stova. Mange personar var innom og gav oss informasjonar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stova. Mange personar var innom og gav oss informasjonar."

Transkript

1 KROTESTOVA PÁ, LIE (Gnr. 48r bnr. Fjell kommune) FØreord. Under oppmåiings- og nedrivingsarbeidet i august 1981 samla Fylkeskonservatoren i Hordaland opplysningar om stova. Mange personar var innom og gav oss informasjonar. Dei vikt.igaste informant,ane er Anna Lie (f. 1884) og oppvaksen Í tunet, son hennar Lars Lie (f. l-9i2) og brødrene Mons og Karl G. Lie (f. 19 og 1922) som er oppvaksne i stova. I tillegg gir bygningen og dei eínskilde bygningsledda ei rekke opplysningar. Oppgåva vår vart å setja alle opplysningane saman til eit mest mogeleg dekkjande bilete av korleis stova har vore gjennom tidene. I dette puslespelet manglar svært mange brj-kkar, og vi kan ha feiltolka nokre opplysningar. Vi ber difor dei som les dette om å sjå det som ei oppsummering av kva vi veit om stova og vi ber a1le som har rettingar eller tilleggsopplysningar om å koma fram med desse. Vi takkar alle som har gjeve oss opplysningar. Ein særleg takk t,ii 97-årige Anna Lie. som ville snakka med oss om sine skuledagar i huset, og son hennar, Lars Líe, som har skrive ned det han kunne mínnast om stova. Fylkeskonservatoren i Hordaland tíovember 1981

2 LTE, FJELL KOMI.4UNE 1.0. Tunskipnaden. Den sentrale delen av tunet på r,i'e utskiftinga i 1918 er ar merka på kartet under. No er aile bygningane rivne, stova med kroting er arrmerka 54. Den eldste stova på bnr. l var samanbygd med "krotestovarr. Her gjekk Anna Lie (f. 1884) på skule tidleg på 189O-talet. Omkring 1895 vart ny skulestove bygd til på sørsida av den nye stova tíl bnr. I og Anna Lie gjekk då på skule der. Driftsbygningane i tunet er kalla LØer, vi lyt gå ut. frå at dei hadde flor i E, RDNO., HAuq,' LIt, GNR, 48, FJELL TUNET FØR UTSKIFTINGA FRI TT TEIKNA ETTER UTS KI f:-t I NGSI(ARTET. S L- J SK- 1-5 STOVE LOE JORÐKJELLAR SKYKKJE BRUKSIIUMMER I'ï/II-Iï}I KJA

3 2.0. Bygningshj-storie "Krotestova". 2.I. Rekonstruksjon av opphaveleg bygning. Ein har ikkje funne kjelder som fortel kor gamal bygningen êrr men den ovale tyder på at bygningen er frå 1700-talet eller eldre. Den eldste situasjonen vi nokonlunde sikkert kan rekonstruera, er ei stove med rommål 4114 m x 3,75 m og ei bu med rommål 4,L4 m x 1170 m. Stova har sannsynleg hatt i sørauste hjørne og ljore i taket. Ein fann tydelege spor etter ein bete (tverrgåande bjelke) langs veggen mot bua og mj-ndre sikre spor etter bete parallelt med sørveggen. Sikre spor etter plassering og breidd på sperrer finst i raftestokken. Hol etter tapping og spor i overflata på tømmeret tyder på at stova har hatt veggfaste benkar (moldbenkar) og m1-nst ei veggfast seng. Den veggfaste senga har stått i det nordvestre hjørnet. Spor etter benkar finst på sørlegaste de1 av vestveggen og nordlegaste del av austveggen utan at ein kan seia heilt síkkert kor lange dei var. I krotinga finn ein spor etter eit lite kråskap eit stykke opp på veggen i det nordauste hjørnet. Dei vindaugsopningane stova hadde då ho vart rivenr êr truteg ikkje opphavelege, ein fann ikkje spor etter beitskier. Stova fekk truleg ikkje noko vindauge då ho vart bygd. Bua har vore bygd samstundes med stova. Ein finn ein beitski þã-vestveggen ãom tyder på at bua har hatt dør ut her. Golvet 1åg truleg Iågare enn stovegolvet frå huset vart bygd. Elles finn ein ikkje sikre spor etter innreiing, vindauge m.v. i bua, frå bygningen sin eldste periode. Gangen. TØmmeret i gavlen inn ti1 stova var kraftig tilsota og det har truleg vore eldstad i gangen utan at ein fann spor.av eldstaden eller anna innreiing. Kjellar. Då golvet vart brote opp fann ein ein kjellar (avmérka på teikning) som var omlag 0,6 m djup med teikn på at han opphaveleg har vore djupare. Djupna skulle ein undersøkja ved utgraving av tomta etter at stova var riven, men dette vart ikkje gjort. Mons Lie (f. ) og andre minnast snakk om at det var båsar under stovar so kjellaren har truleg vore flor. STovs gn.x.. 'l ponu/srorr-elr? ßveo N,&c? STOVA' tt il il lt ll )N r. l:t0o rig. 2 stova på f,i på l700-ta1et.

4 .2. Bygningsmessj-ge endringar før stova var panelt innvendig. Vi veit ikkje sikkert når stova vart panelt, ingetr av informantane, heller ikkje Anna Lie, kunne hugsa anna enn panelte veggar. Stova vart truleg krota siste gang kort tid ho vart panelt. i stova hadde fleire stader råteskadar, mest på aust- og vestveggen. Somme stader vart det vølt med innfelte hunbord som var mest like sl-etne som tømmeret; eit teikn på at vø1inga var utført lenge før stova vart panelt. I gavlen me1lom stova og gangen er det lagt 2 breide plankar oppå tømmeret som fylgjer takfallet. Dette er truleg gjort i samband med ei takomlegging. Mot gangen var desse plankane kvitkalka. Bua er utvida, dette har ein gjort ved å dela langveggane i ffiningen, flytta nordgavlen ca. 2 meter mot nord og fella inn nytt tømmer i 2 meters lengd på kvar langvegg. I samband med dette arbeidet er døra frå bua mot vest tetta att og ny på austveggen sett inn. Etter denne ombygginga har bua fått bjelkelag med lem oppå. I bua fann vi spor av kroting høgt oppe på veggen, heilt opptil golvborda til lemmen. Kroting av bu er svært sjeldan. (Sjå elles kapitlet om krotinga.) 2.3. Frå stutten av 1800-talet til utskiftinga i Etter at stova vart panelt, truleg ein gong på slutten av 180O-tatet, kjem våre informantar inn som dj-rekte kjel-der. Ein kom inn i gangen mellom stovene gjennom ei to-delt dør. Golvet i gangen var hellelagt og hadde ikkje vinilauge, Øvste del av døra sto difor oftast open for å sleppa ljos inn. Mot stovene sto rekkjer av tresko og på andre sida av dørene til stovene sto to benkar med vassbøtter. DØra inn til "Krotestova" var g;ort litt høgare enn opphaveleg. Stova hadde kokeomn med gjennom taket. Veggane og himlinga var panelte, himlinga var skrå ved langveggane med eit breidt, flatt midtparti. -,,-7 N /,./ H.1:Ib.fAV L Ê Bu euen xnutlees? GANGEN SKULES'TOVA SKYKKCE Fj.g. 3, stova på Li I89C.

5 Oppå det flate partiet var det ein liten 1em med luke frå stova over inngangsdøra, på denne lemmen g6ymde mor til Mons og Karl G. Lie sendingskorga. Ingen av informantane kan minnast at stova hadde nokon bete. Stovahaddeno fått dei to vindaugo som sto fram til rivinga. Bua hadde lågt bjelkelag og det var soveplassar på lemmen med oppgang frå ei bratt trapp ved stoveveggen. Bua hadde to trefags empirevindauge (lik det vi fann i stova) midt på nord- og vestveggen. På austveggen var ei dør, "buainngangen", der ein kunne gå ut gjennom eí t.ilbygd skykkje.. Sør for fellesgangen kom ein inn i den gamle stova til bnr. 1. Når Anna Lie gjekk på skule her tidleg på 1890-talet sto det eit stort langbord midt i rommet i retning nordsør med langbenkar på kvar side. Tavla hang på veggen mot vest. Då skulen vart flytta, budde Mikkel Hansen Lie og familien hans i huset. Anná Lie nemnde at ei kove vart tilbygd mot vest? Informantane visste ikkje sikkert om stova hadde eit rom (bu a) mot sør. 2.4" Ut,skift.inga i I9L8. Ved utskiftinga var bygningane til bnr. I flytta. Den stova som var samanbygd med krotestova vart då riven og ein bygde truleg ny gang. SjØlve krotestova vart ikkje endra ved utskiftinga Endringar på 193O-ta1et. Tidleg på 1930-talet skifta stova ej-gar. Taket vart lagt heilt om med nye sperrer og med litt bratt.are takvinkel enn opphaveleg. Taket over bua vart og lagt om med ein mønsås som truleg er ein opphaveleg bete frå stova. Sidan ingen av informantane kan minnast bete i stovar har bua truleg hatt sanìme mønsås før taket vart lagt om på 1930-ta1et. Stova fekk senka takhøgd med ny lem oppå. Lemmen over bua vart løfta, buainngangen tetta att og skykkja aust for bua vart truleg riven samstundes Endringar på I95O-talet. Stova fekk og ny eigar t.idleg på 1950-ta1et. Det var då på tale å restaurera ho, men seljaren ynskte ikkje at stova skulle verta "museum". Det vart j-nnreidd kjøken i ein del av gangen. For å få til dette var døra frå gangen flytta mot aust ved å skjera vekk delar av veggtørnmeret. Det vart og skore hol på lafteverket slik at ein fekk ei luke frå kjøkenet til stova. Stova og bua vart slegne saman til eit rom ved å skjera ei 2 meter brei opning i tørnmeret mellom dei to romma. Bua fekk nye "funkisvindauge" som var vesentleg breiare enn dei gamle.

6 Stova fekk og nytt vindfang tilbygd mot aust og eit nytt soverom mot vest med innganq frå kjøkenet Kroting. 3.I. Kroting generelt. Krotinga på tømmeret innvendi-g i dei to stovene kan truleg vera utført så seint som i andre halvdel av l80o-talet, men vi har ikkje sikre opplysningar om dette. Frå andre stader i Hordaland, t.d. i Arna, veit vi at tradisjonen med kroting vart halden i hevd heilt til i byrjinga av talet. SjØIve tradisjonen med kroting av tømmeret i røykstovene går derimot lengre attende. Vi har skriftlege kjelder som omtalar kroting i byrjinga av 1700-talet, og vi kan gå ut frå at tradj-sjonen i alle høve hadde funne si form,på 1600-ta1et. Det er mykje som talar for at krotinga er ei enklare form for romprydnad som kan ha sin bakgrunn i mellomalderens skikk med tjelding av stovene (opphenging av teppe til fest og høgtider). For ein stor det er det motiv frå åfle og rutevev som også går att i krotinga. Krotj-ng har truleg vore ej- svært vanleg dekorform i dei gamle Iangt meir utbreidd enn det vi kan få inntrykk av frå dei sparsame restene vi kjenner av denne tradisjonen idag (Vikøy og Øystese i Hardanger, Nes, Mundheim' Hauge i Os, Færavåg Tysnes, Arnatveit, Arna, Âdland, Stord, Bogatunet, Lie, Sotra).. I eit manuskript frå midten av I7OO-talet heiter det om denne skikken at "no lyt me kraata stovene". Det var særleg til julr jonsok og bryllaup at dette vart gjort. Laus sot vart kosta ned, dei nedre stokkane i veggen vart reinvaska, og så vart ein eller fleire av stokkane i hovudhøgd, der tømmeret byrja å verta sota av dekorerte med ruter, stjerner og åttebladsroser, prikkar og strekar. I mange høve brukte ein også å kvitta heile taket ned mot den øvste stokken i veggenr og her vart gjerne det kvite feltet avslutta med ein bord av trekanta, prikka figurar. Ofte vart det også rissa inn dekor i den kvite fargen på botn, men vanlegast har det kanhenda vore at krotinga vart utført med kvite figurar på det mørke tømmeret, lagt på med flngrane. I meir forseggjorde dekorasjonar vart det også nytta teglsteinsraudt og blått av biåleire. Den kvite fargen var ei blanding av kritt og vatn. Frå Sund kjenner vi tradisjonar om ein serskild type fin, kvit sand som måtte hentast ved flo sjø, og som skulle vera serskild god til å blanda i krittvellinga, fordi denne blandinga sto så godt på veggen. Etter det vi kan forstå vart det ofte husmora som sto for krotinga, samleis som for veving og saum. Einskilde var vel meir dugande til dette enn andre, og det hende nok at slike "krotekoner" vart tilkalla når stover skulle pyntast. Stovene på f,ie syner at det har vore stor variasjon i motiv og utføring, frå dei meir forseggjorde dekorasjonane med åk1e-mønster i- Hardanger eller i Bogatunet på Radpy' til dei enklare figurane her på Lie, som tydelegvis er lagt opp i ein rask fingerteknikk.

7 3.2. Krotinga på Lie. Interessant er det å leggja merke til at både stova og buo på Lie er dekorerte. Det vanlege - ut frå det materialet vi kjenner - er at det først. og fremst var hovudrommetr soír vart stasa opp. Krotinga på t-,ie kan tyda på at denne skikken har vore meir utbreidd enn vi har tenkt oss tidlegare. Dekoren her er samansett at enkle og d.oble sirkelrosettar' doble valknutar og andre figurart fylte med tette rader av prikkar j- alle mellomrom. Valknuten er eit gamalt verjemotiv som er kjend heilt frå forhistorisk tid. Sirkelrosetten, som vi berre kjenner i denne krotinga på Lie, verkar også som eit alderdommeleg motiv, utan at ein kan seia noko visst om kor langt attende i tradisjonen dette motivet går. Det kan synast å ha samanheng med den geometriske seksbladsrosar soít også finst i enklare form i denne dekoren. I det heile er det dei geometriske motiva som går att både i karveskurden, åklevevinga og krotinga på Vestlandet.

8 FYLKESKONSERVATOR EN I HORDALANÞ b Kroting på nordveggen, sirkelrosett og del av valknute \ øil l l t ìt 'f.,r ò * \'${ I Ì'1 i ;ê Kroting -SË--' pã nordveggen, sirkelrosettar ì,{t* t:

9 FYLKESKONSERVATOREN I HORDALAND under nedriving. Kroti,ng på vestveggen, valknute sekskantrose

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne?

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne? Norsk etnologisk gransking Desember 1956 Emne 61 TURKESTOVA 1. Var det vanleg i Dykkar bygd å ha eit hus som dei kalla turkestova, tørrstugu, tørrstua, tørrstoga, trøstogo, tørrstugu, trystugu, trysty,

Detaljer

Kva folk trudde før og no

Kva folk trudde før og no Kva folk trudde før og no Menneskja har alltid hatt ein trong til å forstå og tolke det dei opplever og ser rundt seg. Det kan vere merkelege hendingar som synest uforståelege, og som ein prøver å finne

Detaljer

Den gamle og den nye brudekrona, Foto: LM og Høvda Sylv og Tre

Den gamle og den nye brudekrona, Foto: LM og Høvda Sylv og Tre Natasha Bjørnset Reksten Brudekrona frå Land Den gamle og den nye brudekrona, Foto: LM og Høvda Sylv og Tre Tradisjonen med bruk av brudekrone byrja som ein katolsk skikk i Noreg og var eit symbol på Jomfru

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

EI KELTERTIDSGRAV FRÅ DET SENTRALE JÆREN

EI KELTERTIDSGRAV FRÅ DET SENTRALE JÆREN Stavanger Museum I Årbok, Årg. 85(1975), s. 35-51 EI KELTERTIDSGRAV FRÅ DET SENTRALE JÆREN Av ARNVID LILLEHAMMER IUllleiing. Sommaren 1972 undersøkte arkeologisk avdeling ved Stavanger Museum (i dag Arkeologisk

Detaljer

Undersøking av formbruken i ulike typar upublisert materiale på nynorsk

Undersøking av formbruken i ulike typar upublisert materiale på nynorsk Undersøking av formbruken i ulike typar upublisert materiale på nynorsk Åse Wetås 1. Innleiing Denne delundersøkinga tek for seg formbruken i upubliserte nynorsktekstar skrivne under varierande grad av

Detaljer

Det er vår første riksantikvar, HARRY

Det er vår første riksantikvar, HARRY NILS GEORG BREKKE FRÅ MONUMENTVERN TIL MILJØVERN «Over den gamle Vossevangen ligger Mølster gamle ættegaard. Den ligger på et høidedrag som en ættegaard skal ligge. Det er som tilfældet har villet gjøre

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

slik at Temaparken, Bulandet i fortid og notid, kom på kartet. Gjennom bilete, ord og gjenstandar har vi fått fortalt historia vår,

slik at Temaparken, Bulandet i fortid og notid, kom på kartet. Gjennom bilete, ord og gjenstandar har vi fått fortalt historia vår, MED TEMAPARKEN GJENNOM 20 ÅR Vær helsa jubilant! 20 års fartstid har gått so fort, mykje har vore gjort, både smått og stort. Som med det meste, starta også dette i det små, men mange bekkar vert som kjent

Detaljer

Ola Tandstad SYKKYLVEN I ELDRE TID. Første bandet av Bygdebok for Sykkylven. 1962 Utgjeve av Sykkylven Sogenemnd

Ola Tandstad SYKKYLVEN I ELDRE TID. Første bandet av Bygdebok for Sykkylven. 1962 Utgjeve av Sykkylven Sogenemnd Ola Tandstad SYKKYLVEN I ELDRE TID Første bandet av Bygdebok for Sykkylven 1962 Utgjeve av Sykkylven Sogenemnd Bok» er trykt av Møre-Trykk på 100 gr. sat. trefri trykkpapir fra A/S Borregaard. Innbinding:

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Levevis i gammel tid

Levevis i gammel tid Torvald Austrumdal Levevis i gammel tid Omkring 1930 skreiv Torvald Austrumdal om dette emnet. Denne artikkelen ble trykket i boka til Sem Austrumdal (bror hans): «Bjerkreim skipsreida, herad og kyrkjesokn»,

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Om skriftspråket vårt

Om skriftspråket vårt Ivar Aasen Om skriftspråket vårt Omsett frå dansk med merknader av Ottar Grepstad 1. Etter at fedrelandet vårt på ny er blitt slik det ein gong var, nemleg fritt og sjølvstendig, må det vere om å gjere

Detaljer

Stavåsen og busettinga der:

Stavåsen og busettinga der: Stavåsen og busettinga der: Gamle navn og plasser ved Eidslia og Stavåsen Plassen Nytrøhalsen Marenrommet Marenekro Gammelgarden Tjørhjellhaugen Stuorommet Øverlia Hovdbua Krestistuo Krestilandet Magnhildekro

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

VURDERING AV KULTURMILJØET

VURDERING AV KULTURMILJØET Foto: Ann Steindal DEL 2 VURDERING AV KULTURMILJØET 2:1 VERDIAR MÅLSETTING Følgjande kapittel skal definere dei særtrekk og verdiar som gjev verdskulturminnet Bryggen universell verdi. Ei slik vurdering

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Ivar Aasen nynorskens far

Ivar Aasen nynorskens far Nettopp norsk Ivar Aasen nynorskens far Av Lars Sigurdsson Vikør forkorta og tilrettelagt av Elisabeth Smith Bakgrunn og oppvekst Ivar Aasen (1813 1896) vart fødd den 5. august i Hovdebygda i Ørsta på

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Bygdebrev nr 8 til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Ei bygd i utvikling! Det er absolutt liv i Vinje. Siste året har det vore mykje aktivitet rundt i bygda vår, og vinbygjane syner at

Detaljer

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer