fr prkfu uikpå på Føy k u bur orå uik ovr Brg. På Føy fir u fik urområ m vkkr ur og mg urmuighr. Bøk for kmp y ukikkår i Grbkk, og gg rr ur i v gri r båp om u fir fr r på Føy. H ommr k fmii i vår rbuøyp på Føy, m p por gjm i kog. V Skomkrik, 5 miur gg fr Føy r gri uå v kor i kofri. Ny kp! I pri åpr vår pir y kp! Hr bir mr v moromm uforrigr for mi br! Føib r kbb v i g i Skivi, og kjørr hvr g år ru fr iig morg i k. 23. Føib r jo fir u mi i rum, br 150 mr fr Fikorg. Biprir /r Br/vok/fmii: kr 43/85/215 Føib AS Vrimig 21 Tf.: foib.o D r br o v ig u k oppv på Føy vår. Føg m på vår ir og ik o på Fcbook å hor u g oppr på om kjr på Føy! få rb m Brgkor! VILVITE OPPLEVELSESSENTER FOR HELE FAMILIEN På vir ViVi r my p og moro for bå br og vok i or irkiv uiigr. To fvorir r å g værmig i Væruio og å progrmmr robo Robr i å kk og yg. D ør br får kick v å yk 360 grr i Srifugkp m yg kr å ur ku ippr i Grvijobrø. Ovr 100 uik ijor og kprimr gr og gjrr må og or i imvi. Vkomm i bor! Frm i 1.9 k u ogå oppv muiig Vkomm i bor! Hr r my å ær om m vi pir ærrik for h fmii. Fob på uområ L g ogå fcir v vihow og 3D-fimr. Og prøv ukivi! I ommr hr my om fob. Du får på iggbi. Vkomm! Åpigir I kofri : M-ø k. 10 I koår: Tir fr k. 9 15, ør ø k. 10 Uvi i frir, vivi.o Aggkor : Br/vok/fmii: kr 135/5/530 I koår: Br/vok/fmii: kr 120/160/450 Br ur 3 år gri. Supri. Eg prir/oppgg for kor. Byb r bu. Prkrighu. ViVi Thormøhg 51 Tf.: vivi.o få rb m Brgkor! VANNKANTEN BADELAND VÅTT OG VARMT! Hr k h fmii bor g i hrig bgr i og u. Oppv r mg og moromm, u vgr v vår 8 bgr, rujbr, bobb r yr go m og rikk på r. Fri bi. Br ur 10 år ku mm m b vok! No kri u fir u Vk m 110 buikkr, g ih, curig, bowig og 9 pir. Åpigir Mg: k * Tirg-frg k * Lørg k Søg k * k ku vok I prio jui-ug: Uvi åpigir Biprir M-or/fr-ø, ko frigr Br oppi 3 år: kr 55 p.p. Br ur 15 år og hoør: kr 115/125 p.p. Vok: kr 125/145 p.p. Fmiibi: kr 400/470 (2 vok og 2 br i mm hu) Forbho om pririg. Vk B Lofjorvi 2 Tf.: vk.o AKVARIET I BERGEN MEET THE LOCALS Akvri byr på ovr 60 må og or kvrir hvor u på ær ho k g fcir v mrkvrig om bfir g ur ovrf. Få ogå m g Viu, om pir fob, og r ok proighr, om pigvi Pigri Axr. Sikp O og Hugo r hr og ikk mi k u hi på Skivi ør ikrokoi Smo og h o kor. Hr u røm om å ho g? Nå k u få muigh Vi hr ghårig på ropik vig. D fir jøøv hr r my i i og vir m g frm ku i på jøøvhow. Kom og v! I kio k u pkkuær 3D-fimr og p fim om pkkhuggr g orkky. Vkomm i o! Åpigir k gr k gr k ir ø (g mg) Biprir Vok: kr 250 p.p. Br: kr 150 p.p. Fmiibi 2+2: kr 700 Br ur 3 år gri. Eg prir for kor. Akvri i Brg Norbkk 4 Tf.: kvri.o få rb m Brgkor! 36 37

