Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder"

Transkript

1 Veiledning om UV-tørking i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med Statens Strålevern på oppdrag fra billakkleverandørene i Norge.

2 2

3 Forord Tørking av lakkprodukter med UV-bestråling, også kalt UV-tørking, er på vei inn i billakkeringsbransjen. Foreløpig er teknologien kun egnet for små flater. I fremtiden forventes det at også større flater skal kunne tørkes ved UV-bestråling. Det forventes også at utvalget produkter som kan tørkes ved UV-bestråling vil øke vesentlig. All bruk av lakkprodukter kan medføre fare. Ved UV-tørking reduseres noen av de tradisjonelle faremomenter. Løsemiddelbruken reduseres for eksempel dramatisk. Andre og nye faremomenter kommer imidlertid til til. Hensikten med denne veiledningen er å sikre et best mulig arbeidsmiljø slik at farer unngås. Veiledningen er utarbeidet for å gi billakkerere, verkstedledere og verkstedeiere informasjon om prinsippene bak UV-tørking, hvilke farer slik tørking medfører og hvorledes en skal innrette arbeidet slik at farer unngås. Veiledningen gir videre en oversikt over de lover og forskrifter som gjelder ved UV-tørking av billakkprodukter. Den er forelagt Statens Strålevern for gjennomsyn og korrigert i henhold til deres kommentarer. Veiledningen er utarbeidet av Alpha Consult, Bjørn G. Larsen på oppdrag fra de norske billakkleverandørene Akzo Nobel Car Refinishes AB, BASF Coatings Services AB, DuPont Performance Coatings Norge AS og PPG Scandinavia. Bilder er stilt til disposisjon fra disse lakkleverandørene. Mars 2006 Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen 3

4 Innholdsfortegnelse Side 1. Hva er UV-stråling Helseeffekter av UV-stråling Akutte effekter på huden Akutte effekter på øyet Langtidseffekter på huden Langtidseffekter på øyet UV-tørking av billakkprodukter Bruksområder for UV-stråling UV-tørking av billakkprodukter UV-tørkeapparater Aktuelle lover og forskrifter Strålevernforskriften Kjemikalieforskriften Sikre arbeidsmetoder ved bruk av UV-tørking Opplæring og informasjon Riktig bruk av utstyret Vedlikehold og ettersyn av utstyret Farene ved UV-stråling Verneutstyr og bruk av verneutstyr Høy spenning Varme flater Brann- og eksplosjonsfare Sjekkliste/risikoanalyse ved bruk av UV-tørking Referanser

5 1. Hva er UV-stråling Forenklet kan vi si at UV-stråling er en del av sollyset vi ikke kan se. Sollys er elektromagnetisk stråling. Sender vi sollys gjennom et prisme splittes lyset opp i forskjellige farger. Det er for eksempel det som skjer når det oppstår en regnbue. De forskjellige fargene skyldes at sollyset inneholder stråling med forskjellige bølgelengder. I den øvre del av spekteret, dvs. den delen som har størst bølgelengde finner vi rødt lys. Stråling med større bølgelengde enn rødt lys kaller vi infrarød stråling (IR-stråling). IR-stråling er mye brukt til tørking av billakkprodukter. Mikrobølger og radio- og TV-bølger har enda større bølgelengder enn IR-strålingen. I den nedre enden av det synlige spekteret finner vi fiolett lys. Stråling med anda mindre bølgelengder enn fiolett lys kaller vi ultrafiolett stråling eller UV-stråling. Generelt kan vi si at jo mindre bølgelengde strålingen har, jo mer energi inneholder den. I figur 1 nedenfor ser vi inndelingen av det elektromagnetiske spektrum slik det er forklart ovenfor. Fig.1 Det elektromagnetiske spektrum UV-stråling deles gjerne opp i tre forskjellige typer etter bølgelengden. UVA-stråling har bølgelengder som ligger tettest opp til synlig lys (bølgelengdeområde nm). UVB-stråling har enda kortere bølgelengder ( nm), mens UVC-stråling har korteste bølgelengder ( nm). Figur 2 illustrerer dette. 5

6 Figur 2 De forskjellige typer UV-stråling Solen er den viktigste kilden til UV-stråling, men slik stråling kan også komme fra forskjellige kunstige kilder. UV-kilder benyttes på mange områder i kosmetisk, medisinsk og industriell sammenheng. UV-stråling kan også opptre som uønsket tilleggseffekt som f.eks. ved sveising. 6

7 2 Helseeffekter av UV-stråling Mulige helseeffekter som kan oppstå av UV-bestråling er avhengig av bestrålingstid, strålingens intensitet og strålingens bølgelengde. 2.1 Akutte effekter på huden UV-stråling har effekt på huden. Hva slags effekt den har er avhengig av hudtype. Vi vet for eksempel at noen tåler soling bedre enn andre. Solforbrenning er den vanligste effekten av UV-stråling på huden. UV-stråling kan også føre til en fortykkelse av overhuden. Mer eller mindre kontinuerlig bestråling kan føre til at denne fortykkelsen blir varig. Noen mennesker får soleksem ved soling. Dette kan være en allergisk reaksjon, men det er uvisst hva som utløser den. Den beste måten å unngå slikt eksem på er å holde seg unna soling og stråling fra kunstige UV-kilder. UV-stråling kan også ha effekt på immunsystemet. Visse typer immunrespons kan bli svekket. UV-stråling kan også aktivere virus som herpes, simplex (munnsår) og HIV. 2.2 Akutte effekter på øyet Øyet er det organet hvor UV-stråling og synlig lys trenger lengst inn. UVB- og UVC-stråling absorberes i hornhinnen. Denne absorpsjonen kan skade hornhinnen og gi akutteffekter som hornhinne- og bindehinnebetennelse. Snøblindhet er en slik betennelse. Du må derfor aldri se direkte mot UV-lyset. 2.3 Langtidseffekter på huden Hudkreft er den alvorligste langtidseffekten av UV-stråling. Føflekkreft er den farligste av hudkrefttypene. Tidligere trodde man at det var UVB-stråling som forårsaket denne krefttypen. Senere forskning tyder på at UVA-stråling også kan spille en rolle. Også andre typer hudkreft kan forårsakes av UV-stråling. 7

8 2.4 Langtidseffekter på øyet UVA-stråling absorberes delvis i linsen. Der kan medføre langtidseffekter som fordunkling av linsen og utvikling av grå stær. Fig. 3 UV-strålimg kan ha både akutte - og langtidseffekter på øyet 8

9 UV-tørking av billakkprodukter 3.1 Bruksområder for UV-stråling I dagliglivet benyttes UV-stråling på en rekke områder. Vi vet at UV-stråling dreper bakterier. Derfor brukes UV-stråling til sterilisering av luft og overflater og til behandling av drikkevann. UV-stråling har i mange år blitt brukt til herding av plast, lakk, trykkfarge og lim. Herdetidene er meget korte. Fra noen sekunder og opp til 2-3 minutter. De fleste av oss har erfaring med UVherding fra besøk hos tannlegen. Dagens plastfyllinger herdes ved hjelp av UV-stråling i meget små doser. 3.2 Billakkprodukter UV-herdbare billakkprodukter tørker på en helt annen måte enn vanlige billakkprodukter. Rene UV-produktene er så godt som løsemiddelfrie. Følgelig er det ingen løsemidler som avdamper i en tørkeprosess. Det tilsettes ingen herdekomponent før bruk og de tørker ikke ved opptak av oksygen fra luften. Andre UV-produkter tilsettes herder/katalysator/tynner før påføring. Etter en kort avluftningstid tørkes de ved UV-bestråling. UV-herdbare lakkprodukter inneholder en spesiell type molekyler som kalles fotoinitiatorer. Du kan tenke deg disse molekylene som herdermolekylene som er sperret inne slik at de ikke kan reagere med de andre komponentene i lakken. Ved UV-bestråling slippes disse herdermolekylene fri slik at de kan reagere kjemisk med de andre komponentene i lakkproduktet. Reaksjonene går fort, og etter et par minutter er lakkfilmen gjennomtørr. Ved bruk av UV-bestråling til tørking er det en del viktige ting du må huske på: 1. Vanlige billakkprodukter kan ikke tørkes ved UV-bestråling. 2. UV-herdbare billakkprodukter vil bare tørke ved UVbestråling. Hvis de ikke bestråles vil de ikke tørke uansett temperatur. 9

10 3. Kun lakkflater som er bestrålt vil tørke. Unngår du å bestråle deler av flaten vil den ikke tørke. 4. Er lakkfilmen for tykk eller bestrålingen utilstrekkelig vil det underste sjiktet fortsatt være vått. Overflaten lukkes ved bestråling. På denne måten hindres tørring av det underliggende sjikt. 5. Husk at UV-stråling kan skade plastdetaljer, glass og tettingslister. 6. Vær særlig oppmerksom på at UV-stråling kan antenne løsemiddeldamper og bensindamp og forårsake eksplosjoner. Når det gjelde praktisk bruk av UV-produkter viser vi til den enkelte leverandørs bruksanvisninger og tekniske datablader. Det er viktig at disse følges for at du skal få et godt resultat. Fig. 4 Tørking av fyller ved UV-bestråling 10

11 4. UV-tørkeapparater De benyttes forskjellige typer apparater ved UV-tørking av lakkprodukter. For tørking av billakkprodukter finnes det pr. i dag kun mindre apparater på markedet. Det legger begrensninger på størrelsen på de flater som kan tørkes. Ved videre utvikling av teknologien ser man for seg større apparater/installasjoner slik at større flater kan tørkes. Du skal være oppmerksom på at et UV-tørkeapparat arbeider med spenninger opp til volt. Husk også at overflatetemperaturen på deler av et UV-tørkeapparat kan bli meget høy. Riktig bruk av apparatet er derfor spesielt viktig. Alle UV-tørkeapparater skal levers med en fullstendig bruks- og vedlikeholdsanvisning. Sett deg nøye inn i denne før du tar apparatet i bruk. De formelle krav når det gjelder strålingsrisiko ved bruk av UVtørkeapparater finner vi i strålvernforskriften (se pkt. 5 nedenunder). UV-tørkeapparater vil også være underlagt andre regler og normer for eksempel med hensyn på el-sikkerhet. Fig.5 UV.tørkeapparat til bruk i billakkering 11

12 5. Aktuelle lover og forskrifter Ved arbeid med UV-herdbare billakkprodukter gjelder de samme lover og regler som ved arbeid med andre typer billakkprodukter. UV-stråling er såkalt ikke-ioniserende stråling. Reglene for bruk av slik stråling finner vi i Lov om strålevern og bruk av stråling og Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernforskriften). Statens strålevern er tilsynsmyndighet for dette lovverket. 5.1 Strålevernforskriften Noen av paragrafene i Strålevernforskriften er relevante ved bruk av UV-stråling i billakkeringsverksteder. Vi skal se litt nærmere på disse: 7. Kompetanse, instrukser og prosedyrer Virksomheter skal sikre at ansatte og andre tilknyttede personer som installerer eller arbeider med strålekilder, eller som kan bli eksponert for stråling, skal ha tilstrekkelig kompetanse innen strålevern og sikker bruk av strålekilder og måle- og verneutstyr. Virksomheten skal utarbeide skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer som sikrer et forsvarlig strålevern og forhindrer at personer kan eksponeres for nivåer som overskrider grenseverdier etter gjeldende standarder eller internasjonale retningslinjer. Denne paragrafen stiller krav om opplæring, skriftlig instrukser og sikre arbeidsprosedyrer. Vi ser nærmere på dette i kap.6. Sikre arbeidsmetoder ved bruk av UV-tørking og kap.7 Sjekkliste / risikoanalyse ved bruk av UV-tørking. I bruksanvisningen for UVtørkeutstyret vil du også finne råd og informasjon og riktig bruk og vedlikehold av utstyret. Alle som skal bruke UV-tørkeutstyr i verkstedet skal gjennomgå bruksanvisning for apparatet og denne veiledningen før de tar utstyret i bruk. De formelle krav til konstruksjon av UV-tørreapparater finner vi i strålevernforskriften. 12

13 12. Krav til apparatur Strålekilder skal være konstruert slik at risiko for uhell og uønsket stråleeksponering av brukerne og andre personer er så lave som praktisk mulig. Utstyr skal være produsert i henhold til den til enhver tid gjeldende versjon av relevante standarder fra den internasjonale elektrotekniske komité (IEC) og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO), dersom det ikke finnes nasjonale eller europeiske standarder til erstatning for disse. Leverandøren av UV-tørkeapparater plikter å påse at de tilfredsstiller de krav som til enhver tid gjelder. De skal også sørge for å inneha den nødvendige dokumentasjon for dette. 9. Risikovurdering, fysisk sikring og beredskapsplikt Virksomheter som planlegger å bruke eller håndtere strålekilder, skal foreta en vurdering av de risikomomenter som er forbundet med bruken av stråling. Viser vurderingen at det finnes en risiko for ansatte, andre personer eller miljø, eller at strålekilder kan komme på avveie, skal virksomheten: a) Foreta alle rimelige praktiske tiltak for å unngå eller redusere sannsynligheten for slike hendelser. b) Sikre de radioaktive kilder mot tyveri, sabotasje, brann og vannskade. c) G de ansatte nødvendig informasjon og opplæring samt nødvendig verneutstyr for å begrense eksponeringen for stråling ved slike hendelser. d) Utarbeide beredskapsplaner som beskriver tiltak for å stanse, begrense og fjerne utslipp, tiltak for å begrense stråledoser og andre tiltak for å redusere konsekvensene av slike hendelser. e) Avholde øvelser. 13

14 Krav om risikovurdering, fysisk sikring og beredskapsplikt gjelder ikke strålekilder og bruksområder nevnt i vedlegget. Ikke alle delene av denne paragrafen er relevant for bruk av UVstråling i billakkeringsverksteder. For eksempel er et UVtørkeapparat naturligvis ikke en radioaktiv kilde. På samme måte som ved kjemisk helsefare skal det imidlertid gjennomføres en risikovurdering. Med utgangspunkt i denne risikovurderingen skal det gjennomføres tiltak for å redusere risikoen. De ansatte skal ha nødvendig informasjon og opplæring. Nødvendig verneutstyr skal også stilles til disposisjon. 26. Eksponeringsnivåer All eksponering skal holdes så lavt som praktisk mulig. Relevante retningslinjer fra den internasjonale kommisjon for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP) skal normalt følges, dersom det ikke finnes nasjonale eller europeiske standarder til erstatning for disse. Denne paragrafen slår fast at all eksponering skal holdes så lavt som praktisk mulig. I praksis betyr det bruk av riktig verneutstyr og sikring mot bestråling av andre som oppholder seg i verkstedlokalet. 5.2 Kjemikalieforskriften Ved bruk av alle typer lakkprodukter gjelder reglene i Kjemikalieforskriften. Du må forholde deg til UV-herdbare lakkprodukter på samme måte som du forholder deg til andre lakkprodukter. 5.3 Lovgivning knyttet til brann- og eksplosjonsfare På noe UV-tørkeutstyr kan overflatetemperaturen bli temmelig høy slik at det kan representere en tennkilde. Ved bruk av UVtørkeapparater må du derfor forholde deg til lover og forskrifter som gjelder brann- og eksplosjonsfare. 14

15 6. Sikre arbeidsmetoder ved bruk av UV-tørking For å arbeide sikkert med UV-bestråling må det gjennomføres opplæring og etableres gode arbeidsrutiner. I det følgende skal vi ta for oss hvordan du bør legge opp arbeidet ved bruk av UV-bestråling i din bedrift. 6.1 Opplæring og informasjon Alle som arbeider med UV-stråling, eller kan bli eksponert for slik stråling, skal ha nødvendig opplæring og informasjon. Det betyr i praksis at alle som arbeider i verkstedet skal ha slik opplæring. Opplæringen skal omfatte riktig bruk, vedlikehold og ettersyn av UVstråleutstyret samt informasjon om farer og hvordan de kan unngås. 6.2 Riktig bruk av utstyret Alle som skal arbeide med UV-tørkeapparater skal ha opplæring i riktig og sikker bruk av apparatet. Slik opplæring kan foretas av leverandørene eller av andre med tilstrekkelig kunnskap om utstyret. En fullstendig bruks- og vedlikeholdsanvisning på norsk skal leveres sammen med UV-tørkeapparatet. Arbeidsprosedyrer skal legge opp slik at farer unngås for operatør så vel som for andre som befinner seg i verkstedlokalet. 6.3 Vedlikehold og ettersyn av utstyret Bedriften skal utpeke en person som har ansvaret for vedlikehold og ettersyn av UV-tørkeapparatet. Denne personen skal påse at apparatet får det nødvendige vedlikehold og ettersyn i henhold til bruksanvisningen. Alle reparasjoner og inngrep i utstyret skal fortas av autorisert personell slik bruksanvisningen krever. Verkstedets ansatte skal ikke gjøre andre inngrep i utstyret enn det som kan gjøres i henhold til bruks og vedlikeholdsanvisningen. 6.4 Farene ved UV-stråling Alle som arbeider med UV-stråling eller kan bli eksponert for slik stråling skal ha opplæring om farene ved slik stråling og hvordan de 15

16 kan beskytte seg mot disse farene. Opplæringen kan for eksempel foretas med utgangspunkt i kap.3 i denne veiledningen. 6.5 Verneutstyr og bruk av verneutstyr Alle som arbeider med UV-bestråling skal ha nødvendig verneutstyr. Hud og øyne skal beskyttes fullstendig mot UV-strålingen. Fargede sikkerhetsbriller eller visir med farget glass må alltid benyttes. Det skal alltid benyttes egnede vernehansker og kjeledress med lang arm. Personer som befinner seg inntil 5 meter fra UV-strålekilden må benytte sikkerhetsbriller med farget glass og kledning som dekker huden. Eventuelt kan UV-strålekildenkilden skjermes ved en flyttbar vegg, et skjermbrett eller ved at UV-tørkingen skjer i et eget skjermet område. Fig.6 Mobilt skjermbrett til skjerming mot UV-stråling 6.6 Høy spenning De fleste UV-apparater arbeider med høy spenning. Ved feil på utstyret, ledninger eller kontakter er det fare for elektrisk støt. Påse alltid at utstyret er i orden før det kobles til nettet. 6.7 Varme flater Overflatetemperaturen på deler av utstyret kan bli meget høy. Ved hudkontakt med disse delene er det stor fare for brannskade. 16

17 6.8 Brann- og eksplosjonsfare På grunn av den høye overflatetemperaturen kan det være stor brann- og eksplosjonsfare. Sørg for at apparatet aldri befinner seg i nærheten av brennbare stoffer eller områder hvor det kan være eksplosive blandinger av løsemidler og luft. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer krever at det utarbeides sonekart der det kan oppstå eksplosive blandinger. Sørg for at UVtørkeapparater aldri benyttes innenfor soner. Bruk heller aldri UVtørkeapparater i nærheten av bensinlokk eller andre deler av bilen hvor det kan være bensindamp. Fig.7 Bruk ikke UV-tørkapparater i nærheten av bensinlokk eller andre steder hvor det kan være bensindamp 17

18 7. Sjekkliste / risikoanalyse ved bruk av UV-tørking Gå gjennom sjekkliste og kryss av for det svaret som er aktuelt for ditt verksted. Hvis svaret på noen av spørsmålene er nei fyller du inn hva slags tiltak som må gjennomføres, ansvarlig person og tidsfrist for når disse skal være gjennomført. Denne sjekklisten skal inngå som en del av ditt internkontrollsystem. Sjekkpunkt 1 Har alle ansatte i verkstedet fått opplæring om UV-stråling og farene ved slik stråling? 2 Har alle som bruker UV-apparatet fått opplæring i riktig bruk av apparatet? 3 Har bedriften en bruks- og vedlikeholdsanvisning for apparatet på norsk? 4 Er det utpekt en ansvarlig for vedlikehold og ettersyn av apparatet? 5 Er det utarbeidet rutiner for vedlikehold og ettersyn? 6 Har bedriften stilt nødvendig verneutstyr til disposisjon for de som bruker apparatet? 7 Har alle brukere fått opplæring i riktig bruk og vedlikehold av verneutstyret? 8 Er det lagt opp arbeidsprosedyrer som sikrer operatør og andre som befinner seg i lokalet mot farer? 9 Er det foretatt tiltak som beskytter andre som befinner seg i lokalet mot stråling? 10 Er det innarbeidet rutiner for kontroll av apparatet hver gang det tas i bruk? 11 Er det foretatt en vurdering av risiko, inkludert risiko for feilbruk og hva det innebærer av eksponering? 12 Er alle ansatte informert om den høye overflatetemperaturen på deler av apparatet? 13 Er det lagt opp rutiner slik at det ikke er brennbart materiale eller eksplosive damper i nærheten når apparatet benyttes? 14 Er alle brukerne informert om farene ved bruk av apparatet i nærheten av bensinlokk eller andre steder det kan være bensindamp? J a N ei Tiltak Ansv. Frist Dato: Underskrift: 18

19 Referanser Lov om strålevern og bruk av stråling, 12.mai 2000 Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernforskriften), 21.november 2003, nr Internkontrollforskriften, 6.desember 1996, nr Brann- og eksplosjonsvernloven, 14.juni 2002 Forskrift om brannfarlig vare, 29.juni 2002, nr.744 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, 26.juni 2002, nr.847 Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære, 30.juni 2003, nr.99 Kjemikalieforskriften med tilhørende veiledning, 30 april 2001, nr. 433 Utkast til veiledning for bruk av kortbølget ultrafiolett stråling (UV-C) til sterilisering og overflatebehandling. Statens Strålevern Ultrafiolett stråling, sol og solarier, Statens strålevern hefte 19 Statens strålevern sine nettsider; Informasjon og informasjonsmateriell og bilder fra billakkleverandørene. 19

20 Veiledningen er utarbeidet med økonomisk støtte fra: 20

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Veiledning om Smart Repair

Veiledning om Smart Repair Veiledning om Smart Repair Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Forskrift om Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen

Forskrift om Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 602 Forskrift om Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Arbeidsdepartementet 27. april 2010 nr. 605 Utgitt mai

Detaljer

HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET.

HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET. HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET. 2 INTRODUKSJON Dette skrivet tar sikte på å gi informasjon og veiledning når det gjelder de arbeidsmiljømessige sidene ved laboratoriedriften. I tilknytning til

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet

Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet 1 Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet Forelesning i laboratorierettet HMS for masterstudenter ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Foreleser: Turid Rustad, professor ved Institutt for Bioteknologi

Detaljer

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med billakkleverandørene i Norge. Prosjektet er støttet økonomisk

Detaljer

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall.

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Kapittel 6 Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kunnskap om: Fysisk og psykisk og psykososialt arbeidsmiljø Yrkesskader

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449 Laboratoriet Sikkerhet og arbeidsmiljø Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juli 1984 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 1990

Detaljer

Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi

Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi Utdrag fra Regelverk DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETET Heftet inngår som del av HMS-arbeidet ved Institutt for

Detaljer

Veileder 12. Veiledning om godkjenning av laserpekere. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 12. Veiledning om godkjenning av laserpekere. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 12 Veiledning om godkjenning av laserpekere Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder nr. 12 Om godkjenning av laserpekere Forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Strålevern Rapport 2005:15 Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Sekse Tonje, Paulsen

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

Golv... 19 Terskel... 19 Vegger... 19 Inventar og installasjoner... 19 Arbeidsbenker... 20 Stoler... 20 Hyller... 20 Avtrekksskap og ventilasjon...

Golv... 19 Terskel... 19 Vegger... 19 Inventar og installasjoner... 19 Arbeidsbenker... 20 Stoler... 20 Hyller... 20 Avtrekksskap og ventilasjon... Innhold Innledning: Laboratoriet en risikofylt arbeidsplass.................. 5 Internkontroll, planlegging og informasjon........................ 6 Internkontroll............................................

Detaljer