17. feb 2014 Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "17. feb 2014 Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 17. feb 2014 Innholdsfortegnelse 1. Stillingsbeskrivelser... 2 Direktør... 2 Nestleder... 2 Seniorforsker... 2 Forsker... 3 Administrasjonssekretær... 4 Økonomikonsulent... 4 Stipendiat... 4 Forskningskonsulent... 5 Forskningsassistent... 5 Studentassistent... 5 Vitenskapelig rådgiver Rettigheter og plikter for ansatte ved Frischsenteret... 6 Generelt... 6 Timeføring, sykemeldinger, fraværslister... 6 Fødselspermisjon... 6 Datasikkerhet... 6 Eurocard, reiseforsikring... 7 Hjemme-PC og hjemmearbeid... 7 Medlemskap i faglige organisasjoner... 7 Mobiltelefon... 7 Treningstilbud... 7 Faglige reiser... 7 Forsikrings- og pensjonsavtale... 8 Kompetansetid... 8 Eksternt ekstraarbeid Bistilling (II-stilling) ved andre institusjoner Lønn og bonus Publikasjonspoeng og tidsskriftsvekter Ledelseskompetanse Direktør Nestleder Forsker og seniorforsker Vitenskapelig rådgiver Administrasjonssekretær og Økonomikonsulent Stipendiat Forskningsassistent Studentassistent Publiseringsbonus Vedlegg Vedlegg 1. Ekstraengasjementer for ansatte ved Frischsenteret Vedlegg 2. Bistillinger for forskere ved Frischsenteret Vedlegg 3. Tidsskriftsvekting

2 1. Stillingsbeskrivelser Direktør Kvalifikasjonskrav Til stillingen kreves førstekompetanse, det vil si doktorgrad i økonomi eller tilsvarende. I tillegg kreves kompetanse i forskningsadministrasjon. Stillingsbeskrivelse Direktøren har den daglige ledelsen av Frischsenteret, med overordnet ansvar for prosjektakkvisisjon og økonomistyring, og for at aktiviteten holder et forsvarlig faglig nivå. Direktøren rapporterer til styret og forutsettes å dele sin tid likt mellom administrasjon og forskning. Ansettelsesforhold Direktøren tilsettes som hovedregel i fast stilling. Nestleder Kvalifikasjonskrav Kompetansekravet for tilsetting som nestleder er nivåmessig som for en forsker ved Frischsenteret. I tillegg kreves kompetanse i forskningsadministrasjon. Stillingsbeskrivelse Hovedoppgaven som nestleder er å avlaste direktøren administrativt, og være stedfortreder ved fravær. Stillingen er i utgangspunktet på 20 %, men en høyere stillingsbrøk kan avtales. Om en forsker ved Frischsenteret har stillingen, forutsettes resten av stillingen å bli dekket opp av prosjekter. Ansettelsesforhold Nestlederstillingen er en åremålsstilling over to år med mulighet for fornyelse. Seniorforsker Kvalifikasjonskrav Til en seniorforsker stilles i prinsippet faglige kvalifikasjonskrav som til en professor. Ved siden av formelle akademiske kompetansekriterier, kan en ta hensyn til andre kvalifikasjoner som er viktige i anvendt forsknings- og utredningsvirksomhet. Disse vil i noen grad kunne oppveie at forskeren ikke har professorkompetanse En forsker er seniorkompetent dersom de vitenskapelige publikasjonene ville gitt professorkompetanse. I praksis innebærer dette krav om 6 publikasjonspoeng ved Frischsenteret. Alternativt kan seniorkompetanse oppnås ved en kombinasjon av ledelseskompetanse og publikasjonspoeng, dog slik at publikasjonene må tilsvare 75 prosent av kravet til 2

3 professorkompetanse. De detaljerte reglene for kvalifisering til seniorforsker er beskrevet nedenfor i avsnittet Lønn og bonus. Stillingsbeskrivelse En seniorforsker er forutsatt å ta aktivt del i utformingen av Frischsenterets forskningsmessige profil, og i gjennomføring og planlegging av igangværende og nye prosjekter. Seniorforskeren skal delta i den utførende forskningsvirksomhet, men en del av tiden vil typisk gå til prosjekt- og programutvikling, ledelse av større forskningsaktiviteter, for eksempel programmer, veiledning av personell i rekrutteringsstillinger m.v. Ansettelsesforhold Seniorforskere tilsettes som hovedregel i fast stilling. Til bestemte prosjekter kan imidlertid personer engasjeres som seniorforskere i avgrensete perioder. Forsker Kvalifikasjonskrav Til en forsker stilles i utgangspunktet krav om førstekompetanse, det vil si doktorgrad i økonomi eller tilsvarende. I spesielle tilfeller kan andre faglige kvalifikasjoner som er viktig i anvendt forsknings- og utredningsvirksomhet, i noen grad oppveie at forskeren ikke har førstekompetanse. Form og faglig innhold som tilsvarer et gitt faglig nivå vil kunne være forskjellig ved anvendt forskning sett i forhold til forskning ved universitet og vitenskapelige høyskoler. I anvendt forskning er oppmerksomheten rettet mot en anvendelse av eksisterende teori og metodeapparat, i stor grad med fokus på empirisk forskning. Dette medfører at faglig nivå i stor grad vil gjenspeiles i kriterier som evne til å anvende relevant teori og metode på gitte problemstillinger, samt utvise kreativitet i å finne nye anvendelser av samfunnsvitenskapelig teori og metoder. Dette er egenskaper som direkte går på det faglige nivå i forskningen, og som følgelig må verdsettes sammen med mer tradisjonelle akademiske vurderingskriterier. Det skal legges til grunn en bred faglig vurdering av søkerens samlede vitenskapelige kvalifikasjoner og skikkethet som anvendt forsker gjennom: i) Dokumentasjon av vitenskapelig aktivitet og nivå: Vurderingen skal bygge på vitenskapelige avhandlinger, rapporter og fagbibliografier som er publisert i fagtidsskrifter eller offentliggjort på annen måte. Ved vurdering av de vitenskapelige/faglige kvalifikasjoner skal hovedvekten legges på de innsendte arbeider. Det skal også tas hensyn til faglig virksomhet så som deltakelse i forskningsprosjekter og feltarbeid såfremt virksomheten er tilstrekkelig dokumentert. ii) Ved vurdering av andre egenskaper mht. skikkethet som anvendt forsker, vektlegges følgende: kreativitet og evne til å skape og iverksette ideer for egne og andres arbeider; evne til å samarbeide og utføre oppgaver i pakt med tidsfrister, økonomiske rammer og andre avtaler; evne til faglig veiledning og ledelse av prosjektgrupper; 3

4 evne til å formidle og skape kontakt med oppdragsgivere, brukere og eksterne fagmiljøer; evne til skriftlig formidling og rapportering av forskningsresultater; generell metodologisk dyktighet i egen disiplin. Stillingsbeskrivelse En forsker er forutsatt å ta aktivt del i utformingen av Frischsenterets forskningsmessige profil, og i gjennomføring og planlegging av igangværende og nye prosjekter. En forsker skal kunne delta i ulike prosjekter, og kunne ha faglig ledelse og ansvar for organisering og gjennomføring av prosjekter etter de retningslinjer som gjelder for dette. Ansettelsesforhold Forskere tilsettes som hovedregel i fast stilling. Til bestemte prosjekter kan imidlertid personer engasjeres som forskere i avgrensete perioder. Administrasjonssekretær Administrasjonssekretæren tar seg av de praktiske oppgavene med driften av senteret, og rapporterer til direktøren. Administrasjonssekretæren fungerer også som sekretær for direktøren og har kontakt med leverandører av praktiske tjenester, i første rekke bank, regnskapsfører og leverandører av kontormateriell. Økonomikonsulent Økonomikonsulentens arbeidsoppgaver er knyttet til budsjettering, regnskap, websider, prosjektsøknader og oppfølging samt rapporteringer til Norges Forskningsråd og andre oppdragsgivere. Vedkommende samarbeider tett med administrasjonssekretæren og de to deler en rekke administrative ansvarsområder knyttet til økonomi og drift. Stipendiat Kompetansekrav Kompetansekrav for en stipendiat er fullført mastergrad eller tilsvarende. Søkeren må ha som mål å oppnå en doktorgrad og bør være kvalifisert for opptak på PhD-program ved Universitetet i Oslo. Stillingsbeskrivelse Stipendiaten skal gis gode muligheter for å utforme avhandlingen og gjennomføre kursene som kreves. I en viss utstrekning kan stipendiaten også gis arbeid som ikke direkte inngår i studiet, men dette skal bare kunne fylle en mindre del av tiden, slik at minst 3 årsverk kan brukes til kurs og avhandling. Som hovedregel skal dette også være relevant, enten generelt kompetanseoppbyggende, eller tilhørende temaet. Ansettelsesforhold Stipendiatstillingen er et tidsavgrenset engasjement, normalt 3 år til doktorgradsarbeidet, 4 år når pliktarbeidet inkluderes. 4

5 Forskningskonsulent Kompetansekrav Kompetansekravet for en forskningskonsulent er fullført mastergrad eller tilsvarende. Stillingsbeskrivelse En forskningskonsulent skal kunne ha ansvar for tilrettelegging av data for analyse, herunder organisering og oppdatering av mikrodata, og skal kunne delta i forskningsprosjekter. Ansettelsesforhold En forskningskonsulent er fast ansatt. Forskningsassistent Kompetansekrav Kompetansekravet for en forskningsassistentstilling er fullført mastergrad eller tilsvarende. Stillingsbeskrivelse En forskningsassistent utfører forskningsarbeid under ledelse av forskere eller rådgivere. Ansettelsen er knyttet opp mot et eller flere prosjekter, og arbeidet vil i hovedsak være bestemt av prosjektets opplegg og innhold. Ansettelsesforhold Forskningsassistenter kan tilsettes midlertidig dersom deres kompetanse er prosjektspesifikk. Om dette ikke er tilfelle, ansettes de i fast stilling. Studentassistent Kompetansekrav Kompetansekravet til studentassistent er at vedkommende er under utdanning ved universitet eller høgskole. Stillingsbeskrivelse En studentassistent utfører prosjektarbeid under ledelse av forskere. Ansettelsen er knyttet opp mot et eller flere prosjekter, og arbeidet vil i hovedsak være bestemt av prosjektets opplegg og innhold. Ofte kan arbeidet gi grunnlag for studentens hovedoppgave. Ansettelsesforhold Studentassistentstillingen er et prosjekttilknyttet midlertidig engasjement. Stillingen innebærer normalt ikke tid avsatt til egen kompetanseutvikling. 5

6 Vitenskapelig rådgiver Kompetansekrav Kompetansekravet er doktorgrad eller førsteamanuensiskompetanse. En rådgiver er vanligvis vitenskapelig ansatt ved universitet eller annen forskningsinstitusjon. Stillingsbeskrivelse Vitenskapelig rådgivere utfører prosjektarbeid som leder eller medarbeider, ofte i samarbeid. Stillingen kan være knyttet opp til et eller flere prosjekter. Rådgivere kan ha faglig ledelse og ansvar for organisering og gjennomføring av prosjekter etter de retningslinjer som gjelder for dette. Ansettelsesforhold Rådgivere kan tilsettes midlertidig dersom deres kompetanse er prosjektspesifikk. Om dette ikke er tilfelle, ansettes fast. 2. Rettigheter og plikter for ansatte ved Frischsenteret Generelt Frischsenteret er en frittstående stiftelse uten tilknytning til noen arbeidsgiverorganisasjon. Frischsenteret har et eget lønnssystem og egne arbeidsbetingelser. For alle forhold knyttet til ansettelse hvor ikke annet er avtalt i forbindelse med ansettelsen eller i denne personalhåndboken, brukes som hovedregel Statens avtaleverk. Det gjelder spesielt ved arbeidstid og permisjoner. Frsichsenteret følger også hovedtrekkene i Statens regler for godtgjørelser ved reiser. Timeføring, sykemeldinger, fraværslister Sykemeldinger og informasjon om fravær utover noen dager for fulltids ansatte meldes til administrasjonssekretæren, dersom det ikke er avtalt på forhånd. Timeansatte leverer timelister til administrasjonssekretæren. Forskere fører tid på prosjekter ved utgangen av hver måned. Ved ønske fra oppdragsgiver blir det ført enkelttimer på daglig basis for det enkelte prosjekt. Fødselspermisjon Ansatte ved Frischsenteret med varighet på minst ett år mottar lønn ved fødselspermisjon etter enhver tid gjeldende regelverk i Folketrygdeloven. Bortsett fra opparbeidelse av feriepenger som skjer på lik linje som om arbeidstakeren hadde vært i arbeid. Datasikkerhet For behandling av konsesjonsbelagte data er det utarbeidet er særskilt reglement (ligger på våre WEB-siden) med skjemaer som skal underskrives av alle som har adgang til slike data. Forøvrig forutsettes alle ansatte å vise aktsomhet, og spesielt sørge for at det foreligger sikkerhetskopier av data og tekster som skal bevares av Frischsenteret. 6

7 Eurocard, reiseforsikring Alle fulltids ansatte og vitenskapelig rådgivere får Eurocard med tilknyttet reiseforsikring som gjelder når reisen er betalt med kortet. Utover dette dekkes ikke reiseforsikring av Frischsenteret. Hjemme-PC og hjemmearbeid De ansatte ved Frischsenteret har adgang til hjemmearbeid i vanlig arbeidstid i et omfang som normalt ikke overskrider 1 dag pr uke i gjennomsnitt. Ut fra hensyn til arbeidsmiljøet ved Frischsenteret, kan direktøren innskrenke eller utvide denne adgangen. For de ansatte som har behov for det, stiller Frischsenteret hjemme-pc til rådighet, enten de benytter seg av adgangen til hjemmearbeid i vanlig arbeidstid eller ikke. Også kostnadene til nettilkopling kan dekkes. For direktør, nestleder, administsrasjonssekretær og økonomikonsulent, dekkes den administrative stillingsbrøken av kostnadene over administrasjon og resten over prosjekter. For andre dekkes alt over prosjekter. Avgjørelsen om dekning av kostnader over prosjekter ligger hos prosjektleder. Medlemskap i faglige organisasjoner Medlemskap i faglige organisasjoner dekkes over prosjekter etter avgjørelse av prosjektleder, på samme måte som hjemme-pc og nettilkopling. Mobiltelefon Innkjøp av mobiltelefon dekkes over prosjekter etter avgjørelse av prosjektleder, på samme måte som PC og nettilkopling. Abonnement og bruk av mobiltelefon dekkes ikke. Treningstilbud Ansatte med en kontrakt med minimum ett års varighet tilbys å tegne treningskort med adgang til Domus Athletica på vilkår som tilsvarer hva som gjelder for universitetsansatte eller få dekket tilsvarende treningsutgifter andre steder. Faglige reiser Overnattingsutgifter. Faktiske legitimerte utgifter dekkes, begrenset oppad til Statens satser for de to første ukene. De to neste ukene dekkes legitimerte utgifter, begrenset oppad til 75 % av Statens satser. Ved lengre utenlandsopphold forventes at den ansatte planlegger langsiktig leie av bosted for å gjøre hotellopphold kortest mulig. Kostgodtgjørelse. Etter Statens satser for de første fire ukene. Kompensasjonstillegg (skattepliktig). Dette gis i tråd med Statens reiseregulativ for de to første ukene. Kompensasjonstillegget er skattepliktig og det svares arbeidsgiveravgift for tillegget. Kompensasjonstillegget gir ikke rett til feriepenger. Tillegget er ikke pensjonsgivende. Kost og overnatting etter fire første uker. Samlet godtgjørelse utbetales etter Norges forskningsråd satser, for enslige og for familie. Måltider dekket av konferanseavgift eller vertskap. Ved konferanseopphold eller opphold ved annen vertsinstitusjon der deltakeravgiften eller vert dekker måltider, trekkes det fra i kostgodtgjørelsen etter Statens regler. Dersom en av jobbrelaterte årsaker unnlater å benytte tilbudte måltider kan trekk bortfalle etter godkjenning av direktøren. 7