20 KULTURBYEN BERGEN Igg i Fjorrik 9. ugu 14. pmbr, h Hor Kyogvk Kykuurfiv kyogvk.o ugu, Gvær på Sor Prifrifiv Muikkfiv prifrifiv.o pmbr, rum Brg Mfiv Bør i by M og urhoig mf.o Foo: Brg Riivg/Robi Sr viibrg.com É by Grø oppvr. Vi hørr hvr år. Bøk fr h vr bmrkr å gjr ku ibrk mr i i by mom yv fj. Sv om Brg r bkj i ørr, oppgr vår bøk rk by rommr my for oppvu. Hr vr rk rijor i om i m vibrr kuuriv. By hr p rv fr hi og u om Europik Kuurby. Uik fr Føy. Foo: Brg Riivg/Mjz Ihr viibrg.com Brg r v vr bøk u åri. Vår og hø r frgrik, ommr byr på yr byiv, og om vir k u kombir orbyfri m ufr i v kiområ i ærh. Få ogå m g gur Norg i øk. S v r gr i Vrrvby Brg og vi grrr g uforgmmig irykk og oppvr: Dg I Sr g m ur g Fikorg og Brygg. Bøk o v by mg mur, grir og uik kumigr, før u r hoppigru. BERGENSKORTET prkik og rimig Hr u Brgkor i omm, rir u gri i Brg m bu og byb. Du får gri r rbr gg i mur og rkjor, mg br kuuribu, uik ighig-ibu, rurr og prkrig. Pri kr 200/75 p.p. vok/br (3-15 år) for 24-imr kor. Pri kr 260/100 p.p. vok/br (3-15 år) for 48-imr kor. viibrg.com/brgkor Dg II Bøk Evr Grig hjm, Trohug, om h ommr byr på ujkorr i urkjø omgivr. T ur i iyik Gm Brg, før u r Føib r Urikb i opp og yr orå uik ovr by. Turir frir i fourr iovr byfj. Dg III Tibrig formig i Akvri r på oppvr ViVi. Dr på fjorighig h rmig. I mig på v by fikrurr og vu kv m kor r rbøk på v by mg cr. HVA SKJER? FESTIVALER pri, rum Humorf Moromm gr mom yv fj humorf.o 7.-9.mi, rum Norik Migr migr.o 21.mi 4.jui, rum og i kurhjmm Fpi i Brg Ku og muikk fib.o mi, USF Vrf Njzz E h uk m hrig jzz jzz.o jui, rum Brgf Muikkfiv brgf.o 24. jui 27. jui, rum Th T Ship Rc 2014 Brg Sikur, ji og rock&ro! hipbrg.o 24. pmbr 1.okobr, rum BIFF Brg Irjo Fim Fiv, Mgu Brfo Kio biff.o okobr, Trohug Evr Grig Irjo Piokokurr Sjrpiir kokurrrr på Trohug grigcompiio.o okobr, BIT rgrj Okobr Kurik og fgig progrm bi-rgrj.o 24. okobr 1. ovmbr rum, Ekko fiv for kroik muikk og yku Ør & USF Vrf kko.o/or.o 21. ovmbr 3. mbr, rum Hobrgg Brokkmuikkfiv hobrgg.uib.o STJERNEKONSERTER 23. pri, Grg Nick Low brgiv.o 16. mi, Brghu Fig P Yvi brgiv.o 14. jui, Brghu Fig L D Ry brgf.o 28. jui, Brghu Fig Iro Mi brgf.o 1. ugu, Brghu Fig Kog, Ni Youg & Crzy Hor brgiv.o 14.ugu, Brghu Fig P, Tom Jo brgiv.o Føg viibrg på Brg Riivg Turiiformjo i Brg Srki 3 Tf.: viibrg.com Turiiformjo i Brg. Foo: Er Bi Arkikr TURISTINFORMASJONEN I BERGEN I j i vår y og fo Turiiformjo på Fikorg k u bi ovrig, bir i ighig, fjorurr og korr, kjøp Brgkor og få my go iformjo om vir og ipirrr i fo oppho. Turiiformjo r v vr bøk hr hr u pormuik ovr hv og Brygg. Mu Lyø/Foo: Dg Fo LYSØEN O Bu fik vyrvi på Lyø r åp gr fr 18/5-31/8 og øgr i pmbr fr k Kfé, mrk urir og bmuighr. Skybå fr Bu ki hvr h im i åpigi. Gri prkrig. Korr og r kivir hvr øg. yo.o MARKEN GJESTEHUS Bruk pg på o å ov. M okirig mi i Brg rum, r Mrk Gjhu ypprig b for å ufork og oppv vkkr og hiorik by, om hr mgfo v kuur hppig, hoppig og r kivir om u k i, m u ovr go og rimig på Mrk Gjhu. Prir fr kr 210 p.p. i frgrom. Ekrom fr kr 525. Dobbrom fr kr 305 p.p. Tf: mrk-gjhu.com BESTILL ONLINE Vår ir r i oppr og guir g k mom uik ibu. Ovrig Fjorurr Brgkor Arkjor Sighig Korr Akivir Bi ovrig og oppvr viibrg.com Foo: Dg Fo TROLDHAUGEN I ommr k u på popuær gig ruur fr Brg rum i Trohug om ikurr bå kor og omviig. Avri fr uriiformjo k Omviig i Grig vi og 30 miur kor i Tro. Rur i Brg rum k Bir: kr 250/200/100. Foo: Ep Lo NYT EN HELG I BERGEN BESTILL SHOWPAKKE MED HOTELL Bo på Brg b ho: Rio Bu Få b pbi Fribir i opp ur 25% rb på horom 25% rb på howmig L mr og bi på BERGENHELG.o TOPP OPPLEVELSER I BERGENSREGIONEN Brygg i Brg Rgr om r 1 oppv/ rkjo i h Norg v Trip Avior i mr. Føib Fr prkfu uikpå k u bur orå uik ovr by, fj og fjorr. Urik643 T vvb i Urik og oppv høy v 7 fj. Rur på opp m pormuik. Norg i øk Fjor Tour Oppv vr vkr ogri m Brgb, impor Fåmb, Aurfjor og rg Nærøyfjor. Dgig, h år. Hrgrfjor i øk Fjor Tour Ruri m gig vggr fr Brg. E mk v fruk og fjor! Fjorcrui m Whi Ly Bi m på fjorur i ogik mofær ombor i vrbå Whi Ly. Trohug Evr Grig Muum Trohug bår v Vi, Kompoihy, Ni og Evr Grig grv og kor Trohug. Lujkorr hvr g i ommr. Vivi Lk og ær på vir. Uiigr, vihow, vrkr og 3D-fimr. Hik Muum Hr k m hvor yk kjøpm v i Brg fr c Rmu Myr Kuuiig Much I fo kumig fir vi økkvrk fr Evr Much kurkp. Lprmu Lprmu S. Jørg Hopi r uik bvr ykhumijø fr

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

INVITASJON. Treff 2,5 millioner. besøkendebestiiiingsfrist. 9. september. Her må din bedrift være!

INVITASJON. Treff 2,5 millioner. besøkendebestiiiingsfrist. 9. september. Her må din bedrift være! TO Trff, llor 1 bøkbgfr 9 pbr r å brf vær! BR U r kr 1 + v Offll u for Brg Rgo orål Brg u r å få fl ulg bøk l å r l Brgrgo, r kp flr go kklr for brf OLL U OR BR O RO BR TL ORRKT rgr o lå orhorl uhorl Kyvyr

Detaljer

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009 Høt 2009 Yrk og utdaig Data Kultur og fritid Språk 1 Folkuivrittt høt 2009 DR øm HV A KU M DU LT E O R G FRUR O ITI KU M A D NN E ord ikt Sot hor tab dla ra 3 og d ll 8 Ak, øy YR UT KE O DA G M t N Pda

Detaljer

Oslo. a hotspot for architecture and design

Oslo. a hotspot for architecture and design Olo hotpot for rchctur d dg Norwy' cptl drmd to tblh tlf cuttg dg dtto for rchctur d dg. Th Fjord Cty projct, mv rdvlopmt of Olo' hrbour r du for complto 00, wll chg Olo' fc complly. lrdy tody th cty h

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

VEDLEGG Mljøl 100 m Krvrk/Nork Polrnu Bygnngr fr før 1900 (SEFRAK) Tgnforklrng Prkolndn N or d k 502 rd Særhugn NordKlubblvn Nordkrd- Ånvkl 245 Lngvn Vvkndn 1051 Mddgndn Mdkrdndn

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

pusss og Solveig på nye eventyr Drama

pusss og Solveig på nye eventyr Drama n pusss og Solveig på nye eventyr Drama Japansk Fuji Film er Japans mest solgte film (80 0/o markedsandel). Og japanske kameraer er Norges mest solgte. Fujicolor er spesielt laget for japanske kameraer

Detaljer

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1 ys P Å 3 20 0 6 V E G E N SE H ERRENS FRELSE! 1 Innh o d Øyne ne som se r 2 Se H e rre ns fre se 3 En sang påje rnb ane stasjone n 8 Kom 10 ys P Å V E G E N Innvie se og ove rgive se 12 nr. 3/2006 Fuste

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

iegets akv rale i eller praksis?

iegets akv rale i eller praksis? iegets akv rale i eller praksis? UKErevyen 1977 Skrevet og komponert av Forfatterkollegiet Instruktør: Ørjan Wiklund Koreograf: Arne Svendsen Skuespillere, rekvisitører, sminke etc.: SIT Revyen Lys og

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Fjord Norge reiseguide 2005

Fjord Norge reiseguide 2005 Fjord Norge reiseguide 2005 www.fjordnorway.com 2 Explore Fjord Norway erje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS jør deg klar for Fjord Norge National eographic raveler Magazine har kåret verdens fremste

Detaljer

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet Helsedirektoratet informerer om: tf08?ooosb Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet f/e.i-no--xi Oslo. 15. desember 1986 : i? Helsedirektoratet AfE«-loO--2.Y Redaksjonell

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

SNO. r-oroav FYLKESF0REREN:

SNO. r-oroav FYLKESF0REREN: Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 kkjt' t nm:r k:j'jfyrar c!t'' ;1a :U:\\'\' T:-;!\ot.'t ~! rkk.' \''';\ p. m~'' t':: 0U kr. :\:\1' dv ~. d j.h.\)':;"!.n~ "k!' 1:.q~:":.1~.~ :\\' ~~S :-;t:t!\'!) ~t'

Detaljer

Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT

Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT Gunleik Bergrud Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 25 Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT Gunleik Bergrud STATPED SKRIFTSERIE NR 25 Huseby kompetansesenter, Oslo,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet INNHOLDSFORTEGNELSE: A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER FOR STYRENDE ORGANER, 1881-1984...10 B - KOPIBØKER, 1884-1963...11 Ba - KOPIBØKER - GENERELT, 1885-1963...11 Bb - TELEGRAMKOPIBØKER, 1884-1937...25 Bc -

Detaljer

OrdDrill - Rådgiveren

OrdDrill - Rådgiveren 01.03.2007 Repetisjon - 1 OrdDrill - Rådgiveren Repetisjon Inneholder utskrift av alle enkeltoppgavene i Kap. Repetisjon. Kun til bruk for pedagoger og instruktører i forbindelse med tilrettelegging av

Detaljer