UNGDOMSKONTAKTENE I FREDRIKSTAD // Prosjektrapport TIDLIG INTERVENSJON MOT RUS I UNGDOMSSKOLEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOMSKONTAKTENE I FREDRIKSTAD // Prosjektrapport 2009-2012 TIDLIG INTERVENSJON MOT RUS I UNGDOMSSKOLEN"

Transkript

1 UNGDOMSKONTAKTENE I FREDRIKSTAD // Prosjektrapport TIDLIG INTERVENSJON MOT RUS I UNGDOMSSKOLEN

2 UngdomskontakteneiFredrikstad//Fredrikstadkommune2013 UtgittisamarbeidmedKompetansesenterrus regionøst. ProsjekteterfinansiertavopptrappingsplanenforrusfeltetgjennomFylkesmanneni Østfold. Rapportenkanlastesneddigitaltpå Forspørsmålomrapportensinnholdellerhenvendelseromsamarbeid, erfaringsutveksling,foredrage.l,takontaktmedtheresez.helgesen 2

3 Innhold 1. Innledning Etavslutningsbrev,leseveiledningogtakk... s Sammendrag Kortversjonenavprosjektet... s Et tilbakeblikk Prosjektetsbakgrunn,driftogprosess... s Tidlig intervensjon Tidligintervensjonsarbeidmotrussammenmed ungdommer,foreldre,prosjektskoleneogsamarbeidspartnere. s Hovedkonklusjoner Hvaerdetviktigsteviharfunnetut? s Vedlegg Enoversiktovermetodikk..... s. 28 3

4 4 1 Innledning SåerdetoverUprosjektperiodenerslutt. UngdomskontakteneiFredrikstaderhistorienår dennerapportenerferdig.determyeviharhatt lysttilåsiidennerapporten,påsåmangenivåer.vi villeogkunnekanskjeskrevetenbok,bådeom fagligeerfaringer,menogsåomerfaringerknyttet tilprosjektarbeidogomtankerogvyeromhvordan visynesattingkunneværtbedreidetkommunale systemet. Viharvalgtåleggevektpåettilbakeblikkpå prosjektperioden,somsiernoeombakgrunnenfor prosjektetogprosessenfremmotdervieridag. Hoveddelenirapportenerviettidligintervensjoni konkretarbeidmedungdommer,foreldre, prosjektskolerogsamarbeidspartnere. Konklusjonenevåreharvisamletsistirapporten. Viønskeråpresenteredisseutensåmangefineord, menmedtydeliginnhold. Særligmetodikkdelenerutdypetietvedlegg. Dersomduerinteressertiåsenærmerepå metodeneviharutvikletogbruktogeventueltta demibruk,børdutaentittpådette. Denneprosjektrapportenerskrevetavoss,og godkjentavstyringsgruppeniprosjektet. Eventuellevurderinger,synspunkterog konklusjonerstårforvårregning. Detteprosjektetharikkekommetditdeteridag utenmassivhjelpframangestøttespillere. Prosjektethargrepetinnihverdagentilmangefolk påflerearenaer.tadeggodtidtilåleseside6,hvor vitakkerdemsomtakkesbørudefortjenerdet Vihåperatrapportenviltilføredegnoe,ogatvår entusiasmeforsosialfagligtidligintervensjonsu arbeidiskolenogvårtengasjementforungdommer irisikoogforeldrenedereskansmitte Therese & Erik Etutvalgavsitaterfrafokusgruppeneog tilbakemeldingerfraungdomogforeldreer bruktidennerapporten.prosjektetharbedtom båderosogris,menharikkefåttnoeav sistnevnte.deravdenpositivevinklingenpå sitatene.

5 Nå oppdager vi dem tidligere. - lærer Vi har blitt stivet opp litt i ryggen blitt modigere og tydeligere overfor foreldre. - skoleleder Mitt barn har bare hatt 3 samtaler og jeg har snakket med Ungdomskontaktene et par ganger, men det hadde stor betydning. Mitt barn våknet opp og forsto alvoret i det jeg hadde snakket om. - mamma Dette prosjektet har vært en drøm av en faglig utfordring. Det har gitt rom for dypdykk i faglig litteratur,forskningogfordypning,ogpådenmåtenogsågittmegøktkompetanseinnenforfeltet.det hargittmulighetforåutviklemetodikkinnenforetfeltmedfåabsolutter.dethargittmegfaglige oppturer å få jobbe med foreldre og ungdommer som får hjelp på et tidligere tidspunkt enn det ordinærehjelpeapparatettilbyr.dethargittmeginnblikkiskoleverdenenogdensuforløstepotensialetilgodt sosialfagligarbeid.dethargittmegtropåatdeterromforåtenkenyttidetkommunalebyråkratiet,ogdet hargittmegensværtgodkollegasomharlærtmegmye UTherese ProsjektarbeidermoroDeterenviktigluksusåkunnebruketidpågrundigmetodeutvikling,ålese teori og forskning om et avgrenset felt som tidlig intervensjon og diskutere fag på jobb hver dag; særligmedenerfaren,stødigogkunnskapsrikkollegamederfaringfraandredeleravfeltetennjeg. Deterspennendeåværeimellomposisjon ikkehørehelthjemmenoested mensamtidigværeigod posisjontilåmøteoghjelpeungdommerogforeldre.kanskjeogsåbådemereffektivtogpåenbedremåteenn jeggjordefør.fireåriskjæringsfeltetmellomyrkesfagligteoriogpraksissomhargittmegmasselæringog personligutvikling. UErik 5

6 6 Takk til: Alle$ungdommer$og$foreldre$vi$ har$vært$i$kontakt$med.$alle$ lærere$som$vi$har$ samarbeidet$med$7$ingen$ nevnt,$ingen$glemt.$ Steinar$Ekeberg$ (virksomhetslederkvernhuset ungdomsskole)ufortydelighet, inkludering,kunnskapog løsningsfokus. Anne$Kari$Sønsterud(SLTU koordinator)ufor omdømmebygging, tilstedeværelseogomsorg. Gry$Haugland (spesialkonsulenthelseog velferd)uformye,menmestfor fagligerefleksjonerutenfor boksen,oghumlemetaforerog skråblikkpåmudderdeltaet. Terje$Alvheim (spesialkonsulentskole)ufor tydelighet,støttenårdettrengs ogforlunhumor. Tusentakktilprosjektskolene medsosiallærereog skoleledelse;somhartattossi mot,utfordretoss,gittossromu ogkaffenårdettrengtes. Iacob$Iuell$Nordby,Svein$ Liane,Kirsten$Skjødt$Semb,$ Camilla$Dahlstrøm,$Anne$O.$ AndersenogLinda$Waltherpå Cicignonskole. Kari$Lund$Kallerød,Petter$ Thulin,Inger$JohanneJørstad ogtorill$ramsliepåvestbygda ungdomsskole. Leif$Østli,$Tone$Amundsen, Sissel$EvensenogChristen$ TorppåBorgeungdomsskole. Hans$Petter$Danielsen,Linda$ Håkonsen,Therese$Bilet, Morten$KristiansenogLaila$ FlatlandpåKvernhuset ungdomsskole. Kari$Sørum,kommunalsjef utdanningogoppvekstuforå satsepådetforebyggende ungdomsarbeidet. Gry$EkstrandogJanne$ Aleksandersen(merkantilt ansattepåkvernhusetuforsmil, effektivitetogløsningsfokus. Helge$Bjørnsen$(KoRusØst)U forinnspill,velviljeogstøtte. Håkon$Løes(Fylkesmanneni Østfold)Uforgode tilbakemeldinger,fagligpåfyllog støtteunderveis. Bjørn$Hauger(LentSareptas) forhoftevrikk,positivpsykologi, godeverktøyogfriromien travelprosjektperiode. Christer$LundstenogCina$ Persman$(Skolverksamheteni Örebro)ogJörgen$Larsson (Prev.ochInfo),forgjestfrihet, konkretmetodiskstøtteogfaglig inspirasjon. Husne$Islekcerci$ $foretfriskt blikkpåvårpraksis, pågangsmot,entusiasmeog engasjementforungdommene. Marianne$Otterstad (Cannabisprosjektet)Ufor prosjektfellesskap,uformelle fagdrøftingerogforåværeen viktiglagspilleriåløfte foreldrefokusogdrive foreldregrupper. Og$ellers$takk$til$alle$gode$ samarbeidspartnere:$ Rita$Udengen$Larsen$og Susanne$Gillingsrud$Karlsen (LOSUprosjektet) Therese$Eddie$og$Lill7Iren$ Isaksen$,$barneverntjenesten,og restenavungdomsavdelingen. Sosialfagligerådgiverepå FredrikIIogGlemmen videregåendeskoler,linn$tonje$ Onsaker,Monica$Knudsenog Jannik$Magnussen. Helsevernforbarnogunge,ved Venche$F.$Bernhardsen,Heidi$ Strekerud,Ingrid$Skard$ Solhaug,Hege$Sørensen, Wenche$Meyer,Kari$Engdal,$ Anne$Elisabeth$Andersen,$ Grete$V.$BjørlandogHelle$Vig$ Petersen. PPTvedKari$HeienogNina$ Martinsen. Politiet(U18);Ragnar$Foss, Øyvind$Moksnes,Stian$ Ørjasæther$Karlsen,Stian$ Løvdal,Linda$Strømnes, Anniken$Røkke$Bergli,Hanne$ Blekkan,$Merete$Stav$Lervang ogjohnny$sten$larsen. Jens$Espeland(kommuneU overlege) Avdelingforrusogpsykiatri BarneUogungdomspsykiatrisk poliklinikk(bup) Utekontakten;$vedAstrid$Bye$ Tolfsen,$Juan$Maulen,$Barbro$ Svendsen$og$Anne7Lene$ Bråthen.$ Hege$Glad$ forkorrekturlesing ogspråkligassistansenårvihar ståttfastikronglete formuleringer. Ogallesomharhjulpetoss praktiskogøkonomisk: Dråpekonserten,vedMonica$ LeanderUforpengertildetlille ekstraiarbeidetmed ungdommene,lions,korus$øst$ og$korus$oslo. VerdensspeiletUfor kontorplassistartfasenogfor kaffeogkaketiltrøstogfeiring. Kirkens$bymisjonUfor kontorfellesskapdetførsteåret.

7 7 2 Sammendrag Ungdomskontaktenei Fredrikstadvaret rusforebyggendeprosjektfra 2009til2012.Detblestartet oppmedbakgrunniat Fredrikstadkommune utarbeidetenrusmiddelpolitisk handlingsplani2008ogetter behovmeldtfra ungdomsskoleneikommunen. Prosjektetsmålvaråbistå ungdommer,foreldreoglærerei tidligidentifikasjonog intervensjoniforholdtilrusog andresosialeproblemerpåde fireprosjektskolene. Prosjektetsmålgruppevar ungdommerfra12til18år,med hovedfokuspå ungdomsskolealder(13u16).i periodenhadde Ungdomskontaktenesto barnevernspedagoger oppfølgingmed160 ungdommer.60prosentavdisse haddeoppfølgingknyttettilen rusbekymring,deresterende oppfølgingsomselektivt forebyggendetiltak. Detfagligegrunnlagetvartidlig intervensjonmotrusog ungdomsskolensomarenafor dette,foreldresomensentral aktøriarbeidmedungdomog rus,ogkunnskapsbasert metodikk. Ungdomskontakteneog prosjektskolenesamarbeidetom systemerogrutinerfor bekymringogavklaring,for eksempeldrøftingsmøterder prosjektetogskolendeltok,og avklaringsmøterforåtaopp bekymring.ungdomskontaktene vartilgjengeligeforsosialfaglig drøftingogvedakuttehendelser derskolenønsketbistand. Prosjektettilbødungdomog foreldretiltakmedfaglig utgangspunkti foreldreinvolveringog familiefungering,evnetil selvregulering,sosial kompetanseogskoletilknytning ogskoleprestasjoner.konkret handletdetteomstrukturerte samtaleløpmedungdom,rådog veiledningtilforesatte, foreldreveiledningigruppe, urinprøveoppfølging,ogtett samarbeidmellomungdom, foresatte,skolenogprosjektet. Prosjektetsynliggjordeogså behovknyttettiltverrfaglig samarbeidogsystemerog rutinerikommunen særlig knyttettilrolleuog ansvarsavklaringogenhelhetlig tiltakskjedeforungdomirisiko forrus. Prosjektethaddesommålå avdekkebekymringtidligereog kommetidligereiposisjontilå hjelpe,ogvurdereratdette måleteroppnådd.dethar skjeddvedåbrukeskolensom arenaforidentifikasjonog intervensjoniforholdtilrisiko forrus,vedåsepåforeldresom ensentralaktøri rusforebyggendearbeid,ogved åtilbyungdomogforeldre kunnskapsbasertetiltakuten ventetid. Vedprosjektetsavslutninghar Fredrikstadkommunebesluttet åvidereføreprosjektets metodikkogsatseviderepå ungdommeririsiko,blantannet vedåoppretteetungdomsteam medfireårsverk. Lite tid? Les dette sammendraget og konklusjonene på side 27 Og resten senere

8 Lærerne våger mer nå, er mer direkte og har mer foreldrefokus. - PPT-ansatt 3 Et tilbakeblikk Prosjektets bakgrunn, drift og prosess Dettekapitteletbeskriverdendelenav Ungdomskontaktenesvirksomhetsomharhandlet omåjobbeiprosjekt,mensdirektearbeidmed ungdommerogforeldreerdekketinestedel.idette kapitteletbeskrivesbakgrunnenforprosjektet,og viktigeelementersomforprosjekt,fagligog teoretiskgrunnlag,organiseringoghovedelementer imetodikken. Prosjektarbeidskillersegfraordinærvirksomhet påflereområder.iprosjektetungdomskontaktene hardetihovedsakhandletomatprosjektetsto ansatteharivaretattbådedetdirektearbeidetmed målgruppenogprosjektskolene,ogsamtidigdrevet prosjektprosessenfremover. 8 ProsjektetUngdomskontaktenestartetoppi september2009. BakgrunnenforatkommunensøkteomSTYRKU midler(styrkningavkommuneneshelhetlige tjenestetilbudtilrusmiddelumisbrukere)til finansieringavprosjektetvarbehovsignalisertfra Borgeungdomsskoleogandreungdomsskoleri kommunenhøsten2008.skolenegauttrykkfor behoviforholdtiltidligintervensjonogtiltakfor ungdomirisiko. ProsjektetharvidereutspringiFredrikstad kommunes Helhetligrusmiddelpolitisk handlingsplan2008u2012.planenskisserernoen satsningsområderiforholdtilforebygging,somøkt

9 fokuspåoppsøkendearbeid,øktfokuspå skolefraværogsosialfagligkompetanseinni skolene.effektmålsomblirnevnti rusmiddelpolitiskhandlingsplan,ogsombørseesi sammenhengmedprosjektet,erata)færre ungdommerogvoksneutviklerrusavhengighet,b) forebyggendearbeidersamordnetoghelhetligog atc)tiltakeneerrettetmotforeldre,barn/ungeog risikoutsatte. FredrikstadkommunesøkteomSTYRK midlerfra FylkesmanneniØstfoldifebruar2009ogansatte prosjektmedarbeiderehøsten2009,etteren planleggingsprosesssomblantannetinvolverte skolene,helsevernforbarn/unge, barneverntjenesten,rusavdelingenm.fl. Borgeungdomsskole,Kvernhusetungdomsskole, Gaustad/VestbygdaungdomsskoleogCicignon skoleerskolenesomhardeltattiprosjektet. Målsombleskissertisøknadenforprosjekteter: Avdekkebekymringtidligereogkomme tidligereiposisjontilåhjelpe. Tilbyskolenesosialfagligkompetanse. Styrkesamarbeidetmellom barnevernstjenesten,skoleogandre samarbeidspartnere Muligetiltaksomblenevntiprosjektsøknaden: Gruppetilbudtilforeldretilungdomirisiko Kunnskapsformidlingogkompetansehevingi forholdtilrusforlærere/ansatteiskolene Gruppetilbudtilungdomirisiko. Etableresystemforraskinnsatsoghandling Informasjonsomsiernoeomrussituasjonen forungdommerifredrikstadkommune. Viktige elementer i prosjektet Oppstart og forprosjekt Mandatetsomvarformulertiforkantav prosjektoppstartvarvidt,ogstoredelerav prosjektetsførsteårhandletderforom konkretiseringavmandatetogutprøvingavulike arbeidsmåter.fraoppstartavprosjektetseptember 2009tilsommer2010varfokusområdene kompetanseheving,dialogmedprosjektskoleneog samarbeidspartnere,nettverksbygging, teambyggingogutprøvingavmetodikkidirekte arbeidmedungdom,foreldreog samarbeidspartnere.itilleggbledetbrukttidpå organiseringavprosjektet;kontorogtekniske løsninger,forankringogorganiseringavprosjektet, samtjuridiskeogfagligeavklaringer. Ungdomskontaktenevarvedoppstartorganisert somenenhetunderbarneverntjenesten,med virksomhetslederibarneverntjenestensom nærmesteleder. Prosjektetstoansatteerbegge barnevernspedagoger,beggehaddelangerfaring, menikkefrasammedelavfagfeltet.denenehadde sinerfaringfraoppsøkendearbeidogsosialfaglig arbeidpåungdomsskoleioslo,denandrehaddei allhovedsaksinerfaringfrabarneverntjenesteni Fredrikstad. Deførstemøteneogarbeidsdagenebleimangelav kontortilbragtpåkafé.vedprosjektoppstarthadde medarbeiderneikkekontor,ikkedatamaskiner ellertelefoner.dettegaromforenoppstartderdet varplasstilmangesamtaleromfag,paralleltmed praktiskarbeidmedorganiseringavkontor.detble ganskeforttydeligatprosjektmedarbeidernehadde fagligfellesgrunnunderføttene,menat dynamikkenvargodtsikret,sidenmedarbeiderne haddeulikeerfaringsbakgrunn. Etannettiltakforåskapefellesreferanserammer, varåletefremogleseforskningoglitteraturom emnet.itillegghaddeprosjektetdeførstemøtene medprosjektskoleneogsamarbeidspartnere,forå presentererammeneforprosjektetoginnhente andresforventninger. Iløpetavdeførsteukenebledettydeligfor prosjektmedarbeiderneatdetvarbehovforåbruke tidtilåavklareogavgrenseprosjektetsmandat, finnekunnskapsbasertmetodikkogvedhjelpav detteutarbeideenprosjektplanforvideredriftav prosjektet.styringsgruppentilprosjektetgaromtil enforprosjektperiode. Iforprosjektperiodengjordeprosjektetfølgende: letteetteroglesterelevantforskningog litteratur deltokpåmøterpåprosjektskolene utarbeidetmateriell;visittkortogplakater. lagdemånedsoppsummeringoverstatusi prosjektet,hvasomvargjortsidensistog 9

10 planervidere.disseblesendtuttil samarbeidspartnere haddekontaktmedungdommerogforeldre Prosjektplan. Heltfraoppstartseptember2009deltokprosjektet ietprosjektnettverkiregiavfylkesmanneni Østfold.Samlingenegjennomprosjektetsførsteår haddehovedfokuspåanerkjennende prosjektledelseoggaprosjektetviktigeverktøytil planarbeidet. Planenvartenktåskullestadfesteprosjektets fagligeogteoretiskegrunnlag,giretningvedåha konkretemål,målgruppeoghandlinger,giinnhold vedåbeskrivemetodikkogtiltak,beskrive prosjektetsplassogrammervedåsinoeom organisering,strukturogjuridiskeogetiske rammer.itilleggvartankenmedplanenatden skullekunnerevideresogendresdersomdetvar behovfordet. Faglig$og$teoretisk$grunnlag.$ TeorigrunnlagettilUngdomskontakteneharen utviklingspsykologisk,sosialøkologiskogsosial læringsteoretiskforankring. Gjennomarbeidetmedåstadfeste,konkretisereog formulereprosjektetsfagligeogteoretiske grunnlag,dukketdetstadigoppnye problemstillinger,nyanserogvinklinger.detvar viktigforprosjektetåsettenoesomvillestå noenlundefastnedpåpapiret,bådeforatviskulle hanoesomvartydeligfoross,menogsåforåvære tydeligeforandre.dettydeligsteresultatetavdette arbeideterungdomskontaktenesfagligeståsted(se boksunder). Detfagligeståstedetharværtviktignårviharvært usikrepåhvasomerriktigiarbeidetmed vanskeligeenkeltsaker.detharogsåværtviktigfor presentasjoneravprosjektet,fordidettydeliggjør detfagligebakteppet.. Ungdomskontakteneshandlingsmålbleformulert tilåvære: Bistå$ungdommer,$foreldre$og$lærere$i$tidlig$ identifikasjon$og$intervensjon$i$forhold$til$rus$ og$andre$sosiale$problemer$på$prosjektskolene.$ Fokusområder$$ Tidligintervensjon:Tidligintervensjonbetyrå identifisereoghåndtereetproblempåetsåtidlig tidspunktatproblemetforsvinnerellerblir redusertmedbegrensetinnsats. Tidligintervensjoneravhengigavtidlig identifikasjon,menogsåavkjennskaptilog tilgjengeligeintervensjonsformer.dersomdesom jobbertettestmedbarnogungdommerskalfåøkt kompetanseogbevissthetiforholdtilidentifisering avrisiko,trengerdeogsååseatdetfinnes intervensjonersomhjelperogendrersituasjonen forbarnet/ungdommen. Kunnskapsbasertetiltak:Tiltakenesomtilbysskal væreforankretogoppdatertiforholdtilkunnskap Ungdomskontaktenes faglige ståsted: Ungdommerhariboendemuligheterforutvikling. Foreldreønskerdetbesteforungdommenesine. Bekymringforenkeltungdommereroftestreell. Bekymringenmådelesmeddemsomernærmesttilåavklareogeventuelt gjørenoemedden. Mangeproblemerkanløsesmedbegrensetinnsats,dersomdesomtrenger hjelpfårdenhjelpendetrenger,nårdetrengerden. AlleungdommertrengeråværeinkludertiskoleUogklassemiljø. Skolensomenunikarenafortidligidentifikasjonogintervensjon. Skolensmulighetertilskapeendringforungdommer. Samarbeidogsamhandlingmellomulikehjelpeinstanser. Tydeligeogforutsigbarerammeriforholdtilansvarsforholdogtaushetsplikt Kunnskapsbasertetiltak 10

11 11 ogforskningpåfeltet. Foreldrefokus:Foreldreersentraleidet rusforebyggendearbeidet.forskningviseratde spillerensærdelesviktigrollenårdetgjelder forebyggingavrusbrukhosegetbarn. Deerogsåsentraleogviktigemedspillerenårdet skalsettesinnintervensjonstiltakforåstoppeen rusutvikling. Skolensomarena:Skolenerisegselvdetviktigste forebyggendetiltaketforbarnogunge.engod skoletid,fagligogsosialt,erviktigforålykkes senereilivet.skolenerenunikarenafortidlig intervensjon,fordideterenarenahvoralleereller skalvære,ogfordideterenarenahvorbarnog ungdommerhartettkontaktmedprofesjonelle voksne.disseprofesjonellevoksnekjennerogvet myeomdeflesteungdommene,ogdeterderfor mangesomharmulighettilåidentifiserebarnog ungdommeririsiko. Mål,$målgruppe$og$handlinger.$ Arbeidetmedmålformuleringeroghandlingervar enkrevendeprosess.ikkefordiviikkevisstehvavi villeoppnå,vihaddemangetankeromdet. Arbeidethandletomåkonkretisere:Hvaerdetvi egentligskalogvil,oghvordanskalviitilfellefådet til?entilleggsfaktorhandletogsåomat forebyggendeungdomsarbeidervanskeligå evaluere.detvarderforviktigforossat målformuleringeneoghandlingeneskullehjelpe medåevaluereprosjektet,bådeunderveisogtil slutt. Metodeutvikling. Prosjektetsåvedoppstartbehovforå systematisere,målretteogkunnskapsbasere samtaleoppfølgingensomskullegjøresiforholdtil ungdommene.prosjektethaddeerfaringmedat oppfølgingenavungdommerkanbliintuisjonsuog innfallsbasertogpådenmåtentilfeldigogvanskelig åtrekkelærdomav,fordidetblirvanskeligåforutsi hvasomerdetvirksommeelementet.itilleggvar erfaringenatslikoppfølgingkunnetrekkeutitid, utenåevaluereomoppfølgingenførtetilfaktisk endring.detharderforværtetmålforprosjektetå utvikleogtilbykunnskapsbasertmetodikk. Detfinnesendelforskningiforholdtilhvilke elementersomervirksommeiforholdtil målgruppen,mendetharværtvanskeligereåfinne konkretepraksiserfaringersomarbeider systematiskmeddisseelementene. Devirksommeelementeneiforholdtilmålgruppen er: Foreldreinvolveringogfamiliefungering Evnetilselvregulering Sosialkompetanse Skoletilknytningogskoleprestasjoner Metodeutviklinghengertettsammenmed kompetansebyggingogkontinuerlig praksisrefleksjon.metodeutviklingenharværthelt avhengigavatprosjektetharhattetkontinuerlig fokuspåmålrettetkompetanseheving,bådei forholdtilåfinneogtilegnesegteoretiskkunnskap, menogsåiformavkursogstudieturerforåhente inspirasjonogkonkreteverktøy. Ungdomskontaktene$mener$at$å$drive$løpende$ praksisrefleksjon$i$team$er$avgjørende$både$for$ å$holde$en$faglig$og$etisk$høy$kvalitet$i$direkte$ kontakt$med$målgruppene,$men$også$for$å$sikre$ at$metodiske$verktøy$skal$kunne$være$ virksomme.$kontinuerlig$praksisrefleksjon$er$ nødvendig$for$å$kunne$ha$kunnskapsbasert$ praksis.$$ Prosjektetharhattenuttaltmålsettingomådrive korttidsintervensjoner.dettehandletihovedsak omtoting:åsikretilgjengelighetentiltiltaketvedå ikkehaventetid,gjennomåhaflytavungdommer bådeinnogutavtiltakene;ogviktighetenavå avsluttetiltaketnårønsketeffektvaroppnåddeller nårdetblevurdertatungdommentrengtemer hjelp,slikatdekunnehenvisesvidere. Prosjektetharderforhattsommålat: Tiltakenesomtilbysskalvære kunnskapsbaserte. Tiltakeneskaliverksettesietavgrenset tidsrom. Detskalværeenfagligbegrunnelseforhvilket tiltaksomiverksettesogpåhvilkettidsrom. Tiltakeneskalevalueresfortløpende. Dersomtiltaketvurderestilikkeåhaeffekt, ellerdersommåleteroppnådd,skaldet avsluttesellererstattesmedannettiltak.annet tiltakkanværehenvisningvideretilandre hjelpeinstanser. Dersomungdom/foreldreikkeønskerbistand avslutteskontakten,eventueltmeldessaken videre,avhengigavgradavbekymring. Prosjektetharhentetkonkretmetodikkfra SkolverksamheteniÖrebroog foreldreveiledningsprogrammetföräldrastegen, someretprogramforforeldregruppermed ungdommeririsiko.föräldrastegenerutviklet gjennomstaduprosjektetistockholm. IforarbeidenetilprosjektetblesamtaleUog aktivitetsgrupperforungdomoppgittsometmulig tiltakformålgruppen,ogungdomskontaktenehar gjennomførttreslikegrupperiperioden. Ungdomskontaktenemeneratungdomsgrupper kanværeethensiktsmessigtiltakformålgruppen,

12 12 menatdeterflereforutsetningerfordette.detmå gjøresfagliggjennomtenktogmålrettet. Gruppesammensetningenbørikkevære stigmatiserendeoghellerikkestyrkeuheldige relasjonermellomungdommer.grupperer tidkrevendeådrivegodt ogbehovetmåvurderes oppmotkapasitetoghvilkeresultatermanønsker seg. Hovedelementer$i$metodikken$ Bevisstgjøringsopplegg:Enmetodehentetfra SkolverksamheteniÖrebroogtilpassetmålgruppen avungdom,ognorskeoglokaleforhold.måleterå giskolepersonellkunnskapomrisikofaktorerfor rus,kunnskapomrussituasjoneninorgeog kommunen,samtklarehandlingsalternativved bekymring.gjennomføresvedenpresentasjonfor personaletpåskolen(omtrentenklokketime). Drøftingsmøter:Jevnligemøter(hvereller annenhveruke)påskolene.måleterå$identifisere ungdommeririsikoforrus,drøftegradav bekymringogeventuelletiltak.haetsystemfor langvarigfokusslikatingenungdommerblir glemt.$dettefantesalleredepåflereav prosjektskolene,menilittforskjelligform.på skolenekallesdetteblantannettiltaksteam, sos.pedumøterogtiltaksmøter idennerapporten brukervibegrepetdrøftingsmøter.møteteri utgangspunktetmeddeltakerefraskolen,men detteerpraktisertforskjellig derogsåhelsesøster ogpptdeltarpånoenskoler. Avklaringsmøter:Etmøteforåavklarebekymring (oftestrusbekymring)medungdomogforeldre,der skolenogungdomskontakteneertilstede.metode hentetfraskolverksamheteniörebro,men tilpassetjuridiskogforenyngrealdersgruppe. Bekymringentasoppogdiskuteres,ogungdom og/ellerforeldretilbystiltakfraprosjektetved behov. Samtalemetodikk:Ungdomskontakteneharutviklet metodikkforåstrukturere,systematisereog kunnskapsbaseresamtaleoppfølgingmed ungdommer.eksemplerpåsamtaleløp: Kartleggingssamtaler(livslinje,genogramog jevnaldernettverk),styrkesamtaler(fokuspå framtidogpersonligestyrker)og bevisstgjøringssamtaleromrus. Foreldreveiledningigruppe:Harbrukt Föräldrastegen,etforeldreveiledningsprogram utvikletavstaduprosjektetistockholm. ProgrammeterDVDUbasertoggirforeldrene kunnskapogverktøytilbedresamhandlingmed ungdommenesine.atprogrammetforegårigruppe gjøratforeldrenemøterandreisammesituasjon, ogkanknyttenettverk,utveksleerfaringerogdra nytteavhverandreskompetanse. Forankring og implementering Implementeringogforankringhengeruløselig sammen.detervanskelig,omikkeumuligå implementerenoesomikkeerforankret.en forankringerderimotikkeensbetydendemedgod implementering. Organisering,$struktur$og$$ juridiske/etiske$rammer.$ Underforprosjektperiodenbledetklartat prosjektetvilleprofitterepåentetteretilknytning tilskolene.prosjektetblederforflyttetfra barneverntjenestentilskoleetatenikommunen, medvirksomhetslederpåenavprosjektskolene somnærmesteoverordnedeiforholdtilpersonal ogadministrasjon. Flyttingenfrabarneverntjenestensom organisasjonsmessigtilknytninghandletomat prosjektetilitengradvarforankretder. Itilleggbledettidligiprosjektperiodentydeligfor Ungdomskontakteneatendirektekommunikasjon medprosjektskoleneutenhinderavtaushetsplikt villeværeviktigforåfåtettnokdialog.. Prosjektethargjennomheleperiodenhatten styringsgruppe.styringsgruppensendelige sammensetningblesattvåren2010ogbestodav SteinarEkeberg(virksomhetslederKvernhuset ungdomsskole),terjebergalvheim (spesialkonsulentskole),annekarisønsterød(sltu koordinator)oggryhaugland(spesialkonsulent helseogvelferd).itillegghardetoprosjektansatte deltattistyringsgruppemøtene. Ioppstartsfasenbestodstyringsgruppenav tidligerenevntesltukoordinatorog spesialkonsulenthelseogvelferd,helsesøster VenkeF.Bernhardsen,virksomhetslederi rusavdelingentomgunnarnilsenoglederfor ungdomsgruppenibarnevernstjenesten,therese Eddie.Styringsgruppenhardermedihele prosjektperiodenhattentverrfaglig sammensetningmedkompetansepåmangefagfelt. Detteharværtenstyrke. ProsjektetUngdomskontakteneharsittutspringfra Fredrikstadkommuneshelhetlige En profesjonalitetstilnærming til når vi skal være bekymret. - skoleleder

13 rusmiddelpolitiskehandlingsplan,ogdetteer dermedprosjektetsoverordnedeplanmessige forankring. Iskoleetatenbleprosjektetforankrethosfagsjef skole,somfulgteprosjektetgjennomen spesialkonsulentiskoleetaten.hanvarendelav styringsgruppen. Prosjektethaddesommandatåsamarbeidetett medfireprosjektskoler,derforvardetnødvendigå sikreegenforankringiledelsenepådeulike skolene. Planlagtstrategiiforholdtilforankring: Tainitiativtilåendreorganisasjonsmessig tilhørighet. Taoppoghagodkjentalleplaneri styringsgruppen,førdeblepresentertfornoen andre. Hamøtemedvirksomhetsledernepå prosjektskoleneforåpresentereprosjektets innholdogplaner,medromforågi tilbakemeldingeroggjøreendringer. Hamøtermedledelsenepådenenkelteskole foråpresentereprosjektetsinnholdogplaner. Hamøtermedlederellerrepresentanterfor lederiallesamarbeidsinstanserforå presentereprosjektetsinnholdogplaner. Viskulleforholdeosstilfireprosjektskoler,fire ledelser,firepersonalgrupper,firekulturer,firesett avforventningerogkanskjeogsåfordommer.for ossharnøkkelordiimplementeringsarbeidetvært fagligtyngde,tydelighet,anerkjennelseog ydmykhet.anerkjennelsehandlerbådeomå anerkjenneandreskompetanse,menogsåå anerkjenneulikheterogverdienavdisse.dethar værtgiogta,menogsåvikanstrekkeossså langt,menikkelenger.detteibetydningavatdet erviktigågiromforlokaletilpasninger,menikke utoverprosjektetsfagligegrunnprinsipper. Drift av prosjektet Prosjektetvariordinærdriftfrahøsten2010.Med ordinærdriftmenesatprosjektetistorgrad arbeidetmedmålgruppenogdetsomvar utgangspunktetforprosjektet.deterlikevelslikat driftenavprosjektethartatttidvedsidenavdette arbeidet. Meddriftavprosjektetmenervi: Rapportering:Prosjektetskrevrapportersom beskrevstatus,statistikk,satsningsområderog oppsummeringer.forskjelligfrekvens;i begynnelsenmånedlige,etterhvertperkvartal, halvårogsidenskoleår. Rapporteringtilbevilgendemyndighet: FylkesmanneniØstfoldharsombevilgende myndighetfåttårligerapporteromøkonomiog driftiprosjektet. Rapporteringtilpolitisknivå:Styringsgruppenog Ungdomskontakteneharunderveisformidlet prosjektetsframdriftogevalueringertilpolitikerne ikommunen,ogdasærligtiloppvekstutvalget. Ungdomskontakteneharpresentertprosjekteti Oppvekstutvalgetvedtoanledninger. Styringsgruppemøter:Detharværtmøteri styringsgruppenrundtprosjektetomtrenthver sjetteukegjennomprosjektperioden.møterhar værtavholdtofterevedbehov.allebeslutningerav betydningharværttattistyringsgruppen, prosjektetsretningoginnholderogsåkontinuerlig drøftetogbesluttetder. Fylkesmannssamlinger:Somtidligerenevnthar prosjektmedarbeidernedeltattpåsamlingeriregi avfylkesmanneniøstfold,medhovedfokuspå anerkjennendeprosjektledelse,brukermedvirkning ogutvekslingavprosjekterfaringer. Forankring:Gjentakendeogkontinuerligarbeid medforankringogimplementering. Metodikk:Gjentakende,kontinuerligogsystematisk arbeidmedmetodeutvikling,kompetansebygging ogfagligerefleksjon. Utadrettetvirksomhet:Informasjonsarbeid (utarbeidelseavmateriell),presentasjoner, foredragogundervisning(sevedleggforoversikt). Prosjektetharholdtpresentasjonerogforedragpå oppfordringfraandre,elleretteregetinitiativ. Dettekommersomettilleggogsupplementtil prosjektetskjerneoppgaver,somharværtdirekte arbeidmedungdommerogforeldreimålgruppen, ogåbiståprosjektskolenemedsosialfaglig kompetanse. Økonomi FinansieringenavprosjektetfraFylkesmanneni Østfoldsinsidedekkerlønnsmidlertilde prosjektansatte.økonomitilprosjektetharliggettil kommunen.idenforbindelseharfredrikstad Prosjektet har fått tillit gjennom tydelighet og faglighet men uten å ha fasitsvar. - skoleleder 13

14 kommunefåttøkonomiskstøttefraforskjellige aktører;korusøstogkorusoslo,lionsog Dråpekort. Evaluering og avslutning. Evalueringharværtenprosessgjennomhele prosjektet.særligiforholdtilkontinuerlige brukerevalueringerellersystematisk tilbakemeldingfrabrukernekunnearbeidetvært bedre.prosjektetharutarbeidetverktøyfordette, menharpågrunnavforlitenkapasitetikkeklartå tadetibrukunderveis.jevnligtilbakemeldingfra brukere,sammenmedenkontinuerlige reflekterendepraksis,erviktigforåsikrefaglig kvalitet. Prosjektetshovedmålvarredusertrusbrukblant ungdommenepåprosjektskolene,etmåldeter vanskeligåmåle,særligsidendetikkefinnes oppdatertinformasjonomungdomsrusbruki kommunen.omdettemåleteroppnåddellerikke blirderforikkevietplassidenvidererapporten. Ungdomskontakteneogstyringsgruppenhari begynnelsenav2013brukttidpåavslutningog evalueringavprosjektet.dettehandletomå innhentetilbakemeldingerfraungdommene, foreldrene,skoleneogandresamarbeidspartnere påenordentligmåte,ogkunneoppsummereog brukedissetilnoebådeivårtarbeidmed målgruppenogogsåhaoverføringsverditilandre. Tidligintervensjonsarbeidrettetmotungdomog ruseretfelthvordetikkefinnessåmyeforskning, oghvormyeavdetsomgjøresernybrottsarbeid. Prosjektetharavkapasitetshensynikkeklartå gjennomførebrukerevalueringeridetomfangetog meddengrundighetensomvarønsket. Prosjektetinnhentetendeltilbakemeldingerfra bådeungdommer,foreldre,prosjektskoleneog samarbeidspartnerevedhjelpavspørreskjemaog fokusgruppeintervjuer.noenavdisse tilbakemeldingenebliroppsummertidetneste kapittelet. Oppsummering og resultat av prosjektet Ungdomskontaktenehaddesommålfor prosjektperiodenatetfokuspåmålgruppenog metodikkeniprosjektetskullevidereføresoveri fastvirksomhet.dettemåleteroppnådd,idet Fredrikstadkommuneharopprettetet ungdomsteammedfireårsverk.detnyeteametskal byggepåprosjektetsgrunnpilarerogtaoppiseg sentraletrekkvedprosjektetsmetodikk. Hovedtrekksomharværtviktigeforatprosjektet harkommetditdeteridag: Rekrutteringtilogansettelseietteamsomhar utfylthverandreogfungertgodtsammen. Atdetblebrukttidpåenforprosjektperiode Engrundig,gjennomtenktogkonkret prosjektplan Gjennomtenktforankringogimplementering Mulighettilkompetansehevingogutviklingav metodikk,foreksempelgjennom Fylkesmannensnettverkssamlinger Jeg tror lærerne har blitt flinkere og mer bevisste på hva de skal gjøre og ikke gjøre. Flinkere til å plukke ut hvem som sliter helsesøster

15 Tidslinjeforprosjektet 15

16 4 Tidlig intervensjon Konkret arbeid med ungdommer, foreldre, prosjektskolene og samarbeidspartnere UngdomskontakteneiFredrikstadharhattønske omåbiståungdommer,foreldreoglærereitidlig identifikasjonogintervensjoniforholdtilrusog andresosialeproblemerpåprosjektskolene.førsti dettekapitteletkommerendelmedstatistikkog tallpåarbeidet.deretterblirdetkonkretearbeidet medhenholdsvisungdommerogforeldre, prosjektskolene,tverrfagligsamarbeidogsystem presentertsammenmedenoppsummering.denne oppsummeringenertildelsenoppsummeringav prosjektetserfaringer,menogsåbasertpå tilbakemeldingerfraungdommer,foreldre, prosjektskoleneogsamarbeidspartnere.tilslutt presenteresenoppsummeringavdeviktigste konklusjonenefradettearbeidet. 16

17 Statistikk hva er gjort? Ungdomskontakteneharværtikontaktmedenlang rekkeungdommer,foreldreogøvrigfamilieiløpet avprosjektperioden.hervilvipresenterenoentall somviserhvilkeungdommerviharjobbetmedog påhvilkenmåte. NoenungdommerharikkeUngdomskontaktene jobbetdirektemed,mendeerblitttattoppiulike fora,foreksempeldrøftingsmøterpåskoleneder prosjektetharbidrattmedsosialfagligkompetanse (utgjørioverkantav500ungdommer).endel ungdommerharprosjektethattuformellkontakt medgjennomoppsøkendearbeidpåskoleneogpå andrearenaer,utenatdetharførttiloppfølgingfra Ungdomskontaktene.Dissegruppeneerikketatt medistatistikken. Statistikkensompresenteresunderbaserersegpå denkategorienungdommersomharfåtten oppfølgingfraungdomskontaktenei prosjektperiodenfraoktober2009tildesember 2012.Detinnebærerkontaktmedungdomog/eller foreldremedbakgrunnienbekymring. Hvem har vi jobbet med? Ungdomskontaktenehartotalthattoppfølgingpå 160ungdommer,hvorav56prosentergutterog44 prosenterjenter.ungdommenefordelerseg relativtujevntpådeforskjelligeprosjektskolene,og erfødtmellom1994og1999.enstorandel(57 prosent)erfødti1996og1997,noesomer naturlig,fordidettevarmidtiprosjektperioden prosjektetvargodtigang,menavslutningikke påbegynt. 75prosentavungdommenesomprosjektethar jobbetmederfødtinorgemedtonorskfødte foreldre,15prosenterinnvandrere,3prosenter fødtinorgeavinnvandredeforeldre,mens7 prosenterfødtinorgemedenutenlandskfødt forelder. Hvem har vært bekymret? Deflestehenvendelseneombekymringtil Ungdomskontaktenekommerfraprosjektskolene (52prosent).19prosentkommerfraungdommen selvellervenner,og14prosenterbekymringsom Ungdomskontakteneharfåttkjennskaptilpåegen hånd.10prosentavallehenvendelserkommerfra foresatte.idennesammenhengenbørdet presiseresatdettegjelderførstehenvendelsetil Ungdomskontaktene inoensakerhardetvært oppfølgingiflereperioder,ogdaerdetforskjellige aktørersomhartattkontakt.detvilinoentilfeller ogsåkommebekymringfraflereaktører,for eksempelpresentertavbådehelsesøsterogskoleni etdrøftingsmøte. Hva slags oppfølging har de fått? 48prosentavungdommeneharfåtttettoppfølging overtid,medkartleggingavbekymringog livssituasjonogtiltakietterkant.halvpartenav disseharfåttoppfølgingiperioderiløpetavtoeller flereskoleår.i15prosenthardetkunværtkontakt medungdommen,noesomtilsierlavgradav bekymring.deflesteavdissevariløpetav prosjektetsførsteskoleår.i9prosentavsakenehar detkunværtkontaktmellomungdomskontaktene ogforeldre,entenfordiungdommenikkeønsker kontakt,ellerfordiforeldreneikketenkeratdeter nødvendigellerhensiktsmessigmedkontaktmed ungdommen. 63prosentavungdommeneharfåttoppfølgingi løpetavettskoleår.deresterendeharfått oppfølgingiflereperioderiløpetavflereskoleår, noesomtilsiermeralvorligellertilbakevendende problematikk. I76prosentavsakenehardetværtkontaktmed foreldreellerfosterforeldre.i31prosentavsakene hardetpåettellerannettidspunktvært barnevernssak,entenfør,iløpetavelleretter Ungdomskontaktenesoppfølging.I16prosentav sakenevardetbarnevernssakdaprosjektetkomi kontaktmedungdommen.ungdomskontaktenehar påegetinitiativmeldtbekymringi6saker,oggitt opplysningertilbarnevernstjenesteniforbindelse medundersøkelsei12saker.itillegghar Ungdomskontaktenebiståttskoleneiåmeldesaker derbådeprosjektetogskolenharværtbekymret sammen. I53prosentavsakeneharforeldreneønsketogfått rådogveiledning,ogi11avsakenehareneller beggeforeldredeltattpåforeldreveiledningi gruppe(föräldrastegen). Ungdomskontakteneharinitiertgrupperi samarbeidmedprosjektskolenedertotalt20 ungdommerhardeltattitreforskjellige gruppetilbud. Deulikeformeneforsamtalemetodikksom prosjektetharutviklet(sevedlegg)erbrukti varierendegradiforskjelligeperioderiprosjektet. Enformforkartleggingergjennomførtiomtrent 17

18 allesakenederungdomskontakteneharværtinne medtiltak,mensmålrettedekartleggingssamtaler, sombeskrevetivedlegget,ergjennomførtmed47 ungdommer,og14ungdommerhargjennomført styrkesamtaler. Bekymring for rus Avde160ungdommenedetharværtoppfølgingpå, harrusbekymringværtknyttettil97ungdommer (61prosent).Avdisseharrusbekymringenhos12 avungdommeneværttattoppoggjortnoemedav andreinstanser,mensungdomskontaktenehar biståttmedandretypertiltak.detbetyrat Ungdomskontakteneharjobbetdirektemed rusbekymringhostotalt85ungdommer,derdetpå ettidspunktiløpetavoppfølgingenharværten bekymringknyttettilrus.deutgjør53prosentav totalen. Rus som inngangsbekymring Avdisse85ungdommenevardet58der rusbekymringenforanledigetførstekontaktmed prosjektet.hosderesterende27(32%)hardeti utgangspunktetværtenoppfølgingknyttettilandre utfordringer,menderdetharkommeten rusbekymringtilunderveisellerietterkantav førstekontakt. Hva slags rusbekymring? Enbekymringknyttettilrushosenungdomer vanskeligåkategorisere.samtidighardetvært nødvendigådeleinnungdommeneikategorier, sidenbekymringenestrekkersegfraendiffus bekymringforatungdommenpåettidspunkthar prøvdårøykehasjellererpåveiinnietmiljøder endelgjørdet ogtilungdommerdermaner bekymretforutstraktrusmisbruk. I48prosentavsakenesomharhandletom rusbekymring,harbekymringenblittbekreftet, entenvedatungdommenharinnrømmet,at foreldrenealleredeharhattkjennskaptildeteller atdetharkommetpositiveurinprøver.i26prosent avsakeneharungdomskontakteneog/ellerandre instanserhattkonkretebekymringer,mendissehar ikkeblittbekreftet,foreksempelvedat ungdommenharnektetforåhabruktrus.i26 prosentavsakeneharungdomskontakteneeller andreværtbekymretforatungdommeneriet miljøsomerpregetavrusmisbruk,menderdet ikkeerknyttetkonkretbekymringtilungdommen selv. Hosetstortflertall(76prosent)erdetbrukav cannabissomforanledigerbekymringen,mens alkoholgjelder21prosent.dettegjelderkunde ungdommenederdetharværtenkonkret rusbekymringknyttettildemselv,ikketil miljøbekymring.detfinnesenkeltsakerderdethar værtbekymringknyttettilanabolesteroiderog sniffingavdrivgass mendisseerfåiantall.de flesteavungdommenesomharrøyketcannabis, brukerogsåalkohol,menstatistikkenher presentererhvilketrusmiddelbekymringenhar værtknyttettilikontaktmedungdomskontaktene. Hva er gjort med rusbekymringen? I25prosentavsakeneerbekymringentattopp medungdomogforeldregjennomavklaringsmøte (21saker) ideresterendeerforeldreneinformert oginvolvertpåannetvis.ungdomskontaktenehar ikkeværtkonkretbekymretforungdommerder ikkeforesatteharblittinformert. Detertatturinprøveriforbindelsemed avklaringsmøterved13anledninger,og9 ungdommerharhattfrivilligurinprøveoppfølging overtid. I73prosentavsakeneharforeldreneønsketogfått rådogveiledning,ogi12prosentavsakeneharen ellerbeggeforeldredeltattpåforeldreveiledningi gruppe(föräldrastegen). I30prosentavsakeneerbekymringformidlet,men førerikketiloppfølgingietterkant.detkanhandle omatungdomskontakteneikkevurdereratdeter behovforvideretiltak,menogsåatungdom og/ellerforeldreikkeønskermersamarbeidmed Ungdomskontaktene.I16prosentavsakeneønsker ikkeungdommentiltak,samtidigsomforeldrene harønsketrådogveiledningogharfåttdet.i54 prosentavsakenehardetværtoppfølgingovertid, medkartleggingogtiltak. Nå ser vi på en måte elevens liv i 3D, i stedet for i 2D. - lærer 18

19 Kontakt med ungdommer og foreldre Hva er gjort? Samtalermedungdom:Samtaleoppfølgingmed enkeltungdommedutgangspunktiutviklet metodikk;blantannetførstegangssamtaler, kartleggingssamtalerogstyrkesamtaler(sevedlegg forbeskrivelseavmetodikk). Tilgjengelighetogkontakt:Kontaktmed ungdommerogforeldrepertelefon,tekstmeldinger ogsosialemedieretterbehov. Samtalermedforeldre:Samtalermedforeldreforå involveredemibekymringellerproblemstilling,og tilbyrådogveiledningvedbehov. Møtermedungdomogforeldre:Forskjelligetyper møtermedungdomogforeldresammen. Hjemmebesøk:Ungdomskontakteneharværtpå hjemmebesøkforåmøteforeldrealene,eller ungdomogforeldresammen.måletharværtå kunnemøteungdomogforeldrepåegenarena, jobbemedkontaktetableringogellersbiståmed rådogveiledning. Avklaringsmøte:Møteforåavklarebekymring,der ungdom,foreldre,skoleogungdomskontaktene deltar.særligbruktiavklaringavrusbekymring,og inkludererinoentilfellerfrivilligurinprøvetakingi etterkantavmøtet. Foreldreveiledningigruppe:Ungdomskontaktene harsammenmedcannabisprosjektetoglosu prosjektetikommunenprøvdutföräldrastegen,et svenskprogramforforeldremedungdomirisiko. Detharværtavholdfireforeldregrupperiløpetav 2011/2012.Påtreavdissehar Ungdomskontakteneværtmedsomkursledere. Direktekontaktmedlærer:Prosjektethariarbeid medenkeltsakerværtitettkontaktmed kontaktlærervedbehov,foreksempelsamarbeid omtiltak,leksehjelp,motivasjonsarbeidiforholdtil fraværm.m. Ungdomsgrupper:Ungdomskontakteneharsatti gangungdomsgrupperpåtoavskolene.to aktivitetsgrupper(matgruppeogparkourgruppe) ogengruppemedutgangspunktiarbeidmed framtidsuogstyrkefokus. Frivilligeurinprøvekontrakter:Tilbudtil ungdommerogforeldresomønsker urinprøvetakingiforbindelsemedatenungdom harinnrømmetåharøykethasj,ellervedmistanke omhan/hunharrøykethasj.detteergjortiregiav Ungdomskontaktene,meniendeltilfellermed bistandfrahelsesøsterpåskolen. Overgangtilvideregåendeskole:Bistandi overgangsfasenfra10.klasseoginnivideregående skole,foreksempelbesøkpåvideregåendeskolefør oppstart,møtermedkontaktlærerførskolestart, motivasjonogbistandivalgavlinjeog videregåendeskoleogoverføringssamtalemed sosialfagligrådgiverellerannenhjelperpå videregåendeskole. Overføringavsakertilanneninstans:Hvis ungdom/foreldreønskerdet,ellerdetermeldeplikt etterbarnevernsloven,harungdomskontaktene formidletkontakttilbarneuogungdomspsykiatri, barnevernstjenestenellerandre.detteharofte betyddfellesmøtemedungdomog/ellerforeldre, Ungdomskontakteneoganneninstans og Ungdomskontakteneharfulgtoppoverføringenien periodeforåseatsamarbeidmednyinstans fungerer. Ungdomskontaktene dømmer ingen, men veileder, inspirerer, motiverer og gir oss [foreldre] et spark bak når det er behov for det. - forelder Andremøter:Ungdomskontakteneharinitiert og/ellerdeltattisamarbeidsuog ansvarsgruppemøterrundtungdommersomhar behovfordet. HjemXskole:Ungdomskontakteneharhattsomfaglig fokusåstyrkehjemuskoleusamarbeidet,dettehar skjeddvedulikemøtermedenellerflereav følgendeaktører:ungdom,foreldre,kontaktlærer ogskoleadministrasjon. Skolefungering:Prosjektetharhattsomfagligfokus åstyrkeungdommensfungeringpåogtilknytning tilskolen.detteharskjeddgjennomsamtalerog møtermedungdom,foreldreogkontaktlærer,samt leksehjelpmedenellerflereungdommer. 19

20 Grupper:Ungdomskontaktenehari prosjektperiodeninitiertogdrevettreforskjellige grupperforungdom,toaktivitetsgrupperogén gruppebasertpåpositivpsykologiogappreciative Inquiry. Formerinformasjonomhvilkenmetodikk Ungdomskontakteneharutvikletogbenyttet,se vedlegg. Oppsummering og erfaringer Ungdommerogforeldrehargittuttrykkforat Ungdomskontakteneerletteåfåtakipå telefon/smsogatdeertilgjengeligeogsåutenfor kontortid,ogatmøterkommeristandiløpetav korttid.spesieltforeldrenemeneratdetteharvært viktig. Prosjektetharsammenmedskoleneklartå identifiserebekymringogintervenereiforholdtil dennepåettidligeretidspunkt skolenerengod arenaåjobbemedtidligintervensjon. Fokuspåkunnskapsbasertmetodikkogoversikt overfagfeltethargitttyngdeogtroverdighethos ungdommer,foreldreogsamarbeidspartnere. Fokuspåoverganger(foreksempelskolebytteog overgangfraungdomsskoletilvideregående)har værtnyttig. Ungdomskontakteneharinvolvertforeldremer ogtidligereibekymringforungdom,mendette kunneværtgjortiendastørregrad,særligi forbindelsemedkartleggingsuogstyrkesamtaler. ProsjektetharsattrusUogforeldrefokuspå dagsordenpåprosjektskolene. Detharværtrelativtfåhenvendelserfraforeldre ombekymring. Lærernefortellerievalueringatdeerfornøyd medatdefårmyeinformasjonfra Ungdomskontakteneomeleversomerioppfølging. Ungdommenesierdesynesdetergreitåbruke skoletimertilsamtalermedungdomskontaktene, mensforeldreneproblematisererdettemer. Fornøydhetsvurderingenefraungdommersom harfyltutevalueringsskjemaererveldigvarierte, mensmajoritetenavforeldreneerfornøyde. Takk for kakao. - gutt (15) Arbeid på skolenivå Hva har vi gjort? Presentasjoner:Ungdomskontakteneharetter kapasitetpresentertsegiklassenepå prosjektskolene,samtpåforeldremøter.detteforå åpneoppforhenvendelserfraungdomogforeldre, giinformasjonomungdomskontaktene,slikat ungdomogforeldrevedeventuellsenerekontakt kjennertilprosjektetogdeansatte. Prosjektmedarbeiderneharogsådeltattpåmøteri Foreldrenesarbeidsutvalg(FAU)påflereav prosjektskolene. Drøftingsmøter:Ungdomskontaktenehardeltattpå drøftingsmøterpåalleprosjektskolene.møtenehar ulikenavnoggjennomføring,meneravholdthver ellerannenhveruke,ogbrukestildrøftingav bekymringogoppfølgingienkeltsaker.deltakere varierernoe,menerforeksempelsosiallærer, rektor/inspektør,spesialpedagogiskansvarlig, helsesøsterm.m. Bevisstgjøringsopplegg:Ungdomskontaktenehar gjennomførtbevisstgjøringsoppleggfiregangerpå treavprosjektskolene.oppleggeneeren presentasjonforskolepersonellmed kompetansehevingknyttettilrus,risikofaktoreri forholdtilrus,samtpresentasjonav handlingsalternativervedbekymring, ANTDXopplegg:Ungdomskontakteneharbiståttett trinnpåenavprosjektskolenemed undervisningsoppleggknyttettilalkohol,narkotika, tobakkogdoping(antd). ØPP:Ungdomskontakteneharfungertsom ressurspersoneriforbindelsemedkommunens implementeringavörebropreventionsprogram 20

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg?

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg? Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg? Av: Therese Zimmermann Helgesen og Erik Lindbæk Kruse, barnevernspedagoger og ansatt i Ungdomsteamet i Fredrikstad kommune. Hvordan skal vi oppdage og hjelpe

Detaljer

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg?

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg? Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg? 65 Rusfag nr. 1 2014 Av: Therese Zimmermann Helgesen og Erik Lindbæk Kruse, Fredrikstad kommune i samarbeid med KoRus - Øst Hvordan skal vi oppdage og hjelpe

Detaljer

Marianne Ihle Ungdomskontakten PKF

Marianne Ihle Ungdomskontakten PKF Marianne Ihle Ungdomskontakten PKF 11.03.2015 Ca. 33 500 innbyggere 15 barneskoler 5 ungdomsskoler 1 videregående skole SLT kommune fra 2006 Politiet: «Stort problem» Ungdomskontakten: «Vi ser svært lite

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Handlingsplan Hvorfor er forebygging viktig? Høy forekomst av seksuelle overgrep

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Se hverandre gjør en forskjell 1045 Pause 1100 Jobb for en bedre psykisk helse hva fungerer og hvorfor 1130 De gjorde

Detaljer

Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05

Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05 Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05 Ellen Haug, stipendiat HEMIL-senteret Universitetet i Bergen Skolemiljøets betydning

Detaljer

Hvordan tematiseres foreldres rusproblemer for barna? Turid Wangensteen PhD-kandidat

Hvordan tematiseres foreldres rusproblemer for barna? Turid Wangensteen PhD-kandidat Hvordan tematiseres foreldres rusproblemer for barna? Turid Wangensteen PhD-kandidat Klinisk barnevernspedagog Videreutdanning i familieterapi, veiledning, psykisk helsearbeid, ledelse Master i moderne

Detaljer

VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824

VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824 09.00 09.05 09.15 09.40 10.00 10.15 Kulturskolen Velkomsthilsen fra ordfører Historien om et prosjekt Ekstern evaluering Pause Klart

Detaljer

«SÅRBARE BARN ER SOM ANDRE BARN - FORSKJELLIGE.»

«SÅRBARE BARN ER SOM ANDRE BARN - FORSKJELLIGE.» MER OM: «SÅRBARE BARN ER SOM ANDRE BARN - FORSKJELLIGE.» 2 EN OPPVEKST VARER LIVET UT Trine hadde aldri med seg matpakke på skolen. Jeg er jo bare 9 år og jeg klarer ikke å skjære tynne brødskiver. Og

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Hvordan nå unge gutter som sliter? Asker kommunes erfaringer med egne tilpassede tiltak. v/helsesøster Mildrid Stien 13.juni 2014.

Hvordan nå unge gutter som sliter? Asker kommunes erfaringer med egne tilpassede tiltak. v/helsesøster Mildrid Stien 13.juni 2014. Hvordan nå unge gutter som sliter? Asker kommunes erfaringer med egne tilpassede tiltak. v/helsesøster Mildrid Stien 13.juni Bakteppe > Psykisk helse og rus er tett koblet Ca 75% av de som ruser seg, forteller

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse IKT-ABC En ledelsesstrategi for digital kompetanse Hans Olav Hellem, Prosjektleder IKT-ABC, ITU/MAKING WAVES Vibeke Kløvstad, Faglig ansvarlig IKT-ABC, ITU 1 Oversikt I. Bakgrunn og mål II. Veiledningsmaterialet

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Agenda O Utviklingen av en felles kommunal praksis O Prosessen O Resultater O Alvorlig skolefravær veileder

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

KUNNSKAPSTORG. Tverrfaglig Kompetanseheving i praksis. Erfaringer fra Fauske kommune. Fauske kommune: Ca.10.000 innbyggere.

KUNNSKAPSTORG. Tverrfaglig Kompetanseheving i praksis. Erfaringer fra Fauske kommune. Fauske kommune: Ca.10.000 innbyggere. KUNNSKAPSTORG Tverrfaglig Kompetanseheving i praksis Erfaringer fra Fauske kommune Fauske kommune: Ca.10.000 innbyggere 100 fødsler/år 600 barn alder 0 6 år 6 kommunale + Åpen barnehage ved familiesenteret

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Et Sjumilsstegsprosjekt Steg 1 og 6 Måsøy kommune

Et Sjumilsstegsprosjekt Steg 1 og 6 Måsøy kommune Et Sjumilsstegsprosjekt Steg 1 og 6 Måsøy kommune Øykommune 4 lokalsamfunn - Havøysund størst 1241 innbyggere/ 240 < 20 år 4 skoler 1 med fastlandsforbindelse 1 barnehage (41 barn) Fiskeriindustrien er

Detaljer

Namsos kommune 12.11.09

Namsos kommune 12.11.09 Namsos kommune Et tverrfaglig lavterskeltilbud med økt oppmerksomhet på tidlig intervensjon og forebyggende arbeid spesielt rettet mot barn, unge og deres familier, som har særlige behov for bistand og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015 Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal 10. november 2015 Prosjektansatte lokalt: NAV-Veileder Kristine Heggvik NAV-Veileder Frode Bøe Hatlelid NAV, 11.11.2015 Side 2 Hva er «Forsøk

Detaljer

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole Kommunalsjef Jan Einar Bruun Tjenesteområde Barnehager Tjenesteområde Skoler Tjenesteområde Barn og Familie Hanne Bakke Jan Einar Bruun Birgit Eggen ORGANISASJONSKART

Detaljer

Tidlig intervensjon Unge & Rus

Tidlig intervensjon Unge & Rus Tidlig intervensjon Unge & Rus Problemer må identifiseres, tas på alvor og få en adekvat oppfølging Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013-2016 Prosjekt: Tidlig intervensjon unge & rus Samarbeid

Detaljer

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Ringsaker kommune Ungdomskontakten TIUR-prosjektperioden Erfaringer inn i fast drift Stor innlandskommune Ca. 33 500 innbyggere

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Olweusprogrammet. Tema i foreldremøtet. Klasseregel 4 Hvis vi vet at noen blir mobbet

Olweusprogrammet. Tema i foreldremøtet. Klasseregel 4 Hvis vi vet at noen blir mobbet Olweusprogrammet Tema i foreldremøtet Klasseregel 4 Hvis vi vet at noen blir mobbet Hvis vi vet at noen blir mobbet (1) Det er mange grunner til at barn og unge ikke forteller om mobbing til læreren eller

Detaljer

-fordi nærmiljøet betyr mest

-fordi nærmiljøet betyr mest -fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for grupper på barneskolen Hva er nettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre og til barnas skolevenner. Danner grunnlag for å ha bedre

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2015 SAM3016 Sosialkunnskap Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

Bilder Som Døråpnere

Bilder Som Døråpnere Bilder Som Døråpnere Samtaleverktøy i møte med barn og unge som sliter!med livet; med seg selv, sorg, utrygghet, sinne, familiesituasjonen, skolesituasjonen, å føle seg alene, å finne mening I sideseminaret

Detaljer

Psykososial situasjon hos barn og ungdom som pårørende. Kristine Amlund Hagen, PhD

Psykososial situasjon hos barn og ungdom som pårørende. Kristine Amlund Hagen, PhD Psykososial situasjon hos barn og ungdom som pårørende Kristine Amlund Hagen, PhD Oversikt Hva menes med psykososial situasjon? Kort om utvalget av barna og ungdommene Hva målte vi? Forskjeller mellom

Detaljer

Psykologisk førstehjelp for skolebarn. Helsesøstre i Asker sine erfaringer

Psykologisk førstehjelp for skolebarn. Helsesøstre i Asker sine erfaringer Psykologisk førstehjelp for skolebarn Helsesøstre i Asker sine erfaringer 2 Agenda Bakgrunn for at vi står her Suksesskriterier for implementering av Psykologisk førstehjelp (PF) i Askerskolen Implementeringen

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Evalueringsrapport - Ungdomskontakten i Verdal kommune

Evalueringsrapport - Ungdomskontakten i Verdal kommune Evalueringsrapport - Ungdomskontakten i Verdal kommune Innhold Hva er Ungdomskontakten? 1 Hvorfor Ungdomskontakt?... 3 Evaluering og vurdering av ungdomskontakten. 3 Gjennomføring av evaluering.. 4 Vurdering

Detaljer

JIPPI! vi jobber faktisk på systemnivå. Ressursteam for Ungdom Psykologspesialist Hanne Naug Psykolog Ingeborg S. Lishaugen

JIPPI! vi jobber faktisk på systemnivå. Ressursteam for Ungdom Psykologspesialist Hanne Naug Psykolog Ingeborg S. Lishaugen JIPPI! vi jobber faktisk på systemnivå Fra det trange terapirommet til det store handlingsrommet Bærum kommune Stor kommune Mange tjenester og tilbud Ca 30 psykologer i ulike roller «Kvalitetsbevisste»

Detaljer

Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen

Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen Bakgrunn Styringsgruppen Forprosjekt våren 2011 Behov for endring Henvisningspraksis Ventetid Avslag Samhandling mellom første og andrelinjetjenesten

Detaljer

Folkehelse-Bodø mars 2010 Ingolf S.Markussen

Folkehelse-Bodø mars 2010 Ingolf S.Markussen 1 Sortland kommune Midt i Vesterålen 9800 innbyggere Areal 713 km2 2 3 Sortland -- den blå byen. Kommunesenter og regionsenter Handelssenter for om lag 40 000 4 Utfordringer Vekstkommune Sosiale utfordringer

Detaljer

Kristiansund kommune Frei kommune. Utviklingsprogram for styrking av barn og unges oppvekstmiljø RAPPORT FOR ARBEIDET I 2006

Kristiansund kommune Frei kommune. Utviklingsprogram for styrking av barn og unges oppvekstmiljø RAPPORT FOR ARBEIDET I 2006 Kristiansund kommune Frei kommune Utviklingsprogram for styrking av barn og unges oppvekstmiljø RAPPORT FOR ARBEIDET I 2006 Satsingsområder i perioden 2005-2007 1. Medvirkning 2. Holdningsskapende arbeid

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Revidert 060110 Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Skoler som anvender LP-modellen lykkes i å utvikle både læringsmiljøet og kulturen ved skolen. Modellen involverer

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Lars Roar Frøyland NOVA

Lars Roar Frøyland NOVA Lars Roar Frøyland NOVA Røtter tilbake til 198-tallet Ungdata - litt historie Mange aktører har en lang tradisjon med ungdomsundersøkelser Store datamengder, men lite koordinering Stor lokal nytte, men

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

Tidlig intervensjon Unge & Rus

Tidlig intervensjon Unge & Rus Tidlig intervensjon Unge & Rus Problemer må identifiseres, tas på alvor og få en adekvat oppfølging Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013-2016 Ringsaker kommune Ca. 33 500 innbyggere 15 barneskoler,

Detaljer

Vurdering for læring!

Vurdering for læring! Vurdering i uke 39 Åmli skole (og Dølemo) med tema: Hei! Vurdering for læring! Her er kommer ytterligere informasjon om vurderingsuken og det arbeidet som skal gjørs i forkant av vurderingen. 1. DOKUMENTER:

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649 Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak Ole Vig videregående skole har siden 2002 vært et Læringsakademi innen nettverket av Læringsakademier i Norge Skolen har fått

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN UNGDOMMMERS ERFARINGER MED HJELPEAPPARATET Psykologene Unni Heltne og Atle Dyregrov Bakgrunn Denne undersøkelsen har hatt som målsetting å undersøke ungdommers erfaringer med

Detaljer

G O D SKOLE ER GODT BARNEVERN

G O D SKOLE ER GODT BARNEVERN G O D SKOLE ER GODT BARNEVERN VELKOMMEN TIL DIALOGKONFERANSEN! Dagens tema Mål med denne dagen Agenda og praktisk 2 BUFDIR / 24.03.2015 MÅL FOR DIALOGKONFERANSENE Dialogkonferansene er en del av en større

Detaljer

Ungdommer med kort botid Samarbeid mellom skole og hjem. Joke Dewilde, Avslutningskonferanse,

Ungdommer med kort botid Samarbeid mellom skole og hjem. Joke Dewilde, Avslutningskonferanse, Ungdommer med kort botid Samarbeid mellom skole og hjem, Avslutningskonferanse, 14.1.2015 Et eksempel Najma: Hver dag putter jeg tjuefem kroner i lommene deres. Jeg har brukt alle pengene mine til å kle

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

NETTVERKSBYGGING, TVERRFAGLIG ARBEID OG ENTREPRENØRIELLE METODER I PRAKSIS. prosjekt ved Glemmen vgs, Fredrikstad

NETTVERKSBYGGING, TVERRFAGLIG ARBEID OG ENTREPRENØRIELLE METODER I PRAKSIS. prosjekt ved Glemmen vgs, Fredrikstad NETTVERKSBYGGING, TVERRFAGLIG ARBEID OG ENTREPRENØRIELLE METODER I PRAKSIS prosjekt ved Glemmen vgs, Fredrikstad Prosjektet Utgangspunktet Målsettinger Gjennomføringen Dokumentasjon og evaluering Veien

Detaljer

Å skape vennskap Foreldremøter for barnehage og skole tips og forslag

Å skape vennskap Foreldremøter for barnehage og skole tips og forslag Å skape vennskap Foreldremøter for barnehage og skole tips og forslag FUB og FUG mener at vennskap er det viktigste virkemiddel mot mobbing. At alle har minst en venn, er et godt arbeidsmål for alle voksne

Detaljer

Østfoldmodellen for mer fysisk aktivitet i videregående skole. Elsie Brenne, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune

Østfoldmodellen for mer fysisk aktivitet i videregående skole. Elsie Brenne, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune Østfoldmodellen for mer fysisk aktivitet i videregående skole Elsie Brenne, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune 1 2 Prosjekt Helsefremmende videregående skoler Formål; «Bidra til at flere består,

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Hermetikken Næringshage AS orgnr Tollbugata Vadsø Tlf

Hermetikken Næringshage AS orgnr Tollbugata Vadsø Tlf Hermetikken Næringshage Tollbugata 16 9800 Vadsø Vadsø 10. desember 2010 Vadsø kommune Skapende uke søknad på støtte til hovedprosjekt 2011 Vi takker for tidligere støtte til Skapende uke, og viser til

Detaljer

Psykisk helsevern i videregående opplæring i Nord-Trøndelag. Kristiansand 18. november 2015 Vigdis Nyhus

Psykisk helsevern i videregående opplæring i Nord-Trøndelag. Kristiansand 18. november 2015 Vigdis Nyhus Psykisk helsevern i videregående opplæring i Nord-Trøndelag Kristiansand 18. november 2015 Vigdis Nyhus Jeg skal si litt om Nord-Trøndelag Elever og skole En prosess som startet i 2009 og resulterte i

Detaljer

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og hindrer frafall? DEFINERE FOKUS Et fyrtårn for yrkesfagene

Detaljer

Foreldrenettverksgrupper. fordi nærmiljøet betyr mest

Foreldrenettverksgrupper. fordi nærmiljøet betyr mest Foreldrenettverksgrupper fordi nærmiljøet betyr mest VILLE DU VOKST OPP I DAG? Tradisjonelt sett har ungdomsskolene en tradisjon i forhold til å holde foreldremøter. En utfordring man ofte støter på, er

Detaljer

God oppvekst videre. Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvem betaler?

God oppvekst videre. Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvem betaler? God oppvekst videre Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvem betaler? Hva har vi hørt og lært? I denne del av programmet skal vi jobbe gruppevis. Gruppeinndeling: Kommunevis Vestfold Fylkeskommune Andre NAV, Psykiatrien,

Detaljer

STOPP MOBBINGEN. Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260

STOPP MOBBINGEN. Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260 Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260 STOPP MOBBINGEN Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. En del av Vikhammer skole sin sosiale læreplan. Sist revidert høsten 2009. TEORIDEL Hva er mobbing

Detaljer

Ny GIV Rådet. En presentasjon av Ny GIV Rådet og elevenes tilbakemeldinger om Ny GIV. always on, live research

Ny GIV Rådet. En presentasjon av Ny GIV Rådet og elevenes tilbakemeldinger om Ny GIV. always on, live research Ny GIV Rådet En presentasjon av Ny GIV Rådet og elevenes tilbakemeldinger om Ny GIV always on, live research I 4.-6. tror jeg, så hadde fattern og jeg avtalt at jeg kunne få en ny sykkel hvis jeg arbeidet

Detaljer

Vurdering for læring. 3. samling for pulje 5 dag og 14. april 2015

Vurdering for læring. 3. samling for pulje 5 dag og 14. april 2015 Vurdering for læring 3. samling for pulje 5 dag 1 13. og 14. april 2015 Velkommen til 3. samling! Tilbakemeldinger fra 2. samling Mål for samlingen Deltakerne skal Dag 1: få økt innsikt i 2. og 3. prinsipp,

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

SLS Videreutvikle skolens leseopplæring

SLS Videreutvikle skolens leseopplæring SLS Videreutvikle skolens leseopplæring Kort om Sandnes Læringssenter Målet for utviklingsarbeidet Deltakere i utviklingsarbeidet. Selve utviklingsarbeidet Hvordan planene ble utviklet (hvem var med og

Detaljer

Oppfølgingsdag etter Open Space

Oppfølgingsdag etter Open Space Oppfølgingsdag etter Open Space : amling s Neste Fr. mai edag 9 2008 Søndre Land 14.12.2007 Innhold Kjære deltaker... 2 Gruppe 1: Taushetsplikt... 3 Gruppe 2: Brukermedvirkning... 4 Gruppe 3: Den røde

Detaljer

Tidlig intervensjon rettet mot ungdom med angst

Tidlig intervensjon rettet mot ungdom med angst Tidlig intervensjon rettet mot ungdom med angst FORSKNINGSPROSJEKT OG INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE Oktoberseminaret Solstrand 1. Oktober 2014 Tidlig intervensjon rettet mot ungdom med angstsymptomer Deltar

Detaljer

Teknas lederutviklingsprogram GILA 11. 13. ferbruar 2013!

Teknas lederutviklingsprogram GILA 11. 13. ferbruar 2013! Teknas lederutviklingsprogram GILA 11. 13. ferbruar 2013 Et sammendrag fra Ergo Credo AS www.ergocredo.no HeialleGILA+deltagere,ogtakkforsistpåLysebuVihåperderefikklikemyeutavsamlingensom vigjorde,ogatduharfåttmeddegnoehjemsomdukanbruke.nedenforvildufinneet

Detaljer

Olweusprogrammet Tema i samtalegruppene

Olweusprogrammet Tema i samtalegruppene Olweusprogrammet Tema i samtalegruppene Hvis vi vet at noen blir mobbet Hvis vi vet at noen blir mobbet (1) Det er mange grunner til at barn og unge ikke forteller om mobbing til læreren eller foreldrene

Detaljer

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland)

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) 31.1.14 Erfaringsutveksling.. Forarbeid og forankring Hva vi lærte gjennom arbeid med Nordland FK Kontraktsparter: Folkehelseavd. og utdanningsavd.

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE: Barn som pårørende, DPS Ytre Helgeland

PROSJEKTBESKRIVELSE: Barn som pårørende, DPS Ytre Helgeland Psykiatrisk Senter Ytre Helgeland PROSJEKTBESKRIVELSE: Barn som pårørende, DPS Ytre Helgeland 1. Innledning Ved DPS Ytre Helgeland har prosjektet Barn som pårørende som hovedmål å fange opp samt tilby

Detaljer

Grunnleggende prinsipper i LP-modellen og resultater. Professor Thomas Nordahl Aalborg

Grunnleggende prinsipper i LP-modellen og resultater. Professor Thomas Nordahl Aalborg Grunnleggende prinsipper i LP-modellen og resultater Professor Thomas Nordahl Aalborg 08.11.07 Hva er LP-modellen? En modell for pedagogisk analyse og tiltaksutvikling utviklet ut fra forskningsbasert

Detaljer

Sortland ungdomsskole

Sortland ungdomsskole Sortland ungdomsskole nybygg 2011 6 baser med 3 klasserom 14 klasser 353 elever fra 7 skoler 47 lærere 11 assistenter Organisering Sortland: Egen oppvekstavdeling med oppvekstsjef. Rektor enhetsleder Sortland

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Master i barnevern av Anita Sæther Jensen

Master i barnevern av Anita Sæther Jensen Master i barnevern av Anita Sæther Jensen «Vurderinger av akutte saker i barnevernet» En kvantitativ undersøkelse Geiranger 2015 Problemstilling «Hva vurderer barneverntjenesten som en akutt sak?» Metode

Detaljer

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 1 PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 Bakgrunn for prosjektet: Ringsaker kommune søker å finne effektive tiltak for å øke læringsutbyttet til elevene. Internasjonale studier

Detaljer

Hvordan oppnå resultater med rusforebyggende arbeid i skolen? www.nnk-rus.no www.forebygging.no

Hvordan oppnå resultater med rusforebyggende arbeid i skolen? www.nnk-rus.no www.forebygging.no Hvordan oppnå resultater med rusforebyggende arbeid i skolen? www.nnk-rus.no www.forebygging.no Hvordan oppnå resultater med rusforebyggende arbeid? 1. Kunnskapsbaserte tiltak 2. Iverksetting av tiltak/implementering

Detaljer

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Utvidet skolehelsetjeneste -BUP I Skolene Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Hva skal vi snakke om? Samarbeidsprosjektet Bakgrunnen Hva vi har gjort

Detaljer

HVORDAN HELHETLIG OPPFØLGING AV UNGDOM HINDRER FRAFALL FRA VIDEREGÅENDE OPPLÆRING. PRESENTASJON AV HVORDAN VI JOBBER I VALDRES

HVORDAN HELHETLIG OPPFØLGING AV UNGDOM HINDRER FRAFALL FRA VIDEREGÅENDE OPPLÆRING. PRESENTASJON AV HVORDAN VI JOBBER I VALDRES HVORDAN HELHETLIG OPPFØLGING AV UNGDOM HINDRER FRAFALL FRA VIDEREGÅENDE OPPLÆRING. PRESENTASJON AV HVORDAN VI JOBBER I VALDRES Prosjektperiode 2009-2012 ca. 18.000 innbyggere, 7 ungdomsskoler Ca. 580 elever

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Eksamen 26.05.2015. SAM3016 Sosialkunnskap. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.05.2015. SAM3016 Sosialkunnskap. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.05.2015 SAM3016 Sosialkunnskap Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 Velkommen til opplæringsdager Barn i rusfamilier- Tidlig intervensjon Maren Løvås Korus

Detaljer

Mitt innlegg er fra et korus utgangspunkt og jeg velger å se på tidlig innsats i et kommuneperspektiv

Mitt innlegg er fra et korus utgangspunkt og jeg velger å se på tidlig innsats i et kommuneperspektiv Er tidlig innsats et hovedsatsingsområde i Opptrappingsplanen? Hilde J Løberg Jeg kommer fra KoRus- Sør, Borgestadklinikken. Korus Sør er et av 7 regionale kompetansesentre som jobber på rusfeltet på oppdrag

Detaljer

Institute of Educational Research, University of Oslo Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning

Institute of Educational Research, University of Oslo Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning Ola Erstad PFI Universitetet i Oslo 1 2 Med bakgrunn i PILOT PLUTO 3 Organisering Lærerutdanningen driver nettverkene I nettverket representert ved skoleleder

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer