INTERNT NOTAT. Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNT NOTAT. Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen"

Transkript

1 ÅS KOMMUNE INTERNT NOTAT Dato : Saknr/ark: 08/2576/145 Løpenr /08 Til: Fra Kopi til Saksbeh.: Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen (Dokumentet sendes på e-post, legges til offentlig ettersyn, og trykkes i saksfremlegg til kommunestyret) Saken gjelder: HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT TRYKKFEIL OG UKLARHETER Vedlagt følger oppdaterte sider i Budsjett 2009 og Økonomiplan , jf. omtale av dette i formannskapets møte Tekst og tall som var blitt borte i versjon av er markert med kursiv og farget gult (i papirversjon vil de være lys grå). I tillegg er det opplysninger i Handlingsprogram og økonomiplan for som bør kommenteres. 1) På side 6 blir det vist til at netto driftsresultat er 0,5 % av driftsinntektene. Rett tall er 0,4 %, jf tabell på side 13 og saksframlegget. 2) På side 14 blir det vist til at dersom salget av Dyster-Eldor forskyves til 2011 vil skolekapasiteten ikke bli utfordret i planperioden. På side 56 er det lagt til grunn at salgsinntektene skal komme i Rådmannen mener at disse to forutsetningene er forenelige, men ser at dette kan bli en utfordring. Vennlig hilsen Per A. Kierulf Rådmannen Vedlegg 19092/08 Side 1 av 12

2 OPPDATERTE KOMMENTARER OG TABELLER TIL BUDSJETT 2009 OG ØKONOMIPLAN SENTRALADMINISTRASJONEN BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER Tabell over ramme og hvordan man har kommet frem til den (Beløp i 1000 kroner) Rammer Kommentarer Budsjettvedtak Innsparing i gjeldende plan 700 Seniorpolitiske tiltak. Lønn fra kapitel 3 og 5 fra Justering tilleggsbevilning lønn, funksjon (f) Avsatte midler til lønnsvekst 2008 og Det er lagt til grunn 5% lønnsvekst i Økning godtgjørelse folkevalgte, f Lønnsglidning 141 Lønnsglidning som følge av lokale forhandlinger og endring av personale. Økning stilling GATSOFT, f Stillingen styrkes fra 0,25 årsverk til 0,4 årsverk jf. reduksjon eldresentre. Sentrale lønnstillegg Kirkelig Fellesråd, f Kirkelig Fellesråd tilføres lønnsmidler i forhold til gjennomsnittlig lønnsvekst i kommunal sektor. Økt tilskudd til andre trossamfunn, f Kompensert for prisjustering /08 Side 2 av 12

3 Kostnadsvekst felles skattekontor, f Tilskudd landbrukskontoret, f Økt tilskudd FIKS, f Bruk av fond, f Økte gebyrinntekter, f Purregebyr for kommunale krav. Reduksjon tjenesteyting krisesenter, revisjon, f Økt kostnad personforsikringer, f Økt kostnad p.g.a. G-regulering. Økning KS-kontigenter, fellesutgifter, f K.sak 34/08 - Budsjettregulering etter 1 tertial samt rundskriv fra KS. Seniorpolitiske tiltak, f Seniorpolitiske tiltak vil bli vurdert i Bortfall inntekter webredaktør, f Som følge av bortfall av kompetanse. Bortfall inntekter stortingsvalg, f Reduksjon støtte politiske partier, f Økte utgifter Stortingsvalg, f Bortfall av inntekter samt innkjøp av skanner/programvare. Skanner/programvare til Stortingsvalget, f Endring vare og tjenestepostenr, f 120 Økning antall lærlinger, f Antall lærlinger økes fra 3 stk til 4 stk. Økning viltforvaltning, f K.sak 49/08 - Som følge av oppdragsavtale om deltagelse i vaktordning for viltforvaltningen /08 Side 3 av 12

4 Konsekvensjustert budsjett Nye tiltak i Sum nye tiltak i Nye besparelser i 2009 (*) Reduksjon av vare og tjenesteposter, f 120, Kutt i telefonutgifter, kjøregodtgjørelse og abonnementer. Reduksjon av kompetanseutvikling, f Reduksjon annonsering, f Reduksjon av annonsering i ÅS Nytt. Kutt i annonser i ÅS Avis. Reduksjon kjøregodtgjørelse, f Reduksjon abonnementsutgifter, f Kutt aviser, f Kutte ØB til politikerne. Kutt stilling, f 120/ Plan og utviklingsavdelingen reduserer med 1 årsverk. Inntekter asylmottaket, f Synliggjøre ressursbruk knyttet til asylmottaket vedr regnskapsføring og funksjon som driftsoperatør. Sum besparelser i /08 Side 4 av 12

5 Sum nye tiltak og besparelser Endringer utover i perioden Fellesutgifter, f KS-kontigenten øker i tråd med befolkningsveksten. Fellesutgifter jf. k.sak 37/07, f Kommunene som er med i strategisk næringsplan skal over en periode på 4 år bidra med 10 kr/innbygger pr. år for gjennomføring av planen. Plan og utvikling, f Rullering av kommuneplan. Frivillighetssentralen, Endring av inventarpost. Stortings- og kommunevalg, f Justeringer p.g.a. stortings og kommunevalg. Organisasjon og personal, f Bruk av bundet driftsfond. Økonomi, f Driftsutgifter knyttet til økonomisystemet Agresso. Økonomi, f Justering kostnad felles skattekontor IT, f Økte inntekter - IKS. Tilleggsbevilgninger, f Innsparing i sykefravær i henhold til politisk målsetting. Pensjonspremie, f Oppstart egen pensjonskasse i Rapport fra AON viser at Ås Kommune kan redusere kostnadene ved egen pensjonskasse. Forutsetter samarbeid med minimum 2 andre kommuner. Sum endringer i perioden /08 Side 5 av 12

6 Ramme Foreløpig versjon Kommunestyrets behandling Kommunestyrets vedtak (*) Lønnslån avvikles fra Eksisterende lønnslån utfases. Besparelsen på lønnslån er budsjettert til -30 i 2009 og -60 fra Selve besparelsen fremkommer under Renter og Avdrag (9000) på konto renteinntekter. Funksjonsbudsjettet Utgifter til landbruksforvaltning er flyttet fra funksjon 325 til funksjon 329 i henhold til KOSTRA. To stillinger ved IT, f 120 overføres til f 202 og 253/254 da de utfører arbeid knyttet mot disse fagområdene. Utgifter til kontrollutvalg og revisjon er flyttet ny funksjon 110 Kontroll og revisjon /08 Side 6 av 12

7 4.2 OPPVEKST OG KULTUR BUDSJETTRAMMER OG KONSEKVENSER Tabell over ramme og hvordan man har kommet frem til den (Beløp i 1000 kroner) Rammer Kommentarer Budsjettvedtak Innsparing i gjeldende plan F-sak 53/08 - Utarbeidelse av Handlingsprogram og økonomiplan Lønn kap 3 og 5 fra Lønnsvekst Veksten er i all hovedsak knyttet til grunnskolen. Elevprisen for 2008 på barneskolene er kr , og kr før skolene tilføres midler i forhold til lønnsvekst for 2008 og Økte lønnsutgifter knyttet til økte refusjoner voksenopplæring og ungdomsskoler Barnehagekonsulentstilling 387 Opprettet stilling knyttet til barnehageområdet, jf k-sak 36/08. Forsterket bemanning Nordbytun, f F-sak 27/08-2 pedagogstillinger og 1 assistentstilling som forsterking for Økte refusjoner, f Økte refusjoner fra staten og Ås arbeidssenter knyttet til voksenopplæringen og ungdomsskolene. Forsterket undervisning og fysisk aktivitet i grunnskolen, f Nye tiltak i statsbudsjettet for 2009 som gjelder forsterket undervisning i norsk/samisk og matte på 1-4.trinn. I tillegg 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet /08 Side 7 av 12

8 Stipend førskolelærere. Finansieres av skjønnsmidler, f K-sak 34/08 - første tertial. Drifting av kulturhuset, f K-sak 34/08 - første tertial. Videreføring av lokalhistorisk arkiv, f Vare- og tjenesteposter er økt til tidligere nivå på lokalhistorisk arkiv. Frydenhaug barnehage utvides fra , f Barnehagen økes med 12,6 årsverk og 62 barn. Tunveien barnehage, netto utgift, f Barnehagen har 22,6 årsverk og plass til 100 barn. Tenkes brukt til 70 barn under tre år. Økt sats i Statens pensjonskasse, f Arbeidsgivers andel økes fra 10% til 11,2%. Økte annonseutgifter, f Annonseutgiftene i etaten overstiger budsjettet, jf regnskap Økte utgifter til gjesteelever og spesialskoler, netto, f 202, 214 Utdanningsvalg for ungdomsskolene - kjøp fra fylkeskommunen, f K-sak 53/08 - budsjettregulering etter andre tertial. 180 Elevene på ungdomsskolen skal gjennom faget utdanningsvalg besøke videregående skoler. Utgiften til fylkeskommunen er kr. 200 pr elev pr dag. Økt refusjon kompetanseutvikling grunnskolen, f Nye tiltak i statsbudsjettet for Reduksjon tilskudd privat SFO, f I tråd med at kommunens egenandel av SFO reduseres, reduseres støtten til private SFO-tilbud. Bortfall tilskudd barneparker, f Det er ikke lenger barneparker i drift i Ås kommune. Avskrivninger Tunveien, f /08 Side 8 av 12

9 Reduksjon avsetning fond barnehager, f I forhold til øk.plan Det er avsatt en mill kroner til fond i budsjett 2009 for å ha en buffer. Støtte til private barnehager er videreført på dagens nivå (88%), og beløpet er prisjustert. Beløpet vil bli beregnet endelig ved årsskiftet. Åpningen av Tunveien og utvidelsen av Frydenhaug gir store og effektive kommunale barnehager. Dette kan gi lavere tilskudd til private barnehager til tross for at kommunens kapitalkostnader øker. Modellen for tildeling til private barnehager må gjennomgås slik at de har en økonomi som gjør at de greier seg. Redusert omfang Rustadtunet, f Rustadtunet er redusert med 1,5 årsverk og salg av plass til Ski kommune er falt bort. Innlemming psykiatritilskudd i rammetilskuddet, f 211/ Endring foreldrebetaling barnehager, f Maksprisen for barnehageplass skal holdes nominelt uendret, dvs 2330 kr pr plass pr mnd. Endring statstilskudd barnehager, f Økte satser i statstilskuddet, jf statsbudsjettet. Økte skjønnsmidler barnehager, f Årets tildeling prisjusteres og videreføres. Det legges til grunn at man får tildelt beløp både i 2008 og 2009 knyttet til aktivitetsvekst. Prisjustering satser kulturskolen fra , f Jf egen tabell i økonomiplanen /08 Side 9 av 12

10 Konsekvensjustert budsjett Nye tiltak i 2009 Økte midler til ungdomsprosjekter frigjort ved Rudolf og Midtgard, f 231 Økte midler til ungdomsprosjekter frigjort ved bruk av fond, f 231 Øke stipend til utdanning førskolelærere. Finansieres av skjønnsmidler, f I sammenheng med nedleggelsen av Rudolf og Midtgard settes det av 0,545 mill kroner i 2009 til ungdomsprosjekter. 0,3 mill av disse er tenkt knyttet til Nordbyområdet. Fra 2010 er beløpet 0,65 mill kroner Stipendet økes for å rekruttere førskolelærere. Ny psykologstilling ved PPS, f Det opprettes en psykologstilling ved PPS i tre år. Øke 10% midler til tidligere kommunal egenandel. Finansieres av skjønnsmidler, f Sum nye tiltak i Nye besparelser i 2009 Reduksjon mediasenteret, f Reduksjon voksenopplæring, f I hht analyse av Kostra-data Nedleggelse biblioteket ved Nordby, f Bibliotekfilialen i Nordby legges ned. Dette utgjør 0,76 årsverk. Nedleggelse av Rudolf fritidsklubb, f Nedleggelsen av Rudolf utgjør 1,4 årsverk. Nedleggelse av Midtgard fritidsklubb, f Nedleggelsen av Midtgard utgjør 1,38 årsverk. Det videreføres en lederstilling for å administrere. Reduksjon fritidstilbud til funksjonshemmede, f Tilbudet reduseres, anslag 0,5 årsverk. Legge ned ungdomsrådet, f /08 Side 10 av 12

11 Enhet for fritid slås sammen med andre enheter (100% stilling), f Reduksjon med ett årsverk. Redusere midler til frivillige organisasjoner, f Nivået for tilskuddet blir redusert med 46%. Redusere aktiviteten ved kulturskolen, f Anslagsvis reduksjon med 0,5 årsverk. Reduksjon vare- og tjenesteposter -160 Reduksjon av abonnementsutgifter, telefonutgifter og kjøregodtgjørelse. Bruk av fond i 2009, f Prisen ved SFO økes fra , f Jf egen tabell i økonomiplanen. Sum besparelser i Sum nye tiltak og besparelser Endringer utover i perioden Prisjustering satser kulturskolen fra , f Jf egen tabell i økonomiplanen. Reduksjon vikarposter, f De store barnehagene legges på samme nivå på vikarposter. Frydenhaug barnehage utvides fra Helårseffekt av større barnehage. Utvidelsen gir en nettoinntekt for kommunen på oppvekst- og kulturetaten. Forsterket bemanning Nordbytun, fases ut Jf f-sak 27/08. Forsterket undervisning og fysisk aktivitet i grunnskolen Helårseffekt av nye tiltak i statsbudsjettet. Elevtallsvekst i grunnskolen Beregnet ut fra befolkningsprognosen. Ny Solberg barnehage fra Jf investeringsprogrammet. Avskrivninger Solberg barnehage 666 Jf investeringsprogrammet. Sum endringer i perioden /08 Side 11 av 12

12 Ramme foreløpig versjon Kommunestyrets behandling Kommunestyrets vedtak Endringer i funksjonsbudsjettet Utgifter til skoleskyss er flyttet fra funksjon 222 til ny funksjon 223 Skoleskyss. 5. KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER Skolefritidsordningen Fra : Til og med 10 timer/uke inkl kost Mer enn 10 timer/uke inkl kost 2008 Inntil 12 timer/uke Over 12 timer/uke Endringen er omtalt i notat av side /08 Side 12 av 12

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

STOR-ELVDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013. Rådmannens forslag til formannskapet den 27.11.2012. Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 1

STOR-ELVDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013. Rådmannens forslag til formannskapet den 27.11.2012. Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 1 STOR-ELVDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013 Rådmannens forslag til formannskapet den 27.11.2012 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD, INNLEDNING OG SAMMENDRAG...3 BUDSJETTFORUTSETNINGER...5

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14 til Budsjett 2015 for Tinn kommune K-sak 112/14 Vedtatt i Tinn kommunestyret 18. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. 4 2. Hovedoversikter kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015 7 3. Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag 2012

Rådmannens budsjettforslag 2012 Rådmannens budsjettforslag 2012 Sperrefrist: 03/11-2011 kl. 17.00 Innledning Etter kommunelovens kapittel 8 45 og 46 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. Budsjettet

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag (korrigert ord i tiltak) Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.)...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Unjarggá gielda/ Nesseby kommune. Økonomiplan 2008 2011 Og Budsjett 2008

Unjarggá gielda/ Nesseby kommune. Økonomiplan 2008 2011 Og Budsjett 2008 Unjarggá gielda/ Nesseby kommune Økonomiplan 2008 2011 Og 2008 1 Vedtatt av kommunestyret den 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens generelle betraktninger for perioden...3 2 Kommunens rammebetingelser...4

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer