Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av Vedtak: Godkjent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent"

Transkript

1 1 av 13 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato Vår dato: Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Rica Park Hotel, Drammen Telefon Sak 11/01677 Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Per H. Liahagen, Lars Halvard Wetterstad, Sigrid Hellum, Tonje Ouff og Hanne Strøm (BBK). Fra sek. Ole Andreas Lilloe-Olsen og Sissel Røed Waaler Forfall: Kjell Terje Løver Som varamedlem møtte: Til behandling: Faste saker : 1/2012 Godkjenning av saksliste. Vedtak: Godkjent 2/2012 Godkjenning av protokoller av Vedtak: Godkjent 3/2012 Fylkeskontoret informerer. Ole Andreas Lilloe-Olsen orienterte om situasjonen på kontoret. 4/2012 Innspill fra styret: BU-midler Torunn Hovde orienterte. Strategien for landbruksbasert næringsutvikling skal revideres. Vedtak: Det sendes ut informasjon til styremedlemmene om dagens prioritering av BUmidlene. Styremedlemmene kommer med en generell tilbakemelding og tenker særskilt på sine arbeidsoppgaver. Svarfris fredag 17. februar. Ansettelse av ny org.sjef. Møtet var lukket. De ansatte forlot møte.

2 5/2012 Arbeidet i lokallagene Sende fylkesstyret en oversikt over hvem som ikke har hatt besøk på årsmøte. Kontoret utarbeider en sjekkpunktliste over aktivitet i lokallagene, som styremedlemmene går igjennom på styremøte Rollag og Veggli Bondelag: Ikke avholdt møte om fremtiden til Rollag og Veggli Bondelag. De jobber med å finne en møtedato. Ungdommen har begynt å engasjere seg i Numedal. Kjell Terje Løver og Torunn Hovde møter på møte. Modum Bondelag har ikke avholdt årsmøte. Lars Halvard Wetterstad informerte om situasjonen. Innen 27.mars skal Modum Bondelag avholde årsmøte. Ole Andreas Lilloe-Olsen holder kontakt med leder. 6/2012 Medlemsarbeid Ole Andreas Lilloe-Olsen informerte om Elin Røeds studie på lokallagsarbeid. 2

3 Saker til behandling 1/12 11/ Handlingsplan og aktivitetsplan 2012 Vedtak Det fremlagte forslag til Handlingsplan med innkomne kommentarer og endringer i styremøtet fremmes som styrets forslag for årsmøtet Norges Bondelag har et samordnet plansystem for alle nivåer. Hvert fjerde år vedtar årsmøtet et prinsipprogram. Styret vedtar årlige planer og prioriterte saker i juli. Fylkeslagene er bedt om å lage sine arbeidsplaner i tråd med vedtatt prinsipprogram og styrets prioriteringer. Det er forholdsvis lang tid mellom styrets vedtak og årsmøtene i fylkeslagene. Buskerud Bondelag har derfor et system med rullerende handlingsplaner som vedtas av årsmøtet. Fylkesleder Torunn Hovde har bearbeidet fjorårets plan og fremmet et forslag til diskusjon. Administrasjonen har hatt forslaget oppe på sin planleggingskonferanse og tilført en del punkter til diskusjon. I tillegg til Handlingsplanen har Buskerud en aktivitetskalender. Denne rulleres og oppdateres uten at det er nødvendig med formelle vedtak. 3

4 2/12 11/ Budsjett 2012 og regnskap 2012 Vedtak Administrasjonen tar med seg de ulike momentene fra diskusjonen og det utarbeides ulike forslag på oppsett til budsjett og et budsjettforslag til styremøte 5.mars. Det legges opp til et null-budsjett. Det har i løpet av de senere år vært en sentralisering av økonomistyringen i Norges Bondelag. Fylkeslagenes regnskap er fra 2011 avdelingsregnskap i Norges Bondelags konsernregnskap. Vi har ikke lenger egne konti i Ringerike Sparebank og vi har ikke lenger regional revidering av regnskapet. Organisasjonssjefen er administrativt ansvarlig for avdelingsregnskapet. Fylkeslaget får et årlig beløp til disposisjon og er sammen med organisasjonssjefen ansvarlig for at fylkeslagets aktiviteter holder seg innenfor denne rammen. Buskerud Bondelag hadde et meget stort underskudd i I 2011 får laget et overskudd. Det budsjetteres allikevel med et overskudd på også i 2012 for å bygge opp igjen lagets egenkapital. 4

5 3/12 11/ Regionmøter Vedtak Regionmøtene avholdes i samsvar med saksutredningen med de kommentarer og endringer som fremkom i møtet. Kontoret utarbeider en PP-serie med aktuelle nøkkeltall/statistikker. Regionmøtene i forbindelse med uttale til jordbruksforhandlingene er satt til: 13.feb. Foss Gård, Lier kl ansvarlig Sigrid Hellum/Torunn Hovde/Sissel Waaler. 14.feb. Gol, Pers Hotell kl.14 ansvarlig Per Liahagen/Torunn Hovde/Ole Andreas Lilloe- Olsen. 16.feb. Tyrifjord Hotell kl ansvarlig Lars Halvard Wetterstad/Torunn Hovde/Eldor Bjerke. Faglagene får tilbud om å møte på regionmøtene. Lokallagene har fått tilsendt studieheftet Foran jordbruksforhandlingene. Det er også sendt ut spørsmål til lokallagene fra fylket som det er et ønske at de besvarer. Det er også lagt ut en quest-back på Norges Bondelags hjemmesider. Spørsmål fylkeslaget ønsker spesielt belyst til jordbruksforhandlingene 2012: Inntekt Hvordan bør Norges Bondelag prioritere produksjoner og/eller geografiske områder for å gi bedre inntektsmuligheter til den aktive bonden? Investeringer Hvordan bør investeringsstøtte fordeles? geografisk, produksjoner, store/små, tradisjonelt landbruk/næringsutvikling, energi/miljøtiltak, rekruttering. Miljøvirkemidler Hvor mye av budsjettramma bør prioriteres ulike miljø og klimatiltak? Velferd Hvordan bør midlene innrettes? Tilskudd rettet mot unge eller eldre bønder? Aksjonsberedskap: Hvilke argumenter mener dere bør brukes ovenfor medlemmer for å få deltagelse og engasjement til ulike aktiviteter ved et brudd i forhandlingene? Hvordan vil deres lokallag kunne bidra om det skulle bli brudd i jordbruksforhandlingene? Hvordan er organisering av kommandolinjer? På regionmøtene må vi også ha en bolk med aktuelle saker. Stikkord her er oppfølging av vannrammedirektivet, verving, rekruttering naturbruk, politikerkontakt, lokalt planarbeid og jordvern. 4/12 12/ Aktive lokallagsmidler 5

6 Vedtak Aktive lokallagsmidler skal i større grad reflektere aktivitetsnivået i det enkelte lag. Tilskudd til aktive lokallag fra Norges Bondelag skal i utgangspunktet være et nullsumspill, men fylket kan sette av midler til spesielle aktiviteter som kommer lokallagene og aktiviteten totalt til gode dersom aktiviteten i lokallagene er liten. Prinsipper for fordeling av aktivitetsmidler tas opp til drøfting i årsmøtet. Det utarbeides et diskusjonsnotat som legges fram til diskusjon i årsmøtet til BB og fylkesstyret tar med seg innspillene og fylkesstyret utarbeider et vedtak. Norges Bondelag gir hvert år midler til aktive lokallag. Midlene gis i form av en egen pott vedtatt i årsmøtet og har ikke fremgått av fylkeslagenes regnskaper. Etter ønske fra organisasjonssjefene vil dette fra 2011 bli synliggjort i fylkenes regnskaper. Buskerud Bondelag har ikke hatt noen prinsipiell diskusjon om bruken av disse midlene på lenge. Det vises til vedlagte notat. Vi har hatt en tradisjon for å dele ut penger for verving og subsidiere lokallagenes deltagelse på årsmøter og ledermøter. Dette ut fra en tanke om at dette genererer aktivitet lokalt. I 2011 dekket vi ikke møtegodtgjørelser for deltagere på slike møter, men lokallagene fikk en sum for antall deltagere per døgn. En egen pott for verving utbetales nå fra sentralt hold. Vi legger nå derfor opp til at aktivitetsmidlene i større grad skal utbetales etter innrapportert aktivitet. Det vises til utarbeidet rapportskjema. Det godtgjøres for: 1. Innrapportering av aktivitet i utarbeidet skjema 2. Skolering av tillitsvalgte 3. Kurs for medlemmer 4. Møtevirksomhet a. Styremøter b. Medlemsmøter c. Åpne møter/debattmøter d. Utferder e. Sosiale samlinger, fester og lignende 5. Åpen gård og andre aktiviteter rettet mot allmennheten 6. Aktiviteter i mediene 7. Politisk aktivitet 8. Representasjon og annen ekstern deltagelse Aktivitetsmidlene følger lokallagets arbeidsår. Beløp og satser vil avhenge av innrapportert aktivitet per 30.september. 5/12 11/ Aksjoner

7 Vedtak Buskerud Bondelag legger opp til å følge opp de forslag til kampanjer og aksjoner som kommer fra Norges Bondelag. Det oppneves et nytt aksjonsutvalg. Følgende oppnevnes: Torunn Hovde og Lars Halvard Wetterstad Buskerud Bondelag er pålagt å ha en beredskap i forbindelse med evt. brudd i jordbruksforhandlingene. Årsmøte har oppnevnt styret til Aksjonsutvalg for Buskerud Bondelag for Styret har delegert oppgavene, men ikke ansvaret til et eget aksjonsutvalgt bestående av: Torunn Hovde Lars Halvard Wetterstad Svein Nedremyr Per Borge Anders Ullern Birger Bjørnstad Hans Falang Aksjonsutvalget har i tillegg pleid å ha et overordnet ansvar for påvirkning og fremstør i forkant av forhandlingene. Frem til årsmøtet evt. oppnevner nytt aksjonsutvalg for 2012 må vi være forberedt på å stille opp på ulike aksjoner og arrangementer i forkant av jordbruksforhandlingene. 7

8 6/12 10/ Buskerud Fornying II Vedtak Styret i Buskerud Bondelag slutter seg til konklusjonene i Fornying II s rapport fra 24.oktober 2011 med følgende tillegg: 2.2 Buskerud Bondelager positive til at årsmøtet utvides med ½ dag. Det bør avholdes et representantskapsmøte første halvdel av tirsdagen, og at dette rep skapet bør brukes til å evaluere prosessen omkring jordbruksforhandlingene og evnt andre saker som naturlig hører hjemme i et rep skap med muligheter for å lukke dørene. Selve debatten omkring jordbruksforhandlingene bør ligge til årsmøtet for å nå målsettinger om et mer vitalt årsmøte. 2.5 Styret Buskerud Bondelag støtter forslaget om tilgang til ekstranett der fylkesledere også har tilgang. 2.9 Gjensidig representasjon med Bygdekvinnelaget og Bygdeungdomslaget Buskerud Bondelag støtter forslaget om at gjensidig representasjon må ses nærmere på. Gjensidig representasjon praktiseres i liten grad på lokallagsplan og fungere delvis på fylkesnivå i Buskerud. Vi mener man kan ha bedre nytteeffekt av å ha egne foraer hvor man mer konstruktivt ser på hvordan lagene kan samarbeide om felles saker. I tillegg har dette en økonomisk side, og man må i nyttevurderingen se på hvordan man best mulig utnytter medlemsinntektene på alle nivåer i organisasjonen NB for å nå organisasjonens målsettinger. 4. Økonomiske konsekvenser av nye modeller Buskerud Bondelag mener at satsene for daggodgjøring må heves til samvirkenivå. Å være tillitsvalgt bør likestilles mellom organisasjonene i landbruksfamilien. Videre vil en heving av dagens godtgjøringsnivå i NB bidra til å gjøre det mer attraktivt da mange tillitsvalgte er avhengig av leid hjelp på eget bruk for å skjøtte et verv og det tillitsvalgte må ikke bli økonomisk skadelidende. I tillegg ønsker Buskerud Bondelag å fremheve viktigheten av å tenke helhet i opplæring og kompetanse i rekruttering av tillitsvalgte. Buskerud Bondelag har fått rapporten Fornying II på høring. Fornyingsutvalget II skulle følge opp Fornyingsutvalgets innstilling og spesielt se nærmere på ulike alternativer for struktur og organisering av styre og representantskap etter dagens modell, samt en modell med sentralstyre og landsstyre i Norges Bondelag. Utvalgets konklusjon er at dagens struktur og sammensetning i hovedsak er mer tjenlig for organisasjonen enn landsstyremodell. Det vises nærmere til konklusjonene side 24 og 25 i rapporten. 8

9 Vi har vurdert rapporten og konklusjonene i den opp mot hva Buskerud Bondelag tidligere har ment om temaet. Buskerud Bondelag har tidligere ønsket et annet årshjul enn det Norges Bondelag opererer med. Buskerud Bondelag har tidligere også tatt til orde for en vurdering av behovet for ettårige årsmøteperioder særlig sentralt, men også i fylket. Disse spørsmålene berøres ikke i Fornying II, og utelukkes derfor heller ikke. 9

10 7/12 11/ Stiftelsen Foss Gård Vedtak Saken utsettes til styremøte 5.mars. I henhold til vedtektene for Stiftelsen Foss gård 4, forvaltes stiftelsen av et styre bestående av 4 medlemmer. Buskerud Bondelag og Buskerud Bonde- og småbrukarlag oppnevner to styremedlemmer med personlige varamedlemmer hver. Styret velger selv sin leder og nestleder. Styrets sekretariat legges til administrasjonen i Buskerud Bondelag. Utover lagets stiftelsens egne vedtekter følger driften av Stiftelsesloven. Her slås det fast i 26 at Stiftelser med mer enn 3 millioner i egenkapital skal ha et styre på minst 3 personer. 27 sier at juridiske personer og organisasjoner ikke kan være styremedlemmer. 27 har også bestemmelser som begrenser hvem som kan sitte i styret og krav til kjønnsballanse. 28 Har følgende ordlyd: Styremedlemmer tjenestegjør i fire år, hvis ikke noe annet er fastsatt i stiftelsens vedtekter. Et styremedlem skal bli stående i vervet inntil et nytt medlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt. Hvis det foreligger særlig grunn, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Styret og den som har valgt styremedlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel. Opphører vervet for et styremedlem før utløpet av tjenestetiden, og det ikke finnes varamedlem, skal de øvrige styremedlemmene sørge for at det blir valgt et nytt styremedlem for resten av hans eller hennes tjenestetid. Valget skal skje etter de regler som ellers gjelder for valg av styremedlemmer. 30. Styrets myndighet og ansvar Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 45 Slår fast at styret har myndighet til å foreta vedtektsendringer innenfor loven. I henhold til dagens vedtekter sitter styremedlemmene i sine posisjoner for fire år. Erik Hørlück Berg og Nina Kristine Mjåtvedt ble valgt som henholdsvis leder og nestleder i 2009 og er på valg i Ole Kristian Jensen ble valgt som styremedlem i 2010 og Einar Grimelid som styremedlem i

11 8/12 11/ Landbruksmeldinga Vedtak Buskerud Bondelag slutter seg til de synspunktene Norges Bondelag har fremsatt av sin foreløpige høringsuttalelse av 5.januar 2012 med følgende tillegg: 3. Matsikkerhet Buskerud Bondelag vil særlig understreke at beregninger av norsk selvforsyningsgrad må beregnes ut fra produksjon i norsk jordbruk og basert på norsk fôr. Dette tilsier også at sterke tiltak må settes inn for økt kornproduksjon, areal og kapasitet. Det må videre satses på forskning og utvikling for å få best mulig sortsutvalg. Dette bør fremheves i videre arbeid med stortingsmeldingen. 3.4 Jordvern Jordvern vil ikke bli godt nok ivaretatt i Plan og bygningsloven som vi vurderer som en avveiingslov og det er behov for sterkere juridisk vern. En videreføring av dagens praksis slik det i hovedsak legges opp til vil ikke sikre jordvernet i tilstrekkelig grad og vil gi utfordringer i å nå meldingens øvrige målsettinger. Buskerud Bondelag mener omdisponeringsmyndigheten må legges til fylkesmannen. 4. Inntekt Buskerud Bondelag er enig i at næringen trenger et lavinntektstillegg. Hvordan dette skal ivaretas, herunder fordeles blant bøndene og hvor mye midler det er behov for, må konkretiseres og tydeliggjøres av Norges Bondelag. 6. Investeringsvirkemidler Buskerud Bondelag vil understreke viktigheten av å få etablert gode fondsordninger. Innovasjon Norge må få tilført mer midler slik at man ikke må vente flere år med å investere. 9.Landbruk over hele landet Buskerud Bondelag er enig i at produksjonstilskuddene må målrettes bedre mot områder der utviklingen i landbruket er bekymringsfullt, men hvilke områder dette gjelder må spesifiseres nærmere. I Buskerud er vi spesielt opptatt av fjellområdene. Høringsutkastet er lite konkret i målbeskrivelse og virkemidler på dette. Buskerud Bondelag ønsker en ny gjennomgang av soneinndelingen. 11. Klima og energi Buskerud Bondelag støtter forslaget om klimabaserte tilskudd som for eksempel grøfting dersom det kommer i form av nye ordninger og friske midler. Buskerud Bondelag ser på det som svært problematisk å løse dette innenfor dagens rammenivå i jordbruksforhandlingene. I vårt fylke er svært mange opptatt av behovet for grøfting og hvordan dette løftet skal kunne gjennomføres økonomisk. 12. Areal og eiendomspolitikk 12.1 Innskrenking i odelskretsen og odelsfrigjøring 11

12 Buskerud Bondelag er redd en ytterligere innskrenkning av odelskretsen vil bli for snever og er negativt innstilt til stortingsmeldingens forslag Jordleie Buskerud Bondelag er i motsetning til Norges Bondelag skeptiske til å redusere bindingstiden på leieavtaler på 5 år og ønsker en videreføring av dagens regelverk. 5 år vil være et for kort perspektiv til at leietaker reelt vurderer nødvendige og ønskelige investeringer i jorda. Buskerud Bondelag har fått Landbruks- og matmeldingen på høring. Styrets medlemmer har tidligere uttrykt tilslutning til synspunkter presentert av Norges Bondelags ledelse. AU har i møte i desember 2011 vedtatt å invitere lokallagene til å komme med synspunkter. Det er satt en frist for lokallagene til 20.januar. Slike uttalelser vil bli fremlagt for drøftelse direkte i styrets møte. Høringsopplegget fra Departementet er lagt opp på en ny måte. Det ble innledet med et høringsmøte allerede 6.januar. Norges Bondelag sendte derfor en foreløpig høringsuttalelse 5.januar som legges ved saken. 12

13 Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 1/12 Årsmelding 2/12 Årsmøte /12 Regnskap /12 Utdeling av priser på årsmøtet Den selvforsynte bonden Gla`bonden 5/12 Møte om evt. grunneierforum, Gol 6/12 Bli kjent med BFK Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 1/12 Oppnevning E 16 Skaret-Hønefoss 13

Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Lars Halvard Wetterstad, Hanne Strøm, Gabriela Lundberg, Egil Chr. Hoen og Kjell Terje Løver

Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Lars Halvard Wetterstad, Hanne Strøm, Gabriela Lundberg, Egil Chr. Hoen og Kjell Terje Løver 1 av 9 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 23.04.2012 Vår dato: 11.05.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Hønefoss Telefon Sak 11/01677 Som medlemmer møtte: Torunn

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2011 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 3 Innhold Med kjærleik til norsk mat 5 Medlemmer 6 Kjønn og alder

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk Årsmelding 2009 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk 2 3 4 Innhold Innhold... 5 Medlemmer... 6 Æresmedlemmer... 8 Tillitsvalgte... 9 Årsmøtet... 9 Representantskapet... 11 Styret

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer