Duodopa timers behandling. lommeguide til pasient

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Duodopa. 16 - timers behandling. lommeguide til pasient"

Transkript

1 Duodopa 16 - timers behandling lommeguide til pasient 1

2 Innhold Duodopa Lommeguide til pasient Introduksjon til lommeguiden 5 Duodopa systemet 6 Dagbehandling (16-timers behandling) 8 Stell av stomi 12 Hvordan oppbevare Duodopa 14 Forsiktighetsregler 14 Reising 15 Eksempler på pumpealarmer 16 Ytterligere informasjon 20 Informasjon til bruker (pakningsvedlegg) 21 3

3 Denne veilederen inneholder en kort forklaring av Duodopa systemet. For ytterligere informasjon, les instruksjonen for hvert enkelt hjelpemiddel, og pakningsvedlegget for Duodopa. Bruk alltid Duodopa nøyaktig slik legen din har fortalt deg. 4 5

4 Duodopa systemet Figur 1 Duodopa systemet består av en pumpe, en sonde til magen (PEG-sonde) med en intestinalsonde (J) for tilførsel til tarmen og en legemiddelkassett. Systemet er sammensatt som vist i figur Legemidlet Duodopa er en levodopa/carbidopasuspensjon/gel pakket i kassetter på 100 ml. Pumpa er festet til en perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) med en indre sonde som er plassert i tynntarmen PEG-sonde 2. Intestinalsonde 3. CADD Legacy Duodopa Pumpe 4. Legemiddelkassett 6 7

5 Dagbehandling (16-timers behandling) Kort veiledning til deg med dagbehandling. For ytterligere informasjon, les instruksjonen til det aktuelle utstyret og pakningsvedlegget for Duodopa. Morgenrutine Oppstart: En ny kassett kobles til pumpa 1. Plasser pumpa i bæreutstyret og ta det på deg. 2. Fjern den røde beskyttelseshetten fra kassettsonden og lukk opp sondeklemmene. 3. Kassettsonden kobles til intestinalåpningen på PEG/J (Figur 2). Pass på å vri kassettsonden og IKKE PEG/J-sonden (Figur 3). 4. Hold inne AV/PÅ-knappen i 3 sekunder for å starte pumpa. 5. Hold inne START/STOPP-knappen i 3 sekunder for å starte kontinuerlig infusjon. Administrering av morgendose 6. Trykk to ganger på MORGENDOSE-knappen for å ta morgendosen. Etter at morgendosen er gitt, vil pumpa automatisk gå tilbake til å gi den kontinuerlige dosen. Figur 2 Figur 3 8 9

6 Daglig rutine Hold pumpa gående hele dagen. Ta en ekstradose ved å trykke EKSTRADOSE når symptomer på Parkinsons inntreffer (ett trykk). Snakk med legen din om du har behov for mer enn 5 ekstradoser pr. dag, eller om den kontinuerlige dosen ikke gir deg tilfredstillende effekt. Kveldsrutine Avslutt infusjonen og skyll intestinalsonden 1. Hold inne START/STOPP-knappen i 3 sekunder for å stoppe infusjonen. 2. Hold inne AV/PÅ-knappen i 3 sekunder for å skru av pumpa. 3. Kassettsonden kobles fra intestinalåpningen på PEG/J. Pass på å vri kassettsonden og IKKE PEG/J-sonden (Figur 4). 4. Kassetten kobles fra pumpa. 5. Mellomstykket adapteren (ww-adapteren) kobles til intestinalåpningen av PEG/J (Figur 5). 6. Bruk en sprøyte for å skylle med minst 40 ml drikkevann (Figur 5). Figur 4 Figur

7 Stell av stomi og peg Rengjøring og sondemobilisering Etter innledende sårheling (ca 10 dager) skal denne rutinen utføres hver 2-3 dag. Bruk av kompress er ikke lenger nødvendig. 1. Løsne den ytre fikseringsplaten slik at PEG/J-sonden kan beveges i stomiåpningen. Dersom kompress brukes, fjern dette. 2. Etter rengjøring av stomi med såpe og vann, trykk forsiktig sonden 2-3 cm inn i magen og trekk sonden forsiktig tilbake til du kjenner motstanden av den indre stoppeplaten (Figur 6). Ikke vri på sonden. 3. Kontakt legen din ved tegn på komplikasjoner som infeksjon og lekkasje. 4. Fest fikseringsplaten ca 5-10 mm fra magen (Figur 7). PEG-sonde Intestinalsonde Figur 6 Fikseringsplate Stoppeplate Figur 7 Figur 8 Ukentlig rutine Skyll området mellom intestinalsonden og PEGsonden med 40 ml drikkevann minst en gang i uken (Figur 8)

8 Hvordan oppbevare Duodopa Oppbevares i kjøleskap (2 C - 8 C). Oppbevar kassettene i ytterkartongen for å beskytte mot lys. Legemiddelkassettene er kun til engangsbruk, og må ikke brukes i mer enn 16 timer selv om det er noe intestinalgel igjen. Ved slutten av lagringstiden kan gelen bli lys gul. Dette påvirker ikke virkningen av Duodopa. Forsiktighetsregler Væske og vann kan ødelegge pumpa. Pumpa skal alltid frakobles før dusj og bad. Reising Planlegg turen på forhånd ved reising. Ved spørsmål, rådfør deg med din Duodopa kontaktperson. Sørg for at stomisåret er ordentlig grodd før du reiser. Rådfør deg med legen din om du er usikker. Planlegg turen din godt på forhånd. Sørg for at du har tilstrekkelig med kjøle-element til turen og at du har kjølemuligheter for Duodopa kassettene på stedet du skal til. Ta med deg følgende: 1. Duodopa resepten (kopi) 2. Tilstrekkelig med Duodopa legemiddel 3. Behandlingsattest/pasientsertifikat 4. Pasientens pumpemanual 5. Reservelegemidler i tablettform 6. Reservepumpe (ved reise utenlands) 7. Mellomstykket (ww-adapter) 8. Sprøyter, 20 ml 9. Reservebatterier, str. AA 10. Kompresser 11. Denne Duodopa lommeguide til pasient 14 15

9 Eksempler på pumpealarmer Ved alarm fra pumpa, sjekk hva som står i displayet, trykk deretter NESTE knappen for å slå av alarmen i to minutter. Skjermvisning Alarm Årsak Handling Feil To-tonet alarm En feil har oppstått. Kontakt sykehuset/klinikken, pumpa må returneres til AbbVie for service. Ingen melding To-tonet alarm Batteriene har blitt fjernet når pumpa har gått. Pumpa er nå stoppet og har ikke strøm. Alternativt, batteriene ble fjernet innen ca. 15 sekunder etter stans av pumpa. Monter batteriene for å stanse alarmen. Okklusjon Sjekk iv slangen To-tonet alarm Pumpa har detektert høyt trykk, noe som kan være forårsaket av en nedstrøms tilstopping, knekk på sonden eller en lukket sondeklemme. Fjern tilstoppingen for å fortsette driften. Eller trykk NESTE eller START/STOPP for å stanse pumpa og slå av alarmen i 2 minutter. Fjern blokkeringen og start pumpa igjen. INF KasVol snart tom Tre enkle signaler Reservoarvolumet har nådd 0,0 ml Bytt kassett umiddelbart

10 Eksempler på pumpealarmer Ved alarm fra pumpa, sjekk hva som står i displayet, trykk deretter NESTE knappen for å slå av alarmen i to minutter. Skjermvisning Alarm Årsak Handling Mangler kassett Kan ikke startes To-tonet alarm Du har prøvd å starte pumpa uten at kassetten er ordentlig tilkoblet. Kassetten må være ordentlig tilkoblet for at pumpa skal fungere. Trykk START/STOPP eller NESTE for å stanse alarmen. Kassetten kobles ordentlig til. Trykk START/STOPP for å starte pumpa igjen. Kassettvolum tomt To-tonet alarm Reservoarvolumet har nådd 0,0 ml. Trykk START/STOPP eller NESTE for å stanse alarmen. Bytt til en ny kassett om nødvendig og tilbakestill reservoarvolumet. SvaktBat Tre to-tonede alarmsignaler hvert femte minutt Batteriene er svake, men pumpa går fortsatt. Bytt batteriene umiddelbart. Hold inne START/ STOPP-knappen for å starte pumpa igjen. Verdien er ikke lagret Ingen alarm Endringen ble ikke lagret, BEKREFT/SLETT ble ikke trykket på etter utført endring. Trykk NESTE for å fortsette programmeringen. Lagre verdien før du går videre til neste programvindu eller før du starter pumpa

11 Ytterligere informasjon Noen tekniske pumpeopplysninger Pumpa bør ikke betjenes ved temperaturer under 2 C eller over 40 C. Pumpa bør ikke oppbevares i temperaturer under -20 C eller over 60 C. Ikke legg pumpa i rensevæske eller vann, eller la væske trenge inn i pumpa, bli liggende på tastaturet, eller komme inn i batterikammeret. Bruk normal såpeoppløsing ved rengjøring av pumpa. Ikke vask med aceton, andre plastløsemidler eller skuremidler. Pakningsvedlegg Informasjon til brukeren Duodopa, 20 mg/ml + 5 mg/ml, intestinalgel levodopa og karbidopamonohydrat 20 21

12 Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek. Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine. Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4. I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om: 1. Hva Duodopa er og hva det brukes mot 2. Hva du må vite før du bruker Duodopa 3. Hvordan du bruker Duodopa 4. Mulige bivirkninger 5. Hvordan du oppbevarer Duodopa 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 1. Hva Duodopa er og hva det brukes mot Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten. Hva Duodopa brukes mot Duodopa tilhører en gruppe medisiner til behandling av Parkinsons sykdom. Duodopa inneholder to medisiner i en gel: levodopa og karbidopamonohydrat. Hvordan Duodopa virker Levodopa omdannes i kroppen til dopamin. Dopamin er et stoff som finnes i hjernen og ryggmargen. Det bidrar til overføring av impulser mellom nervecellene. For lite dopamin kan gi tilsvarende symptomer som ved Parkinsons sykdom, f.eks. skjelving, stivhet, langsomme bevegelser og balanseproblemer. Behandling med levodopa øker mengden av dopamin i kroppen og reduserer dermed disse symptomene. Karbidopamonohydrat tilsettes for å gi bedre virkning og mindre bivirkninger av levodopa

13 2. Hva du må vite før du bruker Duodopa Bruk ikke Duodopa: dersom du er allergisk overfor levodopa, karbidopamonohydrat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). dersom du har en øyelidelse kalt trangvinklet glaukom (grønn stær). dersom du har en alvorlig hjertesykdom. dersom du har en alvorlig hjerterytmeforstyrrelse (arytmi). dersom du har akutt slag. dersom du tar enkelte legemidler for behandling av depresjon (selektive MAO-A-hemmere og ikke-selektive MAO-hemmere). dersom du har en svulst i binyrene (feokromocytom), overproduksjon av kortisol (Cushings syndrom) eller overproduksjon av skjoldbruskkjertelhormoner). dersom du noen gang har hatt hudkreft eller du har uvanlige føflekker eller merker på huden som ikke har blitt undersøkt av legen Advarsler og forsiktighetsregler Rådfør deg med lege før du bruker Duodopa: dersom du noen gang har hatt et hjerteinfarkt eller en annen hjertesykdom, inkludert hjertearytmi eller blokkering av blodårene. dersom du har en lungesykdom (som for eksempel bronkialastma). dersom du noen gang har hatt en hormon-relatert sykdom. dersom du noen gang har hatt en depresjon med selvmordstendenser eller noen andre mentale lidelser. dersom du bruker antipsykotiske legemidler. dersom du har en øyelidelse kalt åpenvinklet glaukom. dersom du bruker legemidler som kan føre til lavt blodtrykk når man står opp fra en seng eller en stol (ortostatisk hypotensjon). Du bør være klar over at Duodopa kan forverre disse reaksjonene. dersom du noen gang har hatt magesår. du har krampeanfall (anfall). dersom du tidligere har hatt operasjon i øvre mageregion. Det er viktig å være oppmerksom på følgende informasjon og bivirkninger som kan forekomme med Duodopa. Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever noen av følgende: dersom du opplever at du plutselig sovner, eller hvis du føler deg veldig døsig, bør du ikke kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner (se også avsnittet Kjøring og bruk av maskiner ). dersom du merker at musklene dine blir veldig stive eller rykker voldsomt til, eller du opplever skjelvinger, rastløshet, forvirring, feber, rask puls eller store variasjoner i blodtrykket. Dersom noe av dette skjer må du kontakte legen din umiddelbart. dersom du eller din familie/omsorgsperson legger merke til at du utvikler en sterk trang eller lyst til å oppføre deg på måter som er uvanlig for deg, eller at du ikke klarer å motstå en impuls, drivkraft eller fristelse til å utføre visse aktiviteter som kan skade deg selv eller andre. Slik adferd kalles impulskontollforstyrrelser og kan omfatte spilleavhengighet, overspising eller overforbruk av penger, en unormal høy seksualdrift eller en økning av seksuelle tanker eller følelser. Det kan være nødvendig for legen din å vurdere behandlingen din på nytt. dersom du legger merke til uvanlige merker eller føflekker på huden din som oppstår eller blir verre. dersom du opplever redusert evne til å håndtere utstyret (pumpe eller slangekoblinger)

14 dersom du opplever forverring av bevegelsesmønster (langsomme bevegelser) som kan tyde på at det er en funksjonsfeil i utstyret. å ha ett PEG-J rør i din tarm kan føre til risiko for å ha ufordøyd mat sittende fast rundt røret, eller andre komplikasjoner slik som blokkering av tarmen eller magen, sår eller irritasjon på stedet der sonden går inn i magen, blødning i magen eller tarmene, betennelse i bukspyttkjertelen eller i magen, eller en infeksjon som oppstår etter operasjonen som plasserer sonden inn i tarmen din. Hvis du har følgende symptomer, kontakt din lege umiddelbart: Magesmerter, kvalme og oppkast. Duodopa inneholder et stoff som kalles hydrazin, et nedbrytningsprodukt fra et av innholdsstoffene (karbidopa). Dette stoffet kan forårsake skade på det genetiske materialet som teoretisk sett kan føre til kreft. Risikoen hos mennesker når de utsettes for hydrazin i anbefalte doser av Duodopa, er ikke kjent. Legen din kan ta regelmessige laboratorietester under langtidsbehandling med Duodopa. Dersom du skal ha en operasjon må du fortelle legen din at du bruker Duodopa. Barn og ungdom Duodopa skal ikke gis til barn eller ungdom under 18 år. Andre legemidler og Duodopa Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler, inkludert naturlegemidler. Det er spesielt viktig for legen eller apoteket å kjenne til om du tar andre medisiner mot: Parkinsons sykdom (som tolkapon, entakapon, amantadin), alvorlige allergiske reaksjoner, astma, kronisk bronkitt, hjertesykdommer eller lavt blodtrykk (slik som antikolinergika eller sympatomimetika) krampeanfall (anfall) eller epilepsi (slik som fenytoin) høyt blodtrykk (antihypertensiva) mentale lidelser (antipsykotika som fenotiaziner, butyrofenoner og risperidon) depresjon (slik som trisykliske antidepressiva eller ikke-selektive MAO-hemmere ) tuberkulose (slik som isoniasid) angst (slik som benzodiazepiner) anemi (slik som jerntabletter) kvalme (slik som metoklopramid) sammentrekninger av blodårer (slik som papaverin). Inntak av Duodopa sammen med mat og drikke Duodopa kan tas med eller uten mat. For noen pasienter kan Duodopa absorberes dårligere hvis det tas sammen med, eller kort tid etter å ha spist et proteinrikt måltid (som kjøtt, fisk, meieriprodukter, frø og nøtter). Rådfør deg med lege dersom du tror dette gjelder for deg. Graviditet, amming og fertilitet Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet og før røret settes inn i tarmen, dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Bruk ikke Duodopa dersom du ammer. Kjøring og bruk av maskiner Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek

15 Duodopa kan redusere blodtrykket ditt og dette kan føre til at du føler deg ør eller svimmel. Du må derfor være spesielt forsiktig når du kjører bil eller når du bruker verktøy eller maskiner. Du må ikke kjøre bil eller utføre arbeid som krever at du er årvåken dersom du føler deg veldig døsig, eller du enkelte ganger plutselig faller i søvn. Vent til du føler deg fullstendig våken igjen før du kjører bil eller utfører arbeid som krever at du er årvåken. 3. Hvordan du bruker Duodopa Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Hvordan Duodopa gis Duodopa er en gel som leveres i en plastkassett som blir festet til en pumpe. Pumpen er festet til en sonde som ledes inn i tolvfingertarmen. Det tilføres kontinuerlig en liten dose hele dagen. Dette betyr at mengden av legemiddel i blodet blir jevnere og også at noen av bevegelsesforstyrrelsene blir mindre. Hvor mye Duodopa blir gitt Legen din vil avgjøre hvor mye Duodopa du skal ha og hvor lenge. Vanligvis gis en større morgendose med pumpen (bolusdose) for raskt å komme opp på riktig blodnivå. Deretter gis en kontinuerlig vedlikeholdsdose. Ved behov kan det gis ekstradoser. Dersom du tar for mye av Duodopa Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf ) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ta med deg pakningen (esken). Følgende kan skje: Problemer med å åpne øynene (blefarospasme), ukontrollerte muskelrykninger som påvirker øyne, hode, nakke og kropp (dystoni), ufrivillige bevegelser (dyskinesi), uvanlig raske, sakte eller ujevne hjerteslag (arytmi). For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek

16 Dersom du har glemt å ta Duodopa Start pumpen din som foreskrevet, så snart som mulig. Du må ikke øke dosen som erstatning for en glemt dose. Om du slutter å ta eller reduserer dosen din av Duodopa Det er viktig at du ikke slutter eller reduserer dosen din før legen har tillatt det. Ved plutselig dosereduksjon eller plutselig opphold av Duodopa kan en alvorlig tilstand (malignt antipsykotikasyndrom) opptre. Signalene kan være: Rask hjerterytme, vekslende blodtrykk og svetting etterfulgt av feber. Rask pust, muskelstivhet, lavere bevissthet og koma. Høyere proteinverdier i blodet (et enzym som kalles kreatininfosfokinase). Dette kan måles av legen din. Dette kan skje spesielt om du samtidig behandles med antipsykotiske legemidler. Dosereduksjon eller avbrudd av behand-lingen skal derfor skje i samråd med lege. For andre spørsmål om dette legemidlet, kontakt lege eller apotek. 4. Mulige bivirkninger Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Slutt å ta Duodopa og kontakt lege umiddelbart dersom du får følgende bivirkninger det er mulig du trenger øyeblikkelig medisinsk behandling: Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer) Allergisk reaksjon, tegn kan inkludere hevelse i ansikt, tunge eller svelg med svelge- eller pustevansker, elveblest lignende utslett (angioødem). Feber, sår hals eller munn eller vansker med å svelge vann. Disse kan være signaler på problemer med hvite blodlegemer kalt agranulocytose. Legen din vil ta blodprøver for å sjekke nivået av hvite blodlegemer. Følgende bivirkninger har blitt observert med Duodopa : Svært vanlige: kan påvirke flere enn 1 av 10 personer Ukontrollerte bevegelser (dyskinesier), forverring av Parkinsons sykdom, Uvelhet (kvalme), forstoppelse, Vekttap, Angst, depresjon, søvnløshet, Svimmelhet, spesielt når man reiser seg opp på grunn av lavt blodtrykk, Fall

17 Vanlige: kan påvirke opptil 1 av 10 personer Anemi, Vektøkning, økte nivåer av aminosyrer, tap av appetitt, vitamin B6- og B12-mangel, økte nivåer av homocystein i blodet, Hallusinasjoner, forvirring, unormale drømmer, søvnanfall, søvnforstyrrelser, rastløshet, impulsiv adferd, psykotisk lidelse, Redusert sansefølelse, svimmelhet, ukontrollerte muskelspasmer som påvirker øynene, hodet, nakken og kroppen din (dystoni), hodepine, «on and off» fenomen, følelse av prikking eller nummenhet, muskelsvakhet, søvnighet, følelse av å skulle besvime og besvimelse (synkope), skjelving, Uregelmessige hjerteslag, Høyt blodtrykk, lavt blodtrykk, Smerter i luftveiene, kortpustethet, lungebetennelse, Oppblåst mage, diaré, munntørrhet, smaksforstyrrelse (bitter smak), fordøyelsesbesvær (dyspepsi), luft i magen (flatulens), oppkast, svelgevansker, Utslett, økt svetting, hevelser på grunn av økt væskeansamling (ødem), kløe, Muskelkramper, nakkesmerter, Problemer med å late vannet eller inkontinens (manglende evne til å kontrollere urinering), vannlatingsstopp, Tretthet, smerter, følelse av svakhet. Problemer med å åpne øynene (blefaro spasme), dobbeltsyn, tåkesyn, skade på optisk nerve (iskemisk optisk nevropati), Raske og uregelmessige hjerteslag (palpitasjoner), Hevelse i vener (flebitt), Heshet, brystsmerter, Økt spyttproduksjon, Hårtap, rødhet i huden (erytem), elveblest (urtikaria), Mørk urin, Tretthetsfølelse eller generelt ubehag. Sjeldne: kan påvirke opptil 1 av 1000 personer Unormal tankegang, Unormalt åndedrettsmønster, Mørkt spytt, hikke, brennende følelse på tungen, skjæring av tenner, Mørk svette, føflekkreft (malignt melanom), Langvarig og smertefull ereksjon. Ikke kjente: frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data Alvorlig allergisk reaksjon (anafylatisk reaksjon). Mindre vanlige: kan påvirke opptil 1 av 100 personer Unormalt lavt antall hvite blodceller, endringer i antall blodceller som kan resultere i blødning, Desorientering, euforisk følelse, økt seksuell interesse, mareritt, har prøvd å ta sitt eget liv (selvmordsforsøk), selvmord, demens, frykt, Bevegelsesforstyrrelser, gangforstyrrelser, unormal voldsom og ufrivillig sammentrekning eller serier av muskelsammentrekninger, Du kan oppleve følgende vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer) bivirkninger: Manglende evne til å motstå fristelsen til å utføre en handling som kan være skadelig, som kan inkludere: -- Sterk impuls til overdreven gambling til tross for alvorlige konsekvenser for deg personlig eller familien din. -- Endret eller økt seksuell interesse og oppførsel som gjør deg eller andre svært bekymret, for eksempel økt seksualdrift

18 -- Ukontrollert og overdreven kjøpelyst eller forbruk av penger. - - Overspising (spiser store mengder mat på kort tid) eller tvangsmessig spising (spiser mer mat enn normalt og mer enn det som er nødvendig for å bli mett). Informer legen din dersom du opplever noen av disse adferdene. Legen din vil diskutere måter å håndtere eller redusere symptomene på. Følgende bivirkninger er sett med sondesystemet: Svært vanlige: kan påvirke flere enn 1 av 10 personer Infeksjon i såret etter operasjonen, Magesmerte, Fortykket arrdannelse etter operasjonen, Komplikasjoner ved innsettelse av utstyret, som smerte i munnen og halsen, oppsvulmet mage, ubehag i magen, smerte, halsirritasjon, skade i fordøyelseskanalen, indre blødninger, angst, vanskeligheter med å svelge, oppkast, luft i magen (flatulens), eller tarmgass, Rødhet ved innsettingsstedet, væsking etter inngrepet, smerte i forbindelse med inngrepet eller reaksjon på innsetningsstedet. Vanlige: kan påvirke opptil 1 av 10 personer Infeksjon på innsettingsstedet, infeksjon etter inngrepet som plasserer sonden i tarmen, Betennelse i veggen av magesekken, Bevegelse av tarmsonden ut av tarmen for eksempel til magesekken (som medfører nedsatt behandlingsrespons), blokkering av tarmsonden (fortetting av utstyret). Mindre vanlige: kan påvirke opptil 1 av 100 personer Byll (blokkert av infeksjon) etter inngrepet som plasserer sonden som går inn i tarmen, Blokkering av sonden på grunn av at ufordøyd mat setter seg fast rundt sonden, kolitt (betennelse i tykktarmen), blokkering av tarmene, betennelse i bukspyttkjertelen, blødning i tynntarmen, sår i tynntarmen, penetrering av veggen i tykktarmen. Ikke kjent: frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data Penetrering av veggen i magesekken eller tynntarmen av sonden som går inn i tarmene, redusert blodgjennomstrømning i tynntarmen. Følgende bivirkninger er blitt observert med tabletter som inneholder levodopa/karbidopa og som kan forekomme med Duodopa : Sjeldne: kan påvirke opptil 1 av 1000 personer Anemi, Å være ute av stand til å åpne munnen fullstendig (kjevesperre), nevroleptisk malignt syndrom, (se avsnitt 3, Om du slutter å ta eller reduserer dosen din av Duodopa). Aktivering av pre-eksisterende Horner syndrom (en øyesykdom), overdreven eller langvarig utvidelse av pupillen i øyet (mydriasis), en svekkelse i øyebevegelser. Henoch-Schönlein purpura. Svært sjeldne: kan påvirke opptil 1 av personer Endringer i blodverdier (vist i blodprøver)

19 Melding av bivirkninger Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. 5. Hvordan du oppbevarer Duodopa Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utl.dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Oppbevares i kjøleskap (2 C 8 C). En kassett med intestinalgel kan brukes i opptil 16 timer etter at den er tatt ut av kjøleskapet. Oppbevar kassettene i ytterkartongen for å beskytte mot lys. Legemiddelkassettene er kun til engangsbruk, og bør ikke brukes i mer enn 16 timer, selv om det er noe intestinalgel igjen. Ved slutten av lagringstiden kan gelen bli lys gul. Dette påvirker ikke behandlingen med Duodopa. Bruk ikke en allerede åpnet kassett. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet. Brukte kassetter skal ikke brukes på nytt, men leveres til nærmeste apotek

20 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon Sammensetning av Duodopa : Virkestoff er levodopa og karbidopamonohydrat. 1 ml gel inneholder 20 mg levodopa og 5 mg karbidopamonohydrat. Hjelpestoffer er karmellosenatrium og renset vann. Hvordan Duodopa ser ut og innholdet i pakningen: Duodopa leveres i kassetter (PVC-pose i en hard beskyttende plastkassett) inneholdene 100 ml med 7 kassetter i hver pakning. Gelen er off-white til lys gul. Innehaver av markedsføringstillatelsen AbbVie AS, Postboks 1, 1330 Fornebu, Norge Tlf: Tilvirker Abbott Products GmbH, Justsus-von-Liebig-Str. 33, D Neustadt, Tyskland Fresenius-Kabi Norge AS, Postboks 430, N-1753 Halden, Norge Dette produktet er godkjent i EØS-landene med følgende navn: Duodopa Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

21 AbbVie AS Postboks 1, 1330 Fornebu Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu Telefon: NODUO /08/ ORD utg

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cozaar 12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 50 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 100 mg tabletter, filmdrasjerte losartankalium Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid/timolol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter paracetamol/koffein Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter. simvastatin

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter. simvastatin Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg filmdrasjerte tabletter simvastatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg ibuprofen Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Victrelis 200 mg harde kapsler boceprevir

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Victrelis 200 mg harde kapsler boceprevir Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Victrelis 200 mg harde kapsler boceprevir Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Simbrinza 10 mg/ml + 2 mg/ml øyedråper, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml suspensjon inneholder 10 mg brinzolamid og 2 mg brimonidintartrat

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle

Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle LES PAKNINGSVEDLEGGET NøYE. NØYE. Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle bivirkninger 10 Følg legens

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN SOMAC Control 20 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver enterotablett inneholder 20 mg pantoprazol (som natriumsesquihydrat).

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Circadin 2 mg depottablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver depottablett inneholder 2 mg melatonin Hjelpestoff med kjent effekt: Hver depottablett

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3 En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Diabetes Innholdsfortegnelse Om diabetes... 3 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 3 Risikotest/ diabetestest... 4 BLODSUKKERREGULERING OG EGENMÅLING... 5 Normal

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse Ditt Apotek En informasjonsbrosjyre fra Vi hjelper deg å mestre din diabetes - vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 5 Type 1-diabetes 7 Årsaker og sykdomsutvikling 7 Symptomer og diagnose 8 Behandling

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

21 Hypotermi - hypertermi

21 Hypotermi - hypertermi Hypotermi - hypertermi KRITERIER råd respons grønn - vanlig gul - haster rød - akutt A..0 A..0 A..03 A..04 A..05 A..06 A..07 A..08 A..09 A..0 H..0 H..0 V..0 V..0 V..03 V..04 Virker livløs. Virker sterkt

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer