Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune"

Transkript

1 Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

2 Side TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg ved Tårnet barnehage. Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i Prosjekt beskrivelsen. Tilbudsreglene fremgår av Bok 0. For å være med i tilbudsskonkurransen må tilbudet være ankommet til: Elprosjekt Trøndelag AS Neptunveien VERDAL innen FREDAG kl Tilbudet skal være merket: TILBUD ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG, TÅRNET BARNEHAGE. Tilbudsåpning vil finne sted hos : Elprosjekt Trøndelag AS Neptunveien VERDAL FREDAG kl DET ER ÅPEN TILBUDSÅPNING. Verdal, den Med hilsen for Elprosjekt Trøndelag AS Helge Høybakken, Sign. Prosjektansvarlig/senioring.

3 Side PROSJEKTETS ADMINISTRASJON 02. PROSJEKTETS ADMINISTRASJON Se bok ORIENTERING OM PROSJEKTET. Prosjektets art og omfang. Vikna kommune skal bygge et tilbygg og og rehabilitere eksisterende bygninger ved Tårnet barnehage på Rørvik. Forøvrig se Bok FELLES FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN. Se Bok TILBUDSBESTEMMELSER. Se bok 0.

4 Side KONTRAKTSBESTEMMELSER 06. KONTRAKTSBESTEMMELSER. For kontraktsforhold skal NS 8405 gjøres gjeldende. Se også Bok 0 for endringer, suppleringer etc. 07. TILDELINGSKRIERER Se Bok HMS-PLAN. Se Bok RENT TØRT BYGG. Se Bok 0.

5 Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG 10. DETALJERT TILBUDSSKJEMA FOR ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG. Tilbud avgis, i tillegg til forpliktende tilbudsbrev, ved : a. utfylling av understående skjemaer. b. utfylling av enhetspriser i beskrivelsen. c. vedlegg av etterspurt dokumentasjon.

6 Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG TILBUDSPRIS. Undertegnede tilbyder tilbyr seg å levere og montere komplette tilbudsleveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget til følgende priser : ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG 10 Rigging for elektroentreprenøren kr 25 Riving og demonteringsarbeider kr 26 Hjelpearbeider elektro kr Skal ikke prises 40 Test, opplæring og dokumentasjon kr 41 Generelle elkraftanlegg kr 43 Fordelingsanlegg kr 44 Lysanlegg kr 45 Elvarmeanlegg kr 46 Driftstekniske anlegg kr 49 Branntetting kr 51 Generelle tele og automasjonsanlegg kr 52 Integrerte kommunikkasjonsanlegg kr 54 Alarm og signalanlegg kr 55 Lyd- og bildeanlegg kr. 56 Automasjonsanlegg kr 74 Utomhusanlegg kr Sum, eks.mva kr 25 % merverdiavgift kr TILBUDSSUM INKL.MVA Kr =================

7 Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG Kostnadsfordelingsoppgave. Anbudssummen fordeler seg som følger: Lønn Sosiale utgifter Materialer Administrasjon, risiko, og fortjeneste.%.%.%.% 100 %

8 Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG FORBEHOLD, MERKNADER Ett av følgende alternativer skal fylles ut/krysses av: 1. Det tas ingen forbehold. 2. Forbehold er angitt i eget følgeskriv, datert. og det er totalt..antall forbehold. NB! Hvis forbehold skal antall oppgis.

9 Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG ALTERNATIVE TILBUD. Såfremt det er bedt om alternative tilbud, er det ønskelig at dette fylles ut av tilbyder. Dette beskrives i eget tilbudsbrev. I denne tilbudsforespørselen er det ikke bedt om alternative tilbud. Anlegget skal bygges og driftes slik som beskrevet ENDRINGER AV KONTRAKTENS PRISER Det vises til bok 0 med hensyn til prisstigning.

10 Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG TILLEGGS-/REGNINGSARBEIDER Timepris, inkl. alle påslag, eks.mva. Generelt gjelder at tilbudspriser skal benyttes for tilleggs- og fradragsarbeider der dette lar seg beregne. Såfremt dette ikke lar seg gjennomføre gjelder følgende: Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte arbeidstimer. Timeprisen skal inkludere alle entreprenørens direkte og indirekte kostnader og alle påslag for dekning av risiko, fortjeneste m.v. Nedenstående liste utfylles ved innsendelse av tilbud. Tiltakshaver kan i rimelig utstrekning ta hensyn til timeprisene ved valg av tilbud. Regningsarbeid skal ikke utføres uten at arbeidet på forhånd er skriftlig rekvirert av tiltakshavers representant. Normaltid 50 % overtid 100 % overtid a, Ingeniør. kr/time... kr/time... kr/time b, Montør/fagarbeider... kr/time... kr/time....kr/time c, Lærling/ hjelpearbeider... kr/time... kr/time... kr/time Påslag for materialer og utstyr. Påslag skal omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje, håndtering på byggeplassen m.m. iht prisgrunnlaget i NS 3420, samt risiko, fortjeneste m.v.: Påslag i %: Materiell i følge grossistens prisliste.. Materiell i følge leverandørens prisliste..% Materiell i følge netto innkjøpspris, som dokumenteres gjennom faktura..% TILTRANSPORT AV ENTREPRISER Følgende prosentpåslag tilbys som godtgjørelse for eventuelle senere tiltransporterte entrepriser. Godtgjørelsen beregnes i % av kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift for den tiltransporterte entreprise. Godtgjørelse for underentrepriser: Godtgjørelse for administrerte sideentrepriser:....%....%

11 Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG LEVERINGSTIDER Eventuelle frister som gjelder for leveransen som ikke framgår i Bok 0 medtas her. Levering av: Levering av: Levering av: uke... uke... uke GARANTIER/FORSIKRINGER Garantier iht. NS 8405 vil bli stillet av: Forsikringer iht. NS 8405 stilles av:......

12 Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG UNDERENTREPRENØRER/UNDERLEVERANDØRER. Listen skal utfylles dersom tilbyderen har til hensikt å knytte til seg underentreprenører. Hvis så er tilfelle skal underentreprenørenes referanser vedlegges tilbudet. Firma: Arbeid/leveranse: UTSSTYRSSPESIFIKASJON. Alt utstyr som entreprenøren tilbyr skal spesifiseres, dateres og vedlegges tilbudet. Tilbud uten vedlegg ansees som utfullstendig og kan bli forkastet. DET ER ENTREPRENØRENS ANSVAR AT TILBUDT UTSTYR ER GODKJENT OG KAN FUNKSJONERE SAMMEN MED HVERANDRE, SAMT FUNGERE MOT ANDRE ENTREPRENØRERS TILBUDT UTSTYRSLEVERANSER. DETTE SKAL KOORDINERES MELLOM ENTREPRENØRENE. Se også kap. 11 og 13 Generelle krav og ytelser for elektro anleggene.

13 Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG KAPASITET. For å kunne gjennomføre arbeidene skal tilbyderen i eget vedlegg dokumentere at han har den nødvendige kapasitet til å kunne gjennomføre arbeidene. Det skal videre oppgis forventet maksimal bemanning for egne respektive underentreprenørers arbeider samt hvilke ressurser hvert av firmaene rår over. Videre skal tilbyderen oppgi hvilke prosjektadministrative ressurser (ingeniører/formenn) firmaet rår over og likedan hvilke erfaring disse har TILTAKSKLASSE Det settes krav til følgende tiltaksklasser etter rev. PBL. Kap. Arbeider Tiltaksklasse 442 Kursopplegg til ledelys Utstyr for ledelys Kursopplegg for brannalarm Utstyr for brannalarm 2 Tilbyders status i forhold til ovennevnte krav er: 1. Søknad om sentral godkjenning er sendt: Ja Nei Hvis ja: Søknad godkjent: Søknad avslått: Svar ikke mottatt: 2. Tilbyder er lokalt godkjent i Vikna kommune på andre prosjekt: Ja Nei Hvis ja, oppgi hvilke: ELEKTROINSTALLATØR. Entreprenøren skal dokumentere at de har Autorisert Elektroinstallatør i bedriften. Installatørbevis skal vedlegges. Navn på installatør:

14 Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG KVALITETSSIKRING Tilbyder skal krysse av et eller flere av følgende forhold: Firmaet har utarbeidet kvalitetssikring etter NS-EN ISO og er iverksatt fra dato. Firmaet har egne kvalitetssikringsrutiner og innholdsfortegnelsen følger vedlegg Firmaet har ikke utarbeidet kvalitetssikringsrutiner REFERANSEPROSJEKT Tilbyderen skal angi min. tre referanser som er relevante for denne entreprisen. Tiltakshaver Prosjektnavn Entreprisesum Ferdigstillelse

15 Side DETALJERT TILBUDSSKJEMA ELEKTROANLEGG TIDSFRISTER Arbeidet er beregnet utført på dager TILBYDERS UNDERSKRIFT/ERKLÆRING Undertegnede firma erklærer å ha satt seg inn i de stedlige forhold og bekrefter at følgende er gjennomgått og er vedlagt i utfylt stand: Tilbudet kan bli forkastet dersom ikke alle nedenstående punkter er avkrysset. Alle poster skal avkrysses Vedlagte Bok 0 er gjennomgått Tilbudsskjema er komplett utfylt og signert Beskrivende mengdeoppstilling er utfylt Tegninger er gjennomgått Skatteattester, 2 stk er vedlagt (maks. 6 mnd. gammel) Firmaattest er vedlagt (maks. 6 mnd. gammel) HMS erklæring er vedlagt Økonomisk soliditet, regnskap siste 3 år Erfaring fra lignende prosjekt, m2, kostnad, type bygg mm Merk! I tillegg vises det til Bok 0 med hensyn til hvilke dokumenter som skal vedlegges tilbudet. Såfremt etterspurte dokumenter ikke vedlegges tilbudet, kan tilbudet bli forkastet. Firma: Adresse: Telefon:.... Telefaks: Sted:.Dato: Ansvarlig underskrift og stempel

16 Side GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR ELEKTRO ANLEGGENE 11. GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR ELEKTRO- OG TELEANLEGGENE ORIENTERING OM BESKRIVELSEN Denne beskrivelsen er i hovedsak basert på NS 3420 versjon 4, og kodene til de spesifiserende tekstene viser til bestemmelsene i standarden som gjelder for de enkelte delprodukter. Selv om enkelte poster ikke er kodet, gjelder likevel utførelse og leveranse iht. NS Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Kap.11 og 13 beskriver generelle elektro og teletekniske bestemmelser som gjelder for denne entreprisen, og i den grad disse bestemmelsene er prisbærende skal dette prissettes. Det samme gjelder prisbærende elementer i Bok 0 som er utarbeidet for prosjektet GENERELLE INFORMASJONSFORPLIKTELSER Med hensyn til forhold som angår de anlegg og installasjoner som omfattes av denne beskrivelsen har elektro entreprenøren og RIE gjensidig informasjonsplikt. I utgangspunktet skal informasjonen være skriftlig, og uten unntak gjelder dette forhold som har direkte eller indirekte økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser. Informasjon om forhold som har konsekvenser for tiltakshaver skal også gå til byggeledelsen og avtaler og rekvisisjoner som ikke følger nevnte rutine har ingen gyldighet PRODUKTSPESIFIKASJON. Såfremt det i beskrivelsen ikke er angitt fabrikat/type, står entreprenøren fritt i valg av utstyr iht. de krav som er stilt. Såfremt det er angitt fabrikat i beskrivelsen, kan det angis alternativ pris for alternativ fabrikat/type. Opplysninger om fabrikat og type skal angis i tilbudet. I beskrivelsesposter hvor data ikke er utfylt, skal disse utfylles av tilbyder, og dataene vil bli evaluert og medtatt i den totale vurderingen av anlegget. Såfremt det benyttes annet utstyr enn beskrevet som hovedalternativ, eller der hvor type ikke er angitt, er entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan monteres innenfor den prosjekterte plassbegrensning.

17 Side GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR ELEKTRO ANLEGGENE 11.4 ELKRAFTTEKNISKE ANLEGG. Byggets strømforsyning vil være som følgende: 230 V IT For øvrig skal alt utstyr tilfredsstille kravene gitt i: Forskrifter for elektriske anlegg - FEL/NEK 400/2010. E-verkets særbestemmelser. Før bestilling av utstyr, skal entreprenøren kontrollere at utstyret er tilpasset slik spenning. Elektroentreprenøren/automatikkentreprenøren skal levere og montere alle kontaktorer, motorvernbrytere, start-/stoppknapper og lignende dersom disse ikke er montert i ferdig koblede enheter. Spesielle krav: Alle sikringer, kontaktorer, brytere etc. skal utføres med allpolig brudd. Alle motorer skal belastes max. 90 % av merkestrøm. Utstyr som skal monteres i EX sone skal ha nødvendig klassifisering. For å unngå stans etter strømbrudd skal vendere benyttes framfor trykknappstyring der dette er mulig. Det skal i størst mulig utstrekning benyttes elektrisk utstyr av samme fabrikat. Alt kontrollpliktig elektrisk materiell og utstyr skal være CE-merket og godkjent av det stedlige eltilsyn.

18 Side GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR ELEKTRO ANLEGGENE 11.5 KRAV TIL LEVERANSE. Alt materiell skal være godkjent iht NEMKO eller tilsvarende instans innen EØS-området, og skal være CEmerket iht EU-direktiv 93/68EEC. Samsvarerklæring om at produkter tilfredsstiller relevante Europeiske Normer og Forskrifter skal kunne fremlegges ved behov. Iht NEK - IEC 38 og kraftleverandørens sine leveringsbetingelser, skal alt elektrisk utstyr tåle en spenningsdifferanse på +/- 10 % av nominell spenning. Jordskinner og -ledninger skal i hele lengden være merket gul/grønn. Skinner kan merkes med lakkering eller med krympeplast. Ved beregning av skinnedimensjoner må det samtidig tas hensyn til nødvendig mekanisk styrke. Progranmvare som leveres skal være siste tilgjengelige versjon ved overlevering, og alle programmer og PC`er skal ha back-up for eventuelle strømbrudd. Alle tavler skal leveres iht tavlenorm NEK - EN for usakkyndig betjening. Utførelsen skal tilfredstille FEL og NEK

19 Side GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR ELEKTRO ANLEGGENE 11.6 ARBEIDETS UTFØRELSE OG FRAMDRIFT. For prosjektet legges det for alle fag vekt på presis og nøyaktig utførelse og entreprenøren skal forplikte seg til å gjøre håndverksmessig pent og solid arbeid. Installasjonene skal utføres i overenstemmelse med FEL med norm NEK samt eventuelle særbestemmelser for det stedlige E-verk. Så snart forholdene på bygget gjør det mulig skal arbeidene på begynnes, og skal fullføres i takt med de øvrige arbeiders fremdrift. Entreprenøren forplikter seg til å holde tilstrekkelig antall montører på bygget i forhold til arbeidsmengden. En av montørene skal være ansvarshavende og som alle henvendelser skal rettes til. Det må samarbeides på beste måte med de øvrige entreprenører, slik at skader eller forsinkelser unngås. Såfremt det inntreffer skader eller forsinkelser på andres arbeider som skyldes entreprenøren, vil han bli stilt ansvarlig for disse og eventuell utbedring bekostes av denne. Entreprenøren må selv sørge for nøye samarbeid med byggeledelsen og ha adgang til tegninger av byggets øvrige tekniske anlegg. Dette for i størst mulig grad å sikre de elektriske installasjoner en riktig plassering. Byggeledelsen forbeholder seg retten til å bestemme i hvilken rekkefølge de enkelte arbeider skal utføres. Entreprenøren må uten erstatning finne seg i avbrytelser i sitt arbeid som måtte være en følge av forholdene på stedet. Før hele anlegget er ferdig og overlevering kan skje, plikter entreprenøren på forlangende, og uten ekstra godtgjørelse, å sette enkelte deler av anlegget i driftsferdig stand.

20 Side GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR ELEKTRO ANLEGGENE 11.7 KONTROLL AV BYGGHERREN. Om byggherren ønsker å foreta kontroller for å sikre at leveransen blir kontraktsmessig utført, har han rett til dette i en hvilken som helst fase i byggeperioden. Kontrollen kan skje enten direkte fra byggherre eller hans representant, f.eks. RIE MENGDEBEREGNING. Med hensyn til utfylling av priser skal nedenstående retningslinjer følges. Formålet med å foreta mengdeberegning er å skape et likt anbudsgrunnlag for alle anbydere, men mengdene kan likevel ikke anses som bestillingslister. For å bestemme anleggenes vanskelighetsgrad er det viktig at firmaene setter seg nøye inn i tegninger og beskrivelser som foreligger for prosjektet. Såfremt tilbyderen finner åpenbare feil av vesentlig størrelse må denne gi skriftlig beskjed til RIE så snart som praktisk mulig, slik at samtlige tilbydere blir underrettet. Med unntak av dette skal ikke mengdene korrigeres og tilbyderen skal forholde seg til mengder oppsatt i beskrivelsen. Alle korreksjoner foretaes etter tilbudsåpning og før kontrakt skrives. Såfremt tillegg i mengdene skal kunne bli godkjent under kontraktsforhandlingene, må entreprenøren fremlegge mengdeberegning iht. Norsk Standard.

21 Side LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMA OG TABELLER Tegn. nr. Tegningstittel Filnavn Tegn. Mål dato DENNE LISTE LYSPLANER E101 LYSPLAN INKL. BRANN, Plan 1 E101.dwg :50/A1 2 TEKNISKE PLANER E200 TEKNISK PLAN INKL. TELE, LYS OG BRANN, Plan kjeller E200.dwg :50/A1 E201 TEKNISK PLAN INKL. TELE, Plan 1 E201.dwg :50/A1 E202 TEKNISK PLAN INKL. TELE, Plan loft E202.dwg :50/A1 3 TELEPLANER 4 OVERSIKT 5 ENLINJESKJEMA E501 ENLINJESKJEMA, Ford. AA-01 E501.dwg /A4 6 TELEFORDELER E601 TELESKJEMA, Ford. TA-01 E601.dwg /A4 7 UTOMHUS E701 UTOMHUSPLAN, Belysningsplan E701.dwg :200/A2 8 HEIS 9 DIVERSE E900 JORDINGSPLAN, Plan i grunn E900.dwg :50/A1

22 Side TEKNISK BESKRIVELSE, ELEKTRO 13 TEKNISK BESKRIVELSE 1. Generelle tekniske bestemmelser Henvisning Denne beskrivelse er basert på NS 3420 versjon 4 Kodene til de spesifiserende tekstene viser til ns 3420 versjon 4. Kursopplegg i denne entreprise er basert på punktpriser iht. NS 3420 veiledende punkt WL1.3. De tekniske krav og spesifikasjoner skal inngå som en del av prisgrunnlaget for det enkelte produkt. Forøvrig vises til angitte anvisninger fra forskrifter NVE - FEL/NEK 400 for 2010, og til regelverk fra Statens Teleforvaltning (STF). Måleregler - Mengdekontroll Oppgitte mengder i teknisk spesifikasjon, (lengder for kabler etc.), er regnet netto iht. målereglene i NS 3420, og kan derfor ikke uten videre benyttes som grunnlag for bestilling. Det påligger entreprenøren å kontrollere mengdene (kontroll- måle kabler etc.) på stedet før varen bestilles. Samtlige mengder er spesifisert fra database med grunnlag i uttegnet anlegg. 2. Merking Anlegget skal merkes iht. gjeldende forskrifter og etterfølgende tilføyelser og presiseringer. Fordelinger og sentraler skal merkes med graverte merkeskilter som skrus fast. I fordelinger med flere felt, skal hvert felt merkes. Jordskinner PE - gul/grønn Jordskinner SRJ - gul/rød Nøytralskinne N - blå Samleskinner R-L1 - sort S-L2 - brun T-L3 - hvit Kabler med fargemerket lederisolasjon skal kobles iht. oven - stående farger. Strømpe kan da sløyfes. Kabler skal merkes i begge ender med kabelnr. iht. kabel- tabell. Komponenter i fordelingene skal merkes ifølge strømveisskjema der dette er laget. Alle kabler skal merkes fysisk med varige merkeskilt og det benyttes system laminert tape med varierte farger for skrift og bakgrunn. Skiltene skal monteres i gjennomsiktig beskyttelseshylser som festes til kabelen med plaststrips/buntebånd. Merketape av type Dymo, Flexi Mark, Brother P-touch eller tilsvarende. Samtlige anlegg merkes iht framlagte plan- og skjemategninger. De ulike anlegg defineres iht. NS Kabler merkes iht. tilhørende anleggsdel (NS 3451). For samtlige fordelere benyttes angitt fordelingsnummer. For byggets FDV - dokumentasjon skal bygg- og etasjenummer inngå i anleggsdel som ikke er relatert til det plan en befinner seg generelt. For de teletekniske anlegg skal tegninger/skjema oppgraderes med rack/panelnummer etter ferdigstillet anlegg. Entreprenør påfører nødvendig dokumentasjon for ajourføring av arbeidstegninger. For de fordelelinger hvor det bare foreligger enlinjeskjema, skal el - entreprenøren selv sørge for en hensiktsmessig fortløpende merking. Komponenter plassert ute i anlegget skal merkes på en varig måte.

23 Side TEKNISK BESKRIVELSE, ELEKTRO 3. Dokumentasjon Prøving - kontroll Prøving og måling av apparater og ledninger skal utføres slik at hele kjeden fra objektet til sentralen (fordeling, alarm- sentral, osv.) blir kontrollert. All prøving og måling skal protokollføres og dokumenteres. For alle elektriske komponenter og annet utstyr måles startstrøm, driftsstrøm og spenningsforhold. De målte verdier settes opp i tabell sammen med opplysninger om merkestrøm, reléinnstilling, sikringsstørrelse, ledningstverrsnitt etc. Prøveskjema, komplett utfylt og signert, skal foreligge før overlevering av anlegget. For de teletekniske anlegg skal anbyder medta kostnader for funksjonskontroll med utfylt prøveprotokoll. Ajourføring av tegningsoriginaler På enlinjeskjema påføres rekkeklemmenummer, komponentmerking, og evt. forandringer som er utført. Plantegninger og andre el- tegninger skal også ajourføres i overensstemmelse med utført anlegg. Dokumentasjon Dokumentasjon skal omfatte de deler som er angitt i beskrivelsen. Det skal leveres dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon for en test, drift, feillokalisering og reparasjon skal kunne foretas. Underlag forøvrig som skal medtas, er spesifisert under hvert delpunkt i mengdebeskrivelsen. Anleggene er uttegnet med dataadministrert verktøy. Samtlige endringer foretatt av installatør skal meddeles elektrokonsulent skriftlig. Ved ferdigstilling av anlegget utarbeides ett sett nytt "plot", to kopisett av hver tegning samt all dokumentasjon og tegninger på CD Kostnader for dette dekkes av el - entreprenør.

24 Side 10-1 RIGGING, DRIFT OG ENTREPRISEADMINISTRASJON. Her skal elektroentreprenøren prise sine kostnader vedrørende rigging på arbeidsplass, drift av byggeplassen samt sin entrepriseadministrasjon

25 Kapittel/fag: 10 RIGGING FOR ELEKTROENTREPRENØREN Side Rigging for elektroentreprenøren A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass AB Forsikringer AB1 FORSIKRING AV ANSVAR I henhold til kontraktsbestemmelser Rund sum RS AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID I henhold til kontraktsbestemmelser Rund sum RS AE Sikkerhetsstillelse AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER I henhold til kontraktsbestemmelser Rund sum RS AJ Planlegging av kontraktarbeidet AJ1 Planlegging av eget kontraktarbeid AJ1.1 PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID I henhold til kontraktsbestemmelser Rund sum RS Akkumulert Kapittel/fag 10 RIGGING FOR ELEKTROENTREPRENØREN:

26 Kapittel/fag: 10 RIGGING FOR ELEKTROENTREPRENØREN Side 10-3 AJ8 Spesielle planleggingsarbeider AJ8.2 Avfallsplanlegging AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN I henhold til kontraktsbestemmelser Rund sum RS AJ8.23 TILPASNING TIL AVFALLSPLAN I henhold til kontraktsbestemmelse Rund sum RS AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass AK3 Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass AK3.4 Tilrigging av lokaler AK3.436 TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM TYPE LOKALE: KONTOR Lokalisering: Byggeplass Utførelse: Rund sum RS Akkumulert Kapittel/fag 10 RIGGING FOR ELEKTROENTREPRENØREN:

27 Kapittel/fag: 10 RIGGING FOR ELEKTROENTREPRENØREN Side AK3.437 TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM TYPE LOKALE: ISOLERT LAGER Lokalisering: Byggeplass Utførelse: Rund sum RS AK3.434 TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM TYPE LOKALE: SPISEROM Lokalisering: Byggeplass Utførelse: Rund sum RS AK3.8 Spesielle tilriggingsarbeider AK3.82 Tilrigging for avfallshåndtering AK3.821 TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING Lokalisering: Byggeplass Type: Konteinere for kildesortering Rund sum RS Akkumulert Kapittel/fag 10 RIGGING FOR ELEKTROENTREPRENØREN:

28 Kapittel/fag: 10 RIGGING FOR ELEKTROENTREPRENØREN Side Drift av byggeplass A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass AM Drift av bygge- eller anleggsplass AM1 Administrasjon AM1.1 Administrasjon av eget kontraktarbeid AM1.11 ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS AM1.8 Spesielle administrative ytelser AM1.82 Koordinerende ytelser AM1.829 KOORDINERENDE YTELSER YTELSE: Koordinering mellom elektro, rørlegger, ventilasjon og automasjon Prosjektbeskrivelse: Entreprenørene skal koordinere seg imellom, avklarere krysningspunkt og finne gode løsninger. Rundsum RS Akkumulert Kapittel/fag 10 RIGGING FOR ELEKTROENTREPRENØREN:

29 Kapittel/fag: 10 RIGGING FOR ELEKTROENTREPRENØREN Side 10-6 AM3 Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass AM3.4 Drift av lokaler AM3.419 DRIFT AV LOKALER - RUND SUM TYPE LOKALE: Kontor og spiserom Lokalisering: Byggeplass Omfang/størrelse: Varighet: Rund sum RS AM3.417 DRIFT AV LOKALER - RUND SUM TYPE LOKALE: ISOLERT LAGER Lokalisering: Byggeplass Omfang/størrelse: Varighet: Rund sum RS Akkumulert Kapittel/fag 10 RIGGING FOR ELEKTROENTREPRENØREN:

30 Kapittel/fag: 10 RIGGING FOR ELEKTROENTREPRENØREN Side 10-7 AM3.8 Spesielle arbeider ved drift av bygge- eller anleggsplass AM3.82 Avfallshåndtering AM3.822 AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM I prisen skal alle kostnader vedrørende avfallshåntering medtas også avgifter til avfallamottak Leveringssted: Rund sum RS AQ Avsluttende arbeider AQ1 Avsluttende byggrengjøring AQ1.229 AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM TIDSPUNKT: FØR FERDIGBEFARING Byggrenhold etter egne arbeider inkl avsluttende støvsuging av fordelinger, sentraler, rack og utstyr Lokalisering: Hele bygget Krav til utførelse: Avsluttende støvsuging av fordelinger, sentraler, rack og utstyr Rengjøringsfrekvens: Rund sum RS Akkumulert Kapittel/fag 10 RIGGING FOR ELEKTROENTREPRENØREN:

31 Kapittel/fag: 10 RIGGING FOR ELEKTROENTREPRENØREN Side Entrepriseadministrasjon AQ1.229 A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass AQ Avsluttende arbeider AQ1 Avsluttende byggrengjøring Lokalisering: Byggeplass Type rom: Alle Rund sum RS AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass AS3 Detaljert nedrigging av bygge- eller anleggsplass AS3.4 Nedrigging av lokaler AS3.437 NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM TYPE LOKALE: ISOLERT LAGER Lokalisering: Byggeplass Beskrivelse: Rund sum RS Akkumulert Kapittel/fag 10 RIGGING FOR ELEKTROENTREPRENØREN:

32 Kapittel/fag: 10 RIGGING FOR ELEKTROENTREPRENØREN Side AS3.436 NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM TYPE LOKALE: KONTOR Lokalisering: Beskrivelse: Rund sum RS AS3.434 NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM TYPE LOKALE: SPISEROM Lokalisering: Byggeplass Beskrivelse: Rund sum RS Sum Kapittel/fag 10 RIGGING FOR ELEKTROENTREPRENØREN:

33 Side 25-1 GENERELL DEMONTERING- OG RIVNINGSARBEIDER, ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG. HENVISNING Se tegning nr. ORIENTERING I eksisterende bygningsmasse som skal renoveres skal eksisterende alle eksisterende elektro- og teleteknisk anlegg demonteres og/eller rives. Det vises til vedlagte rivningsplan fra Arkitekt. Prisen under denne pos. skal omfatte demontering og/eller riving av fordelinger, føringsveier,elektro og teleanlegg samt utstyr for anleggene. TEKNISKE BESTEMMELSER / FUNKSJONSKRAV Etter at anlegget er frakobler og lysarmaturer demonter skal alle kabler, ledninger, bæresystemer mm rives. Demontert utstyr skal plasseres på anvist plass. Revet materiell og utstyr skal kildesorteres og leveres på godkjent mottak. TEKNISKE BESTEMMELSER/FUNKSJONSKRAV GJELDER FOR UNDERLIGGENDE ENKELTPOSTER VIDERE I KAPITLET I BESKRIVELSEN.

34 Kapittel/fag: 25 RIVINGSARBEIDER OG DEMONTERINGSARBEIDER Side Demonteringarbeider C Forberedende ytelser CD Miljøsanering, demontering og riving CD3 Demontering CD3.1 Demontering av bygningsdeler CD DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - AREAL BYGNINGSDEL: BELYSNINGSUTSTYR Eksisterende lysarmaturer i koblingspunktet mellom eksisterende bygg og nybygg skal demonteres og remonteres. Lokalisering: Barnehagen Tilgjengelighet: Utenpåliggende armaturer Materialer: Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Rund sum RS Sum Kapittel/fag 25 RIVINGSARBEIDER OG DEMONTERINGSARBEIDER:

35 Side 26-1 ORIENTERING, BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER, ELEKTRO Angitte masser er medtatt i bygningsmessig beskrivelser og skal ikke prises av elektroentreprenør. Spesifikkasjon vedlegges kun som orientering.

36 Kapittel/fag: 26 HJELPEARBEIDER ELEKTRO Side Grunn og terreng F Grunnarbeider - del 1 FD Uttak av løsmasser FD2 Uttak av grøft FD2.1 Graving av grøft FD GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1½ Graving av kabelgrøft inkl gjennlegging etter at kablene er lagt. Lokalisering: Fra barnehagen til punkter for lysmaster og pullerter. Formål: Kabelgrøft Grunnforhold: Restriksjoner: Grøftedybde: 600 mm Bunnbredde: 400 mm Prosjektert lengde m 132,00 Akkumulert Kapittel/fag 26 HJELPEARBEIDER ELEKTRO:

37 Kapittel/fag: 26 HJELPEARBEIDER ELEKTRO Side 26-3 FS Utlegging av løsmasser FS3 Utlegging av løsmasser i grøft FS3.1 Utlegging i grøft FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE OBJEKT I GRØFT: KABLER TYPE LAG: FYLLAG UNDER OG OVER KABLENE TYPE MASSER/SORTERING: 0/4 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 60 mm Lokalisering: Tykkelse: 5 cm under og 10 cm over kablene Underlag: Prosjektert lengde m 132,00 Akkumulert Kapittel/fag 26 HJELPEARBEIDER ELEKTRO:

38 Kapittel/fag: 26 HJELPEARBEIDER ELEKTRO Side 26-4 FD3 Uttak av groper FD3.1 Graving av groper FD GRAVING AV GROPER - ANTALL OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1½ Graving av groper for fundamenter for lysmaster og pullerter inkl gjennlegging etgter at fundamentene er montert Lokalisering: Uteområdet Type grop: For fundamenter for master og pullerter Dimensjoner: Ø 1000 mm Grunnforhold: Mulig fjell. Antall groper stk 8 Akkumulert Kapittel/fag 26 HJELPEARBEIDER ELEKTRO:

39 Kapittel/fag: 26 HJELPEARBEIDER ELEKTRO Side FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE OBJEKT I GRØFT: Fundament for lysmaster TYPE LAG: FUNDAMENT TYPE MASSER/SORTERING: 2/4 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 40 mm Lokalisering: Tykkelse: Underlag: Andre krav: Avretting så mastefundamenter blir rett og stødig. Skal tåle frostspreng og vindkast. Antall stk 8 Akkumulert Kapittel/fag 26 HJELPEARBEIDER ELEKTRO:

40 Kapittel/fag: 26 HJELPEARBEIDER ELEKTRO Side 26-6 U Rør- og sanitærinstallasjoner UB Rørledninger og rørdeler UB2 Avløps- og drensledninger UB2.3 Drensledninger UB2.32 Drensledninger av termoplastrør UB DRENSLEDNINGER AV PLAST - GLATTE Materiale: PVC Nominell diameter: DN 100 Føringsrør i grunn for elektrokabler, inne i bygget Lokalisering: Underlag: Relativ deformasjon: Dimensjon: Lengde m 10,00 Akkumulert Kapittel/fag 26 HJELPEARBEIDER ELEKTRO:

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret.

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE Vadsø kommune Rådmannen PA - bok Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE 31.7.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Veilysnorm for Lunner Kommune

Veilysnorm for Lunner Kommune Veilysnorm for Lunner Kommune Forord Lunner kommune har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider. Normen skal være retningsgivende for alle som

Detaljer

Felles kommunal veilysnorm

Felles kommunal veilysnorm AURSKOG- FET ENEBAKK NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM HØLAND Januar 2010 (rev 9.8.2011) 1 Forord IINR kommunene har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider.

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune

VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune Revidert 09.03.15/sbv 1 INNHOLD 1. Innledning 1.1 Generelt 1.2 Målsetting 2. Planer og prosjektering

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner FoU-prosjekt nr 50087 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Sluttrapport Versjon 1.0 (11.12.98) FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord PROSJEKTANSVARLIG STATSBYGG

Detaljer

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning Revisjon nr.2 Utarbeidet av: roa Dato: 14.11.13 Side 1 av 17 VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning INNHOLD 1. Hensikt/sammendrag 1.1 Generelt 1.2 Målsetting 2. Planer og prosjektering

Detaljer