8 Reiser. Reisen skal foretas på billigste måte. For fly; økonomiklasse. Fast ansatte forskere, direktør og rådgivere med engasjementer utover ett år, kan søke direktøren (styreleder for direktøren) om å benytte dyrere reisealternativer i spesielle tilfeller. Her vil det legges vekt på helsemessige gevinster og prisdifferanse. Reisens lengde kan tillegges vekt i samspill med helsemessige forhold. Behov for å stille uthvilt kort etter ankomst kan også tillegges vekt. Direktøren kan be om dokumentasjon. Dekning av utgifter for familie. Ved opphold som varer minst to måneder dekkes utgifter til en reise (økonomiklasse) tur/retur fra hjemstedet for familien. Også for familiemedlemmer kan det søkes om dekning av dyrere reisealternativer i spesielle tilfeller. Mens familien oppholder seg ute mottar den ansatte godtgjørelse etter Forskningsrådets satser for familie. Med familien menes barn som ikke har fylt 20 år i utreiseåret og ektefelle/registrert partner/samboer. Samboer er en person som stipendiat/forsker har levd sammen med under ekteskapslignende forhold de to siste årene, eller som den ansatte har felles bopel med (definisjon fra Forskningsrådet; Stipendiater. For stipendiater gjelder samme regler som over, dog slik at man på lengre utenlandsopphold følger praksis for støtte fra Norges forskningsråd under hele oppholdet. Prosjektdekning. Kostnader til faglige reiser skal som hovedregel dekkes av prosjekt(er) eller av kompetansemidler, og godkjennes av prosjektleder eller direktør ved dekning via kompetansemidler (styreleder for direktøren). Kostnadene kan deles, i utgangspunktet i tråd med hvordan tiden brukes under oppholdet. Reiser kan også dekkes over administrasjon etter avgjørelse fra direktøren. Forsikrings- og pensjonsavtale Ansatte i minst 20 % stilling og med kontraktsperiode på minst ett år er omfattet av forsikringsavtalene Frischsenteret har pensjonsforsikring og ulykkes- og gruppelivsforsikring. Ansatte betaler 2 % av bruttolønn i premie for forsikringene. Både alders- og uførepensjon inngår i pensjonsforsikringen. Pensjonsforsikringen gir en alderspensjon (ved full opptjening på 30 år) som tilsvarer 30 % av lønn på pensjoneringstidspunktet (min. 67 år) pluss 30 % av lønn utover 8 G. I tillegg til engangsutbetaling ved død (gruppeliv) inneholder avtalen engangsutbetalinger ved uførhet, uavhengig av årsak. Under permisjoner (med unntak av fødselspermisjon) er ansatte ikke omfattet av forsikringsavtalene. Kompetansetid 1 Frischsenteret og fulltids fast ansatte forskere (Forskerne) har felles interesse av å ha en permanent og stabil ordning for opptjening og disponering av kompetansetid. For Frischsenteret er kompetansen til Forskerne og de øvrige vitenskapelige medarbeiderne stiftelsens viktigste ressurs. Den må vedlikeholdes og utvikles over tid for å opprettholde kvaliteten på forskningen utført ved Frischsenteret. På lengre sikt er denne kvaliteten stiftelsens eksistensgrunnlag. For Forskerne er muligheten til å utvikle sin kompetanse på grunnlag av egne interesser et gode i seg selv, samtidig som det bidrar til å opprettholde og bedre Forskernes muligheter på det akademiske arbeidsmarkedet. 1 Bygger på Retningslinjer for SNF-Oslo, utarbeidet på grunnlag av en innstilling fra en komite bestående av Erik Hernæs, Sverre Kittelsen og Kalle Moene, og vedtatt på fagstyremøte 8. november Revisjon etter styremøte S-12/12. 8

9 Styret i Frischsenteret vedtar derfor følgende prinsipper: a. Forskernes kompetanse betraktes som en kapitalbeholdning som gir avkastning, men som også forringes over tid og som må oppettholdes ved bruk av kompetansetid. Bokføringen av opptjening og uttak av kompetansetid følger så nært som mulig en slik tankegang. b. For hvert forskermånedsverk utført av en fast heltidsansatt forsker skal det avsettes midler til kompetansetid, som skal kunne disponeres av forskeren til kompetanseoppbyggende tiltak. Eksempler på bruk er skriving av vitenskapelige artikler ment for internasjonale tidsskrifter eller bøker, deltakelse i kurs eller egne lesestudier for å sette seg inn i et nytt felt, opphold ved en utenlandsk forskningsinstitusjon osv. Kompetansetiden kan samles over flere år til en lengre periode. c. Dersom en forsker som starter på et tidsbegrenset engasjement på full tid blir fast ansatt, skal opptjeningstiden regnes fra starten av engasjementet på full tid. Dette skal det tas hensyn til i budsjetteringen. d. Avsetningen av midler skal foretas med full alternativverdi for forskertid, dvs inklusiv reiser, litteratur, dekningsbidrag og kompetansetid etc. I regnskapet gjøres dette ved en fotnote, siden bare den direkte lønnskostnaden kan føres som forpliktelse. Tilsvarende skal forskerne ved bruk av kompetansetiden kunne disponere midler til disse formålene i vanlig størrelsesorden. Ved utenlandsopphold følges de vanlige reglene ved Frischsenteret, med fradrag for støtte oppnådd fra andre kilder, og for særlig gunstige skattebetingelser. e. Bruk av kompetansetiden bestemmes av den enkelte forskeren i samråd med direktøren, ut fra forskerens faglige interesser og Frischsenterets overordnete mål for virksomheten. f. Opparbeidet kompetansetid er en rettighet for forskeren, på linje med den rett som universitetsansatte har til forskningstermin. Kompetansetiden må tas ut før de siste 3 månedene av tilsettingsforholdet ved Frischsenteret. Tidsperioden for uttak må avtales med direktøren. g. Det normale avsetningstakten til kompetansetid er 1,5 månedsverk pr utført årsverk av en fast heltidsansatt forsker, forutsatt at Frischsenteret samtidig oppnår et samlet overskudd etter avsetning på 5 % av omsetningen. Dersom utsiktene framover er vesentlig svakere eller sterkere enn målsettingen, skal avsetningen til kompetansetid kunne reduseres eller økes på linje med andre kostnadskomponenter. Samtlige prosjekter ved Frischsenteret skal budsjetteres på en måte som gjør dette sannsynlig. h. Opptjening av kompetansetid reduseres når den enkeltes beholdning av kompetansetid ved inngangen til året overskrider 12. Med beholdning ved inngangen til året mellom 12 og 18 mnd er opptjeningen 1 måned, mellom 18 og 24 er opptjeningen 0,5 og ved beholdning på mer enn 24 måneder bortfaller den helt. Denne begrensningen gjøres gjeldende fra og med året i. Kompetansetid opptjenes alltid når en oppebærer lønn fra Frischsenteret (det vil også inkludere tiden under bruken av kompetansetiden). Ved permisjon uten lønn kreves styrets godkjennelse for at kompetansetid skal opptjenes. Det vil vanligvis gis når en har permisjon for å ha et engasjement ved Økonomisk institutt. Ved permisjon for et engasjement et annet sted, vil en vurdere helheten i betingelsene. Dersom betingelsene for den enkelte ikke forøvrig er vesentlig bedre enn ved Frischsenteret, og Frischsenteret har interesse av engasjementet (videre studier, verdifull praksis eller sluttføring av vitenskapelige arbeider), vil styret være positivt til at kompetansetid skal kunne opptjenes. I en prioriteringssituasjon vil dette imidlertid rangeres etter opptjening for forskere som har lønn eller som har permisjon for å være ved Økonomisk institutt. Ved permisjon av andre grunner vil kompetansetid vanligvis ikke kunne opptjenes. 9

10 j. Opptjeningstakten for kompetansetid skal avtales av Frischsenteret og den enkelte forskeren på forhånd for ett år av gangen, samtidig med lønnsavtalen, slik at både Frischsenteret og forskeren vet hvilke rettigheter og forpliktelser de har ved en fortsettelse av ansettelsesforholdet. k. Forskere med beholdning av kompetansetid på minst 12 måneder skal kunne pålegges å ta ut deler av denne ved mangelfull prosjektdekning, dog ikke slik at det hindrer planlagt framtidig uttak av kompetansetid (for eksempel ved utenlandsopphold). Eksternt ekstraarbeid Prinsippene for eksterne ekstraengasjementer er gitt i vedlegget Ekstraengasjementer for ansatte ved Frischsenteret. Hovedregelen er at undervisningshonorarer tilfaller den ansatte. Det samme gjelder foredragshonorar, begrenset oppad til kroner pr. gang. Bistilling (II-stilling) ved andre institusjoner Retningslinjer for bistillinger er beskrevet i vedlegget Bistillinger for forskere ved Frischsenteret. Frischsenteret ser positivt på at forskere har bistillinger ved andre institusjoner, og mener at de faglige gevinster kan være svært verdifulle. Engasjementet skal tidsmessig holdes innenfor 20 % av en full stilling og inntjeningen ved Frischsenteret oppfylles som normalt. I dette tilfelle skjer ingen reduksjon i lønn fra Frischsenteret. Ved tilnærmet likeverdig tilbud om bistilling eller annen form for engasjement ved Økonomisk institutt, UiO (Instituttet), forutsettes det at engasjementet ved Instituttet velges framfor bistilling andre steder. Tungtveiende faglige hensyn kan likevel gi grunn til å velge annen bistilling. Bistilling ved en annen institusjon som også søker oppdragsmidler får verken direkte eller indirekte brukes av institusjonen i prosjektakkvisisjon eller profilering overfor oppdragsgivere i konkurranse med Frischsenteret. 3. Lønn og bonus Publikasjonspoeng og tidsskriftsvekter Forskernes akademiske kompetanse måles i publikasjonspoeng (PP) som gis til vitenskapelige publikasjoner. 2 Tidskrifts- og bokartikler vektes. Systemet for publikasjonspoeng (PP) er revidert med virkning fra PP er definert som tidsskriftvekt (Frischvekt) delt på roten av antall forfattere. En artikkel i tidsskrifter på nivå med Scandinavian Journal of Economics gis en vekt lik 1. Artikler kan altså gis en (ikke-negativ) vekt som er mindre, lik eller større enn 1. Systemet rangerer tidsskrifter i 8 grupper, hvor de 4 høyeste består av nivå 2 tidsskrifter i systemet til Universitets- og høyskolerådet (UHR) og de 4 laveste av nivå 1 tidsskrifter. (UHR nivå 2 dekker omlag 20 % av tidsskriftene.) Nivå 2 tidsskrifter har vektene 1, 2, 3 eller 4, hvor vekten 4 gis for publikasjoner i de 5 høyest rangerte tidsskriftene innen samfunnsøkonomifaget. Publikasjoner i tidsskrifter på UHR nivå 1 gis vektene 0,1; 0,25; 0,5 eller 0,75. Innen UHR nivå blir vekten til et tidsskrift bestemt av en rangering av tidsskrifter. Denne rangeringen tar utgangspunkt i tidsskrifter klassifisert som «Economics» av ISI («Thomson-databasen»), dvs. 306 tidsskrifter i Rangeringen gjøres utfra to kjennetegn, totale siteringer og «article influence score», hvor de to kjennetegnene er ment å fange opp utbredelse og kvalitet. Beregningen anvender formelen, q = cites *ai, hvor «cites»= 2010 total citations i ISI databasen og «ai»= 2010 article influence score. 2 Publikasjonspoengene inkluderer publisering fra avhandling/førstekompetansegrunnlag. 10

11 Gruppe/vekt Nivå 2 tidsskrifter Krav 2A 4 «Topp 5» Ectrica, QJE, JPE, AER og REStud 2B 3 «Andre topp 10» (q > 12,000) 2C 2 «Høyt nivå 2» (q > 6,000) 2D 1 «Andre nivå 2» UHR nivå 2 tidsskrifter Nivå 1 tidsskrifter 1A 0,75 «Topp nivå 1» 3 (q > 2,000) 1B 0,5 «Middels nivå 1» (q > 1,000 eller cites>400) 1C 0,25 «Lavt nivå 1, int l» (q >= 150 eller cite>=40) 1D 0,1 «Norsk/særlig lavt int l» (q < 15, cites<40) Gruppe 2A består av 5 generelle samfunnsøkonomitidsskrifter med svært høye siteringstall (og samsvarer med topp-5 listen på ØI). Gruppene 2A og 2B er definert ut fra tidsskrifter som sorterer under UHR-fagråd samfunnsøkonomi og som har ISI klassifisering Economics, men direktøren vil vurdere om tidsskrifter som faller utenfor dette settet skal gis vekt 3 dersom de har særlig høye siteringsindekser. For gruppene 2C og 2D er det ikke krav om fagtilhørighet. Komplett liste over Frischvekter finnes i vedlegg 3. Ledelseskompetanse Ledelseskompetanse måles ved Ledelseskompetansepoeng (LKP). Den ansattes LKP fastsettes av direktøren i samråd med styrets leder og bygger på følgende prinsipper. For prosjektledelse er LKP samlet antall årsverk på prosjektet en har ledet. Det ses på reell ledelse, slik at en også kan krediteres for identifiserbare deler av prosjekter som andre formelt har stått ansvarlig for, hvis det er klart at en har hatt (og tatt) ansvar for initiering, organisering, framdrift og rapportering. En kan også krediteres mindre det samlete prosjektomfang dersom andre har hatt reell ledelse av deler av prosjektet. Direktør Lønn og øvrige arbeidsbetingelser fastsettes av styret. Kompetansetidsordningen gjelder forskerdelen av stillingen (50 %). Nestleder Nestlederstillingen lyses ut som en treårig åremålsstilling og det er mulig å ha flere perioder. Utgangspunktet er 20 % stillingsbrøk og et lønnstillegg på 10 % av lønn i laveste seniorforskerkategori. Annen lønn og stillingsbrøk kan avtales. Kompetansetidsordningen gjelder forskerdelen av stillingen. 3 Med enkelte unntak: Applied Economics og Energy Policy nedjusteres til 1B. 11

12 Forsker og seniorforsker Fastlønnen til forskere og seniorforskere bestemmes av den ansattes plassering i en lønnstabell der alle cellene er relative til en referanselønn. 4 Prosentvise tillegg avhenger av kvalifikasjoner langs to dimensjoner; den rent akademiske via publikasjonspoeng (PP) og erfaring med spesiell relevans for anvendt forskning (ledelseskompetanse). Referanselønnen er pr (før lønnsoppgjøret våren 2012) på kroner. Ledelseskompetanse PP 0-1,5-5 % 1 % 6 % Ikke brukt Ikke brukt 1,5-3 0 % 6 % 11 % Ikke brukt Ikke brukt 3-4,5 5 % 11 % 17 % 17 % 17 % 4, % 17 % 23 % 30 % 37 % % 23 % 29 % 37 % 43 % % 29 % 35 % 43 % 51 % % 35 % 42 % 51 % 58 % Nullcellen i lønnstabellen har positivt publiseringskrav og lønnen settes 5% under referanselønnen ved mindre enn 1,5 PP. Publiseringskravet for topplønn er 15 PP. Hvert hopp langs PP-skalaen gir 5% lønnsøkning. 5 Årlig justering av referanselønnen skjer i tråd med rammen for Statsoppgjøret slik den framkommer i de Tekniske Beregningsutvalgets rapport om inntektsoppgjøret. 6 Ettersom en del av samlete lønnsveksten i staten kan tilskrives kompetanseheving, bl.a. gjennom økende utdanningsnivå over tid, er det naturlig å trekke fra lønnsglidningen. Dette sikrer at årslønnsveksten i referanselønnen samsvarer med årslønnsveksten i staten som kan tilskrives overheng og tarifftillegg. Til en seniorforsker stilles i prinsippet faglige kvalifikasjonskrav som til en professor. Ved siden av formelle akademiske kompetansekriterier, kan en ta hensyn til andre kvalifikasjoner som er viktige i anvendt forsknings- og utredningsvirksomhet. Disse vil i noen grad kunne oppveie at forskeren ikke har professorkompetanse ved universitet/høyskoler. En forsker er seniorkompetent dersom vitenskapelige publikasjoner ville gitt professorkompetanse. I praksis innebærer dette krav om 6 publikasjonspoeng ved Frischsenteret. Alternativt kan seniorkompetanse oppnås ved en kombinasjon av ledelseskompetanse og publikasjonspoeng. Minstekravet til publikasjonspoeng er likevel 4,5 publikasjonspoeng hvilket tilsvarer 75% av det 4 Fram til var denne referanselønn lik laveste trinn for førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. 5 For å opprettholde den relative forskjellen mellom topp og bunnlønn fra tidligere ble de prosentvise påslagene langs LKP-dimensjonen noe justert i revisjonen våren I TBUs oppsummering av lønnsoppgjørene publisert slutten av juni omhandler Kap 1.4 Hovedtrekk i lønnsutviklingen framover. Fra 2011-rapporten kan vi lese: I staten gir overhenget til 2011 på 2,3 prosent og tarifftilleggene i 2011 en lønnsvekst fra 2010 til 2011 på 3,5 prosent. I tillegg kommer bidraget fra lønnsglidningen i Bidraget fra lønnsglidningen til årslønnsveksten i årene 2006 til 2010 vises i tabell

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Espen Frøyland, gruppeleder, SSØ Dag Flater Hwang, seniorrådgiver, Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OG HK 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OG HK 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtale for arbeidstakere i staten... 2 Del II Overenskomstens bestemmelser... 2 1. Overenskomstens omfang... 2 2. Overenskomstens varighet... 2 3. Arbeidstid... 2 4. Lønn...

Detaljer

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialområdene: Finansiell økonomi (FIE) og Økonomisk styring (BUS) Veileder: Professor Agnar Sandmo Obligatorisk tjenestepensjon og

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne

Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016 mellom SAMFO og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: Del II Overenskomst for butikksjefer m.fl. 4 1 Overenskomstens omfang 4 2 Arbeidstid 4 3 Ferie

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN Statens vegvesen Vegdirektoratet HR-seksjonen September 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. Lønnssystemet i staten... 4 1.2. Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2014 kl. 12.00 1 Innledning Målet for statlige virksomheter er å levere befolkningen tjenester med best mulig kvalitet til riktig

Detaljer

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side Overenskomst 2010-2012 Nr. 198 FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2012 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Dokument nr. 17 (2002-2003) Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Avgitt 5. juni 2003 Innstilling fra utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap

Detaljer

Bedre utnytting av muligheter og ressurser

Bedre utnytting av muligheter og ressurser Bedre utnytting av muligheter og ressurser Et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR og FFA Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Bedre bruk av ordningen med nasjonale eksperter til EUs institusjoner

Bedre bruk av ordningen med nasjonale eksperter til EUs institusjoner Bedre bruk av ordningen med nasjonale eksperter til EUs institusjoner Vurderinger og anbefalinger fra prosjektgruppen Juni 2008 Godkjent av Koordineringsutvalget for EØS-saker, 27. juni 2008 1 Innledning...

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016. Landsavtalen

Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016. Landsavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016 Landsavtalen LANDSAVTALEN 1. april 2014 31. mars 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Luftfartens Funksjonærforening

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012 LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON Gyldighet: Fra 1.5.2012 1 FORORD Dokumentet Lønnsavtale for ansatte i Normisjon presenterer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår slik de enkelte forhold knyttet til lønn,

Detaljer