Regionalt prosjekt høsten Revisjon av hotell og store restaurantkjøkken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt prosjekt høsten 2007. Revisjon av hotell og store restaurantkjøkken"

Transkript

1 Regionalt prosjekt høsten 2007 Revisjon av hotell og store restaurantkjøkken Buskerud Vestfold Telemark Mattilsynet Regionkontoret for Buskerud, Vestfold, Telemark Prosjektleder: Signe Sem, Regionkontoret Rapport forfattere: Ann-Kristin Lumkjær Hoel, DK Drammen Gro-Heidi Slåttedalen Sverdrup, DK Nedre Telemark

2 s. 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Sammendrag Bakgrunn Hensikt med prosjektet Revisjonsgrunnlag Gjennomføring Resultater Vurdering Konklusjon Vedlegg... 7

3 s Sammendrag Mattilsynets distriktskontorer i region Buskerud, Vestfold og Telemark (BVT) har høsten 2007 gjennomført et regionalt revisjonsprosjekt overfor hotell og store restaurantkjøkken. Virksomhetenes internkontrollsystem for næringsmiddelområdet (IK-matsystem) ble revidert. Totalt i regionen ble det gjennomført 123 revisjoner på hoteller og restauranter. Revisjonene er utført av 44 inspektører. 29 av disse har hospitert ved et annet distriktskontor (DK). Ingen virksomheter ble stengt i forbindelse med prosjektet. Kun én virksomhet fikk omsetningsforbud. Omsetningsforbudet ble gitt for lett bedervelig mat som var lagret ved for høy temperatur over tid. Resultatene viser at 98 % av de reviderte virksomhetene har et IK-matsystem. 44 % av disse hadde et tilfredsstillende system. Den største andelen av virksomhetene, 54 %, har én eller flere mangler. 2 % av de reviderte virksomhetene hadde ikke et fungerende IK-matsystem. 2. Bakgrunn Revisjon av hotell og store restaurantkjøkken har vært et av region BVTs særlige satsningsområder for Til prosjektet er hotell og store restaurantkjøkken spesielt valgt ut på grunn av risiko. De har stor produksjon av mat, og mye bearbeiding av råvarer. En del av virksomhetene har buffé hvor mat kan bli stående i romtemperatur over noe tid. Fra buffeene kan det bli en del rester som ønskes benyttet igjen. De store stedene har mange ansatte, noen også med skiftarbeid. Dette er faktorer som gjør at Mattilsynet definerer slike virksomheter i en høy risikoklasse. IK-matsystem er summen av systematiske tiltak som skal sikre produksjon av trygg mat i samsvar med krav i næringsmiddellovgivingen. 3. Hensikt med prosjektet Hensikten med prosjektet var å vurdere om virksomhetene hadde et velfungerende IK-matsystem som sikrer trygg mat. Videre var hensikten å få en enhetlig forståelse for revisjon samt kalibrering av inspektørene i regionen. Dette ble gjort på følgende måte: Hospitering ved annet distriktskontor Alle inspektører skulle være medrevisor og revisjonsleder Benytte felles sjekkliste Nettverkgruppa hadde i oppgave å gjennomgå sjekkliste og annen informasjon til andre inspektører ved eget distriktskontor Utveksling av erfaringer underveis og i etterkant av prosjektperioden Evaluering av prosjektet

4 s Revisjonsgrunnlag Lov 19. desember 2003 nr 124 om matproduksjon og mattrygghet (Matloven) Forskrift av 15. desember 1994 nr 1187 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-mat forskriften) Forskrift av 12. november 1997 nr 1239 om næringmiddelhygiene mv (Hygieneforskriften) Virksomhetens eget IK-matsystem på næringsmiddelområdet 5. Revisjonsomfang Hovedtema for revisjonen var virksomhetens styring med de kritiske punktene nedkjøling, temperatur på buffé, holdbarhet egenprodusert mat og personlig hygiene/smittespredning. I tillegg ble det sett på opplæring og avviksbehandling/korrigerende tiltak. 6. Gjennomføring Prosjektet var avgrenset til revisjoner i hotell og store restaurantkjøkken. Tilsynsperioden var fra uke 32 til og med uke 38 i Et fåtall av revisjonene ble utført utenfor dette tidsrommet. Revisjonene ble gjennomført på følgende måte: Virksomhetene fikk skriftlig revisjonsvarsel Revisjonen ble i hovedsak gjennomført i virksomhetens åpningstid Revisjonen ble gjennomført med formøte, granskning og sluttmøte og oversteg normalt ikke 3 timer. Under revisjonen ble det benyttet en felles sjekkliste. Virksomhetene ble gitt en totalvurdering etter endt revisjon. Revisjonsrapport med eventuelle anmerkninger og/eller varsel om vedtak, ble skrevet på stedet. 7. Resultater Virksomhetene ble gitt en totalvurdering. Totalvurderingen var delt inn i tre kategorier: 1. Tilfredsstillende IK-matsystem og etterlevelse av dette. Det vil si ingen eller få anmerkninger. 2. Mangler i/mindre tilfredsstillende IK-matsystem og etterlevelse av dette. Det vil si flere anmerkninger og/eller varsel om vedtak. 3. Ikke tilfredsstillende IK-matsystem og etterlevelse av dette. Det vil si flere varsel om vedtak som oppsummert viser systemsvikt og manglende etterlevelse.

5 s. 5 Diagram 1 viser totalt antall virksomheter revidert og antall virksomheter i hver kategori. Diagram Antall reviderte virksomheter Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Diagram 2 og 3 viser detaljert hvilke områder i virksomhetenes IK-matsystem det er flest funn. Diagram 2 viser hvor mange av de reviderte virksomhetene som har fått anmerkninger fordelt på områdene styring med kritiske punkter, avviksbehandling og korrigerende tiltak, samt opplæring. Diagram 2 Ant.virksomheter Styring med kritiske punkter Avvik og korrig. tiltak Opplæring

6 s. 6 Diagram 3 viser antall virksomheter hvor det ble varslet vedtak fordelt på områdene styring med kritiske punkter, avviksbehandling og korrigerende tiltak, samt opplæring. Diagram 3 Ant.virksomheter Styring med kritiske punkter Avvik og korrig. tiltak Opplæring Flere virksomheter har fått både anmerkning og varsel om vedtak innenfor hvert område. Summen av søyle 1 styring med kritiske punkter i diagram 2 og 3 vil derfor være høyere enn antall reviderte virksomheter. 8. Vurdering Det er positivt at 120 virksomheter (98 %) har et IK-matsystem og at 54 (44 %) av disse har et tilfredsstillende system som sikrer trygg mat. 66 virksomheter (54 %) har et IK-matsystem med én eller flere mangler (kategori 2). Dette betyr at mange virksomheter har et forbedringspotensial. Imidlertid må det påpekes at blant virksomhetene som har havnet i kategori 2 er variasjonene av regelverksbrudd store. Noen av virksomhetene har mindre alvorlige mangler, mens andre må forbedre sitt IK-matsystem i vesentlig grad. 3 virksomheter mangler et fungerende IK-matsystem. På generelt grunnlag kan man si at slike virksomheter står i fare for å få hele eller deler av sin virksomhet stengt på grunn av antatt helsefare. Virksomhetene det her gjelder ble ikke stengt. Årsaken til dette er at de har vesentlige mangler i IK-matsystemet, men at det under revisjonen ble konkludert med at det ikke var helsefare. Eksempler på slike avvik kan være mangelfulle skriftlige rutiner der dette er påkrevd og manglende dokumentasjon på at forskriften følges. Det er flest mangler og avvik knyttet til styring med kritiske punkter. Dette er avvik som ofte kan relateres direkte til mattryggheten. Eksempler på slike avvik er: Ikke tilfredsstillende nedkjøling av mat, mangelfull kontroll av temperatur, ikke styring med bruk av matrester, manglende kunnskap om hygiene og regelverk, ikke kartlagt kritiske punkter og ikke kjent med eget IK-matsystem. Som nevnt er det mange mangler og avvik knyttet til styring med kritiske punkter. Dette indikerer mangelfull opplæring og kompetanse hos de ansatte. Avviksbehandling og korrigerende tiltak er ofte ikke tilfredsstillende. Dette er virksomhetens verktøy for å fange opp avvik og gjøre nødvendige forbedringer. Når avvikshåndteringen ikke fungerer, avdekker Mattilsynet samme avvik gjentatte ganger i virksomheten.

7 s Konklusjon Godt over halvparten av de reviderte virksomheten har utfordringer i forhold til å få et velfungerende IK-matsystem. Det er for mange avvik knyttet til kritiske punkter og for lite fokus på kompetansens betydning. Mattilsynet vil følge opp virksomheter som har fått avdekket mangler i tiden fremover. Prosjektet har avdekket at denne formen for revisjon er nyttig og effektiv for å verifisere om virksomheten har et velfungerende IK-matsystem. Hospitering har vært en god og effektiv måte å kalibrere tilsynspersonellet på. Samtidig har vi i prosjektet klart å plukke ut forbedringspunkter som det vil jobbes videre med. 10. Vedlegg 1) Sjekkliste benyttet ved revisjon 2) Oversikt over hvilke virksomheter som har vært revidert 3) Resultat fordelt på hvert distriktskontor

8 Vedlegg 2 Revisjon hotell/restaurant Region BVT Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Inspektør: Dato: Adresse: DK i Mattilsynet: Virksomhetens representant: Stilling: Om sjekklisten: Sjekklista er delt inn i 8 spørsmål. For hvert spørsmål anbefales det (men ikke nødvendig, kun til selvhjelp) å sette en reaksjonsform, 0 5. : 0 = ikke vurdert 1 = ingen merknad 2 = veiledning om plikt 3 = varsel om vedtak 4 = vedtak 5 = hastevedtak/omsetningsforbud/stenging Spørsmål 1-8: IK-mat ansvarlig/kjøkkensjef, i tillegg annen ansatt på spørsmål 6. Spørsmål 2 og 5 egne observasjoner/målinger. Kommentarer og suppleringer skrives på åpne felter. Les nøye beskrivelsene i grått felt under hvert spørsmål før kryss/svar/reaksjonsform settes. 1. Produksjon La virksomheten fortelle hva og hvordan de produserer. Spørsmålet er ment som en innledning gi oss en oversikt over hva virksomheten produserer. Ha hovedfokus på temperatur ved evt. kjølelagring, nedkjøling, varmholding osv. Hva produserer kjøkkenet selv av lettbedervelig mat (noen eksempler)? Fløtegratinerte poteter Gryteretter Blandet salat m/pasta, skalldyr o.l Pytt i panne Stuinger Karamellpudding Annet Velg ut 2 produkter og følg disse fra produksjon til spist! Beskriv! Laget av nye råvarer eller rester Nedkjøling Kjølelagring Oppvarming Buffet Rester 2. Nedkjøling Fokus på nedkjølingstid/temp., tilstrekkelig kapasitet på kjøleinnretning, størrelse på produksjonen m.m. Har virksomheten kartlagt om nedkjølingsrutinene er i hht. forskriftskravet (60 C til 10 C i løpet av 2 timer)? Se på kjølerommet om det nedkjøles mat i store enheter. Ta evt. kontrollmålinger av maten! Mål temperaturen i kjøleinnretningen som brukes til nedkjøling. H 41 Hvordan foretas nedkjøling av for eksempel? Beskriv!

9 s. 9 Hva er temperaturkravet til nedkjøling? Riktig Galt Har dere kartlagt om deres rutiner er i hht. forkriftskravet? Ja. Beskriv/se dokumentasjon. Nei Har dere en skriftlig rutine som beskriver nedkjøling? Ja. Se Nei Dersom nedkjøling i kjøleinnretning hvor annen mat lagres: Er det tilstrekkelig kapasitet til å kjøle ned mat slik at den lagrede maten ikke blir for varm (dvs. >4 C)? Se dokumentasjon. Hva er temperaturen i kjølerommet/kjøleskapet i dag? Se dokumentasjon Mattilsynets egne målinger 3. Temperatur på buffeen Fokus på varmholding og kjøling av lettbedervelig mat. Har virksomheten temperaturstyring på bufften? Tas det hensyn til tida? Hva skjer med rester? Brukes maten om igjen? Hva vurderes (type produkt, lukt, smak, utseende osv.)? H 40, 41 og 42 Hvordan sikrer dere at maten har riktig temperatur over tid? Beskriv og se dokumentasjon! Hvilke rutiner finnes for rester av mat fra buffeen? Beskriv! 4. Holdbarhet egenprodusert mat Fokus kun på nedkjølt mat. Mange løsninger kan være tilfredsstillende: omsetningen er så stor at de lager ny mat ofte, merker med produksjonsdag og vet selv holdbarheten, merker med siste forbruksdag, kun en person på kjøkkenet som vet å styre godt. Antall ansatte, deres kompetanse og styring avgjør reaksjonsformen. H 33, 34 og 40 M 18 og 19 Hvordan bestemmes holdbarheten av egenproduserte produkter? Beskriv! Hvem tar avgjørelser vedr. holdbarhet?

10 s. 10 Hvordan sikrer dere at mat brukes innenfor denne tiden? 5. Personlig hygiene/smittespredning Fokus på håndvask: plassering, tilgjengelighet, fungerer, tilfredsstillende armatur, såpe og papir, se hvordan brukes. Arbeidstøy skal skiftes på jobb. Kjøkkenpersonalet må ha eget toalett, evt. sammen med andre ansatte. Vurder smittespredning. Viktig at de ansatte har innarbeidet rutine om at de skal melde fra til leder ved mistanke om sykdom. Skal finnes rutiner for at ansatte enten er hjemme til de ikke er smitteførende eller blir satt til andre arbeidsoppgaver som ikke medfører smitteoverføring til mat. H 10, 31 og 32 Fortell meg når du vasker hendene? Eksempler Observer håndhygiene ved gjennomgang på kjøkkenet. Tilfredsstillende? Ja Nei Hvor skifter du arbeidstøy? Hvor kan du gå med arbeidstøy på? Begrensninger? Hvilket toalett brukes av de ansatte på kjøkkenet? Hvilke rutiner har virksomheten for å sikre seg at ansatte ikke lager mat når de er smitteførende (48 t)? For eksempel etter omgangssyke. 6. Opplæring Fokus på hygiene generelt, men spesielt kritiske punkter. Avvikshåndtering er sentralt. Er opplæring satt i system. Verifiser ved å snakke med én ansatt når du er ute på kjøkkenet. Hvordan har man sikret seg at de som lager mat har tilstrekkelig kompetanse og opplæring i hygiene? Beskriv! Finnes det en skriftlig rutine eller plan for opplæring? Ja. Se på! Nei Verifikasjon av én ansatt: Hvilken stilling har du? Hva slags opplæring har du fått om hygiene, styring med kritiske punkter og avviksbehandling? 7. Kritiske punkter

11 Først muntlig redegjørelse, deretter ser vi om den skriftelige listen er i overensstemmelse med det som er opplyst. Led de i gang dersom de ikke oppfatter hva vi spør om. Tenk fra mottak av mat til gjesten har spist. Krav til skriftlig opplisting av kritiske punkter. IK-mat 5a Hvilke punkter/områder anser virksomheten for å være kritiske i forhold til trygg mat? Noter: s. 11 Har dere liste over de kritiske punktene? Ja. Se på! Nei 8. Avviksbehandling og korrigerende tiltak Fokus på om virksomheten har et levende IK-mat system. Er det utført korrigerende tiltak? Har dere det siste året oppdaget avvik på noen av de punktene vi til nå har vært igjennom? Ja. Se på! Hvis ja, er avvikene lukket? Ja Nei Nei Se den skriftelige rutinen for avviksbehandling/korrigerende tiltak! Totalvurdering av virksomheten Tilfredsstillende IK-mat system og etterlevelse av dette. Anmerkninger (reaksjonsform 1 (ingen merknad) og 2 (veiledning om plikt)) Mindre tilfredsstillende IK-mat system og etterlevelse av dette. Avvik og flere anmerkninger (reaksjonsform 2 (veiledning om plikt) og 3 (varsel om vedtak)) Ikke tilfredsstillende IK-mat system og etterlevelse av dette. Vesentlige avvik og evt. flere anmerkninger som oppsummert viser systemsvikt og manglende etterlevelse.

12 s. 12 Liste over reviderte virksomheter Distriktskontor Virksomhet revidert Virksomhet revidert Drammen Aroma India Kronen kinakro Bristol Mirawa restaurant Brødrene Jensen New dehli By the Way Lier Sør Obs! Coop Buskerud C'est La Vie Pavarotti restaurant China Wok Pigen Café og Bar Clarion hotel Tollboden Quality Holmsbu hotell East Lake restaurant Rica Park hotel First hotel Ambassadeur Skutebrygga Glass Brasserie og bar Taj Mahal Gulskogen kafé Teaterkafeen Globus kafé Thelmas Kjøkken Holmsbu Bad Villa Malla Hadeland og Ringerike General Hotell Granavolden Gjæstgiveri Quality Ringerike Hotell Hotell Hadeland Randsvangen Hotell Kleivstua Sundvolden Hotell Klækken Hotell Thorbjørnrud Hotell Norlandia Sole Hotell Tyrifjord Hotell Hallingdal Dr. Holms Hotell Vestlia Resort Skarsnuten Hotell Bardøla Høyfjellshotell Skogstad Hotell Oset Høyfjellshotell Harahorn Storefjell Resort Hotell Highland Hotel AS Pers Resort Ustedalen Hotel AS Thon Hotell Hallingdal Gunvalds Kjøkken AS Kongsberg Barolo Lampeland hotell Bolkesjø hotell Norsjø hotell AS Gaustablikk Høyfjellshotell Quality Hotell Grand Kongsberg Vandrerhjem Sanden hotell Midt -og Vest- Telemark Austbø Hotell Bø Hotell Quality Straand Hotell Dalen Hotell Rauland Høgfjellshotell Morgedal Hotell Seljord Hotell Nedre Telemark Asia Restaurant Osebro spiseri Barracuda Quality Skjærgården Hotell Brekkeparken Quality Spa & Resort China Twang Seylmakerhuset Destinasjon Gautefall Sjøloftet Brevik Henrik & Company Sommerhaven Himmel og Hav, Portør Thon Hotell Høyers Hotell Bryggeparken Tollboden Jegermesteren Twende Brødre Kullkompaniet Vertshuset Ulefoss

13 s. 13 Langesund Bad & Holding Vic Hotell Lilly May Victoria Gjestgiveri Lundetangen Spiseri Wok Spiseriet Nan Wan Garden Wrightegården Nordre Vestfold Flykafeen Gjestegård Norlandia Grand Ocean Hotell Havariet Restaurant Ocean Point Himmel & Hav Quality Hotell Holmestrand fjordhotell Rendez-vous Hotell Borge Rica Klubben Hotell Håndverkeren Sykehuset i Vestfold - kantina Luftforsvaret Mågerø Thon Hotell Brygga Norges Røde Kors - Eidene Thon Åsgårdstrand Hotell Søndre Vestfold Bohus /Viking Hotel Kong Carl Justissektorens Øvingssenter Furulund Kro, Stokke Kokeriet Grand Hotel Larvik Peter Wessel Greven Hotel Rica Park Hotel Holms By the Way Sandefjord Motorhotell Hotel Atlantic (selskapsavd.) Vindfjelltunet

14 Vedlegg 3 RAPPORTERING PROSJEKT REVISJON HOTELLKJØKKEN 2007 Totalvurdering Antall virksomheter med påpeking (antall virksomheter av plikt (anmerkninger) vedr. i hver kategori) * Styring med Antall Antall kritiske Opp- Avvik og Antall inspektører inspektører punkter læring korrigerende Distriktskontor reviderte hospitert deltatt fra (pkt 2, 3, 4, (pkt 6 i tiltak (pkt 8 i virksomheter (revidert) ved eget DK 5, 7 i sjekksjekklista) annet DK sjekklista) lista) ** Antall virksomheter der vedtak er varslet/fattet/hastevedtak vedr. Styring med kritiske punkter (pkt 2, 3, 4, 5, 7 i sjekklista) * * Avvik og korrigerende tiltak (pkt 8 i sjekklista) Opplæring (pkt 6 i sjekklista) Antall virksomheter med omsetningsforbud DK Midt-og Vest-Telemark DK Kongsberg DK Hadeland og Ringerike DK Nedre Telemark DK Hallingdal DK Drammen DK Søndre Vestfold DK Nordre Vestfold TOTALSUM Antall stengte virksomheter/ deler av virksomhet stengt * Forklaring totalvurdering ** Forklaring kritiske punkter 1: Tilfredsstillende IK-MAT system/etterlevelse Hvor mange virksomheter totalt rapportert med bakgrunn i pkt. 2, 3, 2: Mindre tilfredsstillende IK-MAT system/etterlevelse 4, 5 og 7 i sjekklista? (alle omhandler styring med kritiske punkter!) 3: Ikke tilfredsstillende IK-MAT system/etterlevelse Se ytterligere forklaring i sjekklista

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Forord til mal for IK-MAT

Forord til mal for IK-MAT INTERNKONTROLL MAT Side 1 av 48 Forord til mal for IK-MAT 1. utgave av mal for IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble utarbeidet i 2001 som en del av prosjektet institusjonshygiene. IK-mat

Detaljer

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken 2013/2014 Ver.1.01 Side: 2 av 17 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av virksomheten... 3 Oversikt over regelverket (IK-matforskriften

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 Innhold Innhold... 2 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn...

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Kontroll med utbetalingene?

Kontroll med utbetalingene? Kontroll med utbetalingene? Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører Revisjonsrapport 25.01.11 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger...

Detaljer

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Sammendrag Mer enn noen gang er det stort fokus på hva forbrukere opplever som trygge matvarer. EUs nye

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage

HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage August 2015 HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage Hver og en er unik i et godt fellesskap På hjemmesiden minbarnehage.no/myrsnibaa under fanen Hms ligger Hms årshjulet som viser oversikt over tidspunkter for

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer